SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin"

Transkrypt

1 SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Krystyna Leśniak-Moczuk Wymagani wstępne Znajomość makroekonomii Cele przedmiotu oraz efekty Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i skutkami kształcenia polityki rynku pracy dla gospodarki i społeczeństwa. Efektem nauki powinna być świadomość przyszłości pracy w zglobalizowanym świecie Studia stacj. Studia niestacj. Wykład. Jednostka na rynku pracy wpływ inteligencji emocjonalnej na sferę zawodową, czynniki sukcesu zawodowego, wypalenie zawodowe. Elementy i narzędzia polityki zatrudnienia i jej związek z polityką gospodarczą i polityką społeczną ustawodawstwo w sferze zatrudnienia, system instytucji rynku pracy,. Regulacja i deregulacja rynku pracy instytucjonalne reformy rynku pracy,. Przejściowe rynki pracy segmentacja rynku pracy, nietypowe formy zatrudnienia, klasyfikacja i skale zawodów 5. Problemy dyskryminacji w zatrudnieniu (kobiety na rynku pracy) Ćwiczenia.. Bezrobocie jako problem społeczno-ekonomiczny typy bezrobocia w gospodarce.. Przyczyny bezrobocia w okresie transformacji systemowej w Polsce, rozmiary.. Struktura i dynamika bezrobocia w skali ogólnokrajowej regionalnej i lokalnej.. Aktywne i pasywne formy pomocy bezrobotnym, programy przeciwdziałania bezrobociu. 5. Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia. 6. Strategia promowania zatrudnienia wpływ inwestycji zagranicznych za zmiany liczby miejsc pracy w Polsce. 7. Tworzenie miejsc pracy w szarej strefie, aktywność i bierność zawodowa. 8. Czynniki popytu na pracę na rynkach zagranicznych 5 9

2 migracje zarobkowe z Polski. Popyt na pracę i formy zatrudniania cudzoziemców w Polsce. 9. Programy aktywnej polityki rynku pracy dla niepełnosprawnych, 0. Przyszłość pracy w zglobalizowanym świecie. 0 8 Metody oceny Dyskusja podczas ćwiczeń, sprawdzian pisemny z pytaniami problemowymi, referaty na podstawie literatury i danych statystycznych. Spis zalecanej literatury. Golinowska S., Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, IPiSS, Warszawa 00.. Jerzak M., Deregulacja rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa 00.. Marek E., Zatrudnienie Polaków za granicą. Praca cudzoziemców w Polsce, IPiSS, Warszawa 00.. Polski rynek pracy w Unii Europejskiej, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa Wach, K., Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków W trosce o pracę, red. S. Golinowska, raport UNDP PNZPiR, Warszawa Czasopisma: Rynek Pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne Kierownik Katedry

3 SYLLABUS Kierunek Gospodarka Regionalna i Lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Polityka dochodowa Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Zaawansowany Rok studiów, semestr III rok,5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Małgorzata Leszczyńska Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu życia społeczno gospodarczego i historii myśli ekonomicznej Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Zapoznanie studentów z zasadniczymi zmianami zachodzącymi w polityce dochodowej w okresie transformacji systemowej i współcześnie, dotyczących przede wszystkim wynagrodzeń i dochodów ze świadczeń społecznych. Określenie uwarunkowań oraz wielorakich związków tej polityki z innymi kategoriami ekonomicznymi. Ocena jej dotychczasowych rezultatów i wskazanie podstawowych niedomagań. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w praktyce Wypracowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu Studia stacj. Studia niesta. Wykład. Nierówności w podziale dochodów a redystrybucyjna funkcja państwa. Cele polityki dochodowej. Dylematy dotyczące równości i sprawiedliwości w podziale dochodów - różne koncepcje ekonomiczne. Modele i narzędzia polityki dochodowej. Polityka etatystyczna, oparta na mechanizmie rynkowym i polityka instytucjonalna, polityka w zakresie produktywności 5. Podstawowe segmenty polityki podziału dochodów i ich ewolucja. 6. Kierunki zmian w zakresie dochodów ludności i ich głównych składowych 7. Dywersyfikacja dochodów i problem ubóstwa w Polsce i na świecie 8. Polityka dochodowa a polityka zatrudnienia i rynek pracy 9. Społeczne aspekty polityki podziału dochodów 0. Rola polityki dochodowej w ograniczaniu nierówności społeczno-ekonomicznych. 5 9 Ćwiczenia. Nierówności w podziale dochodów a redystrybucyjna funkcja państwa. Cele polityki dochodowej

4 . Dylematy dotyczące równości i sprawiedliwości w podziale dochodów - różne koncepcje ekonomiczne. Modele i narzędzia polityki dochodowej. Polityka etatystyczna, oparta na mechanizmie rynkowym i polityka instytucjonalna, polityka w zakresie produktywności 5. Podstawowe segmenty polityki podziału dochodów i ich ewolucja. 6. Kierunki zmian w zakresie dochodów ludności i ich głównych składowych 7. Dywersyfikacja dochodów i problem ubóstwa w Polsce i na świecie 8. Polityka dochodowa a polityka zatrudnienia i rynek pracy 9. Społeczne aspekty polityki podziału dochodów 0. Rola polityki dochodowej w ograniczaniu nierówności społeczno-ekonomicznych 0 8 Metody oceny ćwiczenia podstawą ich zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusji, napisanie i przedstawienie pracy zaliczeniowej na temat wskazany przez prowadzącego, jedna pisemna praca kontrolna; wykłady - zaliczenie zakończone pisemnym egzaminem (pytania testowe i problemowe)-min 5%pkt. Spis zalecanej literatury. Szopa B. Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, AE Kraków 005;. Kieniewicz B., Szopa B. Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce, AE Kraków 997;. Leszczyńska M., Dochody ludności rolniczej w Polsce i ich uwarunkowania, Uniwersytet Rzeszowski, 007;. Acocella N. Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 00.. Kierownik Katedry

5 SYLLABUS Kierunek Gospodarka Regionalna i Lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Samorząd terytorialny Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Zaawansowany Rok studiów, semestr II rok, semestr Liczba punktów ECTS 6/5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy dr inż. Alina Walenia Wymagania wstępne Wiedza na temat podstawowych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego. Cele przedmiotu oraz Celem wykładów jest przekazanie wiedzy o zasadach funkcjonowania efekty kształcenia jednostek samorządu terytorialnego, ich roli w kreowaniu rozwoju ekonomicznego i społecznego w skali lokalnej i regionalnej, a także zadań w realizowaniu koncepcji rozwoju zrównoważonego. Wykład. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego.. Globalizm i lokalizm we współczesnym rozwoju gospodarczym i społecznym. Zasady organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.. Struktura organizacyjna, kompetencje i zadania samorządu gminy. 5. Struktura organizacyjna, kompetencje i zadania samorządu powiatu. 6. Struktura organizacyjna, kompetencje i zadania samorządu województwa. 7. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. 8. Finanse samorządu terytorialnego. 9. Mienie samorządu terytorialnego. 0. Nadzór nad samorządem terytorialnym.. Instytucje i organizacje szczebla lokalnego.. Samorząd terytorialny za granicą. Ćwiczenia. Rola społeczności lokalnych i regionalnych w globalizującej się gospodarce.. Zarys rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.. Znaczenie realizacji zadań samorządu gminy w rozwoju lokalnym.. Znaczenie realizacji zadań powiatu w rozwoju lokalnym. 5. Znaczenie realizacji zadań województwa w rozwoju regionalnym. Studia stacj. 5 Studia niestacj. 9

6 6. Istota zasady subsydiarności w działalności jednostek samorządu terytorialnego ocena na wybranych przykładach.. 7. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju ekonomicznym i społecznym ocena na wybranych przykładach. 8. Analiza dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. 9. Inwestycje i działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. 0. Kolokwium zaliczeniowe. Metody oceny: Egzamin pisemny, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Spis zalecanej literatury: Podstawowa:. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kantor Wydawniczy, Zakamycze, 00. Wójcik St., Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, KUL, Lublin, 999. Uzupełniająca:. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Nauk. UAM. Poznań, 997. Czudec A., Ślusarz G., (red.)rozwój lokalny w aspekcie procesów integracyjnych i UE, Rzeszów-Brzozów, Kierownik Katedry

7 Kierunek SYLLABUS Gospodarka Regionalna i Lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Instytucje regionalne i lokalne Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Zaawansowany Rok studiów, semestr II rok, semestr Liczba punktów ECTS 6/5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko dr inż. Alina Walenia wykładowcy Wymagania wstępne Wiedza z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących lokalnego i regionalnego układu instytucjonalnego. Cele przedmiotu oraz Celem wykładów jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy efekty kształcenia z zakresu organizacji i funkcjonowania instytucji rządowych, samorządowych i wspierających działalność gospodarczą. Wykład. Rola i znaczenie infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym i regionalnym.. Charakterystyka instytucji rządowych, samorządowych o zasięgu lokalnym i regionalnym.. Działalność agencji rządowych: Agencje Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, i innych.. Instytucje finansowe wspierające rozwój lokalny i regionalny 5. Centra innowacji i transferu technologii. 6. Instytucje pośrednictwa pracy i przeciwdziałania bezrobociu 7. Instytucje szkoleniowo konsultingowe i doradcze. 8. Jednostki badawczo rozwojowe i ich rola w środowisku lokalnym i regionalnym 9. Zasady współpracy instytucji regionu z przedsiębiorcami. Ćwiczenia. Zakres zadań i organizacja poszczególnych grup instytucji lokalnych i regionalnych.. Zadania i organizacja administracji rządowej w regionie.. Charakterystyka administracji samorządowej lokalnej i regionalnej. Regionalne i lokalne instytucje wdrażające środki UE w ramach programów operacyjnych. 5. Instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska. 6. Instytucje otoczenia biznesu wspierające działalność Studia stacj. 5 6 Studia niestacj. 9

8 gospodarczą. 7. Partnerstwo publiczno prywatne jako forma współpracy Metody oceny: Egzamin pisemny, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Spis zalecanej literatury: Podstawowa:. W. Burdecka: Instytucje otoczenia biznesu. PARP, Warszawa 00. T. Dołęgowski: Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej. Monografie i Opracowania Nr 505. Wyd. SGH, Warszawa 00 Uzupełniająca:. Podkarpacki Serwis Gospodarczy W. Kosiedowski: Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń Kierownik Katedry

9 SYLLABUS Kierunek Gospodarka Regionalna i Lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Polityka regionalna UE Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio - zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Imię nazwisko wykładowcy dr inż. Dariusz Zając Wymagania wstępne Opanowane podstawowe zagadnienia z makro i mikroekonomii oraz gospodarki regionalnej Cele przedmiotu oraz Celem zajęć jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy efekty kształcenia z zakresu polityki regionalnej Unii Europejskiej. W szczególności tematyka zajęć stanowi rozwinięcie wiedzy z zakresu gospodarki regionalnej. Efektami kształcenia jest rozumienie przez studentów istoty i instrumentów polityki regionalnej. Wykład. Polityka regionalna - zagadnienia wstępne. Geneza i ewolucja europejskiej polityki regionalnej. Rodzaje polityki regionalnej. Modele polityki regionalnej 5. Instytucje polityki regionalnej 6. Instrumenty polityki regionalnej 7. Społeczne aspekty polityki regionalnej 8. Kulturowe aspekty polityki regionalnej 9. Zasady europejskiej polityki regionalnej 0. Wyzwania wynikające ze Strategii Lizbońskiej dla polityki regionalnej. Narodowy Plan Rozwoju, a polityka regionalna. Przyszłość polskiej polityki regionalnej i wyzwania strategiczne Studia stacj. 0 Studia niestacj. Metody oceny: Zaliczenie wykładów na podstawie sprawdzianu pisemnego oraz przygotowanej pracy kontrolnej. Spis zalecanej literatury: Podstawowa:. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa Szlachta J., Polityka regionalna Unii Europejskiej, FAPA, Warszawa Grosse T. G., Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 000. Uzupełniająca:. Cini M. (red.), Unia Europejska organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa Podstawy polityki regionalnej - materiały szkoleniowe RAP, wydanie II, zeszyt 0, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa Materiały konferencyjne. 8 Kierownik Katedry

10 SYLLABUS Kierunek Gospodarka Regionalna i Lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Regiony w UE Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio - zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy dr inż. Dariusz Zając Wymagania wstępne Opanowane podstawowe zagadnienia z makro i mikroekonomii oraz gospodarki regionalnej Cele przedmiotu oraz Celem zajęć jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy efekty kształcenia z zakresu regionalizacji i regionów w Unii Europejskiej. W szczególności tematyka zajęć stanowi rozwinięcie wiedzy z zakresu gospodarki regionalnej. Efektami kształcenia jest rozumienie przez studentów istoty i mechanizmów rozwoju regionalnego. Wykład. Region i klasyfikacja regionów. Regiony i regionalizacja w krajach UE. Zróżnicowanie regionalne w Polsce. Organy przedstawicielskie regionów w Europie 5. Uwarunkowania i czynniki rozwoju regionalnego 6. Instrumenty rozwoju regionalnego 7. Znaczenie samorządu województwa w rozwoju regionu 8. Strategia rozwoju regionalnego 9. Konkurencyjność gospodarcza regionu i regionalna polityka konkurencyjności Studia stacj. 7 0 Studia niestacj. Metody oceny: Zaliczenie wykładów na podstawie sprawdzianu pisemnego oraz przygotowanej pracy kontrolnej. Spis zalecanej literatury: Podstawowa:. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa Sługocki W., Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 005. Uzupełniająca:. Cini M. (red.), Unia Europejska organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa Kosiedowski W. (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, TNOiK, Toruń 00.. Materiały konferencyjne Kierownik Katedry

11 SYLLABUS Kierunek Gospodarka Regionalna i Lokalna I stopień Nazwa przedmiotu środowiska i zasobów naturalnych Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Zawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko dr inż. Bogumiła Grzebyk wykładowcy Wymagania wstępne Opanowane podstawowych zagadnień z makro i mikroekonomii oraz ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Cele przedmiotu oraz Przekazanie studentom wiedzy na temat gospodarowania zasobami efekty kształcenia naturalnymi i ochrony środowiska. Wykłady przybliżać będą wiedzę z zakresu metod analizy wykorzystania zasobów, waloryzacji zasobów, jak również społecznych i etycznych aspektów gospodarowania zasobami naturalnymi. Zakres wykładów obejmuje również problematykę polityki ekologicznej Polski i UE oraz globalnych problemów ekologicznych procesów gospodarczych. Wykład. klasyczna a problem ograniczoności zasobów i zanieczyszczenie środowiska.. Ogólna charakterystyka ekonomicznej teorii środowiska..analiza problemu zanieczyszczenia i ochrony środowiska w gospodarce rynkowej..teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi. 5.Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 6.Rola państwa w sferze gospodarowania zasobami naturalnymi. 7.Społeczne i etyczne aspekty gospodarowania zasobami naturalnymi 8.Gospodarowanie zasobami odnawialnymi. 9.Ekonomiczna teoria zachowania przyrody. 0.Zarządzanie zasobami parków narodowych i krajobrazowych..modelowanie zarządzania odnawialnymi zasobami naturalnymi..model optymalizujący wykorzystanie zasobów odnawialnych. Polityka ekologiczna Polski i UE..Problemy gospodarki otwartej Ćwiczenia Studia stacj. 5 Studia niestacj. 9. Wstęp do ekonomii środowiska i zasobów naturalnych.

12 . Statyczne i dynamiczne optimum dobrobytu. Waloryzacja zasobów naturalnych.. Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce 5. Las i jego użyteczność. 6. Zasoby wody. 7. Zasoby genetyczne. 8. Obszary prawnie chronione. 9. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 0. Interwencja państwa w sferze gospodarowania zasobami naturalnymi. Analiza kosztów i korzyści oraz obciążeń efektami środowiskowymi.. Model interakcji gospodarka-środowisko.. Model rozwoju zrównoważonego.. Optymalne wykorzystanie zasobów odnawialnych. 5. Polityka europejska w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 6. Polityka ekologiczna Polski. 0,5,5,5,5 8 Metody oceny: Egzamin pisemny; warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie sprawdzianu pisemnego oraz przygotowanej i zaprezentowanej pracy kontrolnej, a także na podstawie aktywności studenta na zajęciach. Spis zalecanej literatury: Podstawowa:. Fiedor B. (red.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, wyd. C.H. Beck, W-wa, 00,. Manteuffel Szoege H., Zarys problemów ekonomiki środowiska, wyd. SGGW, 005,. Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, wyd. PWN, W-wa 995,. Żylicz T., środowiska i zasobów naturalnych, wyd. PWE, W-wa 00. Uzupełniająca:. Łojewski S., środowiska, wyd. AT-R w Bydgoszczy, Bydgoszcz 998,. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, wyd. PWN, W-wa, 00.. Bołtromiuk A., Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 00.. Kierownik Katedry

13 SYLLABUS Kierunek Gospodarka Regionalna i Lokalna I stopień Nazwa przedmiotu ekologiczna Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy dr inż. Bogumiła Grzebyk Wymagania wstępne Opanowanie podstawowych zagadnień z makro i mikroekonomii oraz ekonomii ekologicznej. Cele przedmiotu oraz Przekazanie studentom wiedzy na temat gospodarowania zasobami efekty kształcenia naturalnymi i ochrony środowiska. Wykłady przybliżać będą wiedzę z zakresu metod analizy wykorzystania zasobów, waloryzacji zasobów, jak również społecznych i etycznych aspektów gospodarowania zasobami naturalnymi. Zakres wykładów obejmuje również problematykę polityki ekologicznej Polski i UE. Wykład. Problemy ekologiczne w teorii ekonomii.. Podstawy teoretyczne i główne kierunki badań nad ekologicznymi uwarunkowaniami wzrostu w ekonomii.. Ekologiczny paradygmat ekonomii a ekonomizacja środowiska.. Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi. 5. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 6. Rola państwa w sferze gospodarowania zasobami naturalnymi. 7. Społeczne i etyczne aspekty gospodarowania zasobami naturalnymi 8. Gospodarowanie zasobami odnawialnymi. 9. Instrumenty ekonomiczne i państwo a zachowanie przyrody. 0. Koszty i korzyści związane z zachowaniem zagrożonych elementów bioróżnorodności.. Modelowanie zarządzania odnawialnymi zasobami naturalnymi.. Model optymalizujący wykorzystanie zasobów odnawialnych.. Polityka ekologiczna Polski i UE. Studia stacj. 5 Studia niestacj. 9

14 Ćwiczenia. Wstęp do ekonomii środowiska i zasobów naturalnych.. Statyczne i dynamiczne optimum dobrobytu. Waloryzacja zasobów naturalnych.. Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce 5. Las i jego użyteczność. 6. Zasoby wody. 7. Zasoby genetyczne. 8. Obszary prawnie chronione. 9. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 0. Interwencja państwa w sferze gospodarowania zasobami naturalnymi. Analiza kosztów i korzyści oraz obciążeń efektami środowiskowymi.. Model interakcji gospodarka-środowisko.. Model rozwoju zrównoważonego.. Optymalne wykorzystanie zasobów odnawialnych. 5. Polityka europejska w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 6. Polityka ekologiczna Polski. 0,5,5,5,5 8 Metody oceny: Egzamin pisemny; warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie sprawdzianu pisemnego oraz przygotowanej i zaprezentowanej pracy kontrolnej, a także na podstawie aktywności studenta na zajęciach. Spis zalecanej literatury: Podstawowa:. Żylicz T., środowiska i zasobów naturalnych, wyd. PWE, W-wa 00,. Fiedor B. (red.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, wyd. C.H. Beck, W-wa, 00,. Manteuffel Szoege H., Zarys problemów ekonomiki środowiska, wyd. SGGW, 005,. Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, wyd. PWN, W-wa 995. Uzupełniająca:. Łojewski S., środowiska, wyd. AT-R w Bydgoszczy, Bydgoszcz 998,. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, wyd. PWN, W-wa, 00.. Bołtromiuk A., Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok Kierownik Katedry

15 SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Ekonomika usług Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko dr hab. Roman Sabik, prof. UR wykładowcy dr inż Marta Kawa Wymagania wstępne Umiejętność analizy problemów ekonomicznych oraz czynników wpływających na zmiany ilościowe i jakościowe w sektorze usług. Ogólna znajomość zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu. Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem przedmiotu jest rozszerzenie oraz ugruntowanie podstawowej wiedzy z zakresu możliwości rozwoju sektora usług w gospodarce. Ponadto nabycie przez studentów w procesie nauczania umiejętności powiązania zdobytych wiadomości z praktyką. stac. niestac. Wykład. Usługi Kierunek historii myśli ekonomicznej. Teoria trzech sektorów gospodarki. Znaczenie usług w gospodarce narodowej. Klasyfikacja i typizacja usług 5. Czynniki wpływające na rozwój sektora usług 6. Funkcje usług w gospodarce narodowej 7. Determinanty zmian zatrudnienia w sektorze usług w Polsce 8. Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług 5 9 Ćwiczenia. Charakterystyka podstawowych definicji i cech usług. Porównanie działalności produkcyjnej i usługowej. Czynniki kształtujące poziom konsumpcji usług. Marketing usług w gospodarce rynkowej 5. Lokalizacja i zasady rozmieszczania zakładów usługowych 6. Czynnik ludzki w usługach 7. Istota procesu decyzyjnego usługobiorcy 8. Zachowania i oczekiwania nabywców usług 9. Istota i znaczenie jakości usług. Metoda servqual. 0. Źródła finansowania działalności usługowej. Koszty i ceny działalności usługowej. Wynik finansowy przedsiębiorstwa usługowego. Charakterystyka wybranych rynków usług w gospodarce rynkowej 0 8 Metody oceny

16 Zaliczenie przedmiotu na podstawie kolokwium sprawdzającego z ćwiczeń przeprowadzonego po zrealizowaniu powyższych zagadnień, referatów oraz aktywności na ćwiczeniach. Egzamin w formie pisemnej, czas trwania 60 min. Pierwszy termin zaliczenia w zimowej sesji egzaminacyjnej, drugi termin w sesji poprawkowej. Spis zalecanej literatury. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 005. Praca zbiorowa pod red. A. Styś. Marketing usług, PWE, Warszawa, 00. Daszkowska M. Usługi, produkcja, rynek, marketing. PWN Warszawa, 998. Kotler P., Armstrong G., Saunders J.,Wong V., Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa, 00 Kierownik Katedry

17 SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Marketing usług Typ przedmiotu Specjalistyczny Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko dr hab. Roman Sabik, prof. UR wykładowcy dr inż. Marta Kawa Wymagania wstępne Umiejętność analizy problemów ekonomicznych oraz czynników wpływających na zmiany ilościowe i jakościowe w sektorze usług. Ogólna znajomość zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu. Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem przedmiotu jest rozszerzenie oraz ugruntowanie podstawowej wiedzy z zakresu możliwości rozwoju sektora usług w gospodarce. Ponadto nabycie przez studentów w procesie nauczania umiejętności powiązania zdobytych wiadomości z praktyką. stac. niestac. Wykład. Usługi w historii myśli ekonomicznej. Teoria trzech sektorów gospodarki. Znaczenie usług w gospodarce narodowej. Klasyfikacja i typizacja usług 5. Specyfika marketingu usług 6. Funkcje usług w gospodarce narodowej 7. Determinanty zmian zatrudnienia w sektorze usług w Polsce 8. Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług 5 9 Ćwiczenia. Charakterystyka podstawowych definicji i cech usług. Porównanie działalności produkcyjnej i usługowej. Istota marketingu-mix usług. Usługa jako produkt marketingowy 5. Specyfika cen oraz kanały dystrybucji usług 6. Elementy promocji-mix usług 7. Lokalizacja i zasady rozmieszczania zakładów usługowych 8. Czynnik ludzki w usługach 9. Istota procesu decyzyjnego usługobiorcy 0. Zachowania i oczekiwania nabywców usług. Istota i znaczenie jakości usług. Metoda servqual.. Charakterystyka wybranych rynków usług w gospodarce rynkowej Metody oceny Zaliczenie przedmiotu na podstawie kolokwium sprawdzającego z ćwiczeń przeprowadzonego po zrealizowaniu powyższych zagadnień, referatów oraz aktywności na ćwiczeniach. Egzamin w formie

18 pisemnej, czas trwania 60 min. Pierwszy termin zaliczenia w zimowej sesji egzaminacyjnej, drugi termin w sesji poprawkowej. Spis zalecanej literatury. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 005. Praca zbiorowa pod red. A. Styś. Marketing usług, PWE, Warszawa, 00. Daszkowska M. Usługi, produkcja, rynek, marketing. PWN Warszawa, 998. Kotler P., Armstrong G., Saunders J.,Wong V., Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa, Rogoziński K., Nowy marketing usług. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 998 Kierownik Katedry

19 SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Marketing terytorialny Typ przedmiotu Fakultatywny, ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 6 semestr Liczba punktów ECTS 5 Metody nauczania wykład studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin ćwiczenia studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr inż. Wiesława Kuźniar Wymagania wstępne Znajomość zasad funkcjonowania rynku, podstaw marketingu oraz specyfiki samorządu terytorialnego Cele przedmiotu oraz Zapoznanie studentów z istotą i obszarami zastosowań marketingu efekty kształcenia terytorialnego, etapami jego rozwoju na polskim rynku oraz kształtowanie umiejętności powiązania zdobytych wiadomości z praktyką stac. Wykłady. Geneza i etapy rozwoju marketingu. Założenia strategii marketingowej, funkcje i znaczenie marketingu. Determinanty rozwoju marketingu terytorialnego. Kierunki rozwoju współczesnego marketingu 5. Konsument jako wyznacznik aktywności marketingowej organizacji 6. Istota i obszary występowania marketingu terytorialnego 7. Główne zasady marketingu terytorialnego 8. Cele marketingu terytorialnego 9. Marketing terytorialny a inne dziedziny obszary marketingu 0. Etapy zmian orientacji rynkowej jednostek terytorialnych. Koncepcja marketingu mix w marketingu terytorialnym. Wewnętrzna i zewnętrzna sfera marketingu terytorialnego - poziomy marketingu terytorialnego. Typologia rynków docelowych w marketingu terytorialnym. Rola władz samorządowych w rozwoju marketingu terytorialnego 5. Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w Polsce stan aktualny i perspektywy rozwoju Ćwiczenia. Ogólne założenia kształtowania strategii marketingowej jednostek terytorialnych 0 niestac. 8. Zakres i instrumenty badań marketingowych w marketingu terytorialnym. Analiza sytuacji rynkowej (na wybranych przykładach jednostek terytorialnych ). Określenie filozofii i celów jednostki terytorialnej (na przykładach) 5. Planowanie strategiczne i operacyjne w marketingu terytorialnym (na przykładach)

20 6. Organizacja działalności marketingowej w jednostkach terytorialnych (na przykładach), etapy realizacji i formy kontroli 7. Marketingowe cechy produktu terytorialnego (na przykładach ) 8. Strategia cenowa w odniesieniu do jednostek terytorialnych (na przykładach) 9. System dystrybucji produktów terytorialnych (na przykładach) 0. Promocja jednostki terytorialnej: etapy, budżet, narzędzia( na przykładach). Wizerunek jednostki terytorialnej jako element strategii marketingowej (na przykładach), segmentacja adresatów pożądanego wizerunku, pozycjonowanie wizerunku. Rola czynnika ludzkiego w marketingu terytorialnym marketing wewnętrzny i interakcyjny. Końcowe diagnozowanie marketingowej orientacji wybranej przez studenta jednostki terytorialnej 0 8 Metody oceny Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym do którego przystąpienie uwarunkowane jest zaliczeniem z ćwiczeń. Na zaliczenie końcowe ćwiczeń składa się aktywność studentów na zajęciach, oceny z kolokwium oraz opracowanie koncepcji strategii marketingowej odnoszącej się do wybranej jednostki samorządu terytorialnego Spis zalecanej literatury. A. Szromnik, Marketing terytorialny., Wyd. Wolters Kluwer, 007. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 006. Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju pod. red. H. Szulce, M. Florek. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 005. Marketing terytorialny pod red. T. Markowskiego. Studia t. LII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, Ph. Kotler, N. Lee. Marketing w sektorze publicznym. Wharton School Publishing Koźmiński Przedsiębiorczość i Zarządzanie., Warszawa Marketing terytorialny współczesne wyzwanie dla miast i regionów. Praca zbiór. Pod red. T. Domańskiego. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 997 Kierownik Katedry

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Liczba godzin

SYLLABUS. Liczba godzin SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Europejska Integracja Gospodarcza I stopień Nazwa przedmiotu Ekonomia gospodarki żywnościowej Typ przedmiotu Obowiązkowy-specjalistyczny Poziom przedmiotu Średnio

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 Gospodarka przestrzenna, stopień I studia stacjonarne 2016 KARTA KURSU Nazwa Ekonomika miast i regionów 2 Nazwa w j. ang. Economics of cities and regions 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr Tomasz Rachwał

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Współczesne metody zarządzania państwem 2. Kod modułu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemy i techniki ochrony środowiska

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemy i techniki ochrony środowiska Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DGK GN-s Punkty ECTS: 6. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Gospodarka nieruchomościami i kataster

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DGK GN-s Punkty ECTS: 6. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Gospodarka nieruchomościami i kataster Nazwa modułu: Teoria i praktyka wyceny nieruchomości II Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DGK-2-204-GN-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Administracja i finanse

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA NIERUCHOMOŚCI SYLABUS

EKONOMIKA NIERUCHOMOŚCI SYLABUS EKONOMIKA NIERUCHOMOŚCI SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/01 z dnia 0.01.01r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Fundusze strukturalne UE Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kartografia społeczno-gospodarcza. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Kartografia społeczno-gospodarcza. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Kartografia społeczno-gospodarcza Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie środowiskiem Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-2-106-IK-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 0/0 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie turystyczne

Planowanie turystyczne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień, profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Podstawy szacowania wartości nieruchomości Nazwa w języku angielskim Base of estimating

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Katedr: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Katedry Gospodarki Regionalnej Katedry

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ADMINISTRACJI

CONTROLLING W ADMINISTRACJI Kierunek studiów Stopień studiów Forma studiów ADMINISTRACJA I niestacjonarne SYLABUS PRZEDMIOTU CONTROLLING W ADMINISTRACJI 1. DANE PODSTAWOWE Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Imię

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof.

Bardziej szczegółowo

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH Kielce, dnia 27 listopada 2011r. Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości 1. Istota i cele wyceny nieruchomości 1.1.Podstawowym

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_1 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie i inżynieria produkcji ogólnoakademicki 2/4 Specjalność Przedmiot oferowany w

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo