SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin"

Transkrypt

1 SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Krystyna Leśniak-Moczuk Wymagani wstępne Znajomość makroekonomii Cele przedmiotu oraz efekty Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i skutkami kształcenia polityki rynku pracy dla gospodarki i społeczeństwa. Efektem nauki powinna być świadomość przyszłości pracy w zglobalizowanym świecie Studia stacj. Studia niestacj. Wykład. Jednostka na rynku pracy wpływ inteligencji emocjonalnej na sferę zawodową, czynniki sukcesu zawodowego, wypalenie zawodowe. Elementy i narzędzia polityki zatrudnienia i jej związek z polityką gospodarczą i polityką społeczną ustawodawstwo w sferze zatrudnienia, system instytucji rynku pracy,. Regulacja i deregulacja rynku pracy instytucjonalne reformy rynku pracy,. Przejściowe rynki pracy segmentacja rynku pracy, nietypowe formy zatrudnienia, klasyfikacja i skale zawodów 5. Problemy dyskryminacji w zatrudnieniu (kobiety na rynku pracy) Ćwiczenia.. Bezrobocie jako problem społeczno-ekonomiczny typy bezrobocia w gospodarce.. Przyczyny bezrobocia w okresie transformacji systemowej w Polsce, rozmiary.. Struktura i dynamika bezrobocia w skali ogólnokrajowej regionalnej i lokalnej.. Aktywne i pasywne formy pomocy bezrobotnym, programy przeciwdziałania bezrobociu. 5. Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia. 6. Strategia promowania zatrudnienia wpływ inwestycji zagranicznych za zmiany liczby miejsc pracy w Polsce. 7. Tworzenie miejsc pracy w szarej strefie, aktywność i bierność zawodowa. 8. Czynniki popytu na pracę na rynkach zagranicznych 5 9

2 migracje zarobkowe z Polski. Popyt na pracę i formy zatrudniania cudzoziemców w Polsce. 9. Programy aktywnej polityki rynku pracy dla niepełnosprawnych, 0. Przyszłość pracy w zglobalizowanym świecie. 0 8 Metody oceny Dyskusja podczas ćwiczeń, sprawdzian pisemny z pytaniami problemowymi, referaty na podstawie literatury i danych statystycznych. Spis zalecanej literatury. Golinowska S., Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, IPiSS, Warszawa 00.. Jerzak M., Deregulacja rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa 00.. Marek E., Zatrudnienie Polaków za granicą. Praca cudzoziemców w Polsce, IPiSS, Warszawa 00.. Polski rynek pracy w Unii Europejskiej, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa Wach, K., Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków W trosce o pracę, red. S. Golinowska, raport UNDP PNZPiR, Warszawa Czasopisma: Rynek Pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne Kierownik Katedry

3 SYLLABUS Kierunek Gospodarka Regionalna i Lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Polityka dochodowa Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Zaawansowany Rok studiów, semestr III rok,5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Małgorzata Leszczyńska Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu życia społeczno gospodarczego i historii myśli ekonomicznej Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Zapoznanie studentów z zasadniczymi zmianami zachodzącymi w polityce dochodowej w okresie transformacji systemowej i współcześnie, dotyczących przede wszystkim wynagrodzeń i dochodów ze świadczeń społecznych. Określenie uwarunkowań oraz wielorakich związków tej polityki z innymi kategoriami ekonomicznymi. Ocena jej dotychczasowych rezultatów i wskazanie podstawowych niedomagań. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w praktyce Wypracowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu Studia stacj. Studia niesta. Wykład. Nierówności w podziale dochodów a redystrybucyjna funkcja państwa. Cele polityki dochodowej. Dylematy dotyczące równości i sprawiedliwości w podziale dochodów - różne koncepcje ekonomiczne. Modele i narzędzia polityki dochodowej. Polityka etatystyczna, oparta na mechanizmie rynkowym i polityka instytucjonalna, polityka w zakresie produktywności 5. Podstawowe segmenty polityki podziału dochodów i ich ewolucja. 6. Kierunki zmian w zakresie dochodów ludności i ich głównych składowych 7. Dywersyfikacja dochodów i problem ubóstwa w Polsce i na świecie 8. Polityka dochodowa a polityka zatrudnienia i rynek pracy 9. Społeczne aspekty polityki podziału dochodów 0. Rola polityki dochodowej w ograniczaniu nierówności społeczno-ekonomicznych. 5 9 Ćwiczenia. Nierówności w podziale dochodów a redystrybucyjna funkcja państwa. Cele polityki dochodowej

4 . Dylematy dotyczące równości i sprawiedliwości w podziale dochodów - różne koncepcje ekonomiczne. Modele i narzędzia polityki dochodowej. Polityka etatystyczna, oparta na mechanizmie rynkowym i polityka instytucjonalna, polityka w zakresie produktywności 5. Podstawowe segmenty polityki podziału dochodów i ich ewolucja. 6. Kierunki zmian w zakresie dochodów ludności i ich głównych składowych 7. Dywersyfikacja dochodów i problem ubóstwa w Polsce i na świecie 8. Polityka dochodowa a polityka zatrudnienia i rynek pracy 9. Społeczne aspekty polityki podziału dochodów 0. Rola polityki dochodowej w ograniczaniu nierówności społeczno-ekonomicznych 0 8 Metody oceny ćwiczenia podstawą ich zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusji, napisanie i przedstawienie pracy zaliczeniowej na temat wskazany przez prowadzącego, jedna pisemna praca kontrolna; wykłady - zaliczenie zakończone pisemnym egzaminem (pytania testowe i problemowe)-min 5%pkt. Spis zalecanej literatury. Szopa B. Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, AE Kraków 005;. Kieniewicz B., Szopa B. Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce, AE Kraków 997;. Leszczyńska M., Dochody ludności rolniczej w Polsce i ich uwarunkowania, Uniwersytet Rzeszowski, 007;. Acocella N. Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 00.. Kierownik Katedry

5 SYLLABUS Kierunek Gospodarka Regionalna i Lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Samorząd terytorialny Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Zaawansowany Rok studiów, semestr II rok, semestr Liczba punktów ECTS 6/5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy dr inż. Alina Walenia Wymagania wstępne Wiedza na temat podstawowych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego. Cele przedmiotu oraz Celem wykładów jest przekazanie wiedzy o zasadach funkcjonowania efekty kształcenia jednostek samorządu terytorialnego, ich roli w kreowaniu rozwoju ekonomicznego i społecznego w skali lokalnej i regionalnej, a także zadań w realizowaniu koncepcji rozwoju zrównoważonego. Wykład. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego.. Globalizm i lokalizm we współczesnym rozwoju gospodarczym i społecznym. Zasady organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.. Struktura organizacyjna, kompetencje i zadania samorządu gminy. 5. Struktura organizacyjna, kompetencje i zadania samorządu powiatu. 6. Struktura organizacyjna, kompetencje i zadania samorządu województwa. 7. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. 8. Finanse samorządu terytorialnego. 9. Mienie samorządu terytorialnego. 0. Nadzór nad samorządem terytorialnym.. Instytucje i organizacje szczebla lokalnego.. Samorząd terytorialny za granicą. Ćwiczenia. Rola społeczności lokalnych i regionalnych w globalizującej się gospodarce.. Zarys rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.. Znaczenie realizacji zadań samorządu gminy w rozwoju lokalnym.. Znaczenie realizacji zadań powiatu w rozwoju lokalnym. 5. Znaczenie realizacji zadań województwa w rozwoju regionalnym. Studia stacj. 5 Studia niestacj. 9

6 6. Istota zasady subsydiarności w działalności jednostek samorządu terytorialnego ocena na wybranych przykładach.. 7. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju ekonomicznym i społecznym ocena na wybranych przykładach. 8. Analiza dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. 9. Inwestycje i działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. 0. Kolokwium zaliczeniowe. Metody oceny: Egzamin pisemny, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Spis zalecanej literatury: Podstawowa:. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kantor Wydawniczy, Zakamycze, 00. Wójcik St., Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, KUL, Lublin, 999. Uzupełniająca:. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Nauk. UAM. Poznań, 997. Czudec A., Ślusarz G., (red.)rozwój lokalny w aspekcie procesów integracyjnych i UE, Rzeszów-Brzozów, Kierownik Katedry

7 Kierunek SYLLABUS Gospodarka Regionalna i Lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Instytucje regionalne i lokalne Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Zaawansowany Rok studiów, semestr II rok, semestr Liczba punktów ECTS 6/5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko dr inż. Alina Walenia wykładowcy Wymagania wstępne Wiedza z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących lokalnego i regionalnego układu instytucjonalnego. Cele przedmiotu oraz Celem wykładów jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy efekty kształcenia z zakresu organizacji i funkcjonowania instytucji rządowych, samorządowych i wspierających działalność gospodarczą. Wykład. Rola i znaczenie infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym i regionalnym.. Charakterystyka instytucji rządowych, samorządowych o zasięgu lokalnym i regionalnym.. Działalność agencji rządowych: Agencje Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, i innych.. Instytucje finansowe wspierające rozwój lokalny i regionalny 5. Centra innowacji i transferu technologii. 6. Instytucje pośrednictwa pracy i przeciwdziałania bezrobociu 7. Instytucje szkoleniowo konsultingowe i doradcze. 8. Jednostki badawczo rozwojowe i ich rola w środowisku lokalnym i regionalnym 9. Zasady współpracy instytucji regionu z przedsiębiorcami. Ćwiczenia. Zakres zadań i organizacja poszczególnych grup instytucji lokalnych i regionalnych.. Zadania i organizacja administracji rządowej w regionie.. Charakterystyka administracji samorządowej lokalnej i regionalnej. Regionalne i lokalne instytucje wdrażające środki UE w ramach programów operacyjnych. 5. Instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska. 6. Instytucje otoczenia biznesu wspierające działalność Studia stacj. 5 6 Studia niestacj. 9

8 gospodarczą. 7. Partnerstwo publiczno prywatne jako forma współpracy Metody oceny: Egzamin pisemny, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Spis zalecanej literatury: Podstawowa:. W. Burdecka: Instytucje otoczenia biznesu. PARP, Warszawa 00. T. Dołęgowski: Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej. Monografie i Opracowania Nr 505. Wyd. SGH, Warszawa 00 Uzupełniająca:. Podkarpacki Serwis Gospodarczy W. Kosiedowski: Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń Kierownik Katedry

9 SYLLABUS Kierunek Gospodarka Regionalna i Lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Polityka regionalna UE Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio - zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Imię nazwisko wykładowcy dr inż. Dariusz Zając Wymagania wstępne Opanowane podstawowe zagadnienia z makro i mikroekonomii oraz gospodarki regionalnej Cele przedmiotu oraz Celem zajęć jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy efekty kształcenia z zakresu polityki regionalnej Unii Europejskiej. W szczególności tematyka zajęć stanowi rozwinięcie wiedzy z zakresu gospodarki regionalnej. Efektami kształcenia jest rozumienie przez studentów istoty i instrumentów polityki regionalnej. Wykład. Polityka regionalna - zagadnienia wstępne. Geneza i ewolucja europejskiej polityki regionalnej. Rodzaje polityki regionalnej. Modele polityki regionalnej 5. Instytucje polityki regionalnej 6. Instrumenty polityki regionalnej 7. Społeczne aspekty polityki regionalnej 8. Kulturowe aspekty polityki regionalnej 9. Zasady europejskiej polityki regionalnej 0. Wyzwania wynikające ze Strategii Lizbońskiej dla polityki regionalnej. Narodowy Plan Rozwoju, a polityka regionalna. Przyszłość polskiej polityki regionalnej i wyzwania strategiczne Studia stacj. 0 Studia niestacj. Metody oceny: Zaliczenie wykładów na podstawie sprawdzianu pisemnego oraz przygotowanej pracy kontrolnej. Spis zalecanej literatury: Podstawowa:. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa Szlachta J., Polityka regionalna Unii Europejskiej, FAPA, Warszawa Grosse T. G., Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 000. Uzupełniająca:. Cini M. (red.), Unia Europejska organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa Podstawy polityki regionalnej - materiały szkoleniowe RAP, wydanie II, zeszyt 0, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa Materiały konferencyjne. 8 Kierownik Katedry

10 SYLLABUS Kierunek Gospodarka Regionalna i Lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Regiony w UE Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio - zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy dr inż. Dariusz Zając Wymagania wstępne Opanowane podstawowe zagadnienia z makro i mikroekonomii oraz gospodarki regionalnej Cele przedmiotu oraz Celem zajęć jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy efekty kształcenia z zakresu regionalizacji i regionów w Unii Europejskiej. W szczególności tematyka zajęć stanowi rozwinięcie wiedzy z zakresu gospodarki regionalnej. Efektami kształcenia jest rozumienie przez studentów istoty i mechanizmów rozwoju regionalnego. Wykład. Region i klasyfikacja regionów. Regiony i regionalizacja w krajach UE. Zróżnicowanie regionalne w Polsce. Organy przedstawicielskie regionów w Europie 5. Uwarunkowania i czynniki rozwoju regionalnego 6. Instrumenty rozwoju regionalnego 7. Znaczenie samorządu województwa w rozwoju regionu 8. Strategia rozwoju regionalnego 9. Konkurencyjność gospodarcza regionu i regionalna polityka konkurencyjności Studia stacj. 7 0 Studia niestacj. Metody oceny: Zaliczenie wykładów na podstawie sprawdzianu pisemnego oraz przygotowanej pracy kontrolnej. Spis zalecanej literatury: Podstawowa:. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa Sługocki W., Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 005. Uzupełniająca:. Cini M. (red.), Unia Europejska organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa Kosiedowski W. (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, TNOiK, Toruń 00.. Materiały konferencyjne Kierownik Katedry

11 SYLLABUS Kierunek Gospodarka Regionalna i Lokalna I stopień Nazwa przedmiotu środowiska i zasobów naturalnych Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Zawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko dr inż. Bogumiła Grzebyk wykładowcy Wymagania wstępne Opanowane podstawowych zagadnień z makro i mikroekonomii oraz ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Cele przedmiotu oraz Przekazanie studentom wiedzy na temat gospodarowania zasobami efekty kształcenia naturalnymi i ochrony środowiska. Wykłady przybliżać będą wiedzę z zakresu metod analizy wykorzystania zasobów, waloryzacji zasobów, jak również społecznych i etycznych aspektów gospodarowania zasobami naturalnymi. Zakres wykładów obejmuje również problematykę polityki ekologicznej Polski i UE oraz globalnych problemów ekologicznych procesów gospodarczych. Wykład. klasyczna a problem ograniczoności zasobów i zanieczyszczenie środowiska.. Ogólna charakterystyka ekonomicznej teorii środowiska..analiza problemu zanieczyszczenia i ochrony środowiska w gospodarce rynkowej..teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi. 5.Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 6.Rola państwa w sferze gospodarowania zasobami naturalnymi. 7.Społeczne i etyczne aspekty gospodarowania zasobami naturalnymi 8.Gospodarowanie zasobami odnawialnymi. 9.Ekonomiczna teoria zachowania przyrody. 0.Zarządzanie zasobami parków narodowych i krajobrazowych..modelowanie zarządzania odnawialnymi zasobami naturalnymi..model optymalizujący wykorzystanie zasobów odnawialnych. Polityka ekologiczna Polski i UE..Problemy gospodarki otwartej Ćwiczenia Studia stacj. 5 Studia niestacj. 9. Wstęp do ekonomii środowiska i zasobów naturalnych.

12 . Statyczne i dynamiczne optimum dobrobytu. Waloryzacja zasobów naturalnych.. Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce 5. Las i jego użyteczność. 6. Zasoby wody. 7. Zasoby genetyczne. 8. Obszary prawnie chronione. 9. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 0. Interwencja państwa w sferze gospodarowania zasobami naturalnymi. Analiza kosztów i korzyści oraz obciążeń efektami środowiskowymi.. Model interakcji gospodarka-środowisko.. Model rozwoju zrównoważonego.. Optymalne wykorzystanie zasobów odnawialnych. 5. Polityka europejska w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 6. Polityka ekologiczna Polski. 0,5,5,5,5 8 Metody oceny: Egzamin pisemny; warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie sprawdzianu pisemnego oraz przygotowanej i zaprezentowanej pracy kontrolnej, a także na podstawie aktywności studenta na zajęciach. Spis zalecanej literatury: Podstawowa:. Fiedor B. (red.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, wyd. C.H. Beck, W-wa, 00,. Manteuffel Szoege H., Zarys problemów ekonomiki środowiska, wyd. SGGW, 005,. Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, wyd. PWN, W-wa 995,. Żylicz T., środowiska i zasobów naturalnych, wyd. PWE, W-wa 00. Uzupełniająca:. Łojewski S., środowiska, wyd. AT-R w Bydgoszczy, Bydgoszcz 998,. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, wyd. PWN, W-wa, 00.. Bołtromiuk A., Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 00.. Kierownik Katedry

13 SYLLABUS Kierunek Gospodarka Regionalna i Lokalna I stopień Nazwa przedmiotu ekologiczna Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy dr inż. Bogumiła Grzebyk Wymagania wstępne Opanowanie podstawowych zagadnień z makro i mikroekonomii oraz ekonomii ekologicznej. Cele przedmiotu oraz Przekazanie studentom wiedzy na temat gospodarowania zasobami efekty kształcenia naturalnymi i ochrony środowiska. Wykłady przybliżać będą wiedzę z zakresu metod analizy wykorzystania zasobów, waloryzacji zasobów, jak również społecznych i etycznych aspektów gospodarowania zasobami naturalnymi. Zakres wykładów obejmuje również problematykę polityki ekologicznej Polski i UE. Wykład. Problemy ekologiczne w teorii ekonomii.. Podstawy teoretyczne i główne kierunki badań nad ekologicznymi uwarunkowaniami wzrostu w ekonomii.. Ekologiczny paradygmat ekonomii a ekonomizacja środowiska.. Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi. 5. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 6. Rola państwa w sferze gospodarowania zasobami naturalnymi. 7. Społeczne i etyczne aspekty gospodarowania zasobami naturalnymi 8. Gospodarowanie zasobami odnawialnymi. 9. Instrumenty ekonomiczne i państwo a zachowanie przyrody. 0. Koszty i korzyści związane z zachowaniem zagrożonych elementów bioróżnorodności.. Modelowanie zarządzania odnawialnymi zasobami naturalnymi.. Model optymalizujący wykorzystanie zasobów odnawialnych.. Polityka ekologiczna Polski i UE. Studia stacj. 5 Studia niestacj. 9

14 Ćwiczenia. Wstęp do ekonomii środowiska i zasobów naturalnych.. Statyczne i dynamiczne optimum dobrobytu. Waloryzacja zasobów naturalnych.. Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce 5. Las i jego użyteczność. 6. Zasoby wody. 7. Zasoby genetyczne. 8. Obszary prawnie chronione. 9. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 0. Interwencja państwa w sferze gospodarowania zasobami naturalnymi. Analiza kosztów i korzyści oraz obciążeń efektami środowiskowymi.. Model interakcji gospodarka-środowisko.. Model rozwoju zrównoważonego.. Optymalne wykorzystanie zasobów odnawialnych. 5. Polityka europejska w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 6. Polityka ekologiczna Polski. 0,5,5,5,5 8 Metody oceny: Egzamin pisemny; warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie sprawdzianu pisemnego oraz przygotowanej i zaprezentowanej pracy kontrolnej, a także na podstawie aktywności studenta na zajęciach. Spis zalecanej literatury: Podstawowa:. Żylicz T., środowiska i zasobów naturalnych, wyd. PWE, W-wa 00,. Fiedor B. (red.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, wyd. C.H. Beck, W-wa, 00,. Manteuffel Szoege H., Zarys problemów ekonomiki środowiska, wyd. SGGW, 005,. Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, wyd. PWN, W-wa 995. Uzupełniająca:. Łojewski S., środowiska, wyd. AT-R w Bydgoszczy, Bydgoszcz 998,. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, wyd. PWN, W-wa, 00.. Bołtromiuk A., Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok Kierownik Katedry

15 SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Ekonomika usług Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko dr hab. Roman Sabik, prof. UR wykładowcy dr inż Marta Kawa Wymagania wstępne Umiejętność analizy problemów ekonomicznych oraz czynników wpływających na zmiany ilościowe i jakościowe w sektorze usług. Ogólna znajomość zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu. Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem przedmiotu jest rozszerzenie oraz ugruntowanie podstawowej wiedzy z zakresu możliwości rozwoju sektora usług w gospodarce. Ponadto nabycie przez studentów w procesie nauczania umiejętności powiązania zdobytych wiadomości z praktyką. stac. niestac. Wykład. Usługi Kierunek historii myśli ekonomicznej. Teoria trzech sektorów gospodarki. Znaczenie usług w gospodarce narodowej. Klasyfikacja i typizacja usług 5. Czynniki wpływające na rozwój sektora usług 6. Funkcje usług w gospodarce narodowej 7. Determinanty zmian zatrudnienia w sektorze usług w Polsce 8. Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług 5 9 Ćwiczenia. Charakterystyka podstawowych definicji i cech usług. Porównanie działalności produkcyjnej i usługowej. Czynniki kształtujące poziom konsumpcji usług. Marketing usług w gospodarce rynkowej 5. Lokalizacja i zasady rozmieszczania zakładów usługowych 6. Czynnik ludzki w usługach 7. Istota procesu decyzyjnego usługobiorcy 8. Zachowania i oczekiwania nabywców usług 9. Istota i znaczenie jakości usług. Metoda servqual. 0. Źródła finansowania działalności usługowej. Koszty i ceny działalności usługowej. Wynik finansowy przedsiębiorstwa usługowego. Charakterystyka wybranych rynków usług w gospodarce rynkowej 0 8 Metody oceny

16 Zaliczenie przedmiotu na podstawie kolokwium sprawdzającego z ćwiczeń przeprowadzonego po zrealizowaniu powyższych zagadnień, referatów oraz aktywności na ćwiczeniach. Egzamin w formie pisemnej, czas trwania 60 min. Pierwszy termin zaliczenia w zimowej sesji egzaminacyjnej, drugi termin w sesji poprawkowej. Spis zalecanej literatury. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 005. Praca zbiorowa pod red. A. Styś. Marketing usług, PWE, Warszawa, 00. Daszkowska M. Usługi, produkcja, rynek, marketing. PWN Warszawa, 998. Kotler P., Armstrong G., Saunders J.,Wong V., Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa, 00 Kierownik Katedry

17 SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Marketing usług Typ przedmiotu Specjalistyczny Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko dr hab. Roman Sabik, prof. UR wykładowcy dr inż. Marta Kawa Wymagania wstępne Umiejętność analizy problemów ekonomicznych oraz czynników wpływających na zmiany ilościowe i jakościowe w sektorze usług. Ogólna znajomość zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu. Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem przedmiotu jest rozszerzenie oraz ugruntowanie podstawowej wiedzy z zakresu możliwości rozwoju sektora usług w gospodarce. Ponadto nabycie przez studentów w procesie nauczania umiejętności powiązania zdobytych wiadomości z praktyką. stac. niestac. Wykład. Usługi w historii myśli ekonomicznej. Teoria trzech sektorów gospodarki. Znaczenie usług w gospodarce narodowej. Klasyfikacja i typizacja usług 5. Specyfika marketingu usług 6. Funkcje usług w gospodarce narodowej 7. Determinanty zmian zatrudnienia w sektorze usług w Polsce 8. Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług 5 9 Ćwiczenia. Charakterystyka podstawowych definicji i cech usług. Porównanie działalności produkcyjnej i usługowej. Istota marketingu-mix usług. Usługa jako produkt marketingowy 5. Specyfika cen oraz kanały dystrybucji usług 6. Elementy promocji-mix usług 7. Lokalizacja i zasady rozmieszczania zakładów usługowych 8. Czynnik ludzki w usługach 9. Istota procesu decyzyjnego usługobiorcy 0. Zachowania i oczekiwania nabywców usług. Istota i znaczenie jakości usług. Metoda servqual.. Charakterystyka wybranych rynków usług w gospodarce rynkowej Metody oceny Zaliczenie przedmiotu na podstawie kolokwium sprawdzającego z ćwiczeń przeprowadzonego po zrealizowaniu powyższych zagadnień, referatów oraz aktywności na ćwiczeniach. Egzamin w formie

18 pisemnej, czas trwania 60 min. Pierwszy termin zaliczenia w zimowej sesji egzaminacyjnej, drugi termin w sesji poprawkowej. Spis zalecanej literatury. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 005. Praca zbiorowa pod red. A. Styś. Marketing usług, PWE, Warszawa, 00. Daszkowska M. Usługi, produkcja, rynek, marketing. PWN Warszawa, 998. Kotler P., Armstrong G., Saunders J.,Wong V., Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa, Rogoziński K., Nowy marketing usług. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 998 Kierownik Katedry

19 SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Marketing terytorialny Typ przedmiotu Fakultatywny, ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 6 semestr Liczba punktów ECTS 5 Metody nauczania wykład studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin ćwiczenia studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr inż. Wiesława Kuźniar Wymagania wstępne Znajomość zasad funkcjonowania rynku, podstaw marketingu oraz specyfiki samorządu terytorialnego Cele przedmiotu oraz Zapoznanie studentów z istotą i obszarami zastosowań marketingu efekty kształcenia terytorialnego, etapami jego rozwoju na polskim rynku oraz kształtowanie umiejętności powiązania zdobytych wiadomości z praktyką stac. Wykłady. Geneza i etapy rozwoju marketingu. Założenia strategii marketingowej, funkcje i znaczenie marketingu. Determinanty rozwoju marketingu terytorialnego. Kierunki rozwoju współczesnego marketingu 5. Konsument jako wyznacznik aktywności marketingowej organizacji 6. Istota i obszary występowania marketingu terytorialnego 7. Główne zasady marketingu terytorialnego 8. Cele marketingu terytorialnego 9. Marketing terytorialny a inne dziedziny obszary marketingu 0. Etapy zmian orientacji rynkowej jednostek terytorialnych. Koncepcja marketingu mix w marketingu terytorialnym. Wewnętrzna i zewnętrzna sfera marketingu terytorialnego - poziomy marketingu terytorialnego. Typologia rynków docelowych w marketingu terytorialnym. Rola władz samorządowych w rozwoju marketingu terytorialnego 5. Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w Polsce stan aktualny i perspektywy rozwoju Ćwiczenia. Ogólne założenia kształtowania strategii marketingowej jednostek terytorialnych 0 niestac. 8. Zakres i instrumenty badań marketingowych w marketingu terytorialnym. Analiza sytuacji rynkowej (na wybranych przykładach jednostek terytorialnych ). Określenie filozofii i celów jednostki terytorialnej (na przykładach) 5. Planowanie strategiczne i operacyjne w marketingu terytorialnym (na przykładach)

20 6. Organizacja działalności marketingowej w jednostkach terytorialnych (na przykładach), etapy realizacji i formy kontroli 7. Marketingowe cechy produktu terytorialnego (na przykładach ) 8. Strategia cenowa w odniesieniu do jednostek terytorialnych (na przykładach) 9. System dystrybucji produktów terytorialnych (na przykładach) 0. Promocja jednostki terytorialnej: etapy, budżet, narzędzia( na przykładach). Wizerunek jednostki terytorialnej jako element strategii marketingowej (na przykładach), segmentacja adresatów pożądanego wizerunku, pozycjonowanie wizerunku. Rola czynnika ludzkiego w marketingu terytorialnym marketing wewnętrzny i interakcyjny. Końcowe diagnozowanie marketingowej orientacji wybranej przez studenta jednostki terytorialnej 0 8 Metody oceny Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym do którego przystąpienie uwarunkowane jest zaliczeniem z ćwiczeń. Na zaliczenie końcowe ćwiczeń składa się aktywność studentów na zajęciach, oceny z kolokwium oraz opracowanie koncepcji strategii marketingowej odnoszącej się do wybranej jednostki samorządu terytorialnego Spis zalecanej literatury. A. Szromnik, Marketing terytorialny., Wyd. Wolters Kluwer, 007. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 006. Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju pod. red. H. Szulce, M. Florek. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 005. Marketing terytorialny pod red. T. Markowskiego. Studia t. LII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, Ph. Kotler, N. Lee. Marketing w sektorze publicznym. Wharton School Publishing Koźmiński Przedsiębiorczość i Zarządzanie., Warszawa Marketing terytorialny współczesne wyzwanie dla miast i regionów. Praca zbiór. Pod red. T. Domańskiego. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 997 Kierownik Katedry

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi SPECJALNOŚĆ Zarządzanie projektami lokalnymi

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ekonomia Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo