Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu"

Transkrypt

1 Bazylika św. Brygidy, 31 sierpnia 2014 NSZZ Po raz dwunasty, w tym roku 13 września, kolejarze z całej Polski przybyli do Sanktuarium w Łagiewnikach, aby zawierzyć Bożemu Miłosierdziu swoje troski, trudy, sprawy życia codziennego, ale przede wszystkim podziękować za kanonizację Jana Pawła II. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem Wierzę w Syna Bożego. Rozpoczęła je Droga Krzyżowa, którą przygotował i poprowadził ks. Stanisław Jopek. Następnie pielgrzymi wysłuchali konferencji o świętości, którą wygłosił ks. Ryszard Marciniak. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Zając kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Biskup pozdrowił pielgrzymów przybyłych z odległych stron kraju, szczególnie serdecznie poczty sztandarowe wprowadzone do świątyni tradycyjnie przez Jana Kłosa. Uroczysty przemarsz poprzedziła Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta. W swojej homilii podkreślił, że promienie Bożego Miłosierdzia ogarniają wszystkich, takimi jakimi jesteśmy wraz z ułomnościami, trudnościami i niepokojami. ( ) Przypomniał, że w każdym, nawet najtrudniejszym momencie życia, winniśmy zawierzyć Bogu, bo On nigdy nie zostawi nas bez pomocy sierpień/wrzesień 2014 r. Nr 7 (105) w PEELKA BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI ZAWODOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZY SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ SOLIDARNOŚĆ Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu Fot. B. Ostrowski i wsparcia. W procesji z darami SKK NSZZ S reprezentowali: Henryk Sikora, Zdzisław Kobus i Ireneusz Dynowski. Pielgrzymkę zakończyła Koronka do Bożego Miłosierdzia. Bernadetta Kaszowska W Łowiczu 17 września br. obradowała Rada SZIK NSZZ S. Podjęła 8 uchwał. Postulaty jednej z nich przedstawiono następnego dnia prezesowi Zarządu PLK, R. Paszkiewiczowi w piśmie SZIK-58/14. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność działając na podstawie postanowień 6 10 Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 11 stycznia 2005 r. występuje z inicjatywą wszczęcia dialogu społecznego, domaga się przedstawienia informacji i zgłasza następujące postulaty: 1. Wstrzymania zmian organizacyjnych w Spółce, polegających na łączeniu sekcji eksploatacji bez przedstawienia NSZZ S rzetelnych analiz z uzasadnieniem techniczno-ekonomicznym oraz ich skutków dla pracowników. Brak ww. to złamanie 11, ust. 2 Porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań. 2. Równego traktowania pracowników PLK w zakresie wykonania zapisów Porozumienia ws. realizacji Programu Dobrowolnych Odejść przez umożliwienie skorzystania z PDO pracownikom wszystkich grup zawodowych, a nie tylko ze stanowisk administracyjnych oraz należytego stosowania programu, który zawiera zapisy mówiące, iż w 2014 r. PLK zamierza objąć PDO pracowników z następujących zespołów pracowniczych: nadzór, obsługa administracyjna i technologiczna, utrzymanie drogi kolejowej, utrzymanie urządzeń automatyki, inżynieria ruchu, działalność dodatkowa. 3. Odstąpienia od centralizacji (wydzielenie z jednostek organizacyjnych w tym z zakładów linii kolejowych) obsługi pracowniczej i płacowej oraz księgowej i finansowej, ze względu na przewidywane negatywne skutki takich zmian dla funkcjonowania Spółki oraz pogorszenia warunków pracy i płacy dla pracowników zatrudnionych w zespołach przewidzianych do centralizacji. 4. Uzgodnienia ze związkami zawodowymi (NSZZ S ) regulaminu wynagradzania dla pracowników nie objętych ZUZP, a wynagradzanych na podstawie Uchwały Zarządu PLK podstawa prawna art KP oraz 30 Porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań. 5. Poprawy warunków pracy pracowników Spółki przez usunięcie usterek na posterunkach pracy wykazanych we wnioskach pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Społecznej Inspekcji Pracy i Zakładowych Komisji BHP. 6. Wypłacenia na podstawie 35 ZUZP kwoty 1000 zł dla każdego pracownika do 10 grudnia 2014 r. 7. Wprowadzenia zmiany w zapisach Umowy Społecznej zawartej 4 czerwca 2012 r. w zakresie umożliwiającym wzrost wynagrodzeń w 2015 r. i latach następnych w wysokości 2% powyżej inflacji, przywołanej w ww. Umowie Społecznej, jednak nie mniej niż 200 zł średnio na pracownika wynagradzanego na podstawie ZUZP. Ze względu na podjęcie przez Zarząd PLK przyśpieszonych i wzmożonych działań w niektórych z ww. punktów (1, 3), a brak realizacji czy też opóźnienia w innych (2, 4, 5) SZIK NSZZ S żąda udzielenia odpowiedzi na powyższe wystąpienie i realizację postulatów w nieprzekraczalnym terminie 8 dni ( 10, ust. 2 Porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań ). Ponadto SZIK NSZZ S zastrzega możliwość wszczęcia procedury sporu zbiorowego w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z 23 maja 1991 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) w sytuacji bezskutecznego upływu powyższego terminu. 1

2 2 Z prac Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. 26 czerwca 2014 Po zakończeniu spraw proceduralnych Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zajęła się wnioskami Zarządu PLK: O podwyższenie kapitałów własnych PLK o wkłady niepieniężne w postaci zespołu składników majątku PKP S.A. stanowiących prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Bydgoszczy, Gdańsku, Kępnie, Kole, Krzywinie, Krzyżu Wlkp., Małkini Górnej, Nowej Soli, Poznaniu, Reptowie, Szczecinie, Szczecinku, Turowie i Warszawie wraz z prawem własności budynków i budowli wzniesionych na tych gruntach oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych. Na zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) na współfinansowanie projektu modernizacji linii E30, etap II, na odcinku Zabrze Katowice Kraków (Sosnowiec Jęzor Kraków Główny Towarowy). Projekt znajduje się w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych (WPIK). O utworzenie przedstawicielstwa PLK na Białorusi uznając za zasadne przejęcie dotychczasowego Przedstawicielstwa PKP S.A. na Białorusi i rozszerzenie jego działalności na Rosję, Litwę i Ukrainę. O zatwierdzenie zmian w załącznikach nr 1 i nr 2 do Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców oraz kierowników niektórych komórek organizacyjnych w PLK (wykaz stanowisk objętych systemem zarządzania przez cele). O zatwierdzenie zmian do zasad wynagradzania pracowników PLK wynikających z projektu Protokołu dodatkowego nr 10 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.. W sprawach inwestycyjnych Rada Nadzorcza zajmowała się m.in.: Wnioskiem Zarządu PLK dotyczącym zaciągnięcia zobowiązań do realizacji robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki Kraków Główny Towarowy w ramach zadania Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze Katowice Kraków oraz umowy na pełnienie nadzoru nad robotami na odcinku Krzeszowice Kraków Mydlniki Kraków Główny Towarowy w związku upadłością Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. Wnioskiem Zarządu PLK ws. zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia pieniężnego PLK przez zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie Kraków Krzemionki. Zadanie zgłoszone do aktualizacji w WPIK. Wyrażeniem zgody na zaciągnięcie zobowiązania na Świadczenie usług utrzymania czystości na wybranych stacjach i przystankach kolejowych zarządzanych przez PKP S.A. i PLK. Zarząd PLK przedstawił Radzie Nadzorczej informację dotyczącą analizy docelowego modelu utrzymania sieci trakcyjnej i niezbędnego majątku do prawidłowego funkcjonowania systemu zasilania energetycznego i utrzymania trakcji bez możliwości uzależnienia się od jednego dostawcy w tym obszarze usług, w kontekście wyjścia poza Grupę Kapitałową PKP S.A. (po procesie prywatyzacji spółki PKP Energetyka). 31 lipca 2014 Lipcowe posiedzenie Rady Nadzorczej zawierało ponad 20 punktów. Jak zwykle najpierw procedury, a następnie kilka informacji przygotowanych przez Zarząd PLK. Sytuacja finansowo-ekonomiczna PLK (I półrocze 2014) Niestety, w dalszym ciągu utrzymuje się negatywna tendencja w przychodach i wyniki ekonomiczne po pół roku są gorsze od zakładanych w planie działalności gospodarczej na 2014 r. Na ten wynik po stronie przychodów wpływają niższe przychody z udostępniania linii kolejowych, jak również bardzo niskie (śladowe) wpływy z dotacji i Funduszu Kolejowego. Coraz bardziej niepokoi spadek przewozów PKP Cargo niższe od planu o ponad 10%. W części straty te niwelują inni przewoźnicy towarowi. Spółki pasażerskie są również poniżej planu. Pozytywnie na wynik wpływają mniejsze koszty w materiałach, usługach obcych i energii. Mój coraz większy niepokój wzbudza słabe wykorzystanie Krajowych Środków Publicznych. Niepokoi zwiększenie o kilka mln zł, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, należności Przewozów Regionalnych. Według oświadczenia Zarządu PLK nasza Spółka reguluje na bieżąco należności publiczno-prawne. Sytuacja finansowo-ekonomiczna spółek zależnych od PLK (I półrocze 2014) Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu osiągnięty wynik plus, zdecydowanie lepszy od zakładanego w planie działalności gospodarczej (też plus). Przychody ze sprzedaży zdecydowanie wyższe od zakładanych. Firma nie posiada zagrożonych inwestycji. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe w Gdańsku osiągnięty wynik minus, gorszy od zakładanego w planie działalności gospodarczej (też minus). Przychody ze sprzedaży lepsze od zakładanych, ale wszystko wywracają zdecydowanie większe koszty (straty na inwestycjach). Zagrożone dwa kontrakty: Lot A Warszawa Skierniewice i E30 Bochnia Biadoliny. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM we Wrocławiu osiągnięty wynik minus, gorszy od zakładanego w planie działalności gospodarczej (też minus). Przychody ze sprzedaży niższe od zaplanowanych. Zagrożony kontrakt Modernizacja linii kolejowej E59, odcinek Wrocław granica województwa dolnośląskiego. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie osiągnięty wynik minus, gorszy od zakładanego w planie działalności gospodarczej (zakładano plus). Przychody ze sprzedaży niższe od zakładanych. Zagrożone terminy realizacji pięciu kontraktów. 17 kwietnia 2014 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stała się na mocy umowy z PKP S.A. użytkownikiem wszystkich udziałów nowej, utworzonej w wyniku podziału TK Telekom sp. z o.o. przez wydzielenie części jej majątku, spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. KOW media&marketing Zarząd PLK, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, podjął decyzje o zbyciu 100% udziałów tej firmy. Decyzja w trakcie realizacji. Status rozwoju obszaru informatyki (IT) projekty, kompetencje, zasoby Materiał określający rolę IT w naszej Spółce przedstawiono w formie prezentacji. Omówiono projekty wdrażane, zarówno te zakończone, jak i trwające. Przedstawiono posiadane kompetencje Biura Informatyki. Zasygnalizowano, te brakujące. DOKOŃCZENIE NA STR. 9

3 Z prac SZIK NSZZ Solidarność 10 lipca Nasza sekcja zawodowa skierowała do międzyzakładowych i zakładowych organizacji związkowych pisma SZIK- 43/14 i SZIK-44/14, w których zwróciła uwagę na to, że jedynym formalnym przejawem tzw. konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia liczby sekcji eksploatacji ze 125 do 76 było przekazanie SZIK projektu Ramowego Regulaminu Organizacyjnego PLK, Zakładu Linii Kolejowych celem wyrażenia opinii. Dlatego SZIK zwróciła się z prośbą do organizacji związkowych o przekazanie w trybie pilnym ewentualnych uwag dotyczących sekcji łączonych w granicach obecnie istniejących zakładów z mocnym, merytorycznym uzasadnieniem, dlaczego konkretna sekcja powinna zostać jako komórka organizacyjna danego zakładu ponad plan narzucony przez Centralę PLK. W piśmie przypomniano, że tryb konsultacji społecznych należy zachować także na poziomie zakładowych organizacji związkowych, które na podstawie Porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników PLK z dnia 11 stycznia 2005 r. powinny otrzymać uzasadnienie techniczno-ekonomiczne wynikające z połączenia sekcji oraz powinny być poinformowane o skutkach, jakie łączenie niesie dla pracowników ( 11, ust. 2). 14 lipca Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Z. Klepacki przysłał odpowiedź na petycję złożoną w czasie pikiety zorganizowanej 23 czerwca br. (patrz 16 lipca W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady SZIK. Wiceprzewodniczący SZIK, H. Sikora omówił kwestie związane z zaproponowanym przez pracodawcę Protokołem dodatkowym nr 11 do ZUZP dla pracowników PLK. Zaznaczył wyraźnie, że naszemu Związkowi nie spieszy się do wprowadzania jakichkolwiek zmian w ZUZP. To wyłącznie inicjatywa pracodawcy. Rozmowy dotyczące Protokołu dodatkowego nr 11 nasz Związek zamierza wykorzystać do zawieszenia na pięć lat wprowadzenia zmian, tzw. Centrum Usług Wspólnych, które jak pokazuje rzeczywistość niosą wiele zagrożeń tak dla zatrudnionych, jak i korzystających z tego udogodnienia. Propozycję zmian pracodawca argumentował potrzebą lepszego zorganizowania pracy, a także zaoszczędzenia przez PLK 100 mln zł. Ma temu pomóc: uregulowanie realizacji prawa do tzw. WD (8 dodatkowych dni wolnych od pracy), rezygnacja z nagród jubileuszowych za 45 i 50 lat pracy oraz zmiana podstawy wymiaru nagrody. Pracodawca zaproponował rozwiązanie, w którym każdy pracownik PLK do końca listopada br. będzie musiał określić sposób, w jaki zechce realizować w ciągu najbliższych pięciu lat WD: odbiór w naturze po każdym miesiącu bez możliwości kumulacji dni wolnych lub ekwiwalent pieniężny wypłacany bądź raz do roku w grudniu, bądź dwa razy w czerwcu i grudniu. Zaległe WD pracodawca chce wypłacić do końca września br. Obecnie dodał H. Sikora więcej niż połowa uprawnionych pobiera ekwiwalent pieniężny. W dyskusji M. Litwiński (ZLK w Olsztynie) prosił negocjatorów związkowych o zwrócenie uwagi na poprawność zapisów: na posterunkach, tak by nie zostali przypadkiem pominięci niektórzy pracownicy. Zastanawiał się także, co będzie w przypadku, gdy osoba deklarująca odbiór w postaci ekwiwalentu pieniężnego, zechce ze względu na stan zdrowia zmienić w trakcie pięciu lat sposób odbioru WD. Przeprowadzono głosowanie, w którym zdecydowana większość członków Rady SZIK była za tym, by pracownicy podejmowali decyzję w sprawie sposobu odbioru WD na pięć lat. Następnie H. Sikora omówił zmiany zaproponowane przez pracodawcę, a dotyczące rezygnacji z nagród jubileuszowych za 45 i 50 lat pracy. Jeszcze raz zaznaczył, że naszemu Związkowi nie spieszy się do wprowadzania jakichkolwiek zmian w ZUZP. Zaapelował, aby na spotkaniach w organizacjach zakładowych wytłumaczyć, że sprawa CUW dotyczy nie tylko zatrudnionych tam osób, ale całej Spółki, gdyż niesie ze sobą groźbę zmian organizacji pracy PLK, wprowadzi łatwość likwidacji zakładów linii kolejowych. Pracodawca przedstawił dwie tabelki z symulacją jednorazowych wypłat obliczania nagród jubileuszowych, przy podstawie bądź wynagrodzenia minimalnego, bądź średniego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wynagradzanych wg ZUZP. W burzliwej dyskusji, w której wypowiadało się wiele osób, B. Pietrusiński (ZLK w Krakowie) zaapelował, by we wszelkich działaniach mieć świadomość, ilu członków naszego Związku dotyczy konkretna sprawa, np. ilu członków S straci pracę po wprowadzeniu CUW. Nie walczmy za wszystkich, bo nikt nam za to nie podziękuje podsumował. Zwrócił uwagę, by podpisanie Protokołu dodatkowego nr 11 było jednoznacznie powiązane z decyzją o wstrzymaniu wprowadzenia CUW na pięć lat. Przeprowadzono głosowanie, w którym 18 osób było za, 4 wstrzymały się od głosu, a 2 były przeciw podpisaniu wariantu symulacji jednorazowych wypłat obliczania nagród jubileuszowych przy podstawie średniego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wynagradzanych wg ZUZP. Przewodniczący SZIK, W. Pełka powiedział, że jego zdaniem Zarząd PLK podjął już decyzję w sprawie łączenia sekcji, a liczba 76 sekcji, które mają powstać w miejsce obecnych 125, nie wynika z żadnych przesłanek merytorycznych. Zdaniem Zarządu PLK po prostu tyle ma być Podziękował za opinie nadesłane w tej sprawie. Do dnia, w którym zebrała się Rada nadeszły z 7 organizacji zakładowych. W tym punkcie dyskutowano też kwestię obsadzania stanowisk naczelników sekcji testy kompetencyjne. Wskazywano ułomności tego projektu. S. Czyżyk (ZLK w Siedlcach) wskazał na konieczności korzystania przez nasz Związek z pomocy prawników, bowiem w nowych realiach ta forma będzie coraz bardziej potrzebna i trzeba na nią przeznaczyć konkretne fundusze. M. Ośmiałowski (ZLK w Warszawie) poruszył kwestię płatności za wynajmowane lokale i nieuzasadnione roszczenia pracodawcy w tej kwestii. Przewodniczący W. Pełka przypomniał, że reguluje to Porozumienie ws. wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników PLK ( 34). Rada SZIK podjęła stanowisko ws. PDO: SZIK NSZZ S wyraża sprzeciw odnośnie dotychczasowego sposobu realizacji Umowy Społecznej w zakresie PDO w 2014 r. Uważamy, że ograniczenie prawa do PDO wyłącznie dla pracowników administracji jest dyskryminowaniem pozostałych zespołów pracowniczych. Przyjęty przez Zarząd PLK w pierwszym półroczu sposób realizacji PDO jest nadinterpretacją pracodawcy porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi, w którego załączniku wśród 1200 osób zapisano pracowników ze wszystkich zespołów pracowniczych. Domagamy się weryfikacji dotychczasowych działań Zarządu PLK co do sposobu realizacji PDO, tak aby od września br. z programu mogli skorzystać (w zakresie akceptacji wniosków kierowanych do Centrali PLK) pracownicy z różnych zespołów, w ramach tzw. systemu zachęt dla pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury. 23 lipca Wraz z pismem SZIK-45/14 do wiceprezesa Zarządu PLK dyrektora ds. restrukturyzacji i nadzoru nad sprawami pracowniczymi, A. F. Wojciechowskiego nasza sekcja zawodowa po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi zmniejszenia liczby sekcji na sieci PLK i stwierdzeniu, DOKOŃCZENIE NA STR

4 iż w wielu wypadkach likwidując sekcje nie brano pod uwagę warunków miejscowych, przesłała protesty organizacji zakładowych zakładów w Białymstoku, Częstochowie, Krakowie, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Tarnowskich Górach, Wrocławiu i Zielonej Górze. Pisma organizacji zakładowych otrzymał do wiadomości pełnomocnik Zarządu PLK ds. optymalizacji procesów, Piotr Wyborski. 29 lipca W piśmie SZIK-47/14 do prezesa Zarządu PLK, R. Paszkiewicza nasza sekcja zawodowa ustosunkowała się do przesłanych do konsultacji: Instrukcji IBH-1 ws. zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w PLK, Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, Wzorów odzieży identyfikującej. 29 lipca W piśmie SZIK-48/14 do prezesa Zarządu PLK, R. Paszkiewicza nasza sekcja zawodowa ustosunkowała się do projektu dokumentu Polityka Antymobbingowa w PLK przesłanego do konsultacji 23 czerwca. Zaopiniowała go negatywnie. Przedstawiony stronie związkowej projekt jest pozbawiony cech polityki odnoszącej się do zjawiska mobbingu. Liczący pięć stron projekt zawiera w większości definicje pojęć w nim stosowanych oraz procedurę postępowania w celu ujawnienia osoby dopuszczającej się mobbingu. Zaledwie pół strony poświęcono sposobowi przeciwdziałania temu zjawisku. Mobbingu pracodawca upatruje głównie w postępowaniu pracowników względem siebie, a nie w samym sobie. Z praktyki wiadomo, że najczęstszą stroną, która mobbinguje pracownika, nie jest ani jego kolega, ani koleżanka, ale zwierzchnik służbowy. Ewentualne zachowania koleżeństwa noszące znamiona mobbingu są następstwem działań pracodawcy / zwierzchnika służbowego. Wiele zapisów jest nieprecyzyjnych, błędnych, znoszących się nawzajem, zbędnych i wprowadzających chaos do dokumentu. I tak: W 1 Politykę Antymobbingową nazywa się dalej Polityką Antymobbingową zastosowano to samo nazewnictwo. W 2, ust. 6 zapisano: skarżący pracownik, który wniósł pisemną skargę w sprawie poddania pracownika mobbingowi, zamiast: skarżący pracownik, który wniósł pisemną skargę w sprawie poddania jego osoby mobbingowi. W 3, ust. 1 zapisano: Pracodawca nie akceptuje mobbingu, a ewentualnie powinno być: Pracodawca i pracownik nie akceptują mobbingu. Niemniej jest to zapis całkowicie niepotrzebny i błędny, ponieważ mobbing nie jest zjawiskiem do akceptowania bądź nieakceptowania, ale do przeciwdziałania mu. W 3, ust. 2 zapisano: podejmowanie starań, aby środowisko pracy w Spółce było wolne od mobbingu jest sloganem, niepotrzebnym zapisem, ponieważ nie mówi o sposobie przeciwdziałania mobbingowi, któremu poświęcony jest cały rozdział 2. W 4 nadal nie ma zapisów o przeciwdziałaniu mobbingowi, a jest to paragraf dotyczący rozdziału 2, którego tytuł brzmi Przeciwdziałanie mobbingowi. Jest w nim natomiast mowa o procedurze zapoznawania się z dokumentem i przestrzegania zakazu stosowania mobbingu. Ponadto, błędnie wskazuje się, że do zapoznania pracowników Spółki z polityką antymobbingową zobowiązane jest Biuro Spraw Pracowniczych, a tymczasem to pracodawca winien zapoznawać pracownika ze wszystkimi uregulowaniami wewnętrznymi Spółki. W 5 wskazuje się trzy ścieżki złożenia skargi o mobbing, przy czym i tak finalnie skarga znajdzie się w Biurze Spraw Pracowniczych. O zjawisku występowania mobbingu powinien być poinformowany bezpośrednio prezes Spółki, który wyciągnąłby, po przeprowadzeniu dochodzenia, konsekwencje w stosunku do winnego. Po co wprowadza się tak szeroką 4 identyfikację pracownika skarżącego, łącznie z podaniem jego stanowiska, czemu ma to służyć. Jest to całkowicie zbędne. Mówi się, że skargi anonimowe lub podpisane w sposób uniemożliwiający identyfikację skarżącego nie podlegają rozpatrzeniu, a jednocześnie planuje się przeprowadzanie wśród pracowników anonimowych ankiet dotyczących zjawiska mobbingu, o których mowa w 9, ust. 2, pkt 2. W 6 mówi się o powołaniu Komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego ws. zasadności złożonej skargi, bez udziału reprezentującego pracownika czynnika społecznego, który zachowałby obiektywizm w sprawie. Owszem, pracownik może wskazać osobę do składu Komisji, ale ostatecznie decyzję o rozszerzeniu składu Komisji podejmuje dyrektor, o czym mowa w ust. 7. Mobbing powinno się piętnować, a nie traktować jako zjawisko poufne, co sugerowane jest w ust. 9. Zgodnie z ust. 5 Komisja obraduje w pełnym składzie. Wynika z tego, że w przypadku absencji chociażby jednego członka Komisji sprawa mobbingu nie będzie rozpatrywana. Taka kolej rzeczy nie powinna mieć miejsca. Reasumując, przedstawiony dokument nie spełni swojej roli i oczekiwań pracowników. Należy go napisać od nowa, jest w nim bowiem wiele zapisów niepotrzebnych, nietrafnych, powtarzających się. Nie można wymuszać na pracowniku składania pisemnych skarg o mobbing. Powinna być dopuszczona forma bezpośredniego przekazu. Każdy sygnał, który dotrze do pracodawcy powinien być przebadany. 31 lipca Po zapoznaniu się z materiałem przesłanym 30 czerwca i spotkaniu z dyrektorem P. Wyborskim 30 lipca nasza sekcja zawodowa negatywnie zaopiniowała przedstawioną wersję Ramowego Regulaminu Organizacyjnego PLK, Zakładu Linii Kolejowych. W piśmie SZIK-49/14 do wiceprezesa Zarządu PLK, A. F. Wojciechowskiego czytamy: Zmiany dotyczące organizacji działalności podstawowej prowadzonej w sekcjach w sposób rażący ograniczają rolę i kompetencje dyrektora zakładu, centralizują decyzje dotyczące obszaru działania, siedzib i granic sekcji ( 36 i 38, pkt 1). Uważamy, że w regulaminie ramowym powinny zostać zapisane kryteria tworzenia sekcji (podobnie jak miało to miejsce w dotychczas obowiązującym dokumencie). W tak dużej i złożonej organizacji, jaką jest PLK, zapisy o kryteriach tworzenia sekcji powinny być opracowane i zamieszczone w regulaminie ramowym, gdyż tylko w takim przypadku będzie przekaz mówiący i wyjaśniający obszar tworzenia i funkcjonowania sekcji. Brak takich zapisów świadczy o braku fachowej wiedzy autorów projektu i (jak można przypuszczać) nienależycie przygotowanych zmianach, które Zarząd PLK zamierza wprowadzać w tak ważnym obszarze, jakim jest organizacja sekcji (prowadzenie ruchu pociągów, utrzymanie linii i urządzeń z zachowaniem bezpieczeństwa pasażerów i towarów). Sprzeciwiamy się łączeniu sekcji, tworzeniu molochów trudnych i kosztownych w zarządzaniu, dużych terytorialnie (w tej sprawie kilkakrotnie kierowaliśmy pisma do Zarządu PLK, niestety nasze argumenty i wnioski nie są brane pod uwagę). Ponadto w prezentowanych zmianach do regulaminu ramowego brakuje: uzasadnienia ekonomicznego wprowadzanych zmian organizacyjnych, szczegółowego określenia stanu zatrudnienia w zespołach administracyjnych połączonych sekcji, szczegółowej informacji o zmianach warunków pracy i płacy pracowników łączonych sekcji. Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Aktywa: (31 sierpnia 2014) zł Wartość jednostki: (12 września 2014) 207,88 zł

5 SZIK wielokrotnie zwracała uwagę w pismach, że prezentacja w programie Power Point nie jest dokumentem, który można traktować jako przeprowadzoną konsultację ze stroną społeczną wynikającą z Porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla Pracowników PLK. Po raz kolejny przypominamy, iż przy zmianach regulaminów organizacyjnych zakładów linii kolejowych niezbędne jest zasięgnięcie opinii właściwych organizacji zakładowych. W związku z tym SZIK opiniuje negatywnie przedstawiony regulamin ramowy i wnosi o odstąpienie od wdrożenia zmian organizacyjnych. 4 sierpnia W piśmie SZIK-50/14 do wiceprezesa Zarządu PLK, A. F. Wojciechowskiego nasza sekcja zawodowa, po zapoznaniu się z materiałem Procedury oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przy wykorzystaniu metody PN-N w PLK IBH-103 zgłosiła następujące uwagi: W 3, ust. 2, pkt. 4 zamiast powoływania się na 11, którego nie ma, wstawić 9. W 4 powinien być opisany sposób powoływania (wyznaczenia) przewodniczącego zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego jednego w jednostce organizacyjnej oraz powinny być dokładnie określone jego obowiązki. W Sposób postępowania przy ocenie ryzyka... pkt. 14 niepokoi nas mocno zapis, a szczególnie jego ostatnie zdanie: Jeżeli przewidywane nakłady na obniżenie poziomu ryzyka są wyższe od spodziewanych korzyści, ryzyko należy przyjąć. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie. SZIK uważa, iż w czynnikach zagrożenia powinien być ujęty czynnik psychofizyczny. 6 sierpnia W piśmie SZIK-51/14 do prezesa Zarządu PLK, R. Paszkiewicza nasza sekcja zawodowa, nawiązując do pisma SZIK-49/14 przypomniała, iż negatywnie zaopiniowała przedstawioną wersję zmian do Ramowego Regulaminu Organizacyjnego PLK, Zakładu Linii Kolejowych. Generalnie dotyczyło to wykreślenia fragmentu mówiącego o zasadach tworzenia sekcji. W piśmie czytamy m.in.: Tworzenie tak potężnych molochów trudnych i kosztownych w zarządzaniu, dużych terytorialnie nie znajduje żadnego uzasadnienia, zwłaszcza ekonomicznego. Z posiadanych przez SZIK informacji wynika, że zmian w regulaminach organizacyjnych zakładu linii kolejowych nie konsultowano z zakładowymi organizacjami związkowymi, czym złamano zapisy Porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników PLK ( 31, pkt 3 i 4). Natomiast 11, ust. 2 mówi: W przypadku zamiaru likwidacji jednostki organizacyjnej, komórki lub posterunku na 30 dni przed realizacją tego zamiaru pracodawca powinien przedstawić organizacji związkowej uzasadnienie techniczno-ekonomiczne tej decyzji oraz jej skutki dla pracownika. W tym przypadku pracodawca również złamał powyższe porozumienie. W piśmie SZIK-49/14 nasza sekcja zawodowa wnioskowała o uzasadnienie ekonomiczne i społeczne wprowadzanych zmian. W dalszym ciągu zwracamy uwagę, iż materiałów przedstawianych niektórym pracownikom w formie slajdów nie uznajemy za konsultacje społeczne, gdyż nie otrzymaliśmy na piśmie wnioskowanego uzasadnienia. W związku z powyższym SZIK opiniuje ww. regulamin negatywnie i wnosi o odstąpienie wdrożenia zmian organizacyjnych. Nieodstąpienie od powyższego spowoduje wszczęcie sporu zbiorowego zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 21 sierpnia W piśmie SZIK-53/14 do prezesa Zarządu PLK, R. Paszkiewicza nasza sekcja zawodowa jeszcze raz stanowczo zaprotestowała przeciwko łączeniu sekcji (Uchwała nr 641/2014 Zarządu PLK z dnia 12 sierpnia). W piśmie czytamy m.in.: Nie zgadzamy się ze stanowiskiem Spółki, które jest prezentowane w odpowiedziach do związków zawodowych o przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Spotkania i liczna korespondencja w sprawie łączenia sekcji zostały ograniczone do jałowej dyskusji, sprowadzonej do zaledwie wymiany stanowisk bez wzięcia pod uwagę jakichkolwiek argumentów i wniosków strony związkowej. W konsekwencji Zarząd PLK i tak zrobił to, co chciał. Pomimo próśb i monitów do chwili obecnej Spółka nie przedstawiła rzetelnych analiz z uzasadnieniem techniczno-eksploatacyjnym oraz ich skutków dla pracowników. Tym samym nie zostały dotrzymane zapisy Porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników PLK ( 11). W związku z tym informujemy o zamiarze prowadzenia dalszych działań przewidzianych w naszych statutach, w oparciu o istniejące akty prawne. Red. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dołączyła do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji i tym samym znalazła się w gronie przedsiębiorców, którzy prezentują najwyższe standardy w trakcie procesu zatrudniania pracowników. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w Polsce. To także dla wielu bardzo atrakcyjny pracodawca, który dostrzega wagę odpowiedniej komunikacji z potencjalnymi pracownikami. W trosce o ugruntowanie takiego wizerunku na rynku PLK dołączyła w czerwcu br. do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji mówi Tomasz Kamiński, zastępca dyrektora Biura Spraw Pracowniczych Centrali odpowiedzialny za rekrutację. Członkostwo w Koalicji oznacza dla PLK deklarację systematycznego wprowadzania zasad zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk w Rekrutacji. Jego zapisy dotyczą m.in. sposobu budowy dobrej i trwałej relacji z potencjalnym pracownikiem i to już od pierwszego kontaktu. Dzięki temu nawet w przypadku, gdy proces rekrutacyjny nie zakończy się podjęciem pracy, aplikujący będzie pamiętał, że nasza spółka to nie tylko atrakcyjny, ale także odpowiedzialny i uczciwy pracodawca wyjaśnia Tomasz Kamiński. Zawarte w Kodeksie wskazówki związane są także z takimi zagadnieniami jak: pozycjonowanie ofert pracy na firmowej stronie internetowej, sposób formułowania treści w ogłoszeniach czy dostępność i przejrzystość informacji na temat przebiegu procesu rekrutacyjnego w firmie. Kodeks rekomenduje także oparte na najlepszych praktykach HR rozwiązania dotyczące takich kwestii jak komunikacja z kandydatem na wszystkich etapach rekrutacji, postawa pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, bezpieczeństwo i poufność danych kandydatów czy kompetencje w zarządzaniu procesem rekrutacji. Systematycznie doskonalimy działania związane z zatrudnieniem pracowników, czego potwierdzeniem jest właśnie członkostwo w Koalicji i praktyczne stosowanie proponowanych przez nią rozwiązań dodaje Tomasz Kamiński. Przykładem jest wprowadzenie na początku września zmian do zakładki Kariera na oficjalnej stronie internetowej PLK (www. plk-sa.pl). Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań kandydat może teraz m.in. sprawnie wyszukać według wybranych kryteriów interesujące go oferty pracy, poznać szczegółowo przebieg procesu rekrutacyjnego lub złożyć swoje CV w specjalnej bazie, nawet jeżeli nie ubiega się o konkretne stanowisko. Materiał przekazany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Komunikacji i Promocji 5

6 Przemarsz z dworca do lokomotywowni. By pamiętać, by przypominać Czym dla gdańskiej Solidarności jest stocznia, tym dla lubelskiej lokomotywownia. To w niej 34 lata temu kolejarze walczyli o swoje prawa, rozpoczynając drogę do wolnej Ojczyzny. To w niej kolejarze z całej Polski stają każdego roku przed Krzyżem Doli Kolejarskiej, by świętować rocznicę strajków nazwanych później Lubelskim Lipcem. Zbierają się, by przypominać młodym, że na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 r. w ponad 150 zakładach pracy strajkowało około 50 tys. osób, poprzedzając tym protesty na Wybrzeżu, które doprowadziły do powstania Solidarności. Tegoroczne uroczystości odbyły się 20 lipca. Uczestniczyli w nich parlamentarzyści, samorządowcy, związkowcy. Przyjechało kilkadziesiąt pocztów sztandarowych z całej Polski. Mszę św. polową odprawił biskup senior Archidiecezji Lubelskiej, Ryszard Karpiński w koncelebrze z krajowym duszpasterzem kolejarzy, księdzem Eugeniuszem Zarębińskim i kapelanem lubelskiej Solidarności, księdzem Zbigniewem Kuzią. Przed Krzyżem Doli Kolejarskiej, jak co roku, złożono kwiaty. W 1980 r. robotnicy nie wyszli na ulice, zakładali komitety strajkowe, pertraktowali z władzami. Ich postulaty dotyczyły głównie podwyżek płac i poprawy warunków socjalno-bytowych, ale także ograniczenia biurokracji, likwidacji korupcji i przywilejów dla rządzących, nowych wyborów do władz związków zawodowych i niezależnych rad pracowniczych, a także wolnej prasy. Ich protest był początkiem zmian nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w całej Polsce, a w konsekwencji Europie Wschodniej. Na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 r. została przełamana bariera strachu. Tekst i fot. Marek Moczulski 6 Mszy św. przewodniczył i słowo do wiernych skierował bp. R. Karpiński. Pokłoniły się kolejarskie sztandary. Poczet sztandarowy SZIK NSZZ S : (od lewej) W. Kłębowski, M. Prokopiak, J. Masłocha. Wieniec od SKK NSZZ S. Uroczystości zakończył piknik rodzinny.

7 75. rocznica wybuchu II wojny światowej W drodze do Szymankowa grupa kolejarzy złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod dwoma tablicami umieszczonymi na dworcu PKP w Gdyni. Następnie odwiedziła cmentarz w Gdańsku Zaspie, gdzie leżą kolejarze i celnicy z Szymankowa bestialsko zamordowani wraz z rodzinami w pierwszym dniu wojny. Jak każdego roku, 1 września w rocznicę wybuchu II wojny światowej zbieramy się w miejscach upamiętniających ofiary tego najtragiczniejszego w dziejach ludzkości okresu wojny, która pochłonęła życie 55 milionów ludzi, która drugie tyle wygnała z ziem ojczystych. Trwała 6 lat. Zaangażowały się w nią 72 kraje. Toczyła się na terytoriach 40 państw. Tego dnia dla kolejarzy miejscem szczególnej pamięci jest Szymankowo. To tam rozegrał się pierwszy zwycięski epizod światowej tragedii. Zanim niemiecki pancernik Schleswig-Holstein zaczął ostrzał Westerplatte, zanim samoloty Luftwaffe zrzuciły pierwsze bomby na Wieluń, na stacji granicznej w Szymankowie zginęli kolejarze i celnicy. To oni zdecydowali o niepowodzeniu Aktion Zug. To oni umożliwili polskim żołnierzom wysadzenie strategicznych mostów na Wiśle w Tczewie. Grupa członków NSDAP (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników) w odwecie za bohaterski czyn wymordowała polskich kolejarzy i inspektorów celnych oraz ich rodziny. Ciała ofiar wrzucono do przydrożnego rowu i ustawiono napis: Tu spoczywa polska mniejszość narodowa. Dziś stoją w tym miejscu kaplica i pomnik. Od pierwszych organizowanych tu spotkań minęło już kilkadziesiąt lat. Prowadzący tegoroczną uroczystości członek Prezydium SKK NSZZ S, Jacek Prętki przypomniał, że to staraniem kolejarskiej Solidarności 25 lat temu zyskały one rangę uroczystości państwowych. W bieżącym byli na nich obecni m.in. wicemarszałek Sejmu, Cezary Grabarczyk i podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Jacek Kapica. Uroczystości rozpoczęła msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa elbląskiego, Jacka Jezierskiego. Powiedział m.in.: Jezus mówił: błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, błogosławieni architekci, budowniczowie pokoju. Dążenie do życia w pokoju nie oznacza jednak kapitulacji wobec agresji i przemocy. Istnieje moralne prawo i powinność obrony własnej rodziny, domu, dobytku, kraju wobec najazdu i próby podboju. Stąd nasz szacunek dla obrońców Ojczyzny, którzy w 1939 r. wystąpili w obronie wolności narodu i prawa do istnienia własnego państwa. Tekst i fot. Marek Moczulski Do Szymankowa przybyły poczty sztandarowe z całej Polski. W poczcie sztandarowym SZIK NSZZ S byli: (od lewej) Anna Tomporek, Bogdan Skalski, Anna Danilewicz. Modlitwę odmówili księża Ryszard Marciniak (z lewej) i Marian Midura. Mszę św. w intencji ofiar II wojny światowej sprawował bp Jacek Jezierski. Złożono kwiaty przed tablicą na dworcu. W drodze z kościoła pod pomnik. Uroczystości zakończyły się w Tczewie apelem poległych i modlitwą ekumeniczną. Kwiaty składa delegacja SKK NSZZ S : (od lewej) Stanisław Kokot, Henryk Grymel i Wiesław Natanek. 7

8 We Wrocławiu, na cmentarzu parafialnym kościoła pw. NMP Królowej Polski 18 lipca 2014 r. odbył się pogrzeb Władysława Tatarzyńskiego (Zielona Góra, 12 X 1945 Wrocław, 12 VII 2014). W imieniu Rady SKK i Rady SZIK Kolegę pożegnał Stanisław Kokot. Nad mogiłą pochyliły się kolejarskie sztandary. Władysław Tatarzyński ukończył Technikum Kolejowe we Wrocławiu (1964). Z PKP związał się w 1975, pracując kolejno w Oddziale Zmechanizowanych Robót Drogowych (specjalista, starszy rzemieślnik), Oddziale Drogowym / Zakładzie Infrastruktury Kolejowej (starszy specjalista-maszynista). Do Solidarności wstąpił we wrześniu Był współzałożycielem i członkiem Tymczasowej Komisji Założycielskiej w Oddziale Węzła PKP Wrocław, założycielem Tymczasowej Komisji Założycielskiej w Oddziale Zarządu Rejonu Drogowego. Gdy trzeba było upomnieć się o Związek, nie szczędząc zdrowia, podjął wraz z innymi kolejarzami głodówkę ws. rejestracji NSZZ S, warunków pracy i podwyżki płac (21 27 X 1980). W stanie wojennym był członkiem redakcji podziemnych pism Wolna Droga i Świt, kolporterem wydawnictw podziemnych. Aresztowany 29 X 1982 za redagowanie i drukowanie Świtu. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego 10 III 1983 skazany w trybie doraźnym na rok i 4 miesiące więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Od maja 1983 do maja 1984 związany z podziemnym pismem ViS. Ponownie aresztowany 6 VI 1984, przetrzymywany w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Zwolniony 27 VII 1984 na mocy amnestii. Wielokrotnie represjonowany. W latach współorganizator mszy św. za Ojczyznę i w intencji kolejarzy. Od stycznia 1989 członek Komisji Założycielskiej NSZZ S Węzła PKP Wrocław. Od kwietnia 1989 do czerwca 1998 przewodniczący Komisji Zakładowej w Oddziale Drogowym / Zakładzie Infrastruktury Kolejowej. Od 2004 zawiadowca w Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu. Wyróżniony wieloma odznaczeniami kolejowymi. Do końca życia był przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ S w ZLK we Wrocławiu. Pracował do końca. 8 Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci IRENY MAMIŃSKIEJ byłego pracownika Biura SKK NSZZ S. Wyrazy współczucia i słowa wsparcia rodzinie i bliskim składa Prezydium SZIK NSZZ S Naszemu koledze Andrzejowi Jagiełło wyrazy współczucia z powodu śmierci MAMY składają koleżanki i koledzy z Biura Administracyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W związku ze śmiercią OJCA łączymy się w przejmującym bólu z koleżanką Ewą Mikołajczyk rodzinie i bliskim składamy wyrazy najszczerszego współczucia i naszej solidarności OZ NSZZ S w ZLK w Ostrowie Wlkp. Po śmierci MAMY w bólu z Grzegorzem Stasiakiem łączą się koleżanki i koledzy z OZ NSZZ S w ZLK w Łodzi Tadeuszowi Witkowskiemu po śmierci MAMY wyrazy współczucia składa OZ NSZZ S w ZLK w Ostrowie Wlkp. Grażynie Gradzińskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MĘŻA składają koleżanki i koledzy z PKP PLK S.A. Panu Marianowi Przekorze naszemu drogiemu koledze wyrazy głębokiego współczucia z powodu tragicznej śmierci SYNA składają koleżanki i koledzy z Biura Ochrony Informacji Centrali PKP PLK S.A. Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci OJCA rodzinie i bliskim naszych przyjaciół Anny i Floriana Michalak składa w imieniu OZ NSZZ S w ZLK w Ostrowie Wlkp. przewodniczący Zdzisław Jasiński Mieczysławowi Prokopiakowi wyrazy głębokiego współczucia oraz solidarności w bólu po stracie MAMY składają koleżanki i koledzy z OZ NSZZ S w ZLK w Łodzi Ewie Tomczyk i Wojciechowi Białkowi wyrazy głębokiego współczucia po śmierci MAMY składają koleżanki i koledzy z OZ NSZZ S w ZLK w Łodzi Andrzejowi Dyttko Jego rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA składa Prezydium SZIK NSZZ S

9 DOKOŃCZENIE ZE STR. 2 Z prac Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. Realizacja zadań inwestycyjnych W tej kwestii Zarząd PLK przekazał dane o zakończonych w czerwcu pracach, m.in. na: LCS Iława; LCS Malbork perony, tory; LCS Gdynia przejścia dla pieszych, windy; LCS Działdowo wiadukty; w lokomotywie elektrycznej EPO9-012 zabudowano urządzenia pokładowe, przeprowadzono testy współpracy z RBC (Radio Block Centre radiowe centra sterowania) i hamowania przy dużych prędkościach oraz testy pracy urządzeń przytorowych, pokładowych i łączności z GSM -R (Global System for Mobile Communications-Railways kolejowa odmiana cyfrowej łączności komórkowej GSM). Najważniejsze problemy i ryzyka w procesie inwestycyjnym występujące na: E65 LCS Iława (warunki geologiczne zagrożony termin); LCS Ciechanów (mały potencjał wykonawcy nie zadowalające tempo prac i ich jakość); CMK Grodzisk Maz. Szeligi (kłopoty z wykonawcami); Fosowskie Opole (uszkodzenia telekomunikacyjnych kabli Tk najprawdopodobniej w czasie robót). PLK w mediach Pisząc o naszej Spółce media koncentrowały się w ostatnich miesiącach na kłopotach podróżnych na trasie Warszawa Skierniewice. Analiza zatrudnieniowo-płacowa za I półrocze 2014 r. Plan na 2014 r. zakłada przeciętne zatrudnienie średnioroczne etatów. Przeciętne zatrudnienie po 6 miesiącach wyniosło etatów i było o 100 etatów mniejsze niż zakładał plan okresu. Wynagrodzenie obciążające koszty operacyjne było niższe od planowanego o ponad 1,0%. Od stycznia do lipca 2014 r. zatrudnienie zwiększyło się o 581 pracowników. W tym czasie z różnych przyczyn odeszło z PLK 671 pracowników (231 emerytury, 182 renty i świadczenia rehabilitacyjne). W tym okresie przyjęto 1080 pracowników, w tym 1048 spoza Grupy PKP. Fluktuacja kadr, nie uwzględniając przemieszczenia pracowników między jednostkami organizacyjnymi naszej Spółki, dotyczyła ponad 5,11% załogi. Struktura zatrudnienia 30 czerwca 2014 r. kształtowała się następująco: nadzór i administracja 6820 osób, 17,86% załogi (wzrost o 130 osób 1,94% w odniesieniu do 31 grudnia 2013); działalność podstawowa pracowników, Polityka antymobbingowa w PLK Szanowni Państwo! W trosce o zapewnienie wszystkim pracownikom Spółki przyjaznego środowiska pracy, Zarząd Uchwałą nr 670/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. przyjął Politykę Antymobbingową w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Dokument ten reguluje postępowanie w przypadku działań mobbingu skierowanych wobec pracowników PLK. W naszej firmie nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek działania mające charakter mobbingu, czyli takie, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu oraz zastraszaniu pracownika lub mają na celu, m.in. jego poniżenie, ośmieszenie lub izolowanie z zespołu współpracowników. W związku z tym każdy pracownik PLK, który padł ofiarą mobbingu, powinien zgłosić takie zdarzenie w formie pisemnej do dyrektora Biura Spraw Pracowniczych w Centrali Spółki. Skarga pracownika powinna zawierać: jego imię i nazwisko, datę sporządzenia skargi, informacje o pracowniku, który jego zdaniem dopuścił się mobbingu, opis zachowań uznanych za mobbing, a także ewentualne dowody i wskazanie świadków. Bezstronna komisja w postępowaniu wyjaśniającym rozpatrzy wówczas złożoną przez pracownika skargę, a w przypadku uznania jej za zasadną, pracodawca wyciągnie konsekwencje wobec osoby, która dopuściła się mobbingu. Działania komisji mają charakter poufny, a fakty z postępowania nie będą upublicznione. Nasza Spółka będzie regularnie prowadzić działania, zapobiegające występowaniu w Spółce zdarzeń mobbingu, promując przyjazne środowisko pracy, właściwe postawy wobec współpracowników, a także monitorując i sprawdzając relacje pracownicze. 70,42% (wzrost o 0,72%); działalność dodatkowa 4476 pracowników, 11,72% (wzrost o 6,17%). Ogółem na stanowiskach robotniczych i pokrewnych zatrudniano pracowników, tj. 82,14% załogi. W informacji o realizacji godzin nadliczbowych Zarząd PLK podał następujące dane: liczba godzin nadliczbowych na 1 pracownika w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wzrosła średnio o 2,52 h. Godziny nadliczbowe generują: zespół pociągowy h, tj. 75,68%, wzrost do ubiegłego roku o 10,21%; zespół dróżników przejazdowych h, tj. 10,78%, wzrost do ubiegłego roku o 7,02%; zespół utrzymania torów i rozjazdów h, tj. 4,92%, wzrost do ubiegłego roku o 26,49%; zespół utrzymania urządzeń automatyki h, tj. 2,96%, wzrost do ubiegłego roku o 6,46%. Liczba wypracowanych godzin nadliczbowych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wzrosła o h. Po kilku latach nastąpiła zmiana w Regulaminie wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych.... Od 1 sierpnia br. podstawą wynagrodzania kierowników jednostek organizacyjnych będzie wynagrodzenie z IV kwartału 2012 r. Zarząd PLK przedstawił Radzie Nadzorczej Sprawozdanie z realizacji Planu restrukturyzacji kosztów i zatrudnienia w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach Z przedstawionego materiału wynika, iż największe kłopoty z wdrażaniem inicjatyw występują w obszarze utrzymania. W sprawach inwestycyjnych Rada Nadzorcza zajmowała się m.in.: Zadaniem Rewitalizacja i modernizacja linii Olsztyn Szczytno Szymany (odcinek Olsztyn Szczytno linia nr 219 i odcinek Szymany Szczytno linia nr 35). Jest to połączenie kolejowe Olsztyna z modernizowanym lotniskiem w Szymanach etap II. Projektem wykonania robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru na linii nr 272 (przebudowa mostu stalowego na Warcie na stacji Poznań Starołęka) w ramach zadania Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork Poznań, odcinek Kórnik Poznań Główny. Projektem Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin. Wiesław Pełka Tekst Polityki Antymobbingowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dostępny jest w intranecie w zakładkach: Ważne dokumenty, Baza wewnętrznych aktów oraz Polityka Antymobbingowa. Wszyscy pracownicy Spółki mają obowiązek zapoznania się z treścią dokumentu. Biuro Spraw Pracowniczych 9

10 W Barcicach Stadion LKS Barciczanka został przystrojony banerami, flagami i transparentami Solidarności. Wręczanie nagrody. Pamiątkowe zdjęcie. Tradycyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ S przy Regionie Małopolskim odbył się 5 września w Barcicach. W bieżącym roku jego znakiem rozpoznawczym, który pojawił się i na specjalnie przygotowanych koszulkach, i na ogromnym torcie była liczba 15. Impreza odbyła się pod patronatem Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ S, przy współpracy Biura Wczasowo-Turystycznego Koltur i Regionu Małopolskiego NSZZ S. Głównym celem turniej jest propagowanie aktywnego spędzania czasu, promowanie sportu wśród kolejarzy oraz integrowanie środowiska. To właśnie sport, którego promocja zapisana jest w Statucie NSZZ S pomaga kształtować pozytywne postawy oraz zbliżać ludzi wokół wspólnych celów i zamierzeń. W turnieju rywalizowało 10 drużyn (ok. 180 zawodników), m.in. z zakładów linii kolejowych w Krakowie, Nowym Sączu i Rzeszowie, Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie, Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie oraz Straży Ochrony Kolei. Po raz dziewiąty w trakcie turnieju przeprowadzono loterię charytatywną, z której dochód został przeznaczony dla dwóch kolejarzy z PNiUIK i Przewozów Regionalnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Zebrano rekordową sumę 5480 zł. Gadżety na loterię przekazały spółki kolejowe: PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Energetyka, PKP Cargo, PKP Intercity, Przewozy Regionalne oraz Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ S. Można też było wylosować okolicznościowe koszulki. Turniej wygrała Straż Ochrony Kolei, która w finale po remisie 2:2 rzutami karnymi 5:4 pokonała PKP Cargo Zakład Południowy w Katowicach. Najniższe miejsce na pudle przypadło krakowskim drużynom z ZLK i ZMT. Okazałe puchary i dyplomy wręczali zwycięzcom przewodniczący SKK, Henryk Grymel, przewodniczący RSK, Henryk Sikora i jego zastępca, Ireneusz Dynowski. Ufundowany przez Region Małopolski NSZZ S puchar fair play jego wiceprzewodniczący, Henryk Łabędź wręczył drużynie PKP Energetyka Zakład Południowy w Krakowie, która mimo braku finansowania z funduszu socjalnego, problemów kadrowych i wielu innych wzięła udział w turnieju. Miła niespodzianka spotkała też Henryka Sikorę. W dowód uznania za organizowanie turniejów piłki nożnej dla kolejarzy w latach otrzymał puchar od Rady RSK. Spotkało się to z gorącymi brawami, w tym członka Zarządu PLK, Józefy Majerczak. A potem był ogromny tort z zapalonymi racami, motywem piłki nożnej i liczbą 15. Ustawiła się do niego długa kolejka degustatorów. Zadbano też o strawę dla zawodników i kibiców. Orkiestra regionalna przygrywała do tańca do późnych godzin wieczornych. Tekst i fot. Bogdan Ostrowski W Wieruszowie Na mecie. 10 Na kolejnym pikniku zorganizowanym przez OZ NSZZ S w ZLK w Ostrowie Wlkp. strzelanie do kura ustąpiło miejsca wyścigowi drezyn. Po odbytych 6 września br. w Wieruszowie zawodach można śmiało powiedzieć, że właśnie to był strzał w 10. Na imprezie bawili się fantastycznie młodzi i starsi, panie i panowie, kolejarze i ich rodziny. Drezyny mojatwoja i rowery szynowe były dosiadane non-stop od do Z zaproszenia OZ NSZZ S skorzystało prawie sto osób. Do ścigania po torach bocznicy Pfleiderer Prospan S.A. zgłoszono sześć 4-osobowych teamów. Do finału awansowali Wieruszowianie (Emilia Jasińska, Michał Jasiński, Marek Nowicki, Dawid Nowicki) i Leszczynianie (Remigiusz Kubiak, Stanisław Nabzdyjak, Mieczysław Nochelski, Daniel Wilczyński). Tory sprzyjały miejscowym i to oni po 29,76 sek, w czasie których przejechali 200 m mogli świętować triumf. Na pudle stanęli jeszcze Krotoszynianie (Andrzej Cieślak, Zbigniew Dutczak, Leszek Dymarski, Waldemar Pfajfer). Wszyscy otrzymali puchary i dyplomy, a także książki od Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Pozostali zawodnicy wrócili do domów z dyplomami, a wszyscy zrelaksowani, z postanowieniem powtórzenia imprezy w gronie zaproszonych do rywalizacji gości z miasta. Tekst i fot. Marek Moczulski Chwila dla reportera: wśród drezyniarzy i organizatorów zabawy jej goście: zastępca przewodniczącego Regionu Wielkopolska Południowa, Elżbieta Wdowczyk i zastępca przewodniczącego SZIK NSZZ S, Stanisław Kokot. Zagadka Od ilu lat organizowane w Szymankowie przez kolejarską Solidarność obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej mają rangę uroczystości państwowych? Wśród osób, które do 17 października 2014 r. nadeślą prawidłową odpowiedź, rozlosujemy nagrody książkowe. Odpowiedzi prosimy przesyłać na kartkach pocztowych pod adresem: SZIK NSZZ Solidarność, ul. Targowa 73, Warszawa lub pocztą elektroniczną: z dopiskiem Zagadka i podaniem adresu, pod który mamy wysłać nagrodę. Za prawidłową odpowiedź na zagadkę z numeru 104. Solidarności w PEELKA nagrodę wylosował Tomasz Konieczny z Jarocina. Gratulujemy. Wszystkim dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Red.

11 Ubezpieczenie OC! dla osób zrzeszonych w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej oraz w sekcjach zawodowych będących członkami SKK NSZZ Solidarność Program ubezpieczenia OC przeznaczony dla członków Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność ma na celu minimalizowanie Państwa strat finansowych powstałych wskutek nieprawidłowego wykonania obowiązków służbowych. Zgodnie z art. 100 Kodeksu Pracy oraz wewnętrznymi regulaminami zakładów pracy, w przypadku wyrządzenia szkody w majątku pracodawcy, ten ma prawo do wystąpienia z żądaniem odszkodowania od pracownika w wysokość trzykrotnego wynagrodzenia zasadniczego. W ramach naszego cyklu przedstawiamy Państwu opis kolejnego wypadku, który miał miejsce w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Skutki finansowe zostały pokryte dzięki temu, iż pracownik zawarł ubezpieczenie ze składką 3 zł miesięcznie. Opis zdarzenia Analizowana szkoda powstała wskutek błędnego działania dyżurnego ruchu. Będąc na stanowisku pracy podał on sygnał zastępczy do wjazdu pociągu towarowego. Jak się okazało, droga przebiegu nie była przygotowana została po wyjeździe pociągu roboczego. Dyżurny ruchu szybko zorientował się, że popełnił błąd. Próbował nie dopuścić do wjazdu pociągu na zamknięty tor poprzez przestawienie dźwigni zwrotnicy. Niestety, próba zatrzymania pociągu towarowego okazała się nieskuteczna. Doszło do tzw. jazdy widełkowej wskutek przełożenia zwrotnicy pod przejeżdżającym pojazdem szynowym. Skutki zdarzenia W wyniku opisanych działań ostatecznie nastąpiło wykolejenie drugiego wózka lokomotywy. Pracodawca poniósł straty w wysokości prawie 6000 zł związane z uszkodzeniem lokomotywy, jak też kosztami związanymi z opóźnieniem w przejazdach pasażerskich oraz towarowych. Powstała szkoda była wynikiem zaniedbania ze strony dyżurnego. Przypadek tej szkody pokazuje, że wydatki pracodawcy związane ze szkodą, to nie tylko koszty napraw taboru, instalacji czy nawierzchni, ale również koszty dodatkowe, np. organizacja transportu zastępczego. Pracownik został obciążony zwrotem prawie wszystkich kosztów, ponieważ górna granica odpowiedzialności pracownika wynosi trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia niezależnie od straty, jaką poniósł zakładu pracy. Jak pracownik może się zabezpieczyć przed konsekwencjami zdarzeń W celu ograniczenia skutków finansowych podobnych zdarzeń polecamy Państwu przystąpienie do programu. Po przystąpieniu pracownika do ubezpieczenia, to ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek pokrycia kosztów związanych ze szkodą. Oznacza to, że Concordia odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika w związku z wykonywaniem czynności służbowych w zakresie uszkodzenia lub zniszczenia mienia pracodawcy lub osób trzecich, za które to skutki pracodawca ponosi odpowiedzialność. Należy pamiętać, iż obowiązują następujące kluczowe wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, tym samym brak odpowiedzialności za szkody spowodowane: winą umyślną, w trakcie wykonywania czynności bez stosownych uprawnień, w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub środków odurzających lub też polegających na sprzeniewierzeniu środków finansowych lub druków ścisłego zarachowania. Suma gwarancyjna Suma na jedno zdarzenie Składka miesięczna ,00 zł na ubezpieczonego ,00 zł 3,00 zł Suma gwarancyjna nie podlega wyczerpaniu w ciągu trwania ubezpieczenia. Oznacza to, że w wyjątkowo niekorzystnym zbiegu okoliczności, jeśli temu samemu pracownikowi przydarzą się np. dwa wypadki, spowoduje on dwie szkody, w których będzie trzeba dwukrotnie wykorzystać pełną sumę gwarancyjną, to ubezpieczyciel wypłaci na pokrycie obydwu zdarzeń ,00 zł. Przy składce 3,00 zł miesięcznie, mając ubezpieczenie, zyskują Państwo poczucie bezpieczeństwa. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez pracownika do ,00 zł. Ponadto ubezpieczony (pracownik) zyskuje dodatkowo: a) Pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawach cywilnych i karnych toczących się przeciwko ubezpieczonemu w związku z zaistniałą szkodą. b) Pokrycie koszów poręczenia majątkowego w celu uniknięcia tymczasowego aresztowania ubezpieczonego. (pkt a i b dodatkowo łącznie do 9000,00 zł) c) Zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody. d) Zwrot niezbędnych kosztów poniesionych na zapobieżenie zwiększenia się rozmiarów zaistniałej szkody. (pkt c i d dodatkowo łącznie do 4200,00 zł) Każdy ubezpieczony otrzymuje indywidualny certyfikat potwierdzający ochronę OC. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z brokerem Marią Brzeską reprezentującą firmę Brokerzy i Konsultanci lub z prowadzącym sprawy ubezpieczenia w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność, Wiesławem Pełką: tel , 11

12 P O M N I K Pod patronatem honorowym wicemarszałka Sejmu, Cezarego Grabarczyka i wicepremiera, ministra infrastruktury i rozwoju, Elżbiety Bieńkowskiej powstaje pomnik inż. Józefa Nowkuńskiego, budowniczego magistrali węglowej Śląsk Gdynia (1933). Stanie w Tarnowskich Górach. Myśl wzniesienia pomnika upamiętniającego inż. Józefa Tymoteusza Nowkuńskiego ( ), budowniczego magistrali węglowej jednej z trzech największych inwestycji II Rzeczypospolitej Polskiej zrodziła się w Tarnowskich Górach, 10 października 2013 r. w czasie uroczystych obchodów 80-lecia tej linii. Następnego dnia, na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Stacja rozrządowa Tarnowskie Góry w 80-lecie funkcjonowania magistrali węglowej zawiązał się komitet honorowy budowy pomnika. Działaniom sześciu osób, wchodzących w jego skład, przewodniczył dr Franciszek Adam Wielądek (w latach pierwszy minister transportu w III RP). W ciągu następnych miesięcy dołączyło kilka osób specjalistów w dziedzinach związanych z realizacją przedsięwzięcia. Działania koordynuje Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Katowicach. Prace projektowe obiektu zlecono artyście Piotrowi Gorolowi, który w 2003 r. wykonał medal poświęcony inż. Józefowi Nowkuńskiemu. W swojej obecnej pracy wykorzystał awers krążka przedstawiający podobiznę budowniczego węglówki. W sierpniu 2013 r. komitet przystąpił do zbiórki środków potrzebnych na realizację projektu. Zabiega o wsparcie finansowe firm, a także rozprowadza cegiełki. Można je nabyć w siedzibie SITK RP Oddział w Katowicach, ul. Podgórna 4, Katowice, a także w oddziałach SITK RP i u członków komitetu. Numer konta: Dodatkowe informacje: przewodniczący komitetu, F. A. Wielądek kom , oraz prezes SITK RP Oddział w Katowicach, Mieczysław Cieszyński kom , lub wp.pl Mar. Na szczytach Alp Celem uczestników drugiej edycji programu Kolejowa Solidarność na szczytach Alp (18 25 lipca 2014) było wejście na kilka czterotysięczników w masywie Monte Rossa we włoskiej części gór. W wyprawie uczestniczyło siedem osób. Kolejarze zdobyli Punta Gniffeti (4554 m n.p.m.) na granicy Szwajcarii z Włochami, na wierzchołku którego jest najwyżej położone schronisko w Europie Maryherita; a w drodze powrotnej weszli na Balmenhorn (4167 m n.p.m.), na wierzchołku którego znajdują się statua Cristo della Vette i schron turystyczny. Na szczyty weszli: Wioletta Drożdowska, Janusz Bondaruk, Jan Gaida i Józef Głowacki z PKP Cargo oraz Henryk Sikora z ZLK w Krakowie. Góry zbliżają ludzi poprzez solidarną współpracę w zespole, uczą pokory i pomagają z innej perspektywy spojrzeć na wiele spraw: choćby na codzienność, w której jesteśmy zanurzeni i ciągły pęd, któremu się poddajemy. W górach często ważne sprawy redukowane są do takich, które nie mają żadnego znaczenia, bo trzeba robić wszystko, by przetrwać albo wręcz walczyć o życie. Co ma wtedy znaczenie? Znikąd tego tak dobrze nie widać, jak z lodowca, przeoranego głębokimi szczelinami i z zaśnieżonych czterotysięczników, których w masywie Monte Rossa jest 10. H.S. W sierpniu bieżącego roku 76 pątników z Polski, w tym kolejarze członkowie Solidarności z Torunia: Bogumiła Jabłońska, Elżbieta Rynecka, Edmund Szymborski i Zbigniew Zakrzewski (na zdjęciu), pielgrzymowało w Norwegii trasą z Askim do Mariaholm (26 km) wytyczoną przez naszych rodaków w 1985 roku. To przy niej stanął pierwszy na świecie pomnik zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki. W czasie uroczystych mszy św. polscy księża przekazali Norwegom relikwie bł. księdza Jerzego i św. siostry Faustyny. Powiewały flagi Solidarności pielgrzymów z Białegostoku, Gdańska, Krosna, Siedlec, Torunia, Warszawy i Zakopanego. E.S. WYDAWCA: Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej przy Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność. ADRES: Warszawa, ul. Targowa 74, tel.: (22) , tel. kol.: (922) w. 29 lub w. 29, faks: Redaguje zespół w składzie: W. Pełka, H. Sikora, S. Kokot, M. Moczulski. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów. Druk: Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o.

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/2011 Starosty Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 roku Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE. Rozdział I

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE. Rozdział I Załącznik do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 maja 2013 r. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne Definicje 1. Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Zamościu

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Zamościu (Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 4/2015) WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Zamościu Wszyscy wobec prawa są równi i nikt nie może być dyskryminowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 lutego 2012 roku. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Warszawa, ul.

Warszawa, 9 lutego 2012 roku. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Warszawa, ul. TELEKOM TK Telekom spółka z o.o ul. Kijowska 10/I2A, 03-743 Warszawa tel. : -48 22 392 20 00 fax : +48 22 392 20 09 infolinia : 801 022 000 www.tktelekom.pl Zarząd Spółki Warszawa, 9 lutego 2012 roku Federacja

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół w Pisarzowej

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół w Pisarzowej WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół w Pisarzowej Podstawa prawna: 1. art. 55, art. 943 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2015

Zarządzenie Nr 10/2015 Zarządzenie Nr 10/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI. Rozdział I Definicje

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI. Rozdział I Definicje WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI Rozdział I Definicje 1. Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa, zwana w skrócie WPA, ustala zasady przeciwdziałania zjawisku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr B.0050.31.2016 z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim Na podstawie art.33 ust 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2012 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie z dnia 01 października 2012 roku Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I. Postanowienia ogólne

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014/2015 Dyrektora szkoły z dnia 09 marca 2014r. PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Procedura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach Z dnia 7 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 1/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach Z dnia 7 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 1/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach Z dnia 7 marca 2013 roku W sprawie :Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzeszczanach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny ZARZĄDZENIE 120.33.2015 BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEJ POLITYKI ANTYMOBBINGOWEJ POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W OPOLU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEJ POLITYKI ANTYMOBBINGOWEJ POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W OPOLU Załącznik do zarządzenia nr 58/2011 Rektora PO REGULAMIN WEWNĘTRZNEJ POLITYKI ANTYMOBBINGOWEJ POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W OPOLU 1. Regulamin wewnętrznej polityki antymobbingowej Politechniki Opolskiej w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 października 2012 roku

Zarządzenie Nr 66/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 października 2012 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-162/12 Zarządzenie Nr 66/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 października 2012 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia 03/04/2015 POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Polityka Antymobbingowa, zwana dalej również P.A., ustala zasady zapobiegania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Opolskiego. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 98. 2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 16 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98. 2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 16 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 98. 2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Jaworze. Zgodnie z art. 11¹oraz art. 94³ 1

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

Procedura antymobbingowa obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

Procedura antymobbingowa obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu Procedura antymobbingowa obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu I. Postanowienia ogólne 1 1. Procedura antymobbingowa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 grudnia 2014 roku

Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 grudnia 2014 roku DO-0130/119/2014 Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Jagiellońskim Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH Kielce 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Istota programu Program Dobrowolnych Odejść zwany dalej PDO ma na celu stworzenie pracownikom

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje.

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje. ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Szczegółowa Procedura Przeciwdziałania Mobbingowi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne R E G U L A M I N Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa cel przyznawania Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr 241/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r. REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/10/11 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr 40/10/11 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r. Zarządzenie Nr 40/10/11 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: wewnętrznej polityki antymobbingowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania. W dniu 2 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie POROZUMIENIE zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie Porozumienie określa szczegółowe zasady postępowania w sprawach realizacji w roku 2017 Umowy Społecznej 2016-2017, zawartej przez zakładowe organizacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kolegium Mediacyjne działające przy Śląskim Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Przy Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Przy Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie Protokół z posiedzenia Przy Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie Kraków dn. 11.05.2015 1. Otwarcie Zebrania RR i podpisanie listy obecności. 1. Przypomnienie zasady poufności. 2. Omówienie zasad dyscypliny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH Kielce 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Istota programu Program Dobrowolnych Odejść zwany dalej PDO ma na celu stworzenie pracownikom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki.

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki. R E G U L A M I N działania Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu uchwalony przez Zarząd w dniu 4 lutego 2011 i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 11 lutego 2011 r. 1 Zarząd

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI W CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

PROCEDURA REKRUTACJI W CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Załącznik do zarządzenia nr 59/2015/BKiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. PROCEDURA REKRUTACJI W CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Główne założenia Programu Dobrowolnych Odejśd (PDO) realizowanego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach

Główne założenia Programu Dobrowolnych Odejśd (PDO) realizowanego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach Główne założenia Programu Dobrowolnych Odejśd (PDO) realizowanego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2012-2015 1 Cel programu 1. Zapewnienie zachęt finansowych dla pracowników posiadających lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Lex Specialis

Statut Fundacji Lex Specialis Statut Fundacji Lex Specialis I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundacja Lex Specialis, zwana dalej Fundacją, ustanowiona notarialnie poświadczonym oświadczeniem woli Łukasza Lorentowicza o ustanowieniu fundacji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 182/XXX/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 182/XXX/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 182/XXX/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy Radnemu Miasta Podkowa Leśna Wojciechowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Łódź, MAJ 2007 rok

REGULAMIN ZARZĄDU. Łódź, MAJ 2007 rok REGULAMIN ZARZĄDU Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej ŁRPN-T sp. z o.o. nr 5 z dnia 27 kwietnia 2007 r., zatwierdzającej Uchwałę nr 29 Zarządu ŁRPN-T sp. z o.o. z dnia 4.04.2007 r. Łódź, MAJ 2007 rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) REGULAMIN ZARZĄDU HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku następnie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ROTOPOL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse

Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse Statut Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse Postanowienia ogólne 1 1.Fundacja pod nazwą Fundacja Dzieciom Wyrównajmy ich szanse została ustanowiona przez Daniela Englert- zwanego fundatorem, w dniu

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury.

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Dnia 28 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 w sali 179 w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Marketing sportowy szansą rozwoju Sportu

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r.

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r. Ustawa z dnia 3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r. Nr 90, poz. 844, zmiany: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 4 Rozdział 4. Opis postępowania... 8 Rozdział 5. Zapisy... 12 Rozdział 6.

Bardziej szczegółowo

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Arkadiusz Mularczyk Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 36 ust. 1a Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Strona 1 z 6

Regulamin Zarządu PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Strona 1 z 6 REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ PRIME CAR MANAGEMENT" S. A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU I. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Regulamin Zarządu spółki pod firmą PRIME CAR MANAGEMENT S. A. z siedzibą w Gdańsku (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zarząd jest stałym organem prowadzącym sprawy i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH

P R O J E K T PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH P R O J E K T PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH Umowa dotycząca Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/23/2015. z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr XV/23/2015. z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr XV/23/2015 z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 pkt. 6 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: I. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 1 strona z 9 Rada Nadzorcza Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach zwana dalej Radą działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo