SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY"

Transkrypt

1 SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW

2 Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ÓDZKIEGO ul. J. Matejki 22/26, ódÿ tel. (042) , , fax (042) e mail: Pawilon 3A, stoisko 147 AKCELERATOR TECHNOLOGII Uniwersytet ódzki wspiera innowacyjne przedsiêwziêcia z sektora high-tech z ca³ej Polski w celu wzrostu konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, tworzenia nowych firm, transferu technologii z oœrodków naukowych i B+R do biznesu. Dzia³amy na rzecz: wynalazców, innowatorów, naukowców, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, przedsiêbiorstw. Pomagamy: Oceniaæ i komercjalizowaæ technologie; Zamieniæ innowacyjny pomys³ na prosperuj¹c¹ firmê; Przyspieszyæ rozwój firmy w oparciu o innowacje i technologie; Wprowadziæ polskie rozwi¹zania, technologie i firmy na rynki zagraniczne, w tym USA; Pozyskaæ technologiê, partnera z USA lub UE; Uzyskaæ finansowanie na rozwój. Nasza oferta: PROGRAM KOJARZENIA PARTNERÓW Z POLSKI I USA INKUBATOR PRZEDSIÊWZIÊÆ HIGH-TECH TRANSFER I KOMERCJALIZACJA TECHNOLOGII OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA FIRMY rozwijaj¹ce innowacje, technologie, produkty/us³ugi; oferujemy: ocenê potencja³u rynkowego, pomoc w budowie strategii komercjalizacji i transferze technologii, poszukiwanie partnerów, finansowanie i promocjê w Polsce i zagranic¹ USA i UE. FIRMY Z KA DEGO SEKTORA, poszukuj¹ce innowacji i technologii oraz partnera dla rozwoju w³asnej firmy, którym oferujemy: dostêp do bazy technologii, do partnerów biznesowych/finansowych w Polsce, USA i UE. OŒRODKI NAUKOWE I BADAWCZE wspieramy w procesie komercjalizacji i wdra ania opracowanych technologii. INNOWATORZY, NAUKOWCY, PRZEDSIÊBIORCY, którym oferujemy inkubacjê przedsiêwziêæ w inkubatorze stacjonarnym i wirtualnym od pomys³u do prosperuj¹cej firmy; doradztwo biznesowe i technologiczne, infrastruktura biurowa, kontakty, promocja. HIGH TECH ACCELERATOR UNIVERSITY OF ÓD supports innovative ventures from Poland to increase companies market position, create new firms, transfer technologies from science and R&D to business. We support: inventors, scientists, innovators, academic 2

3 A-Z and R&D centers as well as entrepreneurs and high-tech companies. Our offer we help in: Technology evaluation and commercialize; Transformation of innovative idea to prosperous company; Acceleration of company s development based on innovations and high-tech; Introduction of Polish technologies, products/services & companies to foreign, also US markets; Access to US & EU technology or partner. Facilitate financing for further development. Our offer: MINING & MATCHING PROGRAM BETWEEN POLISH AND USA / UE COMPANIES HIGH-TECH VENTURES INCUBATOR TECHNOLOGY TRANSFER AND COMERCIALIZATION PRO- GRAMS in Poland and internationally DESCRIPTION OF THE NEEDED PARTNER HIGH-TECH FIRMS developing innovations, technologies, products/services, whom we offer market potential assessment, assistance to build commercialization strategy, support in tech transfer, business/financial partners matching and promotion in Poland and abroad in US & UE. ANY SECTOR COMPANY looking for innovations and technologies for self development, whom we offer access to: tech database, Polish, US & UE business/financial partners. SCIENTIFIC AND R&D CENTERS, whom we offer support in commercialization and implementation of developed technologies. INNOVATORS, INVENTORS, SCIENTISTS AND ENTREPRE- NEURS, whom we offer incubation of innovative start-ups from idea to successful company within residential or virtual incubator (technology and business consulting, infrastructure, contacts, promotion). TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Badania i rozwój / research and developement Umowa produkcyjna / production agreement Umowa joint venture / joint venture agreement Wspó³praca techniczna / technical cooperation Umowa licencyjna / licence agreement Umowa handlowa / trade contract AG INDUSTRIELLER FORSCHUNGSREIEINIGUNGEN(AIF) Tschaikowskistr 49, Berlin, Germany tel. 0049/ , fax 0049/ e mail: online.net Pawilon 3A, stoisko 148 3

4 Wystawcy Exhibitors ASSOCIATION OF INNOVATIVEENTREPRENEURSHIP CR Novotneho Lavka No. 5, Praha 1, Czech Republic tel , fax e mail: Pawilon 3A, stoisko 121 BERLIN PARTNER GmbH Fusanenstr 85, Berlin, Germany tel. 0049/ , fax 0049/ internet: partner.de Pawilon 3A, stoisko 148 BioTechMed CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII ul. Ks. I. Skorupki 6/8, ódÿ tel. (042) , fax (042) e mail: Pawilon 3A, stoisko 155 BioTechMed jest jednym z piêciu Centrów Zaawansowanych Technologii zwi¹zanych z Politechnik¹ ódzk¹ i jednym z dwóch, w ramach których Politechnika ódzka pe³ni rolê koordynatora. Realizuj¹c idee twórczego po³¹czenia nauki i przedsiêbiorczoœci przyjê³o kszta³t konsorcjum, w którego sk³ad wchodz¹ instytucje naukowo-badawcze i przedsiêbiorstwa z dziedziny: in ynierii biomedycznej, in ynierii molekularnej, diagnostyki i terapii, biotechnologii przemys³owej i œrodowiska, certyfikacji medycznej. BioTechMed oferuje produkty, technologie, rozwi¹zania i us³ugi s³u ¹ce: ochronie i poprawie zdrowia ludzi i ochronie œrodowiska, niezbêdne przy diagnozowaniu, leczeniu, profilaktyce chorób, a tak e produkcji bezpiecznej ywnoœci i innych produktów u ytkowych. Zak³ada prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej, szkoleniowej i eksperckiej w oparciu o jednostki: naukowo-badawcze, dydaktyczno-szkoleniowe, certyfikacji i patentów oraz transferu technologii. Tworz¹ je specjalistyczne komórki stron konsorcjum, które realizuj¹ wspólny program badawczy, obejmuj¹cy skoordynowane dzia³ania wszystkich partnerów. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA Poszukiwanymi partnerami s¹ przedsiêbiorstwa zainteresowane wdro eniem technologii z zakresu: in ynierii biomedycznej, diagnostyki i terapii, in ynierii molekularnej, biotechnologii przemys³owej 4

5 A-Z i œrodowiska. Do wspó³pracy zapraszamy wszystkich przekonanych o znaczeniu nowych technologii dla rozwoju gospodarki oraz wierz¹cych w gwarancjê sukcesu, jak¹ daje wykorzystanie rozwi¹zañ innowacyjnych w przedsiêbiorstwie. Liczymy na Pañstwa potencja³, wk³ad, motywacje i inicjatywy, dziêki którym dokona siê transfer wiedzy z sektora nauki do gospodarki. BioTechMed is one of five Advanced Technologies Centers connected with the ódÿ University of Technology and one of two centers in which the ódÿ University of Technology plays a leading role. To achieve the aims of creative coexistence of science and economy, the centre took the form of a consortium grouping scientific-research institutions and companies operating in the area of biomedical engineering, molecular engineering, diagnostics and treatment, industrial biotechnology and environment, and medical certification. BioTechMed offers products, technologies, solutions and services aiming at improvement and health protection and environmental protection. The technologies will be applied in disease diagnostics, treatment and prevention as well as in production of safe food and other consumer products. The Center intends to launch a series of integrated educational, training and know-how programs. BioTechMed is composed of research, development, education, certification and technology transfer units which carry out joint research programs that embrace coordinated activities of all the consortium s partners. DESCRIPTION OF THE NEEDED PARTNER We are searching for entrepreneurs interested in implementation of new technologies in the area of biomedical engineering, molecular engineering, diagnostics and treatment, industrial and environment biotechnology and medical certification. We have pleasure to invite into cooperation all enterprises who are convinced of the importance of new technologies for the economy development and who trust that using innovational solutions gives the guarantee of the success. We rely on your potential, contribution, motivation and initiative through which the transfer of science would be accomplished. TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Wspó³praca techniczna / technical cooperation Umowa licencyjna / licence agreement Umowa handlowa / trade contract 5

6 Wystawcy Exhibitors CAB ENGINEERING GmbH Mühlenweg 2, 9451 Kriessern, Switzerland tel e mail: engineering.chin ternet: engineering.ch Pawilon 3A, stoisko 148 CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW ul. Forteczna 12, Poznañ tel. (061) , fax (061) e mail: Pawilon 3A, stoisko 140 CLAiO prowadzi badania w dziedzinie chemicznych Ÿróde³ pr¹du. Oferujemy nastêpuj¹ce badania: analiza fazowa materia³ów polikrystalicznych (XRD) sk³ad chemiczny materia³ów (ICP-AES) analiza termograwimetryczna (TG/DTA) okreœlanie struktury porowatej i powierzchni w³aœciwej BET okreœlanie rozk³adu wielkoœci ziaren w zakresie pomiarowym od 40 nm do 900 m identyfikacja zwi¹zków organicznych i nieorganicznych (IR) badania procesów chemicznych i elektrochemicznych mechanizmów i kinetyki reakcji Badania parametrów elektrycznych akumulatorów. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA CLAiO oferuje us³ugi w zakresie badania surowców i materia³ów stosowanych w bateriach i akumulatorach. CLAiO carries out research in chemical power sources. We offer analysis as follow: Phase analysis of polycrystalline materials (XRD) Analysis of the materials chemical composition (ICP-AES) Thermogravimetric analysis (TG/DTA) Determination of porous structure and surface area (BET) Determination of grain size (40 nm 900 m) Identification of organic and inorganic materials by using IR. Study of chemical, electrochemical processes and kinetics of reactions Study of electrical parameters of accumulators. 6

7 DESCRIPTION OF THE NEEDED PARTNER A-Z CLAiO is active in researching of materials which are using in batteries and accumulators TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Badania i rozwój / research and developement CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAÑSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Czerniakowska 16, Warszawa tel. (022) , fax (022) e mail: Pawilon 3A, stoisko 108 Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy jest jednostk¹ naukowo-badawcz¹, która dzia³a na rzecz kszta³towania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego œrodowiska pracy i ycia cz³owieka. Oferuje pracodawcom nowoczesne rozwi¹zania organizacyjne i techniczne wspomagaj¹ce ich dzia³ania w tym zakresie oraz promuj¹ce kszta³towanie kultury bezpieczeñstwa. W ramach oferty skierowanej do przedsiêbiorstw CIOP-PIB wykonuje m.in.: badania i ekspertyzy dotycz¹ce: identyfikacji zagro eñ i oceny nara enia na szkodliwe czynniki w œrodowisku pracy oceny ryzyka zawodowego opracowywania i wdra ania systemów zarz¹dzania bhp doboru œrodków ochrony indywidualnej oceny parametrów fizjologicznych cz³owieka w procesie pracy jako jednostka notyfikowana przez Komisjê Europejsk¹ (nr 1437) ocenê zgodnoœci: œrodków ochrony indywidualnej (dyrektywa 89/686/EWG) maszyn i urz¹dzeñ ochronnych (dyrektywa 98/37/WE) urz¹dzeñ u ywanych na zewn¹trz pomieszczeñ w zakresie emisji ha³asu do œrodowiska (dyrektywa 2000/14/WE) certyfikacjê systemów zarz¹dzania: bezpieczeñstwem i higien¹ pracy (PN-N-18001) jakoœci¹ (ISO 9001) œrodowiskiem (ISO 14001) bezpieczeñstwem ywnoœci zgodnie z HACCP (DS 3027 E) oraz zintegrowanych systemów zarz¹dzania 7

8 Wystawcy Exhibitors certyfikacjê kompetencji personelu: wyk³adowców i specjalistów problematyki bhp specjalistów ds. pomiarów parametrów warunków pracy audytorów systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy konsultantów w zakresie systemowego zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Ponadto Instytut prowadzi: studia podyplomowe (stacjonarne i przez Internet) szkolenia okresowe, kursy specjalistyczne. Oferta CIOP-PIB obejmuje wykorzystanie specjalistycznego, unikalnego wyposa enia: wirtualnego symulatora wózka wid³owego, umo liwiaj¹cego symulacjê i interaktywn¹ wizualizacjê zagro eñ urazowych z wykorzystaniem zanurzeniowej rzeczywistoœci wirtualnej komory mikroklimatycznej, przeznaczonej do badania ludzi oraz œrodków ochrony termoregulacji cz³owieka w œrodowisku o zadanych parametrach mikroklimatu stanowiska do oceny analizatorów, przeznaczonego do badania aparatów stosowanych do oznaczania toksycznych zanieczyszczeñ powietrza na stanowiskach pracy laboratorium do oznaczania dioksyn, w którym przeprowadza siê oznaczanie iloœciowe i jakoœciowe dioksyn z wykorzystaniem chromatografii gazowej ze spektrometrem masowym z pu³apk¹ jonow¹ manekina termicznego (szesnastosegmentowy fantom cz³owieka), s³u ¹cego do badania izolacyjnoœci cieplnej odzie y spektroradiometrycznego systemu pomiarowego, s³u ¹cego do pomiarów rozk³adów widmowych promieniowania ultrafioletowego, widzialnego i podczerwieni pracowni zagro eñ elektromagnetycznych umo liwiaj¹cych profesjonalne pomiary ró nych parametrów pól elektromagnetycznych, wzorcowanie mierników pól elektrycznych i magnetycznych oraz wykonanie symulacji numerycznych zagro eñ elektromagnetycznych w œrodowisku pracy aparatury do badania parametrów aerozoli (liczniki i generatory cz¹stek o zakresie pomiarowym od 10 nm do 20 mm) stanowiska do okreœlania parametrów materia³ów filtracyjnych i filtrów powietrza, system analizy wymiarowej cz¹stek SMPS zawiera kondensacyjny licznik cz¹stek (CPC) oraz analizator ruchliwoœci cz¹stek. Ponadto Instytut oferuje: programy komputerowe i elektroniczne bazy danych wspomagaj¹ce zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w przedsiêbiorstwie, m.in.: 8

9 A-Z system STER (ocena ryzyka zawodowego, rejestracja i dokumen towanie wypadków, dobór œrodków ochrony indywidualnej, zarz¹dzanie wszelkimi dzia³aniami z zakresu bhp) Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych (komplet kart dostêpny na p³ycie CD-ROM obejmuje aktualnie 495 substancji) Infonorm (baza danych o normach polskich, europejskich i miêdzynarodowych) wydawnictwa monografie, podrêczniki, poradniki, broszury oraz czasopisma zwi¹zane z problematyk¹ bhp: kwartalnik anglojêzyczny JOSE, kwartalnik Podstawy i Metody Oceny Œrodowiska Pracy oraz miesiêcznik Bezpieczeñstwo Pracy materia³y z seminariów, konferencji i szkoleñ filmy i plakaty. Oferta oraz zakres dzia³alnoœci CIOP-PIB s¹ prezentowane w wielu portalach internetowych prowadzonych przez Instytut, w tym m.in.: OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA Oferta CIOP-PIB jest kierowana do jednostek ze wszystkich ga³êzi przemys³u, w szczególnoœci do: producentów w zakresie prowadzenia badañ, opracowywania dokumentacji technicznej, wdra ania na skalê techniczn¹ lub pó³techniczn¹ jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie wspó³pracy w projektach rozwojowych oraz badaniach. TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Badania i rozwój / research and developement Wspó³praca techniczna / technical cooperation Umowa licencyjna / licence agreement CENTRALNY OŒRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ COBRABID ul. ucka 15, Warszawa tel. (022) , fax (022) e mail: Oddzia³ w Poznaniu tel./fax (061) e mail: Pawilon 3A, stoisko 163A 9

10 Wystawcy Exhibitors Prace badawcze, wdro enia i produkcja aparatury w zakresie: chromatografii, wibroreometrii oraz do pomiarów ciœnieñ, aktywnoœci wody oraz innych wielkoœci nieelektrycznych; optoelektroniki, aparatury do otrzymywania materia³ów najwy szej czystoœci, systemów do sterowania i kontroli procesów sterylizacji i pasteryzacji ywnoœci. Certyfikacja mebli szkolnych i pomocy naukowych. Bazy danych i dzia³alnoœæ wydawnicza. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA W szczególnoœci poszukujemy partnerów z bran y przetwórstwa rolno-spo ywczego w zakresie termicznego utrwalania ywnoœci oraz kontroli aktywnoœci wody: z sektora badawczego w celu podejmowania wspólnych prac badawczych i rozwojowych z sektora przemys³owego w celu wdro eñ nowych rozwi¹zañ technologicznych Research, implementation and production of apparatures for chromatography, vibrorheometry and for measurements of pressure, water activity and other non-electronic quantities, optpelectronics, technology of obtaining the highest purity materials, control systems of food sterilization and pasteurisation processes. Certification of classroom furniture and teaching aids. Databases and publishing. DESCRIPTION OF THE NEEDED PARtner Partners from food science and industry in the range of automation the heat preservation processes and water activity control in food, will be preferred: from the science branch for co-operation in research and development projects from technology branch for impementation of a new technological solutions. TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Badania i rozwój / research and developement Umowa produkcyjna / production agreement Wspó³praca techniczna / technical cooperation Umowa licencyjna / licence agreement Umowa handlowa / trade contract 10

11 CENTRUM FÜR INNOVATION UND TECHNOLOGIEGmbH / DEUTSCH POLNISCHES EUROZENTRUM Cottbuser Str. 1, Guben, Germany tel , fax e mail: dpe guben.de internet: guben.de Pawilon 3A, stoisko 148 A-Z CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ÓDZKIEJ ul. Skorupki 6/8, ódÿ tel. (042) , fax (042) e mail: Pawilon 3A, stoisko 154 Centrum Innowacji i Transferu Technologii s³u y lepszemu wykorzystaniu potencja³u intelektualnego i technicznego Politechniki ódzkiej w gospodarce krajowej poprzez promowanie i wdra anie wyników prac naukowych. G³ównym celem Centrum jest stworzenie pomostu pomiêdzy innowacyjnymi przedstawicielami nauki i wynalazcami a przemys³em, przede wszystkim z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. CITT d¹ y do wykorzystania w komercyjny sposób mo liwoœci us³ugowych uczelni. Jednym z zadañ CITT jest pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych badaniami, szkoleniami oraz innymi formami, które mog¹ byæ oferowane w oparciu o potencja³ jednostek P. CITT gromadzi informacje o realizowanych pracach badawczych nowych technologiach, wynalazkach, patentach z zakresu: nowych materia³ów, inteligentnych czujników, nanotechnologii, nanobiotechnologii, materia³ów kompozytowych, sztucznej inteligencji, robotyki i automatyki, elektroniki i telekomunikacji, nowych systemów sieciowych, handlu elektronicznego, diagnostyki technicznej i medycznej, lotnictwa, zdrowej ywnoœci, genomiki i biotechnologii. CITT pomaga w znalezieniu Ÿróde³ finansowania prowadzonych badañ poprzez uczestnictwo w programach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA Centrum Innowacji i Transferu Technologii poszukuje partnerów, którzy podobnie jak ta jednostka, zajmuj¹ siê transferem technologii, nak³aniaj¹ potencjalnych partnerów do kooperacji oraz wszechstronnie wspieraj¹ przedsiêwziêcia maj¹ce na celu wdro enie lub komercjalizacjê wyników pracy naukowej. Poszukiwane s¹ równie podmioty gospodarcze zainteresowane badaniami, szkoleniami oraz 11

12 Wystawcy Exhibitors innymi formami, które mog¹ byæ oferowane w oparciu o potencja³ jednostek P oraz jednostki potrzebuj¹ce pomocy w znalezieniu Ÿróde³ finansowania prowadzonych badañ poprzez uczestnictwo w programach finansowanych z funduszy UE (np. Eureka, Cost, NATO). CITT jest te zainteresowane nawi¹zaniem wspó³pracy maj¹cej na celu promocjê nowych rozwi¹zañ technologicznych zespo³ów badawczych z P poprzez zamieszczanie ich ofert i wyników badañ w ró nych dostêpnych katalogach i bazach. Center of Innovation and Technology Transfer serves a better utilization of intellectual and technical potential of Technical University of ódÿ in national administration through the promotion and initiation results of research work. The main purpose of center is creation of platform among innovative representatives of sciences and inventors and industry, especially from sector of small and medium entrepreneurship. CITT aims to service capability of university in commercial manner of following fields: specialistic investigative equipment, sources of scientific information, scientific and technical information and methodology of conduct of research. One of the main tasks is finding new entrepreneurship interested in research and training, which are offered by TUL. CITT is collecting information about realized research new technologies, inventions, patents in the sphere of: new materials, intelligent sensors, nanotechnology, nanobiotechnology, composite materials, artificial intelligence, robotics and automatics, electronics and telecommunications, new network systems, e-commerce, technical and medical diagnostics, aviation, healthy foods, genomics and biotechnology. CITT delivers the professional information service about opportunities of co-operation within the European Programmes. DESCRIPTION OF THE NEEDED PARTNER Center of Innovation and Technology Transfer (CITT) is looking for partners which also take up technology transfer, encourage potential partners to cooperation and support projects oriented on initiate or commercialization research results. We would like to invite into cooperation all enterprises who are interested in research, training and other forms offered by TUL. We search especially small and medium entrepreneurships which need help in finding finance sources of their research. We support them in participation in special programmes finance by EU (Eureka, Cost, NATO). CITT is interested in promotion new technological solutions invented on TUL through the publishing their offers and research results in different forms of catalogues and data bases. 12

13 TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE A-Z Umowa joint venture / joint venture agreement Wspó³praca techniczna / technical cooperation Umowa licencyjna / licence agreement Umowa handlowa / trade contract CENTRUM INNOWACJI UNIWERSYTETU ÓDZKIEGO ul. Matejki 22/26, ódÿ tel. (042) , fax (042) e mail: Pawilon 3A, stoisko 147 Centrum Innowacji Uniwersytetu ódzkiego: ocena technologii w oparciu o know-how i najlepsze praktyki uzyskane z Uniwersytetu Teksañskiego. Przygotowuje przedstawicieli instytutów badawczych i przedsiêbiorstw do komercjalizacji nowych technologii; posiada programy edukacyjno szkoleniowe umo liwiaj¹ce wyszkolenie personelu w oparciu o realne technologie; posiada sieæ kontaktów z instytutami i przedstawicielami biznesu zainteresowanych wspó³prac¹ przy wdro eniach nowych rozwi¹zañ; prowadzi badania oceniaj¹ce potencja³ rynkowy dla nowych technologii. Centrum Innowacji zdoby³o dotychczas doœwiadczenie przy realizacji projektów w sektorach: biotechnologicznym, energetycznym, nanotechnologicznym, in ynierii materia³owej, informatycznym. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA Instytucje R&D, przedsiêbiorstwa z sektora zaawansowanych technologii; wyszkolenie personelu w komercjalizacji technologii. Centrum Innowacji Uniwersytetu ódzkiego poszukuje partnerów, którzy chc¹ uzyskaæ kontakty z instytutami R&D i firmami high tech na rynku amerykañskim. Centrum Innowacji Uniwersytetu ódzkiego poszukuje partnerów, którym mo e zaoferowaæ pomoc przy przygotowaniu biznes planów i scenariuszy rozwoju nowych technologii. Innovation Center at the University of ódÿ with its primary goal to develop and promote the cooperation among business, academia, the government and NGOs, the Innovation Center focuses its efforts on the high-technology sector. Innovation Center U : evaluates commercial viability of new high-tech technologies, prepares the reports about the most promising technologies, gives assistance in commer- 13

14 Wystawcy Exhibitors cialization of new products and incubation of new ventures, help R&D institutions, inventors to establish contacts with Polish, American and European partners, offers training programs on technology commercialization, incubation and finance new ventures, marketing new technologies for startups and spin-offs companies, educates professionals with specialized skills to manage knowledge and above all to accelerate the transfer of technology-based ideas into products and services in the marketplace. Center has experience in the biotechnology, nanotechnology, power engineering, material engineering and IT sectors. DESCRIPTION OF THE NEEDED PARTNER R&D institutions, companies from high-tech sectors; personnel trainings in technology commercialization. Innovation Center at the University of ódÿ looks for partners interested in getting in contact with R&D institutions, high-tech companies from the American market. Innovation Center at the University of ódÿ can offer help by business plans praeparations and scripts of new technologies development. TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Badania i rozwój / research and developement CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5, Leszno tel. (065) , fax (065) e mail: Pawilon 3A, stoisko 1562 CENTRUM PRZEDSIÊBIORCZOŒCI I TRANSFERU TECHNOLOGII, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ul. Podgórna 50, Zielona Góra tel. (068) , fax (068) e mail: Pawilon 3A, stoisko 156 Centrum Przedsiêbiorczoœci i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (CPTT UZ) jest jednostk¹ doradcz¹ i informacyjn¹, zorientowan¹ na identyfikacjê potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych oraz prowadzenie szkoleñ zwi¹zanych z przygotowaniem MSP do aplikacji o œrodki finansowe z funduszy europejskich. 14

15 A-Z Dzia³alnoœæ CPTT UZ jest wspó³finansowana obecnie z funduszy europejskich. Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ CPTT UZ jest zintensyfikowanie wspó³pracy nauka-przemys³, tj. stworzenie p³aszczyzny przedsiêbiorczoœci technologicznej województwa lubuskiego poprzez wspieranie procesu transferu technologii. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA Centrum Przedsiêbiorczoœci i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (CPTT UZ) poszukuje partnerów z sektora MSP z terenu województwa lubuskiego zorientowanych na rozwój innowacyjny i transfer wiedzy. The Centre for Enterprise and Technology Transfer of the University of Zielona Góra is an advisory and informative unit. It is oriented towards the identification of the needs of innovative enterprises as well as the organisation of training concerning the preparation of applications for European funds by small and medium size businesses. The basic task of the Centre is intensifying cooperation between science and industry, i.e. creating a technological enterprise platform of the Lubuskie Province by supporting the technology transfer process. DESCRIPTION OF THE NEEDED PARTNER The Centre for Enterprise and Technology Transfer of the University of Zielona Góra seeks partners form the small and medium size businesses sector of the Lubuskie Province oriented towards innovative development and knowledge transfer. TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Badania i rozwój / research and developement CHEMTECH PROSYNTECH In ynieria i Technologia Chemiczna ul. Starowiejska 19, Jeleœnia tel. (012) , fax (012) e mail: Pawilon 3A, stoisko 101 Technologie recyklingu sta³ych odpadów garbarskich bezchromowych, osadów œcieków, komunalnych/chromowych, odsalania wód. 15

16 Wystawcy Exhibitors Technologies for recycling of solid chrome/chrome free leather wastes, of municipal/chrome sewage sludge, for effluents desalination. EC BREC INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ SP. Z O.O. ul. Fletniowa 47B, Warszawa tel. (022) , fax (022) e mail: Pawilon 3A, stoisko 118 EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC/IEO) jest jedn¹ z najbardziej doœwiadczonych jednostek badawczych i firm innowacyjnych na polskim rynku energetyki odnawialnej. Pracownicy i eksperci EC BREC/IEO byli obecni na rynku ju od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych. Stworzony przez nich zespó³ przygotowywa³ w 2000 r. rz¹dowy dokument Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Polsce. Dokument ten by³ przyczynkiem do opracowania spójnej strategii i polityki rz¹du w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. EC BREC/IEO jako niezale na, prywatna firma consultingowo-badawcza, bra³ udzia³ w 8 projektach UE dotycz¹cych ró nych ujêæ i zagadnieñ energetyki odnawialnej, a prezes Zarz¹du EC BREC/IEO jest cz³onkiem kilku grup doradczych w dyrekcjach generalnych Komisji Europejskiej ds. badañ i ds. energii, a pracownicy EC BREC/IEO bior¹ udzia³ w opracowywaniu priorytetów badawczych programów UE oraz s¹ sta³ymi ewaluatorami wniosków grantowych do tych programów. Misj¹ EC BREC/IEO jest bycie niezale nym think tankiem, a zarazem wyspecjalizowan¹ w energetyce odnawialnej grup¹ konsultingow¹. Spó³ka przygotowuje i wydaje publikacje i raporty dotycz¹ce: innowacji i transferu wiedzy naukowej w zakresie ma³oskalowych technologii energetyki odnawialnej, planowania i rozwoju energetyki lokalnej, oceny stanu i kierunków rozwoju rynku energetyki odnawialnej, postêpów w technologii produkcji i wykorzystania termicznych kolektorów s³onecznych, biogazu oraz ma³ych elektrowni wiatrowych, systemów kogeneracyjnych opartych na wykorzystaniu biopaliw sta³ych i ogniw paliwowych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje maj¹cy ukazywaæ siê rokrocznie raport rynkowy dotycz¹cy sytuacji w energetyce odnawialnej w Polsce. Firma organizuje równie tematyczne seminaria szkoleniowe i wyk³ady problemowe. Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ EC BREC/IEO staje siê jednak zagadnienie transferu wiedzy i technologii od nauki do biznesu, w tym równie w skali miêdzynarodowej w szczególnoœci w oparciu o sieæ part- 16

17 A-Z nerów z UE. Jako firma, posiadaj¹ca w swoim dorobku innowacje i patenty, EC BREC/IEO zdoby³ tak e praktyczne doœwiadczenie w zakresie transferu wiedzy, pocz¹wszy od wstêpnego stadium w³asnych wynalazków i innowacji (np. absorbery kolektorów s³onecznych, solarne systemy grzewczo-wentylacyjne, suszarnie na biomasê, ma³e elektrownie wiatrowe) do wprowadzenia ich i sprzeda y rynkowej. EC BREC/IEO oferuje tak e doradztwo i pe³n¹ obs³ugê w zakresie wsparcia innych podmiotów naukowych w transferze nowoczesnych technologii energetyki odnawialnej. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA Poszukiwanymi partnerami s¹ zarówno jednostki badawczo-naukowe, jak i inni innowatorzy i wynalazcy, którzy chcieliby wdro yæ i urynkowiæ swoje innowacje lub technologie, ale tak e, a mo e przede wszystkim innowacyjne ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, które chcia³yby rozszerzyæ swoj¹ ofertê o nowe i nowoczesne produkty oraz us³ugi. TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Wspó³praca techniczna / technical cooperation Umowa licencyjna / licence agreement Umowa handlowa / trade contract EMAG CENTRUM ELEKTRYFIKACJI I AUTOMATYZACJI GÓRNICTWA ul. Leopolda 31, Katowice tel. (032) , fax (032) e mail: Pawilon 3A, stoisko 160 Centrum EMAG jednostka badawczo-rozwojowa, wiod¹cy dziœ oœrodek w zakresie bezpieczeñstwa i automatyki górniczej. Oryginalny dorobek to technologia wytwarzania czujników metanu i elektrochemicznych detektorów gazów, metoda pomiaru zawartoœci popio³u w wêglach, metoda kompleksowych badañ kabli i przewodów, energooszczêdne sterowanie maszyn i urz¹dzeñ, systemy pomiarowe i kontrolno-zabezpieczaj¹co-steruj¹ce, pomiary i rejestracja sygna³ów sejsmicznych. Specjalizuje siê w: systemach monitorowania zagro eñ naturalnych (gazometria, wykrywanie po arów i sejsmologia); ³¹cznoœci, kontrolowania jakoœci wêgla, automatyzacji procesów technologicznych, dyspozytorskiego nadzoru technologicznego i zarz¹dzania procesami. Wdra ane technologie, urz¹dzenia i systemy 17

18 Wystawcy Exhibitors przyczyniaj¹ siê do wzrostu bezpieczeñstwa eksploatacji górniczej, niezawodnoœci, efektywnoœci, wydajnoœci maszyn. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA W zakresie prowadzonej dzia³alnoœci Centrum EMAG wspó³pracuje zarówno z instytutami, innymi jednostkami badawczymi oraz uczelniami, jak i z producentami aparatury i urz¹dzeñ. Wspó³praca obejmuje wspólne prowadzenie badañ, prac projektowych, sprzeda licencji, zlecanie produkcji na podstawie opracowanych dokumentacji itd. Produkty dostarczane s¹ tak e finalnym odbiorcom. Podstaw¹ s¹ umowy z dystrybutorami oraz przedstawicielami nie tylko na rynku krajowym, ale równie zagranicznym oraz umowy handlowe z bezpoœrednimi u ytkownikami. Dotyczy to bran y wydobywczej, energetycznej, chemicznej i petrochemicznej. EMAG Centre a R&D institute is now a leader in mining safety and automation. Its genuine achievements are: production technology of methanometers and electro-chemical gas detectors, measuring method of ash content in coal, complex testing method of cables and wires, energy-saving control of machines and equipment, measuring and monitoring (protection) control systems, measuring and recording of seismic signals. Special line: the systems of natural hazard monitoring, (i.e. gasometry, fire detection and seismology), communication, coal quality inspection, production process automation dispatcher s supervision and process management. Introduced into service, the technologies, systems and equipment increase mining safety, reliability and machine capacity. DESCRIPTION OF THE NEEDED PARTNER Within the range of its activity, EMAG Centre co-operates with the research institutes and universities as well as with the producers of machinery and equipment. The co-operation includes common research and design work, sale of licence, production orders basing on prepared documentation etc. The products are delivered also to end-buyers. This is realized on a basis of the contracts with distributors and agents, not only in the home market but also in the foreign ones and on the commercial contracts with users. This concerns extractive, power, chemical and petrochemical lines of business. TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Badania i rozwój / research and developement Umowa produkcyjna / production contract Umowa joint venture / joint venture agreement 18

19 Wspó³praca techniczna / technical cooperation Umowa licencyjna / licence agreement Umowa handlowa / trade contract A-Z EUROPEAN PATENT OFFICE Erhardtstrasse 27, Munich, Austria tel , fax e mail: internet: Pawilon 3A, stoisko 1 Europejski Urz¹d Patentowy jest miêdzynarodow¹ instytucj¹ zajmuj¹c¹ siê udzielaniem patentów europejskich w ramach jednej, scentralizowanej procedury. Jego dzia³anie reguluje Konwencja o patencie europejskim. Pojedyncze zg³oszenie patentowe, dokonane w jednym z trzech oficjalnych jêzyków: angielskim, francuskim lub niemieckim, mo e zapewniæ ochronê patentow¹ w 31 pañstwach. System patentowy Europy jest g³ównym motorem innowacji i badañ naukowych. Poprzez zapewnienie niezbêdnej ochrony dla nowych wynalazków wspiera inwestycje i wzrost gospodarczy. The European Patent Office (EPO) is an international authority set up on the basis of the European Patent Convention to grant European patents using a unitary and centralised procedure. A single patent application in any of the three official languages English, French or German can provide patent protection in 31 states. The patent system in Europe is a major stimulus for research and innovation. By providing the necessary protection for new ideas, it contributes to the promotion of investment and economic growth. INVESTOR CENTER OSTBRANDENBURG GmbH Im Technologiepark 1, Frankfurt (Oder), Germany tel , fax e mail: Pawilon 3A, stoisko 148 IHK FRANKFURT (ODER) SERVICE CENTRE POLEN Puschkinstrasse 12B, Frankfurt (Oder), Germany tel , fax internet: ffo.de Pawilon 3A, stoisko

20 Wystawcy Exhibitors INNOVATION RELAY CENTRE SAXONY IRC Goerdelerring 5, Leipzig, Germany tel. +49/341/ , fax +49/341/ e mail: sachsen.de internet: sachsen.de Pawilon 3A, stoisko 122 INNOVATION RELAY CENTRES POLAND ul. Rubie 46, Poznañ tel. (061) , fax (061) e mail: internet: westpoland.org.pl Pawilon 3A, stoisko 99 INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI J DROWEJ ul. Dorodna 16, Warszawa tel. (022) , fax (022) e mail: Pawilon 5A, stoisko 9 TECHNOLOGIA JEDNOCZESNEGO USUWANIA SO 2 INO X Z GAZÓW ODLOTOWYCH PRZY U YCIU WI ZKI ELEKTRONÓW Metoda oczyszczania spalin wykorzystuj¹ca wi¹zkê elektronów pozwala na jednoczesne usuniêcie SO 2 ino x z gazów odlotowych. Polega ona na utlenieniu NO do NO 2 i jednoczeœnie SO 2 do SO 3 za pomoc¹ wi¹zki elektronów. Powy sze zwi¹zki, w obecnoœci pary wodnej i amoniaku, tworz¹ odpowiednie sole amonowe, które po wydzieleniu w elektrofiltrze s¹ z powodzeniem stosowane jako sk³adnik nawozu sztucznego (NPK). ZALETY TECHNOLOGII: jednoczesne usuwanie SO 2 ino x, wysoka skutecznoœæ usuwania zanieczyszczeñ, ma³e gabaryty, przydatnoœæ do zak³adów zmodernizowanych, proces suchy, brak odpadów, u yteczny produkt uboczny. Pierwsza demonstracyjno-przemys³owa instalacja usuwania SO 2 ino x z gazów odlotowych przy u yciu wi¹zki elektronów powsta³a w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie. Dotychczasowa eksploatacja potwierdzi³a przydatnoœæ tej technologii do zastosowañ przemys³owych i potwierdzi³a jej zalety. Technologia wzbudza coraz wiêksze zainteresowanie na œwiecie i dalsze obiekty tego typu s¹ budowane w Chinach i innych krajach œwiata. STERYLIZACJA RADIACYJNA SPRZÊTU MEDYCZNEGO PRZESZCZEPÓW I IMPLANTÓW WI ZK ELEKTRONÓW Sterylizacja radiacyjna sprzêtu i materia³ów medycznych jest prowadzona w celu zabicia drobnoustrojów i ich form przetrwalni- 20

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Mgr Katarzyna Skrzypek Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny ( LPPT ), którego pomysłodawcami są władze

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź tel. (42) 635 49 87 fax (42) 635 49 88 http://www.ctt.uni.lidz.pl e-mail: ctt@uni.lidz.pl Misją CTT

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Rola WCTT w transferze technologii na Politechnice Wrocławskiej

Rola WCTT w transferze technologii na Politechnice Wrocławskiej Rola WCTT w transferze technologii na Politechnice Wrocławskiej dr Jacek Firlej Wrocław, 19.11.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Informacje o kierunku 1. Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: - materiały inżynierskie - techniki

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

ISBN 8978-83-7405-272-6

ISBN 8978-83-7405-272-6 I SBN 3-7405 -272-4 ISBN 8978-83-7405-272-6 9 788 374 05 272 6 Mojej Rodzinie SPIS TREŒCI WYKAZ OZNACZEÑ.............. 9 WSTÊP................. 11 1. DOKTRYNA I TECHNOLOGIA MECHATRONIKI...... 14 1.1.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008. Załącznik. Zarząd ERG S. A. w Dąbrowie Górniczej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14.05.2009 r. o godz. 13 00 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 84 Restauracja KEM.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Co robimy? Koncentrujemy się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach Szkolimy Badamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznesu z sektorem nauki w klastrze Dolina Lotnicza. Program sektorowy INNOLOT wsparciem dla rozwoju przemysłu Lotniczego.

Współpraca biznesu z sektorem nauki w klastrze Dolina Lotnicza. Program sektorowy INNOLOT wsparciem dla rozwoju przemysłu Lotniczego. Współpraca biznesu z sektorem nauki w klastrze Dolina Lotnicza. Program sektorowy INNOLOT wsparciem dla rozwoju przemysłu Lotniczego. Andrzej Rybka 19.09.2014 Projekt finansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Alexander Lubański Partner, Black Pearls

Alexander Lubański Partner, Black Pearls Szanowni Państwo, Black Pearls to fundusz inwestycyjny wspierający rozwój polskich innowacji. Kluczowy zespół funduszu stanowią polscy oraz zagraniczni eksperci o interdyscyplinarnych kompetencjach. Black

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Granty na Granty II edycja

Granty na Granty II edycja Dzień informacyjny Transportu Drogowego Warszawa, 24.01.2007 Granty na Granty II edycja Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Installation services of guidance and control systems

Installation services of guidance and control systems Installation services of guidance and control systems Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/29705162.aspx Ekstern anbuds ID 143890-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO KONFERENCJA Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa-zakończenie projektów realizowanych w ramach I konkursu NCB i R z obszaru

Bardziej szczegółowo

Płocki Park Przemysłowo. owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem

Płocki Park Przemysłowo. owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem Płocki Park Przemysłowo owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem Marzena Kapuścińska Płocki Park Przemysłowo owo-technologiczny Profil wyjściowy PPP-T definiowany jest przez podstawową

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Dane zebrały i opracowały: Grażyna Antos Aleksandra Banaszek Grażyna Antonowicz Katarzyna Maćczak

Dane zebrały i opracowały: Grażyna Antos Aleksandra Banaszek Grażyna Antonowicz Katarzyna Maćczak Dane zebrały i opracowały: Grażyna Antos Aleksandra Banaszek Grażyna Antonowicz Katarzyna Maćczak Świder, 2006 Ośrodek Wynalazczości Ośrodek Informacji Patentowej przy Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2. Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

22.05.2014 Prodziekan ds. Studentów str. 1

22.05.2014 Prodziekan ds. Studentów str. 1 Semestr Przedmioty kierunkowe na drugim stopniu studiów stacjonarnych Kierunek: Technologia Chemiczna Przedmioty kierunkowe godzin 1. 1. Inżynieria reaktorów chemicznych 60 2E 2 5 2. Met. spektroskopowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MP przez Enterprise Europe Network

Wsparcie MP przez Enterprise Europe Network Wsparcie MP przez Enterprise Europe Network Szczyrk, 28.04.2011 European Commission Enterprise and Industry ENTERPRISE EUROPE NETWORK Enterprise Europe Network (EEN) to: - miœdzynarodowa sie instytucji

Bardziej szczegółowo

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19 Generator units Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/38309058.aspx Внешний ID тендера 259925-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения Open

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają interdyscyplinarną wiedzę w wybranym zakresie

Bardziej szczegółowo

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM OEM Sektor produktów oryginalnych Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM Oferujemy Państwu, naszym partnerom B2B, innowacyjne, indywidualne rozwiązania dopasowane do konkretnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r.

Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r. Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r. Alokacja finansowa na lata 2014-2020 Obszary wsparcia 11 celów

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 dla przemysłu

HORYZONT 2020 dla przemysłu Warszawa, 15 marca 2016 Dzień Informacyjny HORYZONT 2020 dla przemysłu Marta Krutel Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN www.kpk.gov.pl W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Chorzów, 16 czerwca 2011r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo