a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie miasta Ostrzeszów z wyposażeniem w 8 stanowisk komputerowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie miasta Ostrzeszów z wyposażeniem w 8 stanowisk komputerowych."

Transkrypt

1 Ostrzeszów, dn r. PCPR.UE Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w celu ustalenia wartości zamówienia przy realizacji projektu Aktywność naszą szansą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej w przeliczeniu na jedna osobę, na zorganizowanie poniżej wymienionych kursów dokształcających. Prosimy o przedstawienie oferty szkoleniowej wraz z ceną na poszczególne kursy, które mogą Państwo zrealizować: 1. Kurs komputerowy w stopniu podstawowym (45h) dla 8 uczestników; realizacja kursu lipiec 2013r. w układzie poniedziałek piątek w jednym cyklu na miejscu w Ostrzeszowie. a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie miasta Ostrzeszów z wyposażeniem w 8 stanowisk komputerowych. b) Zapewnienie jednego posiłku (w formie lunch) dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwisu kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, ciasto) podczas szkolenia 1raz dziennie; c) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci: kompletu składającego się z notatnika, długopisu, teczki papierowej. d) Wykonawca przygotuje program z zakresu: obsługa komputera, wprowadzenie do systemu Windows, poruszanie się w systemie Windows, dostosowanie środowiska pracy do własnych potrzeb, zapisywanie, usuwanie dokumentów, drukowanieustawianie parametrów wydruku, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, prezentacje, Internet-strony WWW, poczta elektroniczna, komunikatory, urządzenia peryferyjne. e) przygotuje program kursu z wyszczególnieniem celów kursu, planu nauczania określającego tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, wykaz literatury oraz

2 niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposobu sprawdzenia efektów kursu, f) Wykonawca przygotuje harmonogram szkolenia, certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, g) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. h) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Zamawiającym. i) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, j) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą k) Po zakończeni u usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, w przypadku materiałów szkoleniowych listy potwierdzające odbiór materiałów, kopie certyfikatów, informacja o wykonaniu usługi szkoleniowej. l) Wykonawca będzie przechowywał wszystkie oryginalne dokumenty potwierdzające realizację szkolenia do r. m) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Zamawiającym. n) Wykonawca obejmujący wsparciem szkoleniowym uczestników projektu w tym osoby 2. Kurs komputerowy w stopniu średniozaawansowanym (60h) dla 14 uczestników; realizacja kursu lipiec 2013r. w układzie poniedziałek piątek w jednym cyklu na miejscu w Ostrzeszowie.

3 a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie miasta Ostrzeszów z wyposażeniem w 14 stanowisk komputerowych b) Zapewnienie jednego posiłku (w formie lunch) dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwisu kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, ciasto) podczas szkolenia 1raz dziennie; c) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci: kompletu składającego się z notatnika, długopisu, teczki papierowej. d) Wykonawca przygotuje program zakresu: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, prezentacja, programy grafiki komputerowej, Internet, elementy tworzenia stron internetowych, oprogramowanie i nagrywanie płyt, odtwarzacze multimedialne, programy antywirusowe, programy kompresujące dane, skaner, grafika, pamięć masowa. e) przygotuje program kursu z wyszczególnieniem celów kursu, planu nauczania określającego tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposobu sprawdzenia efektów kursu, f) Wykonawca przygotuje harmonogram szkolenia, certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, g) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. h) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Zamawiającym. i) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, j) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą k) Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, w przypadku materiałów szkoleniowych listy potwierdzające odbiór materiałów, kopie certyfikatów, informacja o wykonaniu usługi szkoleniowej.

4 l) Wykonawca będzie przechowywał wszystkie oryginalne dokumenty potwierdzające realizację szkolenia do r. m) Wykonawca obejmujący wsparciem szkoleniowym uczestników projektu w tym osoby 3. Kurs języka angielskiego w stopniu podstawowym (96h) dla 8 uczestników; realizacja kursu wrzesień grudzień 2013r. w układzie dwa razy w tygodniu w poniedziałek i środę po trzy godz. jednorazowo, na miejscu w Ostrzeszowie. a) Zapewnienie sali do przeprowadzenia zajęć teoretycznych wyposażonej w przynajmniej 8 stanowisk - w mieście Ostrzeszów, b) Wykonawca zapewni catering w formie: napoje kawa, herbata, woda mineralna + ciastka suche. c) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci: kompletu składającego się z notatnika, długopisu, teczki papierowej, oraz bazę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne np. książki i inne materiały dydaktyczne; d) Wykonawca przygotuje program z zakresu słownictwa: przedstawianie się, powitania, liczebniki, prośby, kolory, jedzenie i picie, czynności zwyczajowe, praca, podróże, zakupy, rodzina, daty, części ciała, dane osobowe; z zakresu gramatyki: czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, podstawowe czasowniki modalne, konstrukcje zdaniowe, Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimek określony, nieokreślony i zerowy, zaimki osobowe, wskazujące, dzierżawcze, liczebniki główne i porządkowe, stopniowanie przymiotników, przyimki miejsca, czasu i ruchu, spójniki. e) przygotuje program kursu z wyszczególnieniem celów kursu, planu nauczania określającego tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposobu sprawdzenia efektów kursu, f) zobowiązuje się prowadzić listę obecności uczestników ww. kursów /w przypadku nieobecności uczestnika kursu należy niezwłocznie powiadomić pracownika ds. wizytacji szkoleń/.

5 g) zobowiązuje się wydać uczestnikom ww. kursów dokument, potwierdzający udział w kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym. h) dokumentację przeprowadzenia kursu oznakuje stosownymi logotypami, miejsce realizacji kursów oznaczy informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z zastosowaniem stosownych logotypów, których wzór dostarczy Zamawiający przed rozpoczęciem kursów. i) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą j) zapewni kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia. k) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Zamawiającym l) Wykonawca będzie przechowywał wszystkie oryginalne dokumenty potwierdzające realizację szkolenia do r. m) w terminie 7 dni od dnia zakończenia ww. kursu, przekaże do siedziby PCPR następujący komplet dokumentów: oryginał listy obecności uczestników ww. kursu, dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem, potwierdzający udział w ww. kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym, anonimową ankietę oceny kursu dokonaną przez uczestników. n) Wykonawca obejmujący wsparciem szkoleniowym uczestników projektu w tym osoby 4. Kurs obsługi sekretariatu i urządzeń biurowych (80h) dla 10 uczestników; realizacja kursu lipiec sierpień 2013r. w układzie poniedziałek piątek w jednym cyklu na miejscu w Ostrzeszowie. a) Wykonawca zapewni do przeprowadzenia zajęć teoretycznych pomieszczenia wyposażone w urządzenia biurowe niezbędnych do przeprowadzenia kursu w mieście Ostrzeszów,

6 b) zapewni jeden posiłek (w formie lunchu) dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, ciasto) podczas szkolenia 1raz dziennie; c) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci: kompletu składającego się z notatnika, długopisu, teczki papierowej. d) przygotuje program kursu, który będzie obejmował: Profesjonalny sekretariat sekretarka i jej kwalifikacje zawodowe i osobiste, Organizacja czasu pracy, planowanie pracy własnej, dyscyplina pracy, Etykieta biznesowa i jej znaczenie w pracy sekretarki, Wypracowanie i wdrożenie standardów obsługi klienta, Sztuka prowadzenia rozmów w kontakcie bezpośrednim i przez telefon (rozmowy prywatne), Współpraca z szefem, przyjmowanie Klientów oraz gości w gabinecie, Organizacja obiegu korespondencji, dokumentacja biurowa i jej rodzaje, Znaczenie i zasady prawidłowego przechowywania dokumentów oraz ich udostępniania, Zasady redagowania pism urzędowych, Sporządzanie sprawozdań ze spotkań i zebrań, Zadania sekretariatu w zakresie w zakresie ochrony tajemnic prawnie chronionych, obsługa urządzeń biurowych, e) przygotuje program kursu z wyszczególnieniem celów kursu, planu nauczania określającego tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposobu sprawdzenia efektów kursu, f) zobowiązuje się prowadzić listę obecności uczestników ww. kursów /w przypadku nieobecności uczestnika kursu należy niezwłocznie powiadomić pracownika ds. wizytacji szkoleń/. g) zobowiązuje się wydać uczestnikom ww. kursów dokument, potwierdzający udział w kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym. h) dokumentację przeprowadzenia kursu oznakuje stosownymi logotypami, miejsce realizacji kursów oznaczy informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z zastosowaniem stosownych logotypów, których wzór dostarczy Zamawiający przed rozpoczęciem kursów. i) zabezpieczy bazę dydaktyczną. j) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą k) zapewni kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia.

7 l) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Zamawiającym m) Wykonawca będzie przechowywał wszystkie oryginalne dokumenty potwierdzające realizację szkolenia do r. n) w terminie 7 dni od dnia zakończenia ww. kursu, przekaże do siedziby PCPR następujący komplet dokumentów: oryginał listy obecności uczestników ww. kursu, - dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem, potwierdzający udział w ww. kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym, anonimową ankietę oceny kursu dokonaną przez uczestników; o) Wykonawca obejmujący wsparciem szkoleniowym uczestników projektu w tym osoby 5. Kurs opiekun osób starszych z językiem niemieckim i praktyką (210h) dla 10 uczestników, realizacja kursu: lipiec - sierpień 2013 w układzie poniedziałek sobota w jednym cyklu na miejscu w Ostrzeszowie. a) Wykonawca zapewni salę do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i nauki języka w mieście Ostrzeszów, zapewni możliwość przeprowadzenia praktyk w zakresie opieki nad osobami starszymi w instytucjach zajmującymi się opieką nad osobami starszymi, b) zapewni jeden posiłek (w formie lunchu) dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, ciasto) podczasszkolenia 1raz dziennie podczas zajęć teoretycznych. c) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci: kompletu składającego się z notatnika, długopisu, teczki papierowej. d) przygotuje program kursu, który będzie obejmował: 36 godz. teorii z zakresu: rola i zadania opiekuna osób starszych, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna, proces starzenia się organizmu człowieka, postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby, choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów, problemy opieki chorych niepełnosprawnych, pielęgnacja chorych w podeszłym wieku, profilaktyka odleżyn oraz skutków

8 długotrwałego unieruchomienia, aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji, opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci, pierwsza pomoc w geriatrii, wybrane; 74 godz. praktyki; 100 godz. nauki języka niemieckiego; e) przygotuje program kursu z wyszczególnieniem celów kursu, planu nauczania określającego tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposobu sprawdzenia efektów kursu, f) zobowiązuje się prowadzić listę obecności uczestników ww. kursów /w przypadku nieobecności uczestnika kursu należy niezwłocznie powiadomić pracownika ds. wizytacji szkoleń/. g) zobowiązuje się wydać uczestnikom ww. kursów dokument, potwierdzający udział w kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym. h) dokumentację przeprowadzenia kursu oznakuje stosownymi logotypami, miejsce realizacji kursów oznaczy informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z zastosowaniem stosownych logotypów, których wzór dostarczy Zamawiający przed rozpoczęciem kursów. i) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą j) zapewni kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia. k) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Zamawiającym. Wykonawca będzie przechowywał wszystkie oryginalne dokumenty potwierdzające realizację szkolenia do r. l) W terminie 7 dni od dnia zakończenia ww. kursu, przekaże do siedziby PCPR następujący komplet dokumentów: oryginał listy obecności uczestników ww. kursu, dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem, potwierdzający udział w ww. kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym, anonimową ankietę oceny kursu dokonaną przez uczestników

9 m) Wykonawca obejmujący wsparciem szkoleniowym uczestników projektu w tym osoby 6. Kurs podstawowy spawania elektrycznego elektrodą otuloną z cateringiem i badaniami lekarskimi (145h) dla 5 uczestników, realizacja kursu: sierpień - wrzesień 2013 w układzie poniedziałek sobota w jednym cyklu na miejscu w Ostrzeszowie. a) Wykonawca zapewni salę do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w mieście Ostrzeszów, b) zapewni jeden posiłek (w formie lunchu) dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, ciasto) podczas szkolenia 1raz dziennie. c) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci: kompletu składającego się z notatnika, długopisu, teczki papierowej. d) przygotuje program kursu w zakresie: Urządzenia do spawania, osprzęt, techniki spawania, wady w materiale podstawowym, materiały do spawania - spoiwa, bezpieczeństwo pracy, materiały podstawowe stale, cięcia termiczne, przygotowanie elementów do spawania, oznakowanie spoin na rysunkach, pozycje spawania. Przeprowadzi egzamin spawacza według PN En PFW 1.1Bt6 PFML e) Wykonawca zapewni plan nauczania określającego tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposobu sprawdzenia efektów kursu, f) Wykonawca zapewni uczestnikom i uczestniczkom kursu przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich niezbędnych do przeprowadzenia kursu, przedstawi Zamawiającemu zaświadczenie z ich realizacji. g) zobowiązuje się prowadzić listę obecności uczestników ww. kursów /w przypadku nieobecności uczestnika kursu należy niezwłocznie powiadomić pracownika ds. wizytacji szkoleń/. h) zobowiązuje się wydać uczestnikom ww. kursów dokument, potwierdzający udział w kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym.

10 i) dokumentację przeprowadzenia kursu oznakuje stosownymi logotypami, miejsce realizacji kursów oznaczy informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z zastosowaniem stosownych logotypów, których wzór dostarczy Zamawiający przed rozpoczęciem kursów. j) zabezpieczy bazę dydaktyczną. k) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą l) zapewni kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia. m) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Zamawiającym. Wykonawca będzie przechowywał wszystkie oryginalne dokumenty potwierdzające realizację szkolenia do r. n) W terminie 7 dni od dnia zakończenia ww. kursu, przekaże do siedziby PCPR następujący komplet dokumentów: oryginał listy obecności uczestników ww. kursu, o) dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem, potwierdzający udział w ww. kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym, anonimową ankietę oceny kursu dokonaną przez uczestników p) Wykonawca obejmujący wsparciem szkoleniowym uczestników projektu w tym osoby 7. Kurs palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym z obowiązkowymi badaniami lekarskimi (60h) dla 5 uczestników, realizacja kursu: październik 2013 w układzie poniedziałek piątek w jednym cyklu na miejscu w Ostrzeszowie. a) Wykonawca zapewni salę do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w mieście Ostrzeszów,

11 b) zapewni jeden posiłek (w formie lunchu) dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, ciasto) podczas szkolenia 1raz dziennie. c) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci: kompletu składającego się z notatnika, długopisu, teczki papierowej. d) przygotuje program kursu z zakresu: przepisy o dozorze technicznym, organizacja pracy przy urządzeniach cieplnych, obowiązki palacza pieców CO, wybrane wiadomości z techniki cieplnej, armatura i materiały, schemat kotłowni CO, woda w gospodarce cieplnej, kotły parowe i wodne - ogólne wiadomości, eksploatacja kotłów, sieci i instalacje cieplne, przemysłowe urządzenia pary i gorącej wody, paliwa stałe, paliwa ciekłe, aparatura kontrolno pomiarowa, BHP przy urządzeniach cieplnych i na stanowisku palacza CO, ochrona p.poż, ratownictwo medyczne. Przeprowadzi egzamin uprawniający do eksploatacji urządzeń energetycznych - kotły wodne an paliwo stałe. e) Wykonawca zapewni plan nauczania określającego tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposobu sprawdzenia efektów kursu; f) Wykonawca zapewni uczestnikom i uczestniczkom kursu przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich niezbędnych do przeprowadzenia kursu, przedstawi Zamawiającemu zaświadczenie z ich realizacji. g) zobowiązuje się prowadzić listę obecności uczestników ww. kursów /w przypadku nieobecności uczestnika kursu należy niezwłocznie powiadomić pracownika ds. wizytacji szkoleń/. h) zobowiązuje się wydać uczestnikom ww. kursów dokument, potwierdzający udział w kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym. i) dokumentację przeprowadzenia kursu oznakuje stosownymi logotypami. j) miejsce realizacji kursów oznaczy informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z zastosowaniem stosownych logotypów, których wzór dostarczy Zamawiający przed rozpoczęciem kursów. k) zabezpieczy bazę dydaktyczną. l) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą

12 m) zapewni kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia. n) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Zamawiającym. Wykonawca będzie przechowywał wszystkie oryginalne dokumenty potwierdzające realizację szkolenia do r. o) W terminie 7 dni od dnia zakończenia ww. kursu, przekaże do siedziby PCPR następujący komplet dokumentów: oryginał listy obecności uczestników ww. kursu,dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem, potwierdzający udział w ww. kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym, anonimową ankietę oceny kursu dokonaną przez uczestników p) Wykonawca obejmujący wsparciem szkoleniowym uczestników projektu w tym osoby 8. Kurs magazyniera z obsługą programu komputerowego oraz wózków widłowych (110h) dla 10 uczestników, realizacja kursu: wrzesień 2013 w układzie poniedziałek piątek w jednym cyklu na miejscu w Ostrzeszowie. a) Wykonawca zapewni do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych pomieszczenie wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu magazyniera z obsługą programu komputerowego i wózków widłowych tj. wózek jezdniowy, drukarki, komputery) w mieście Ostrzeszów, b) Zapewni jeden posiłek (w formie lunchu) dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, ciasto) podczas szkolenia 1raz dziennie; c) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci: kompletu składającego się z notatnika, długopisu, teczki papierowej. a) przygotuje program kursu obejmujący: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózków, czynności operatora, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, BHP i dozorze technicznym, bezpiecznej wymiany butli, praktyczną naukę jazdy wózkiem jezdniowym, organizację pracy w magazynie, planowanie oraz sterowanie zapasami, obsługę magazynowych systemów informatycznych,

13 (zajęcia teoretyczne: 65 godz., zajęcia praktyczne: 45 godz.) d) przygotuje program kursu z wyszczególnieniem celów kursu, planu nauczania określającego tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposobu sprawdzenia efektów kursu, e) Wykonawca zapewni uczestnikom i uczestniczkom kursu przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich niezbędnych do przeprowadzenia kursu, przedstawi Zamawiającemu zaświadczenie z ich realizacji. f) zobowiązuje się prowadzić listę obecności uczestników ww. kursów /w przypadku nieobecności uczestnika kursu należy niezwłocznie powiadomić pracownika ds. wizytacji szkoleń/. g) zobowiązuje się wydać uczestnikom ww. kursów dokument, potwierdzający udział w kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym. h) dokumentację przeprowadzenia kursu oznakuje stosownymi logotypami, miejsce realizacji kursów oznaczy informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z zastosowaniem stosownych logotypów, których wzór dostarczy Zamawiający przed rozpoczęciem kursów. i) zabezpieczy bazę dydaktyczną. j) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą k) zapewni kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia. l) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Zamawiający m) Wykonawca będzie przechowywał wszystkie oryginalne dokumenty potwierdzające realizację szkolenia do r. n) w terminie 7 dni od dnia zakończenia ww. kursu, przekaże do siedziby PCPR następujący komplet dokumentów: oryginał listy obecności uczestników ww. kursu, dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem, potwierdzający udział w ww. kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym, anonimową ankietę oceny kursu dokonaną przez uczestników.

14 o) Wykonawca obejmujący wsparciem szkoleniowym uczestników projektu w tym osoby 9. Kurs profesjonalny sprzedawca ( 120h) dla 10 uczestników, realizacja kursu: listopadgrudzień 2013r. na miejscu w Ostrzeszowie. b) Wykonawca zapewni do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych pomieszczenie wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu magazyniera (tj. wózek jezdniowy, drukarki, komputery) z obsługą programu komputerowego i wózków widłowych w mieście Ostrzeszów, c) Zapewni jeden posiłek (w formie lunchu) dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, ciasto) podczas szkolenia 1raz dziennie d) przygotuje program kursu obejmujący: obsługa komputera w systemie Microsoft Windows, arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu, obsługa poczty, program operacyjny Subiekt, BHP w jednostce handlowej, organizacja handlu w gospodarce rynkowej, organizacja sprzedaży detalicznej, zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw, obsługa klineta, przepisy fiskalne budowa kasy fiskalnej, fiskalizacja, programowanie,kasowanie danych zmiana danych w kasie fiskalnej, raporty czytające, raporty kasy, raport zerujący, menu kasjera, raport kasjera, obsługa terminalu kart płatniczych. (zajęcia teoretyczne: 43 godz., zajęcia praktyczne: 77godz.) e) przygotuje program kursu z wyszczególnieniem celów kursu, planu nauczania określającego tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposobu sprawdzenia efektów kursu, f) zobowiązuje się prowadzić listę obecności uczestników ww. kursów /w przypadku nieobecności uczestnika kursu należy niezwłocznie powiadomić pracownika ds. wizytacji szkoleń/. g) zobowiązuje się wydać uczestnikom ww. kursów dokument, potwierdzający udział w kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym. h) dokumentację przeprowadzenia kursu oznakuje stosownymi logotypami.

15 i) miejsce realizacji kursów oznaczy informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z zastosowaniem stosownych logotypów, których wzór dostarczy Zamawiający przed rozpoczęciem kursów. j) zabezpieczy bazę dydaktyczną. k) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą l) zapewni kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia. m) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Zamawiający n) Wykonawca będzie przechowywał wszystkie oryginalne dokumenty potwierdzające realizację szkolenia do r. o) w terminie 7 dni od dnia zakończenia ww. kursu, przekaże do siedziby PCPR następujący komplet dokumentów: oryginał listy obecności uczestników ww. kursu, dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem, potwierdzający udział w ww. kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym, anonimową ankietę oceny kursu dokonaną przez uczestników. p) Wykonawca obejmujący wsparciem szkoleniowym uczestników projektu w tym osoby 10. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej I stopnia (16h) dla 67 uczestników (podział na 3 grupy 2x 22 os. x 2 dni, 23os. x 2 dni), realizacja kursu: listopad 2013r. na miejscu w Ostrzeszowie. a) Zapewnienie sprzętu oraz materiału niezbędnego do realizacji kursu. b) Zapewnienie jednego posiłku (w formie lunch) dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwisu kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, ciasto) podczas szkolenia 1raz dziennie;

16 c) Wykonawca przygotuje szczegółowy program oraz harmonogram szkolenia, certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, d) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. e) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Zamawiającym. f) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, g) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą h) Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. i) Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, w przypadku materiałów szkoleniowych listy potwierdzające odbiór materiałów, kopie certyfikatów, informacja o wykonaniu usługi szkoleniowej. j) Wykonawca będzie przechowywał wszystkie oryginalne dokumenty potwierdzające realizację szkolenia do r. k) Wykonawca obejmujący wsparciem szkoleniowym uczestników projektu w tym osoby Część II 1. Warsztaty 6-dniowe dla rodzin zastępczych podczas wyjazdu szkoleniowo integracyjnego, w miejscowości wskazanej przez zamawiającego w województwie Dolnośląskim dla 16 uczestników (w tym 7 rodziców zastępczych oraz 9 dzieci). Realizacja warsztatów: r r. a) Wykonawca przygotuje szczegółowy program oraz harmonogram warsztatów, certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu warsztatów nt.: Moduł I - Łagodzenie skutków doświadczania straty i separacji przez nawiązywanie i podtrzymywanie

17 kontaktów z rodziną i rówieśnikami". (12 godzin lekcyjnych zajęć - dwa dni po 6 godzin). Moduł II - Rodzic zastępczy wobec dziecka z zachowaniami trudnymi ( warsztaty 20 godzin lekcyjnych przez trzy dni tj. 5 godzin zegarowych dziennie). Moduł III - Powiatowy mikrosystem wsparcia rodzin zastępczych"(4 godziny lekcyjne zajęć). b) W trakcie trwania warsztatów dla rodziców zastępczych wykonawca zapewni zajęcia grupowe dla dzieci z elementami terapii pedagogicznej i socjalizacji, których celem jest rozpoznanie potrzeb grupy, pomoc dziecku w budowaniu samoakceptacji i poczucia własnej wartości, akceptacja innych, jak radzić sobie z brakiem akceptacji przez środowisko, sposoby komunikacji wśród rówieśników oraz wyrażanie uczuć. c) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. d) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Zamawiającym. e) Wykonawca wystawi uczestnikom warsztatów zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu warsztatów zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, f) Wykonawca przeprowadzi ewaluację warsztatów dokona ich oceny za pomocą g) Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację z przeprowadzenia warsztatów, na którą złożą się: listy obecności, w przypadku materiałów szkoleniowych listy potwierdzające odbiór materiałów, kopie certyfikatów, informacja o wykonaniu usługi szkoleniowej. h) Wykonawca będzie przechowywał wszystkie oryginalne dokumenty potwierdzające realizację warsztatów do r. i) Wykonawca obejmujący wsparciem szkoleniowym uczestników projektu w tym osoby bezrobotne (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w

18 j) Wykonawca prowadzący warsztaty dla rodziców zastępczych i ich dzieci w statucie prowadzonej działalności ma zapis świadczący o udzielaniu wsparcia na rzecz rodzin zastępczych. Zleceniodawca: Część III a) Zapewnia salę oraz przerwy kawowe podczas realizacji warsztatów b) Nie zapewnia noclegu i wyżywienia dla prelegentów /trenerów. 1. Warsztaty dla osób niepełnosprawnych podczas wyjazdu szkoleniowo rehabilitacyjnego, w miejscowości wskazanej przez zamawiającego w województwie Dolnośląskim dla 25 uczestników. Realizacja warsztatów: r r. z podziałem na dwie grupy po 16 godzin dla każdej. a) Wykonawca przygotuje szczegółowy program oraz harmonogram warsztatów, certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu warsztatów nt.: Autoprezentacji. Zakres tematyczny szkolenia: praktyczne ćwiczenie umiejętności autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i ogólnych umiejętności społecznych, niezbędnych w życiu zawodowym i prywatnym, zagadnienia związane z budowaniem wizerunku, komunikacją z ludźmi, sztuką argumentowania, asertywnością, postawami międzyludzkimi. b) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. c) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Zamawiającym. d) Wykonawca wystawi uczestnikom warsztatów zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu warsztatów zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację warsztatów dokona ich oceny za pomocą f) Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację z przeprowadzenia warsztatów, na którą złożą się: listy obecności, w przypadku materiałów szkoleniowych listy potwierdzające odbiór materiałów, kopie certyfikatów, informacja o wykonaniu usługi szkoleniowej.

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: L.Dz.BCK-0640/6/2012 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo