Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki"

Transkrypt

1

2 Pierwsze kroki z Alibre CAM 1.2 Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki Zastosowanie 2 ½ osiowej obróbki kształtowej 2

3 Wprowadzenie To ćwiczenie demonstruje przygotowanie obróbki prostej pryzmatycznej części. Uszczelka z rysunku powyŝej zostanie obrobiona przy pomocy 2 ½ osiowej operacji obróbki. Nawet posiadając model 3D podkładki, moŝemy zaprojektować proces obróbki przy wykorzystaniu tylko krzywych 2D. Czytanie ćwiczenia pomoŝe Ci zrozumieć metodologię i zdobyć wiedzę na temat dodatkowych opcji. Nie zapomnij okresowo zapisywać swojej pracy! MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny plik ćwiczenia. Strategia obróbki uszczelki Do obróbki uszczelki uŝyjemy operacji Obróbki kształtowej z grupy metod frezowania 2 ½ osiowego Część będzie frezowana z kawałka drewna o wymiarach 8 ½ x 5 x ¼ cala przy uŝyciu freza palcowego o średnicy ½ cala. Obrabiany model będzie mocowany przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej. Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzia do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Symulacja ścieŝki narzędzia Wczytanie modelu części UŜyj ikony Otwórz z głównego okna Alibre Design lub wybierz menu Plik -> Otwórz. Nowa część Tworzy nową część. MoŜesz tworzyć element w róŝnych jednostkach, jednak Alibre CAM akceptuje jedynie cale i milimetry. Jednostki te moŝesz w razie potrzeby w łatwy sposób zmieniać przez menu Plik -> Właściwości -> Jednostki i zaznaczenie tej odpowiedniej. 3

4 Otwórz Wczytuje część lub złoŝenie stworzoną w Alibre Design Import Wczytuje część stworzoną w innym programie niŝ Alibre Design 1. Wybierz menu Plik -> Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z standardowego paska 2. Z okna dialogowego Otwórz wybierz plik Gasket.AD_PRT z folderu Tutorials znajdującego się w katalogu instalacyjnym Alibre CAM (domyślna lokalizacja C:\Program Files\MecSoft Corporation\Alibre CAM\Tutorials) 4

5 3. Wczytana część powinna wyglądać następująco. Uwaga: Aby stworzona ścieŝka narzędzia była widoczna w dodatku Alibre CAM naleŝy pracować w trybie widoku cieniowanego. 5

6 Wczytanie zakładki Alibre CAM 1. Wybierz Alibre CAM z paku zadań i kliknij Przeglądarka. Zakładka Alibre CAM została wczytana. MoŜna teraz poruszać się między zakładką CAM, a drzewkiem projektu poprzez kliknięcie danej zakładki na dole okna. Zakładkę Alibre CAM moŝna wyłączyć odznaczając Przeglądarka w pasku zadań. 6

7 Przygotowanie części do obróbki Wybierz zakładkę Ustawienia, pozwala ona na dostęp do opcji ustawień obróbki, wyboru półfabrykatu, ustawienia punktu zerowego oraz ogólnych ustawień Alibre CAM. Ustawienia obróbki 1. Wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie naciśnij Obróbka 7

8 2. Ustaw typ obrabiarki na 3 osiową. Kliknij OK w celu zamknięcia okna ustawień obróbki. Ustawienia opcji postprocesora 3. Wybierz Post z zakładki Ustawienia 8

9 4. Upewnij się, Ŝe są wybrane ustawienia jak poniŝej a. Ustaw folder składowania plików postprocesorów w folderze instalacyjnym Alibre CAM b. Zaznacz Pokazuj okno dialogowe podczas generowania kodu c. Ustaw Notatnik lub WordPad jako program otwierający plik z kodem d. Wciśnij OK w celu zaakceptowania ustawień Tworzenie półfabrykatu 5. Kliknij ikonę Półfabrykat z zakładki Ustawienia, a następnie wybierz z menu, które się rozwinie Półfabrykat prostopadłościenny. 9

10 6. Ta funkcja wywołuje okno Półfabrykat prostopadłościenny. Kliknij teraz Kopiuj gabaryty modelu. Alibre CAM ustawi teraz najmniejszą moŝliwą geometrię półfabrykatu, która pasuje do geometrii modelu. Kliknij OK. 10

11 7. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty prostopadłościan wokół zaimportowanej uszczelki. Uwaga: Jeśli geometria półfabrykatu nie jest widoczna to przejdź do zakładki Operacje i upewnij się czy jest włączone pokazywanie półfabrykatu. Wyrównanie części z półfabrykatem Kiedy półfabrykat jest juŝ utworzony naleŝy ustawić geometrię części względem półfabrykatu 8. Wybierz Wyrównanie części z półfabrykatem z zakładki Ustawienia 11

12 9. Ustaw w Wyrównanie Z Góra, a w Wyrównanie XY - Środek. Definiowanie początku układu współrzędnych Następnym krokiem jest ustawienie początku układu współrzędnych obróbki. Jest on przedstawiony w postaci trzech strzałek: zielona wskazuje oś X, Niebieska oś Y, a czerwona oś Z. 10. Kliknij Ustaw zero z zakładki Ustawienia. 12

13 11. Ustaw początek układu współrzędnych Na półfabrykacie, Płaszczyzna zera na Środku Z, a Zero w Pd. Zach naroŝniku. 13

14 Definiowanie narzędzi Alibre CAM udostępnia wiele rodzajów narzędzi do frezowania i wiercenia. Dla kaŝdego narzędzia moŝna określić podstawowe parametry: średnica, promień naroŝa, długość narzędzia itp. Wszystkie zdefiniowane narzędzia moŝemy zobaczyć w zakładce Narzędzia. Tworzenie narzędzi Aby wykonać obróbkę części zdefiniujemy teraz narzędzie - frez palcowy o średnicy ½ cala. 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Narzędzia 2. Wybierz rodzaj narzędzia jako Frez Walcowy 14

15 3. Wpisz nazwę narzędzia jako FlatMill-0.5, zdefiniuj średnicę narzędzia = 0.5, ustaw Numer narzędzia = 1 4. Wybierz Zapisz nowe narzędzie. Aby zamknąć okno kliknij OK. Narzędzie zostało utworzone i pojawiło się na liście narzędzi w zakładce Narzędzia 15

16 Stworzenie ścieŝki 2.5 osiowego frezowania Część zostanie utworzona poprzez 2.5 osiowe frezowanie w dwóch operacjach. Wewnętrzne profile będą tworzone w pierwszej kolejności, zewnętrzne w drugiej. Wybór narzędzia 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Operacje i wybierz Flat Mill Wybierz FlatMill-0.5 z narzędzi znajdujących się w bibliotece i kliknij OK, aby wybrać je jako aktywne. 16

17 Definiowanie posuwów i prędkości 1. Wybierz Ustawienia posuwów/prędkości z zakładki Operacje. 2. Ustaw: Szybkość wrzeciona = 5000 obr/min; Szybki dojazd, Dojazd, Zagłębianie = 20 in/min; Skrawanie 30 = in/min; Wycofanie, Odjazd = 20 in/min. 3. Kliknij OK w celu zaakceptowania ustawień. 17

18 Płaszczyzna bezpieczna Płaszczyzna bezpieczeństwa jest płaszczyzną z której zaczyna się ruch narzędzia i na której się on kończy. Po odejściu narzędzie porusza się szybko wzdłuŝ tej płaszczyzny do pozycji. 1. Wybierz Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej z zakładki Operacje. 2. Ustaw płaszczyznę bezpieczeństwa jako automatyczną. 18

19 Wybór regionów Regiony to szkice występujące w modelu, a takŝe szkice stworzone w Alibre Design, istniejące w stworzonej części, jednak nie naleŝące do jej geometrii. Wybór regionów do obróbki 2.5 osiowej słuŝy innym celom niŝ w obróbce 3 osiowej. W obróbce 2.5 osiowej wybór regionów determinuje obszar, który ma być frezowany. Część i półfabrykat nie są brane pod uwagę, a narzędzie powiązane jest z osią Z. Zatem region przedstawia krzywą po której porusza się narzędzie, a jego geometria jest rzutowana na półfabrykacie. 1. Wybierz Zaznacz Regiony z zakładki Operacje Uruchomi się okno, jak poniŝej. 19

20 2. Zaznacz Sketch<2> jako region profilu. a. Naciśnij prawym przyciskiem myszy krawędź wewnętrznego koła i wybierz zaawansowane wybieranie. b. Z listy wyboru wybierz Sketch<2>. 20

21 c. Sketch<2> jest teraz podświetlony i dodany do listy d. Kliknij OK w celu zaakceptowania wybranych regionów. Uwaga: Jeśli nie da się zaznaczyć szkicu, to z menu Alibre Design wybierz Narzędzia -> Zaznaczone filtry i upewnij się, Ŝe Szkice 2D są zaznaczone. 21

22 2.5 osiowa obróbka kształtowa 1. Wybierz Metody frezowania -> Obróbka 2.5 osi -> Obróbka kształtowa 2. Ustaw: Naddatek = 0, Kierunek skrawania - WspółbieŜnie, Obrabiaj krzywe zamknięte - Na zewnątrz. Te ustawienia zapewniają: a. Otwarte krzywe zawsze są cięte od lewej b. Zamknięte krzywe są cięte zawsze od wewnątrz 22

23 23

24 3. Kliknij zakładkę Poziomy i ustaw: Całkowitą głębokość skrawania= 0.125, Zgrubnie = 0.125, Przejście zgrubne =

25 4. Zmień na zakładkę Wejście/Wyjście i ustaw: długość ruchu dojazdowego = 0, Promień ruchu zagłębienia = 0, przejście szybkie na płaszczyźnie bezpiecznej 25

26 5. Przejdź na zakładkę Wyjście i ustaw: Promień ruchu wycofania = 0, Ruch odjazdowy = Zaakceptuj wszystkie ustawienia klikając Generuj, po czym zostanie utworzona ścieŝka narzędzia 7. Operacja 2.5 osiowej obróbki pokazała się w okienku operacji 26

27 8. Klikając na nazwie prawym przyciskiem myszy moŝemy ją zmienić. Wpisz Inner Profile Symulacja obróbki Upewnij się, Ŝe operacja jest zaznaczona w menu Operacje 1. Zaznacz operacje Inner Profile i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu rozpoczęcia 27

28 Uwaga: MoŜesz pauzować/zatrzymywać, lub oglądać krokowo symulacje przy uŝyciu dostępnych przycisków kontrolnych. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji. 3. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM Tworzenie operacji 2.5 osiowej dla zewnętrznego zarysu Przy tworzeniu zewnętrznego zarysu będą uŝyte te same narzędzia, a takŝe właściwości obróbki Wybór regionów 1. W zakładce operacje wybierz Zaznacz regiony i odznacz Sketch<2> jeśli jest na liście. MoŜesz to zrobić klikając gdziekolwiek poza modelem. 28

29 2. Zaznacz Sketch<3> jako region. a. Kliknij na zewnętrzną krawędź uszczelki. b. Prawym przyciskiem zaznacz Zaawansowane opcje wybierania. c. Teraz wybierz Sketch <3> z listy. d. Sketch<3> jest teraz podświetlony i dodany do listy regionów. 29

30 Uwaga: Jeśli nie da się zaznaczyć szkicu, to z menu Alibre Design Narzędzia -> Zaznaczone filtry i upewnij się, Ŝe Szkice 2D są zaznaczone. Wybranie regionów nie będzie moŝliwe jeśli zostawimy opcję jako niezaznaczoną. 2.5 osiowe profilowanie 1. Z zakładki Operacje wybierz: Metoda frezowania -> Obróbka 2.5 osiowa-> obróbka kształtowa 2. W parametrach upewnij się, Ŝe: Naddatek jest równy 0, Kierunek skrawania - WspółbieŜnie, Obrabiaj krzywe zamknięte - Na zewnątrz. 30

31 3. Kliknij zakładkę Poziomy i ustaw: Całkowitą głębokość skrawania= 0.125, Zgrubnie = 0.125, Przejście zgrubne = Zmień na zakładkę Wejście/Wyjście i ustaw: Długość ruchu dojazdowego = 0, Promień ruchu zagłębienia = 0, przejście szybkie na płaszczyźnie bezpiecznej. 5. Przejdź na zakładkę Wyjście i ustaw: Promień ruchu wycofania = 0, Ruch odjazdowy= Zaakceptuj wszystkie ustawienia klikając Generuj, po czym zostaje utworzona ścieŝka przejścia narzędzia 31

32 7. Zmień nazwę nowo utworzonej operacji na Outer Profile. 32

33 Symulacja obróbki Upewnij się, Ŝe operacja jest zaznaczona w menu Operacje 1. Zaznacz operacje Outer Profile i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji. 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji. 3. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM 33

34 Generowanie kodu NC Kiedy ścieŝka narzędzia jest juŝ utworzona, moŝliwe jest wysłanie kodu NC na określoną obrabiarkę. Alibre CAM Standard oferuje zestaw postprocesowów do wyboru, kaŝdy z nich jest zapisany pod rozszerzeniem *.spm, moŝna je znaleźć w katalogu Posts w folderze instalacyjnym Alibre CAM. 1. W zakładce Operacje wybierz Operacje Obróbki i kliknij Wyślij kod NC 2. Ustaw folder w którym zostanie zapisany kod, a takŝe jego nazwę. Następnie kliknij dwa razy na post-processor, którego chcesz uŝyć (np Haas). Teraz moŝesz otworzyć ten plik edytorem tekstu (domyślnie Notepad em). W pliku zapisany jest G-kod ze ścieŝką narzędza. 34

35 Samouczek 2: Obróbka podpory słupa Zastosowanie: 2.5 osiowe planowanie, Obróbka kieszeni, Obróbka otworów, Metody profilowanej ścieŝki narzędzia 35

36 Wprowadzenie Ten samouczek pokazuje sposób przygotowania procesu obróbki dla pryzmatycznej części jak np. ta podstawa. Do przygotowania obróbki zostaną wykorzystane operacje z grupy 2 ½ osi (pomimo, Ŝe posiadamy model 3D). PoniewaŜ część jest pryzmatyczna moŝemy uŝyć krzywych 2D bez konieczności korzystania z powierzchni modelu. Ten samouczek wprowadza uŝytkownika w operacje 2 ½ osi dla części obrabianych z jednej strony. Podczas projektowania procesu skorzystamy z operacji: obróbka czołowa, kształtowanie, obróbka kieszeni oraz obróbka otworów. Poszczególne kroki ćwiczenia mają wprowadzenie i wyjaśnienie. Przeczytanie tego ćwiczenia pomoŝe Ci zrozumieć metodologię i zdobyć wiedzę na temat dodatkowych opcji. Nie zapomnij okresowo zapisywać swojej pracy! MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny plik ćwiczenia. Strategia obróbki części Zaprogramujemy obróbkę części uŝywając tylko operacji 2 ½ osi Półfabrykatem dla części jest miękkie drewno o rozmiarach 5.5 x 3.25 x Półfabrykat będzie mocowany do stołu obrabiarki przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej Część będzie obrabiana frezem palcowym o średnicy ¼ Kolejność operacji: Na początku obrobimy zewnętrznie półfabrykat operacją 2.5 osiową czołową W kolejnym kroku przeprowadzimy obróbkę wewnątrz wyciągnięcia. UŜyjemy operację 2.5 osiową - kieszeni, która jest odpowiednia do usuwania materiału wewnątrz wskazanego regionu. Kolejnym krokiem będzie obróbka otworów. PoniewaŜ otwory są okrągłe, wykorzystamy operację 2.5 osiową otworów. Zostaną wykonane dwie operacje, poniewaŝ otwór jest stopniowany. Ostatnią operacją będzie odcięcie części od półfabrykatu korzystając z operacji 2.5 osiowej - kształtowej Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzia do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Symulacja ścieŝki narzędzia 36

37 Wczytanie modelu części Wybierz menu Plik -> Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z standardowego paska Alibre Design. 1. Wybierz menu Plik -> Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z standardowego paska. 2. Z okna dialogowego Otwórz wybierz ShaftBase.AD_PRT znajdującego się w katalogu instalacyjnym Alibre CAM (domyślna lokalizacja C:\Program Files\MecSoft Corporation\Alibre CAM\Tutorials \Alibre CAM\Tutorials) 3. Wczytana część powinna wyglądać następująco. 37

38 Wczytanie zakładki Alibre CAM 1. Z zakładki Alibre CAM kliknij Przeglądarka. Zakładka Alibre CAM została wczytana. MoŜna teraz zmieniać między zakładką CAM, a drzewkiem projektu poprzez klikanie przycisków na dole okna. MoŜna ja wyłączyć odznaczając Przeglądarka w Alibre CAM znajdującym się w pasku zadań. Przygotowanie części do obróbki Wybierz zakładkę Ustawienia, pozwala ona na dostęp do opcji ustawień obróbki, wyboru półfabrykatu, ustawienia punktu zerowego oraz ogólnych ustawień Alibre CAM. 38

39 Ustawienia obróbki 1. Wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie naciśnij Obróbka 2. Ustaw typ obrabiarki na 3 osiową 39

40 Tworzenie półfabrykatu 3. Kliknij ikonę Półfabrykat z zakładki Ustawienia, a następnie kliknij Półfabrykat prostopadłościenny z menu, które się rozwinie. 4. Ta funkcja wywołuje okno Półfabrykat prostopadłościenny. Kliknij teraz Kopiuj gabaryty modelu. Alibre CAM ustawi teraz najmniejszą moŝliwą geometrię półfabrykatu, która pasuje do geometrii. Kliknij OK. 40

41 5. Wpisz określone wymiary: Długość = 5.5, Szerokość = 3.25, Wysokość = Następnie kliknij OK w celu stworzenia półfabrykatu. 6. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty prostopadłościan wokół zaimportowanej uszczelki. Uwaga: Jeśli geometria półfabrykatu nie jest widoczna to przejdź do zakładki Operacje i upewnij się czy jest włączone pokazywanie półfabrykatu. Wyrównanie części i półfabrykatu Kiedy półfabrykat jest juŝ utworzony naleŝy ustawić geometrię części względem półfabrykatu. 6. Wybierz Wyrównanie części z półfabrykatem z zakładki Ustawienia 41

42 7. Ustaw: Wyrównanie Z Góra, Wyrównanie XY - Środek. Teraz półfabrykat został wyrównany i wygląda jak na rysunku poniŝej 42

43 Definiowanie początku układu współrzędnych Następnym krokiem jest ustawienie początku układu współrzędnych obróbki. Jest on ukazany jako trzy strzałki, zielona wskazuje oś X, Niebieska oś Y, a czerwona oś Z. 8. Kliknij Ustaw Zero z zakładki Ustawienia. 43

44 9. Ustaw: Początek układu współrzędnych - Na półfabrykacie, Płaszczyzna Zera - NajwyŜsza Z, PołoŜenie Zera - Pd. Zach. 44

45 Definiowanie narzędzi Alibre CAM udostępnia wiele rodzajów narzędzi do frezowania i wiercenia. Dla kaŝdego narzędzia moŝna określić podstawowe parametry: średnica, promień naroŝa, długość narzędzia itp. Wszystkie zdefiniowane narzędzia moŝemy zobaczyć w zakładce Narzędzia. Tworzenie narzędzi Aby wykonać obróbkę części zdefiniujemy teraz narzędzie - frez palcowy o średnicy 0.25 cala. 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Narzędzia 2. Wybierz jako rodzaj narzędzia Frez Walcowy 3. Wpisz: Nazwa narzędzia - FlatMill-0.25, Średnica narzędzia = 0.25, Numer narzędzia = 1. 45

46 4. Wybierz Zapisz Nowe Narzędzie. Kliknij OK, Ŝeby zamknąć okno. Narzędzie zostało utworzone i pojawiło się na liście narzędzi w zakładce Narzędzia. 46

47 Tworzenie ścieŝki 2.5 osiowego planowania Część zostanie utworzona w operacji 2.5 osiowego frezowania w dwóch operacjach. Wewnętrzne profile będą tworzone pierwsze, zewnętrzne jako drugie Wybór narzędzia 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Operacje i wybierz Flat Mill

48 2. Wybierz FlatMill-0.25 z narzędzi znajdujących się w bibliotece i kliknij OK aby dokonać wyboru. Definiowanie posuwów i prędkości 3. Wybierz Ustawienia posuwów/prędkości z zakładki Operacje. 48

49 4. Ustaw: Szybkość = 5000 rpm; Szybki dojazd, Dojazd, Zagłębianie = 20 in/min; Skrawanie 30 = in/min; Wycofanie, Odjazd = 20 in/min. 49

50 Płaszczyzna bezpieczna Płaszczyzna bezpieczeństwa jest płaszczyzną (ustawioną w określonej wysokości na osi Z), z której zaczyna się ruch narzędzia i na której się on kończy. Po odejściu narzędzie porusza się szybko wzdłuŝ tej płaszczyzny do następnej pozycji dojazdowej. 5. Wybierz Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej z zakładki Operacje 6. Ustaw płaszczyznę bezpieczną jako automatyczną. 50

51 Wybór regionów Regiony to szkice występujące w modelu, a takŝe szkice stworzone w Alibre Design istniejące w stworzonej części, jednak nie naleŝące do jej geometrii. 1. Wybierz Zaznacz Regiony z zakładki Operacje Uruchomi się okienko, jak poniŝej. 2. Zaznacz Sketch <6> i Sketch <7> jako region obróbki. a. Aby wybrać Sketch <6> naciśnij prawym przyciskiem myszy krawędź i zaznacz Zaawansowane opcje wybierania 51

52 b. Wybierz Sketch<6> z listy wyboru. Teraz Sketch<6> jest zaznaczony w wybranych regionach. c. Przytrzymaj klawisz Shift i zaznacz Sketch <7> d. Sketch <6> i Sketch <7> są teraz dodane do listy wybranych regionów e. Kliknij OK, aby zaakceptować wybrane regiony. Uwaga: Jeśli nie da się zaznaczyć szkicu, to z Alibre Design Menu Narzędzia -> Zaznaczone filtry i upewnij się, Ŝe Szkice 2D są zaznaczone. 52

53 2.5 - osiowa obróbka czołowa 1. Wybierz metody frezowania -> 2.5 osiowe frezowanie -> Obróbka czołowa 53

54 2. W zakładce parametry ustaw: Tolerancja = 0.001, Naddatek = 0, Obróbka wysp, Kierunek skrawania - Mieszane. 54

55 3. Przejdź do zakładki Poziomy. 4. Ustaw: Całkowita gł. = 0.375, Zgrubnie = 0.375, Przejście zgrubne=

56 5. Przejdź do zakładki Wejście / Wyjście i zostaw domyślne ustawienia 6. Zaakceptuj wszystkie ustawienia klikając Generuj, po czym zostaje utworzona ścieŝka narzędzia 56

57 7. Operacja 2.5 osiowej obróbki pokazała się w okienku Operacje Symulacja obróbki 1. Zaznacz nowo powstałą operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 57

58 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu jej rozpoczęcia MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji 3. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM 58

59 Tworzenie operacji 2.5 osiowej - kieszeniowej Przy tworzeniu zewnętrznego zarysu będą uŝyte te same narzędzia, a takŝe właściwości obróbki. Wybór regionów 1. W zakładce Operacje wybierz Zaznacz regiony i odznacz Sketch<6> i Sketch <7> jeśli są wybrane. MoŜesz to zrobić klikając gdziekolwiek poza modelem. 2. Teraz zaznacz Sketch<5> jako region obróbki. a. Kliknij prawym przyciskiem mysz i wybierz Zaawansowane wybieranie. b. Wybierz Sketch <5>. Zostanie on zaznaczony i wyświetlony w liście wybranych regionów 59

60 c. Kliknij OK w celu zaakceptowania wyboru Uwaga: Jeśli nie da się zaznaczyć szkicu, to z Alibre Design Menu Narzędzia -> Zaznaczone filtry i upewnij się, Ŝe Szkice 2D są zaznaczone. 60

61 2.5 osiowa obróbka kieszeni 1. Z zakładki Operacje wybierz: Metoda frezowania -> Obróbka 2.5 osi -> Obróbka kieszeni 2. W zakładce Parametry ustaw: Tolerancja = 0.001, Naddatek = 0, Z odsunięciem, kierunek skrawania - WspółbieŜne. 61

62 3. Przejdź do zakładki Poziomy. 4. Ustaw: Całkowitą gł. = 0.25, Zgrubnie = 0.25, Przejście zgrubne =

63 5. Przejdź do zakładki Wejście/Wyjście. 6. Zaakceptuj wszystkie ustawienia klikając Generuj, po czym zostaje utworzona ścieŝka przejścia narzędzia. 7. Operacja 2.5 osiowej obróbki kieszeni jest teraz pokazana w zakładce Operacje. Pokazane zostały takŝe ścieŝki narzędzia. 63

64 Symulacja obróbki 1. Upewnij się, Ŝe operacja jest zaznaczona w menu Operacje 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu rozpoczęcia. 3. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM 64

65 Frezowanie otworów Przy tworzeniu zewnętrznego zarysu będą uŝyte te same narzędzia, a takŝe właściwości obróbki Zaznaczenie regionów 1. W zakładce Operacje wybierz Zaznacz regiony i odznacz Sketch<5> jeśli jest na liście. MoŜesz to zrobić klikając gdziekolwiek poza modelem 2. Zaznacz Sketch<2> jako region. a. Kliknij na zewnętrzną krawędź kola i zaznacz Zaawansowane opcje wybierania b. Teraz wybierz Sketch <2> z listy. Sketch<2> jest teraz podświetlony i dodany do listy regionów. Uwaga: Jeśli nie da się zaznaczyć szkicu, to z Alibre Design Menu Narzędzia -> Zaznaczone filtry i upewnij się, Ŝe Szkice 2D są zaznaczone. 65

66 c. Kliknij OK, aby akceptować wybór. Obróbka otworów 1. Wybierz Metody frezowania -> Obróbka 2.5 osi -> Obróbka otworów 66

67 2. W zakładce Parametry skrawania ustaw następujące wartości a. Tolerancja = 0.001, b. Głębokość = , c. Średnica = 0.5, d. Kierunek skrawania WspółbieŜne e. Krok ścieŝki 25 % Średnicy narzędzia 67

68 3. Przejdź do zakładki Poziomy 4. Ustaw: Kontrola zagłębiania - 50% Średnicy narzędzia 68

69 5. Przejdź do zakładki Wejście/Wyjście. a. Ustaw Średnicę spirali = b. Wysokość Skoku linii śrubowej = 0.1 c. Długość dojazdu =

70 6. Zaakceptuj wszystkie ustawienia klikając Generuj, po czym zostaje utworzona ścieŝka narzędzia. Symulacja obróbki Upewnij się, Ŝe operacja jest zaznaczona w menu Operacje 1. Zaznacz operację Hole Pocketing i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu rozpoczęcia 70

71 MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM 71

72 Obróbka otworów #2 Przy tworzeniu zewnętrznego zarysu będą uŝyte te same narzędzia, a takŝe właściwości obróbki Kopiowanie wcześniej zdefiniowanej operacji 1. Zaznacz operację, która przed chwilą stworzyłeś, kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj 2. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wklej 3. Teraz na drzewku będą widoczne dwie takie same operacje Zaznaczanie regionów 4. Rozwiń ostatnią operację i kliknij dwa razy na Regiony. 5. Kliknij poza modelem w celu odznaczenia Sketch<2>. 6. Teraz zaznacz Sketch<8> jako nowy region obróbki. a. Kliknij krawędź wewnętrznego koła prawym przyciskiem myszy i zaznacz Zaawansowane opcje wybierania. 72

73 b. Wybierz Sketch <8>. Zaznaczony region jest teraz podświetlony dodany dodany do listy regionów. c. Kliknij OK w celu zaakceptowania wyboru. Uwaga: Jeśli nie da się zaznaczyć szkicu, to z Alibre Design Menu Narzędzia -> Zaznaczone filtry i upewnij się, Ŝe Szkice 2D są zaznaczone. 73

74 7. Kliknij dwa razy w Parametry i ustaw: Głębokość = , Średnica = W zakładce Poziomy zostaw wartości. 74

75 9. W zakładce Wejście/Wyjście ustaw: Średnica spirali = Kliknij Generuj. ŚcieŜka zostanie teraz utworzona i wyświetlona. 75

76 Symulacja obróbki Upewnij się, Ŝe operacja jest zaznaczona w menu Operacje 1. Zaznacz ostatnio wykonaną operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja Wybranych operacji w celu rozpoczęcia MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM 76

77 Obróbka profilu zewnętrznego UŜyjemy teraz 2.5 osiowej obróbki kształtowej w celu wykonania obróbki profilu zewnętrznego. UŜyjemy tego samego narzędzia oraz parametrów obróbki co w poprzednich operacjach. Zaznaczenie regionów 1. W zakładce Operacje wybierz Zaznacz regiony i odznacz Sketch<8> jeśli jest zaznaczony. MoŜesz to zrobić klikając gdziekolwiek poza modelem 2. Zaznacz Sketch<9> jako region obróbki. a. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zewnętrzną krawędź obiektu. b. Zaznacz Zaawansowane opcje wybierania. c. Wybierz Sketch <9>. d. Sketch<9> jest teraz podświetlony i dodany do listy regionów. e. Kliknij OK w celu akceptacji. 77

78 2.5 osiowa obróbka kształtowa 3. W zakładce Operacje wybierz, Metoda frezowania-> 2.5 osiowe frezowanie-> Obróbka kształtowa 4. W zakładce Parametry skrawania ustaw: Naddatek = 0, Kierunek skrawania - WspółbieŜny, Obrabiaj krzywe zamknięte - na zewnątrz 5. W zakładce Poziomy, ustaw: Całkowitą głębokość = 0.25, Zgrubnie = 0.25, przejście zgrubne= W zakładce Wejście/Wyjście ustaw: Długość ruchu dojazdowego = O, Kąt ruchu zagłębienia= 0, Przejście szybkie na płaszczyźnie bezpiecznej. 7. W zakładce wyjście kąt ruchu odjazdowego = O, Ruch wycofania= Zaakceptuj wybrane wartości klikając przycisk Generuj. 78

79 Symulacja obróbki 1. Zaznacz ostatnio wybraną operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu jej rozpoczęcia 3. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM 79

80 Generowanie kodu NC Kiedy ścieŝka narzędzia są juŝ utworzona, moŝliwe jest wysłanie kodu NC na określoną obrabiarkę. Alibre CAM Standard oferuje zestaw post-procesowów do wyboru, kaŝdy z nich jest zapisany pod rozszerzeniem *.spm, moŝna je znaleźć w katalogu Posts w folderze instalacyjnym Alibre CAM. 1. W zakładce Operacje wybierz Operacje Obróbki i kliknij Wyślij kod NC 2. Ustaw folder w którym zostanie zapisany kod, a takŝe jego nazwę. Następnie kliknij dwa razy na post-processor, którego chcesz uŝyć (np Haas). Teraz moŝesz otworzyć ten plik edytorem tekstu (domyślnie Notepad em), w pliku tym są zapisane wszystkie G-kody ścieŝek narzędzi. 80

81 Samouczek 3: Frezownie 3 osiowe Zastosowanie 3 osiowych zgrubnych i wykańczających operacji obróbki 81

82 Wprowadzenie To ćwiczenie ilustruje obróbkę elementu formy z wykorzystaniem operacji frezowania w 3 osiowego i wprowadza uŝytkownika do korzystania z takich strategii jak: obróbka zgrubna, wierszowanie wykańczające oraz obróbka wykańczająca. Instrukcja ćwiczenia jest napisana krok po kroku i zawiera opisy, które pomogą Ci zrozumieć metodologie ćwiczenia i dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych funkcji. Nie zapominaj o okresowym zapisywaniu swojej pracy. MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny bez zmian. Strategia obróbki Do obróbki modelu uŝyjemy operacji z grupy 3 osi. Część będzie frezowana z kawałka drewna o wymiarach 5.5 x 6.5 x 1.25 cala. Obrabiany model będzie mocowany przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej lub uchwytu. Model będzie obrabiany z wykorzystaniem frezów: palcowego o średnicy 0.5, 0.25 oraz freza kulistego o średnicy Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzi do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Generowanie ścieŝki narzędzi Symulacja ścieŝki narzędzia 82

83 Wczytanie modelu części 1. Wybierz menu Plik -> Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z standardowego paska Alibre Design. 2. Z okna dialogowego Otwórz wybierz 3DMold.AD_PRT znajdującego się w katalogu instalacyjnym Alibre CAM (domyślna lokalizacja C:\Program Files\MecSoft Corporation\Alibre CAM\Tutorials \Alibre CAM\Tutorials) 3. Wczytana część powinna wyglądać. 83

84 Wczytanie zakładki Alibre CAM 4. Wybierz Alibre CAM z paku zadań i kliknij Przeglądarka. Zakładka Alibre CAM została wczytana. MoŜna teraz zmieniać między zakładką CAM, a drzewkiem projektu poprzez klikanie przycisków na dole okna. MoŜna ja wyłączyć odznaczając Przeglądarka w Alibre CAM znajdującym się w pasku zadań. Przygotowanie części do obróbki Wybierz zakładkę Ustawienia, pozwala ona na dostęp do opcji ustawień obróbki, wyboru półfabrykatu, ustawienia punktu zerowego oraz ogólnych ustawień Alibre CAM. 84

85 Ustawienia obróbki 1. Wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie naciśnij Obróbka 2. Ustaw typ obrabiarki na 3 osiową. 85

86 Tworzenie półfabrykatu 3. Kliknij ikonę Półfabrykat z zakładki Ustawienia, a następnie kliknij Półfabrykat prostopadłościenny z menu, które się rozwinie.. Ta funkcja wywołuje okno Półfabrykat prostopadłościenny 86

87 4. Wpisz następujące wymiary: Długość = 5.5, Szerokość = 6.50 Wysokość = I kliknij OK. 5. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty prostopadłościan wokół zaimportowanej części. Uwaga: Jeśli geometria półfabrykatu nie jest widoczna to przejdź do zakładki Operacje i upewnij się czy jest włączone pokazywanie półfabrykatu. 87

88 Wyrównanie części i półfabrykatu Kiedy półfabrykat jest juŝ utworzony naleŝy ustawić geometrię części względem półfabrykatu 6. Wybierz wyrównanie części względem półfabrykatu z zakładki Ustawienia 7. Ustaw: Wyrównanie Z Dół, Wyrównanie XY - Środek. 88

89 Definiowanie początku układu współrzędnych Następnym krokiem jest ustawienie początku układu współrzędnych obróbki. Jest on ukazany jako trzy strzałki, zielona wskazuje oś X, Niebieska oś Y, a czerwona oś Z. 8. Kliknij Ustaw Zero z zakładki Ustawienia. 89

90 9. Ustaw: Początek układu współrzędnych - Na półfabrykacie, Płaszczyznę zera NajwyŜszy Z, PołoŜenie Zera - Pd. Zach 90

91 Definiowanie narzędzi Alibre CAM udostępnia wiele rodzajów narzędzi do frezowania i wiercenia. Dla kaŝdego narzędzia moŝna określić podstawowe parametry: średnica, promień naroŝa, długość narzędzia itp. Wszystkie zdefiniowane narzędzia moŝemy zobaczyć w zakładce Narzędzia. Tworzenie narzędzi W celu wykonania naszej części stworzymy następujące narzędzia: frez palcowy o średnicy 0,5 cala, frez walcowy z zaokrąglonymi krawędziami czoła o średnicy 0.25 cala. 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Narzędzia 2. Wybierz jako rodzaj narzędzia Frez Walcowy 91

92 3. Wpisz: Nazwa narzędzia - FlatMill-0.5, Średnica narzędzia = 0.5, Numer narzędzia = Kliknij Zapisz nowe narzędzie Tworzenie nowego narzędzia - frez walcowy z zaokrąglonymi krawędziami czoła 5. Wybierz frez walcowy z zaokrąglonymi krawędziami czoła. 6. Zmień nazwę na BallMill-0.25, Średnica = 0.25, Numer narzędzia = 2. 92

93 7. Kliknij Zapisz nowe narzędzie Utworzone przez nas narzędzia znajdują się teraz w zakładce Narzędzia. 93

94 Tworzenie 3 osiowej operacji kształtowanie zgrubne Pierwszym krokiem będzie przygotowanie obróbki zgrubnej, która jest efektywnym sposobem usuwania duŝej objętości materiału i jest dokonywana narzędziem o większej średnicy. Wybór narzędzia 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Operacje i wybierz Flat Mill Wybierz FlatMill-0.5 z narzędzi znajdujących się w bibliotece i kliknij OK w celu wybrania ich jako aktywne. 94

95 Definiowanie posuwów i prędkości 1. Wybierz Ustawienia posuwów/prędkości z zakładki Operacje. 2. Ustaw: Szybkość = 5000 rpm; Szybki dojazd, Dojazd, Zagłębianie = 20 in/min; Skrawanie 30 = in/min; Wycofanie, Odjazd = 20 in/min. 95

96 Płaszczyzna bezpieczna Płaszczyzna bezpieczeństwa jest płaszczyzną z której zaczyna się ruch narzędzia i na której się on kończy. Po odejściu narzędzie porusza się szybko wzdłuŝ tej płaszczyzny do pozycji dojazdowej. 1. Wybierz Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej z zakładki Operacje. 2. Ustaw Płaszczyznę bezpieczeństwa jako automatyczną. 96

97 3 osiowe kształtowanie zgrubne 1. Wybierz Metody frezowania -> Obróbka 3 osiowa -> Kształtowanie zgrubne Otworzy się okno definiowania operacji obróbki zgrubnej 3 osiowej 2. W zakładce Parametry skrawania ustaw: Tolerancja wewnętrzna i zewnętrzna = 0.01, Naddatek = 0.025, Frezowanie - obróbka kieszeni, Kierunek skrawania - Mieszane. 97

98 3. Przejdź do zakładki Poziomy 4. Ustaw: Kontrola zagłębiania - 50% Średnicy narzędzia, Porządek skrawania - Poziom pierwszy. 98

99 5. Przejdź do zakładki Zagłębianie/Wycofanie. 6. Zostaw domyślne wartości. 7. Kliknij Generuj w celu zaakceptowania opcji i utworzenia ścieŝek narzędzia 99

100 Operacja 3 osiowej obróbki pokazała się w okienku Operacje, widać takŝe ścieŝkę narzędzia. Symulacja obróbki 1. Zaznacz nowo powstałą operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu rozpoczęcia 100

101 MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM Tworzenie 3 osiowej operacji wykańczającej Utworzymy teraz operację wykańczającą przy wykorzystaniu strategii wierszowania wykańczającego frezem walcowym z zaokrąglonymi krawędziami czoła o średnicy Ta operacja jest efektywną metodą obróbki wykańczającej lub półwykańczającej. UŜywana jest przewaŝnie, gdy powierzchnia części jest relatywnie płaska. Narzędzie porusza się (w płaszczyźnie XY) po równoległych liniach zmieniają wysokość w osi Z adekwatnie do kształtu części obrabianej. 101

102 Wybór narzędzia Przejdź do zakładki Operacje 1. Otwórz okno Utwórz/Edytuj narzędzie 2. Wybierz zakładkę freza walcowego z zaokrąglonymi krawędziami czoła, i zaznacz BallMill Następnie kliknij OK w celu wybrania tego narzędzia jako aktywne. 3 osiowe Wierszowanie wykańczające 1. Wybierz Metody frezowania -> 3 osiowa obróbka -> Wierszowanie wykańczające 102

103 2. Z zakładki Parametry skrawania ustaw: Tolerancja wewnętrzna i zewnętrzna = 0.001, Naddatek= Krok ścieŝki = 10% średnicy narzędzia 4. Pozostaw pozostałe parametry jako domyślne i kliknij Generuj w celu stworzenia ścieŝek przejścia narzędzia 103

104 Utworzona operacja została dodana do zakładki Operacje, a ścieŝka narzędzia pokazana na modelu Symulacja obróbki 1. Zaznacz nowo powstałą operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symuluj w celu rozpoczęcia symulacji zaznaczonych operacji. 104

105 MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM. 105

106 Generowanie kodu NC Kiedy ścieŝki przejść narzędzi są juŝ utworzone, moŝliwe jest wysłanie kodu NC na określoną obrabiarkę. Alibre CAM Standard oferuje zestaw post-procesowów do wyboru, kaŝdy z nich jest zapisany pod rozszerzeniem *.spm, moŝna je znaleźć w katalogu Posts w folderze instalacyjnym Alibre CAM. 1. W zakładce Operacje wybierz Operacje Obróbki i kliknij Wyślij kod NC 2. Ustaw folder w którym zostanie zapisany kod, a takŝe jego nazwę. Następnie kliknij dwa razy na post-processor, którego chcesz uŝyć (np Haas). Teraz moŝesz otworzyć ten plik edytorem tekstu (domyślnie Notepad em), w pliku tym są zapisane wszystkie G-kody ścieŝek narzędzi 106

107 Samouczek 4: Obróbka pozostałego naddatku Zastosowanie 3 osiowych metod: obróbki ołówkowej oraz obróbki resztek 107

108 Wprowadzenie To ćwiczenie ilustruje obróbkę elementu z wykorzystaniem operacji frezowania 3 osiowego: Ołówkowej i Resztek wgłębień profilu. Instrukcja ćwiczenia jest napisana krok po kroku i zawiera opisy, które pomogą Ci zrozumieć metodologie ćwiczenia i dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych funkcji. Nie zapominaj o okresowym zapisywaniu swojej pracy. MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny bez zmian. Strategia obróbki Do obróbki modelu uŝyjemy operacji z grupy 3 osi. Część będzie frezowana z kawałka drewna o wymiarach 5.5 x 6.5 x 1.25 cala. Obrabiany model będzie mocowany przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej lub uchwytu. Model będzie obrabiany z wykorzystaniem frezów: palcowego o średnicy 0.5, 0.25 oraz freza kulistego o średnicy Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzi do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Generowanie ścieŝki narzędzi Symulacja ścieŝki narzędzia 108

109 Wczytanie modelu części 1. Wybierz menu Plik -> Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z standardowego paska Alibre Design. 2. Z okna dialogowego Otwórz wybierz 3DMold_2.AD_PRT znajdującego się w katalogu instalacyjnym Alibre CAM (domyślna lokalizacja C:\Program Files\MecSoft Corporation\Alibre CAM\Tutorials \Alibre CAM\Tutorials) 3. Wczytana część powinna wyglądać. 109

110 Wczytanie zakładki Alibre CAM 4. Wybierz Alibre CAM z paku zadań i kliknij Przeglądaj. Zakładka Alibre CAM została wczytana. MoŜna teraz zmieniać między zakładką CAM, a drzewkiem projektu poprzez klikanie przycisków na dole okna. MoŜna ja wyłączyć odznaczając Browser w Alibre CAM znajdującym się w pasku zadań. Stworzenie kolejnych w celu obróbki pozostałego naddatku Uwaga: Część juŝ jest obrobiona za pomocą dwóch operacji: kształtowania zgrubnego (Horizontal Roughing) oraz wierszowania wykańczającego (Parallel Finishing). W celu ostatecznej obróbki uŝyjemy dwóch operacji Obróbki ołówkowej i Resztek wgłębień profilu. 110

111 Tworzenie narzędzi 1. Przejdź do zakładki Narzędzia. Są juŝ tam wcześniej utworzone: FlatMill- 0.5 and BallMill Teraz utworzymy BallMill-0.125, którym wykonamy pozostałe operacje. 2. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Narzędzia i kliknij Frez walcowy z zaokrąglonymi krawędziami czoła 3. Zmień nazwę na BallMill-0.125, Średnica = 0.125, Numer narzędzia= 3 i kliknij Zapisz nowe narzędzie. 111

112 4. Kliknij OK, Ŝeby wyjść z tego okna 5. Przejdź do zakładki Operacje. 3 osiowa obróbka ołówkowa 1. Podświetl operację Parallel Finishing. Takie podświetlenie upewnia nas, ze kolejna utworzona operacja będzie stworzona poniŝej podświetlonej 112

113 2. Kliknij Utwórz/Edytuj narzędzie i wybierz BallMill Zostaw takie same ustawienia Posuwów/Prędkości i Płaszczyzny bezpiecznej. 3. Wybierz Obróbka 3 osiowa -> Ołówkowa 113

114 4. Z zakładki Parametry skrawania ustaw: Tolerancja wewnętrzna i zewnętrzna = 0.01, Naddatek =0.0, Kierunek skrawania WspółbieŜne. 5. Przejdź do zakładki Parametry Zaawansowane i pozostaw tam domyślne wartości 6. Przejdź do zakładki Wejście/Wyjście i zmień Przejście szybkie na Płaszczyznę bezpieczną 114

115 7. Kliknij Generuj w celu zaakceptowania powyŝszych ustawień i stworzenia ścieŝek przejścia narzędzia 115

116 Symulacja obróbki 1. Zaznacz nowo powstałą operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu jej rozpoczęcia. MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM 116

117 3 osiowa obróbka Resztek wgłębień profilu UŜyjemy tego samego narzędzia BallMill-0.125, a takŝe tych samych wartości Posuwów/Prędkości i Płaszczyzny bezpiecznej 1. Wybierz Metody Frezowania -> Obróbka 3 osiowa -> Resztek wgłębień profilu. 2. Z zakładki Parametry skrawania ustaw: Tolerancja wewnętrzna i zewnętrzna = 0.01, Naddatek = Ustaw: Parametry odniesienia narzędzia = 0.25 (To jest średnica narzędzia uŝytego w obróbce kształtowej), Kierunek skrawania - WspółbieŜny 4. Przejdź do zakładki Wejście/Wyjście i zmień Przejście szybkie na 117

118 Płaszczyznę bezpieczną 118

119 5. Kliknij Generuj w celu zaakceptowania powyŝszych ustawień i stworzenia ścieŝki narzędzia. Symulacja obróbki 1. Zaznacz nowo powstałą operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 119

120 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu jej rozpoczęcia MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno I powrócić do Alibre CAM Generowanie kodu NC Kiedy ścieŝki przejść narzędzi są juŝ utworzone, moŝliwe jest wysłanie kodu NC na określoną obrabiarkę. Alibre CAM Standard oferuje zestaw post-procesowów do wyboru, kaŝdy z nich jest zapisany pod rozszerzeniem *.spm, moŝna je znaleźć w katalogu Posts w folderze instalacyjnym Alibre CAM. 120

121 1. W zakładce Operacje wybierz Operacje Obróbki i kliknij Wyślij kod NC 2. Ustaw folder w którym zostanie zapisany kod, a takŝe jego nazwę. Następnie kliknij dwa razy na post-processor, którego chcesz uŝyć (np Haas). Teraz moŝesz otworzyć ten plik edytorem tekstu (domyślnie Notepad em), w pliku tym są zapisane wszystkie G-kody ścieŝek narzędzi 121

122 Samouczek 5: Wiercenie otworów Zastosowanie operacji wiercenia 122

123 Wprowadzenie To ćwiczenie ilustruje obróbkę otworów przy pomocy operacji wiercenia. Nawet posiadając model 3D obrabianej części, moŝemy zaprojektować proces obróbki przy wykorzystaniu tylko krzywych 2D. Instrukcja ćwiczenia jest napisana krok po kroku i zawiera opisy, które pomogą Ci zrozumieć metodologie ćwiczenia i dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych funkcji. Nie zapominaj o okresowym zapisywaniu swojej pracy. MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny bez zmian. Strategia obróbki Obróbkę przeprowadzimy za pomocą 3 osiowej operacji obróbki - wiercenia. Część będzie frezowana z kawałka drewna o wymiarach 8 x 8 x 1 cala przy uŝyciu 0.5 calowego wiertła. Obrabiany model będzie mocowany przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej lub uchwytu. Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzi do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Generowanie ścieŝki narzędzi Symulacja ścieŝki narzędzia 123

124 Wczytanie modelu części 1. Wybierz menu Plik -> Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z standardowego paska Alibre Design. 2. Z okna dialogowego Otwórz wybierz HoleMaking.AD_PRT znajdującego się w katalogu instalacyjnym Alibre CAM (domyślna lokalizacja C:\Program Files\MecSoft Corporation\Alibre CAM\Tutorials \Alibre CAM\Tutorials) 124

125 Wczytanie zakładki Alibre CAM 1. Wybierz Alibre CAM z paku zadań i kliknij Przeglądaj. Zakładka Alibre CAM została wczytana. MoŜna teraz zmieniać między zakładką CAM, a drzewkiem projektu poprzez klikanie przycisków na dole okna. MoŜna ja wyłączyć odznaczając Przeglądaj w Alibre CAM znajdującym się w pasku zadań. 125

126 Przygotowanie elementu do obróbki Wybierz zakładkę Ustawienia, pozwala ona na dostęp do opcji ustawień obróbki, wyboru półfabrykatu, ustawienia punktu zerowego oraz ogólnych ustawień Alibre CAM. Ustawienia obróbki 1. Wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie naciśnij Obróbka 2. Ustaw typ obrabiarki na 3 osiową 126

127 Tworzenie półfabrykatu 3. Kliknij ikonę Półfabrykat z zakładki Ustawienia, a następnie kliknij Półfabrykat prostopadłościenny z menu, które się rozwinie. Ta funkcja wywołuje okno Półfabrykat prostopadłościenny 127

128 4. Ustaw wymiary: Długość = 8, Szerokość= 8, Wysokość= 1. Kliknij OK w celu utworzenie półfabrykatu 5. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty prostopadłościan wokół zaimportowanej części. Uwaga: Jeśli geometria półfabrykatu nie jest widoczna to przejdź do zakładki Operacje i upewnij się czy jest włączone pokazywanie półfabrykatu. Wyrównanie części i półfabrykatu Kiedy półfabrykat jest juŝ utworzony naleŝy ustawić geometrię części względem półfabrykatu 6. Wybierz Wyrównanie części z półfabrykatem z zakładki Ustawienia. 128

129 7. Ustaw: Wyrównanie Z Góra, Wyrównanie XY - Środek. Geometria półfabrykatu powinna wyglądać tak jak poniŝej. 129

130 Definiowanie początku układu współrzędnych Następnym krokiem jest ustawienie początku układu współrzędnych obróbki. Jest on ukazany jako trzy strzałki, zielona wskazuje oś X, Niebieska oś Y, a czerwona oś Z. 8. Kliknij Ustaw zero z zakładki Ustawienia. 130

131 9. Ustaw: Początek układu współrzędnych - Na półfabrykacie, Płaszczyzna Zera - NajwyŜsza Z, PołoŜenie Zera - Pd. - Zach 131

132 Definiowanie narzędzi Alibre CAM udostępnia wiele rodzajów narzędzi do frezowania I wiercenia. Dla kaŝdego narzędzia moŝna określić podstawowe parametry: średnica, promień naroŝa, długość narzędzia itp. Wszystkie zdefiniowane narzędzia moŝemy zobaczyć w zakładce Narzędzia. Tworzenie narzędzi W celu wykonania naszej części stworzymy 0.5 calowe standardowe wiertło 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Narzędzia 2. Wybierz jako rodzaj narzędzia Wiertło 132

133 3. Zmien nazwe na Drill-0.5, Tool Diameter = 0.5, Numer narzędzia = Kliknij Zapisz nowe narzędzie Utworzone przez nas narzędzia znajdują się teraz w zakładce Narzędzia. 133

134 Tworzenie operacji wiercenia Wybór narzędzia 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Operacje 2. Wybierz Drill-0.5 I kliknij OK. Definiowanie posuwów i prędkości 3. Wybierz Ustawienia posuwów/prędkości z zakładki Operacje. 134

135 4. Ustaw Szybkość = 5000 rpm, Szybki dojazd, Dojazd, Zagłębianie = 20 in/min, Skrawanie = 30 in/min, Wycofanie & Odjazd = 20 in/min. 5. Kliknij OK w celu zaakceptowania ustawień. 135

136 Płaszczyzna bezpieczna Płaszczyzna bezpieczeństwa jest płaszczyzną z której zaczyna się ruch narzędzia I na której się on kończy. Po odejściu narzędzie porusza się szybko wzdłuŝ tej płaszczyzny do pozycji. 6. Wybierz Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej z zakładki Operacje 7. Ustaw Płaszczyznę bezpieczeństwa jako automatyczną 136

137 Wybór regionów Regiony to szkice występujące w modelu, a takŝe szkice stworzone w Alibre Design istniejące w stworzonej części, jednak nie naleŝące do jej geometrii. 1. Wybierz Zaznacz Regiony z zakładki Operacje. Uruchomi się okienko, jak poniŝej 137

138 2. Zaznacz Sketch <3> jako region obróbki. a. Aby wybrać Sketch <3> Naciśnij prawym przyciskiem myszy krawędź i zaznacz Zaawansowane opcje wybierania. b. Wybierz Sketch<3> z listy wyboru. Teraz Sketch<3> jest zaznaczony w wybranych regionach. 138

139 Uwaga: Jeśli nie da się zaznaczyć szkicu, to z Alibre Design Menu Narzędzia -> Zaznaczone filtry i upewnij się, Ŝe Szkice 2D są zaznaczone. Wiercenie 1. Wybierz Metody fezowania -> Obróbka otworów -> 3 osiowa obróbka otworów -> Wiercenie 139

140 2. W zakładce Parametry skrawania wybierz Typ wiercenia Standardowy, Głębokość = 1, Zaznacz Licz od wierzchołka wiertła. 3. Przejdź do zakładki Zagłębianie/Wycofanie I ustaw Długość dojazdu= 0.1 oraz przejście szybkie na Płaszczyźnie bezpiecznej. 140

141 4. Przejdź do zakładki Sortowanie, ale zostaw tam domyślne wartości. 5. Zaakceptuj wszystkie ustawienia klikając Generuj, po czym zostaje utworzona ścieŝka przejścia narzędzia. 141

142 Symulacja obróbki 1. Zaznacz nowo powstałą operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu rozpoczęcia. MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji 142

143 Generowanie kodu NC Kiedy ścieŝki przejść narzędzi są juŝ utworzone, moŝliwe jest wysłanie kodu NC na określoną obrabiarkę. Alibre CAM Standard oferuje zestaw postprocesowów do wyboru, kaŝdy z nich jest zapisany pod rozszerzeniem *.spm, moŝna je znaleźć w katalogu Posts w folderze instalacyjnym Alibre CAM. 1. W zakładce Operacje wybierz Standardowe i kliknij Wyślij kod NC. 2. Ustaw folder w którym zostanie zapisany kod, a takŝe jego nazwę. Następnie kliknij dwa razy na post-processor, którego chcesz uŝyć (np Haas). Teraz moŝesz otworzyć ten plik edytorem tekstu (domyślnie Notepad em), w pliku tym są zapisane wszystkie G-kody ścieŝek narzędzi 143

144 Samouczek 6: Obróbka 4 osiowa 144

145 Wprowadzenie To ćwiczenie ilustruje obróbkę elementu z wykorzystaniem operacji frezowania 4 osiowego. Zostanie pokazana obróbka 4 osiowa zgrubna i wykańczająca Instrukcja ćwiczenia jest napisana krok po kroku i zawiera opisy, które pomogą Ci zrozumieć metodologie ćwiczenia i dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych funkcji. Nie zapominaj o okresowym zapisywaniu swojej pracy. MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny bez zmian. Strategia obróbki Do obróbki modelu uŝyjemy operacji z grupy 4 osi. Część zostanie wykonana z półfabrykatu cylindrycznego Półfabrykat zostanie zamocowany na stole obrotowym chuck. Model będzie obrabiany z wykorzystaniem frezów walcowych zaokrąglonych 0.25 calowego oraz calowego ball end mills. Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzi do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Generowanie ścieŝki narzędzi Symulacja ścieŝki narzędzia 145

146 Wczytanie modelu części 1. Wybierz menu Plik -> Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z standardowego paska Alibre Design. 2 Z okna dialogowego otwórz element Gear.AD_PRT znajdującego się w katalogu instalacyjnym Alibre CAM (domyślna lokalizacja C:\Program Files\MecSoft Corporation\Alibre CAM\Tutorials \Alibre CAM\Tutorials) 3 Wczytana część będzie wyglądać następująco. 146

147 Wczytanie zakładki Alibre CAM 4. Wybierz Alibre CAM z paku zadań i kliknij Przeglądarka. Zakładka Alibre CAM została wczytana. MoŜna teraz zmieniać między zakładką CAM, a drzewkiem projektu poprzez klikanie przycisków na dole okna. MoŜna ja wyłączyć odznaczając Browser w Alibre CAM znajdującym się w pasku zadań. Przygotowanie części do obróbki Wybierz zakładkę Ustawienia, pozwala ona na dostęp do opcji ustawień obróbki, wyboru półfabrykatu, ustawienia punktu zerowego oraz ogólnych ustawień Alibre CAM. 147

148 Ustawienia obróbki 1 Wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie naciśnij Obróbka 2. Ustaw typ obrabiarki na 4 osiową 3. Ustaw Oś obrotu na X, a środek obrotu 0,0,0 we wszystkich współrzędnych. 4. Kliknij OK 148

149 Tworzenie półfabrykatu 4. Kliknij ikonę Półfabrykat z zakładki Ustawienia, a następnie kliknij Półfabrykat cylindryczny z menu, które się rozwinie. Ta funkcja wywołuje okno półfabrykat cylindryczny. 5. Wpisz następujące wymiary. Promień = 1.1, Długość = 3. I kliknij OK 149

150 6. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty element wokół zaimportowanej części. Uwaga: Jeśli geometria półfabrykatu nie jest widoczna to przejdź do zakładki Operacje i upewnij się czy jest włączone pokazywanie półfabrykatu. Wyrównanie części i półfabrykatu Kiedy półfabrykat jest juŝ utworzony naleŝy ustawić geometrię części względem półfabrykatu 7. Wybierz wyrównanie części względem półfabrykatu z zakładki Ustawienia. 150

151 8. Ustaw w Wyrównanie Z Środek, w Wyrównanie XY równieŝ Środek. 151

152 Definiowanie początku układu współrzędnych Następnym krokiem jest ustawienie początku układu współrzędnych obróbki. Jest on ukazany jako trzy strzałki, zielona wskazuje oś X, Niebieska oś Y, a czerwona oś Z. 9. Kliknij Ustaw Zero z zakładki Ustawienia. 10. Ustaw początek układu współrzędnych Na półfabrykacie, Płaszczyznę zera na środku Z, a Zero na - Zach. 152

153 Definiowanie narzędzi Alibre CAM udostępnia wiele rodzajów narzędzi do frezowania I wiercenia. Dla kaŝdego narzędzia moŝna określić podstawowe parametry: średnica, promień naroŝa, długość narzędzia itp. Wszystkie zdefiniowane narzędzia moŝemy zobaczyć w zakładce Narzędzia. Tworzenie narzędzi W celu obróbki tej części musimy utworzyć 2 narzędzia. 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Narzędzia 153

154 2. Wybierz frez walcowy zaokrąglony. 3. Ustaw nazwę narzędzi BallMill-0.25, zdefiniuj średnicę Diameter = 0.25, ustaw Numer narzędzia =

155 4. Utwórz drugi frez walcowy zaokrąglony o nazwie BallMill-0.125, Średnicy Diameter = 0.125, oraz ostaw numer narzędzia = Kliknij Zapisz nowe narzędzie. Utworzone przez nas narzędzia znajdują się teraz w zakładce Narzędzia. 155

156 Tworzenie 4 osiowej operacji zgrubnej Pierwszym krokiem będzie przygotowanie obróbki zgrubnej, która jest efektywnym sposobem usuwania duŝej objętości materiału i jest dokonywana narzędziem o większej średnicy. Wybór narzędzia 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Operacje i wybierz Ball Mill Wybierz BallMill-0.25 z narzędzi znajdujących się w bibliotece i kliknij OK Definiowanie posuwów i prędkości 1. Wybierz Ustawienia posuwów/prędkości z zakładki Operacje. 156

157 2. Ustaw Szybkość = 5000 rpm, Szybki dojazd, Dojazd, Zagłębianie = 20 in/min, Skrawanie 30 = in/min, Wycofanie & Odjazd = 20 in/min. Płaszczyzna bezpieczna Płaszczyzna bezpieczeństwa jest płaszczyzną z której zaczyna się ruch narzędzia i na której się on kończy. Po odejściu narzędzie porusza się szybko wzdłuŝ tej płaszczyzny do pozycji. 157

158 1. Wybierz Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej z zakładki Operacje. 2. W zakładce 4 Osie ustaw płaszczyznę bezpieczeństwa jako automatyczną 158

159 4 osiowa obróbka zgrubna 1. Wybierz Metody frezowania -> Obróbka 4 osiowa-> 4 oś obróbka zgrubna Jeśli punkt zerowy nie jest ustawiony w środku elementu X, Y & Z, pojawi się okienko ostrzegawcze. NaleŜy zamknąć to okienku klikając Tak 159

160 2. W zakładce Parametry skrawania ustaw Tolerancje wewnętrzną i zewnętrzną = 0.001, Naddatek = 0.005, Wzór skrawania: WzdłuŜ osi, ZigZag, Z dołu do gory. Wartość najniŝszej L = 0 i Wartość najwyŝsza = 3. Krok ścieŝki = 25% średnicy narzędzia. 160

161 3. Przejdź do zakładki Kontrola zagłębiania. 4. Ustaw następujące wartości: a. Poziomy skrawania Góra = 1.1, Dół = 0.25 b. Kontrola zagłębiania 50% średnicy narzędzia 161

162 5. Kliknij Generuj w celu zaakceptowania opcji i utworzenia ścieŝek narzędzia 162

163 Symulacja obróbki 1. Zaznacz nowo powstałą operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu rozpoczęcia. MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Simulation Settings Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno I powrócić do Alibre CAM 163

164 Tworzenie 4 osowej obróbki wykańczającej Do obróbki wykańczającej uŝyjemy narzędzia calowego Ball End Mill. UŜyjemy tych samych wartości Posuwów oraz płaszczyzny bezpiecznej. Wybór narzędzia Otwórz okno Utwórz/Edytuj narzędzie I kliknij zakładkę frez zaokrąglony i wybierz BallMill Kliknij OK w celu wybrania go, jako aktywne narzędzie 4 osiowa obróbka wykańczająca 1. Wybierz Metody frezowania -> Obróbka 4 osiowa-> 4 oś obróbka wykańczające 164

165 2. W zakładce Parametry skrawania ustaw Tolerancje wewnętrzną i zewnętrzną = 0.001, Naddatek =0, Wzór skrawania: Wszerz osi, ZigZag, Z dołu do gory. Wartość najniŝszej L = 0 i Wartość najwyŝsza = 3. Krok śćieŝki = 10% średnicy narzędzia. 3. Kliknij Generuj w celu zaakceptowania opcji i utworzenia ścieŝek narzędzia 165

Tworzenie narzędzi. Narzędzia standardowe

Tworzenie narzędzi. Narzędzia standardowe Tworzenie narzędzi Narzędzia standardowe Tworzenie narzędzia w EdgeCAM odbywa się poprzez wpisanie odpowiednich parametrów definiujące to narzędzie. W tym celu naleŝy wywołać okno magazynu narzędzi i wybrać

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki

1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki 1 1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki 2 1.1. Wprowadzenie To ćwiczenie demonstruje przygotowanie obróbki prostej pryzmatycznej części jak uszczelka z rysunku powyŝej, przy pomocy operacji obróbki 2 ½ osi.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1 Materiał szkoleniowy MTS GmbH 2004 1 ĆWICZENIE "POKRYWA" Zaprogramuj przedstawioną na rysunku "POKRYWĘ" z wykorzystaniem systemu CAD/CAM TOPCAM. Wykonaj następujące zasadnicze czynności: Otwórz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer Instrukcja obsługi RoofCon Viewer 1 Spis treści Spis treści... Fel! Bokmärket är inte definierat. Instalacja... 3 Wybór obiektów... Fel! Bokmärket är inte definierat. PrzybliŜanie... Fel! Bokmärket är

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej rozpoczniemy od wyciągnięcia walca o średnicy 75mm i wysokości 90mm z płaszczyzny xy wykonujemy szkic do wyciągnięcia zamykamy szkic, oraz wprowadzamy wartość

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Cykl Frezowanie Gwintów

Cykl Frezowanie Gwintów Cykl Frezowanie Gwintów 1. Definicja narzędzia. Narzędzie do frezowania gwintów definiuje się tak samo jak zwykłe narzędzie typu frez walcowy z tym ze należy wybrać pozycję Frez do gwintów (rys.1). Rys.1

Bardziej szczegółowo

Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku.

Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku. Adrian Lewandowski nr indeksu 8915 E-g, dn. 18 lipca 2010 Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku. 1. Temat prezentacji.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

SolidWorks ćwiczenie 1

SolidWorks ćwiczenie 1 SolidWorks ćwiczenie 1 Zagadnienia: trójwymiarowa przestrzeń modelu, szkicownik; szkicowanie prostych kształtów na wybranej płaszczyźnie istniejącego modelu, wymiarowanie szkiców (wymiary geometryczne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Modelowanie 3D rdzenia wirnika silnika skokowego

Temat: Modelowanie 3D rdzenia wirnika silnika skokowego Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Temat: Modelowanie 3D rdzenia wirnika silnika skokowego Opracował:

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne MILL Moduł Frezowanie Instrukcja do ćwiczeń

Materiały dydaktyczne MILL Moduł Frezowanie Instrukcja do ćwiczeń ZAKŁAD AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH I INŻYNIERII JAKOŚCI INSTYTUT INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ WYDZIAŁ MECHANICZNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Materiały dydaktyczne MILL Moduł Frezowanie Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD 1. Pobranie rozszerzenia Na stronie logowania do systemu w ramce nowości znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Rozdział 4. Projekt Koparka 1 Szkic adaptacyjny Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Poza użyciem części 3D Inventor umożliwia pracę w modelu trójwymiarowym z płaskimi szkicami, które

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia 7

Grafika komputerowa. Zajęcia 7 Grafika komputerowa Zajęcia 7 Wygląd okna aplikacji programu Corel PhotoPaint Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Tworzenie nowego obrazka Wybór trybu kolorów Określenie

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Podręcznik dla uŝytkowników modułu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarki CNC. Nr 13

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarki CNC. Nr 13 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 13 Obróbka na frezarce CNC DMU60 ze sterowaniem Heidenhain itnc530 Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych 1 Używane w trakcie ćwiczeń moduły programu Autodesk Inventor 2008 Tworzenie złożenia Tworzenie dokumentacji płaskiej Tworzenie części Obserwacja modelu/manipulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie)

Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie) Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie) Ćwiczenia 11 Temat: Podstawy zarządzania projektami w Programie

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu.

WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu. WSTĘP Podręcznik został przygotowany przez firmę Falina Systemy CAD CAM dla użytkowników rozpoczynających pracę z programem SmartCAM v19.6. Materiał informacyjno-szkoleniowy został podzielony na trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H6

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H6 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H6 Programowanie podprogramów i pętli Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CAD/CAM ESPRIT

SYSTEM CAD/CAM ESPRIT SYSTEM CAD/CAM ESPRIT Producentem systemu ESPRIT CAD/CAM jest firma DP Technology. Posiada on modułową budowę, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie środowiska do potrzeb produkcyjnych. Program umożliwia

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Pierwszy kontakt z platformą Moodle z profilu prowadzącego kurs część II wybrane narzędzia do tworzenia zasobów kursu Do tworzenia zasobów naszego kursu wykorzystamy przycisk Włącz tryb edycji : Tematem

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Generowanie tabel na podstawie pliku, utworzonego podczas poprzedniej aktualizacji baz danych oświatowych

Generowanie tabel na podstawie pliku, utworzonego podczas poprzedniej aktualizacji baz danych oświatowych Generowanie tabel na podstawie pliku, utworzonego podczas poprzedniej aktualizacji baz danych oświatowych Zadaniem programu SIO 3.0 jest zebranie danych ze szkół i placówek, funkcjonujących w systemie

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA w ESPRIT CAM wycinarki drutowej EDM

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA w ESPRIT CAM wycinarki drutowej EDM INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA w ESPRIT CAM wycinarki drutowej EDM MATRYCA WYKROJNIKA z rysunku 2D Jak narysować profil i zaprogramować wycinanie Opracował: Jarosław Pietrzak jaroslaw.pietrzak@espritcam.pl ESPRIT

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Spis wybranych poleceń programu kompas-3d

Spis wybranych poleceń programu kompas-3d Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-212-97-52 Spis wybranych poleceń programu kompas-3d www.kompas-3d.pl Widok OdświeŜenie ekranu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

54. Układy współrzędnych

54. Układy współrzędnych 54 54. Układy współrzędnych Współrzędne punktów i dostępne układy współrzędnych na płaszczyźnie (2D) omówiono w rozdziale 8. Współrzędne 2D. W tym rozdziale podane zostaną informacje dodatkowe konieczne

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie części z tworzywa sztucznego

Konstruowanie części z tworzywa sztucznego Przykład Konstruowanie części z tworzywa sztucznego Niniejszy przykład demonstruje pewne możliwości programu IronCAD przy konstruowaniu przykładowego elementu z tworzywa sztucznego. Zamierzeniem tego opracowania

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR START KONIEC 1. Parametry początku i końca cięcia (wpisywanie wartości, lub odczyt bieżącej pozycji): a. punkt start i punkt koniec b. punkt start i długość cięcia 2. Parametr:

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

SolidCAM - najczęściej zadawane pytania

SolidCAM - najczęściej zadawane pytania SolidCAM - najczęściej zadawane pytania 1. Jaka jest liczba programowalnych osi (ile, jakich)? System SolidCAM umożliwia programowanie ścieżek narzędzia w 5 osiach lub więcej, programowanie robotów 6 osiowych,

Bardziej szczegółowo

Pliki z Banku File Transfer Light

Pliki z Banku File Transfer Light Opcja Lista Plików z Banku przedstawia listę zamówień plików, które mogą być pobierane z Danske Banku. Aby obejrzeć listę muszisz stworzyć rejestrację pliku w tym celu wybierz Utwórz ZamówieniePliku. Opcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo