UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI"

Transkrypt

1

2 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Zamawiający Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Adres: ul. Wawelska 52/54, Warszawa; Telefon: (0-22) , Fax: (0-22) ; Godziny urzędowania: od do Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DM/ /09/ABA; Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 1.3 Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm. oraz Dz. U. z 2008 Nr 171 poz. 1058) Przedmiotem postępowania jest Zamówienie na dostawę 16 szt. mierników pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym oraz kalibratorem, zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 2. SIWZ Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm. oraz Dz. U. z 2008 Nr 171, poz. 1058) i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca Adres strony internetowej Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej. Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostały użyte ze względów organizacyjnych w celu określenia norm i parametrów, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 2

3 1.9. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: GIOŚ lub Zamawiający Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2. SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. Użytkownik końcowy - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wymieniony w zał. nr 5 do SIWZ. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane dla użytkowników końcowych 16 Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska dla potrzeb monitoringowo-kontrolnych. Przedmiotem zakupu będzie szerokopasmowy miernik pól elektromagnetycznych: składowej elektrycznej w środowisku w przedziale częstotliwości od 100 [khz] do 60 [GHz] oraz składowej magnetycznej w środowisku w przedziale częstotliwości 100 [khz] 3 [MHz], wraz z sondami pomiarowymi składowej elektrycznej w przedziale częstotliwości od 100 [khz] do 60 [GHz] oraz kompletnym oprzyrządowaniem, generatorem testowym (zwanym w tytule przedmiotu zamówienia kalibratorem) i dalmierzem laserowym. Wyżej wymieniony przedmiot zakupu jest w dalszej części SIWZ zwany również przyrządem. Ilość Ogólny opis przedmiotu zamówienia CPV 16 szt. Miernik pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem Dostawa miernika do pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, składowej elektrycznej w środowisku w przedziale częstotliwości od 100 [khz] do 60 [GHz] oraz składowej magnetycznej w środowisku w przedziale częstotliwości 100 [khz] 3 [MHz], wraz z sondami pomiarowymi składowej elektrycznej w przedziale częstotliwości od 100 [khz] do 60 [GHz], kompletnym oprzyrządowaniem, generatorem testowym (zwanym w tytule przedmiotu zamówienia kalibratorem), dalmierzem laserowym wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 2.1. Wymagania ogólne Opis Wymagania minimalne Standard produkcji Wg wymagań Systemu Zrządzania Jakością ISO 9001; 3

4 Dokumentacja Warunki gwarancji Serwis pogwarancyjny Dostawa i uruchomienie Szkolenie aplikacyjne dla każdego przyrządu Wykonawca dostarczy: - instrukcje obsługi producenta w j. polskim i angielskim; - świadectwa wzorcowania (kalibracji) przyrządu oraz sond pomiarowych wg standardów producenta wraz z oświadczeniem, że przyrząd oraz sondy mogą być wzorcowane w jednostce specjalistycznej mającej odpowiednie uprawnienia nie tylko w miejscu wskazanym przez producenta; Minimum 24 miesiące od daty zakupu; zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach minimalnych określonych w zał. 3 do SIWZ; Wykonawca zapewni, po upływie okresu gwarancji, dostępność serwisu i części zamiennych przez okres pięciu lat; Dostawa przyrządów, akcesoriów oraz oprogramowania, wraz z uruchomieniem i demonstracją poprawności pracy przyrządów w terminie do 26 tygodni od daty podpisania Umowy, do 16 użytkowników końcowych wg załącznika nr 4 do SIWZ, skorelowana z realizacją szkolenia personelu WIOŚ w zakresie obsługi ww. przyrządów, akcesoriów oraz oprogramowania Przeszkolenie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (wymiar nie mniej niż 6 godzin), personelu WIOŚ (min po 2 osoby z WIOŚ) w 16 siedzibach WIOŚ, w zakresie: zastosowania przyrządu; podstawowych zasad bezpieczeństwa obsługi i użytkowania przyrządu; zasilania przyrządu; przygotowania do pracy przyrządu; jego uruchomienia; konfiguracji parametrów pracy i pomiaru przyrządu; czynności rejestracji danych oraz zarządzania zbiorem wartości zarejestrowanych danych; konfiguracji interfejsu przyrządu; akwizycji, analizy oraz archiwizacji zbiorów danych pomiarowych przy pomocy kompatybilnego oprogramowania PC, a także sposobów aktualizacji oprogramowania sprzętowego przy pomocy stosowanego oprogramowania PC; konserwacji przyrządu; przechowywania i transportowania przyrządu. Tabela 2.2. Wymagania szczegółowe Opis Wymagania minimalne 1.1. Miernik pól (jednostka główna) Wyświetlacz odbijający, monochromatyczny LCD; podświetlany, z wyborem czasokresu podświetlenia oraz odświeżaniem obrazu. 4

5 Funkcje pomiarowe Funkcje pomiarowe c.d. Zakresy pomiarów: - dla składowej elektrycznej: 100 [khz] do 60 [GHz] - dla składowej magnetycznej: 100 [khz] 3 [MHz] Jednostki miary wyniku: - [mw/cm 2 ]; - [W/m 2 ]; - [V/m]; - [A/m]; - [%]; Tryby pracy wyświetlacza: - ustalony / zmienny - z funkcją automatycznego dopasowania jednostek miar do wartości mierzonych wielkości; Rodzaje wyników pomiarów: a) izotropowo, RSS: wartości: - bieżąca - maksymalna - minimalna - wartość średnia - wartość średnia maksymalna; b) w trybie XYZ: wartości: - bieżąca X - bieżąca Y - bieżąca Z Uśrednianie w czasie: - z funkcją wyboru czasu uśredniania; Uśrednianie w przestrzeni: - z funkcją próbkowania dyskretnego; - z funkcją próbkowania ciągłego; Wielopozycyjne uśrednianie w przestrzeni: - z funkcją wielopozycyjnego uśredniania w przestrzeni, z zachowaniem wyników pomiarów dla poszczególnych pozycji pomiarowych oraz wartości całkowitej wyniku pomiaru; Pamięć postępu: - z funkcją graficznej prezentacji wyników pomiarów w funkcji czasu; Korekta częstotliwościowa: - w wyspecyfikowanym przedziale częstotliwości - wyłączona / załączona; - bezpośredni wybór częstotliwości, interpolacja pomiędzy punktami kalibracji; 5

6 Wyszukiwanie gorących punktów : - ze wskaźnikiem dźwiękowym narastającego lub malejącego natężenia pola Funkcja alarmu: - dźwięk ostrzegawczy; - zmienny próg; Rejestracja kontrolowana zegarem (Timer Logging): - ustawienia czasu rozpoczęcia: - z wyprzedzeniem 24 h lub bezzwłocznie - czas rejestracji: do 100 h; - odstęp czasu: min co 1 sec. Pamięć Pamięć fizyczna: - nieulotna pamięć flash na wyniki pomiarów oraz komentarze głosowe; Pojemność pamięci: - właściwa - zapewniająca akwizycję, analizę, ekspozycję oraz archiwizację zbiorów danych pomiarowych w zakresie składowej elektrycznej i magnetycznej w zakresie wyżej wymienionych: - rodzajów wyników pomiarów - funkcji uśredniania w czasie - funkcji uśredniania w przestrzeni - funkcji wielopozycyjnego uśredniania w przestrzeni - pamięci postępu - rejestracji kontrolowanej zegarem (włączając wprowadzone parametry testowe, datownik oraz dane GPS) Razem pamięć fizyczna i pojemność pamięci w zakresie odpowiednio do ich parametrów wyspecyfikowanych powyżej. Interfejs Operacje zdalne: - z wykorzystaniem USB lub interfejsu optycznego RS-232 (z możliwością zmiany konfiguracji); USB: Słuchawki: - wtyczka typu Jack, mono; Wyzwalanie zewnętrzne: - podłączany przez złącze wielofunkcyjne, kabel BNC, wyzwalanie przez zamknięcie wyłącznika kontrolnego; 6

7 Zintegrowany z jednostką główną odbiornik GPS: - podłączany przez złącze wielofunkcyjne; - z oprzyrządowaniem; Opcje rejestracji Złącze sondy: - złącze plug-and-play z automatycznym wykrywaniem, kompatybilne ze wszystkimi sondami zestawu. Rejestracja warunkowa: - możliwości wyboru: - próg górny - poza przedziałem; - zakres zachowywania: - zachowaj wszystko - zachowaj pierwszy i ostatni wynik; Komentarze głosowe: - mikrofon - wbudowany; Opcje rejestracji c.d. - poziom rejestracji - poziom ustalony; - możliwość rejestracji komentarza dla każdego wyniku pomiaru; - odtwarzanie - przez zewn. słuchawki (z kontrolą poziomu głośności) (lub przy pomocy oprogramowania PC przyrządu); Rejestrowanie pozycji geogr. w systemie GPS: - wyświetlane współrzędne: - szerokość geograficzna - długość geograficzna; - wybór jednostek - DMS (stopnie-minuty-sekundy) / MinDec (minuty dziesiętne) / / DegDec (stopnie dziesiętne); - dokładność pozycjonowania - 3 [m] (DGPS, WAAS) - 15 [m] (GPS) Specyfikacje ogólne - mocowanie: zintegrowane z jednostką główną (zestaw montażowy w załączeniu). Rekomendowany odstęp czasu pomiędzy kolejnymi potwierdzeniami metrologicznymi czynnościami wzorcowania (kalibracji) przyrządu: 24 miesiące; Zasilanie: 7

8 - wewnętrzne akumulatory zasilające - możliwość zasilania z sieci 230 V za pośrednictwem adaptera sieciowego Czas pracy: - min 12 h (przy podświetleniu ciągłym) - ciągły przy zasilaniu z sieci poprzez adapter sieciowy; Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów: - proporcjonalny; - sygnalizacja poziomu niskiego (low batery); Zakres temperatur pracy i transportu: - praca: min ( ) [ 0 C]; - transport: min ( ) [ 0 C]; Wilgotność: (5 95) [%] RH Oprzyrządowanie miernika pól (jednostki głównej) Oprogramowanie Funkcje oprogramowania: PC przyrządu - akwizycja i wizualizacja zarejestrowanych i zachowanych w pamięci wewnętrznej - nieulotnej zbiorów danych pomiarowych; - analiza off-line zarejestrowanych i zachowanych danych; - funkcja sterowania jednostką główną; - funkcja eksportu danych do aplikacji Microsoft Excel oraz Microsoft Word; pakietu Office korelującego z oprogramowaniem narzędziowym - zarządzanie zbiorami danych pomiarowych pod kątem budowy i eksploatacji bazy zbiorów danych; - funkcja bezpośredniego wydruku zarejestrowanych danych; - funkcja zrzutu wyświetlanych danych (funkcja kopiuj, wklej); - funkcja pobieranie w formie bitmap, w standardzie _.bmp, widoków ekranu przyrządu; - funkcja akwizycji plików zdjęć cyfrowych do raportu z pomiarów; - funkcja generowania raportu z pomiarów; - możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego (firmware); Ma współpracować z kontrolerem systemu pomiarowego (laptopem); Oprogramowanie przyrządu w polskiej wersji językowej. Kontroler systemu pomiarowego Laptop o następujących wymaganiach minimalnych: - czas pracy na baterii: nie mniej niż 9 godz. ciągłej pracy - min. 3 GB pamięci RAM - procesor dwurdzeniowy min. 1.8 GHz - wbudowany napęd DVD-RW 8

9 - przekątna ekranu: 13 - min. 4 wejścia USB - system operacyjny Windows XP Professional SP3 lub wyższy - oprogramowanie Microsoft Office Professional - waga: do 3 kg - gwarancja NBD on site 24 miesiące Kompatybilny z jednostką główną oraz oprogramowaniem PC przyrządu; Z kompletem akcesoriów, w tym dodatkową baterią, myszką, zasilaczem oraz torbą transportową w zestawie; Oprogramowanie w polskiej wersji językowej. Akcesoria doposażające ( w tym integralne z całością): Akcesoria doposażające: - walizka transportowa z twardym poszyciem mieszcząca przyrząd i sondy pomiarowe - adapter sieciowy: [V] AC, [Hz] - akumulatory zasilające - pasek na ramię - statyw, uchwyt, nieprzewodzące - przewód, interfejs USB; Akcesoria doposażające integralne z całością: - generator testowy (przenośny) dla sond pomiarowych zestawu - statyw nieprzewodzący, 1,5 1,8 [m] + pokrowiec transportowy - przedłużenie statywu (nieprzewodzące), 0,5 [m] - przedłużenie rękojeści (nieprzewodzące), właściwe - przewód, współosiowy, wielozłączowy BNC, właściwy, - wyzwalanie zewnętrzne, 2 [m] - przewody światłowodowe, właściwe, komplet - O/E konwerter RS 232, właściwy - przewód, adapter USB 2.0 RS 232, właściwy. 2. Sondy pomiarowe dla składowej elektrycznej (Electric E - Field) kompatybilne z jednostką główną 2.1 Sonda pola elektrycznego częstotliwości od 100 [khz] do 3 [GHz], izotropowa Zakres częstotliwości Charakterystyka częstotliwościowa Zakres pomiarowy 100 [khz] 3 [GHz]; płaska (Flat) min (0,2 300) [V/m] (CW) min (0,2 10) [V/m] (RMS) 9

10 min (10 [nw/cm 2 ] 25) [mw/cm 2 ] (CW) min (10 [nw/cm 2 ] 0,025) [mw/cm 2 ] (RMS); Zakres dynamiki 60 [db] Typ sensora system diod bazowych Kierunkowość izotropowa (trójosiowa) Tryb odczytu dla każdej z 3 przestrzennych składowych XYZ danych Odpowiedź ± 1,25 [db] częstotliwościowa Dokładność ± 1,5 [db] kalibracji Liniowość ± 0,7 [db] charakterystyki Dokładność ± 1 [db] izotropowości Wpływ temperatury max ± 1 [db] Częstotliwości w paśmie (0,1 3) [GHz] kalibracyjne Rekomendowany 24 miesiące odstęp czasu pomiędzy kolejnymi potwierdzeniami metrologicznymi czynnościami wzorcowania (kalibracji) sondy wraz miernikiem Zakres temperatur Praca: min (0 +50) [ 0 C]; pracy i transportu Transport: min ( ) [ 0 C]; Wilgotność (5 95) [%] RH Kompatybilność z jednostką główną 2.2 Sonda pola elektrycznego częstotliwości od 100 [MHz] do 60 [GHz], izotropowa Zakres częstotliwości Charakterystyka częstotliwościowa Zakres pomiarowy Zakres dynamiki Typ sensora Kierunkowość Tryb odczytu 100 [MHz] 60 [GHz] płaska (Flat) min (0,7 400) [V/m] (CW) min (0,7 60) [V/m] (RMS) min (130 [nw/cm 2 ] 40) [mw/cm 2 ] (CW) min (130 [nw/cm 2 ] 1) [mw/cm 2 ] (RMS) 55 [db] system diod bazowych izotropowa (trójosiowa) złożony - dla 3 przestrzennych składowych XYZ (RSS) 10

11 danych Odpowiedź ± 3 [db] min (300 [MHz] 30 [GHz]) częstotliwościowa Dokładność ± 1,5 [db] (100 [MHz] 60 [GHz]) kalibracji Liniowość ± (1 3) [db] charakterystyki Dokładność ± 1 [db] izotropowości Wpływ temperatury max ± 1 [db] Częstotliwości w paśmie 100 [MHz] 60 [GHz] kalibracyjne Rekomendowany 24 miesiące odstęp czasu pomiędzy kolejnymi potwierdzeniami metrologicznymi czynnościami wzorcowania (kalibracji) sondy wraz miernikiem Zakres temperatur pracy i transportu Praca: min (0 +50) [ 0 C]; Transport: min ( ) [ 0 C] Wilgotność (5 95) [%] RH Kompatybilność z jednostką główną 3. Generator testowy, przenośny Generator testowy, przenośny (zwany w tytule zamówienia kalibratorem) kompatybilny z jednostką główną oraz sondami pomiarowymi zestawu oraz przewidywanymi do zakupu sondami składowej magnetycznej pola w środowisku, załączony do zestawu. 4. Dalmierz laserowy (z pokrowcem) powiększenie x 4 (lub większe) średnica obiektywu 20 mm (lub większa) zasięg - min: 5 [m]; - max: 800 [m] (lub więcej) dokładność ±1 [m] wymiary l x h x d mniejsze bądź równe: (150 x 50 x 150) mm (zamiennie) zasilanie baterie wymienne Li / alkaliczne, właściwe waga < 250 [ g ] laser laser kl. 1, bezpieczny dla oczu załączony do zestawu. 11

12 3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. W przypadku przekazania za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osoba ze strony zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z oferentami: p. Ewa Zrałek, Radca GIOŚ, Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Tel ; fax: (022) ; Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań oferentów. 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami wyboru. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte oraz ponumerowane i zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 4.1 Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) 4.2 Oświadczenia, przygotowanego zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. 4.3 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6. SIWZ. (załączniki nr 5 i 6 do SIWZ) 4.4 Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego (załącznik nr 8 SIWZ) 4.5 Wszelkie dokumenty (prospekty, informacje techniczne, opisy) dołączone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków technicznych. 4.6 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 12

13 Ofertę należy umieścić w opakowaniu zewnętrznie oznaczonym napisem: Wzór opisu koperty: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54, Warszawa Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: Zakup mierników pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem 16 szt. Nie otwierać przed dniem r. do godz. 11:00. Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Przy oświadczeniach Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty postępuje się tak, jak podczas składania oferty. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 5.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; lub posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: W zakresie warunków wskazanych w punkcie wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie W zakresie warunku wskazanego w punkcie ocena spełnienia warunków 13

14 szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie W zakresie warunków wskazanych w punkcie i ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy załączyć: - wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zawierający zamówienia odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, o łącznej wartości nie mniejszej niż zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz oryginały lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wystawionych przez zleceniodawcę /zleceniodawców potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie; - wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia w część dotyczącej szkoleń wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia tzw. Potencjał Kadrowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W skład zespołu wchodzić będą co najmniej dwie osoby posiadające przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie eksploatacji mierników i sond do pomiarów pól elektromagnetycznych oraz prowadzenia pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku. 14

15 6.1.2 wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, Jednocześnie do oferty należy załączyć: - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert; - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia do ofert każdy z Wykonawców powinien załączyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert; 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby Zamówienie (wraz ze szkoleniami) zostało wykonane w ciągu 26 tygodni od dnia podpisania umowy. 15

16 8. WARUNKI UMOWY Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawy. Wraz z SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia (dalej Umowa ). 9. KRYTERIA OCENY OFERTY Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: Lp. Wyszczególnienie kryteriów Znaczenie kryterium 1 Cena 80 % 2. Inne kryteria 20 % Sposób oceny oferty: 1) Sposób obliczania punktów za kryterium cena: Ocena punktowa oferty x = cena oferty najniższa/cena oferty badana 100 znaczenie kryterium (0,8) 2) Sposób obliczania punktów za inne kryteria: Ocena punktowa oferty x = suma punktów za poszczególne parametry innych kryteriów /0,3 x 100 x znaczenie kryterium (0,2) Ilość punktów przyznawana za spełnienie dodatkowych innych kryteriów: Lp. 1. Prolongata gwarancji 2 Skrócenie terminu dostawy Parametr Ilość przyznawanych punktów 5 pkt za każde dodatkowe półrocze 5 pkt za każdy 1 tydzień krócej Maksymalna ilość przyznawanych punktów 10 pkt 20 pkt RAZEM 30 Ocenę końcową badanej Oferty stanowić będzie suma punktów kryteriów cena i inne kryteria (maksymalne 100 punktów). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. 16

17 10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wg wzoru zamieszczonego w części IV niniejszej Specyfikacji w siedzibie Zamawiającego do Sekretariatu Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, IV piętro, pokój 450 (Sekretariat czynny w godz. pn. pt 8:15-16:15) w terminie do dnia r. do godz Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego, nie zaś jej wysłania przez Wykonawcę. 2. Termin składania ofert upływa dnia r. 3. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 11. WADIUM Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę: zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 10. SIWZ. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w NBP o/o Warszawa , poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium przetarg nieograniczony Zakup miernika pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem 16 szt. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany wyżej. Wadium bankowym. Okoliczności wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na nie oprocentowanym rachunku i zasady zwrotu wadium określa Ustawa. 12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 17

18 Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10. SIWZ. 14. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 434. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH OFERENTOM W TOKU POSTĘPOWANIA Wykonawcy i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo opisane w art Ustawy. Zastosowanie mają środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY Zamawiający powiadomi o wyborze oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 17. ZAŁĄCZNIKI: Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu Załącznik nr 3 - Ogólne Warunki Umowy Załącznik nr 4 - Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Wzór wykazu dokonanych dostaw Załącznik nr 6 Wzór wykazu osób potencjał kadrowy Załącznik nr 7 Protokół odbioru dostawy Załącznik nr 8 Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego 18

19 (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY w nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia Zakup miernika pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem 16 szt. sprawa nr. 1. ZAMAWIAJĄCY: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: Wykonawca Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów Adres Nr telefonu Nr faksu 4. JA NIŻEJ PODPISANY OŚWIADCZAM, ŻE: a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, b. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, c. cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ wynosi: netto... PLN (słownie:...złotych), tj. brutto. PLN (słownie:... złotych) w tym 22% VAT, 1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców. 1

20 zgodnie z poniższą kalkulacją: L.p. Nazwa typ/producent rok produkcji 1 Miernik do pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, składowej elektrycznej w środowisku w przedziale częstotliwości od 100 [khz] do 60 [GHz] oraz składowej magnetycznej w środowisku w przedziale częstotliwości 100 [khz] 3 [MHz], wraz z sondami pomiarowymi składowej elektrycznej w przedziale częstotliwości od 100 [khz] do 60 [GHz], kompletnym oprzyrządowaniem, generatorem testowym (zwanym w tytule przedmiotu zamówienia kalibratorem), dalmierzem laserowym wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem Ilość [szt.] 16 Cena jednostkowa netto [zł] Podatek VAT [%] Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto [zł] Łączna wartość: d. oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie tygodni od daty zawarcia umowy (maksymalnie 26 tygodni od dnia zawarcia umowy), e. niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, f. akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy w sprawie zamówienia, przedstawiony w Części II SIWZ, w tym warunki płatności tam określone, g. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, h. następujące części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom (Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy) : Lp. Nazwa / opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344444-2012:text:pl:html PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S 209-344444 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWY URZĄD MIAR GDAŃSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OKRĘGOWY URZĄD MIAR GDAŃSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer zamówienia: WA-6W1-2140/1/1071/JT/14 OKRĘGOWY URZĄD MIAR GDAŃSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA DOSTAWĘ STANOWISKA DO WYKONYWANIA PRAWNEJ KONTROLI METROLOGICZNEJ, OCENY ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-02-15 15:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/16 NA OCHRONĘ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Wrocław: Zakup, dostawa serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego do celów

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego Sprawa nr II US-251-PN2/09/07 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom www.pksradom.pl sekretariat@pksradom.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE UM-AM-341/ 003 /2011 Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wbpg.org.pl Gdańsk: Przetarg nieograniczony ZP/PN/2/2016 Usługa ochrony mienia oraz dozoru Numer

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane 1/5 PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo