UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI"

Transkrypt

1

2 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Zamawiający Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Adres: ul. Wawelska 52/54, Warszawa; Telefon: (0-22) , Fax: (0-22) ; Godziny urzędowania: od do Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DM/ /09/ABA; Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 1.3 Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm. oraz Dz. U. z 2008 Nr 171 poz. 1058) Przedmiotem postępowania jest Zamówienie na dostawę 16 szt. mierników pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym oraz kalibratorem, zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 2. SIWZ Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm. oraz Dz. U. z 2008 Nr 171, poz. 1058) i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca Adres strony internetowej Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej. Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostały użyte ze względów organizacyjnych w celu określenia norm i parametrów, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 2

3 1.9. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: GIOŚ lub Zamawiający Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2. SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. Użytkownik końcowy - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wymieniony w zał. nr 5 do SIWZ. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane dla użytkowników końcowych 16 Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska dla potrzeb monitoringowo-kontrolnych. Przedmiotem zakupu będzie szerokopasmowy miernik pól elektromagnetycznych: składowej elektrycznej w środowisku w przedziale częstotliwości od 100 [khz] do 60 [GHz] oraz składowej magnetycznej w środowisku w przedziale częstotliwości 100 [khz] 3 [MHz], wraz z sondami pomiarowymi składowej elektrycznej w przedziale częstotliwości od 100 [khz] do 60 [GHz] oraz kompletnym oprzyrządowaniem, generatorem testowym (zwanym w tytule przedmiotu zamówienia kalibratorem) i dalmierzem laserowym. Wyżej wymieniony przedmiot zakupu jest w dalszej części SIWZ zwany również przyrządem. Ilość Ogólny opis przedmiotu zamówienia CPV 16 szt. Miernik pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem Dostawa miernika do pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, składowej elektrycznej w środowisku w przedziale częstotliwości od 100 [khz] do 60 [GHz] oraz składowej magnetycznej w środowisku w przedziale częstotliwości 100 [khz] 3 [MHz], wraz z sondami pomiarowymi składowej elektrycznej w przedziale częstotliwości od 100 [khz] do 60 [GHz], kompletnym oprzyrządowaniem, generatorem testowym (zwanym w tytule przedmiotu zamówienia kalibratorem), dalmierzem laserowym wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 2.1. Wymagania ogólne Opis Wymagania minimalne Standard produkcji Wg wymagań Systemu Zrządzania Jakością ISO 9001; 3

4 Dokumentacja Warunki gwarancji Serwis pogwarancyjny Dostawa i uruchomienie Szkolenie aplikacyjne dla każdego przyrządu Wykonawca dostarczy: - instrukcje obsługi producenta w j. polskim i angielskim; - świadectwa wzorcowania (kalibracji) przyrządu oraz sond pomiarowych wg standardów producenta wraz z oświadczeniem, że przyrząd oraz sondy mogą być wzorcowane w jednostce specjalistycznej mającej odpowiednie uprawnienia nie tylko w miejscu wskazanym przez producenta; Minimum 24 miesiące od daty zakupu; zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach minimalnych określonych w zał. 3 do SIWZ; Wykonawca zapewni, po upływie okresu gwarancji, dostępność serwisu i części zamiennych przez okres pięciu lat; Dostawa przyrządów, akcesoriów oraz oprogramowania, wraz z uruchomieniem i demonstracją poprawności pracy przyrządów w terminie do 26 tygodni od daty podpisania Umowy, do 16 użytkowników końcowych wg załącznika nr 4 do SIWZ, skorelowana z realizacją szkolenia personelu WIOŚ w zakresie obsługi ww. przyrządów, akcesoriów oraz oprogramowania Przeszkolenie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (wymiar nie mniej niż 6 godzin), personelu WIOŚ (min po 2 osoby z WIOŚ) w 16 siedzibach WIOŚ, w zakresie: zastosowania przyrządu; podstawowych zasad bezpieczeństwa obsługi i użytkowania przyrządu; zasilania przyrządu; przygotowania do pracy przyrządu; jego uruchomienia; konfiguracji parametrów pracy i pomiaru przyrządu; czynności rejestracji danych oraz zarządzania zbiorem wartości zarejestrowanych danych; konfiguracji interfejsu przyrządu; akwizycji, analizy oraz archiwizacji zbiorów danych pomiarowych przy pomocy kompatybilnego oprogramowania PC, a także sposobów aktualizacji oprogramowania sprzętowego przy pomocy stosowanego oprogramowania PC; konserwacji przyrządu; przechowywania i transportowania przyrządu. Tabela 2.2. Wymagania szczegółowe Opis Wymagania minimalne 1.1. Miernik pól (jednostka główna) Wyświetlacz odbijający, monochromatyczny LCD; podświetlany, z wyborem czasokresu podświetlenia oraz odświeżaniem obrazu. 4

5 Funkcje pomiarowe Funkcje pomiarowe c.d. Zakresy pomiarów: - dla składowej elektrycznej: 100 [khz] do 60 [GHz] - dla składowej magnetycznej: 100 [khz] 3 [MHz] Jednostki miary wyniku: - [mw/cm 2 ]; - [W/m 2 ]; - [V/m]; - [A/m]; - [%]; Tryby pracy wyświetlacza: - ustalony / zmienny - z funkcją automatycznego dopasowania jednostek miar do wartości mierzonych wielkości; Rodzaje wyników pomiarów: a) izotropowo, RSS: wartości: - bieżąca - maksymalna - minimalna - wartość średnia - wartość średnia maksymalna; b) w trybie XYZ: wartości: - bieżąca X - bieżąca Y - bieżąca Z Uśrednianie w czasie: - z funkcją wyboru czasu uśredniania; Uśrednianie w przestrzeni: - z funkcją próbkowania dyskretnego; - z funkcją próbkowania ciągłego; Wielopozycyjne uśrednianie w przestrzeni: - z funkcją wielopozycyjnego uśredniania w przestrzeni, z zachowaniem wyników pomiarów dla poszczególnych pozycji pomiarowych oraz wartości całkowitej wyniku pomiaru; Pamięć postępu: - z funkcją graficznej prezentacji wyników pomiarów w funkcji czasu; Korekta częstotliwościowa: - w wyspecyfikowanym przedziale częstotliwości - wyłączona / załączona; - bezpośredni wybór częstotliwości, interpolacja pomiędzy punktami kalibracji; 5

6 Wyszukiwanie gorących punktów : - ze wskaźnikiem dźwiękowym narastającego lub malejącego natężenia pola Funkcja alarmu: - dźwięk ostrzegawczy; - zmienny próg; Rejestracja kontrolowana zegarem (Timer Logging): - ustawienia czasu rozpoczęcia: - z wyprzedzeniem 24 h lub bezzwłocznie - czas rejestracji: do 100 h; - odstęp czasu: min co 1 sec. Pamięć Pamięć fizyczna: - nieulotna pamięć flash na wyniki pomiarów oraz komentarze głosowe; Pojemność pamięci: - właściwa - zapewniająca akwizycję, analizę, ekspozycję oraz archiwizację zbiorów danych pomiarowych w zakresie składowej elektrycznej i magnetycznej w zakresie wyżej wymienionych: - rodzajów wyników pomiarów - funkcji uśredniania w czasie - funkcji uśredniania w przestrzeni - funkcji wielopozycyjnego uśredniania w przestrzeni - pamięci postępu - rejestracji kontrolowanej zegarem (włączając wprowadzone parametry testowe, datownik oraz dane GPS) Razem pamięć fizyczna i pojemność pamięci w zakresie odpowiednio do ich parametrów wyspecyfikowanych powyżej. Interfejs Operacje zdalne: - z wykorzystaniem USB lub interfejsu optycznego RS-232 (z możliwością zmiany konfiguracji); USB: Słuchawki: - wtyczka typu Jack, mono; Wyzwalanie zewnętrzne: - podłączany przez złącze wielofunkcyjne, kabel BNC, wyzwalanie przez zamknięcie wyłącznika kontrolnego; 6

7 Zintegrowany z jednostką główną odbiornik GPS: - podłączany przez złącze wielofunkcyjne; - z oprzyrządowaniem; Opcje rejestracji Złącze sondy: - złącze plug-and-play z automatycznym wykrywaniem, kompatybilne ze wszystkimi sondami zestawu. Rejestracja warunkowa: - możliwości wyboru: - próg górny - poza przedziałem; - zakres zachowywania: - zachowaj wszystko - zachowaj pierwszy i ostatni wynik; Komentarze głosowe: - mikrofon - wbudowany; Opcje rejestracji c.d. - poziom rejestracji - poziom ustalony; - możliwość rejestracji komentarza dla każdego wyniku pomiaru; - odtwarzanie - przez zewn. słuchawki (z kontrolą poziomu głośności) (lub przy pomocy oprogramowania PC przyrządu); Rejestrowanie pozycji geogr. w systemie GPS: - wyświetlane współrzędne: - szerokość geograficzna - długość geograficzna; - wybór jednostek - DMS (stopnie-minuty-sekundy) / MinDec (minuty dziesiętne) / / DegDec (stopnie dziesiętne); - dokładność pozycjonowania - 3 [m] (DGPS, WAAS) - 15 [m] (GPS) Specyfikacje ogólne - mocowanie: zintegrowane z jednostką główną (zestaw montażowy w załączeniu). Rekomendowany odstęp czasu pomiędzy kolejnymi potwierdzeniami metrologicznymi czynnościami wzorcowania (kalibracji) przyrządu: 24 miesiące; Zasilanie: 7

8 - wewnętrzne akumulatory zasilające - możliwość zasilania z sieci 230 V za pośrednictwem adaptera sieciowego Czas pracy: - min 12 h (przy podświetleniu ciągłym) - ciągły przy zasilaniu z sieci poprzez adapter sieciowy; Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów: - proporcjonalny; - sygnalizacja poziomu niskiego (low batery); Zakres temperatur pracy i transportu: - praca: min ( ) [ 0 C]; - transport: min ( ) [ 0 C]; Wilgotność: (5 95) [%] RH Oprzyrządowanie miernika pól (jednostki głównej) Oprogramowanie Funkcje oprogramowania: PC przyrządu - akwizycja i wizualizacja zarejestrowanych i zachowanych w pamięci wewnętrznej - nieulotnej zbiorów danych pomiarowych; - analiza off-line zarejestrowanych i zachowanych danych; - funkcja sterowania jednostką główną; - funkcja eksportu danych do aplikacji Microsoft Excel oraz Microsoft Word; pakietu Office korelującego z oprogramowaniem narzędziowym - zarządzanie zbiorami danych pomiarowych pod kątem budowy i eksploatacji bazy zbiorów danych; - funkcja bezpośredniego wydruku zarejestrowanych danych; - funkcja zrzutu wyświetlanych danych (funkcja kopiuj, wklej); - funkcja pobieranie w formie bitmap, w standardzie _.bmp, widoków ekranu przyrządu; - funkcja akwizycji plików zdjęć cyfrowych do raportu z pomiarów; - funkcja generowania raportu z pomiarów; - możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego (firmware); Ma współpracować z kontrolerem systemu pomiarowego (laptopem); Oprogramowanie przyrządu w polskiej wersji językowej. Kontroler systemu pomiarowego Laptop o następujących wymaganiach minimalnych: - czas pracy na baterii: nie mniej niż 9 godz. ciągłej pracy - min. 3 GB pamięci RAM - procesor dwurdzeniowy min. 1.8 GHz - wbudowany napęd DVD-RW 8

9 - przekątna ekranu: 13 - min. 4 wejścia USB - system operacyjny Windows XP Professional SP3 lub wyższy - oprogramowanie Microsoft Office Professional - waga: do 3 kg - gwarancja NBD on site 24 miesiące Kompatybilny z jednostką główną oraz oprogramowaniem PC przyrządu; Z kompletem akcesoriów, w tym dodatkową baterią, myszką, zasilaczem oraz torbą transportową w zestawie; Oprogramowanie w polskiej wersji językowej. Akcesoria doposażające ( w tym integralne z całością): Akcesoria doposażające: - walizka transportowa z twardym poszyciem mieszcząca przyrząd i sondy pomiarowe - adapter sieciowy: [V] AC, [Hz] - akumulatory zasilające - pasek na ramię - statyw, uchwyt, nieprzewodzące - przewód, interfejs USB; Akcesoria doposażające integralne z całością: - generator testowy (przenośny) dla sond pomiarowych zestawu - statyw nieprzewodzący, 1,5 1,8 [m] + pokrowiec transportowy - przedłużenie statywu (nieprzewodzące), 0,5 [m] - przedłużenie rękojeści (nieprzewodzące), właściwe - przewód, współosiowy, wielozłączowy BNC, właściwy, - wyzwalanie zewnętrzne, 2 [m] - przewody światłowodowe, właściwe, komplet - O/E konwerter RS 232, właściwy - przewód, adapter USB 2.0 RS 232, właściwy. 2. Sondy pomiarowe dla składowej elektrycznej (Electric E - Field) kompatybilne z jednostką główną 2.1 Sonda pola elektrycznego częstotliwości od 100 [khz] do 3 [GHz], izotropowa Zakres częstotliwości Charakterystyka częstotliwościowa Zakres pomiarowy 100 [khz] 3 [GHz]; płaska (Flat) min (0,2 300) [V/m] (CW) min (0,2 10) [V/m] (RMS) 9

10 min (10 [nw/cm 2 ] 25) [mw/cm 2 ] (CW) min (10 [nw/cm 2 ] 0,025) [mw/cm 2 ] (RMS); Zakres dynamiki 60 [db] Typ sensora system diod bazowych Kierunkowość izotropowa (trójosiowa) Tryb odczytu dla każdej z 3 przestrzennych składowych XYZ danych Odpowiedź ± 1,25 [db] częstotliwościowa Dokładność ± 1,5 [db] kalibracji Liniowość ± 0,7 [db] charakterystyki Dokładność ± 1 [db] izotropowości Wpływ temperatury max ± 1 [db] Częstotliwości w paśmie (0,1 3) [GHz] kalibracyjne Rekomendowany 24 miesiące odstęp czasu pomiędzy kolejnymi potwierdzeniami metrologicznymi czynnościami wzorcowania (kalibracji) sondy wraz miernikiem Zakres temperatur Praca: min (0 +50) [ 0 C]; pracy i transportu Transport: min ( ) [ 0 C]; Wilgotność (5 95) [%] RH Kompatybilność z jednostką główną 2.2 Sonda pola elektrycznego częstotliwości od 100 [MHz] do 60 [GHz], izotropowa Zakres częstotliwości Charakterystyka częstotliwościowa Zakres pomiarowy Zakres dynamiki Typ sensora Kierunkowość Tryb odczytu 100 [MHz] 60 [GHz] płaska (Flat) min (0,7 400) [V/m] (CW) min (0,7 60) [V/m] (RMS) min (130 [nw/cm 2 ] 40) [mw/cm 2 ] (CW) min (130 [nw/cm 2 ] 1) [mw/cm 2 ] (RMS) 55 [db] system diod bazowych izotropowa (trójosiowa) złożony - dla 3 przestrzennych składowych XYZ (RSS) 10

11 danych Odpowiedź ± 3 [db] min (300 [MHz] 30 [GHz]) częstotliwościowa Dokładność ± 1,5 [db] (100 [MHz] 60 [GHz]) kalibracji Liniowość ± (1 3) [db] charakterystyki Dokładność ± 1 [db] izotropowości Wpływ temperatury max ± 1 [db] Częstotliwości w paśmie 100 [MHz] 60 [GHz] kalibracyjne Rekomendowany 24 miesiące odstęp czasu pomiędzy kolejnymi potwierdzeniami metrologicznymi czynnościami wzorcowania (kalibracji) sondy wraz miernikiem Zakres temperatur pracy i transportu Praca: min (0 +50) [ 0 C]; Transport: min ( ) [ 0 C] Wilgotność (5 95) [%] RH Kompatybilność z jednostką główną 3. Generator testowy, przenośny Generator testowy, przenośny (zwany w tytule zamówienia kalibratorem) kompatybilny z jednostką główną oraz sondami pomiarowymi zestawu oraz przewidywanymi do zakupu sondami składowej magnetycznej pola w środowisku, załączony do zestawu. 4. Dalmierz laserowy (z pokrowcem) powiększenie x 4 (lub większe) średnica obiektywu 20 mm (lub większa) zasięg - min: 5 [m]; - max: 800 [m] (lub więcej) dokładność ±1 [m] wymiary l x h x d mniejsze bądź równe: (150 x 50 x 150) mm (zamiennie) zasilanie baterie wymienne Li / alkaliczne, właściwe waga < 250 [ g ] laser laser kl. 1, bezpieczny dla oczu załączony do zestawu. 11

12 3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. W przypadku przekazania za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osoba ze strony zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z oferentami: p. Ewa Zrałek, Radca GIOŚ, Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Tel ; fax: (022) ; Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań oferentów. 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami wyboru. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte oraz ponumerowane i zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 4.1 Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) 4.2 Oświadczenia, przygotowanego zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. 4.3 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6. SIWZ. (załączniki nr 5 i 6 do SIWZ) 4.4 Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego (załącznik nr 8 SIWZ) 4.5 Wszelkie dokumenty (prospekty, informacje techniczne, opisy) dołączone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków technicznych. 4.6 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 12

13 Ofertę należy umieścić w opakowaniu zewnętrznie oznaczonym napisem: Wzór opisu koperty: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54, Warszawa Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: Zakup mierników pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem 16 szt. Nie otwierać przed dniem r. do godz. 11:00. Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Przy oświadczeniach Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty postępuje się tak, jak podczas składania oferty. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 5.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; lub posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: W zakresie warunków wskazanych w punkcie wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie W zakresie warunku wskazanego w punkcie ocena spełnienia warunków 13

14 szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie W zakresie warunków wskazanych w punkcie i ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy załączyć: - wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zawierający zamówienia odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, o łącznej wartości nie mniejszej niż zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz oryginały lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wystawionych przez zleceniodawcę /zleceniodawców potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie; - wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia w część dotyczącej szkoleń wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia tzw. Potencjał Kadrowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W skład zespołu wchodzić będą co najmniej dwie osoby posiadające przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie eksploatacji mierników i sond do pomiarów pól elektromagnetycznych oraz prowadzenia pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku. 14

15 6.1.2 wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, Jednocześnie do oferty należy załączyć: - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert; - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia do ofert każdy z Wykonawców powinien załączyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert; 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby Zamówienie (wraz ze szkoleniami) zostało wykonane w ciągu 26 tygodni od dnia podpisania umowy. 15

16 8. WARUNKI UMOWY Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawy. Wraz z SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia (dalej Umowa ). 9. KRYTERIA OCENY OFERTY Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: Lp. Wyszczególnienie kryteriów Znaczenie kryterium 1 Cena 80 % 2. Inne kryteria 20 % Sposób oceny oferty: 1) Sposób obliczania punktów za kryterium cena: Ocena punktowa oferty x = cena oferty najniższa/cena oferty badana 100 znaczenie kryterium (0,8) 2) Sposób obliczania punktów za inne kryteria: Ocena punktowa oferty x = suma punktów za poszczególne parametry innych kryteriów /0,3 x 100 x znaczenie kryterium (0,2) Ilość punktów przyznawana za spełnienie dodatkowych innych kryteriów: Lp. 1. Prolongata gwarancji 2 Skrócenie terminu dostawy Parametr Ilość przyznawanych punktów 5 pkt za każde dodatkowe półrocze 5 pkt za każdy 1 tydzień krócej Maksymalna ilość przyznawanych punktów 10 pkt 20 pkt RAZEM 30 Ocenę końcową badanej Oferty stanowić będzie suma punktów kryteriów cena i inne kryteria (maksymalne 100 punktów). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. 16

17 10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wg wzoru zamieszczonego w części IV niniejszej Specyfikacji w siedzibie Zamawiającego do Sekretariatu Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, IV piętro, pokój 450 (Sekretariat czynny w godz. pn. pt 8:15-16:15) w terminie do dnia r. do godz Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego, nie zaś jej wysłania przez Wykonawcę. 2. Termin składania ofert upływa dnia r. 3. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 11. WADIUM Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę: zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 10. SIWZ. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w NBP o/o Warszawa , poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium przetarg nieograniczony Zakup miernika pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem 16 szt. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany wyżej. Wadium bankowym. Okoliczności wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na nie oprocentowanym rachunku i zasady zwrotu wadium określa Ustawa. 12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 17

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo