Rynek niemiecki BAROMETR POLSKA-NIEMCY Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek niemiecki BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2012. Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2"

Transkrypt

1 n u m e r 3 / s t y c z e ń - l u t y Rynek niemiecki g o s p o d a r k a p o l i t y k a s p o ł e c z e ń s t w o e u r o p a Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2 BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2012 Polacy o roli Niemiec w Europie i stosunkach polsko-niemieckich str. 8 Granice dzielą - Odra łączy (cz. 3) str. 11 Foto: depositphotos/peshkova EUROPEA MagAzine d o d a t e k s p e c j a l n y

2 wywiad Relacje pomiędzy Polską a Niemcami stają się coraz lepsze O działalności Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, obecnym stanie stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Niemcami, zmieniających się zapotrzebowaniach polskich i niemieckich przedsiębiorstw oraz wyzwaniach na bieżący rok rozmawiamy z Michaelem Kernem, Dyrektorem Generalnym AHK Polska 1 2 wo-handlową w Warszawie. Wcześniej pracował Pan na Słowacji. Jak polskoniemieckie relacje różnią się od tych po- między Niemcami a Słowacją? Michael Kern: Stosunki polsko-niemieckie są o wiele bardziej zróżnicowane niż w przypadku Niemiec i Słowacji. Także handel dotyczy zupełnie innych rozmiarów. Istnieją ponadto odmienne warunki ramowe, ponieważ Polska ma o wiele większy rynek wewnętrzny. Jeśli bezpośrednio porówna się Polskę ze Słowacją, należy stwierdzić, że Słowacja jest obecnie kształtowana przez silną monokulturę w dziedzinie motoryzacji, która określa kierunek rozwoju całej gospodarki słowackiej, a tym samym stosunków niemiecko-słowackich. Za tym stoi w zasadzie jeden koncern, Volks- wagen, największy producent samochodów w tym kraju Gospodarka w Polsce jest oczy- wiście znacznie bardziej zróżnicowana. Istnieje o wiele więcej branż, sektorów i przed- siębiorstw. Również klasa średnia jest znacz- nie silniejsza i ta stanowi główną klientelę AHK Polska. Jak Pan ocenia dzisiejszy stan stosunków gospodarczych mię- dzy Niemcami a Polską? Można to naturalnie odczytać z liczb, które w ostatnim czasie nieprzerwanie rosły. Jedynie w kryzysowym roku 2009 obniżył się wolumen handlu. Dzisiejsze relacje są lepsze niż kiedy- Od półtora roku kieruje Pan Polsko-Niemiecką Izbą Przemysło- kolwiek wcześniej, zarówno pod względem ich rozmiarów, jak i współpracy. Niemniej jednak w różnych branżach istnieje nadal ogromny potencjał wzrostu. Nie chodzi tutaj tylko o niemiecki eksport do Polski, ale także w przyszłości o polski eksport do Niemiec. Jest to oczywiście związane z faktem, że polski sektor MSP jest obecnie bardziej gotowy do eksportu. Struktury polskich firm są bardziej ugruntowane, przedsiębiorstwa rozrosły się, zwiększyły się także możliwości finansowe. W konsekwencji polskie firmy są dużo lepiej przygotowane do rynków zagranicznych. Relacje polsko-niemieckie są już teraz bardzo dobre a najprawdopodobniej staną się jeszcze dużo lepsze. 3 Nierzadko mówi się, że sto- sunki pomiędzy Pol- ską a Niemcami na poziomie przedsiębiorstw są znacznie lepsze niż na poziomie instytucjonalnym i państwowym. Czy zgadza się Pan z tą opinią? Stosunki na szczeblu przedsiębiorstw są oczy- wiście na bardzo dobrym poziomie, choć i tutaj dochodzi czasami do dy- skusji. Nie powiedział- bym jednak, że są one lepsze niż stosunki instytucjonalne. Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między Niemcami, a Pol- ską są bardzo intensywne, także w sferze po- litycznej, co dla mnie osobiście było zaskocze- niem. Nie byłem świadom takiej intensyw- ności tych relacji. To, że czasami strony nie zgadzają się z poglądami, jest w mojej ocenie dobre i ważne. Gdy w ubiegłym roku Polska przewodziła Radzie UE, miałem jednak wra- żenie, że to właśnie te dwa kraje były do siebie bardzo zbliżone pod względem linii argumen- tacji. Nie można zatem powiedzieć, że stosun- ki instytucjonalne i polityczne są gorszej na- t ur y. Wręcz przeciwnie, są one bardzo inten- sywne i stają się coraz lepsze. Jest jednak także prawdą, że relacje gospodarcze bywają 2

3 często nieco oderwane od polityki. Stosunki priorytety ciągle się zmieniają, choćby z tego sce, ale również polskich w Niemczech. Rówpolityczne mogą być mniej stabilne, nie tylko powodu, że zmieniają się potrzeby przedsię- nież w tym obszarze nastąpiły istotne zmiany w Polsce, ale również w innych krajach. W wie- biorstw, wymagania wobec firm, ale także ze w ostatnich trzech, czterech latach. W dallu przypadkach wiąże się to z różnorodnością względu na większą przejrzystość. Izba po- szym ciągu niemieckie firmy inwestują w Polrządzących. Z niektórymi współpraca okazuje wstała w 1995 roku, kiedy nie było jeszcze ta- sce. Oczywiście nie są to już te duże inwessię trudniejsza. Ponadto gospodarka reaguje kiego dostępu do informacji na temat rynków, tycje, które realizowane były wcześniej przez z opóźnieniem na wydarzenia polityczne, po- jak ma to miejsce dzisiaj dzięki Internetowi międzynarodowe korporacje. Obecnie mamy nieważ plany przedsiębiorstw dotyczą zwykle i innym mediom. Dlatego w pierwszym okresie do czynienia ze stałym przypływem średnich horyzontów czasowych, które wykraczają po- działania zadaniem Izby było przede wszyst- przedsiębiorstw, dla których warunki ramowe za jedną kadencję. Dlatego stosunki gospo- kim przekazywanie podstawowych informacji. w Polsce są w tej chwili bardzo atrakcyjne, darcze są nieco bardziej stałe i stabilne. Kiedy wcześniej otrzymywaliśmy zapytanie od bowiem nie trzeba obawiać się niespodzianek. 4 niemieckich firm, chodziło o podstawowe py- Inwestycje nie dotyczą już głównie produkcji, Ze strony polskiej często słyszy tania. Przykładowo firma poszukiwała produ- tak jak było to wcześniej, kiedy ze względu na się, że poprawa stosunków mię- centa śrub. Dziś pytania dotyczą producenta niskie koszty pracy i dobrą produktywność dzy Niemcami i Polską jest również wy- śrub o określonej jakości. Takie zapytanie Polska widziana była często jako przedłużenikiem dobrych stosunków między An- obejmuje wówczas jakość stali, wielkość śrub, nie zakładów produkcyjnych. To się teraz gelą Merkel a Donaldem Tuskiem. Zga- ceny, wagi, wymogi techniczne, jak również zmieniło i rośnie znaczenie inwestycji w dydza się Pan z tym? wielkość dostawy. Są to więc o wiele bardziej strybucję. Oczywiście jest to także wyrazem konkretne pytania i jako Izba musimy się do tego, że polski rynek stał się bardzo intere- Również odnoszę wrażenie, że dobrze się ro- nich odpowiednio dostosować. Poziom infor- sujący z punktu widzenia zbytu. Biorąc pod zumieją, ale odnosi się to także do poziomu macji wzrósł i są to oczywiście inne sektory. uwagę teorię handlu międzynarodowego, jest operacyjnego w ministerstwach, gdzie ma Obecnie kluczowe znaczenie mają efektyw- to także bardzo dobry sygnał dla obu krajów, miejsce bardzo intensywna wymiana w zakre- ność energetyczna, energie odnawialne, tech- gdyż rynek dalej się rozwija. Można więc mósie wielu fachowych tematów. Stanowiska nologie ekologiczne. Są to oczywiście obszary, wić o istotnej zmianie w obszarze inwestycji stron są często zbieżne. które piętnaście lat temu nie były jeszcze w sensie przeniesienia punktu ciężkości z pro- 5 aktualne. Jako Izba musimy się zatem stale dukcji na tworzenie struktur sprzedaży lub AHK działa w Polsce od prawie dostosowywać do zmieniających się potrzeb wspólnych centrów usług. Polska nie jest już dwudziestu lat. Wiele się zmieniło przedsiębiorstw po obu stronach. Jest to krajem niskich płac, są inne kraje, które mają w tym czasie. Co dzisiaj jest prioryte- oczywiście bardzo dobry sygnał, że zarówno znacznie niższe koszty pracy. tem w działalności Izby? w Niemczech, jak i w Polsce obecna jest już wiedza na temat drugiego rynku. W chwili Wcześniej inwestowały głównie Zarówno usługi, które oferujemy, jak również bieżącej potrzebna jest jednak szczegółowa niemieckie firmy w Polsce. Czy wiedza i tutaj pytania kierowane są do nas. 6 Czy zapytania otrzymywane mamy do czynienia z jednostronnym transferem kapitału? Istnieje coraz więcej średnich firm, ale rów- nież dużych polskich przedsiębiorstw, które są aktywne na rynku niemieckim. Pod względem wielkości nie jest to oczywiście jeszcze porów- nywalne z inwestycjami niemieckimi, ale z punktu widzenia dynamiki jest to bardzo ciekawe. Jako Izba bilateralna wspieramy oczy- wiście również polskie firmy zainteresowane rynkiem niemieckim. W ciągu ostatnich dwu- nastu miesięcy zrealizowaliśmy przykładowo osiem udanych projektów, w wyniku których Niemcy pozyskały inwestorów z Polski. Jeśli chodzi o regionalne rozłożenie polskich inwe- stycji w Niemczech, tradycyjnie silnym part- nerem jest Nadrenia Północna-Westfalia. Czę- stymi celami inwestycyjnymi są jednak także obecnie od firm doty- czą jedynie handlu, czy także inwestycji zagranicznych? Tradycyjnym zadaniem izby jest promowanie, intensyfikowanie i rozwijanie handlu bilateralnego. Tak więc zaakcentowany jest przede wszystkim handel. Oczywiście jednym z naszych zadań jest także wspieranie inwestorów z Niemiec w Pol- 7 zmienia się to teraz, czy raczej nadal Foto: depositphotos/zentilia Rynek niemiecki 3/2013 3

4 Berlin i Bawaria. Zależy to oczywiście od kon- mem są jednak obszary zawodowe i technicz- Jakie są cele AHK Polska w rokretnej branży. Ten pozytywny trend widoczny ne. Zwłaszcza firmy produkcyjne obawiają się, ku 2013? jest jednak nie tylko w przypadku polskich że w przyszłości w Polsce będzie niewystarinwestorów, ale również potencjalnych eks- czająca ilość pracowników o takich kwalifika- Współpraca między Niemcami i Polską będzie porterów z Polski. Nasze wsparcie polega tutaj cjach. O ile w Niemczech mamy do czynienia oczywiście dalej wspierana przez różnorodne na przykład na znalezieniu dostawców lub na- z tzw. dualnym systemem kształcenia, o tyle projekty, takie jak targi CeBIT, których Polska bywców. Obszar ten charakteryzuje się dużą w Polsce nie ma jeszcze takiego rozwiążania. będzie partnerem w przyszłym roku. Będzie to dynamiką. Są to natomiast obszary, na które często zwra- znowu jeden z tych kamieni milowych, który 8 wywiad cają uwagę inwestorzy, ponieważ zdają sobie umożliwi odpowiednie pozycjonowanie się Co utrudnia stosunki pomiędzy sprawę, że za cztery, pięć lub sześć lat będzie w Niemczech, ale również na arenie międzyniemieckimi a polskimi firmami? brakowało odpowiednich pracowników. Obec- narodowej. Również my zajmiemy się inten- Czy fakt, że Polska nie jest członkiem nie nie jest to jeszcze problemem, jednak fir- sywnie tym tematem, jak i całą branżą IT. Bęstrefy euro, stanowi problem? my planują pięć do dziesięciu lat do przodu, dziemy dalej rozwijać nasze działania na rzecz i wiedzą dokładnie, jakie dziś mają struktury polskich firm, które są zainteresowane nie- Firmy, które są aktywne w handlu zagranicz- wiekowe w swojej firmie i co będzie potrzebne mieckim rynkiem. Kluczowym tematem będzie nym, potrafią naturalnie radzić sobie z ryzy- w ciągu pięciu kolejnych lat. także kształcenie zawodowe. Chcemy dać kiem kursowym. Oczywiście wolałyby, aby nie przedsiębiorstwom możliwość uczestniczenia było kosztów transakcyjnych. Rzadko jednak Jak ocenia Pan wpływ kryzysu w tym procesie. Inną kwestią będzie technowymieniane jest to jako problem lub wyzwa- zadłużeniowego na Niemcy i Pol- logia ekologiczna. Będziemy chcieli promować nie. Raz w roku przeprowadzamy sondaż skę? green technology w obu krajach, ale również wśród niemieckich inwestorów w Polsce i w przyczynić się do intensyfikacji wymiany poostatnich latach wprowadzenie euro było fak- Jeśli popyt spada, oddziałuje to oczywiście na między nimi. tycznie zawsze najważniejszym wymogiem. oba rynki. Bezpośrednim skutkiem jest jednak W tym roku stabilny kurs PLN/EUR znalazł się to, że przedsiębiorstwa decydują się na pewne Dziękuję za rozmowę. wśród priorytetów przedsiębiorstw, co świad- mechanizmy bezpieczeństwa. Na szczęście czy o delikatnej zmianie trendu. Ale nie na- w obu krajach gospodarka ma się stosunkowo Rozmowę prowadził: Przemysław Jóskowiak zwałbym tego wyzwaniem czy przeszkodą. Są dobrze. Niemcy są obecnie bardzo silnie zaanto po prostu rzeczy, z którymi trzeba się liczyć, i firmy to potrafią. W sondażach często zwraca się uwagę także na takie kwestie jak infra- struktura, choć obecnie uległa ona znacznej szczególnie na południu. Stabilizacja po stropoprawie, dostępność fachowej siły roboczej oraz kształcenie zawodowe. Edukacja uniwer- oba kraje są ze sobą gospodarczo bardzo posytecka w Polsce jest dobra, zapewnia również wiązane. Dlatego nie można mówić o bezpowystarczającą liczbę absolwentów. Proble- 9 gażowane w krajach BRIC, które nadal mają relatywnie dobry wzrost. Dzięki temu można się trochę uwolnić od turbulencji w Europie, nie niemieckiej z kolei pomaga Polsce, jako że średnim oddziaływaniu kryzysu. 10 Michael Kern jest Dyrektorem Generalnym Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) od 2011 roku. Wcześniej kierował AHK Słowacja. Foto: depositphotos/iqoncept 4 Rynek niemiecki 3/2013

5 auf deutsch 1. Seit anderthalb Jahren leiten Sie die ser sind als die auf der institutionellen bzw. Sowohl die Leistung, die wir erbringen, als auch Deutsch-Polnische Industrie- und Han- staatlichen Ebene. Stimmen Sie dem zu? die Schwerpunkte verändern sich kontinuierlich, delskammer in Warschau. Vorher waren allein deswegen, da der Bedarf der Firmen sich Sie in der Slowakei tätig. Inwiefern unter- Die Beziehungen auf der Unternehmensebene ändert, die Anforderungen an die Firmen sich scheiden sich die deutsch-polnischen Be- befinden sich natürlich auf einem sehr guten Ni- ändern, aber auch deswegen, weil die Transziehungen von den deutsch-slowakischen? veau, obwohl es auch da manchmal Diskussions- parenz in der Regel größer ist. Die Kammer wurde punkte gibt. Ich würde jedoch nicht sagen, dass 1995 gegründet und damals hatte man noch Michael Kern: Der deutsch-polnische Handel sie besser sind als die institutionellen Bezie- nicht diesen Zugang zu Informationen über die und die deutsch-polnischen Beziehungen sind hungen. Generell sind die Verhältnisse zwischen Märkte, wie man sie heute dank des Internets deutlich vielfältiger und größer als der Handel Deutschland und Polen, auch im politischen Be- und anderer Medien hat. Daher war in der Anund die Beziehungen zwischen Deutschland und reich, sehr intensiv, was für mich persönlich eine fangszeit die Aufgabe der Kammer, in erster Linie der Slowakei. Es sind andere Rahmenbedingun- Überraschung war. Ich war mir dieser Intensität Grundinformationen zu vermitteln. Wenn wir frügen, da der polnische Markt von einer anderen nicht bewusst. Dass man manchmal unterschied- her Anfragen von deutschen Firmen bekommen Größenordnung ist. Wenn man Polen direkt mit licher Meinung ist, finde ich gerade gut und haben, ging es um Basisfragen. Gesucht wurde der Slowakei vergleicht, ist die Slowakei derzeit wichtig. Als Polen letztes Jahr die EU-Ratspräsi- zum Beispiel ein Hersteller von Schrauben. Wenn sehr stark von einer Monokultur im Bereich der dentschaft innehatte, hatte ich aber den Ein- wir heute eine Anfrage bekommen, wird nach Automobilindustrie geprägt, die den Pulsschlag druck, dass gerade diese beiden Länder hin- einem Schraubenhersteller von einer konkreten der gesamten slowakischen Wirtschaft bestimmt sichtlich der Argumentationslinie sehr eng beiein- Qualität gefragt. So eine Anfrage beinhaltet dann und somit auch die deutsch-slowakischen Bezie- ander waren. Man kann also nicht sagen, dass die die Qualität des Stahls, die Größe der Schrauben, hungen. Dahinter steht im Prinzip ein Konzern, institutionellen bzw. politischen Beziehungen die Preise, die Gewichte, die technischen Anfor- Volkswagen, der größte Autobauer in der Slo- schlechter sind. Ganz im Gegenteil, sie sind sehr derungen sowie die Liefermenge. Es ist also sehr wakei. Die Wirtschaft in Polen ist natürlich deut- intensiv und werden immer besser. Es stimmt viel spezifischer geworden und entsprechend lich vielfältiger. Es gibt viel mehr Branchen, Be- aber auch, dass die Wirtschaftsbeziehungen häu- müssen wir uns als Kammer auf spezifischere reiche und Unternehmen. Auch der Mittelstand fig etwas abgekoppelt von der Politik sind. Poli- Antworten einstellen. Das Informationsniveau ist deutlich stärker und dieser bildet auch die tische Beziehungen können teilweise schwanken, hat zugenommen und es sind natürlich andere Hauptkundschaft der AHK Polen. nicht nur in Polen, aber auch in anderen Ländern. Branchen. Momentan stehen Energieeffizienz, In vielen Fällen hängt das auch mit den unter- erneuerbare Energien, Green Technology, aber 2. Wie bewerten Sie den aktuellen Stand schiedlichen Regierungen zusammen. Mit eini- auch konventionelle Energien im Vordergrund. der wirtschaftlichen Beziehungen zwi- gen verläuft die Zusammenarbeit schwieriger. Das sind natürlich Themen, die vor fünfzehn schen Deutschland und Polen? Zudem reagiert die Wirtschaft verspätet auf po- Jahren noch nicht aktuell waren. Als Kammer litische Ereignisse, da Unternehmen in der Regel müssen wir uns deshalb ständig an die we- Der Stand ist natürlich an den Zahlen erkennbar, Planungshorizonte haben, die über eine Wahl- chselnden Bedürfnisse der Unternehmen auf beidie kontinuierlich gewachsen sind. Nur im Krisen- periode hinausgehen. Daher sind die wirtschaft- den Seiten anpassen. Das ist natürlich ein sehr jahr 2009 ist das Handelsvolumen gesunken. Die lichen Beziehungen etwas konstanter und stabi- gutes Zeichen, da wir merken, dass sowohl in Beziehungen heute sind besser, als sie jemals ler. Deutschland als auch in Polen Kenntnisse über waren, sowohl vom Volumen als auch von der den anderen Markt bereits vorhanden sind. Ge- Zusammenarbeit her. Dennoch gibt es noch 4. Von der polnischen Seite hört man oft, sucht wird aber nach Spezialkenntnissen und da großes Wachstumspotenzial in verschiedenen dass die Verbesserung der Beziehungen ist die Leistung der Kammer gefragt. Branchen. Dabei geht es nicht nur um die deut- zwischen Deutschland und Polen auch auf schen Exporte nach Polen, sondern auch in der das gute Verhältnis zwischen Angela Mer- 6. Geht es bei den Anfragen der Unterneh- Zukunft um polnische Exporte nach Deutschland. kel und Donald Tusk zurückzuführen ist. men nur um Handel oder auch um Aus- Dieses hängt natürlich damit zusammen, dass die Wie stehen Sie dazu? landsinvestitionen? polnischen mittelständischen Unternehmen jetzt viel exportfähiger sind. Weil ihre Strukturen ge- Mein Eindruck ist auch, dass die beiden sich gut Die traditionelle Aufgabe einer deutschen Außenfestigter sind, sie gewachsen sind und sich die verstehen, aber das bezieht sich auch auf die handelskammer ist, den bilateralen Handel zu finanziellen Möglichkeiten vergrößert haben, sind operative Ebene in Ministerien, wo es einen sehr fördern, intensivieren und auszubauen. Die Betodie Unternehmen viel besser vorbereitet, um sich intensiven Austausch zu vielen fachlichen The- nung liegt hier auf Handel. Natürlich ist es auch mit ausländischen Märkten zu beschäftigen. Die men gibt und wo die Positionen häufig nahe bei- eine unserer Aufgaben Investoren zu unterstütdeutsch-polnischen Beziehungen sind sehr gut, einanderliegen. zen, deutsche in Polen, aber auch polnische in aber sie werden noch sicherlich viel besser wer- Deutschland. Auch in diesem Bereich gab es den. 5. Die AHK ist seit fast zwanzig Jahren in einen deutlichen Wandel in den letzten drei, vier Polen tätig. Vieles hat sich in dieser Zeit Jahren. Nach wie vor gibt es deutsche Unter- 3. Nicht selten wird gesagt, dass die Be- verändert. Wo liegen heute die Schwer- nehmen, die in Polen investieren. Es sind natürziehungen zwischen Deutschland und Po- punkte der Kammer? lich nicht mehr die ganz großen Investitionen, die len auf dem Unternehmensniveau viel bes- früher von multinationalen Konzernen getätigt Rynek niemiecki 3/2013 5

6 auf deutsch wurden. Heutzutage haben wir es mit einem ste- Berlin und Bayern. Das hängt natürlich von der es dieses Problem noch nicht, aber Unternehmen tigen Zufluss von mittelständischen Firmen zu jeweiligen Branche ab. Diesen positiven Trend planen fünf bis zehn Jahre voraus und sie wissen tun, für die die Rahmenbedingungen in Polen sehen wir aber nicht nur bei den polnischen genau, was sie heute für eine Altersstruktur in gerade jetzt sehr ansprechend sind, da keine Investoren, sondern auch bei den potenziellen ihren Firmen haben und was sie in fünf Jahren bösen Überraschungen zu erwarten sind. In- Exporteuren aus Polen. Wir unterstützen diese brauchen werden. vestiert wird aber nicht mehr hauptsächlich in beispielsweise dabei, Lieferanten oder Abnehmer Produktionsverlagerung, wie es früher der Fall zu finden. Dieser Bereich zeichnet sich durch eine 9. Wie bewerten Sie den Einfluss der Schulwar, als Polen wegen niedriger Lohnstückkosten sehr hohe Dynamik aus. denkrise auf Deutschland und Polen? und guter Produktivität oft als verlängerte Werkbank diente. Das hat sich nun verändert. Der 8. Welche Elemente erschweren die Bezie- Wenn die Nachfrage sinkt, dann sind davon na- Trend ist jetzt, viel stärker in Vertriebsaktivitäten hungen zwischen deutschen und polni- türlich beide Märkte betroffen. Eine direkte Ausund -strukturen zu investieren, was natürlich schen Unternehmen? Ist die Tatsache, wirkung sehen wir aber darin, dass die Unterauch ein Zeichen ist, dass der polnische Binnen- dass Polen der Eurozone nicht angehört, nehmen jetzt bestimmte Sicherheitsmechanismarkt mittlerweile ein sehr interessanter und ein Problem? men einbauen. Zum Glück läuft in beiden Länkaufkräftiger Absatzmarkt geworden ist und es in dern die Wirtschaft relativ gut. Deutschland ist Zukunft auch bleiben wird. Wenn man die The- Unternehmen, die im Außenhandel tätig sind, derzeit sehr stark in den BRIC-Staaten vertreten, orie des internationalen Handels in Betracht können natürlich mit Wechselkursrisiken und - die noch gutes Wachstum aufweisen. Dadurch zieht, ist das ein sehr gutes Signal für beide schwankungen umgehen. Lieber wäre es ihnen kann man sich ein bisschen von den europä- Länder, weil der Markt sich weiter entwickelt. Man natürlich, wenn es diese Transaktionskosten ischen Turbulenzen, vor allem im Süden Europas, kann also von einem deutlichen Wandel bei den nicht geben würde. Das wird aber selten als Pro- freimachen. Die Konstanz auf der deutschen Sei- Investitionen sprechen, von der reinen Produk- blem bzw. Herausforderung von den Unter- te hilft wiederum Polen, da beide Länder wirttionsverlagerung hin zum Aufbau von Vertriebs- nehmen genannt. Einmal im Jahr führen wir eine schaftlich sehr eng verbunden sind. Daher kann strukturen oder zur Auslagerung von Shared- Umfrage unter deutschen Investoren in Polen man von keiner unmittelbaren Beeinflussung Service-Centern. Polen ist kein Niedriglohn- durch und in den letzten Jahren galt die Ein- sprechen. standort mehr, es gibt andere Länder, die deutlich führung des Euro tatsächlich immer als das niedrigere Lohnstückkosten haben. wichtigste Erfordernis. Dieses Jahr stand aber ein 10. Was sind die Ziele der AHK Polen für stabiler Wechselkurs zwischen dem Zloty und 2013? 7. Bislang investierten vor allem deutsche dem Euro ganz oben auf der Wunschliste der Unternehmen in Polen. Verändert sich das Unternehmen, was von einer delikaten Differen- Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und jetzt oder haben wir es immer noch mit ei- zierung zeugt. Aber auch das würde ich nicht als Polen wird natürlich durch weitere Projekte unnem einseitigen Kapitaltransfer zu tun? Herausforderung oder Hindernis bezeichnen. Das terstützt, beispielsweise die CeBIT, wo Polen sind einfach Dinge, die man mit einkalkulieren Partnerland im kommenden Jahr sein wird. Das Es gibt immer mehr mittelständische Firmen, muss. Die Unternehmen können das. Was auch wird wieder einer der Meilensteine sein, die man aber auch große polnische Unternehmen, die sich häufig in den Umfragen angemerkt wird, sind setzen kann, um sich in Deutschland, aber auch auf dem deutschen Markt betätigen. Vom solche Themen wie Infrastruktur, obwohl sich das international zu positionieren. Dieses Thema Volumen her ist das natürlich noch nicht ver- jetzt deutlich gebessert hat, Fachkräftesicherung werden wir als Kammer auch stark betreuen. Dagleichbar mit den Investitionen, die Deutschland sowohl gewerblich-technische Berufsausbildung. bei wird es auch um den ganzen IT-Bereich gein Polen getätigt hat, aber von der Dynamik her Die universitäre Ausbildung in Polen ist gut und hen. Wir werden unsere Aktivitäten für polnische ist es sehr interessant. Wir als eine bilaterale es sind auch genügend Absolventen vorhanden. Firmen, die sich für den deutschen Markt inte- Kammer betreuen natürlich auch polnische Wo vor allem produzierende Unternehmen häufig ressieren, weiter ausbauen. Wir werden auch das Unternehmen, die sich für den deutschen Markt für die Zukunft einen Mangel erkennen, sind die Thema gewerblich-technische Berufsausbildung interessieren. In den letzten zwölf Monaten ha- gewerblich-technischen Bereiche. In Deutsch- stärker in den Vordergrund rücken, um hier den ben wir beispielsweise acht erfolgreiche Projekte, land nennt man das duale Berufsausbildung, die Unternehmen eine Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen derer polnische Investoren für reine Dualität gibt es hier in Polen in dem Sinne daran zu beteiligen. Ein weiteres Thema wird die Deutschland gewonnen wurden, durchgeführt. noch nicht oder nicht mehr. Das sind Bereiche, die Green Technology sein, wo es uns darum geht, Wenn es um die regionale Verteilung geht, so ist von Investoren häufig angemerkt werden, weil Technologie in beiden Ländern zu vermarkten, traditionell Nordrhein-Westfalen ein starker Part- sie merken, dass ihnen in vier, fünf, sechs Jahren aber auch den Erfahrungsaustausch zu intenner für Polen. Häufige Investitionsziele sind auch einige Fachkräfte fehlen werden. Momentan gibt sivieren. 6 Rynek niemiecki 3/2013

7 Twoja reklama Foto: depositphotos/cla

8 raport Agnieszka Łada Polacy o roli Niemiec w Europie i o stosunkach polsko-niemieckich Rola Niemiec w Unii Europejskiej zawsze była poddawana ocenie zarówno pozostałych państw członkowskich, jak i samych Niemców. Obecnie ze względu na dynamiczną sytuację gospodarczą i konieczność podejmowania działań ze strony Berlina pytania o opinie na ten temat są stawiane zdecydowanie częściej. W całej Europie dyskutuje się o jego decyzjach, wahaniach i propozycjach czekiwania wobec podejmowa- je. tie polityczne i ich zwolenników. Politycy nienych kroków różnią Europejczy- Podzielone opinie na ten temat są także rzadko posługują się tym tematem w celu spoków w zależności od kraju i jego w Polsce. Mimo że gospodarka nadal się rozwi- laryzowania dyskusji. Analizując opinie Pola- Oaktualnej sytuacji gospodarczej ja, a wiele problemów dotyczy bezpośrednio ków, warto więc wskazać, jakie poglądy na baoraz wyznawanych wartości. Europa dzieli się głównie strefy euro, pośrednio Polska odczu- dany temat mają potencjalni wyborcy główna zwolenników zaciskania pasa i tych, którzy wa skutki kryzysu, a wprowadzone reformy nych ugrupowań politycznych. nawołują do zwiększania wzrostu gospodar- w Unii Europejskiej będą miały wpływ na pol- W celu poznania poglądów Polaków na czego jako metody walki z kryzysem. Jedni ską przyszłość. Stąd każde posunięcie zachod- wymienione kwestie Instytut Spraw Publiczuznają, że najważniejsza jest obecnie solidar- niego sąsiada jest istotne. Dla obserwowania nych i Fundacja Konrada Adenauera przeproność europejska, inni chcą, żeby za długi od- i wagi polskich ocen na temat roli Niemiec wadziły kolejne już z serii Barometr Polskapowiadały kraje, które w nie wpadły. Kolejna w Europie nie bez znaczenia są także silne Niemcy badanie opinii Polaków na temat ich grupa uważa, że to niemiecka polityka gospo- polsko-niemieckie powiązania ekonomiczne o ceny niemieckiej polityki europejskiej oraz darcza ostatnich lat przyczyniła się do wywo- i polityczne oraz doświadczenia historyczne. stosunków polsko-niemieckich. Tym razem łania kryzysu. Ponieważ niemiecki rząd zezwo- Debata o kryzysie w Unii Europejskiej i roli pominięto jednak kwestie historyczne (Z polił na redukcje kosztów produkcji, w kraju Niemiec ma bezpośredni wpływ na relacje pol- przedniej edycji badań dotyczących postrzezahamowano wzrost płac, co z kolei doprowa- sko-niemieckie. Istnienie unii dwóch pręd- gania Niemiec i stosunków polsko-niemiecdziło do spadku konsumpcji, a jednocześnie kości i wzmacniające się podziały na strefę kich przez Polaków wynika, że Polacy opowiazwiększyło konkurencyjność niemieckiej go- euro i kraje poza nią stawiają pod znakiem dają się za koncentrowaniem się w relacjach spodarki. W rezultacie Niemcy zaczęły zara- zapytania równorzędność głoszonego polsko- z Niemcami na teraźniejszości i przyszłości biać na konkurencyjnych cenowo produktach, niemieckiego partnerstwa. Niemieckie propo- bardziej niż na przeszłości, co dodatkowo moale zmniejszyły własne zakupy za granicą, co zycje reformowania Unii Europejskiej nie za- tywuje do podejmowania tematów bieżących ostatecznie miało doprowadzić, według zwo- wsze spotykają się w Polsce z pozytywnymi także w badaniach.) i inne dziedziny współlenników tej teorii, do kryzysu w innych pań- reakcjami. Stąd warto ponownie zapytać pr acy w Unii Europejskiej, koncentrując się na stwach. o ocenę przez Polaków stanu wzajemnych bieżących zagadnieniach związanych z kryzy- W każdym z opisanych ujęć pojawia się relacji i korzyści, jakie płyną z nich dla obu sem. pytanie o to, czy polityka Niemiec jest słuszna. krajów. Nie bez znaczenia jest także związek, Badanie zostało zrealizowane od 6 do 10 Także w tym wymiarze dokonuje się ocen, jaki Polacy dostrzegają z sytuacją Polski, wrześn ia 2012 roku w terenie na zlecenie Inpróbując ustalić, czy Niemcy przyczyniają się a potencjalnie rosnącą rolą Niemiec we Wspól- stytutu Spraw Publicznych przez GfK Polonia do lepszej współpracy i pogłębiania integracji nocie. na reprezentatywnej grupie 1 tysiąca Polaków europejskiej, czy realizują swoje interesy Podejście do niemieckiej polityki w Unii powyżej piętnastego roku życia. kosztem innych państw, czy ich rola w Unii Eu- Europejskiej oraz do stosunków polsko-nieropejskiej na skutek kryzysu rośnie czy male- mieckich jest często punktem różniącym par- 8 Rynek niemiecki 3/2013

9 üpolacy ogólnie pozytywnie oceniają nie- miecką pozycję i niemieckie działania Główne wnioski procentowych grupa badanych, którzy że żadne z obu państw nie odniosło komają przeciwne zdanie, sądząc, że Niemcy hamują integrację europejską (20%). üw ostatnich latach zmniejszyła się grupa rzyści z tych relacji. üpoglądy na temat roli Niemiec w Unii Europejskiej w większości wypadków różw Unii Europejskiej oraz stosunki polsko- Polaków, którzy nie potrafią ocenić nie- nicują Polaków w zależności od ich preniemieckie. mieckiej polityki europejskiej. Przyczyną ferencji partyjnych. Podziały w ocenach üwśród Polaków przeważa pogląd, że tego mogą być częstsze doniesienia me- przebiegają bardzo podobnie jak podziały Niemcy powinny udzielać pomocy innym dialne na temat kryzysu w Unii Europej- w opiniach ugrupowań politycznych na te krajom, gdyż na tym polega solidarność skiej i działań, jakie w tej sytuacji podej- tematy. europejska (66%). Opinię, że Niemcy nie muje Berlin. üosoby, które ogólnie pozytywnie oceniają powinny pomagać zadłużonym krajom, üwiększość Polaków uważa, że Niemcy bar- rolę Niemiec w Europie, jednocześnie dogdyż państwa te powinny same odpowia- dziej korzystają z funkcjonowania wspól- brze wypowiadają się o stosunkach poldać za swoje długi, podziela niewiele po- nej europejskiej waluty (55%). Zdanie, że sko-niemieckich. nad jedna czwarta ankietowanych (29%). Niemcy tracą z tego powodu, gdyż muszą üpolacy w większości przychylają się do stapaństw ponosić odpowiedzialność za długi innych Podsumowanie nowiska niemieckiego rządu i popierają Unii Europejskiej, podziela jedna politykę wprowadzania przez państwa trzecia badanych (32%). Polacy od lat niezmiennie pozytywnie oce- znajdujące się w kryzysie gospodarczym üzdaniem ponad połowy ankietowanych niają stosunki polsko-niemieckie i niemiecką radykalnych oszczędności (63%). Odpo- (59%), niemiecka pozycja w Europie politykę. W momencie, gdy w zagrożonych wiedź sugerującą, że ostre cięcia wydat- wzmocniła się od początku kryzysu finansię kryzysem państwach Unii Europejskiej nasila ków publicznych zadłużonych krajów spo- sowego. O osłabieniu znaczenia Niemiec krytyka Niemiec i dochodzi do protestów wodują spowolnienie gospodarcze i w re- jest przekonanych 16% Polaków. Taka sawiele przeciwko ich inicjatywom, Polacy popierają zultacie przekreślą ich szanse na wyjście ma grupa badanych uznaje je za niezmiez rozwiązań proponowanych przez Berlin. kryzysu, wybiera niewiele ponad jedna nione w wyniku kryzysu. Częściowo na pewno wynika to z pozostaczwarta ankietowanych (28%). ünajwiększa grupa Polaków prawie połospodarczej wania poza strefą euro i z dobrej sytuacji go- üod lat większość Polaków uważa, że Niem- wa (42%) uważa, że wzrost niemieckiej w Polsce, liczne niemieckie decyzje cy przyczyniają się do lepszej współpracy pozycji byłby dla Polski zdecydowanie lub nie dotykają bowiem Polaków bezpośrednio. w Europie, w ostatnich latach odnotowuje raczej korzystny. Odmiennego zdania jest Pośrednio działania Berlina mają jednak się jednak spadek liczby pozytywnych opi- o połowę mniej badanych jedna piąta wpływ na przyszłość Polski i jej rolę w Unii nii. Obecnie o przyczynianiu się przez (21%). Blisko jedna trzecia ankietowaw Europejskiej. Obawy o niemiecką dominację Niemcy do lepszej kooperacji w Unii Euro- nych (30%) nie dostrzega wpływu, jaki Europie i jej skutki, także dla Polski, od lat są pejskiej jest przekonana niewiele ponad mogłoby mieć dla Polski wzmocnienie niepokazują, istotnym tematem debat publicznych. Badania połowa badanych (58%), podczas gdy mieckiej pozycji. że Polacy nie dostrzegają w działa- w 2010 roku zdanie to podzielało ponad niach Niemiec zagrożenia dla Unii Europejskiej üpolacy nie są przekonani o polsko-nieani dla Polski. Jednocześnie uważają, że Niemdwie trzecie ankietowanych (69%). Aktu- mieckim partnerstwie w Unii Europejskiej. alny wynik jest więc najniższy od momency korzystają zarówno na samej integracji Połowa badanych uznaje, że Niemcy rzadeuropejskiej i istnieniu wspólnej waluty, jak i tu rozpoczęcia badań na ten temat w 2005 ko traktują Polskę jako równorzędnego roku. w wymiarze stosunków polsko-niemieckich partnera (50%). z relacji z Polską. üw ostatnich trzech latach niezmienna po- üblisko trzy czwarte Polaków ocenia sto- Wyniki przeprowadzonych badań wskazuzostała liczebność grupy Polaków, którzy sunki polsko-niemieckie jako bardzo doją, że polski i niemiecki styl myślenia ma podouważają, że Niemcy dążą do realizacji bre lub raczej dobre (72%). Wartości te bieństwa. To dobrze wróży polsko-niemieckiej swoich interesów w Unii Europejskiej, ale pozostały więc w ostatnich latach prawie współpracy zarówno w sprawach bilateralz poszanowaniem interesów innych niezmienione (75% w 2010 roku). nych, jak i w kwestiach europejskich. Obecnie państw (55%). Jednocześnie jednak üzdaniem najliczniejszej grupy Polaków, taka kooperacja jest bardzo obu stronom wzrósł odsetek badanych (z 28% do stosunki polsko-niemieckie w ostatnich potrzebna, ale także stoi przed poważnymi 37%), którzy sądzą, że Berlin robi to koszlatach więcej korzyści przyniosły Niemcom wyzwaniami, związanymi i z reformowaniem tem innych krajów. niż Polsce (40%). Liczniejsze profity po Wspólnoty, i z realizacją licznych planów w reüdwie trzecie Polaków, podobnie jak trzy polskiej niż niemieckiej stronie dostrzega lacjach dwustronnych. Ten potencjał bliskości lata temu, uznaje, że Niemcy działają na 17% badanych. O korzyściach dla obu poglądów należy wykorzystać. rzecz pogłębiania integracji (67%). Jed- stron jest przekonanych 30% ankietowa- Nie oznacza to, że polskie społeczeństwo nocześnie wzrosła o dziewięć punktów nych. Jedynie 5% respondentów uważa, Foto: depositphotos/zentilia Rynek niemiecki 3/2013 9

10 raport przygląda się niemieckim działaniom w sko-niemieckich i odwrotnie. We wszystkich powiadających za rozwój stosunków polsko- Europie zupełnie bezkrytycznie. Istnieje grupa wypadkach można tutaj zauważyć pozytywną niemieckich. Ich dobry stan, pewna oczywisosób negatywnie je oceniających. Interesu- korelację. Na przykład badani, którzy jako tość i normalność tych relacji powoduje, że jący jest wzrost jej liczebności w ostatnim zdecydowanie korzystne dla Polski oceniają Polacy mogą zacząć wątpić w ich postęp. Już okresie przy jednoczesnym spadku liczby ba- wzmocnienie się pozycji Niemiec w Europie, teraz, niezależnie od dobrych ocen, nie są danych, którzy nie mają stanowiska na temat jednocześnie mają pozytywne opinie na temat mocno przekonani, że stosunki te przynoszą roli Niemiec w Unii Europejskiej. Jak wspom- stanu relacji Polski i Niemiec. Identyczne pro- korzyści Polsce. To jasny sygnał, że warto niano, krystalizacja opinii może wynikać ze porcje występują z drugiej strony: osoby, któ- częściej i obficiej informować opinię publiczną zwiększenia się liczby doniesień medialnych re jako zdecydowanie niekorzystne dla Polski o tym, co się dzieje w relacjach polsko-niena temat kryzysu i niemieckich działań w tym postrzegają wzmocnienie się pozycji Niemiec mieckich, jakie konkretne profity przynoszą zakresie. Pokazywane obrazki z protestów w Europie, najgorzej oceniają stosunki polsko- one obu stronom. Niebagatelną rolę odgrywaw krajach dotkniętych kryzysem, ośmieszają- niemieckie. Badani, którzy uznali stan sto- ją w tym procesie media. Powinny, mimo ogólcych i atakujących Angelę Merkel, mogą jed- sunków polsko-niemieckich za bardzo dobry nych tendencji donoszenia głównie o aferach nocześnie negatywnie wpłynąć na polskie lub raczej dobry, zazwyczaj uważają, że Niem- i konfliktach, pokazywać także tę dobrą stronę oceny. I tak jednak opinia publiczna ma zdecy- cy przyczyniają się do lepszej współpracy ko nt aktów z sąsiadem. Wyniki badań stanowią dowanie lepszy obraz Niemiec niż prezento- w Europie, działają na rzecz pogłębiania inte- także wskazówkę dla niemieckich decydenwany przez niektóre polskie media. Społe- gracji europejskiej, a dążąc do realizacji tów. Mimo pozytywnego podejścia do nieczeństwo, jak się wydaje, nie ulega emocjo- własnych interesów, szanują interesy innych mieckiej polityki, pojawia się grupa surowiej ją nalnym ocenom, często nie do końca opartym państw. Podobnie osoby, które uznają, że sto- oceniająca, a Polakom brakuje partnerskiego na faktom. sunki polsko-niemieckie układają się bardzo traktowania Polski przez Niemcy. Jeżeli w Ber- Analizując zróżnicowanie poglądów na dobrze lub raczej dobrze, sądzą, że Niemcy linie politykom zależy na pozytywnych polbadane tematy między poszczególnymi gru- traktują Polskę po partnersku (zawsze, często skich opiniach, warto, aby działając na arenie pami społecznymi w Polsce, należy zauważyć lub rzadko) i że w ostatnim czasie relacje te unijnej, częściej w rzeczywistości realizowali brak wyraźnych, powtarzających się podzia- przyniosły więcej korzyści Polsce lub tyle samo i podkreślali głoszone przez siebie polsko-niełów ze względu na takie cechy, jak wiek czy korzyści obu krajom. Z kolei ankietowani mieckie partnerstwo. miejsce zamieszkania. Poglądy o roli Niemiec uznający, że Niemcy traktują Polskę po partw Unii Europejskiej i o stosunkach polsko-nie- nersku, częściej jednocześnie sądzą, że Niemmieckich Tekst pochodzi z publikacji: w większości wypadków różnicują cy przyczyniają się do lepszej współpracy Agnieszka Łada, Barometr Polska- Polaków w zależności od ich preferencji partyj- w Europie czy pogłębiają integrację europejnych. Niemcy 2012, Polacy o roli Niemiec Podziały w ocenach przebiegają bardzo ską. Wyniki te wskazują, że Polacy patrzą na w Europie i stosunkach polsko- podobnie jak podziały w opiniach ugrupowań Niemcy, ich rolę w Europie oraz stosunki polpolitycznych niemieckich, Instytut Spraw na te tematy. sko-niemieckie całościowo widzą między ty- Publicznych, Warszawa 2012 W tym wymiarze bardzo interesująca była mi obszarami powiazania i są stabilni w poglązatem powstałej w ramach wspólnego analiza, czy osoby, które ogólnie pozy- dach, dokonując ich ocen. projektu Instytutu Spraw Publicznych tywnie oceniają rolę Niemiec w Europie, do- W znacznej większości pozytywne wyniki i Fundacji Konrada Adenauera brze wypowiadają się także o stosunkach pol- nie powinny jednak demobilizować osób, od- Agnieszka Łada kierownik Programu Europejskiego i starszy analityk Instytutu Spraw Publicznych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała nauki polityczne w Warszawie i Berlinie oraz psychologię organizacji w Dortmundzie. Visiting fellow w European Policy Centre w Brukseli (2011), visiting research fellow na University of Sussex (2012), przewodnicząca Rady Dyrektorów Policy Association for an Open Society (PASOS), członek Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Grupy Kopernika. Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: instytucje Unii Europejskiej, zwłaszcza Parlament Europejski i prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Niemcy i stosunki polsko-niemieckie, polska polityka zagraniczna i europejska, postrzeganie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce 10 Rynek niemiecki 3/2013

11 polityka regionalna Kazimierz Jóskowiak Granice dzielą - Odra łączy (cz. 3) Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie i Lubuskie oraz niemieckie kraje związkowe: Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia połączyły swoje wysiłki, aby zbudować efektywną regionalną wspólnotę, która zintegruje region nadodrzański zarówno w sferze politycznej, jak i pod względem infrastruktury oraz stworzy dynamiczny obszar gospodarczy, kooperujący w możliwie wielu dziedzinach. Partnerstwo Odra/Oder Partnerschaft to przykład strategicznej współpracy transgranicznej pomiędzy polskimi i niemieckimi regionami ykl publikacji o Partnerstwie Odry jących regionem, który warto odwiedzić. Ber- mi partnerami. Chodzi między innymi o prze- /Oder-Partnerschaft rozpoczął lin i sąsiedni Poczdam oferują, jako byłe rezy- konanie miast i regionów znajdujących się na artykył o transgranicznych pro- dencje pruskich króli i niemieckich cesarzy, obszarze Partnerstwa Odry szczególnie Cjektach współpracy gospodar- kulturę dla znawców. Stolica Niemiec przycią- w Polsce, że nie tylko region nadodrzański, czej. Kolejnym obszarem zainteresowań ga klubami, teatrami i ofertą kulturalną gości lecz także miasto Berlin stanowi w nim okreautora był transgraniczny transport i komuni- z całego świata. Zimą do Saksonii i na Dolny śloną wartość i siłę integracyjną. Znaczącą rokacja. Obecna publikacja mówi o turystyce Śląsk miłośników sportów zimowych przycią- lę w projekcie zajmuje budowa sieci kooperajako ważnym obszarze projektu sieciowego gają przepiękne górskie tereny a latem wielu cyjnej między podmiotami branży turystycznej Partnerstwo Odra. spacerowiczów zdobywa górskie szczyty. Oso- w Berlinie a sąsiadującymi miastami w celu Na konferencji gospodarczej nt. regionu by zachwycone sportem korzystają z dobrze stworzenia poprzez transgraniczne, gospodarnadodrzańskiego w 2006 r. został sformuło- rozbudowanych dróg wodnych i spacerowych. cze powiązania innowacyjnych i stabilnych wany cel rozwoju: stworzenie atrakcyjnego, Celem Partnerstwa Odry w obszarze tury- instrumentów dla opracowania turystycznych transgranicznego regionu turystycznego we styka jest więc połączenie tych wszystkich ele- produktów. W tym celu winna zostać wzmocwspółpracy z regionalnymi organizacjami tu- mentów w wspólny region turystyczny. Regio- niona infrastruktura służąca turystyce, szczerystycznymi. Regiony po obu stronach Odry nalne organizacje turystyczne w wojewódz- gólnie drogi, transport kolejowy i drogi wodne. oferują ponad granicami urozmaicone krajo- twach zachodniopomorskim, wielkopolskim, Korzystny jest w tym przypadku fakt, że Polska brazy i miejscowości z rozmaitymi celami wy- lubuskim, dolnośląskim, jak i krajach związ- Organizacja Turystyczna i jej niemiecki odpocieczkowymi i możliwościami aktywnego spę- kowych Saksonia, Brandenburgia, Berlin i Me- wiednik DZT (Niemiecka Centrala Turystyczdzania czasu. klemburgia-pomorze Przednie współuczestni- na) podpisały już porozumienie dotyczące ści- W Meklemburgii-Pomorzu Przednim oraz czą w realizacji tego celu poprzez kooperację słej współpracy w regionie nadodrzańskim. w województwie zachodniopomorskim kilo- turystyczną pomiędzy regionami uczestni- Także tworzenie sieci wykraczającej poza tumetrowe białe plaże, otoczone zielenią i błę- kami inicjatywy Partnerstwa Odry. rystycznych partnerów ma być zintensyfikokitnym morzem zapraszają na wakacje i ak- wane poprzez prezentacje i fachowe oraz tywny wypoczynek w harmonii z naturą. Te- Kooperacja turystyczna między polski- tematyczne rundy dyskusyjne w regionalnych reny nadrzeczne w Brandenburgii i w woje- mi regionami Partnerstwa Odry i Berli- mediach w Poznaniu, Wrocławiu oraz ewentuwództwie lubuskim z rozległymi jeziorami i la- nem alnie w Szczecinie. Harmonogram realizacji sami zapewniają i bogate przeżycia wśród projektu przewidywał w pierwszym roku nieskażonej i pierwotnej natury. Duże i małe Wspierany w ramach berlińskiego progra wzmocnienie ogólnego wizerunku Bermiasta posiadają wyśmienitą ofertę kulturalną mu pomocowego Budowa Sieci w Europie lina oraz regionu nadodrzańskiego jako marki i niezliczone zabytki do odkrycia. Wielkopolska Środkowej i Wschodniej projekt Kooperacja zarówno wewnętrznie (w regionie) jak i zeze swoją stolicą Poznaniem tworzy historyczne turystyczna Berlin-Partnerstwo-Odry/Polska wnętrznie (na rynkach trzecich) i wspólną pracentrum Polski i jest dla wszystkich odwiedza- ma na celu wzmocnienie współpracy z polski- cę nad konkretnymi turystycznymi modułami Rynek niemiecki 3/

12 polityka regionalna programowymi oraz ofertami. Towarzyszyły ną i z powiatami Uecker-Randow i Police oraz z nich już zostało nagrodzonych Trójstronną temu wspólnie opracowane broszury wizerun- bezpośredniej współpracy między gminami Nagrodą Innowacji, przyznawaną przez Eurokowe, informacje o regionie w Internecie, obszaru przygranicznego. Główne tematy region Nysa. Szczególnie charakterystyczne podróże dla dziennikarzy, udział w targach współpracy to: turystyka morska i rowerowa projekty to: oraz road shows na rynkach trzecich w USA oraz powiązanie infrastruktury. Regularny ÜTrinacjonalny szlak turystyczny Via Sacra i Rosji oraz informacje dla tamtejszych biur udział w corocznych majowych targach Piknik na starym europejskim terenie kulturopodróży. W roku 2012 doszła promocja i wpro- nad Odrą daje mieszkańcom Szczecina możli- wym z 4 stacjami w Polsce, 8 stacjami wadzenie na rynek transgranicznych tury- wość zapoznania się z ofertą turystyczną w Niemczech i 4 stacjami w Czechach. Via stycznych ofert możliwych do zamówienia na obszaru przygranicznego. Sacra jest nowym szlakiem turystycznym wcześniej określonych rynkach trzecich (tj. na starym obszarze kulturowym. Szlak ten ewentualnie USA i Rosja). Region nadodrzań- Kooperacja turystyczna między Wielko- wiedzie do jedynych w swoim rodzaju saski i wspólnie opracowane oferty turystyczne polską i Brandenburgią kralnych budowli i skarbów sztuki na styku były przedmiotem prezentacji na targach ITB trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech. w 2012 r. Długoterminowym celem projektu Współpracy obu regionów w zakresie Święta Droga wiedzie po starych drogach jest zwiększenie przepływu turystów między turystyki służy porozumienie kooperacyjne handlowych i pielgrzymkowych Górnych oboma krajami oraz polepszenie ofert wypo- między Tourismus-Brandenburg GmbH Łużyc, Dolnego Śląska i Północnych Czech. czynkowych dla międzynarodowych gości. (TMB) i Wielkopolską Organizacją Turystyczną Po rozszerzeniu Unii Europejskiej można Dlatego wymiana informacji i oferty podróży (WOT). Umowa przewiduje bliższą współpra- na nowo odkryć region, który na długi czas mają być w większym stopniu promowane cę w zakresie promocji sprzedaży, dystrybucji, popadł w zapomnienie. w polskich jak i niemieckich mediach także kontaktów z prasą/public relations, reklamy ÜTransgraniczny projekt Sudety i Łużyce poza Europą. oraz promocji, jak i polepszenia komunikacji. Górne Aktywnie spędzając cztery pory Ważnymi kamieniami milowymi w 2012 W konsekwencji wzmocnionej współpracy roku z powiatem Jelenia Góra. Projekt roku w rozwoju kooperacji turystycznej w re- oferty turystyczne w Brandenburgii mają poja- reklamuje oferty szlaków górskich, nordic gionie nadodrzańskim miało być otwarcie no- wiać się częściej w polskich katalogach i być walking, turystyki rowerowej i tras dla rowego lotniska Berlin Brandenburg Interna- promowane przez polskich operatorów tury- werów górskich oraz sportów wodnych. tional (BER) oraz Mistrzostwa Europy w piłce stycznych, tak samo jak polskie oferty tury- ÜProjekty Konstrukcja przysłupowa oraz nożnej. Mistrzostwa z powodzeniem odbyły styczne w Brandenburgii i w Berlinie. Umowa o Droga św. Jakuba oferowane w terenach się, natomiast termin uruchomienia lotniska współpracy doskonale komponuje się ze stra- przygranicznych. nadal jest nieznany. Tym niemniej okolice Ber- tegią Brandenburgii dotyczącą rozwoju rynku lina oferują wiele celów wycieczkowych i wy- w Polsce, która opiera się na tworzeniu struk- Pogłębione informacje na temat tych propoczynkowych poza aglomeracją miejską. tur sieciowych i marketingu przez osobiste jektów można znaleźć na następujących stro- Berlin jest ekscytującą i oferującą rozmaite rekomendacje. Bezpośrednie informacje o nach internetowych: atrakcje stolicą zarówno dla polskich jak i nie- ofertach można uzyskać pod następującymi mieckich regionów. adresami: ÜRegion turystyczny Łużyce Górne : Kooperacja turystyczna między woj. za- ÜTMB Tourismus-Marketing Brandenburg ÜPortal turystyczny Dolnego Śląska: chodnopomorskim i Meklemburgią-Po- GmbH: morzem Przednim ÜWielkopolska Organizacja Turystyczna: W podsumowaniu Obszar przygraniczny Pomorza Przedniego jest dla mieszkańców Szczecina bardzo Kooperacja turystyczna między Dolnym Współpraca turystyczna w ramach Partciekawym celem krótkich wyjazdów lub wycie- Śląskiem i Saksonią nerstwa Odry stanowi ważny ponadregionalny czek jednodniowych. Z drugiej strony Szczecin komponent w szerokiej palecie polsko-niejest ciekawym i wartym odwiedzenia celem Centrum działalności w zakresie turystyki mieckich kooperacji w dziedzinie turystyki. Do dla wczasowiczów przebywających na wy- koncentruje się w regionie Górnych Łużyc niej należy łączenie Berlina, Warszawy i Pobrzeżu pomorskim i na śródlądziu. Transgra- i rozwija się wzdłuż osi wschód-zachód. Re- znania, czy Drezna i Wrocławia w marketingu niczna współpraca w turystyce opiera się na gion turystyczny Łużyce Górne utrzymuje do- turystycznym, w tworzeniu wspólnych ofert partnerstwach Stowarzyszenia Turystycznego bre stosunki z sąsiadującymi krajami Polską i poprawie połączeń komunikacyjnych. Wiele Wyspa Uznam ze Świnoujską Organizacją Tu- i Czechami. Przez Spółkę Marketingową Dolny miast i gmin po obu stronach Odry i Nysy rystyczną, Regionalnym Stowarzyszeniem Tu- Śląsk-Łużyce Górne (MGO) jako główną orga- współpracuje w ramach czterech euroregiorystycznym Pomorza Przedniego z Zachodnio- nizację promocyjną są z powodzeniem prowa- nów przy projektach finansowanych ze środpomorską Regionalną Organizacją Turystycz- dzone różnorodne projekty turystyczne. Wiele ków unijnych. I tak np. miasta wzdłuż środ- 12 Rynek niemiecki 3/2013

13 ków unijnych. I tak np. miasta wzdłuż środ- rozwijają razem ponadgraniczną promenadę. gii-pomorza Przedniego i Regionalna Organikowej Odry współpracują przy projekcie Odra Mniejsze gminy łączą swe atrakcje wzdłuż po- zacja Turystyczna Pomorza Zachodniego rozdla turystów Po obu stronach Nysy Łu- nadregionalnych tras turystycznych na wzór wijają pod hasłem Pomorski Krajobraz Rzeczżyckiej powstają, z inicjatywy gmin i związ- Dróg św. Jakuba czy Via Sacra. Projekty finan- ny ponadgraniczne trasy rowerowe i wodne. ków, Europejski Związek Parków Łużyc i Geo- sowane ze środków unijnych istnieją również Niejako ukoronowaniem różnorodności polpark Łuk Mużakowa. Pary miast jak Gubin na płaszczyźnie regionalnej. I tak np. powiaty sko-niemieckich aktywności turystycznych /Guben, Zgorzelec/Görlitz oraz miasta part- Łużyc Górnych, Dolnego Śląska i Północnych stanowi podpisane w 2009 r. porozumienie nerskie jak Zielona Góra i Chociebuż prowadzą Czech współpracują przy turystycznym mar- o współpracy obu narodowych organizacji tuwspólną informację turystyczną oraz wspólny ketingu tzw. Krainy Domów Przysłupowych, rystycznych Niemieckiej Centrali Turystyczmarketing. Świnoujście i kurort Heringsdorf podczas gdy Związek Turystyczny Meklembur- nej i Polskiej Organizacji Turystycznej. Kalendarium rozwoju kooperacji turystycznej między polskimi regionami Partnerstwa-Odra i Berlinem Współpraca turystyczna w ramach Partnerstwo Odra. Podsumowanie i perspektywy, Senatsverwaltung Berlin für Wirtschaft, Technologie und Forschung, s kwietnia 2006 Na konferencji gospodarczej dot. regionu nadodrzańskiego dyskutowano, jak kraje związkowe oraz województwa położone wzdłuż polsko-niemieckiej granicy mogłyby się rozwinąć dzięki współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi w atrakcyjny, ponadgraniczny cel podróży, oraz wspólnie występować na międzynarodowych rynkach. 12 marca 2009 Spotkanie robocze Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego z partnerami Partnerstwa Odry pod tytułem Efektywne i długoterminowe gospodarowanie drogami wodnymi, pomysł wspólnego terenu turystyki wodnej ; wymiana doświadczeń nt. turystyki wodnej i stanowiska partnerów co do jej rozwoju. 12 października 2009 Podpisanie porozumienia o współpracy między Niemiecką Centralą Turystyczną (DZT) a Polską Organizacją Turystyczną (POT), m.in. jako podstawa platformy Kraina Odry. 29 kwietnia 2010 Szóste spotkanie sieciowe gospodarka / transport Partnerstwa Odry w Berlinie: przedstawiciele administracji ośmiu partnerskich regionów i województw dochodzą do porozumienia, że Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet (SenWTF) Berlin zaproponuje Berlin Tourismus Marketing Sp. z o.o. (BTM, obecnie visitberlin) złożenie oferty rozmów potencjalnym partnerom współpracy turystycznej. drugie półrocze 2010 BTM opracowuje wniosek projektu współpracy turystycznej w ramach Partnerstwa Odry, który ma być finansowany przy wsparciu Administracji Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet (SenWTF) Berlin ze środków Programu Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej. Projekt uzyskuje akceptację na okres 2011 / styczeń 2011 Management projektu visitberlin rozpoczyna pracę nad projektem lutego 2011 Workshop Niemieckiej Centrali Turystycznej Kraina Odry w Poznaniu i Berlinie, aktywnie wspierany przez visitberlin w ramach projektu marca 2011 Międzynarodowa Giełda Turystyczna w Berlinie: Senator Harald Wolf ogłasza, w obecności najwyższych przedstawicieli urzędów marszałkowskich województw zachodniej Polski, rozpoczęcie współpracy turystycznej w ramach projektu Partnerstwa Odry; visitberlin nawiązuje intensywne kontakty z przedstawicielami organizacji marketingu turystycznego czterech zachodnich województw Polski. 3 4 lutego 2012 Pow Wow Berlin Brandenburg: po raz pierwszy wspólne stoisko wszystkich ośmiu partnerów podczas jedenastego spotkania branżowego decydentów z zakresu podróży prywatnych i służbowych marca 2012 Wspólna mapa turystyczna regionu nadodrzańskiego zaprezentowana publiczności podczas Międzynarodowej Giełdy Turystycznej w Berlinie. Kazimierz Jóskowiak - dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Cła i Logistyki oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie Foto: depositphotos/kaetana Rynek niemiecki 3/

14 Rn Kontakt z redakcją: tel ; adres internetowy: Reklama: tel ; Redaktor naczelny: Przemysław Jóskowiak Wydawca: Przemysław Jóskowiak Czasopismo Rynek niemiecki wpisane do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod pozycją PR decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji nadesłanych tekstów i nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Zdjęcia użyte w numerze pochodzą, o ile nie zostały podane inne źródła, z serwisów depositphotos i stock.xchng. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej 2 Poznając Kapitał Dolnego Śląska dodatek informacyjno

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), agencja wykonawcza polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), agencja wykonawcza polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zachodniopomorskie Mecklenburg- Vorpommern Berlin Brandenburg Sachsen Lubuskie Odra Oder Dolnoslaskie Wielkopolskie Spis treści: Wstęp Aktualności z regionów Aktualne działania w ramach współpracy administracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój

Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój Materiał opracowany w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii PKN ORLEN w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

Branża spożywcza Lebensmittelbranche

Branża spożywcza Lebensmittelbranche l Co się kryje za kontrofertą? / Was verbirgt sich hinter einem Gegenangebot? l Modernizacja Poczty Polskiej / Modernisierung der Polnischen Post www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym 8% VAT) 10-11/2012 Branża

Bardziej szczegółowo

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka rok X, nr 85/3 15 czerwca - 15 lipca 2010r. Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem OD REDAKCJI Wojna płci? W czasie kampanii prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LAT L E T JAHRE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W EUROREGIONIE NEISSE-NISA-NYSA PŘESHRANIČNI SPOLUPRÁCE V EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA DER GRENZÜBERSCHREITENDEN ZUSAMMENARBEIT IN DER EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Analiza branży gier w Polsce i w Berlinie Berlin, styczeń 2014 1 Wydawca wersji polskiej: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym.

RAPORT. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym. Strona1 RAPORT Badanie rynku książki w Polsce Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym. Projekt badawczy Polskiej Izby Książki we współpracy z Warszawskimi

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo