Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu"

Transkrypt

1 Bazylika św. Brygidy, 31 sierpnia 2014 NSZZ Po raz dwunasty, w tym roku 13 września, kolejarze z całej Polski przybyli do Sanktuarium w Łagiewnikach, aby zawierzyć Bożemu Miłosierdziu swoje troski, trudy, sprawy życia codziennego, ale przede wszystkim podziękować za kanonizację Jana Pawła II. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem Wierzę w Syna Bożego. Rozpoczęła je Droga Krzyżowa, którą przygotował i poprowadził ks. Stanisław Jopek. Następnie pielgrzymi wysłuchali konferencji o świętości, którą wygłosił ks. Ryszard Marciniak. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Zając kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Biskup pozdrowił pielgrzymów przybyłych z odległych stron kraju, szczególnie serdecznie poczty sztandarowe wprowadzone do świątyni tradycyjnie przez Jana Kłosa. Uroczysty przemarsz poprzedziła Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta. W swojej homilii podkreślił, że promienie Bożego Miłosierdzia ogarniają wszystkich, takimi jakimi jesteśmy wraz z ułomnościami, trudnościami i niepokojami. ( ) Przypomniał, że w każdym, nawet najtrudniejszym momencie życia, winniśmy zawierzyć Bogu, bo On nigdy nie zostawi nas bez pomocy sierpień/wrzesień 2014 r. Nr 7 (105) w PEELKA BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI ZAWODOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZY SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ SOLIDARNOŚĆ Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu Fot. B. Ostrowski i wsparcia. W procesji z darami SKK NSZZ S reprezentowali: Henryk Sikora, Zdzisław Kobus i Ireneusz Dynowski. Pielgrzymkę zakończyła Koronka do Bożego Miłosierdzia. Bernadetta Kaszowska W Łowiczu 17 września br. obradowała Rada SZIK NSZZ S. Podjęła 8 uchwał. Postulaty jednej z nich przedstawiono następnego dnia prezesowi Zarządu PLK, R. Paszkiewiczowi w piśmie SZIK-58/14. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność działając na podstawie postanowień 6 10 Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 11 stycznia 2005 r. występuje z inicjatywą wszczęcia dialogu społecznego, domaga się przedstawienia informacji i zgłasza następujące postulaty: 1. Wstrzymania zmian organizacyjnych w Spółce, polegających na łączeniu sekcji eksploatacji bez przedstawienia NSZZ S rzetelnych analiz z uzasadnieniem techniczno-ekonomicznym oraz ich skutków dla pracowników. Brak ww. to złamanie 11, ust. 2 Porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań. 2. Równego traktowania pracowników PLK w zakresie wykonania zapisów Porozumienia ws. realizacji Programu Dobrowolnych Odejść przez umożliwienie skorzystania z PDO pracownikom wszystkich grup zawodowych, a nie tylko ze stanowisk administracyjnych oraz należytego stosowania programu, który zawiera zapisy mówiące, iż w 2014 r. PLK zamierza objąć PDO pracowników z następujących zespołów pracowniczych: nadzór, obsługa administracyjna i technologiczna, utrzymanie drogi kolejowej, utrzymanie urządzeń automatyki, inżynieria ruchu, działalność dodatkowa. 3. Odstąpienia od centralizacji (wydzielenie z jednostek organizacyjnych w tym z zakładów linii kolejowych) obsługi pracowniczej i płacowej oraz księgowej i finansowej, ze względu na przewidywane negatywne skutki takich zmian dla funkcjonowania Spółki oraz pogorszenia warunków pracy i płacy dla pracowników zatrudnionych w zespołach przewidzianych do centralizacji. 4. Uzgodnienia ze związkami zawodowymi (NSZZ S ) regulaminu wynagradzania dla pracowników nie objętych ZUZP, a wynagradzanych na podstawie Uchwały Zarządu PLK podstawa prawna art KP oraz 30 Porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań. 5. Poprawy warunków pracy pracowników Spółki przez usunięcie usterek na posterunkach pracy wykazanych we wnioskach pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Społecznej Inspekcji Pracy i Zakładowych Komisji BHP. 6. Wypłacenia na podstawie 35 ZUZP kwoty 1000 zł dla każdego pracownika do 10 grudnia 2014 r. 7. Wprowadzenia zmiany w zapisach Umowy Społecznej zawartej 4 czerwca 2012 r. w zakresie umożliwiającym wzrost wynagrodzeń w 2015 r. i latach następnych w wysokości 2% powyżej inflacji, przywołanej w ww. Umowie Społecznej, jednak nie mniej niż 200 zł średnio na pracownika wynagradzanego na podstawie ZUZP. Ze względu na podjęcie przez Zarząd PLK przyśpieszonych i wzmożonych działań w niektórych z ww. punktów (1, 3), a brak realizacji czy też opóźnienia w innych (2, 4, 5) SZIK NSZZ S żąda udzielenia odpowiedzi na powyższe wystąpienie i realizację postulatów w nieprzekraczalnym terminie 8 dni ( 10, ust. 2 Porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań ). Ponadto SZIK NSZZ S zastrzega możliwość wszczęcia procedury sporu zbiorowego w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z 23 maja 1991 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) w sytuacji bezskutecznego upływu powyższego terminu. 1

2 2 Z prac Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. 26 czerwca 2014 Po zakończeniu spraw proceduralnych Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zajęła się wnioskami Zarządu PLK: O podwyższenie kapitałów własnych PLK o wkłady niepieniężne w postaci zespołu składników majątku PKP S.A. stanowiących prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Bydgoszczy, Gdańsku, Kępnie, Kole, Krzywinie, Krzyżu Wlkp., Małkini Górnej, Nowej Soli, Poznaniu, Reptowie, Szczecinie, Szczecinku, Turowie i Warszawie wraz z prawem własności budynków i budowli wzniesionych na tych gruntach oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych. Na zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) na współfinansowanie projektu modernizacji linii E30, etap II, na odcinku Zabrze Katowice Kraków (Sosnowiec Jęzor Kraków Główny Towarowy). Projekt znajduje się w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych (WPIK). O utworzenie przedstawicielstwa PLK na Białorusi uznając za zasadne przejęcie dotychczasowego Przedstawicielstwa PKP S.A. na Białorusi i rozszerzenie jego działalności na Rosję, Litwę i Ukrainę. O zatwierdzenie zmian w załącznikach nr 1 i nr 2 do Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców oraz kierowników niektórych komórek organizacyjnych w PLK (wykaz stanowisk objętych systemem zarządzania przez cele). O zatwierdzenie zmian do zasad wynagradzania pracowników PLK wynikających z projektu Protokołu dodatkowego nr 10 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.. W sprawach inwestycyjnych Rada Nadzorcza zajmowała się m.in.: Wnioskiem Zarządu PLK dotyczącym zaciągnięcia zobowiązań do realizacji robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki Kraków Główny Towarowy w ramach zadania Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze Katowice Kraków oraz umowy na pełnienie nadzoru nad robotami na odcinku Krzeszowice Kraków Mydlniki Kraków Główny Towarowy w związku upadłością Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. Wnioskiem Zarządu PLK ws. zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia pieniężnego PLK przez zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie Kraków Krzemionki. Zadanie zgłoszone do aktualizacji w WPIK. Wyrażeniem zgody na zaciągnięcie zobowiązania na Świadczenie usług utrzymania czystości na wybranych stacjach i przystankach kolejowych zarządzanych przez PKP S.A. i PLK. Zarząd PLK przedstawił Radzie Nadzorczej informację dotyczącą analizy docelowego modelu utrzymania sieci trakcyjnej i niezbędnego majątku do prawidłowego funkcjonowania systemu zasilania energetycznego i utrzymania trakcji bez możliwości uzależnienia się od jednego dostawcy w tym obszarze usług, w kontekście wyjścia poza Grupę Kapitałową PKP S.A. (po procesie prywatyzacji spółki PKP Energetyka). 31 lipca 2014 Lipcowe posiedzenie Rady Nadzorczej zawierało ponad 20 punktów. Jak zwykle najpierw procedury, a następnie kilka informacji przygotowanych przez Zarząd PLK. Sytuacja finansowo-ekonomiczna PLK (I półrocze 2014) Niestety, w dalszym ciągu utrzymuje się negatywna tendencja w przychodach i wyniki ekonomiczne po pół roku są gorsze od zakładanych w planie działalności gospodarczej na 2014 r. Na ten wynik po stronie przychodów wpływają niższe przychody z udostępniania linii kolejowych, jak również bardzo niskie (śladowe) wpływy z dotacji i Funduszu Kolejowego. Coraz bardziej niepokoi spadek przewozów PKP Cargo niższe od planu o ponad 10%. W części straty te niwelują inni przewoźnicy towarowi. Spółki pasażerskie są również poniżej planu. Pozytywnie na wynik wpływają mniejsze koszty w materiałach, usługach obcych i energii. Mój coraz większy niepokój wzbudza słabe wykorzystanie Krajowych Środków Publicznych. Niepokoi zwiększenie o kilka mln zł, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, należności Przewozów Regionalnych. Według oświadczenia Zarządu PLK nasza Spółka reguluje na bieżąco należności publiczno-prawne. Sytuacja finansowo-ekonomiczna spółek zależnych od PLK (I półrocze 2014) Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu osiągnięty wynik plus, zdecydowanie lepszy od zakładanego w planie działalności gospodarczej (też plus). Przychody ze sprzedaży zdecydowanie wyższe od zakładanych. Firma nie posiada zagrożonych inwestycji. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe w Gdańsku osiągnięty wynik minus, gorszy od zakładanego w planie działalności gospodarczej (też minus). Przychody ze sprzedaży lepsze od zakładanych, ale wszystko wywracają zdecydowanie większe koszty (straty na inwestycjach). Zagrożone dwa kontrakty: Lot A Warszawa Skierniewice i E30 Bochnia Biadoliny. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM we Wrocławiu osiągnięty wynik minus, gorszy od zakładanego w planie działalności gospodarczej (też minus). Przychody ze sprzedaży niższe od zaplanowanych. Zagrożony kontrakt Modernizacja linii kolejowej E59, odcinek Wrocław granica województwa dolnośląskiego. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie osiągnięty wynik minus, gorszy od zakładanego w planie działalności gospodarczej (zakładano plus). Przychody ze sprzedaży niższe od zakładanych. Zagrożone terminy realizacji pięciu kontraktów. 17 kwietnia 2014 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stała się na mocy umowy z PKP S.A. użytkownikiem wszystkich udziałów nowej, utworzonej w wyniku podziału TK Telekom sp. z o.o. przez wydzielenie części jej majątku, spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. KOW media&marketing Zarząd PLK, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, podjął decyzje o zbyciu 100% udziałów tej firmy. Decyzja w trakcie realizacji. Status rozwoju obszaru informatyki (IT) projekty, kompetencje, zasoby Materiał określający rolę IT w naszej Spółce przedstawiono w formie prezentacji. Omówiono projekty wdrażane, zarówno te zakończone, jak i trwające. Przedstawiono posiadane kompetencje Biura Informatyki. Zasygnalizowano, te brakujące. DOKOŃCZENIE NA STR. 9

3 Z prac SZIK NSZZ Solidarność 10 lipca Nasza sekcja zawodowa skierowała do międzyzakładowych i zakładowych organizacji związkowych pisma SZIK- 43/14 i SZIK-44/14, w których zwróciła uwagę na to, że jedynym formalnym przejawem tzw. konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia liczby sekcji eksploatacji ze 125 do 76 było przekazanie SZIK projektu Ramowego Regulaminu Organizacyjnego PLK, Zakładu Linii Kolejowych celem wyrażenia opinii. Dlatego SZIK zwróciła się z prośbą do organizacji związkowych o przekazanie w trybie pilnym ewentualnych uwag dotyczących sekcji łączonych w granicach obecnie istniejących zakładów z mocnym, merytorycznym uzasadnieniem, dlaczego konkretna sekcja powinna zostać jako komórka organizacyjna danego zakładu ponad plan narzucony przez Centralę PLK. W piśmie przypomniano, że tryb konsultacji społecznych należy zachować także na poziomie zakładowych organizacji związkowych, które na podstawie Porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników PLK z dnia 11 stycznia 2005 r. powinny otrzymać uzasadnienie techniczno-ekonomiczne wynikające z połączenia sekcji oraz powinny być poinformowane o skutkach, jakie łączenie niesie dla pracowników ( 11, ust. 2). 14 lipca Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Z. Klepacki przysłał odpowiedź na petycję złożoną w czasie pikiety zorganizowanej 23 czerwca br. (patrz 16 lipca W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady SZIK. Wiceprzewodniczący SZIK, H. Sikora omówił kwestie związane z zaproponowanym przez pracodawcę Protokołem dodatkowym nr 11 do ZUZP dla pracowników PLK. Zaznaczył wyraźnie, że naszemu Związkowi nie spieszy się do wprowadzania jakichkolwiek zmian w ZUZP. To wyłącznie inicjatywa pracodawcy. Rozmowy dotyczące Protokołu dodatkowego nr 11 nasz Związek zamierza wykorzystać do zawieszenia na pięć lat wprowadzenia zmian, tzw. Centrum Usług Wspólnych, które jak pokazuje rzeczywistość niosą wiele zagrożeń tak dla zatrudnionych, jak i korzystających z tego udogodnienia. Propozycję zmian pracodawca argumentował potrzebą lepszego zorganizowania pracy, a także zaoszczędzenia przez PLK 100 mln zł. Ma temu pomóc: uregulowanie realizacji prawa do tzw. WD (8 dodatkowych dni wolnych od pracy), rezygnacja z nagród jubileuszowych za 45 i 50 lat pracy oraz zmiana podstawy wymiaru nagrody. Pracodawca zaproponował rozwiązanie, w którym każdy pracownik PLK do końca listopada br. będzie musiał określić sposób, w jaki zechce realizować w ciągu najbliższych pięciu lat WD: odbiór w naturze po każdym miesiącu bez możliwości kumulacji dni wolnych lub ekwiwalent pieniężny wypłacany bądź raz do roku w grudniu, bądź dwa razy w czerwcu i grudniu. Zaległe WD pracodawca chce wypłacić do końca września br. Obecnie dodał H. Sikora więcej niż połowa uprawnionych pobiera ekwiwalent pieniężny. W dyskusji M. Litwiński (ZLK w Olsztynie) prosił negocjatorów związkowych o zwrócenie uwagi na poprawność zapisów: na posterunkach, tak by nie zostali przypadkiem pominięci niektórzy pracownicy. Zastanawiał się także, co będzie w przypadku, gdy osoba deklarująca odbiór w postaci ekwiwalentu pieniężnego, zechce ze względu na stan zdrowia zmienić w trakcie pięciu lat sposób odbioru WD. Przeprowadzono głosowanie, w którym zdecydowana większość członków Rady SZIK była za tym, by pracownicy podejmowali decyzję w sprawie sposobu odbioru WD na pięć lat. Następnie H. Sikora omówił zmiany zaproponowane przez pracodawcę, a dotyczące rezygnacji z nagród jubileuszowych za 45 i 50 lat pracy. Jeszcze raz zaznaczył, że naszemu Związkowi nie spieszy się do wprowadzania jakichkolwiek zmian w ZUZP. Zaapelował, aby na spotkaniach w organizacjach zakładowych wytłumaczyć, że sprawa CUW dotyczy nie tylko zatrudnionych tam osób, ale całej Spółki, gdyż niesie ze sobą groźbę zmian organizacji pracy PLK, wprowadzi łatwość likwidacji zakładów linii kolejowych. Pracodawca przedstawił dwie tabelki z symulacją jednorazowych wypłat obliczania nagród jubileuszowych, przy podstawie bądź wynagrodzenia minimalnego, bądź średniego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wynagradzanych wg ZUZP. W burzliwej dyskusji, w której wypowiadało się wiele osób, B. Pietrusiński (ZLK w Krakowie) zaapelował, by we wszelkich działaniach mieć świadomość, ilu członków naszego Związku dotyczy konkretna sprawa, np. ilu członków S straci pracę po wprowadzeniu CUW. Nie walczmy za wszystkich, bo nikt nam za to nie podziękuje podsumował. Zwrócił uwagę, by podpisanie Protokołu dodatkowego nr 11 było jednoznacznie powiązane z decyzją o wstrzymaniu wprowadzenia CUW na pięć lat. Przeprowadzono głosowanie, w którym 18 osób było za, 4 wstrzymały się od głosu, a 2 były przeciw podpisaniu wariantu symulacji jednorazowych wypłat obliczania nagród jubileuszowych przy podstawie średniego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wynagradzanych wg ZUZP. Przewodniczący SZIK, W. Pełka powiedział, że jego zdaniem Zarząd PLK podjął już decyzję w sprawie łączenia sekcji, a liczba 76 sekcji, które mają powstać w miejsce obecnych 125, nie wynika z żadnych przesłanek merytorycznych. Zdaniem Zarządu PLK po prostu tyle ma być Podziękował za opinie nadesłane w tej sprawie. Do dnia, w którym zebrała się Rada nadeszły z 7 organizacji zakładowych. W tym punkcie dyskutowano też kwestię obsadzania stanowisk naczelników sekcji testy kompetencyjne. Wskazywano ułomności tego projektu. S. Czyżyk (ZLK w Siedlcach) wskazał na konieczności korzystania przez nasz Związek z pomocy prawników, bowiem w nowych realiach ta forma będzie coraz bardziej potrzebna i trzeba na nią przeznaczyć konkretne fundusze. M. Ośmiałowski (ZLK w Warszawie) poruszył kwestię płatności za wynajmowane lokale i nieuzasadnione roszczenia pracodawcy w tej kwestii. Przewodniczący W. Pełka przypomniał, że reguluje to Porozumienie ws. wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników PLK ( 34). Rada SZIK podjęła stanowisko ws. PDO: SZIK NSZZ S wyraża sprzeciw odnośnie dotychczasowego sposobu realizacji Umowy Społecznej w zakresie PDO w 2014 r. Uważamy, że ograniczenie prawa do PDO wyłącznie dla pracowników administracji jest dyskryminowaniem pozostałych zespołów pracowniczych. Przyjęty przez Zarząd PLK w pierwszym półroczu sposób realizacji PDO jest nadinterpretacją pracodawcy porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi, w którego załączniku wśród 1200 osób zapisano pracowników ze wszystkich zespołów pracowniczych. Domagamy się weryfikacji dotychczasowych działań Zarządu PLK co do sposobu realizacji PDO, tak aby od września br. z programu mogli skorzystać (w zakresie akceptacji wniosków kierowanych do Centrali PLK) pracownicy z różnych zespołów, w ramach tzw. systemu zachęt dla pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury. 23 lipca Wraz z pismem SZIK-45/14 do wiceprezesa Zarządu PLK dyrektora ds. restrukturyzacji i nadzoru nad sprawami pracowniczymi, A. F. Wojciechowskiego nasza sekcja zawodowa po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi zmniejszenia liczby sekcji na sieci PLK i stwierdzeniu, DOKOŃCZENIE NA STR

4 iż w wielu wypadkach likwidując sekcje nie brano pod uwagę warunków miejscowych, przesłała protesty organizacji zakładowych zakładów w Białymstoku, Częstochowie, Krakowie, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Tarnowskich Górach, Wrocławiu i Zielonej Górze. Pisma organizacji zakładowych otrzymał do wiadomości pełnomocnik Zarządu PLK ds. optymalizacji procesów, Piotr Wyborski. 29 lipca W piśmie SZIK-47/14 do prezesa Zarządu PLK, R. Paszkiewicza nasza sekcja zawodowa ustosunkowała się do przesłanych do konsultacji: Instrukcji IBH-1 ws. zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w PLK, Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, Wzorów odzieży identyfikującej. 29 lipca W piśmie SZIK-48/14 do prezesa Zarządu PLK, R. Paszkiewicza nasza sekcja zawodowa ustosunkowała się do projektu dokumentu Polityka Antymobbingowa w PLK przesłanego do konsultacji 23 czerwca. Zaopiniowała go negatywnie. Przedstawiony stronie związkowej projekt jest pozbawiony cech polityki odnoszącej się do zjawiska mobbingu. Liczący pięć stron projekt zawiera w większości definicje pojęć w nim stosowanych oraz procedurę postępowania w celu ujawnienia osoby dopuszczającej się mobbingu. Zaledwie pół strony poświęcono sposobowi przeciwdziałania temu zjawisku. Mobbingu pracodawca upatruje głównie w postępowaniu pracowników względem siebie, a nie w samym sobie. Z praktyki wiadomo, że najczęstszą stroną, która mobbinguje pracownika, nie jest ani jego kolega, ani koleżanka, ale zwierzchnik służbowy. Ewentualne zachowania koleżeństwa noszące znamiona mobbingu są następstwem działań pracodawcy / zwierzchnika służbowego. Wiele zapisów jest nieprecyzyjnych, błędnych, znoszących się nawzajem, zbędnych i wprowadzających chaos do dokumentu. I tak: W 1 Politykę Antymobbingową nazywa się dalej Polityką Antymobbingową zastosowano to samo nazewnictwo. W 2, ust. 6 zapisano: skarżący pracownik, który wniósł pisemną skargę w sprawie poddania pracownika mobbingowi, zamiast: skarżący pracownik, który wniósł pisemną skargę w sprawie poddania jego osoby mobbingowi. W 3, ust. 1 zapisano: Pracodawca nie akceptuje mobbingu, a ewentualnie powinno być: Pracodawca i pracownik nie akceptują mobbingu. Niemniej jest to zapis całkowicie niepotrzebny i błędny, ponieważ mobbing nie jest zjawiskiem do akceptowania bądź nieakceptowania, ale do przeciwdziałania mu. W 3, ust. 2 zapisano: podejmowanie starań, aby środowisko pracy w Spółce było wolne od mobbingu jest sloganem, niepotrzebnym zapisem, ponieważ nie mówi o sposobie przeciwdziałania mobbingowi, któremu poświęcony jest cały rozdział 2. W 4 nadal nie ma zapisów o przeciwdziałaniu mobbingowi, a jest to paragraf dotyczący rozdziału 2, którego tytuł brzmi Przeciwdziałanie mobbingowi. Jest w nim natomiast mowa o procedurze zapoznawania się z dokumentem i przestrzegania zakazu stosowania mobbingu. Ponadto, błędnie wskazuje się, że do zapoznania pracowników Spółki z polityką antymobbingową zobowiązane jest Biuro Spraw Pracowniczych, a tymczasem to pracodawca winien zapoznawać pracownika ze wszystkimi uregulowaniami wewnętrznymi Spółki. W 5 wskazuje się trzy ścieżki złożenia skargi o mobbing, przy czym i tak finalnie skarga znajdzie się w Biurze Spraw Pracowniczych. O zjawisku występowania mobbingu powinien być poinformowany bezpośrednio prezes Spółki, który wyciągnąłby, po przeprowadzeniu dochodzenia, konsekwencje w stosunku do winnego. Po co wprowadza się tak szeroką 4 identyfikację pracownika skarżącego, łącznie z podaniem jego stanowiska, czemu ma to służyć. Jest to całkowicie zbędne. Mówi się, że skargi anonimowe lub podpisane w sposób uniemożliwiający identyfikację skarżącego nie podlegają rozpatrzeniu, a jednocześnie planuje się przeprowadzanie wśród pracowników anonimowych ankiet dotyczących zjawiska mobbingu, o których mowa w 9, ust. 2, pkt 2. W 6 mówi się o powołaniu Komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego ws. zasadności złożonej skargi, bez udziału reprezentującego pracownika czynnika społecznego, który zachowałby obiektywizm w sprawie. Owszem, pracownik może wskazać osobę do składu Komisji, ale ostatecznie decyzję o rozszerzeniu składu Komisji podejmuje dyrektor, o czym mowa w ust. 7. Mobbing powinno się piętnować, a nie traktować jako zjawisko poufne, co sugerowane jest w ust. 9. Zgodnie z ust. 5 Komisja obraduje w pełnym składzie. Wynika z tego, że w przypadku absencji chociażby jednego członka Komisji sprawa mobbingu nie będzie rozpatrywana. Taka kolej rzeczy nie powinna mieć miejsca. Reasumując, przedstawiony dokument nie spełni swojej roli i oczekiwań pracowników. Należy go napisać od nowa, jest w nim bowiem wiele zapisów niepotrzebnych, nietrafnych, powtarzających się. Nie można wymuszać na pracowniku składania pisemnych skarg o mobbing. Powinna być dopuszczona forma bezpośredniego przekazu. Każdy sygnał, który dotrze do pracodawcy powinien być przebadany. 31 lipca Po zapoznaniu się z materiałem przesłanym 30 czerwca i spotkaniu z dyrektorem P. Wyborskim 30 lipca nasza sekcja zawodowa negatywnie zaopiniowała przedstawioną wersję Ramowego Regulaminu Organizacyjnego PLK, Zakładu Linii Kolejowych. W piśmie SZIK-49/14 do wiceprezesa Zarządu PLK, A. F. Wojciechowskiego czytamy: Zmiany dotyczące organizacji działalności podstawowej prowadzonej w sekcjach w sposób rażący ograniczają rolę i kompetencje dyrektora zakładu, centralizują decyzje dotyczące obszaru działania, siedzib i granic sekcji ( 36 i 38, pkt 1). Uważamy, że w regulaminie ramowym powinny zostać zapisane kryteria tworzenia sekcji (podobnie jak miało to miejsce w dotychczas obowiązującym dokumencie). W tak dużej i złożonej organizacji, jaką jest PLK, zapisy o kryteriach tworzenia sekcji powinny być opracowane i zamieszczone w regulaminie ramowym, gdyż tylko w takim przypadku będzie przekaz mówiący i wyjaśniający obszar tworzenia i funkcjonowania sekcji. Brak takich zapisów świadczy o braku fachowej wiedzy autorów projektu i (jak można przypuszczać) nienależycie przygotowanych zmianach, które Zarząd PLK zamierza wprowadzać w tak ważnym obszarze, jakim jest organizacja sekcji (prowadzenie ruchu pociągów, utrzymanie linii i urządzeń z zachowaniem bezpieczeństwa pasażerów i towarów). Sprzeciwiamy się łączeniu sekcji, tworzeniu molochów trudnych i kosztownych w zarządzaniu, dużych terytorialnie (w tej sprawie kilkakrotnie kierowaliśmy pisma do Zarządu PLK, niestety nasze argumenty i wnioski nie są brane pod uwagę). Ponadto w prezentowanych zmianach do regulaminu ramowego brakuje: uzasadnienia ekonomicznego wprowadzanych zmian organizacyjnych, szczegółowego określenia stanu zatrudnienia w zespołach administracyjnych połączonych sekcji, szczegółowej informacji o zmianach warunków pracy i płacy pracowników łączonych sekcji. Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Aktywa: (31 sierpnia 2014) zł Wartość jednostki: (12 września 2014) 207,88 zł

5 SZIK wielokrotnie zwracała uwagę w pismach, że prezentacja w programie Power Point nie jest dokumentem, który można traktować jako przeprowadzoną konsultację ze stroną społeczną wynikającą z Porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla Pracowników PLK. Po raz kolejny przypominamy, iż przy zmianach regulaminów organizacyjnych zakładów linii kolejowych niezbędne jest zasięgnięcie opinii właściwych organizacji zakładowych. W związku z tym SZIK opiniuje negatywnie przedstawiony regulamin ramowy i wnosi o odstąpienie od wdrożenia zmian organizacyjnych. 4 sierpnia W piśmie SZIK-50/14 do wiceprezesa Zarządu PLK, A. F. Wojciechowskiego nasza sekcja zawodowa, po zapoznaniu się z materiałem Procedury oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przy wykorzystaniu metody PN-N w PLK IBH-103 zgłosiła następujące uwagi: W 3, ust. 2, pkt. 4 zamiast powoływania się na 11, którego nie ma, wstawić 9. W 4 powinien być opisany sposób powoływania (wyznaczenia) przewodniczącego zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego jednego w jednostce organizacyjnej oraz powinny być dokładnie określone jego obowiązki. W Sposób postępowania przy ocenie ryzyka... pkt. 14 niepokoi nas mocno zapis, a szczególnie jego ostatnie zdanie: Jeżeli przewidywane nakłady na obniżenie poziomu ryzyka są wyższe od spodziewanych korzyści, ryzyko należy przyjąć. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie. SZIK uważa, iż w czynnikach zagrożenia powinien być ujęty czynnik psychofizyczny. 6 sierpnia W piśmie SZIK-51/14 do prezesa Zarządu PLK, R. Paszkiewicza nasza sekcja zawodowa, nawiązując do pisma SZIK-49/14 przypomniała, iż negatywnie zaopiniowała przedstawioną wersję zmian do Ramowego Regulaminu Organizacyjnego PLK, Zakładu Linii Kolejowych. Generalnie dotyczyło to wykreślenia fragmentu mówiącego o zasadach tworzenia sekcji. W piśmie czytamy m.in.: Tworzenie tak potężnych molochów trudnych i kosztownych w zarządzaniu, dużych terytorialnie nie znajduje żadnego uzasadnienia, zwłaszcza ekonomicznego. Z posiadanych przez SZIK informacji wynika, że zmian w regulaminach organizacyjnych zakładu linii kolejowych nie konsultowano z zakładowymi organizacjami związkowymi, czym złamano zapisy Porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników PLK ( 31, pkt 3 i 4). Natomiast 11, ust. 2 mówi: W przypadku zamiaru likwidacji jednostki organizacyjnej, komórki lub posterunku na 30 dni przed realizacją tego zamiaru pracodawca powinien przedstawić organizacji związkowej uzasadnienie techniczno-ekonomiczne tej decyzji oraz jej skutki dla pracownika. W tym przypadku pracodawca również złamał powyższe porozumienie. W piśmie SZIK-49/14 nasza sekcja zawodowa wnioskowała o uzasadnienie ekonomiczne i społeczne wprowadzanych zmian. W dalszym ciągu zwracamy uwagę, iż materiałów przedstawianych niektórym pracownikom w formie slajdów nie uznajemy za konsultacje społeczne, gdyż nie otrzymaliśmy na piśmie wnioskowanego uzasadnienia. W związku z powyższym SZIK opiniuje ww. regulamin negatywnie i wnosi o odstąpienie wdrożenia zmian organizacyjnych. Nieodstąpienie od powyższego spowoduje wszczęcie sporu zbiorowego zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 21 sierpnia W piśmie SZIK-53/14 do prezesa Zarządu PLK, R. Paszkiewicza nasza sekcja zawodowa jeszcze raz stanowczo zaprotestowała przeciwko łączeniu sekcji (Uchwała nr 641/2014 Zarządu PLK z dnia 12 sierpnia). W piśmie czytamy m.in.: Nie zgadzamy się ze stanowiskiem Spółki, które jest prezentowane w odpowiedziach do związków zawodowych o przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Spotkania i liczna korespondencja w sprawie łączenia sekcji zostały ograniczone do jałowej dyskusji, sprowadzonej do zaledwie wymiany stanowisk bez wzięcia pod uwagę jakichkolwiek argumentów i wniosków strony związkowej. W konsekwencji Zarząd PLK i tak zrobił to, co chciał. Pomimo próśb i monitów do chwili obecnej Spółka nie przedstawiła rzetelnych analiz z uzasadnieniem techniczno-eksploatacyjnym oraz ich skutków dla pracowników. Tym samym nie zostały dotrzymane zapisy Porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników PLK ( 11). W związku z tym informujemy o zamiarze prowadzenia dalszych działań przewidzianych w naszych statutach, w oparciu o istniejące akty prawne. Red. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dołączyła do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji i tym samym znalazła się w gronie przedsiębiorców, którzy prezentują najwyższe standardy w trakcie procesu zatrudniania pracowników. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w Polsce. To także dla wielu bardzo atrakcyjny pracodawca, który dostrzega wagę odpowiedniej komunikacji z potencjalnymi pracownikami. W trosce o ugruntowanie takiego wizerunku na rynku PLK dołączyła w czerwcu br. do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji mówi Tomasz Kamiński, zastępca dyrektora Biura Spraw Pracowniczych Centrali odpowiedzialny za rekrutację. Członkostwo w Koalicji oznacza dla PLK deklarację systematycznego wprowadzania zasad zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk w Rekrutacji. Jego zapisy dotyczą m.in. sposobu budowy dobrej i trwałej relacji z potencjalnym pracownikiem i to już od pierwszego kontaktu. Dzięki temu nawet w przypadku, gdy proces rekrutacyjny nie zakończy się podjęciem pracy, aplikujący będzie pamiętał, że nasza spółka to nie tylko atrakcyjny, ale także odpowiedzialny i uczciwy pracodawca wyjaśnia Tomasz Kamiński. Zawarte w Kodeksie wskazówki związane są także z takimi zagadnieniami jak: pozycjonowanie ofert pracy na firmowej stronie internetowej, sposób formułowania treści w ogłoszeniach czy dostępność i przejrzystość informacji na temat przebiegu procesu rekrutacyjnego w firmie. Kodeks rekomenduje także oparte na najlepszych praktykach HR rozwiązania dotyczące takich kwestii jak komunikacja z kandydatem na wszystkich etapach rekrutacji, postawa pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, bezpieczeństwo i poufność danych kandydatów czy kompetencje w zarządzaniu procesem rekrutacji. Systematycznie doskonalimy działania związane z zatrudnieniem pracowników, czego potwierdzeniem jest właśnie członkostwo w Koalicji i praktyczne stosowanie proponowanych przez nią rozwiązań dodaje Tomasz Kamiński. Przykładem jest wprowadzenie na początku września zmian do zakładki Kariera na oficjalnej stronie internetowej PLK (www. plk-sa.pl). Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań kandydat może teraz m.in. sprawnie wyszukać według wybranych kryteriów interesujące go oferty pracy, poznać szczegółowo przebieg procesu rekrutacyjnego lub złożyć swoje CV w specjalnej bazie, nawet jeżeli nie ubiega się o konkretne stanowisko. Materiał przekazany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Komunikacji i Promocji 5

6 Przemarsz z dworca do lokomotywowni. By pamiętać, by przypominać Czym dla gdańskiej Solidarności jest stocznia, tym dla lubelskiej lokomotywownia. To w niej 34 lata temu kolejarze walczyli o swoje prawa, rozpoczynając drogę do wolnej Ojczyzny. To w niej kolejarze z całej Polski stają każdego roku przed Krzyżem Doli Kolejarskiej, by świętować rocznicę strajków nazwanych później Lubelskim Lipcem. Zbierają się, by przypominać młodym, że na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 r. w ponad 150 zakładach pracy strajkowało około 50 tys. osób, poprzedzając tym protesty na Wybrzeżu, które doprowadziły do powstania Solidarności. Tegoroczne uroczystości odbyły się 20 lipca. Uczestniczyli w nich parlamentarzyści, samorządowcy, związkowcy. Przyjechało kilkadziesiąt pocztów sztandarowych z całej Polski. Mszę św. polową odprawił biskup senior Archidiecezji Lubelskiej, Ryszard Karpiński w koncelebrze z krajowym duszpasterzem kolejarzy, księdzem Eugeniuszem Zarębińskim i kapelanem lubelskiej Solidarności, księdzem Zbigniewem Kuzią. Przed Krzyżem Doli Kolejarskiej, jak co roku, złożono kwiaty. W 1980 r. robotnicy nie wyszli na ulice, zakładali komitety strajkowe, pertraktowali z władzami. Ich postulaty dotyczyły głównie podwyżek płac i poprawy warunków socjalno-bytowych, ale także ograniczenia biurokracji, likwidacji korupcji i przywilejów dla rządzących, nowych wyborów do władz związków zawodowych i niezależnych rad pracowniczych, a także wolnej prasy. Ich protest był początkiem zmian nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w całej Polsce, a w konsekwencji Europie Wschodniej. Na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 r. została przełamana bariera strachu. Tekst i fot. Marek Moczulski 6 Mszy św. przewodniczył i słowo do wiernych skierował bp. R. Karpiński. Pokłoniły się kolejarskie sztandary. Poczet sztandarowy SZIK NSZZ S : (od lewej) W. Kłębowski, M. Prokopiak, J. Masłocha. Wieniec od SKK NSZZ S. Uroczystości zakończył piknik rodzinny.

7 75. rocznica wybuchu II wojny światowej W drodze do Szymankowa grupa kolejarzy złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod dwoma tablicami umieszczonymi na dworcu PKP w Gdyni. Następnie odwiedziła cmentarz w Gdańsku Zaspie, gdzie leżą kolejarze i celnicy z Szymankowa bestialsko zamordowani wraz z rodzinami w pierwszym dniu wojny. Jak każdego roku, 1 września w rocznicę wybuchu II wojny światowej zbieramy się w miejscach upamiętniających ofiary tego najtragiczniejszego w dziejach ludzkości okresu wojny, która pochłonęła życie 55 milionów ludzi, która drugie tyle wygnała z ziem ojczystych. Trwała 6 lat. Zaangażowały się w nią 72 kraje. Toczyła się na terytoriach 40 państw. Tego dnia dla kolejarzy miejscem szczególnej pamięci jest Szymankowo. To tam rozegrał się pierwszy zwycięski epizod światowej tragedii. Zanim niemiecki pancernik Schleswig-Holstein zaczął ostrzał Westerplatte, zanim samoloty Luftwaffe zrzuciły pierwsze bomby na Wieluń, na stacji granicznej w Szymankowie zginęli kolejarze i celnicy. To oni zdecydowali o niepowodzeniu Aktion Zug. To oni umożliwili polskim żołnierzom wysadzenie strategicznych mostów na Wiśle w Tczewie. Grupa członków NSDAP (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników) w odwecie za bohaterski czyn wymordowała polskich kolejarzy i inspektorów celnych oraz ich rodziny. Ciała ofiar wrzucono do przydrożnego rowu i ustawiono napis: Tu spoczywa polska mniejszość narodowa. Dziś stoją w tym miejscu kaplica i pomnik. Od pierwszych organizowanych tu spotkań minęło już kilkadziesiąt lat. Prowadzący tegoroczną uroczystości członek Prezydium SKK NSZZ S, Jacek Prętki przypomniał, że to staraniem kolejarskiej Solidarności 25 lat temu zyskały one rangę uroczystości państwowych. W bieżącym byli na nich obecni m.in. wicemarszałek Sejmu, Cezary Grabarczyk i podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Jacek Kapica. Uroczystości rozpoczęła msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa elbląskiego, Jacka Jezierskiego. Powiedział m.in.: Jezus mówił: błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, błogosławieni architekci, budowniczowie pokoju. Dążenie do życia w pokoju nie oznacza jednak kapitulacji wobec agresji i przemocy. Istnieje moralne prawo i powinność obrony własnej rodziny, domu, dobytku, kraju wobec najazdu i próby podboju. Stąd nasz szacunek dla obrońców Ojczyzny, którzy w 1939 r. wystąpili w obronie wolności narodu i prawa do istnienia własnego państwa. Tekst i fot. Marek Moczulski Do Szymankowa przybyły poczty sztandarowe z całej Polski. W poczcie sztandarowym SZIK NSZZ S byli: (od lewej) Anna Tomporek, Bogdan Skalski, Anna Danilewicz. Modlitwę odmówili księża Ryszard Marciniak (z lewej) i Marian Midura. Mszę św. w intencji ofiar II wojny światowej sprawował bp Jacek Jezierski. Złożono kwiaty przed tablicą na dworcu. W drodze z kościoła pod pomnik. Uroczystości zakończyły się w Tczewie apelem poległych i modlitwą ekumeniczną. Kwiaty składa delegacja SKK NSZZ S : (od lewej) Stanisław Kokot, Henryk Grymel i Wiesław Natanek. 7

8 We Wrocławiu, na cmentarzu parafialnym kościoła pw. NMP Królowej Polski 18 lipca 2014 r. odbył się pogrzeb Władysława Tatarzyńskiego (Zielona Góra, 12 X 1945 Wrocław, 12 VII 2014). W imieniu Rady SKK i Rady SZIK Kolegę pożegnał Stanisław Kokot. Nad mogiłą pochyliły się kolejarskie sztandary. Władysław Tatarzyński ukończył Technikum Kolejowe we Wrocławiu (1964). Z PKP związał się w 1975, pracując kolejno w Oddziale Zmechanizowanych Robót Drogowych (specjalista, starszy rzemieślnik), Oddziale Drogowym / Zakładzie Infrastruktury Kolejowej (starszy specjalista-maszynista). Do Solidarności wstąpił we wrześniu Był współzałożycielem i członkiem Tymczasowej Komisji Założycielskiej w Oddziale Węzła PKP Wrocław, założycielem Tymczasowej Komisji Założycielskiej w Oddziale Zarządu Rejonu Drogowego. Gdy trzeba było upomnieć się o Związek, nie szczędząc zdrowia, podjął wraz z innymi kolejarzami głodówkę ws. rejestracji NSZZ S, warunków pracy i podwyżki płac (21 27 X 1980). W stanie wojennym był członkiem redakcji podziemnych pism Wolna Droga i Świt, kolporterem wydawnictw podziemnych. Aresztowany 29 X 1982 za redagowanie i drukowanie Świtu. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego 10 III 1983 skazany w trybie doraźnym na rok i 4 miesiące więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Od maja 1983 do maja 1984 związany z podziemnym pismem ViS. Ponownie aresztowany 6 VI 1984, przetrzymywany w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Zwolniony 27 VII 1984 na mocy amnestii. Wielokrotnie represjonowany. W latach współorganizator mszy św. za Ojczyznę i w intencji kolejarzy. Od stycznia 1989 członek Komisji Założycielskiej NSZZ S Węzła PKP Wrocław. Od kwietnia 1989 do czerwca 1998 przewodniczący Komisji Zakładowej w Oddziale Drogowym / Zakładzie Infrastruktury Kolejowej. Od 2004 zawiadowca w Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu. Wyróżniony wieloma odznaczeniami kolejowymi. Do końca życia był przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ S w ZLK we Wrocławiu. Pracował do końca. 8 Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci IRENY MAMIŃSKIEJ byłego pracownika Biura SKK NSZZ S. Wyrazy współczucia i słowa wsparcia rodzinie i bliskim składa Prezydium SZIK NSZZ S Naszemu koledze Andrzejowi Jagiełło wyrazy współczucia z powodu śmierci MAMY składają koleżanki i koledzy z Biura Administracyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W związku ze śmiercią OJCA łączymy się w przejmującym bólu z koleżanką Ewą Mikołajczyk rodzinie i bliskim składamy wyrazy najszczerszego współczucia i naszej solidarności OZ NSZZ S w ZLK w Ostrowie Wlkp. Po śmierci MAMY w bólu z Grzegorzem Stasiakiem łączą się koleżanki i koledzy z OZ NSZZ S w ZLK w Łodzi Tadeuszowi Witkowskiemu po śmierci MAMY wyrazy współczucia składa OZ NSZZ S w ZLK w Ostrowie Wlkp. Grażynie Gradzińskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MĘŻA składają koleżanki i koledzy z PKP PLK S.A. Panu Marianowi Przekorze naszemu drogiemu koledze wyrazy głębokiego współczucia z powodu tragicznej śmierci SYNA składają koleżanki i koledzy z Biura Ochrony Informacji Centrali PKP PLK S.A. Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci OJCA rodzinie i bliskim naszych przyjaciół Anny i Floriana Michalak składa w imieniu OZ NSZZ S w ZLK w Ostrowie Wlkp. przewodniczący Zdzisław Jasiński Mieczysławowi Prokopiakowi wyrazy głębokiego współczucia oraz solidarności w bólu po stracie MAMY składają koleżanki i koledzy z OZ NSZZ S w ZLK w Łodzi Ewie Tomczyk i Wojciechowi Białkowi wyrazy głębokiego współczucia po śmierci MAMY składają koleżanki i koledzy z OZ NSZZ S w ZLK w Łodzi Andrzejowi Dyttko Jego rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA składa Prezydium SZIK NSZZ S

9 DOKOŃCZENIE ZE STR. 2 Z prac Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. Realizacja zadań inwestycyjnych W tej kwestii Zarząd PLK przekazał dane o zakończonych w czerwcu pracach, m.in. na: LCS Iława; LCS Malbork perony, tory; LCS Gdynia przejścia dla pieszych, windy; LCS Działdowo wiadukty; w lokomotywie elektrycznej EPO9-012 zabudowano urządzenia pokładowe, przeprowadzono testy współpracy z RBC (Radio Block Centre radiowe centra sterowania) i hamowania przy dużych prędkościach oraz testy pracy urządzeń przytorowych, pokładowych i łączności z GSM -R (Global System for Mobile Communications-Railways kolejowa odmiana cyfrowej łączności komórkowej GSM). Najważniejsze problemy i ryzyka w procesie inwestycyjnym występujące na: E65 LCS Iława (warunki geologiczne zagrożony termin); LCS Ciechanów (mały potencjał wykonawcy nie zadowalające tempo prac i ich jakość); CMK Grodzisk Maz. Szeligi (kłopoty z wykonawcami); Fosowskie Opole (uszkodzenia telekomunikacyjnych kabli Tk najprawdopodobniej w czasie robót). PLK w mediach Pisząc o naszej Spółce media koncentrowały się w ostatnich miesiącach na kłopotach podróżnych na trasie Warszawa Skierniewice. Analiza zatrudnieniowo-płacowa za I półrocze 2014 r. Plan na 2014 r. zakłada przeciętne zatrudnienie średnioroczne etatów. Przeciętne zatrudnienie po 6 miesiącach wyniosło etatów i było o 100 etatów mniejsze niż zakładał plan okresu. Wynagrodzenie obciążające koszty operacyjne było niższe od planowanego o ponad 1,0%. Od stycznia do lipca 2014 r. zatrudnienie zwiększyło się o 581 pracowników. W tym czasie z różnych przyczyn odeszło z PLK 671 pracowników (231 emerytury, 182 renty i świadczenia rehabilitacyjne). W tym okresie przyjęto 1080 pracowników, w tym 1048 spoza Grupy PKP. Fluktuacja kadr, nie uwzględniając przemieszczenia pracowników między jednostkami organizacyjnymi naszej Spółki, dotyczyła ponad 5,11% załogi. Struktura zatrudnienia 30 czerwca 2014 r. kształtowała się następująco: nadzór i administracja 6820 osób, 17,86% załogi (wzrost o 130 osób 1,94% w odniesieniu do 31 grudnia 2013); działalność podstawowa pracowników, Polityka antymobbingowa w PLK Szanowni Państwo! W trosce o zapewnienie wszystkim pracownikom Spółki przyjaznego środowiska pracy, Zarząd Uchwałą nr 670/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. przyjął Politykę Antymobbingową w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Dokument ten reguluje postępowanie w przypadku działań mobbingu skierowanych wobec pracowników PLK. W naszej firmie nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek działania mające charakter mobbingu, czyli takie, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu oraz zastraszaniu pracownika lub mają na celu, m.in. jego poniżenie, ośmieszenie lub izolowanie z zespołu współpracowników. W związku z tym każdy pracownik PLK, który padł ofiarą mobbingu, powinien zgłosić takie zdarzenie w formie pisemnej do dyrektora Biura Spraw Pracowniczych w Centrali Spółki. Skarga pracownika powinna zawierać: jego imię i nazwisko, datę sporządzenia skargi, informacje o pracowniku, który jego zdaniem dopuścił się mobbingu, opis zachowań uznanych za mobbing, a także ewentualne dowody i wskazanie świadków. Bezstronna komisja w postępowaniu wyjaśniającym rozpatrzy wówczas złożoną przez pracownika skargę, a w przypadku uznania jej za zasadną, pracodawca wyciągnie konsekwencje wobec osoby, która dopuściła się mobbingu. Działania komisji mają charakter poufny, a fakty z postępowania nie będą upublicznione. Nasza Spółka będzie regularnie prowadzić działania, zapobiegające występowaniu w Spółce zdarzeń mobbingu, promując przyjazne środowisko pracy, właściwe postawy wobec współpracowników, a także monitorując i sprawdzając relacje pracownicze. 70,42% (wzrost o 0,72%); działalność dodatkowa 4476 pracowników, 11,72% (wzrost o 6,17%). Ogółem na stanowiskach robotniczych i pokrewnych zatrudniano pracowników, tj. 82,14% załogi. W informacji o realizacji godzin nadliczbowych Zarząd PLK podał następujące dane: liczba godzin nadliczbowych na 1 pracownika w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wzrosła średnio o 2,52 h. Godziny nadliczbowe generują: zespół pociągowy h, tj. 75,68%, wzrost do ubiegłego roku o 10,21%; zespół dróżników przejazdowych h, tj. 10,78%, wzrost do ubiegłego roku o 7,02%; zespół utrzymania torów i rozjazdów h, tj. 4,92%, wzrost do ubiegłego roku o 26,49%; zespół utrzymania urządzeń automatyki h, tj. 2,96%, wzrost do ubiegłego roku o 6,46%. Liczba wypracowanych godzin nadliczbowych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wzrosła o h. Po kilku latach nastąpiła zmiana w Regulaminie wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych.... Od 1 sierpnia br. podstawą wynagrodzania kierowników jednostek organizacyjnych będzie wynagrodzenie z IV kwartału 2012 r. Zarząd PLK przedstawił Radzie Nadzorczej Sprawozdanie z realizacji Planu restrukturyzacji kosztów i zatrudnienia w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach Z przedstawionego materiału wynika, iż największe kłopoty z wdrażaniem inicjatyw występują w obszarze utrzymania. W sprawach inwestycyjnych Rada Nadzorcza zajmowała się m.in.: Zadaniem Rewitalizacja i modernizacja linii Olsztyn Szczytno Szymany (odcinek Olsztyn Szczytno linia nr 219 i odcinek Szymany Szczytno linia nr 35). Jest to połączenie kolejowe Olsztyna z modernizowanym lotniskiem w Szymanach etap II. Projektem wykonania robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru na linii nr 272 (przebudowa mostu stalowego na Warcie na stacji Poznań Starołęka) w ramach zadania Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork Poznań, odcinek Kórnik Poznań Główny. Projektem Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin. Wiesław Pełka Tekst Polityki Antymobbingowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dostępny jest w intranecie w zakładkach: Ważne dokumenty, Baza wewnętrznych aktów oraz Polityka Antymobbingowa. Wszyscy pracownicy Spółki mają obowiązek zapoznania się z treścią dokumentu. Biuro Spraw Pracowniczych 9

10 W Barcicach Stadion LKS Barciczanka został przystrojony banerami, flagami i transparentami Solidarności. Wręczanie nagrody. Pamiątkowe zdjęcie. Tradycyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ S przy Regionie Małopolskim odbył się 5 września w Barcicach. W bieżącym roku jego znakiem rozpoznawczym, który pojawił się i na specjalnie przygotowanych koszulkach, i na ogromnym torcie była liczba 15. Impreza odbyła się pod patronatem Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ S, przy współpracy Biura Wczasowo-Turystycznego Koltur i Regionu Małopolskiego NSZZ S. Głównym celem turniej jest propagowanie aktywnego spędzania czasu, promowanie sportu wśród kolejarzy oraz integrowanie środowiska. To właśnie sport, którego promocja zapisana jest w Statucie NSZZ S pomaga kształtować pozytywne postawy oraz zbliżać ludzi wokół wspólnych celów i zamierzeń. W turnieju rywalizowało 10 drużyn (ok. 180 zawodników), m.in. z zakładów linii kolejowych w Krakowie, Nowym Sączu i Rzeszowie, Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie, Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie oraz Straży Ochrony Kolei. Po raz dziewiąty w trakcie turnieju przeprowadzono loterię charytatywną, z której dochód został przeznaczony dla dwóch kolejarzy z PNiUIK i Przewozów Regionalnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Zebrano rekordową sumę 5480 zł. Gadżety na loterię przekazały spółki kolejowe: PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Energetyka, PKP Cargo, PKP Intercity, Przewozy Regionalne oraz Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ S. Można też było wylosować okolicznościowe koszulki. Turniej wygrała Straż Ochrony Kolei, która w finale po remisie 2:2 rzutami karnymi 5:4 pokonała PKP Cargo Zakład Południowy w Katowicach. Najniższe miejsce na pudle przypadło krakowskim drużynom z ZLK i ZMT. Okazałe puchary i dyplomy wręczali zwycięzcom przewodniczący SKK, Henryk Grymel, przewodniczący RSK, Henryk Sikora i jego zastępca, Ireneusz Dynowski. Ufundowany przez Region Małopolski NSZZ S puchar fair play jego wiceprzewodniczący, Henryk Łabędź wręczył drużynie PKP Energetyka Zakład Południowy w Krakowie, która mimo braku finansowania z funduszu socjalnego, problemów kadrowych i wielu innych wzięła udział w turnieju. Miła niespodzianka spotkała też Henryka Sikorę. W dowód uznania za organizowanie turniejów piłki nożnej dla kolejarzy w latach otrzymał puchar od Rady RSK. Spotkało się to z gorącymi brawami, w tym członka Zarządu PLK, Józefy Majerczak. A potem był ogromny tort z zapalonymi racami, motywem piłki nożnej i liczbą 15. Ustawiła się do niego długa kolejka degustatorów. Zadbano też o strawę dla zawodników i kibiców. Orkiestra regionalna przygrywała do tańca do późnych godzin wieczornych. Tekst i fot. Bogdan Ostrowski W Wieruszowie Na mecie. 10 Na kolejnym pikniku zorganizowanym przez OZ NSZZ S w ZLK w Ostrowie Wlkp. strzelanie do kura ustąpiło miejsca wyścigowi drezyn. Po odbytych 6 września br. w Wieruszowie zawodach można śmiało powiedzieć, że właśnie to był strzał w 10. Na imprezie bawili się fantastycznie młodzi i starsi, panie i panowie, kolejarze i ich rodziny. Drezyny mojatwoja i rowery szynowe były dosiadane non-stop od do Z zaproszenia OZ NSZZ S skorzystało prawie sto osób. Do ścigania po torach bocznicy Pfleiderer Prospan S.A. zgłoszono sześć 4-osobowych teamów. Do finału awansowali Wieruszowianie (Emilia Jasińska, Michał Jasiński, Marek Nowicki, Dawid Nowicki) i Leszczynianie (Remigiusz Kubiak, Stanisław Nabzdyjak, Mieczysław Nochelski, Daniel Wilczyński). Tory sprzyjały miejscowym i to oni po 29,76 sek, w czasie których przejechali 200 m mogli świętować triumf. Na pudle stanęli jeszcze Krotoszynianie (Andrzej Cieślak, Zbigniew Dutczak, Leszek Dymarski, Waldemar Pfajfer). Wszyscy otrzymali puchary i dyplomy, a także książki od Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Pozostali zawodnicy wrócili do domów z dyplomami, a wszyscy zrelaksowani, z postanowieniem powtórzenia imprezy w gronie zaproszonych do rywalizacji gości z miasta. Tekst i fot. Marek Moczulski Chwila dla reportera: wśród drezyniarzy i organizatorów zabawy jej goście: zastępca przewodniczącego Regionu Wielkopolska Południowa, Elżbieta Wdowczyk i zastępca przewodniczącego SZIK NSZZ S, Stanisław Kokot. Zagadka Od ilu lat organizowane w Szymankowie przez kolejarską Solidarność obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej mają rangę uroczystości państwowych? Wśród osób, które do 17 października 2014 r. nadeślą prawidłową odpowiedź, rozlosujemy nagrody książkowe. Odpowiedzi prosimy przesyłać na kartkach pocztowych pod adresem: SZIK NSZZ Solidarność, ul. Targowa 73, Warszawa lub pocztą elektroniczną: z dopiskiem Zagadka i podaniem adresu, pod który mamy wysłać nagrodę. Za prawidłową odpowiedź na zagadkę z numeru 104. Solidarności w PEELKA nagrodę wylosował Tomasz Konieczny z Jarocina. Gratulujemy. Wszystkim dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Red.

11 Ubezpieczenie OC! dla osób zrzeszonych w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej oraz w sekcjach zawodowych będących członkami SKK NSZZ Solidarność Program ubezpieczenia OC przeznaczony dla członków Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność ma na celu minimalizowanie Państwa strat finansowych powstałych wskutek nieprawidłowego wykonania obowiązków służbowych. Zgodnie z art. 100 Kodeksu Pracy oraz wewnętrznymi regulaminami zakładów pracy, w przypadku wyrządzenia szkody w majątku pracodawcy, ten ma prawo do wystąpienia z żądaniem odszkodowania od pracownika w wysokość trzykrotnego wynagrodzenia zasadniczego. W ramach naszego cyklu przedstawiamy Państwu opis kolejnego wypadku, który miał miejsce w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Skutki finansowe zostały pokryte dzięki temu, iż pracownik zawarł ubezpieczenie ze składką 3 zł miesięcznie. Opis zdarzenia Analizowana szkoda powstała wskutek błędnego działania dyżurnego ruchu. Będąc na stanowisku pracy podał on sygnał zastępczy do wjazdu pociągu towarowego. Jak się okazało, droga przebiegu nie była przygotowana została po wyjeździe pociągu roboczego. Dyżurny ruchu szybko zorientował się, że popełnił błąd. Próbował nie dopuścić do wjazdu pociągu na zamknięty tor poprzez przestawienie dźwigni zwrotnicy. Niestety, próba zatrzymania pociągu towarowego okazała się nieskuteczna. Doszło do tzw. jazdy widełkowej wskutek przełożenia zwrotnicy pod przejeżdżającym pojazdem szynowym. Skutki zdarzenia W wyniku opisanych działań ostatecznie nastąpiło wykolejenie drugiego wózka lokomotywy. Pracodawca poniósł straty w wysokości prawie 6000 zł związane z uszkodzeniem lokomotywy, jak też kosztami związanymi z opóźnieniem w przejazdach pasażerskich oraz towarowych. Powstała szkoda była wynikiem zaniedbania ze strony dyżurnego. Przypadek tej szkody pokazuje, że wydatki pracodawcy związane ze szkodą, to nie tylko koszty napraw taboru, instalacji czy nawierzchni, ale również koszty dodatkowe, np. organizacja transportu zastępczego. Pracownik został obciążony zwrotem prawie wszystkich kosztów, ponieważ górna granica odpowiedzialności pracownika wynosi trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia niezależnie od straty, jaką poniósł zakładu pracy. Jak pracownik może się zabezpieczyć przed konsekwencjami zdarzeń W celu ograniczenia skutków finansowych podobnych zdarzeń polecamy Państwu przystąpienie do programu. Po przystąpieniu pracownika do ubezpieczenia, to ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek pokrycia kosztów związanych ze szkodą. Oznacza to, że Concordia odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika w związku z wykonywaniem czynności służbowych w zakresie uszkodzenia lub zniszczenia mienia pracodawcy lub osób trzecich, za które to skutki pracodawca ponosi odpowiedzialność. Należy pamiętać, iż obowiązują następujące kluczowe wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, tym samym brak odpowiedzialności za szkody spowodowane: winą umyślną, w trakcie wykonywania czynności bez stosownych uprawnień, w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub środków odurzających lub też polegających na sprzeniewierzeniu środków finansowych lub druków ścisłego zarachowania. Suma gwarancyjna Suma na jedno zdarzenie Składka miesięczna ,00 zł na ubezpieczonego ,00 zł 3,00 zł Suma gwarancyjna nie podlega wyczerpaniu w ciągu trwania ubezpieczenia. Oznacza to, że w wyjątkowo niekorzystnym zbiegu okoliczności, jeśli temu samemu pracownikowi przydarzą się np. dwa wypadki, spowoduje on dwie szkody, w których będzie trzeba dwukrotnie wykorzystać pełną sumę gwarancyjną, to ubezpieczyciel wypłaci na pokrycie obydwu zdarzeń ,00 zł. Przy składce 3,00 zł miesięcznie, mając ubezpieczenie, zyskują Państwo poczucie bezpieczeństwa. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez pracownika do ,00 zł. Ponadto ubezpieczony (pracownik) zyskuje dodatkowo: a) Pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawach cywilnych i karnych toczących się przeciwko ubezpieczonemu w związku z zaistniałą szkodą. b) Pokrycie koszów poręczenia majątkowego w celu uniknięcia tymczasowego aresztowania ubezpieczonego. (pkt a i b dodatkowo łącznie do 9000,00 zł) c) Zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody. d) Zwrot niezbędnych kosztów poniesionych na zapobieżenie zwiększenia się rozmiarów zaistniałej szkody. (pkt c i d dodatkowo łącznie do 4200,00 zł) Każdy ubezpieczony otrzymuje indywidualny certyfikat potwierdzający ochronę OC. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z brokerem Marią Brzeską reprezentującą firmę Brokerzy i Konsultanci lub z prowadzącym sprawy ubezpieczenia w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność, Wiesławem Pełką: tel , 11

12 P O M N I K Pod patronatem honorowym wicemarszałka Sejmu, Cezarego Grabarczyka i wicepremiera, ministra infrastruktury i rozwoju, Elżbiety Bieńkowskiej powstaje pomnik inż. Józefa Nowkuńskiego, budowniczego magistrali węglowej Śląsk Gdynia (1933). Stanie w Tarnowskich Górach. Myśl wzniesienia pomnika upamiętniającego inż. Józefa Tymoteusza Nowkuńskiego ( ), budowniczego magistrali węglowej jednej z trzech największych inwestycji II Rzeczypospolitej Polskiej zrodziła się w Tarnowskich Górach, 10 października 2013 r. w czasie uroczystych obchodów 80-lecia tej linii. Następnego dnia, na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Stacja rozrządowa Tarnowskie Góry w 80-lecie funkcjonowania magistrali węglowej zawiązał się komitet honorowy budowy pomnika. Działaniom sześciu osób, wchodzących w jego skład, przewodniczył dr Franciszek Adam Wielądek (w latach pierwszy minister transportu w III RP). W ciągu następnych miesięcy dołączyło kilka osób specjalistów w dziedzinach związanych z realizacją przedsięwzięcia. Działania koordynuje Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Katowicach. Prace projektowe obiektu zlecono artyście Piotrowi Gorolowi, który w 2003 r. wykonał medal poświęcony inż. Józefowi Nowkuńskiemu. W swojej obecnej pracy wykorzystał awers krążka przedstawiający podobiznę budowniczego węglówki. W sierpniu 2013 r. komitet przystąpił do zbiórki środków potrzebnych na realizację projektu. Zabiega o wsparcie finansowe firm, a także rozprowadza cegiełki. Można je nabyć w siedzibie SITK RP Oddział w Katowicach, ul. Podgórna 4, Katowice, a także w oddziałach SITK RP i u członków komitetu. Numer konta: Dodatkowe informacje: przewodniczący komitetu, F. A. Wielądek kom , oraz prezes SITK RP Oddział w Katowicach, Mieczysław Cieszyński kom , lub wp.pl Mar. Na szczytach Alp Celem uczestników drugiej edycji programu Kolejowa Solidarność na szczytach Alp (18 25 lipca 2014) było wejście na kilka czterotysięczników w masywie Monte Rossa we włoskiej części gór. W wyprawie uczestniczyło siedem osób. Kolejarze zdobyli Punta Gniffeti (4554 m n.p.m.) na granicy Szwajcarii z Włochami, na wierzchołku którego jest najwyżej położone schronisko w Europie Maryherita; a w drodze powrotnej weszli na Balmenhorn (4167 m n.p.m.), na wierzchołku którego znajdują się statua Cristo della Vette i schron turystyczny. Na szczyty weszli: Wioletta Drożdowska, Janusz Bondaruk, Jan Gaida i Józef Głowacki z PKP Cargo oraz Henryk Sikora z ZLK w Krakowie. Góry zbliżają ludzi poprzez solidarną współpracę w zespole, uczą pokory i pomagają z innej perspektywy spojrzeć na wiele spraw: choćby na codzienność, w której jesteśmy zanurzeni i ciągły pęd, któremu się poddajemy. W górach często ważne sprawy redukowane są do takich, które nie mają żadnego znaczenia, bo trzeba robić wszystko, by przetrwać albo wręcz walczyć o życie. Co ma wtedy znaczenie? Znikąd tego tak dobrze nie widać, jak z lodowca, przeoranego głębokimi szczelinami i z zaśnieżonych czterotysięczników, których w masywie Monte Rossa jest 10. H.S. W sierpniu bieżącego roku 76 pątników z Polski, w tym kolejarze członkowie Solidarności z Torunia: Bogumiła Jabłońska, Elżbieta Rynecka, Edmund Szymborski i Zbigniew Zakrzewski (na zdjęciu), pielgrzymowało w Norwegii trasą z Askim do Mariaholm (26 km) wytyczoną przez naszych rodaków w 1985 roku. To przy niej stanął pierwszy na świecie pomnik zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki. W czasie uroczystych mszy św. polscy księża przekazali Norwegom relikwie bł. księdza Jerzego i św. siostry Faustyny. Powiewały flagi Solidarności pielgrzymów z Białegostoku, Gdańska, Krosna, Siedlec, Torunia, Warszawy i Zakopanego. E.S. WYDAWCA: Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej przy Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność. ADRES: Warszawa, ul. Targowa 74, tel.: (22) , tel. kol.: (922) w. 29 lub w. 29, faks: Redaguje zespół w składzie: W. Pełka, H. Sikora, S. Kokot, M. Moczulski. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów. Druk: Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o.

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S http://www.solidarnosc.org.pl

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014

Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014 2 z drugiej strony Wolność zaczyna się w umysłach czerwca Polacy świętowali 25 lat wolności. Wybory czerwcowe

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 7-8(112-113) lipiec-sierpien 2005 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK...

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... Raport Roczny 2011 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... 9 4. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha.

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha. ISSN 1640-9566 180 Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj zmartwychwstał! Łk 24,5 Niechaj zabrzmi Alleluja w sercach nas wszystkich: dzięki Niemu przeszliśmy z niewoli do wolności, ze

Bardziej szczegółowo

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu!

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu! Prawny Proboszcza Nr 1 Październik 2011 ISSN 1212-1212 PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE Czcigodny Księże Proboszczu! Z przyjemnością oddajemy do rąk Księdza pierwszy numer a Prawnego Proboszcza.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH 1 NR 3 (86) 2015 ISNN 1698/5843 3 (86) marzec 2015 r. Nakład: 10 tys. egz. O BHP str. 8-9 W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH Zarząd Krajowy i przewodniczący okręgów o zbliżającym się VIII Kongresie Budowlanych

Bardziej szczegółowo

NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181. www.zzm.org.pl. Nr 7/131 LIPIEC 2015

NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181. www.zzm.org.pl. Nr 7/131 LIPIEC 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 7/131 LIPIEC 2015 2 wydarzenia Na ławie oskarżonych R usza apelacja ws. wypadku w Babach oraz rozpoczyna się proces dwójki dyżurnych

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 09 (87) WRZESIEŃ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Nowatorska Czajka Kontrole ciepłomierzy i wodomierzy

PL ISSN 1732-3428 NR 09 (87) WRZESIEŃ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Nowatorska Czajka Kontrole ciepłomierzy i wodomierzy 9 2011 NR 09 (87) WRZESIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KTO SPRAWUJE NADZÓR AUTORSKI Nowatorska Czajka Kontrole ciepłomierzy i wodomierzy SPIS TREŚCI Spis treści

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. www.plk-sa.pl ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 Massel: Województwa nie mogą

Bardziej szczegółowo

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r.

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. Kilka bieżących uwag J. Sobieszczański. Działania KSN: Posiedzenie Prezydium Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o.

Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. Dnia 22 marca roku bieżącego na zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo