WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO"

Transkrypt

1 WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze œrodków Komitetu Badañ Naukowych Drodzy Czytelnicy, Redakcja WGE zamyka siê na okres letni (nastêpny numer uka e siê dopiero na pocz¹tku wrzeœnia), a ja Pañstwa namawiam na pracowite wakacje. Tego lata rozpoczyna siê nabór wniosków w ramach funduszy strukturalnych. Uruchomienia œrodków strukturalnych oczekiwaliœmy od dawna. Wprawdzie nikt z nas nie jest do koñca pewny czy sobie poradzi (programy ramowe maj¹ ca³kiem inne procedury). Niestety nie ma innej mo liwoœci, ni uczenie siê na rzeczywistych, i to w³asnych, przyk³adach. Miejmy nadziejê, e nie b³êdach, choæ te chyba s¹ nie do unikniêcia. Od dawna z ró nych stron s³ychaæ obawy, czy Polska bêdzie w stanie wykorzystaæ przys³uguj¹ce jej (na razie tylko na papierze) œrodki. Pierwszym tego warunkiem bêdzie przygotowanie dostatecznej iloœci, dobrej jakoœci projektów (przede wszystkim projektów spe³niaj¹cych wymogi formalne). Zapewne podstawowym utrudnieniem bêdzie równie sfinansowanie tzw. udzia³u w³asnego, zapewnienie ci¹g³oœci finansowania projektów i zamówienia publiczne. Do dyspozycji Pañstwa s¹ eksperci KPK (patrz list Dyrektora A. Siemaszko, na stronie 6). W tak zwanym miêdzyczasie odbêdzie siê trzecia runda naboru projektów w wielu priorytetów 6PR, jeœli statystyki (patrz str. 3 WGE) maj¹ siê nie pogorszyæ, nale y w niej wzi¹æ udzia³. Niestety, udzia³u w konkursie KE nie mo na odk³adaæ na póÿniej, bo okazja (to jest interesuj¹ca nas tematyka) mo e siê wiêcej nie powtórzyæ. Oprócz bie ¹cych problemów musimy te dbaæ o cele perspektywiczne. Dla mnie jednym z nich jest rozwój m³odych naukowców w ramach programów UE (RPK, w którym pracujê, jest ju postrzegane jako specjalizuj¹ce siê w stypendiach naukowych). Proszê zwróciæ uwagê na bazê wakatów systemu stypendialnego Marie Curie. Skorzystanie z tych ofert jest wyj¹tkowo proste. Nie trzeba sk³adaæ wniosków do Brukseli. Wszystko za³atwia siê z instytucj¹ goszcz¹c¹, która ju podpisa³a kontrakt z KE na przyjêcie odpowiedniej puli stypendystów. Na stronie siódmej drukujemy wybór z ponad 6 ofert, które znajduj¹ siê w bazie wakatów Marie Curie. Bêdzie ona w przysz³oœci systematycznie uzupe³niania o nowe projekty. Byæ mo e jeszcze w tym roku rusz¹ równie programy stypendialne dla doktorantów w ramach funduszy strukturalnych. Wszystko to wygl¹da jak otwarcie ogromnej szkatu³y z pieniêdzmi. Mam nadziejê, e bêdziemy umieli do niej siêgn¹æ. El bieta Ksi¹ ek, Redaktor Wiadomoœci KPK-GE W numerze m.in.: Statystyki polskiego uczestnictwa w 6PR str. 3 Europejska strategia dla nanotechnologii str. 4 Inicjatywa dla uczestnictwa w Priorytecie 6c EKO str. Dni informacyjne, warsztaty i konferencje str. 6 Oferty stypendialne z bazy CORDIS str. 7 Konkursy - og³oszone i zapowiedzi str. 8 Pu³apka podatkowa Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 24r. w sprawie podatku VAT Rozporz¹dzenie to wprowadza istotne zmiany dla jednostek realizuj¹cych projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej. Udogodnienia podatkowe, z których mog³y te podmioty dotychczas korzystaæ (% stawka podatku VAT przy œwiadczeniu us³ug oraz zwrot podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub us³ug) zosta³y ograniczone do œrodków, które zosta³y przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed 1 maja 24r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki (rozdzia³ i rozporz¹dzenia). Barbara Trammer, KPK Od redakcji. Ministerstwo Finansów zrobi³o uczestnikom 6PR psikusa. Wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej oznacza, e nie mo na 6PR traktowaæ jako programu pomocowego. Jednak e w wiêkszoœci krajów UE 6PR jest zwolniony z VAT, miejmy nadziejê, e to rozporz¹dzenie zostanie wkrótce skorygowane. Spotkanie brokerskie w bran y spo ywczej FOOD-TECH 24 Poznañ, 23 wrzeœnia 24r. Oœrodek Transferu Innowacji IRC West Poland ju po raz trzeci zapraszamy na FOOD-TECH spotkanie partnerskie organizowane równolegle z Miêdzynarodowymi Targami Przemys³u Spo ywczego POLAGRA- FOOD w Poznaniu. Impreza ta daje mo liwoœæ prezentacji w³asnych osi¹gniêæ technologicznych oraz poszukiwania rozwi¹zañ technicznych i technologicznych wœród zagranicznych ofert. Impreza polega na indywidualnie zaaran owanych spotkaniach potencjalnych partnerów transferu technologii. Miêdzynarodowy charakter spotkañ gwarantowany jest przez wspó³organizatorów 7 oœrodków IRC z Niemiec, W³och, Hiszpanii, Grecji, Francji i Szwajcarii. Informacje i rejestracja: Miêdzynarodowe Forum Partnerów na POLAGRA-FOOD FOODLINK Poznañ, 23 wrzeœnia 24r. Europejska inicjatywa FOODLINK skupiaj¹ca punkty kontaktowe z 11 krajów: Estonii, Rumunii, otwy, Bu³garii, Litwy, Turcji, S³owacji, Hiszpanii, Wêgier, Holandii i Polski organizuje dzieñ informacyjny i spotkania partnerskie podczas poznañskich targów POLAGRA-FOOD. Celem inicjatywy jest informacja i praktyczna pomoc naukowcom i przedsiêbiorcom z nowych krajów cz³onkowskich i kandyduj¹cych w uczestnictwie w 6PR. Dzieñ informacyjny ma za zadanie: przekazanie mo liwoœci finansowania badañ w dziedzinie ywnoœci, przedstawienie doœwiadczeñ polskich i zagranicznych naukowców w realizacji projektów badawczych, prezentacja dzia³añ Komisji Europejskiej, nawi¹zanie miêdzynarodowych kontaktów pod przysz³e, wspólne projekty badawcze. Równolegle toczyæ siê bêd¹ spotkania bilateralne potencjalnych partnerów, aran owane przez organizatorów na podstawie zg³oszeñ ofert wspó³pracy. Wiêcej informacji na stronie domowej projektu:

2 GRANTY EUROPEJSKIE N o 6 (42) czerwiec 24 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego Aniela Bekier-Jasiñska tel.: (2) , Akademia Górniczo-Hutnicza Jan Kusiak tel.: () , Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Anna Tomtas-Anders tel.: (61) , Akademia Medyczna w Gdañsku Maria Adamowicz tel./fax: (8) , Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego Aneta Dziaduszyñska tel.: (61) , Akademia Rolnicza im. H. Ko³³¹taja Miros³awa R¹czka tel.: () , Akademia Techniczno-Rolnicza Monika Jeleniewska tel.: (2) Centrum Europejskie Uniwersytetu Szczeciñskiego Agnieszka Kropa-Szyszkowska tel.: (91) , Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa Witold Olpiñski tel.: (22) , Centrum Techniki Okrêtowej w Gdañsku Joanna Wierszy³o tel.: (8) , Centrum Transferu Technologii w Gdañsku Katarzyna Majewska tel./fax: (8) , Fundacja INKUBATOR w odzi Jerzy Wojtas tel.: (42) , Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych Izabela Ratman-K³osiñska ADRESY SIECI KPK Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN, Œwiêtokrzyska 21, -49 Warszawa, fax: (22) Dyrektor KPK w Polsce: Andrzej Siemaszko tel.: (22) , Zastêpcy Dyrektora: Jerzy Supel tel.: (22) w. 31, Anna Pytko tel.: (22) /6 w. 21, P1 Genomika i biotechnologie Anna Pytko (tel. i j.w.) P2 IST Krzysztof Trojanowski tel.: (22) /6 w. 294, Region Pó³nocny (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie) Politechnika Gdañska Biuro Programów Europejskich Leonia Gajek tel.: (8) , Region Œl¹ski (woj. œl¹skie) Politechnika Œl¹ska Pe³nomocnik Rektora ds. Wspó³pracy Miêdzynarodowej Jerzy Moœciñski tel.: (32) , Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla Halina Kocek tel.: (32) , P3 Nanotechnologie i nauka o materia³ach P4 Lotnictwo i kosmos; P6.2 Transport Zbigniew Turek tel.: (22) /6 w. 19, P Jakoœæ i bezpieczeñstwo ywnoœci Bo ena Romanowicz tel.: (22) /6 w. 21, P6.1 Energia oraz NEST Andrzej S³awiñski tel.: (22) /6 w. 144, P6.3 Zmiany globalne i ekosystemy Danuta Maria Antosiewicz tel.: (32) w Instytut Elektrotechniki Ireneusz Filip tel.: (22) 8 2 4, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin Ma³gorzata Chudy tel.: (22) , Instytut Metali Nie elaznych w Gliwicach Jadwiga Kapryan tel.: (32) , Instytut Nafty i Gazu, Oddzia³ Warszawa Ewelina Labak tel.: (22) , Instytut Odlewnictwa Maciej Dyrek tel.: () , Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Lucyna Zieliñska tel.: (46) w.36, Instytut Uprawy Nawo enia i Gleboznawstwa Barbara Kamiñska tel.: (81) w. 249, Katolicki Uniwersytet Lubelski Wojciech Dutka tel.: (81) , LfC sp. z o.o. Zielona Góra Renata Tyliszczak tel.: (68) , Miêdzynarodowe Centrum Ekologii PAN Jan Bocian tel.: (42) Oœrodek Przetwarzania Informacji Anna Zarycka tel.: (22) , Politechnika Bia³ostocka S³awomir Ignatiuk tel./fax: (8) , Politechnika Koszaliñska Urszula Marchlewicz tel./fax: (94) , 2 tel.: (22) , P7 Nauki spo³eczno-ekonomiczne Infrastruktura badawcza Wies³aw Studencki tel.: (22) /6 w. 273 tel.: MŒP/Innowacje Aleksander B¹kowski tel.: (22) /6 w. 421, Stypendia, konferencje Anna Wiœniewska tel.: (22) /6 w. 222, REGIONALNE PUNKTY KONTAKTOWE fp6.ichpw.zabrze.pl Region Po³udniowy (woj. ma³opolskie, podkarpackie) Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii Tomasz Maczuga tel.: () , Region Wschodni (woj. lubelskie) Instytut Agrofizyki PAN Andrzej Stêpniewski tel.: (81) Region ódzki (woj. ³ódzkie) Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Ewa Sadowska-Kowalska tel.: (42) Uniwersytet ódzki Biuro Miêdzynarodowych Programów Badawczych Jolanta Pacura tel.: (42) , Region Pó³nocno-Wschodni (woj. warmiñsko-mazurskie) Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹ Katarzyna Cap³ap tel.: (89) Region Zachodni (woj. wielkopolskie, lubuskie) Fundacja UAM BRAN OWE PUNKTY KONTAKTOWE Politechnika Lubelska Beata Kijak tel.: (81) , Politechnika ódzka Kazimiera Zacharska tel./fax: (42) , Politechnika Opolska Janusz Fijak tel.: (77) , Politechnika Rzeszowska Urszula Kluska tel.: (17) 86 92, Politechnika Warszawska Anna Ostapczuk tel.: (22) VIPR.html Polskie Towarzystwo Informatyczne Jacek Staworzyñski tel./fax: (22) , Pomorska Akademia Medyczna Marta Jaœkowska tel.: (91) , Stowarzyszenie Miasta w Internecie Krzysztof G³omb tel.: (14) , Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego Ewa Bieñkowska-Mochtak tel./fax: (22) Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie Ma³gorzata Zysiñska tel.: (22) Œwiêtokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Anna Smor¹g tel.: (41) , Uniwersytet Gdañski Ewa Weronis tel.: (8) INCO oraz INTAS W³odzimierz Laprus tel.: (22) w EURATOM Aleksandra Buczkowska-Garbarczyk tel.: (22) /6 wew JRC Jacek Kuciñski tel.: (22) /6 w. 241, Koordynator Sieci KPK Joanna Fornal tel.: (22) , Poznañski Park Naukowo- Technologiczny Ewa Kociñska tel.: (61) Region Pó³nocno-Zachodni (woj. zachodnio-pomorskie) Politechnika Szczeciñska Jaœmina Solecka tel.: (91) , Region Po³udniowo-Zachodni (woj. dolnoœl¹skie,opolskie) Politechnika Wroc³awska Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii Joanna Basztura tel.: (71) , Uniwersytet im. A. Mickiewicza Jerzy Napiera³a tel./fax: (61) , Uniwersytet Jagielloñski Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Agnieszka Sito tel./fax: () , Biuro Wspó³pracy Miêdzynarodowej UJ Iwona Brzozowska, tel.: () Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego Ewa Klepacz-Zieliñska tel./fax: () Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej Micha³ Marsza³owicz tel.: (81) Uniwersytet Medyczny w odzi Jacek Michalak tel.: (42) Uniwersytet Miko³aja Kopernika Halina Kulikowska-Gulewska tel.: (6) , Uniwersytet w Bia³ymstoku Wac³aw Bia³kowski tel.: (8) , Uniwersytet Warszawski Edyta Czerwonka tel.: (22) Uniwersytet Zielonogórski Justyna Patalas tel.: (68) , Zarz¹d Wojskowej S³u by Zdrowia SGWP Jerzy Malewicz tel.: (22) 684 4,

3 GRANTY EUROPEJSKIE N o 6 (42) czerwiec 24 Statystyki uczestnictwa Polski w 6PR SUKCES CZY PORA KA Radykalna reforma prowadzenia Programów Ramowych sprawi³a, e zbieranie danych statystycznych jest znakomicie utrudnione , 23,3 24, , , ,6 17, 23,2 24, 1, 21,3 2,9 18,7 3 24, DE UK IT FR ES NL EL SE BE PL AT FI PT DK IE LU ,4 2 17, partnerzy w projektach z³o onych partnerzy w projektach zaakceptowanych wspó³czynnik sukcesu Rys. 1. Uczestnicy w 6PR, Polska a UE 1 (dane bez ERA-NET, Euratom, INCO, JRC, P FOOD) marzec 24r partnerzy w projektach z³o onych partnerzy w projektach zaakceptowanych wspó³czynnik sukcesu 1, 16,2 18, 18,3 1,8 13, ,1 13, 11,7 11, ,2 8, PL CZ HU RO SI TR SK BG LT EE LV CY MT P1 LIFE ,7 3 26,8 29,8 2,4 2, , , , , P2 IST P3 NANO P4 AERO P FOOD P6a ENERGY P6B TRANSPORT P6c ECO P7 SOC Policy, NEST, S&S ,3 Rys. 2. Uczestnicy w 6PR, Polska a kraje kandyduj¹ce/nowe kraje cz³onkowskie (dane bez ERA-NET, Euratom, INCO, JRC, P FOOD) marzec 24r. partnerzy w projektach z³o onych partnerzy w projektach pozytywnie ocenionych (ranked) wspó³czynnik sukcesu Du e opóÿnienia w procedurze od z³o enia wniosku do uruchomienia projektu, p³ynnoœæ zasad finansowych (nie mo na okreœliæ ile pieniêdzy w bud ecie projektu przypadnie polskiemu partnerowi, skoro w ka dej chwili konsorcjum autonomiczn¹ decyzj¹ mo e zmieniæ podzia³ funduszy) sprawi, e nie bêdziemy do koñca wiedzieli czy polska sk³adka do bud etu jest odzyskiwana. KPK prowadzi statystyki liczby polskich parterów i jak na razie dane s¹ doœæ optymistyczne. 6, , 6 Res. infrastructure Mobility 64 SME+Innovation , 9, 8, 7, 6,, 4, 3, 2, 11,9 77 1, Rys. 3. Uczestnicy w 6PR, Polska a UE 1 (dane bez ERA-NET, Euratom, INCO, JRC, P FOOD) maj 24r., Sukces Polski w 6PR Z jednej strony widaæ na wykresach (patrz rys. 1 i rys. 2), e Polska nie wygl¹da najgorzej w porównaniu z innymi krajami starej piêtnastki UE. W iloœci sk³adanych wniosków polskie zespo³y uzyskuj¹ podobne wyniki jak Szwecja, Belgia czy Austria. Ten optymizm sch³adza doœæ s³aby wspó³czynnik sukcesu. Wyzwanie nowych krajów cz³onkowskich (i tych jeszcze kandyduj¹cych) Polska podjê³a godnie. Polskich partnerów we wnioskach z³o onych jak i skierowanych do finansowania jest zdecydowanie najwiêcej. S³abszy ni w starej Unii wspó³czynnik sukcesu to bol¹czka wszystkich krajów z tej strony Europy. Pewnie wiele wody w Wiœle up³ynie, zanim wyrównaj¹ siê doœwiadczenia, umiejêtnoœci i szanse w dwóch czêœciach Europy. Jeœli siêgn¹æ do statystyk z pó³metka PR widaæ wyraÿn¹ (ale niestety nie powalaj¹c¹) aktywizacjê polskich zespo³ów. Przypomnijmy: w biuletynie nr z grudnia 2r. (tj. 21 miesiêcy po og³oszeniu pierwszych konkursów) publikowane by³y statystyki wykazuj¹ce 1324 uczestników w z³o onych wnioskach, a 248 w wnioskach zaakceptowanych, ale ju rok póÿniej (patrz WGE nr 14 z paÿdziernika 21r.) statystyki ju wykazywa³y 222 polskich uczestników w z³o onych wnioskach a 4 w zaakceptowanych czyli podobnie jak teraz. A mo e jednak pora ka? Niestety na te same dane mo na spojrzeæ z innego punktu widzenia. Co z tego, e Polska ma dwa razy wiêcej uczestników ni Czechy skoro jest o wiele wiêkszym krajem. Porównywanie do Austrii czy do Belgii te nie jest takie optymistyczne, skoro Polska jest ponad 1 razy wiêksza. A co z polskimi koordynatorami? Niestety do tej pory nie uda³o siê zebraæ wiarygodnych i pe³nych informacji o losach wniosków z³o onych przez polskich koordynatorów. Ze szcz¹tkowych danych ju mo na zauwa yæ, e jest o wiele gorzej ni w PR, tzn. mniej polskich koordynatorów sk³ada wnioski, a jeszcze mniej jest zaakceptowanych. Mo na siê tego by³o spodziewaæ skoro g³ówny strumieñ finansowania idzie na mega-projekty, których polskie zespo³y nie s¹ w stanie koordynowaæ, a to z braku doœwiadczenia, a to z powodu zaostrzonej konkurencji. Najpopularniejsze tematy Ostatni z rysunków pokazuje, e ogólna statystyka zawsze wymaga wnikliwszego podejœcia. W ka dym z priorytetów ró na jest aktywnoœæ, a te ró ne wskaÿniki sukcesu. Oczywiœcie dane te nale y analizowaæ, pamiêtaj¹c, e ka dy z priorytetów jest nie równowa ny ani bud etem, ani zakresem tematycznym. UWAGA! Dwa pierwsze wykresy pochodz¹ ze Ÿróde³ Komisji Europejskiej, dane dotycz¹ stanu na marzec 24r. Iloœæ partnerów z projektów z³o onych porównywana jest z projektami skierowanymi do finansowania. Dane na trzecim wykresie pochodz¹ ze Ÿróde³ w³asnych KPK, s¹ nowsze (stan na maj 24), dla odmiany ilustruj¹ iloœæ partnerów w projektach z³o onych w stosunku do pozytywnie ocenionych (tj. powy ej ustalonych progów ocen) i umieszczonych na listach rankingowych (ranked).

4 GRANTY EUROPEJSKIE N o 6 (42) czerwiec 24 SMEsforFOOD MŒP w badaniach ywnoœciowych W grudniu 23r. rozpoczê³a dzia³alnoœæ Europejska inicjatywa na rzecz promocji udzia³u ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, z sektora przetwórstwa ywnoœci, w nowych typach projektów 6. Programu Ramowego. Projekt jest realizowany jest przez konsorcjum sk³adaj¹ce siê z 18 partnerów z nastêpuj¹cych pañstw europejskich: Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Francji, Grecji, Wêgier, Izraela, W³och, Holandii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii oraz Turcji. Celem projektu jest zwiêkszenie liczby przedsiêbiorstw zaanga owanych w nowe typy projektów 6.PR, takie jak projekty zintegrowane (IP) oraz sieci doskona³oœci (NoE) zwi¹zane tematycznie z obszarem bezpiecznej i zdrowej ywnoœci. Nasza oferta kierowana jest zarówno do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, jak i œrodowiska naukowego. Przedsiêbiorcom oferujemy pomoc w okreœleniu potrzeb rozwojowo-badawczych ich firm, identyfikacji realizowanych europejskich projektów naukowo-badawczych o interesuj¹cej dla nich tematyce, jak równie pomoc w uzyskaniu dostêpu do koordynatorów tych e projektów i zrozumieniu zasad obowi¹zuj¹cych w Programach Ramowych UE. Naukowcom zaœ pomo emy znaleÿæ firmy posiadaj¹ce odpowiednie przygotowanie, które mog¹ siê pochwaliæ znajomoœci¹ zasad i regu³ uczestnictwa w Programach Ramowych UE oraz zagadnieñ dotycz¹cych praw w³asnoœci intelektualnej, zarz¹dzania projektem i regu³ finansowania, zdolnych wype³niæ z³o one zadania, przewidziane dla nich w projekcie. Szczegó³owe informacje na temat projektu oraz specjalistyczna baza danych u³atwiaj¹ca identyfikacjê partnerów znajduj¹ siê na stronie inicjatywy, która prowadzi równie helpdesk emaliowy: Za polsk¹ czêœæ projektu w Krajowym Punkcie Kontaktowym odpowiadaj¹: Aneta Maszewska Aleksander B¹kowski oraz Micha³ Klepka Aneta Maszewska Oficjalny dokument Komisji Europejskiej Europejska strategia nanotechnologii maja Komisja Europejska opublikowa³a dokument, bêd¹cy podstaw¹ do opracowania europejskiej strategii dla nanotechnologii Towards a European Strategy for Nanotechnology COM (24) 338. Propozycja strategii postuluje nastêpuj¹ce cele: zwiêkszenie inwestycji i koordynacja dzia³añ badawczych i rozwojowych dla wzmocnienia przemys³owego wykorzystania nanotechnologii utrzymuj¹c jednoczeœnie warunki konkurencji i wysoki poziom naukowy, rozwój œwiatowej klasy infrastruktury badawczej, bior¹c pod uwagê potrzeby zarówno nauki jak i przemys³u, promocja interdyscyplinarnej edukacji, jednoczesne kszta³cenie personelu badawczego z zmys³em przedsiêbiorczym, zapewnienie korzystnych warunków dla transferu technologii i innowacji dla przekszta³cenia osi¹gniêæ naukowych w produkty i procesy funkcjonuj¹ce na rynku, integracja spo³ecznych zagadnieñ w procesie badawczym, na jego wczesnym etapie, wziêcie pod uwagê ryzyka zdrowia publicznego, bezpieczeñstwa, œrodowiskowego oraz konsumenckiego poprzez zebranie potrzebnych danych dla oceny ryzyka, a tak e wdro enia oceny ryzyka w ka dy etap cyklu ycia produktu opartego na nanotechnologiach, odpowiednia wspó³praca miêdzynarodowa. Omawiany dokument jest dostêpny w internecie pod adresem: Human Frontier Science Program Stypendia dla biologów Organizacja Human Frontier Science Program (HFSP) og³osi³a konkurs na stypendia d³ugoterminowe (Long-Term Fellowships LTF) i stypendia interdyscyplinarne (Cross-Disciplinary Fellowships CDF) w dziedzinie biologii. Termin sk³adania wniosków up³ywa 2 wrzeœnia 24r. Nacisk po³o ony jest g³ównie na nowoczesne i interdyscyplinarne badania dotycz¹ce kompleksowych mechanizmów w ywych organizmach. Program otwarty jest dla naukowców po uzyskaniu doktoratu (tytu³ musi byæ nadany w okresie od 1 wrzeœnia 21 roku do grudnia 2 roku). Ubiegaj¹cy siê musz¹ przedstawiæ przynajmniej jedn¹ pracê w³asn¹ (pierwszy autor lub pierwszy wspó³autor) opublikowan¹ lub z³o on¹ do druku w znanym miêdzynarodowym czasopiœmie z danej dziedziny wiedzy. Doktorzy z krajów cz³onkowskich nale ¹cych do HFSP mog¹ staraæ siê o pracê w laboratorium w dowolnym kraju za granic¹, podczas gdy doktorzy z krajów nie nale ¹cych do HFSP mog¹ wybraæ laboratorium w kraju nale ¹cym do HFSP (tj. 2 krajów UE, Szwajcaria, Japonia, Kanada i USA). Okres pobierania stypendium wynosi 3 lata. Pokrywane s¹ w tym czasie koszty utrzymania, dodatek rodzinny, kurs jêzykowy, koszty badañ i koszty podró y. Do 26 sierpnia 24 r. nale y dokonaæ wstêpnego zg³oszenia. Wiêcej informacji: stypendia d³ugoterminowe: stypendia interdyscyplinarne: CEC ANIMAL SCIENCE Sieæ w zakresie nauk o zwierzêtach Z dniem 1 stycznia 24r. rozpocz¹³ siê projekt zatytu³owany CEC Animal Science finansowany z funduszy Unii Europejskiej. W projekcie bierze udzia³ 16 organizacji z 11 krajów europejskich (, W³ochy, Izrael, Bu³garia, Czechy, Wêgry, Litwa, Polska, Rumunia, S³owacja oraz Turcja). Celem projektu jest u³atwienie uczestnictwa pañstwowym oraz prywatnym instytutom badawczym oraz firmom z sektora MŒP w projektach zwi¹zanych z obszarem nauki o zwierzêtach. Je eli chcecie Pañstwo przy³¹czyæ siê do sieci wystarczy zarejestrowaæ siê powstaj¹cej stronie: Szczegó³owe informacje na temat projektu CEC Animal Science pod adresem: Nowy poradnik KE Zmiany w kontrakcie 6PR Komisja Europejska przygotowa³a poradnik dotycz¹cy zmian w ju biegn¹cych kontraktach projektowych (Guide to amendig FP6 contracts), dokument (projekt z 23 kwietnia) opublikowa³a ju niemiecka s³u ba informacyjna KOWI: Poradnik dotyczy takich zmian jak np: zmiana nazwy czy adresu kontrahenta, wycofanie partnera z projektu rozszerzenia konsorcjum czy zmiana koordynatora. Proces zmiany zapisów kontraktu w 6PR jest inny ni w PR. Wszelkie zmiany w umowie mog¹ byæ dokonywane jedynie w formie pisemnej, w praktyce odbywa siê to poprzez wymianê pism. Poradnik opisuje procedurê zg³aszania zmian (mo e to zrobiæ jedynie koordynator upowa niony przez konsorcjum) i ich akceptacji (która mo e byæ milcz¹ca lub wyra ona explicite). Przydatne mog¹ byæ wzory odpowiednich listów oraz objaœnienia do nich. 4

5 GRANTY EUROPEJSKIE N o 6 (42) czerwiec 24 Inicjatywa na rzecz 3 konkursu EKO Daj siê wci¹gn¹æ do wspó³pracy W zwi¹zku ze wspóln¹ inicjatyw¹ Punktów Kontaktowych w Europie finansowan¹ przez KE, przygotowywana jest akcja pomocy w³¹czania siê instytucji z Polski do projektów w ramach 6PR aktualnie w najbli szym konkursie, a póÿniej wspomagaj¹ca nawi¹zywanie wspó³pracy i przygotowywanie do kolejnego czwartego konkursu. Osoby zainteresowane udzia³em w projektach proszone s¹ o przeczytanie Programu Pracy (wersja z dnia 7 maja 24), przygotowywanego na trzeci konkurs, (bêd¹cego jeszcze na etapie dyskusji jednak zmiany, je eli bêd¹ to raczej kosmetyczne) dostêpnego na stronie: wybranie odpowiadaj¹cego tematu, który bêdzie otwarty w 3 konkursie a nastêpnie wpisanie go do formularza razem z uzupe³niaj¹cymi informacjami (formularz dostêpny na stronie: Proszê przes³aæ wype³niony formularz na adres Krajowego Punktu Kontaktowego: dr Maria Antosiewicz, KPK 6.PR UE; Priorytet P6.3 Zmiany globalne i ekosystemy ul. Œwiêtokrzyska 21; -49 Warszawa Oferty bêd¹ rozpowszechniane w czerwcu, na du ym spotkaniu informacyjnym o 6PR we Francji, a tak e przez Punkt Kontaktowy we Francji drog¹ ow¹ oraz na dodatkowych spotkaniach informacyjnych w kolejnych miesi¹cach. Podobne spotkania bêd¹ mia³y miejsce tak e w innych krajach Europy. Niemiecko-polski program stypendialny Stypendia w zakresie ochrony œrodowiska Niemiecka Fundacja Zwi¹zkowa (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU) og³osi³a konkurs na przyznanie 6 stypendiów dla doktorantów w dziedzinie ochrony œrodowiska na okres 3 lat maksymalnie. Zg³oszenia (online) do 1 sierpnia 24r. znajomoœæ jêzyka niemieckiego jest obowi¹zkowa. Granica weku wynosi 28 lat. Prace musz¹ byæ prowadzone w Niemczech. Program stypendialny obejmuje uczestnictwo w konferencjach DBU. Kontakt: Deutsche Bundesstiftung Umwelt, tel.: ; ; Internet: ; dla Polski: stipendium.php za: biuletyn BPK na Politechnice Warszawskiej Europejska Organizacja Biologii Molekularnej Stypendia d³ugoterminowe EMBO Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO European Molecular Biology Organisation) funduje stypendia d³ugoterminowe ( Longterm Fellowships LTF) dla m³odych naukowców. Termin sk³adania wniosków up³ywa 1 sierpnia 24r. Zainteresowane osoby z maksymalnie czteroletnim doœwiadczeniem w pracy naukowej (mo liwe s¹ wyj¹tki, takie jak urlop wychowawczy) mog¹ ubiegaæ siê o stypendium - lub 24-miesiêczne. Celem jest zdobycie praktyki poprzez zaawansowane dokszta³canie. Stypendia obejmuj¹ koszty podró y oraz koszty pobytu stypendysty i jego rodziny. Bud et EMBO pochodzi z pañstw nale ¹cych do EMBC ( European Molecular Biology Conference ). S¹ trzy rodzaje przypadków przyznawania stypendiów: stypendysta pochodzi z kraju nale ¹cego do EMBC i stara siê o pracê w laboratorium instytucji kraju nale ¹cego do EMBC, stypendysta pochodzi z kraju nienale ¹cego do EMBC i zamierza pracowaæ w laboratorium instytucji kraju nale ¹cego do EMBC, stypendysta opuszcza kraj nale ¹cy do EMBC i stara siê o pracê w laboratorium instytucji kraju nienale ¹cego do EMBC. Dok³adniejsze informacje znajduj¹ siê na stronach internetowych: i Nowe Instrumenty drugi etap oceny Wyniki 2 konkursu w EKO Wyniki pierwszego etapu oceny konkursu w priorytecie 6.3. zosta³y zamieszczone w kwietniowym numerze Wiadomoœci KPK. Do drugiego etapu przesz³o 3 projektów (na 21 otwartych tematów). Pe³ne wersje zosta³y z³o one na 17 lutego 24 roku. Progiem w ocenie by³o uzyskanie 24 punktów (na 3 mo liwych) takie projekty uzyska³y status GO. Spoœród nich do negocjacji finansowych wybrano 1 projektów (te, które uzyska³y najwiêcej punktów minimalna liczba 26p). W projektach przeznaczonych do negocjacji finansowych jest 1 polskich instytucji. Poni sze wykresy daj¹ pewn¹ orientacjê w aktywnoœci i stopniu sukcesu poszczególnych pañstw. Jednostki Jednostki Jednostki Rys. 2. Udzia³ jednostek z ACC w drugim etapie oceny drugiego konkursu w nowych instrumentach w priorytecie Global Change and Ecosystems PL CZ HU EE SK TR BG RO SI LT RU LV Kraje 34 Suma Partnerzy F 34 Partnerzy GO Partnerzy NoGo DE Rys. 3. Koordynatorzy w projektach w nowych instrumentach w drugim etapie drugiego konkursu w priorytecie Global Change and Ecosystems UK Jolanta Wolska, Maria Antosiewicz Rys. 1. Udzia³ jednostek EU i AC w drugim etapie oceny drugiego konkursu w nowych instrumentach w priorytecie Global Change and Ecosystems Suma Partnerzy F DE NL IT FR ES FI SE GR DK NO BE Kraje FR NL ES UK NO IT DK SE IE PT Kraje Partnerzy Go Partnerzy NoGo F GO NoGo 3 3 3

6 GRANTY EUROPEJSKIE N o 6 (42) czerwiec 24 Przed konkursami BIO i FOOD Dzieñ informacyjny Warszawa, 22 czerwca 24r. Dnia 22 czerwca 24r. KPK organizuje w Warszawie Dzieñ Informacyjny dotycz¹cy Priorytetu 1 Nauki o yciu, genomika i biotechnologia dla zdrowia i Priorytetu Jakoœæ i bezpieczeñstwo ywnoœci. Informacje dotycz¹ce Priorytetu 1 zaprezentuje Fergal Donnelly z KE (DG Research, Directoriate F: Health, Biotechnology and applied genomics). Spotkanie dotyczy przede wszystkim nowych konkursów w obu priorytetach, które bêd¹ og³oszone w czerwcu i lipcu br. Poznamy równie doœwiadczenia polskich ekspertów, którzy oceniali projekty w 6. Programie Ramowym (te P1 i P). Spotkanie poprowadz¹ koordynatorzy z KPK: Anna Pytko i Bo ena Romanowicz. Poniewa uczestnictwo w 6PR jest doœæ trudne, a na spotkaniu mo na oczywiœcie zadawaæ pytania, serdecznie zachêcamy do aktywnego uczestnictwa. Jeœli macie Pañstwo pytania dotycz¹ce finansów albo aspektów prawnych proszê je wczeœniej przes³aæ na adres: postaramy siê przygotowaæ odpowiedzi. Przedstawiciel Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia poinformuje nas o innych ni 6PR programach europejskich, w których mo na ubiegaæ siê o dofinansowanie unijne (w obszarze: ochrona zdrowia). Szczegó³y dotycz¹ce Dnia Informacyjnego oraz formularz rejestracyjny znajduj¹ siê na stronie: Anna Pytko Krajowy Dzieñ Informacji Europejski System Nawigacji Satelitarnej Warszawa, 29 czerwca 24r. Centrum Badañ Kosmicznych PAN zaprasza na Krajowy Dzieñ Informacji na temat Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej GALILEO, które odbêdzie siê 29 czerwca br. Zagadnienia spotkania obejmuj¹: System Galileo, organizacja i zastosowania. Sektor nawigacji satelitarnej w Polsce i uczestnictwo. Polski w projekcie GALILEO. Przyk³ady zastosowañ satelitarnych metod pozycjonowania w Polsce. Prezentacja mo liwoœci finansowania projektów. Koszt uczestnictwa wynosi 7 z³. Op³ata wpisowa pokrywa udzia³ w konferencji, napoje, obiad i materia³y informacyjne. Aby wzi¹æ udzia³ w konferencji nale y zarejestrowaæ siê w systemie automatycznej rejestracji on-line na stronie: i uiœciæ op³atê wpisow¹. Inicjatywa POLFOOD Warsztaty i spotkania partnerskie Wroc³aw, wrzeœnia 24r. Inicjatywa POLFOOD Badania i innowacje w technologii ywnoœci kojarzenie europejskiej wspó³pracy i transferu wiedzy do Polski zaprasza na ostatnie warsztaty, tym razem do Wroc³awia. Tematem przewodnim spotkania organizowanego przez Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii jest Bezpieczeñstwo Produktów Miêsnych. Celem POLFOOD jest pomoc naukowcom, przedsiêbiorcom z sektora ywnoœci w nawi¹zaniu wspó³pracy z partnerami z UE. Œrodkiem do osi¹gniêcia tego celu jest seria praktycznych warsztatów z udzia³em przedstawicieli nauki i firm z Polski i Europy. Ka dy warsztat sk³ada siê z trzech czêœci: prezentacji osi¹gniêæ naukowych i dyskusji nad przysz³ymi kierunkami badañ, praktyczne warsztaty dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz zaaran owane przez organizatorów spotkania potencjalnych partnerów do wspó³pracy. Spotkanie wroc³awskie ma byæ jednoczeœnie spotkaniem podsumowuj¹cym dzia³ania POLFOOD. Komisja Europejska deklaruje pomoc w odszukaniu i namówieniu na przyjazd do Polski doœwiadczonych partnerów z Europy. Wiêcej informacji: 6 Europejski Uniwersytet Letni Innowacje i wywiad gospodarczy Cherbourg,, 26 czerwca-16 lipca 24r. Szko³a In ynierska w Charbourgu () organizuje w dniach 26 czerwca do 16 lipca Europejski Uniwersytet Letni w dziedzinie innowacji i wywiadu gospodarczego. Celem kursu jest wzrost œwiadomoœci s³uchaczy na temat roli innowacji w gospodarce, a tak e funkcji katalizatora procesu innowacji jak¹ odgrywa wywiad gospodarczy. Program Uniwersytetu sk³ada siê z trzech g³ównych komponentów: Kursy prowadzone przez miêdzynarodowych specjalistów, Projekt badawczy na temat dzia³añ innowacyjnych w ma³ej firmie, Konferencja w Pary u nt. wewnêtrznego rynku i rozszerzenia UE. Ca³kowity koszt tygodniowego kursu wynosi 3 euro (1 euro dla studentów z krajów wschodniej Europy). Op³ata pokrywa wpisowe, zakwaterowanie, wy ywienie, wycieczki i inne wizyty. Wiêcej informacji: Kongres IST Komunikacja mobilna i bezprzewodowa Lyon,, 27-3 czerwca 24r. Coroczna europejska konferencja w dziedzinie technologii komunikacyjnych tym razem odbêdzie siê w Lyonie w dniach 27-3 czerwca. Tematyka konferencji obejmuje najnowsze wyzwania w dziedzinie komunikacji - dostosowanie technologii mobilnych i bezprzewodowych do potrzeb u ytkowników, dostêp do po³¹czeñ w ka dym czasie i miejscu, tworzenie osobistych systemów komunikacyjnych, w³¹czaj¹c komponenty naziemne i satelitarne, rozwój systemów mikro- i nano-elektronicznych. Wiêcej informacji: Fundusze strukturalne Warsztaty i konsultacje Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE kontynuuj¹ spotkania szkoleniowe w zakresie funduszy strukturalnych. Chcemy pomóc Pañstwu w zrozumieniu specyfiki metodologii przygotowania wniosków projektowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiebiorstw oraz Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego wspó³finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, adresowanych do polskich przedsiêbiorstw oraz œrodowiska naukowo-badawczego. Aby jak najlepiej wykorzystaæ fundusze zaplanowane na realizacjê ambitnych programów badawczych i rozwój nowoczesnych technologii oraz innowacje i podniesienie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, przygotowaliœmy cykl warsztatów dla przedsiêbiorców, Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskona³oœci. Szkolenia dla Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskona³oœci: Warsztaty i konsultacje Poznañ Warszawa Terminy r r. Szkolenia wy³¹cznie dla przedsiêbiorstw: Warszawa r. Poznañ r. Rzeszów r. Gdañsk r. Organizator KPK KPK KPK KPK UM Województwa Podkarpackiego UM Województwa Pomorskiego W trakcie warsztatów mo liwe bed¹ indywidualne konsultacje dla Centrów Zaawansowanych Technologii i innych inicjatyw przygotowywanych przez potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie wstêpnej wersji wniosku projektowego. Informacje o warsztatach oraz formularze rejestracyjne beda zamieszczane sukcesywnie na stronie: Andrzej Siemaszko Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych EU

7 GRANTY EUROPEJSKIE N o 6 (42) czerwiec 24 Dla doktorantów i post doc OFERTY STYPENDIALNE Wiosna tego roku Komisja Europejska uruchomi³a now¹ stronê internetow¹ z ofertami miejsc stypendialnych z ró nych projektów systemu Marie Curie w i 6 Programie Ramowym UE. Instytucje, które otrzyma³y fundusze w ramach projektów na szkolenie m³odych naukowców (g³ównie doktorantów), sieci badawczo-szkoleniowe oraz konferencje naukowe poszukuj¹ stypendystów. Oferty to droga na skróty w porównaniu z wnioskami indywidualnymi - nie obowi¹zuje tu wniosek do Brukseli tylko rekrutacja przez wybrany oœrodek. Baza ofert jest systematycznie rozszerzana, poni ej tylko nazwy niektórych projektów poszukuj¹cych stypendystów. Lp NUMER KONTRAKTU I TYP STYPENDIUM HPMT-2-4 HPMT-CT QLG1-CT HPMI-CT HPMI-CT HPMI-CT HPMT-CT MRTN-CT MRTN-CT MRTN-CT i MRTN-CT MRTN-CT MRTN-CT MRTN-CT MRTN-CT HPMT-CT HPMT-CT HPRN-CT HPRN-CT HPRN-CT HPMT-CT-21-3 MRTN-CT MRTN-CT MRTN-CT ENK-CT MRTN-CT TYTU PROJEKTU Teoria i praktyka przetwarzania obrazu i wizji komputerowych. Badania podstawowe nad bioaktywnym szk³em do aplikacji klinicznych. Mia d yca naczyñ integralne podejœcie do zapobiegania chorobie. Spektrometria masy identyfikacja i profilowanie peptydów w p³ynach cz³owieka, komórkach i tkankach. Specyfikacja wymagañ dla przysz³ej architektury systemów elektronicznych w motorach w celu bezpieczeñstwa (x-bywire system). Pomiary skutecznoœci drugorzêdnych sk³adników dla zwiêkszenia odpornoœci. Reakcje enzymatyczne w gêstych gazach, tj. superkrytyczny CO 2, gêsty propan, SF6 (estryfikacja, hydroliza, syntezy protein). Zaawansowane metody i narzêdzia wykorzystywane w mikrotechnologii do ultra-precyzyjnego pozycjonowania. Badanie funkcji ekologicznych i fizjologicznych substancji pochodnych izoprenu w roœlinach. Interakcje p³yn struktura do systemów spalania. Biochemiczne i molekularne analizy kompleksu fotosyntezy i analizy spektroskopowe. Naprawa systemu nerwowego. Spektroskopia i dynamika interakcji œwietlnych w strukturach pó³przewodników fotonicznych. Synteza i badanie w³asnoœci katalitycznych dendrymerów rozpuszczalnych w wodzie. Katalityczne i elektrokatalityczne reakcje ma³ych cz¹steczek. Zaawansowane badania kryminologiczne i nad prawem kryminalnym. Badania nad percepcj¹ osób niewidomych. Zastosowanie archeomagnetyzmu do ratowania dziedzictwa kulturowego. Zrównowa enie demograficzne badanie nad œmiertelnoœci¹ w krajach kaukaskich. Teoria, obserwacja i symulacja turbulencji w plazmach kosmicznych. Techniki dla nanometrycznej i submikronowej elektroniki. Badanie mechanizmów synaptycznej plastycznoœci mózgu ssaków. Badanie syntezy i reakcji katalitycznych podwójnej wymiany alkenów w wodzie. Pochodne cyklodekstrinu do wi¹zania powierzchni i metali. Ulepszanie technologii spalania gazów naturalnych. Badanie funkcji lotnych izoprenoidów i ich wykorzystanie do ochrony roœlin przeciwko biotycznym i abiotycznym dzia³aniom. INSTYTUCJA Instytut Narodowy Badañ Informatycznych i Automatycznych, Abo Akademi Process Chemistry Centra Finlandia Uniwersytet w Mediolanie W³ochy BioVisioN AG Niemcy Bosch Niemcy Friesland Coberco Dairy Foods Holandia Uniwersytet w Mariborze S³owenia Rutherford Appleton Laboratory Wielka Brytania Institute of Molecular and Cell Biology; University of Tartu Estonia Konsorcjów partnerów F, S, D, NL, UK Uniwersytet w Sheffield Wielka Brytania Institute of Neurosciences, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, Szwajcaria Uniwersytet w Madrycie Hiszpania CSRS Politechnika w Lizbonie Portugalia CNRS-CESDIP CNAM Department of Archaeological Science University of Bradford, Wielka Brytania IND Imperial College of Science, Technology and Medicine Wielka Brytania NTNU Norwegia Institute of Biomedicine, University of Bergen Norwegia Universidad de Almería Hiszpania Institute of Physical Chemistry, NCSR Grecja NTNU Norwegia CNR Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale W³ochy 7

8 GRANTY EUROPEJSKIE N o 6 (42) czerwiec 24 Zapowiedzi konkursów BIO-INFO-NANO-TREN-ECO Wakacje z konkursami W czerwcu i lipcu tego roku Komisja Europejska planuje og³oszenie konkursów w kilku wa nych priorytetach 6PR. Kiedy do Pañstwa dotrze nastêpny biuletyn, który uka e siê we wrzeœniu, terminy sk³adania wniosków bêd¹ w³aœnie ubiegaæ. Ca³e szczêœcie dostêpna jest ju prawie pe³na informacja o tematyce konkursów i mo na zaplanowaæ sobie wakacje i pracê nad wnioskami. Otwarcie konkursów planuje siê w priorytetach. Priorytet 1. Nauki o yciu, genomika i biotechnologia dla zdrowia (BIO) Planowane og³oszenie konkursu czerwiec 24r. Terminy sk³adania wniosków listopad 24r. Priorytet 2. Technologie spo³eczeñstwa informacyjnego (IST) Planowane og³oszenie konkursu czerwiec 24r. Terminy sk³adania wniosków wrzesieñ/paÿdziernik 24r. Trzeci konkurs ma stosunkowo niewielki bud et, ale mo e byæ interesuj¹cy dla polskich zespo³ów. Konkurs ma na celu g³ównie poprawê aktywnoœci i wyników partnerów z nowych krajów UE oraz poprawê wspó³pracy z krajami stowarzyszonymi ze szczególnym uwzglêdnieniem firm typu SME. Zakres konkursu bêdzie obejmowa³: Konkurs na projekty towarzysz¹ce (SSA i CA) dla wspó³pracy z nowymi karajami UE i stowarzyszonymi, zwiêkszenia udzia³u MŒP oraz partnerów z krajów rozwijaj¹cych siê i krajów b. Zwi¹zku Radzieckiego w celu poprawy wspó³pracy naukowo-badawczej instytucji naukowych, publicznych i firm z krajów UE, nowych krajów UE oraz krajów stowarzyszonych. Bud et KE na te projekty wynosi 28 min euro. Projekty w ambitnej dziedzinie Technologie przysz³oœci (Future and Emerging Technologies) bud et: 8 milionów euro. Wspólny konkurs Priorytetu 2 IST oraz Priorytetu 3 NMP Planowane og³oszenie konkursu czerwiec 24r. Terminy sk³adania wniosków paÿdziernik 24r. Konkurs bêdzie obejmowa³ projekty badawcze (STREP Celowe projekty badawcze i IP projekty zintegrowane) oraz dzia³ania wspomagaj¹ce (SSA) w trzech priorytetowych dziedzinach: Integracja technologii dla szybkiego i elastycznego przedsiêbiorstwa produkcyjnego. Bio-sensory dla diagnostyki i opieki zdrowotnej. Materia³y, sprzêt i procesy dla produkcji urz¹dzeñ nano-fotonicznych i nano-elektronicznych. Bud et przeznaczony na ten konkurs wynosi 18 mln euro. Konkurs Dyrektoriatu ds. Transportu i Energii (TREN) Planowane og³oszenie konkursu czerwiec 24r. Terminy sk³adania wniosków grudzieñ 24r. Priorytet Jakoœæ i bezpieczeñstwo ywnoœci Planowane og³oszenie konkursu lipiec 24r. Terminy sk³adania wniosków paÿdziernik 24r. (I etap), luty 2r. (II etap dla sieci doskona³oœci i projektów zintegrowanych). Na stronach CORDIS zamieszczony jest projekt programu pracy w priorytecie Bezpieczeñstwo i jakoœæ ywnoœci na lata 24-2, który bêdzie obowi¹zywa³ ju w trzecim, lipcowym konkursie. Ostateczna wersja Workprogramme 24-2 uka e siê na pocz¹tku lipca. Wersja wstêpna znajduje siê na stronie: Priorytet 6c Zmiany globalne i ekosystemy (EKO) Planowane og³oszenie konkursu czerwiec 24r. Terminy sk³adania wniosków paÿdziernik 24r. Wstêpna wersja Programu Pracy opisuj¹cego tematykê na trzeci konkurs EKO opublikowana jest na stronach KPK pod adresem: NAJNOWSZE KONKURSY Etyka naukowa Data og³oszenia: 26 maja 24r. Termina sk³adania wniosków: 3 wrzeœnia 24r. Bud et:,4 mln euro Zakres konkursu: Projekty wspieraj¹ce (SSA) wspó³praca sieciowa i dialog, projekty konferencji i warsztatów dla wspó³pracy rad krajowych ds. etyki (i podobnych) oraz dla wspó³pracy z krajami rozwijaj¹cymi siê i b. Zwi¹zku Radzieckiego. Projekty badawcze i akcje koordynuj¹ce wy³aniaj¹ce siê zagadnienia (jak np. nano-bio-info-opto technologie, neuronauki, farmakoestetyka) i wymiar miêdzynarodowy. Dokumentacja konkursowa jest dostêpna w internecie: Kobiety w nauce Data og³oszenia: 26 maja 24r. Termin sk³adania wniosków: 3 wrzeœnia 24r. Bud et: 6,4mln euro. Zakres konkursu: projekty wspieraj¹ce (SSA) - wzmocnienie kobiet - naukowców i publiczna debata, projekty SSA - Ambasadorowie dla sprawy kobiet w nauce. projekty badawcze STREP, akcje koordynuj¹ce i SSA badania genderowe, praktyczne narzêdzia promocji równoœci p³ci w ERA. Dokumentacja konkursowa dostêpna w internecie: Fundusze strukturalne Nabór projektów rozpoczêty W koñcu maja rozpocz¹³ siê od dawna oczekiwany nabór projektów w funduszach strukturalnych. Na pocz¹tek uruchomiono wybrane dzia³ania zwi¹zane z projektami inwestycyjnymi finansowanymi przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Spodziewaæ siê mo na, e jeszcze tego lata zostan¹ og³oszone konkursy z wszystkich dzia³añ funduszy strukturalnych. Ci, którzy planuj¹ skorzystanie z tych œrodków i z³o enie wniosku musza zaplanowaæ pracowite wakacje. W dniu zamkniêcia numeru otwarte by³y ju nastêpuj¹ce konkursy: Konkurs urzêdów marsza³kowskich na projekty inwestycyjne w ramach wybranych dzia³añ priorytetów I i III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 24-26, w tym najciekawsze dla sfery nauki projekty inwestycyjne w szko³ach wy szych (Dzia³anie 1.3. Regionalna infrastruktura spo³eczna). Informacje o konkursach (terminy i otwarte dzia³ania s¹ rózne w ró nych województwach) na stronach internetowych poszczególnych urzêdów marsza³kowskich. Konkurs Ministerstwa Gospodarki i Pracy w Dzia³aniu 1.6 ZPORR Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach otwarty do 16 lipca 24r. (informacje na stronach: Nabór projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego Wzrost konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw Poddzia³anie Wsparcie dla przedsiêbiorstw dokonuj¹cych nowych inwestycji. Szczegó³owe informacje o zasadach przygotowania i sk³adania wniosków o pomoc finansow¹ do Poddzia³ania znajduj¹ siê na stronie internetowej SPO WKP pod adresem: Odezwa KPK Kwestionariusz dla stypendystów KPK zwraca siê z proœb¹ do wszystkich naukowców polskich wyje d aj¹cych na ró ne rodzaje stypendiów (nie tylko 6PR) jak i obcokrajowców przebywaj¹cych w Polsce o wype³nienie krótkiego kwestionariusza. Kwestionariusz znajduje siê na stronie: WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Redakcja: El bieta Ksi¹ ek (redaktor naczelny), tel.: (61) fax: (61) , Jacek Guliñski Anna Pytko Andrzej Siemaszko Adres redakcji: Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT PAN ul. Œwiêtokrzyska Warszawa Sk³ad i ³amanie: Sylwester Grajewski Druk: GAMMA PROMOTION Nak³ad: 7 3 egz. Dystrybucja: sieæ KPK

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR

Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR Dzień Informacyjno-szkoleniowy NMP w 7 PR, Warszawa, 25.06.2012 Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR Małgorzata Kapica Jarosław Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu Katowice, 29 listopada 2007 r. Teresa Marcinów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Punkt Informacyjny INTERREG IV C 1 14 & 15 November

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU SR.021.27.2013 REKTOR 58-300 Wałbrzych ul. Zamkowa 4 tel. 74 641 92 00 Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zasoby ludzkie i mobility - Różnice 5PR/6PR

Zasoby ludzkie i mobility - Różnice 5PR/6PR - Różnice 5PR/6PR jeden program stypendialny pod patronatem Marii Curie - akcje stymulowane przez instytucje - stypendia indywidualne - granty powrotne i reintegracyjne - promocja i uznawanie doskonałości

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Granty na Granty II edycja

Granty na Granty II edycja Dzień informacyjny Transportu Drogowego Warszawa, 24.01.2007 Granty na Granty II edycja Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-06-18 15:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi (Strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DO BUDYNKU NR 29 W WOJSKOWYM INSTYTUCIE ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl 1 z 5 2012-05-21 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Wrocław: Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa materiałów promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?id=232 Opole: Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup 148 ilustracji/infografik na potrzeby realizacji projektu E-podręczniki

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Doświadczenia projektu Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Małgorzata Lublińska Warszawa, 19 czerwca 2012 roku Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Europejska

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PRACY MIĘDZYREGIONALNEJ

PRACY MIĘDZYREGIONALNEJ INTERREG IVC PROGRAM WSPÓ WSPÓŁPRACY PRACY MIĘDZYREGIONALNEJ MI DZYREGIONALNEJ Teresa Marcinów, Departament Współpracy Terytorialnej Kraków, 1 grudnia 2008 r. Plan Podstawowe informacje o programie Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2013-10-04 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa wraz z instalacją i skonfigurowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016. Strona 1 z 4 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie, przetestowanie, uruchomienie aplikacji mobilnej Parkowy Detektyw Numer ogłoszenia: 323918-2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin rekrutacji kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej na rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.lublin.pl/admin/dzp/

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.lublin.pl/admin/dzp/ Lublin: Opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych w ramach projektów: Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL oraz Wykwalifikowana kadra

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III w Wielkopolsce

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III w Wielkopolsce Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III w Wielkopolsce Joanna Waligóra Oddział Inicjatyw Wspólnotowych Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Warszawa, 9-10 listopada

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Kielce: Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.p Warszawa: Przeprowadzenie badania dotyczącego procesów zarządzania projektami B+R+I

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Tarnobrzeg: W.Sz.II.1/187/11 - Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 372662-2011; data zamieszczenia: 09.11.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ZP/TESLA/09/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/uslugi Przeprowadzenie kursu pt.:

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015 Program Europa dla obywateli Poznań 19 listopada 2015 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Zasady finansowania i cykl życia projektu 3. Gdzie szukać informacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na ekspertów ds. zmów przetargowych w związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/ ZP/NIPR/17/2015 Rzeszów, 31.08.2015 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/ Rzeszów: Organizacja specjalistycznych szkoleń

Bardziej szczegółowo

PO KL.06.01.02-06-011-09-00

PO KL.06.01.02-06-011-09-00 Lublin: Organizacja studiów wyŝszych oraz studiów podyplomowych dla 18 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach projektu Wiedza fundamentem jakości nr umowy: PO KL.06.01.02-06-011-09-00

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: DOSTAWA DRUKARKI 3D w ramach projektu Domowy asystent osób starszych i chorych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.umcs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.umcs.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.umcs.pl Lublin: Wyposażenia (sprzęt i oprogramowanie) pracowni grafiki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr 4 Wrocław, dnia 22.10.2015 r. W związku z realizacją projektu Almas House in Poland dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum-niepodleglosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum-niepodleglosci. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum-niepodleglosci.pl, zakładka BIP Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo