Kurs L A TEX. Andrzej Kuczyński, Przemysław Barański

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs L A TEX. Andrzej Kuczyński, Przemysław Barański"

Transkrypt

1 Kurs L A TEX 7 października 2008

2 SPIS TREŚCI 1 Plik źródłowy Przetwarzanie Części składowe Komendy Deklaracje i instrukcje Komendy użytkownika Struktura pliku Podział kodu na części Elementy tworzące tekst Jednostki długości Odstępy w tekście Znaki Znaki specjalne Kreski Czcionki Pakiety ustalające rodzaj czcionki Wybór kroju, grubości i odmiany w ramach określonej kolekcji Instrukcje zmieniające rodzaj czcionki Zmiana wielkość Cyfry nautyczne Wykorzystanie dowolnej czcionki z systemu Windows Instrukcje formatujące Akapit Strona Style strony Sposoby wyrównywania teksu Łączenie tekstu w jednej i wielu kolumnach Specjalne instrukcje formatowania tekstu Wyliczanki Odsyłacze

3 SPIS TREŚCI Obroty Skalowanie Przypisy Struktura logiczna tekstu Tekstowe obiekty specjalne Tabele Opis komendy multicolumn Program LaTable Wzory matematyczne Rysunki Instrukcja \includegraphics{} Otoczenie figure Rysunek złożony z wielu części Rysunki oblane tekstem Kolory Korzystanie ze zdefiniowanych kolorów Korzystanie z modeli odniesienia Definicja własnych kolorów Otoczenie kolorujące tło Przykładowe zastosowania

4 ROZDZIAŁ 1 Plik źródłowy 1.1 Przetwarzanie Schemat tradycyjnego i jednocześnie najwygodniejszego sposobu przetwarzania pliku źródłowego przedstawia rysunek 1.1. gsview32 acrobat ps2pdf LATEX dvips acr. dist. *.tex *.dvi *.ps *.pdf Kompilację za pomocą LATEX-a stosujemy gdy: Rysunek 1.1: Schemat kompilacji za pomocą LATEX-a tworzymy grafikę za pomocą komend LATEX-a lub postscript-u (bezpośrednio lub korzystając z pstricks-a), wprowadzamy grafikę w wektorowym formacie *.eps, stosujemy pakiety instrukcji wymagające kompilacji LATEX-em. Przykładowo, przetwarzanie pliku text.tex, według podanego schematu, jest możliwe za pomocą następujących komend, wydawanych z linii poleceń: 1. latex text.tex text.dvi, 2. dvips text.dvi text.ps, 3. ps2pdf text.ps text.pdf.

5 1.2 Części składowe 2 Rysunek 1.2 prezentuje schemat przetwarzania pliku źródłowego za pomocą pdflatex-a. *.tex pdf-latex *.pdf acrobat Rysunek 1.2: Schemat kompilacji za pomocą pdflatex-a Kompilację za pomocą pdflatex-a stosujemy gdy: przetwarzamy dokumenty w formacie *.pdf, wykonujemy prezentację, stosujemy grafikę w formatach *.pdf, *.png, *.jpg, *.mps, tworzymy dokument hipertekstowy. Do przetworzenia pliku text.tex stosujemy polecenie pdflatex text.tex i otrzymujemy plik text.pdf 1.2 Części składowe Komendy Deklaracje i instrukcje W niniejszym opracowaniu terminem instrukcja nazywać będziemy polecenie przetworzenia tekstu z co najmniej jednym obowiązkowym argumentem, wpisywanym w nawiasach klamrowych. Na przykład instrukcja \frame{tekst} powoduje utworzenie ramki wokół słowa text. Dodatkowo instrukcja może posiadać parametry opcjonalne. Są one zapisywane w nawiasach prostokątnych. Istnieje szczególny rodzaj instrukcji, nazywany otoczeniem. Tekst przetwarzany za pomocą otocznia nazwa zapisywany jest między ogranicznikami \begin{nazwa} oraz \end{nazwa}. Przykładowo, do tekstu, który chcemy umieścić w środku kolumny, można zastosować otoczenie center. \begin{center} Tekst centrowany \end{center} Tekst centrowany Deklaracją nazywać będziemy polecenie nie posiadające argumentów. Na przykład deklaracja \bf, użyta w następujący sposób: {\bf tekst}, powoduje napisanie słowa tekst czcionką pogrubioną Komendy użytkownika Możliwości definiowania komend użytkownika stwarza instrukcja \newcommand{\nazwa}[liczarg]{definicja}, w której: \nazwa jest nową nazwą (może zawierać tylko litery), służącą wywołaniu tworzonej komendy, LiczArg ustala liczbę (nie większą niż 9) parametrów formalnych, 1

6 1.2 Części składowe 3 definicja zawiera ciąg poleceń wraz z parametrami formalnymi (oznaczonymi #1, #2,... ), wyznaczających działanie definiowanego polecenia. Wprowadzając następującą definicję polecenia z jednym argumentem \Four{}: \newcommand{\four}[1]{% {\mathcal{f}}\left\{% \raisebox{1em}{} #1\right\}} otrzymujemy możliwość łatwego wypisywania oznaczenia transformacji Fouriere a. Na przykład { } \Four{\sin\omega t} F sinωt. Jeżeli chcemy zmienić działanie istniejącej już komendy stosujemy instrukcję o argumentach takich samych jak w \newcommand. Definicja otoczenia ma postać następującą: przy czym nazwa określa nazwę otoczenia, \renewcommand{\nazwa}[liczarg]{definicja} \newenvironment{nazwa}[liczarg]{instrprzed}}{instrpo} LiczArg ustala liczbę parametrów formalnych, InstrPrzed jest ciągiem poleceń i parametrów formalnych wykonywanych przed kodem umieszczanym w otoczeniu, InstrPo jest ciągiem poleceń wykonywanych po kodzie umieszczanym w otoczeniu. Dla przykładu zdefiniujemy otoczenie znaczki za pomocą następującej instrukcji: \newenvironment{znaczki}[2]{ #1\hfill #2 }{ \hfill $\ast\ast\ast$ }. Zdefiniowane otoczenie zastosujemy w kodzie \begin{znaczki}% {$\diamond\diamond\diamond$}{stary} tekst \end{znaczki} co skutkuje zapisem stary tekst

7 1.2 Części składowe Struktura pliku Kod źródłowy dokumentu składa się z następujących elementów: 1. deklaracji klasy, określającej ogólne zasady formatowania tekstu; 2. preambuły, która zawiera definicje dodatkowych instrukcji i modyfikacje parametrów, stosowane w całym dokumencie; 3. tekstu wraz z instrukcjami formatującymi. Strukturę dokumentu wyznaczają \documentclass[opcje]{klasa} deklaracja klasy }. preambuła \begin{document} \end{document}. } tekst Standardowe klasy dokumentów to book (książki), report (dłuższe opracowania, dysertacje magisterskie i doktorskie... ), article (artykuły, krótkie opracowania... ) oraz letter (listy). Parametry opcjonalne klasy dokumentu przedstawiono w tablicy 1.1. Tablica 1.1: Opcje instrukcji documentclass opcja ustala dopuszczalne wartości wartość domyślna rozmiar czcionki 10pt, 11pt, 12pt 10pt a4paper, a5paper, rozmiar papieru letterpaper, legalpaper, letterpaper executivepaper, b5paper orientacja papieru portrait, landscape portrait numeracja równań leqno 1 z prawej sposób umieszczenia równań fleqn 2 w środku kolumny rodzaj pliku wynikowego draft, final final sposób wydruku oneside, twoside oneside sposób rozpoczynania rozdziału openright, openany openright liczba kolumn onecolumn, twocolumn onecolumn istnienie osobnej strony tytułowej titlepage, notitlepage notitlepage Poniżej zamieszczony zostanie przykład prostego kodu źródłowego dokumentu, w którym zapewniono możliwość stosowania polskich czcionek. \documentclass{article} \usepackage[mex]{polski} % kodowanie: latin2, utf8 lub cp1250 \usepackage[cp1250]{inputenc} \begin{document} Zażółcić gęśl. \end{document} 1 Opcja leqno nakazuje umieszczanie numerów wzorów matematycznych na lewym marginesie. 2 Opcja fleqn powoduje składanie wystawionych wzorów matematycznych z dosunięciem od lewego marginesu.

8 1.2 Części składowe Podział kodu na części Zapis kodu źródłowego dokumentu w wielu plikach umożliwiają instrukcje \input{} oraz \include{} (wraz z dodatkową instrukcją \includeonly{}). Działanie wymienionych instrukcji i miejsce, w którym należy je umieścić, opisano w tablicy 1.2. Tablica 1.2: Dzielenie pliku źródłowego instrukcja wpisać do działanie \input{nazwa} \includeonly{nazwa} \include{nazwa} tekstu preambuły tekstu włącza kod źródłowy, zapisany w pliku nazwa.tex, do tekstu aktualnie przetwarzanego powoduje, że jeżeli plik nazwa.tex, wystąpi w tekście jako argument instrukcji \include{}, to zostanie włączony do kodu przetwarzanego włącza kod źródłowy, zapisany w pliku nazwa.tex, do tekstu przetwarzanego, jeżeli jego nazwa jest argumentem instrukcji \includeonly{} Przykład kodu przetwarzającego tekst, umieszczony w pięciu plikach. \documentclass[a4paper,11pt]{article} \usepackage{latexsym} \usepackage[mex]{polski} \usepackage[cp1250]{inputenc}% ew. utf8 lub cp1250 % Wskazuje, które pliki, włączane instrukcją,,\include{}, mają być przetwarzane. \includeonly{part2.tex,part3.tex} \begin{document} \include{part1.tex} % Nie działa, ponieważ nazwa part1.tex nie występuje % w instrukcji \includeonly{}. \include{part2.tex} % Włącza plik,,part2.tex rozpoczynając od nowej strony. \include{part3.tex} % Włącza plik,,part3.tex rozpoczynając od nowej strony. \input{part4.tex} % Włącza plik,,part4.tex. \input{part5.tex} % Włącza plik,,part5.tex. \end{document}

9 ROZDZIAŁ 2 Elementy tworzące tekst 2.1 Jednostki długości W procesie rozmieszczania tekstu na kartce papieru trzeba określać odległości. W tym celu niezbędne są jednostki długości. Ważniejsze, stosowane w LATEX-u jednostki przedstawiono w tabeli 2.1. Tablica 2.1: Najważniejsze jednostki długości stosowane przy składaniu tekstów typ nazwa ilustracja wielkość 1em aktualna szerokość litery M 1ex aktualna wysokość litery x 1pt punkt typograficzny 1bp punkt typograficzny PostScript 1cc cycero 1pc pica 1mm milimetr 1cm centymetr 1in cal względne bezwzględne Uwaga: W tabeli 2.1 znajdują się jednostki niezależne (np. 1cm) i zależne (np. 1ex) od parametrów przetwarzanego tekstu. Zalecane jest aby, w tworzonym tekście stosować wyłącznie jednostki zależne, ponieważ jego wygląd nie zmieni się, gdy tekst zostanie przeskalowany. Jeżeli użyjemy jednostek niezależnych, zachowanie odpowiedniego wyglądu tekstu wymagać będzie kłopotliwych poprawek. Parametry długości to wielkości ustalające wygląd tekstu. Rozróżniamy sztywne i elastyczne (zmienne w ustalonych granicach zależnie od kontekstu) parametry długości. Najważniejsze sztywne parametry długości, których wartości ustalone są zgodnie z wybraną klasą dokumentu, zawarto w tabeli 2.2. Znaczenie większości z nich przedstawiono na rysunku 3.1, na stronie 26. Sztywne parametry długości, możemy traktować jak jednostki. Możemy je modyfikować za pomocą polecenia \setlenght{nazwa}{wartość}, w którym nazwa określa nazwę modyfikowanego parametru,

10 2.2 Odstępy w tekście 7 Tablica 2.2: Najważniejsze sztywne parametry długości \arraycolsep \fboxsep \linewidth \arrayrulewidth \footheight \listparindent \bibindent \footnotesep \marginparsep \columnsep \footskip \marginparwidth \columnseprule \headheight \oddsidemargin \columnwidth \headsep \paperheight \doublerulesep \labelsep \paperwidth \evensidemargin \labelwidth \rightmargin \fboxrule \leftmargin \tabcolsep \textheight \textwidth \topmargin a wartość podaje nadawaną mu wielkość. Na przykład \setlenght{\columnsep}{10pt}, \setlenght{\mathindent}{1.5\parindent}. Wartości elastycznych parametrów długości ustalamy również za pomocą instrukcji \setlenght{nazwa}{wartość}, przy czym określamy dodatkowo zakres, w jakim może zmieniać się ustalana wielkość. Na przykład parametr \parskip, który określa odległość między akapitami, jest parametrem elastycznym. Ustalenie jego wartości może wyglądać następująco: \setlength{\parskip}{1cm plus4mm minus3mm}. LATEX daje możliwość wprowadzanie własnych parametrów długości. Odpowiednie instrukcje przedstawiono w tabeli 2.3. Tablica 2.3: Instrukcje stosowane przy tworzeniu nowych parametrów długości instrukcja działanie \newlength{nazwa} defniuje nazwę jako wielkość o długości 0pt \setlength{nazwa}{długość} ustawia wartość nazwy na długość \addtolength{nazwa}{długość} dodaje długość do wartości nazwy \settowidth{nazwa}{tekst} ustawia wartość nazwy na długość tekstu \settoheight{nazwa}{tekst} ustawia wartość nazwy na wysokość tekstu \settodepth{nazwa}{tekst} ustawia wartość nazwy na głębokość tekstu 2.2 Odstępy w tekście Odstępy poziome wprowadzamy za pomocą instrukcji \hspace{odległość}, której argument jest złożony z liczby i sztywnego parametru długości, lub jednostki długości (np. 0.13\textwidth), zapisanych bezpośrednio po sobie. Wielkość wstawianego odstępu jest równa iloczynowi liczby i parametru długości. W poniższym przykładzie wprowadzamy odstęp między dwoma wyrazami równy 13% całkowitej szerokości tekstu.

11 2.3 Znaki 8 \fbox{wyraz 1.}$\underbrace{% \hspace{0.13\textwidth} \raisebox{-1em}{}% }_{\textrm{odstęp poziomy}}$ \fbox{wyraz 2.} wyraz 1. } {{ } Odstęp poziomy wyraz 2. Instrukcja nie działa, jeżeli odstęp jest pierwszym elementem nowej linii. Aby wymusić wprowadzenie odstępu na początku linii należy, zastosować instrukcję z gwiazdką (\hspace*{odległość}). Jeżeli zastosujemy polecenia \stretch{n i } (i = 1,2,...,I) jako argumenty I instrukcji \hspace{} umieszczonych w jednym wierszu, w którym niezapisana przestrzeń ma szerokość s to kolejne odstępy h i zostaną wyliczone zostaną ze wzoru: n i h i = s, przy czym i = 1,2,...,I. n 1 + n n I W ten sposób wypełniona zostanie cała linia. Oto przykład zastosowania elastycznego odstępu. \fbox{a}\hspace{\stretch{0.5}} \fbox{b}\hspace{\stretch{0.5}} \fbox{c}\hspace{\stretch{1}} \fbox{d} a b c d Dodatkowe odstępy pionowe niezależne od wstawianych przez LATEX-a automatycznie odległości między akapitami, tytułami i tekstem itp. wprowadzamy za pomocą instrukcji \vspace{odległość}. Argument odległość tworzymy tak samo, jak w przypadku instrukcji \hspace{}, definiującej odstęp w poziomie. Omawiana instrukcja nie wprowadza odstępu, gdy znajdzie się na początku, lub na końcu strony. Aby wymusić przesunięcie w pionie pierwszego na stronie wiersza tekstu, należy zastosować instrukcje z gwiazdką \vspace*{}. Do uzupełniania linii niezapisaną przestrzenią służy komenda \hfill. Jeżeli w jednej linii \hfill wystąpi wielokrotnie, dzieląc fragmenty tekstu, to puste miejsca będą jednakowej szerokości. Deklaracja \vfill wpisuje niezapisaną przestrzeń między linie w pionie. Działa analogicznie do \hfill wypełniając stronę. Poniżej zamieszczono przykład ilustrujący działanie obu komend. one \hfill two \hfill three\\ \vfill ~ \hfill four \hfill ~\\ \vfill five \hfill six \null one two three four five six 2.3 Znaki Znaki specjalne Znaki specjalne wpływają na przetwarzanie dokumentu. Umieszczenie ich w tekście wymaga odpowiedniej deklaracji. Sposób wypisywania do dokumentu znaków specjalnych wyjaśniono w tablicy 2.6.

12 2.3 Znaki 9 Tablica 2.4: Znaki specjalne znak deklaracja pisania znaku działanie znaku w kodzie dokumentu % \% znaki po % stanowią komentarz i nie są przetwarzane $ \$ separacja trybu matematycznego # \# wraz z numerem oznacza argument formalny instrukcji & \& separator w tabelach różnych typów $\backslash$lub \ \textbackslash rozpoczyna nazwy komend ˆ \^{} do potęgi w trybie matematycznym _ \_{} napisz wskaźnik w trybie matematycznym { \{ lewy ogranicznik grupowania występuje łącznie z } } \} prawy ogranicznik grupowania występuje łącznie z { \~{} tworzy niepodzielny na linie odstęp poziomy LATEX pozwala również na poprawne typograficznie zapisanie takich znaków jak minus, dywiz, półpauza, pauza i wielokropek. Zastosowanie wymienionych znaków i sposób ich pisania prezentuje tabela 2.5. Tablica 2.5: Minus, dywiz, półpauza, pauza, wielokropek nazwa znaku komenda znak zastosowanie minus $-$ znak { odejmowania we wzorach matematycznych do łączenia wyrazów wieloczłonowych (np. Kędzierzynłącznik, dywiz - - Koźle) oraz przy przenoszeniu wyrazów { w zapisie zakresów liczbowych, np. str , do wypunktowania półpauza -- pauza --- znak przestankowy wielokropek \ldots... znak przestankowy (zastosowanie kropek daje za małe odstępy) Deklaracje tworzące graficzne symbole TEX-owe: \TeX TEX, \LaTeX LATEX, \LaTeXe LATEX 2ε. Otoczenie verbatim i instrukcja \verb++, działająca tylko w jednym wierszu, dają możliwość umieszczenia w tekście kodu źródłowego LATEX-a. Ogranicznikami działania instrukcji \verb++ mogą być inne znaki, niż zastosowane tutaj plusy. Ważne tylko, by zastosowane znaki nie wystąpiły we

13 2.3 Znaki 10 wprowadzanym do tekstu kodzie. Przykładowo, gdy w pliku źródłowym napiszemy \verb-$2^n$- (ogranicznikami komendy \verb są, w tym przypadku, znaki minus), to w tekście pojawi się zapis $2^n$, a nie symbol 2 n, stanowiący interpretację wprowadzonej komendy. Gdy chcemy zastosować akcent nad literami i oraz j trzeba, znad tych liter usunąć kropkę. Służą do tego instrukcje \i i \j, wstawiające do składu wersje liter i oraz j pozbawione kropek. Oto przykład stosowania akcentów. \fontencoding{ot1}\fontfamily{ppl}% \selectfont H\^otel, na\"\i ve, \\ sm\o rrebr\o d,! \^Se\~norita!,\\ Sch\"onbrunner Schlo\ss{} Stra\ss e Hôtel, naïve, smørrebrød, Ŝeñorita, Schönbrunner Schloß Straße Tabela 2.6 zawiera komendy, które opatrują litery różnymi akcentami oraz polecenia tworzące symbole specjalne. Tablica 2.6: Akcenty i znaki specjalne kod efekt kod efekt kod efekt \ o ó \c o o \k{a} ą \ o \d o o ọ o \o ø \^o \b o ō \O Ø \~o õ \t oo oo \l ł \=o \oe œ \L Ł \.o ȯ \OE Œ \i ı \"o ö \ae æ \j j \u o ŏ \AE Æ! \v o ǒ \aa å? \H o ő \AA Å Kreski Do tworzenia kresek stosujemy polecenie \rule[przesunięcie]{szerokość}{wysokość}, w którym * przesunięcie wskazuje w jakiej odległości (w kierunku pionowym) od linii bazowej danego wiersza będzie rysowana tworzona kreska, * szerokość to wymiar kreski w poziomie, * wysokość to wymiar kreski w pionie. Oto kilka przykładów zastosowania instrukcji \rule \rule[-1em]{1pt}{3em} \rule{10em}{0.5pt} \rule[1em]{15pt}{3em}

14 2.3 Znaki 11 Do rysowania kresek poziomych, o długości równej pozostałej szerokości wolnego miejsca w linii, stosujemy deklarację \hrulefill. Gdy deklarację \hrulefill umieścimy w pustej linii, otrzymujemy kreskę o długości całej, aktualnej szerokości tekstu. \centering kreska na całą szerokość tekstu\\ \hrulefill kreska na całą szerokość tekstu Czcionki Pakiety ustalajace rodzaj czcionki LATEX domyślnie używa czcionek Computer Modern, zaprojektowanych przez Donalda Knutha. Można zmienić typ czcionki, stosowany w dokumencie, wywołując w preambule odpowiedni pakiet za pomocą instrukcji \usepackage{nazwa pakietu}. Użyta czcionka musi być zainstalowana w systemie. Nazwy pakietów z wybranymi czcionkami zamieszczono w tabeli 2.7. Tablica 2.7: Nazwy pakietów z czcionkami pakiet opis pakiet opis ae lucida Lucida bright fonts aecompl luximono A family of monospaced typewriter fonts anttor Antykwa Toruńska punk Donald Knuth s punk font. Metafont avant mathpazo, bm Get palatino in both text and math bera mathptmx Get times in both text and math bookman newcent calligra palatino chancery Quite gothic!! pandora concrete pifont courier times fourier Like utopia and supports txfonts TX fonts math as well helvet universal The universal font. Metafont lmodern Latin Modern utopia Wybór kroju, grubości i odmiany w ramach określonej kolekcji Wybór konkretnych znaków (w ramach ustalonego pakietu, który udostępnia zawsze kolekcję, czyli pewien zbiór czcionek o różnym zastosowaniu) wymaga opisania ich dokładnych właściwości. Cechy czcionek zostały podzielone na trzy grupy: kroje, odmiany i grubości, tak jak pokazano w tabeli 2.8. W tabeli 2.9 przedstawiono różne polecenia zmieniające wygląd czcionek.

15 2.3 Znaki 12 Tablica 2.8: Kroje, serie, odmiany krój seria odmiana deklaracja efekt deklaracja efekt deklaracja efekt \rmfamily test \bfseries test \itshape test \sffamily test \mdseries test \scshape test \ttfamily test \slshape test \upshape test Tablica 2.9: Komendy i deklaracje prawie równoważne cecha nazwa deklaracja 1. instrukcja deklaracja 2. przykład antykwa \rmfamily \textrm{} \rm test bezszeryfowe \sffamily \textsf{} \sf test maszynowe \ttfamily \texttt{} \tt test kursywa \itshape \textit{} \it test kapitaliki \scshape \textsc{} \sc test pochylone \slshape \textsl{} \sl test normalne \upshape \textup{} test krój odmiana grubość pół grube \bfseries \textbf{} \bf test normalnej grubości \mdseries \textmd{} test Dla tekstu można jednocześnie ustalać krój, odmianę i grubość. Na przykład polecenie \textbf{\textsf{\textsl{test}}} daje efekt w postaci test, czyli pogrubionego i pochylonego pisma bezszeryfowego. Do wyróżniania tekstu stosujemy komendy \em lub \emph{}, które wprowadza pismo pochylone. Na przykład polecenie {\em test} powoduje zapis: test. Możemy również tekst podkreślać, stosując konstrukcję \underline{tekst} i obramowywać na dwa sposoby: komendą \frame{}, co daje w efekcie ramkę postaci test oraz poleceniem \fbox{}, które skutkuje zapisem test Instrukcje zmieniajace rodzaj czcionki Zastosowanie instrukcji zmieniających czcionki wymaga dokładniejszego przedstawienia informacji, które muszą zostać podane, by LATEX wybrał właściwe znaki. Pierwszą cechą, jaką musimy określić jest sposób kodowania czcionek, jakie będziemy stosować. W tabeli 2.10 przedstawiono różne systemy kodowania wraz z ich oznaczeniami.

16 2.3 Znaki 13 Tablica 2.10: Układy kodowania fontów stosowane w LATEX-u oznaczenie nazwa czcionka OT1 Old Text 1 układ fontów zastosowany przez Knutha OT2 Old Text 2 układ cyrylicy z Washington University OT3 Old Text 3 układ fontów wsuipa (?) OT4 Old Text 4 układ fontów PL T1 Text 1 europejski układ fontów (Cork) T3 Text 3 IPA znaki fonetyczne T4 Text 4 układ dla języków afrykańskich TS1 Text Symbol 1 dodatkowe symbole tekstowe OML Old Math Letters układ fontu matematycznego wg. Knutha OMS Old Math Symbols układ symboli wg. Knutha OMX Old Math Extensible układ fontu ze znakami rozciągliwymi U Unknown L<xx> kodowanie lokalne Kodowanie lokalne ma na celu uwzględnienie sytuacji, w której mamy do czynienia z tworzonymi przez użytkowników własnymi znakami (np. logo uczelni). Pojęcie czcionki jest w LATEX-u rozumiane szerzej, ponieważ dowolne znaki graficzne mogą być zdefiniowane w systemie i używane tak jak czcionki. Do ustalenia sposobu kodowania wybranej czcionki stosowana jest instrukcja \fontencoding{}. Drugą wymaganą informacją jest zbiór czcionek chcemy zastosować. Oznaczenia kodowe różnych kolekcji czcionek przedstawione zostały w tabeli Tablica 2.11: Oznaczenia kodowe czcionek z różnych kolekcji (font families) oznaczenie nazwa oznaczenie nazwa cmr Computer Modern Roman pbk Bookman cmss Computer Modern Sans bch CharterBT cmtt Computer Modern Typewriter pnc NewCenturySchlbk cmm Computer Modern Math Italic ppl Palatino cmsy Computer Modern Math Symbols pplx Palatino cmex Computer Modern Math Extensions pplj Palatino ptm Adobe Times pzc ZapfChancery phv Adobe Helvetica put Utopia pcr Adobe Courier psy Symbol pag AvantGarde pzd ZapfDingbats Do ustalenia zbioru czcionek (kolekcji), jakie mają być użyte, stosuje się instrukcję \fontfamily{}. Następną cechą, którą należy określić, jest grubość linii, jakimi są kreślone litery (weight). Stosowane są czcionki o różnych grubościach linii, których angielskie nazwy są następujące: hairline, extra light, light book, regular, medium demibold, semibold, bold, extra bold, heavy black, ultra, poster. Do oznaczenia przedstawionych cech stosowane są oznaczenia kodowe przedstawione w tablicy 2.12.

17 2.3 Znaki 14 Tablica 2.12: Oznaczenia kodowe określające różne grubości czcionek (font series ) oznaczenie nazwa oznaczenie nazwa a Thin Hairline l Light b Bold m Medium c Black p Poster d Demi r Regular Roman h Heavy Heavyface s Semibold j ExtraLight u Ultra, UltraBlack k Book x ExtraBold, ExtraBlack Kolejną cechą, która musi zostać określona, jest szerokość znaków. Angielskie nazwy tej właściwości, dla czcionek o różnej szerokości są następujące: ultra compressed, extra condensed, compressed, condensed, narrow regular semiextended, extended, expanded, wide. Do oznaczenia wymienionych cech stosowane sa oznaczenia kodowe przedstawione w tablicy Tablica 2.13: Oznaczenia kodowe określające różne szerokości czcionek oznaczenie nazwa oznaczenie nazwa c Condensed Cond t Thin e Expanded u UltraCompressed n Narrow, Semicondensed v ExtraExpanded more than Expanded, less than Wide o UltraCondensed w Wide p Compressed Compact x Extended Elongated q ExtraCompressed ExtraCondensed y Semiexpanded r Normal Medium Regular (usually omitted) Grubość i szerokość czcionki ustala się jednocześnie za pomocą polecenia \fontseries{}. W następnej kolejności należy wybrać odmianę czcionki. Nazwy różnych odmian i odpowiednie oznaczenia kodowe prezentuje tabela 2.14 Tablica 2.14: Odmiana czcionki (font shape) oznaczenie nazwa n Normal (prosta) it Italic (kursywa) sl Slanted (or oblique ) (pochyła) sc Caps and small caps (kapitaliki) ui Upright italics (kursywa wyprostowana ) ol Outline Odmianę czcionki ustala się za pomocą polecenia \fontshape{}. Do kompletu informacji należy podać jeszcze rozmiar czcionki i wielkość odstępu między wierszami

18 2.3 Znaki 15 (w punktach typograficznych). Czynimy to za pomocą instrukcji \fontsize{size}{baselineskip}. Zazwyczaj przyjmuje się odstęp między wierszami równy 1.2 wielkości czcionki. Polecenia do zmiany stosowanych znaków mają postać: \fontencoding{kodowanie} \fontfamily{kolekcja} \fontseries{grubość i szerokość} \fontshape{odmiana} \fontsize{rozmiar}{odstęp} \selectfont Przykładowy tekst lub w skróconej postaci \usefont{kodowanie}{kolekcja}{grubość i szerokość}{odmiana} Przykładowy tekst Zestawienie dostępnych czcionek w różnych kolekcjach, wraz z dodatkowymi właściwościami, zamieszczono w tabelach 2.15, 2.16, 2.17 i Tablica 2.15: Kolekcje Tablica 2.16: Kolekcje

19 2.3 Znaki 16 Tablica 2.17: Kolekcje Tablica 2.18: Kolekcje \usefont{t1}{cmr}{m}{it} ABCDEFG abcdefg 1234\\ \usefont{t1}{cmr}{m}{ui} ABCDEFG abcdefg 1234 ABCDEFG abcdefg 1234 ABCDEFG abcdefg 1234 \usefont{t1}{phv}{m}{n} ABCDEFG abcdefg 1234\\ \usefont{t1}{phv}{b}{sl} ABCDEFG abcdefg 1234 ABCDEFG abcdefg 1234 ABCDEFG abcdefg 1234

20 2.3 Znaki 17 Tablica 2.19: Dodatkowe kolekcje czcionek Kodowanie Krój (family) Efekt / nazwa czcionki OT1 cmr Computer Modern Roman OT1 cmss Computer Modern Sans U dsss ABCDFGH U yfrak Fraktur U ygoth Gothic U yswab SĚwabisĚe OT1 pag Avant Garde OT1 pbk Bookman OT1 pcr Courier OT1 phv Helvetica OT1 pnc Schoolbook T1 bch ABCDefgh U psy Σψµβολ OT1 ptm Times New Roman OT1 pzc Zapf Chancery U pzd T1 phv ABCDefgh U bbm U euf ABCdefg U cmtt URW Antiqua OT1 ugq URW Grotesk Niektóre dodatkowe rodzaje czcionek o innych krojach wymienione są w tabeli W katalogu: \texmf-dist\doc\fonts znajdują się dodatkowe czcionki wraz z przykładowymi plikami *.tex objaśniającymi jak należy ich używać. Czcionki te są już zainstalowane w systemie Zmiana wielkość W celu zmiany wielkości czcionek możemy zastosować deklaracje przedstawione w tabeli Cyfry nautyczne Szczególnym rodzajem czcionki są cyfry nautyczne (mediewalowe) , zaprojektowane w ten sposób, aby nie odróżniały się wizualnie od zwykłego tekstu (małych liter). Ich kształt wywodzi się z dawnych tradycji drukarskich. Możemy je otrzymać, gdy użyjemy czcionki zawierającej odpowiednie znaki i zastosujemy komendę \oldstylenums{}. Księżycowy Dworek mieści się w pałacyku z 1913 roku. Remont budynku ukończono Zbudowany został wśród czarujących, mazurskich jezior (w okolicy są 4). Kętrzyn - 7 km, Sanktuarium Maryjne - 16 km, lotnisko - 2 km. Księżycowy Dworek mieści się w pałacyku z 1913 roku. Remont budynku ukończono Zbudowany został wśród czarujących, mazurskich jezior (w okolicy są 4). Kętrzyn - 7 km, Sanktuarium Maryjne - 16 km, lotnisko - 2 km.

21 2.3 Znaki 18 Tablica 2.20: Rozmiary czcionek deklaracja efekt opcja 10pt opcja 11pt opcja 12pt \tiny test 5pt 6pt 6pt \scriptsize test 7pt 8pt 8pt \footnotesize test 8pt 9pt 10pt \small test 9pt 10pt 11pt \normalsize test 10pt 11pt 12pt \large test 12pt 12pt 14pt \Large test 14pt 14pt 17pt \LARGE test 17pt 17pt 20pt \huge test 20pt 20pt 25pt \Huge test 25pt 25pt 25pt Wykorzystanie dowolnej czcionki z systemu Windows W LATEX-u możemy wykorzystać dowolną czcionkę *.ttf, pod warunkiem, że przygotujemy opisujące ją pliki w formacie *.mf, umieścimy je we właściwym katalogu i wprowadzimy informacje o nich do bazy danych, zawierającej informacje o zasobach. Etapy tej procedury przedstawione zostaną bardziej szczegółowo. 1. Uruchamiamy program ttf2mf. 2. Wybieramy Font > Choose.... Wybieramy czcionkę oraz jej atrybuty i zatwierdzamy przyciskiem OK, tak jak to pokazano na rysunku Wybieramy Font > Convert Następnie wybieramy nazwę pliku dla czcionki. Liczba znaków na nazwę nie może przekraczać 8 (nie uwzględniając rozszerzenia.mf). 5. W katalogu texmf-dist\fonts\source\public tworzymy katalog o tej samej nazwie co nazwa pliku z czcionką *.mf. 6. Umieszczamy tam plik *.mf z czcionką. 7. Uruchamiamy TeX Live Manager i odświeżamy bazę informacji o zasobach, tak jak to pokazano na rysunku Przed zastosowaniem nowej czcionki definiujemy deklarację, która będzie ją aktywować za pomocą polecenia: \font \zmienczcionke = mojaczcionka, gdzie mojaczcionka to nazwa którą wybraliśmy dla pliku *.mf. Aby zmienić czcionkę wpisujemy deklarację \zmienczcionke. Polecenie zmieni czcionkę do końca bieżącego bloku. Gdy chcemy by zmiana miała charakter lokalny, należy zastosować nawiasy klamrowe jako ograniczniki i wpisać: {\zmienczcionke Przykładowy tekst}.

Podstawy systemu L A TEX część 2

Podstawy systemu L A TEX część 2 Imię Nazwisko Podstawy systemu L A TEX część 2 05.03.2007 Część I Podstawy 1. Podział tekstu 1.1. Podział linii \\ lub \newline łamanie linii bez justowania linebreak łamanie linii z justowaniem \nolinebreak

Bardziej szczegółowo

Spis treści -1. Copyright c 2001 by Marcin Woliński

Spis treści -1. Copyright c 2001 by Marcin Woliński Spis treści -1 Fonty w T E Xu NFSS Stopnie pisma Polecenia odziedziczone z L A T E Xa 2.09 Nowe polecenia L A T E Xa 2ε Opis fontu w NFSS Standardowe układy fontów L A T E Xa 2ε Układy znaków L A T E Xa

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie tekstu oraz tworzenie list w LAT E X

Wyrównywanie tekstu oraz tworzenie list w LAT E X Wyrównywanie tekstu oraz tworzenie list w L A T E X 17 grudnia 2007 Spis treści Rodzaje wyrównań tekstu 1 Rodzaje wyrównań tekstu y 2 3 Trivlist - czyli jednoargumentowa lista 4 y Plan wykładu 1 Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe pakiety i polecenia L A TEXowe

Dodatkowe pakiety i polecenia L A TEXowe Dodatkowe pakiety i polecenia L A TEXowe 3 grudnia 2007 1 Ustawienia strony Do zmian ustawień strony warto użyć pakietu geometry, tj. w preambule wpisujemy: \usepackage[]{geometry} Dostępne opcje pakietu

Bardziej szczegółowo

L A T E X- wprowadzenie

L A T E X- wprowadzenie L A T E X- wprowadzenie Katarzyna Grzelak październik 2009 K.Grzelak (IFD UW) 1 / 36 Najprostszy tekst w L A T E X u Zawartość przykładowego pliku zerowy.tex : \documentclass{article} \begin{document}

Bardziej szczegółowo

Laboratorium L A TEXa nr 4.

Laboratorium L A TEXa nr 4. Laboratorium L A TEXa nr 4. Krzysztof Kłodowski 19 maja 2014 1 Tabele Tabela 1: Prosta tabela. Tabela 2: Również prosta. Tabele w LATEXu tworzy się wewnątrz otoczenia tabular. Jako parametr należy podać

Bardziej szczegółowo

mgr.sty instrukcja obsługi

mgr.sty instrukcja obsługi mgr.sty instrukcja obsługi Adam Ratajczak 15 września 2011 Spis treści 1 Wstęp 1 2 Jak używać? 2 2.1 Instalacja................................. 2 2.2 Opcje klasy dokumentu.......................... 3

Bardziej szczegółowo

Programy użytkowe - ćwiczenia 1

Programy użytkowe - ćwiczenia 1 Programy użytkowe - ćwiczenia 1 1 Zadanie do wykonania Stwórz na pulpicie katalog w formacie ImieStudenta NazwiskoStudenta Ściągnij plik: http://wmii.uwm.edu.pl/ artem/tex/1.tex i zapisz plik do utworzonego

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold ROZPRAWA DOKTORSKA 16 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko Autora 16 pkt TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold PROMOTOR: 14 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko 14 pkt Warszawa, 2010 12 pkt 2 SPIS TREŚCI 16 pkt, bold STRESZCZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU 1. Skopiowanie przykładowego surowego tekstu (format.txt) wybranego rozdziału pracy magisterskiej wraz z tekstem przypisów do niego (w osobnym pliku) na komputery studentów.

Bardziej szczegółowo

Latex język składu dokumentów

Latex język składu dokumentów Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Krzysztof Leśniak Latex język składu dokumentów Praca dyplomowa napisana w Katedrze Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii Wydziału Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Każdy rozdział/podrozdział musi posiadać przynajmniej jeden akapit treści. Niedopuszczalne jest tworzenie tytułu rozdziału którego treść zaczyna się kolejnym podrozdziałem.

Bardziej szczegółowo

Fonty (czcionki) można podzielić na różne grupy ze względu na ich cechy:

Fonty (czcionki) można podzielić na różne grupy ze względu na ich cechy: Fonty Font (czcionka) ma trzy wyróżniające go parametry: - krój odpowiada za wygląd czcionki czyli albo jest taka albo taka. Jedna czcionka ma taki sam krój - odmiana określa grubość linii w literach -

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Spis treści Ogólne zasady edycji tekstu...3 Struktura dokumentu tekstowego...3 Strona...3 Akapit...3 Znak...3 Znaki niedrukowane...4 Twarda spacja, miękki i

Bardziej szczegółowo

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Tutaj logo szkoły Gimnazjum nr 72 ul. Wysoka 8/12 00-155 Warszawa Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Opiekun merytoryczny: Zofia Zatorska Opiekun techniczny: Ewa Kołodziej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Najprostsza konstrukcja, jako klasa należy wybrać szablon: article, report,

Najprostsza konstrukcja, jako klasa należy wybrać szablon: article, report, Dokument w formacie *.tex - klocki LaTeX Najprostsza konstrukcja, jako klasa należy wybrać szablon: article, report, \documentclass {klasa} początek struktury dokumentu % Preambuła (miejsce na definicje,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe komendy i możliwości system składu drukarskiego L A TEX

Podstawowe komendy i możliwości system składu drukarskiego L A TEX Podstawowe komendy i możliwości system składu drukarskiego L A TEX Paweł Woźny Rafał Nowak Wrocław, 7 października 2007 Spis treści Rozdział 2. Podrozdział..................................... 2.. Podpodrozdział...............................

Bardziej szczegółowo

Podstawy edycji tekstu

Podstawy edycji tekstu Podstawy edycji tekstu Edytor tekstu (ang. word processor) to program umożliwiający wprowadzanie, redagowanie, formatowanie oraz drukowanie dokumentów tekstowych. Wyliczmy możliwości dzisiejszych aplikacji

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

L A TEX - bardzo krótkie wprowadzenie

L A TEX - bardzo krótkie wprowadzenie 1 Wstęp L A TEX - bardzo krótkie wprowadzenie (wersja 0.2) Marzena M. Tefelska L A TEXjest systemem umożliwiającym zaawansowane składanie tekstu. Daje możliwość przygotowywania zarówno prostych tekstów,

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

Zofia Walczak. Styczeń 2014. 4. Krok czwarty tworzymy dokument... 3 Preambuła... 4

Zofia Walczak. Styczeń 2014. 4. Krok czwarty tworzymy dokument... 3 Preambuła... 4 Zofia Walczak L A TEX Wprowadzenie Styczeń 2014 Spis treści 1. Krok pierwszy instalacja systemu............................... 1 2. Krok drugi wybieramy edytor................................. 1 3. Krok

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Fonty w dokumenach L A TEXowych

Fonty w dokumenach L A TEXowych Fonty w dokumenach L A TEXowych Marcin Woliński BachoTEX, 1 maja 2008 Dla ustalenia uwagi Zakładamy (na chwilę) następującą preambułę dokumenu: \documentclass{mwart} \usepackage{polski} \usepackage[utf8]{inputenc}

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Bezbolesny wstęp do LATEX

Bezbolesny wstęp do LATEX Bezbolesny wstęp do L A TEX 27 kwietnia 2004 Historia Ciekawe informacje o TEX-ie Czym jest L A TEX? jest doskonałym, darmowym (również wolnym) systemem składu tekstu, służącym między innymi do przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Kaskadowe arkusze stylów (CSS) CSS (Cascading Style Sheets) jest to język opisujący sposób, w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do

Bardziej szczegółowo

Writer wzory matematyczne

Writer wzory matematyczne Writer wzory matematyczne Procesor Writer pracuje zazwyczaj w trybie WYSIWYG, podczas wpisywania wzorów matematycznych nie całkiem. Wzory wpisujemy w oknie edytora wzorów w postaci tekstu. Tekst ten jest

Bardziej szczegółowo

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony I. Formatowanie tekstu i wygląd strony Akapit: ... aby wyrównać tekst do lewego marginesu aby wyrównać tekst do prawego marginesu:

Bardziej szczegółowo

Czcionki. Rodzina czcionki [font-family]

Czcionki. Rodzina czcionki [font-family] Czcionki W tej lekcji nauczysz się o czcionkach i jak nimi manipulować przy pomocy CSS. Omówimy także pewien problem, gdzie wybrana czcionka jest przedstawiana na stronie tylko gdy jest ona zainstalowana

Bardziej szczegółowo

L A TEX i tabelki. Grzegorz Sapijaszko ul. Trzebnicka 6 m. 5, 50 246 Wrocław grzegorz@sapijaszko.net. Pracę zgłosił: Jacek Kmiecik Streszczenie

L A TEX i tabelki. Grzegorz Sapijaszko ul. Trzebnicka 6 m. 5, 50 246 Wrocław grzegorz@sapijaszko.net. Pracę zgłosił: Jacek Kmiecik Streszczenie Grzegorz Sapijaszko ul. Trzebnicka 6 m. 5, 50 246 Wrocław grzegorz@sapijaszko.net Pracę zgłosił: Jacek Kmiecik Streszczenie Tabelki w L A TEX-u... To temat nieśmiertelny. Ilość pytań na liście dyskusyjnej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

Podstawowe znaczniki języka HTML.

Podstawowe znaczniki języka HTML. Podstawowe znaczniki języka HTML. Struktura dokumentu. Sposób użycia i dokumentu. Między nimi umieszczana jest cała treść dokumentu. Sposób użycia Sekcja HEAD zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

Jak napisać prace magisterską w LaTex-u?

Jak napisać prace magisterską w LaTex-u? Jak napisać prace magisterską w LaTex-u? Monika Piekarz 2006 1 Szkielet dokumentu Plikiem źródłowym L A TEX-a jest zwykły plik tekstowy, który można przygotować za pomocą dowolnego edytora tekstu np.:

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

Word ćwiczenia ZADANIE 1

Word ćwiczenia ZADANIE 1 Word ćwiczenia ZADANIE 1 1. Otworzyć nowy dokument i zapisać go pod nazwą tekst.doc 2. Wpisać przedstawiony poniŝej tekst. KaŜda linijka ma stanowić odrębny akapit! To jest ćwiczenie sprawdzające i utrwalające

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad.

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. 2013/2014 Każda praca magisterska składa się z kilku części, które składają

Bardziej szczegółowo

Beamer prezentacja w L A TEX-ie

Beamer prezentacja w L A TEX-ie Beamer prezentacja w L A TEX-ie Paweł Garbacz, Piotr Kulicki, Robert Trypuz Grupa L3 15 grudnia 2009 aweł Garbacz, Piotr Kulicki, Robert Trypuz (L3G) Metodologia prowadzenia badań naukowych 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

INTERSTENO 2013Ghent World championship professional word processing

INTERSTENO 2013Ghent World championship professional word processing UŻYWANY SYSTEM OPERACYJNY UŻYWANA WERSJA EDYTORA TEKSTU COMPETITION ID NUMER IDENTYFIKACYJNY A 1 Instrukcjedlauczestników Otwórz document documenttransport.doc i od razu zapisz go pod nazwą TRANSPORTXXX.DOC

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. Wytyczne do materiałów konferencyjnych

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. Wytyczne do materiałów konferencyjnych XIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Wytyczne do materiałów konferencyjnych Informacje organizacyjne: Referaty zamawiane - objętość do 20 stron Referaty zgłaszane - objętość do 10 stron Prace w formacie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy pracę z L A TEX-em

Rozpoczynamy pracę z L A TEX-em Rozpoczynamy pracę z L A TEX-em materiały pomocnicze do zajęć Wprowadzenie do LATEX-a Zofia Walczak Wydział Matematyki UŁ październik 2006 1. Struktura dokumentu w L A TEX-u Aby dokument tekstowy został

Bardziej szczegółowo

Latex. O LaTeX słów kilka

Latex. O LaTeX słów kilka Latex O LaTeX słów kilka Czym jest LATEX? jest doskonałym, darmowym (również wolnym) systemem składu tekstu, służącym między innymi do przygotowywania dokumentacji oraz publikacji naukowych. LATEX jest

Bardziej szczegółowo

Wybieramy najnowszą wersję I jedziemy ze zwykłą prostą instalacją. I tyle jeśli chodzi o Leda.

Wybieramy najnowszą wersję I jedziemy ze zwykłą prostą instalacją. I tyle jeśli chodzi o Leda. Tryby pracy LATEX-a Podczas pracy LATEX znajduje sie w jednym z trzech trybów: 1. akapitowym, 2. matematycznym,(jak napotka znak $ jednego lub więcej, ewentualnie jak jakiś inny znak przełączy go do środowiska

Bardziej szczegółowo

Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG

Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG Imię i nazwisko autora Abstrakt. Abstrakt artykułu zamieszczanego w materiałach konferencyjnych PLOUG. Abstrakt piszemy stylem Abstract. Styl

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

L A TEX materiały. Zofia Walczak. Spis treści. Styczeń 2014. 1. Krok pierwszy instalacja systemu... 2. 2. Krok drugi wybieramy edytor...

L A TEX materiały. Zofia Walczak. Spis treści. Styczeń 2014. 1. Krok pierwszy instalacja systemu... 2. 2. Krok drugi wybieramy edytor... Zofia Walczak L A TEX materiały Styczeń 2014 Spis treści 1. Krok pierwszy instalacja systemu............................... 2 2. Krok drugi wybieramy edytor................................. 2 3. Krok trzeci

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę?

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do tego format strony i jej układ (w pionie czy w

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. INFORMATION FOR AUTHORS (Tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.)

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. INFORMATION FOR AUTHORS (Tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.) XVII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych 20-24 września 2009r., Krynica INSTRUKCJA DLA AUTORÓW Imię i nazwisko autora(-ów) 1) STRESZCZENIE Niniejsza instrukcja dotyczy sposobu przygotowania

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO PROJEKT INŻYNIERSKI WYKONANY W TU PODAĆ NAZWĘ

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pracy dyplomowej. Spis treści

Wymagania dotyczące pracy dyplomowej. Spis treści Wymagania dotyczące pracy dyplomowej Spis treści I. Wstęp - wymagania ogólne...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1.1. Forma i zawartość pracy... 2 1.2. Dokumenty do złożenia w Dziekanacie... 3 II. Marginesy...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów)

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów) W pracy dyplomowej należy zachować: Styl całego dokumentu: Styl Standardowy: rodzaj czcionki: Times New Roman

Bardziej szczegółowo

LaTeX. Na podstawie: Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX podręcznik z sieci

LaTeX. Na podstawie: Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX podręcznik z sieci LaTeX Na podstawie: Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX podręcznik z sieci dr Magdalena Posiadała-Zezula www.fuw.edu.pl/~mposiada Czym jest LaTeX?! LaTeX jest darmowym systemem składu tekstu,

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np.

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR> Język html to język znaczników inaczej tagów, czyli słów lub skrótów pochodzących z języka angielskiego ujętych w nawiasy ostrokątne , np.. . W większości przypadków spotykamy znaczniki początku (inaczej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Formatowanie wizualne polecenia formatujące tekst

Formatowanie wizualne polecenia formatujące tekst Zofia Walczak Formatowanie wizualne polecenia formatujące tekst Styczeń 2014 Spis treści 1. Rodzaj i grubość czcionki..................................... 1 2. Wielkość czcionki..........................................

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Paweł Kaźmierczak. styczeń 2009

Paweł Kaźmierczak. styczeń 2009 Wstęp Wstawianie i tworzenie grafiki w systemie składu tekstu LaTeX Instytut Matematyki i Informatyki PWSZ Płock styczeń 2009 Wstęp Kilka słów... Dzięki grafice, nasze dokumenty mają atrakcyjniejszą formę.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Beamer prezentacja w L A T E X-ie

Beamer prezentacja w L A T E X-ie Beamer prezentacja w L A T E X-ie Robert Trypuz Grupa L3 12 stycznia 2010 Robert Trypuz (L3G) Metodologia prowadzenia badań naukowych 12 stycznia 2010 1 / 48 Spis treści 1 Struktura prezentacji Strona

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt. pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza

Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt. pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12, pogrubiona Projekt wykonany w Zespole nazwa zespołu

Bardziej szczegółowo

Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS

Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS Cel ćwiczenia: zapoznanie się z pojęciem stylów w dokumentach. Umiejętność stosowania stylów do automatycznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO Wytyczne do materiałów reklamowych

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO Wytyczne do materiałów reklamowych XIV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO 2016 Wytyczne do materiałów reklamowych (zamieszczonych w materiałach konferencyjnych) Informacje organizacyjne: Przygotowane

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości.

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model Box model: Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model: Padding Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji

Bardziej szczegółowo

a po otworzeniu tego okna na dole wybieramy trzecią ikonę z lewej Zarządzanie stylami :

a po otworzeniu tego okna na dole wybieramy trzecią ikonę z lewej Zarządzanie stylami : Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 4 (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Wg wzoru http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw4.pdf Tekst do pracy: http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw4_tekst_do_pracy.docx Część

Bardziej szczegółowo

MS Word ćwiczenia praktyczne

MS Word ćwiczenia praktyczne Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. MS Word ćwiczenia praktyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Tabele i ich możliwości

Rozdział VI. Tabele i ich możliwości Rozdział VI Tabele i ich możliwości 3.6. Tabele i ich możliwości W wielu dokumentach zachodzi konieczność przedstawienia danych w formie tabelarycznej. Dlatego też program OO Writer jest wyposażony w

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo