3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation"

Transkrypt

1 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation

2 Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie miedzi TM Z³¹cza i narzêdzia Scotchlok TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria Z TM estawy narzêdziowe i akcesoria uzupe³niaj¹ce dla modu³ów MS Produkty do ochrony spoin..1 Os³ony 3M MPE M BCE SLIC Mufy ko³pakowe 3M Os³ony doziemne 3M Os³ony otwieralne 3M K&B 19.. Wyposa enie dodatkowe Materia³y i zestawy uszczelniaj¹ce Taœmy specjalne 3M Pozosta³e wyposa enie dodatkowe 136 ¹czniki ekranów 3M Produkty 3M do napraw pow³ok

3 .1 ¹czenie miedzi Z³¹cza i narzêdzia Scotchlok TM Ponad 40 lat temu firma 3M wprowadzi³a na rynek z³¹czkê Scotchlok UR z elementem w kszta³cie litery U. Najnowsza seria z³¹czek Scotchlok UR, UY i UBA cechuje siê tak¹ sam¹ oryginalnoœci¹ w zaawansowaniu technologicznym, wykorzystuj¹c przy tym konstrukcjê, koncepcjê zatyczek kodowanych kolorami i elementy technologii z³¹czki Scotchlok. Z³¹czki serii oferuj¹ dodatkowo mo liwoœæ stosowania przewodów o ró nych œrednicach przy zwiêkszonej œrednicy portu wejœciowego, umo liwiaj¹cej wprowadzenie przewodów w izolacji do,08 mm (0,08 ). Konstrukcjê wykonano z tworzywa odpornego na dzia³anie rozpuszczalników. ¹czniki koñcowe UR ¹cznik UR pozwala wprowadziæ dwa lub trzy przewody o ró nych œrednicach y³ w celu uzyskania po³¹czenia stykowego. ¹cznik wype³niony jest uszczelniaczem odpornym na dzia³anie wilgoci. ¹czniki koñcowe UY Rozmiar ³¹cznika UY redukuje do minimum œrednicê zewnêtrzn¹ wi¹zki ³¹czonych przewodów. ¹czone y³y mog¹ mieæ ró n¹ œrednicê. ¹cznik wype³niony jest elem uszczelniaj¹cym. ¹czniki odga³êÿne UBA ¹cznik UBA posiada cechê wstêpnego zaciskania pozwalaj¹c¹ u ytkownikowi zaoszczêdziæ czas. Umieszczaj¹c ³¹cznik na przewodzie i zaciskaj¹c go wstêpnie zapobiegamy przesuwaniu siê ³¹cznika na przewodniku przed w³aœciwym zaciœniêciem. Tak jak w przypadku ³¹cznika UR, fabryczne uszczelnienie chroni przed wilgoci¹ i zapobiega korozji. ¹cznik UBA umo liwia zapinanie bezpoœrednio na przewodzie bez przerw w dostarczaniu us³ug. W os³onach z gotowym dostêpem ³¹cznik UBA eliminuje potrzebê przycinania par kabli, otwierania obwodów i dzielenia przewodów na kawa³ki. ¹cznik serwisowy 11 TM ¹cznik serwisowy Scotchlok 11 jest polypropylenowym elementem, odpornym na wilgoæ, z samoczynnym zdejmowaniem i przemieszczaniem izolacji oraz z wbudowanym ostrzem obcinaj¹cym i portem testowym. Przewody wprowadzane s¹ do ³¹cznika z boków dziêki czemu ³¹cznik 11 mo e byæ u ywany jako ³¹cznik konserwacyjny do zastêpowania stanowi¹cych problem ³¹czników bez koniecznoœci przerw w transmisji us³ug. ¹cznik 11 mo e byæ u ywany jako typowy dwuprzewodowy ³¹cznik koñcowy. Wstêpne zaciskanie umo liwia ³atwe i pewne pozycjonowanie ³¹cznika poprzez uchwycenie przewodników do momentu zakoñczenia zaciskania. W momencie zaciœniêcia przewodnika odcinany jest nadmiar przewodu. 90

4 .1 ¹czenie miedzi Z³¹cza i narzêdzia Scotchlok TM Z³¹czka samoczynna 557TG W celu elektrycznego po³¹czenia dwóch miedzianych przewodów doprowadzeniowych nale y u yæ z³¹czki napowietrznej Scotchlok 557TG zapewniaj¹cej równoczeœnie izolacjê i ochronê po³¹czenia przed wilgoci¹. ¹cznik przelotowy UDW Uszczelniony w celu zapewnienia odpornoœci na wilgoæ, cztero y³owy (1 pe³na para) napowietrzny ³¹cznik do przewodów miedzianych i stalowych powlekanych miedzi¹. Nie jest wymagane owijanie taœm¹. ¹cznik przelotowy U1R Narzêdzia Narzêdzie zaciskowe E9Y ¹cznik pojedynczy przelotowy dla dowolnej œrednicy y³y z zakresu od 0,5 do 0,9 mm Stopniowe szczêki i d³ugie œciski zapewniaj¹ równoleg³e zaciskanie. Wœród cech narzêdzia zaciskowego nale y wymieniæ boczny przecinak przewodów, izolowane r¹czki i sprê ynê rozwieraj¹c¹. Nie zalecane do zastosowañ z trzy y³owymi przewodami o gruboœci 0,9mm, ze wzglêdu na wspó³czynnik zmêczenia. ¹cznik przelotowy U1B ¹cznik pojedynczy przelotowy dla dowolnej œrednicy y³y z zakresu od 0,9 do 1,3 mm Narzêdzie do zaciskania E9BM E9BM charakteryzuje siê równoleg³oœci¹ oraz nastawnymi szczêkami, co stanowi znaczn¹ przewagê mechaniczn¹. Przeznaczony do stosowania ze wszystkimi ³¹cznikami Scotchlok. 91

5 .1 ¹czenie miedzi Z³¹cza i narzêdzia Scotchlok TM Specyfikacje ¹cznik ¹czniki koñcowe rozga³êÿne przelotowe UR UY UY TG UBA UDW U1B U1R Typ ³¹cznika Specjalne cechy Kompletny Kompletny Do³¹czane pary Ognioodporny Pe³noparowy Pe³noparowy Max. œrednica zewnêtrzna izolacji mm cale,08 0,08,08 0,08 1,5 0,060,08 0,08 3,0 0,1,08 0,08 4,4 3,18 3,18 0,175 0,15 0,15 Typ kabla PICnie wype³niony i PICwype³niony AWG mm Miazga lub papier AWG mm 196 0,90,4 nie dot. nie dot ,90,4 nie dot. nie dot. 6 0,70,4 6 0,70, ,90, ,90,4 16 1,90, ,90,4 1,30,9 1,30,9 0,90,5 nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. Pude³ko 100/pude³ko, 1000/opakowanie; Min. zamówienie: 1000 ³¹czników kg 1,36 0,9 0,9 1, URBox UYBox UYBox 11Box 557TGBox 1, 7, 7,3 U1BBox U1RBox Pojemnik 0/torebkê, 1000/pojemnik; Min. zamówienie: 1000 ³¹czników (*5/torbê, 4 torby/opakowanie., Min.: 100 ³¹czników) kg 1,3 0,68 0,7 1,1 1,1 URBin UYBin UY UYBin UBABin UDWBin Hurt 1000/pude³ko, 5000/opakowanie. (500/pude³ko, 5000/opakowanie.) Op. kg 5,8 3,5,7 5,9 Min. zamówienie UR UY UY Bulk Bulk Bulk 1000 UBABulk 9

6 .1 ¹czenie miedzi Z³¹cza i narzêdzia Scotchlok TM Zatwierdzone narzêdzia dla ³¹czników koñcowych Aby zmniejszyæ wysi³ek nale y stosowaæ narzêdzie z danej grupy o najwiêkszym prze³o eniu si³owym wskazanym w (). E9BM zalecane dla nastêpuj¹cych ³¹czników UR UY UY E9BM (10:1) UBA UDW U1B U1R E9Y* (3:1) Zamawianie Pakowanie i kg./paczkê Min. zamówienie Narzêdzie do zaciskania 1/torebkê, 1/worek, 10/paczkê, 4,3 10 ka dego E9BM Narzêdzie do zaciskania E9Y zalecane dla nastêpuj¹cych ³¹czników UR UY UY UBA * nie zalecane dla zastosowañ 3 y³owych, ze œrednic¹ 0,9mm i wiêkszymi, ze wzglêdu na wspó³czynnik zmêczenia 1/torebkê, 10/paczkê, 1,5 1 ka dego E9Y 93

7 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria Kontakty w kszta³cie litery U zapewniaj¹ niezawodne po³¹czenie 5parowe modu³y MS 4000TR serii SuperMini oraz MS 4005TR Super Mate charakteryzuj¹ siê fosforobr¹zowymi elementami stykowymi w kszta³cie litery U oraz ostrzami obcinaj¹cymi ze stali nierdzewnej. Podczas zaciskania modu³u ka dy kontakt zdejmuje izolacjê z umiejscowionego przewodu i œciœle utrzymuje przewodnik. W czasie zaciskania ostrza wewn¹trz ka dego modu³u obcinaj¹ nadmiar przewodów. Jedno zaciœniêcie wystarcza do utworzenia gazoszczelnego po³¹czenia. Ca³a operacja jest prosta i szybka, poniewa nie ma potrzeby zdejmowania izolacji ani niezale nego przycinania poszczególnych par. atwe testowanie par Wejœciowe porty testowe na stronie czo³owej ka dego modu³u daj¹ mo liwoœæ badania pojedynczych par. Wszystkie pomiary mog¹ byæ przeprowadzone bez otwierania modu³u, zdejmowania izolacji krótko mówi¹c bez przerywania transmisji. Wytrzyma³a konstrukcja modu³ów pozwala na zaciskanie i ponowne otwieranie maj¹ce na celu przenoszenie lub zmianê uk³adu kabli. dów miedzianych podziemnych i napowietrznych. Modu³ ten zapew nia równie o wiele ³atwiejszy dostêp do znajduj¹cych siê w elu po³¹czeñ. Poniewa pude³ko uszczelniaj¹ce zabezpiecza modu³y, mog¹ byæ one testowane w dowolnym momencie po usuniêciu pude³ka uszczelniaj¹cego. Termin wodoszczelny odnosi siê do tych systemów w znaczeniu metody badawczej nr TP00005 firmy 3M. U ytkownicy powinni odwo³aæ siê do tej metody w celu okreœlenia przydatnoœci dla danej aplikacji. 5parowe modu³y SuperMini MS 4008D/TR podobne s¹ do ³¹czników serii 4000TR, przy czym zosta³y w nich usuniête ostrza obcinaj¹ce z dolnej czêœci modu³ów. Pozwala to czêœciowe dociœniêcie przechodz¹cych y³ bez przecinania przewodników. y³y w czêœci bazowej s¹ po³¹czone elektrycznie ale nie s¹ obcinane. Zarówno modu³y serii 4000TR oraz serii 4008TR s¹ dostarczane w wersji suchej lub wype³nionej. Modu³y po³¹czeniowe 5parowe MS SuperMini i MS Super Mate zapewniaj¹ niezawodnoœæ i wydajnoœæ wieloparowych po³¹czeñ zapewniaj¹c uznane parametry systemu ³¹czówkowego MS. Modu³y serii MS 4000TR SuperMini i 4005TR Super Mate stanowi¹ podstawowe elementy ³¹czówkowego systemu modu³owego MS. U ycie modu³ów MS przy budowie sieci zewnêtrznej i wewn¹trzobiektowej pozwala ograniczyæ czas potrzebny na wykonanie instalacji, a nastêpnie na prace zwi¹zane z konserwacj¹ lub przebudow¹ systemu. W celu u³atwienia prac wszystkie modu³y MS s¹ obecnie przezroczyste. Modu³ 4000DWP/TR z pude³kiem uszczelniaj¹cym 5 parowy modu³ 4000DWP/TR ³¹czy w sobie modu³ 4000D/TR SuperMini i pude³ko uszczelniaj¹ce 4075S. Kombinacja ta zapewnia wodoszczelne po³¹czenie przewo Modu³ po³¹czeniowy 4000G/TR SuperMini Nowy modu³ po³¹czeniowy SuperMini 4000G/TR nie tylko spe³nia wymagania kategorii 5 TIA/CIA 568A i ISO/IEC 11801:1995 dla szybkich sieci, lecz zapewnia równie zachowanie parametrów w zmiennych warunkach œrodowiskowych i wysokiej wilgotnoœci, utrzymuj¹c parametry izolacji i integralnoœæ obwodów. 94

8 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria Pude³ko uszczelniaj¹ce 4075S 5parowy modu³ nak³adany suchy 4005DPM/TR Pude³ka uszczelniaj¹ce Pakowanie i masa w kg/opakowanie Pude³ko uszczelniaj¹ce 4075S jest uformowanym pude³kiem z poliestru zaprojektowanym do stosowania z modu³ami SuperMini serii MS Do ka dego zamówienia do³¹czany jest jeden aplikator. Nak³adane modu³y 5parowe 4005DPM/TR serii Super Mate zapewniaj¹ zwiêkszenie produktywnoœci i zmniejszenie wydatków dziêki eliminacji etapów przycinania i ponownego ³¹czenia y³ podczas zmiany konfiguracji, dodawania i usuwania aparatury lub zakoñczeñ. Modu³y serii 4005DPM/TR wpinane s¹ w inne modu³y Super Mate oraz napinane na modu³y Super Mini 4000D/TR w celu mostkowania aplikacji. Modu³y serii 4005CBM/TR stosowany jest do mostkowania modu³ów serii 4000C wy³¹cznie jako mostek. Minimalne zamówienie Pude³ka uszczelniaj¹ce serii 4077 Zaprojektowane do stosowania z modu³ami MS 4005DPM/TR Super Mate i/lub w po³¹czeniu z modu³ami 4000D/TR. Pude³ka uszczelniaj¹ce zapewniaj¹ wodoszczeln¹ ochronê po³¹czeñ w przypadku ³¹czenia jednego lub wiêkszej liczby modu³ów. Do ka dego opakowania zawieraj¹cego 1 pude³ek uszczelniaj¹cych do³¹czany jest jeden aplikator. Termin wodoszczelny odnosi siê do tego systemu w znaczeniu metody badawczej nr TP00005 firmy 3M. U ytkownicy powinni odwo³aæ siê do tej metody w celu okreœlenia przydatnoœci dla danej aplikacji. 4077A jeden modu³ 4005DPM/TR 4077B jeden modu³ 4000D/TR i jeden modu³ 4005DPM 4077C dwa modu³y 4005DPM/TR 4077D trzy modu³y 4005DPM/TR 1/pude³ko, 10/opakowanie, 7,5 10 sztuk 4000DWP/TR 1/pude³ko, 10/opakowanie, 4,1 10 sztuk 4075S 1/pude³ko, 10/opakowanie, 4,9 10 sztuk 4077A 1/pude³ko, 10/opakowanie, 5,4 10 sztuk 4077B 1/pude³ko, 10/opakowanie, 6,0 10 sztuk 4077C 1/pude³ko, 10/opakowanie, 7,5 10 sztuk 4077D 95

9 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria Charakterystyki techniczne Specyfikacje dla wszystkich modu³ów po³¹czeniowych MS serii 4000/4005/4008 (SuperMini i Super Mate) Maksymalna œrednica zewnêtrzna izolacji mm 1,65 [4000G/TR posiada maksymaln¹ œrednicê zewnêtrzn¹ izolacji 1,35 mm] cale 0,065 Typ kabla PIC, miazga lub papier AWG 8 mm 0,70,3 Modu³y przelotowe serii MS 4000 Modu³ ³¹czówkowy 4000D/TR 4000C/TR 4000G/TR 4000DT/TR 4000GT/TR Typ modu³owy Suchy przezroczysty Wype³niony przezroczysty elowany przezroczysty Suchy/testowy przezroczysty elowany przezroczysty Kolor Pokrywa Góra korpusu Dó³ korpusu Podstawa Pude³ka uszczelniaj¹ce dla modu³ów 4000 przezroczysty ó³ty ciemny z³oty przydymiony przezroczysty przezroczysty ó³ty ciemny z³oty przydymiony przezroczysty przezroczysty ó³ty ciemny z³oty przydymiony przezroczysty przezroczysty ó³ty ciemny z³oty przydymiony przezroczysty przezroczysty ó³ty ciemny z³oty przydymiony przezroczysty 4075S nie dot. nie dot. 4075S nie dot. Pude³ka uszczelniaj¹ce Pakowanie i masa (kg)/op. Minimalne zamówienie 1/worek, 10/op. i,95 10 ka dego 4000D/TR 1/worek, 10/op. i 3,7 10 ka dego 4000C/TR 1/worek, 10/op. i 3,7 10 ka dego 4000G/TR 1/worek, 10/op. i,9 10 ka dego 4000DCO 1/worek, 10/op. i,8 10 ka dego 4000DT/TR 1/worek, 10/op. i 3,7 10 ka dego 4000GT/TR UWAGA: 4077A zabezpiecza jeden modu³ 4005DPM, 4077B zabezpiecza jeden modu³ 4005D i jeden modu³ 4005DPM, 4077C zabezpiecza dwa modu³y 4005DPM, 4077D zabezpiecza trzy modu³y 4005DPM. 96

10 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria Charakterystyka techniczna Modu³y po³¹czeniowe nak³adane/mostkuj¹ce serii MS 4005 Modu³ po³¹czeniowy 4005CBM/TR 4005DPM/FR 4005DPM/16 Typ modu³u Wype³niony przezroczysty Suchy ognioodporny Suchy, centralowy, ognioodporny Kolor Pokrywa Góra korpusu Dó³ korpusu Izolacja Modu³y po³¹czeniowe nak³adane/mostkuj¹ce serii MS 4008 Typ modu³u Kolor Pude³ka uszczelniaj¹ce Pakowanie i masa (kg)/op. Na liœcie RUS Suchy przezroczysty przezroczysty ó³ty niebieski czerwony Minimalne zamówienie szary szary ciemnoniebieski kasztanowaty szary szary ciemnoniebieski kasztanowaty Modu³ po³¹czeniowy 4008D/TR 4008C/TR 4008G/TR 4008DCO Pokrywa Góra korpusu Dó³ korpusu Podstawa Pude³ka uszczelniaj¹ce dla modu³ów 4008 przezroczysty ó³ty zielony przydymiony przezroczysty 4075S po odciêciu Wype³niony przezroczysty przezroczysty ó³ty zielony przydymiony przezroczysty elowany przezroczysty przezroczysty ó³ty zielony przydymiony przezroczysty 1/worek, 10/op. i 5,1 10 ka dego 4005CBM/TR 1/worek, 10/op. i,9 3,5 10 ka dego 4008G/TR 1/worek, 10/op. i,4 3,8 10 ka dego 4008C/TR 1/worek, 10/op. i,9 10 ka dego 4008D/TR Suchy/ ognioodporny szary szary szary szary nie dot. nie dot. nie dot. 97

11 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria Elementy ³¹czówek i akcesoria dla MS Pakow. i masa (kg)/op. Min. zamów. Pokrywa modu³u SuperMini Pokrywa modu³u SuperMini 4003D/TR jest identyczna jak pokrywa 4003D za wyj¹tkiem tego, e jest ona przezroczysta w celu umo liwienia wzrokowej inspekcji przewodników. 1/worek 10/op. 0,6 10 ka dego 4003D/TR Podstawa modu³u SuperMini 1/worek Podstawa modu³u jest identyczna 10/op. jak podstawa modu³u SuperMini 0,6 4004D za wyj¹tkiem tego, e jest ona przezroczysta przydymiona. 10 ka dego 4004D/TR Podstawa testowa SuperMini Podstawa testowa SuperMini 1/worek 4004DT/TR jest identyczna jak 10/op. podstawa testowa SuperMini 0,6 4004DT za wyj¹tkiem tego, e jest ona przezroczysta przydymiona. 10 ka dego 4004DT/TR Okablowane zespo³y po³¹czeniowe 4000D/TR/36PTJ (przezroczysta pokrywa) zawieraj¹ 5parow¹ wi¹zkê po³¹czeniow¹ z y³ami 4 AWG, PIC, bez pow³oki, zakoñczon¹ z ka dej strony kompletem korpus/pokrywa 4000D/TR. Ka dy komplet dostarczany jest w opakowaniu z dwoma podstawami 4000D/TR i adapterami. Elementy serii 4000D/PTJ dostêpne s¹ w dwóch d³ugoœciach: 91,4 cm i 18,8 cm. Produkty te umo liwiaj¹ szybsze 1 zespo³ów/kpl. 1/op. 36",63 7" 3,8 1 ka dego 1 ka dego odtwarzanie przerw lub uszkodzeñ w kablach. 4000D/TR/36PTJ 4000D/TR/7PTJ Okablowane zespo³y po³¹czeniowe 4000D/TR/18PTJ (bez ilustracji) zawieraj¹ 5parow¹ wi¹zkê po³¹czeniow¹ z y³ami 4 AWG, PIC, bez pow³oki, zakoñczon¹ z ka dej strony kompletem korpus/pokrywa 4000D. Ka dy komplet dostarczany jest w opakowaniu z dwoma podstawami 4000D i adapterami. Elementy serii 4000D/PTJ dostêpne s¹ w jednej d³ugoœci 45,7 cm. Produkt ten umo liwia szybsze odtwarzanie przerw lub uszkodzeñ w kablach. 1/op.,0 1 ka dego 4000D/TR/18PTJ 98

12 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria Elementy ³¹czówek i akcesoria dla MS Pakow. i masa (kg)/op. Min. zamów. Okablowane zespo³y po³¹czeniowe 4005DPM/TR/36PTJ Zespo³y zawieraj¹ 5parow¹ wi¹zkê po³¹czeniow¹ z y³ami 4 AWG, PIC, bez pow³oki, zakoñczon¹ z ka dej strony modu³em 4005DPM. Umo liwiaj¹ szybsze odtwarzanie przerw w kablach. Dostêpne s¹ w dwóch d³ugoœciach: 91,4 cm i 18,8 cm z przezroczystymi pokrywami. 1 zespo³ów/kpl. 1/op. 36" 1 ka dego,63 7" 1 ka dego 3,8 4005DPM/TR/36PTJ 4005DPM/TR/7PTJ Dolny wtyk testowy 4005DPM/BTP jest testowym 1/worek zespo³em wtyków zawieraj¹cym 1/op. modu³ 4005DMP przymocowany 60,9 cm kablem po³¹czeniowym do modu³u przeznaczonego do wetkniêcia od spodu w modu³ SuperMini. Zespo³y te umo liwiaj¹ wpiêcie siê w dowolne po³¹czenie stanowi¹ce kombinacjê SuperMate/SuperMini bez przerywania pracy systemu. Pisaki Do prawid³owego i trwa³ego opisywania zamontowanych modu³ów nale y stosowaæ pisaki wodoodporne MS Pokrywa jednostronna U ywana do ochrony zakoñczeñ przewodów po odciêciu po³ówki zaczepu z modu³u MS SuperMini 4008 w kablach miazgowych/papierowych i ciœnieniowych PIC oraz z³¹czach w piwnicach. Rêczne narzêdzie z³¹czowe Rêczne narzêdzie z³¹czowe utrzymuje modu³ w ustalonym miejscu gdy wystêpuj¹ problemy dostêpem. Wykorzystywaæ je mo na do dowolnych modu³ów serii 4000 lub Rêczny zaciskacz 455 musi byæ u ywany z rêcznym narzêdziem do ³¹czówek w celu zapewnienia odpowiednich si³ zaciskania pozwalaj¹cych ulokowaæ w module przewody i odci¹æ ich zbêdne odcinki. 1/pude³ko 144/op. 0,5 1/worek 10/op. 1,4 1/op. 1,3 1 ka dego 144 ka dego 10 ka dego 1 ka dego 4005DPM/BTP C 4041HH 99

13 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria MS 10parowe modu³y z³¹czowe SuperMini Z³¹cza wieloparowe (pe³en zakres œrednic) 10parowe modu³y z³¹czowe MS SuperMini zapewniaj¹ niezawodnoœæ po³¹czeñ lutowanych w po³¹czeniu z efektywnoœci¹ wieloparowych po³¹czeñ w jednostkach 10parowych. Eliminuje to potrzebê zdejmowania izolacji i przycinania poszczególnych par, oszczêdzaj¹c czas i upraszczaj¹c procesy. W celu zwiêkszenia wygody wszystkie modu³y MS SuperMini pozwalaj¹ stosowaæ przewody miedziane o œrednicach od 0,35 mm do 0,9 mm i maksymalnej œrednicy zewnêtrznej izolacji siêgaj¹cej 1,8 mm (dla przewodów w izolacji PIC, miazgowej lub papierowej). Modu³ przelotowy /TR do po³¹czeñ 10cio parowych Modu³ /TR umo liwia tworzenie przelotowych po³¹czeñ 10cio parowych. Jak wszystkie modu³y super mini zaprojektowano tak, e mo na w nim mieszaæ przewody z ró nego typu y³ami i izolacj¹. Modu³ 9700C/TR G Super Mini elowany modu³ SuperMini zapewniaj¹cy ochronê przed wilgoci¹ i kondensacj¹. Modu³ rozga³êÿny /TR Modu³ SuperMini jest podobny do modu³u , za wyj¹tkiem tego, e z dolnej czêœci modu³u usuniêto ostrza obcinaj¹ce. Pozwala to na do³¹czenie rozga³êzienia do kabla g³ównego bez przecinania jego y³. W ten sposób y³y w dolnej czêœci s¹ po³¹czone elektrycznie lecz nie s¹ obcinane. Po³¹czenia równowa ne lutowanym 10parowe modu³y z³¹czowe MS SuperMini charakteryzuje macierz styków fosforobr¹zowych w kszta³cie litery U oraz stalowych ostrzy obcinaj¹cych. Podczas zaciskania modu³u ka dy styk zdejmuje izolacjê z odpowiedniego przewodu i pewnie zaciska z³¹cze. Podczas zaciskania ostrza obcinaj¹ce w ka dym module przycinaj¹ nadmiar przewodu. Jedno zaciœniêcie zapewnia gazoszczelne po³¹czenie wszystkich par w module, równowa ne po³¹czeniu lutowanemu. *Okreœlenia wodoszczelny u yto w odniesieniu do tego systemu w znaczeniu takim TM jak w metodzie badawczej 3M numer TPO0005. Modu³ 9700DWP/TR do po³¹czeñ wodoszczelnych* System 9700DWP/TR sk³ada siê z modu³u /TR, puszki uszczelniaj¹cej 9777S oraz narzêdzia do osadzania modu³u. Zaprojektowane specjalnie do zastosowañ w sieciach doziemnych, gdzie stosowane s¹ kable PIC bez kontroli ciœnieniowej, puszki uszczelniaj¹ce chroni¹ z³¹cza poprzez wype³nienie kana³ów z przewodami w module oraz portów testowych uszczelniaczem odpornym na dzia³anie wilgoci. Upraszcza to znacznie ponowne dostêp i powtórne prace gdy s¹ wymagane. Modu³ 9700DWP zalecany jest równie do stosowania w rozwi¹zaniach napowietrznych gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona przed wilgoci¹. Puszka uszczelniaj¹ca 9777S mo e byæ zamawiana oddzielnie. Do³¹czane do niej jest narzêdzie u³atwiaj¹ce instalacjê. Pakowanie, masa/op. Min. zamówienie 10parowy modu³ z³¹czowy/z puszk¹ uszczelniaj¹c¹ 5 pude³ek/op. 50 ka dego 9700DWP/TR (10 modu³ów, 1 aplikator i 10 puszek uszczelniaj¹cych) 0,9 10parowy modu³ z³¹czowy SuperMini 10 pude³ek/op. 100 ka dego /TR (100 pokryw, 100 podstawek i 100 korpusów/pude³ko) 1,07 Modu³ SuperMini ( elowany przezroczysty) 10 pude³ek/op ka dego (100 pokryw, 100 podstawek i 100 korpusów/pude³ko) 1, G/TR 10parowy modu³ rozga³êÿny SuperMini 10 pude³ek/op ka dego /TR (100 pokryw, 100 podstawek i 100 korpusów/pude³ko) 1,06 10parowa puszka uszczelniaj¹ca SuperMini 5 pude³ek/op. 100 ka dego 9777S (0 puszek uszczelniaj¹cych i 1 aplikator/pude³ko) 0,8 Tylko wysy³ki zagraniczne, Ÿród³o towaru 3M Niemcy. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem 3M w celu ustalenia szczegó³ów zamówienia. 100

14 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria 10parowe modu³y nak³adane Super Mate MS serii 9700 Zastosowanie modu³ów nak³adanych TR Super Mate do po³¹czeñ bez przerywania transmisji Nak³adane modu³y MS TR Super Mate zwiêkszaj¹ produktywnoœæ i ograniczaj¹ wydatki poprzez ograniczenie czasoch³onnych i kosztownych prac zwi¹zanych z obcinaniem i ponownym ³¹czeniem przewodów przy rekonfiguracji, dodawaniu lub usuwaniu sprzêtu i zakoñczeñ. Przy u yciu modu³ów Super Mate mo na wykonaæ wszystkie te operacje za jednym razem dla 10 par, na zasadzie po³¹cz zanim roz³¹czysz bez przerywania transmisji. Po umieszczeniu z³¹cza na jego miejscu w dalszym ci¹gu posiadamy elastycznoœæ w tworzeniu dalszych po³¹czeñ poprzez nak³adanie i zdejmowanie istniej¹cych modu³ów. U ywaj¹c prostych narzêdzi rêcznych mo na po³¹czyæ modu³y Super Mate z innymi modu³ami Super Mate, zwiêkszaj¹c ich liczbê w zale noœci od potrzeb. Podstawowe cechy: atwe testowanie par Pe³en zakres gruboœci y³ Wytrzyma³a konstrukcja Idealny do zastosowañ gdzie wymagane s¹ lekkie rozwi¹zania Pakowanie, masa/op. Min. zamówienie Lekki zestaw parowy nak³adany modu³ Super Mate 10 pude³ek/op ka dego /TR (10 pokryw, 10 podstawek i 10 korpusów/worek) 1,18 Puszka uszczelniaj¹ca nak³adanego modu³u 5 pude³ek/op. 100 ka dego 9777B (0 pude³ek uszczelniaj¹cych i 1 aplikator/pude³ko) 0,37 Puszka uszczelniaj¹ca nak³adanego modu³u 5 pude³ek/op. 100 ka dego 9777G (0 pude³ek uszczelniaj¹cych i 1 aplikator/pude³ko) 0,41 Rêczny zaciskacz 1/op., 1,5 1 ka dego Narzêdzie do rozdzielania 1/op., 0,4 1 ka dego 9753PM Lekki ekwipunek 1/op., 3,3 1 ka dego Tylko wysy³ki zagraniczne, Ÿród³o towaru 3M Niemcy. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem 3M w celu ustalenia szczegó³ów zamówienia. 101

15 .1 ¹czenie miedzi Modu³owe zestawy narzêdziowe i akcesoria TM uzupe³niaj¹ce dla modu³ów MS Narzêdzia i akcesoria modu³owego systemu po³¹czeniowego MS u³atwiaj¹ wykonanie wszelkiego typu prac po³¹czeniowych, bez wzglêdu na œrodowisko i warunki pracy. Stworzony przez 3M zestaw modu³ów MS sk³ada siê z w pe³ni kompatybilnych ze sob¹ elementów, które tworz¹ kompletny system. Specjalnie opracowany sposób budowy modu³ów MS uniemo liwia ich niew³aœciw¹ instalacjê w g³owicy, upraszczaj¹c tym samym wszelkie prace po³¹czeniowe. Zestawy wyposa one s¹ w instrukcje, które pomog¹ u ytkownikowi zapoznaæ siê z funkcjami poszczególnych modu³ów oraz krok po kroku przeprowadz¹ go przez ich instalacje. Usystematyzowana technologia ³¹czenia Modu³owy system po³¹czeniowy MS pozwala na uproszczenie prac na przewodach. Dziêki standardowej budowie wszystkich elementów systemu ³¹czenie i zakañczanie przewodów mo e byæ wykonywane przy u yciu tych samych narzêdzi. Wyró niki h Wieko stanowi¹ce wygodne miejsce do siedzenia w czasie wykonywania po³¹czeñ h po³¹czenie Szybkie zagniatanie MS rêcznym hydraulicznym narzêdziem zaciskaj¹cym h Lekki, ³atwy do transportowania h atwy dostêp do narzêdzi h Masa za³adowanego zestawu tylko 11,4 kg 10

16 .1 ¹czenie miedzi Modu³owe zestawy narzêdziowe i akcesoria TM uzupe³niaj¹ce dla modu³ów MS Zestaw narzêdziowy 401M Zestaw narzêdziowy 401M jest kompletnym zestawem zaprojektowanym do jednoosobowego wykonywania modu³owych po³¹czeñ przelotowych lub odga³êÿnych. Zestaw eksploatacyjny 406A Zestaw serwisowy 406A do modu³ów SuperMini i SuperMate pozwala na powtórny dostêp do modu³ów w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych oraz naprawczych. Zestaw narzêdziowy 401M/36 Zestaw narzêdziowy 401M Zestaw narzêdziowy 401M/36 jest kompletnym zestawem zaprojektowanym do jednoosobowego zaciskania modu³ów 5parowych i monta u z³¹czy przelotowych lub rozga³êÿnych. Zestaw zawiera rêczn¹ prasê hydrauliczn¹ Zestaw narzêdziowy 401M/36 Zestaw narzêdziowy 401M/36 jest kompletnym zestawem zaprojektowanym do jednoosobowego wykonywania modu³owych po³¹czeñ przelotowych lub odga³êÿnych równolegle na dwóch modu³ach znajduj¹cych siê na dwóch g³owicach. Zestaw zawiera rêczn¹ prasê hydrauliczn¹ Zestaw narzêdziowy 401M jest identyczny z zestawem 401M, przy czym wzbogacony zosta³ o uchwyt 4041 s³u ¹cy do przelotowego ³¹czenia kabli równolegle na dwóch modu³ach znajduj¹cych siê na dwóch g³owicach. Zestaw eksploatacyjny 407 powtórnego dostêpu do modu³ów SuperMini Zestaw eksploatacyjny 407 powtórnego dostêpu do modu³ów SuperMini umo liwia prowadzenie prac eksploatacyjnych i naprawczych z modu³ami MS SuperMini. Po zdjêciu pokrywy mo liwa jest naprawa lub zmiana po³¹czenia za pomoc¹ narzêdzia zaciskaj¹cego Pokrywê zak³ada siê z powrotem na modu³ przy u yciu narzêdzia E9BM. W zestawie znajduje siê ig³owa sonda pomiarowa 4047, umo liwiaj¹ca pomiar ³¹czy przy zaciœniêtym module. Wszystkie narzêdzia dostarczane s¹ w porêcznej torbie z kieszeniami na pokrywy i podstawy modu³ów MS 4000D SuperMini. 103

17 .1 ¹czenie miedzi Modu³owe zestawy narzêdziowe i akcesoria TM uzupe³niaj¹ce dla modu³ów MS Kompletne zestawy narzêdziowe i eksploatacyjne Numer produktu dla zestawu A 400M M 401M/36 401M 401M/36 Elementy zestawu (istnieje mozliwosc zamawiania pojedynczych elementow zestawu) 4005DPM/36PTJ 4005DPM modu³ testowy nak³adany od do³u 4053PM/16 Rozdzielacz 470A Rêczna praska do modu³ów nak³adanych 4049 Pojemnik/kube³ek na wyposa enie 4036 Rêczna prasa hydrauliczna 408 Gumowa walizka na narzêdzia 4031 Hydrauliczne/rêczne narzêdzie zaciskowe Rêczna prasa hydrauliczna 4041 SH Uchwyt do g³owicy monta owej 4040 Zestaw g³owicy monta owej zawiera: G³owica monta owa 1 1 Podstawka Zacisk poprzeczny ze wspornikiem Zacisk g³owicy P G³owica monta owa i wspornik T 404 Rurka podtrzymuj¹ca 4047 Sonda 4051 Narzêdzie wciskaj¹ce do modu³ów 405T Tester grzebieniowy g³owicy 4053 Narzêdzie do zdejmowania pokrywy Krótki prêt poprzeczny 4049 Komplet regulowanej klamry poprzecznej Pakowanie i masa (kg)/op. Minimalne zamówienie 5,0 11 ka dego szt. 406A 6,6 11 ka dego szt ,95 1 ka dego 1 szt. 401M 5,0 1 ka dego 1 szt. 401M/36 5,4 1 ka dego 1 szt. 401M 5,4 1 ka dego 1 szt. 401M/36 104

18 .1 ¹czenie miedzi Modu³owe zestawy narzêdziowe i akcesoria TM uzupe³niaj¹ce dla modu³ów MS Elementy zestawów MS Pakowanie i masa kg/op. Min. zamówienie Praktyczna gumowana walizka na narzêdzia Wymiary walizki: 67,1 x 30 x 58,4 cm Wymiar wnêtrza: 66 x 9, x 8, cm Waga do 9,8 kg /op. 9,8 ka dego szt. 408 Zacisk kabli napowietrznych Napowietrzny uchwyt monta owy s³u y do zamocowania g³owicy zaciskowej 4041P do linki noœnej (5 10mm) kabli napowietrznych. 1/op. 1 1,7 szt. 4035A Rêczna prasa hydrauliczna Hydrauliczne rêczne narzêdzie zaciskowe do modu³ów 5parowych ze zintegrowanym si³ownikiem. S³u y do zaciskania modu³ów MS na g³owicy monta owej Zestaw g³owicy monta owej Zestaw g³owicy monta owej do modu³ów 10 lub 5parowych ze wspornikiem i uchwytem do kabla 1/op. 1 6,3 1/op. 1 3, G³owica monta owa G³owica s³u y do przelotowego ³¹czenia kabli 1/op. 1 równoleg³e na dwóch modu³ach (10 lub 5parowych) znajduj¹cych siê na dwóch 1,3 g³owicach G³owica monta owa ze wspornikiem T Dodatkowa g³owica monta owa oraz wspornik "T" do stosowania z systemem MS. 1/op. 1 1,7 szt. szt. szt. szt P 105

19 .1 ¹czenie miedzi Modu³owe zestawy narzêdziowe i akcesoria TM uzupe³niaj¹ce dla modu³ów MS Type/Order text Elementy zestawów MS Pakowanie i masa kg/op. Min. zamówienie Uniwersalny wspornik g³owicy monta owej Uniwersalny wspornik g³owicy monta owej 405 zaprojektowano tak, aby utrzymywa³ g³owicê monta ow¹ i umo liwia³ jej zastosowanie we wszystkich spotykanych aplikacjach. 1/op. 1 3, szt Dwuelementowa rura wspieraj¹ca Jej konstrukcja u³atwia transport oraz instalacjê. Sonda ig³owa Sonda ig³owa umo liwia testowanie pary kabli bez niszczenia ich izolacji. Koñcówka sondy pasuje rozmiarem do wszystkich rodzajów portów modu³ów MS. Urz¹dzenie wyposa one jest w kabel umo liwiaj¹cy jego pod³¹czenie do zestawu pomiarowego. Narzêdzie zaciskaj¹ce Narzêdzie zaciskaj¹ce do przy³¹czania pojedynczych przewodów Tester grzebieniowy g³owicy Narzêdzie s³u ¹ce do sprawdzania poprawnoœci wykonanego monta u 1/op. 1 3, 1/pude³ko 10 10/op. 1,0 1/worek 10 10/op. 0,7 1/pude³ko 10 10/op. 0,6 szt. szt. szt. szt T Narzêdzie do zdejmowania pokrywy Narzêdzie 4053 zalecane jest do zdejmowania podstawy lub pokrywy z 5parowych modu³ów SuperMini lub SuperMate. Narzêdzie rozdzielaj¹ce Jedyne rekomendowane narzêdzie s³u ¹ce do oddzielania modu³ów MS Super Mate 4005DPM/TR od wszelkich pozosta³ych modu³ów. Uwaga: Narzêdzie do zdejmowania pokrywy 4053 nie mo e byæ u ywane z modu³ami DPM. 1/pude³ko 10 10/op. 0,4 1/op. 1 0,6 szt. szt PM Zaciskarka rêczna Zaciskarka 470A umo liwia jednoczesne ³¹czenie ze sob¹ do siedmiu modu³ów Super Mate. Zaciskarka rêczna (bez ilustracji) 10/5 dodatkowa g³owica do modu³ów 10/5 parowych (bez ilustracji) 470A 1/op. 1 szt. 1,5 1/op. i 1,5 1 ka dego szt PM Narzêdzie do otwierania modu³ów* 1/op. i 0,4 1 ka dego szt. 9753PM 106

20 ...1 Zabezpieczanie z³¹czy Os³ony z³¹czy kabli miedzianych 3M MPE Obszary zastosowañ: Studnie kablowe Z³¹cza bezpoœrednio w ziemi Monta Naœcienny/nas³upowy Aplikacje napowietrzne (dostêpne s¹ dodatkowe elementy ) 3M MPE jest ca³kowicie mechaniczn¹ os³on¹ z³¹czy dla sieci wtórnych bezciœnieniowych. Os³ony nale ¹ce do omawianej nowej rodziny zapewniaj¹ dostêp bez potrzeby wymiany ani specjalnej obs³ugi elementów uszczelniaj¹cych przy ponownym zamykaniu mufy. System zatrzaskowy umo liwia szybkie otwieranie i zamykanie mufy oraz zapewnia gwarantowan¹ szczelnoœæ poprzez sta³a si³ê docisku wzd³u szwów. Ka dy kablowy port wejœciowy mo e byæ odseparowany od obudowy i ³atwo wymieniony. Do obs³ugi mufy nie s¹ wymagane adne specjalne narzêdzia za wyj¹tkiem standardowego klucza szeœciok¹tnego i œrubokrêta. Znajduj¹ce siê wewn¹trz otworów kablowych uchwyty kablowe zapobiegaj¹ jakiemukolwiek przemieszczaniu siê kabla, które mog³oby wp³yn¹æ na funkcjonalnoœæ uszczelnienia. Uchwyty kablowe, taœmy uszczelniaj¹ce oraz czytelne taœmy miernicze (wykorzystywane do ustalania œrednicy kabli) znajduj¹ siê w komplecie. W oparciu o modu³ow¹ koncepcjê ka dego elementu funkcjonalnego istnieje mo liwoœæ rekonfiguracji mufy bez stosowania dodatkowych narzêdzi. Koncepcja taka daje mo liwoœæ skonfigurowania mufy przelotowej lub odga³êziaj¹cej w czasie instalacji wstêpnej lub w trakcie rozbudowy sieci, jedynie poprzez wymianê portów kablowych. Pó³cylindryczna konstrukcja zapewnia prosty i pe³ny dostêp do ca³ego pola spawó. z³¹czy Pokrywa jest otwierana od góry aby zapewniæ ³atwy dostêp w ma³ych mufach. Zintegrowany zawór pozwala na przeprowadzanie szybkich testów zmontowanej mufy. MPE jest ³atw¹ w monta u wodoszczeln¹ os³on¹ zapewniaj¹c¹ d³ugi czas ycia w dowolnych warunkach. Wyró niki Szeroka gama wyposa enia dodatkowego Aplikacje podziemne i napowietrzne Rekonfigurowalna Mo liwoœæ ponownego dostêpu Szybko roz³¹czalne zatrzaski Przyjazna obs³uga bez koniecznoœci stosowania narzêdzi 107

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo