ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej"

Transkrypt

1 KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow OPS.ZO.3.POKL.2014 Samborzec, dn r. OSRODEK fomocy SPOLECZNEJ Samborze< tel NIP ' woj. swietokrzyski< ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej I. ZAMAWIAJ^CY Osrodek Pomocy Spolecznej w Samborcu, Samborzec 43, Samborzec, woj. swi?tokrzyskie, tel ; w. 35, faks II. INFORMACJE OGOLNE 1. Osrodek Pomocy Spolecznej w Samborcu w zwiazku z realizacja^ w 2014 roku projektu systemowego pn.,,program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec", wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego, Programu Operacyjnego Kapital Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji Spolecznej, Dzialanie 7.1. Rozwqj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzialanie Rozwqj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy spolecznej, zaprasza do przedlozenia oferty na swiadczenie w ramach projektu uslug szkolenia zawodowego oraz kursu na prawo jazdy kat.,,b" (wedlug kodow CPV Uslugi szkolenia zawodowego i uslugi szkol nauki jazdy). 2. Postejjowanie prowadzone jest na zasadzie konkurencyjnosci i przejrzystosci, zgodnie z wewn^trznym regulaminem udzielania zamowieri publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczajajcej rownowartosci kwoty okreslonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamowieh publicznych oraz Zasadami dotycz^cymi prowadzenia post^powan o udzielenie zamowienia publicznego finansowanych ze srodkow EPS, stanowi^cych zala_cznik nr 1 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki z dnia 2 kwietnia 2014 roku. 3. Osoba^ uprawniona^ do kontaktow z Wykonawcami jest: Mariusz Drozdz, konsultant ds. funduszy unijnych, tel , 1 S t r o n a

2 KAPITAt LU DZKI NiARODOWASlRATfGIASPOINOSCI «i^^ FUNDUSZ SPOtECZNY SWI^TOKRZVSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego HI. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 1. Usluga obejmuje przeprowadzenie warsztatow i szkolen w liczbie srednio 240 godzin/na osob? dla ogolem 10 osob bezrobotnych / rolnikow (w tym 8 kobiet i 2 m?zczyzn) w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. oraz organizacj? spotkania podsumowuja^cego w terminie do dnia 16 grudnia 2014 W ramach zlecanych ushig przewidziane sa^ nast^pujajse szkolenia wraz z minimalnym zakresem czasowym ich realizacji: 1) grupowe wsparcie dla Beneficjentow Ostatecznych projektu: a) warsztaty grupowe,,komunikacja Spoleczna" - 24 godz. zaj?c z psychologiem, b) warsztaty grupowe,,abc przedsi^biorczosci" - 24 godzin zaj?c, c) kurs,,obsluga komputera w srodowisku Windows" - 60 godz; 2) badania z zakresu medycyny pracy (przed skierowaniem na kursy zawodowe); 3) kursy zawodowe w formie zajec teoretycznych i praktycznych: a) kurs,,sprzedawca z obsluga^ kasy fiskalnej i komputera " godz. dla 3 osob (w tym 3 kobiet), b) kurs,,kucharz malej gastronomii" godz. dla 2 osob (w tym 2 kobiet), c) kurs,,operator wozkow widlowych/podnosnikowych" - 67 godz. dla 3 osob (w tym 1 kobiety i 2 m^zczyzn), d) kurs,,podstawowe elementy i zasady wizazu" - 80 godz. dla 2 osob (w tym 2 kobiet), 4) kurs prawo jazdy kategorii,,b" - 60 godz., w tym 30 godz. zaj?c teoretycznych i 30 godz. zaj^c praktycznych, dla 6 osob (w tym 5 kobiet i 1 m^zczyzny); 5) organizacje spotkania podsumowuiacego dla 10 uczestnikow projektu i pracownikow realizujajcych projekt wraz z wr^czeniem 10 uczestnikom projektu paczek swiajtecznych (paczki o wartosci loozl, w ktorych znajda^ si?: m.in. slodycze, owoce, kawa, herbata) 2. Zakres rzeczowy oraz harmonogram swiadczenia uslugi zostal okreslony w szczegolowej charakterystyce ustugi (zalacznik nr 1 do niniejszego zapytania) 2 S t r o n a

3 KAPITAtLUDZKI OJMaHHBK. UMUillSS5^55 NASODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI FUNDUSZ SPOtECZNY SWIETOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfmansowany ze srodk6w 3. Oferta musi zawierac ccne brutto calego przedmiotu zamowienia- obejmujajca^ wszystkie koszty. Cena musi bye podana w zlotych polskich cyfrowo i slownie 4. Oferta, w formic podpisanego formularza ofertowego stanowiajcego zalajcznik nr 2 do niniejszego zapytania, powinna zostac przeslana poczti{, kurierem lub dor^czona osobiscie na adres Zamawiajacego do dnia 24 lipca 2014 r. do godziny 11:00 z dopiskiem w temacie,,oferta na szkolenia PO KL SAMBORZEC 2014". 5. Oferty zostanq otwarte dnia: r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiajacego: Osrodek Pomocy Spolecznej w Samborcu, Samborzec 43, Samborzec, pokqj nr Zamawiajqcy wybierze ofertg najkorzystniejszq pod wzgl^dem ceny wsrod ofert spelniajqcych wymagania formalne okreslone w niniejszym zapytaniu. 7. Zamawiajqcy zawrze z wykonawc^, ktorego oferta zostaia wybrana, y.»odinj z wzorem stanowi^cym /alac/nik nr Osoba przygotowuja^ca zapytanie ofertowe: mgr Stanisiaw Sarzynski - doradca ds. zamowien publicznych Zatwierdzam: KIEROWNIK Osrodka Pomocy SpoJecznf mgr-kry Zalaczniki Zalajcznik nr 1 - Szczegolowa charakterystyka uslugi obj^tej zapytaniem ofertowym Zalajcznik nr 2 - Formularz oferty Zalajcznik nr 3 - Wykaz kadry dydaktycznej, ktorq_ dysponuje lub b?dzie dysponowal Wykonawca i ktora b?dzie uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia Zalajcznik nr 4 - Wzor umowy 3 S t r o n a

4 KAPITAt LU DZKI NARODOWA STRATFGIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoteczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze srodkow Zalacznik nr 1 (szczegoiowa charakterystyka uslugi) OPIS USLUGI OBJEJEJ ZAPYTANIEM OFERTOWYM I. Ogolne wymagania dla prowadzonych warsztatow i szkolen: 1. Program nauczania musi zawierac informacje okreslone w 22 rozporzajdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz.U. z 2014, poz. 622), a mianowicie: 1) nazw? formy ksztalcenia; 2) czas trwania, liczb? godzin ksztalcenia i sposobjego organizacji; 3) wymagania wst^pne dla uczestnikow i sluchaczy, ktore w przypadku sluchaczy kwalifikacyjnych kursow zawodowych i uczestnikow kursow umiej^tnosci zawodowych uwzgl^dniaja^ takze szczegolne uwarunkowania lub ograniczenia zwiajzane z ksztalceniem w danym zawodzie okreslone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego; 4) cele ksztalcenia i sposoby ich osi^gania, z uwzgl^dnieniem mozliwosci indywidualizacji pracy sluchaczy kwalifikacyjnych kursow zawodowych lub uczestnikow ksztalcenia w innych formach pozaszkolnych, w zaleznosci od ich potrzeb i mozliwosci; 5) plan nauczania okreslaj^cy nazwe^ zaj^c oraz ich wymiar; 6) tresci nauczania w zakresie poszczegolnych zaj?c; 7) opis efektow ksztalcenia; 8) wykaz literatury oraz niezb^dnych srodkow i materialow dydaktycznych; 9) sposob i form^ zaliczenia. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, przedstawi program nauczania opracowany w zgodzie z powyzszymi zalozeniami najpozniej w dniu podpisania umowy. 4 I S t r o n a

5 KAPITAtLUDZKI NA8000WA STRATfCIA SP6lNOSC.I SWIETOKRZYSKIE BIURO FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze srodkow 2. Wykonawca w ramach uslugi powinien zapewnic uczestnikom zaj^c: 1) kadr dydaktyc/nsj posiadajqcq kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego ksztalcenia; Warunek dysponowania odpowiednia^ kadra^ dydaktyczna^ zostanie uznany za spelniony, jezeli wykonawca dysponuje co najmniej: a) 1 osoba^ posiadaja^ wyksztalcenie wyzsze psychologiczne lub inne, uzupelnione studiami podyplomowymi z zakresu psychologii, oraz min. roczne doswiadczenie w prowadzeniu szkolen z zakresu komunikacji spolecznej, b) 1 osoba^ posiadajajca^ wyksztalcenie wyzsze i min. roczne doswiadczenie w prowadzeniu szkolen z zakresu warsztatow,,abc przedsi^biorczosci" lub o tematyce zblizonej, c) 1 osoba^ posiadaja^ca^ wyksztalcenie min. srednie zwiajzane z technologic zywienia/gastronomia^ i doswiadczenie w prowadzeniu co najmniej 3 szkolen z w/w zakresu, d) 1 osobq. posiadajajc^ uprawnienia instruktora obslugi wozka widlowego i doswiadczenie w prowadzeniu co najmniej 3 szkolen z w/w zakresu, e) 1 osoba^ posiadajajca^ wyksztalcenie wyzsze ekonomiczne, posiadaja^ca doswiadczenie w obsludze programow kasowych, kas fiskalnych, doswiadczenie w prowadzeniu co najmniej 3 szkolen z w/w zakresu oraz posiadaja^ uprawnienia pedagogiczne, f) 1 osoba^ posiadajajc^ wyksztalcenie min. srednie, posiadajajca doswiadczenie w prowadzeniu szkolen z zakresu obslugi komputera oraz posiadajajca^ uprawnienia pedagogiczne, g) 1 osoba^ posiadajqca. wyksztalcenie min. srednie, posiadaja^ca uprawnienia instruktora nauki jazdy oraz min. roczne doswiadczenie w prowadzeniu kursow nauki jazdy. Wykonawca wskaze kadr dydaktyczn^, ktora^ dysponuje lub b^dzie dysponowal, w formic wykazu stanowi^cego zalqcznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego; 5 S t r o n a

6 KAPITAt LU DZKI NARODOWA SI'RATEGIA SPOJNOSCI i FUNDUSZ SPOtECZNY SWIEJOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego 2) materialy dydaktyczne, w tym skrypt szkoleniowy i materialy biurowe konieczne do przeprowadzenia zaj^c na kazde warsztaty i szkolenie (podr^cznik, zeszyt w twardej oprawie z minimum 60 kartkami, dlugopis, teczka na dokumenty - zestaw dla kazdego uczestnika szkolenia) oraz odpowiedniajakosc materialow. Materialy dydaktyczne (m.in. podr^czniki w wydaniu ksiajzkowym o tresciach zgodnych z tematyka^ szkolenia i ewentualne dodatkowe materialy w wersji elektronicznej na plytach CD/DVD). Gala dokumentacja zwiajzana z realizacja^ w/w szkolenia (listy obecnosci, harmonogram itp.) powinny bye opatrzone znakami POKL, SRR, EPS - nazwa^ dzialania oraz tytulem projektu. Odbior materialow dydaktycznych i biurowych oraz materialow niezb^dnych do zaj^c potwierdzony zostanie przez kazdego uczestnika podpisaniem stosownego oswiadczenia lub fakt ich odbioru musi potwierdzic osoba wskazana przez Zamawiaj^cego; 3) wydanie zaswiadczen potwierdzajajcych ukonczenie kursu wraz z wyszczegolnieniem rodzaju przeprowadzonych zaj^c zgodnie z podstawa^ programowa^ MEN (o ile dotyczy), zgodnych z wzorem okreslonym w zalajczniku nr 5 do rozporzajdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 1 stycznia 2012 r. w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jezeli wzor (np. MEN) nie zezwala na umieszczenie dodatkowych oznaczeri, Wykonawca wystawi kazdemu uczestnikowi dodatkowy certyfikat/zaswiadczenie o ukonczeniu kursu oznaczone logotypami POKL, EPS oraz informacja o wspolfinansowaniu projektu ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Wykonawca zobowiajzany b^dzie zalajczyc do oferty wzor zaswiadczenia/zaswiadczen potwierdzajajcego/-ych ukonczenie szkolenia; 4) odpowiednie pomieszczenia wyposazone w sprz^t i pomoce dydaktyczne umozliwiajajce prawidlowa^ realizacj? ksztalcenia i dostosowana^ do liczby uczestnikow szkolenia. Sale dydaktyczne musza^ bye wyposazone stosownie do potrzeb grupy sluchaczy, tj. w miejsca siedzajce, lawki/stoliki, sprz?t audiowizualny, flipchart, tablice szkolne lub magnetyczne, aby zapewnic 6 S t r o n a

7 KAPITAtLUDZKI OBiBMiiK UMIABI5!SgS5 NASOtX>WASTRATEC.IASP6lNO$CI ^f^^ FUNDUSZ SPOtECZNY $WIETOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspotfinansowany ze srodkow optymalnie wysoki poziom ksztalcenia. Pomieszczenia, w ktorych odbywac sie beda szkolenia, powinny bye oznaczone logo EPS i Kapitalu Ludzkiego oraz zawierac informacje o nazwie kursu, Zamawiaiacyni i zrodle fmansowania. UWAGA: warsztaty grupowe oraz spotkanie podsumovvujsjce prowadzone beda^ w siedzibie Zamawiaj^cego w Samborcu, Samborzec 43, Samborzec (sala wyposazona w rzutnik i laptop). Pozostale zajecia powinny bye realizowane nie dalej niz 120 km od siedziby Zamawiaj^cego; 5) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; 6) nadzor prowadzonych zajec, sluza^cy podnoszeniu jakosci prowadzonego ksztalcenia oraz ich udokumentowanie w formic min. 5 zdjec z kazdego szkolenia; 7) pocz^stunek na zajeciach: a) trwaj^cych 6-8 godzin szkoleniowych - nalezy zapewnic gora^cy posilek (drugie danie), b) na wszystkich zajeciach nalezy zapewnic uczestnikom napoje zimne (woda mineralna) i gora^ce (kawa, herbata) oraz ciastka. 8) badania lekarskie (na kursach, gdzie sa^ wymagane). 9) zwrot kosztow dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolen i z powrotem 10) ubezpieczenie NW dla uczestnikow szkolen. ll)przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych okreslajajcych poziom wiedzy uczestnikow ex-ante i ex- post, (dotyczy wszystkich warsztatow i szkolen) 12)Zamawiaja^cy wymaga, aby kursy zawodowe konczyly si zaliczeniem wewnetrznym przed komisja^powolana^ przez Wykonawc?. 13)Liczba godzin ogoleni podana przez Zamawiaja^cego nie obejmuje godzin zaliczenia. 14)Zamawiaja^cy dopuszcza mozliwosc przylajczenia uczestnikow szkolen do innych grup organizowanych przez Wykonawc^. 7 S t r o n a

8 KAPITAt LU DZKI NARODOWASTRAIEGIASPOINOiCI l FUNDUSZ SPOLECZNY SW1ETOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspotfinansowany ze $rodk6w 15)Zaj?cia powinny bye zorganizowane zgodnie z harmonogramem w dni robocze od poniedzialku do piajtku w godzinach od 8.00 do i nie powinny przekraczac 8 godzin zegarowych w cia^gu jednego dnia szkolenia. 16) Godzina lekcyjna wynosi w przypadku zaj^c teoretycznych 45 minut, a w przypadku zaj^c praktycznych 60 minut. 3. Wykonawca zobowiajzany jest poddac si kontroli Osrodka Pomocy Spolecznej w Samborcu oraz Instytucji Posredniczajsej, ktorqjest Swi?tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. 4. Wykonawca zobowiajzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczajcej przeprowadzonych ushig szkoleniowych do roku. 5. Szczegolowe terminy szkoleri kazdorazowo b?da^ ustalane pomi^dzy wykonawca^ a zamawiajajcym, ktory zobowiajzany jest sporzajdzic i przekazac Zamawiaja^cemu, harmonogram szkolenia (sporzajdzony wg podanego wzoru) na minimum 3 dni przed rozpocz^ciem warsztatow lub kursow. Wiajzajcy termin rozpocz^cia szkolenia to 3 dni od dnia przekazania informacji Wykonawcy o rozpocz^ciu szkolenia a termin zakonczenia wynika z harmonogramu przedstawionego na trzy dni przed rozpocz^ciem szkolenia. Ostateczny termin zakonczenia szkolen i warsztatow r. 6. Wykonawca zobowiajzany b^dzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, zgodnej z 21 ust. 2 rozporz^dzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: a) program nauczania, b) dziennik zaj^c zawieraja^cy imiona i nazwiska sluchaczy, liczb godzin zaj^c i tematy zaj?c, c) protokol z przeprowadzonego zaliczenia, d) ewidencj? wydanych zaswiadczen, a takze e) dzienne listy obecnosci uczestnikow szkolenia oraz f) oswiadczenia uczestnikow potwierdzajajcych odbior materialow dydaktycznych, biurowych i potwierdzenie odbioru pocze_stunku; 8 S t r o n a

9 KAPITAt LUDZKI NASODQWA Sf RATECIA SP&JNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Prqjekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wsp61finansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoJecznego 7. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zaplaty za szkolenie, zobowia^zany b?dzie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajqcego o: a) niezgtoszeniu si? Uczestnikow na szkolenie; b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz kazdorazowej nieobecnosci skierowanych osob; c) niemoznosci zapewnienia udzialu w calosci kursu zawodowego przez Uczestnika d) innych sytuacjach, ktore maja^ wpfyw na realizacj? programu szkolenia i umowy. 8. Wykonawca zobowiajzany b^dzie do przekazania Zamawiajqcemu, w terminie do 7 dni od dnia zakonczenia poszczegolnych szkolen i warsztatow, nast^pujajcych dokumentow: a) imiennego wykazu osob, ktore ukonczyly szkolenie; b) imiennego wykazu osob, ktore nie ukonczyly szkolenia; c) kserokopii wydanych zaswiadczen potwierdzaja^cych ukonczenie szkolenia; d) kserokopii protokolow uslug doradczych; e) kserokopii dziennika zaj^c; f) kserokopii list obecnosci; g) kserokopii protokolu z zaliczenia; h) kserokopii oswiadczen uczestnikow potwierdzajajcych odbior materiaiow dydaktycznych, i) kserokopii ankiet ewaluacyjnych okreslajajcych poziom wiedzy uczestnikow exante i ex- post. j) innej dokumentacji niezb?dnej do rozliczenia kursu. Wszystkie kopie dokumentow powinny bye potwierdzone za zgodnosc z oryginalem. 9. Po zakonczeniu wszystkich szkolen i warsztatow oraz przeprowadzeniu spotkania podsumowujajcego szkolenia, Wykonawca dostarcza faktur^ za przeprowadzonjj uslugf w terminie do 19 grudnia 2014 r. 10. Wykonawca, przed rozpocz^ciem szkolenia, zobowiajzany be_dzie do zapoznania jego uczestnikow ze szczegolowym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zaj^c. 9 St r o n a

10 KAPITAt LU DZKI NASODOWASTRATSGIASPOINOSCI W^^ FUNDUSZ SPOtECZNY &WIEJOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze grodkow Unii Europejskiej w ramach Europe] skiego Funduszu Spotecznego 1 1. Wykonawca wyznacza osob, ktora b^dzie kierownikiem - koordynatorem kursu/ kursow. Osoba ta b^dzie nadzorowac prawidlowa^ organizacj^ zaj^c oraz ich tresc merytoryczna^ oraz b^dzie osoba^ kontaktowa^ dla Zamawiajajcego w odniesieniu do danego kursu. PROGRAMY SZKOLEN; I. GRUPOWE WARSZTATY Z ZAKRESU KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ - 1 grupa szkoleniowa 10 osobowa Ogolna liczba godzin dydaktycznych szkolenia - 24 godziny na grup? Szacunkowy termin: lipiec-sierpieh 2014 (do uzgodnienia z Zamawiajajcym) Program zajec powinien obejmowac minimum nastepujace zagadnienia: 1) wprowadzenie do zagadnien z komunikacji interpersonalnej, 2) narz^dzia skutecznego porozumiewania si, 3) techniki, bariery w procesie porozumiewania si?, 4) istota i znaczenie asertywnosci, 5) post^powanie w sytuacjach problemowych, metody rozwiajzywania konfliktow, 6) reguly komunikacji negocjacyjnej, podstawowe techniki negocjacji oparte na zasadach komunikacji, przykladowe techniki negocjacji. II. GRUPOWE WARSZTATY,,ABC PRZEDSI^BIORCZOSCI" - 1 grupa szkoleniowa 10 osobowa Ogolna liczba godzin dydaktycznych szkolenia -24 godzin na grup? Szacunkowy termin: lipiec - sierpieri 2014 (termin uzgodnienia z Zamawiajajcym Program zajec powinien obejmowad minimum nastepuiace zagadnienia: 1) kreatywnosc 2) postawa osoby przedsi?biorczej (komunikacja interpersonalna; 7 zasad skutecznego dzialania; etapy pianowania dzialania; budowanie postawy przedsi^biorczej) 10 S t r o n a

11 KAPITAl LUDZKI OMiBBK UNIA^oS NARODOWA MRATECIA SPOlNCrtCI ^JP^ FUNDUSZ SPOtECZNY SWIETOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze srodkbw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spofecznego 3) prospecting (jak mowic o sobie; dzialania prospectingowe w biznesie) 4) zarzajdzanie soba^ w czasie 5) przedsi^biorczosc na rynku racy (motywacja, rozwoj, planowanie) 6) przedsi?biorczosc w biznesie (pomysl na biznes; prawne aspekty prowadzenie biznesu; prawo pracy; trudne pytania III. OBSLUGA KOMPUTERA W SRODOWISKU WINDOWS - 1 grupa szkoleniowa 10 osobowa Ogolna liczba godzin kursu wynosi: 60 godzin Termin szkolenia: sierpien - listopad 2014 do uzgodnienia z Zamawiajajcym Program zaiec powinien obejmowac minimum nastepuiace zagadnienia: 1) budowa komputera, podlajczenie zestawu, podlajczanie urzajdzen peryferyjnych (drukarka, aparat cyfrowy, telefon komorkowy) 2) instalacja aplikacji uzytkowych, w tym oprogramowania antywirusowego 3) obsluga i konfiguracja systemu Windows 4) obsluga edytora tekstu Microsoft Word 5) obsluga arkusza aplikacyjnego Microsoft Excel 6) tworzenie prezentacji przy pomocy programu Microsoft Power Point 7) wspolpraca i wymiana danych mie/dzy aplikacjami pakietu Office 8) warsztaty z aplikacjami biurowymi IV. SPRZEDAWCA Z OBSLUGA^ KAS FISKALNYCH i KOMPUTERA - 1 grupa szkoleniowa 3- osobowa (w tym 3 kobiety) Ogolna liczba godzin dydaktycznych kursu wynosi 120 godzin: w tym zaj^cia teoretyczne i praktyczne. Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu sprzedawcy poprzez przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Szacunkowy termin: sierpien-listopad 2014 (do uzgodnienia z Zamawiajajcym) Program zaiec powinien obejmowac minimum nastepuiace zagadnienia: 1) dzialalnosc handlowa 11 I S t r o n a

12 KAPITAtLUDZKI NA?ODOWA STRAIFGIA SPGlNOiCI ^jj^^ FUNDUSZSPOtECZNY SWIETOKRZYSKIE B1URO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego 2) gospodarka magazynowa 3) elementy towaroznawstwa 4) formy i organizacja sprzedazy 5) sztuka sprzedawania 6) ochrona konsumenta 7) rachunkowosc sklepowa i fakturowanie 8) wybrane zagadnienia z promocji 9) obsluga kas fiskalnych 10)komputerowe wspomaganie pracy w handlu 11) wybrane zagadnienia z prawa pracy 12)bezpieczenstwo i higiena pracy w obiekcie handlowym oraz minimum sanitarne V. KURS,,KUCHARZ MALEJ GASTRONOMII - 1 grupa szkoleniowa - 2 osoby (w tym 2 kobiety) Ogolna liczba godzin kursu wynosi min. 120 godzin (zaje/da teoretyczne 90 h i praktyczne 30h). Szacunkowy termin: sierpien-listopad 2014 (do uzgodnienia z Zamawiajajcym) Program zaiec powinien obejmowac minimum nastepujace zagadnienia: 1) organizacj a procesu produkcj i, 2) zasady zywienia, 3) towaroznawstwo spozywcze, 4) BHP, 5) minimum sanitarne, 6) zaj?cia praktyczne VI. OPERATOR W6ZKOW WIDLOWYCH/PODNOSNIKOWYCH - 1 grupa szkoleniowa - 3 osoby (w tym 1 kobieta i 2 m^zczyzn) Ogolna liczba godzin kursu wynosi min. 67 h (zaj^cia teoretyczne i praktyczne). Szacunkowy termin: sierpien-listopad 2014 (do uzgodnienia z Zamawiajajcym) 12 S t r o n a

13 KAPITAtLUDZKI ^%UgJK UNIAEUERu RoEpJEjs* NASODOWA STRATECIA SPdJNOSCI ^jf FUNDUSZ SPOtECZNY SWIETOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego Program zajec powinien obejmowac minimum nastepujace zagadnienia: 1) obsluga wozkow widiowych, w tym wymiana butli gazowej 2) typy stosowanych wozkow jezdniowych, 3) budowa wozka, 4) czynnosci kierowcy przy obsludze wozkow przed podj^ciem pracy i po pracy wozkami, 5) czynnosci kierowcy w czasie pracy wozkami, 6) wiadomosci z zakresu ladunkoznawstwa, 7) wiadomosci z zakresu BHP, 8) wiadomosci o dozorze technicznym, 9) Informacje na temat bezpiecznej wymiany butli gazowych w wozkach jezdniowych, 10) praktyczna nauka jazdy oraz wymiana butli. UWAGA: Wykonawca zobowi^zany b?dzie do zorganizowania egzaminu sprawdzaja^cego kwalifikacje uczestnikow szkolenia przez organ wlasciwej jednostki nadzoru technicznego zgodnie z rozporzaxlzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urza^dzeri technicznych podlegajajcych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012, poz. 1468), rozporzajdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzajdzeri transportu bliskiego (Dz.U nr 193 poz. 1890) oraz rozporza^dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsludze i konserwacji urza^dzeri technicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 849, zm. Dz.U. z 2003, Nr 50, poz. 426). Po ukoriczeniu szkolenia, Wykonawca zobowiajzany b^dzie wydac uczestnikom dodatkowo zaswiadczenie kwalifikacyjne Urzedu Dozoru Technicznego. VII. KURS,,PODSTAWOWE ELEMENTY I ZASADY WIZAZU" - dla 2 osob (w tym 2 kobiet) Ogolna liczba godzin kursu wynosi min. 80 godz. (zaj?cia teoretyczne i praktyczne). Szacunkowy termin: sierpien-listopad 2014 (do uzgodnienia z Zamawiajajcym) 13 S t r o n a

14 KAPITAILUDZKI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI NARODOWA STRATEGIA SP6INC&CI ^P^" FUNDUSZ SPOtECZNY SWIETOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" \vsp6lfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego Program zajec powinien obejmowac minimum nastepujace zagadnienia: 1) warsztat pracy wizazysty 2) piel^gnacja poszczegolnych typow skory, przygotowanie do makijazu i demakijaz 3) analiza kolorystyczna 4) makijaz dzienny 5) makijaz korekcyjny i techniki kamuflazu 6) makijaz wieczorowy 7) makijaz slubny 8) makijaz zgodny z wiekiem 9) makijaz do okularow 10) makijaz artystyczny-sceniczny 11) makijaz fotograficzny 12) zaj^cia praktyczne VIII. KURS NA PRAWO JAZDY KATEGORII,,B" - 1 grupa szkoleniowa - 6 osob (w tym 5 kobiet i 1 m^zczyzna) Ogolna liczba godzin kursu wynosi min. 60 godzin (zaj^cia teoretyczne 30 h i praktyczne 30 h). Szacunkowy termin: lipiec-listopad 2014 (do uzgodnienia z Zamawiajajzym) Szkolenie ma przebiegac zgodnie z rozporzajdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osob ubiegaja^cych si$ o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorow i wykladowcow (Dz.U. 2012, poz. 1019) 14 S t r o n a

15 KAPITAILUDZKI NAUODOWA STRA1ECIA SWI5TOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZSPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze srodk6w Zalacznik 2 (miejscowosc i data) Dane wykonawcy Nazwa: Siedziba: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres FORMULARZ OFERTOWY Nawiqzujqc do zapytania ofertowego dotycz^cego uslugi szkoleniowej w ramach Projektu systemowego pn.,,program Aktywizacji Spoleczno - Zawodowej w Gminie Samborzec", wspolfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach,,programu Operacyjnego Kapitai Ludzki", Priorytet VII - Promocja integracji spolecznej, Dzialame Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzialanie Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy spolecznej, akceptujemy warunki okreslonc przez Zamawiaiacego i oferujemy realizacic przedmiotu zamowienia - przeprowadzenie warsztatow i szkolen za CEN^ BRUTTO OGOL EM SLOWNIE: PLN; ZL imi? i nazwisko, podpisy osob upowaznionych do skladania oswiadczeii woli w imieniu Wykonawcy Zalajsznik: Wykaz kadry dydaktycznej 15 S t r o n a

16 KAPITAtLUDZKI NARODOWA S1RATFGIA SP6INOSCI SWI^TOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNECO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow Zal^cznik nr 3 piecz^c firmy miejscowosc, data Wykaz kadry dydaktycznej, ktora^ dysponuje lub b^dzie dysponowal Wykonawca i ktora b^dzie uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia Nazwa Wykonawcy: Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia zostanie uznany za spelniony, jezeli wykonawca dysponuje co najmniej kadra^ okreslona^ w cze_sci I ust. 2 pkt 1 zalacznika nr 1 do Zapytania ofertowego Lp. Imi? i nazwisko Wyksztakenie Doswiadczenie w latach oraz wskazanie przeprowadzonych szkolen min. 1 lub 3 (odpowiednio wg wymagan) Szkolenie, ktore b^dzie prowadzone w ramach uslugi Podstawa dysponowania osoba. (np. umowa o prac?, u. o dzielo) (data i czytelny podpis wykonawcy) 16 S t r o n a

17 KAPITAt LU DZKI NARODOWASTSATEGIASPdlNOSCI SWI^TOKRZYSKPE BIURO FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoteczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspotfinansowany ze srodktiw Zalsjcznik nr 4 do Zapytania ofertowego Umowa nr OPS.POKL./ wzor na swiadczenie uslug szkoleniowych i warsztatow w ramach realizacji w 2014 roku projektu pn. Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec zawarta w dniu w Samborcu, pomi^dzy: pomifdzy Gminq Samborzec/ Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Samborcu zwanq dalej,,zamawiajqcym", reprezentowanq przez Kierownika Osrodka Pomocy Spolecznej w Samborcu - mgr Krystynf R^bisz, z jednej strony zwana^ dalej,,zamawiaj%cym" z siedziba^ w pod numerem NIP wpisana/ym do w, reprezentowana/ym przez: zwana/ym dalej,,wykonawcaj' wspolnie zwanymi dalej,,stronami". 1. Umowa zostaje zawarta w oparciu o zapytanie ofertowe nr OPS.ZO.3.POKL.2014 przeprowadzone zgodnie z wewn^trznym regulaminem udzielania zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczaja^cej rownowartosci kwoty okreslonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Zasadami dotyczajcymi prowadzenia post^powan o udzielenie zamowienia publicznego finansowanych ze srodkow EPS, stanowi^cych zalajcznik nr 1 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki z dnia 2 kwietnia 2014 roku. 17] S t r o n a

18 KAPITALLUDZKI NARODOWA STRAfEGIA SPOINOSCI SWIgTOKRZYSKIE BIURO FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wsp61finanso\vany ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest swiadczenie uslug szkoleniowych i warsztatow w ramach realizacji w 2014 roku projektu pn.,,program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec". 2. Umowa jest realizowana w ramach projektu,,program Aktywizacji Spoleczno- Zawodowej w Gminie Samborzec", realizowanego przez Gmin Samborzec/Osrodek Pomocy Spolecznej w Samborcu i wspolfmansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego - Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. 3. Wykonawca zobowiajzuje si$ do przeprowadzenia warsztatow i szkolen w liczbie srednio 240 godzin na osob^, dla 10 osob bezrobotnych / rolnikow (w tym 8 kobiet i 2 m^zczyzn), w terminie do dnia 30 listopada 2014 r., oraz organizacj? spotkania podsumowujajcego w terminie do dnia 16 grudnia Wykonawca przeprowadzi: 1) grupowe wsparcie dla Beneficjentow Ostatecznych projektu: a) warsztaty grupowe,,komunikacja Spoleczna" - 24 godz. zaj^c z psychologiem, b) warsztaty grupowe,,abc przedsi^biorczosci" - 24 godzin zaj^c, c) kurs,,obsluga komputera w srodowisku Windows" - 60 godz; 2) badania z zakresu medycyny pracy (przed skierowaniem na kursy zawodowe); 3) kursy zawodowe w formie zajec teoretycznych i praktycznych: a) kurs,,sprzedawca z obsluga^ kasy fiskalnej i komputera " godz. dla 3 osob (w tym 3 kobiet), b) kurs,,kucharz malej gastronomii" -120 godz. dla 2 osob (w tym 2 kobiet), c) kurs,,operator wozkow widlowych/podnosnikowych" - 67 godz. dla 3 osob (w tym 1 kobiety i 2 m^zczyzn), d) kurs,,podstawowe elementy i zasady wizazu" - 80 godz. dla 2 osob (w tym 2 kobiet), 4) kurs prawo jazdy kategorii,,b" - 60 godz., w tym 30 godz. zaj^c teoretycznych i 30 godz. zaj?c praktycznych, dla 6 osob (w tym 5 kobiet i 1 m^zczyzny); 18 S t r o n a

19 KAPITAtLUDZKI NARODOWA STRAUGIA SPOjNO^C.I * FUNDUSZ SPOtECZNY SWIEJOKRZYSKIE BIURO Prqjekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspojfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoJecznego 5) organizacje spotkania podsumowujacego dla 10 uczestnikow projektu i pracownikow realizujajcych projekt wraz z wr^czeniem 10 uczestnikom projektu paczek swia/tecznych (paczki o wartosci 100 zl, w ktorych znajd% siej m.in. slodycze, owoce, kawa, herbata). 2 Terrain wykonania umowy 1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia i warsztaty w terminie uzgodnionym uprzednio z Zamawiajajcym, nie pozniej jednak niz do 30 listopada 2014 r. 2. Wykonawca zorganizuje spotkanie podsumowuja^ce w terminie do dnia 16 grudnia Wykonawca zobowia^zany jest poinformowac Zamawiaja^cego niezwlocznie o zaistnieniu wszelkich okolicznosci, ktore moga^ wplyna^c na terminy realizacji szkolen/warsztatow/praktyk, nie pozniej jednak niz 3 dni od ich zaistnienia Zamawiaja^cy za przeprowadzenie uslug, o ktorych mowa w 1, jest zobowi^zany zaplacic Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci zl (slownie zl) Realizacja przedmiotu umowy jest zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. 2. Zaplata wynagrodzenia nastapi po zrealizowaniu wszystkich dzialan obj?tych usluga^ na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcy, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiaja^cego rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawc?. 3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega zmianom w trakcie obowiajzywania Umowy, z wyjajkiem mozliwosci zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania pelnego zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawc?. 4. Za dat? dokonania zaplaty strony przyjmuja^ dat obciajzenia rachunku Zamawiaja^cego S t r o n a

20 KAPITAtLUDZKI v3m3k. UN1AEUEZS NASODOWA STRATfGIA Sp6lNOACI «P^^ FUNDUSZ SPOtECZNY SWI^TOKRZYSKIE BIURO Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wsp61finansowany ze srodkow Wykonawca zobowiajzany jest do przeprowadzenia szkolen zgodnie z programami nauczania przedstawionymi Zamawiajajcemu przed podpisaniem umowy oraz realizacji obowia^zkow okreslonych przez Zamawiajajcego w opisie uslugi obj^tej zapytaniem ofertowym, stanowiajcym zalajcznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 4 Wykonawca oswiadcza, ze wykonanie uslug szkoleniowych w ramach niniejszej umowy powierzy kadrze dydaktycznej przedstawionej w zalajczniku do oferty lub, w szczegolnych przypadkach, innym osobom posiadajajcym kwalifikacje wymagane przez Zamawiajajcego w Zapytaniu ofertowym. 5 Zamawiajajcy ma prawo do: 1) dokonywania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia; 2) uczestnictwa w koncowej ocenie wiedzy i umiejetnosci osoby szkolonej; 3) odstapienia od umowy i zajdania zwrotu przekazanych srodkow lub pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku istotnego niewywi^zywania si^ Wykonawcy z warunkow realizacji umowy; 4) zmiany terminu realizacji szkolenia w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawc?, Zamawiajajcy moze naliczyc kar^ umowna^w nast^pujajcych przypadkach i wysokosciach: a) za zwlok w zakonczeniu szkolenia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia o ktorym mowa w 2 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, b) za odstajiienie od umowy przez Zamawiajajcego z przyczyn lezajcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia o ktorym mowa w S t r o n a

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: USŁUGA PRZEPROWADZENIA KURSU MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo