Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki"

Transkrypt

1

2 Pierwsze kroki z Alibre CAM 1.2 Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki Zastosowanie 2 ½ osiowej obróbki kształtowej 2

3 Wprowadzenie To ćwiczenie demonstruje przygotowanie obróbki prostej pryzmatycznej części. Uszczelka z rysunku powyŝej zostanie obrobiona przy pomocy 2 ½ osiowej operacji obróbki. Nawet posiadając model 3D podkładki, moŝemy zaprojektować proces obróbki przy wykorzystaniu tylko krzywych 2D. Czytanie ćwiczenia pomoŝe Ci zrozumieć metodologię i zdobyć wiedzę na temat dodatkowych opcji. Nie zapomnij okresowo zapisywać swojej pracy! MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny plik ćwiczenia. Strategia obróbki uszczelki Do obróbki uszczelki uŝyjemy operacji Obróbki kształtowej z grupy metod frezowania 2 ½ osiowego Część będzie frezowana z kawałka drewna o wymiarach 8 ½ x 5 x ¼ cala przy uŝyciu freza palcowego o średnicy ½ cala. Obrabiany model będzie mocowany przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej. Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzia do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Symulacja ścieŝki narzędzia Wczytanie modelu części UŜyj ikony Otwórz z głównego okna Alibre Design lub wybierz menu Plik -> Otwórz. Nowa część Tworzy nową część. MoŜesz tworzyć element w róŝnych jednostkach, jednak Alibre CAM akceptuje jedynie cale i milimetry. Jednostki te moŝesz w razie potrzeby w łatwy sposób zmieniać przez menu Plik -> Właściwości -> Jednostki i zaznaczenie tej odpowiedniej. 3

4 Otwórz Wczytuje część lub złoŝenie stworzoną w Alibre Design Import Wczytuje część stworzoną w innym programie niŝ Alibre Design 1. Wybierz menu Plik -> Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z standardowego paska 2. Z okna dialogowego Otwórz wybierz plik Gasket.AD_PRT z folderu Tutorials znajdującego się w katalogu instalacyjnym Alibre CAM (domyślna lokalizacja C:\Program Files\MecSoft Corporation\Alibre CAM\Tutorials) 4

5 3. Wczytana część powinna wyglądać następująco. Uwaga: Aby stworzona ścieŝka narzędzia była widoczna w dodatku Alibre CAM naleŝy pracować w trybie widoku cieniowanego. 5

6 Wczytanie zakładki Alibre CAM 1. Wybierz Alibre CAM z paku zadań i kliknij Przeglądarka. Zakładka Alibre CAM została wczytana. MoŜna teraz poruszać się między zakładką CAM, a drzewkiem projektu poprzez kliknięcie danej zakładki na dole okna. Zakładkę Alibre CAM moŝna wyłączyć odznaczając Przeglądarka w pasku zadań. 6

7 Przygotowanie części do obróbki Wybierz zakładkę Ustawienia, pozwala ona na dostęp do opcji ustawień obróbki, wyboru półfabrykatu, ustawienia punktu zerowego oraz ogólnych ustawień Alibre CAM. Ustawienia obróbki 1. Wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie naciśnij Obróbka 7

8 2. Ustaw typ obrabiarki na 3 osiową. Kliknij OK w celu zamknięcia okna ustawień obróbki. Ustawienia opcji postprocesora 3. Wybierz Post z zakładki Ustawienia 8

9 4. Upewnij się, Ŝe są wybrane ustawienia jak poniŝej a. Ustaw folder składowania plików postprocesorów w folderze instalacyjnym Alibre CAM b. Zaznacz Pokazuj okno dialogowe podczas generowania kodu c. Ustaw Notatnik lub WordPad jako program otwierający plik z kodem d. Wciśnij OK w celu zaakceptowania ustawień Tworzenie półfabrykatu 5. Kliknij ikonę Półfabrykat z zakładki Ustawienia, a następnie wybierz z menu, które się rozwinie Półfabrykat prostopadłościenny. 9

10 6. Ta funkcja wywołuje okno Półfabrykat prostopadłościenny. Kliknij teraz Kopiuj gabaryty modelu. Alibre CAM ustawi teraz najmniejszą moŝliwą geometrię półfabrykatu, która pasuje do geometrii modelu. Kliknij OK. 10

11 7. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty prostopadłościan wokół zaimportowanej uszczelki. Uwaga: Jeśli geometria półfabrykatu nie jest widoczna to przejdź do zakładki Operacje i upewnij się czy jest włączone pokazywanie półfabrykatu. Wyrównanie części z półfabrykatem Kiedy półfabrykat jest juŝ utworzony naleŝy ustawić geometrię części względem półfabrykatu 8. Wybierz Wyrównanie części z półfabrykatem z zakładki Ustawienia 11

12 9. Ustaw w Wyrównanie Z Góra, a w Wyrównanie XY - Środek. Definiowanie początku układu współrzędnych Następnym krokiem jest ustawienie początku układu współrzędnych obróbki. Jest on przedstawiony w postaci trzech strzałek: zielona wskazuje oś X, Niebieska oś Y, a czerwona oś Z. 10. Kliknij Ustaw zero z zakładki Ustawienia. 12

13 11. Ustaw początek układu współrzędnych Na półfabrykacie, Płaszczyzna zera na Środku Z, a Zero w Pd. Zach naroŝniku. 13

14 Definiowanie narzędzi Alibre CAM udostępnia wiele rodzajów narzędzi do frezowania i wiercenia. Dla kaŝdego narzędzia moŝna określić podstawowe parametry: średnica, promień naroŝa, długość narzędzia itp. Wszystkie zdefiniowane narzędzia moŝemy zobaczyć w zakładce Narzędzia. Tworzenie narzędzi Aby wykonać obróbkę części zdefiniujemy teraz narzędzie - frez palcowy o średnicy ½ cala. 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Narzędzia 2. Wybierz rodzaj narzędzia jako Frez Walcowy 14

15 3. Wpisz nazwę narzędzia jako FlatMill-0.5, zdefiniuj średnicę narzędzia = 0.5, ustaw Numer narzędzia = 1 4. Wybierz Zapisz nowe narzędzie. Aby zamknąć okno kliknij OK. Narzędzie zostało utworzone i pojawiło się na liście narzędzi w zakładce Narzędzia 15

16 Stworzenie ścieŝki 2.5 osiowego frezowania Część zostanie utworzona poprzez 2.5 osiowe frezowanie w dwóch operacjach. Wewnętrzne profile będą tworzone w pierwszej kolejności, zewnętrzne w drugiej. Wybór narzędzia 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Operacje i wybierz Flat Mill Wybierz FlatMill-0.5 z narzędzi znajdujących się w bibliotece i kliknij OK, aby wybrać je jako aktywne. 16

17 Definiowanie posuwów i prędkości 1. Wybierz Ustawienia posuwów/prędkości z zakładki Operacje. 2. Ustaw: Szybkość wrzeciona = 5000 obr/min; Szybki dojazd, Dojazd, Zagłębianie = 20 in/min; Skrawanie 30 = in/min; Wycofanie, Odjazd = 20 in/min. 3. Kliknij OK w celu zaakceptowania ustawień. 17

18 Płaszczyzna bezpieczna Płaszczyzna bezpieczeństwa jest płaszczyzną z której zaczyna się ruch narzędzia i na której się on kończy. Po odejściu narzędzie porusza się szybko wzdłuŝ tej płaszczyzny do pozycji. 1. Wybierz Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej z zakładki Operacje. 2. Ustaw płaszczyznę bezpieczeństwa jako automatyczną. 18

19 Wybór regionów Regiony to szkice występujące w modelu, a takŝe szkice stworzone w Alibre Design, istniejące w stworzonej części, jednak nie naleŝące do jej geometrii. Wybór regionów do obróbki 2.5 osiowej słuŝy innym celom niŝ w obróbce 3 osiowej. W obróbce 2.5 osiowej wybór regionów determinuje obszar, który ma być frezowany. Część i półfabrykat nie są brane pod uwagę, a narzędzie powiązane jest z osią Z. Zatem region przedstawia krzywą po której porusza się narzędzie, a jego geometria jest rzutowana na półfabrykacie. 1. Wybierz Zaznacz Regiony z zakładki Operacje Uruchomi się okno, jak poniŝej. 19

20 2. Zaznacz Sketch<2> jako region profilu. a. Naciśnij prawym przyciskiem myszy krawędź wewnętrznego koła i wybierz zaawansowane wybieranie. b. Z listy wyboru wybierz Sketch<2>. 20

21 c. Sketch<2> jest teraz podświetlony i dodany do listy d. Kliknij OK w celu zaakceptowania wybranych regionów. Uwaga: Jeśli nie da się zaznaczyć szkicu, to z menu Alibre Design wybierz Narzędzia -> Zaznaczone filtry i upewnij się, Ŝe Szkice 2D są zaznaczone. 21

22 2.5 osiowa obróbka kształtowa 1. Wybierz Metody frezowania -> Obróbka 2.5 osi -> Obróbka kształtowa 2. Ustaw: Naddatek = 0, Kierunek skrawania - WspółbieŜnie, Obrabiaj krzywe zamknięte - Na zewnątrz. Te ustawienia zapewniają: a. Otwarte krzywe zawsze są cięte od lewej b. Zamknięte krzywe są cięte zawsze od wewnątrz 22

23 23

24 3. Kliknij zakładkę Poziomy i ustaw: Całkowitą głębokość skrawania= 0.125, Zgrubnie = 0.125, Przejście zgrubne =

25 4. Zmień na zakładkę Wejście/Wyjście i ustaw: długość ruchu dojazdowego = 0, Promień ruchu zagłębienia = 0, przejście szybkie na płaszczyźnie bezpiecznej 25

26 5. Przejdź na zakładkę Wyjście i ustaw: Promień ruchu wycofania = 0, Ruch odjazdowy = Zaakceptuj wszystkie ustawienia klikając Generuj, po czym zostanie utworzona ścieŝka narzędzia 7. Operacja 2.5 osiowej obróbki pokazała się w okienku operacji 26

27 8. Klikając na nazwie prawym przyciskiem myszy moŝemy ją zmienić. Wpisz Inner Profile Symulacja obróbki Upewnij się, Ŝe operacja jest zaznaczona w menu Operacje 1. Zaznacz operacje Inner Profile i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu rozpoczęcia 27

28 Uwaga: MoŜesz pauzować/zatrzymywać, lub oglądać krokowo symulacje przy uŝyciu dostępnych przycisków kontrolnych. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji. 3. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM Tworzenie operacji 2.5 osiowej dla zewnętrznego zarysu Przy tworzeniu zewnętrznego zarysu będą uŝyte te same narzędzia, a takŝe właściwości obróbki Wybór regionów 1. W zakładce operacje wybierz Zaznacz regiony i odznacz Sketch<2> jeśli jest na liście. MoŜesz to zrobić klikając gdziekolwiek poza modelem. 28

29 2. Zaznacz Sketch<3> jako region. a. Kliknij na zewnętrzną krawędź uszczelki. b. Prawym przyciskiem zaznacz Zaawansowane opcje wybierania. c. Teraz wybierz Sketch <3> z listy. d. Sketch<3> jest teraz podświetlony i dodany do listy regionów. 29

30 Uwaga: Jeśli nie da się zaznaczyć szkicu, to z menu Alibre Design Narzędzia -> Zaznaczone filtry i upewnij się, Ŝe Szkice 2D są zaznaczone. Wybranie regionów nie będzie moŝliwe jeśli zostawimy opcję jako niezaznaczoną. 2.5 osiowe profilowanie 1. Z zakładki Operacje wybierz: Metoda frezowania -> Obróbka 2.5 osiowa-> obróbka kształtowa 2. W parametrach upewnij się, Ŝe: Naddatek jest równy 0, Kierunek skrawania - WspółbieŜnie, Obrabiaj krzywe zamknięte - Na zewnątrz. 30

31 3. Kliknij zakładkę Poziomy i ustaw: Całkowitą głębokość skrawania= 0.125, Zgrubnie = 0.125, Przejście zgrubne = Zmień na zakładkę Wejście/Wyjście i ustaw: Długość ruchu dojazdowego = 0, Promień ruchu zagłębienia = 0, przejście szybkie na płaszczyźnie bezpiecznej. 5. Przejdź na zakładkę Wyjście i ustaw: Promień ruchu wycofania = 0, Ruch odjazdowy= Zaakceptuj wszystkie ustawienia klikając Generuj, po czym zostaje utworzona ścieŝka przejścia narzędzia 31

32 7. Zmień nazwę nowo utworzonej operacji na Outer Profile. 32

33 Symulacja obróbki Upewnij się, Ŝe operacja jest zaznaczona w menu Operacje 1. Zaznacz operacje Outer Profile i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji. 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji. 3. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM 33

34 Generowanie kodu NC Kiedy ścieŝka narzędzia jest juŝ utworzona, moŝliwe jest wysłanie kodu NC na określoną obrabiarkę. Alibre CAM Standard oferuje zestaw postprocesowów do wyboru, kaŝdy z nich jest zapisany pod rozszerzeniem *.spm, moŝna je znaleźć w katalogu Posts w folderze instalacyjnym Alibre CAM. 1. W zakładce Operacje wybierz Operacje Obróbki i kliknij Wyślij kod NC 2. Ustaw folder w którym zostanie zapisany kod, a takŝe jego nazwę. Następnie kliknij dwa razy na post-processor, którego chcesz uŝyć (np Haas). Teraz moŝesz otworzyć ten plik edytorem tekstu (domyślnie Notepad em). W pliku zapisany jest G-kod ze ścieŝką narzędza. 34

35 Samouczek 2: Obróbka podpory słupa Zastosowanie: 2.5 osiowe planowanie, Obróbka kieszeni, Obróbka otworów, Metody profilowanej ścieŝki narzędzia 35

36 Wprowadzenie Ten samouczek pokazuje sposób przygotowania procesu obróbki dla pryzmatycznej części jak np. ta podstawa. Do przygotowania obróbki zostaną wykorzystane operacje z grupy 2 ½ osi (pomimo, Ŝe posiadamy model 3D). PoniewaŜ część jest pryzmatyczna moŝemy uŝyć krzywych 2D bez konieczności korzystania z powierzchni modelu. Ten samouczek wprowadza uŝytkownika w operacje 2 ½ osi dla części obrabianych z jednej strony. Podczas projektowania procesu skorzystamy z operacji: obróbka czołowa, kształtowanie, obróbka kieszeni oraz obróbka otworów. Poszczególne kroki ćwiczenia mają wprowadzenie i wyjaśnienie. Przeczytanie tego ćwiczenia pomoŝe Ci zrozumieć metodologię i zdobyć wiedzę na temat dodatkowych opcji. Nie zapomnij okresowo zapisywać swojej pracy! MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny plik ćwiczenia. Strategia obróbki części Zaprogramujemy obróbkę części uŝywając tylko operacji 2 ½ osi Półfabrykatem dla części jest miękkie drewno o rozmiarach 5.5 x 3.25 x Półfabrykat będzie mocowany do stołu obrabiarki przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej Część będzie obrabiana frezem palcowym o średnicy ¼ Kolejność operacji: Na początku obrobimy zewnętrznie półfabrykat operacją 2.5 osiową czołową W kolejnym kroku przeprowadzimy obróbkę wewnątrz wyciągnięcia. UŜyjemy operację 2.5 osiową - kieszeni, która jest odpowiednia do usuwania materiału wewnątrz wskazanego regionu. Kolejnym krokiem będzie obróbka otworów. PoniewaŜ otwory są okrągłe, wykorzystamy operację 2.5 osiową otworów. Zostaną wykonane dwie operacje, poniewaŝ otwór jest stopniowany. Ostatnią operacją będzie odcięcie części od półfabrykatu korzystając z operacji 2.5 osiowej - kształtowej Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzia do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Symulacja ścieŝki narzędzia 36

37 Wczytanie modelu części Wybierz menu Plik -> Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z standardowego paska Alibre Design. 1. Wybierz menu Plik -> Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z standardowego paska. 2. Z okna dialogowego Otwórz wybierz ShaftBase.AD_PRT znajdującego się w katalogu instalacyjnym Alibre CAM (domyślna lokalizacja C:\Program Files\MecSoft Corporation\Alibre CAM\Tutorials \Alibre CAM\Tutorials) 3. Wczytana część powinna wyglądać następująco. 37

38 Wczytanie zakładki Alibre CAM 1. Z zakładki Alibre CAM kliknij Przeglądarka. Zakładka Alibre CAM została wczytana. MoŜna teraz zmieniać między zakładką CAM, a drzewkiem projektu poprzez klikanie przycisków na dole okna. MoŜna ja wyłączyć odznaczając Przeglądarka w Alibre CAM znajdującym się w pasku zadań. Przygotowanie części do obróbki Wybierz zakładkę Ustawienia, pozwala ona na dostęp do opcji ustawień obróbki, wyboru półfabrykatu, ustawienia punktu zerowego oraz ogólnych ustawień Alibre CAM. 38

39 Ustawienia obróbki 1. Wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie naciśnij Obróbka 2. Ustaw typ obrabiarki na 3 osiową 39

40 Tworzenie półfabrykatu 3. Kliknij ikonę Półfabrykat z zakładki Ustawienia, a następnie kliknij Półfabrykat prostopadłościenny z menu, które się rozwinie. 4. Ta funkcja wywołuje okno Półfabrykat prostopadłościenny. Kliknij teraz Kopiuj gabaryty modelu. Alibre CAM ustawi teraz najmniejszą moŝliwą geometrię półfabrykatu, która pasuje do geometrii. Kliknij OK. 40

41 5. Wpisz określone wymiary: Długość = 5.5, Szerokość = 3.25, Wysokość = Następnie kliknij OK w celu stworzenia półfabrykatu. 6. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty prostopadłościan wokół zaimportowanej uszczelki. Uwaga: Jeśli geometria półfabrykatu nie jest widoczna to przejdź do zakładki Operacje i upewnij się czy jest włączone pokazywanie półfabrykatu. Wyrównanie części i półfabrykatu Kiedy półfabrykat jest juŝ utworzony naleŝy ustawić geometrię części względem półfabrykatu. 6. Wybierz Wyrównanie części z półfabrykatem z zakładki Ustawienia 41

42 7. Ustaw: Wyrównanie Z Góra, Wyrównanie XY - Środek. Teraz półfabrykat został wyrównany i wygląda jak na rysunku poniŝej 42

43 Definiowanie początku układu współrzędnych Następnym krokiem jest ustawienie początku układu współrzędnych obróbki. Jest on ukazany jako trzy strzałki, zielona wskazuje oś X, Niebieska oś Y, a czerwona oś Z. 8. Kliknij Ustaw Zero z zakładki Ustawienia. 43

44 9. Ustaw: Początek układu współrzędnych - Na półfabrykacie, Płaszczyzna Zera - NajwyŜsza Z, PołoŜenie Zera - Pd. Zach. 44

45 Definiowanie narzędzi Alibre CAM udostępnia wiele rodzajów narzędzi do frezowania i wiercenia. Dla kaŝdego narzędzia moŝna określić podstawowe parametry: średnica, promień naroŝa, długość narzędzia itp. Wszystkie zdefiniowane narzędzia moŝemy zobaczyć w zakładce Narzędzia. Tworzenie narzędzi Aby wykonać obróbkę części zdefiniujemy teraz narzędzie - frez palcowy o średnicy 0.25 cala. 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Narzędzia 2. Wybierz jako rodzaj narzędzia Frez Walcowy 3. Wpisz: Nazwa narzędzia - FlatMill-0.25, Średnica narzędzia = 0.25, Numer narzędzia = 1. 45

46 4. Wybierz Zapisz Nowe Narzędzie. Kliknij OK, Ŝeby zamknąć okno. Narzędzie zostało utworzone i pojawiło się na liście narzędzi w zakładce Narzędzia. 46

47 Tworzenie ścieŝki 2.5 osiowego planowania Część zostanie utworzona w operacji 2.5 osiowego frezowania w dwóch operacjach. Wewnętrzne profile będą tworzone pierwsze, zewnętrzne jako drugie Wybór narzędzia 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Operacje i wybierz Flat Mill

48 2. Wybierz FlatMill-0.25 z narzędzi znajdujących się w bibliotece i kliknij OK aby dokonać wyboru. Definiowanie posuwów i prędkości 3. Wybierz Ustawienia posuwów/prędkości z zakładki Operacje. 48

49 4. Ustaw: Szybkość = 5000 rpm; Szybki dojazd, Dojazd, Zagłębianie = 20 in/min; Skrawanie 30 = in/min; Wycofanie, Odjazd = 20 in/min. 49

50 Płaszczyzna bezpieczna Płaszczyzna bezpieczeństwa jest płaszczyzną (ustawioną w określonej wysokości na osi Z), z której zaczyna się ruch narzędzia i na której się on kończy. Po odejściu narzędzie porusza się szybko wzdłuŝ tej płaszczyzny do następnej pozycji dojazdowej. 5. Wybierz Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej z zakładki Operacje 6. Ustaw płaszczyznę bezpieczną jako automatyczną. 50

51 Wybór regionów Regiony to szkice występujące w modelu, a takŝe szkice stworzone w Alibre Design istniejące w stworzonej części, jednak nie naleŝące do jej geometrii. 1. Wybierz Zaznacz Regiony z zakładki Operacje Uruchomi się okienko, jak poniŝej. 2. Zaznacz Sketch <6> i Sketch <7> jako region obróbki. a. Aby wybrać Sketch <6> naciśnij prawym przyciskiem myszy krawędź i zaznacz Zaawansowane opcje wybierania 51

52 b. Wybierz Sketch<6> z listy wyboru. Teraz Sketch<6> jest zaznaczony w wybranych regionach. c. Przytrzymaj klawisz Shift i zaznacz Sketch <7> d. Sketch <6> i Sketch <7> są teraz dodane do listy wybranych regionów e. Kliknij OK, aby zaakceptować wybrane regiony. Uwaga: Jeśli nie da się zaznaczyć szkicu, to z Alibre Design Menu Narzędzia -> Zaznaczone filtry i upewnij się, Ŝe Szkice 2D są zaznaczone. 52

53 2.5 - osiowa obróbka czołowa 1. Wybierz metody frezowania -> 2.5 osiowe frezowanie -> Obróbka czołowa 53

54 2. W zakładce parametry ustaw: Tolerancja = 0.001, Naddatek = 0, Obróbka wysp, Kierunek skrawania - Mieszane. 54

55 3. Przejdź do zakładki Poziomy. 4. Ustaw: Całkowita gł. = 0.375, Zgrubnie = 0.375, Przejście zgrubne=

56 5. Przejdź do zakładki Wejście / Wyjście i zostaw domyślne ustawienia 6. Zaakceptuj wszystkie ustawienia klikając Generuj, po czym zostaje utworzona ścieŝka narzędzia 56

57 7. Operacja 2.5 osiowej obróbki pokazała się w okienku Operacje Symulacja obróbki 1. Zaznacz nowo powstałą operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 57

58 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu jej rozpoczęcia MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji 3. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM 58

59 Tworzenie operacji 2.5 osiowej - kieszeniowej Przy tworzeniu zewnętrznego zarysu będą uŝyte te same narzędzia, a takŝe właściwości obróbki. Wybór regionów 1. W zakładce Operacje wybierz Zaznacz regiony i odznacz Sketch<6> i Sketch <7> jeśli są wybrane. MoŜesz to zrobić klikając gdziekolwiek poza modelem. 2. Teraz zaznacz Sketch<5> jako region obróbki. a. Kliknij prawym przyciskiem mysz i wybierz Zaawansowane wybieranie. b. Wybierz Sketch <5>. Zostanie on zaznaczony i wyświetlony w liście wybranych regionów 59

60 c. Kliknij OK w celu zaakceptowania wyboru Uwaga: Jeśli nie da się zaznaczyć szkicu, to z Alibre Design Menu Narzędzia -> Zaznaczone filtry i upewnij się, Ŝe Szkice 2D są zaznaczone. 60

61 2.5 osiowa obróbka kieszeni 1. Z zakładki Operacje wybierz: Metoda frezowania -> Obróbka 2.5 osi -> Obróbka kieszeni 2. W zakładce Parametry ustaw: Tolerancja = 0.001, Naddatek = 0, Z odsunięciem, kierunek skrawania - WspółbieŜne. 61

62 3. Przejdź do zakładki Poziomy. 4. Ustaw: Całkowitą gł. = 0.25, Zgrubnie = 0.25, Przejście zgrubne =

63 5. Przejdź do zakładki Wejście/Wyjście. 6. Zaakceptuj wszystkie ustawienia klikając Generuj, po czym zostaje utworzona ścieŝka przejścia narzędzia. 7. Operacja 2.5 osiowej obróbki kieszeni jest teraz pokazana w zakładce Operacje. Pokazane zostały takŝe ścieŝki narzędzia. 63

64 Symulacja obróbki 1. Upewnij się, Ŝe operacja jest zaznaczona w menu Operacje 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu rozpoczęcia. 3. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM 64

65 Frezowanie otworów Przy tworzeniu zewnętrznego zarysu będą uŝyte te same narzędzia, a takŝe właściwości obróbki Zaznaczenie regionów 1. W zakładce Operacje wybierz Zaznacz regiony i odznacz Sketch<5> jeśli jest na liście. MoŜesz to zrobić klikając gdziekolwiek poza modelem 2. Zaznacz Sketch<2> jako region. a. Kliknij na zewnętrzną krawędź kola i zaznacz Zaawansowane opcje wybierania b. Teraz wybierz Sketch <2> z listy. Sketch<2> jest teraz podświetlony i dodany do listy regionów. Uwaga: Jeśli nie da się zaznaczyć szkicu, to z Alibre Design Menu Narzędzia -> Zaznaczone filtry i upewnij się, Ŝe Szkice 2D są zaznaczone. 65

66 c. Kliknij OK, aby akceptować wybór. Obróbka otworów 1. Wybierz Metody frezowania -> Obróbka 2.5 osi -> Obróbka otworów 66

67 2. W zakładce Parametry skrawania ustaw następujące wartości a. Tolerancja = 0.001, b. Głębokość = , c. Średnica = 0.5, d. Kierunek skrawania WspółbieŜne e. Krok ścieŝki 25 % Średnicy narzędzia 67

68 3. Przejdź do zakładki Poziomy 4. Ustaw: Kontrola zagłębiania - 50% Średnicy narzędzia 68

69 5. Przejdź do zakładki Wejście/Wyjście. a. Ustaw Średnicę spirali = b. Wysokość Skoku linii śrubowej = 0.1 c. Długość dojazdu =

70 6. Zaakceptuj wszystkie ustawienia klikając Generuj, po czym zostaje utworzona ścieŝka narzędzia. Symulacja obróbki Upewnij się, Ŝe operacja jest zaznaczona w menu Operacje 1. Zaznacz operację Hole Pocketing i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu rozpoczęcia 70

71 MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM 71

72 Obróbka otworów #2 Przy tworzeniu zewnętrznego zarysu będą uŝyte te same narzędzia, a takŝe właściwości obróbki Kopiowanie wcześniej zdefiniowanej operacji 1. Zaznacz operację, która przed chwilą stworzyłeś, kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj 2. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wklej 3. Teraz na drzewku będą widoczne dwie takie same operacje Zaznaczanie regionów 4. Rozwiń ostatnią operację i kliknij dwa razy na Regiony. 5. Kliknij poza modelem w celu odznaczenia Sketch<2>. 6. Teraz zaznacz Sketch<8> jako nowy region obróbki. a. Kliknij krawędź wewnętrznego koła prawym przyciskiem myszy i zaznacz Zaawansowane opcje wybierania. 72

73 b. Wybierz Sketch <8>. Zaznaczony region jest teraz podświetlony dodany dodany do listy regionów. c. Kliknij OK w celu zaakceptowania wyboru. Uwaga: Jeśli nie da się zaznaczyć szkicu, to z Alibre Design Menu Narzędzia -> Zaznaczone filtry i upewnij się, Ŝe Szkice 2D są zaznaczone. 73

74 7. Kliknij dwa razy w Parametry i ustaw: Głębokość = , Średnica = W zakładce Poziomy zostaw wartości. 74

75 9. W zakładce Wejście/Wyjście ustaw: Średnica spirali = Kliknij Generuj. ŚcieŜka zostanie teraz utworzona i wyświetlona. 75

76 Symulacja obróbki Upewnij się, Ŝe operacja jest zaznaczona w menu Operacje 1. Zaznacz ostatnio wykonaną operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja Wybranych operacji w celu rozpoczęcia MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM 76

77 Obróbka profilu zewnętrznego UŜyjemy teraz 2.5 osiowej obróbki kształtowej w celu wykonania obróbki profilu zewnętrznego. UŜyjemy tego samego narzędzia oraz parametrów obróbki co w poprzednich operacjach. Zaznaczenie regionów 1. W zakładce Operacje wybierz Zaznacz regiony i odznacz Sketch<8> jeśli jest zaznaczony. MoŜesz to zrobić klikając gdziekolwiek poza modelem 2. Zaznacz Sketch<9> jako region obróbki. a. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zewnętrzną krawędź obiektu. b. Zaznacz Zaawansowane opcje wybierania. c. Wybierz Sketch <9>. d. Sketch<9> jest teraz podświetlony i dodany do listy regionów. e. Kliknij OK w celu akceptacji. 77

78 2.5 osiowa obróbka kształtowa 3. W zakładce Operacje wybierz, Metoda frezowania-> 2.5 osiowe frezowanie-> Obróbka kształtowa 4. W zakładce Parametry skrawania ustaw: Naddatek = 0, Kierunek skrawania - WspółbieŜny, Obrabiaj krzywe zamknięte - na zewnątrz 5. W zakładce Poziomy, ustaw: Całkowitą głębokość = 0.25, Zgrubnie = 0.25, przejście zgrubne= W zakładce Wejście/Wyjście ustaw: Długość ruchu dojazdowego = O, Kąt ruchu zagłębienia= 0, Przejście szybkie na płaszczyźnie bezpiecznej. 7. W zakładce wyjście kąt ruchu odjazdowego = O, Ruch wycofania= Zaakceptuj wybrane wartości klikając przycisk Generuj. 78

79 Symulacja obróbki 1. Zaznacz ostatnio wybraną operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu jej rozpoczęcia 3. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM 79

80 Generowanie kodu NC Kiedy ścieŝka narzędzia są juŝ utworzona, moŝliwe jest wysłanie kodu NC na określoną obrabiarkę. Alibre CAM Standard oferuje zestaw post-procesowów do wyboru, kaŝdy z nich jest zapisany pod rozszerzeniem *.spm, moŝna je znaleźć w katalogu Posts w folderze instalacyjnym Alibre CAM. 1. W zakładce Operacje wybierz Operacje Obróbki i kliknij Wyślij kod NC 2. Ustaw folder w którym zostanie zapisany kod, a takŝe jego nazwę. Następnie kliknij dwa razy na post-processor, którego chcesz uŝyć (np Haas). Teraz moŝesz otworzyć ten plik edytorem tekstu (domyślnie Notepad em), w pliku tym są zapisane wszystkie G-kody ścieŝek narzędzi. 80

81 Samouczek 3: Frezownie 3 osiowe Zastosowanie 3 osiowych zgrubnych i wykańczających operacji obróbki 81

82 Wprowadzenie To ćwiczenie ilustruje obróbkę elementu formy z wykorzystaniem operacji frezowania w 3 osiowego i wprowadza uŝytkownika do korzystania z takich strategii jak: obróbka zgrubna, wierszowanie wykańczające oraz obróbka wykańczająca. Instrukcja ćwiczenia jest napisana krok po kroku i zawiera opisy, które pomogą Ci zrozumieć metodologie ćwiczenia i dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych funkcji. Nie zapominaj o okresowym zapisywaniu swojej pracy. MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny bez zmian. Strategia obróbki Do obróbki modelu uŝyjemy operacji z grupy 3 osi. Część będzie frezowana z kawałka drewna o wymiarach 5.5 x 6.5 x 1.25 cala. Obrabiany model będzie mocowany przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej lub uchwytu. Model będzie obrabiany z wykorzystaniem frezów: palcowego o średnicy 0.5, 0.25 oraz freza kulistego o średnicy Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzi do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Generowanie ścieŝki narzędzi Symulacja ścieŝki narzędzia 82

83 Wczytanie modelu części 1. Wybierz menu Plik -> Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z standardowego paska Alibre Design. 2. Z okna dialogowego Otwórz wybierz 3DMold.AD_PRT znajdującego się w katalogu instalacyjnym Alibre CAM (domyślna lokalizacja C:\Program Files\MecSoft Corporation\Alibre CAM\Tutorials \Alibre CAM\Tutorials) 3. Wczytana część powinna wyglądać. 83

84 Wczytanie zakładki Alibre CAM 4. Wybierz Alibre CAM z paku zadań i kliknij Przeglądarka. Zakładka Alibre CAM została wczytana. MoŜna teraz zmieniać między zakładką CAM, a drzewkiem projektu poprzez klikanie przycisków na dole okna. MoŜna ja wyłączyć odznaczając Przeglądarka w Alibre CAM znajdującym się w pasku zadań. Przygotowanie części do obróbki Wybierz zakładkę Ustawienia, pozwala ona na dostęp do opcji ustawień obróbki, wyboru półfabrykatu, ustawienia punktu zerowego oraz ogólnych ustawień Alibre CAM. 84

85 Ustawienia obróbki 1. Wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie naciśnij Obróbka 2. Ustaw typ obrabiarki na 3 osiową. 85

86 Tworzenie półfabrykatu 3. Kliknij ikonę Półfabrykat z zakładki Ustawienia, a następnie kliknij Półfabrykat prostopadłościenny z menu, które się rozwinie.. Ta funkcja wywołuje okno Półfabrykat prostopadłościenny 86

87 4. Wpisz następujące wymiary: Długość = 5.5, Szerokość = 6.50 Wysokość = I kliknij OK. 5. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty prostopadłościan wokół zaimportowanej części. Uwaga: Jeśli geometria półfabrykatu nie jest widoczna to przejdź do zakładki Operacje i upewnij się czy jest włączone pokazywanie półfabrykatu. 87

88 Wyrównanie części i półfabrykatu Kiedy półfabrykat jest juŝ utworzony naleŝy ustawić geometrię części względem półfabrykatu 6. Wybierz wyrównanie części względem półfabrykatu z zakładki Ustawienia 7. Ustaw: Wyrównanie Z Dół, Wyrównanie XY - Środek. 88

89 Definiowanie początku układu współrzędnych Następnym krokiem jest ustawienie początku układu współrzędnych obróbki. Jest on ukazany jako trzy strzałki, zielona wskazuje oś X, Niebieska oś Y, a czerwona oś Z. 8. Kliknij Ustaw Zero z zakładki Ustawienia. 89

90 9. Ustaw: Początek układu współrzędnych - Na półfabrykacie, Płaszczyznę zera NajwyŜszy Z, PołoŜenie Zera - Pd. Zach 90

91 Definiowanie narzędzi Alibre CAM udostępnia wiele rodzajów narzędzi do frezowania i wiercenia. Dla kaŝdego narzędzia moŝna określić podstawowe parametry: średnica, promień naroŝa, długość narzędzia itp. Wszystkie zdefiniowane narzędzia moŝemy zobaczyć w zakładce Narzędzia. Tworzenie narzędzi W celu wykonania naszej części stworzymy następujące narzędzia: frez palcowy o średnicy 0,5 cala, frez walcowy z zaokrąglonymi krawędziami czoła o średnicy 0.25 cala. 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Narzędzia 2. Wybierz jako rodzaj narzędzia Frez Walcowy 91

92 3. Wpisz: Nazwa narzędzia - FlatMill-0.5, Średnica narzędzia = 0.5, Numer narzędzia = Kliknij Zapisz nowe narzędzie Tworzenie nowego narzędzia - frez walcowy z zaokrąglonymi krawędziami czoła 5. Wybierz frez walcowy z zaokrąglonymi krawędziami czoła. 6. Zmień nazwę na BallMill-0.25, Średnica = 0.25, Numer narzędzia = 2. 92

93 7. Kliknij Zapisz nowe narzędzie Utworzone przez nas narzędzia znajdują się teraz w zakładce Narzędzia. 93

94 Tworzenie 3 osiowej operacji kształtowanie zgrubne Pierwszym krokiem będzie przygotowanie obróbki zgrubnej, która jest efektywnym sposobem usuwania duŝej objętości materiału i jest dokonywana narzędziem o większej średnicy. Wybór narzędzia 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Operacje i wybierz Flat Mill Wybierz FlatMill-0.5 z narzędzi znajdujących się w bibliotece i kliknij OK w celu wybrania ich jako aktywne. 94

95 Definiowanie posuwów i prędkości 1. Wybierz Ustawienia posuwów/prędkości z zakładki Operacje. 2. Ustaw: Szybkość = 5000 rpm; Szybki dojazd, Dojazd, Zagłębianie = 20 in/min; Skrawanie 30 = in/min; Wycofanie, Odjazd = 20 in/min. 95

96 Płaszczyzna bezpieczna Płaszczyzna bezpieczeństwa jest płaszczyzną z której zaczyna się ruch narzędzia i na której się on kończy. Po odejściu narzędzie porusza się szybko wzdłuŝ tej płaszczyzny do pozycji dojazdowej. 1. Wybierz Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej z zakładki Operacje. 2. Ustaw Płaszczyznę bezpieczeństwa jako automatyczną. 96

97 3 osiowe kształtowanie zgrubne 1. Wybierz Metody frezowania -> Obróbka 3 osiowa -> Kształtowanie zgrubne Otworzy się okno definiowania operacji obróbki zgrubnej 3 osiowej 2. W zakładce Parametry skrawania ustaw: Tolerancja wewnętrzna i zewnętrzna = 0.01, Naddatek = 0.025, Frezowanie - obróbka kieszeni, Kierunek skrawania - Mieszane. 97

98 3. Przejdź do zakładki Poziomy 4. Ustaw: Kontrola zagłębiania - 50% Średnicy narzędzia, Porządek skrawania - Poziom pierwszy. 98

99 5. Przejdź do zakładki Zagłębianie/Wycofanie. 6. Zostaw domyślne wartości. 7. Kliknij Generuj w celu zaakceptowania opcji i utworzenia ścieŝek narzędzia 99

100 Operacja 3 osiowej obróbki pokazała się w okienku Operacje, widać takŝe ścieŝkę narzędzia. Symulacja obróbki 1. Zaznacz nowo powstałą operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu rozpoczęcia 100

101 MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM Tworzenie 3 osiowej operacji wykańczającej Utworzymy teraz operację wykańczającą przy wykorzystaniu strategii wierszowania wykańczającego frezem walcowym z zaokrąglonymi krawędziami czoła o średnicy Ta operacja jest efektywną metodą obróbki wykańczającej lub półwykańczającej. UŜywana jest przewaŝnie, gdy powierzchnia części jest relatywnie płaska. Narzędzie porusza się (w płaszczyźnie XY) po równoległych liniach zmieniają wysokość w osi Z adekwatnie do kształtu części obrabianej. 101

102 Wybór narzędzia Przejdź do zakładki Operacje 1. Otwórz okno Utwórz/Edytuj narzędzie 2. Wybierz zakładkę freza walcowego z zaokrąglonymi krawędziami czoła, i zaznacz BallMill Następnie kliknij OK w celu wybrania tego narzędzia jako aktywne. 3 osiowe Wierszowanie wykańczające 1. Wybierz Metody frezowania -> 3 osiowa obróbka -> Wierszowanie wykańczające 102

103 2. Z zakładki Parametry skrawania ustaw: Tolerancja wewnętrzna i zewnętrzna = 0.001, Naddatek= Krok ścieŝki = 10% średnicy narzędzia 4. Pozostaw pozostałe parametry jako domyślne i kliknij Generuj w celu stworzenia ścieŝek przejścia narzędzia 103

104 Utworzona operacja została dodana do zakładki Operacje, a ścieŝka narzędzia pokazana na modelu Symulacja obróbki 1. Zaznacz nowo powstałą operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symuluj w celu rozpoczęcia symulacji zaznaczonych operacji. 104

105 MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM. 105

106 Generowanie kodu NC Kiedy ścieŝki przejść narzędzi są juŝ utworzone, moŝliwe jest wysłanie kodu NC na określoną obrabiarkę. Alibre CAM Standard oferuje zestaw post-procesowów do wyboru, kaŝdy z nich jest zapisany pod rozszerzeniem *.spm, moŝna je znaleźć w katalogu Posts w folderze instalacyjnym Alibre CAM. 1. W zakładce Operacje wybierz Operacje Obróbki i kliknij Wyślij kod NC 2. Ustaw folder w którym zostanie zapisany kod, a takŝe jego nazwę. Następnie kliknij dwa razy na post-processor, którego chcesz uŝyć (np Haas). Teraz moŝesz otworzyć ten plik edytorem tekstu (domyślnie Notepad em), w pliku tym są zapisane wszystkie G-kody ścieŝek narzędzi 106

107 Samouczek 4: Obróbka pozostałego naddatku Zastosowanie 3 osiowych metod: obróbki ołówkowej oraz obróbki resztek 107

108 Wprowadzenie To ćwiczenie ilustruje obróbkę elementu z wykorzystaniem operacji frezowania 3 osiowego: Ołówkowej i Resztek wgłębień profilu. Instrukcja ćwiczenia jest napisana krok po kroku i zawiera opisy, które pomogą Ci zrozumieć metodologie ćwiczenia i dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych funkcji. Nie zapominaj o okresowym zapisywaniu swojej pracy. MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny bez zmian. Strategia obróbki Do obróbki modelu uŝyjemy operacji z grupy 3 osi. Część będzie frezowana z kawałka drewna o wymiarach 5.5 x 6.5 x 1.25 cala. Obrabiany model będzie mocowany przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej lub uchwytu. Model będzie obrabiany z wykorzystaniem frezów: palcowego o średnicy 0.5, 0.25 oraz freza kulistego o średnicy Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzi do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Generowanie ścieŝki narzędzi Symulacja ścieŝki narzędzia 108

109 Wczytanie modelu części 1. Wybierz menu Plik -> Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z standardowego paska Alibre Design. 2. Z okna dialogowego Otwórz wybierz 3DMold_2.AD_PRT znajdującego się w katalogu instalacyjnym Alibre CAM (domyślna lokalizacja C:\Program Files\MecSoft Corporation\Alibre CAM\Tutorials \Alibre CAM\Tutorials) 3. Wczytana część powinna wyglądać. 109

110 Wczytanie zakładki Alibre CAM 4. Wybierz Alibre CAM z paku zadań i kliknij Przeglądaj. Zakładka Alibre CAM została wczytana. MoŜna teraz zmieniać między zakładką CAM, a drzewkiem projektu poprzez klikanie przycisków na dole okna. MoŜna ja wyłączyć odznaczając Browser w Alibre CAM znajdującym się w pasku zadań. Stworzenie kolejnych w celu obróbki pozostałego naddatku Uwaga: Część juŝ jest obrobiona za pomocą dwóch operacji: kształtowania zgrubnego (Horizontal Roughing) oraz wierszowania wykańczającego (Parallel Finishing). W celu ostatecznej obróbki uŝyjemy dwóch operacji Obróbki ołówkowej i Resztek wgłębień profilu. 110

111 Tworzenie narzędzi 1. Przejdź do zakładki Narzędzia. Są juŝ tam wcześniej utworzone: FlatMill- 0.5 and BallMill Teraz utworzymy BallMill-0.125, którym wykonamy pozostałe operacje. 2. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Narzędzia i kliknij Frez walcowy z zaokrąglonymi krawędziami czoła 3. Zmień nazwę na BallMill-0.125, Średnica = 0.125, Numer narzędzia= 3 i kliknij Zapisz nowe narzędzie. 111

112 4. Kliknij OK, Ŝeby wyjść z tego okna 5. Przejdź do zakładki Operacje. 3 osiowa obróbka ołówkowa 1. Podświetl operację Parallel Finishing. Takie podświetlenie upewnia nas, ze kolejna utworzona operacja będzie stworzona poniŝej podświetlonej 112

113 2. Kliknij Utwórz/Edytuj narzędzie i wybierz BallMill Zostaw takie same ustawienia Posuwów/Prędkości i Płaszczyzny bezpiecznej. 3. Wybierz Obróbka 3 osiowa -> Ołówkowa 113

114 4. Z zakładki Parametry skrawania ustaw: Tolerancja wewnętrzna i zewnętrzna = 0.01, Naddatek =0.0, Kierunek skrawania WspółbieŜne. 5. Przejdź do zakładki Parametry Zaawansowane i pozostaw tam domyślne wartości 6. Przejdź do zakładki Wejście/Wyjście i zmień Przejście szybkie na Płaszczyznę bezpieczną 114

115 7. Kliknij Generuj w celu zaakceptowania powyŝszych ustawień i stworzenia ścieŝek przejścia narzędzia 115

116 Symulacja obróbki 1. Zaznacz nowo powstałą operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu jej rozpoczęcia. MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno i powrócić do Alibre CAM 116

117 3 osiowa obróbka Resztek wgłębień profilu UŜyjemy tego samego narzędzia BallMill-0.125, a takŝe tych samych wartości Posuwów/Prędkości i Płaszczyzny bezpiecznej 1. Wybierz Metody Frezowania -> Obróbka 3 osiowa -> Resztek wgłębień profilu. 2. Z zakładki Parametry skrawania ustaw: Tolerancja wewnętrzna i zewnętrzna = 0.01, Naddatek = Ustaw: Parametry odniesienia narzędzia = 0.25 (To jest średnica narzędzia uŝytego w obróbce kształtowej), Kierunek skrawania - WspółbieŜny 4. Przejdź do zakładki Wejście/Wyjście i zmień Przejście szybkie na 117

118 Płaszczyznę bezpieczną 118

119 5. Kliknij Generuj w celu zaakceptowania powyŝszych ustawień i stworzenia ścieŝki narzędzia. Symulacja obróbki 1. Zaznacz nowo powstałą operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 119

120 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu jej rozpoczęcia MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji. Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno I powrócić do Alibre CAM Generowanie kodu NC Kiedy ścieŝki przejść narzędzi są juŝ utworzone, moŝliwe jest wysłanie kodu NC na określoną obrabiarkę. Alibre CAM Standard oferuje zestaw post-procesowów do wyboru, kaŝdy z nich jest zapisany pod rozszerzeniem *.spm, moŝna je znaleźć w katalogu Posts w folderze instalacyjnym Alibre CAM. 120

121 1. W zakładce Operacje wybierz Operacje Obróbki i kliknij Wyślij kod NC 2. Ustaw folder w którym zostanie zapisany kod, a takŝe jego nazwę. Następnie kliknij dwa razy na post-processor, którego chcesz uŝyć (np Haas). Teraz moŝesz otworzyć ten plik edytorem tekstu (domyślnie Notepad em), w pliku tym są zapisane wszystkie G-kody ścieŝek narzędzi 121

122 Samouczek 5: Wiercenie otworów Zastosowanie operacji wiercenia 122

123 Wprowadzenie To ćwiczenie ilustruje obróbkę otworów przy pomocy operacji wiercenia. Nawet posiadając model 3D obrabianej części, moŝemy zaprojektować proces obróbki przy wykorzystaniu tylko krzywych 2D. Instrukcja ćwiczenia jest napisana krok po kroku i zawiera opisy, które pomogą Ci zrozumieć metodologie ćwiczenia i dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych funkcji. Nie zapominaj o okresowym zapisywaniu swojej pracy. MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny bez zmian. Strategia obróbki Obróbkę przeprowadzimy za pomocą 3 osiowej operacji obróbki - wiercenia. Część będzie frezowana z kawałka drewna o wymiarach 8 x 8 x 1 cala przy uŝyciu 0.5 calowego wiertła. Obrabiany model będzie mocowany przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej lub uchwytu. Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzi do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Generowanie ścieŝki narzędzi Symulacja ścieŝki narzędzia 123

124 Wczytanie modelu części 1. Wybierz menu Plik -> Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z standardowego paska Alibre Design. 2. Z okna dialogowego Otwórz wybierz HoleMaking.AD_PRT znajdującego się w katalogu instalacyjnym Alibre CAM (domyślna lokalizacja C:\Program Files\MecSoft Corporation\Alibre CAM\Tutorials \Alibre CAM\Tutorials) 124

125 Wczytanie zakładki Alibre CAM 1. Wybierz Alibre CAM z paku zadań i kliknij Przeglądaj. Zakładka Alibre CAM została wczytana. MoŜna teraz zmieniać między zakładką CAM, a drzewkiem projektu poprzez klikanie przycisków na dole okna. MoŜna ja wyłączyć odznaczając Przeglądaj w Alibre CAM znajdującym się w pasku zadań. 125

126 Przygotowanie elementu do obróbki Wybierz zakładkę Ustawienia, pozwala ona na dostęp do opcji ustawień obróbki, wyboru półfabrykatu, ustawienia punktu zerowego oraz ogólnych ustawień Alibre CAM. Ustawienia obróbki 1. Wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie naciśnij Obróbka 2. Ustaw typ obrabiarki na 3 osiową 126

127 Tworzenie półfabrykatu 3. Kliknij ikonę Półfabrykat z zakładki Ustawienia, a następnie kliknij Półfabrykat prostopadłościenny z menu, które się rozwinie. Ta funkcja wywołuje okno Półfabrykat prostopadłościenny 127

128 4. Ustaw wymiary: Długość = 8, Szerokość= 8, Wysokość= 1. Kliknij OK w celu utworzenie półfabrykatu 5. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty prostopadłościan wokół zaimportowanej części. Uwaga: Jeśli geometria półfabrykatu nie jest widoczna to przejdź do zakładki Operacje i upewnij się czy jest włączone pokazywanie półfabrykatu. Wyrównanie części i półfabrykatu Kiedy półfabrykat jest juŝ utworzony naleŝy ustawić geometrię części względem półfabrykatu 6. Wybierz Wyrównanie części z półfabrykatem z zakładki Ustawienia. 128

129 7. Ustaw: Wyrównanie Z Góra, Wyrównanie XY - Środek. Geometria półfabrykatu powinna wyglądać tak jak poniŝej. 129

130 Definiowanie początku układu współrzędnych Następnym krokiem jest ustawienie początku układu współrzędnych obróbki. Jest on ukazany jako trzy strzałki, zielona wskazuje oś X, Niebieska oś Y, a czerwona oś Z. 8. Kliknij Ustaw zero z zakładki Ustawienia. 130

131 9. Ustaw: Początek układu współrzędnych - Na półfabrykacie, Płaszczyzna Zera - NajwyŜsza Z, PołoŜenie Zera - Pd. - Zach 131

132 Definiowanie narzędzi Alibre CAM udostępnia wiele rodzajów narzędzi do frezowania I wiercenia. Dla kaŝdego narzędzia moŝna określić podstawowe parametry: średnica, promień naroŝa, długość narzędzia itp. Wszystkie zdefiniowane narzędzia moŝemy zobaczyć w zakładce Narzędzia. Tworzenie narzędzi W celu wykonania naszej części stworzymy 0.5 calowe standardowe wiertło 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Narzędzia 2. Wybierz jako rodzaj narzędzia Wiertło 132

133 3. Zmien nazwe na Drill-0.5, Tool Diameter = 0.5, Numer narzędzia = Kliknij Zapisz nowe narzędzie Utworzone przez nas narzędzia znajdują się teraz w zakładce Narzędzia. 133

134 Tworzenie operacji wiercenia Wybór narzędzia 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Operacje 2. Wybierz Drill-0.5 I kliknij OK. Definiowanie posuwów i prędkości 3. Wybierz Ustawienia posuwów/prędkości z zakładki Operacje. 134

135 4. Ustaw Szybkość = 5000 rpm, Szybki dojazd, Dojazd, Zagłębianie = 20 in/min, Skrawanie = 30 in/min, Wycofanie & Odjazd = 20 in/min. 5. Kliknij OK w celu zaakceptowania ustawień. 135

136 Płaszczyzna bezpieczna Płaszczyzna bezpieczeństwa jest płaszczyzną z której zaczyna się ruch narzędzia I na której się on kończy. Po odejściu narzędzie porusza się szybko wzdłuŝ tej płaszczyzny do pozycji. 6. Wybierz Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej z zakładki Operacje 7. Ustaw Płaszczyznę bezpieczeństwa jako automatyczną 136

137 Wybór regionów Regiony to szkice występujące w modelu, a takŝe szkice stworzone w Alibre Design istniejące w stworzonej części, jednak nie naleŝące do jej geometrii. 1. Wybierz Zaznacz Regiony z zakładki Operacje. Uruchomi się okienko, jak poniŝej 137

138 2. Zaznacz Sketch <3> jako region obróbki. a. Aby wybrać Sketch <3> Naciśnij prawym przyciskiem myszy krawędź i zaznacz Zaawansowane opcje wybierania. b. Wybierz Sketch<3> z listy wyboru. Teraz Sketch<3> jest zaznaczony w wybranych regionach. 138

139 Uwaga: Jeśli nie da się zaznaczyć szkicu, to z Alibre Design Menu Narzędzia -> Zaznaczone filtry i upewnij się, Ŝe Szkice 2D są zaznaczone. Wiercenie 1. Wybierz Metody fezowania -> Obróbka otworów -> 3 osiowa obróbka otworów -> Wiercenie 139

140 2. W zakładce Parametry skrawania wybierz Typ wiercenia Standardowy, Głębokość = 1, Zaznacz Licz od wierzchołka wiertła. 3. Przejdź do zakładki Zagłębianie/Wycofanie I ustaw Długość dojazdu= 0.1 oraz przejście szybkie na Płaszczyźnie bezpiecznej. 140

141 4. Przejdź do zakładki Sortowanie, ale zostaw tam domyślne wartości. 5. Zaakceptuj wszystkie ustawienia klikając Generuj, po czym zostaje utworzona ścieŝka przejścia narzędzia. 141

142 Symulacja obróbki 1. Zaznacz nowo powstałą operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu rozpoczęcia. MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Ustawienia symulacji 142

143 Generowanie kodu NC Kiedy ścieŝki przejść narzędzi są juŝ utworzone, moŝliwe jest wysłanie kodu NC na określoną obrabiarkę. Alibre CAM Standard oferuje zestaw postprocesowów do wyboru, kaŝdy z nich jest zapisany pod rozszerzeniem *.spm, moŝna je znaleźć w katalogu Posts w folderze instalacyjnym Alibre CAM. 1. W zakładce Operacje wybierz Standardowe i kliknij Wyślij kod NC. 2. Ustaw folder w którym zostanie zapisany kod, a takŝe jego nazwę. Następnie kliknij dwa razy na post-processor, którego chcesz uŝyć (np Haas). Teraz moŝesz otworzyć ten plik edytorem tekstu (domyślnie Notepad em), w pliku tym są zapisane wszystkie G-kody ścieŝek narzędzi 143

144 Samouczek 6: Obróbka 4 osiowa 144

145 Wprowadzenie To ćwiczenie ilustruje obróbkę elementu z wykorzystaniem operacji frezowania 4 osiowego. Zostanie pokazana obróbka 4 osiowa zgrubna i wykańczająca Instrukcja ćwiczenia jest napisana krok po kroku i zawiera opisy, które pomogą Ci zrozumieć metodologie ćwiczenia i dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych funkcji. Nie zapominaj o okresowym zapisywaniu swojej pracy. MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny bez zmian. Strategia obróbki Do obróbki modelu uŝyjemy operacji z grupy 4 osi. Część zostanie wykonana z półfabrykatu cylindrycznego Półfabrykat zostanie zamocowany na stole obrotowym chuck. Model będzie obrabiany z wykorzystaniem frezów walcowych zaokrąglonych 0.25 calowego oraz calowego ball end mills. Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzi do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Generowanie ścieŝki narzędzi Symulacja ścieŝki narzędzia 145

146 Wczytanie modelu części 1. Wybierz menu Plik -> Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z standardowego paska Alibre Design. 2 Z okna dialogowego otwórz element Gear.AD_PRT znajdującego się w katalogu instalacyjnym Alibre CAM (domyślna lokalizacja C:\Program Files\MecSoft Corporation\Alibre CAM\Tutorials \Alibre CAM\Tutorials) 3 Wczytana część będzie wyglądać następująco. 146

147 Wczytanie zakładki Alibre CAM 4. Wybierz Alibre CAM z paku zadań i kliknij Przeglądarka. Zakładka Alibre CAM została wczytana. MoŜna teraz zmieniać między zakładką CAM, a drzewkiem projektu poprzez klikanie przycisków na dole okna. MoŜna ja wyłączyć odznaczając Browser w Alibre CAM znajdującym się w pasku zadań. Przygotowanie części do obróbki Wybierz zakładkę Ustawienia, pozwala ona na dostęp do opcji ustawień obróbki, wyboru półfabrykatu, ustawienia punktu zerowego oraz ogólnych ustawień Alibre CAM. 147

148 Ustawienia obróbki 1 Wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie naciśnij Obróbka 2. Ustaw typ obrabiarki na 4 osiową 3. Ustaw Oś obrotu na X, a środek obrotu 0,0,0 we wszystkich współrzędnych. 4. Kliknij OK 148

149 Tworzenie półfabrykatu 4. Kliknij ikonę Półfabrykat z zakładki Ustawienia, a następnie kliknij Półfabrykat cylindryczny z menu, które się rozwinie. Ta funkcja wywołuje okno półfabrykat cylindryczny. 5. Wpisz następujące wymiary. Promień = 1.1, Długość = 3. I kliknij OK 149

150 6. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty element wokół zaimportowanej części. Uwaga: Jeśli geometria półfabrykatu nie jest widoczna to przejdź do zakładki Operacje i upewnij się czy jest włączone pokazywanie półfabrykatu. Wyrównanie części i półfabrykatu Kiedy półfabrykat jest juŝ utworzony naleŝy ustawić geometrię części względem półfabrykatu 7. Wybierz wyrównanie części względem półfabrykatu z zakładki Ustawienia. 150

151 8. Ustaw w Wyrównanie Z Środek, w Wyrównanie XY równieŝ Środek. 151

152 Definiowanie początku układu współrzędnych Następnym krokiem jest ustawienie początku układu współrzędnych obróbki. Jest on ukazany jako trzy strzałki, zielona wskazuje oś X, Niebieska oś Y, a czerwona oś Z. 9. Kliknij Ustaw Zero z zakładki Ustawienia. 10. Ustaw początek układu współrzędnych Na półfabrykacie, Płaszczyznę zera na środku Z, a Zero na - Zach. 152

153 Definiowanie narzędzi Alibre CAM udostępnia wiele rodzajów narzędzi do frezowania I wiercenia. Dla kaŝdego narzędzia moŝna określić podstawowe parametry: średnica, promień naroŝa, długość narzędzia itp. Wszystkie zdefiniowane narzędzia moŝemy zobaczyć w zakładce Narzędzia. Tworzenie narzędzi W celu obróbki tej części musimy utworzyć 2 narzędzia. 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Narzędzia 153

154 2. Wybierz frez walcowy zaokrąglony. 3. Ustaw nazwę narzędzi BallMill-0.25, zdefiniuj średnicę Diameter = 0.25, ustaw Numer narzędzia =

155 4. Utwórz drugi frez walcowy zaokrąglony o nazwie BallMill-0.125, Średnicy Diameter = 0.125, oraz ostaw numer narzędzia = Kliknij Zapisz nowe narzędzie. Utworzone przez nas narzędzia znajdują się teraz w zakładce Narzędzia. 155

156 Tworzenie 4 osiowej operacji zgrubnej Pierwszym krokiem będzie przygotowanie obróbki zgrubnej, która jest efektywnym sposobem usuwania duŝej objętości materiału i jest dokonywana narzędziem o większej średnicy. Wybór narzędzia 1. Wybierz Utwórz/Edytuj narzędzie z zakładki Operacje i wybierz Ball Mill Wybierz BallMill-0.25 z narzędzi znajdujących się w bibliotece i kliknij OK Definiowanie posuwów i prędkości 1. Wybierz Ustawienia posuwów/prędkości z zakładki Operacje. 156

157 2. Ustaw Szybkość = 5000 rpm, Szybki dojazd, Dojazd, Zagłębianie = 20 in/min, Skrawanie 30 = in/min, Wycofanie & Odjazd = 20 in/min. Płaszczyzna bezpieczna Płaszczyzna bezpieczeństwa jest płaszczyzną z której zaczyna się ruch narzędzia i na której się on kończy. Po odejściu narzędzie porusza się szybko wzdłuŝ tej płaszczyzny do pozycji. 157

158 1. Wybierz Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej z zakładki Operacje. 2. W zakładce 4 Osie ustaw płaszczyznę bezpieczeństwa jako automatyczną 158

159 4 osiowa obróbka zgrubna 1. Wybierz Metody frezowania -> Obróbka 4 osiowa-> 4 oś obróbka zgrubna Jeśli punkt zerowy nie jest ustawiony w środku elementu X, Y & Z, pojawi się okienko ostrzegawcze. NaleŜy zamknąć to okienku klikając Tak 159

160 2. W zakładce Parametry skrawania ustaw Tolerancje wewnętrzną i zewnętrzną = 0.001, Naddatek = 0.005, Wzór skrawania: WzdłuŜ osi, ZigZag, Z dołu do gory. Wartość najniŝszej L = 0 i Wartość najwyŝsza = 3. Krok ścieŝki = 25% średnicy narzędzia. 160

161 3. Przejdź do zakładki Kontrola zagłębiania. 4. Ustaw następujące wartości: a. Poziomy skrawania Góra = 1.1, Dół = 0.25 b. Kontrola zagłębiania 50% średnicy narzędzia 161

162 5. Kliknij Generuj w celu zaakceptowania opcji i utworzenia ścieŝek narzędzia 162

163 Symulacja obróbki 1. Zaznacz nowo powstałą operację i kliknij w celu uruchomienia okna symulacji 2. Kliknij Symulacja wybranych operacji w celu rozpoczęcia. MoŜesz pauzować/zatrzymywać, oglądać krokowo symulacje. MoŜesz takŝe ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Simulation Settings Gdy symulacja się zakończy, moŝesz zamknąć to okno I powrócić do Alibre CAM 163

164 Tworzenie 4 osowej obróbki wykańczającej Do obróbki wykańczającej uŝyjemy narzędzia calowego Ball End Mill. UŜyjemy tych samych wartości Posuwów oraz płaszczyzny bezpiecznej. Wybór narzędzia Otwórz okno Utwórz/Edytuj narzędzie I kliknij zakładkę frez zaokrąglony i wybierz BallMill Kliknij OK w celu wybrania go, jako aktywne narzędzie 4 osiowa obróbka wykańczająca 1. Wybierz Metody frezowania -> Obróbka 4 osiowa-> 4 oś obróbka wykańczające 164

165 2. W zakładce Parametry skrawania ustaw Tolerancje wewnętrzną i zewnętrzną = 0.001, Naddatek =0, Wzór skrawania: Wszerz osi, ZigZag, Z dołu do gory. Wartość najniŝszej L = 0 i Wartość najwyŝsza = 3. Krok śćieŝki = 10% średnicy narzędzia. 3. Kliknij Generuj w celu zaakceptowania opcji i utworzenia ścieŝek narzędzia 165

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006.

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. KATALOG Instrukcja Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. 1 I. WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROGRAMIE 1.1 Wprowadzenie Program KATALOG jest aplikacją dodatkową do systemu HART2000. SłuŜy on do przeglądania

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu...

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... 2 1.1.5 UŜywanie spersonalizowanego menu... 3 1.2 Oto

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika cz. I

podręcznik użytkownika cz. I podręcznik użytkownika cz. I Prawa autorskie 2013, ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo