Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r."

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego, zwanego serwisem wieczorna.pl lub Portalem, na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki, który ma funkcjonować w ramach usług internetowych świadczonych przez wydawnictwo Merkuriusz Polski integrujące 100 lokalnych serwisów dostępnych na wydzielonych domenach internetowych. Serwis internetowy wieczorna.pl będzie zawierał unikalny kontent wraz z wyspecjalizowanymi funkcjonalnościami o charakterze kulturalno społecznościowym, w tym wybranymi treściami pochodzącymi z pozostałych lokalnych serwisów. Docelowo Wydawnictwo Merkuriusz będzie skupiało ok. 100 portali regionalnych stanowiących zintegrowaną całość oferującą treści związane z kulturą, sztuką i rozrywką, jak również informacje z powszechnie znanych kategorii, takich jak np.: biznes, polityka, sport, gospodarka, ekonomia, technologia. Na bazie serwisu internetowego Wydawnictwa Merkuriusz skupiającego ok. 100 portali regionalnych będą realizowane usługi informacyjne i społecznościowe dla mieszkańców poszczególnych regionów, w tym również będą zapewnione zintegrowane usługi kulturalno edukacyjne wykorzystujące m.in. funkcjonalności serwisów społecznościowych. -1-

2 Źródło finansowania zamówienia Wykonanie przedmiotu zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 dotyczącego wsparcia działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach 8. osi priorytetowej obejmującej Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, I. Zamawiający Wieczorna.pl Sp. z o.o., Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24A Postępowanie na zamówienie usługi prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności i równości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu serwisu internetowego, zwanego dalej serwisem wieczorna.pl lub Portalem, na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki, zintegrowanego z ok 100. różnymi tytułami lokalnymi dostępnymi na wydzielonych domenach internetowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 niniejszego zapytania ofertowego. III. Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 15 czerwca 2014 r. IV. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania. -2-

3 2. Akceptują bez zastrzeżeń warunki Umowy wraz z przekazaniem praw autorskich i majątkowych do opracowanego oprogramowania w ramach zamówienia. 3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą). Warunkiem spełnienia wymagania określonego w pkt. 3 jest dostarczenie dokumentu: kopia (skan) odpisu z KRS, kopia (skan) zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadają udokumentowane doświadczenie związane z opracowaniem co najmniej dwóch serwisów o zbliżonej funkcjonalności. Powyższy warunek Wykonawca powinien udokumentować oświadczeniem, które jest częścią składową formularza ofertowego. 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Oferent jest podmiotem niepowiązanym z Zamawiającym w sposób osobowy lub kapitałowy, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności: uczestniczenie w spółce jako wspólnik lub tworzenie z Wieczorna.pl Sp. z o.o. spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie co najmniej 10 % udziałów w Wieczorna.pl Sp. z o.o.; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli niniejszy warunek będzie weryfikowany na podstawie przedłożonych przez Oferenta oświadczeń będących załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. V. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć: skan podpisanego Formularza ofertowego oraz Oświadczenia Wykonawcy wraz z wykazem informacji określonych w Warunkach udziału w postępowaniu, skan odpisu z KRS (wystarczająca jest elektroniczna kopia pobrana z https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t), -3-

4 skan zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczy osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą skan dokumentu jest wystarczającym dowodem. 2. Oferta powinna być: przygotowana w formacie PDF i doc, opatrzona znakiem firmowym, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, wskazywać osobę do kontaktu (e mail, tel.). 3. Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna posiadać termin ważności oferty. 5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 6. Oferta może dotyczyć jedynie całości przedmiotu zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia. 7. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. 8. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik Projektu Wieczorna.pl dostępny pod adresem i numerem telefonu Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, przy czym fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, potwierdzany jest wyłącznie na żądanie strony. VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert Ofertę należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2013 r., do godz w formie elektronicznej na adres z dopiskiem w tytule maila Zapytanie Ofertowe nr 3/2013. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadamia wszystkich Wykonawców. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. VII. Ocena ofert 1. Ocena ofert składa się z następujących dwóch etapów: Etap 1 Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Etap 2 W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych -4-

5 ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny. 2. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie. Kryterium nr 1 Cena oferty C waga 60%, za wykonanie Portalu zgodnie z wymaganiami, o których mowa w rozdziale III niniejszego Zapytania ofertowego. Kryterium nr 2 Jakość J waga 40%, stanowiąca średnią arytmetyczną, przedstawioną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyciągniętą z sumy punktów przyznanych przez Zamawiającego każdemu serwisowi internetowemu wchodzącemu w skład portfolio Wykonawcy. Portfolio powinno zostać dostarczone wraz z ofertą (w postaci linków, odnośników etc.) i powinno zawierać prezentację trzech (należy podać do oceny nie więcej niż trzy serwisy) wykonanych przez Wykonawcę w przeciągu ostatnich 3 lat serwisów internetowych, zawierającą nazwy oraz adresy internetowe (stron głównych i wersji mobilnych, o ile serwisy je posiadają) przedstawianych serwisów. Minimalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez portfolio wynosi 30 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez portfolio wynosi 200 pkt. Podkryteria oceny przedstawionych serwisów internetowych: Ocena portfolio: ankieta audytorska 30,00% W celu oceny ogólnej użyteczności przedstawionych w portfolio przykładowych serwisów internetowych Zamawiający skorzysta z autorskiej ankiety. Ocenie Zamawiającego w obrębie ankiety będą podlegały wskazane w niej obszary. Wynik ankiety stanowi suma ocen cząstkowych z obszarów A E. Minimalna liczba punktów możliwa do uzyskania w dla każdego serwisu wynosi 30 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w dla każdego serwisu wynosi 160 pkt. Ankietę opisuje poniższa tabela: Obszar oceny Kryteria Ocena Uwagi Ocena zawartości 1. Serwis zawiera różnorodne informacje na stronie głównej 2. Serwis prezentuje informacje o organizacji i jej ofercie w szczegółowy sposób 3. Serwis prezentuje informacje o organizacji i jej ofercie w sposób intuicyjny 4. Użyteczność warstwy graficznej serwisu realizuje warunek jej nauczalności i zapamiętywalności 5. Użyteczność warstwy graficznej pozwala pokierować użytkownika ku właściwemu elementowi, jeśli popełnił błąd w nawigacji stroną 6. Odwiedzając ten serwis czuje się jego unikatowość 7. Serwis zachęca swoją zawartością do Każde kryterium punktowane wg skali 1 5 pkt, gdzie: 1 zdecydowanie nie, 5 zdecydowanie tak; uśredniona łączna ocena zawiera się w przedziale: 7 35 pkt -5-

6 Ocena funkcjonalności Ocena marki komunikacji jego odwiedzania (satysfakcja) 1. Serwis przyciąga uwagę poprawnością architektury informacji (organizacji (grupowania), nazewnictwa etykietowania), nawigacji, wyszukiwania 2. Serwis jest wykonany w sposób zachęcający użytkownika do interakcji 3. Układ elementów graficznych i tekstowych na stronie głównej jest przejrzysty 4. Układ elementów na podstronach serwisu jest przejrzysty 5. Strona główna i podstrony serwisu są ze sobą sensownie powiązane 6. Poruszanie się po podstronach serwisu jest intuicyjne 7. Serwis posiada wygodne mechanizmy ułatwiające posługiwanie się nim (np. mapa strony, drukowanie itd.) 8. Korzystanie z wewnętrznej wyszukiwarki jest łatwe 9. Korzystanie z wewnętrznej wyszukiwarki jest efektywne 10. Serwis ładuje się bez zbędnej zwłoki 11. Serwis ładuje się bez błędów formatowania szablonu itd. 12. Korzystanie z serwisu nie wymaga instalowania niestandardowych rozszerzeń, wtyczek itd. 1. Serwis łatwo odnaleźć nie znając jego adresu internetowego 2. Łatwo znaleźć inne miejsca w Internecie (newsy, artykuły, blogi) wspominające/linkujące do tego serwisu 3. Serwis zapewnia właściwy dla marki klimat komunikacji 4. Sposób komunikacji poprzez serwis pasuje do wizerunku macierzystej organizacji 5. Projekt serwisu zapewnia spójność wizerunku 6. W serwisie widoczne są prowadzone za jego pomocą akcje marketingowe 7. Serwis właściwie używa logo organizacji oraz jej identyfikacji wizualnej 8. Serwis zawiera łatwo dostępne uwiarygodniające informacje o firmie, dane prawne i finansowe 9. W serwisie łatwo odnaleźć gwarancje bezpieczeństwa dla użytkownika, takie jak: polityka prywatności, zastrzeżenia i Każde kryterium punktowane wg skali 1 5 pkt, gdzie: 1 zdecydowanie nie, 5 zdecydowanie tak; uśredniona łączna ocena zawiera się w przedziale: pkt Każde kryterium punktowane wg skali 1 5 pkt, gdzie: 1 zdecydowanie nie, 5 zdecydowanie tak; uśredniona łączna ocena zawiera się w przedziale: 9 45 pkt -6-

7 Ocena obecności w serwisie działań e marketingowych Ocena podsumowująca regulaminy, certyfikaty 1. Newslettery, biuletyny 2. Interakcja z narzędziami web Czat roomy 4. Galerie zdjęć 5. Klipy audio 6. Klipy wideo 7. Bezpośrednie łącza do profili w serwisach społecznościowych 8. Komentowanie i wpływanie na zawartość witryny 9. Polecanie, marketing wirusowy 10. Partnerstwa, współpraca z innymi organizacjami itd. 1. Jakie ogólne wrażenie wywiera na prezentowany serwis? 2. W jakim stopniu styl realizacji prezentowanego serwisu pasuje do oczekiwań Zamawiającego? Każde kryterium punktowane wg skali 0 1 pkt, gdzie: 0 brak, 1 obecność; uśredniona łączna ocena zawiera się w przedziale: 0 10 pkt Każde z kryterium punktowane wg skali 1 5 pkt, gdzie: gdzie: 1 zdecydowanie negatywne/wcale, 5 zdecydowanie pozytywne/całkowicie; uśredniona ocena zawiera się w przedziale: 2 10 pkt Ocena portfolio: walidator W3C Mobile 5,00% W celu oceny zgodności przykładowych serwisów internetowych ze standardami W3C dla urządzeń mobilnych Zamawiający skorzysta z walidatora dostępnego pod adresem: Wynik walidacji stanowi iloraz wyniku procentowanego (zakres: 0 100%) i 5, przedstawiony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Minimalna liczba punktów możliwa do uzyskania w Kryterium 2 dla każdego serwisu wynosi 0 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w Kryterium 2 dla każdego serwisu wynosi 20 pkt. Ocena porfolio: walidator Utilitia 5,00% W celu oceny dostępności przykładowych serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych Zamawiający skorzysta z walidatora firmy Utilitia sp. z o.o. dostępnego pod adresem: Przy walidacji uwzględniane będą następujące elementy: walidacja HTML a, walidacja unikalności identyfikatorów HTML a, walidacja poprawności nagłówków, obecność etykiet formularza, kolejność pól formularza, dostępność linków, dostępność plików PDF, walidacja CSS a, dostępność captchy, poprawność linków, mruganie elementów, obecność bloku informującego o lokalizacji w obrębie strony (okruszki), poprawność językowa, obecność deskryptorów mediów, prymitywne formatowanie, możliwość ominięcia powtarzalnych bloków, dźwięk. Wynik walidacji stanowi iloczyn oceny uzyskanej przez serwis w walidatorze i 2, przedstawiony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Minimalna liczba punktów możliwa do -7-

8 uzyskania w Kryterium 3 dla każdego serwisu wynosi 0 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w Kryterium 3 dla każdego serwisu wynosi 20 pkt. Sposób oceny ofert: Kryterium nr 1 Cena proporcjonalnie wg wzoru: najniższa cena brutto z badanych ofert C = x 60 pkt cena brutto oferty badanej Kryterium nr 2 Jakość proporcjonalnie wg wzoru. suma punktów za Jakość wskazanych serwisów J = x 40 pkt maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów za Jakość Suma punktów za Jakość wskazanych serwisów równa się sumie punktów uzyskanych w trzech ww. podkryteriach, tj. ankiecie autytorskiej, walidator W3C Mobile i walidator Utilitia. Maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów za Jakość równa się sumie maksymalnych możliwych do uzyskania sum punktów w trzech ww podkryteriach, tj = 200 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę wyliczoną jako największa liczba punktów z sumy Kryterium nr 1 i Kryterium nr W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem w zakładce Zamówienia i przetargi. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert. 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. IX. Przesłanki odrzucenia oferty -8-

9 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 2. zostanie złożona po terminie składania ofert, 3. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. informacje i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą nieprawdziwe, 5. Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w rozdziale pt. Warunki udziału w postępowaniu niniejszego zapytania. X. Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważni postępowanie, w szczególności gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. XI. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą. 2. Wszystkie załączniki do zapytania ofertowego stanowią jego integralną część. 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: XII. Załączniki Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania z beneficjentem i założycielem beneficjenta. Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania z wykonawcą (uzupełnia Zamawiający). Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 5 Wzór umowy. XIII. Słownik pojęć -9-

10 Termin Definicja CMS/ CMF System zarządzania treścią (Content Management System)/ Content Management Framework) jest to jedna lub więcej aplikacji internetowych umożliwiających stworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i wypełnianie treścią za pomocą prostych interfejsów użytkownika. CSS Moduł Użyteczność (inżynieria użyteczności) Kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets) język służący od opisu sposobu wyświetlania stron WWW. Zawiera informacje o formie prezentacji dokumentu czcionkach, kolorach tekstu, odstępach pomiędzy poszczególnymi elementami na stronie, etc. Element składowy Portalu zawierający określony zakres funkcjonalności. Własność aplikacji internetowej decydująca o jej jakości użytkowej, efektywności i satysfakcji użytkownika w warstwie obsługi aplikacji. WCAG Wytyczne dotyczące dostępności treści WCAG internetowych (Web Content Accessibility Guidelines) dokumentów zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych, ustanowionych przez World Wide Web Consortium (W3C), organizację zajmującą się standaryzacją pisania stron WWW. Wykonawca Zamawiający Podmiot wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. Wieczorna Sp. z o.o. -10-

11 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy na FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr 3/2013 z dnia r. wykonanie kompleksowej usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki CPV: Usługi w zakresie projektowania stron WWW CPV: Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu CPV: Usługi opracowywania oprogramowania do edycji stron WWW CPV: Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego CPV: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego CPV: Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia składam ofertę na wykonanie powyższego zamówienia: Dane Wykonawcy/ów Nazwa Oferenta: Adres Oferenta (wraz z kodem): tel.: fax.: e mail: REGON: NIP: Do: Wieczorna Sp. z o.o., Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24A Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ww. Zapytaniu Ofertowym: -11-

12 Usługa Wartość netto w PLN Wartość brutto w PLN Etap I Etap II Etap III Razem: W ramach wskazania do oceny naszego portfolio podajemy trzy serwisy internetowe wykonane przez nas w przeciągu ostatnich 3 lat (należy wpisać nazwę oraz adres internetowy strony głównej i wersji mobilnej, o ile serwis ją posiada): Nazwa serwisu internetowego Adres serwisu internetowego/ adres wersji mobilnej Oświadczam, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: posiadamy udokumentowane doświadczenie związane z opracowaniem co najmniej dwóch serwisów o zbliżonej funkcjonalności. 3. Akceptujemy bez zastrzeżeń treść zapytania ofertowego oraz warunki Umowy wraz z przekazaniem praw autorskich i majątkowych do opracowanego oprogramowania w ramach zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

13 (pieczęć imienna/podpis Pieczęć Oferenta /Firmy) -13-

14 Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy... (Miejscowość i data) OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W STOSUNKU POWIĄZANIA Z BENEFICJENTEM I ZAŁOŻYCIELEM BENEFICJENTA Ja niżej podpisany..., legitymujący się dowodem osobistym nr... seria..., oświadczam w imieniu..., iż nie łączy mnie z Beneficjentem, ani osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 3/2013 z dnia r., ani z Wieczorna Sp. z o.o. założycielem Beneficjenta, powiązanie polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik lub tworzeniu z Wieczorna Sp. z o.o. spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów w Wieczorna Sp. z o.o.; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... (podpis) -14-

15 Załącznik nr 3 Oświadczenie Zamawiającego... (Miejscowość i data) OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W STOSUNKU POWIĄZANIA Z WYKONAWCĄ (wypełnia Zamawiający) Ja niżej podpisany..., legitymujący się dowodem osobistym nr... seria... oświadczam, iż nie łączy mnie z wykonawcą... (firma wykonawcy), powiązanie polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... (podpis) -15-

16 Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia Wykonawca wykona czynności w określonych poniżej obszarach przedmiotowych: 1. Przeprowadzenie analizy i opracowanie projektu budowy Portalu pod względem architektury informacji, a także w zakresie funkcjonalnym, wizualnym i technicznym, przy uwzględnieniu tzw. inżynierii użyteczności (usability) i doświadczenia użytkownika (user experience) oraz przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przedmiotowego projektu; 2. Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie i uruchomienie Portalu zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem Portalu, w tym przygotowanie szablonów HTML/CSS w oparciu o uzgodnione z Zamawiającym wymagania, wdrożenie elementów graficznych (projekt witryny/ szablonu) wykonanych przez podmioty obsługujące Zamawiającego, integracja systemu CMS z innymi serwisami internetowymi Zamawiającego, migracja istniejących treści do nowego Portalu oraz wprowadzenie nowych, a także współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego; 3. Wyposażenie Portalu w narzędzie umożliwiające zbieranie statystyk aktywności użytkowników, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 4. Wykonanie i dostarczenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej Umowy wraz z przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji; 5. Udzielenie Zamawiającemu licencji niewyłącznej i bezterminowej na wszelkie utwory powstałe w wyniku lub w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności na wszystkie elementy i utwory źródłowe, które zostaną wykorzystane do przygotowania utworów powstałych w ramach realizacji postanowień niniejszej umowy, w tym oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie pośredniczące (m. in. systemy baz danych), oprogramowanie systemowe (m. in. systemy operacyjne), oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowanie użytkowe (w tym aktualizacje tych oprogramowań); 6. Przekazanie Zamawiającemu kodów źródłowych i dokumentacji do elementów oprogramowania autorstwa Wykonawcy, będących elementem przedmiotu umowy i wszelkich plików konfiguracyjnych z prawem do ich modyfikacji i rozpowszechniania; 7. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego Portalu przez okres 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego; 8. Przeszkolenie 6 osób wskazanych przez Zamawiającego do obsługi panelu administracyjnego CMS. Wykonawca przekaże materiały szkoleniowe w postaci: instrukcji -16-

17 użytkowania wdrożonego systemu CMS, administracji systemem CMS dla redaktorów, pracowników eksploatacji i utrzymania w wersji papierowej oraz elektronicznej. Materiały zostaną opracowane w języku polskim. Czas trwania szkolenia musi być dostosowany do zakresu tematycznego szkolenia i czasu potrzebnego na transfer wiedzy, nie mniej jednak niż 12 godzin. 9. Zapewnienie realizacji prac rozwojowych związanych z Portalem, obejmujące wykonywanie modyfikacji i wdrażanie nowych funkcjonalności na żądanie Zamawiającego, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć na etapie podpisywania umowy, nieprzekraczające pracochłonności 100 roboczogodzin. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy zadania (etapy), przy czym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ale dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Etap I: 1. Przygotowanie całościowej koncepcji budowy Portalu pod względem architektury informacji, a także w zakresie funkcjonalnym, wizualnym oraz technicznym, przy uwzględnieniu tzw. inżynierii użyteczności (usability) i doświadczenia użytkownika (user experience) oraz przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przedmiotowych projektów. Punktem odniesienia dla projektu przygotowanego przez Wykonawcę będzie wstępny poniżej przedstawiony szkic drzewa Portalu, w którym w sposób zbiorczy przedstawiono zakres tematyczny, przy czym poniższy schemat NIE odzwierciedla ostatecznego drzewa Portalu, a jedynie pozwala na wstępne określenie zbioru elementów, które powinny znaleźć się na stronie. Zakłada się modyfikację tej struktury na etapie analizy. Wiadomości Świat Polska Regionalne Polityka Biznes Gospodarka Ekonomia Finanse Giełda -17-

18 Infrastruktura Waluty Surowce Tech Aktualności Komputery Telefony Sport Liga mistrzów Piłka nożna Formuła 1 Tenis Siatkówka Sporty walki Żużel {Kategoria zależna od sezonu} Rozrywka Film Muzyka Książka Program TV Kino i Teatr Kultura Sztuka Społeczność Dla Twórców Publikacje naukowe Publikacje dziennikarskie Twórczość artystyczna Produkcja filmowa -18-

19 Produkcja muzyczna Promocja dzieła Kontakt Dla mediów Dla sponsorów Dla artystów Dla instytucji kulturalnych Dane teleadresowe i mapa dojazdu Dział Promocji Redakcja serwisu Dodatkowe elementy stałe w Portalu: Wyszukiwarka wewnętrzna Wybór języka i wybór lokalizacji Newsletter Mapa strony Archiwum Partnerzy Logotypy Regulamin serwisu Polityka prywatności Strona startowa Portalu powinna pełnić funkcję węzła komunikacyjnego, wyposażonego w narzędzia ułatwiające nawigację i orientację w obszernej zawartości serwisu wieczorna.pl. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej architekturze ma kierować do innych działów Portalu przy uwzględnieniu m.in. następujących założeń: rotator wyświetlający duże grafiki z obszaru Wiadomości i filmy video z trailerami; player umożliwiający transmitowanie wybranych treści wideo w trybie online; dodatkowe boksy wyświetlające najważniejsze treści z obszaru dowolnie wybranych podstron, w tym modułów funkcjonalnych, przy czym preferowaną strukturą takiego boksu jest miniatura zdjęcia + lead na około 200 znaków, w niektórych przypadkach dopuszczalny sama grafika, a ponadto dodatkowe boksy powinny pełnić funkcję -19-

20 dynamicznych miniatur, po najechaniu których powinien wyświetlić się podgląd lub opis wybranej podstrony; menu główne składające się z nagłówków; odnośniki do zakładek, m.in. takich jak: logowanie do Portalu, newsletter, archiwum, wybór języka; rozbudowana stopka z rozwiniętą mapą strony; pole wyszukiwarki wewnętrznej; logotypy partnerów. Dopuszcza się modyfikację powyższej struktury na etapie przygotowywania projektu funkcjonalnego Portalu. Stworzony Portal powinien m.in.: w sposób dostępny i przejrzysty umożliwić użytkownikowi szybkie zapoznanie się z aktualnymi treściami; udostępnić pogłębione informacje związane z oferowanymi funkcjonalnościami, w tym zapewniać prezentację treści użytkowników (młodych twórców) i producentów w postaci materiałów video, zdjęć, informacji o twórcach, artystach i ich twórczości itd.; informować użytkownika o rodzajach dostępnych abonamentów; umożliwiać zamieszczenie widgetów przygotowanych przez Zamawiajacego; zawierać dane teleadresowe administratora Portalu oraz formularz, za pomocą którego użytkownicy będą mogli wysłać e maila do administratora z uwagami; umożliwiać dodanie w dowolnym miejscu serwisu odtwarzacza multimedialnego, w tym pozwalać na odtwarzanie treści audio i wideo, a także wyświetlanie napisów pod filmem dostarczonych w postaci pliku tekstowego (np. na potrzeby zgodności z WCAG), przy czym odtwarzacz powinien działać także na urządzeniach mobilnych nie posiadających biblioteki Flash (poprzez zgodność z HTML5); pozwalać na zagnieżdżanie multimediów przez redaktorów Portalu w stawianych przez nich dowolnych treści; pozwalać na zamieszczanie krótkich pilnych komunikatów, widocznych z poziomu każdej podstrony; -20-

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego. znak p ostęp owania: 68/ 12/ PN ZATWIERDZAM Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo