Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej"

Transkrypt

1 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej (cz.1.) Warszawa, styczeń luty 2004 r. Supraśl, styczeń 2010

2 Celem najnowszej aktualizacji niniejszej strategii było opracowanie aktualnego dokumentu, zbierającego wszelkie informacje o obszarze LGD Puszczy Knyszyńskiej i okolic. W szczególności zwróciliśmy uwagę na potrzebę dodania do materiałów informacji z audytu turystycznego gminy Zabłudów i Juchnowiec Kościelny. W związku z tym gmina Zabłudów i Juchnowiec Kościelny stanowią interesujący materiał uzupełniający ofertę turystyczną i rekreacyjną całego kompleksu LGD Puszczy Knyszyńskiej. Dodatkowo aktualizacja obejmuje również nowelizacje informacji o ilości miejsc noclegowych, ofercie kulinarnej, zmianach wynikających z warunków komunikacyjnych i wielu innych zmian zaistniałych w latach Doskonałym uzupełnieniem są aktualne, aczkolwiek wstępne wyniki badań ruchu turystycznego na terenie obszaru LGD PK przeprowadzone przez mgr Annę Bogucka wraz z pracownikami i studentami Katedry Turystyki i Rekreacji Politechniki Białostockiej. Adam Kamiński - Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Pierwsza wersja Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej została przygotowana przez zespół Krajowej Markowej Infrastruktury Turystycznej, pod kierownictwem Tomasza Majki, w składzie: 1. Jacek Debis 2. Partycja Janiszewska 3. Adam Mikołajczyk 4. Joanna Grudzińska 5. Grzegorz Chocian współautor, ekspert zewnętrzny PART SA. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. istnieje na polskim rynku inwestycji turystycznych od roku Celem Spółki jest pomoc w tworzeniu i realizacji projektów wspierających rozwój infrastruktury turystycznej w Polsce. W ramach PART S.A. powstał program Krajowej Markowej Infrastruktury Turystycznej (KMIT). Głównym celem programu KMIT jest koordynowanie prawidłowego rozwoju i współtworzenie krajowej markowej infrastruktury turystycznej. Program swoim zasięgiem obejmuje zarówno inwestycje w gminach, regionach jak i ogólnokrajowe inicjatywy pro-turystyczne. Z pakietu usług KMIT wyodrębniono specjalną ofertę skierowaną do samorządów i władz lokalnych o nazwie Atrakcyjny Region. Program ten ma za zadanie wykreowanie silnych marek regionów poprzez wykorzystanie i podkreślenie charakterystycznych walorów naturalnych oraz wybranych atrakcji turystycznych. Dzięki skutecznemu i efektywnemu markowaniu objęte programem regiony, będą mogły zaistnieć nie tylko na polskiej, ale i na europejskiej mapie turystycznej. Zapraszamy do współpracy Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. ul. Stawki 2, Warszawa tel. (0 22) /80 fax. (0 22)

3 SPIS TREŚCI STRATEGIA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO ORAZ KREACJI MARKI DLA OBSZARU GMIN LGD PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ (CZ.1.) METODOLOGIA WYDZIELENIE ANALIZOWANEGO OBSZARU ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA REGIONU WALORY TURYSTYCZNE GMIN LGD PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA STAN ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO GMIN LGD PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA IMPREZY W REGIONIE DOMINUJĄCE FORMY TURYSTYKI TRENDY W TURYSTYCE TURYSTYKA NA ŚWIECIE TURYSTYKA EUROPEJSKA CHARAKTERYSTYKA RUCHU TURYSTYCZNEGO NA TERENIE POLSKI ANALIZA S.W.O.T ANALIZA SILNYCH I SŁABYCH STRON ANALIZOWANEGO OBSZARU W ZAKRESIE ROZWOJU TURYSTYKI ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ ANALIZOWANEGO OBSZARU W ZAKRESIE ROZWOJU TURYSTYKI WYNIKI BADAN RUCHU TURYSTYCZNEGO - PREZENTACJA KATEDRY TURYSTYKI I REKREACJI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

4 1 Metodologia Pierwszym etapem w procesie konstruowania Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego jest opracowanie Audytu turystycznego. Audyt ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy analizowany obszar w tym przypadku obszar gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej 1 jest wystarczająco atrakcyjny pod względem występujących na jego obszarze walorów naturalnych i antropogenicznych, atrakcji oraz usług turystycznych, by w przyszłości stać się strefą rekreacyjną. Wnioski przedstawione w niniejszym opracowaniu oparte są o: 1. analizę walorów naturalnych LGD Puszczy Knyszyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów leśnych i wód powierzchniowych; 2. analizę walorów antropogenicznych gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej; 3. stan i formy ochrony środowiska; 4. dostępność komunikacyjną analizowanego obszaru, z uwzględnieniem stanu infrastruktury drogowej; 5. analizę istniejącej infrastruktury turystycznej i paraturystycznej; 6. trendów w turystyce oraz dominujących form turystyki występujących w Regionie. W opracowaniu wykorzystano informacje pozyskane przez konsultantów PART w oparciu o następujące metody i źródła: 1. analiza źródeł wtórnych: strategie rozwoju gospodarczego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, publikacje i opracowania historyczne, foldery turystyczne, strony internetowe itd.; 2. wywiady pogłębione z władzami poszczególnych gmin wchodzących w skład projektu, gestorami bazy turystycznej, przedstawicielami społeczności lokalnej; 3. wizję lokalną, połączoną z metodą ekspercką Wydzielenie analizowanego obszaru Puszcza Knyszyńska (PK) położona jest w północno-wschodniej części Polski, na północny-wschód od Białegostoku. W przeszłości PK strefę graniczną pomiędzy Polską a Litwą i dzięki temu oparła się kolonizacji rolniczej będąc za to, wybornym miejscem prowadzenia - czasami bardzo 1 1 W skład obszaru LGD LGD Puszczy Knyszyńskiej wchodzą gminy: Supraśl, Wasilków,, Czarna Białostocka, Gródek, Zabłudów, Michałowo, Juchnowiec Kościelny. Obszar PK to dodatkowo gminy Szudziałowo, Krynki i Dobrzyniewo 4

5 intensywnej - gospodarki leśnej. Puszcza Knyszyńska jest bardzo zróżnicowanym, a dzięki temu wartym poznania, obszarem zarówno pod względem przyrodniczym jak i kulturowym. Rysunek 1. Położenie analizowanego obszaru LGD Puszczy Knyszyńskiej LGD Puszcza Knyszyńska Źródło: Opracowanie własne PART S.A. W skład projektu wchodzą następujące gminy obszaru LGD Puszczy Knyszyńskiej: Supraśl, Wasilków, Gródek, Dobrzyniewo (należy do LGD Puszczy Knyszyńskiej, nie jest członkiem LGD PK) Michałowo, Czarna Białostocka, Szudziałowo (należy do LGD Puszczy Knyszyńskiej, nie jest członkiem LGD PK) Krynki (należy do LGD Puszczy Knyszyńskiej, nie jest członkiem LGD PK) Zabłudów 5

6 Juchnowiec Kościelny (nie należy do obszaru ścisłego LGD Puszczy Knyszyńskiej, członek LGD PK) 6

7 2 ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA REGIONU Atrakcyjność turystyczna każdego regionu może być oceniana w kontekście szeregu elementów odgrywających istotną rolę w rozwoju turystyki. Do czynników tych należą: Walory turystyczne a wśród nich m.in.: - ważniejsze kompleksy leśne w regionie, - atrakcyjne turystycznie rzeki, - zbiorniki wody stojącej wykorzystywane turystycznie, - przyrodnicze obszary chronione, - inne walory naturalne (góry, morze), - klimat, - ważniejsze zabytki, - niematerialne wartości kulturowe: wielokulturowość, wielonarodowość, różnorodność wyznaniowa itp. - imprezy i wydarzenia odbywających się w poszczególnych gminach mające wpływ na natężenie ruchu turystycznego, - obiekty sportowe i kulturalne, - szlaki turystyczne (piesze, rowerowe i wodne). Stan środowiska naturalnego, jego czystość oraz działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Dostępność komunikacyjna: - drogi krajowe, wojewódzkie - połączenia kolejowe, - inne możliwości transportu w regionie (np. transport morski, samolotowy), - turystyczne środki transportu w regionie. Zestawienie powyższych elementów pozwala określić atrakcyjność turystyczną danego regionu. Należy jednak pamiętać, że ocena taka jest ściśle związana z oferowanym produktem turystycznym oraz segmentem turystów, którzy mają być odbiorcami danej oferty. Z jednej strony mogą występować regiony o bogatej historii oraz rozbudowanej infrastrukturze turystycznej, z drugiej zaś będą miejsca o bogatych walorach przyrodniczych, dysponujące podstawowym zapleczem turystycznym. 7

8 Każde z tych miejsc, pomimo posiadania odmiennych i częściowych walorów, może być atrakcyjne turystycznie dla wybranych grup odbiorców Walory turystyczne gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej Analiza walorów turystycznych obszaru LGD Puszczy Knyszyńskiej rozpatrywanych pod kątem obecnej funkcji turystycznej jaką pełni region obejmuje ocenę walorów naturalnych oraz walorów tzw. antropogenicznych (będących dziełem człowieka) Walory naturalne Założenia dla turystycznej klasyfikacji krajobrazowej i przyrodniczej W obszarze LGD Puszczy Knyszyńskiej i dorzeczu Rzeki Supraśl w ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost ruchu turystycznego i towarzyszących mu inwestycji. Jest to następstwo dążności turystów do odwiedzania miejsc o nieskażonej przyrodzie, pełnych ciszy i spokoju, gwarantujących możliwość oderwania się od zgiełku wielkich miast i przebywania w bliskości z naturą. Dodatkowym czynnikiem ogniskującym ruch turystyczny w obszarze LGD Puszczy Knyszyńskiej jest świadomość przebywania w obszarze chronionym, którego powołanie zawsze uzasadnione jest istnieniem obiektywnych i wyjątkowych walorów przyrodniczych Dla produktu, najbardziej oczekiwanymi są krajobrazy pierwotne i naturalne pozbawione niekorzystnych oddziaływań antropogenicznych. Niepożądane są tu krajobrazy zdewastowane. Swoistą atrakcją są krajobrazy kulturowe całkowicie ukształtowane i podtrzymywane przez człowieka, a mające wpływ na środowisko przyrodnicze. Natomiast masowy ruch turystyczny nie preferuje przyrody absolutnie dzikiej. Turyści czerpią większą satysfakcję z bardziej zagospodarowanego środowiska geograficznego, w którym przyroda jest mniej lub bardziej oswojona (ucywilizowana). Stwarza ona większe możliwości wyboru zachowań odpowiadających potrzebom i gustom, stanowi źródło inspiracji twórczych i umożliwia poprawę psychofizycznego stanu organizmu. Przyroda nieoswojona ma mało znaczeń i powiązań wynikających z kultury. Dla turystyki najbardziej pożądane są również strefy kontaktu (styku) szczególnie kontrastowych fragmentów krajobrazu pod względem rzeźby terenu, szaty roślinnej oraz sieci wodnej. To, co zmniejsza atrakcyjność krajobrazu to jego jednorodność i występowanie linii prostych. Kontrastowość i mozaikowość krajobrazu wpływa na jego walory estetyczne i odbiór, postrzeganie przez turystę 2. O wartości krajobrazu jako miejscu pobytu turysty, odbieranych przez niego wrażeń i zadowolenia, co przekłada się na chęć powrotu na określony teren decyduje 3 : 2 T.M. Łaguna, Strategia rozwoju turystyki i rekreacji w regionie łomżyńskim, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Olsztyn K. Dubiel, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Ekonomia i środowisko. Białystok

9 - konfiguracja przestrzenna, czyli rozmieszczenie poszczególnych elementów środowiska, ich kształt, wielkość, strefy przejściowe, rozczłonkowanie i zróżnicowanie układu - specjalizacja, czyli dominujący element środowiska wpływający na określenie głównych jego funkcji - obecność elementów dominujących - stabilizacja układów, sprawność działania układu i jego odporność na niekorzystne oddziaływanie zewnętrzne. Największy wpływ na ocenę przydatności danego środowiska dla rekreacji mają takie elementy krajobrazu jak: - wody - wpływ do 50%, - lasy - wpływ do 25% - zbiorowiska trawiaste - wpływ do 5%. Jako elementy ujemne wskazuje się zabudowę miejską i przemysłową, której ujemny wpływ w ocenie szacuje się nawet do 90% 4. Generalnie krajobrazem poszukiwanym przez turystę jest krajobraz naturalny o niewielkim wpływie działalności człowieka i zachowanej równowadze biologicznej. Najwyższe oceny uzyskują najczęściej krajobrazy w strefach źródłowych rzek objętych ochroną prawną o mniejszym zaludnieniu i mniej intensywnej gospodarce. Każdy wzrost antropopresji najczęściej narastający z biegiem rzeki powoduje przekształcenie bądź eliminację naturalnych elementów krajobrazu oraz nagromadzenie ujemnych skutków działalności gospodarczej i pobytu ludzi. Tolerowanym przez turystę jest krajobraz kulturowy, stworzony przez człowieka i ciągle przez niego podtrzymywany poprzez zabiegi pielęgnacyjne. Niepożądanym przez turystę jest krajobraz zdewastowany, w którym działalność człowieka spowodowała zakłócenie procesów biologicznych, przerwanie związków między organizmami (jak łańcuchy troficzne) zubożenie biocenozy oraz destrukcję układu poszczególnych elementów krajobrazu. Krajobraz taki ma najczęściej zakłóconą harmonię i budzi negatywne odczucia estetyczne. Ponadto elementy sztuczne, wytworzone przez człowieka, np. budowle, które nie harmonizują z elementami przyrodniczymi. Klasyfikacja obszarów według przydatności do turystyki i rekreacji masowej Jako główne atrybuty przydatności obszaru do rekreacji masowej przyjęto obecność elementów środowiska szczególnie przydatnych do rekreacji: wody zbiorowiska roślinne (lasy, łąki naturalne), pofałdowanie terenu, walory krajobrazowe jak: wielkość elementów krajobrazu, wypełnienie planu krajobrazu, mozaikowatość elementów krajobrazu, złożoność linii granicznych, udział użytków naturalnych w strukturze użytkowania powierzchni ziemi, 4 K. Dubiel, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Ekonomia i środowisko. Białystok

10 lasów, zbiorowisk roślinności łąkowej, obszarów porolnych, na których nastąpiła sukcesja naturalna, udział obszarów i elementów środowiska prawnie chronionych: parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, eksponaty przyrodnicze w muzeach, jakość elementów środowiska: czystość powietrza i jego walory zdrowotne, czystość wód, obecność gatunków roślin i zwierząt rzadko występujących. Klasyfikacja przydatności obszaru do turystyki i rekreacji na podstawie występowania elementów zwiększających jego atrakcyjność W ujęciu turystycznym odbiór terenu jest określany jako jego krajobraz. W związku z powyższym audyt przyrodniczy realizowanego produktu turystycznego świadomie ogranicza się do wyboru tych elementów krajobrazu w tym świata ożywionego, które mają bezpośredni wpływ na rozwój turystyki w obszarze LGD Puszczy Knyszyńskiej. Wśród elementów środowiska szczególnie przydatnych do turystyki i rekreacji zwrócono uwagę na: punkty widokowe wzniesienia, krawędzie dolin, zbiorniki wodne, cieki wodne i źródliska; duże zbiorowiska roślinne - lasy, łąki naturalne; strefy ekotonowe zbiegu różnych biocenoz, kontaktu szczególnie kontrastowych fragmentów krajobrazu (rzeźby terenu, roślinności wód). Na przydatność turystyczną obszaru składa się obecność bardziej wartościowych elementów i ich dostępność dla turystyki. Obecność na danym terenie kilku elementów o wysokiej atrakcyjności czyni go najbardziej przydatnym. Na podstawie analiz wpływu różnych elementów środowiska i ich stanu na organizm ludzki, wpływu turystyki i rekreacji na środowisko, warunków naturalnych, stanu środowiska obszaru LGD Puszczy Knyszyńskiej, stanu prawnego i faktycznego ochrony przyrody, przyjęto następującą metodykę klasyfikacji obszarów. 1. Położenie LGD Puszczy Knyszyńskiej i rzeźba terenu. 2. Cechy klimatu i mikroklimatu obszaru LGD Puszczy Knyszyńskiej 3. Hydrografia wód powierzchniowych 4. Dominujące formy roślinności obszaru LGD Puszczy Knyszyńskiej 5. Fauna obszaru LGD Puszczy Knyszyńskiej 6. Formy ochronne LGD Puszczy Knyszyńskiej i dostępność turystyczna 1. Położenie LGD Puszczy Knyszyńskiej i rzeźba terenu Puszcza Knyszyńska leży w Polsce północno-wschodniej. Stąd też w podziale fizyczno-geograficznym kraju należy ona Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej i wschodniej części makroregionu nazwanego Niziną Północnopodlaską. Uwzględniając niższe jednostki podziału regionalnego, obszar LGD Puszczy położony jest w granicach dwóch mezoregionów, a mianowicie Wysoczyzny Białostockiej i Wzgórz Sokolskich. Do Wysoczyzny Białostockiej należy około 90% terenów puszczańskich, a do Wzgórz Sokolskich zaledwie 10%. Puszcza Knyszyńska położona jest wiec w pasie 10

11 równin staroglacjalnych. Pomimo to, jej rzeźba, podobnie jak rzeźba całych Wzgórz Sokolskich i Wysoczyzny Białostockiej na północ od doliny Supraśli, jest wyjątkowo urozmaicona. Generalnie, na obszarze LGD Puszczy Knyszyńskiej można wyróżnić trzy strefy rzeźby 5 : Strefa pierwsza obejmuje część wysoczyzn morenowych otaczających Puszczę od północy i wschodu i ich zbocza opadające ku centralnej części LGD Puszczy. Na północy wysoczyzna okolic Niemczyna, Drugiego Ługu i Rozedranki Starej wznosi się do m npm, przekraczając 205 m w kulminacjach, i obniża się do m w okolicach Czarnej Wsi - Rozedranki Nowej. Na północnym - wschodzie wysoczyzna okolic Lipiny i Wierzchlesia osiąga m npm i opada do m nad obniżeniem dolinnym Sokołdy. Strefa druga obejmuje zachodnią i środkową część LGD Puszczy. Charakteryzuje się ona występowaniem odosobnionych wyniesień terenowych otoczonych rozległymi obniżeniami. W zachodniej części LGD Puszczy wyróżnia się garb okolic Krynic - Chraboł. Jest on wydłużony południkowo. Najwyżej, bo do m npm, wznosi się w części południowej osiągając w kulminacji (wzgórze kemowe) 204 m npm. Powierzchnia garbu jest łagodnie sfalowana, zbocza zaś stosunkowo ostro opadają. W szczególności zbocze od strony doliny Supraśli, gdzie na wysokości 162,5-175 m npm znajduje się stroma skarpa terenowa. Obszary otaczające garb zalegają na poziomie m npm. Następne wyniesienie rozciąga się równoleżnikowo pomiędzy Wasilkowem i Sokołdą, w centralnej części LGD Puszczy. Jego powierzchnia jest nierówna ze względu na obecność licznych obniżeń terenowych i wzgórz osiągających m npm. Południowe zbocze wyniesienia opada stromo ku dolinie Supraśli, której dno zalega na wysokości około m npm, zbocze pomocne łagodniej obniża się do poziomu rozległych wytopisk, czyli do m npm. Wyniesienia terenowe są otoczone rozległymi obniżeniami. Obniżenia mają różne wielkości i kształty, a ich dna zalegają na dość zróżnicowanej wysokości, od około 115 m npm (dolina Supraśli pod Wasilkowem) do około 140 m (okolice Czarnej Białostockiej). Strefa trzecia, to południowa część LGD Puszczy, położona na południe od doliny Supraśli. Teren ten jest łagodnie ukształtowany, wznosi się od 150 do 165 m npm i tylko niektóre wzgórza osiągają 180 m. Wielce charakterystycznym elementem rzeźby LGD Puszczy Knyszyńskiej jest okazały wał terenowy, rozciągający się pomiędzy Waliłami i Czarną Białostocką. Przebieg wału jest zbliżony do kierunku południowy wschód - północny zachód, jego długość wynosi ponad 30 kilometrów, a wysokość przekracza w południowej części 210,8 m npm. Południowa część formy (Gródek - dolina Supraśli), najbardziej eksponowana w krajobrazie, jest znana w literaturze jako Wał Świętojański, część pomocna, mniej widoczna w rzeźbie terenu, nie była dotychczas dostrzegana6. 5 Henryk Banaszuk, Geneza i rozwój rzeźby LGD Puszczy Knyszyńskiej w świetle analizy geomorfologicznej i badań termoluminescencyjnych; w Puszcza Knyszyńska Monografia Przyrodnicza, Red. A. Czerwiński ZPK Supraśl Henryk Banaszuk, Geneza i rozwój rzeźby LGD Puszczy Knyszyńskiej w świetle analizy geomorfologicznej i badań termoluminescencyjnych; w Puszcza Knyszyńska Monografia Przyrodnicza, Red. A. Czerwiński ZPK Supraśl

12 Z punktu widzenia turystycznego, ukształtowanie terenu obszaru LGD Puszczy Knyszyńskiej jest bardzo urozmaicone i stanowi o bardzo dużej atrakcyjności nawet dla wymagającego turysty. Różnorodność form terenowych; występowanie licznych wąwozów, kemów, pagórów w obszarze nizinnym stanowi zaskoczenie i jest elementem wpływającym pozytywnie na ogólny odbiór krajobrazu LGD Puszczy Knyszyńskiej. Poza obiektywnie ciekawymi formami terenowymi, na uwagę zasługuje nazewnictwo wspomnianych form terenowych. Nawiązuje ono do historii tego terenu oraz bogactwa fauny i flory. Z punktu widzenia możliwości budowania ciekawych skojarzeń produktowych, należy podkreślić następujące obiekty: Os Świętojański, Kem Jałówka, Uroczysko Machnacz, Kem Osowy, Kem Zabity Jeleń 2. Cechy klimatu i mikroklimatu obszaru LGD Puszczy Knyszyńskiej Na obszar LGD Puszczy Knyszyńskiej napływa kilka mas powietrza, które w połączeniu z warunkami naturalnymi panującymi na tym terenie kształtują różne typy pogody 7. Na omawiany region dociera najczęściej (przez około 145 dni w roku) powietrze polarno-morskie. Powoduje ono w zimie ocieplenie, doprowadzające często do gwałtownych odwilży. Występuje wówczas pogoda pochmurna, z niskimi chmurami warstwowymi. W lecie jest sytuacja odwrotna. Powietrze polarno-morskie przynosi pogodę chłodną. Często występują opady o charakterze ulewnym połączone z burzami. Powietrze polarno-kontynentalne przynoszące zimą pogodę słoneczną i mroźną, a latem gorącą, niekiedy upalną, pojawia się rzadziej. Jego udział wynosi niespełna 40%. Przez około 10% dni w roku napływa chłodne powietrze arktyczne. Zimą powoduje ono silne mrozy przy bezchmurnej pogodzie, wiosną i jesienią - znaczne przymrozki oraz opady deszczu, i śniegu. W ciepłej porze roku powietrze arktyczne w dzień nagrzewa się od dołu. Tworzy się w związku z tym duże zachmurzenie i powstają chmury kłębiaste. Najrzadziej na terenie LGD Puszczy pojawia się powietrze zwrotnikowe. Występuje ono przez niespełna 5% dni w roku i powoduje w lecie pogodę gorącą z opadami o charakterze ulewnym, często łącznie z burzami. Inaczej przedstawia się sytuacja w zimie. Masy powietrza zwrotnikowo-morskiego powodują podwyższenie temperatury, co doprowadza do odwilży. Pogoda bywa wtedy pochmurna z silnymi mgłami i wiatrami. Natomiast podczas napływu powietrza zwrotnikowo-kontynentalnego kształtuje się pogoda bezchmurna. Klimat LGD Puszczy Knyszyńskiej ma typowe cechy dla obszaru północnowschodniej Polski. Charakteryzuje się on znacznym kontynentalizmem. Wyraża się to między innymi długością pór roku. Występuje tu długa zima (110 dni) i długie lato (90 dni), natomiast przejściowe pory roku są krótsze niż w centralnej i zachodniej części kraju. Przedwiośnie trwa niecałe 30 dni, wiosna - 50, jesień - 60, a przedzimie - 30 dni. Taki rozkład pór roku jest niekorzystny dla tych dziedzin gospodarowania, które są uzależnione m. in. od klimatu, np. 7 Henryk Sasinowski, Klimat LGD Puszczy i jego modyfikacja przez kompleks leśny, w Puszcza Knyszyńska Monografia Przyrodnicza, Red. A. Czerwiński ZPK Supraśl

13 rolnictwa w strefie otuliny LGD Puszczy. Układ pór roku jest natomiast bardzo korzystny z punktu widzenia możliwości rozwoju turystyki zimowej i aktywnych form turystyki letniej. Spośród elementów klimatycznych w odniesieniu do kompleksu LGD Puszczy Knyszyńskiej skrótowo omówione zostaną: temperatura powietrza, nasłonecznienie i zachmurzenie, wiatry, opady atmosferyczne, wilgotność powietrza, pokrywa śnieżna 8. Temperatura powietrza Analiza podstawowego elementu meteorologicznego, jakim jest temperatura powietrza, w badaniach klimatu wymaga szczególnej uwagi ze względu na oddziaływanie i kształtowanie innych elementów składowych. Średnia temperatura roczna jest stosunkowo niska, gdyż wynosi 7 C. Również w ciągu roku, jej wartości bardzo się zmieniają. Roczna amplituda temperatury wynosi około 22 C. Na terenie LGD Puszczy występuje dość ciepłe lato, o średniej temperaturze lipca około 18 C oraz ostra zima, o średniej temperaturze -3,5 C. Natomiast dobowa amplituda temperatury wewnątrz kompleksu leśnego jest mniejsza, co czyni klimat tych obszarów łagodniejszym w porównaniu z terenami otwartymi. Okres wegetacyjny według kryterium termicznego (średnia dobowa temperatura powietrza wyższa od 5 C) jest krótki. Zaczyna się w końcu pierwszej dekady kwietnia i kończy w ostatnich dniach października. Trwa więc około 200 dni. Nasłonecznienie (okres dopływu bezpośredniego promieniowania słonecznego do określonego miejsca wyrażony w godzinach) jest elementem bardzo zmiennym w czasie i przestrzeni. Wykazuje duże wahania dzienne, okresowe i wieloletnie, wpływa na ilość energii cieplnej dostarczanej określonym częściom globu ziemskiego. Na terenie LGD Puszczy Knyszyńskiej nasłonecznienie jest mniejsze niż na przeważającym obszarze Polski. Wynosi ono 1530 godzin rocznie, czyli 35% w stosunku do potencjalnego maksimum. Największe wartości występują w czerwcu (średnio 225 godzin), wtedy słońce świeci tu przez 7,5 godz. dziennie. Najmniejsze natomiast wartości nasłonecznienia przypadają na miesiąc grudzień -0,5 godziny dziennie. Na zimę przypada tylko 6,5% ogólnego czasu nasłonecznienia, około 31,0% na wiosnę, 43,0% na lato i 19,5% na jesień. Na terenie LGD Puszczy Knyszyńskiej maksymalne wartości osiąga zachmurzenie w grudniu. Wynosi ono wówczas ponad 80%. Najmniejsze zaś jest we wrześniu -60%. Duże zachmurzenie nieba wynosi średnio 160 dni w ciągu roku. Wiatry Ważnym elementem klimatu jest wiatr, wyrażany przede wszystkim przeważającym kierunkiem i prędkością. Na terenie Paszczy Knyszyńskiej dominują wiatry z kierunków zachodnich (SW, W, NW - do 55%), któremu towarzyszą największe prędkości. Udział 8 Henryk Sasinowski, Klimat LGD Puszczy i jego modyfikacja przez kompleks leśny, w Puszcza Knyszyńska Monografia Przyrodnicza, Red. A. Czerwiński ZPK Supraśl

14 wiatrów z kierunków wschodnich (NE, E, SE) stanowi około 27% i jest większy niż w centrum kraju. Prędkość wiatru waha się od około 2,5 m/sek w lecie, do ponad 3,5 m/sek w zimie. Wiatry silne o prędkości co najmniej 10 m/sek notuje się podczas około 4% obserwacji. Znaczny udział gdyż ponad 10% stanowią cisze. Przebieg opadów Na obszarze LGD Puszczy Knyszyńskiej opady atmosferyczne są stosunkowo niewielkie. Średnia ich wysokość w latach utrzymywała się na poziomie 650 mm, natomiast w latach wynosiła tylko 570 mm. Obecnie pogłębia się trend spadkowy. Zarysowała się więc ostatnio wyraźna tendencja regresywna, ze skutkiem niekorzystnym dla bilansu wodnego. Opady przeważają w półroczu ciepłym (kwiecień-wrzesień), stanowiąc wtedy 65% sumy rocznej. Maksimum, podobnie jak w większości dzielnic Polski przypada na lipiec, minimum - na październik. Pokrywa śnieżna na terenie LGD Puszczy Knyszyńskiej zalega przez dni w roku, a wiec znacznie dłużej niż w środkowej i zachodniej Polsce. Tak długie zaleganie śniegu w połączeniu z urozmaiconą rzeźbą sprzyja uprawianiu na tym obszarze narciarstwa. Grubość pokrywy śnieżnej wynosi średnio 10 cm. Trwała warstwa śniegu w lasach zalega o dni dłużej niż w terenie otwartym, co ma związek z warunkami termicznymi. Burze występują zaledwie przez dni w ciągu roku. Podobnie jest z gradem. Pojawia się on tylko 6-8 razy. Zawartość pary wodnej w powietrzu, czyli wilgotność względna, jest zależna głównie od warunków fizjograficznych, temperatury powietrza i wielkości opadów atmosferycznych. Wilgotność względna w opisywanym regionie jest duża. Średnia roczna wartość wynosi w przybliżeniu 80%. W związku z tak dużą zawartością pary wodnej w powietrzu należy chronić atmosferę przed zanieczyszczeniem dwutlenkiem siarki, ponieważ wyjątkowo łatwo łączy się z parą wodną. W wyniku tej reakcji powstają: kwas siarkowy oraz siarkawy, które szczególnie szkodliwie oddziałują na środowisko, w tym zdrowotność lasu. Wilgotność względna powietrza największa jest w listopadzie i grudniu. Dochodzi w tym okresie nawet do 90%. Najmniejsza natomiast występuje w maju i czerwcu osiągając w najlepszym wypadku 70%. Krajobraz leśny a modyfikacja klimatu Wpływ lasu na jakość powietrza wyraża się: - mniejszą zawartością dwutlenku węgla w powietrzu leśnym niż nad polem w czasie dnia ze względu na ożywioną turbulencję ułatwiającą pionowy transport CO 2 jaki wydziela się z gleby, - intensywną emisją do atmosfery związków aromatycznych, - mniejszą niż w terenie otwartym zawartością pyłu glebowego, - wytwarzaniem pyłków roślinnych, które jako jądra kondensacji sprzyjają powstaniu opadów. Dobowe wahania temperatury są zależne również od konfiguracji terenu. Większe amplitudy temperatury występują w zagłębieniach niż na wzgórzach. Zjawisko to może być spotęgowane z chwilą, gdy zagłębienie jest podmokłe. 14

15 Dobowa amplituda temperatury wewnątrz LGD Puszczy Knyszyńskiej jest mniejsza, co czyni klimat obszarów leśnych łagodniejszym w porównaniu z przestrzenią otwartą. Mniejsza prędkość wiatru wewnątrz lasu utrudnia przepływ i wymianę powietrza, co w powiązaniu z dużą jego wilgotnością powoduje obniżenie procesu parowania. Jak już wspomniano wcześniej, duży wpływ na modyfikację klimatu wywiera las. Jego wnętrze odznacza się swoistym klimatem o zmniejszonej amplitudzie temperatur. Ponadto zwiększa się tu ilość opadów i zmniejsza prędkość wiatru, dłużej zalega pokrywa śnieżna. Przeszkody terenowe a więc również zadrzewienie, tamują często spływ powietrza powodując tworzenie się kotlin chłodu i mrozowisk. Wskutek ograniczonej wymiany powietrza z otoczeniem występuje w lesie większa wilgotność względna niż na terenach otwartych. Zachodzi tu bowiem swoiste zjawisko symbiozy polegające z jednej strony na kumulowaniu pary wodnej w obrębie kompleksów leśnych, z drugiej zaś na możliwości absorpcji wilgoci przez rośliny w czasie suszy. Poza tym las zdecydowanie wpływa na zmniejszenie prędkości wiatru. Wskutek osłonięcia wnętrza lasu przez drzewa, cisze występują w nim o wiele częściej niż na terenach otwartych. Również prędkość wiatru ulega kilkukrotnemu zmniejszeniu w stosunku do obszarów bezleśnych. Kierunek wiatru na dnie zbiorowisk leśnych wykazuje wielką nieregularność oraz zmienność. Trwałość pokrywy śnieżnej ma bezpośredni związek między innymi z rozległością kompleksu leśnego. Pokrywa śnieżna w LGD Puszczy Knyszyńskiej zalega dłużej niż w terenie otwartym, ze względu na utrudnione napromieniowanie słoneczne. Krótkie przerwy w występowaniu pokrywy śnieżnej poza lasem z reguły nie zaznaczają się w jej ciągłości w lesie. Ma to bezpośredni związek z relatywnie niższą temperaturą na obszarze kompleksu leśnego, co automatycznie rzutuje na intensywność opadów i miąższość pokrywy śnieżnej. 3. Hydrografia wód powierzchniowych Pod względem hydrograficznym Puszcza Knyszyńska obejmuje swoim zasięgiem głównie dorzecze Supraśli. Z punktu widzenia oddziaływania sfery abiotycznej na turystę unikalnymi obiektami hydrograficznymi strefy puszczańskiej są naturalne wypływy wód podziemnych. W latach 80-tych zanotowano ponad 430 punktowych wypływów wód podziemnych. Badania prowadzone na początku lat 90- tych potwierdziły ich istnienie 9. Z uwagi na znacznie obniżający się pod koniec lat 90-tych i obecnie poziom wód gruntowych, stwierdza się zmniejszenie liczby źródlisk nawet o 25%. Rozmieszczenie wypływów jest nierównomierne, a największe ich zagęszczenie występuje w dolinach głównych rzek W regionie puszczańskim źródła mają zróżnicowany charakter wypływu wody i morfologię nisz: - Najbardziej powszechne są o zarysie owalnym, tworzące nisze o silnym uwodnieniu strefy wypływu. Najpełniej rozwinięte nisze 9 Andrzej Górniak, Elkżbieta Jekaterynczuk-Rudczyk, Stosunki wodne regionu LGD Puszczy Knyszyńskiej w Puszcza Knyszyńska Monografia Przyrodnicza, Red. A. Czerwiński ZPK Supraśl

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Załącznik do Uchwały Nr XXII/180/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 09-06-2004 r. Tuchów, czerwiec 2004 1 Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 1 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Opracował zespół w składzie dr Katarzyna Kobielska kierownik dr Elzbieta Nawrocka dr Piotr Gryszel mgr Paweł Kieruzal mgr Przemysław Wojcieszak Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZANIE DO PROGRAMU ROZWOJU I PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE RZEKI DRAWY NA LATA 2013-2020...

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna

Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna ZAKŁAD BADAWCZO-USŁUGOWY EKOS Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna Barbara Tokarska-Guzik, Adam Rostański, Jacek Gorczyca, Aleksander Herczek, Renata Dulias Jaworzno 2011 ZAKŁAD BADAWCZO-USŁUGOWY EKOS

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROKIETNICA NA LATA 2007 2015 WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 1.2. Geologia i rzeźba

Bardziej szczegółowo

Audyt Turystyczny regionu przygranicznego Euroregionu Niemen - Pojezierze Suwalsko-Augustowskie i Ziemia Sejneńska

Audyt Turystyczny regionu przygranicznego Euroregionu Niemen - Pojezierze Suwalsko-Augustowskie i Ziemia Sejneńska Audyt turystyczny regionu przygranicznego Euroregionu Niemen (Pojezierze Suwalsko- Augustowskie i Ziemia Sejneńska) Opracowanie dofinansowane ze środków Departamentu Turystyki MINISTERSTWA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki Nr 149/XXVII/05 z dnia 24 lutego 2005 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY PAWŁOWICZKI Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Promocja obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie stan aktualny, wyzwania i kierunki działań

Promocja obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie stan aktualny, wyzwania i kierunki działań Promocja obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie stan aktualny, wyzwania i kierunki działań Wykonawca: Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki Operacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO BUDOWA GEOPORTALU OPARTEGO NA SDI Z WYKORZYSTANIEM STANDARDÓW TECHNICZNYCH OGC

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO BUDOWA GEOPORTALU OPARTEGO NA SDI Z WYKORZYSTANIEM STANDARDÓW TECHNICZNYCH OGC POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO BUDOWA GEOPORTALU OPARTEGO NA SDI Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża. Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża. Dolnośląska Organizacja Turystyczna Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża Dolnośląska Organizacja Turystyczna Wrocław, maj 2009 Dokument został napisany przez zespół Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Zielona Góra, 30 listopada 2010 r. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 Ministerstwo Środowiska Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Warszawa, październik 2013 r. Dokument został opracowany

Bardziej szczegółowo

SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR

SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra tel. +4875 7527500 fax +4875 7522794 e-mail:

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania 1. INFORMACJE PORZĄDKOWE 1.1 Podstawa opracowania Niniejsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

GMINA KALISZ POMORSKI. Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na

GMINA KALISZ POMORSKI. Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na GMINA KALISZ POMORSKI Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020 Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego, Wrocław Kalisz Pomorski 2014 1 Spis treści WSTĘP... 4 I. METODOLOGIA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

SUPRAŚL MIASTO ZACZAROWANE

SUPRAŚL MIASTO ZACZAROWANE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY UZDROWISKOWEJ SUPRAŚL na lata 2014 2020 opracowanie CENTRUM DORADCZE PROGRAMÓW POMOCOWYCH str. 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I. KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY STRATEGICZNE...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI ROZWOJU MIASTA I GMINY BRZOZÓW

DIAGNOZA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI ROZWOJU MIASTA I GMINY BRZOZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY BRZOZÓW DIAGNOZA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI ROZWOJU MIASTA I GMINY BRZOZÓW TOM I Brzozów 2000 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XL/256/2010 RADY GMINY W TURAWIE Z DNIA 5 LISTOPADA 2010R. Wrocław 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo