Implantacja natychmiastowa jako odpowiedź na wyzwania estetyczne i biomechaniczne opis przypadku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Implantacja natychmiastowa jako odpowiedź na wyzwania estetyczne i biomechaniczne opis przypadku"

Transkrypt

1 Implantacja natychmiastowa jako odpowiedź na wyzwania estetyczne i biomechaniczne opis przypadku Autor _ dr n. med., lek. stom. Pär-Olov Östman Ryc. 1_Obraz kliniczny przed leczeniem przyêrodkowe z by sieczne szcz ki, niekwalifikujàce si do leczenia zachowawczego. Zdj cie rentgenowskie (1b) uwidacznia dostatecznà iloêç koêci, umo liwiajàcà stomatologiczne leczenie implantologiczne. Ryc. 1 Ryc. 2_Przeprowadzono ostro nà ekstrakcj z bów 11 i 21. Prawy siekacz przyêrodkowy wykazywał resorpcj korzenia, natomiast lewy był złamany. Ryc. 1b Ryc _Natychmiastowe obciążanie implantów stało się atrakcyjnym sposobem na rozwiązywanie niektórych problemów estetycznych i biomechanicznych, związanych z uzupełnianiem braków zębów pojedynczych za pomocą implantów, zwłaszcza w strefie estetycznej. Niniejszy artykuł stanowi przegląd piśmiennictwa dotyczącego natychmiastowego obciążania implantów pojedynczych. Przedstawiono przypadek implantacji z natychmiastowym obciążeniem uzupełnieniem wyłączonym ze zwarcia w leczeniu pacjenta z urazowym uszkodzeniem przyśrodkowych zębów siecznych szczęki. _Wprowadzenie Jak wynika z piśmiennictwa, odbudowa braku zęba pojedynczego stanowi najczęstsze wskazanie do leczenia implantologicznego. 1 Uzupełnienia braku zębów pojedynczych na podstawie implantów w obrębie strefy estetycznej należą do najtrudniejszych sytuacji klinicznych, zwłaszcza w przypadku postępowania dwuetapowego. Resorpcja tkanek twardych i miękkich stanowi nieuniknioną konsekwencję utraty zęba. Należy więc starannie ocenić objętość zachowanych tkanek twardych i miękkich, a w razie znacznej resorpcji może być konieczne przeprowadzenie augmentacji. W każdym przypadku odsłonięcia kości wyrostka,

2 Ryc. 3 Ryc. 4 trzeba także odtworzyć szerokość biologiczną. Tymczasem wszczepienie implantu i jego natychmiastowe obciążenie uzupełnieniem tymczasowym może zapobiec niektórym z tych negatywnych konsekwencji i zwiększyć szanse na osiągnięcie optymalnego profilu wyłaniania. Utrata zęba pojedynczego ma zwykle charakter urazowy. W trakcie gojenia, podczas tradycyjnego, dwuetapowego leczenia implantologicznego, pacjent może doświadczać zaburzeń fonetyki. Dla wielu osób pociągająca jest możliwość zmniejszenia liczby zabiegów chirurgicznych i skrócenie całkowitego czasu leczenia należy to uwzględnić planując terapię. Wszystkie te powody sprawiają, że schematy postępowania przyspieszające moment obciążenia implantu stanowią zachęcającą opcję terapeutyczną. Wraz z ich rozwojem lekarze zaczęli stosować różne określenia, odnoszące się do poszczególnych metod leczenia. W artykule będę się posługiwał terminem natychmiastowego obciążenia w zwarciu (ang. immediate occlusal loading, IOL) w odniesieniu do osadzenia (w ciągu 24 godzin od implantacji) uzupełnienia ostatecznego, które w zwarciu centralnym kontaktuje się z zębami przeciwstawnymi. Natomiast, obciążenie natychmiastowe z wyłączeniem ze zwarcia (ang. immediate non-occlusal loading, INOL) będzie dotyczyło przypadków, w których uzupełnienie osadzone natychmiastowo nie kontaktuje się z zębami przeciwstawnymi w zwarciu centralnym. Jeśli uzupełnienie tymczasowe zostanie osadzone po przeszło 24 godzinach od wszczepienia implantu, jednak nie później niż w 3 miesiące po zabiegu, można to określić jako wczesne (lecz nie natychmiastowe) obciążenie implantu. Od lat gromadzi się dane naukowe dotyczące przewidywalności procedur wczesnego 2 i natychmiastowego obciążania implantów. Ericsson i wsp. 3 przeprowadzili prospektywne badanie kliniczne i radiologiczne, w którym porównywali implanty odbudowujące braki zębów pojedynczych obciążane natychmiastowo lub zgodnie z tradycyjnym postępowaniem dwuetapowym. Grupa poddawana obciążeniu natychmiastowemu składała się z 14 pacjentów, natomiast grupa kontrolna, w której stosowano podejście dwuetapowe, obejmowała 8 osób. U każdego z pacjentów doszło do utraty zęba pojedynczego w odcinku znajdującym się w kierunku przednim od zębów trzonowych. Żaden z nich nie palił. U wszystkich stwierdzono dostateczną ilość kości, umożliwiającą wszczepienie implantu o średnicy 3,75mm i długości co najmniej 13mm. Dwa z 14 implantów poddanych obciążeniu natychmiastowemu utracono po 5 miesiącach od obciążenia. Pozostałe 12 implantów zachowało stabilność. W grupie kontrolnej, w której zastosowano postępowanie dwuetapowe, nie stwierdzono utraty żadnego implantu. Analiza zdjęć radiologicznych z obu grup wykazała średni zanik podparcia kostnego o około 0,1mm w ciągu 12-miesięcznego okresu obserwacji. Ryc. 3_Oczyszczono z bodoły za pomocà narz dzi r cznych. IntegralnoÊç blaszki przedsionkowej koêci sprawdzono gł bokoêciomierzem implantologicznym. Ryc. 4_W celu właêciwego ukierunkowania preparacji wzgl dem z bodołów poekstrakcyjnych zastosowano wiertło ACT Pointed Starter Drill. Ryc. 5_Wprowadzono na po àdanà gł bokoêç wiertło typu Twist Drill o Êrednicy 2mm. Stwierdzono obecnoêç koêci typu IV (mi kkiej). Ryc. 6_Zgodnie z wytycznymi producenta, dotyczàcymi osadzania wszczepów Tapered Implant, zastosowano wiertła Quad Shaping Drill o Êrednicy 3,25mm i 4,0mm oraz długoêci 15mm, wprowadzajàc je na pełnà gł bokoêç. Ryc. 5 Ryc. 6 07

3 Ryc. 7 Ryc. 8 Ryc. 7_ Za pomocà kàtnicy wprowadzono 2 implanty NanoTite TM Tapered PREVAIL o Êrednicy 5mm i długoêci 15mm, po czym dokr cono je r cznie wkr takiem High Torque Driver. Ostateczny moment obrotowy wynosił 70Ncm. Ryc. 8_Podczas implantacji nie stosowano płukania. Pozwolono, aby krew pacjenta zapływała w zagł bienia powierzchni implantów. Ryc. 9_Na wewn trznej powierzchni ka dego implantu umieszczono narz dzie Osstell SmartPeg, uzyskujàc odczyty wartoêci ISQ powy ej 70. Ryc. 10_Widok powierzchni noê - nych implantów i gł bokoêci tkanek mi kkich otaczajàcych wszczepy. W innym prospektywnym badaniu klinicznym Hui i wsp. 4, objęto obserwacją 24 pacjentów. U wszystkich 24 osób przeprowadzono implantację w miejscu pojedynczego braku zębowego z obciążeniem natychmiastowym. Natychmiastową implantację po usunięciu zęba przeprowadzono u 13 pacjentów. Wszystkie implanty wszczepiono w obrębie strefy estetycznej. Zastosowany protokół chirurgiczny miał na celu poprawę stabilizacji pierwotnej implantów. Minimalny moment obrotowy wynosił co najmniej 40Ncm. W okresie obserwacji, wynoszącym od 1 do 15 miesięcy, wszystkie implanty u 24 pacjentów zachowały stabilność. Nie stwierdzono utraty kości wyrostka sięgającej dalej niż do pierwszego gwintu. Uzyskane efekty estetyczne zostały przez wszystkich pacjentów uznane za satysfakcjonujące. Calandriello i wsp. 5 opisali prospektywne badanie wieloośrodkowe, obejmujące 44 pacjentów leczonych z użyciem implantów o platformie 50 i zaopatrzonych podczas zabiegu w korony tymczasowe, obciążone w zwarciu centralnym. W okresie obserwacji, wynoszącym od 6 miesięcy do roku, nie doszło do utraty żadnego z implantów. Poziom kości brzeżnej odpowiadał normalnym wymogom dotyczącym szerokości biologicznej. Analiza częstotliwości rezonowania (ang. resonance frequency analysis, RFA) wykazała wysoką, powtarzalną stabilizację implantów. Rocci i wsp. 6 przebadali 97 implantów, w tym 27 wszczepionych w miejscach pojedynczych braków w protokole bez preparacji płata i poddanych obciążeniu natychmias - towemu. U ośmiorga pacjentów doszło do utraty 9 implantów w ciągu pierwszych 8 tygodni od obciążenia. Pięcioro z 8 pacjentów straciło implanty odbudowujące braki zębów pojedynczych, w tym u dwojga implanty zostały osadzone w świeżych zębodołach poekstrakcyjnych. Troje pacjentów straciło 4 implanty, na których opierały się uzupełnienia częściowe. Średnia resorpcja kości brzeżnej wynosiła 1,0 mm w ciągu pierwszego roku od obciążenia, 0,4mm w drugim roku i 0,1mm w ciągu trzeciego roku. Lorenzoni i wsp. 7 oceniali efekty kliniczne implantów obciążonych natychmiastowo w odcinku siekaczy górnych po 12 miesiącach od ich osadzenia. Implanty te zostały wszczepione z momentem obrotowym sięgającym 45Ncm, po czym je obciążono natychmiastowo tymczasowymi, niezszynowanymi koronami akrylowymi. Pacjentów zaopatrzono w szyny zwarciowe. W ciągu 12 miesięcy od implantacji nie doszło do utraty żadnego z implantów. Średnia zmiana poziomu kości wokół koron zębów po 6 i 12 miesiącach wynosiła odpowiednio 0,45 i 0,75mm. Resorpcja kości po 6 i 12 miesiącach była mniejsza niż w przypadku implantów osadzanych w standardowym schemacie dwuetapowym. 08 Ryc. 9 Ryc. 10

4 Ryc. 11 Ryc. 12 Degidi i wsp. 8 oceniali 111 implantów pojedynczych, które zostały natychmiastowo obciążone i wyłączone ze zwarcia. Wszystkie implanty osadzano z minimalnym momentem obrotowym wynoszącym 25Ncm. Po 5 latach obserwacji ogólny wskaźnik utrzymania implantów wynosił 95,5%. Autorzy stwierdzili różnicę znamienną statystycznie między implantami osadzonymi w kości wygojonej i wszczepionymi w świeże zębodoły poekstrakcyjne (odpowiednio 100% i 92,5%), a także między typami kości (100% dla kości typu I i 95,5% dla kości typu IV). W badaniu prospektywnym i jednoośrodkowym 9 autorzy uwzględnili 35 pacjentów zakwalifikowanych do leczenia implantologicznego. Wymogi chirurgiczne dotyczące implantacji obejmowały moment obrotowy wynoszący co najmniej 25Ncm przed ostatecznym dokręceniem implantu oraz wskaźnik stabilizacji implantu powyżej 55. Łącznie wszczepiono 102 implanty (66 w szczęce i 36 w żuchwie), w większości w odcinkach bocznych (65%) i w obrębie kości miękkiej (69%). Ocena obejmowała 44 odbudowy protetyczne, w tym 14 uzupełniających braki zębów pojedynczych (7 w szczęce, 7 w żuchwie), 26 częściowych uzupełnień stałych i 4 uzupełnienia stałe odbudowujące całe łuki zębowe. Wszystkie uzupełnienia tymczasowe założono w ciągu niespełna godziny od implantacji. Uzupełnienia ostateczne osadzano po 4 miesiącach. Stan kliniczny i obraz radiologiczny implantów monitorowano po 3, 6 i 12 miesiącach. Doszło do utraty tylko jednego implantu, który nie należał do grupy wszczepów odbudowujących ząb pojedynczy. Wyniki dotyczące uzupełnień braków zębów pojedynczych z natychmiastowym obciążeniem implantów przedstawiono w tabeli 1. Choć wymienione wyżej prace obejmowały niewielkie grupy pacjentów, badania eksperymentalne i analiza histologiczna osadzonych implantów wykazały podobny, a w niektórych przypadkach nawet lepszy kontakt między kością i implantem (ang. bone-implant contact, BIC) w przypadku implantów poddanych obciążeniu natychmiastowemu w porównaniu z przypadkami obciążenia odro - czonego. Piattelli i wsp. 10 porównali obraz histologiczny implantów nieobciążonych oraz implantów tytanowych poddanych wczes - nemu obciążeniu u małp. We wszystkich przebadanych próbkach stwierdzili ścisły kontakt między powierzchnią implantu a nową kością. Ponadto wokół szyjek wcześnie obciążonych implantów obserwowano grubszą warstwę beleczkowatej kości zbitej niż wokół implantów niepoddanych obciążeniu. W innym badaniu pilotażowym 11 analizowano na modelu zwierzęcym reakcję kości na wczesne obciążenie implantów pokrytych plazmą tytanową. Poddano natychmiastowemu obciążeniu 20 implantów, 4 wszczepy stanowiły grupę kontrolną. Uzyskano 67,2% Ryc. 11_W celu wykonania uzupełnieƒ tymczasowych wybrano łàczniki PreFormance Post. Łàczniki dokr cono u ywajàc Êrub do łàczników z momentem obrotowym 20 Ncm. Ryc. 12_Łàczniki PreFormance Post doci to i zmodyfikowano, tak aby uzyskaç dostatecznà iloêç miejsca w zwarciu. Ryc. 13_Wykonano przy fotelu tymczasowe uzupełnienie szynujàce. Po zwiàzaniu materiału uzupełnienie zdj to, przyci to i wypolerowano. Ryc. 14_Przeprowadzono wewnàtrzustnà przymiark zszynowanego uzupełnienia na łàcznikach tymczasowych, po czym osadzono je za pomocà cementu tymczasowego. Wykonano zdj cia radiologiczne (14b). Ryc. 13 Ryc. 14 Ryc. 14b 09

5 Ryc. 15 Ryc. 16 Ryc. 15_Cztery miesiàce póêniej zdj to uzupełnienia tymczasowe i łàczniki PreFormance Posts, po czym osadzono łàczniki gojàce Encode. Pobrano wycisk technikà ły ki zamkni tej. Ryc. 16_W pracowni protetycznej wykonano dwie korony cyrkonowe, oparte na łàcznikach z tlenku cyrkonu Encode. Ryc. 17_Ostateczne łàczniki cyrkonowe Encode osadzono i dokr cono za pomocà Êrub łàczników Gold-Tite z momentem obrotowym 20Ncm. Ryc. 18_Widok osadzonych łàczników Encode z tlenku cyrkonu od strony zwarciowej. Przed zacementowaniem uzupełnieƒ zablokowano otwory dost powe dla Êrub. BIC na powierzchniach implantów w szczęce (10 implantów) oraz 80,7% BIC wokół implantów w żuchwie (10 implantów). Nie stwierdzono różnic w procentowym kontakcie między kością i implantem w grupie kontrolnej. Jednak kość wokół implantów obciążonych wyglądała na bardziej zbitą w porównaniu z implantami z grupy kontrolnej. Testori i wsp. 12 stwierdzili, że wartość BIC dla natychmiastowo obciążonych implantów Osseotite (BIOMET 3i), wynosząca 64,2%, przewyższała wynik uzyskany dla implantów poddanych gojeniu zamkniętemu (38,9%). Rocci i wsp. 13 usunęli po okresie od 5 do 9 miesięcy funkcjonowania 9 oksydowanych implantów tytanowych. W dniu wszczepienia obciążono 2 implanty, natomiast pozostałych 7 obciążono po 2 miesiącach gojenia. Pomiary morfometryczne 2 implantów obciążonych natychmiastowo wykazały średnią wartość BIC równą 92,9%. Dla 6 wcześnie obciążonych implantów średnia wartość wyniosła 81,4%. Frost 14 postulował, że zarówno zbyt małe, jak i nadmierne obciążenie może wywoływać negatywne reakcje tkankowe. _Opis przypadku Przedstawiono przypadek implantacji natychmiastowej i zaopatrzenia tymczasowego implantów w przednim odcinku szczęki z zastosowaniem schematu INOL (natychmiastowego obciążenia z wyłączeniem ze zwarcia). Pacjent, lat 22, zgłosił się z powodu urazowego uszkodzenia siekaczy przyśrodkowych szczęki, niekwalifikujących się do leczenia zachowawczego. Badanie kliniczne i radiologiczne wykazało resorpcję zęba 11 i złamanie korzenia zęba 21 (Ryc. 1 i Ryc. 1b). Stwierdzono dostateczną ilość tkanki kostnej, umożliwiającą wykonanie uzupełnienia opartego na implantach. Pacjent chciał mieć wykonane stałe uzupełnienie zębów brakujących, dlatego też plan leczenia obejmował ekstrakcje i jednoczesną implantację z natychmiastowym zaopatrzeniem uzupełnieniami tymczasowymi. Po zastosowaniu nasiękowego znieczulenia miejscowego usunięto zęby 11 i 21 (Ryc. 2), po czym starannie oczyszczono zębodoły. Badanie ścian kostnych zębodołów wykazało nietkniętą przedsionkową blaszkę kości na poziomie obu zębów (Ryc. 3). Preparację łoża dla implantów rozpoczęto wiertłem ACT Pointed Starter Drill (Ryc. 4). Następnie zastosowano wiertło Twist Drill o średnicy 2mm (Ryc. 5). Stwierdzono obecność kości typu IV (kość miękka). Następnie wprowadzono na pełną głębokość wiertła Quad Shaping Drill (QSD) o średnicy 3,25mm i 4,0mm oraz długości 15mm (Ryc. 6). Zgodnie z wytycznymi producenta, dotyczącymi osadzania implantów NanoTite Tapered Implant w kości miękkiej, ostatnim użytym narzędziem było wiertło QSD o średnicy 4,0mm, a więc mniejsze o jeden rozmiar w stosunku do implantów. Ryc. 17 Ryc

6 Ryc. 20 Ryc. 19 Ryc. 19b Do opracowanych otworów wprowadzono narzędzie Depth/Di - rection Indicator (NTDI) w celu potwierdzenia odpowiedniej pre - paracji i wizualizacji właściwego położenia połączenia między implantem a łącznikiem. Za pomocą kątnicy wprowadzono 2 implanty o średnicy 5mm i długości 15mm (Ryc. 7). Nie stosowano płukania, aby umożliwić zapływanie krwi pacjenta w zagłębienia powierzchni implantów (Ryc. 8). Podczas wprowadzania implantów uzyskano moment ob - rotowy ustawiony wcześniej na kątnicy (50Ncm). Na wewnętrznej powierzchni każdego implantu umieszczono narzędzie Osstell SmartPeg (Osstell Mentor Device, Integration Diagnostics, Göteborg, Szwecja). Uzyskano odczyty wartości ISQ powyżej 70 (Ryc. 9). Na rycinie 10 są widoczne powierzchnie nośne implantów i głębokość tkanek miękkich otaczających wszczepy. W celu uzyskania możliwie największego podparcia tkanek miękkich zastosowano 2 łączniki PreFormance Post o średnicy 5mm i wysokość części przezśluzówkowej równej 4mm. Łączniki założono na implanty i zamocowano je za pomocą śrub do łączników, dokręconych z momentem obrotowym 20Ncm (Ryc. 11). Łączniki PreFormance Post opracowano i zmodyfikowano w ten sposób, aby uzyskać dostateczną ilość miejsca w zwarciu (Ryc. 12). Przed usunięciem zębów pobrano wycisk z masy alginatowej w celu wykonania tymczasowego uzupełnienia protetycznego. Wykonano zszynowane korony tymczasowe z materiału ProTemp 4 Garant (3M ESPE, St. Paul, Minnesota, USA; Ryc. 13). Pozostawiono materiał do związania, zgodnie z instrukcjami producenta. Następnie uzupełnienia zdjęto, przycięto i wypolerowano. Dokonano przymiarki uzupełnienia w jamie ustnej na łącznikach, po czym osadzono je używając cementu ProTemp 3 Garant (3M ESPE; Ryc. 14). Skorygowano zwarcie, zgodnie z założeniami obciążania odciążonego w zwarciu centralnym. Wykonano zdjęcie rentgenowskie (Ryc. 14b) i zakończono wizytę, zalecając pacjentowi unikanie twardych pokarmów i przestrzeganie właściwej higieny jamy ustnej. Gojenie przebiegało bez powikłań. Podczas badania kontrolnego, przeprowadzonego po 4 miesiącach, stwierdzono wokół uzupełnień tymczasowych zdrowe tkanki miękkie. Zdjęto korony i łączniki PreFormance Post, po czym osadzono łączniki gojące Encode Healing Abutment (Ryc. 15). Pobrano wycisk metodą łyżki zamkniętej, używając masy poliwinylosiloksanowej typu heavy body (AFFINIS microsystem, Coltène Whaledent, Szwajcaria). Pozostawiono masę do związania, po Ryc. 19_Widok uzupełnieƒ ostatecznych od strony zwarciowej. Wykonano zdj cie rentgenowskie w celu upewnienia si, czy usuni to wszystkie nadmiary cementu wzdłu brzegów poddziàsłowych (19b). Ryc. 20_Widok ostatecznych uzupełnieƒ z tlenku cyrkonu na cyrkonowych łàcznikach Encode od strony wargowej. 11

7 Autor Typ badania Liczba pacjentów Liczba obcià onych implantów Czas obserwacji w latach Implanty utracone Wskaênik utrzymania % Ericsson i wsp. 3 Prospektywne % Hui 4 Prospektywne m-cy 0 100% Calandriello i wsp. 5 Prospektywne m-cy 0 100% Rocci i wsp. 6 Prospektywne ,5% Lorenzoni i wsp. 7 Prospektywne % Degidi i wsp. 8 Prospektywne ,5% Östman i wsp. 9 Prospektywne % Ogółem Tab. 1_Opublikowane wyniki badaƒ dotyczàcych obcià ania natychmiastowego uzupełnieƒ pojedynczych opartych na implantach w szcz ce i uchwie. Etap laboratoryjny wykonał tech. dent. Åsa Kärner, dyrektor Dentalgruvan Dental Laboratory w Falun (Szwecja). 12 czym usunięto wycisk z jamy ustnej. Skontrolowano precyzję wycisku oraz sprawdzono, czy kody na powierzchniach zwarciowych łączników zostały właściwie odwzorowane. Na zakończenie wizyty ponownie założono łączniki tymczasowe i uzupełnienie protetyczne. W pracowni odlano model roboczy, zalewając gipsem pobrany wycisk. Model i zamówienie Encode Work Order przesłano następnie do ośrodka BIOMET 3i PSP Facility w celu wykonania łączników Encode z tlenku cyrkonu. Łączniki odesłano do komercyjnej pracowni protetycznej, gdzie wykonano 2 korony z tlenku cyrkonu Denzir (Ryc. 16). Pacjent wrócił do kliniki stomatologicznej. Zdjęto uzupełnienia i łączniki tymczasowe, po czym osadzono ostateczne łączniki Encode z tlenku cyrkonu. Łączniki przykręcono za pomocą śrub łączników Gold-Tite z momentem obrotowym 20Ncm (Ryc. 17 i 18). Zamknięto otwory dostępowe dla śrub i osadzono korony na cement RelyX (ESPE, 3M, St. Paul, Minnesota, USA; Ryc. 19 i 20). Wykonano zdjęcie rentgenowskie w celu upewnienia się, czy usunięto wszystkie nadmiary cementu wzdłuż brzegów poddziąsłowych ( Ryc. 19b), po czym zakończono wizytę, udzielając pacjentowi wskazówek dotyczących higieny. _Znaczenie kliniczne Przeprowadzono dotychczas liczne badania, mające na celu ocenę implantów obciążonych natychmiastowo uzupełniających braki zębów pojedynczych w różnych okolicach jamy ustnej. Jeśli udało się uzyskać stabilizację pierwotną, krótko- i średnioterminowe wyniki były doskonałe. Ponadto procedury obciążania natychmiastowego pozwalają przeprowadzić leczenie w krótszym czasie, zapewnić pacjentowi natychmiastowy efekt czynnościowy, estetyczny i psychologiczny, jak również lepiej stymulują architekturę tkanek twardych i miękkich po zabiegu implantacji. Konieczne są dodatkowe dane długookresowe, oceniające korzyści i zagrożenia związane z obciążaniem natychmiastowym, a także wskazówki ułatwiające dokonanie wyboru między obciążaniem wyłączonym lub niewyłączonym ze zwarcia._ Piśmiennictwo dostępne u wydawcy. Niniejszy artykuł opublikowany dzięki uprzejmości firmy BIOMET 3i pochodzi z publikacji Journal of Implant and Reconstructive Dentistry 2010 Vo.2 Nr.1 ( _autor Dr n. med., lek. stom. Pär-Olov Östman uzyskał tytuł lekarza stomatologa na University of Umeå w Szwecji. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał w Katedrze Biomateriałów Institute for Surgical Sciences w Sahlgrenska Academy (Göteborg University, Göteborg, Szwecja). Prowadzi klinik prywatnà Team Holmgatan w Falun (Szwecja). Piastuje tak e stanowisko adiunkta w Katedrze Biomateriałów Institute for Surgical Sciences (Sahlgrenska Academy, Göteborg University, Göteborg, Szwecja).

implants 42010 wydanie polskie Temat specjalny Implantacja w odcinku przednim Praktyka Zastosowanie lasera Er:YAG w przypadku zδamania ruby Δàcznika

implants 42010 wydanie polskie Temat specjalny Implantacja w odcinku przednim Praktyka Zastosowanie lasera Er:YAG w przypadku zδamania ruby Δàcznika ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN Vol. 5 grudzieƒ 4/2010 implants international magazine of oral implantology 42010 wydanie polskie Temat specjalny Implantacja w odcinku przednim Praktyka Zastosowanie lasera

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Nad czym się jeszcze zastanawiasz? Autorzy _ dr Chonghwa Kim i Sangwoo Lee ma jednak odpowiednich warunków do leczenia implantologicznego ze

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

I 17. cosmetic. Temat specjalny _ Zastosowanie CAD/CAM I

I 17. cosmetic. Temat specjalny _ Zastosowanie CAD/CAM I Temat specjalny _ Zastosowanie CAD/CAM I Ryc. 5 Ryc. 6 Ryc. 7 czy to zwłaszcza leczenia implantologicznego w strefie estetycznej. Często także wykonanie uzupełnienia tymczasowego w strefie estetycznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku ROZWIĄZANIA Z CYRKONU I TYTANU NA PLATFORMY PROTETYCZNE OD 3,4 DO

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA

ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA MATERIAŁ: Stop tytanu pokryty powłoką azotku tytanu (Certain Straight Post oraz 15 Pre-Angled Post) Tytan (External Heks Straight

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Aesthetic solution by using a single crowns on and patient s own teeth Autorzy _ Mariusz Kochanowski, Maciej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach

Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach Autorzy_ Mariusz Kochanowski i Maciej Kopytek Ryc. 1_Stan przed leczeniem. Ryc. 2_Zdjęcie OPG stan przed leczeniem. _Celem

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją

Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją T E M A T N U M E R U lek. med. stom. Tomasz Sypień Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją Choć potrzeba estetycznego uśmiechu zawsze była istotna, pojęcie estetyki

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent Hanson, lat 60 Implanty dentystyczne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Kaseta chirurgiczna SAFETY STOP. Kaseta chirurgiczna STANDARD LINE

Kaseta chirurgiczna SAFETY STOP. Kaseta chirurgiczna STANDARD LINE 1 Kaseta chirurgiczna SAFETY STOP W ofercie są dostępne kasety chirurgiczne zawierające wiertła z ogranicznikami, w wersji do implantów cylindrycznych i stożkowych. Wiertła cylindryczne są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy

Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy V.E. Karapetian, M. Roels, J. Neugebauer, J. E. Zoeller 1. Wstęp 2 2.Cel

Bardziej szczegółowo

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej systemem BEGO Semados obserwacje kilkuletnie Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Autor _ Paweł Frączak

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie implantologiczne i natychmiastowa odbudowa tymczasowa bezzębnych wyrostków prezentacja przypadku

Zaopatrzenie implantologiczne i natychmiastowa odbudowa tymczasowa bezzębnych wyrostków prezentacja przypadku Zaopatrzenie implantologiczne i natychmiastowa odbudowa tymczasowa bezzębnych wyrostków prezentacja przypadku Implant placement and immediate provisional restoration of edentulous arches a case presentation

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

protokół wykonywania odbudowy protetycznej wprowadzonych w pozycji siekaczy przyśrodkowych szczęki u pacjentów z niedoborami tkanek

protokół wykonywania odbudowy protetycznej wprowadzonych w pozycji siekaczy przyśrodkowych szczęki u pacjentów z niedoborami tkanek Protokół wykonywania odbudowy protetycznej na implantach wprowadzonych w pozycji siekaczy przyśrodkowych szczęki u pacjentów z niedoborami tkanek Autor _ dr George Priest 06 implants _Uzyskanie naturalnego

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Estetyka różowa i biała implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem przy użyciu implantów MIS C1

Estetyka różowa i biała implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem przy użyciu implantów MIS C1 Estetyka różowa i biała implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem przy użyciu implantów MIS C1 Aesthetics red and white the description of implantation in the anterior region immediate

Bardziej szczegółowo

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości C L I N I C A L E D U C A T I O N Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości S I M P L E P R E D I C TA B L E P R A C T I C A L C L I N I C A L E D U C A T I O N Barry K. Bartee,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE IMPLANTY STOMATOLOGICZNE W HARMONII Z NATURĄ Biogenesis to powstała w 2008 roku firma implantologiczna łącząca najwyższe standardy jakościowe produkcji, zaawansowaną technologię biomedyczną oraz wieloletnie

Bardziej szczegółowo

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex Sukces systemu implantologicznego nie może być określony tylko przez jedną cechę. Tak jak w przypadku wszystkich systemów w naturze, potrzeba kilku niezależnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IMPLANTOLOGICZNY. Katalog produktów Oficjalny dystrybutor w Polsce: Implant Dental New Wave Sp.J. ul. Górnośląska 4A/ Warszawa

SYSTEM IMPLANTOLOGICZNY. Katalog produktów Oficjalny dystrybutor w Polsce: Implant Dental New Wave Sp.J. ul. Górnośląska 4A/ Warszawa SYSTEM IMPLANTOLOGICZNY Katalog produktów 2016 Oficjalny dystrybutor w Polsce: 1 SAFETY STOP Kaseta chirurgiczna do implantów stożkowych W ofercie są dostępne kasety chirurgiczne zawierające wiertła z

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie?

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie? Implanty zębowe Piękne zęby na całe życie? Piękne zęby na całe życie? Odpowiednia pielęgnacja, promienny uśmiech wszystko w porządku... Niestety taka sytuacja może bardzo szybko ulec zmianie Wypadek sportowy,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA www.atlantisabutment.com

ORYGINALNA www.atlantisabutment.com ORYGINALNA www.atlantisabutment.com Dowiedz się więcej na temat tego, w jaki sposób Ty i Twoi pacjenci możecie odnieść korzyści, wybierając indywidualne łączniki Atlantis. 79357-PL-1212 2012 DENTSPLY IH

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most fast & fixed Protetyka Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy. Przychodnia KOMPLET ul. Garwolińska 16, tel. (22) ul. Zwycięzców 28 lok 30, tel. (22)

Serdecznie witamy. Przychodnia KOMPLET ul. Garwolińska 16, tel. (22) ul. Zwycięzców 28 lok 30, tel. (22) Przychodnia KOMPLET ul. Garwolińska 16, tel. (22) 673-08-84 ul. Zwycięzców 28 lok 30, tel. (22) 672-81-49 Serdecznie witamy Implanty zęby na całe życie Przychodnia stomatologiczna Komplet Gabinet nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu implantów stomatologicznych i ich potencjalny wpływ na uzyskanie i utrzymanie efektu estetycznego

Cechy systemu implantów stomatologicznych i ich potencjalny wpływ na uzyskanie i utrzymanie efektu estetycznego Cechy systemu implantów stomatologicznych i ich potencjalny wpływ na uzyskanie i utrzymanie efektu estetycznego Dental implant system design and it s potential impact on the establisment and sustainability

Bardziej szczegółowo

Informacje o leczeniu implantologicznym

Informacje o leczeniu implantologicznym Gabinet Stomatologiczny dr Jerzy Brydak & dr Jacek Wojciechowski ul. Bagno 2 m.75, 00-112 Warszawa, Tel +48 22 624 86 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

PRESERVATION BY DESIGN TM

PRESERVATION BY DESIGN TM PRESERVATION BY DESIGN TM ZACHOWANIE TKANEK MIĘKKICH 17 OPTYMALNA OSSEOINTEGRACJA 7-16 ZACHOWANIE 1, 2, 20-25 WYROSTKA KOŚCI ZACHOWANIE TKANEK KLUCZ DO ESTETYKI Wyzwania dla efektów estetycznych: Zdjecie

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Klinika Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku Minimally invasive maxillary sinuslift with immediate implantation case report Autorzy_ Łukasz Zadrożny, Maciej

Bardziej szczegółowo

Implanty IS-II active

Implanty IS-II active 2014. 01 Ver.2 Implanty Większa przewaga konkurencyjna dla Twojej kliniki! Więcej korzyści dla Pacjentów! Przedstawiamy naszą innowacyjną koncepcję: AnyTime Loading Wysokiej jakości zabiegi implantologiczne

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA.

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. DOSTĘPNE POSTACIE Laddec jest dostępny pod różnymi postaciami: bloki lub granulat o średniej

Bardziej szczegółowo

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 Spis treści 1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych I I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 1.2.1 Osteoblasty 2 1.2.2 Osteoklasty 4 1.3 Kaskada przebudowy kości

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

Karta implantologiczna

Karta implantologiczna REGULAMIN PRODUKTU Karta implantologiczna Wariant 3000/5000/10000 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: Medicover, ORGANIZATOR Medicover Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski W tym roku organizujemy spotkanie, które ma być inspiracją dla wszystkich lekarzy, na każdym stopniu zaawansowania zajmujących się leczeniem implantoprotetycznym. Różnorodność doniesień naukowych oraz

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce

Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce Alternative implant-prosthetic treatment for congenital hypodontia of maxillary lateral incisors Autor_

Bardziej szczegółowo

Implanty Ankylos zęby na całe życie

Implanty Ankylos zęby na całe życie Implanty Ankylos zęby na całe życie Drogi Pacjencie Decydując, się na wejście do naszej kliniki powierzyłeś nam coś najcenniejszego swoje zdrowie!!! Możesz być pewny że wybrałeś dobrze. Dzięki naszej wiedzy

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego Intraoral scanner perfect tool for comprehensive rehabilitation Autorzy_ Magdalena Jaszczak-Małkowska i Robert Michalik Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA MODELOWANIE I SYMULACJA ZAGADNIEŃ BIOMEDYCZNYCH Symulacja naprężeń i przemieszczeń materiału w koronie implantu zęba podczas zgryzu Wykonali:

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

elastomerowa masa wyciskowa Zetaplus elastomerowa masa wyciskowa Oranwasch L (Zhermack), alginatowa masa wyciskowa Kromopan

elastomerowa masa wyciskowa Zetaplus elastomerowa masa wyciskowa Oranwasch L (Zhermack), alginatowa masa wyciskowa Kromopan lek. dent. Damian Janica 1, lek. dent. Alina Janica 2 Most adhezyjny jako uzupełnienie tymczasowe po implantacji natychmiastowej opis przypadku Mosty adhezyjne konstruowane na bazie kompozytu o zwiększonej

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ?

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? Pozwól, że rozwiążemy Twój problem. KORZYSTAJĄC Z TRADYCYJNEJ PROTEZY (CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ) CODZIENNIE BORYKASZ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI OGRANICZENIAMI: Zaburzony smak.

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

IMPLanty stomatologiczne mogą zmienić Twoje życie?

IMPLanty stomatologiczne mogą zmienić Twoje życie? W jaki sposób... IMPLanty stomatologiczne mogą zmienić Twoje życie? Wszystko, co musisz wiedzieć zanim zdecydujesz się na leczenie protetyczne. Implant Implant to kilkumilimetrowy element w kształcie stożka,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH. E ologia i epidemiologia. Złamania koron zębów stałych

ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH. E ologia i epidemiologia. Złamania koron zębów stałych ograniczenie używania smoczka oraz karmienia butelką, regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne do dentysty. ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH E ologia i epidemiologia Ryzyko urazowych uszkodzeń zębów

Bardziej szczegółowo

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Kraków Patronat Naukowy: Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego _innowacje Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego Intraoral scanner perfect tool for comprehensive rehabilitation Autorzy_ Magdalena Jaszczak-Małkowska i Robert Michalik

Bardziej szczegółowo

PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl

PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl WSZYSCY TWORZYMY DLA CIEBIE PRZYSZŁOŚĆ PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl TRIOS. Twój klucz do perfekcji Kolorowy przekaz bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty stosowania systemu Bicon doświadczenia własne

Praktyczne aspekty stosowania systemu Bicon doświadczenia własne Praktyczne aspekty stosowania systemu Bicon doświadczenia własne autorzy Michał Sypień, Tomasz Sypień Streszczenie: W dobie nowoczesnej stomatologii, mnogości systemów implantologicznych dostępnych na

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

CENNIK GABINETU. an-kadent

CENNIK GABINETU. an-kadent CENNIK ZABIEGÓW STOMATOLOGICZNYCH GABINETU an-kadent BADANIE Przegląd uzębienia z ustaleniem planu leczenia (pierwsza wizyta w gabinecie) Przegląd uzębienia- kolejna, regularna wizyta kontrolna (co 6 miesięcy)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając sprawozdanie oceniające PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie (PSUR) dotyczących

Bardziej szczegółowo

zarządzanie zębodołem

zarządzanie zębodołem dental bone & tissue regeneration botiss biomaterials zarządzanie zębodołem Innowacyjny materiał złożony dopasowany resorbowalny złożony 1 System regeneracji botiss maxresorb flexbone collacone.. max Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości.

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości. fast & fixed Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga specjalnych

Bardziej szczegółowo

Estetyczna odbudowa zębów przednich wyzwanie dla lekarza i technika

Estetyczna odbudowa zębów przednich wyzwanie dla lekarza i technika Estetyczna odbudowa zębów przednich wyzwanie dla lekarza i technika Autor_Dr n. med. Krystian Owczarczak Przypadek 1 Ryc. 1, 2, 3, 4, 5_Sytuacja poczàtkowa stan przed leczeniem. Ryc. 6_Stan po chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

Bądź w pełni sobą. Odbuduj swoje zęby, odzyskaj z powrotem własne życie.

Bądź w pełni sobą. Odbuduj swoje zęby, odzyskaj z powrotem własne życie. Bądź w pełni sobą. Odbuduj swoje zęby, odzyskaj z powrotem własne życie. Czy unikasz uśmiechania się z powodu braku jednego lub więcej zębów? Kiedy ostatnio zagłębiłeś zęby w chrupiące jabłko? A może przestałeś

Bardziej szczegółowo

Zgoda WŁASNA Pacjenta na leczenie PROTETYCZNE zęba lub zębów (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody).

Zgoda WŁASNA Pacjenta na leczenie PROTETYCZNE zęba lub zębów (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody). Zgoda WŁASNA Pacjenta na leczenie PROTETYCZNE zęba lub zębów (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody). Pacjent: Imię i nazwisko Adres zamieszkania: PESEL Tel. e-mail Informacje

Bardziej szczegółowo