ZAMOWIENIA NA DOSTAWE APARATURY MEDYCZNEJ RÓZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMOWIENIA NA DOSTAWE APARATURY MEDYCZNEJ RÓZNEJ"

Transkrypt

1 l Wroclaw, dnia Szp/FZ/ZP-212/ 2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW, ZAMOWIENIA (SIWZ) Postepowania o udzielenie zamówienia publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu przy ul. H. Kamienskiego 73a NA DOSTAWE APARATURY MEDYCZNEJ RÓZNEJ Zatwierdzam Szp/FZ-2 J2/

2 2 I. Nazwa oraz adres Zamawiajacego. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73 a. Regon NIP Tel Adres do korespondencji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu Dzial Zaopatrzenia i Zamówien Publicznych Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73 a. II. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamówienia powyzej euro. 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówien Publicznych, (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655), zwana dalej PZP, 2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac Zamawiajacy od Wykonawcy oraz fonn, w jakich te dokumenty moga byc skladane (Dz. U. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartosci zamówien publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763), 4) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. nr 93 poz. 896). III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaz oraz uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej wyprodukowanych po 1 stycznia 2008 r., których parametry szczególowo opisano w zalacznikach nr 6.1 do 6.17 obejmujace nizej wymienione zadania: Nr zadania Przedmiot zamówienia Wyma2ana ilosc 1 Inhalator ultradzwiekowy 1 szt. 2 Inhalatory pneumatyczne 6 szt. 3 Lampy bakteriobóicze 12 szt. 4 Resuscytatory dla doroslych 21 szt. 5 Resuscytatory dla noworodków 7 szt. 6 Resuscytatory pediatryczne 9 szt. 7 Resuscytator automatyczne z monitorem 5 szt. wentylacji 8 PompyjednostrzykawkoweinfUzy.jne 7 szt. 9 Pompy infuzyjnejednostrzykawkowe z funkcja 17 szt. PCA 10 Pompy obietosciowe 2 szt. 11 Pompy dwustrzykawkowe 21 szt. 12 Kardiomonitory 4 szt. 13 Podnosnik dwufunkcyjny 2 szt. 14 Urzadzenie do przebiegu i kontroli nerwu 1 szt. twarzowego i krtaniowego 15 Urzadzenie do kriochirurgii 1 szt. 16 Aparat do EKG 1 szt

3 17 Aminiosko 1 szt Wymagane parametry techniczne aparatury i urzadzen medycznych okreslone sa w zalacznikach nr 6.1 do do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku nie spelnienia parametrów technicznych, przez oferowany przedmiot zamówienia, oferta zostanie odrzucona. 3. Parametry podane w kolumnie nr 2 "Parametry i warunki graniczne" zalaczników stanowia wymagania graniczne (odcinajace), których niespelnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce "parametry oferowane" zostanie potraktowane jako niespelnienie parametru. 4. W celu potwierdzenia wymaganych parametrów do oferty nalezy dolaczyc foldery/prospekty firmowe producenta zawierajace opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia. W przypadku folderu w jezyku obcym do oferty nalezy dolaczyc folder wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, 5. Zamawiajacy ma prawo do sprawdzenia wiarygodnosci podanych przez Wykonawce parametrów technicznych we wszystkich dostepnych zródlach w tym równiez poprzez zwrócenie sie o zlozenie dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje takze: 1) szkolenie personelu medycznego Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone protokolem, którego wzór stanowi zalacznik nr 5 do niniejszej specyfikacji, 2) 24 - miesiecznagwarancjeliczonaod nastepnegodnia od daty uruchomieniaprzedmiotu zamówienia, 3) bezplatne przeglady serwisowe zgodnie ze wskazaniami producenta, jednak nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy. 7. Wykonawca zobowiazuje sie zamontowac i uruchomic przedmiot zamówienia w terminie 3 dni od dnia jego dostarczenia. 8. Wykonawca ma obowiazek zapewnic na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji. 9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zlozenia ofert równowaznych. Pod pojeciem oferty równowaznej Zamawiajacy rozumie aparaty i urzadzenia medyczne o parametrach takich samych jak opisane w wymaganych parametrach i warunkach granicznych. 10. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia ofert wariantowych. 11. Zamawiajacy nie przewiduje zamówien uzupelniajacych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych. 12. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. IV. Opis czesci zamówienia. 1. Kazdy Wykonawca moze zlozyc tylko jedna oferte. Zlozenie wiekszej liczby ofert lub oferty zawierajacej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce. 2. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych. Pod pojeciem oferty czesciowej Zamawiajacy rozumie oferte na dowolnie wybrane zadanie. Szp/FZ-2 J2/

4 V. Termin wykonania zamówienia. Zamawiajacy wymaga, aby zamówienie zostalo zrealizowane w terminie do 56 dni od dnia zawarciaumowy. VI. Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy: 1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien, tj. zloza dokumenty potwierdzajace odpowiednio, ze: a) w przypadkuwykonawcybedacego osoba fizyczna - tej osoby fizycznej, spólka jawna - wspólnika, spólka partnerska - partnera lub czlonka zarzadu, spólka komandytowa - komplementariusza, spólka komandytowo - akcyjna - komplementariusza, osoba prawna (nie wymieniona powyzej) - urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego nie skazano prawomocnie za przestepstwo przeciwko osobom wykonujacym prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innego przestepstwa popelnionego w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, b) wobec podmiotu zbiorowego sad nie orzekl zakazu ubiegania sie o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary, c) Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, 2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. udokumentuja wykonanie co najmniej jednego zamówienia odpowiadajacego swoim rodzajem i wartoscia dostawom stanowiacym przedmiot zamówienia w danym zadaniu, na które Wykonawca sklada oferte i co najmniej o wartosci podanej nizej dla danego zadania, realizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, o wartosci co najmniej: dla zadania nr ,00 zl, dla zadanianr ,00zl, dla zadania nr ,00 zl, dla zadania nr ,00 zl dla zadania nr ,00 zl, dla zadania nr ,00 zl dla zadania nr ,00 zl, dla zadania nr ,00 zl, dla zadania nr ,00 zl, dla zadanianr ,00zl, dla zadania nr ,00 zl, dla zadania nr ,00 zl, dla zadania nr ,00 zl, dla zadanianr ,00 zl, dla zadania nr ,00 zl,

5 5 dla zadania nr ,00 zl, dla zadania nr ,00 zl 3) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia, tj. udokumentuja: a) posiadanie srodków finansowych lub zdolnosci kredytowej w wysokosci co najmniej: dla zadania nr ,00 zl, dla zadanianr ,00zl, dla zadanianr ,00zl, dla zadanianr ,00zl dla zadanianr ,00zl, dla zadania nr ,00 zl dla zadania nr ,00 zl, dla zadanianr ,00 zl, dla zadania nr ,00zl, dla zadania nr ,00 zl, dla zadania nr ,00 zl, dla zadania nr ,00 zl, dla zadanianr ,00zl, dla zadania nr ,00 zl, dla zadania nr ,00 zl, dla zadanianr ,00 zl dla zadania nr ,00 zl Wykonawca skladajacy oferte dla wiecej niz jednego zadania zobowiazany jest przedlozyc dokument na sume wartosci wymaganych dla oferowanych zadan. b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, na kwote min ,00 zl 4) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych. 2. Ocena spelniania warunków udzialu w postepowaniu odbedzie sie na druku ZP-17, na zasadzie "spelnia - nie spelnia". VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentów, jakie maja dostarczyc Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunków udzialu w postepowaniu. 1. Wykonawca sklada wraz z oferta oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 PZP oraz, ze nie podlega wykluczeniu z postepowaniao udzieleniezamówieniapublicznego,zgodniez art. 24 ust. 1 i 2 - zal. nr 3 do SIWZ, 2. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy PZP do oferty nalezy dolaczyc: 1) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem tenninu skladania ofert. 2) aktualne zaswiadczenie wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z oplatami podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych

6 platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. 3) aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, 4) aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku posiadania przez Wykonawce niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty nalezy dolaczyc: 1) wykaz wykonanych, a w przypadki swiadczen okresowych lub ciaglych równiez wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajacymswoim rodzajem i wartoscia dostawom stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie, 4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku znajdowania sie przez Wykonawce w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia, do oferty nalezy dolaczyc: l) informacjez banku lub spóldzielczejkasy oszczednosciowo- kredytowej,w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa Wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert, 2) polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, 5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2: 1) ppkt. 1, 2, 3 - sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie; 2) ppkt. 4 - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1 lit. a i c powinny byc wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 5 ppkt. 1 lit. b powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. 7. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w pkt. 6, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego

7 odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. 8. Zamawiajacy wezwie Wykonawców, którzy w okreslonym terminie nie zlozyli oswiadczen lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. l PZP lub którzy zlozyli niniejsze dokumenty zawierajace bledy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich uzupelnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byloby uniewaznienie postepowania. Oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzac spelnianie przez Wykonawce warunków udzialu w postepowaniu oraz spelnianie przez oferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie pózniej niz w dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego jako termin uzupelnienia oswiadczen lub dokumentów. VIII. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego, do oferty nalezy dolaczyc: 1. Dokumenty dopuszczajace oferowane wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych, do obrotu i stosowania na terenie RP, 2. Foldery/prospekty/informacje producenta zawierajace opisy oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzajace spelnianie parametrów technicznych. W przypadku folderu w jezyku obcym do oferty nalezy dolaczyc oryginalny folder wraz z ich tlumaczeniem na jezyk polski. Dokumenty wymienione w rozdz. VII i VIII maja byc zlozone w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce. IX. Wykaz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiajacego, które nalezy dolaczyc do oferty: 1. Oswiadczenie, ze Wykonawca posiada autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym ze wskazaniem placówek serwisowych, 2. Oswiadczenie, ze oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i bedzie gotowy do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materialami eksploatacyjnymi), 3. Oryginal lub poswiadczona przez notariusza kopia pelnomocnictwa (rodzajowego lub szczególnego) dla osób upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy. 4. Dowód wniesienia wadium. X. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentów, a takze wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami. l. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiajacego sa przekazywane w formie pisemnej. 2. Zamawiajacy nie udziela zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane zapytania. 3. Do bezposredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiajacego upowaznione sa nizej wymienieni pracownicy Dzialu Zaopatrzenia i Zamówien Publicznych: 1) 8t. Inspektor ds. zamówien publicznych - Barbara Lukasik, 2) Inspektor ds. zamówien publicznych - Monika Hruszczak

8 Telefony: 071/ oraz , fax: 071/ , od poniedzialku do piatku w godzinach od 8:30 do 14:00 XI. Wyjasnienia i modyfikacje siwz 1. Wykonawca zwraca sie na pismie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia na adres Zamawiajacego. 2. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, chyba ze prosba o wyjasnienie specyfikacji wplynela do Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem skladania ofert. 3. Tresc zapytania wraz z wyjasnieniem, Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia zródla zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uplywem terminu skladania ofert zmodyfikowac tresc specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób modyfikacje Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a takze zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego. 5. Zamawiajacy nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XII. Wymagania dotyczace wadium. 1. Wykonawca zobowiazany jest wniesc wadium w kwocie 5 315,00 zl (slownie: piec tysiecy trzysta pietnascie zlotych) dla oferty calkowitej. Wadium dla ofert czesciowych przedstawia sie nastepujaco: Nr zadania Kwota wadium w PLN Slownie zlotych Zadanie nr 1 190,00 zl Sto dziewiecdziesiat zlotych Zadanie nr 2 50,00 zl Piecdziesiat zlotych Zadanie nr 3 120,00 zl Sto dwadziescia zlotych Zadanie nr 4 130,00 zl Sto trzydziesci zlotych Zadanie nr 5 40,00 zl Czterdziesci zlotych Zadanie nr 6 45,00 zl Czterdziesci piec zlotych Zadanie nr 7 465,00 zl Czterysta szescdziesiat piec zlotych Zadanie nr 8 230,00 zl Dwiescie trzydziesci zlotych Zadanie nr 9 805,00 zl Osiemset piec zlotych Zadania nr ,00 zl Sto dwadziescia zlotych Zadanie nr ,00 zl Jeden tysiac dwiescie zlotych Zadanie nr ,00 zl Osiemset szescdziesiat zlotych Zadanie nr ,00 zl Siedemset czterdziesci piec zlotych Zadanie nr 14 85,00 zl Osiemdziesiat piec zlotych Zadanie nr ,00 zl Sto pietnascie zlotych Zadanie nr 16 45,00 zl Czterdziesci piec zlotych Zadanie nr 17 65,00 zl Szescdziesiat piec zlotych 2. Wadium moze byc wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach: 1) pieniadzu, Szp/FZ-2 J2/08

9 2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. 3. Wadium nalezy wniesc przed uplywem terminu skladania ofert. 4. Wadium w pieniadzu nalezy wniesc przelewem na konto Zamawiajacego prowadzony przez Kredyt Bank S.A. nr konta z dopiskiem "Wadium sprawa ZP - 212/08dot. zadanianr..." 5. Za termin wniesienia wadium uwaza sie date wplywu srodków na konto Zamawiajacego. 6. Wadium wnoszone w innej formie niz pieniadz nalezy zlozyc w oryginale w Kasie Zamawiajacego w godzinach 11:00-14: Dowód wniesienia wadium nalezy dolaczyc do oferty. XIII. Termin zwiazania oferta. Okres zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. XIV. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Kazdy z Wykonawców przystepujacy do przetargu zobowiazany jest zlozyc oferte na formularzu zgodnie z przedlozonymprzez Zamawiajacego wzorem, stanowiacym zalacznik nr 1 do siwz. 2. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Wykonawca skladajacy oferte, niezaleznie od wyniku postepowania. 3. Tresc oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wykonawca przygotowuje i sklada oferte zgodnie z WYmaganiami dokumentacji przetargowej. 5. Oferta powinna byc napisana w jezyku polskim, pismem komputerowym. 6. Kazda zapisana strona oferty i wszystkie jej zalaczniki musza byc podpisane przez Wykonawce lub uprawomocnionych przedstawicieli Wykonawcy. Pelnomocnictwo do podpisania oferty musi byc dolaczone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów zalaczonych do oferty. 7. Wszystkie zapisane strony oferty nalezy ponumerowac kolejno. 8. Wszystkie strony oferty nalezy zlaczyc w sposób trwaly uniemozliwiajacy ich "rozlaczenie". 9. Oferta powinna zawierac wszystkie wymagane niniejsza specyfikacja oswiadczenia, dokumenty, bez dodawania do ich tresci jakichkolwiek zastrzezen ze strony Wykonawcy. 10. Poprawki w ofercie nalezy omówic w uwadze, zaopatrzonej wlasnorecznym podpisem Wykonawcy lub osoby upowaznionej. Poprawki cyfr i liczb nalezy pisac slownie. 11. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert w formie wydruku komputerowego z zachowaniem wzorów okreslonych przez Zamawiajacego w specyfikacji. 12. W przypadku dolaczenia do oferty dokumentów lub materialów w jezyku obcym WYmagane jest zlozenie ich wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce

10 13. Wykonawca moze zastrzec pewne informacje zawarte w ofercie do wiadomosci jedynie Komisji Przetargowej. xv. 1) Zastrzezeniu moga podlegac tylko i wylacznie te informacje, które stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 153, poz z 2003 r. z póz. zm), 2) Zastrzezenie w formie pisemnej powinno wskazywac, które strony zlozonej oferty zawieraja tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz powinny byc zabezpieczone w odpowiedni sposób przez Wykonawce przed mozliwoscia zapoznania sie ich z ich trescia przez osoby spoza komisji przetargowej, 3) Wykonawca nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofercie, 4) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za niewlasciwe zabezpieczenie przez Wykonawce dokumentów okreslonych jako tajne. Opis sposobu zlozenia oferty. 1. Oferte nalezy zlozyc w jednym egzemplarzu i zapakowac w sposób uniemozliwiajacy jej otwarcie przez osoby nieuprawnione. 2. Na opakowaniu nalezy umiescic informacje: 10 nazwa i adres Wykonawcy OFERTA PRZETARGOWA -" Aparatura medyczna" Uwaga: " Nie otwierac przed dniem r. godz " Oferta zawiera kart - ilosc kart zastrzezonych W przypadku nieprawidlowego zaadresowania lub zabezpieczenia oferty Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za zle skierowanie przesylki i jej przedterminowe otwarcie. 4. Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert zmienic lub wycofac oferte 5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostac zlozone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, ze koperta powinna byc dodatkowo opisana "zmiana" lub "wycofanie". 6. Oferty oznaczone w wyzej wymieniony sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci. 7. Oferta zlozona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania, po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 8. Wykonawca nie moze dokonac zmiany lub wycofac oferty po uplywie terminu przewidzianego na skladanie ofert. XVI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert. 1. Oferte nalezy przeslac lub zlozyc w Dziale Zaopatrzenia i Zamówien Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu, przy ul. Kamienskiego 73a, znajdujacego sie w Budynku nr 10 do godziny 900do dnia r

11 2. Publiczne otwarcie ofert nastapi dnia r. o godzinie 1000w Klubie "ROTARY" w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a we Wroclawiu. 3. Bezposrednioprzed otwarciemofert Zamawiajacypoda kwote,jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, 4. Oferty zostana otwarte przez Komisje Przetargowa, a nastepnie podczas otwarcia ofert podane beda nastepujace informacje: 1) Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 2) cena oferty 5. Wykonawca, który nie byl obecny przy otwarciu ofert, moze zlozyc wniosek, o przekazanie mu informacji o których mowa w pkt. 3 i 4. XVII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty jest suma wartosci poszczególnych pozycji formularza cenowego brutto 2. Wykonawca okresli ceny na wszystkie pozycje zamówienia wymienione w formularzu cenowym: 1) wszystkie pozycje musza zawierac cene jednostkowa, 2) cena jednostkowa kazdej pozycji musi obejmowac wszystkie koszty ZWIazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 3) wartosc brutto nalezy liczyc w sposób nastepujacy: cena jednostkowa netto x ilosc = wartosc netto + podatek VAT = wartosc brutto. 3. W ofercie Wykonawca okresli cene netto i brutto w zl zaokraglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym koncówki ponizej 0,5 groszy pomniejsza sie, a koncówki 0,5 groszy i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza. 4. Wpisanie w kolumnie 6 w formularzu cenowym zera jako wartosci pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 5. Upusty oferowane przez Wykonawce musza byc zawarte w cenach jednostkowych. Wartosc pozycji po zastosowaniu upustu nie moze byc nizsza niz koszty wlasne lub koszty wytwarzania. 6. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT od towarów i uslug niezgodnego z przepisami Ustawy o podatku od towarów i uslug spowoduje odrzucenie oferty. 7. Zamawiajacy poprawi w tresci oferty oczywiste omylki pisarskie oraz omylki rachunkowe w obliczeniu ceny na zasadach okreslonych w art. 88 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich Wykonawców, którzy zlozyli oferte. 11 XVIII. Informacje dotyczace obcych walut. 1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci prowadzenia rozliczen w walutach obcych. 2. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym beda dokonywane w zlotych polskich XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: - ---

12 12 Lp. Kryteria Ranga 1 Cena 100% OGÓLEM: 100% 2. Wartosc punktowa kryteriów jest wyliczana wedlug wzoru: ad. 1. wartosc punktowa ceny =C Cena najnizsza c = x 100% x 100 Cena badanej oferty 3. Zamawiajacy wybierze Wykonawce, którego oferta uzyskala najwieksza ilosc punktów. Wartosc punktowa obliczona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. 4. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy zlozyli oferte o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, którego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania zlozonych ofert zawierajacych punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczna punktacje. 2) Wykonawcach, których oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne l prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamówienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, 5. Zamawiajacy zamiesci informacje o których mowa w pkt. 4, na stronie internetowej oraz na tablicy ogloszen w swojej siedzibie. 6. Zamawiajacy zawiadomi równoczesnie wszystkich Wykonawców o uniewaznieniu postepowania, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy: 1) ubiegali sie o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem terminu skladania ofert, 2) zlozyli oferte - w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu skladania ofert. 7. Niezwlocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze ogloszenie o udzieleniu zamówienia Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. xx. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wykonawca, którego oferte wybrano jako najkorzystniejsza jest obowiazany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 2. Jezeli Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki, o których mowa w art. 93 ust l. Ustawy

13 XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu nie wymaga od Wykonawcy wmesiema zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, który wygra przetarg, bedzie zobowiazany do podpisania umowy, której tresc bedzie zgodna z zalaczonym do SIWZ wzorem umowy. XXIII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI Zamówien Publicznych. XXIV. Aukcja elektroniczna Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. xxv. Postanowienia koncowe Ustawy Prawo 1. Protokól wraz z zalacznikami jest jawny. Zalaczniki do protokolu udostepnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z tym ze oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia. 2. Zamawiajacy udostepni zainteresowanym oferty po zlozeniu pisemnego wniosku. 3. W sprawach nieregulowanych w siwz zastosowanie maja przepisy Ustawy Prawo Zamówien Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Zalaczniki: 1. nr 1 - oferta wraz z formularzem cenowym, 2. Nr 2 - Wzór umowy, 3. Nr 3 - Oswiadczenie, 4. Nr 4 - Wykaz dostaw, 5. Nr 5 - Wzór protokolu szkolenia, 6. Nr 6 - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

14 14 Zalacznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawe aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Numer telefonu firmy: Numer Faxu firmy..... Adres poczty elektro nicznej:... Stro na intern etowa:... Numer NIP Numer REGO N... Osoba do kontaktu z Zamawiajacym :... OFERTA W zwiazku z ogloszeniem przez Zamawiajacego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu z siedziba we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a, przetargu nieograniczonego na dostawe aparatury medycznej róznej oferuje realizacje zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cene: Cena oferty zgodnie z formularzem cenowym wynosi dla: Zadania nr * -... Cena netto zl Slownie:... VAT... % = zl Cena brutto zl Slown;e... *) w przypadku przystapienia do wiekszej ilosci zadan nalezy powielic ramke wraz z numerem i nazwa zadania 1. Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielam 24 miesiecznej gwarancji liczonej od nastepnego dnia od daty jego uruchomienia. 2. Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

15 3. Zobowiazuje sie do naprawy przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiajacego w terminie do 6 dni roboczych od daty zgloszenia awarii przez Zamawiajacego. 4. Zgloszenie awarii bedzie dokonywane przez Zamawiajacego faxem wysylanym na adres serwisu gwarancyjnego znajdujacego sie w... tel fax... Jednoczesnie oswiadczam, ze: 1. Zapoznalem sie ze szczególowymi warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosze do nich zastrzezen. 2. Uwazam sie za zwiazanego oferta przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Akceptuje wzór umowy i w razie wybrania oferty zobowiazuje sie do podpisania umowy. 4. Wszystkie wymagane w niniejszej postepowaniu przetargowym oswiadczenia zlozylem ze swiadomoscia odpowiedzialnosci karnej za skladanie falszywych oswiadczen w celu uzyskania korzysci majatkowych. 5. Na potwierdzenie spelnienia wymagan do niniejszej oferty zalaczam:. 1) str.... 2) str.... 3) str.... 4).str.... 5).str.... 6) str.... 7) str.... 8) str.... 9) str ) str ) str ) str Wadium w kwocie zostalo wniesione w dniu w formie/ formach : Nazwa banku i nr konta, na które ma zostac zwrócone wadium wniesione w formie pieniadza: Na kolejno ponumerowanych stronach skladam calosc oferty. (Data, podpis pieczatka imienna osób uprawnione)j

16 16 Zalacznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawe aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a UMOWA -WZÓR W dniu we Wroclawiu pomiedzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wroclawiu z siedziba we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a dzialajacym na podstawie wpisu do KRS nr w Sadzie Rejonowym dla Wroclawia - Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zwanym dalej "Zamawiajacy" reprezentowanym przez: Dyrektor- prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz a:...- prowadzaca dzialalnosc gospodarcza na podstawie... zwanym dalej "Wykonawca" reprezentowanym przez: zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci : l W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ/ZP-2l2/08) zgodnie z Ustawa Prawo Zamówien Publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego aparature medyczna rózna okreslona w zadaniu nr typ zgodnie z oferta bedaca zalacznikiem do umowy. 2 Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przedmiot umowy w terminie do56 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, wraz z dokumentacja obslugi w jezyku polskim, do siedziby Zamawiajacego 2. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia i dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiajacemu. 4 Zamawiajacy zobowiazuje sie do nie rozpakowania przedmiotu umowy do czasu przybycia przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy dokona odbioru przedmiotu umowy po ich uprzednim uruchomieniu przez Wykonawce. 2. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, Zamawiajacy zlozy reklamacje Wykonawcy, który udzieli odpowiedzi na nia w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Szp/FZ-2 J2/

17 6 Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony Zamawiajacemu przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod wzgledem jakosci jak i funkcjonalnosci oraz wolny od wad materialowych i konstrukcyjnych Strony ustalaja laczna wartosc przedmiotu umowy zgodnie z oferta, w wysokosci: 17 (slownie' zl netto (SlOwnie: :::::::::::::::::;1'b;;;ii~"""""""'"'''''''''''''' ). ), w tym zadanie nr... (slownie' zl netto (SlOwnie:.::::::::::::::::~i'b;;m~""'''''''' ).), 2. Podatek VAT zostal doliczony do ceny netto zgodnie z obowiazujacymi przepisami o podatkach. 3. Wykonawca oswiadcza ze jest platnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP Wykonawca udziela 24-miesiecznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, liczona od nastepnego dnia od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku koniecznosci wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana. Wykonawca zobowiazuje sie do: 1) reakcji serwisu w terminie 48 godzin od momentu zgloszenia awarii Wykonawcy, 2) naprawy przedmiotu umowy w terminie 6 dni roboczych od daty zgloszenia awarii, 9 3) wymiany przedmiotu umowy na nowy, w przypadku 5 napraw, w czasie jednego roku trwania gwarancji, 4) bezplatnych przegladów serwisowych przedmiotu umowy, zgodnie ze wskazaniami producenta, nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy, 5) przeszkolenia personelu medycznego Zamawiajacego po uruchomieniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. 1O Zamawiajacy zobowiazuje sie do zglaszania napraw przedmiotu zamówienia faksem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w tel. fax

18 11 1. Zamawiajacy zobowiazuje sie zaplacic Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z oferta przetargowa. 2. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokól odbioru przedmiotu umowy oraz protokól z przeprowadzonych szkolen podpisany przez strony. 3. Zaplata nastapi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze. 4. Za termin zaplaty uwaza sie date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje sie zaplacic Zamawiajacemu nastepujace kary umowne: 1) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10% ceny umownej brutto, 2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % ceny umownej brutto przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki, 3) za zwloke w naprawie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% ceny umownej brutto przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki, 2. Zamawiajacy zobowiazuje sie zaplacic Wykonawcy kare umowna w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego w wysokosci 10% ceny umownej brutto. 3. Strony moga dochodzic odszkodowania przewyzszajacego wysokosc kar umownych. 13 Strony wyznaczaja nizej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania sie przy realizacji przedmiotu umowy: -ze strony Zamawiajacego - mgr inz. Krzysztof Szymczak tel.: , - ze stronywykonawcy- tel.: l. Zamawiajacy moze odstapic od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy. 2. Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci, o których mowa w ust W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy. 15 Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona cesji wierzytelnosci na osobe trzecia bez zgody Zamawiajacego. 16 Zamawiajacy moze odstapic od umowy w przypadku dostarczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy z wadami, po uprzednim wezwaniu Wykonawce do niezwlocznego ich usumecla. 18

19 17 1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian. 2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapic w przypadku, gdy wynika z okolicznosci, których nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego. 18 Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 19 Spory wynikle w zwiazku z niniejsza umowa rozstrzygal bedzie Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. 20 Umowe sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron. 19 ZAMAWIAJACY WYKONAWCA Szp/FZ-2 J2/08

20 20 Zalacznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawe aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a (pieczatka naglówkowa Wykonawcy) OSWIADCZENIE WYKONAWCY... (nazwa (firma) i adres Wykonawcy) Niniejszym oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu o zamówienie publicznena: tj.: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien; 2. posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia. Niniejszym oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie art. 24 ust. li 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówien Publicznych. (Data. podpis pieczatka imienna osób uprawnione)j Szp/FZ-2 J2/08

21 21 Zalacznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawe aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a PROTOKÓL SZKOLENIA - WZÓR W dniu (dniach): przeprowadzone zostalo szkolenie personelu medycznego Zamawiajacego w zakresie obslugi i uzytkowania:... Osoby przeszkolone: 1.p. imie, nazwisko podpis I 2 3 l Szkolenie przeprowadzone zostalo przez przedstawiciela Wykonawcy: nazwa:... adres:. kontakt:. Osobyprowadzaceszkolenie: 1.p. Imie,nazwisko Podpis l Protokól sporzadzono w dwóch egzemplarzach

22 22 Zalacznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawe aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a (pieczatka naglówkowa Wykonawcy) WYKAZ DOSTAW Lp. Przedmiot dostawy Wartosc w PLN Data wykonania Odbiorca l Uwaga! Do wykazu nalezy dolaczyc pod rygorem odrzucenia oferty dokument potwierdzajacy, ze dostawy wymienione w wykazie zostaly wykonane nalezycie (Data. podpis pieczatkil imienna osób uprawnionej) Szp/FZ-2 J2/08

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU 51-124 Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73a telefony: centrala 071 3270 100, fax 071 3254101 www.wssk.wroc.pl Szp - FZ/ZP - 1121JJf)12008 Wroclaw dnia 11.08.2008

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA l Wroclaw, dnia 15.10.2008. Znak postepowania Szp/FZ/ZP-236 i 248/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postepowania o udzielenie zamówienia publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw, dnia 16.10.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP- 249/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 Strona l z 6 Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 02.06.2008 r. 1 Znak postepowania Szp/ZP- 106/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.p l Opole: Przetarg nieograniczony na dostawe nowych urzadzen

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Kraków: Wykonanie systemu lacznosci dla sluzb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE ~ ]I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O 61 8410500 fax O 61 8480556 zwany dalej "Zamawiajacym"

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Urządzenia medyczne 2008/S 171-228563 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Wrocław: Urządzenia medyczne 2008/S 171-228563 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/11 PL-Wrocław: Urządzenia medyczne 2008/S 171-228563 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09 KAPITAL LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO$CI..l,. ~ J:< ~ p... ::. ~]S ~ -,~ 4' :>.; J'/4WA \%~ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY * ** * * *** Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejskl~

Bardziej szczegółowo

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA --------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/82/09 Sucha Beskidzkadnia 14.12.2009r SPECYFIKACJA,, ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Dotyczy: Postepowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH 1 / 42 S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH,tV ARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI POWYZEJ WYRAZONEJ W ZLOTYCH RÓWNOWARTOSCI KWOTY 206.000 EURO NA "WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia 03.02.2010r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel. http://bzpo.portal.uzp.gov.p II index. php?ogl oszeni e=show &pozycj a=... ilatowy Urzad Pracy w Sieradzu WojskaPolskieiie~adz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nie ograniczonego o wartosci szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO I. Informack..!!gólne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip. powiat. poznan.pl tel. O61 8410 500 fax

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Ząbkowice Śląskie: Zakup i dostawa folii do faxu, taśmy, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Numer ogłoszenia: 79738-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z Page 1 of 5 Olsztyn: Wykonanie remontu oswietlenia sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnoksztalcacych przy ul. Sybiraków 3 w Olsztynie. Numer ogloszenia: 67788-2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA --- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZPI 23 108 Sucha Beskidzka dnia 15.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonegow

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-K-III/4032/12/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej -- --- ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-!-023ZP/06PU/08 Sucha Beskidzkadnia 18.02.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Zapytania ofertowego ogloszonego

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAM ÓWIENIA NA : Budowa kanalizacji sanitarnej w m.pawlów II etap

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAM ÓWIENIA NA : Budowa kanalizacji sanitarnej w m.pawlów II etap Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 170 Rejowi tel.82 5664-211, fax 82 5663-103 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAM ÓWIENIA NA : Budowa kanalizacji sanitarnej w m.pawlów II etap Postepowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/05/08 Sucha Beskidzka dnia 24.01.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postepowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

F 'skie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta. PL-Sucha Beskidzka: Implanty ortopedyczne 2010/S 36-052298 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

F 'skie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta. PL-Sucha Beskidzka: Implanty ortopedyczne 2010/S 36-052298 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. http://ted.europa.eulexecjsessionid=dad702c79fo 11316E3D8B... Ce site fait partie du portail IFran 52298-2010 Document 52298-2010-. ~mprimer. Enregistrer le document ' Acces au documenl

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Leszno: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzialu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Protezy naczyniowe 2009/S 28-040997 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Wrocław: Protezy naczyniowe 2009/S 28-040997 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Wrocław: Protezy naczyniowe 2009/S 28-040997 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Sluzba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak sprawy: NZ-NT/ I/ PN/02/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce- I etap. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamość: Świadczenie usług serwisowania umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS, dostawę macierzy dyskowej i rozszerzenie zakresu integracji z HIS Numer ogłoszenia: 40694-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl Zamość: Dostawa koncentratów do hemodializy dla Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo