Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r."

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego, zwanego serwisem wieczorna.pl lub Portalem, na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki, który ma funkcjonować w ramach usług internetowych świadczonych przez wydawnictwo Merkuriusz Polski integrujące 100 lokalnych serwisów dostępnych na wydzielonych domenach internetowych. Serwis internetowy wieczorna.pl będzie zawierał unikalny kontent wraz z wyspecjalizowanymi funkcjonalnościami o charakterze kulturalno społecznościowym, w tym wybranymi treściami pochodzącymi z pozostałych lokalnych serwisów. Docelowo Wydawnictwo Merkuriusz będzie skupiało ok. 100 portali regionalnych stanowiących zintegrowaną całość oferującą treści związane z kulturą, sztuką i rozrywką, jak również informacje z powszechnie znanych kategorii, takich jak np.: biznes, polityka, sport, gospodarka, ekonomia, technologia. Na bazie serwisu internetowego Wydawnictwa Merkuriusz skupiającego ok. 100 portali regionalnych będą realizowane usługi informacyjne i społecznościowe dla mieszkańców poszczególnych regionów, w tym również będą zapewnione zintegrowane usługi kulturalno edukacyjne wykorzystujące m.in. funkcjonalności serwisów społecznościowych. -1-

2 Źródło finansowania zamówienia Wykonanie przedmiotu zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 dotyczącego wsparcia działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach 8. osi priorytetowej obejmującej Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, I. Zamawiający Wieczorna.pl Sp. z o.o., Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24A Postępowanie na zamówienie usługi prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności i równości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu serwisu internetowego, zwanego dalej serwisem wieczorna.pl lub Portalem, na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki, zintegrowanego z ok 100. różnymi tytułami lokalnymi dostępnymi na wydzielonych domenach internetowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 niniejszego zapytania ofertowego. III. Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 15 czerwca 2014 r. IV. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania. -2-

3 2. Akceptują bez zastrzeżeń warunki Umowy wraz z przekazaniem praw autorskich i majątkowych do opracowanego oprogramowania w ramach zamówienia. 3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą). Warunkiem spełnienia wymagania określonego w pkt. 3 jest dostarczenie dokumentu: kopia (skan) odpisu z KRS, kopia (skan) zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadają udokumentowane doświadczenie związane z opracowaniem co najmniej dwóch serwisów o zbliżonej funkcjonalności. Powyższy warunek Wykonawca powinien udokumentować oświadczeniem, które jest częścią składową formularza ofertowego. 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Oferent jest podmiotem niepowiązanym z Zamawiającym w sposób osobowy lub kapitałowy, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności: uczestniczenie w spółce jako wspólnik lub tworzenie z Wieczorna.pl Sp. z o.o. spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie co najmniej 10 % udziałów w Wieczorna.pl Sp. z o.o.; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli niniejszy warunek będzie weryfikowany na podstawie przedłożonych przez Oferenta oświadczeń będących załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. V. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć: skan podpisanego Formularza ofertowego oraz Oświadczenia Wykonawcy wraz z wykazem informacji określonych w Warunkach udziału w postępowaniu, skan odpisu z KRS (wystarczająca jest elektroniczna kopia pobrana z https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t), -3-

4 skan zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczy osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą skan dokumentu jest wystarczającym dowodem. 2. Oferta powinna być: przygotowana w formacie PDF i doc, opatrzona znakiem firmowym, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, wskazywać osobę do kontaktu (e mail, tel.). 3. Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna posiadać termin ważności oferty. 5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 6. Oferta może dotyczyć jedynie całości przedmiotu zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia. 7. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. 8. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik Projektu Wieczorna.pl dostępny pod adresem i numerem telefonu Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, przy czym fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, potwierdzany jest wyłącznie na żądanie strony. VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert Ofertę należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2013 r., do godz w formie elektronicznej na adres z dopiskiem w tytule maila Zapytanie Ofertowe nr 3/2013. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadamia wszystkich Wykonawców. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. VII. Ocena ofert 1. Ocena ofert składa się z następujących dwóch etapów: Etap 1 Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Etap 2 W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych -4-

5 ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny. 2. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie. Kryterium nr 1 Cena oferty C waga 60%, za wykonanie Portalu zgodnie z wymaganiami, o których mowa w rozdziale III niniejszego Zapytania ofertowego. Kryterium nr 2 Jakość J waga 40%, stanowiąca średnią arytmetyczną, przedstawioną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyciągniętą z sumy punktów przyznanych przez Zamawiającego każdemu serwisowi internetowemu wchodzącemu w skład portfolio Wykonawcy. Portfolio powinno zostać dostarczone wraz z ofertą (w postaci linków, odnośników etc.) i powinno zawierać prezentację trzech (należy podać do oceny nie więcej niż trzy serwisy) wykonanych przez Wykonawcę w przeciągu ostatnich 3 lat serwisów internetowych, zawierającą nazwy oraz adresy internetowe (stron głównych i wersji mobilnych, o ile serwisy je posiadają) przedstawianych serwisów. Minimalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez portfolio wynosi 30 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez portfolio wynosi 200 pkt. Podkryteria oceny przedstawionych serwisów internetowych: Ocena portfolio: ankieta audytorska 30,00% W celu oceny ogólnej użyteczności przedstawionych w portfolio przykładowych serwisów internetowych Zamawiający skorzysta z autorskiej ankiety. Ocenie Zamawiającego w obrębie ankiety będą podlegały wskazane w niej obszary. Wynik ankiety stanowi suma ocen cząstkowych z obszarów A E. Minimalna liczba punktów możliwa do uzyskania w dla każdego serwisu wynosi 30 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w dla każdego serwisu wynosi 160 pkt. Ankietę opisuje poniższa tabela: Obszar oceny Kryteria Ocena Uwagi Ocena zawartości 1. Serwis zawiera różnorodne informacje na stronie głównej 2. Serwis prezentuje informacje o organizacji i jej ofercie w szczegółowy sposób 3. Serwis prezentuje informacje o organizacji i jej ofercie w sposób intuicyjny 4. Użyteczność warstwy graficznej serwisu realizuje warunek jej nauczalności i zapamiętywalności 5. Użyteczność warstwy graficznej pozwala pokierować użytkownika ku właściwemu elementowi, jeśli popełnił błąd w nawigacji stroną 6. Odwiedzając ten serwis czuje się jego unikatowość 7. Serwis zachęca swoją zawartością do Każde kryterium punktowane wg skali 1 5 pkt, gdzie: 1 zdecydowanie nie, 5 zdecydowanie tak; uśredniona łączna ocena zawiera się w przedziale: 7 35 pkt -5-

6 Ocena funkcjonalności Ocena marki komunikacji jego odwiedzania (satysfakcja) 1. Serwis przyciąga uwagę poprawnością architektury informacji (organizacji (grupowania), nazewnictwa etykietowania), nawigacji, wyszukiwania 2. Serwis jest wykonany w sposób zachęcający użytkownika do interakcji 3. Układ elementów graficznych i tekstowych na stronie głównej jest przejrzysty 4. Układ elementów na podstronach serwisu jest przejrzysty 5. Strona główna i podstrony serwisu są ze sobą sensownie powiązane 6. Poruszanie się po podstronach serwisu jest intuicyjne 7. Serwis posiada wygodne mechanizmy ułatwiające posługiwanie się nim (np. mapa strony, drukowanie itd.) 8. Korzystanie z wewnętrznej wyszukiwarki jest łatwe 9. Korzystanie z wewnętrznej wyszukiwarki jest efektywne 10. Serwis ładuje się bez zbędnej zwłoki 11. Serwis ładuje się bez błędów formatowania szablonu itd. 12. Korzystanie z serwisu nie wymaga instalowania niestandardowych rozszerzeń, wtyczek itd. 1. Serwis łatwo odnaleźć nie znając jego adresu internetowego 2. Łatwo znaleźć inne miejsca w Internecie (newsy, artykuły, blogi) wspominające/linkujące do tego serwisu 3. Serwis zapewnia właściwy dla marki klimat komunikacji 4. Sposób komunikacji poprzez serwis pasuje do wizerunku macierzystej organizacji 5. Projekt serwisu zapewnia spójność wizerunku 6. W serwisie widoczne są prowadzone za jego pomocą akcje marketingowe 7. Serwis właściwie używa logo organizacji oraz jej identyfikacji wizualnej 8. Serwis zawiera łatwo dostępne uwiarygodniające informacje o firmie, dane prawne i finansowe 9. W serwisie łatwo odnaleźć gwarancje bezpieczeństwa dla użytkownika, takie jak: polityka prywatności, zastrzeżenia i Każde kryterium punktowane wg skali 1 5 pkt, gdzie: 1 zdecydowanie nie, 5 zdecydowanie tak; uśredniona łączna ocena zawiera się w przedziale: pkt Każde kryterium punktowane wg skali 1 5 pkt, gdzie: 1 zdecydowanie nie, 5 zdecydowanie tak; uśredniona łączna ocena zawiera się w przedziale: 9 45 pkt -6-

7 Ocena obecności w serwisie działań e marketingowych Ocena podsumowująca regulaminy, certyfikaty 1. Newslettery, biuletyny 2. Interakcja z narzędziami web Czat roomy 4. Galerie zdjęć 5. Klipy audio 6. Klipy wideo 7. Bezpośrednie łącza do profili w serwisach społecznościowych 8. Komentowanie i wpływanie na zawartość witryny 9. Polecanie, marketing wirusowy 10. Partnerstwa, współpraca z innymi organizacjami itd. 1. Jakie ogólne wrażenie wywiera na prezentowany serwis? 2. W jakim stopniu styl realizacji prezentowanego serwisu pasuje do oczekiwań Zamawiającego? Każde kryterium punktowane wg skali 0 1 pkt, gdzie: 0 brak, 1 obecność; uśredniona łączna ocena zawiera się w przedziale: 0 10 pkt Każde z kryterium punktowane wg skali 1 5 pkt, gdzie: gdzie: 1 zdecydowanie negatywne/wcale, 5 zdecydowanie pozytywne/całkowicie; uśredniona ocena zawiera się w przedziale: 2 10 pkt Ocena portfolio: walidator W3C Mobile 5,00% W celu oceny zgodności przykładowych serwisów internetowych ze standardami W3C dla urządzeń mobilnych Zamawiający skorzysta z walidatora dostępnego pod adresem: Wynik walidacji stanowi iloraz wyniku procentowanego (zakres: 0 100%) i 5, przedstawiony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Minimalna liczba punktów możliwa do uzyskania w Kryterium 2 dla każdego serwisu wynosi 0 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w Kryterium 2 dla każdego serwisu wynosi 20 pkt. Ocena porfolio: walidator Utilitia 5,00% W celu oceny dostępności przykładowych serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych Zamawiający skorzysta z walidatora firmy Utilitia sp. z o.o. dostępnego pod adresem: Przy walidacji uwzględniane będą następujące elementy: walidacja HTML a, walidacja unikalności identyfikatorów HTML a, walidacja poprawności nagłówków, obecność etykiet formularza, kolejność pól formularza, dostępność linków, dostępność plików PDF, walidacja CSS a, dostępność captchy, poprawność linków, mruganie elementów, obecność bloku informującego o lokalizacji w obrębie strony (okruszki), poprawność językowa, obecność deskryptorów mediów, prymitywne formatowanie, możliwość ominięcia powtarzalnych bloków, dźwięk. Wynik walidacji stanowi iloczyn oceny uzyskanej przez serwis w walidatorze i 2, przedstawiony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Minimalna liczba punktów możliwa do -7-

8 uzyskania w Kryterium 3 dla każdego serwisu wynosi 0 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w Kryterium 3 dla każdego serwisu wynosi 20 pkt. Sposób oceny ofert: Kryterium nr 1 Cena proporcjonalnie wg wzoru: najniższa cena brutto z badanych ofert C = x 60 pkt cena brutto oferty badanej Kryterium nr 2 Jakość proporcjonalnie wg wzoru. suma punktów za Jakość wskazanych serwisów J = x 40 pkt maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów za Jakość Suma punktów za Jakość wskazanych serwisów równa się sumie punktów uzyskanych w trzech ww. podkryteriach, tj. ankiecie autytorskiej, walidator W3C Mobile i walidator Utilitia. Maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów za Jakość równa się sumie maksymalnych możliwych do uzyskania sum punktów w trzech ww podkryteriach, tj = 200 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę wyliczoną jako największa liczba punktów z sumy Kryterium nr 1 i Kryterium nr W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem w zakładce Zamówienia i przetargi. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert. 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. IX. Przesłanki odrzucenia oferty -8-

9 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 2. zostanie złożona po terminie składania ofert, 3. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. informacje i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą nieprawdziwe, 5. Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w rozdziale pt. Warunki udziału w postępowaniu niniejszego zapytania. X. Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważni postępowanie, w szczególności gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. XI. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą. 2. Wszystkie załączniki do zapytania ofertowego stanowią jego integralną część. 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: XII. Załączniki Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania z beneficjentem i założycielem beneficjenta. Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania z wykonawcą (uzupełnia Zamawiający). Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 5 Wzór umowy. XIII. Słownik pojęć -9-

10 Termin Definicja CMS/ CMF System zarządzania treścią (Content Management System)/ Content Management Framework) jest to jedna lub więcej aplikacji internetowych umożliwiających stworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i wypełnianie treścią za pomocą prostych interfejsów użytkownika. CSS Moduł Użyteczność (inżynieria użyteczności) Kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets) język służący od opisu sposobu wyświetlania stron WWW. Zawiera informacje o formie prezentacji dokumentu czcionkach, kolorach tekstu, odstępach pomiędzy poszczególnymi elementami na stronie, etc. Element składowy Portalu zawierający określony zakres funkcjonalności. Własność aplikacji internetowej decydująca o jej jakości użytkowej, efektywności i satysfakcji użytkownika w warstwie obsługi aplikacji. WCAG Wytyczne dotyczące dostępności treści WCAG internetowych (Web Content Accessibility Guidelines) dokumentów zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych, ustanowionych przez World Wide Web Consortium (W3C), organizację zajmującą się standaryzacją pisania stron WWW. Wykonawca Zamawiający Podmiot wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. Wieczorna Sp. z o.o. -10-

11 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy na FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr 3/2013 z dnia r. wykonanie kompleksowej usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki CPV: Usługi w zakresie projektowania stron WWW CPV: Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu CPV: Usługi opracowywania oprogramowania do edycji stron WWW CPV: Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego CPV: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego CPV: Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia składam ofertę na wykonanie powyższego zamówienia: Dane Wykonawcy/ów Nazwa Oferenta: Adres Oferenta (wraz z kodem): tel.: fax.: e mail: REGON: NIP: Do: Wieczorna Sp. z o.o., Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24A Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ww. Zapytaniu Ofertowym: -11-

12 Usługa Wartość netto w PLN Wartość brutto w PLN Etap I Etap II Etap III Razem: W ramach wskazania do oceny naszego portfolio podajemy trzy serwisy internetowe wykonane przez nas w przeciągu ostatnich 3 lat (należy wpisać nazwę oraz adres internetowy strony głównej i wersji mobilnej, o ile serwis ją posiada): Nazwa serwisu internetowego Adres serwisu internetowego/ adres wersji mobilnej Oświadczam, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: posiadamy udokumentowane doświadczenie związane z opracowaniem co najmniej dwóch serwisów o zbliżonej funkcjonalności. 3. Akceptujemy bez zastrzeżeń treść zapytania ofertowego oraz warunki Umowy wraz z przekazaniem praw autorskich i majątkowych do opracowanego oprogramowania w ramach zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

13 (pieczęć imienna/podpis Pieczęć Oferenta /Firmy) -13-

14 Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy... (Miejscowość i data) OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W STOSUNKU POWIĄZANIA Z BENEFICJENTEM I ZAŁOŻYCIELEM BENEFICJENTA Ja niżej podpisany..., legitymujący się dowodem osobistym nr... seria..., oświadczam w imieniu..., iż nie łączy mnie z Beneficjentem, ani osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 3/2013 z dnia r., ani z Wieczorna Sp. z o.o. założycielem Beneficjenta, powiązanie polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik lub tworzeniu z Wieczorna Sp. z o.o. spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów w Wieczorna Sp. z o.o.; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... (podpis) -14-

15 Załącznik nr 3 Oświadczenie Zamawiającego... (Miejscowość i data) OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W STOSUNKU POWIĄZANIA Z WYKONAWCĄ (wypełnia Zamawiający) Ja niżej podpisany..., legitymujący się dowodem osobistym nr... seria... oświadczam, iż nie łączy mnie z wykonawcą... (firma wykonawcy), powiązanie polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... (podpis) -15-

16 Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia Wykonawca wykona czynności w określonych poniżej obszarach przedmiotowych: 1. Przeprowadzenie analizy i opracowanie projektu budowy Portalu pod względem architektury informacji, a także w zakresie funkcjonalnym, wizualnym i technicznym, przy uwzględnieniu tzw. inżynierii użyteczności (usability) i doświadczenia użytkownika (user experience) oraz przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przedmiotowego projektu; 2. Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie i uruchomienie Portalu zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem Portalu, w tym przygotowanie szablonów HTML/CSS w oparciu o uzgodnione z Zamawiającym wymagania, wdrożenie elementów graficznych (projekt witryny/ szablonu) wykonanych przez podmioty obsługujące Zamawiającego, integracja systemu CMS z innymi serwisami internetowymi Zamawiającego, migracja istniejących treści do nowego Portalu oraz wprowadzenie nowych, a także współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego; 3. Wyposażenie Portalu w narzędzie umożliwiające zbieranie statystyk aktywności użytkowników, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 4. Wykonanie i dostarczenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej Umowy wraz z przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji; 5. Udzielenie Zamawiającemu licencji niewyłącznej i bezterminowej na wszelkie utwory powstałe w wyniku lub w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności na wszystkie elementy i utwory źródłowe, które zostaną wykorzystane do przygotowania utworów powstałych w ramach realizacji postanowień niniejszej umowy, w tym oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie pośredniczące (m. in. systemy baz danych), oprogramowanie systemowe (m. in. systemy operacyjne), oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowanie użytkowe (w tym aktualizacje tych oprogramowań); 6. Przekazanie Zamawiającemu kodów źródłowych i dokumentacji do elementów oprogramowania autorstwa Wykonawcy, będących elementem przedmiotu umowy i wszelkich plików konfiguracyjnych z prawem do ich modyfikacji i rozpowszechniania; 7. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego Portalu przez okres 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego; 8. Przeszkolenie 6 osób wskazanych przez Zamawiającego do obsługi panelu administracyjnego CMS. Wykonawca przekaże materiały szkoleniowe w postaci: instrukcji -16-

17 użytkowania wdrożonego systemu CMS, administracji systemem CMS dla redaktorów, pracowników eksploatacji i utrzymania w wersji papierowej oraz elektronicznej. Materiały zostaną opracowane w języku polskim. Czas trwania szkolenia musi być dostosowany do zakresu tematycznego szkolenia i czasu potrzebnego na transfer wiedzy, nie mniej jednak niż 12 godzin. 9. Zapewnienie realizacji prac rozwojowych związanych z Portalem, obejmujące wykonywanie modyfikacji i wdrażanie nowych funkcjonalności na żądanie Zamawiającego, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć na etapie podpisywania umowy, nieprzekraczające pracochłonności 100 roboczogodzin. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy zadania (etapy), przy czym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ale dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Etap I: 1. Przygotowanie całościowej koncepcji budowy Portalu pod względem architektury informacji, a także w zakresie funkcjonalnym, wizualnym oraz technicznym, przy uwzględnieniu tzw. inżynierii użyteczności (usability) i doświadczenia użytkownika (user experience) oraz przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przedmiotowych projektów. Punktem odniesienia dla projektu przygotowanego przez Wykonawcę będzie wstępny poniżej przedstawiony szkic drzewa Portalu, w którym w sposób zbiorczy przedstawiono zakres tematyczny, przy czym poniższy schemat NIE odzwierciedla ostatecznego drzewa Portalu, a jedynie pozwala na wstępne określenie zbioru elementów, które powinny znaleźć się na stronie. Zakłada się modyfikację tej struktury na etapie analizy. Wiadomości Świat Polska Regionalne Polityka Biznes Gospodarka Ekonomia Finanse Giełda -17-

18 Infrastruktura Waluty Surowce Tech Aktualności Komputery Telefony Sport Liga mistrzów Piłka nożna Formuła 1 Tenis Siatkówka Sporty walki Żużel {Kategoria zależna od sezonu} Rozrywka Film Muzyka Książka Program TV Kino i Teatr Kultura Sztuka Społeczność Dla Twórców Publikacje naukowe Publikacje dziennikarskie Twórczość artystyczna Produkcja filmowa -18-

19 Produkcja muzyczna Promocja dzieła Kontakt Dla mediów Dla sponsorów Dla artystów Dla instytucji kulturalnych Dane teleadresowe i mapa dojazdu Dział Promocji Redakcja serwisu Dodatkowe elementy stałe w Portalu: Wyszukiwarka wewnętrzna Wybór języka i wybór lokalizacji Newsletter Mapa strony Archiwum Partnerzy Logotypy Regulamin serwisu Polityka prywatności Strona startowa Portalu powinna pełnić funkcję węzła komunikacyjnego, wyposażonego w narzędzia ułatwiające nawigację i orientację w obszernej zawartości serwisu wieczorna.pl. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej architekturze ma kierować do innych działów Portalu przy uwzględnieniu m.in. następujących założeń: rotator wyświetlający duże grafiki z obszaru Wiadomości i filmy video z trailerami; player umożliwiający transmitowanie wybranych treści wideo w trybie online; dodatkowe boksy wyświetlające najważniejsze treści z obszaru dowolnie wybranych podstron, w tym modułów funkcjonalnych, przy czym preferowaną strukturą takiego boksu jest miniatura zdjęcia + lead na około 200 znaków, w niektórych przypadkach dopuszczalny sama grafika, a ponadto dodatkowe boksy powinny pełnić funkcję -19-

20 dynamicznych miniatur, po najechaniu których powinien wyświetlić się podgląd lub opis wybranej podstrony; menu główne składające się z nagłówków; odnośniki do zakładek, m.in. takich jak: logowanie do Portalu, newsletter, archiwum, wybór języka; rozbudowana stopka z rozwiniętą mapą strony; pole wyszukiwarki wewnętrznej; logotypy partnerów. Dopuszcza się modyfikację powyższej struktury na etapie przygotowywania projektu funkcjonalnego Portalu. Stworzony Portal powinien m.in.: w sposób dostępny i przejrzysty umożliwić użytkownikowi szybkie zapoznanie się z aktualnymi treściami; udostępnić pogłębione informacje związane z oferowanymi funkcjonalnościami, w tym zapewniać prezentację treści użytkowników (młodych twórców) i producentów w postaci materiałów video, zdjęć, informacji o twórcach, artystach i ich twórczości itd.; informować użytkownika o rodzajach dostępnych abonamentów; umożliwiać zamieszczenie widgetów przygotowanych przez Zamawiajacego; zawierać dane teleadresowe administratora Portalu oraz formularz, za pomocą którego użytkownicy będą mogli wysłać e maila do administratora z uwagami; umożliwiać dodanie w dowolnym miejscu serwisu odtwarzacza multimedialnego, w tym pozwalać na odtwarzanie treści audio i wideo, a także wyświetlanie napisów pod filmem dostarczonych w postaci pliku tekstowego (np. na potrzeby zgodności z WCAG), przy czym odtwarzacz powinien działać także na urządzeniach mobilnych nie posiadających biblioteki Flash (poprzez zgodność z HTML5); pozwalać na zagnieżdżanie multimediów przez redaktorów Portalu w stawianych przez nich dowolnych treści; pozwalać na zamieszczanie krótkich pilnych komunikatów, widocznych z poziomu każdej podstrony; -20-

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. BIOTRANSFER - WSPARCIE UKIERUNKOWANE NA WDROŻENIE W SW KAPUŚCISKA Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy przesyła zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 dla zamówienia o wartości poniżej 14 tys. Euro

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 dla zamówienia o wartości poniżej 14 tys. Euro Łomża, dnia 22.02.2013r. Zapytanie ofertowe nr 2/2013 dla zamówienia o wartości poniżej 14 tys. Euro W związku z realizacją przez projektu WND-POKL.09.02.00-20-183/12 Technik geodeta twój wymarzony zawód

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/str/2011 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) GB Group Polska sp. z o.o. zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące: Gdańsk, 16.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: utworzenia strony www europejskiej konferencji CompNanoTox2015 wraz z opcjonalną aplikacją do rejestracji on-line uczestników konferencji oraz także

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Eksperta ds. merytorycznych w projekcie Zazielenienie Wyższej Szkoły Europejskiej.

Eksperta ds. merytorycznych w projekcie Zazielenienie Wyższej Szkoły Europejskiej. Kraków, dn. 15 maja 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku ze współrealizacją przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 21/06/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/IWR dotyczące usługi wynajmu platformy szkoleń e-learning w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 e-mail: bonafides@op.pl Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) K a t o l i c k i e C e n t r u m E d u k a c j i M ł o d z i e ż y K A N A u l. G ó r n a 1 3, 4 4-1 0 0 G l i w i c e tel. (+48) 32 230 89 41, fax (+48) 32 718 63 81 www.kana.gliwice.pl kana@kana.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pt.: Nowoczesny Menedżer efektywne zarządzanie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie multimediów w tworzeniu lekcji w programie Adobe Production Premium

Wykorzystanie multimediów w tworzeniu lekcji w programie Adobe Production Premium Kraków, dn. 30 stycznia 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 24_PR (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 24_PR (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapytanie ofertowe nr 24_PR (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 25 lutego 2014 r. W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r.

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe I. Zamawiający: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior Lokalna Grupa Działania, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko, NIP 9252064582 REGON 080285747 Osoba uprawniona do kontaktu: Roksana

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2012/POKL z dnia 22.03.2012 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2012/POKL z dnia 22.03.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1/03/2012/POKL z dnia 22.03.2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Proton Relations sp. z o.o. (Zamawiający) w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start w ramach projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 10/OF/14

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 10/OF/14 Zapytanie ofertowe 10/OF/14 Kłodawa; 02.04.2014 dotyczy wykonania gadżetów reklamowych realizowanego w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: Warszawa, dnia 13.07.2015 roku Zaproszenie do złożenia oferty /dalej Zaproszenie / w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 Euro na wykonanie dwóch gier interaktywnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Gdańsk, dnia 04.10.2016r. ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE 80-237 GDAŃSK, UL. UPHAGENA 23 NIP 5832079055 REGON 190266791 KRS 0000168624 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 01 lutego 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax 061/

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa 8 53-030 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień: CPV 48500000 3 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

Wspólny słownik zamówień: CPV 48500000 3 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego Zapytanie ofertowe nr 6/2014 na wykonanie modułu szablonu reklamy dla projektu Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 30 października

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 25 stycznia 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Zainwestuj w siebie! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Zainwestuj w siebie! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lublin, 14.04.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Do:.. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne. Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r.

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne. Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r. Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r. 1 Dostępność Informacji Dostępność informacji oznacza możliwość korzystania z treści

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 03 /OF/14

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 03 /OF/14 Zapytanie ofertowe 03 /OF/14 Kłodawa; 02.04.2014 dotyczy projektu, składu i wydruku plakatu i zaproszenia realizowanego w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: PromoTraffic Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków Kraków, 21.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną,

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę GOŹDŹ JAN EUREKA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE o dofinansowanie projektu pt. Audyt wzorniczy i strategia wzornicza jako droga

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 06.01.2014r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Wrocław, dnia 24.01.2014 na usługę przeprowadzenia egzaminu TELC z języka niemieckiego oraz angielskiego na poziomie A2 i B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert : Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubocze, dnia 2014-10-09 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski NIP 616-152-81-17 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Kielce, 30 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Zamawiający: Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532 Gorzów Wlkp. 06.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2013 na zaprojektowanie, budowę, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej projektu Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo