WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO"

Transkrypt

1 Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO 1. WSTĘP Istoty zagadnień geodezyjnych trzeba poszukiwać w dokumentach strategicznych Państwa, Unii Europejskiej i podejmować wysiłek by była oznaczonym ich akcentem. Ideą europejskiej polityki spójności w okresie jest promowanie trwałego wzrostu gospodarczego, wzrostu konkurencyjności gospodarki europejskiej, poszczególnych państw i regionów oraz wzrostu zatrudnienia. Na tym tle kształtują się zadania Rzeczpospolitej Polskiej, jej województw powiatów i gmin. Do roku 2005 roku trwały prace nad Narodowym Planem Rozwoju w pewnej korelacji z pracami nad strategią rozwoju województw. W dniu 25 września 2005 roku Rada Ministrów zaakceptowała wstępny projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, które są dokumentem określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz układ wdrożeniowy środków polityki spójności UE w ramach budżetu Zostały przygotowane przez Polskę na podstawie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty opracowanych przez Komisję Europejską, przyjętych przez Radę i Parlament UE. Formułowanie celu strategicznego NORO na lata opiera się na odnawianej Strategii Lizbońskiej, analizie kluczowych aspektów sytuacji społeczno gospodarczej i terytorialnej z krajami UE. Z założeń do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia wynika,że nastąpi koncentracja Środków na działaniach infrastrukturalnych, wspierających innowacyjność, przedsiębiorczość gospodarkę opartą na wiedzy, zwiększenie liczby miejsc pracy, inwestowanie w kapitał ludzki i system edukacji, rozwój mieszkalnictwa, wsparcie obszarów Polski wschodniej,rozwój obszarów wiejskich oraz polepszenie jakości administracji. W wielu tych zamierzeniach jest obszar aktywności dla środowiska geodezyjnego. W szczególności działania te powinny być podporządkowane strategii i promocji państwa, rozwoju województw, powiatów i gmin, wzmacniać tworzenie wspólnot samorządowych, stabilizować prawo własności oraz wspomagać tworzenie partnerskich relacji z krajami Unii Europejskiej. Efektem wspierającym te działania jest opracowanie w

2 2005 roku planu e- Rozwoju Unii Europejskiej, który definiuje nowe priorytety dla Europy, a w szczególności uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla inwestycji i pracy, wprzęgnięcia wiedzy i innowacji do uzyskiwania wyższego wzrostu gospodarczego. Na tle tych działań nie może być nam obojętny projekt dyrektywy INSPIRE Unii Europejskiej, który określa zasady tworzenia informacji przestrzennej w Europie. Uwarunkowania te wywołały w województwie mazowieckim wspólne inicjatywy tworzenia infrastruktury geoinformacyjnej, będące przedmiotem niniejszego opracowania. 2. WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ Projekt związany jest z realizacją zadań rządowych powierzonych samorządowi wojewódzkiemu i powiatowemu, polegających na zapewnieniu wiarygodnej, jednolitej, spójnej i aktualnej informacji przestrzennej dla potrzeb funkcjonowania Państwa, w tym między innymi realizacji inwestycji budowlanych, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska, obrotu nieruchomościami, planowania przestrzennego oraz do celów podatkowych. Partnerami projektu są: - Główny Geodeta Kraju - Marszałek Województwa Mazowieckiego - Prezydent Miasta Płocka - Starosta Powiatu Piaseczyńskiego - przy współpracy z The Norwegian Mapping and Cadastre Authority z Oslo i jest kierowany o finansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Realizacja polityki państwa w tym zakresie odzwierciedla się prowadzeniem na poziomie powiatowym ewidencji gruntów i budynków (mapy katastralnej) w skali l:5 00 lub l:1000, mapy zasadniczej - w skali 1:500 lub 1:1 000 oraz na poziomie wojewódzkim Topograficznej Bazy Danych o stopniu szczegółowości odpowiadającej skali 1: Wszystkie te rejestry, pomimo tego, że częściowo zawierają te same dane, prowadzone są odrębnie, bez żadnej współzależności pomiędzy nimi. Szczegółowo ujmując, nie ma więzi obiektowych pomiędzy publicznymi rejestrami prowadzonymi na poziomie powiatowym tj, ewidencją gruntów i budynków oraz mapą zasadniczą, a to oznacza że te same dane często są dwukrotnie, niezależnie zbierane i wprowadzane do rejestru przez administrację publiczną tj. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną poziomu powiatowego. Prowadzi to do niespójności, czasami sprzeczności pomiędzy tymi rejestrami oraz dublowania wydatkowania środków publicznych na odrębne budowanie, aktualizację i prowadzenie tych rejestrów. Kolejnym aspektem jest prowadzona niezależnie, przez administrację publiczną tj. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną poziomu wojewódzkiego Baza Danych Topograficznych, o stopniu szczegółowości 1: Baza ta zawiera w znaczącej części informacje w uproszczonej formie (zgeneralizowane), gromadzone również w ewidencji gruntów i budynków oraz mapie zasadniczej. Dotyczy to między innymi: budynków, sieci komunikacyjnej - drogowej i kolejowej, ogrodzeń, terenów zielonych.: Taki stan rzeczy powoduje:

3 niespójność (a nawet sprzeczność) danych pochodzących z rejestrów stanowiących podstawę krajowego systemu informacji o terenie; dublowanie wydatkowania środków finansowych na pozyskiwanie i aktualizację danych; brak możliwości wprowadzania zmian i aktualizacji danych, a w konsekwencji posiadanie nieaktualnych danych na poziomie województwa i kraju; brak możliwości zapewnienia kontroli, standaryzacji pojęć, zasobów danych i formatów; brak możliwości przyspieszenia działań administracyjnych poprzez ograniczenie czasochłonności i pracochłonności opracowań kartograficznych; brak możliwości łatwego i szybkiego prowadzenia analiz, generowania raportów, opracowań tematycznych oraz tworzenia kopii; brak możliwości pozyskiwania i integracji danych z innych zasobów w tym możliwość współpracy z systemami branżowymi; brak możliwości stworzenia powszechnego i wielostanowiskowego dostępu do danych. Jak wynika z powyższego polski system prawny określa zawartość informacyjną i zasady budowy baz danych krajowego sytemu informacji o terenie, w sensie formalnym umożliwia przepływ informacji pomiędzy danymi gromadzonymi na różnych poziomach administracyjnych. Aktualnie brak jest rozwiązań i standardów technicznych oraz procedur organizacyjnych i kompetencyjnych wymaganych do utworzenia infrastruktury danych przestrzennych, w ramach krajowego systemu informacji o terenie, opartych o dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wszystkich szczeblach administracji publicznej. Głównym problemem jest brak mechanizmów przepływu danych pomiędzy publicznymi rejestrami geodezyjnymi oraz geodezyjną administracją publiczną. Celem projektu jest wypracowanie standardów technicznych, kompetencyjnych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania polskiej służby geodezyjnej i kartograficznej, wypracowania rekomendacji do aktów prawnych oraz zapewnieniem wiarygodnych i aktualnych danych georeferencyjnych stanowiących część infrastruktury informacji przestrzennych budowanej zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej jak również zapewnieniem powszechnego dostępu do danych i usług wykonywanych przez geodezyjną administrację publiczną z wykorzystaniem Internetu. Założenia i cele projektu uwzględniać będą polskie i europejskie akty prawne w tym normy ISO i Dyrektywy UE.

4 W ramach projektu zostanie wykonane: 1) prace badawcze mające na celu porównanie pod względem ekonomicznym, dokładnościowym oraz czasowym przetwarzania danych analogowych map katastralnych i mapy zasadniczej metodą skanowania i wektoryzacji oraz metodą skanowania i budowy postaci numerycznej na podstawie geodezyjnych materiałów źródłowych, 2) opracowanie zintegrowanego modelu danych katastralnych oraz mapy zasadniczej w standardzie GML oraz opracowanie metod konwersji z istniejących standardów do postaci GML, 3) wdrożenie i określenie niezbędnych standardów technicznych dla projektu MKZ-TBD, w tym: a) systemu odniesień przestrzennych, b) zakresu informacji zawartych w bazie danych (obiekty, atrybuty i relacje) z podziałem na dane obligatoryjne i fakultatywne, c) zasad klasyfikacji i kodowania danych, d) zasad identyfikacji obiektów w bazie danych, e) kategoryzacji jakości, dokładności i poziomu szczegółowości danych, f) form i zakresu treści produktów informacyjnych, g) zasad transferu danych i stosowanych formatów wymiany danych, h) zasad współdziałania systemów z otoczenia zintegrowanej bazy danych katastralnych i danych mapy zasadniczej ze szczególnym uwzględnieniem systemu TBD, w tym: zasad generalizacji obiektów mapy katastralnej i mapy zasadniczej dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD), zasad integracji danych mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz Bazy Danych Topograficznych w zakresie położenia obiektów oraz ich charakterystyki opisowej, w tym między innymi zasad postępowania w przypadku różnic odbiegających od przyjętych dopuszczalnych dokładności, zasad zarządzania tworzonym systemem komputerowym oraz zintegrowaną bazą danych, z uwzględnieniem modernizacji systemu oraz aktualizacji danych, i) określenie zasad polityki bezpieczeństwa, j) opracowanie mechanizmów kontroli poprawności danych, k) opracowanie rekomendacji do aktów wykonawczych Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz do Instrukcji ( serii O oraz K) Głównego Geodety Kraju oraz Wytycznych technicznych Głównego Geodety Kraju. 4) konwersja mapy katastralnej z postaci analogowej lub numerycznej do przyjętej w projekcie struktury bazy danych; 5) włączenie danych katastralnych oraz danych dotyczących rejestru cen i wartości nieruchomości do tworzonej zintegrowanej bazy danych; 6) konwersja mapy zasadniczej z postaci analogowej lub numerycznej, redakcja bazy danych numerycznej mapy zasadniczej oraz włączenie tych danych do tworzonej zintegrowanej bazy danych; 7) dostosowanie posiadanego lub wdrożenie nowego zintegrowanego systemu wspierającego działalność powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i jego współpraca z administracją lokalną i wojewódzką według warunków i celów określonych w projekcie MKZ-TBD w tym w szczególności zaimplementowanie istniejącego i wykonanie oprogramowania aplikacyjnego z zakresu zasilania, przetwarzania,

5 aktualizacji oraz udostępniania danych dla projektowanej zintegrowanej bazy danych; 8) wykonanie prac eksperckich mających na celu wypracowanie zasad przyjmowania do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego danych pochodzących ze zintegrowanej bazy danych katastralnych i mapy zasadniczej; 9) opracowanie zasad aktualizacji Bazy Danych Topograficznych danymi zawartymi w zintegrowanej bazie danych; 10) opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania zmianami (w tym przyjmowania danych bazy katastralnej oraz bazy mapy zasadniczej) Bazy Danych Topograficznych ( TBD ); 11) aktualizowanie Bazy Danych Topograficznych ( TBD ) danymi pochodzącymi z zintegrowanej bazy danych mapy katastralnej oraz mapy zasadniczej; 12) opracowanie i wdrożenie internetowego systemu udostępniania danych zgodnie z modelem społeczeństwa informacyjnego; 13) zakup sprzętu i oprogramowania narzędziowego; 14) uruchomienie komunikacji sieciowej i zarządzania sieciami, w tym: bezpiecznych wydzielonych łącz transmisji danych w celu zapewnienia ciągłej komunikacji pomiędzy bazami danych oraz bezpiecznych łącz dla udostępniania danych dla klientów zewnętrznych; 15) szkolenie użytkowników systemu z zakresu wszystkich etapów projektu. Odbiorcami szkoleń będzie administracja publiczna poziomu powiatowego, wojewódzkiego całego kraju oraz szczebla centralnego służby geodezyjnej i kartograficznej. Realizacja powyższych założeń doprowadzi do modernizacji usług świadczonych przez administrację geodezyjną i kartograficzną. Minister Infrastruktury oraz Główny Geodeta Kraju, uznali celowość podejmowanych przez samorząd województwa mazowieckiego wraz z samorządami powiatowymi działań mających na celu wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizację usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną poprzez budowę zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz ich integracji z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych województwa mazowieckiego. Dla przeprowadzenia badań oraz wdrożenia wybrano obszar Miasta Płocka oraz powiat piaseczyński. Wybrany obszar pilotażowy został dobrany, tak aby uwzględniał różne metody prowadzenia mapy zasadniczej oraz katastru, różny stan tych materiałów oraz różną kategorię jednostek administracyjnych tj. powiat grodzki oraz powiat ziemski. Wybrane obszary charakteryzują się ponadto zróżnicowanym pokryciem terenu: zabudowa zwarta, luźna, obszary rolnicze, obszary przemysłowe, dynamiką zmienności pod względem sytuacyjnym, zróżnicowanie skal i układów odniesień przestrzennych prowadzenia katastru i mapy zasadniczej. Obszary te zostały dobrane w sposób, który odzwierciedla ogólną sytuację w Polsce w zakresie prowadzenia geodezyjnych rejestrów publicznych, po to aby zgodnie z apelem Ministra Infrastruktury oraz Głównego Geodety Kraju wyniki prac badawczych i eksperckich można było wdrażać na obszarze całego kraju. Na podkreślenie zasługuje fakt, że prawo własności do oprogramowania wykonanego w ramach realizacji projektu, a dotyczącego udostępniania danych TBD zgodnie z modelem społeczeństwa informacyjnego, zarządzania zmianami w TBD, prowadzenia zintegrowanej bazy danych katastralnych i mapy zasadniczej udostępniania danych zintegrowanej bazy danych katastralnych i mapy zasadniczej wraz z prawem do kodów źródłowych przysługiwać będzie administracji publicznej reprezentowanej przez Głównego Geodetę Kraju. Prawo własności do kodów źródłowych oznacza niezależność

6 od jego wykonawcy, otwartość technologiczną, pełną swobodę modyfikacji oraz dowolne dysponowanie tym oprogramowaniem. Projekt zakłada nieodpłatne przekazywanie oprogramowania dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej całego kraju, co będzie jest również realizacją założeń o rozszerzeniu projektu na obszar wykraczający poza województwo mazowieckie. 3. MAZOWIEKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Tradycyjne metody gromadzenia i analizowania danych nie są dość sprawne by sprostać zadaniom stawianym przed jednostkami samorządu terytorialnego. Konieczne jest sukcesywne wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych, które będą zdolne do szybkiego wyszukiwania i przetwarzania starannie wyselekcjonowanych informacji niezbędnych do wspomagania zarządzania regionem. Dlatego Zarząd Województwa Mazowieckiego realizując politykę państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego oraz potrzeby związane ze wspomaganiem zarządzania województwem mazowieckim już w 2000r. podjął decyzję o utworzeniu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. W latach zespół Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem prof. Stanisława Białousza realizował prace badawczo - rozwojowe objęte projektem celowym System baz danych przestrzennych dla województwa mazowieckiego. W ramach tych prac zidentyfikowanych zostało ponad 90 baz danych wspomagających realizację zadań samorządu województwa. Bazy te zgrupowane zostały w 13 zagadnieniach tematycznych: dane georeferencyjne, środowisko naturalne i ochrona środowiska, infrastruktura techniczna, przemysł i gospodarka, demografia i sprawy społeczne, oświata, kultura i dziedzictwo kulturowe, kultura fizyczna, turystyka, rolnictwo, podziały terytorialne, zdrowie, bezpieczeństwo. Opracowana została architektura Systemu, zakładająca istnienie wojewódzkiego serwera baz danych przestrzennych i opisowych. Dostęp do tych danych odbywał się będzie w ramach Urzędu Marszałkowskiego przy wykorzystaniu sieci intranet, natomiast dla jednostek spoza UM przez internet. Odpowiedzialność za zbieranie i aktualizację danych leżeć będzie po stronie jednostek, kompetencyjnie związanych z danym zagadnieniem. Aby takie rozwiązanie mogło być wprowadzone w życie, niezbędne jest podjęcie stosownych czynności organizacyjnych zmierzających do stworzenia warunków umożliwiających budowę, aktualizację i udostępnianie niezbędnych baz danych. 20 września 2005r. Marszałek Województwa Mazowieckiego podpisał Zarządzenie nr 265/05 w sprawie szczegółowego zakresu zadań departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia, aktualizowania oraz autoryzacji danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Zarządzenie to przypisuje odpowiedzialność za budowę, prowadzenie, aktualizację i autoryzację każdej z baz danych zidentyfikowanych w projekcie celowym poszczególnym departamentom Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkim samorządowym jednostkom

7 organizacyjnym. Jednocześnie wskazuje jednostki spoza Urzędu Marszałkowskiego dysponujące danymi i zobowiązuje dyrektorów departamentów i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do przygotowania porozumień pomiędzy Marszałkiem Województwa, a jednostkami spoza Urzędu Marszałkowskiego (do kompetencji, których należy gromadzenie danych określonych w załączniku do Zarządzenia), dotyczących zasad udostępniania tych danych na potrzeby Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Rozwiązanie takie, o ile spotka się ze zrozumieniem ze strony tych jednostek i wzajemne udostępnianie danych realizowane będzie na zasadach ekwiwalentności, umożliwi dostęp do danych najbardziej aktualnych i spowoduje ograniczenie kosztów ich pozyskiwania i aktualizacji poprzez eliminację powielania prac w tym zakresie. 4. MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GMIN I POWIATÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH W RAMACH WOJEWÓDZTWA W roku 2005 Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął działania zmierzające do rozszerzenia projektu Mazowiecki System Informacji Przestrzennej na powiaty i gminy województwa. Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa w dniu 23 grudnia 2005r. został złożony do konkursu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 ZPORR Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt będzie realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale samorządów Powiatu Mińskiego, Powiatu Mławskiego, Powiatu Płockiego, Powiatu Radomskiego, Miasta Mława, Miasta Ostrołęka oraz Gmin Mrozy i Jedlińsk. Celem realizacji projektu jest wypracowanie modelu systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie, promocję i rozwój gminy, powiatu i województwa oraz mechanizmów przepływu informacji pomiędzy służbami i administracjami różnych poziomów, w szczególności relacji gmina-powiat-województwo. Planuje się, aby System obejmował również zagadnienia ogólno-organizacyjne związane z budową elektronicznej platformy wymiany, udostępniania danych i informacji oraz usług administracyjnych, w tym wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z podpisem i pocztą elektroniczną, włączenie do Systemu zagadnień kompetencyjnych realizowanych przez samorząd

8 województwa, samorząd powiatowy oraz gminny jak również zapewnienie kontaktu z przedsiębiorcą i obywatelem drogą internetową. Idea powstania MSIP-GPW wynika z realnych potrzeb współdziałających jednostek organizacyjnych oraz wpisuje się we wspólnotową inicjatywę budowy Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Infrastructure for Spatial Information in Europe INSPIRE). W MSIP-GPW będą stosowane regulacje dyrektywy INSPIRE, jej przepisy implementacyjne i wiążące się z nimi standardy, zwłaszcza w zakresie interoperacyjności technicznej, semantycznej i organizacyjnej. Tym samym MSIP-GPW będzie wspierać tworzenie Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako części INSPIRE, jednocześnie korzystając z międzynarodowego dorobku naukowego i technicznego w tym zakresie. Nadrzędnym celem projektu jest wspieranie trwałego i zrównoważonego rozwoju regionu mazowieckiego, uzyskiwane przez szerokie udostępnianie oraz właściwe stosowanie informacji o obiektach, procesach i zjawiskach istniejących, projektowanych lub prognozowanych w ich przestrzennym odniesieniu do tego regionu. MSIP-GPW należy traktować jako narzędzie niezbędne dla realizacji i monitorowania działań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. System MSIP-GPW będzie się składał z dwóch wzajemnie wspomagających się i wzmacniających komponentów : - infrastruktury informacji przestrzennej województwa mazowieckiego (MSIP), - elektronicznej administracji jednostek samorządowych w województwie mazowieckim (GPW). Po rozpoznaniu różnorodności realizowanych zadań przez Partnerów oraz ich stopnia informatyzacji, na potrzeby całego projektu utworzono cztery modele techniczno-finansowe. 1. Model W model wojewódzki dla urzędu marszałkowskiego 2. Model PG model powiatowy dla miasta na prawach powiatu (powiat grodzki) 3. Model PZ model powiatowy dla starostwa ziemskiego 4. Model G model gminny dla urzędu gminy Zaproponowany podział wynika z występujących różnic pomiędzy rodzajami partnerów (urzędów). Różnice dotyczą: - obszaru działania - realizowanych zadań ustawowych - formy i zakresu prowadzonych zasobów

9 - ilości użytkowników i wymaganej wydajności systemu - potrzeb sprzętowych - możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych Zastosowanie w systemie modeli techniczno-finansowych zminimalizowało liczbę kombinacji wdrożeniowych do czterech. MSIP-GPW będzie funkcjonować w strukturze węzłowej. W systemie wydzielono dwa rodzaje węzłów tj. węzeł główny oraz węzły lokalne. Węzeł główny funkcjonować będzie na poziomie urzędu marszałkowskiego. Węzły lokalne będą funkcjonować na poziomie urzędów miejskich (powiaty grodzkie), starostw powiatowych (powiaty ziemskie) oraz urzędów gminnych. Wydzielenie węzła głównego i jego ulokowanie na poziomie wojewódzkim podyktowane jest także odmienną funkcjonalnością i realizowanymi zadaniami na rzecz wszystkich partnerów. Zastosowana dwupoziomowa struktura systemu MSIP-GPW umożliwia swobodne modelowanie relacji w ramach trójstopniowego podziału administracyjnego kraju. Zastosowane rozwiązania pozwalają swobodnie przyłączać się gminom nawet w przypadku, gdy powiat do którego terytorialnie dana gmina należy, nie jest zainteresowany przyłączeniem się do systemu. Inicjatywa budowy Systemu Informacji Przestrzennej integrującego dane na trzech poziomach gminnym, powiatowym i wojewódzkim jest przedsięwzięciem nowatorskim w skali naszego kraju, dlatego też nasz projekt traktowany jest jako swego rodzaju rozwiązanie pilotażowe. Po zakończeniu jego realizacji, pozostałe samorządy gminne i powiatowe województwa mazowieckiego będą mogły skorzystać z doświadczeń projektu i włączyć się w tworzenie wojewódzkiej infrastruktury informacji przestrzennej Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP-GPW).

10 5. BUDOWA INFRASTRUKTURY UŻYTKOWEJ SYSTEMU POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Celem projektu jest budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego, który umożliwi wykorzystanie praktyczne pewnego zakresu możliwości, jakie powstaną dzięki budowie na terenie województwa mazowieckiego systemu ASG/EUPOS w ramach ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) w Warszawie. Wraz z geodetami użytkownikiem systemu pozycjonowania stanie się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, która zarządza zespołami ratownictwa medycznego dla aglomeracji warszawskiej. Z wielu funkcji systemu pozycjonowania ASG/EUPOS wykorzystana zostanie usługa nawigacji pojazdów, dzięki której aktualna pozycja i stan każdego z zespołów ratownictwa medycznego będą dostępne na bieżąco (on-

11 line) w centrum dyspozytorsko-nawigacyjnym zlokalizowanym w WSPR. Funkcjonujące obecnie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w WSPR w Warszawie jest wyposażone w niewystarczające narzędzia aplikacyjne (software) oraz niedostateczne środki łączności. Występuje tu całkowity brak możliwości lokalizowania karetek pogotowia (pojazdów zespołów ratunkowych) w przestrzeni geograficznej, a tym samym występuje zmniejszona jest efektywność zarządzania nimi. Nie ma możliwości zidentyfikowania położenia i stanu pojazdu zespołu ratunkowego bez odwoływania się do ustnych przekazów droga radiową, których nie można w żaden sposób zweryfikować, poddać analizom przestrzennym, czy zwizualizować. Tak wyposażone Centrum Powiadamiania Ratunkowego nie gwarantuje szybkiego i trafnego działania służb ratownictwa medycznego, pomimo, iż stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu zabezpieczenia życia i zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego. Szybkość operacji dyspozytora, jego dostęp do informacji o położeniu i stanie zespołów ratowniczych są zdecydowanie niewystarczające. Podobnie jak wysoce niewystarczające są dostępne środki łączności CPR z bazami terenowymi WSPR oraz z najważniejszymi służbami miasta i województwa. Projekt składa się z dwóch segmentów: 1. Pierwszy z nich to uzupełnienie ogólnokrajowej infrastruktury wielofunkcyjnego systemu pozycjonowania, dokonywane na terenie Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego. Propozycje budowy sieci stacji referencyjnych zawarte w ogólnopolskim projekcie GUGiK nie zawierają lokalizacji stacji w centrum miasta Warszawy. W ramach projektu zostanie zbudowana dodatkowa stacja referencyjna (w stosunku do infrastruktury podstawowej systemu ASG/EUPOS) w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zmodernizowane zostaną 2 stacje referencyjne położone na terenie m.st. Warszawy: w Centrum Badań Kosmicznych (ul. Bartycka) oraz w Wojskowej Akademii Technicznej (ul. Kaliskiego). Takie uzupełnienie sieci stacji referencyjnych (średnia odległość pomiędzy najbliższymi stacjami wyniesie 21 km) gwarantuje dobrą jakość sygnału w każdym punkcie aglomeracji warszawskiej, tworząc jednocześnie równoleżnikową rozciągłość lokalizacji stacji wzdłuż planowanej trasy autostrady A-2.

12 2. Drugi segment projektu budowa właściwej infrastruktury użytkowej polegać będzie na wyposażeniu centrum dyspozytorskiego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie w nowoczesny moduł wizualizacji pozycji zespołów ratowniczych i zdarzeń oraz tras przejazdów wraz z mapą nawigacyjną, budowie łączy z bazami terenowymi, a także wyposażeniu w sprzęt nawigacyjny pojazdów ratownictwa medycznego, zarządzanych przez tę stację. Realizacja tego zadania będzie możliwa dzięki dostępności usług nawigacyjnych w czasie rzeczywistym, jakie oferuje wielofunkcyjny system pozycjonowania ASG/EUPOS. Mapa nawigacyjna województwa zostanie opracowana na podstawie najnowszych danych przestrzennych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizacja projektu doprowadzi do stworzenia warunków optymalnego funkcjonowania sieci stacji referencyjnych na obszarze aglomeracji warszawskiej, wykreowania pierwszego publicznego użytkownika systemu ASG/EUPOS oraz znacznej poprawy jakości pracy Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, a w konsekwencji do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego. 6. BUDOWA MODELU BAZY DANYCH KATASTRALNYCH W POLSCE Zintegrowana Baza Katastralna (ZBK) - wspólne przedsięwzięcie jednostek samorządu województwa mazowieckiego (Urzędu Marszałkowskiego, Starostw Powiatowych i Gmin) oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Jest realizowane na mocy porozumienia z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy przy pilotażowym wdrożeniu projektu MATRA II Budowa Modelu Katastralnej Bazy Danych w Polsce zawartym pomiędzy: - Głównym Geodetą Kraju, - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, - Prezydentem m. st. Warszawy, - Starostą Ciechanowskim, - Starostą Piaseczyńskim, - Starostą Mińskim.

13 System ZBK jest modelem techniczno-organizacyjnym tworzenia bazy danych katastru nieruchomości, zapewniającym: a) prowadzenie baz danych katastru nieruchomości przez samorząd powiatowy, b) funkcjonowanie jednorodności aplikacji systemu w województwie, c) utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej przez samorząd wojewódzki, d) integrację katastralnych danych opisowych i graficznych w jednej bazie, e) dostęp użytkowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego do informacji katastralnej za pośrednictwem Internetu (replika bazy danych), f) korzystanie z danych katastru nieruchomości w korelacji z innymi systemami. Obecny stan realizacji. 1) opracowano aplikację do zarządzania danymi katastru nieruchomości (Kataster OnLine), 2) opracowano podręczniki dla administratorów i użytkowników systemu, 3) przeprowadzono cykl szkoleń użytkowników systemu ZBK z obiektów wdrożeniowych, 4) wdrożono system ZBK w: Starostwie Powiatowym w Piasecznie, Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna, Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno. 5) włączono do systemu ZBK ortofotomapy z obszaru powiatu piaseczyńskiego, 6) uruchomiono zdalny dostęp do danych katastralnych za pośrednictwem Internetu dla wybranych użytkowników (pracowników Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy). 7) przygotowywane są dane TBD do włączenia do systemu ZBK, 8) włączono do systemu ZBK Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, 9) Opracowano i wdrożono zasady polityki bezpieczeństwa systemu w jednostkach organizacyjnych realizujących projekt. Rola Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w administrowaniu systemem ZBK: 1) monitorowanie poprawnego działania: a) aplikacji, b) łącz telekomunikacyjnych, c) serwerów. 2) kontrola przestrzegania polityki bezpieczeństwa, 3) przekazywanie uprawnień administratorom powiatowym i gminnym (uprawnienia nadaje właściwy miejscowo Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta), 4) wsparcie techniczne na rzecz powiatów i gmin m.in.. w zakresie konfiguracji infrastruktury lokalnej, 5) organizacja szkoleń. 7. PODSUMOWANIE 1. Akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz zjawisko globalizacji gospodarki uświadamiają celowość staranniejszego i bardziej zharmonizowanego planowania oraz prognozowania kierunków rozwoju kraju.

14 2. Odpowiedzialność Służby Geodezyjnej i Kartograficznej za zasób geodezyjny i kartograficzny, determinuje konieczność współdziałania wszystkich struktur administracji publicznej w porządkowaniu, standaryzacji i integracji podstawowych baz georeferencyjnych. 3. Wprzęgnięcie wiedzy i innowacji do uzyskiwania większego wzrostu gospodarczego, czynienie Polski i Europy bardziej bezpiecznymi, atrakcyjnymi dla inwestycji i pracy, wymaga zapewnienia społeczeństwu i instytucjom publicznym lepszego i nowocześniejszego dostępu do wielostronnej, wiarygodnej, spójnej i aktualnej informacji przestrzennej.

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPÓLNE INICJATYWY SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Baza Katastralna (ZBK) w Powiecie Piaseczyńskim

Zintegrowana Baza Katastralna (ZBK) w Powiecie Piaseczyńskim Zintegrowana Baza Katastralna (ZBK) w Powiecie Piaseczyńskim skim Anita Wierzejska Geodeta Powiatowy Powiatu Piaseczyńskiego Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy Danych sierpień 2006 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE W PROJEKTACH KLUCZOWYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce- epolska, w ramach którego realizowany Projekt pt. Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW. Projekt Mazowiecki system Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa - opis Projektu

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa - opis Projektu Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa - opis Projektu Uchwałą nr 1183/285/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

PRACE EKSPERCKIE NAD ZINTEGROWANYM MODELEM DANYCH GEODEZYJNYCH

PRACE EKSPERCKIE NAD ZINTEGROWANYM MODELEM DANYCH GEODEZYJNYCH BGWM.PL BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Al. Jerozolimskie 28, 00-024 WARSZAWA tel.: (0-22) 827-70-46, faks: (0-22) 828-84-59 http://www.bgwm.pl Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE Polska w przebudowie i w budowie Πάντα ῥεῖ - wszystko płynie Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει. Wszystko płynie, nic nie stoi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu danych, sposobu zakładania i prowadzenia oraz sposobu i trybu wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

I INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

I INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO TWORZENIE E-ADMINISTRACJI I INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI GEODETA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PLAN PREZENTACJI 1. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Andrzej Perkowski Kierownik Wydziału Koordynacji i Realizacji Projektów Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt

Bardziej szczegółowo

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Mapping and Geospatial Solutions Robert Widz Infrastruktura Danych Przestrzennych w

Bardziej szczegółowo

MATRA II BGWM. Projekt MATRA II. Budowa modelu bazy danych katastralnych w Polsce. Paweł Tabęcki BGWM

MATRA II BGWM. Projekt MATRA II. Budowa modelu bazy danych katastralnych w Polsce. Paweł Tabęcki BGWM MATRA II Projekt MATRA II Budowa modelu bazy danych katastralnych w Polsce Paweł Tabęcki 1 MATRA II Dlaczego MATRA II? 2 Programy wykorzystywane do prowadzenia bazy opisowej ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 8-9 grudzień 2008r. Warszawa/Zegrze Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju Plan

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju postęp technologiczny reforma ustrojowa państwa zasady funkcjonowania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej zadania z zakresu administracji rządowej zadania własne gmin organizacja służby geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania Z przyjemnością informujemy, że z dniem 30 listopada 2015 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE W związku wejściem w życie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, skutkującym z końcem 2010 roku likwidacją gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZAŁOŻENIA I STAN ROZWOJU KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów "Zawód kartografa" d kartografa" - III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów

Bardziej szczegółowo

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna Iwona Nakonieczna TERMINOLOGIA TBD? BDOT? GBDOT? Określana tymi kilkoma skrótami Baza Danych Obiektów Topograficznych jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA BAZ DANYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

HARMONIZACJA BAZ DANYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH HARMONIZACJA BAZ DANYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Jacek Jarząbek - Wiceprezes GUGiK Ewa Janczar - BGWM Anita Wierzejska - Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Jerzy Zieliński Anna Mączka Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY O INFRASTRUKTURZE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY O INFRASTRUKTURZE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY O INFRASTRUKTURZE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 1. Stan istniejący Rosnące potrzeby w zakresie dostępu do informacji przestrzennej i ich wykorzystania w procesach decyzyjnych połączone

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej Opolskie w Internecie Podstawa prawna Realizacja projektu Opolskie w Internecie- system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE JOANNA BAC-BRONOWICZ VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE VI.1 Udział w projektach naukowo-badawczych: 1. Projekt KBN Nr 907379101 Kartograficzna rejestracja stanów i procesów dotyczących

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

BAZY WIEDZY O MAZOWSZU

BAZY WIEDZY O MAZOWSZU TECHNICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU BAZY WIEDZY O MAZOWSZU Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 16 czerwca 2010 r. AGENDA 1. WIZJA SYSTEMU 2. STRUKTURA WĘZŁOWA 3. ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP)

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Mirosław Puzia Katowice, 13.02.2014 r. 1 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej /Konstytucja RP - Art. 87/ 1. Źródłami powszechnie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków Łączna powierzchnia gruntów objętych i budynków wynosi 312 680 km2, ewidencją gruntów w tym w granicach miast 21 609 km2, a na obszarach wiejskich 291 071 km2. Dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Funkcje informacyjne ewidencji gruntów i budynków

Funkcje informacyjne ewidencji gruntów i budynków Funkcje informacyjne ewidencji gruntów i budynków Stan i perspektywy utworzenia mazowieckiej bazy katastralnej Krzysztof Mączewski Paweł Tabecki BGWM PLAN PREZENTACJI I. Poziomy, funkcje informacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Marek SłowikowskiS Dyrektor Warszawa, 15 kwietnia 2011 1 Departament Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego

Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego Agenda Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego Agenda 1. Zagadnienia wstępne w zakresie budowy systemów geoinformacyjnych

Bardziej szczegółowo

w systemach teleinformatycznych

w systemach teleinformatycznych Bieżące udostępnianie danych pzgik w systemach teleinformatycznych Spotkanie z Geodetami Powiatowymi dotyczące cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i utworzenie metadanych

Bardziej szczegółowo

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar BGWM w Warszawie Wojciech

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA W RAMACH IIP

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA W RAMACH IIP WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA W RAMACH IIP KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej Warszawa

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej Maciej Bednarski mbednarski@ispik.pl Cieszyn, 14 października 2010 Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. GLIWICE Krótka historia Instytutu Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA Cele i ryzyko związane z realizacją projektu Cele realizacji

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa

Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa Nie potrafię przewidywać, ale potrafię kłaść podwaliny. Bo przyszłość jest czymś, co się buduje Antoine de Saint-Exupéry Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa Łódź, 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WZAJEMNE UŻYTKOWANIE DANYCH PRZESTRZENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ ORAZ LASY PAŃSTWOWE

WZAJEMNE UŻYTKOWANIE DANYCH PRZESTRZENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ ORAZ LASY PAŃSTWOWE WZAJEMNE UŻYTKOWANIE DANYCH PRZESTRZENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ ORAZ LASY PAŃSTWOWE Jerzy Zieliński Seminarium pt.: Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia sierpnia 2011 r. LLO-4101-07-03/2011 P/11/107 Pan Krzysztof KOZANECKI Starosta Powiatu Zgierskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa GEOPORTAL 2 Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.11.2014 r.

Warszawa, 06.11.2014 r. Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski. Kraków, 11 maja 2015 r.

Krzysztof Mączewski. Kraków, 11 maja 2015 r. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu RPO

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego

Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego Andrzej Natuniewicz Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja w zakresie sieci dróg, kolei i budowli mostowych, granic administracyjnych, obiektów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo