Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji"

Transkrypt

1 Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1

2 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie 151, kl. I, lok. 2222, Warszawa tel./fax. 22/ ;

3 Spis treści 1. Wprowadzenie do zdalnego nauczania 2. Podstawy e-learningu 3. Formy e-learningu 4. Metodyka kursów e-learningowych 5. Zalety i wady e-learningu 6. Blended learning, czyli nauczanie mieszane 7. Sposoby realizacji zajęć blended learning 8. Zalety i wady nauczania mieszanego 9. Od czego zacząć wprowadzanie e-learningu na zajęciach? 10. Tworzenie kursów na platformy edukacyjne 11. Proces tworzenia kursu e-learningowego 12. Narzędzia do tworzenia kursu 13. Dobre praktyki przy tworzeniu kursów Dariusz Nojszewski 3

4 Spis treści 14. Platformy do zdalnego nauczania 15. Technologie zarządzania nauczaniem na odległość 16. Standardy treści szkoleniowej 17. Rodzaje platform e-learningowych 18. Platformy do budowy własnych serwisów edukacyjnych 19. Dostępne w sieci platformy edukacyjne 20. Portale, organizacje oraz społeczności tworzące i udostępniające publicznie materiały dydaktyczne w sieci, wybór 21. Przykład narzędzia do budowy platformy szkoleniowej: Moodle 22. Narzędzia wspierające pracę portali edukacyjnych 23. Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w nauczaniu zdalnym 24. Ocena jakości platformy edukacyjnej 25. Wykorzystanie e-learningu w szkole - przykład praktyczny Dariusz Nojszewski 4

5 Wstęp Platformy edukacyjne stanowią jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu na odległość. Bogactwo dostępnych rozwiązań powoduje, że platformy edukacyjne dostarczają zarówno pojedyncze narzędzia lub usługi edukacyjne, będący jedynie wsparciem dla nauczania klasycznego, jak również mogą stanowić kompleksowe, całościowe rozwiązanie wykorzystywane w całym procesie kształcenia (e-learning). Jednocześnie łatwość uzyskania dostępu do takich platform oraz korzystania z nich poprzez sieć komputerową stanowi o ich popularności (powszechności użycia). Dariusz Nojszewski 5

6 Wstęp c.d. Wychodząc od definicji e-learningu oraz omówienia podstawowych form nauczania na odległość zaprezentowane zostaną sposoby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Przedstawione zostaną: nauczanie mieszane oraz wady i zalety tej formy nauczania; narzędzia do budowania kursów e-learningowych; dobre praktyki, które należy stosować przy tworzeniu całych kursów lub pojedynczych materiałów szkoleniowych dla uczniów; platformy edukacyjne oraz ich rodzaje oraz porównane zostaną wybrane, popularne platformy dostępne w Internecie. Dariusz Nojszewski 6

7 Wstęp c.d. Jako podsumowanie dwu modułów szkoleniowych: E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej oraz Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji omówione zostaną rezultaty praktycznego wykorzystania e-learningu w szkole oraz badania dotyczące znajomości technologii i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w nauczaniu na odległość wśród uczniów. Dariusz Nojszewski 7

8 Wprowadzenie do zdalnego nauczania Najpopularniejszym oraz najbardziej efektywnym narzędziem wykorzystywanym w e-learningu jest portal edukacyjny przeznaczony do udostępniania kursów (lekcji) oraz zarządzania nimi. Z poziomu portalu użytkownik ma dostęp do platformy e-learningowej, która jest systemem nauczania zaprojektowanym specjalnie do nauki zarówno samodzielnej, jak i pod opieką instruktora za pośrednictwem Internetu. Poziom techniczny i możliwości oferowanych narzędzi pozwalają dziś na przygotowanie takiego e-nauczania, które spełnia wymagania stawiane nauczaniu prowadzonym w tradycyjnej formie, czyli opartym na bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniem. Dariusz Nojszewski 8

9 Podstawy e-learningu E-learning to zespół środków technicznych wykorzystywany do prowadzenia szkoleń, zarówno do nauczania tradycyjnego ( w klasie ), jak i nauczania na odległość. Najczęstszą postacią e-learningu stacjonarnego jest nauczanie z wykorzystaniem multimedialnych technologii komputerowych. Natomiast do nauczania zdalnego wykorzystuje się sieci komputerowe, w tym przede wszystkim Internet. Dariusz Nojszewski 9

10 Podstawy e-learningu cd. E-learning to pojęcie interdyscyplinarne, należy go rozpatrywać w dwóch wymiarach: technologicznym i edukacyjnym. Występują w nim ludzie (nauczyciele i uczniowie), narzędzia informatyczne oraz treści i środowiska dydaktyczne. Technologie informatyczne pozwalają w sposób elektroniczny zaprojektować, a także prowadzić proces kształcenia. Wymiar pedagogiczny e-learningu dotyczy odpowiedzi na pytanie, jak efektywnie kształcić z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dariusz Nojszewski 10

11 Formy e-learningu Realizacja procesu edukacyjnego na odległość może przyjąć różne formy. 1. Podział ze względu na formę przekazu: - forma podawcza, oferująca materiały szkoleniowe za pośrednictwem platformy edukacyjnej. Uczniowie uczą się samodzielnie, bez kontaktu z nauczycielem, innymi uczniami oraz bez dostępu do ćwiczeń interaktywnych; - forma interaktywna, poszerza formę podawczą o różnego rodzaju interaktywne formy kształcenia, wymagające czynnego udziału i zaangażowania ucznia, np., testy, quizy, gry, symulacje; -forma współpracy, pozwala na współpracę uczniów w grupie poprzez wymianę informacji pomiędzy nimi, tworzeniu wirtualnej grupy, forów dyskusyjnych, czy konferencji na żywo. Dariusz Nojszewski 11

12 Formy e-learningu cd. 2. Podział ze względu na tryb uczestnictwa: - forma asynchroniczna, polegająca na korzystaniu z treści dydaktycznych z dowolnego miejsca o dowolnym czasie, zazwyczaj wykorzystywana do samodzielnej pracy indywidualnej uczniów; bywa jedynie wspomagana różnymi formami nadzoru przez nauczyciela; - forma synchroniczna, umożliwia korzystanie z treści dydaktycznych z dowolnego miejsca, ale w tym samym czasie. Spotkania przyjmują formę zajęć w wirtualnych klasach, realizowanych pod kontrolą nauczyciela; - forma mieszana, łączy nauczanie tradycyjne z kształceniem na odległość (omówione szerzej w dalszej części szkolenia). Dariusz Nojszewski 12

13 Formy e-learningu cd. 3. Podział ze względu na tryb dostępu: - forma off-line, po pobraniu materiałów edukacyjnych, umożliwia pracę bez dostępu do portalu edukacyjnego; - forma on-line, wymaga stałego dostępu do portalu edukacyjnego. 4. Podział ze względu na przekaz informacji do systemu: - forma bez śledzenia (no tracking), nie gromadzi informacji na temat postępów ucznia w trakcie nauki; - forma ze śledzeniem (tracking), zbiera informacje na temat bieżących postępów ucznia, dotyczących przerobionego materiału oraz oceny postępów w nauce. Dariusz Nojszewski 13

14 Metodyka kursów e-learningowych Doceniając istotną rolę technologii jako ważnego elementu e- learningu, należy pamiętać, że jest ona jedynie środkiem do celu, który sam w sobie ma charakter edukacyjny, a więc należy zawsze zadać sobie pytanie czy atrakcyjność e-learningu pod względem zastosowanych nowych technologii idzie w parze z efektywnością dydaktyczną. W kształceniu wspomaganym komputerem da się zauważyć wykorzystanie wielu koncepcji pedagogicznych począwszy od behawiorystycznej poprzez humanistyczną, kognitywną, aż do konstruktywistycznej. Dariusz Nojszewski 14

15 Zalety e-learningu Najważniejsze, z punktu widzenia dydaktyki w szkole, zalety stosowania e-learningu to: nieograniczona czasowo dla ucznia dostępność podręczników i materiałów elektronicznych; nieograniczona ilość uczących się, w tym swoboda dostępu dla osób niepełnosprawnych; indywidualizacja procesu uczenia się; uczenie się we współpracy; interakcja i komunikacja w procesie kształcenia; atrakcyjna prezentacja wiedzy z użyciem multimediów powodująca aktywizację uczącego się. Dariusz Nojszewski 15

16 Zalety e-learningu cd. Ponadto istnieje możliwość ciągłej i szybkiej aktualizacji, modernizacji programów oraz treści kształcenia przez nauczyciela; możliwość dobrego uzupełnienia innych metod edukacyjnych; zdalne zarządzanie przez nauczyciela procesem kształcenia; monitoring wyników kształcenia; zazwyczaj zmniejszenie kosztów nauczania oraz uproszczenie zarządzania procesem kształcenia; możliwość kształcenia uczniów chorych, niepełnosprawnych, czy inaczej wykluczonych społecznie. Dariusz Nojszewski 16

17 Wady e-learningu E-learning to nie tylko same zalety. W kształceniu na odległość daje się zauważyć ograniczenie lub brak żywego kontaktu ucznia z nauczycielem. Społeczne związki interaktywne ulegają wówczas wyraźnej przemianie. W przypadku nauki samodzielnej, rozdzielonej co do miejsca, przestają być dostępne znane i często nieświadome formy informacji. Brak komunikacji niewerbalnej lub wskazówek kontekstowych prowadzi do zmienionego odbioru przekazywanej wiedzy. Dariusz Nojszewski 17

18 Wady e-learningu cd. Osłabiony i ograniczony jest kontakt oraz tworzenie więzi pomiędzy uczestnikami procesu dydaktycznego. Występują problemy z motywacją, samodyscypliną uczniów, uzależnieniem od Internetu, które w istotny sposób ograniczają efektywność samokształcenia. Utrudnione jest również kontrolowanie efektów nauczania, czy przeprowadzania testów zaliczeniowych, oceniających wiedzę uczniów. Należy również zwrócić uwagę na konieczność poniesienia początkowych, wysokich kosztów wdrożenia e-learningu i opracowania materiałów szkoleniowych. Dariusz Nojszewski 18

19 Zalety i wady e-learingu - podsumowanie Bardzo ważne jest, aby wdrażający technologie kształcenia na odległość nauczyciele mieli świadomość takich zagrożeń oraz potrafili zminimalizować ich skutki. E-learning różni się od tradycyjnego kształcenia, stawia uczestników procesu w nowych warunkach i rolach. Nie będzie zawsze rozwiązaniem idealnym i nie zastosujemy go we wszystkich sferach edukacji. Dariusz Nojszewski 19

20 Blended learning, czyli nauczanie mieszane E-learning często bywa wykorzystywany jako komplementarny sposób prowadzenia kursów. Jest formą nauczania, której cel stanowi uzupełnienie i pogłębienie wiedzy zdobywanej w tradycyjny sposób. Nauczanie może być wtedy prowadzone przy jednoczesnym wykorzystaniu tradycyjnych metod oraz e-learningu. Definicja: Nauczanie mieszane (ang. blended learning), nazywane również hybrydowym lub komplementarnym, jest modelem prowadzenia szkoleń przy wykorzystaniu tradycyjnych metod nauczania i e-learningu. Dariusz Nojszewski 20

21 Dlaczego nauczanie mieszane W sali szkoleniowej prowadzący kurs dostrzega słabnące zainteresowanie, dysponuje szeregiem narzędzi chwilowego pobudzenia uwagi, bez porzucania omawianego tematu dyskusji ruch, ilustracje, zmiana sposobu mówienia, dowcip czy przykład z życia. Izolacja zajęć e-learningowych oraz brak pobudzenia zainteresowaniem innych utrudniają jednak dłuższą koncentrację. Wpracyz grupą, zainteresowanie innych nie tylko tworzy społeczny nacisk na uczestnictwo w szkoleniu, ale ich aktywność stanowi społeczny dowód uznania wartości udziału w szkoleniu. Pobudza więc zainteresowanie zarówno poprzez drążenie do przynależności, jak i przez chęć zajęcia ważnego miejsca w grupie, dzięki aktywności szkoleniowej. Dariusz Nojszewski 21

22 Dlaczego nauczanie mieszane cd. Ponadto: nawet pełna wirtualna rzeczywistość, również wykorzystująca zajęcia na symulatorach rzeczywistości nie pozwala na ćwiczenia praktyczne z realnymi przedmiotami; dyskusja z innymi ludźmi nie wyczerpuje się w treściach tej dyskusji, nawet uzupełnionych o obraz dyskutującego; technologie komputerowe z reguły nie oddają pozawerbalnych środków przekazu treści; praca z grupą pozwala uzupełnić informację zwrotną dla nauczyciela, dotyczącą opanowania treści szkolenia i ich dostosowania do potrzeb uczniów. Dariusz Nojszewski 22

23 Treści edukacyjne możliwe do realizacji za pomocą nauczania na odległość Im bardziej treści, które nauczanie ma przekazać sprowadzają się do faktów lub reguł, które kursant ma zapamiętać ibyć wstanie je odtworzyć, jednoznacznych i wyraźnych treści, informacji do zaprezentowania, informacji będących warunkiem wstępnym do dalszej pracy dyskusyjnej, tym bardziej wystarczające jest asynchroniczne nauczanie, wspomagane komputerowo oraz pozbawione bogatych interakcji. Można uważać, że są to warunki podobne do tych, które wyznaczają metodę dydaktyczną. wykład jako adekwatną Dariusz Nojszewski 23

24 Treści edukacyjne wymagające uzupełnienia poprzez tradycyjne zajęcia Im bardziej treści do przekazania są złożone i wielopoziomowe, potrzebne jest głębsze zrozumienie struktur teoretycznych, wiedza zawiera przeciwstawne i rywalizujące z sobą podejścia teoretyczne, uczniowie powinni nauczyć się formułować i wyrażać swój własny osąd i punkt widzenia, uczestnicy powinni nauczyć się funkcjonować w dyskusyjnym środowisku, tym bardziej potrzebne są naturalne interakcje możliwe w grupie szkoleniowej. Dariusz Nojszewski 24

25 Swoboda ucznia w organizowaniu wiedzy, której się uczy Im bardziej treści zawierają: wiedzę, którą należy stosować (a nie tylko przekazać), wiedzę złożoną z procedur (a nie deklaratywną), wymagających praktyki, wiedzę rozmytą, a nie o wyraźnie i precyzyjnie zakreślonych różnicach, tym bardziej potrzebna jest możliwość komunikacji w grupie szkoleniowej. Dariusz Nojszewski 25

26 Sposoby realizacji zajęć blended learning Wskazanie na jeden model nauczania mieszanego nie jest możliwe, ze względu na liczbę potencjalnych konfiguracji. Do przykładowych modeli nauczania mieszanego można zaliczyć: - nauczanie e-learningowe nauczanie tradycyjne test wiedzy wtym modelu nauczanie e-learningowe traktowane jest zazwyczaj jako ujednolicanie poziomu wiedzy wśród uczniów. Następująca po nim tradycyjna forma dydaktyczna traktowana jest jako główny element edukacyjny kursu (lekcji). Końcowy test wiedzy, zazwyczaj w zależności od tematyki lub nauczanego przedmiotu, może mieć formę tradycyjną lub elektroniczną; Dariusz Nojszewski 26

27 Sposoby realizacji zajęć blended learning cd. - nauczanie tradycyjne nauczanie e-learningowe test wiedzy w tym modelu nauczanie e-learningowe traktowane może być jako utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie tradycyjnych zajęć. Rola pozostałych elementów pozostaje taka sama, jak w pierwszym przypadku. - praca własna w domu (np. z podręcznikiem) asynchroniczny e-learning realizacja zajęć praktycznych (w formie tradycyjnej lekcji w klasie) model pozwalający na przeniesienie ciężaru zdobycia podstawowej wiedzy z danego zagadnienia na ucznia, wzbogacony o elementy e-learningu, mające na celu przede wszystkim zwiększenie motywacji do samodzielnej pracy ucznia w domu oraz pogłębienie tematu. Dzięki czemu na zajęciach praktycznych nie musi pojawić się wprowadzenie teoretyczne do tematyki lekcji; Dariusz Nojszewski 27

28 Sposoby realizacji zajęć blended learning cd. - e-learning (praca indywidualna poza klasą) nauczanie tradycyjne (w klasie) realizacja zajęć praktycznych (w klasie) odmiana poprzedniego modelu kładąca większy nacisk na pogłębienie informacji teoretycznych przed rozpoczęciem części praktycznej lekcji. - e-learning test e-learningowy (wkonywany samodzielnie przez ucznia) nauczanie tradycyjne mentoring zaawansowany model wprowadzający kontrolę nad procesem nauczania bezpośrednio przez ucznia. Możliwy w dalszych etapach edukacji szkolnej. Mentoring oznacza partnerską współpracę pomiędzy uczniem a nauczycielem w celu pogłębienia lub praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy, która może być realizowana dowolnymi narzędziami blended learning. Dariusz Nojszewski 28

29 Sposoby realizacji zajęć blended learning - podsumowanie Należy podkreślić, że wybór i realizacja koncepcji nauczania mieszanego zależy w praktyce od wielu czynników i może ulec dowolnej modyfikacji. Istotą tej formy nauczania jest wykorzystanie instrumentów zarówno tradycyjnej edukacji jak również nowoczesnych narzędzi oraz technologii komputerowych. Dariusz Nojszewski 29

30 Zalety nauczania mieszanego Tak jak już było wspomniane wcześniej nauczanie mieszane posiada szereg zalet, dzięki połączeniu nauczania tradycyjnego oraz metod e-learningowych. Podstawową zaletą jest możliwość stopniowego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań e- learningowych w proces nauczania. Dzięki czemu zarówno nauczyciel, jak i uczeń ma możliwość opanowania nowych technik szkoleniowych oraz stopniowego poznawania technologii teleinformatycznych stosowanych w e-learningu. Dariusz Nojszewski 30

31 Zalety nauczania mieszanego cd. Ponadto do zalet nauczania mieszanego możemy zaliczyć: - redukcję kosztów nauczania, dzięki eliminacji wydatków na część szkoleń stacjonarnych; - oszczędność czasu, ze względu na eliminację lub znaczne ograniczenie części czynności organizacyjnych, np. dojazdu na zajęcia, rezerwacji sal, dojazdów itp.; -większą efektywność nauczania dzięki wykorzystaniu w procesie dydaktycznym elementów zarówno szkoleń tradycyjnych, jak również e-learningu; -duże możliwości modelowania nauczania, tworzenie w zależności od potrzeb, lekcji w oparciu o narzędzia tradycyjne oraz uzupełnianie ich w odpowiednim zakresie o szkolenia e-learningowe; Dariusz Nojszewski 31

32 Zalety nauczania mieszanego cd. -możliwość dostarczania uczniom najnowszych i najpotrzebniejszych treści; możliwość łatwej rozbudowy, modyfikacji i aktualizacji treści edukacyjnych; -ułatwiony proces zarządzania kursami edukacyjnymi; - możliwość wielokrotnego wykorzystania tych samych materiałów szkoleniowych; - większą skuteczność przekazywania treści dydaktycznych ze względu na wzbogacenie form przekazu i komunikacji pomiędzy uczącym a nauczanym; -niższy poziom rezygnacji z realizacji zajęć w kursie mieszanym w stosunku do szkoleń e-learningowych; Dariusz Nojszewski 32

33 Zalety nauczania mieszanego cd. - indywidualizację procesu nauczania przez dostosowanie zakresu intensywności, tempa i poziomu nauczania w modułach e-learningowych do możliwości poszczególnych uczestników; - możliwość elastycznego procesu nauki w modułach e-learningowych, praktycznie w dowolnym czasie i miejscu, uzupełnianych szkoleniami tradycyjnymi przeprowadzanymi w klasie; -dużą kontrolę osoby uczącej się nad procesem przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności; - dostęp uczniów do baz wiedzy, materiałów edukacyjnych oraz innych przydatnych informacji, co zwiększa możliwości samokształcenia osób zainteresowanych własnym rozwojem. Dariusz Nojszewski 33

34 Wady nauczania mieszanego Wady nauczania mieszanego to: - duży początkowy koszt wdrożenia e-learningu, który dodatkowo wzrasta w przypadku konieczności zaimplementowania platformy e-learningowej do zarządzania szkoleniami (LMS); - konieczność posiadania odpowiedniej infrastruktury informatycznej do prowadzenia tego rodzaju szkoleń; - koszty nieuprawnionego kopiowania materiałów edukacyjnych poza krąg bezpośrednich odbiorców kursu; - mniejsze możliwości interakcji z innymi uczestnikami szkoleń, tworzenia więzi między nimi dzięki nabywaniu wspólnych doświadczeń oraz osobistemu kontaktowi. Dariusz Nojszewski 34

35 ZAPAMIĘTAJ Narzędzia informatyczne wykorzystywane w e-learningu są przede wszystkim środkiem do celu, który sam w sobie ma charakter edukacyjny, a więc należy zawsze zadać sobie pytanie: czy atrakcyjność e-learningu pod względem zastosowanych nowych technologii idzie w parze z efektywnością dydaktyczną? Blended learning stanowi istotną alternatywę wpoczątkowym okresie wprowadzania e-learningu w szkole, pozwalając na zastosowanie nowoczesnych technologii w zakresie akceptowanym przez wszystkie strony procesu edukacyjnego: uczniów, nauczyciel i administrację szkoły. Dariusz Nojszewski 35

36 Ćwiczenia 1. Zastanów się, które z elementów e-learningu możesz najszybciej zaimplementować w pracy z uczniami, tworząc dzięki temu kurs nauczania mieszanego? 2. Które z cech blended learningu stanowią o jego przewadze nad nauczaniem tradycyjnym, a które nad zdalnym? 3. Jakie cechy e-learningu stanowią największą barierę w jego rozwoju. Dariusz Nojszewski 36

37 Od czego zacząć wprowadzanie e-learningu na zajęciach? Początkowy etap wprowadzania rozwiązań e-learningowych, to zazwyczaj poznawanie narzędzi i możliwości zdalnego nauczania w szkole. Warto na tym etapie skorzystać z dostępnych (najczęściej bezpłatnie) w Internecie materiałów dydaktycznych oraz narzędzi wspomagających nauczanie nowymi technologiami. Pozwala to na wykorzystanie dostępnych materiałów we własnej praktyce edukacyjnej oraz poznanie i naukę nowych rozwiązań technologicznych przy niewielkich (lub żadnych) nakładach finansowych. Dariusz Nojszewski 37

38 Od czego zacząć cd. Narzędzia technologiczne należą najczęściej do oprogramowania typu Open Source dostępnego bezpłatnie dla każdego chętnego, pomimo to bardzo często nie ustępują jakością i wielością funkcji oprogramowaniu komercyjnemu. Poniżej przedstawiono możliwości, jakie stwarza w tym zakresie Sieć i łatwo dostępne oprogramowanie. Dariusz Nojszewski 38

39 Od czego zacząć: Edukacyjne zasoby Internetu To chyba najprostszy sposób na wzbogacenie oferty nauczania stacjonarnego o elementy nauczania na odległość to skorzystanie z zasobów edukacyjnych, jakie znajdują się w Sieci. W tym z edukacyjnych portali ze zweryfikowaną pod względem merytorycznym zawartością. Nauczyciel stawiający pierwsze kroki w edukacji wirtualnej może dokonać przeglądu edukacyjnych zasobów Sieci i spróbować włączyć je do aktywizowania uczniów oraz uzupełnienia oferty podręcznikowej. Dariusz Nojszewski 39

40 Od czego zacząć: Publikowanie własnych stron WWW na darmowych serwerach Kolejny krok, to możliwości publikowania w Sieci własnych materiałów w postaci prostych stron internetowych, zamieszczania plików, instrukcji, zadań dla uczniów itp. Materiały te można zamieszczać zarówno na dostępnych w sieci serwisach oferujących tego typu usługi, jak również w ramach zasobów internetowych własnej szkoły. Dariusz Nojszewski 40

41 Od czego zacząć: Darmowe narzędzia do współpracy grupowej Dostępne w sieci narzędzia do współpracy grupowej nad dokumentami różnych rodzajów (tekst, grafika, arkusz kalkulacyjny). Narzędzia typu Wiki, które pozwalają na wspólne tworzenie dokumentacji do nauczanego przedmiotu. Narzędzia te aktywizują pracę ucznia, zaangażowanego we wspólny projekt, w ramach współpracy w grupie (klasie). Dariusz Nojszewski 41

42 Od czego zacząć: Open Source owe platformy e-learningowe Platformy tego typu umożliwiają budowę całych kursów edukacyjnych, obudowanych dodatkowymi usługami i narzędziami wspomagającymi proces nauczania. Wykorzystanie tego rodzaju platform wymaga odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy, ale dzięki temu szkoła zyskuje niezależny serwis, który może być przystosowany do własnych potrzeb edukacyjnych. To zagadnienie zostanie szerzej omówione w dalszej części prezentacji. Dariusz Nojszewski 42

43 Od czego zacząć: Oprogramowanie biurowe W większości placówek edukacyjnych, w pracowniach komputerowych dostępny jest pakiet biurowy Microsoft Office, który posiada narzędzia do tworzenia dokumentów elektronicznych, prezentacji itp., Jeśli nie, szkoły mogą zawsze wykorzystać bezpłatne oprogramowanie typu Open Source np. Open Office. Dariusz Nojszewski 43

44 Od czego zacząć: Programy do tworzenia wirtualnych lekcji i jej komponentów Poza oprogramowaniem biurowym istnieją darmowe narzędzia do przygotowania wirtualnych, interaktywnych lekcji do zamieszczenia w Internecie w różnych formatach. Należą do nich: strony internetowe (html), materiały zgodne ze standardem SCORM obsługiwanym przez platformę edukacyjną Moodle, quizy (np. krzyżówki), narzędzie typu Hot Potatoes i wiele innych specjalistycznych narzędzi dla konkretnych przedmiotów. Dariusz Nojszewski 44

45 Tworzenie kursów na platformy edukacyjne Tworzenie kursu na platformę edukacyjną to złożony proces. Przyjmuje się, że stworzenie jednej godziny kursu e- learningowego wymaga nakładu pracy w wysokości około 100 osobogodzin. W czasie jego tworzenia dobrze jest stosować podstawowe zasady tworzenia tego typu szkoleń oraz wykorzystywać odpowiednie narzędzia i technologie, w zależności od przygotowywanego materiału. Przy tworzeniu e-learningowych materiałów edukacyjnych warto również stosować omówione poniżej dobre praktyki. Dariusz Nojszewski 45

46 Proces tworzenia kursu e-learningowego Cały cykl procesu tworzenia edukacji interaktywnej można podzielić na następujące etapy: 1.określenie grupy docelowej, w tym: wieku uczniów, ich kompetencji informatycznych do stosowania odpowiednich narzędzi, dostępu do tych narzędzi poza klasą; 2.określenie celu głównego, celów szczegółowych i cząstkowych szkolenia, w tym: podziału całego kursu na moduły i lekcje, celów jakie mają osiągnąć uczniowie na poszczególnych etapach nauki; Dariusz Nojszewski 46

47 Proces tworzenia kursu e-learningowego cd. 3. utworzenie szczegółowego programu kursu; 4. wkomponowanie w treść kursu ćwiczeń samosprawdzających; 5. określenie formy prezentacji multimedialnych oraz wykorzystywanych narzędzi informatycznych dla poszczególnych etapów kursu, pojedynczych lekcji, czy ich fragmentów; 6. przygotowanie testu sprawdzającego wiedzę merytoryczną uczniów z zakresu przeprowadzonego kursu. Dariusz Nojszewski 47

48 Narzędzia do tworzenia kursu Narzędzia do tworzenia kursów obejmują następujące kategorie: - zintegrowane narzędzia edytorskie; - edytory treści multimedialnej; -narzędzia i usługi sieciowe; -narzędzia do pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Dariusz Nojszewski 48

49 Zintegrowane narzędzia edytorskie Pozwalają one na stworzenie kompletnej prezentacji interaktywnej, łącznie z testowaniem wiedzy i umiejętności ucznia. Wykorzystują wiele technologii komputerowych do stworzenia całego, kompletnego kursu obejmującego różnego rodzaju dokumenty, takie jak: tekstowe, grafikę, animację, dźwięk, testy wiedzy itp. Zazwyczaj są to edytory typu WYSIWYG, co ułatwia pracę nawet niedoświadczonemu użytkownikowi. Ze względu na niezbędny nakład pracy przy tworzeniu tego rodzaju oprogramowania większość z nich jest dostępna komercyjnie, ale zazwyczaj posiada również bezpłatną, uproszczoną wersję, umożliwiającą korzystanie z programu bez ponoszenia żadnych kosztów. Dariusz Nojszewski 49

50 Zintegrowane narzędzia edytorskie cd. Do narzędzi z tej kategorii należą m. in. programy: - edytor exe uniwersalne narzędzie, umożliwiające tworzenie różnych zasobów multimedialnych z wykorzystaniem grafiki, filmów, animacji czy dźwięku; - program Xerte darmowy program do tworzenia kursów multimedialnych oraz testów sprawdzających, zgodny z formatem SCORM; - program WBTExpress Free Moodle Edition bezpłatna wersja narzędzia do tworzenia kursów e-learningowych gotowych do umieszczenia na platformie edukacyjnej lub serwerze WWW. Aby korzystać z programu należy się zarejestrować na stronie producenta; Dariusz Nojszewski 50

51 Zintegrowane narzędzia edytorskie cd. - program MS LCDS kolejne narzędzie do tworzenia kursów e-learningowych z wykorzystaniem gotowych szablonów, ułatwiających pracę nad materiałem merytorycznym. Również wymaga rejestracji na stronie producenta; - oprogramowanie CourseLab dostępne w systemie Windows oprogramowanie do tworzenia kursów z bardzo przyjaznym interfejsem użytkownika, nie wymagającym od niego wiedzy technicznej, czy programowania. Umożliwia tworzenie kursów zgodnych z najważniejszymi standardami (SCORM, AICC, HTML). Dostępne jest w języku angielskim, posiada zarówno wersję komercyjną, jak również bezpłatną. Dariusz Nojszewski 51

52 Edytory treści multimedialnej Edytory treści multimedialnej pozwalają na edycję różnych rodzajów dokumentów multimedialnych. Ze względu na ogrom dostępnego oprogramowania podane zostaną jedynie popularne przykłady oprogramowania pozwalającego na edycję multimediów, zarówno komercyjne, jak również bezpłatne. - edytory tekstu, np. OO Writer, MS Word; - edytory prezentacji multimedialnych, np. OO Impress, MS PowerPoint; Dariusz Nojszewski 52

53 Edytory treści multimedialnej cd. - edytory grafiki rastrowej i wektorowej, np. Gimp, IrfanView, Inkscape, Adobe Photoshop; -edytory dźwięku, np. Audacity, systemowy Rejestrator dźwięku, - programy do obróbki filmów, np. Lightworks, VirtualDub, MS Windows MovieMaker; - programy do tworzenia symulacji, np. Wink, CamStudio, Jing; - tworzenie map myśli i schematów, np. Mind Mapps, Dia, MS Visio. Dariusz Nojszewski 53

54 Narzędzia i usługi sieciowe Usługi i narzędzia realizujące podobne zadania dostępne są również online: - programy biurowe, np. Bmdoc, Writeboard, Google Doc, Office 365; - edytory grafiki, np. Pixenate, Neximage, Splashup; - edytory video, np. Jumpcut, Eyespot; - pliki w formacie.pdf, np. PDFOnline, PDFMENOT; - mapy myśli i schematy, np. Cumulate Draw, Gliffy. Oddzielną kategorią są narzędzia do przechowywania i współdzielenia zasobów, robienia kopii zapasowych, wspólnej pracy nad projektami itp.: Dropbox, Edysk.pl, Mozy i wiele innych. Dariusz Nojszewski 54

55 Narzędzia do pomiaru dydaktycznego i ewaluacji Pomiar postępu nauki oraz ewaluacji może być realizowany różnorodnymi narzędziami elektronicznymi, w zależności od przyjętej formy sprawdzającej wiedzę: - testy online, np. narzędzia wbudowane w platformy edukacyjne Moodle, PeLP i inne; -krzyżówki dydaktyczne, np. EclipseCrossword, CrossWord; - ankiety online, np. ankiety-online.pl, ankietka.pl, webankieta.pl; - interaktywne ćwiczenia, np. Hot Potatoes, program ten zawiera kilka modułów do tworzenia różnego rodzaju ćwiczeń: quizów, krzyżówek, testów wyboru, zdań do uzupełnienia i innych ćwiczeń interaktywnych. Dariusz Nojszewski 55

56 Dobre praktyki przy tworzeniu kursów Elementy, które uwzględnia się przy projektowaniu kursów online: - motywowanie ucznia; - poinformowanie, co będzie treścią nauczania; -nawiązanie do wcześniejszej wiedzy; - prezentacja nauczanych treści; -zachęcanie ucznia do własnej aktywności; - dostarczanie informacji pozwalającej na samoocenę postępów w nauce; - ocenianie przebiegu procesu uczenia się; - wspieranie procesu utrwalania oraz poszerzania zdobytej wiedzy i umiejętności. - wspieranie uczących się; Dariusz Nojszewski 56

57 Dobre praktyki przy tworzeniu kursów cd. Ponadto do dobrych praktyk wymienianych w literaturze przedmiotu należą: -wstępne informacje o kursie powinny być dostępne online; - każdy kurs powinien zawierać wstępne szkolenie w zakresie nawigacji iużywania funkcji kursu; - syllabus kursu powinien być udostępniony najpóźniej w trakcie pierwszej lekcji kursu; -materiały prezentowane online powinny być atrakcyjne; - kurs powinien zawierać wiele interesujących odnośników do innych stron internetowych; - kurs powinien być wpełni funkcjonalny; Dariusz Nojszewski 57

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Marcin Korentz SATE SYSTEM ANKIETUJĄCO TESTUJĄCY DLA EDUKACJI praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3)

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXI, NR 3, 2005 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej

E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej Copyright by Instytut Badań nad Demokracją Dariusz Nojszewski 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Katedra Baz Danych Łukasz ANDRZEJOWSKI Numer albumu 5557 Analiza porównawcza metod wizualizacji informacji w szkoleniach e-learningowych Praca magisterska.

Bardziej szczegółowo