WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI"

Transkrypt

1 Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną strukturę organizacyjną i składającą się z wielu jednostek i komórek organizacyjnych. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest bank. W instytucjach finansowych ustalenie rentowności każdej komórki organizacyjnej, czy też świadczonej usługi, wymaga wykorzystania dość skomplikowanego systemu cen transferowych. Odpowiedni podział przychodów i kosztów pomiędzy poszczególne usługi, klientów oraz jednostki organizacyjne banku jest sporym problemem i będzie przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. W szczególności badane będzie znaczenie wewnętrznych cen transferowych dla oceny efektywności jednostek banku odpowiedzialnych za zyski. Uzasadnieniem wyboru tematu, związanego z wykorzystaniem cen transferowych w ocenie efektywności, jest duże znaczenie wykorzystywanych w banku metod rozliczania nakładów i efektów prowadzonej działalności. Prawidłowe rozliczenie i pomiar wykonywanych działań ma duży wpływ na wzrost efektywności podejmowanych decyzji, a co za tym idzie na motywację pracowników skutkującą poprawą gospodarności. Niewłaściwie ustawiona cena wewnętrzna mogłaby zniweczyć wysiłki pracowników i wypaczyć obraz rzeczywistości, co odbiłoby się niekorzystnie na relacjach personalnych i rezultatach ekonomicznych 1. Celem artykułu jest zbadanie wpływu cen transferowych na wyniki wielowymiarowych analiz efektywności banku (wymiar poszczególnych usług, klientów, jednostek organizacyjnych, obszarów biznesowych i całego banku), a także porównanie różnych cen transferowych oraz wskazanie ich najodpowiedniejszego wykorzystania w analizach efektywności. Wykorzystywane ceny transferowe i sposób ich wyliczenia * Autor przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Bankowości pod kierunkiem prof. dr hab. Alfreda Janca. 1 M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2002, s. 194.

2 mają decydujący wpływ na rozliczenie wyniku finansowego na poszczególne usługi i jednostki banku. Jeśli ceny transferowe będą źle funkcjonowały, to bank będzie podejmował błędne decyzje wybierając strategię banku, strategię produktu, rozmiar rynku, oceniając wpływ na inne oferowane usługi. Badaniu podlegać będą mechanizmy ustalania lub rozliczania wyniku finansowego na poszczególne usługi bankowe, klientów, jednostki organizacyjne banku. Przedstawione ceny transferowe były stosowane w minionych latach lub są nadal wykorzystywane w polskich bankach w analizach efektywności. Artykuł ma charakter teoretyczny. Zastosowano w nim metody analizy porównawczej. Artykuł składa się z pięciu części, w których m.in.: zostały przedstawione wykorzystanie i znaczenie cen transferowych oraz centrów gospodarowania w działalności bankowej, scharakteryzowano rodzaje cen transferowych oraz zasady i metody ich ustalania, przeanalizowano wpływ cen transferowych na efektywności jednostek banku z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań w zakresie kalkulacji kosztów działalności oraz przychodów odsetkowych i prowizyjnych. W artykule wykorzystano literaturę polską pozycje zwarte oraz artykuły z fachowych czasopism, a także wiedzę zgromadzoną podczas pracy zawodowej w bankowości. 1. Istota i charakterystyka cen transferowych Cena, czyli ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość towaru lub usługi, jest zasadniczym elementem transakcji. Ceny, za które przedsiębiorstwo sprzedaje towary lub świadczy usługi, mają istotne znaczenie dla administracji podatkowych, gdyż wpływają na wielkość dochodów podlegających opodatkowaniu. Jeżeli strony transakcji działają w ramach wolnego rynku, uzgodniona przez nie cena wynikać powinna przede wszystkim z układu sił rynkowych, a więc popytu i podaży na dany rodzaj dobra. Inaczej cena może być kształtowana w relacjach podmiotów powiązanych. Termin podmioty powiązane pojawia się w ustawodawstwach różnych krajów i mimo różnic w stopniu szczegółowości jego określenia (np. w kwestii udziałów procentowych) większość definicji jest zgodna co do meritum. Jednostkę uznaje się za zależną ze względu na udział spółki dominującej w jej kapitale, prawach głosu czy kadrze kierowniczej. Uzależnienie wynikać też może z kontroli przez spółkę dominującą wielkości sprzedaży produktów lub zadłużenia jednostki wobec 66

3 spółki dominującej. Międzynarodowe określenie pojęcia podmiotów powiązanych zawarte zostało w art. 9 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD o Opodatkowaniu Dochodu i Kapitału, w myśl której dwa przedsiębiorstwa są ze sobą powiązane, jeżeli: - jedno z nich bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub kapitale drugiego, albo - te same osoby bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu, kontroli lub kapitale obu przedsiębiorstw. W relacjach podmiotów powiązanych, istniejące miedzy nimi uzależnienia, mogą wyeliminować reguły wolnej gry rynkowej, a ustalona cena za towar lub usługę może odbiegać od tej, którą ustaliłyby między sobą przedsiębiorstwa niezależne. Cenę taką nazwać możemy ceną transferową o charakterze zewnętrznym, ponieważ związana jest z występowaniem na rynku międzynarodowych grup kapitałowych, przedsiębiorstw wielonarodowych, koncernów czy holdingów produkujących i sprzedających towary lub świadczących usługi w więcej niż jednym kraju. Przedsiębiorstwa te składają się z kilku lub kilkunastu spółek, między którymi istnieje specyficzny typ zależności, wynikający z posiadania przez jedną z nich udziałów lub akcji drugiej spółki lub kilku spółek jednocześnie (powiązania kapitałowe) 2. Cenę transferową można zdefiniować w tym przypadku jako uzgodnioną cenę dotyczącą przemieszczania dóbr, usług, kapitału lub wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy przedsiębiorstwami tworzącymi grupę podmiotów powiązanych 3. Stosowanie cen transferowych we wzajemnych relacjach gospodarczych daje możliwość istotnego wpływania na wyniki podmiotów tworzących międzynarodowe przedsiębiorstwo i często porusza się w takich przypadkach problem przerzucanie dochodów 4. Ceny transferowe mogą się pojawić np. przy ustalaniu opłat za usługi księgowe, menedżerskie, doradztwa prawnego 2 B. Kowalewska, Ceny transferowe w przedsiębiorstwach międzynarodowych, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 947, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s M. Kotula, Ceny transferowe i motywy ich stosowania, w: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 2004, nr 1, s Należy pamiętać także o grupie przedsiębiorstw, które działają w jednym kraju i stosują ceny transferowe w celu obniżenia obciążeń podatkowych. Sytuacja taka będzie miała miejsce, jeśli jedno z przedsiębiorstw będzie podlegało innej formie opodatkowania, która z podatkowego punktu widzenia będzie korzystniejsza dla przedsiębiorstwa. 67

4 i podatkowego, ale również usługi o charakterze depozytowo kredytowym. Szacuje się, że ponad 60% ogółu transakcji międzynarodowych przypada na koncerny wielonarodowe i podmioty powiązane. Stosowanie cen transferowych jest przemyślanym działaniem mającym pomóc w zrealizowaniu określonych celów, co ukazuje schemat 1. Działania te określane są często jako strategia stosowania cen transferowych (ang. transfer pricing strategy). Cele stosowania polityki cen transferowych zwiększenie efektywności wszystkich spółek należących do danej grupy kapitałowej lub firm należących do danego związku gospodarczego wzrost wartości wybranych firm/ jednostek centra zysków wyodrębnienie firm/ jednostek centra kosztów, których głównym zadaniem jest obniżka jednostkowych kosztów usług utworzenie centrów przychodów wyodrębnienie podmiotów o znacznej autonomii działania, tzw. centrów inwestycyjnych Schemat 1. Strategia stosowania polityki cen transferowych Źródło: opracowanie własne na podstawie, M. Kotula, Ceny transferowe i motywy ich stosowania, w: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 2004, nr 1, s. 21. Drugi aspekt cen transferowych ma charakter wewnętrzny i występuje tylko w danym przedsiębiorstwie, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, nie powodując unikania płacenia podatków lub wyprowadzania pieniędzy. Cenę transferową (cenę rozrachunkową) można zdefiniować jako uzgodnioną wycenę usług, kapitału, dóbr wykorzystywaną do rozliczenia przychodów i kosztów prowadzonej działalności na poszczególne, wyodrębnione jednostki przedsiębiorstwa. Wewnętrzne ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną strukturę organizacyjną i składającą się z wielu jednostek i komórek organizacyjnych. W bankach najbardziej typowe rozrachunki dotyczą: rozliczeń działalności wydziałów pomocniczych (wydziałów powołanych do zapewnienia obsługi klientów w banku będą to koszty centrali czy też koszty funkcjonowania centrów wsparcia ), zagadnień cen pieniądza (koszt pozyskania i ulokowania pieniądza na rynku oraz 68

5 wynik prowadzonej działalności), materiałów bezpośrednich oraz konstrukcji mierników oceny wykonania zadań wyznaczonych poszczególnym jednostkom wewnętrznym (obejmuje także problemy oceny kierownictwa samodzielnej jednostki, która nie jest tożsama z oceną jednostki). 2. Znaczenie wewnętrznych cen transferowych W stosowanej polityce kształtowania wewnętrznych cen transferowych istotny jest odpowiedni podział wyniku zarządczego. Problem ten szeroko występuje w bankach, w szczególności pomiędzy oddziałami terenowymi, departamentami w centrali banku oraz pionami banku. Bez odpowiednio rozwiniętego i prawidłowego systemu cen wewnętrznych błędne dane będą służyły do podejmowania decyzji w sprawie rozwijania lub ograniczania, a nawet wycofywania z oferty określonej usługi z uwagi na niesatysfakcjonujący stopień efektywności. Rozrachunek wewnętrzny między jednostkami organizacyjnymi/wydziałami banku spełnia istotną funkcję stabilizującą prowadzoną działalność oraz wyniki ekonomiczne banku. Każdy system zarządzania scentralizowany i zdecentralizowany wymaga stosowania rozrachunku wewnętrznego. Przy centralizacji zarządzania kwestie pomiaru zysku tworzonego w poszczególnych wydziałach nie mają pierwszorzędnego znaczenia. Przy decentralizacji każdy wydział działa jak samodzielna jednostka ekonomiczna. Potrzebny jest wtedy system cen wewnętrznych, od którego zależą wyniki ekonomiczne jednostek organizacyjnych, oraz konieczny jest pomiar wkładu danej jednostki w wypracowany zysk banku 5. Wraz z rozwojem zakresu działalności banków (ilość usług, obsługiwanych rynków czy klientów), powodującym wzrost złożoności organizacyjnej banków oraz przy uwzględnieniu postępu technologicznego, rośnie znaczenie i udział informacji tworzonej na potrzeby zarządzania przez rachunkowość zarządczą. Bardzo duże znaczenie dla tworzonych informacji ma funkcjonujący system cen transferowych, ponieważ wywiera duży wpływ na wyniki analiz i raportów służących do oceny efektywności jednostek organizacyjnych (ośrodków odpowiedzialności) banku, a następnie, na podejmowane decyzje oraz motywację pracowników. 5 M. Dobija, Rachunkowość..., op. cit, s

6 3. Motywy tworzenia ośrodków odpowiedzialności w bankach Na wstępie rozważań o ośrodkach odpowiedzialności niezbędne jest zdefiniowanie centrum gospodarowania i jego znaczenia dla funkcjonowania banku. Centrum gospodarowania, którego szczególnym przykładem jest centrum zysku, jest to celowo zorganizowana część przedsiębiorstwa, którego kierownictwo przejmuje odpowiedzialność za określone efekty jego działania. Takimi częściami mogą być komórki organizacyjne banku (biznesowe obszary działania, oddziały, wydziały), ale też konkretne projekty. Względnie samodzielne (autonomiczne) podmioty gospodarcze są nazywane również minicentrami gospodarczymi lub ośrodkami odpowiedzialności, a także centrami odpowiedzialności. O ile centra gospodarowania są pojęciem z zakresu nauki o zarządzaniu, o tyle ośrodki odpowiedzialności są terminem stosowanym w rachunkowości i stanowią narzędzie rachunku odpowiedzialności. W skrócie mówi się często o centrum kosztu, centrum zysku i centrum inwestycyjnym (ang. cost center, profit center i investment center) 6. Praktyka wydzielania centrów odpowiedzialności w założeniu zawiera umożliwienie bardziej precyzyjnego ustalenia przyczyn różnej efektywności poszczególnych komórek, usprawnienia przepływu informacji, co pozwala na szybszą i trafniejszą identyfikację negatywnych działań czy słabych stron działalności bankowej. Następuje usprawnienie procesów gospodarowania, obniżka kosztów i w rezultacie poprawa efektywności 7. Oczywiste staje się również, że wydzielenie centrów zysków wyzwala dążenie do konkurencji, osiągnięcia wyższych wyników, powoduje wzrost motywacji pracowników 8. 6 Problematyka centrów odpowiedzialności została szeroko opisana w: M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, PWN, Warszawa Na temat rodzajów centów odpowiedzialności zobacz także: S. Nowosielski, Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s Autor wyróżnia centrum produkcyjne, centrum kosztów, centrum przychodów, centrum zysku oraz centrum inwestycyjne. 7 Na temat celów cząstkowych decentralizacji i tworzenia centrów odpowiedzialności zob. S. Nowosielski, Controlling..., op. cit., s oraz H. Błoch, Zasady tworzenia centrów odpowiedzialności i regulacji ich działań przez zarząd przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2003, nr 9, s M. Lisowski, Systemy controllingowe banków, w: Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji, red. nauk. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 948, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s W opracowaniu tym przyjęto, że 70

7 Szczegółowo wady i zalety funkcjonowania ośrodków odpowiedzialności zostały przedstawione w opracowaniu S. Nowosielskiego 9. Zgodnie z teorią, centrum zysku (centrum wynikowe lub też centrum operacyjne) tworzy się wówczas, gdy komórka wewnętrzna uczestniczy bezpośrednio w sprzedaży zewnętrznej, a tym samym poddawana jest ocenie rynku. Z punktu widzenia rachunkowego istnieje ponadto formalny warunek: możliwość adekwatnego pomiaru kosztów i przychodów dla danego podmiotu 10. Do dokonania rozliczenia centrum zysku z podejmowanych działań oraz sterowania kosztami i wynikiem przez kierownictwo centrum konieczna jest właściwa podmiotowa i technologiczna strukturalizacja kosztów według miejsc ich powstania. Utworzenie z danej komórki centrum zysku wprowadza naturalną barierę dla presji ich kierowników na wzrost kosztów, co może mieć miejsce w centrum kosztów. Taka sytuacja występuje wówczas, gdy kierownictwo jednostki ma słabe rozpoznanie potencjalnych możliwości komórki i istniejących tam rezerw wzrostu efektywności. W centrum wynikowym (zysku), odwrotnie niż w centrum przychodów, występuje zainteresowanie obniżką kosztów, gdyż prowadzi to do poprawy wyniku centrum 11. Dodatkowo powstają motywacje do dynamizowania strony przychodowej. Centrum zysku może zatem poprzez swoje decyzje wpływać na sprzedaż (ilość, ceny) oraz na koszty własne sprzedaży. oddziały banku są centrami zysku, w których kierownictwo może samodzielnie decydować o cenach i strukturze asortymentowej sprzedaży oraz o ponoszonych kosztach. 9 S. Nowosielski, Controlling..., op. cit., s Na konieczność zapewnienia pomiaru stopnia realizacji zadań na etapie planu, realizacji i ostatecznego wykonania określonych celów i zadań, spośród innych czynników wskazuje także H. Błoch, Zasady..., op. cit., s Presja poprawy wyniku poprzez obniżkę kosztów jest powodem m.in. restrykcyjnego podejścia do sprawy zwiększania czynników produkcji, co w bankowości odnieść można do problemu ograniczania zatrudnienia (oczywiście należy przy tym uwzględnić wpływ rozwoju technologicznego oraz poprawę organizacji pracy na redukcję zatrudnienia). W teorii produkcji podejście takie związane jest z silnym eksponowaniem postulatu marnotrawstwa po stronie nakładów, które oznacza, że jeżeli z danych nakładów można uzyskać określone wyniki, to wyniki te można także uzyskać z nakładów, które będą niewiększe niż nakłady początkowe. Natomiast zgodnie z neoklasyczną teorią przedsiębiorstwa, przy spełnieniu określonych założeń dotyczących funkcji produkcji, przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk przy takich nakładach czynników produkcji, dla których wartościowa krańcowa produktywność każdego czynnika produkcji jest równa jego cenie. 71

8 4. Sposoby ustalania cen transferowych 4.1. Zasady wyznaczania cen transferowych Podstawowe zasady, którymi należy kierować się tworząc system cen transferowych, przedstawione zostały na schemacie 2. Każda cena transferowa, ustalona z uwzględnieniem tych zasad, z ekonomicznego punktu widzenia jest generalnie uważana za właściwą, chociaż nie musi być ceną optymalną. Przy konstruowaniu cen wewnętrznych należy także pamiętać, że im bardziej złożona metoda zostanie użyta do określenia systemu cen transferowych, tym gorzej będzie ona postrzegana przez kierowników. W dodatku z punktu widzenia kosztów, złożony system ustalania cen wymaga o wiele więcej czasu i wysiłku przy wprowadzaniu go i rozliczaniu transakcji niż system prosty. Klasyfikacji cen transferowych można dokonać według różnych kryteriów. Przykładowym kryterium może być podstawa wyceny, dzięki czemu można wyróżnić cztery kategorie cen 12 : - ceny wewnętrzne oparte na kosztach rzeczywiste, planowe lub normatywne koszty usługi na poziomie kosztów zmiennych, kosztów pełnych lub ceny typu koszt plus, - ceny wewnętrzne rynkowe ceny, które jednostka osiąga przy sprzedaży wewnętrznej swoich usług lub ceny rynkowe stosowane przez inne przedsiębiorstwa, - ceny wewnętrzne negocjowane kształtujące się w rezultacie negocjacji między samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi; ceny te zwykle uwzględniają informacje o kosztach produkcji i cenach rynkowych produktów, - ceny wewnętrzne gwarantujące określoną stopę zwrotu kapitału uwzględniają koszty bez amortyzacji, rozmiary działalności i wielkość strumieni przyszłych wpływów. Generalnie, podstawą ustalania cen transferowych stosowanych w centrach zysku są ceny rynkowe (np. w banku będzie to cena pieniądza), w niektórych sytuacjach koszty (np. wycena usług świadczonych przez pion administracji), ceny negocjowane (np. rozliczenie prowizji od 12 M. Dobija, Rachunkowość..., op. cit., s. 204; S. Sojak, Rozrachunek wewnętrzny wycena transferów i pomiar oceny działalności w praktyce, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2001, nr 4, s Dodać należy, że wyróżnia się także ceny podwójne ustalane na różnych poziomach dla sprzedającego i kupującego, które zaliczyć można do jednej z czterech wymienionych kategorii. 72

9 klienta danej jednostki obsługiwanego przez inną jednostkę operacyjną banku) lub ceny podwójne. Natomiast w centrach kosztów podstawą cen transferowych są koszty 13. Przy czym obserwuje się przesunięcie w kierunku cen rynkowych. Potwierdza to także praktyka bankowa. Postulaty w stosunku do cen transferowych ceny wewnętrzne powinny być właściwą podstawą określenia wyniku działalności gospodarczej w samodzielnej jednostce ceny wewnętrzne powinny stwarzać podstawy podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych ceny wewnętrzne powinny umacniać samodzielność wydzielonej jednostki gospodarczej maksymalna cena transferowa nie powinna być wyższa od najniższej ceny rynkowej, za jaką jednostka kupująca może nabywać produkty lub usługi na rynku zewnętrznym minimalna cena transferowa nie powinna być niższa niż suma kosztów krańcowych produkcji jednostki sprzedającej powiększonych o koszty utraconych korzyści Schemat 2. Zasady ustalania cen transferowych Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Sojak, Rozrachunek wewnętrzny wycena transferów i pomiar oceny działalności w praktyce, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2001, nr 4, s. 19 oraz M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s Należy zwrócić uwagę, że dużym problemem w banku nie jest rozliczenie usług wewnątrz banku pomiędzy centrum kosztowym a centrum wynikowym, ponieważ można to zapewnić poprzez właściwą ewidencję kosztów. Bardziej skomplikowane jest dokonanie rozliczeń pomiędzy centrami zysku banku, np. klient danego oddziału jest obsługiwany w innym oddziale lub dokonuje transakcji za pomocą kanału ban- 13 S. Sojak, Rozrachunek..., op. cit., s

10 kowości elektronicznej. Innym przykładem jest rozliczenie wyniku oddziału banku z pozyskanych środków finansowych oraz koszt pozyskania środków na akcję kredytową. Oddział, pozyskując środki z rynku ponosi jednocześnie koszty odsetkowe i otrzymuje wynagrodzenie w postaci przychodów ustalonych na podstawie ceny transferowej. Natomiast, gdy oddział banku udziela finansowania otrzymuje wynagrodzenie w postaci przychodów odsetkowych i jednocześnie ponosi koszt pozyskania środków na akcję kredytową, koszt ustalany także na podstawie ceny transferowej. Istnieje kilka metod określenia tych cen transferowych, z czego najpopularniejsze są metody rynkowe bazujące na stopach oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym. Cena transferowa podlega często różnym korektom i najczęściej cena rynkowa pieniądza jest podwyższana o określony wskaźnik. Ekonomiczny model ustalania cen transferowych zakłada, że ich celem jest osiąganie optymalnych z punktu widzenia korporacji rozmiarów produkcji i wymiany wewnętrznej 14. Z przeprowadzonych badań ankietowych wśród przedsiębiorców wynika, że wśród stosowanych me- 14 M. Kotula, Ceny..., op. cit., s Autor wyróżnia szczegółowe sposoby ustalenia cen transferowych, które mogą bazować na: - metodzie podziału zysku (marży), która polega na określeniu łącznych zysków podmiotów powiązanych z danej transakcji oraz podziale tych zysków w takiej proporcji, w jakiej dokonałby tego podmioty niezależne; podział ten może się odbywać w proporcji do poniesionych kosztów zmiennych produkcji, kosztu technicznego wytworzenia (koszty zmienne i stałe bezpośredniej produkcji plus uzasadniona część kosztów pośrednich wytworzenia) lub kosztów standaryzowanych występujących w planach produkcyjnych; - cenie negocjowanej, która występuje w przypadku braku zgody między podmiotami na stosowanie ceny rynkowej z określonych przyczyn; - cenie ustalonej na poziomie kosztów produkcji powiększonych o koszt utraconych korzyści, oznaczających utracone dochody z tytułu zaniechania jednej działalności na rzecz drugiej; - cenie opartej na krańcowych kosztach, która oznacza wyznaczenie ceny na poziomie zrównania kosztów krańcowego związanego ze zwiększeniem produkcji o jednostkę z przychodem krańcowym wyznaczonym przez wzrost wielkości sprzedaży o jednostkę; - cenie opartej na rzeczywistych całkowitych kosztach wytworzenia, obejmujących techniczny koszt wytworzenia, koszty zarządu i koszty sprzedaży. Autor podaje także metody badania poprawności wyznaczonego poziomu cen transferowych, które są zalecane przez organy podatkowe i są to: metoda porównania ceny niekontrolowanej, metoda ceny odsprzedaży, metoda rozsądnej marży (koszt plus). 74

11 tod ustalania cen dominuje grupa metod bazujących na całkowitych kosztach wytworzenia, zmiennych kosztach wytworzenia oraz cenach umownych. Ponadto przedsiębiorstwa najczęściej stosowały więcej niż jedną metodę dla wyceny transferów (najpopularniejsze to rzeczywiste całkowite koszty wytworzenia, ceny umowne, całkowite koszty wytworzenia plus narzut zysku, zmienne koszty wytworzenia rzeczywiste oraz ceny rynkowe). Jedną metodę stosowało 40% przedsiębiorstw, dwie metody 30%, trzy metody 20%, cztery lub pięć metod 5%, więcej niż 5 metod 5% przedsiębiorstw. Ankietowani potwierdzili istnienie wpływu stosowanych metod wyceny transferów na: osiągnięcie podstawowych celów polityki kształtowania cen transferowych (osiągnięcie zgodności celów menedżerów spółek powiązanych) oraz na maksymalizację zysków całego przedsiębiorstwa. Natomiast ankietowani mieli podzielone zdania na temat wpływu stosowanych metod wyceny transferów na maksymalizację zysków poszczególnych ośrodków. Ponadto wystąpiły duże różnice zdań w zakresie wpływu metod wyceny transferów na zwiększenie autonomii działania poszczególnych menedżerów Porównanie metod ustalania wewnętrznych cen transferowych Metody ustalania wewnętrznych cen transferowych 16. zostały scharakteryzowane w tabeli 1. W celach porównawczych zebrano podstawowe zasady, zalety, wady i najważniejsze cechy poszczególnych metod. 5. Wpływ cen transferowych na efektywność oddziałów banku 5.1. Kalkulacja kosztów Aby zbadać korzyści z zaangażowania banku w świadczenie określonych usług oraz efektywności poszczególnych jednostek banku konieczną jest analiza ustalająca wynik finansowy z pojedynczej transakcji. Suma tych 15 S. Sojak, Rozrachunek..., op. cit., s Szerzej na temat ustalania optymalnych cen transferowych dla centrów biznesowych, konkretnych metod (np. matematyczna, tabelaryczna), podejść (zastosowanie optymalnej wielkości sprzedaży koszty marginalny równy przychodowi marginalnemu, uwzględnieniem istnienia rynku zewnętrznego, itp.) zob.: S. Sojak, Ustalenie optymalnej ceny transferowej dla centrum kosztów, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2000, nr 6, s. I-VIII; M. Marcinkowska, Analiza rentowności produktów banku, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2001, nr 5, s

12 wyników tworzy wynik finansowy na usłudze lub grupie usług, dalej wynik na kliencie lub grupie klientów oraz wynik jednostek organizacyjnych (oddziałów i regionów). Po stronie przychodów występują zazwyczaj: nadwyżka odsetkowa (tzw. marża banku) oraz prowizje i opłaty, a po stronie kosztów koszty zakładowe (tj. koszty przeprowadzenia transakcji) oraz koszty ryzyka. Przy czym nie dla każdej transakcji można określić cztery składniki wyniku. W przypadku depozytów nie szacuje się kosztów ryzyka, w przypadku polecenia przelewu nie ma nadwyżki odsetkowej i kosztów ryzyka 17. Rodzaje cen Ceny umowne i dualne Metody ustalania cen transferowych Opis Tabela 1 Podstawowe zasady Ceny transferowe mają charakter cen dualnych w przypadku występowania podwójnego systemu cen, zgodnie z którym jednostka świadcząca usługi (zakład sprzedający) ustala cenę transferową na poziomie ceny rynkowej, natomiast jednostka korzystająca z usługi (zakład kupujący) na poziomie kosztów zmiennych. Zalety metody System ten pozwala zatrzymać marżę przy jednostce, która dokonała transferu, a z drugiej strony minimalizuje koszty wewnętrznego zakupu. System ten eliminuje sztuczny podział marży pomiędzy wewnętrzne zakłady. Stosowanie cen dualnych jako cen transferowych ma następujące zalety: - dopingują zakłady sprzedające do maksymalizowania zysku, dostarczając jednocześnie zakładom kupującym informacji o cenach niezbędnych do podejmowania decyzji krótkoterminowych, - zgodność celów menedżerów zakładowych i firmy jako całości może być zachowana, ponieważ system ten zachęca raczej do zaangażowania się po stronie transferów wewnętrznych niż po stronie zakupów zewnętrznych, - redukuje konflikty wewnętrzne powstałe podczas wewnętrznych negocjacji cenowych. Cechy szczególne W wyniku zastosowania tego systemu suma wyników poszczególnych ośrodków odpowiedzialności jest wyższa niż wynik całego przedsiębiorstwa. Różnica jest ewidencjonowana na specjalnym koncie korygującym M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005, s. 95.

13 Rodzaje cen Ceny oparte na kosztach Ceny rynkowe Opis Podstawowe zasady Wyróżnia się trzy metody określania cen kosztowych: - ceny oparte na kosztach zmiennych, - ceny oparte na kosztach całkowitych, - ceny typu koszt plus. Ceny są równe kosztom zmiennym lub kosztom całkowitym wytworzenia półproduktu lub usługi na wydziale, a w przypadku cen koszt plus stosuje się jeszcze odpowiednio określony narzut. Ceny kosztowe stosowane w rozliczeniach wewnętrznych są ustalane: - w sposób normatywny /koszty zmienne/ firma może stosować normatywny rachunek kosztów, ceny odzwierciedlają niezbędne nakłady na wytworzenie produktów, wymagana jest duża dyscyplina wydatków brak kontroli przy stosowaniu kosztów rzeczywistych prowadzi do nadmiernego zużycia czynników produkcji obniżających efektywność działu sprzedażowego; dla banku zbyt wysokie koszty pośrednie usługi spowodują wzrost kosztów jednostkowych tej usługi, co przy zbyt małym potencjale klientów doprowadzić może do utraty rentowności obsługi określonych grup klientów; - przy zastosowaniu kosztu wytworzenia /koszty rzeczywiste/ stosowane przy centralnym zarządzaniu firmą i występują zwykle przy rozliczaniu mniejszych jednostek pomocniczych; - na poziomie ceny typu koszt plus zastosowanie przy decentralizacji i braku cen rynkowych na półprodukty, do rozwiązania problem określenia cen i ich aktualizacji. Wady Główny kierunek krytyki tych cen nawiązuje do alokacji środków produkcji, która przy cenach kosztowych nie zawsze jest optymalna i ma tendencję do wypaczania się. Zalety Mimo to, jak pokazują badania, stosowanie tych cen jest dość popularne, nawet przy możliwości wykorzystania ceny rynkowej. Wiąże się to z tym, że ceny typu kosztowego" otrzymuje się z systemu rachunku kosztów, można je zatem bieżąco aktualizować. Są przejrzyste i zawierają dużo informacji, zwłaszcza przy prowadzeniu szczegółowej kalkulacji. Ten sposób rozliczeń wewnętrznych w bankach ma zastosowanie np. przy rozliczaniu wszelkiego rodzaju usług niezbędnych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania oddziałów banku (np. koszty związane z prowadzeniem rachunku bieżącego, koszty utrzymania placówki itd.). Podstawowe zasady Ceny wewnętrzne rynkowe są to ceny, które jednostka świadcząca usługi lub wytwarzająca półprodukty może otrzymać na rynku zewnętrznym i równocześnie za które jednostka nabywająca może nabyć na rynku potrzebne półprodukty. 77

14 Rodzaje cen Opis Uwagi dodatkowe W teorii przy świadczeniu usług/sprzedaży półproduktów w obrębie firmy nie ponosi się zwykle kosztów sprzedaży, w związku z czym faktyczna cena jest nieco niższa niż rynkowa. W bankach sytuacja ta jest trochę skomplikowana ponieważ jednostką świadczącą usługi/sprzedającą półprodukt i nabywającą usługi/kupującą półprodukt może być ta sama jednostka. Oddział banku, który przyjmuje lokaty od klientów sprzedaje środki finansowe do centrali banku po określonej cenie najczęściej opartej na stawce referencyjnej WIBID 1M pomniejszonej o koszt rezerwy obowiązkowej i ewentualnie jeszcze korygowanej wskaźnikiem w dół. Ten sam oddział jednocześnie kupuje od centrali środki niezbędne do akcji kredytowej cena w tym przypadku jest najczęściej oparta na stawce referencyjnej WIBOR 1M z możliwością korekty w górę o określony wskaźnik. Przy tak ustawionych cenach (stawka WIBID i WIBOR bez wskaźników korygujących) rozliczenia oddziału banku z centralą odbywają się z wykorzystaniem cen rynkowych. Stosowanie ewentualnych wskaźników korygujących stawki WIBID i WIBOR na korzyść centrali banku powoduje że ceny mimo, że powinny być niższe niż rynkowe, to stają się mniej korzystne dla oddziałów. Zalety Zasadniczą korzyścią stosowania wewnętrznych cen rynkowych jest to, że rachunek wyników każdej jednostki ma solidne rynkowe uzasadnienie funkcjonowania i ukazuje rzeczywisty wkład jednostki w łączny zysk firmy. Teoretycznie ten rodzaj cen zapewnia optymalne decyzje z punktu widzenia zgodności celów firmy jako całości, podstawę oceny kierownictwa oraz umacnianie samodzielności jednostki. Wady W rzeczywistości nieczęsto istnieje idealny konkurencyjny rynek na półprodukty, a wówczas tracą podstawę teoretyczne analizy tych cen oparte na kosztach oraz przychodach krańcowych i pojawia się niezgodność poczynań poszczególnych jednostek firmy z punktu widzenia celu ogólnego. Przykładowo, przy doskonałym rzeczywistym rynku zakład sprzedający produkcję (półprodukty, usługi) nie mógłby sprzedać całej produkcji po stałej cenie, ponieważ wzrost produkcji spowoduje obniżkę cen. Optymalny rozmiar produkcji jest wyznaczony liczbą produktów, przy której koszt krańcowy zrównuje się z przychodem krańcowym. W zakładzie, który występuje w roli nabywcy, przy wzroście ceny nabycia wzrasta koszt krańcowy, zatem przy podwyższaniu cen w zakładzie sprzedającym pojawia się tendencja do zmniejszania rozmiaru produkcji w zakładzie nabywającym. Zatem przy cenach rynkowych i rzeczywistym rynku ujawniają się rozbieżności celów z punktu widzenia ogólnych celów firmy. Należy zauważyć, że do nieskrępowanego oddziaływania sił rynkowych na ceny wewnętrzne potrzebne jest istnienie odpowiednich zdolności 78

15 Rodzaje cen Opis produkcyjnych w poszczególnych jednostkach. Warunek ten nie zawsze jest spełniony, często bowiem występują nadwyżki lub niedobory zdolności produkcyjnych, co dodatkowo utrudnia rozliczenia oparte na cenach rynkowych. Ceny negocjowane Podstawowe zasady Ceny ustalane w wyniku negocjacji kierownictwa firmy. Negocjacje są potrzebne przy każdym systemie cen. Nawet system cen rynkowych wymaga omówienia i rozwiązania kwestii kosztów sprzedaży, wyboru ceny realizacji sprzedaży spośród wielu cen rynkowych itp. Negocjacje pojawiają się zwykle przy występowaniu wielu trudności z ustanowieniem zadowalającego systemu cen wewnętrznych, które powstają przy cenach typu koszt plus lub cenach rynkowych. Zalety W szczególności proces negocjacji można uważać za substytut rynku, w związku z czym można oczekiwać, że ustalone w trakcie negocjacji ceny wewnętrzne także powinny być podstawą prawie optymalnych decyzji z punktu widzenia firmy. Równocześnie w procesie negocjacji strony dochodzą do porozumienia, znikają tarcia i napięcia wywołane sztywnym, narzuconym systemem rozliczeń. Uważa się, że ceny negocjowane są odpowiednie w sytuacji istnienia rynku z wieloma ułomnościami. Wówczas proces negocjacji ma rzetelną podstawę i jedynie uzupełnia brak informacji ze strony rynku przy ogólnym porozumieniu stron. Wady Przy braku rynku na półprodukty proces negocjacji nie spełnia zwykle oczekiwań, ponieważ decyzje kupna i sprzedaży są z góry przesądzone. W tej sytuacji powinno się poprzestać na organizowaniu ośrodków kontroli kosztów zamiast ośrodków kontroli zysku. Uważa się ponadto, że każdy system cen ma określone ułomności i w rzeczywistości zapewnia jedynie prawie optymalne decyzje. Ten poziom doskonałości osiąga się również przy cenach negocjowanych, gdy negocjacje znajdują odpowiednie podstawy rynkowe. Ceny gwarantujące określoną stopę zwrotu Podstawowe zasady Idea stosowania tych cen wynika z możliwości występowania dużej różnicy w wielkości zainwestowanego kapitału w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, w szczególności jeśli chodzi o środki trwałe i wyposażenie. Przy dużym nasyceniu środkami trwałymi koszty stałe znacznie się zwiększają (amortyzacja), a ten rodzaj kosztów wywołuje największe trudności przy określaniu ceny. W bankach natomiast największe problemy rodzi przypisanie kapitału własnego do poszczególnych jednostek (chodzi o pokrycie w kapitale własnym niezbędnym do prowadzenia działalności bankowej). Przeprowadzanie operacji bankowych wymaga zaangażowania czynnika pieniężnego w jego funkcję 79

16 Rodzaje cen Opis gwarancyjną, a więc zaangażowanie kapitału własnego. W tym zakresie, w jakim pewne operacje wiążą kapitał własny, nie może on być wykorzystywany do innych transakcji. W związku z tym konieczna jest też odpowiednia alokacja kapitału własnego i obciążenie oddziału jego kosztami. Podział kapitału powinien uwzględniać zakres odpowiedzialności prowadzonej przez oddział oraz ryzyko z nią związane. Podział ten pozwala także ocenić efektywność jednostki z punktu widzenia właściciela kapitału poprzez porównanie wskaźników ROE. Biorąc pod uwagę kapitał zainwestowany w samodzielnej jednostce (lub przypisany do danej jednostki), posiadaną wiedzę na temat kosztów świadczenia usług oraz oczekiwaną stopę zwrotu kapitału można wyznaczyć cenę stosując koncepcję wewnętrznej stopy zwrotu. Sposób ustalenia ceny Oznaczenia: K 1 = K s +V 1 k z koszt całkowity jako suma kosztów stałych (K s ) i zmiennych (K z = V 1 k z ), bez uwzględnienia amortyzacji w kosztach stałych; V 1 planowany rozmiar produkcji w roku 1; N kapitał zainwestowany w zakładzie (aktywa zobowiązania); N 1 = N(1 d 1 ) wartość kapitału po upływie roku; d 1 wskaźnik rocznej deprecjacji kapitału w roku 1; S 1 = p V 1 sprzedaż w roku 1; P cena jednostkowa półproduktu; r zakładana stopa zwrotu w roku 1. Cenę wewnętrzną usługi wyznacza się z równania stopy zwrotu, według którego teraźniejsza wartość przyszłych wpływów zrównuje się z nakładami (N). Zatem: N = (S 1 K 1 ) / (1+r) + N 1 / (1+r) Z równania oblicza się cenę: p = k z + (N(r + d 1 ) + K s )/ V 1 Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Sojak, Ustalanie cen transferowych umownych i dualnych, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2001, nr 2, s ; M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2002, s ; E. Kulińska-Sadłocha, Rachunek kosztów w oddziale banku, w: Funkcjonowanie współczesnego banku, red. A. Janc, A. Krymarys-Balcerzak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004, s Wpływ cen transferowych na efektywność oddziałów banku 5.1. Kalkulacja kosztów Aby zbadać korzyści z zaangażowania banku w świadczenie określonych usług oraz efektywności poszczególnych jednostek banku konieczną jest 80

17 analiza ustalająca wynik finansowy z pojedynczej transakcji. Suma tych wyników tworzy wynik finansowy na usłudze lub grupie usług, dalej wynik na kliencie lub grupie klientów oraz wynik jednostek organizacyjnych (oddziałów i regionów). Po stronie przychodów występują zazwyczaj: nadwyżka odsetkowa (tzw. marża banku) oraz prowizje i opłaty, a po stronie kosztów koszty zakładowe (tj. koszty przeprowadzenia transakcji) oraz koszty ryzyka. Przy czym nie dla każdej transakcji można określić cztery składniki wyniku. W przypadku depozytów nie szacuje się kosztów ryzyka, w przypadku polecenia przelewu nie ma nadwyżki odsetkowej i kosztów ryzyka 18. Rachunek efektywności w banku można sprowadzić do dwóch głównych sfer działalności usług bankowych związanych z odsetkami (np. kredyty, depozyty) i niezwiązanych z odsetkami (np. prowadzenie rachunku bankowego, przelew, potwierdzenie czeku). W obu przypadkach stosuje się inne techniki, które pozwalają na ocenę ich efektywności. Działalność banku związana z uzyskiwaniem (płaceniem) odsetek z tytułu udzielonych kredytów (pozyskanych depozytów) to tzw. sfera wartościowa, natomiast usługi związane z prowadzeniem rachunku to tzw. sfera zakładowa 19. Podział na sferę zakładową i wartościową nie jest jednoznaczny (np. prowizję od kredytu należy zaliczyć do sfery zakładowej). W rachunku efektywności, a w szczególności w jego części odnoszącej się do sfery zakładowej, istotny jest podział kosztów na 20 : - koszty bezpośrednie i pośrednie koszty pośrednie odnoszone są na usługi za pomocą odpowiedniego klucza podziału, przy czym różne grupy kosztów pośrednich mogą być rozliczane według różnych kluczy podziału, - koszty stałe i zmienne koszty stałe to koszty niezależne od wolumenu dokonywanych operacji; dodatkowo w przeciwieństwie do kosztów zmiennych jednostkowy koszt stały obniża się wraz z wzrostem wolumenu operacji, - koszty kontrolowane i niekontrolowane koszty kontrolowane to 18 M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005, s Sytuacja taka związana jest ze specyfiką rachunkowości bankowej, powodująca niemożliwość prostego przeniesienia zasad, czy modeli oceny rentowności produktów, z innych branż. W bankach sprzedaż usług uwidoczniona jest poza rachunkiem zysków i strat także w bilansie (np. kredyty i depozyty). 20 M. Iwanicz-Drozdowska, Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa 1999, s Zob. także M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie..., op. cit., s

18 koszty, których poziom jest w stanie racjonalnie regulować osoba zarządzająca i odpowiedzialna za funkcjonowanie danej jednostki organizacyjnej. Rachunek efektywności, obok analizy standingu banku, narzędzi monitorowania i ograniczania ryzyka bankowego oraz planowania i budżetowania, jest jednym z podstawowych instrumentów wykorzystywanych w controllingowym podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem bankowym. Nastawiony na identyfikację słabych i mocnych stron oferowanych usług, obsługiwanych klientów lub jednostek organizacyjnych wspiera w sposób istotny proces decyzyjny, zwiększając tym samym konkurencyjność banku 21. Ogólnie można przyjąć, że wpływ na osiąganą marżę na świadczonej usłudze ma przede wszystkim marża odsetkowa (przychody i koszty odsetkowe), przychody z prowizji i opłat, koszty działania banku bezpośrednie i pośrednie oraz koszty rezerw 22. Niezależnie od metody sporządzania rachunku efektywności działania oddziału banku, zawsze będzie on uwzględniał elementy 23 uwidocznione na schemacie 3. Najwięcej uwagi w literaturze poświęca się ustaleniu marży odsetkowej dla wybranych usług oraz rozliczeniu kosztów działań. Rozliczenie przychodów z prowizji i opłat nie stwarza z reguły bankom problemów technicznych i jest to jedynie sprawa odpowiedniej ewidencji oraz podziału niektórych prowizji między kilka jednostek banku (często dla rozliczenia prowizji i opłat wykorzystuje się ceny negocjowane). Natomiast sposoby rozliczenia kosztów działania banku oraz ustalania marży odsetkowej ewoluowały. Ustalenie wyniku na operacjach finansowych oraz wyniku na przychodach z akcji, udziałów oraz innych papierów war- 21 T. Dzida, Ocena efektywności odsetkowych produktów bankowych, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2001, nr 9, s M. Marcinkowska, Analiza..., op. cit., s Przedstawione składniki rachunku wyników można przedstawić także w tzw. rachunku pokryć finansowych, który daje wiele odpowiedzi na temat rentowności produktów, oddziału, banku. Pokrycie I stopnia stanowi różnica między bezpośrednimi przychodami i kosztami danego oddziału, na które składają się wynik na odsetkach, prowizjach, ryzyku, pozycji wymiany, zaangażowania banku oraz kosztach działania banku (koszty rzeczowe oraz personalne). Pokrycie II stopnia jest rozszerzone o wynik z transferu środków (odsetki za przekazane i otrzymane środki) oraz prowizje za usługi świadczone dla innych/przez inne jednostki. Pokrycie III stopnia powstaje poprzez doliczenie kosztów centrali (koszty zarządu, komórek zaplecza, serwisu). Za: E. Kulińska- Sadłocha, Rachunek..., op. cit., s

19 tościowych odbywa się głównie na poziomie centrali banku. Rozliczenie wyniku na rezerwach w podziale na oddziały jest stosunkowo proste, ponieważ jest ono dokonywane na podstawie przypisania klienta do oddziału i sprowadza się do ewidencji utworzonych i rozwiązanych rezerw celowych i rozliczeniu tych kosztów (przychodów) na poszczególne obszary działalności i usługi banku. Pewne trudności mogą wystąpić w przypadku rozliczenia pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, które mogą nie być rozliczane bezpośrednio na poszczególne jednostki organizacyjne 24. wynik na aktywach i pasywach (złotowych i walutowych) tworzą wynik odsetkowy wynik z prowizji i opłat (przychody i koszty prowizji) Elementy rachunku efektywności wynik na operacjach finansowych wraz z przychodami z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych wynik z pozycji wymiany (wraz z pierwszymi 3 kategoriami wyniku tworzy wynik na działalności bankowej) wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych wynik na rezerwach koszty bezpośrednie przychody i koszty z tytułu usług wzajemnych Schemat 3. Elementy rachunku efektywności oddziału banku Źródło: opracowanie własne 24 Z punktu widzenia oddziału banku największy wpływ na tę pozycję będą miały np. sprzedaż, likwidacja rzeczowych składników majątku trwałego. 83

20 W kolejnych podpunktach zostaną przedstawione najpopularniejsze i najbardziej efektywne metody ustalenia wyniku na danej transakcji, który jak już wielokrotnie sygnalizowano jest podstawą rachunku efektywności. Należy przy tym pamiętać, że będą to pewne uproszczenia rzeczywistości i że ostateczne rozwiązania w każdym banku uwzględniają specyfikę jego funkcjonowania Kalkulacja marży odsetkowej Kalkulacja marży odsetkowej na usłudze opiera się zazwyczaj na pewnych założeniach, które pozwalają przypisać do usługi aktywnej (kredytu) koszty odsetkowe, a do usługi pasywnej (depozytu) przychody odsetkowe. Bardzo rzadko istnieje możliwość bezpośredniego przyporządkowania do określonej pozycji aktywów konkretnych źródeł finansowania o określonej cenie i odwrotnie: bezpośredniego przyporządkowania do określonej pozycji pasywów konkretnych kierunków zainwestowania pozyskanych środków. Takie sytuacje są niezwykle rzadkie i banki muszą dokonywać pewnych uproszczeń w kalkulacji marży odsetkowej i dlatego też do oceny efektywności usług powinny wykorzystywać ceny transferowe ustanowione dla aktywów i pasywów w określonych walutach i określonych terminach zapadalności/wymagalności 25. Schemat 4 ukazuje metody przypisania przychodów i kosztów odsetkowych do określonych usług bankowych Metoda odsetek rynkowych i metoda wyceny transferu Metoda odsetek rynkowych zapewnia wiarygodną alokację kosztów i przychodów odsetkowych nie tylko na poszczególne jednostki organizacyjne banku, ale również na usługi i klientów, dzięki czemu umożliwia właściwą ocenę ich efektywności. Dla tej metody charakterystyczne jest, 25 M. Marcinkowska, Analiza..., op. cit., s Na temat tradycyjnych metod liczenia efektywności produktów odsetkowych zob.: M. Iwanicz-Drozdowska, Metody..., op. cit., s W metodach tradycyjnych punktem wyjścia jest tzw. bilans odsetkowy, który odzwierciedla podział poszczególnych pozycji bilansu banku z punktu widzenia oprocentowania. W metodzie jednej puli całkowitą marżę odsetkową tworzy różnica między średnim oprocentowaniem aktywów i pasywów. Marże cząstkowe dla poszczególnych pozycji bilansu oblicza się przyjmując założenie, że każda pozycja aktywów jest finansowana średnią stopą procentową pasywów i każda pozycja pasywów jest lokowana według średniego oprocentowania aktywów. 84

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Stanowisko w postępowaniu w sprawie z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 22 czerwca 2007 roku o zatwierdzenie instrukcji i opisu kalkulacji kosztów. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo