SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY"

Transkrypt

1 SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW

2 Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ÓDZKIEGO ul. J. Matejki 22/26, ódÿ tel. (042) , , fax (042) e mail: Pawilon 3A, stoisko 147 AKCELERATOR TECHNOLOGII Uniwersytet ódzki wspiera innowacyjne przedsiêwziêcia z sektora high-tech z ca³ej Polski w celu wzrostu konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, tworzenia nowych firm, transferu technologii z oœrodków naukowych i B+R do biznesu. Dzia³amy na rzecz: wynalazców, innowatorów, naukowców, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, przedsiêbiorstw. Pomagamy: Oceniaæ i komercjalizowaæ technologie; Zamieniæ innowacyjny pomys³ na prosperuj¹c¹ firmê; Przyspieszyæ rozwój firmy w oparciu o innowacje i technologie; Wprowadziæ polskie rozwi¹zania, technologie i firmy na rynki zagraniczne, w tym USA; Pozyskaæ technologiê, partnera z USA lub UE; Uzyskaæ finansowanie na rozwój. Nasza oferta: PROGRAM KOJARZENIA PARTNERÓW Z POLSKI I USA INKUBATOR PRZEDSIÊWZIÊÆ HIGH-TECH TRANSFER I KOMERCJALIZACJA TECHNOLOGII OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA FIRMY rozwijaj¹ce innowacje, technologie, produkty/us³ugi; oferujemy: ocenê potencja³u rynkowego, pomoc w budowie strategii komercjalizacji i transferze technologii, poszukiwanie partnerów, finansowanie i promocjê w Polsce i zagranic¹ USA i UE. FIRMY Z KA DEGO SEKTORA, poszukuj¹ce innowacji i technologii oraz partnera dla rozwoju w³asnej firmy, którym oferujemy: dostêp do bazy technologii, do partnerów biznesowych/finansowych w Polsce, USA i UE. OŒRODKI NAUKOWE I BADAWCZE wspieramy w procesie komercjalizacji i wdra ania opracowanych technologii. INNOWATORZY, NAUKOWCY, PRZEDSIÊBIORCY, którym oferujemy inkubacjê przedsiêwziêæ w inkubatorze stacjonarnym i wirtualnym od pomys³u do prosperuj¹cej firmy; doradztwo biznesowe i technologiczne, infrastruktura biurowa, kontakty, promocja. HIGH TECH ACCELERATOR UNIVERSITY OF ÓD supports innovative ventures from Poland to increase companies market position, create new firms, transfer technologies from science and R&D to business. We support: inventors, scientists, innovators, academic 2

3 A-Z and R&D centers as well as entrepreneurs and high-tech companies. Our offer we help in: Technology evaluation and commercialize; Transformation of innovative idea to prosperous company; Acceleration of company s development based on innovations and high-tech; Introduction of Polish technologies, products/services & companies to foreign, also US markets; Access to US & EU technology or partner. Facilitate financing for further development. Our offer: MINING & MATCHING PROGRAM BETWEEN POLISH AND USA / UE COMPANIES HIGH-TECH VENTURES INCUBATOR TECHNOLOGY TRANSFER AND COMERCIALIZATION PRO- GRAMS in Poland and internationally DESCRIPTION OF THE NEEDED PARTNER HIGH-TECH FIRMS developing innovations, technologies, products/services, whom we offer market potential assessment, assistance to build commercialization strategy, support in tech transfer, business/financial partners matching and promotion in Poland and abroad in US & UE. ANY SECTOR COMPANY looking for innovations and technologies for self development, whom we offer access to: tech database, Polish, US & UE business/financial partners. SCIENTIFIC AND R&D CENTERS, whom we offer support in commercialization and implementation of developed technologies. INNOVATORS, INVENTORS, SCIENTISTS AND ENTREPRE- NEURS, whom we offer incubation of innovative start-ups from idea to successful company within residential or virtual incubator (technology and business consulting, infrastructure, contacts, promotion). TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Badania i rozwój / research and developement Umowa produkcyjna / production agreement Umowa joint venture / joint venture agreement Wspó³praca techniczna / technical cooperation Umowa licencyjna / licence agreement Umowa handlowa / trade contract AG INDUSTRIELLER FORSCHUNGSREIEINIGUNGEN(AIF) Tschaikowskistr 49, Berlin, Germany tel. 0049/ , fax 0049/ e mail: online.net Pawilon 3A, stoisko 148 3

4 Wystawcy Exhibitors ASSOCIATION OF INNOVATIVEENTREPRENEURSHIP CR Novotneho Lavka No. 5, Praha 1, Czech Republic tel , fax e mail: Pawilon 3A, stoisko 121 BERLIN PARTNER GmbH Fusanenstr 85, Berlin, Germany tel. 0049/ , fax 0049/ internet: partner.de Pawilon 3A, stoisko 148 BioTechMed CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII ul. Ks. I. Skorupki 6/8, ódÿ tel. (042) , fax (042) e mail: Pawilon 3A, stoisko 155 BioTechMed jest jednym z piêciu Centrów Zaawansowanych Technologii zwi¹zanych z Politechnik¹ ódzk¹ i jednym z dwóch, w ramach których Politechnika ódzka pe³ni rolê koordynatora. Realizuj¹c idee twórczego po³¹czenia nauki i przedsiêbiorczoœci przyjê³o kszta³t konsorcjum, w którego sk³ad wchodz¹ instytucje naukowo-badawcze i przedsiêbiorstwa z dziedziny: in ynierii biomedycznej, in ynierii molekularnej, diagnostyki i terapii, biotechnologii przemys³owej i œrodowiska, certyfikacji medycznej. BioTechMed oferuje produkty, technologie, rozwi¹zania i us³ugi s³u ¹ce: ochronie i poprawie zdrowia ludzi i ochronie œrodowiska, niezbêdne przy diagnozowaniu, leczeniu, profilaktyce chorób, a tak e produkcji bezpiecznej ywnoœci i innych produktów u ytkowych. Zak³ada prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej, szkoleniowej i eksperckiej w oparciu o jednostki: naukowo-badawcze, dydaktyczno-szkoleniowe, certyfikacji i patentów oraz transferu technologii. Tworz¹ je specjalistyczne komórki stron konsorcjum, które realizuj¹ wspólny program badawczy, obejmuj¹cy skoordynowane dzia³ania wszystkich partnerów. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA Poszukiwanymi partnerami s¹ przedsiêbiorstwa zainteresowane wdro eniem technologii z zakresu: in ynierii biomedycznej, diagnostyki i terapii, in ynierii molekularnej, biotechnologii przemys³owej 4

5 A-Z i œrodowiska. Do wspó³pracy zapraszamy wszystkich przekonanych o znaczeniu nowych technologii dla rozwoju gospodarki oraz wierz¹cych w gwarancjê sukcesu, jak¹ daje wykorzystanie rozwi¹zañ innowacyjnych w przedsiêbiorstwie. Liczymy na Pañstwa potencja³, wk³ad, motywacje i inicjatywy, dziêki którym dokona siê transfer wiedzy z sektora nauki do gospodarki. BioTechMed is one of five Advanced Technologies Centers connected with the ódÿ University of Technology and one of two centers in which the ódÿ University of Technology plays a leading role. To achieve the aims of creative coexistence of science and economy, the centre took the form of a consortium grouping scientific-research institutions and companies operating in the area of biomedical engineering, molecular engineering, diagnostics and treatment, industrial biotechnology and environment, and medical certification. BioTechMed offers products, technologies, solutions and services aiming at improvement and health protection and environmental protection. The technologies will be applied in disease diagnostics, treatment and prevention as well as in production of safe food and other consumer products. The Center intends to launch a series of integrated educational, training and know-how programs. BioTechMed is composed of research, development, education, certification and technology transfer units which carry out joint research programs that embrace coordinated activities of all the consortium s partners. DESCRIPTION OF THE NEEDED PARTNER We are searching for entrepreneurs interested in implementation of new technologies in the area of biomedical engineering, molecular engineering, diagnostics and treatment, industrial and environment biotechnology and medical certification. We have pleasure to invite into cooperation all enterprises who are convinced of the importance of new technologies for the economy development and who trust that using innovational solutions gives the guarantee of the success. We rely on your potential, contribution, motivation and initiative through which the transfer of science would be accomplished. TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Wspó³praca techniczna / technical cooperation Umowa licencyjna / licence agreement Umowa handlowa / trade contract 5

6 Wystawcy Exhibitors CAB ENGINEERING GmbH Mühlenweg 2, 9451 Kriessern, Switzerland tel e mail: engineering.chin ternet: engineering.ch Pawilon 3A, stoisko 148 CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW ul. Forteczna 12, Poznañ tel. (061) , fax (061) e mail: Pawilon 3A, stoisko 140 CLAiO prowadzi badania w dziedzinie chemicznych Ÿróde³ pr¹du. Oferujemy nastêpuj¹ce badania: analiza fazowa materia³ów polikrystalicznych (XRD) sk³ad chemiczny materia³ów (ICP-AES) analiza termograwimetryczna (TG/DTA) okreœlanie struktury porowatej i powierzchni w³aœciwej BET okreœlanie rozk³adu wielkoœci ziaren w zakresie pomiarowym od 40 nm do 900 m identyfikacja zwi¹zków organicznych i nieorganicznych (IR) badania procesów chemicznych i elektrochemicznych mechanizmów i kinetyki reakcji Badania parametrów elektrycznych akumulatorów. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA CLAiO oferuje us³ugi w zakresie badania surowców i materia³ów stosowanych w bateriach i akumulatorach. CLAiO carries out research in chemical power sources. We offer analysis as follow: Phase analysis of polycrystalline materials (XRD) Analysis of the materials chemical composition (ICP-AES) Thermogravimetric analysis (TG/DTA) Determination of porous structure and surface area (BET) Determination of grain size (40 nm 900 m) Identification of organic and inorganic materials by using IR. Study of chemical, electrochemical processes and kinetics of reactions Study of electrical parameters of accumulators. 6

7 DESCRIPTION OF THE NEEDED PARTNER A-Z CLAiO is active in researching of materials which are using in batteries and accumulators TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Badania i rozwój / research and developement CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAÑSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Czerniakowska 16, Warszawa tel. (022) , fax (022) e mail: Pawilon 3A, stoisko 108 Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy jest jednostk¹ naukowo-badawcz¹, która dzia³a na rzecz kszta³towania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego œrodowiska pracy i ycia cz³owieka. Oferuje pracodawcom nowoczesne rozwi¹zania organizacyjne i techniczne wspomagaj¹ce ich dzia³ania w tym zakresie oraz promuj¹ce kszta³towanie kultury bezpieczeñstwa. W ramach oferty skierowanej do przedsiêbiorstw CIOP-PIB wykonuje m.in.: badania i ekspertyzy dotycz¹ce: identyfikacji zagro eñ i oceny nara enia na szkodliwe czynniki w œrodowisku pracy oceny ryzyka zawodowego opracowywania i wdra ania systemów zarz¹dzania bhp doboru œrodków ochrony indywidualnej oceny parametrów fizjologicznych cz³owieka w procesie pracy jako jednostka notyfikowana przez Komisjê Europejsk¹ (nr 1437) ocenê zgodnoœci: œrodków ochrony indywidualnej (dyrektywa 89/686/EWG) maszyn i urz¹dzeñ ochronnych (dyrektywa 98/37/WE) urz¹dzeñ u ywanych na zewn¹trz pomieszczeñ w zakresie emisji ha³asu do œrodowiska (dyrektywa 2000/14/WE) certyfikacjê systemów zarz¹dzania: bezpieczeñstwem i higien¹ pracy (PN-N-18001) jakoœci¹ (ISO 9001) œrodowiskiem (ISO 14001) bezpieczeñstwem ywnoœci zgodnie z HACCP (DS 3027 E) oraz zintegrowanych systemów zarz¹dzania 7

8 Wystawcy Exhibitors certyfikacjê kompetencji personelu: wyk³adowców i specjalistów problematyki bhp specjalistów ds. pomiarów parametrów warunków pracy audytorów systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy konsultantów w zakresie systemowego zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Ponadto Instytut prowadzi: studia podyplomowe (stacjonarne i przez Internet) szkolenia okresowe, kursy specjalistyczne. Oferta CIOP-PIB obejmuje wykorzystanie specjalistycznego, unikalnego wyposa enia: wirtualnego symulatora wózka wid³owego, umo liwiaj¹cego symulacjê i interaktywn¹ wizualizacjê zagro eñ urazowych z wykorzystaniem zanurzeniowej rzeczywistoœci wirtualnej komory mikroklimatycznej, przeznaczonej do badania ludzi oraz œrodków ochrony termoregulacji cz³owieka w œrodowisku o zadanych parametrach mikroklimatu stanowiska do oceny analizatorów, przeznaczonego do badania aparatów stosowanych do oznaczania toksycznych zanieczyszczeñ powietrza na stanowiskach pracy laboratorium do oznaczania dioksyn, w którym przeprowadza siê oznaczanie iloœciowe i jakoœciowe dioksyn z wykorzystaniem chromatografii gazowej ze spektrometrem masowym z pu³apk¹ jonow¹ manekina termicznego (szesnastosegmentowy fantom cz³owieka), s³u ¹cego do badania izolacyjnoœci cieplnej odzie y spektroradiometrycznego systemu pomiarowego, s³u ¹cego do pomiarów rozk³adów widmowych promieniowania ultrafioletowego, widzialnego i podczerwieni pracowni zagro eñ elektromagnetycznych umo liwiaj¹cych profesjonalne pomiary ró nych parametrów pól elektromagnetycznych, wzorcowanie mierników pól elektrycznych i magnetycznych oraz wykonanie symulacji numerycznych zagro eñ elektromagnetycznych w œrodowisku pracy aparatury do badania parametrów aerozoli (liczniki i generatory cz¹stek o zakresie pomiarowym od 10 nm do 20 mm) stanowiska do okreœlania parametrów materia³ów filtracyjnych i filtrów powietrza, system analizy wymiarowej cz¹stek SMPS zawiera kondensacyjny licznik cz¹stek (CPC) oraz analizator ruchliwoœci cz¹stek. Ponadto Instytut oferuje: programy komputerowe i elektroniczne bazy danych wspomagaj¹ce zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w przedsiêbiorstwie, m.in.: 8

9 A-Z system STER (ocena ryzyka zawodowego, rejestracja i dokumen towanie wypadków, dobór œrodków ochrony indywidualnej, zarz¹dzanie wszelkimi dzia³aniami z zakresu bhp) Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych (komplet kart dostêpny na p³ycie CD-ROM obejmuje aktualnie 495 substancji) Infonorm (baza danych o normach polskich, europejskich i miêdzynarodowych) wydawnictwa monografie, podrêczniki, poradniki, broszury oraz czasopisma zwi¹zane z problematyk¹ bhp: kwartalnik anglojêzyczny JOSE, kwartalnik Podstawy i Metody Oceny Œrodowiska Pracy oraz miesiêcznik Bezpieczeñstwo Pracy materia³y z seminariów, konferencji i szkoleñ filmy i plakaty. Oferta oraz zakres dzia³alnoœci CIOP-PIB s¹ prezentowane w wielu portalach internetowych prowadzonych przez Instytut, w tym m.in.: OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA Oferta CIOP-PIB jest kierowana do jednostek ze wszystkich ga³êzi przemys³u, w szczególnoœci do: producentów w zakresie prowadzenia badañ, opracowywania dokumentacji technicznej, wdra ania na skalê techniczn¹ lub pó³techniczn¹ jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie wspó³pracy w projektach rozwojowych oraz badaniach. TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Badania i rozwój / research and developement Wspó³praca techniczna / technical cooperation Umowa licencyjna / licence agreement CENTRALNY OŒRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ COBRABID ul. ucka 15, Warszawa tel. (022) , fax (022) e mail: Oddzia³ w Poznaniu tel./fax (061) e mail: Pawilon 3A, stoisko 163A 9

10 Wystawcy Exhibitors Prace badawcze, wdro enia i produkcja aparatury w zakresie: chromatografii, wibroreometrii oraz do pomiarów ciœnieñ, aktywnoœci wody oraz innych wielkoœci nieelektrycznych; optoelektroniki, aparatury do otrzymywania materia³ów najwy szej czystoœci, systemów do sterowania i kontroli procesów sterylizacji i pasteryzacji ywnoœci. Certyfikacja mebli szkolnych i pomocy naukowych. Bazy danych i dzia³alnoœæ wydawnicza. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA W szczególnoœci poszukujemy partnerów z bran y przetwórstwa rolno-spo ywczego w zakresie termicznego utrwalania ywnoœci oraz kontroli aktywnoœci wody: z sektora badawczego w celu podejmowania wspólnych prac badawczych i rozwojowych z sektora przemys³owego w celu wdro eñ nowych rozwi¹zañ technologicznych Research, implementation and production of apparatures for chromatography, vibrorheometry and for measurements of pressure, water activity and other non-electronic quantities, optpelectronics, technology of obtaining the highest purity materials, control systems of food sterilization and pasteurisation processes. Certification of classroom furniture and teaching aids. Databases and publishing. DESCRIPTION OF THE NEEDED PARtner Partners from food science and industry in the range of automation the heat preservation processes and water activity control in food, will be preferred: from the science branch for co-operation in research and development projects from technology branch for impementation of a new technological solutions. TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Badania i rozwój / research and developement Umowa produkcyjna / production agreement Wspó³praca techniczna / technical cooperation Umowa licencyjna / licence agreement Umowa handlowa / trade contract 10

11 CENTRUM FÜR INNOVATION UND TECHNOLOGIEGmbH / DEUTSCH POLNISCHES EUROZENTRUM Cottbuser Str. 1, Guben, Germany tel , fax e mail: dpe guben.de internet: guben.de Pawilon 3A, stoisko 148 A-Z CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ÓDZKIEJ ul. Skorupki 6/8, ódÿ tel. (042) , fax (042) e mail: Pawilon 3A, stoisko 154 Centrum Innowacji i Transferu Technologii s³u y lepszemu wykorzystaniu potencja³u intelektualnego i technicznego Politechniki ódzkiej w gospodarce krajowej poprzez promowanie i wdra anie wyników prac naukowych. G³ównym celem Centrum jest stworzenie pomostu pomiêdzy innowacyjnymi przedstawicielami nauki i wynalazcami a przemys³em, przede wszystkim z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. CITT d¹ y do wykorzystania w komercyjny sposób mo liwoœci us³ugowych uczelni. Jednym z zadañ CITT jest pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych badaniami, szkoleniami oraz innymi formami, które mog¹ byæ oferowane w oparciu o potencja³ jednostek P. CITT gromadzi informacje o realizowanych pracach badawczych nowych technologiach, wynalazkach, patentach z zakresu: nowych materia³ów, inteligentnych czujników, nanotechnologii, nanobiotechnologii, materia³ów kompozytowych, sztucznej inteligencji, robotyki i automatyki, elektroniki i telekomunikacji, nowych systemów sieciowych, handlu elektronicznego, diagnostyki technicznej i medycznej, lotnictwa, zdrowej ywnoœci, genomiki i biotechnologii. CITT pomaga w znalezieniu Ÿróde³ finansowania prowadzonych badañ poprzez uczestnictwo w programach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA Centrum Innowacji i Transferu Technologii poszukuje partnerów, którzy podobnie jak ta jednostka, zajmuj¹ siê transferem technologii, nak³aniaj¹ potencjalnych partnerów do kooperacji oraz wszechstronnie wspieraj¹ przedsiêwziêcia maj¹ce na celu wdro enie lub komercjalizacjê wyników pracy naukowej. Poszukiwane s¹ równie podmioty gospodarcze zainteresowane badaniami, szkoleniami oraz 11

12 Wystawcy Exhibitors innymi formami, które mog¹ byæ oferowane w oparciu o potencja³ jednostek P oraz jednostki potrzebuj¹ce pomocy w znalezieniu Ÿróde³ finansowania prowadzonych badañ poprzez uczestnictwo w programach finansowanych z funduszy UE (np. Eureka, Cost, NATO). CITT jest te zainteresowane nawi¹zaniem wspó³pracy maj¹cej na celu promocjê nowych rozwi¹zañ technologicznych zespo³ów badawczych z P poprzez zamieszczanie ich ofert i wyników badañ w ró nych dostêpnych katalogach i bazach. Center of Innovation and Technology Transfer serves a better utilization of intellectual and technical potential of Technical University of ódÿ in national administration through the promotion and initiation results of research work. The main purpose of center is creation of platform among innovative representatives of sciences and inventors and industry, especially from sector of small and medium entrepreneurship. CITT aims to service capability of university in commercial manner of following fields: specialistic investigative equipment, sources of scientific information, scientific and technical information and methodology of conduct of research. One of the main tasks is finding new entrepreneurship interested in research and training, which are offered by TUL. CITT is collecting information about realized research new technologies, inventions, patents in the sphere of: new materials, intelligent sensors, nanotechnology, nanobiotechnology, composite materials, artificial intelligence, robotics and automatics, electronics and telecommunications, new network systems, e-commerce, technical and medical diagnostics, aviation, healthy foods, genomics and biotechnology. CITT delivers the professional information service about opportunities of co-operation within the European Programmes. DESCRIPTION OF THE NEEDED PARTNER Center of Innovation and Technology Transfer (CITT) is looking for partners which also take up technology transfer, encourage potential partners to cooperation and support projects oriented on initiate or commercialization research results. We would like to invite into cooperation all enterprises who are interested in research, training and other forms offered by TUL. We search especially small and medium entrepreneurships which need help in finding finance sources of their research. We support them in participation in special programmes finance by EU (Eureka, Cost, NATO). CITT is interested in promotion new technological solutions invented on TUL through the publishing their offers and research results in different forms of catalogues and data bases. 12

13 TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE A-Z Umowa joint venture / joint venture agreement Wspó³praca techniczna / technical cooperation Umowa licencyjna / licence agreement Umowa handlowa / trade contract CENTRUM INNOWACJI UNIWERSYTETU ÓDZKIEGO ul. Matejki 22/26, ódÿ tel. (042) , fax (042) e mail: Pawilon 3A, stoisko 147 Centrum Innowacji Uniwersytetu ódzkiego: ocena technologii w oparciu o know-how i najlepsze praktyki uzyskane z Uniwersytetu Teksañskiego. Przygotowuje przedstawicieli instytutów badawczych i przedsiêbiorstw do komercjalizacji nowych technologii; posiada programy edukacyjno szkoleniowe umo liwiaj¹ce wyszkolenie personelu w oparciu o realne technologie; posiada sieæ kontaktów z instytutami i przedstawicielami biznesu zainteresowanych wspó³prac¹ przy wdro eniach nowych rozwi¹zañ; prowadzi badania oceniaj¹ce potencja³ rynkowy dla nowych technologii. Centrum Innowacji zdoby³o dotychczas doœwiadczenie przy realizacji projektów w sektorach: biotechnologicznym, energetycznym, nanotechnologicznym, in ynierii materia³owej, informatycznym. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA Instytucje R&D, przedsiêbiorstwa z sektora zaawansowanych technologii; wyszkolenie personelu w komercjalizacji technologii. Centrum Innowacji Uniwersytetu ódzkiego poszukuje partnerów, którzy chc¹ uzyskaæ kontakty z instytutami R&D i firmami high tech na rynku amerykañskim. Centrum Innowacji Uniwersytetu ódzkiego poszukuje partnerów, którym mo e zaoferowaæ pomoc przy przygotowaniu biznes planów i scenariuszy rozwoju nowych technologii. Innovation Center at the University of ódÿ with its primary goal to develop and promote the cooperation among business, academia, the government and NGOs, the Innovation Center focuses its efforts on the high-technology sector. Innovation Center U : evaluates commercial viability of new high-tech technologies, prepares the reports about the most promising technologies, gives assistance in commer- 13

14 Wystawcy Exhibitors cialization of new products and incubation of new ventures, help R&D institutions, inventors to establish contacts with Polish, American and European partners, offers training programs on technology commercialization, incubation and finance new ventures, marketing new technologies for startups and spin-offs companies, educates professionals with specialized skills to manage knowledge and above all to accelerate the transfer of technology-based ideas into products and services in the marketplace. Center has experience in the biotechnology, nanotechnology, power engineering, material engineering and IT sectors. DESCRIPTION OF THE NEEDED PARTNER R&D institutions, companies from high-tech sectors; personnel trainings in technology commercialization. Innovation Center at the University of ódÿ looks for partners interested in getting in contact with R&D institutions, high-tech companies from the American market. Innovation Center at the University of ódÿ can offer help by business plans praeparations and scripts of new technologies development. TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Badania i rozwój / research and developement CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5, Leszno tel. (065) , fax (065) e mail: Pawilon 3A, stoisko 1562 CENTRUM PRZEDSIÊBIORCZOŒCI I TRANSFERU TECHNOLOGII, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ul. Podgórna 50, Zielona Góra tel. (068) , fax (068) e mail: Pawilon 3A, stoisko 156 Centrum Przedsiêbiorczoœci i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (CPTT UZ) jest jednostk¹ doradcz¹ i informacyjn¹, zorientowan¹ na identyfikacjê potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych oraz prowadzenie szkoleñ zwi¹zanych z przygotowaniem MSP do aplikacji o œrodki finansowe z funduszy europejskich. 14

15 A-Z Dzia³alnoœæ CPTT UZ jest wspó³finansowana obecnie z funduszy europejskich. Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ CPTT UZ jest zintensyfikowanie wspó³pracy nauka-przemys³, tj. stworzenie p³aszczyzny przedsiêbiorczoœci technologicznej województwa lubuskiego poprzez wspieranie procesu transferu technologii. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA Centrum Przedsiêbiorczoœci i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (CPTT UZ) poszukuje partnerów z sektora MSP z terenu województwa lubuskiego zorientowanych na rozwój innowacyjny i transfer wiedzy. The Centre for Enterprise and Technology Transfer of the University of Zielona Góra is an advisory and informative unit. It is oriented towards the identification of the needs of innovative enterprises as well as the organisation of training concerning the preparation of applications for European funds by small and medium size businesses. The basic task of the Centre is intensifying cooperation between science and industry, i.e. creating a technological enterprise platform of the Lubuskie Province by supporting the technology transfer process. DESCRIPTION OF THE NEEDED PARTNER The Centre for Enterprise and Technology Transfer of the University of Zielona Góra seeks partners form the small and medium size businesses sector of the Lubuskie Province oriented towards innovative development and knowledge transfer. TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Badania i rozwój / research and developement CHEMTECH PROSYNTECH In ynieria i Technologia Chemiczna ul. Starowiejska 19, Jeleœnia tel. (012) , fax (012) e mail: Pawilon 3A, stoisko 101 Technologie recyklingu sta³ych odpadów garbarskich bezchromowych, osadów œcieków, komunalnych/chromowych, odsalania wód. 15

16 Wystawcy Exhibitors Technologies for recycling of solid chrome/chrome free leather wastes, of municipal/chrome sewage sludge, for effluents desalination. EC BREC INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ SP. Z O.O. ul. Fletniowa 47B, Warszawa tel. (022) , fax (022) e mail: Pawilon 3A, stoisko 118 EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC/IEO) jest jedn¹ z najbardziej doœwiadczonych jednostek badawczych i firm innowacyjnych na polskim rynku energetyki odnawialnej. Pracownicy i eksperci EC BREC/IEO byli obecni na rynku ju od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych. Stworzony przez nich zespó³ przygotowywa³ w 2000 r. rz¹dowy dokument Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Polsce. Dokument ten by³ przyczynkiem do opracowania spójnej strategii i polityki rz¹du w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. EC BREC/IEO jako niezale na, prywatna firma consultingowo-badawcza, bra³ udzia³ w 8 projektach UE dotycz¹cych ró nych ujêæ i zagadnieñ energetyki odnawialnej, a prezes Zarz¹du EC BREC/IEO jest cz³onkiem kilku grup doradczych w dyrekcjach generalnych Komisji Europejskiej ds. badañ i ds. energii, a pracownicy EC BREC/IEO bior¹ udzia³ w opracowywaniu priorytetów badawczych programów UE oraz s¹ sta³ymi ewaluatorami wniosków grantowych do tych programów. Misj¹ EC BREC/IEO jest bycie niezale nym think tankiem, a zarazem wyspecjalizowan¹ w energetyce odnawialnej grup¹ konsultingow¹. Spó³ka przygotowuje i wydaje publikacje i raporty dotycz¹ce: innowacji i transferu wiedzy naukowej w zakresie ma³oskalowych technologii energetyki odnawialnej, planowania i rozwoju energetyki lokalnej, oceny stanu i kierunków rozwoju rynku energetyki odnawialnej, postêpów w technologii produkcji i wykorzystania termicznych kolektorów s³onecznych, biogazu oraz ma³ych elektrowni wiatrowych, systemów kogeneracyjnych opartych na wykorzystaniu biopaliw sta³ych i ogniw paliwowych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje maj¹cy ukazywaæ siê rokrocznie raport rynkowy dotycz¹cy sytuacji w energetyce odnawialnej w Polsce. Firma organizuje równie tematyczne seminaria szkoleniowe i wyk³ady problemowe. Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ EC BREC/IEO staje siê jednak zagadnienie transferu wiedzy i technologii od nauki do biznesu, w tym równie w skali miêdzynarodowej w szczególnoœci w oparciu o sieæ part- 16

17 A-Z nerów z UE. Jako firma, posiadaj¹ca w swoim dorobku innowacje i patenty, EC BREC/IEO zdoby³ tak e praktyczne doœwiadczenie w zakresie transferu wiedzy, pocz¹wszy od wstêpnego stadium w³asnych wynalazków i innowacji (np. absorbery kolektorów s³onecznych, solarne systemy grzewczo-wentylacyjne, suszarnie na biomasê, ma³e elektrownie wiatrowe) do wprowadzenia ich i sprzeda y rynkowej. EC BREC/IEO oferuje tak e doradztwo i pe³n¹ obs³ugê w zakresie wsparcia innych podmiotów naukowych w transferze nowoczesnych technologii energetyki odnawialnej. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA Poszukiwanymi partnerami s¹ zarówno jednostki badawczo-naukowe, jak i inni innowatorzy i wynalazcy, którzy chcieliby wdro yæ i urynkowiæ swoje innowacje lub technologie, ale tak e, a mo e przede wszystkim innowacyjne ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, które chcia³yby rozszerzyæ swoj¹ ofertê o nowe i nowoczesne produkty oraz us³ugi. TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Wspó³praca techniczna / technical cooperation Umowa licencyjna / licence agreement Umowa handlowa / trade contract EMAG CENTRUM ELEKTRYFIKACJI I AUTOMATYZACJI GÓRNICTWA ul. Leopolda 31, Katowice tel. (032) , fax (032) e mail: Pawilon 3A, stoisko 160 Centrum EMAG jednostka badawczo-rozwojowa, wiod¹cy dziœ oœrodek w zakresie bezpieczeñstwa i automatyki górniczej. Oryginalny dorobek to technologia wytwarzania czujników metanu i elektrochemicznych detektorów gazów, metoda pomiaru zawartoœci popio³u w wêglach, metoda kompleksowych badañ kabli i przewodów, energooszczêdne sterowanie maszyn i urz¹dzeñ, systemy pomiarowe i kontrolno-zabezpieczaj¹co-steruj¹ce, pomiary i rejestracja sygna³ów sejsmicznych. Specjalizuje siê w: systemach monitorowania zagro eñ naturalnych (gazometria, wykrywanie po arów i sejsmologia); ³¹cznoœci, kontrolowania jakoœci wêgla, automatyzacji procesów technologicznych, dyspozytorskiego nadzoru technologicznego i zarz¹dzania procesami. Wdra ane technologie, urz¹dzenia i systemy 17

18 Wystawcy Exhibitors przyczyniaj¹ siê do wzrostu bezpieczeñstwa eksploatacji górniczej, niezawodnoœci, efektywnoœci, wydajnoœci maszyn. OPIS POSZUKIWANEGO PARTNERA W zakresie prowadzonej dzia³alnoœci Centrum EMAG wspó³pracuje zarówno z instytutami, innymi jednostkami badawczymi oraz uczelniami, jak i z producentami aparatury i urz¹dzeñ. Wspó³praca obejmuje wspólne prowadzenie badañ, prac projektowych, sprzeda licencji, zlecanie produkcji na podstawie opracowanych dokumentacji itd. Produkty dostarczane s¹ tak e finalnym odbiorcom. Podstaw¹ s¹ umowy z dystrybutorami oraz przedstawicielami nie tylko na rynku krajowym, ale równie zagranicznym oraz umowy handlowe z bezpoœrednimi u ytkownikami. Dotyczy to bran y wydobywczej, energetycznej, chemicznej i petrochemicznej. EMAG Centre a R&D institute is now a leader in mining safety and automation. Its genuine achievements are: production technology of methanometers and electro-chemical gas detectors, measuring method of ash content in coal, complex testing method of cables and wires, energy-saving control of machines and equipment, measuring and monitoring (protection) control systems, measuring and recording of seismic signals. Special line: the systems of natural hazard monitoring, (i.e. gasometry, fire detection and seismology), communication, coal quality inspection, production process automation dispatcher s supervision and process management. Introduced into service, the technologies, systems and equipment increase mining safety, reliability and machine capacity. DESCRIPTION OF THE NEEDED PARTNER Within the range of its activity, EMAG Centre co-operates with the research institutes and universities as well as with the producers of machinery and equipment. The co-operation includes common research and design work, sale of licence, production orders basing on prepared documentation etc. The products are delivered also to end-buyers. This is realized on a basis of the contracts with distributors and agents, not only in the home market but also in the foreign ones and on the commercial contracts with users. This concerns extractive, power, chemical and petrochemical lines of business. TYP WSPÓ PRACY / COOPERATION TYPE Badania i rozwój / research and developement Umowa produkcyjna / production contract Umowa joint venture / joint venture agreement 18

19 Wspó³praca techniczna / technical cooperation Umowa licencyjna / licence agreement Umowa handlowa / trade contract A-Z EUROPEAN PATENT OFFICE Erhardtstrasse 27, Munich, Austria tel , fax e mail: internet: Pawilon 3A, stoisko 1 Europejski Urz¹d Patentowy jest miêdzynarodow¹ instytucj¹ zajmuj¹c¹ siê udzielaniem patentów europejskich w ramach jednej, scentralizowanej procedury. Jego dzia³anie reguluje Konwencja o patencie europejskim. Pojedyncze zg³oszenie patentowe, dokonane w jednym z trzech oficjalnych jêzyków: angielskim, francuskim lub niemieckim, mo e zapewniæ ochronê patentow¹ w 31 pañstwach. System patentowy Europy jest g³ównym motorem innowacji i badañ naukowych. Poprzez zapewnienie niezbêdnej ochrony dla nowych wynalazków wspiera inwestycje i wzrost gospodarczy. The European Patent Office (EPO) is an international authority set up on the basis of the European Patent Convention to grant European patents using a unitary and centralised procedure. A single patent application in any of the three official languages English, French or German can provide patent protection in 31 states. The patent system in Europe is a major stimulus for research and innovation. By providing the necessary protection for new ideas, it contributes to the promotion of investment and economic growth. INVESTOR CENTER OSTBRANDENBURG GmbH Im Technologiepark 1, Frankfurt (Oder), Germany tel , fax e mail: Pawilon 3A, stoisko 148 IHK FRANKFURT (ODER) SERVICE CENTRE POLEN Puschkinstrasse 12B, Frankfurt (Oder), Germany tel , fax internet: ffo.de Pawilon 3A, stoisko

20 Wystawcy Exhibitors INNOVATION RELAY CENTRE SAXONY IRC Goerdelerring 5, Leipzig, Germany tel. +49/341/ , fax +49/341/ e mail: sachsen.de internet: sachsen.de Pawilon 3A, stoisko 122 INNOVATION RELAY CENTRES POLAND ul. Rubie 46, Poznañ tel. (061) , fax (061) e mail: internet: westpoland.org.pl Pawilon 3A, stoisko 99 INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI J DROWEJ ul. Dorodna 16, Warszawa tel. (022) , fax (022) e mail: Pawilon 5A, stoisko 9 TECHNOLOGIA JEDNOCZESNEGO USUWANIA SO 2 INO X Z GAZÓW ODLOTOWYCH PRZY U YCIU WI ZKI ELEKTRONÓW Metoda oczyszczania spalin wykorzystuj¹ca wi¹zkê elektronów pozwala na jednoczesne usuniêcie SO 2 ino x z gazów odlotowych. Polega ona na utlenieniu NO do NO 2 i jednoczeœnie SO 2 do SO 3 za pomoc¹ wi¹zki elektronów. Powy sze zwi¹zki, w obecnoœci pary wodnej i amoniaku, tworz¹ odpowiednie sole amonowe, które po wydzieleniu w elektrofiltrze s¹ z powodzeniem stosowane jako sk³adnik nawozu sztucznego (NPK). ZALETY TECHNOLOGII: jednoczesne usuwanie SO 2 ino x, wysoka skutecznoœæ usuwania zanieczyszczeñ, ma³e gabaryty, przydatnoœæ do zak³adów zmodernizowanych, proces suchy, brak odpadów, u yteczny produkt uboczny. Pierwsza demonstracyjno-przemys³owa instalacja usuwania SO 2 ino x z gazów odlotowych przy u yciu wi¹zki elektronów powsta³a w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie. Dotychczasowa eksploatacja potwierdzi³a przydatnoœæ tej technologii do zastosowañ przemys³owych i potwierdzi³a jej zalety. Technologia wzbudza coraz wiêksze zainteresowanie na œwiecie i dalsze obiekty tego typu s¹ budowane w Chinach i innych krajach œwiata. STERYLIZACJA RADIACYJNA SPRZÊTU MEDYCZNEGO PRZESZCZEPÓW I IMPLANTÓW WI ZK ELEKTRONÓW Sterylizacja radiacyjna sprzêtu i materia³ów medycznych jest prowadzona w celu zabicia drobnoustrojów i ich form przetrwalni- 20

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 2015 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Historia CBiDGP Polityka jakoœci CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Janina MOLENDA* Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej STRESZCZENIE. W pracy przedstawiono g³ówne dziedziny

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych

Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Dariusz STEFANIAK*, Wies³awa PARYSIEWICZ** Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych STRESZCZENIE. Proces

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim Anna Oniszk-Pop awska Mariusz Matyka Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim maj 2012 Przedmiotowe badanie zosta o zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo