WxPython jest platformą pozwalającą tworzyd aplikacje okienkowe nie tylko dla systemu Windows ale i Mac czy Unix.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WxPython jest platformą pozwalającą tworzyd aplikacje okienkowe nie tylko dla systemu Windows ale i Mac czy Unix."

Transkrypt

1 WxPython jest platformą pozwalającą tworzyd aplikacje okienkowe nie tylko dla systemu Windows ale i Mac czy Unix. Instalujemy: 1. Ze strony: wybieramy odpowiednią wersję dla swojego systemu operacyjnego i wersji Pythona. Instalacja WxPython dla Windows 2. Używamy wxpythona przez importowanie tej biblioteki w każdym kodzie źródłowym pytona: Ale od początku:

2 wxpython składa się z 5 podstawowych modułów: Moduł Controls dostarcza wzorców podstawowych komponentów przy tworzeniu aplikacji (tzw. widgetów) np.: button, toolbar, notebook. Nazywamy je popularnie kontrolkami. Moduł Core dostarcza podstawowych klas: Object (matka wszystkich klas), Sizers (layouty widgetów), Events (zdarzenia), oraz klasy elementarnej grafiki jak Prostokąty (Rectangle) czy punkt (Point). GDI (graphics device interface) to zbiór klas pozwalających rysowad na widgetach. Mamy to klasy do manipulacji czcionkami (Font), kolorami (Colours), Brushes, Pens i Images (pędzel, czy obrazy). Misc to zbiór różnego typu klas i funkcji np. do logowania, konfiguracji aplikacji, ustawieo systemowych, wyświetlaniem czy sterowaniem aplikacją. Windows to grupa klas do tworzenia okna: formatek, okien czy całej aplikacji: Scrolled Window, Dialog, Panel czy Frame. Podstawowe Widgety: Widgety górnego poziomu (występuję zależnie od siebie): Kontenery (zawierające inne widgety): Dynamiczne widgety: Statyczne widgety:

3 Inne: Dziedziczenie: Każde okno może reagowad na zdarzenia a więc Button także. Klikając na przycisk (button) wywołujemy zdarzenie: wx.evt_command_button_clicked Aby widget mógł reagowad na zdarzenia musi dziedziczyd własności po klasie wx.evthandler. Krok 1. Pierwszy program Efektem kodu: Będzie okno: Interpretacja kodu: Linia 1: import wx znaczenie: importujemy pakiet WxPython Linia 2: app = wx.app() znaczenie: każdy obiekt wxpython musi mied przynajmniej jeden obiekt typu App

4 Linia 3: frame = wx.frame(none, -1, 'simple.py') znaczenie: obiekty typu wx.frame to typ kontenera, ponieważ nie ma nadrzędnego sobie kontenera bo jest głównym kontenerem aplikacji to wpisujemy None w miejscu odwołania do rodzica. Trzeci argument simple.py oznacza, że w tytule okienka będzie taki wlasnie napis. Linia 4: frame.show() znaczenie: musimy pokazad okno na ekranie Linia 5: app.mainloop() znaczenie: wyświetlanie dzieje się w pętli, dopóki innym zdarzeniem nie przerwiemy wyświetlania okna. Wx.Frame jest typem kontenera który nie zawiera ramek (Frame) czy dialogów (Dialog). Sklada się z paska tytułu, obszarów bocznych i środkowego do umieszczania komponentów. Konstruktor klasy dla wx.frame: Wx.DEFAULT_FRAME_STYLE to zbiór możliwych stylów okna: Wx.MINIMIZE_BOX, wx_maximize_box, wx_resize_border, wx_system_menu, wx.caption, wx_close_box, wx_clip_children. Krok 1a. Mała zmiana Wykonanie kodu: Praktycznie niczym się nie różni, chod w szczegółach się okaże, że nie można tego okna zminimalizowad. Krok 2. Ustalimy teraz rozmiar wyświetlanego okna. Wykonanie kodu: Spowoduje powstanie okna o rozmiarach: 250 x 200 pikseli.

5 Możemy także sterowad pozycją w której okno będzie wyświetlone na ekranie: Np. kod: Wyświetli okno (lewy górny róg okna) w pozycji 800 x 250. Zaś kod: Wyświetli okno dokładnie na środku ekranu. Krok 3: Komunikacja z użytkownikiem. Napiszemy aplikację która tworzy okienko z dwoma przyciskami (button) i polem tekstowym w którym wyświetlana jest aktualna wartośd licznika, którego możemy zmniejszad bądź zwiększad klikając na przyciski + i -.

6 Kod: import wx class LeftPanel(wx.Panel): def init (self, parent, id): wx.panel. init (self, parent, id, style=wx.border_sunken) self.text = wx.statictext(self, -1, '0', (140, 60)) button1 = wx.button(self, -1, '+', (10, 10)) button2 = wx.button(self, -1, '-', (10, 60)) self.bind(wx.evt_button, self.onplus, id=button1.getid()) self.bind(wx.evt_button, self.onminus, id=button2.getid()) def OnPlus(self, event): value = int(self.text.getlabel()) value = value + 1 self.text.setlabel(str(value)) def OnMinus(self, event): value = int(self.text.getlabel()) value = value - 1 self.text.setlabel(str(value)) class Communicate(wx.Frame): def init (self, parent, id, title): wx.frame. init (self, parent, id, title, size=(280, 200)) panel = wx.panel(self, -1) leftpanel = LeftPanel(panel, -1) hbox = wx.boxsizer() hbox.add(leftpanel, 1, wx.expand wx.all, 2) panel.setsizer(hbox) self.centre() self.show(true) app = wx.app() Communicate(None, -1, 'licznik') app.mainloop() Ćwiczenia: Spróbuj dodać jeszcze jeden przycisk, który będzie zerował wartość licznika.

7 Krok 4. Tworzenie Menu Aby dodad menu do naszej aplikacji potrzebujemy 3 elementów: 1. wx.menubar 2. wx.menuitem 3. wx.menu Wykonanie następującego kodu: Kod: import wx class SimpleMenu(wx.Frame): def init (self, parent, id, title): wx.frame. init (self, parent, id, title, size=(250, 150)) menubar = wx.menubar() file = wx.menu() file.append(-1, 'koniec', 'koniec programu') menubar.append(file, '&Plik') self.setmenubar(menubar) self.centre() self.show(true) app = wx.app() SimpleMenu(None, -1, 'proste menu') app.mainloop() To okno: Gdzie póki co nic się nie dzieje. Jeśli chcemy utworzyd cały pasek:

8 Wystarczy napisad następujący kod: Krok 5: obsługa zdarzeo Aby napisad taki program wystarczy użyd kodu: import wx class MenuExample(wx.Frame): def init (self, parent, id, title): wx.frame. init (self, parent, id, title, size=(250, 150)) menubar = wx.menubar() file = wx.menu() quit = wx.menuitem(file, 1, '&Quit\tCtrl+Q') quit.setbitmap(wx.bitmap('icons/exit.png')) file.appenditem(quit) self.bind(wx.evt_menu, self.onquit, id=1) menubar.append(file, '&File') self.setmenubar(menubar) self.centre() self.show(true) def OnQuit(self, event): self.close() app = wx.app() MenuExample(None, -1, '') app.mainloop() Klikając opcję Quit wywołujemy zdarzenie: wx.evt_menu, i wywołujemy metodę o nazwie onquit() która zamyka aplikację:

9 Każda taka opcja w menu (MenuItem) może byd elementem typu: normal item radio item check item np.: self.shst = view.append(id_stat, 'Show statubar', 'Show Statusbar', kind=wx.item_check) Potem sprawdzenie czy opcja jest włączona czy wyłączona def ToggleStatusBar(self, event): if self.shst.ischecked(): self.statusbar.show() else: self.statusbar.hide() Toolbar CreateToolBar(long style=-1, int winid=-1, String name=toolbarnamestr) Krok 6: tworzymy aplikację z menutoolbarem z dwoma przyciskami (2 obrazki): Czego efekt będzie następujący: Krok 7: okno dialogowe. Wykonaniem następującego kodu:

10 Będzie aplikacja: Klikając w przycisk: uruchomi się okno: Wybierając opcję Tak zamykamy aplikację, wybierając Nie wracamy do aplikacji. Krok 8: Okno dialogowe częśd II Czasami chcemy sprawdzid jakie zdarzenia kliknięto X do zamknięcia okienka i zapobiec temu. Chcemy np. zapytad użytkownika wtedy czy na pewno chce zamknąd okno czy jednak nie. Służą do tego okienka dialogowe. Gdy pojawi się okno: I klikniemy: wyświetli się okno z pytaniem

11 Jeśli teraz klinkiemy Tak program się zakooczy (okno się zamknie). Jeśli klikniemy Nie wrócimy do głównego okna. Kod programu który to realizuje wygląda następująco: Linia nr 5: Tutaj mówimy, iż okno główne ma mied obsługę zdarzeo na zamknięcie okna i wtedy jeśli przechwycone zostanie takie zdarzenie ma zostad wykonana funkcja OnClose(). Jej ciało (a więc instrukcje, które mają się wykonad gdy to zdarzenie nastąpi) wygląda następująco: A wiec tworzymy obiekt o nazwie dial. Będzie on oknem typu MessageDialog, z pytaniem w środku okna Jesteś pewien?, z tytułem Pytanie i możliwymi przyciskami: Tak i Nie. Jest tu także zaznaczone, że domyślnie ma byd zaznaczona opcja Nie i że ma byd w takim okienku inkona pytajnika. Aby nie można było się przełączyd na okienko głowne zanim się nie dokona jakiegoś wyboru należy użyd funkcji ShowModal(). Jeśli użyjemy instrukcji: ret = dial.showmodal() to potem będziemy mogli sprawdzid która opcja tak czy nie została wybrana przez użytkownika za pomocą następującego kodu: if ret == wx.id_yes: else: self.destroy() event.veto() To jest równoważne z zapisem:

12 if ret == wx.id_yes: self.destroy() elif ret == wx.id_no: event.veto() Krok 9: Zdarzenia w pythonie Napiszmy aplikację która tworzy okienko i sprawdza pozycję startową okienka, którego lokalizację zmieniamy przeciągając myszą okno z pozycji A do pozycji B. Za każdym razem zostanie wówczas odczytana aktualna pozycja lewego górnego okna programu i wyświetlona na ekranie wartości pozycji na osi X i Y. Aby sprawdzid zmianę lokalizacji komponentu użyjemy zdarzenia wx.moveevent i konkretnie klasy wx.evt_move. Komendą którą zwiążemy jakiś komponent z obsługą zdarzeo i pokażemy funkcję która ma byd wywołana gdy to zdarzenie nastąpi będzie: self.bind(wx.evt_move, self.onmove) Teraz musimy jeszcze wskazad co ma się stad w ciele funkcji OnMove(): def OnMove(self, event): x, y = event.getposition() Efekt: Gdy teraz przesuniemy okno w inne miejsce. Krok 10: Obsługa klawiatury:

13 Reakcja tylko na określony klawisz jest możliwa w pytonie w prosty sposób: 1. Najpierw pobieramy kod klawisza: keycode = event.getkeycode() 2. Sprawdzamy czy klawisz to ten o który nam chodzilo: if keycode == wx.wxk_escape: Jak widad sprawdzenie czy wciśnięto klawisz ESCAPE wykonane jest w następujący sposób: Gdybyśmy teraz chcieli sprawdzid i cos innego zrobid gdy z klawiatury użytkownik wciśnie klawisz np. A lub a wystarczy dodad fragment kodu: Krok 11: Message Dialogi

14 To pozwala stworzyd aplikację: Gdzie klikając na każdy z przycisków: info, error, question czy alert dostajemy inne okienka z komunikatami: Dla info: Dla error : Dla question : I dla alert :

15 Flaga wx.ok wx.cancel wx.yes_no wx.yes_default wx.no_default wx.icon_exclamation wx.icon_error wx.icon_hand wx.icon_information wx.icon_question znaczenie Show OK. button show Cancel button show Yes, No buttons make Yes button the default make No button the default show an alert icon show an error icon same as wx.icon_error show an info icon show a question icon

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne Strona startowa Elementy strony startowej Panel Recent Project -zawiera listę projektów, nad którymi programista

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw.

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw. WINDOWS 7 WINDOWS 7 Windows pierwsze kroki Włączamy i wyłączamy komputer naciskając na obudowie przycisk. Należy go nacisnąć, a nie przytrzymać! Czasem komputer skonfigurowany jest tak, że aby go wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

NoteTaker. Podręcznik Użytkownika

NoteTaker. Podręcznik Użytkownika NoteTaker Podręcznik Użytkownika Niniejsza Instrukcja Obsługi dotyczy zarówno sprzętu jak i oprogramowania. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera: Strona 1 Instrukcja Pióra Jak zainstalować i używać pióro

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1 Wydział Elektryczny Zespół Automatyki (ZTMAiPC) LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do programu NI LabVIEW Express 7.0 Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK 1 Spis treści Wstęp... 3 Instalacja... 4 Użytkowanie... 5 Menu boczne... 8 Klawiatura ekranowa... 9 Mysz ekranowa... 10 Menu skrótów... 14 Ulubione... 15 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Nowy ANT Studio Web 5.0

Nowy ANT Studio Web 5.0 ANT STUDIO WEB 5.0 Pomoc oprogramowania ANT Studio Web 5.0 Nowy ANT Studio Web 5.0 z technologią AJAX Web 2.0 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ NA RYNKU OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA, W KTÓRYM ZBUDUJESZ JAK Z KLOCKÓW APLIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0

LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0 LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka

Bardziej szczegółowo