3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation"

Transkrypt

1 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation

2 Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie miedzi TM Z³¹cza i narzêdzia Scotchlok TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria Z TM estawy narzêdziowe i akcesoria uzupe³niaj¹ce dla modu³ów MS Produkty do ochrony spoin..1 Os³ony 3M MPE M BCE SLIC Mufy ko³pakowe 3M Os³ony doziemne 3M Os³ony otwieralne 3M K&B 19.. Wyposa enie dodatkowe Materia³y i zestawy uszczelniaj¹ce Taœmy specjalne 3M Pozosta³e wyposa enie dodatkowe 136 ¹czniki ekranów 3M Produkty 3M do napraw pow³ok

3 .1 ¹czenie miedzi Z³¹cza i narzêdzia Scotchlok TM Ponad 40 lat temu firma 3M wprowadzi³a na rynek z³¹czkê Scotchlok UR z elementem w kszta³cie litery U. Najnowsza seria z³¹czek Scotchlok UR, UY i UBA cechuje siê tak¹ sam¹ oryginalnoœci¹ w zaawansowaniu technologicznym, wykorzystuj¹c przy tym konstrukcjê, koncepcjê zatyczek kodowanych kolorami i elementy technologii z³¹czki Scotchlok. Z³¹czki serii oferuj¹ dodatkowo mo liwoœæ stosowania przewodów o ró nych œrednicach przy zwiêkszonej œrednicy portu wejœciowego, umo liwiaj¹cej wprowadzenie przewodów w izolacji do,08 mm (0,08 ). Konstrukcjê wykonano z tworzywa odpornego na dzia³anie rozpuszczalników. ¹czniki koñcowe UR ¹cznik UR pozwala wprowadziæ dwa lub trzy przewody o ró nych œrednicach y³ w celu uzyskania po³¹czenia stykowego. ¹cznik wype³niony jest uszczelniaczem odpornym na dzia³anie wilgoci. ¹czniki koñcowe UY Rozmiar ³¹cznika UY redukuje do minimum œrednicê zewnêtrzn¹ wi¹zki ³¹czonych przewodów. ¹czone y³y mog¹ mieæ ró n¹ œrednicê. ¹cznik wype³niony jest elem uszczelniaj¹cym. ¹czniki odga³êÿne UBA ¹cznik UBA posiada cechê wstêpnego zaciskania pozwalaj¹c¹ u ytkownikowi zaoszczêdziæ czas. Umieszczaj¹c ³¹cznik na przewodzie i zaciskaj¹c go wstêpnie zapobiegamy przesuwaniu siê ³¹cznika na przewodniku przed w³aœciwym zaciœniêciem. Tak jak w przypadku ³¹cznika UR, fabryczne uszczelnienie chroni przed wilgoci¹ i zapobiega korozji. ¹cznik UBA umo liwia zapinanie bezpoœrednio na przewodzie bez przerw w dostarczaniu us³ug. W os³onach z gotowym dostêpem ³¹cznik UBA eliminuje potrzebê przycinania par kabli, otwierania obwodów i dzielenia przewodów na kawa³ki. ¹cznik serwisowy 11 TM ¹cznik serwisowy Scotchlok 11 jest polypropylenowym elementem, odpornym na wilgoæ, z samoczynnym zdejmowaniem i przemieszczaniem izolacji oraz z wbudowanym ostrzem obcinaj¹cym i portem testowym. Przewody wprowadzane s¹ do ³¹cznika z boków dziêki czemu ³¹cznik 11 mo e byæ u ywany jako ³¹cznik konserwacyjny do zastêpowania stanowi¹cych problem ³¹czników bez koniecznoœci przerw w transmisji us³ug. ¹cznik 11 mo e byæ u ywany jako typowy dwuprzewodowy ³¹cznik koñcowy. Wstêpne zaciskanie umo liwia ³atwe i pewne pozycjonowanie ³¹cznika poprzez uchwycenie przewodników do momentu zakoñczenia zaciskania. W momencie zaciœniêcia przewodnika odcinany jest nadmiar przewodu. 90

4 .1 ¹czenie miedzi Z³¹cza i narzêdzia Scotchlok TM Z³¹czka samoczynna 557TG W celu elektrycznego po³¹czenia dwóch miedzianych przewodów doprowadzeniowych nale y u yæ z³¹czki napowietrznej Scotchlok 557TG zapewniaj¹cej równoczeœnie izolacjê i ochronê po³¹czenia przed wilgoci¹. ¹cznik przelotowy UDW Uszczelniony w celu zapewnienia odpornoœci na wilgoæ, cztero y³owy (1 pe³na para) napowietrzny ³¹cznik do przewodów miedzianych i stalowych powlekanych miedzi¹. Nie jest wymagane owijanie taœm¹. ¹cznik przelotowy U1R Narzêdzia Narzêdzie zaciskowe E9Y ¹cznik pojedynczy przelotowy dla dowolnej œrednicy y³y z zakresu od 0,5 do 0,9 mm Stopniowe szczêki i d³ugie œciski zapewniaj¹ równoleg³e zaciskanie. Wœród cech narzêdzia zaciskowego nale y wymieniæ boczny przecinak przewodów, izolowane r¹czki i sprê ynê rozwieraj¹c¹. Nie zalecane do zastosowañ z trzy y³owymi przewodami o gruboœci 0,9mm, ze wzglêdu na wspó³czynnik zmêczenia. ¹cznik przelotowy U1B ¹cznik pojedynczy przelotowy dla dowolnej œrednicy y³y z zakresu od 0,9 do 1,3 mm Narzêdzie do zaciskania E9BM E9BM charakteryzuje siê równoleg³oœci¹ oraz nastawnymi szczêkami, co stanowi znaczn¹ przewagê mechaniczn¹. Przeznaczony do stosowania ze wszystkimi ³¹cznikami Scotchlok. 91

5 .1 ¹czenie miedzi Z³¹cza i narzêdzia Scotchlok TM Specyfikacje ¹cznik ¹czniki koñcowe rozga³êÿne przelotowe UR UY UY TG UBA UDW U1B U1R Typ ³¹cznika Specjalne cechy Kompletny Kompletny Do³¹czane pary Ognioodporny Pe³noparowy Pe³noparowy Max. œrednica zewnêtrzna izolacji mm cale,08 0,08,08 0,08 1,5 0,060,08 0,08 3,0 0,1,08 0,08 4,4 3,18 3,18 0,175 0,15 0,15 Typ kabla PICnie wype³niony i PICwype³niony AWG mm Miazga lub papier AWG mm 196 0,90,4 nie dot. nie dot ,90,4 nie dot. nie dot. 6 0,70,4 6 0,70, ,90, ,90,4 16 1,90, ,90,4 1,30,9 1,30,9 0,90,5 nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. Pude³ko 100/pude³ko, 1000/opakowanie; Min. zamówienie: 1000 ³¹czników kg 1,36 0,9 0,9 1, URBox UYBox UYBox 11Box 557TGBox 1, 7, 7,3 U1BBox U1RBox Pojemnik 0/torebkê, 1000/pojemnik; Min. zamówienie: 1000 ³¹czników (*5/torbê, 4 torby/opakowanie., Min.: 100 ³¹czników) kg 1,3 0,68 0,7 1,1 1,1 URBin UYBin UY UYBin UBABin UDWBin Hurt 1000/pude³ko, 5000/opakowanie. (500/pude³ko, 5000/opakowanie.) Op. kg 5,8 3,5,7 5,9 Min. zamówienie UR UY UY Bulk Bulk Bulk 1000 UBABulk 9

6 .1 ¹czenie miedzi Z³¹cza i narzêdzia Scotchlok TM Zatwierdzone narzêdzia dla ³¹czników koñcowych Aby zmniejszyæ wysi³ek nale y stosowaæ narzêdzie z danej grupy o najwiêkszym prze³o eniu si³owym wskazanym w (). E9BM zalecane dla nastêpuj¹cych ³¹czników UR UY UY E9BM (10:1) UBA UDW U1B U1R E9Y* (3:1) Zamawianie Pakowanie i kg./paczkê Min. zamówienie Narzêdzie do zaciskania 1/torebkê, 1/worek, 10/paczkê, 4,3 10 ka dego E9BM Narzêdzie do zaciskania E9Y zalecane dla nastêpuj¹cych ³¹czników UR UY UY UBA * nie zalecane dla zastosowañ 3 y³owych, ze œrednic¹ 0,9mm i wiêkszymi, ze wzglêdu na wspó³czynnik zmêczenia 1/torebkê, 10/paczkê, 1,5 1 ka dego E9Y 93

7 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria Kontakty w kszta³cie litery U zapewniaj¹ niezawodne po³¹czenie 5parowe modu³y MS 4000TR serii SuperMini oraz MS 4005TR Super Mate charakteryzuj¹ siê fosforobr¹zowymi elementami stykowymi w kszta³cie litery U oraz ostrzami obcinaj¹cymi ze stali nierdzewnej. Podczas zaciskania modu³u ka dy kontakt zdejmuje izolacjê z umiejscowionego przewodu i œciœle utrzymuje przewodnik. W czasie zaciskania ostrza wewn¹trz ka dego modu³u obcinaj¹ nadmiar przewodów. Jedno zaciœniêcie wystarcza do utworzenia gazoszczelnego po³¹czenia. Ca³a operacja jest prosta i szybka, poniewa nie ma potrzeby zdejmowania izolacji ani niezale nego przycinania poszczególnych par. atwe testowanie par Wejœciowe porty testowe na stronie czo³owej ka dego modu³u daj¹ mo liwoœæ badania pojedynczych par. Wszystkie pomiary mog¹ byæ przeprowadzone bez otwierania modu³u, zdejmowania izolacji krótko mówi¹c bez przerywania transmisji. Wytrzyma³a konstrukcja modu³ów pozwala na zaciskanie i ponowne otwieranie maj¹ce na celu przenoszenie lub zmianê uk³adu kabli. dów miedzianych podziemnych i napowietrznych. Modu³ ten zapew nia równie o wiele ³atwiejszy dostêp do znajduj¹cych siê w elu po³¹czeñ. Poniewa pude³ko uszczelniaj¹ce zabezpiecza modu³y, mog¹ byæ one testowane w dowolnym momencie po usuniêciu pude³ka uszczelniaj¹cego. Termin wodoszczelny odnosi siê do tych systemów w znaczeniu metody badawczej nr TP00005 firmy 3M. U ytkownicy powinni odwo³aæ siê do tej metody w celu okreœlenia przydatnoœci dla danej aplikacji. 5parowe modu³y SuperMini MS 4008D/TR podobne s¹ do ³¹czników serii 4000TR, przy czym zosta³y w nich usuniête ostrza obcinaj¹ce z dolnej czêœci modu³ów. Pozwala to czêœciowe dociœniêcie przechodz¹cych y³ bez przecinania przewodników. y³y w czêœci bazowej s¹ po³¹czone elektrycznie ale nie s¹ obcinane. Zarówno modu³y serii 4000TR oraz serii 4008TR s¹ dostarczane w wersji suchej lub wype³nionej. Modu³y po³¹czeniowe 5parowe MS SuperMini i MS Super Mate zapewniaj¹ niezawodnoœæ i wydajnoœæ wieloparowych po³¹czeñ zapewniaj¹c uznane parametry systemu ³¹czówkowego MS. Modu³y serii MS 4000TR SuperMini i 4005TR Super Mate stanowi¹ podstawowe elementy ³¹czówkowego systemu modu³owego MS. U ycie modu³ów MS przy budowie sieci zewnêtrznej i wewn¹trzobiektowej pozwala ograniczyæ czas potrzebny na wykonanie instalacji, a nastêpnie na prace zwi¹zane z konserwacj¹ lub przebudow¹ systemu. W celu u³atwienia prac wszystkie modu³y MS s¹ obecnie przezroczyste. Modu³ 4000DWP/TR z pude³kiem uszczelniaj¹cym 5 parowy modu³ 4000DWP/TR ³¹czy w sobie modu³ 4000D/TR SuperMini i pude³ko uszczelniaj¹ce 4075S. Kombinacja ta zapewnia wodoszczelne po³¹czenie przewo Modu³ po³¹czeniowy 4000G/TR SuperMini Nowy modu³ po³¹czeniowy SuperMini 4000G/TR nie tylko spe³nia wymagania kategorii 5 TIA/CIA 568A i ISO/IEC 11801:1995 dla szybkich sieci, lecz zapewnia równie zachowanie parametrów w zmiennych warunkach œrodowiskowych i wysokiej wilgotnoœci, utrzymuj¹c parametry izolacji i integralnoœæ obwodów. 94

8 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria Pude³ko uszczelniaj¹ce 4075S 5parowy modu³ nak³adany suchy 4005DPM/TR Pude³ka uszczelniaj¹ce Pakowanie i masa w kg/opakowanie Pude³ko uszczelniaj¹ce 4075S jest uformowanym pude³kiem z poliestru zaprojektowanym do stosowania z modu³ami SuperMini serii MS Do ka dego zamówienia do³¹czany jest jeden aplikator. Nak³adane modu³y 5parowe 4005DPM/TR serii Super Mate zapewniaj¹ zwiêkszenie produktywnoœci i zmniejszenie wydatków dziêki eliminacji etapów przycinania i ponownego ³¹czenia y³ podczas zmiany konfiguracji, dodawania i usuwania aparatury lub zakoñczeñ. Modu³y serii 4005DPM/TR wpinane s¹ w inne modu³y Super Mate oraz napinane na modu³y Super Mini 4000D/TR w celu mostkowania aplikacji. Modu³y serii 4005CBM/TR stosowany jest do mostkowania modu³ów serii 4000C wy³¹cznie jako mostek. Minimalne zamówienie Pude³ka uszczelniaj¹ce serii 4077 Zaprojektowane do stosowania z modu³ami MS 4005DPM/TR Super Mate i/lub w po³¹czeniu z modu³ami 4000D/TR. Pude³ka uszczelniaj¹ce zapewniaj¹ wodoszczeln¹ ochronê po³¹czeñ w przypadku ³¹czenia jednego lub wiêkszej liczby modu³ów. Do ka dego opakowania zawieraj¹cego 1 pude³ek uszczelniaj¹cych do³¹czany jest jeden aplikator. Termin wodoszczelny odnosi siê do tego systemu w znaczeniu metody badawczej nr TP00005 firmy 3M. U ytkownicy powinni odwo³aæ siê do tej metody w celu okreœlenia przydatnoœci dla danej aplikacji. 4077A jeden modu³ 4005DPM/TR 4077B jeden modu³ 4000D/TR i jeden modu³ 4005DPM 4077C dwa modu³y 4005DPM/TR 4077D trzy modu³y 4005DPM/TR 1/pude³ko, 10/opakowanie, 7,5 10 sztuk 4000DWP/TR 1/pude³ko, 10/opakowanie, 4,1 10 sztuk 4075S 1/pude³ko, 10/opakowanie, 4,9 10 sztuk 4077A 1/pude³ko, 10/opakowanie, 5,4 10 sztuk 4077B 1/pude³ko, 10/opakowanie, 6,0 10 sztuk 4077C 1/pude³ko, 10/opakowanie, 7,5 10 sztuk 4077D 95

9 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria Charakterystyki techniczne Specyfikacje dla wszystkich modu³ów po³¹czeniowych MS serii 4000/4005/4008 (SuperMini i Super Mate) Maksymalna œrednica zewnêtrzna izolacji mm 1,65 [4000G/TR posiada maksymaln¹ œrednicê zewnêtrzn¹ izolacji 1,35 mm] cale 0,065 Typ kabla PIC, miazga lub papier AWG 8 mm 0,70,3 Modu³y przelotowe serii MS 4000 Modu³ ³¹czówkowy 4000D/TR 4000C/TR 4000G/TR 4000DT/TR 4000GT/TR Typ modu³owy Suchy przezroczysty Wype³niony przezroczysty elowany przezroczysty Suchy/testowy przezroczysty elowany przezroczysty Kolor Pokrywa Góra korpusu Dó³ korpusu Podstawa Pude³ka uszczelniaj¹ce dla modu³ów 4000 przezroczysty ó³ty ciemny z³oty przydymiony przezroczysty przezroczysty ó³ty ciemny z³oty przydymiony przezroczysty przezroczysty ó³ty ciemny z³oty przydymiony przezroczysty przezroczysty ó³ty ciemny z³oty przydymiony przezroczysty przezroczysty ó³ty ciemny z³oty przydymiony przezroczysty 4075S nie dot. nie dot. 4075S nie dot. Pude³ka uszczelniaj¹ce Pakowanie i masa (kg)/op. Minimalne zamówienie 1/worek, 10/op. i,95 10 ka dego 4000D/TR 1/worek, 10/op. i 3,7 10 ka dego 4000C/TR 1/worek, 10/op. i 3,7 10 ka dego 4000G/TR 1/worek, 10/op. i,9 10 ka dego 4000DCO 1/worek, 10/op. i,8 10 ka dego 4000DT/TR 1/worek, 10/op. i 3,7 10 ka dego 4000GT/TR UWAGA: 4077A zabezpiecza jeden modu³ 4005DPM, 4077B zabezpiecza jeden modu³ 4005D i jeden modu³ 4005DPM, 4077C zabezpiecza dwa modu³y 4005DPM, 4077D zabezpiecza trzy modu³y 4005DPM. 96

10 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria Charakterystyka techniczna Modu³y po³¹czeniowe nak³adane/mostkuj¹ce serii MS 4005 Modu³ po³¹czeniowy 4005CBM/TR 4005DPM/FR 4005DPM/16 Typ modu³u Wype³niony przezroczysty Suchy ognioodporny Suchy, centralowy, ognioodporny Kolor Pokrywa Góra korpusu Dó³ korpusu Izolacja Modu³y po³¹czeniowe nak³adane/mostkuj¹ce serii MS 4008 Typ modu³u Kolor Pude³ka uszczelniaj¹ce Pakowanie i masa (kg)/op. Na liœcie RUS Suchy przezroczysty przezroczysty ó³ty niebieski czerwony Minimalne zamówienie szary szary ciemnoniebieski kasztanowaty szary szary ciemnoniebieski kasztanowaty Modu³ po³¹czeniowy 4008D/TR 4008C/TR 4008G/TR 4008DCO Pokrywa Góra korpusu Dó³ korpusu Podstawa Pude³ka uszczelniaj¹ce dla modu³ów 4008 przezroczysty ó³ty zielony przydymiony przezroczysty 4075S po odciêciu Wype³niony przezroczysty przezroczysty ó³ty zielony przydymiony przezroczysty elowany przezroczysty przezroczysty ó³ty zielony przydymiony przezroczysty 1/worek, 10/op. i 5,1 10 ka dego 4005CBM/TR 1/worek, 10/op. i,9 3,5 10 ka dego 4008G/TR 1/worek, 10/op. i,4 3,8 10 ka dego 4008C/TR 1/worek, 10/op. i,9 10 ka dego 4008D/TR Suchy/ ognioodporny szary szary szary szary nie dot. nie dot. nie dot. 97

11 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria Elementy ³¹czówek i akcesoria dla MS Pakow. i masa (kg)/op. Min. zamów. Pokrywa modu³u SuperMini Pokrywa modu³u SuperMini 4003D/TR jest identyczna jak pokrywa 4003D za wyj¹tkiem tego, e jest ona przezroczysta w celu umo liwienia wzrokowej inspekcji przewodników. 1/worek 10/op. 0,6 10 ka dego 4003D/TR Podstawa modu³u SuperMini 1/worek Podstawa modu³u jest identyczna 10/op. jak podstawa modu³u SuperMini 0,6 4004D za wyj¹tkiem tego, e jest ona przezroczysta przydymiona. 10 ka dego 4004D/TR Podstawa testowa SuperMini Podstawa testowa SuperMini 1/worek 4004DT/TR jest identyczna jak 10/op. podstawa testowa SuperMini 0,6 4004DT za wyj¹tkiem tego, e jest ona przezroczysta przydymiona. 10 ka dego 4004DT/TR Okablowane zespo³y po³¹czeniowe 4000D/TR/36PTJ (przezroczysta pokrywa) zawieraj¹ 5parow¹ wi¹zkê po³¹czeniow¹ z y³ami 4 AWG, PIC, bez pow³oki, zakoñczon¹ z ka dej strony kompletem korpus/pokrywa 4000D/TR. Ka dy komplet dostarczany jest w opakowaniu z dwoma podstawami 4000D/TR i adapterami. Elementy serii 4000D/PTJ dostêpne s¹ w dwóch d³ugoœciach: 91,4 cm i 18,8 cm. Produkty te umo liwiaj¹ szybsze 1 zespo³ów/kpl. 1/op. 36",63 7" 3,8 1 ka dego 1 ka dego odtwarzanie przerw lub uszkodzeñ w kablach. 4000D/TR/36PTJ 4000D/TR/7PTJ Okablowane zespo³y po³¹czeniowe 4000D/TR/18PTJ (bez ilustracji) zawieraj¹ 5parow¹ wi¹zkê po³¹czeniow¹ z y³ami 4 AWG, PIC, bez pow³oki, zakoñczon¹ z ka dej strony kompletem korpus/pokrywa 4000D. Ka dy komplet dostarczany jest w opakowaniu z dwoma podstawami 4000D i adapterami. Elementy serii 4000D/PTJ dostêpne s¹ w jednej d³ugoœci 45,7 cm. Produkt ten umo liwia szybsze odtwarzanie przerw lub uszkodzeñ w kablach. 1/op.,0 1 ka dego 4000D/TR/18PTJ 98

12 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria Elementy ³¹czówek i akcesoria dla MS Pakow. i masa (kg)/op. Min. zamów. Okablowane zespo³y po³¹czeniowe 4005DPM/TR/36PTJ Zespo³y zawieraj¹ 5parow¹ wi¹zkê po³¹czeniow¹ z y³ami 4 AWG, PIC, bez pow³oki, zakoñczon¹ z ka dej strony modu³em 4005DPM. Umo liwiaj¹ szybsze odtwarzanie przerw w kablach. Dostêpne s¹ w dwóch d³ugoœciach: 91,4 cm i 18,8 cm z przezroczystymi pokrywami. 1 zespo³ów/kpl. 1/op. 36" 1 ka dego,63 7" 1 ka dego 3,8 4005DPM/TR/36PTJ 4005DPM/TR/7PTJ Dolny wtyk testowy 4005DPM/BTP jest testowym 1/worek zespo³em wtyków zawieraj¹cym 1/op. modu³ 4005DMP przymocowany 60,9 cm kablem po³¹czeniowym do modu³u przeznaczonego do wetkniêcia od spodu w modu³ SuperMini. Zespo³y te umo liwiaj¹ wpiêcie siê w dowolne po³¹czenie stanowi¹ce kombinacjê SuperMate/SuperMini bez przerywania pracy systemu. Pisaki Do prawid³owego i trwa³ego opisywania zamontowanych modu³ów nale y stosowaæ pisaki wodoodporne MS Pokrywa jednostronna U ywana do ochrony zakoñczeñ przewodów po odciêciu po³ówki zaczepu z modu³u MS SuperMini 4008 w kablach miazgowych/papierowych i ciœnieniowych PIC oraz z³¹czach w piwnicach. Rêczne narzêdzie z³¹czowe Rêczne narzêdzie z³¹czowe utrzymuje modu³ w ustalonym miejscu gdy wystêpuj¹ problemy dostêpem. Wykorzystywaæ je mo na do dowolnych modu³ów serii 4000 lub Rêczny zaciskacz 455 musi byæ u ywany z rêcznym narzêdziem do ³¹czówek w celu zapewnienia odpowiednich si³ zaciskania pozwalaj¹cych ulokowaæ w module przewody i odci¹æ ich zbêdne odcinki. 1/pude³ko 144/op. 0,5 1/worek 10/op. 1,4 1/op. 1,3 1 ka dego 144 ka dego 10 ka dego 1 ka dego 4005DPM/BTP C 4041HH 99

13 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria MS 10parowe modu³y z³¹czowe SuperMini Z³¹cza wieloparowe (pe³en zakres œrednic) 10parowe modu³y z³¹czowe MS SuperMini zapewniaj¹ niezawodnoœæ po³¹czeñ lutowanych w po³¹czeniu z efektywnoœci¹ wieloparowych po³¹czeñ w jednostkach 10parowych. Eliminuje to potrzebê zdejmowania izolacji i przycinania poszczególnych par, oszczêdzaj¹c czas i upraszczaj¹c procesy. W celu zwiêkszenia wygody wszystkie modu³y MS SuperMini pozwalaj¹ stosowaæ przewody miedziane o œrednicach od 0,35 mm do 0,9 mm i maksymalnej œrednicy zewnêtrznej izolacji siêgaj¹cej 1,8 mm (dla przewodów w izolacji PIC, miazgowej lub papierowej). Modu³ przelotowy /TR do po³¹czeñ 10cio parowych Modu³ /TR umo liwia tworzenie przelotowych po³¹czeñ 10cio parowych. Jak wszystkie modu³y super mini zaprojektowano tak, e mo na w nim mieszaæ przewody z ró nego typu y³ami i izolacj¹. Modu³ 9700C/TR G Super Mini elowany modu³ SuperMini zapewniaj¹cy ochronê przed wilgoci¹ i kondensacj¹. Modu³ rozga³êÿny /TR Modu³ SuperMini jest podobny do modu³u , za wyj¹tkiem tego, e z dolnej czêœci modu³u usuniêto ostrza obcinaj¹ce. Pozwala to na do³¹czenie rozga³êzienia do kabla g³ównego bez przecinania jego y³. W ten sposób y³y w dolnej czêœci s¹ po³¹czone elektrycznie lecz nie s¹ obcinane. Po³¹czenia równowa ne lutowanym 10parowe modu³y z³¹czowe MS SuperMini charakteryzuje macierz styków fosforobr¹zowych w kszta³cie litery U oraz stalowych ostrzy obcinaj¹cych. Podczas zaciskania modu³u ka dy styk zdejmuje izolacjê z odpowiedniego przewodu i pewnie zaciska z³¹cze. Podczas zaciskania ostrza obcinaj¹ce w ka dym module przycinaj¹ nadmiar przewodu. Jedno zaciœniêcie zapewnia gazoszczelne po³¹czenie wszystkich par w module, równowa ne po³¹czeniu lutowanemu. *Okreœlenia wodoszczelny u yto w odniesieniu do tego systemu w znaczeniu takim TM jak w metodzie badawczej 3M numer TPO0005. Modu³ 9700DWP/TR do po³¹czeñ wodoszczelnych* System 9700DWP/TR sk³ada siê z modu³u /TR, puszki uszczelniaj¹cej 9777S oraz narzêdzia do osadzania modu³u. Zaprojektowane specjalnie do zastosowañ w sieciach doziemnych, gdzie stosowane s¹ kable PIC bez kontroli ciœnieniowej, puszki uszczelniaj¹ce chroni¹ z³¹cza poprzez wype³nienie kana³ów z przewodami w module oraz portów testowych uszczelniaczem odpornym na dzia³anie wilgoci. Upraszcza to znacznie ponowne dostêp i powtórne prace gdy s¹ wymagane. Modu³ 9700DWP zalecany jest równie do stosowania w rozwi¹zaniach napowietrznych gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona przed wilgoci¹. Puszka uszczelniaj¹ca 9777S mo e byæ zamawiana oddzielnie. Do³¹czane do niej jest narzêdzie u³atwiaj¹ce instalacjê. Pakowanie, masa/op. Min. zamówienie 10parowy modu³ z³¹czowy/z puszk¹ uszczelniaj¹c¹ 5 pude³ek/op. 50 ka dego 9700DWP/TR (10 modu³ów, 1 aplikator i 10 puszek uszczelniaj¹cych) 0,9 10parowy modu³ z³¹czowy SuperMini 10 pude³ek/op. 100 ka dego /TR (100 pokryw, 100 podstawek i 100 korpusów/pude³ko) 1,07 Modu³ SuperMini ( elowany przezroczysty) 10 pude³ek/op ka dego (100 pokryw, 100 podstawek i 100 korpusów/pude³ko) 1, G/TR 10parowy modu³ rozga³êÿny SuperMini 10 pude³ek/op ka dego /TR (100 pokryw, 100 podstawek i 100 korpusów/pude³ko) 1,06 10parowa puszka uszczelniaj¹ca SuperMini 5 pude³ek/op. 100 ka dego 9777S (0 puszek uszczelniaj¹cych i 1 aplikator/pude³ko) 0,8 Tylko wysy³ki zagraniczne, Ÿród³o towaru 3M Niemcy. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem 3M w celu ustalenia szczegó³ów zamówienia. 100

14 .1 ¹czenie miedzi TM Modu³y po³¹czeniowe MS i akcesoria 10parowe modu³y nak³adane Super Mate MS serii 9700 Zastosowanie modu³ów nak³adanych TR Super Mate do po³¹czeñ bez przerywania transmisji Nak³adane modu³y MS TR Super Mate zwiêkszaj¹ produktywnoœæ i ograniczaj¹ wydatki poprzez ograniczenie czasoch³onnych i kosztownych prac zwi¹zanych z obcinaniem i ponownym ³¹czeniem przewodów przy rekonfiguracji, dodawaniu lub usuwaniu sprzêtu i zakoñczeñ. Przy u yciu modu³ów Super Mate mo na wykonaæ wszystkie te operacje za jednym razem dla 10 par, na zasadzie po³¹cz zanim roz³¹czysz bez przerywania transmisji. Po umieszczeniu z³¹cza na jego miejscu w dalszym ci¹gu posiadamy elastycznoœæ w tworzeniu dalszych po³¹czeñ poprzez nak³adanie i zdejmowanie istniej¹cych modu³ów. U ywaj¹c prostych narzêdzi rêcznych mo na po³¹czyæ modu³y Super Mate z innymi modu³ami Super Mate, zwiêkszaj¹c ich liczbê w zale noœci od potrzeb. Podstawowe cechy: atwe testowanie par Pe³en zakres gruboœci y³ Wytrzyma³a konstrukcja Idealny do zastosowañ gdzie wymagane s¹ lekkie rozwi¹zania Pakowanie, masa/op. Min. zamówienie Lekki zestaw parowy nak³adany modu³ Super Mate 10 pude³ek/op ka dego /TR (10 pokryw, 10 podstawek i 10 korpusów/worek) 1,18 Puszka uszczelniaj¹ca nak³adanego modu³u 5 pude³ek/op. 100 ka dego 9777B (0 pude³ek uszczelniaj¹cych i 1 aplikator/pude³ko) 0,37 Puszka uszczelniaj¹ca nak³adanego modu³u 5 pude³ek/op. 100 ka dego 9777G (0 pude³ek uszczelniaj¹cych i 1 aplikator/pude³ko) 0,41 Rêczny zaciskacz 1/op., 1,5 1 ka dego Narzêdzie do rozdzielania 1/op., 0,4 1 ka dego 9753PM Lekki ekwipunek 1/op., 3,3 1 ka dego Tylko wysy³ki zagraniczne, Ÿród³o towaru 3M Niemcy. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem 3M w celu ustalenia szczegó³ów zamówienia. 101

15 .1 ¹czenie miedzi Modu³owe zestawy narzêdziowe i akcesoria TM uzupe³niaj¹ce dla modu³ów MS Narzêdzia i akcesoria modu³owego systemu po³¹czeniowego MS u³atwiaj¹ wykonanie wszelkiego typu prac po³¹czeniowych, bez wzglêdu na œrodowisko i warunki pracy. Stworzony przez 3M zestaw modu³ów MS sk³ada siê z w pe³ni kompatybilnych ze sob¹ elementów, które tworz¹ kompletny system. Specjalnie opracowany sposób budowy modu³ów MS uniemo liwia ich niew³aœciw¹ instalacjê w g³owicy, upraszczaj¹c tym samym wszelkie prace po³¹czeniowe. Zestawy wyposa one s¹ w instrukcje, które pomog¹ u ytkownikowi zapoznaæ siê z funkcjami poszczególnych modu³ów oraz krok po kroku przeprowadz¹ go przez ich instalacje. Usystematyzowana technologia ³¹czenia Modu³owy system po³¹czeniowy MS pozwala na uproszczenie prac na przewodach. Dziêki standardowej budowie wszystkich elementów systemu ³¹czenie i zakañczanie przewodów mo e byæ wykonywane przy u yciu tych samych narzêdzi. Wyró niki h Wieko stanowi¹ce wygodne miejsce do siedzenia w czasie wykonywania po³¹czeñ h po³¹czenie Szybkie zagniatanie MS rêcznym hydraulicznym narzêdziem zaciskaj¹cym h Lekki, ³atwy do transportowania h atwy dostêp do narzêdzi h Masa za³adowanego zestawu tylko 11,4 kg 10

16 .1 ¹czenie miedzi Modu³owe zestawy narzêdziowe i akcesoria TM uzupe³niaj¹ce dla modu³ów MS Zestaw narzêdziowy 401M Zestaw narzêdziowy 401M jest kompletnym zestawem zaprojektowanym do jednoosobowego wykonywania modu³owych po³¹czeñ przelotowych lub odga³êÿnych. Zestaw eksploatacyjny 406A Zestaw serwisowy 406A do modu³ów SuperMini i SuperMate pozwala na powtórny dostêp do modu³ów w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych oraz naprawczych. Zestaw narzêdziowy 401M/36 Zestaw narzêdziowy 401M Zestaw narzêdziowy 401M/36 jest kompletnym zestawem zaprojektowanym do jednoosobowego zaciskania modu³ów 5parowych i monta u z³¹czy przelotowych lub rozga³êÿnych. Zestaw zawiera rêczn¹ prasê hydrauliczn¹ Zestaw narzêdziowy 401M/36 Zestaw narzêdziowy 401M/36 jest kompletnym zestawem zaprojektowanym do jednoosobowego wykonywania modu³owych po³¹czeñ przelotowych lub odga³êÿnych równolegle na dwóch modu³ach znajduj¹cych siê na dwóch g³owicach. Zestaw zawiera rêczn¹ prasê hydrauliczn¹ Zestaw narzêdziowy 401M jest identyczny z zestawem 401M, przy czym wzbogacony zosta³ o uchwyt 4041 s³u ¹cy do przelotowego ³¹czenia kabli równolegle na dwóch modu³ach znajduj¹cych siê na dwóch g³owicach. Zestaw eksploatacyjny 407 powtórnego dostêpu do modu³ów SuperMini Zestaw eksploatacyjny 407 powtórnego dostêpu do modu³ów SuperMini umo liwia prowadzenie prac eksploatacyjnych i naprawczych z modu³ami MS SuperMini. Po zdjêciu pokrywy mo liwa jest naprawa lub zmiana po³¹czenia za pomoc¹ narzêdzia zaciskaj¹cego Pokrywê zak³ada siê z powrotem na modu³ przy u yciu narzêdzia E9BM. W zestawie znajduje siê ig³owa sonda pomiarowa 4047, umo liwiaj¹ca pomiar ³¹czy przy zaciœniêtym module. Wszystkie narzêdzia dostarczane s¹ w porêcznej torbie z kieszeniami na pokrywy i podstawy modu³ów MS 4000D SuperMini. 103

17 .1 ¹czenie miedzi Modu³owe zestawy narzêdziowe i akcesoria TM uzupe³niaj¹ce dla modu³ów MS Kompletne zestawy narzêdziowe i eksploatacyjne Numer produktu dla zestawu A 400M M 401M/36 401M 401M/36 Elementy zestawu (istnieje mozliwosc zamawiania pojedynczych elementow zestawu) 4005DPM/36PTJ 4005DPM modu³ testowy nak³adany od do³u 4053PM/16 Rozdzielacz 470A Rêczna praska do modu³ów nak³adanych 4049 Pojemnik/kube³ek na wyposa enie 4036 Rêczna prasa hydrauliczna 408 Gumowa walizka na narzêdzia 4031 Hydrauliczne/rêczne narzêdzie zaciskowe Rêczna prasa hydrauliczna 4041 SH Uchwyt do g³owicy monta owej 4040 Zestaw g³owicy monta owej zawiera: G³owica monta owa 1 1 Podstawka Zacisk poprzeczny ze wspornikiem Zacisk g³owicy P G³owica monta owa i wspornik T 404 Rurka podtrzymuj¹ca 4047 Sonda 4051 Narzêdzie wciskaj¹ce do modu³ów 405T Tester grzebieniowy g³owicy 4053 Narzêdzie do zdejmowania pokrywy Krótki prêt poprzeczny 4049 Komplet regulowanej klamry poprzecznej Pakowanie i masa (kg)/op. Minimalne zamówienie 5,0 11 ka dego szt. 406A 6,6 11 ka dego szt ,95 1 ka dego 1 szt. 401M 5,0 1 ka dego 1 szt. 401M/36 5,4 1 ka dego 1 szt. 401M 5,4 1 ka dego 1 szt. 401M/36 104

18 .1 ¹czenie miedzi Modu³owe zestawy narzêdziowe i akcesoria TM uzupe³niaj¹ce dla modu³ów MS Elementy zestawów MS Pakowanie i masa kg/op. Min. zamówienie Praktyczna gumowana walizka na narzêdzia Wymiary walizki: 67,1 x 30 x 58,4 cm Wymiar wnêtrza: 66 x 9, x 8, cm Waga do 9,8 kg /op. 9,8 ka dego szt. 408 Zacisk kabli napowietrznych Napowietrzny uchwyt monta owy s³u y do zamocowania g³owicy zaciskowej 4041P do linki noœnej (5 10mm) kabli napowietrznych. 1/op. 1 1,7 szt. 4035A Rêczna prasa hydrauliczna Hydrauliczne rêczne narzêdzie zaciskowe do modu³ów 5parowych ze zintegrowanym si³ownikiem. S³u y do zaciskania modu³ów MS na g³owicy monta owej Zestaw g³owicy monta owej Zestaw g³owicy monta owej do modu³ów 10 lub 5parowych ze wspornikiem i uchwytem do kabla 1/op. 1 6,3 1/op. 1 3, G³owica monta owa G³owica s³u y do przelotowego ³¹czenia kabli 1/op. 1 równoleg³e na dwóch modu³ach (10 lub 5parowych) znajduj¹cych siê na dwóch 1,3 g³owicach G³owica monta owa ze wspornikiem T Dodatkowa g³owica monta owa oraz wspornik "T" do stosowania z systemem MS. 1/op. 1 1,7 szt. szt. szt. szt P 105

19 .1 ¹czenie miedzi Modu³owe zestawy narzêdziowe i akcesoria TM uzupe³niaj¹ce dla modu³ów MS Type/Order text Elementy zestawów MS Pakowanie i masa kg/op. Min. zamówienie Uniwersalny wspornik g³owicy monta owej Uniwersalny wspornik g³owicy monta owej 405 zaprojektowano tak, aby utrzymywa³ g³owicê monta ow¹ i umo liwia³ jej zastosowanie we wszystkich spotykanych aplikacjach. 1/op. 1 3, szt Dwuelementowa rura wspieraj¹ca Jej konstrukcja u³atwia transport oraz instalacjê. Sonda ig³owa Sonda ig³owa umo liwia testowanie pary kabli bez niszczenia ich izolacji. Koñcówka sondy pasuje rozmiarem do wszystkich rodzajów portów modu³ów MS. Urz¹dzenie wyposa one jest w kabel umo liwiaj¹cy jego pod³¹czenie do zestawu pomiarowego. Narzêdzie zaciskaj¹ce Narzêdzie zaciskaj¹ce do przy³¹czania pojedynczych przewodów Tester grzebieniowy g³owicy Narzêdzie s³u ¹ce do sprawdzania poprawnoœci wykonanego monta u 1/op. 1 3, 1/pude³ko 10 10/op. 1,0 1/worek 10 10/op. 0,7 1/pude³ko 10 10/op. 0,6 szt. szt. szt. szt T Narzêdzie do zdejmowania pokrywy Narzêdzie 4053 zalecane jest do zdejmowania podstawy lub pokrywy z 5parowych modu³ów SuperMini lub SuperMate. Narzêdzie rozdzielaj¹ce Jedyne rekomendowane narzêdzie s³u ¹ce do oddzielania modu³ów MS Super Mate 4005DPM/TR od wszelkich pozosta³ych modu³ów. Uwaga: Narzêdzie do zdejmowania pokrywy 4053 nie mo e byæ u ywane z modu³ami DPM. 1/pude³ko 10 10/op. 0,4 1/op. 1 0,6 szt. szt PM Zaciskarka rêczna Zaciskarka 470A umo liwia jednoczesne ³¹czenie ze sob¹ do siedmiu modu³ów Super Mate. Zaciskarka rêczna (bez ilustracji) 10/5 dodatkowa g³owica do modu³ów 10/5 parowych (bez ilustracji) 470A 1/op. 1 szt. 1,5 1/op. i 1,5 1 ka dego szt PM Narzêdzie do otwierania modu³ów* 1/op. i 0,4 1 ka dego szt. 9753PM 106

20 ...1 Zabezpieczanie z³¹czy Os³ony z³¹czy kabli miedzianych 3M MPE Obszary zastosowañ: Studnie kablowe Z³¹cza bezpoœrednio w ziemi Monta Naœcienny/nas³upowy Aplikacje napowietrzne (dostêpne s¹ dodatkowe elementy ) 3M MPE jest ca³kowicie mechaniczn¹ os³on¹ z³¹czy dla sieci wtórnych bezciœnieniowych. Os³ony nale ¹ce do omawianej nowej rodziny zapewniaj¹ dostêp bez potrzeby wymiany ani specjalnej obs³ugi elementów uszczelniaj¹cych przy ponownym zamykaniu mufy. System zatrzaskowy umo liwia szybkie otwieranie i zamykanie mufy oraz zapewnia gwarantowan¹ szczelnoœæ poprzez sta³a si³ê docisku wzd³u szwów. Ka dy kablowy port wejœciowy mo e byæ odseparowany od obudowy i ³atwo wymieniony. Do obs³ugi mufy nie s¹ wymagane adne specjalne narzêdzia za wyj¹tkiem standardowego klucza szeœciok¹tnego i œrubokrêta. Znajduj¹ce siê wewn¹trz otworów kablowych uchwyty kablowe zapobiegaj¹ jakiemukolwiek przemieszczaniu siê kabla, które mog³oby wp³yn¹æ na funkcjonalnoœæ uszczelnienia. Uchwyty kablowe, taœmy uszczelniaj¹ce oraz czytelne taœmy miernicze (wykorzystywane do ustalania œrednicy kabli) znajduj¹ siê w komplecie. W oparciu o modu³ow¹ koncepcjê ka dego elementu funkcjonalnego istnieje mo liwoœæ rekonfiguracji mufy bez stosowania dodatkowych narzêdzi. Koncepcja taka daje mo liwoœæ skonfigurowania mufy przelotowej lub odga³êziaj¹cej w czasie instalacji wstêpnej lub w trakcie rozbudowy sieci, jedynie poprzez wymianê portów kablowych. Pó³cylindryczna konstrukcja zapewnia prosty i pe³ny dostêp do ca³ego pola spawó. z³¹czy Pokrywa jest otwierana od góry aby zapewniæ ³atwy dostêp w ma³ych mufach. Zintegrowany zawór pozwala na przeprowadzanie szybkich testów zmontowanej mufy. MPE jest ³atw¹ w monta u wodoszczeln¹ os³on¹ zapewniaj¹c¹ d³ugi czas ycia w dowolnych warunkach. Wyró niki Szeroka gama wyposa enia dodatkowego Aplikacje podziemne i napowietrzne Rekonfigurowalna Mo liwoœæ ponownego dostêpu Szybko roz³¹czalne zatrzaski Przyjazna obs³uga bez koniecznoœci stosowania narzêdzi 107

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR SA. Seria R obejm

RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR SA. Seria R obejm Roz³¹czniki izolacyjne Roz³¹czniki izolacyjne z bezpiecznikami SERII R RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo

Zewnêtrzne obudowy zakoñczeñ kablowych R KRONECTION BOX DT-PLUS Skrzynka kablowa. Odporna na warunki pogodowe obudowa, wraz z modu³ami serii DT-PLUS, s³u y do po³¹czenia 10 par przewodów o œrednicy y³

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto PRESTO kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹ MÓWISZ KOMIN MYŒLISZ www. PRESTO -kominy.pl Dodatkowa oferta œrednice 35, 40 cm Komin do kot³ów gazowych z zamkniêt¹ komor¹ spalania sps Komin do kot³ów

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNICE, OBUDOWY I AKCESORIA

ROZDZIELNICE, OBUDOWY I AKCESORIA Obudowy przemysłowe CS Obudowy metalowe z płytą montażową. Stopień ochrony IP 66. Wys. x szer. x gł. 1000x800x300 mm CS-108/300 111715 Wys. x szer. x gł. 300x300x200 mm CS-33/200 111649 Wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V Równolegle z prowadzonym okablowaniem strukturalnym nale y doprowadziæ zasilanie 30 V do urz¹dzeñ aktywnych

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ ULICY KSIĄŻĘCEJ W MIEJSCOWOIŚCI STOJADŁA

Kosztorys ofertowy PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ ULICY KSIĄŻĘCEJ W MIEJSCOWOIŚCI STOJADŁA Kosztorys ofertowy PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ ULICY KSIĄŻĘCEJ W MIEJSCOWOIŚCI STOJADŁA Budowa: PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ STOJADŁA ULICA KSIĄŻĘCA Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu 34-400 Nowy Targ, ul.lotników 5 tel. +48 18 521 14 06 kom. 503 159 278 e-mail: legutko@okna-legutko.pl profile INOUTIC bardzo dobre parametry izolacyjnoœci termicznej wzmocniony

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m.

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. www.sgf.com.pl Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. p l, SYSTEMY NAPINAJ CE DO WINYLI Profil Symbol Opis

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

BIS Połączenia rur zeliwnych

BIS Połączenia rur zeliwnych N BIS Połączenia rur zeliwnych BIS Mengering - Połączenia do rur żeliwnych BIS Mengering CV/CE Złączki do rur żeliwnych BIS Mengering Rapid Złączki do rur żeliwnych 2 3 BIS Mengering - Klamry zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa Elektrozawory 3/2 Seria 203 - M5 Typ... Mocowanie... Temperatury pracy... Temperatura medium... Medium... Ciœnienie robocze... Przep³yw nominalny... Czêstotliwoœæ... Materia³y... Elektrozawory 3/2 NC,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy DigiPREP Przygotowanie próbki Grafitowe bloki z serii DigiPREP model Jr., MS, LS i MINI są idealne do procesów mineralizacji, które wymagają temperatury poniżej 180 C. Pokrycie bloków teflonem zapewnia

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Skrzynka nawiewna S SRC1

Skrzynka nawiewna S SRC1 110 W E N T Y L C J E sp. z o.o. Skrzynka nawiewna S SRC1 blacha perforowana 66 Skrzynka rozprê na SRC1 mo e byæ wykonana w wersji z izolacj¹ z we³ny mineralnej o gruboœci 15 mm lub bez. Standardowo przepustnica

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent...,

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent..., APARAT DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH - Zadanie 1 Znak sprawy: Z/50/PN/10 Aparat do wykonywania badań immunodiagnistycznych 1 szt. 1. Aparat rok produkcji nie wcześniej niŝ 2008, wieloparametrowy,

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/D/2014/9/134 (nazwa wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL

KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL Sp. z o.o. Ul. Nowe osiedle 13 47-240 Bierawa tel. 77 4871 202 tel./fax. 77 4871 225 www.britop.pl britop@britop.pl KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL Nazwa wyrobu: Typ wyrobu: CRISTAL Oprawa oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE

PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE SYSTEM GIÊTKICH KANA ÓW FLEXCONNECT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW Wstêp Czujniki kontaktronowe seria 1500 Czujniki pó³przewodnikowe seria 1500 Miniaturowe czujniki kontaktronowe i pó³przewodnikowe seria 1580 8.0 8.1-8.2 8.3-8.4 8.5

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I.Temat projektu: Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilaj cej linii napowietrzno-kablowe SN 15 kv oraz s upowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv dla zasilania w

Bardziej szczegółowo