Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji"

Transkrypt

1 Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1

2 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie 151, kl. I, lok. 2222, Warszawa tel./fax. 22/ ;

3 Spis treści 1. Wprowadzenie do zdalnego nauczania 2. Podstawy e-learningu 3. Formy e-learningu 4. Metodyka kursów e-learningowych 5. Zalety i wady e-learningu 6. Blended learning, czyli nauczanie mieszane 7. Sposoby realizacji zajęć blended learning 8. Zalety i wady nauczania mieszanego 9. Od czego zacząć wprowadzanie e-learningu na zajęciach? 10. Tworzenie kursów na platformy edukacyjne 11. Proces tworzenia kursu e-learningowego 12. Narzędzia do tworzenia kursu 13. Dobre praktyki przy tworzeniu kursów Dariusz Nojszewski 3

4 Spis treści 14. Platformy do zdalnego nauczania 15. Technologie zarządzania nauczaniem na odległość 16. Standardy treści szkoleniowej 17. Rodzaje platform e-learningowych 18. Platformy do budowy własnych serwisów edukacyjnych 19. Dostępne w sieci platformy edukacyjne 20. Portale, organizacje oraz społeczności tworzące i udostępniające publicznie materiały dydaktyczne w sieci, wybór 21. Przykład narzędzia do budowy platformy szkoleniowej: Moodle 22. Narzędzia wspierające pracę portali edukacyjnych 23. Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w nauczaniu zdalnym 24. Ocena jakości platformy edukacyjnej 25. Wykorzystanie e-learningu w szkole - przykład praktyczny Dariusz Nojszewski 4

5 Wstęp Platformy edukacyjne stanowią jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu na odległość. Bogactwo dostępnych rozwiązań powoduje, że platformy edukacyjne dostarczają zarówno pojedyncze narzędzia lub usługi edukacyjne, będący jedynie wsparciem dla nauczania klasycznego, jak również mogą stanowić kompleksowe, całościowe rozwiązanie wykorzystywane w całym procesie kształcenia (e-learning). Jednocześnie łatwość uzyskania dostępu do takich platform oraz korzystania z nich poprzez sieć komputerową stanowi o ich popularności (powszechności użycia). Dariusz Nojszewski 5

6 Wstęp c.d. Wychodząc od definicji e-learningu oraz omówienia podstawowych form nauczania na odległość zaprezentowane zostaną sposoby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Przedstawione zostaną: nauczanie mieszane oraz wady i zalety tej formy nauczania; narzędzia do budowania kursów e-learningowych; dobre praktyki, które należy stosować przy tworzeniu całych kursów lub pojedynczych materiałów szkoleniowych dla uczniów; platformy edukacyjne oraz ich rodzaje oraz porównane zostaną wybrane, popularne platformy dostępne w Internecie. Dariusz Nojszewski 6

7 Wstęp c.d. Jako podsumowanie dwu modułów szkoleniowych: E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej oraz Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji omówione zostaną rezultaty praktycznego wykorzystania e-learningu w szkole oraz badania dotyczące znajomości technologii i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w nauczaniu na odległość wśród uczniów. Dariusz Nojszewski 7

8 Wprowadzenie do zdalnego nauczania Najpopularniejszym oraz najbardziej efektywnym narzędziem wykorzystywanym w e-learningu jest portal edukacyjny przeznaczony do udostępniania kursów (lekcji) oraz zarządzania nimi. Z poziomu portalu użytkownik ma dostęp do platformy e-learningowej, która jest systemem nauczania zaprojektowanym specjalnie do nauki zarówno samodzielnej, jak i pod opieką instruktora za pośrednictwem Internetu. Poziom techniczny i możliwości oferowanych narzędzi pozwalają dziś na przygotowanie takiego e-nauczania, które spełnia wymagania stawiane nauczaniu prowadzonym w tradycyjnej formie, czyli opartym na bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniem. Dariusz Nojszewski 8

9 Podstawy e-learningu E-learning to zespół środków technicznych wykorzystywany do prowadzenia szkoleń, zarówno do nauczania tradycyjnego ( w klasie ), jak i nauczania na odległość. Najczęstszą postacią e-learningu stacjonarnego jest nauczanie z wykorzystaniem multimedialnych technologii komputerowych. Natomiast do nauczania zdalnego wykorzystuje się sieci komputerowe, w tym przede wszystkim Internet. Dariusz Nojszewski 9

10 Podstawy e-learningu cd. E-learning to pojęcie interdyscyplinarne, należy go rozpatrywać w dwóch wymiarach: technologicznym i edukacyjnym. Występują w nim ludzie (nauczyciele i uczniowie), narzędzia informatyczne oraz treści i środowiska dydaktyczne. Technologie informatyczne pozwalają w sposób elektroniczny zaprojektować, a także prowadzić proces kształcenia. Wymiar pedagogiczny e-learningu dotyczy odpowiedzi na pytanie, jak efektywnie kształcić z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dariusz Nojszewski 10

11 Formy e-learningu Realizacja procesu edukacyjnego na odległość może przyjąć różne formy. 1. Podział ze względu na formę przekazu: - forma podawcza, oferująca materiały szkoleniowe za pośrednictwem platformy edukacyjnej. Uczniowie uczą się samodzielnie, bez kontaktu z nauczycielem, innymi uczniami oraz bez dostępu do ćwiczeń interaktywnych; - forma interaktywna, poszerza formę podawczą o różnego rodzaju interaktywne formy kształcenia, wymagające czynnego udziału i zaangażowania ucznia, np., testy, quizy, gry, symulacje; -forma współpracy, pozwala na współpracę uczniów w grupie poprzez wymianę informacji pomiędzy nimi, tworzeniu wirtualnej grupy, forów dyskusyjnych, czy konferencji na żywo. Dariusz Nojszewski 11

12 Formy e-learningu cd. 2. Podział ze względu na tryb uczestnictwa: - forma asynchroniczna, polegająca na korzystaniu z treści dydaktycznych z dowolnego miejsca o dowolnym czasie, zazwyczaj wykorzystywana do samodzielnej pracy indywidualnej uczniów; bywa jedynie wspomagana różnymi formami nadzoru przez nauczyciela; - forma synchroniczna, umożliwia korzystanie z treści dydaktycznych z dowolnego miejsca, ale w tym samym czasie. Spotkania przyjmują formę zajęć w wirtualnych klasach, realizowanych pod kontrolą nauczyciela; - forma mieszana, łączy nauczanie tradycyjne z kształceniem na odległość (omówione szerzej w dalszej części szkolenia). Dariusz Nojszewski 12

13 Formy e-learningu cd. 3. Podział ze względu na tryb dostępu: - forma off-line, po pobraniu materiałów edukacyjnych, umożliwia pracę bez dostępu do portalu edukacyjnego; - forma on-line, wymaga stałego dostępu do portalu edukacyjnego. 4. Podział ze względu na przekaz informacji do systemu: - forma bez śledzenia (no tracking), nie gromadzi informacji na temat postępów ucznia w trakcie nauki; - forma ze śledzeniem (tracking), zbiera informacje na temat bieżących postępów ucznia, dotyczących przerobionego materiału oraz oceny postępów w nauce. Dariusz Nojszewski 13

14 Metodyka kursów e-learningowych Doceniając istotną rolę technologii jako ważnego elementu e- learningu, należy pamiętać, że jest ona jedynie środkiem do celu, który sam w sobie ma charakter edukacyjny, a więc należy zawsze zadać sobie pytanie czy atrakcyjność e-learningu pod względem zastosowanych nowych technologii idzie w parze z efektywnością dydaktyczną. W kształceniu wspomaganym komputerem da się zauważyć wykorzystanie wielu koncepcji pedagogicznych począwszy od behawiorystycznej poprzez humanistyczną, kognitywną, aż do konstruktywistycznej. Dariusz Nojszewski 14

15 Zalety e-learningu Najważniejsze, z punktu widzenia dydaktyki w szkole, zalety stosowania e-learningu to: nieograniczona czasowo dla ucznia dostępność podręczników i materiałów elektronicznych; nieograniczona ilość uczących się, w tym swoboda dostępu dla osób niepełnosprawnych; indywidualizacja procesu uczenia się; uczenie się we współpracy; interakcja i komunikacja w procesie kształcenia; atrakcyjna prezentacja wiedzy z użyciem multimediów powodująca aktywizację uczącego się. Dariusz Nojszewski 15

16 Zalety e-learningu cd. Ponadto istnieje możliwość ciągłej i szybkiej aktualizacji, modernizacji programów oraz treści kształcenia przez nauczyciela; możliwość dobrego uzupełnienia innych metod edukacyjnych; zdalne zarządzanie przez nauczyciela procesem kształcenia; monitoring wyników kształcenia; zazwyczaj zmniejszenie kosztów nauczania oraz uproszczenie zarządzania procesem kształcenia; możliwość kształcenia uczniów chorych, niepełnosprawnych, czy inaczej wykluczonych społecznie. Dariusz Nojszewski 16

17 Wady e-learningu E-learning to nie tylko same zalety. W kształceniu na odległość daje się zauważyć ograniczenie lub brak żywego kontaktu ucznia z nauczycielem. Społeczne związki interaktywne ulegają wówczas wyraźnej przemianie. W przypadku nauki samodzielnej, rozdzielonej co do miejsca, przestają być dostępne znane i często nieświadome formy informacji. Brak komunikacji niewerbalnej lub wskazówek kontekstowych prowadzi do zmienionego odbioru przekazywanej wiedzy. Dariusz Nojszewski 17

18 Wady e-learningu cd. Osłabiony i ograniczony jest kontakt oraz tworzenie więzi pomiędzy uczestnikami procesu dydaktycznego. Występują problemy z motywacją, samodyscypliną uczniów, uzależnieniem od Internetu, które w istotny sposób ograniczają efektywność samokształcenia. Utrudnione jest również kontrolowanie efektów nauczania, czy przeprowadzania testów zaliczeniowych, oceniających wiedzę uczniów. Należy również zwrócić uwagę na konieczność poniesienia początkowych, wysokich kosztów wdrożenia e-learningu i opracowania materiałów szkoleniowych. Dariusz Nojszewski 18

19 Zalety i wady e-learingu - podsumowanie Bardzo ważne jest, aby wdrażający technologie kształcenia na odległość nauczyciele mieli świadomość takich zagrożeń oraz potrafili zminimalizować ich skutki. E-learning różni się od tradycyjnego kształcenia, stawia uczestników procesu w nowych warunkach i rolach. Nie będzie zawsze rozwiązaniem idealnym i nie zastosujemy go we wszystkich sferach edukacji. Dariusz Nojszewski 19

20 Blended learning, czyli nauczanie mieszane E-learning często bywa wykorzystywany jako komplementarny sposób prowadzenia kursów. Jest formą nauczania, której cel stanowi uzupełnienie i pogłębienie wiedzy zdobywanej w tradycyjny sposób. Nauczanie może być wtedy prowadzone przy jednoczesnym wykorzystaniu tradycyjnych metod oraz e-learningu. Definicja: Nauczanie mieszane (ang. blended learning), nazywane również hybrydowym lub komplementarnym, jest modelem prowadzenia szkoleń przy wykorzystaniu tradycyjnych metod nauczania i e-learningu. Dariusz Nojszewski 20

21 Dlaczego nauczanie mieszane W sali szkoleniowej prowadzący kurs dostrzega słabnące zainteresowanie, dysponuje szeregiem narzędzi chwilowego pobudzenia uwagi, bez porzucania omawianego tematu dyskusji ruch, ilustracje, zmiana sposobu mówienia, dowcip czy przykład z życia. Izolacja zajęć e-learningowych oraz brak pobudzenia zainteresowaniem innych utrudniają jednak dłuższą koncentrację. Wpracyz grupą, zainteresowanie innych nie tylko tworzy społeczny nacisk na uczestnictwo w szkoleniu, ale ich aktywność stanowi społeczny dowód uznania wartości udziału w szkoleniu. Pobudza więc zainteresowanie zarówno poprzez drążenie do przynależności, jak i przez chęć zajęcia ważnego miejsca w grupie, dzięki aktywności szkoleniowej. Dariusz Nojszewski 21

22 Dlaczego nauczanie mieszane cd. Ponadto: nawet pełna wirtualna rzeczywistość, również wykorzystująca zajęcia na symulatorach rzeczywistości nie pozwala na ćwiczenia praktyczne z realnymi przedmiotami; dyskusja z innymi ludźmi nie wyczerpuje się w treściach tej dyskusji, nawet uzupełnionych o obraz dyskutującego; technologie komputerowe z reguły nie oddają pozawerbalnych środków przekazu treści; praca z grupą pozwala uzupełnić informację zwrotną dla nauczyciela, dotyczącą opanowania treści szkolenia i ich dostosowania do potrzeb uczniów. Dariusz Nojszewski 22

23 Treści edukacyjne możliwe do realizacji za pomocą nauczania na odległość Im bardziej treści, które nauczanie ma przekazać sprowadzają się do faktów lub reguł, które kursant ma zapamiętać ibyć wstanie je odtworzyć, jednoznacznych i wyraźnych treści, informacji do zaprezentowania, informacji będących warunkiem wstępnym do dalszej pracy dyskusyjnej, tym bardziej wystarczające jest asynchroniczne nauczanie, wspomagane komputerowo oraz pozbawione bogatych interakcji. Można uważać, że są to warunki podobne do tych, które wyznaczają metodę dydaktyczną. wykład jako adekwatną Dariusz Nojszewski 23

24 Treści edukacyjne wymagające uzupełnienia poprzez tradycyjne zajęcia Im bardziej treści do przekazania są złożone i wielopoziomowe, potrzebne jest głębsze zrozumienie struktur teoretycznych, wiedza zawiera przeciwstawne i rywalizujące z sobą podejścia teoretyczne, uczniowie powinni nauczyć się formułować i wyrażać swój własny osąd i punkt widzenia, uczestnicy powinni nauczyć się funkcjonować w dyskusyjnym środowisku, tym bardziej potrzebne są naturalne interakcje możliwe w grupie szkoleniowej. Dariusz Nojszewski 24

25 Swoboda ucznia w organizowaniu wiedzy, której się uczy Im bardziej treści zawierają: wiedzę, którą należy stosować (a nie tylko przekazać), wiedzę złożoną z procedur (a nie deklaratywną), wymagających praktyki, wiedzę rozmytą, a nie o wyraźnie i precyzyjnie zakreślonych różnicach, tym bardziej potrzebna jest możliwość komunikacji w grupie szkoleniowej. Dariusz Nojszewski 25

26 Sposoby realizacji zajęć blended learning Wskazanie na jeden model nauczania mieszanego nie jest możliwe, ze względu na liczbę potencjalnych konfiguracji. Do przykładowych modeli nauczania mieszanego można zaliczyć: - nauczanie e-learningowe nauczanie tradycyjne test wiedzy wtym modelu nauczanie e-learningowe traktowane jest zazwyczaj jako ujednolicanie poziomu wiedzy wśród uczniów. Następująca po nim tradycyjna forma dydaktyczna traktowana jest jako główny element edukacyjny kursu (lekcji). Końcowy test wiedzy, zazwyczaj w zależności od tematyki lub nauczanego przedmiotu, może mieć formę tradycyjną lub elektroniczną; Dariusz Nojszewski 26

27 Sposoby realizacji zajęć blended learning cd. - nauczanie tradycyjne nauczanie e-learningowe test wiedzy w tym modelu nauczanie e-learningowe traktowane może być jako utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie tradycyjnych zajęć. Rola pozostałych elementów pozostaje taka sama, jak w pierwszym przypadku. - praca własna w domu (np. z podręcznikiem) asynchroniczny e-learning realizacja zajęć praktycznych (w formie tradycyjnej lekcji w klasie) model pozwalający na przeniesienie ciężaru zdobycia podstawowej wiedzy z danego zagadnienia na ucznia, wzbogacony o elementy e-learningu, mające na celu przede wszystkim zwiększenie motywacji do samodzielnej pracy ucznia w domu oraz pogłębienie tematu. Dzięki czemu na zajęciach praktycznych nie musi pojawić się wprowadzenie teoretyczne do tematyki lekcji; Dariusz Nojszewski 27

28 Sposoby realizacji zajęć blended learning cd. - e-learning (praca indywidualna poza klasą) nauczanie tradycyjne (w klasie) realizacja zajęć praktycznych (w klasie) odmiana poprzedniego modelu kładąca większy nacisk na pogłębienie informacji teoretycznych przed rozpoczęciem części praktycznej lekcji. - e-learning test e-learningowy (wkonywany samodzielnie przez ucznia) nauczanie tradycyjne mentoring zaawansowany model wprowadzający kontrolę nad procesem nauczania bezpośrednio przez ucznia. Możliwy w dalszych etapach edukacji szkolnej. Mentoring oznacza partnerską współpracę pomiędzy uczniem a nauczycielem w celu pogłębienia lub praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy, która może być realizowana dowolnymi narzędziami blended learning. Dariusz Nojszewski 28

29 Sposoby realizacji zajęć blended learning - podsumowanie Należy podkreślić, że wybór i realizacja koncepcji nauczania mieszanego zależy w praktyce od wielu czynników i może ulec dowolnej modyfikacji. Istotą tej formy nauczania jest wykorzystanie instrumentów zarówno tradycyjnej edukacji jak również nowoczesnych narzędzi oraz technologii komputerowych. Dariusz Nojszewski 29

30 Zalety nauczania mieszanego Tak jak już było wspomniane wcześniej nauczanie mieszane posiada szereg zalet, dzięki połączeniu nauczania tradycyjnego oraz metod e-learningowych. Podstawową zaletą jest możliwość stopniowego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań e- learningowych w proces nauczania. Dzięki czemu zarówno nauczyciel, jak i uczeń ma możliwość opanowania nowych technik szkoleniowych oraz stopniowego poznawania technologii teleinformatycznych stosowanych w e-learningu. Dariusz Nojszewski 30

31 Zalety nauczania mieszanego cd. Ponadto do zalet nauczania mieszanego możemy zaliczyć: - redukcję kosztów nauczania, dzięki eliminacji wydatków na część szkoleń stacjonarnych; - oszczędność czasu, ze względu na eliminację lub znaczne ograniczenie części czynności organizacyjnych, np. dojazdu na zajęcia, rezerwacji sal, dojazdów itp.; -większą efektywność nauczania dzięki wykorzystaniu w procesie dydaktycznym elementów zarówno szkoleń tradycyjnych, jak również e-learningu; -duże możliwości modelowania nauczania, tworzenie w zależności od potrzeb, lekcji w oparciu o narzędzia tradycyjne oraz uzupełnianie ich w odpowiednim zakresie o szkolenia e-learningowe; Dariusz Nojszewski 31

32 Zalety nauczania mieszanego cd. -możliwość dostarczania uczniom najnowszych i najpotrzebniejszych treści; możliwość łatwej rozbudowy, modyfikacji i aktualizacji treści edukacyjnych; -ułatwiony proces zarządzania kursami edukacyjnymi; - możliwość wielokrotnego wykorzystania tych samych materiałów szkoleniowych; - większą skuteczność przekazywania treści dydaktycznych ze względu na wzbogacenie form przekazu i komunikacji pomiędzy uczącym a nauczanym; -niższy poziom rezygnacji z realizacji zajęć w kursie mieszanym w stosunku do szkoleń e-learningowych; Dariusz Nojszewski 32

33 Zalety nauczania mieszanego cd. - indywidualizację procesu nauczania przez dostosowanie zakresu intensywności, tempa i poziomu nauczania w modułach e-learningowych do możliwości poszczególnych uczestników; - możliwość elastycznego procesu nauki w modułach e-learningowych, praktycznie w dowolnym czasie i miejscu, uzupełnianych szkoleniami tradycyjnymi przeprowadzanymi w klasie; -dużą kontrolę osoby uczącej się nad procesem przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności; - dostęp uczniów do baz wiedzy, materiałów edukacyjnych oraz innych przydatnych informacji, co zwiększa możliwości samokształcenia osób zainteresowanych własnym rozwojem. Dariusz Nojszewski 33

34 Wady nauczania mieszanego Wady nauczania mieszanego to: - duży początkowy koszt wdrożenia e-learningu, który dodatkowo wzrasta w przypadku konieczności zaimplementowania platformy e-learningowej do zarządzania szkoleniami (LMS); - konieczność posiadania odpowiedniej infrastruktury informatycznej do prowadzenia tego rodzaju szkoleń; - koszty nieuprawnionego kopiowania materiałów edukacyjnych poza krąg bezpośrednich odbiorców kursu; - mniejsze możliwości interakcji z innymi uczestnikami szkoleń, tworzenia więzi między nimi dzięki nabywaniu wspólnych doświadczeń oraz osobistemu kontaktowi. Dariusz Nojszewski 34

35 ZAPAMIĘTAJ Narzędzia informatyczne wykorzystywane w e-learningu są przede wszystkim środkiem do celu, który sam w sobie ma charakter edukacyjny, a więc należy zawsze zadać sobie pytanie: czy atrakcyjność e-learningu pod względem zastosowanych nowych technologii idzie w parze z efektywnością dydaktyczną? Blended learning stanowi istotną alternatywę wpoczątkowym okresie wprowadzania e-learningu w szkole, pozwalając na zastosowanie nowoczesnych technologii w zakresie akceptowanym przez wszystkie strony procesu edukacyjnego: uczniów, nauczyciel i administrację szkoły. Dariusz Nojszewski 35

36 Ćwiczenia 1. Zastanów się, które z elementów e-learningu możesz najszybciej zaimplementować w pracy z uczniami, tworząc dzięki temu kurs nauczania mieszanego? 2. Które z cech blended learningu stanowią o jego przewadze nad nauczaniem tradycyjnym, a które nad zdalnym? 3. Jakie cechy e-learningu stanowią największą barierę w jego rozwoju. Dariusz Nojszewski 36

37 Od czego zacząć wprowadzanie e-learningu na zajęciach? Początkowy etap wprowadzania rozwiązań e-learningowych, to zazwyczaj poznawanie narzędzi i możliwości zdalnego nauczania w szkole. Warto na tym etapie skorzystać z dostępnych (najczęściej bezpłatnie) w Internecie materiałów dydaktycznych oraz narzędzi wspomagających nauczanie nowymi technologiami. Pozwala to na wykorzystanie dostępnych materiałów we własnej praktyce edukacyjnej oraz poznanie i naukę nowych rozwiązań technologicznych przy niewielkich (lub żadnych) nakładach finansowych. Dariusz Nojszewski 37

38 Od czego zacząć cd. Narzędzia technologiczne należą najczęściej do oprogramowania typu Open Source dostępnego bezpłatnie dla każdego chętnego, pomimo to bardzo często nie ustępują jakością i wielością funkcji oprogramowaniu komercyjnemu. Poniżej przedstawiono możliwości, jakie stwarza w tym zakresie Sieć i łatwo dostępne oprogramowanie. Dariusz Nojszewski 38

39 Od czego zacząć: Edukacyjne zasoby Internetu To chyba najprostszy sposób na wzbogacenie oferty nauczania stacjonarnego o elementy nauczania na odległość to skorzystanie z zasobów edukacyjnych, jakie znajdują się w Sieci. W tym z edukacyjnych portali ze zweryfikowaną pod względem merytorycznym zawartością. Nauczyciel stawiający pierwsze kroki w edukacji wirtualnej może dokonać przeglądu edukacyjnych zasobów Sieci i spróbować włączyć je do aktywizowania uczniów oraz uzupełnienia oferty podręcznikowej. Dariusz Nojszewski 39

40 Od czego zacząć: Publikowanie własnych stron WWW na darmowych serwerach Kolejny krok, to możliwości publikowania w Sieci własnych materiałów w postaci prostych stron internetowych, zamieszczania plików, instrukcji, zadań dla uczniów itp. Materiały te można zamieszczać zarówno na dostępnych w sieci serwisach oferujących tego typu usługi, jak również w ramach zasobów internetowych własnej szkoły. Dariusz Nojszewski 40

41 Od czego zacząć: Darmowe narzędzia do współpracy grupowej Dostępne w sieci narzędzia do współpracy grupowej nad dokumentami różnych rodzajów (tekst, grafika, arkusz kalkulacyjny). Narzędzia typu Wiki, które pozwalają na wspólne tworzenie dokumentacji do nauczanego przedmiotu. Narzędzia te aktywizują pracę ucznia, zaangażowanego we wspólny projekt, w ramach współpracy w grupie (klasie). Dariusz Nojszewski 41

42 Od czego zacząć: Open Source owe platformy e-learningowe Platformy tego typu umożliwiają budowę całych kursów edukacyjnych, obudowanych dodatkowymi usługami i narzędziami wspomagającymi proces nauczania. Wykorzystanie tego rodzaju platform wymaga odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy, ale dzięki temu szkoła zyskuje niezależny serwis, który może być przystosowany do własnych potrzeb edukacyjnych. To zagadnienie zostanie szerzej omówione w dalszej części prezentacji. Dariusz Nojszewski 42

43 Od czego zacząć: Oprogramowanie biurowe W większości placówek edukacyjnych, w pracowniach komputerowych dostępny jest pakiet biurowy Microsoft Office, który posiada narzędzia do tworzenia dokumentów elektronicznych, prezentacji itp., Jeśli nie, szkoły mogą zawsze wykorzystać bezpłatne oprogramowanie typu Open Source np. Open Office. Dariusz Nojszewski 43

44 Od czego zacząć: Programy do tworzenia wirtualnych lekcji i jej komponentów Poza oprogramowaniem biurowym istnieją darmowe narzędzia do przygotowania wirtualnych, interaktywnych lekcji do zamieszczenia w Internecie w różnych formatach. Należą do nich: strony internetowe (html), materiały zgodne ze standardem SCORM obsługiwanym przez platformę edukacyjną Moodle, quizy (np. krzyżówki), narzędzie typu Hot Potatoes i wiele innych specjalistycznych narzędzi dla konkretnych przedmiotów. Dariusz Nojszewski 44

45 Tworzenie kursów na platformy edukacyjne Tworzenie kursu na platformę edukacyjną to złożony proces. Przyjmuje się, że stworzenie jednej godziny kursu e- learningowego wymaga nakładu pracy w wysokości około 100 osobogodzin. W czasie jego tworzenia dobrze jest stosować podstawowe zasady tworzenia tego typu szkoleń oraz wykorzystywać odpowiednie narzędzia i technologie, w zależności od przygotowywanego materiału. Przy tworzeniu e-learningowych materiałów edukacyjnych warto również stosować omówione poniżej dobre praktyki. Dariusz Nojszewski 45

46 Proces tworzenia kursu e-learningowego Cały cykl procesu tworzenia edukacji interaktywnej można podzielić na następujące etapy: 1.określenie grupy docelowej, w tym: wieku uczniów, ich kompetencji informatycznych do stosowania odpowiednich narzędzi, dostępu do tych narzędzi poza klasą; 2.określenie celu głównego, celów szczegółowych i cząstkowych szkolenia, w tym: podziału całego kursu na moduły i lekcje, celów jakie mają osiągnąć uczniowie na poszczególnych etapach nauki; Dariusz Nojszewski 46

47 Proces tworzenia kursu e-learningowego cd. 3. utworzenie szczegółowego programu kursu; 4. wkomponowanie w treść kursu ćwiczeń samosprawdzających; 5. określenie formy prezentacji multimedialnych oraz wykorzystywanych narzędzi informatycznych dla poszczególnych etapów kursu, pojedynczych lekcji, czy ich fragmentów; 6. przygotowanie testu sprawdzającego wiedzę merytoryczną uczniów z zakresu przeprowadzonego kursu. Dariusz Nojszewski 47

48 Narzędzia do tworzenia kursu Narzędzia do tworzenia kursów obejmują następujące kategorie: - zintegrowane narzędzia edytorskie; - edytory treści multimedialnej; -narzędzia i usługi sieciowe; -narzędzia do pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Dariusz Nojszewski 48

49 Zintegrowane narzędzia edytorskie Pozwalają one na stworzenie kompletnej prezentacji interaktywnej, łącznie z testowaniem wiedzy i umiejętności ucznia. Wykorzystują wiele technologii komputerowych do stworzenia całego, kompletnego kursu obejmującego różnego rodzaju dokumenty, takie jak: tekstowe, grafikę, animację, dźwięk, testy wiedzy itp. Zazwyczaj są to edytory typu WYSIWYG, co ułatwia pracę nawet niedoświadczonemu użytkownikowi. Ze względu na niezbędny nakład pracy przy tworzeniu tego rodzaju oprogramowania większość z nich jest dostępna komercyjnie, ale zazwyczaj posiada również bezpłatną, uproszczoną wersję, umożliwiającą korzystanie z programu bez ponoszenia żadnych kosztów. Dariusz Nojszewski 49

50 Zintegrowane narzędzia edytorskie cd. Do narzędzi z tej kategorii należą m. in. programy: - edytor exe uniwersalne narzędzie, umożliwiające tworzenie różnych zasobów multimedialnych z wykorzystaniem grafiki, filmów, animacji czy dźwięku; - program Xerte darmowy program do tworzenia kursów multimedialnych oraz testów sprawdzających, zgodny z formatem SCORM; - program WBTExpress Free Moodle Edition bezpłatna wersja narzędzia do tworzenia kursów e-learningowych gotowych do umieszczenia na platformie edukacyjnej lub serwerze WWW. Aby korzystać z programu należy się zarejestrować na stronie producenta; Dariusz Nojszewski 50

51 Zintegrowane narzędzia edytorskie cd. - program MS LCDS kolejne narzędzie do tworzenia kursów e-learningowych z wykorzystaniem gotowych szablonów, ułatwiających pracę nad materiałem merytorycznym. Również wymaga rejestracji na stronie producenta; - oprogramowanie CourseLab dostępne w systemie Windows oprogramowanie do tworzenia kursów z bardzo przyjaznym interfejsem użytkownika, nie wymagającym od niego wiedzy technicznej, czy programowania. Umożliwia tworzenie kursów zgodnych z najważniejszymi standardami (SCORM, AICC, HTML). Dostępne jest w języku angielskim, posiada zarówno wersję komercyjną, jak również bezpłatną. Dariusz Nojszewski 51

52 Edytory treści multimedialnej Edytory treści multimedialnej pozwalają na edycję różnych rodzajów dokumentów multimedialnych. Ze względu na ogrom dostępnego oprogramowania podane zostaną jedynie popularne przykłady oprogramowania pozwalającego na edycję multimediów, zarówno komercyjne, jak również bezpłatne. - edytory tekstu, np. OO Writer, MS Word; - edytory prezentacji multimedialnych, np. OO Impress, MS PowerPoint; Dariusz Nojszewski 52

53 Edytory treści multimedialnej cd. - edytory grafiki rastrowej i wektorowej, np. Gimp, IrfanView, Inkscape, Adobe Photoshop; -edytory dźwięku, np. Audacity, systemowy Rejestrator dźwięku, - programy do obróbki filmów, np. Lightworks, VirtualDub, MS Windows MovieMaker; - programy do tworzenia symulacji, np. Wink, CamStudio, Jing; - tworzenie map myśli i schematów, np. Mind Mapps, Dia, MS Visio. Dariusz Nojszewski 53

54 Narzędzia i usługi sieciowe Usługi i narzędzia realizujące podobne zadania dostępne są również online: - programy biurowe, np. Bmdoc, Writeboard, Google Doc, Office 365; - edytory grafiki, np. Pixenate, Neximage, Splashup; - edytory video, np. Jumpcut, Eyespot; - pliki w formacie.pdf, np. PDFOnline, PDFMENOT; - mapy myśli i schematy, np. Cumulate Draw, Gliffy. Oddzielną kategorią są narzędzia do przechowywania i współdzielenia zasobów, robienia kopii zapasowych, wspólnej pracy nad projektami itp.: Dropbox, Edysk.pl, Mozy i wiele innych. Dariusz Nojszewski 54

55 Narzędzia do pomiaru dydaktycznego i ewaluacji Pomiar postępu nauki oraz ewaluacji może być realizowany różnorodnymi narzędziami elektronicznymi, w zależności od przyjętej formy sprawdzającej wiedzę: - testy online, np. narzędzia wbudowane w platformy edukacyjne Moodle, PeLP i inne; -krzyżówki dydaktyczne, np. EclipseCrossword, CrossWord; - ankiety online, np. ankiety-online.pl, ankietka.pl, webankieta.pl; - interaktywne ćwiczenia, np. Hot Potatoes, program ten zawiera kilka modułów do tworzenia różnego rodzaju ćwiczeń: quizów, krzyżówek, testów wyboru, zdań do uzupełnienia i innych ćwiczeń interaktywnych. Dariusz Nojszewski 55

56 Dobre praktyki przy tworzeniu kursów Elementy, które uwzględnia się przy projektowaniu kursów online: - motywowanie ucznia; - poinformowanie, co będzie treścią nauczania; -nawiązanie do wcześniejszej wiedzy; - prezentacja nauczanych treści; -zachęcanie ucznia do własnej aktywności; - dostarczanie informacji pozwalającej na samoocenę postępów w nauce; - ocenianie przebiegu procesu uczenia się; - wspieranie procesu utrwalania oraz poszerzania zdobytej wiedzy i umiejętności. - wspieranie uczących się; Dariusz Nojszewski 56

57 Dobre praktyki przy tworzeniu kursów cd. Ponadto do dobrych praktyk wymienianych w literaturze przedmiotu należą: -wstępne informacje o kursie powinny być dostępne online; - każdy kurs powinien zawierać wstępne szkolenie w zakresie nawigacji iużywania funkcji kursu; - syllabus kursu powinien być udostępniony najpóźniej w trakcie pierwszej lekcji kursu; -materiały prezentowane online powinny być atrakcyjne; - kurs powinien zawierać wiele interesujących odnośników do innych stron internetowych; - kurs powinien być wpełni funkcjonalny; Dariusz Nojszewski 57

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania Open Source w Open e-learningu Przykłady zastosowania Co to jest E-learning? E-learning zaawansowana technologicznie forma uczenia się i nauczania na odległość, znana także pod nazwą kształcenia zdalnego.

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Co to jest blended-learning?

Co to jest blended-learning? Co to jest blended-learning? model tradycyjny model e-learning nauczanie synchroniczne seminaria, prelekcje wykłady, ćwiczenia dyskusje na plenum demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM Technologii Informacyjnych Program szkolenia dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II Plan zajęć stacjonarnych Grupa II Szkolenie pt.: Metodyka kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle szkolenie blended learning dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW REGIONALNYCH TRENERÓW I LIDERÓW EDUKACJI GLOBALNEJ maj 2013 sierpień 2013 Kurs Trenera/ Lidera i Mentora Edukacji Globalnej(EG) 16-20 osób (nowa grupa) 13 dni/ 108 godz. maj,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy

Bardziej szczegółowo

Moodle i złudzenia na temat Moodle. dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań

Moodle i złudzenia na temat Moodle. dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań Moodle i złudzenia na temat Moodle dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań Jak nie rozumieć e-learningu? Czy e-learning to jest e-uczenie się? Czy samochód to jest to

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Marek Cieciura Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie INTERNETOWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY EDUKACJĘ STUDENTÓW

dr hab. inż. Marek Cieciura Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie INTERNETOWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY EDUKACJĘ STUDENTÓW dr hab. inż. Marek Cieciura Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie INTERNETOWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY EDUKACJĘ STUDENTÓW 1 Historia systemu: Wprowadzenie System wspomaga działalność edukacyjną

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011 Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl Program Zawsze razem Andrzej Różycki Marzec 2011 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Założenia... 3 3. Zakres... 4 4. Treść programu... 5 5.

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach Program szkolenia nauczycieli biologii Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem ICT i platformy e-learningowej Suwałki 200 Program szkolenia nauczycieli biologii

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Nowoczesne technologie NARZĘDZIE CZY CEL? Warszawa, 27 28 września 2012 r. NOWE TECHNOLOGIE CO TO JEST? Nowe technologie to potoczne, często używane określenie na zaawansowane rozwiązania techniczne i

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

MOBILNA PRACOWNIA INNOVATORS-ECO

MOBILNA PRACOWNIA INNOVATORS-ECO MOBILNA PRACOWNIA INNOVATORS-ECO Mobilna pracownia INNOVATORS-ECO jest zaprojektowana w technologii bezprzewodowej, zwiększającej potencjał do wykorzystania komputerów w salach lekcyjnych i poza nimi,

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA PRZEZ INTERNET

GEODEZJA PRZEZ INTERNET GEODEZJA PRZEZ INTERNET XX Jesienna Szkoła Geodezji 16-18 września 2007 Polanica Zdrój dr inż. Tadeusz Głowacki Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska Agenda 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się

IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się IwD M 07 Zdal ne na uczanie uczeni e się IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 101 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się Ewa Lubina Część II I nte rnet w dydakty ce po gram szk olenia curriculum Warunki

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (2008-2010). Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko partnerów projektu i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie 1 Formularz F509 Strona 1/9

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012 Plan spotkania Miejsce TIiK w procesie edukacji - analiza zapisów w podstawie programowej. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Dlaczego potrzebne są zmiany Aby: Dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu Nota edytorska Materiały do wykorzystania w e-learningu Spis treści: Wprowadzenie... 3 Materiały statyczne... 4 Wymagania edytorskie dla tekstu... 5 Publikowanie plików... 6 Publikowanie linków do stron

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO

PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO Mgr inż. Piotr Majcherek Nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych Zespół Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie I. Charakterystyka programu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna.

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści nauczania z podstawy programowej realizowane w proponowanym programie. Umiejętności i wiadomości ucznia Korelacja, ścieżki Uwagi

Szczegółowe treści nauczania z podstawy programowej realizowane w proponowanym programie. Umiejętności i wiadomości ucznia Korelacja, ścieżki Uwagi Program nauczania informatyki klasa 2 gimnazjum oparty na zmodyfikowanym programie nauczania DKOS-5002-21/07 Informatyka - program nauczania Marek Kołodziej Wydawnictwo OPERON. 1 godzina lekcyjna tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych TYTUŁ PROGRAMU: Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK CELE OGÓLNE: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo