ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej"

Transkrypt

1 KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow OPS.ZO.3.POKL.2014 Samborzec, dn r. OSRODEK fomocy SPOLECZNEJ Samborze< tel NIP ' woj. swietokrzyski< ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej I. ZAMAWIAJ^CY Osrodek Pomocy Spolecznej w Samborcu, Samborzec 43, Samborzec, woj. swi?tokrzyskie, tel ; w. 35, faks II. INFORMACJE OGOLNE 1. Osrodek Pomocy Spolecznej w Samborcu w zwiazku z realizacja^ w 2014 roku projektu systemowego pn.,,program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec", wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego, Programu Operacyjnego Kapital Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji Spolecznej, Dzialanie 7.1. Rozwqj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzialanie Rozwqj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy spolecznej, zaprasza do przedlozenia oferty na swiadczenie w ramach projektu uslug szkolenia zawodowego oraz kursu na prawo jazdy kat.,,b" (wedlug kodow CPV Uslugi szkolenia zawodowego i uslugi szkol nauki jazdy). 2. Postejjowanie prowadzone jest na zasadzie konkurencyjnosci i przejrzystosci, zgodnie z wewn^trznym regulaminem udzielania zamowieri publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczajajcej rownowartosci kwoty okreslonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamowieh publicznych oraz Zasadami dotycz^cymi prowadzenia post^powan o udzielenie zamowienia publicznego finansowanych ze srodkow EPS, stanowi^cych zala_cznik nr 1 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki z dnia 2 kwietnia 2014 roku. 3. Osoba^ uprawniona^ do kontaktow z Wykonawcami jest: Mariusz Drozdz, konsultant ds. funduszy unijnych, tel , 1 S t r o n a

2 KAPITAt LU DZKI NiARODOWASlRATfGIASPOINOSCI «i^^ FUNDUSZ SPOtECZNY SWI^TOKRZVSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego HI. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 1. Usluga obejmuje przeprowadzenie warsztatow i szkolen w liczbie srednio 240 godzin/na osob? dla ogolem 10 osob bezrobotnych / rolnikow (w tym 8 kobiet i 2 m?zczyzn) w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. oraz organizacj? spotkania podsumowuja^cego w terminie do dnia 16 grudnia 2014 W ramach zlecanych ushig przewidziane sa^ nast^pujajse szkolenia wraz z minimalnym zakresem czasowym ich realizacji: 1) grupowe wsparcie dla Beneficjentow Ostatecznych projektu: a) warsztaty grupowe,,komunikacja Spoleczna" - 24 godz. zaj?c z psychologiem, b) warsztaty grupowe,,abc przedsi^biorczosci" - 24 godzin zaj?c, c) kurs,,obsluga komputera w srodowisku Windows" - 60 godz; 2) badania z zakresu medycyny pracy (przed skierowaniem na kursy zawodowe); 3) kursy zawodowe w formie zajec teoretycznych i praktycznych: a) kurs,,sprzedawca z obsluga^ kasy fiskalnej i komputera " godz. dla 3 osob (w tym 3 kobiet), b) kurs,,kucharz malej gastronomii" godz. dla 2 osob (w tym 2 kobiet), c) kurs,,operator wozkow widlowych/podnosnikowych" - 67 godz. dla 3 osob (w tym 1 kobiety i 2 m^zczyzn), d) kurs,,podstawowe elementy i zasady wizazu" - 80 godz. dla 2 osob (w tym 2 kobiet), 4) kurs prawo jazdy kategorii,,b" - 60 godz., w tym 30 godz. zaj?c teoretycznych i 30 godz. zaj^c praktycznych, dla 6 osob (w tym 5 kobiet i 1 m^zczyzny); 5) organizacje spotkania podsumowuiacego dla 10 uczestnikow projektu i pracownikow realizujajcych projekt wraz z wr^czeniem 10 uczestnikom projektu paczek swiajtecznych (paczki o wartosci loozl, w ktorych znajda^ si?: m.in. slodycze, owoce, kawa, herbata) 2. Zakres rzeczowy oraz harmonogram swiadczenia uslugi zostal okreslony w szczegolowej charakterystyce ustugi (zalacznik nr 1 do niniejszego zapytania) 2 S t r o n a

3 KAPITAtLUDZKI OJMaHHBK. UMUillSS5^55 NASODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI FUNDUSZ SPOtECZNY SWIETOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfmansowany ze srodk6w 3. Oferta musi zawierac ccne brutto calego przedmiotu zamowienia- obejmujajca^ wszystkie koszty. Cena musi bye podana w zlotych polskich cyfrowo i slownie 4. Oferta, w formic podpisanego formularza ofertowego stanowiajcego zalajcznik nr 2 do niniejszego zapytania, powinna zostac przeslana poczti{, kurierem lub dor^czona osobiscie na adres Zamawiajacego do dnia 24 lipca 2014 r. do godziny 11:00 z dopiskiem w temacie,,oferta na szkolenia PO KL SAMBORZEC 2014". 5. Oferty zostanq otwarte dnia: r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiajacego: Osrodek Pomocy Spolecznej w Samborcu, Samborzec 43, Samborzec, pokqj nr Zamawiajqcy wybierze ofertg najkorzystniejszq pod wzgl^dem ceny wsrod ofert spelniajqcych wymagania formalne okreslone w niniejszym zapytaniu. 7. Zamawiajqcy zawrze z wykonawc^, ktorego oferta zostaia wybrana, y.»odinj z wzorem stanowi^cym /alac/nik nr Osoba przygotowuja^ca zapytanie ofertowe: mgr Stanisiaw Sarzynski - doradca ds. zamowien publicznych Zatwierdzam: KIEROWNIK Osrodka Pomocy SpoJecznf mgr-kry Zalaczniki Zalajcznik nr 1 - Szczegolowa charakterystyka uslugi obj^tej zapytaniem ofertowym Zalajcznik nr 2 - Formularz oferty Zalajcznik nr 3 - Wykaz kadry dydaktycznej, ktorq_ dysponuje lub b?dzie dysponowal Wykonawca i ktora b?dzie uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia Zalajcznik nr 4 - Wzor umowy 3 S t r o n a

4 KAPITAt LU DZKI NARODOWA STRATFGIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoteczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze srodkow Zalacznik nr 1 (szczegoiowa charakterystyka uslugi) OPIS USLUGI OBJEJEJ ZAPYTANIEM OFERTOWYM I. Ogolne wymagania dla prowadzonych warsztatow i szkolen: 1. Program nauczania musi zawierac informacje okreslone w 22 rozporzajdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz.U. z 2014, poz. 622), a mianowicie: 1) nazw? formy ksztalcenia; 2) czas trwania, liczb? godzin ksztalcenia i sposobjego organizacji; 3) wymagania wst^pne dla uczestnikow i sluchaczy, ktore w przypadku sluchaczy kwalifikacyjnych kursow zawodowych i uczestnikow kursow umiej^tnosci zawodowych uwzgl^dniaja^ takze szczegolne uwarunkowania lub ograniczenia zwiajzane z ksztalceniem w danym zawodzie okreslone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego; 4) cele ksztalcenia i sposoby ich osi^gania, z uwzgl^dnieniem mozliwosci indywidualizacji pracy sluchaczy kwalifikacyjnych kursow zawodowych lub uczestnikow ksztalcenia w innych formach pozaszkolnych, w zaleznosci od ich potrzeb i mozliwosci; 5) plan nauczania okreslaj^cy nazwe^ zaj^c oraz ich wymiar; 6) tresci nauczania w zakresie poszczegolnych zaj?c; 7) opis efektow ksztalcenia; 8) wykaz literatury oraz niezb^dnych srodkow i materialow dydaktycznych; 9) sposob i form^ zaliczenia. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, przedstawi program nauczania opracowany w zgodzie z powyzszymi zalozeniami najpozniej w dniu podpisania umowy. 4 I S t r o n a

5 KAPITAtLUDZKI NA8000WA STRATfCIA SP6lNOSC.I SWIETOKRZYSKIE BIURO FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze srodkow 2. Wykonawca w ramach uslugi powinien zapewnic uczestnikom zaj^c: 1) kadr dydaktyc/nsj posiadajqcq kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego ksztalcenia; Warunek dysponowania odpowiednia^ kadra^ dydaktyczna^ zostanie uznany za spelniony, jezeli wykonawca dysponuje co najmniej: a) 1 osoba^ posiadaja^ wyksztalcenie wyzsze psychologiczne lub inne, uzupelnione studiami podyplomowymi z zakresu psychologii, oraz min. roczne doswiadczenie w prowadzeniu szkolen z zakresu komunikacji spolecznej, b) 1 osoba^ posiadajajca^ wyksztalcenie wyzsze i min. roczne doswiadczenie w prowadzeniu szkolen z zakresu warsztatow,,abc przedsi^biorczosci" lub o tematyce zblizonej, c) 1 osoba^ posiadaja^ca^ wyksztalcenie min. srednie zwiajzane z technologic zywienia/gastronomia^ i doswiadczenie w prowadzeniu co najmniej 3 szkolen z w/w zakresu, d) 1 osobq. posiadajajc^ uprawnienia instruktora obslugi wozka widlowego i doswiadczenie w prowadzeniu co najmniej 3 szkolen z w/w zakresu, e) 1 osoba^ posiadajajca^ wyksztalcenie wyzsze ekonomiczne, posiadaja^ca doswiadczenie w obsludze programow kasowych, kas fiskalnych, doswiadczenie w prowadzeniu co najmniej 3 szkolen z w/w zakresu oraz posiadaja^ uprawnienia pedagogiczne, f) 1 osoba^ posiadajajc^ wyksztalcenie min. srednie, posiadajajca doswiadczenie w prowadzeniu szkolen z zakresu obslugi komputera oraz posiadajajca^ uprawnienia pedagogiczne, g) 1 osoba^ posiadajqca. wyksztalcenie min. srednie, posiadaja^ca uprawnienia instruktora nauki jazdy oraz min. roczne doswiadczenie w prowadzeniu kursow nauki jazdy. Wykonawca wskaze kadr dydaktyczn^, ktora^ dysponuje lub b^dzie dysponowal, w formic wykazu stanowi^cego zalqcznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego; 5 S t r o n a

6 KAPITAt LU DZKI NARODOWA SI'RATEGIA SPOJNOSCI i FUNDUSZ SPOtECZNY SWIEJOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego 2) materialy dydaktyczne, w tym skrypt szkoleniowy i materialy biurowe konieczne do przeprowadzenia zaj^c na kazde warsztaty i szkolenie (podr^cznik, zeszyt w twardej oprawie z minimum 60 kartkami, dlugopis, teczka na dokumenty - zestaw dla kazdego uczestnika szkolenia) oraz odpowiedniajakosc materialow. Materialy dydaktyczne (m.in. podr^czniki w wydaniu ksiajzkowym o tresciach zgodnych z tematyka^ szkolenia i ewentualne dodatkowe materialy w wersji elektronicznej na plytach CD/DVD). Gala dokumentacja zwiajzana z realizacja^ w/w szkolenia (listy obecnosci, harmonogram itp.) powinny bye opatrzone znakami POKL, SRR, EPS - nazwa^ dzialania oraz tytulem projektu. Odbior materialow dydaktycznych i biurowych oraz materialow niezb^dnych do zaj^c potwierdzony zostanie przez kazdego uczestnika podpisaniem stosownego oswiadczenia lub fakt ich odbioru musi potwierdzic osoba wskazana przez Zamawiaj^cego; 3) wydanie zaswiadczen potwierdzajajcych ukonczenie kursu wraz z wyszczegolnieniem rodzaju przeprowadzonych zaj^c zgodnie z podstawa^ programowa^ MEN (o ile dotyczy), zgodnych z wzorem okreslonym w zalajczniku nr 5 do rozporzajdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 1 stycznia 2012 r. w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jezeli wzor (np. MEN) nie zezwala na umieszczenie dodatkowych oznaczeri, Wykonawca wystawi kazdemu uczestnikowi dodatkowy certyfikat/zaswiadczenie o ukonczeniu kursu oznaczone logotypami POKL, EPS oraz informacja o wspolfinansowaniu projektu ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Wykonawca zobowiajzany b^dzie zalajczyc do oferty wzor zaswiadczenia/zaswiadczen potwierdzajajcego/-ych ukonczenie szkolenia; 4) odpowiednie pomieszczenia wyposazone w sprz^t i pomoce dydaktyczne umozliwiajajce prawidlowa^ realizacj? ksztalcenia i dostosowana^ do liczby uczestnikow szkolenia. Sale dydaktyczne musza^ bye wyposazone stosownie do potrzeb grupy sluchaczy, tj. w miejsca siedzajce, lawki/stoliki, sprz?t audiowizualny, flipchart, tablice szkolne lub magnetyczne, aby zapewnic 6 S t r o n a

7 KAPITAtLUDZKI OBiBMiiK UMIABI5!SgS5 NASOtX>WASTRATEC.IASP6lNO$CI ^f^^ FUNDUSZ SPOtECZNY $WIETOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspotfinansowany ze srodkow optymalnie wysoki poziom ksztalcenia. Pomieszczenia, w ktorych odbywac sie beda szkolenia, powinny bye oznaczone logo EPS i Kapitalu Ludzkiego oraz zawierac informacje o nazwie kursu, Zamawiaiacyni i zrodle fmansowania. UWAGA: warsztaty grupowe oraz spotkanie podsumovvujsjce prowadzone beda^ w siedzibie Zamawiaj^cego w Samborcu, Samborzec 43, Samborzec (sala wyposazona w rzutnik i laptop). Pozostale zajecia powinny bye realizowane nie dalej niz 120 km od siedziby Zamawiaj^cego; 5) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; 6) nadzor prowadzonych zajec, sluza^cy podnoszeniu jakosci prowadzonego ksztalcenia oraz ich udokumentowanie w formic min. 5 zdjec z kazdego szkolenia; 7) pocz^stunek na zajeciach: a) trwaj^cych 6-8 godzin szkoleniowych - nalezy zapewnic gora^cy posilek (drugie danie), b) na wszystkich zajeciach nalezy zapewnic uczestnikom napoje zimne (woda mineralna) i gora^ce (kawa, herbata) oraz ciastka. 8) badania lekarskie (na kursach, gdzie sa^ wymagane). 9) zwrot kosztow dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolen i z powrotem 10) ubezpieczenie NW dla uczestnikow szkolen. ll)przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych okreslajajcych poziom wiedzy uczestnikow ex-ante i ex- post, (dotyczy wszystkich warsztatow i szkolen) 12)Zamawiaja^cy wymaga, aby kursy zawodowe konczyly si zaliczeniem wewnetrznym przed komisja^powolana^ przez Wykonawc?. 13)Liczba godzin ogoleni podana przez Zamawiaja^cego nie obejmuje godzin zaliczenia. 14)Zamawiaja^cy dopuszcza mozliwosc przylajczenia uczestnikow szkolen do innych grup organizowanych przez Wykonawc^. 7 S t r o n a

8 KAPITAt LU DZKI NARODOWASTRAIEGIASPOINOiCI l FUNDUSZ SPOLECZNY SW1ETOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspotfinansowany ze $rodk6w 15)Zaj?cia powinny bye zorganizowane zgodnie z harmonogramem w dni robocze od poniedzialku do piajtku w godzinach od 8.00 do i nie powinny przekraczac 8 godzin zegarowych w cia^gu jednego dnia szkolenia. 16) Godzina lekcyjna wynosi w przypadku zaj^c teoretycznych 45 minut, a w przypadku zaj^c praktycznych 60 minut. 3. Wykonawca zobowiajzany jest poddac si kontroli Osrodka Pomocy Spolecznej w Samborcu oraz Instytucji Posredniczajsej, ktorqjest Swi?tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. 4. Wykonawca zobowiajzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczajcej przeprowadzonych ushig szkoleniowych do roku. 5. Szczegolowe terminy szkoleri kazdorazowo b?da^ ustalane pomi^dzy wykonawca^ a zamawiajajcym, ktory zobowiajzany jest sporzajdzic i przekazac Zamawiaja^cemu, harmonogram szkolenia (sporzajdzony wg podanego wzoru) na minimum 3 dni przed rozpocz^ciem warsztatow lub kursow. Wiajzajcy termin rozpocz^cia szkolenia to 3 dni od dnia przekazania informacji Wykonawcy o rozpocz^ciu szkolenia a termin zakonczenia wynika z harmonogramu przedstawionego na trzy dni przed rozpocz^ciem szkolenia. Ostateczny termin zakonczenia szkolen i warsztatow r. 6. Wykonawca zobowiajzany b^dzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, zgodnej z 21 ust. 2 rozporz^dzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: a) program nauczania, b) dziennik zaj^c zawieraja^cy imiona i nazwiska sluchaczy, liczb godzin zaj^c i tematy zaj?c, c) protokol z przeprowadzonego zaliczenia, d) ewidencj? wydanych zaswiadczen, a takze e) dzienne listy obecnosci uczestnikow szkolenia oraz f) oswiadczenia uczestnikow potwierdzajajcych odbior materialow dydaktycznych, biurowych i potwierdzenie odbioru pocze_stunku; 8 S t r o n a

9 KAPITAt LUDZKI NASODQWA Sf RATECIA SP&JNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Prqjekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wsp61finansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoJecznego 7. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zaplaty za szkolenie, zobowia^zany b?dzie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajqcego o: a) niezgtoszeniu si? Uczestnikow na szkolenie; b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz kazdorazowej nieobecnosci skierowanych osob; c) niemoznosci zapewnienia udzialu w calosci kursu zawodowego przez Uczestnika d) innych sytuacjach, ktore maja^ wpfyw na realizacj? programu szkolenia i umowy. 8. Wykonawca zobowiajzany b^dzie do przekazania Zamawiajqcemu, w terminie do 7 dni od dnia zakonczenia poszczegolnych szkolen i warsztatow, nast^pujajcych dokumentow: a) imiennego wykazu osob, ktore ukonczyly szkolenie; b) imiennego wykazu osob, ktore nie ukonczyly szkolenia; c) kserokopii wydanych zaswiadczen potwierdzaja^cych ukonczenie szkolenia; d) kserokopii protokolow uslug doradczych; e) kserokopii dziennika zaj^c; f) kserokopii list obecnosci; g) kserokopii protokolu z zaliczenia; h) kserokopii oswiadczen uczestnikow potwierdzajajcych odbior materiaiow dydaktycznych, i) kserokopii ankiet ewaluacyjnych okreslajajcych poziom wiedzy uczestnikow exante i ex- post. j) innej dokumentacji niezb?dnej do rozliczenia kursu. Wszystkie kopie dokumentow powinny bye potwierdzone za zgodnosc z oryginalem. 9. Po zakonczeniu wszystkich szkolen i warsztatow oraz przeprowadzeniu spotkania podsumowujajcego szkolenia, Wykonawca dostarcza faktur^ za przeprowadzonjj uslugf w terminie do 19 grudnia 2014 r. 10. Wykonawca, przed rozpocz^ciem szkolenia, zobowiajzany be_dzie do zapoznania jego uczestnikow ze szczegolowym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zaj^c. 9 St r o n a

10 KAPITAt LU DZKI NASODOWASTRATSGIASPOINOSCI W^^ FUNDUSZ SPOtECZNY &WIEJOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze grodkow Unii Europejskiej w ramach Europe] skiego Funduszu Spotecznego 1 1. Wykonawca wyznacza osob, ktora b^dzie kierownikiem - koordynatorem kursu/ kursow. Osoba ta b^dzie nadzorowac prawidlowa^ organizacj^ zaj^c oraz ich tresc merytoryczna^ oraz b^dzie osoba^ kontaktowa^ dla Zamawiajajcego w odniesieniu do danego kursu. PROGRAMY SZKOLEN; I. GRUPOWE WARSZTATY Z ZAKRESU KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ - 1 grupa szkoleniowa 10 osobowa Ogolna liczba godzin dydaktycznych szkolenia - 24 godziny na grup? Szacunkowy termin: lipiec-sierpieh 2014 (do uzgodnienia z Zamawiajajcym) Program zajec powinien obejmowac minimum nastepujace zagadnienia: 1) wprowadzenie do zagadnien z komunikacji interpersonalnej, 2) narz^dzia skutecznego porozumiewania si, 3) techniki, bariery w procesie porozumiewania si?, 4) istota i znaczenie asertywnosci, 5) post^powanie w sytuacjach problemowych, metody rozwiajzywania konfliktow, 6) reguly komunikacji negocjacyjnej, podstawowe techniki negocjacji oparte na zasadach komunikacji, przykladowe techniki negocjacji. II. GRUPOWE WARSZTATY,,ABC PRZEDSI^BIORCZOSCI" - 1 grupa szkoleniowa 10 osobowa Ogolna liczba godzin dydaktycznych szkolenia -24 godzin na grup? Szacunkowy termin: lipiec - sierpieri 2014 (termin uzgodnienia z Zamawiajajcym Program zajec powinien obejmowad minimum nastepuiace zagadnienia: 1) kreatywnosc 2) postawa osoby przedsi?biorczej (komunikacja interpersonalna; 7 zasad skutecznego dzialania; etapy pianowania dzialania; budowanie postawy przedsi^biorczej) 10 S t r o n a

11 KAPITAl LUDZKI OMiBBK UNIA^oS NARODOWA MRATECIA SPOlNCrtCI ^JP^ FUNDUSZ SPOtECZNY SWIETOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze srodkbw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spofecznego 3) prospecting (jak mowic o sobie; dzialania prospectingowe w biznesie) 4) zarzajdzanie soba^ w czasie 5) przedsi^biorczosc na rynku racy (motywacja, rozwoj, planowanie) 6) przedsi?biorczosc w biznesie (pomysl na biznes; prawne aspekty prowadzenie biznesu; prawo pracy; trudne pytania III. OBSLUGA KOMPUTERA W SRODOWISKU WINDOWS - 1 grupa szkoleniowa 10 osobowa Ogolna liczba godzin kursu wynosi: 60 godzin Termin szkolenia: sierpien - listopad 2014 do uzgodnienia z Zamawiajajcym Program zaiec powinien obejmowac minimum nastepuiace zagadnienia: 1) budowa komputera, podlajczenie zestawu, podlajczanie urzajdzen peryferyjnych (drukarka, aparat cyfrowy, telefon komorkowy) 2) instalacja aplikacji uzytkowych, w tym oprogramowania antywirusowego 3) obsluga i konfiguracja systemu Windows 4) obsluga edytora tekstu Microsoft Word 5) obsluga arkusza aplikacyjnego Microsoft Excel 6) tworzenie prezentacji przy pomocy programu Microsoft Power Point 7) wspolpraca i wymiana danych mie/dzy aplikacjami pakietu Office 8) warsztaty z aplikacjami biurowymi IV. SPRZEDAWCA Z OBSLUGA^ KAS FISKALNYCH i KOMPUTERA - 1 grupa szkoleniowa 3- osobowa (w tym 3 kobiety) Ogolna liczba godzin dydaktycznych kursu wynosi 120 godzin: w tym zaj^cia teoretyczne i praktyczne. Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu sprzedawcy poprzez przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Szacunkowy termin: sierpien-listopad 2014 (do uzgodnienia z Zamawiajajcym) Program zaiec powinien obejmowac minimum nastepuiace zagadnienia: 1) dzialalnosc handlowa 11 I S t r o n a

12 KAPITAtLUDZKI NA?ODOWA STRAIFGIA SPGlNOiCI ^jj^^ FUNDUSZSPOtECZNY SWIETOKRZYSKIE B1URO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego 2) gospodarka magazynowa 3) elementy towaroznawstwa 4) formy i organizacja sprzedazy 5) sztuka sprzedawania 6) ochrona konsumenta 7) rachunkowosc sklepowa i fakturowanie 8) wybrane zagadnienia z promocji 9) obsluga kas fiskalnych 10)komputerowe wspomaganie pracy w handlu 11) wybrane zagadnienia z prawa pracy 12)bezpieczenstwo i higiena pracy w obiekcie handlowym oraz minimum sanitarne V. KURS,,KUCHARZ MALEJ GASTRONOMII - 1 grupa szkoleniowa - 2 osoby (w tym 2 kobiety) Ogolna liczba godzin kursu wynosi min. 120 godzin (zaje/da teoretyczne 90 h i praktyczne 30h). Szacunkowy termin: sierpien-listopad 2014 (do uzgodnienia z Zamawiajajcym) Program zaiec powinien obejmowac minimum nastepujace zagadnienia: 1) organizacj a procesu produkcj i, 2) zasady zywienia, 3) towaroznawstwo spozywcze, 4) BHP, 5) minimum sanitarne, 6) zaj?cia praktyczne VI. OPERATOR W6ZKOW WIDLOWYCH/PODNOSNIKOWYCH - 1 grupa szkoleniowa - 3 osoby (w tym 1 kobieta i 2 m^zczyzn) Ogolna liczba godzin kursu wynosi min. 67 h (zaj^cia teoretyczne i praktyczne). Szacunkowy termin: sierpien-listopad 2014 (do uzgodnienia z Zamawiajajcym) 12 S t r o n a

13 KAPITAtLUDZKI ^%UgJK UNIAEUERu RoEpJEjs* NASODOWA STRATECIA SPdJNOSCI ^jf FUNDUSZ SPOtECZNY SWIETOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego Program zajec powinien obejmowac minimum nastepujace zagadnienia: 1) obsluga wozkow widiowych, w tym wymiana butli gazowej 2) typy stosowanych wozkow jezdniowych, 3) budowa wozka, 4) czynnosci kierowcy przy obsludze wozkow przed podj^ciem pracy i po pracy wozkami, 5) czynnosci kierowcy w czasie pracy wozkami, 6) wiadomosci z zakresu ladunkoznawstwa, 7) wiadomosci z zakresu BHP, 8) wiadomosci o dozorze technicznym, 9) Informacje na temat bezpiecznej wymiany butli gazowych w wozkach jezdniowych, 10) praktyczna nauka jazdy oraz wymiana butli. UWAGA: Wykonawca zobowi^zany b?dzie do zorganizowania egzaminu sprawdzaja^cego kwalifikacje uczestnikow szkolenia przez organ wlasciwej jednostki nadzoru technicznego zgodnie z rozporzaxlzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urza^dzeri technicznych podlegajajcych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012, poz. 1468), rozporzajdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzajdzeri transportu bliskiego (Dz.U nr 193 poz. 1890) oraz rozporza^dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsludze i konserwacji urza^dzeri technicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 849, zm. Dz.U. z 2003, Nr 50, poz. 426). Po ukoriczeniu szkolenia, Wykonawca zobowiajzany b^dzie wydac uczestnikom dodatkowo zaswiadczenie kwalifikacyjne Urzedu Dozoru Technicznego. VII. KURS,,PODSTAWOWE ELEMENTY I ZASADY WIZAZU" - dla 2 osob (w tym 2 kobiet) Ogolna liczba godzin kursu wynosi min. 80 godz. (zaj?cia teoretyczne i praktyczne). Szacunkowy termin: sierpien-listopad 2014 (do uzgodnienia z Zamawiajajcym) 13 S t r o n a

14 KAPITAILUDZKI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI NARODOWA STRATEGIA SP6INC&CI ^P^" FUNDUSZ SPOtECZNY SWIETOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" \vsp6lfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego Program zajec powinien obejmowac minimum nastepujace zagadnienia: 1) warsztat pracy wizazysty 2) piel^gnacja poszczegolnych typow skory, przygotowanie do makijazu i demakijaz 3) analiza kolorystyczna 4) makijaz dzienny 5) makijaz korekcyjny i techniki kamuflazu 6) makijaz wieczorowy 7) makijaz slubny 8) makijaz zgodny z wiekiem 9) makijaz do okularow 10) makijaz artystyczny-sceniczny 11) makijaz fotograficzny 12) zaj^cia praktyczne VIII. KURS NA PRAWO JAZDY KATEGORII,,B" - 1 grupa szkoleniowa - 6 osob (w tym 5 kobiet i 1 m^zczyzna) Ogolna liczba godzin kursu wynosi min. 60 godzin (zaj^cia teoretyczne 30 h i praktyczne 30 h). Szacunkowy termin: lipiec-listopad 2014 (do uzgodnienia z Zamawiajajzym) Szkolenie ma przebiegac zgodnie z rozporzajdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osob ubiegaja^cych si$ o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorow i wykladowcow (Dz.U. 2012, poz. 1019) 14 S t r o n a

15 KAPITAILUDZKI NAUODOWA STRA1ECIA SWI5TOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZSPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze srodk6w Zalacznik 2 (miejscowosc i data) Dane wykonawcy Nazwa: Siedziba: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres FORMULARZ OFERTOWY Nawiqzujqc do zapytania ofertowego dotycz^cego uslugi szkoleniowej w ramach Projektu systemowego pn.,,program Aktywizacji Spoleczno - Zawodowej w Gminie Samborzec", wspolfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach,,programu Operacyjnego Kapitai Ludzki", Priorytet VII - Promocja integracji spolecznej, Dzialame Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzialanie Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy spolecznej, akceptujemy warunki okreslonc przez Zamawiaiacego i oferujemy realizacic przedmiotu zamowienia - przeprowadzenie warsztatow i szkolen za CEN^ BRUTTO OGOL EM SLOWNIE: PLN; ZL imi? i nazwisko, podpisy osob upowaznionych do skladania oswiadczeii woli w imieniu Wykonawcy Zalajsznik: Wykaz kadry dydaktycznej 15 S t r o n a

16 KAPITAtLUDZKI NARODOWA S1RATFGIA SP6INOSCI SWI^TOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNECO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow Zal^cznik nr 3 piecz^c firmy miejscowosc, data Wykaz kadry dydaktycznej, ktora^ dysponuje lub b^dzie dysponowal Wykonawca i ktora b^dzie uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia Nazwa Wykonawcy: Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia zostanie uznany za spelniony, jezeli wykonawca dysponuje co najmniej kadra^ okreslona^ w cze_sci I ust. 2 pkt 1 zalacznika nr 1 do Zapytania ofertowego Lp. Imi? i nazwisko Wyksztakenie Doswiadczenie w latach oraz wskazanie przeprowadzonych szkolen min. 1 lub 3 (odpowiednio wg wymagan) Szkolenie, ktore b^dzie prowadzone w ramach uslugi Podstawa dysponowania osoba. (np. umowa o prac?, u. o dzielo) (data i czytelny podpis wykonawcy) 16 S t r o n a

17 KAPITAt LU DZKI NARODOWASTSATEGIASPdlNOSCI SWI^TOKRZYSKPE BIURO FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoteczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspotfinansowany ze srodktiw Zalsjcznik nr 4 do Zapytania ofertowego Umowa nr OPS.POKL./ wzor na swiadczenie uslug szkoleniowych i warsztatow w ramach realizacji w 2014 roku projektu pn. Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec zawarta w dniu w Samborcu, pomi^dzy: pomifdzy Gminq Samborzec/ Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Samborcu zwanq dalej,,zamawiajqcym", reprezentowanq przez Kierownika Osrodka Pomocy Spolecznej w Samborcu - mgr Krystynf R^bisz, z jednej strony zwana^ dalej,,zamawiaj%cym" z siedziba^ w pod numerem NIP wpisana/ym do w, reprezentowana/ym przez: zwana/ym dalej,,wykonawcaj' wspolnie zwanymi dalej,,stronami". 1. Umowa zostaje zawarta w oparciu o zapytanie ofertowe nr OPS.ZO.3.POKL.2014 przeprowadzone zgodnie z wewn^trznym regulaminem udzielania zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczaja^cej rownowartosci kwoty okreslonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Zasadami dotyczajcymi prowadzenia post^powan o udzielenie zamowienia publicznego finansowanych ze srodkow EPS, stanowi^cych zalajcznik nr 1 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki z dnia 2 kwietnia 2014 roku. 17] S t r o n a

18 KAPITALLUDZKI NARODOWA STRAfEGIA SPOINOSCI SWIgTOKRZYSKIE BIURO FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wsp61finanso\vany ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest swiadczenie uslug szkoleniowych i warsztatow w ramach realizacji w 2014 roku projektu pn.,,program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec". 2. Umowa jest realizowana w ramach projektu,,program Aktywizacji Spoleczno- Zawodowej w Gminie Samborzec", realizowanego przez Gmin Samborzec/Osrodek Pomocy Spolecznej w Samborcu i wspolfmansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego - Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. 3. Wykonawca zobowiajzuje si$ do przeprowadzenia warsztatow i szkolen w liczbie srednio 240 godzin na osob^, dla 10 osob bezrobotnych / rolnikow (w tym 8 kobiet i 2 m^zczyzn), w terminie do dnia 30 listopada 2014 r., oraz organizacj? spotkania podsumowujajcego w terminie do dnia 16 grudnia Wykonawca przeprowadzi: 1) grupowe wsparcie dla Beneficjentow Ostatecznych projektu: a) warsztaty grupowe,,komunikacja Spoleczna" - 24 godz. zaj^c z psychologiem, b) warsztaty grupowe,,abc przedsi^biorczosci" - 24 godzin zaj^c, c) kurs,,obsluga komputera w srodowisku Windows" - 60 godz; 2) badania z zakresu medycyny pracy (przed skierowaniem na kursy zawodowe); 3) kursy zawodowe w formie zajec teoretycznych i praktycznych: a) kurs,,sprzedawca z obsluga^ kasy fiskalnej i komputera " godz. dla 3 osob (w tym 3 kobiet), b) kurs,,kucharz malej gastronomii" -120 godz. dla 2 osob (w tym 2 kobiet), c) kurs,,operator wozkow widlowych/podnosnikowych" - 67 godz. dla 3 osob (w tym 1 kobiety i 2 m^zczyzn), d) kurs,,podstawowe elementy i zasady wizazu" - 80 godz. dla 2 osob (w tym 2 kobiet), 4) kurs prawo jazdy kategorii,,b" - 60 godz., w tym 30 godz. zaj^c teoretycznych i 30 godz. zaj?c praktycznych, dla 6 osob (w tym 5 kobiet i 1 m^zczyzny); 18 S t r o n a

19 KAPITAtLUDZKI NARODOWA STRAUGIA SPOjNO^C.I * FUNDUSZ SPOtECZNY SWIEJOKRZYSKIE BIURO Prqjekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspojfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoJecznego 5) organizacje spotkania podsumowujacego dla 10 uczestnikow projektu i pracownikow realizujajcych projekt wraz z wr^czeniem 10 uczestnikom projektu paczek swia/tecznych (paczki o wartosci 100 zl, w ktorych znajd% siej m.in. slodycze, owoce, kawa, herbata). 2 Terrain wykonania umowy 1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia i warsztaty w terminie uzgodnionym uprzednio z Zamawiajajcym, nie pozniej jednak niz do 30 listopada 2014 r. 2. Wykonawca zorganizuje spotkanie podsumowuja^ce w terminie do dnia 16 grudnia Wykonawca zobowia^zany jest poinformowac Zamawiaja^cego niezwlocznie o zaistnieniu wszelkich okolicznosci, ktore moga^ wplyna^c na terminy realizacji szkolen/warsztatow/praktyk, nie pozniej jednak niz 3 dni od ich zaistnienia Zamawiaja^cy za przeprowadzenie uslug, o ktorych mowa w 1, jest zobowi^zany zaplacic Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci zl (slownie zl) Realizacja przedmiotu umowy jest zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. 2. Zaplata wynagrodzenia nastapi po zrealizowaniu wszystkich dzialan obj?tych usluga^ na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcy, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiaja^cego rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawc?. 3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega zmianom w trakcie obowiajzywania Umowy, z wyjajkiem mozliwosci zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania pelnego zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawc?. 4. Za dat? dokonania zaplaty strony przyjmuja^ dat obciajzenia rachunku Zamawiaja^cego S t r o n a

20 KAPITAtLUDZKI v3m3k. UN1AEUEZS NASODOWA STRATfGIA Sp6lNOACI «P^^ FUNDUSZ SPOtECZNY SWI^TOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wsp61finansowany ze srodkow Wykonawca zobowiajzany jest do przeprowadzenia szkolen zgodnie z programami nauczania przedstawionymi Zamawiajajcemu przed podpisaniem umowy oraz realizacji obowia^zkow okreslonych przez Zamawiajajcego w opisie uslugi obj^tej zapytaniem ofertowym, stanowiajcym zalajcznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 4 Wykonawca oswiadcza, ze wykonanie uslug szkoleniowych w ramach niniejszej umowy powierzy kadrze dydaktycznej przedstawionej w zalajczniku do oferty lub, w szczegolnych przypadkach, innym osobom posiadajajcym kwalifikacje wymagane przez Zamawiajajcego w Zapytaniu ofertowym. 5 Zamawiajajcy ma prawo do: 1) dokonywania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia; 2) uczestnictwa w koncowej ocenie wiedzy i umiejetnosci osoby szkolonej; 3) odstapienia od umowy i zajdania zwrotu przekazanych srodkow lub pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku istotnego niewywi^zywania si^ Wykonawcy z warunkow realizacji umowy; 4) zmiany terminu realizacji szkolenia w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawc?, Zamawiajajcy moze naliczyc kar^ umowna^w nast^pujajcych przypadkach i wysokosciach: a) za zwlok w zakonczeniu szkolenia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia o ktorym mowa w 2 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, b) za odstajiienie od umowy przez Zamawiajajcego z przyczyn lezajcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia o ktorym mowa w S t r o n a

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ w progu wartości 10.000-50.000 PLN Postępowanie prowadzona zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 0050 58 /2014 Wójta Gminy Milówka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. U M O W A Nr /EFS/2013 Dotycząca organizacji szkolenia osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywne Wąsewo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OA/MŚ/3431-9 /10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Organizacja

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZADANIE NR 1

OFERTA NA ZADANIE NR 1 Nr sprawy: ZP MOPS - POKL 1 / 03 / 2013. ( miejscowość i data ) Załącznik nr 1 do SIWZ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. M. Kopernika 14 ( pieczęć wykonawcy ) OFERTA NA ZADANIE NR 1 W przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 2 Ponad wymagania wskazane w załączniku 1 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

UMOWA nr. 2 Ponad wymagania wskazane w załączniku 1 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: UMOWA nr. zawarta w dniu na podstawie zapytania ofertowego do 30 000 euro dotycząca organizacji i przeprowadzenie kursów zawodowych pn. Operator wózków widłowych z napędem silnikowym dla 2 uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Somianka dnia 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2014 I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Załącznik nr 1. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sadkowice, 22.10.2012 r. 96-206 Sadkowice Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 Godziny Urzędowania: Poniedziałek piątek 7.30

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 DYNÓW: 01.04.2015R I. ZAMAWIAJĄCY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Droga do pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Droga do pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego L.dz... Bytów, dn. 18.03.2013 r. Szanowni Państwo, W związku z realizacją Projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Rynek

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y TA N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych pn. Obsługa kasy fiskalnej dla 15 osób.

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych pn. Obsługa kasy fiskalnej dla 15 osób. Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów Lututów, 04.12.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 18 04.12.2012

Bardziej szczegółowo

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Parczew, dnia 22.08.2014r.

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Parczew, dnia 22.08.2014r. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/05/14 Parczew, dnia

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA Milówka, dnia 20.04.2015 r. szkolenia skierowane do uczestników projektu systemowego pn. Milówka. Nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11. zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul.

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11. zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul. Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11 zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul. Żnińska 19 REGON: 092368547 NIP: 562-15-37-868 zwanym Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z: PROJEKT CAZ.PZ. 662-1-2/PSt/2012 Załącznik nr 8 UMOWA Nr../. zawarta w dniu.... w Siedlcach pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce reprezentowanym przez Panią Ewę Marchel - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ Spotka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spofka z o.o. ul Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow tel. 014 65-06-204 faks. 014 65-06-204 w. 23 www.dor7eczebialei.pl biuro(a)dorzeczebialei.pl DORZEQ2LE1MEJ Spolka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób: Czaplinek, dnia 19.05.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr OPS/HB/.../2014 Chorzów dnia: 2014/07/18 ZAPYTANIE OFERTOWE........ w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Radków, dn. 22 kwietnia 2015

Radków, dn. 22 kwietnia 2015 e-mail: gops_radkow@poczta.onet.pl n GMINA RADKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO GMINN'r 'ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 29-135 RADKÓW 99 woj. świętokrzyskie Radków, dn. 22 kwietnia 2015,..1 14/ 54-U

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Załącznik nr 4 UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Zawarta w dniu... 2012 roku w Pleszewie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, NIP..., REGON...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5. ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 5. ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) WZÓR UMOWY Załącznik Nr 5... (pieczęć firmowa Wykonawcy) WZÓR UMOWY zawarta w dniu...w Koronowie, pomiędzy: Mejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koronowie ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro 1. Zamawiający Gmina Pierzchnia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizujący

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 3 września 2012

Szczecin, 3 września 2012 Szczecin, 3 września 2012 Instytut Rozwoju Regionalnego Al. Woj. Polskiego 164, 71-335 Szczecin tel. 91/4211535, 91/4316511; fax 91/4225473 sekretariat@irr.szczecin.pl www.irr.szczecin.pl. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenia usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 1/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Żytno, dnia 09.02.2015 r

Żytno, dnia 09.02.2015 r Żytno, dnia 09.02.2015 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.907 j.t., z późn.zm.) W związku

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani... Załącznik Nr 1 nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY OFERTA DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 34-424 SZAFLARY W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani przestrzegając ściśle

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia 08.08.2014r.

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia 08.08.2014r. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefa Piłsudskiego 4 34 470 Czarny Dunajec ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefa Piłsudskiego 4 34 470 Czarny Dunajec ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefa Piłsudskiego 4 34 470 Czarny Dunajec ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn Profesjonalny sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla: ,, Page 1 of 5 MieiskiOsrodek Pomocy Spoteczne) ^ ul Warszawska 40, 87-500 RYPIN tel 0-54 280-96-50, 280-96-00 Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Łoniów dn. 2011-05-16. Wg rozdzielnika.

Łoniów dn. 2011-05-16. Wg rozdzielnika. Łoniów dn. 2011-05-16 Wg rozdzielnika. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie 26-670 Łoniów, Łoniów 56 tel/fax: 15 866 91 25 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.../2010

Wzór umowy. UMOWA nr.../2010 załącznik nr 6 Wzór umowy UMOWA nr.../2010 Zawarta w dniu... 2010 r. w Kruszwicy pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszwicy, ul. Rybacka 20 reprezentowany przez: Kierownika - mgr

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS

Umowa nr PCPR.EFS Umowa nr PCPR.EFS.2203.2015 Projekt umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Bogatko

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 27.05.2014 r. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m st.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązuje się do: 1. wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: 1.1.Szkolenie podstawowe Kurs prawa jazdy kategorii B cena brutto za jednego

Zobowiązuje się do: 1. wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: 1.1.Szkolenie podstawowe Kurs prawa jazdy kategorii B cena brutto za jednego Zał. nr 1 do SIWZ OR. 341 10/10 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa wykonawcy...... Siedziba wykonawcy...... Numer telefonu/fax.... Zobowiązuje się do: 1. wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: 1.1.Szkolenie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 27.05.2014 r. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m st.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.05.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość IR.271.1.168.2015 Załącznik nr 3 UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu 2015 r. w Warce pomiędzy Gminą Warka, NIP: 797-201-60-15, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka reprezentowanym przez Pana Dariusza

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie: Jastarnia, dnia 14.01.2010r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia projektu systemowego Moja droga do aktywności zatrudnienie przez szkolenie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO PCPR.EFS.IV.541.23.2013 Kępno, 23.10.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w ramach procedury

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 dotyczy zapytania ofertowego nr 3/9.2/2014 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniodawcą a... zwanym dalej Zleceniobiorcą.

zwanym dalej Zleceniodawcą a... zwanym dalej Zleceniobiorcą. Umowa nr ZP.272.6.2013.1 zawarta w dniu.r. w Tłuszcz, pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz reprezentowanym przez Katarzynę Rostek - Kierownika zwanym dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 12 marca 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 12 marca 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30. Wodzisław Śląski, dnia 12 marca 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek- najlepsza inwestycja Darłowo, dnia 5 maja 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej dla 20 osób bezrobotnych, niepracujących,

Bardziej szczegółowo

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r.

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 207934-2012 z dnia 2012-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Część I Nowoczesny sprzedawca dla 30 osób

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013. Usługi w zakresie kursów zawodowych

ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013. Usługi w zakresie kursów zawodowych . (pieczęć zamawiającego) Grabowiec, dnia 29.08.2013 r. ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu w związku z realizacją projektu systemowego pt. Twoja Przyszłość

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGI SZKOLENIOWE. Zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA O USŁUGI SZKOLENIOWE. Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Zał. nr 2 do SIWZ Projekt umowy UMOWA O USŁUGI SZKOLENIOWE Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Warszawa, dn. 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

NIP: 656-18-13-896 reprezentowanym przez: Pana mgr Grzegorza Grzywnowicza Kierownika MGOPS, zwanym dalej Zamawiającym, a... REGON:.

NIP: 656-18-13-896 reprezentowanym przez: Pana mgr Grzegorza Grzywnowicza Kierownika MGOPS, zwanym dalej Zamawiającym, a... REGON:. UMOWA NR MGOPS/POKL/272/../2014 zawarta w Sędziszowie w dniu 2014 r. pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziszowie z siedzibą przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów REGON:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 161178-2012 z dnia 2012-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI. Termin składania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OPS 4076/01/10, SIWZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych WZÓR UMOWY

Nr sprawy: OPS 4076/01/10, SIWZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA USŁUGI Nr OPS/ dotycząca organizacji warsztatów z zakresu kompetencji społecznych w ramach projektu DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 8 sierpnia 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 8 sierpnia 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zaproszenie dotyczy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo