Regulamin organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz SM OSOWSKA

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz SM OSOWSKA"

Transkrypt

1 Regulamin organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz SM OSOWSKA I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień przez SM OSOWSKA zwaną dalej Spółdzielnią. 2. Przedmiotem zamówienia są: 1. roboty budowlane; 2. roboty remontowe, 3. roboty konserwacyjne, 4. dostawy materiałów, 5. usługi, 6. prace o charakterze inwestycyjnym. 3. Zamówień udziela się w trybie: przetargu nieograniczonego. Dopuszczalne jest udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego do kwoty zł, lub zamówienia z wolnej ręki do kwoty zł Zwalnia się z obowiązku prowadzenia postępowań dotyczących zamówień na wykonanie zadań: 1. wynikających z awarii lub będących wynikiem nakazu lub decyzji zobowiązującej do natychmiastowego wykonania, wydanych przez właściwe organy administracji publicznej; 2. w całości lub w części finansowanych ze środków publicznych, jeśli wynika to z zasad przyznawania takich środków. 2. Do regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych Spółdzielnia zobowiązana jest: 1. traktować na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o pozyskanie zamówienia; 2. prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. 2. Spółdzielnia nie może, dzielić zamówienia na części oraz zaniżać jego wartości. 3. Przedmiotu i warunków zamówienia nie wolno określać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. 4. Przez wartość zamówienia należy rozumieć wartość szacunkową zamówienia ustaloną przez Spółdzielni z należytą starannością, wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT). 5. Wartość zamówienia na roboty konserwacyjne, przeglądy oraz na usługi długoterminowe należy określić w skali do trzech lat. 6. Zamówienie może być udzielone wyłącznie oferentowi, który został wybrany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 4 Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na odstąpienie od regulaminu. W tym zakresie konieczne jest podjęcie przez Radę stosownej uchwały. II. Ogólne zasady udzielania zamówienia 5 1. Spółdzielnia określa przedmiot zamówienia za pomocą obiektywnych cech, a w szczególności technicznych i jakościowych z uwzględnieniem Polskich Norm oraz klasyfikacji statystycznych, wydanych na podstawie ustawy o statystyce publicznej, a w odniesieniu do robót budowlanych za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem Polskich Norm. 2. Przed zleceniem zadań opłacanych ze środków Spółdzielni, Zarząd dla każdego planowanego zadania przygotowuje niezbędną dokumentację w tym specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz ze stosownymi pozwoleniami lub zgłoszeniami, jeśli dla zadania wymaga tego prawo budowlane Po otwarciu / wpłynięciu ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie mogą występować w imieniu Spółdzielni ani też wykonywać czynności związanych z postępowaniem o zamówienie osoby, które: 1. pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą lub dostawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2. przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo były członkami władz osób prawnych, ubiegających się o udzielenie zamówienia, 1

2 3. pozostają z wykonawcą lub dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. 2. Osoby występujące w imieniu Spółdzielni w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składają oświadczenia pisemne o braku lub zaistnieniu okoliczności, o których mowa w 6 ust Zaistnienie okoliczności wymienionych w 6 ust. 1 powoduje wyłączeniem danej osoby z postępowania o udzielenie zamówienia. 7 Z zastrzeżeniem ochrony praw własności intelektualnej oraz tajemnicy handlowej Spółdzielnia może żądać od wykonawców i dostawców dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania Kryteria oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców i dostawców nie podlegają zmianie w toku postępowania. 2. Spółdzielnia wyklucza z postępowania wykonawcę lub dostawcę, jeżeli stwierdzi, ze dostarczone przez niego informacje, istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. 9 Spółdzielnia zobowiązana jest przez okres 3 lat od całkowitej zapłaty za wykonane zamówienie do przechowywania ofert oraz protokołu (dokumentacji podstawowych czynności), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej Spółdzielnia nie może ujawniać informacji, których ujawnienie narusza ważne interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji. 2. Pracownicy Spółdzielni oraz podmioty zewnętrzne uczestniczące w przygotowaniu i sporządzeniu SIWZ, kosztorysów, obmiarów itp., zobowiązane są do zachowania poufności posiadanych informacji Spółdzielnia informuje wykonawców lub dostawców (oferentów), że z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują im żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 2. Wykonawcom lub dostawcom (oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia lub jego zamknięcia bez dokonania wyboru. 12 Jeżeli wykonawca lub dostawca, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi w wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Spółdzielnia wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. III. Formy i tryb udzielania zamówień 1. Udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest podstawowym sposobem wyboru oferenta na wykonanie zamówienia. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, oferty mogą złożyć wszyscy wykonawcy lub dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. 3. Pozostałe tryby stosuje się wyłącznie w przypadkach określonych w regulaminie Spółdzielnia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając ogłoszenie: 1. w miejscu publicznie dostępnym na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert, 2. za pośrednictwem gazety o charakterze ogólnokrajowym, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert, 3. na stronie internetowej Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 2. Przed zleceniem zadań opłacanych ze środków Spółdzielni Zarząd Spółdzielni dla każdego planowanego zadania przygotowuje niezbędną dokumentację: 1. projekt techniczny jeżeli jest niezbędny do realizacji zamówienia wraz ze stosownymi pozwoleniami lub zgłoszeniem wymaganym przez prawo budowlane, 2. specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) określonej zgodnie z 19, 3. kosztorys inwestorski, 4. kosztorys ślepy. 3. Informacja o zamiarze wszczęcia postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie nieograniczonym przekazuje się w formie pisemnej (dopuszczalna forma: ) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, wraz ze wskazaniem 2

3 pozycji zatwierdzonego Planu Finansowanego, w celu wydelegowania członków komisji przetargowej, o których mowa w 24 w ust Wszelkie oferty, oświadczenia i zawiadomienia składane przez Spółdzielnię, wykonawców i dostawców, wymagają formy pisemnej Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie, każdy wykonawca lub dostawca składa oświadczenie, że: 1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień, 3. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 17, 2. Spółdzielnia może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się oferentów, wykonawców i dostawców: 1. którzy wyrządzili zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia z własnej winy, lub wykonując je z nienależytą starannością, lub nieterminowo, lub w sposób niewłaściwy, 2. w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono, 3. z którymi Spółdzielnia znajduje się w sporze sądowym, 4. którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że posiadają zgodę przewidzianą prawem, 5. którzy w toczącym się postępowaniu przekazali fałszywe informacje, 6. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano lub wszczęto postępowanie za przestępstwo, popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 7. osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano lub wszczęto postępowanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 8. którzy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni, 9. którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert a w szczególności nie wnieśli wadium, 10. którzy nie spełniają warunków określonych w 16 ust. 1, lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w 16 ust została złożona przez wykonawców lub dostawców, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością lub nieterminowo. 18 Ogłoszenie o wszczęciu postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zawiera: 1. nazwę i adres Spółdzielni, 2. ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw lub usług, a w odniesieniu do robót budowlanych, remontowych lub konserwacyjnych - rodzaj, zakres i lokalizację budowy, 3. wymagany termin realizacji zamówienia, 4. określenie sposobu uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także cenę formularza, jeżeli jego udostępnienie jest odpłatne (kwotę ustala Zarząd Spółdzielni)., 5. miejsce i termin składania ofert, 6. miejsce i termin otwarcia ofert, 7. kwotę wadium (jeśli jest wymagane), 8. ewentualne zastrzeżenie, że zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny lub zamkniecie postępowania bez dokonania wyboru Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej: 1. opis sposobu przygotowania ofert, informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy i dostawcy, w szczególności: 3

4 wypis z rejestru sądowego zawierający wyszczególnienie osób uprawnionych do reprezentowania firmy, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uaktualnione najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w uiszczeniu podatku z datą wystawioną nie wcześniej, niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem do składania ofert, zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia nie wcześniej, niż 3 miesiące kalendarzowe, poprzedzające termin do składania ofert, polisę ubezpieczeniową OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, dowód wpłaty wadium (jeśli jest wymagane), informacje na temat wszelkich sporów sądowych, w jakie jest zaangażowany oferent w momencie składania oferty, wykaz prac (zawierających nazwę i lokalizacje zadania) realizowanych przez oferenta w okresie ostatnich trzech lat, nazwę i adres podmiotów na rzecz których wykonywane były prace, oferent jest zobowiązany złożyć co najmniej 2 referencje, świadczące o należytym wykonaniu zamówienia, zaświadczenia o posiadaniu odpowiednich uprawnień niezbędnych do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, (rodzaj uprawnień każdorazowo będzie określany przy przedmiocie zamówienia), wykaz dokumentów może być uzupełniony o dodatkowe materiały, jeśli specyfika danego zamówienia będzie tego wymagała. 2. wykaz i opis kryteriów oceny i ich punktacja, którymi Spółdzielnia będzie się kierować przy wyborze oferty, w szczególności kryteria mogą obejmować: proponowane ceny wykonania usług, planowane terminy wykonania zamówienia, warunki płatności, okres gwarancji, wiarygodność ekonomiczną firmy (sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe), doświadczenie oferenta (referencje, kwalifikacje personelu, wyposażenie techniczne), gotowość do finalnej negocjacji ceny. 3. określenie przedmiotu zamówienia: opis ogólny, kosztorys ślepy, dokumentacja projektowa, szczegółowy opisu standardu wykonania robót, łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy, 4. czas związania ofertą, 5. termin wykonania realizacji przedmiotu zamówienia, 6. projekt umowy (dopuszczalne jest żądanie projektu umowy przez oferenta), 7. wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert, 8. informacje o trybie otwarcia ofert, 9. nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z osobami reprezentującymi Spółdzielnię uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i dostawcami, 10. wysokość wadium, 11. wysokość kwoty i sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12. termin, do którego wykonawca lub dostawca będzie związany ofertą, 13. oświadczenie, iż wykonawca lub dostawca przyjmuje wszystkie warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w projekcie umowie, 14. informacje o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po zakończeniu przetargów w celu zawarcia umowy, 15. inne wymagania, wynikające z charakteru zamówienia oraz rodzaju przedsięwzięcia 16. ewentualne zastrzeżenie, że zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny lub zamkniecie postępowania bez dokonania wyboru. 2. Wykonawcy lub dostawcy zobowiązani są wykazać, że spełniają wymagane warunki, w terminie określonym przez Spółdzielnię. Dopuszcza się składanie dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 3 lit. c, h, i, l w formie oświadczeń pisemnych oferentów. 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdza Zarząd Spółdzielni, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji GZM RN. 4

5 20 1. Wykonawca lub dostawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwarcia. 3. Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom lub dostawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Spółdzielni Składający oferty wnoszą wadium w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. 2. Wadium wniesione w pieniądzu Spółdzielnia przechowuje na rachunku bankowym. 3. Za zgodą wykonawcy lub dostawcy wadium wniesione w pieniądzu może zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Spółdzielnia jest obowiązana niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli: 1. upłynął termin związania ofertą; 2. zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 3. Spółdzielnia unieważniła lub zamknęła bez wyboru postępowanie o udzielenie zamówienia. 5. Spółdzielnia zobowiązana jest zwrócić wadium w ciągu 14 dni od zgłoszenia pisemnego wniosku przez wykonawcę lub dostawcę: 1. który wycofał ofertę przed upływem terminu do składaniu oferty, 2. którego oferta została uznana za nieważna, 3. którego oferta nie została wybrana. 6. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 7. Wykonawca lub dostawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Spółdzielni w przypadku. gdy: 1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy lub dostawcy, 4. przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe Spółdzielnia zobowiązana jest odrzucić ofertę, która: 1. jest sprzeczna z SIWZ, 2. jest niekompletna, 3. stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 5. zawiera błędy w kalkulacji ceny, 6. zawiera informację, że oferent zleca więcej niż 25% prac podwykonawcy, 2. O odrzuceniu oferty Spółdzielnia niezwłocznie informuje wykonawcę lub dostawcę, którego ofertę odrzucił Postępowanie o zamówienie unieważnia się, jeżeli: 1. w ogłoszonym przetargu nieograniczonym nie wpłynęła żadna oferta, bądź też wszystkie oferty, które wpłynęły odrzucono, 2. zostaną ujawnione naruszenia istotnych warunków formalnych lub inne okoliczności mające wpływ na wynik postępowania, 3. komisja postępowania o udzielenie zamówienia wnioskuje do Zarządu Spółdzielni o podjęcie decyzji o unieważnieniu postępowania, gdy ceny zgłoszone przez oferentów przewyższają ceny określone w kosztorysie inwestorskim. 2. Możliwe jest unieważnienie postępowania bez podania przyczyny, jednak takie zastrzeżenie musi znaleźć się wcześniej w SIWZ oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu. 3. O nieważności postępowania Spółdzielnia zawiadamia oferentów biorących udział w postępowaniu. Regulamin pracy komisji o udzielenie zamówienia Zarząd Spółdzielni w drodze uchwały powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zapisy 14 pkt. 3 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. 2. W skład komisji wchodzą: 1. przewodniczący - osoba reprezentująca Spółdzielnię, wskazana przez Zarząd lub członek Zarządu bezpośrednio, 2. pozostali członkowie w liczbie co najmniej dwóch, wskazani przez Zarząd spośród osób reprezentujących Spółdzielnię, 3. W pracach komisji mogą uczestniczyć jako obserwatorzy wskazani przez Radę Nadzorczą jej członkowie. 4. Pracami komisji kieruje Przewodniczący. 5

6 5. Komisja działa na podstawie regulaminu oraz zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. W miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia odbywa się jawna część postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Otwarcie ofert jest jawne dla przedstawicieli zainteresowanych wykonawców lub dostawców. 8. W części jawnej postępowania komisja wykonuje poniższe czynności: 1. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy lub dostawcy, którego oferta jest otwierana a także cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, w zależności od tego, jakie kryteria określił Spółdzielnia w SIWZ. Informacje te odnotowane są w protokole postępowania. 2. Komisja sporządza listę złożonych ofert. 3. Niedopuszczalne jest na tym etapie prowadzenie przez komisję negocjacji między Zamawiającym a Oferentem dotyczących złożonej oferty w tym zwłaszcza ceny. 4. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o braku lub zaistnieniu okoliczności, o których mowa w 6 ust. 1. Zaistnienie tych okoliczności wymienionych powoduje wyłączenie danej osoby z postępowania o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Zarząd powołuje kolejną osobę do składu komisji. 9. W części zamkniętej czynności komisji obejmują: 1. sprawdzenie zgodności ofert z podanymi warunkami i wymogami formalno-prawnymi, stwierdza, które z ofert odrzuca ze względu na niespełnienie wymogów określonych w 23. W uzasadnionych przypadkach komisja może dopuścić do dalszego postępowania ofertę, która nie spełnia wymogów formalnych, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia oferty o brakujące dane, wyznaczając datę i godzinę uzupełnienia oferty. 2. przeprowadzenie analizy złożonych ofert i wybranie najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem kryteriów podanych w SIWZ. 3. po dokonaniu analizy opisanej ust. 9 pkt. 1 zostaje wybrany wykonawca lub kilku wykonawców, z którymi komisja przeprowadzi ostateczne rozmowy i negocjacje. 4. spisanie protokołu z przeprowadzenia czynności z części jawnej i zamkniętej. Protokół obejmuje: 1. dane Spółdzielni, 2. opis przedmiotu zamówienia, 3. imienny skład komisji powołanej przez zarząd oraz przedstawicieli wyznaczonych przez Radę Nadzorczą, 4. informację o złożeniu przez członków komisji oświadczeń, o których mowa w 6 ust. 2, 5. tryb prowadzonego postępowania, 6. informację, gdzie i kiedy ukazało się lub zostało wywieszone ogłoszenie o postępowaniu, 7. informację o dacie zatwierdzenia SIWZ, 8. informację o ilości oferentów, którzy pobrali / wykupili specyfikację, 9. informację o ilości złożonych ofert, 10. wykaz firm, które złożyły oferty wraz z podaniem ich adresów oraz propozycji cenowych, 11. informacje komisji o spełnieniu kryteriów i warunków wymaganych od oferentów zgodnie SIWZ - ze wskazaniem firm, które nie spełniły wymaganych warunków oraz ze wskazaniem braków lub ewentualnych przyczyn unieważnienia postępowania, 12. wskazanie przez komisję najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, 13. ewentualne zdanie odrębne członka komisji, 14. datę i godzinę zakończenia pracy komisji oraz podpisy członków komisji. 10. Załącznikami do protokołu z przeprowadzonego postępowania są: 1. zestawienie informacji o spełnieniu warunków wymaganych od wykonawców/dostawców, 2. oświadczenia członków komisji postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w 7 ust. 2 regulaminu, 3. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 4. lista oferentów obecnych na otwarciu ofert, treść ogłoszenia o postępowaniu lub wycinek prasowy zawierający ogłoszenie. 5. oferty składane przez oferentów oraz oświadczenia i zawiadomienia składane przez Spółdzielnię, a także przez oferentów biorących udział w postępowaniu. 11. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie ofert i dokumentacji przetargowej zapewniając ich integralność i nienaruszalność na każdym etapie postępowania. 12. Komisja ma prawo do wezwania wykonawcy lub dostawcy w celu przedstawienia wyjaśnień i omówienia szczegółów oferty. 13. Na wniosek Komisji Zarząd Spółdzielni może powołać do udziału w pracach komisji ekspertów spoza Spółdzielni, jeżeli dokonanie oceny wymaga wiadomości specjalistycznych. Powołanie eksperta następuje w formie uchwały potwierdzonej na piśmie. Ekspert po zakończeniu zleconego mu zadania przedkłada niezwłocznie pisemną opinię. 6

7 14. Komisję obowiązuje tajemnica z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia w części zamkniętej. 15. Po zakończeniu prac komisji Przewodniczący składa wniosek do Zarządu Spółdzielni o zakończenie postępowania i wnioskuje o prowadzenie finalnych negocjacji z wskazanymi oferentami (negocjacje obejmują w szczególności zwiększenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz harmonogram płatności). 25 Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z zastrzeżeniem, że oferty do wglądu podlegają rygorowi nadzoru (żeby spełnić wymogi 24 ust. 11) z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a oferent zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 26 Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin i miejsce zawarcia umowy Spółdzielnia doręcza wybranemu wykonawcy lub dostawcy w ciągu 14 dni od dnia wyboru oferty. O wyborze najkorzystniejszej oferty Spółdzielnia w ciągu 14 dni zawiadamia wszystkich wykonawców lub dostawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie. 27 Spółdzielnia po dokonaniu wyboru ofert, zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia, o którym mowa w Zapytania ofertowe Zapytanie ofertowe to tryb udzielania zamówienia, w którym Spółdzielnia kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie co najmniej 3 oferentów (chyba, że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia jest tylko dwóch mogących je wykonać) oraz negocjuje cenę zamówienia. 2. Zapytanie ofertowe można stosować, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności: 1. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, 2. komisja GZM zaaprobowała ten tryb w protokole konieczności dot. realizacji zamówienia 3. opinie techniczne, ekspertyzy i standardowe projekty, 4. zamówienia dotyczące wyboru wykonawców dla przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów budowlanych, 5. zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w sytuacji, której wcześniej nie można było przewidzieć i nie wynikała ona z winy Spółdzielni i nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, 6. w sytuacjach, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, dostawy lub usługi, których charakter lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny. 3. Zapytanie ofertowe powinno zawierać: 1. określenie przedmiotu zamówienia, łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy, 2. informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy lub dostawcy w celu spełnienia wymogów w ramach umowy, 3. wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Spółdzielnia wymaga jego wniesienia, 4. wymogi niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Procedura postępowania w przypadku zapytania ofertowego Spółdzielnia sporządza protokół konieczności stwierdzający potrzebę wykonania prac / dostaw. Protokół podlega akceptacji przez Zarząd Spółdzielni oraz Komisję GZM RN (Przewodniczący Komisji jest wystarczający - on RN na najbliższym posiedzeniu o akceptacji protokołu konieczności). Na protokole wskazane jest, czy prace podlegają finansowaniu z Funduszu Remontowego oraz czy były w nim zaplanowane. 2. Komisja GZM RN ma prawo zarządzić procedurę przetargu nieograniczonego na prace wskazane protokołem konieczności. 3. Po uzyskaniu akceptacji, Spółdzielnia składa zapytania do potencjalnych oferentów, zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej i w siedzibie Spółdzielni, oraz może rozsyłać zapytania za pomocą specjalistycznych portali internetowych. 4. Po otrzymaniu ofert, sporządzany jest protokół zawierający spis oferentów oraz zaproponowane warunki realizacji zamówienia. W trakcie postępowania Spółdzielnia może przeprowadzić, ustnie lub pisemnie, dodatkowe negocjacje w zakresie ceny z oferentami. Dopuszcza się także zmianę zakresu zamówienia, przy jednoczesnym informowaniu oferentów, którzy złożyli już oferty o tym fakcie. 5. Po przeprowadzeniu negocjacji, w oparciu o sporządzony protokół, Zarząd Spółdzielni podejmuje decyzję o wyborze Wykonawcy, w oparciu o kryterium ceny lub innych kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym. 7

8 6. Protokół z wyborem wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Komisję GZM, a informacja o wynikach jest przedstawiana Radzie Nadzorczej przez Zarząd. 3. Zamówienie z wolnej ręki Zamówienie z wolnej ręki realizowane jest dla dostaw materiałów i artykułów powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych po negocjacjach z minimum 1 wykonawcą lub dostawcą. W szczególności zamówienie dotyczy: materiałów biurowych, środków czystości, materiałów BHP, artykułów spożywczych. 2. Przedmiot zamówienia musi być ujęty w zatwierdzonym planie finansowym Spółdzielni. W przeciwnym wypadku wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Zatwierdzenie wymagane jest także w sytuacji przekroczenia poziomu wydatków w danej pozycji przewidzianej planem. 3. W przypadku prac innych niż wymienione w ust. 1, Spółdzielnia może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po uzyskaniu akceptacji protokołu konieczności przez komisję GZM RN (Przewodniczący komisji jest wystarczający - on RN na najbliższym posiedzeniu o akceptacji protokołu konieczności), wtedy, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności: 1. ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia (np. odśnieżanie dachów po obfitych opadach, awaria sprzętu), 2. z przyczyn technicznych lub ze względu na szczególny rodzaj robót budowlanych, dostaw lub usług, mogą być one wykonane tylko przez jednego oferenta, 3. udziela się temu samemu wykonawcy zamówień dodatkowych, nieprzekraczających łącznie 20% zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, 4. Procedura postępowania: 1. W przypadku określonym w ust. 2 lub 3 Spółdzielnia sporządza protokół konieczności stwierdzający potrzebę wykonania prac / dostaw. Protokół podlega akceptacji przez Zarząd Spółdzielni oraz komisję GZM (Przewodniczący komisji jest wystarczający). Na protokole wskazane jest, czy prace podlegają finansowaniu z Funduszu Remontowego oraz czy były w nim zaplanowane. Wskazany jest także potencjalny wykonawca tych prac. 2. Po uzyskaniu akceptacji, Spółdzielnia przeprowadza dodatkowe negocjacje z wybranym przez siebie oferentem, ustnie lub pisemnie, w zakresie ceny lub innych kryteriów, istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia. 3. Informacja o wykonaniu prac jest przekazywana do wiadomości Radzie Nadzorczej. V. Umowy w sprawach zamówień Do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. W przypadku realizacji zamówień w trybie przetargu nieograniczonego: 1. umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. umowy zawierane na czas nieokreślony, winny posiadać klauzulę wypowiedzenia nie dłuższy niż 3 miesiące. 3. zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub wprowadzania nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Spółdzielni, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy lub dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. O zawarciu aneksu Zarząd niezwłocznie powiadamia Radę Nadzorczą 3. W przypadku realizacji zamówień w trybie zapytania ofertowego wystarczające jest wystawienie zlecenia. 4. W przypadku zamówienia z wolnej ręki dopuszcza się, w zakresie określonym w 30, ust.1, pisemne zamówienie. W pozostałych przypadkach wystarczające jest wystawienie zlecenia. VI. Postanowienia końcowe 32 Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie postępowania, zgodne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 33 W przypadkach szczególnie uzasadnionych Rada Nadzorcza może na wniosek Zarządu wyrazić zgodę na przedłużenie umowy lub zawarcie umowy na przedmiot robót, dostaw lub usług o tym samym charakterze z oferentem, który wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego, jeśli przemawia za tym interes Spółdzielni. Przedłużenie umowy 8

9 lub nowa umowa zawarta w tym trybie nie może dotyczyć okresu dłuższego niż 3 lata i nie może być zawarta według stawek wyższych niż umowa pierwotna. 34 Traci moc Regulamin zasad udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SM Osowska w Warszawie z dnia r. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej 9

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIAST" WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony) Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 11 z dnia 24.04.2014 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIAST" WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony) 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM. W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK we Wrocławiu

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM. W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK we Wrocławiu 1 REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK we Wrocławiu Na podstawie 59 ust. 1 pkt 23 statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej,, Cichy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2015 z dnia r. Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2015 z dnia r. Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2015 z dnia 29.01.2015 r. Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł 1 Przepisy ogólne

R O Z D Z I A Ł 1 Przepisy ogólne Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach ( tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone Aneksem nr 1 uchwalonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMAWIANIA USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH. w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG" w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

REGULAMIN ZAMAWIANIA USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH. w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG w DĄBROWIE GÓRNICZEJ Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg" REGULAMIN ZAMAWIANIA USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG" w DĄBROWIE GÓRNICZEJ RP-OSONGoNCk 1- Niniejszy regulamin określa zasady i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA TERMOMODERNIZACJĘ ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIOSENNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ROZDZIAŁ

REGULAMIN PRZETARGU NA TERMOMODERNIZACJĘ ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIOSENNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ROZDZIAŁ REGULAMIN PRZETARGU NA TERMOMODERNIZACJĘ ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIOSENNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ROZDZIAŁ l Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy i tryb udzielenia zamówienia na termomodernizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity) I Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRZETARGU

PRZYGOTOWANIE PRZETARGU REGULAMIN zlecania robót, dostaw i usług obcym wykonawcom przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową Grochów" w Warszawie dla nieruchomości jedno-budynkowej, trzy-budynkowej i siedmio-budynkowej. 1 Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. ROZDZIAŁ l Przepisy ogólne

REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. ROZDZIAŁ l Przepisy ogólne REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. ROZDZIAŁ l Przepisy ogólne 1. Podstawa prawna regulaminu: a) Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano-remontowych, usług i dostaw na rzecz Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ( tekst jednolity wg stanu prawnego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na wykonanie prac remontowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi. w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

REGULAMIN udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi. w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy REGULAMIN udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy Rozdział I PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Instal we Wrocławiu. 1 Zasady ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Instal we Wrocławiu. 1 Zasady ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Instal we Wrocławiu 1 Zasady ogólne 1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień na roboty budowlane, roboty innego rodzaju,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach R O Z D Z I A Ł 1 Przepisy ogólne 1 Podstawa prawna regulaminu: a) Ustawa z dnia 16.09.1982r Prawo

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej S.M. Polfa w Lublinie. z dnia 16 stycznia 2018r.

Rady Nadzorczej S.M. Polfa w Lublinie. z dnia 16 stycznia 2018r. Załącznik do Uchwały nr 01/01/2018 Rady Nadzorczej S.M. Polfa w Lublinie z dnia 16 stycznia 2018r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA ROBOTY, DOSTAWY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zlecania i wykonywania usług oraz robót budowlanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. zlecania i wykonywania usług oraz robót budowlanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp z 9.09.2015r. REGULAMIN zlecania i wykonywania usług oraz robót budowlanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy.

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. REGULAMIN postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Krakowie

Regulamin organizowania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Krakowie Regulamin organizowania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Krakowie 1. 1. Wykonawców na roboty budowlane, budowlano-montażowe, remontowe Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik wybiera w drodze przetargu

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 13/2015 RADY NADZORCZEJ MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Lublinie z dnia r.

do Uchwały nr 13/2015 RADY NADZORCZEJ MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Lublinie z dnia r. do Uchwały nr 13/2015 RADY NADZORCZEJ MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Lublinie z dnia 27.04.2015 r. Załącznik nr 1 REGULAMIN udzielania zamówień na roboty remontowo budowlane, inwestycyjne,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. R E G U L A M I N przetargów na dostawę towarów i wykonywanie usług oraz odbiorów wykonanych robót w Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec" w Kraśniku. Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad przetargów

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów Strona 1 z 6 Data wydania Spis treści: I. DEFINICJE... 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ZAMÓWIENIA I UMOWY... 5 IV. CENA... 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 5 VI. ZAŁĄCZNIKI... 6 Strona 2 z 6 I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad wyboru wykonawców robót remontowo-budowlanych oraz usług w zasobach Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach.

Regulamin w sprawie zasad wyboru wykonawców robót remontowo-budowlanych oraz usług w zasobach Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach. 1 Regulamin w sprawie zasad wyboru wykonawców robót remontowo-budowlanych oraz usług w zasobach Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach. I. Tryb wyboru wykonawców robót (usług) 1 Wybór wykonawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane

REGULAMIN udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu REGULAMIN udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane Inowrocław, dnia........... 2012 r. UCHWAŁA NR.... / 2012 Rady Nadzorczej Kujawskiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

1. W procesie udzielania zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do:

1. W procesie udzielania zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do: Regulamin rozdzielania prac i rozstrzygania konkursów ofert w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Młoda Rodzina, Warszawa, ul. Relaksowa 37 Przepisy ogólne 1 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE I USŁUGI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE I USŁUGI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE I USŁUGI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH 1 1. Regulamin określa zasady, formy i tryb przeprowadzenia przetargu na roboty remontowobudowlane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargów na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach.

REGULAMIN przetargów na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach. REGULAMIN przetargów na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach. 1 Regulamin dotyczy postępowania przy dokonywaniu zamówień na roboty, usługi i dostawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów na wykonanie prac remontowo budowlanych oraz dostaw realizowanych

R E G U L A M I N ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów na wykonanie prac remontowo budowlanych oraz dostaw realizowanych R E G U L A M I N ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów na wykonanie prac remontowo budowlanych oraz dostaw realizowanych dla Spółdzielni Mieszkaniowej Siła w Nowym Sączu. 1 Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej PAX"

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej PAX Załącznik Nr 1. do uchwały nr 50 Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2005r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane wykonywane na rzecz SM (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

2. Przy zamówieniach, których wartość przekracza złotych zamawiający ma obowiązek sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Przy zamówieniach, których wartość przekracza złotych zamawiający ma obowiązek sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. REGULAMIN zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku. 1 Regulamin dotyczy postępowania przy dokonywaniu zamówień na roboty, usługi i dostawy zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECENIA OBCYM WYKONAWCOM DOSTAW I USŁUG W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W MIECHOWIE

REGULAMIN ZLECENIA OBCYM WYKONAWCOM DOSTAW I USŁUG W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W MIECHOWIE Regulamin zlecenia obcym Wykonawcom dostaw i usług w SM Przyszłość w Miechowie. REGULAMIN ZLECENIA OBCYM WYKONAWCOM DOSTAW I USŁUG W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W MIECHOWIE Zatwierdzony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w sprawie zasad wyboru wykonawców robót remontowo-budowlanych oraz usług w zasobach Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach.

Regulamin. w sprawie zasad wyboru wykonawców robót remontowo-budowlanych oraz usług w zasobach Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach. 1 Regulamin w sprawie zasad wyboru wykonawców robót remontowo-budowlanych oraz usług w zasobach Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach. I. Tryb wyboru wykonawców robót (usług) 1 Wybór wykonawców

Bardziej szczegółowo

2. Przy zamówieniach, których wartość przekracza 50.000 złotych zamawiający ma obowiązek sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Przy zamówieniach, których wartość przekracza 50.000 złotych zamawiający ma obowiązek sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. REGULAMIN zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku. 1 Regulamin dotyczy postępowania przy dokonywaniu zamówień na roboty, usługi i dostawy zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizowania przetargów na prace remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, dostawy materiałów i usług

Regulamin Organizowania przetargów na prace remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, dostawy materiałów i usług Spółdzielnia Mieszkaniowa SM M-P Mistrzejowice-Północ w Krakowie Strona /stron 1 /8 Os.Boh.Września 26 Regulamin Organizowania przetargów na prace remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, dostawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM

REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM 1 Regulamin określa procedury postępowania w sprawach udzielania zamówień na dostawy usługi, roboty budowlane, remontowe i modernizacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, wykonywane na rzecz SM Ostrobramska w Warszawie. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, wykonywane na rzecz SM Ostrobramska w Warszawie. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Decyzji Zarządu SM Ostrobramska nr 1/2010 z dnia 13.01.2010 r. Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, wykonywane na rzecz SM Ostrobramska w Warszawie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne S"ÓŁOZR.N; \ M;CS7KAM*OWA 31 215 Kraków, ut Kurczuku i Tai 416-13-35, 416-11-14 REGULAMIN postępowania przy wyborze wykonawców robót budowlano - remontowych, usług i dostaw dla Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr ks/2010 Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 14 grudnia 2010 r.

Uchwała nr ks/2010 Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 14 grudnia 2010 r. Uchwała nr ks/2010 Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie regulaminu organizacji i sposobu przeprowadzania przetargów na prace remontowe realizowane ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia dialogu technicznego. dotyczącego usługi rekrutacji uczestników

Regulamin prowadzenia dialogu technicznego. dotyczącego usługi rekrutacji uczestników Załącznik nr 1 Regulamin prowadzenia dialogu technicznego dotyczącego usługi rekrutacji uczestników dwutygodniowych zagranicznych kursów dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakupu towarów i usług dokonuje się na podstawie: 1. przetargu 2. zapytania o cenę 5

R E G U L A M I N. Zakupu towarów i usług dokonuje się na podstawie: 1. przetargu 2. zapytania o cenę 5 R E G U L A M I N ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów na wykonanie prac budowlanych inwestycyjnych, remontowych, instalacyjnych oraz dostaw realizowanych dla Spółdzielni Mieszkaniowej Siła w Nowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania przetargów i zlecania robót budowlanych, dostaw i usług wykonywanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

REGULAMIN. przeprowadzania przetargów i zlecania robót budowlanych, dostaw i usług wykonywanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. REGULAMIN TEKST JEDNOLITY przeprowadzania przetargów i zlecania robót budowlanych, dostaw i usług wykonywanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. 1. 1. Roboty, usługi i dostawy budowlane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2016 REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE 1 Objaśnienia pojęć Ilekroć w Regulaminie Udzielania Zamówień jest mowa o: 1. Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zlecania dostaw, usług i robót budowlano - remontowych obcym wykonawcom w Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

REGULAMIN zlecania dostaw, usług i robót budowlano - remontowych obcym wykonawcom w Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej REGULAMIN zlecania dostaw, usług i robót budowlano - remontowych obcym wykonawcom w Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zamówienia dostaw, usług i robót remontowo-budowlanych

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ przez Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 30.04.2009r. przyjęty uchwałą Zarządu nr 1/04/2009 z dnia 30.04.2009r. z późniejszymi zmianami 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58.1/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Regulamin określa zasady i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WYMIANĘ DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WYMIANĘ DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów www.smksawerow.pl 02-653 Warszawa Al. Niepodległości 43, tel/fax 22 843-25-17, 22 853 56 51 KRS 0000025563 NIP 525-001-14-73 REGON 011020095 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów www.smksawerow.pl 02-653 Warszawa Al. Niepodległości 43, tel/fax 22 843-25-17, 22 853 56 51 KRS 0000025563 NIP 525-001-14-73 REGON 011020095 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Poświętne

Urząd Gminy Poświętne Urząd Gminy Poświętne http://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2006/460,zarzadzenie-nr-3606-powolanie-komisji-przetargo wej-.html 2019-06-12, 11:30 Data publikacji 08.09.2006 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów www.smksawerow.pl 02-653 Warszawa Al. Niepodległości 43, tel/fax 22 843-25-17, 22 853 56 51 KRS 0000025563 NIP 525-001-14-73 REGON 011020095 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) 3. (prawa członków Komisji) 4. (oświadczenia o bezstronności)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) 3. (prawa członków Komisji) 4. (oświadczenia o bezstronności) Załącznik do uchwały nr 397/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 07.07.2009r. REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji przetargowej

Regulamin pracy Komisji przetargowej Regulamin pracy Komisji przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania Komisji przetargowej (zwanej dalej Komisją ), powołanej dla przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie. R e g u l a m i n

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie. R e g u l a m i n DOA/4041/04-01/EK/2017 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2017 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ z dnia 30.11.2017 r. R e g u l a m i n pracy komisji konkursowej działającej w Szpitalu Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie procedury wyboru partnerów 7. Forum Rozwoju Mazowsza

REGULAMIN w sprawie procedury wyboru partnerów 7. Forum Rozwoju Mazowsza Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN w sprawie procedury wyboru partnerów 7. Forum Rozwoju Mazowsza 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a) 7. Forum rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, ROBÓT I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, ROBÓT I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, ROBÓT I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS 1 Zamówienie na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej udziela się w trybie:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie sposobu zlecania robót budowlano - remontowych i usług finansowanych ze środków własnych Spółdzielni.

R E G U L A M I N w sprawie sposobu zlecania robót budowlano - remontowych i usług finansowanych ze środków własnych Spółdzielni. R E G U L A M I N w sprawie sposobu zlecania robót budowlano - remontowych i usług finansowanych ze środków własnych Spółdzielni. 1. Zlecenie przez Spółdzielnię robót budowlano-remontowych i usług, których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI NA RZECZ S B M ATEŃSKA. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI NA RZECZ S B M ATEŃSKA. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zmieniony Uchwałą nr 17/2012 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 27.11.2012 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI NA RZECZ S B M ATEŃSKA. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu.

Regulamin. udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu. Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu. Zmiany wprowadzone na mocy: - Uchwały Rady Nadzorczej z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Tekst jednolity Z a ł ą c z n i k do Uchwały Nr 1/01/2007 Rady Nadzorczej z dnia r.

R E G U L A M I N. Tekst jednolity Z a ł ą c z n i k do Uchwały Nr 1/01/2007 Rady Nadzorczej z dnia r. Tekst jednolity Z a ł ą c z n i k do Uchwały Nr 1/01/2007 Rady Nadzorczej z dnia 16.01.2007 r. R E G U L A M I N organizacji i przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na roboty budowlane, usługi

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów www.smksawerow.pl 02-653 Warszawa Al. Niepodległości 43, tel/fax 22 843-25-17, 22 853 56 51 KRS 0000025563 NIP 525-001-14-73 REGON 011020095 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści 1. Ogólne zasady... 4 2. Wadium... 5 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu... 6 2 Definicje Ilekroć w postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie ul. Przemysłowa 5C tel

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie ul. Przemysłowa 5C tel Zamawiający: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie ul. Przemysłowa 5C tel. 44 736 11 98 Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność" na roboty budowlane, dostawy oraz usługi.

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność na roboty budowlane, dostawy oraz usługi. REGULAMIN wyboru wykonawców na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim. 1 Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 10/17 Rady Nadzorczej S. M. TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi z dnia r..

Załącznik do Uchwały 10/17 Rady Nadzorczej S. M. TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi z dnia r.. Załącznik do Uchwały 10/17 Rady Nadzorczej S. M. TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi z dnia 11. 07. 2017r.. REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM

Bardziej szczegółowo

Projekt Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr A do Ogłoszenia Regulamin przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej STER" na roboty, dostawy i prace projektowe

Zasady i tryb przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej STER na roboty, dostawy i prace projektowe Zasady i tryb przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej STER" na roboty, dostawy i prace projektowe 1 Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie 146 ust. 1 pkt 24 statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle

REGULAMIN realizacji zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 8/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. REGULAMIN realizacji zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCÓW ROBÓT REALIZOWANYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE PIASTOWSKIE W CIESZYNIE

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCÓW ROBÓT REALIZOWANYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE PIASTOWSKIE W CIESZYNIE Załącznik nr 1 do uchwały nr.11/2010/v z dnia 16 grudnia 2010 REGULAMIN WYBORU WYKONAWCÓW ROBÓT REALIZOWANYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE PIASTOWSKIE W CIESZYNIE 1 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 22 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 22 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2016 WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zlecania dostaw, usług i robót budowlano - remontowych obcym wykonawcom w Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej / tekst jednolity /

REGULAMIN zlecania dostaw, usług i robót budowlano - remontowych obcym wykonawcom w Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej / tekst jednolity / REGULAMIN zlecania dostaw, usług i robót budowlano - remontowych obcym wykonawcom w Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej / tekst jednolity / I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zamówienia dostaw, usług i robót

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKANIOWĄ

REGULAMIN MIESZKANIOWĄ REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ TARNOWSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania zamówień przez Tarnowską Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2010 Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 17.12.2010r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Ilekroć jest mowa w postanowieniach Regulaminu o: 1. Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dialogu Technicznego

Regulamin Dialogu Technicznego Załącznik nr 2 do Procedury zakupów w PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Regulamin Dialogu Technicznego 1 Definicje Do wyjaśnienia znaczenia pojęć występujących w niniejszym dokumencie należy stosować definicje

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Strona 1 z 5

Tekst ujednolicony. Strona 1 z 5 Tekst ujednolicony REGULAMIN OGŁASZANIA I PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I INWESTYCYJNYCH ORAZ USŁUG I ROBÓT ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I KONSERWACJĄ NIERUCHOMOŚCI REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2017 z r

Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2017 z r Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2017 z 24.01.2017r REGULAMIN PRZETARGÓW NA ROBOTY BUDOWLANO REMONTOWE I USŁUGI W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO IM. ST. STASZICA W WODZISŁAWIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dialogu Technicznego

Regulamin Dialogu Technicznego Regulamin Dialogu Technicznego 1 1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba 41-940 Piekary Śląskie ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGÓW PROWADZONYCH PRZEZ KOMISJE PRZETARGOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH

REGULAMIN PRZETARGÓW PROWADZONYCH PRZEZ KOMISJE PRZETARGOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH REGULAMIN PRZETARGÓW PROWADZONYCH PRZEZ KOMISJE PRZETARGOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH Postanowienia niniejszego regulaminu zostały stworzone w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) zarządzam co następuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji. Definicje

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji. Definicje REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Zamawiającym rozumie się przez to Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Wiejska 7, 76-270

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN w sprawie procedury wyboru partnerów 8. Forum Rozwoju Mazowsza

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN w sprawie procedury wyboru partnerów 8. Forum Rozwoju Mazowsza Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN w sprawie procedury wyboru partnerów 8. Forum Rozwoju Mazowsza 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a) 8. Forum rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 1 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania przetargów przez Wodociągowo Ciepłowniczą spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Do przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. I. Definicje: 1. Dostawy nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na usługi i dostawy świadczone dla Spółdzielni Mieszkaniowej ODJ

Regulamin udzielania zamówień na usługi i dostawy świadczone dla Spółdzielni Mieszkaniowej ODJ S p ó ł d z i e l n i a M i e s z k a n i o w a O D J w K r a k o w i e Regulamin udzielania zamówień na usługi i dostawy świadczone dla Spółdzielni Mieszkaniowej ODJ I. Podstawa prawna Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SBM Powiśle z dnia r.

Załącznik do Uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SBM Powiśle z dnia r. Załącznik do Uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SBM Powiśle z dnia 13.02.2012 r. Tekst jednolity z poprawką przyjętą przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 17/2014 z dnia 26.05.2014 REGULAMIN ogłaszania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku U C H W A Ł A nr 44 /2011 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN I PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN określający zasady wyboru wykonawców robót remontowych, budowlanych i innych oraz dostawców materiałów, towarów i urządzeń realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie I PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

rejestrów prowadzonych przez Departament Nadzoru Urzędu Transportu Kolejowego.

rejestrów prowadzonych przez Departament Nadzoru Urzędu Transportu Kolejowego. Regulamin prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi rejestrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 118/2017 z dnia 07 września 2017 r. R E G U L A M I N

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 118/2017 z dnia 07 września 2017 r. R E G U L A M I N Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 118/2017 z dnia 07 września 2017 r. R E G U L A M I N postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2017 Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 98 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 listopada 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Definicje 1. Ilekroć w regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y. Rozdział I Przepisy ogólne

R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y. Rozdział I Przepisy ogólne R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1 Regulamin Wewnętrzny określa zasady przeprowadzania i udzielania zamówień w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KOMORNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ wprowadzony uchwałą

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty euro

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty euro Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro 1 1. Użyte w niniejszej Procedurze pojęcia: dostawa, usługa, robota budowlana, kierownik zamawiającego, wykonawca,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie ul. Przemysłowa 5C tel

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie ul. Przemysłowa 5C tel Zamawiający: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie ul. Przemysłowa 5C tel. 44 736 11 98 Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo