Wyszukaj w pomocy. Więcej w witrynie Office.com: Pobieranie Obrazy Szablony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyszukaj w pomocy. Więcej w witrynie Office.com: Pobieranie Obrazy Szablony"

Transkrypt

1 Strona 1 z 10 Word 2010 strona główna > Word 2010 Pomoc i instrukcje > Tworzenie dokumentów Wyszukaj w pomocy Więcej w witrynie Office.com: Pobieranie Obrazy Szablony Znajdowanie i zamienianie tekstu za pomocą wyrażeń regularnych (zaawansowane) Wiele zadań znajdowania i zamiany można zautomatyzować za pomocą symboli wieloznacznych, tworząc wyrażenia regularne, które są połączeniami tekstu dosłownego i symboli wieloznacznych. Pokaż wszystko Za pomocą wyrażeń regularnych można na przykład znaleźć i usunąć zduplikowane wiersze w dużej tabeli lub transponować listę imion i nazwisk (zmienić kolejność z imię nazwisko na nazwisko imię ). W tym artykule Terminy Przykład zastosowania Jak działają wyrażenia regularne Symbole wieloznaczne określające elementy, które mają być znajdowane i zamieniane Używanie symboli wieloznacznych do znajdowania i zamieniania tekstu Dostępne symbole wieloznaczne Korzystanie z wyrażeń regularnych Przykład 1. Transpozycja imion i nazwisk rozdzielonych inicjałami drugiego imienia Szczegółowy opis wyrażeń Przykład 2. Transpozycja dat Szczegółowy opis wyrażeń Używanie separatorów list w wyrażeniach regularnych Przykład 3. Dodawanie lub usuwanie kropek w zwrotach grzecznościowych Przykład 4. Znajdowanie zduplikowanych akapitów lub wierszy Więcej przykładów O autorach Terminy Na początek należy zdefiniować kilka terminów: Symbol wieloznaczny to znak, za pomocą którego można przedstawić jeden lub kilka innych znaków. Na przykład gwiazdka (*) zwykle reprezentuje jeden lub kilka znaków, a znak zapytania (?) zwykle reprezentuje pojedynczy znak. W tym przypadku wyrażenie regularne jest połączeniem znaków dosłownych i symboli wieloznacznych służących do znalezienia i zamienienia wzorców tekstu. Tekst dosłowny wskazuje tekst, który musi się znajdować w ciągu docelowym. Symbole wieloznaczne wskazują tekst, który może się zmieniać w ciągu docelowym. POCZĄTEK STRONY Przykład zastosowania

2 Strona 2 z 10 W krokach zawartych w tej sekcji opisano sposób korzystania z wyrażenia regularnego służącego do transpozycji imion i nazwisk. Do uruchamiania wyrażeń regularnych zawsze używa się okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie. Należy także pamiętać, że jeśli wyrażenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami, można nacisnąć klawisze CTRL+Z w celu cofnięcia wprowadzonych zmian, a następnie użyć innego wyrażenia. Aby transponować imiona i nazwiska 1. Uruchom program Word i otwórz nowy, pusty dokument. 2. Skopiuj poniższą tabelę i wklej ją do dokumentu. TOMASZ BOCHENEK Aneta Olecka Joanna Rybka Dominik Dubicki 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Zamień, aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie. 4. Jeśli nie jest widoczne pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych, kliknij przycisk Więcej, a następnie zaznacz to pole wyboru. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, program Word traktuje symbole wieloznaczne jak zwykły tekst. 5. Wpisz poniższe znaki w polu Znajdź. Pamiętaj o wstawieniu spacji między dwoma zestawami nawiasów: (<*>) (<*>) 6. W polu Zamień na wpisz poniższe znaki. Pamiętaj o wstawieniu spacji między przecinkiem i drugim ukośnikiem: \2, \1 7. Zaznacz tabelę, a następnie kliknij przycisk Zamień wszystko. Program Word wykona transpozycję imion i nazwisk oraz rozdzieli je przecinkami w następujący sposób: BOCHENEK, TOMASZ Olecka, Aneta Rybka, Joanna Dubicki, Dominik To zadanie staje się trudniejsze, jeśli między imieniem i nazwiskiem znajduje się inicjał drugiego imienia. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz pierwszy przykład w sekcji Korzystanie z wyrażeń regularnych. POCZĄTEK STRONY Jak działają wyrażenia regularne Należy pamiętać o tym, że treść dokumentu określa większą część (ale nie całość) projektu wyrażeń regularnych. Na przykład we wcześniej użytej przykładowej tabeli każda komórka zawierała dwa wyrazy. Jeśli komórka zawiera dwa wyrazy i inicjał drugiego imienia, należy użyć innego wyrażenia. Poniżej przedstawiono dokładną analizę każdego z wyrażeń: W pierwszym wyrażeniu, (<*>) (<*>): Gwiazdka (*) zwraca wszystkie znaki wyrazu.

3 Strona 3 z 10 Znaki mniejszości i większości (< >) oznaczają początek i koniec każdego wyrazu. Dzięki nim funkcja wyszukiwania zwraca pojedynczy wyraz. Nawiasy i spacja między nimi rozdzielają wyrazy na odrębne grupy: (pierwszy wyraz) (drugi wyraz). Nawiasy wskazują także kolejność interpretacji wyrażenia przez funkcję wyszukiwania. Inaczej mówiąc, wyrażenie oznacza: znajdź oba wyrazy. W drugim wyrażeniu, \2, \1: Ukośnik (\) wraz z liczbami działa jako symbol zastępczy. Ukośnika można także użyć w celu znalezienia innych symboli wieloznacznych. Więcej informacji na ten temat zawiera kolejna sekcja. Przecinek po pierwszym symbolu zastępczym powoduje wstawienie odpowiedniego znaku interpunkcyjnego między transponowanym imieniem i nazwiskiem. Inaczej mówiąc, wyrażenie oznacza: napisz drugi wyraz, dodaj przecinek, napisz pierwszy wyraz. POCZĄTEK STRONY Symbole wieloznaczne określające elementy, które mają być znajdowane i zamieniane Podczas wyszukiwania tekstu można używać symboli wieloznacznych. Można na przykład użyć symbolu zastępczego w postaci gwiazdki (*), aby wyszukać ciąg znaków (wpisanie ciągu s*d umożliwia na przykład znalezienie wyrazów sad i stąd ). UŻYWANIE SYMBOLI WIELOZNACZNYCH DO ZNAJDOWANIA I ZAMIENIANIA TEKSTU 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij strzałkę obok przycisku Znajdź, a następnie kliknij polecenie Znajdowanie zaawansowane. 2. Zaznacz pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych. Jeśli pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych nie jest widoczne, kliknij przycisk Więcej. 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby wybrać symbol wieloznaczny z listy, kliknij przycisk Specjalne, kliknij symbol wieloznaczny, a następnie wpisz resztę tekstu w polu Znajdź. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tabelę Dostępne symbole wieloznaczne. Wpisz symbol wieloznaczny bezpośrednio w polu Znajdź. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tabelę Dostępne symbole wieloznaczne. 4. Jeśli chcesz zamienić element, kliknij kartę Zamień, a następnie wpisz zamiennik danego elementu w polu Zamień na. 5. Kliknij przycisk Znajdź następny, Znajdź wszystkie, Zamień lub Zamień wszystko. Aby anulować trwający proces wyszukiwania, należy nacisnąć klawisz ESC. DOSTĘPNE SYMBOLE WIELOZNACZNE UWAGI

4 Strona 4 z 10 Gdy pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych jest zaznaczone, program Word wyszukuje tylko wystąpienia dokładnie takiego tekstu, jaki został podany. Pola wyboru Uwzględnij wielkość liter oraz Znajdź tylko całe wyrazy są niedostępne (wyszarzone), aby wskazać, że te opcje są automatycznie włączone. Nie można wyłączyć tych opcji. Aby wyszukać znak, który jest zdefiniowany jako symbol wieloznaczny, wpisz przed nim ukośnik odwrotny (\). Aby na przykład znaleźć znak zapytania, wpisz \?. W celu grupowania symboli wieloznacznych i tekstu oraz wskazywania kolejności interpretacji wyrażenia można zastosować nawiasy. Można na przykład wpisać znaki <(ko)*(ek)>, aby wyszukać wyrazy kominek i kołek. Symbol wieloznaczny \n służy do znajdowania wyrażeń i zamieniania ich na inne wyrażenia. Można na przykład wpisać (Jaworski) (Michał) w polu Znajdź i \2 \1 w polu Zamień na. Program Word znajdzie wystąpienie frazy Jaworski Michał i zamieni je na frazę Michał Jaworski. ABY ZNALEŹĆ NALEŻY WPISAĆ PRZYKŁAD Dowolny pojedynczy znak? s?d umożliwia znalezienie wyrazów sad i sód. Dowolny ciąg znaków * s*d umożliwia znalezienie wyrazów sad i spód. Początek wyrazu < <(inter) umożliwia znalezienie wyrazów interesujący i interdyscyplinarny, ale nie sprinter. Koniec wyrazu > (ek)> umożliwia znalezienie wyrazów kominek i dzwonek, ale nie sekcja. Jeden z podanych znaków [ ] l[ie]n umożliwia znalezienie wyrazu lin i len. Dowolny pojedynczy znak z podanego zakresu [-] [t-ż]ona umożliwia znalezienie wyrazów tona i żona. Zakresy muszą być podane w porządku rosnącym. Dowolny pojedynczy znak z wyjątkiem znaków z zakresu podanego w nawiasach Dokładnie n wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia Co najmniej n wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia Od n do m wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia Jedno lub więcej powtórzeń poprzedniego znaku lub wyrażenia [!x-z] {n} {n;} k[!a-b]t umożliwia znalezienie wyrazów kit i kot, ale nie kat ani kąt. ran{2}a umożliwia znalezienie wyrazu ranna, ale nie rana. ran{1;}a umożliwia znalezienie wyrazów ranna i rana. {n;m} 10{1;3} umożliwia znalezienie liczb 10, 100 i umożliwia znalezienie wyrazów ranna i rana. POCZĄTEK STRONY Korzystanie z wyrażeń regularnych W poniższych przykładach przedstawiono kilka sposobów używania symboli wieloznacznych i wyrażeń regularnych w programie Microsoft Word. PRZYKŁAD 1. TRANSPOZYCJA IMION I NAZWISK ROZDZIELONYCH INICJAŁAMI DRUGIEGO IMIENIA W tym przykładzie użyto połączenia symboli wieloznacznych oraz kodów znaków w celu transponowania imion i nazwisk, między którymi znajdują się inicjały drugiego imienia. Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów znaków, zobacz temat Pomocy programu Word Znajdowanie i zamienianie tekstu lub innych danych w plikach programu Word Wykonując te czynności, należy pamiętać o następujących faktach: Aby użyć tego wyrażenia w przypadku imion i nazwisk znajdujących się w tabeli, należy najpierw przekonwertować tę tabelę na tekst. Jeśli tabela zawiera więcej niż jedną kolumnę, należy skopiować kolumnę zawierającą imiona i nazwiska do pustego dokumentu i tam przekonwertować ją na tekst.

5 Strona 5 z 10 Po wykonaniu transpozycji imion i nazwisk należy przekonwertować test z powrotem na tabelę. Następnie można usunąć oryginalną kolumnę i zastąpić ją zmienionymi danymi. Aby przygotować dane przykładowe 1. Jeśli program Word nie jest uruchomiony, uruchom go i utwórz nowy, pusty dokument. 2. Wstaw pustą tabelę do dokumentu. Ta tabela powinna mieć jedną kolumnę i cztery wiersze. 3. Pojedynczo skopiuj następujące imiona i nazwiska i wklej je do pustych komórek tabeli: Jan Maciej Bator Aneta B. Olecka Joanna Z. Rybka Dominik Dubicki Tabela powinna wyglądać następująco: JAN MACIEJ BATOR Aneta B. Olecka Joanna Z. Rybka Dominik Dubicki 4. Zaznacz tabelę i w obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Dane kliknij pozycję Konwertuj na tekst. 5. Jako separator wybierz Znaczniki akapitu, a następnie kliknij przycisk OK. Aby przeprowadzić transpozycję imion i nazwisk z inicjałami 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Zamień, aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie. 2. Zaznacz pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych (jeśli to pole jest niewidoczne, kliknij przycisk Więcej), a następnie wpisz poniższe wyrażenie w polu Znajdź: (*) ([! Należy pamiętać o wstawieniu spacji między dwoma zestawami nawiasów i po wykrzykniku. Działanie znaku oznaczonego kodem ^13 wyjaśniono w następnej sekcji. 3. W polu Zamień na wpisz następujące wyrażenie: \2, \1^p 4. Zaznacz listę imion i nazwisk, a następnie kliknij przycisk Zamień wszystko. Program Word wykona transpozycję imion i nazwisk oraz drugich imion lub ich inicjałów w następujący sposób: Bator, Jan Maciej Olecka, Aneta B. Rybka, Joanna Z. Dubicki, Dominik Aby przekonwertować zmieniony tekst z powrotem na tabelę 1. Zaznacz listę transponowanych imion i nazwisk. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a następnie kliknij polecenie Konwertuj tekst na tabelę. Zostanie otwarte okno dialogowe Konwertowanie tekstu na tabelę. 3. W obszarze Separatory tekstu kliknij pozycję Akapity, a następnie kliknij przycisk OK.

6 Strona 6 z 10 Szczegółowy opis wyrażeń Poniżej przedstawiono analizę działania poszczególnych części wyrażenia, zaczynając od wyrażenia w polu Znajdź. Całe wyrażenie służy do wyszukiwania dwóch grup wzorców: pierwszego imienia i inicjału drugiego imienia (lub pełnego drugiego imienia) oraz nazwiska. Fragment (*) umożliwia znalezienie wszystkich pierwszych imion. Należy zauważyć, że po tym fragmencie znajduje się spacja. Następujący fragment wyrażenia odzwierciedla nazwiska: ([! Wykrzyknik służy do wykluczania znaku podanego w nawiasach kwadratowych. W tym przypadku fragment [! ] oznacza znajdź wszystko oprócz spacji. Ma to na celu usunięcie spacji sprzed nazwiska. służy do znalezienia jednego lub kilku wystąpień poprzedniego znaku, więc jego użycie ma na celu usunięcie wszystkich spacji sprzed nazwiska. Aby określić, w którym miejscu kończy się nazwisko, należy użyć znaku ^13 w celu wyszukania znacznika akapitu na końcu każdego wiersza. Jednak znacznik akapitu nie będzie ponownie użyty, więc należy ująć pozostałą część wyrażenia w nawiasy. Aby sprawdzić działanie tego wyrażenia, należy ponownie skopiować imiona i nazwiska do dokumentu testowego (rozdzielając je znacznikami akapitu), a następnie przeprowadzić wyszukiwanie, wpisując wyrażenie ([! w polu Znajdź. Wyszukiwanie zwróci wszystkie nazwiska. Ponieważ wyszukiwanie jest ponownie rozpoczynane na początku kolejnego wiersza, zostanie użyty symbol wieloznaczny gwiazdki (*) w celu dopasowania całego tekstu od tego punktu do początku kolejnego nazwiska. Ponieważ spacja nie będzie ponownie użyta na początku nazwiska, należy użyć nawiasów w celu wykluczenia jej z dwóch grup: (*) ([! WAŻNE Podczas używania kodu znaku ^13 należy zachować ostrożność. Zwykle do wyszukania znacznika akapitu można użyć kodu znaku ^p. Jednak ten kod nie działa w przypadku wyszukiwania z symbolami wieloznacznymi. Zamiast tego należy użyć kodu zastępczego ^13. Chociaż kod znaku ^p nie działa w przypadku wyszukiwania z symbolami wieloznacznymi, należy go używać w operacjach zamiany z symbolami wieloznacznymi. Dlaczego? Znak ^p zawiera informacje o formatowaniu, a znak ^13 ich nie zawiera. Ponadto do znaku ^13 nie można przypisać informacji o stylu. Błędne użycie kodu ^13 w operacji zamiany może spowodować przekonwertowanie dokumentu na plik, którego nie można formatować. Operacja zamiany (\2 \1) powoduje transpozycję. Znaki \2, w polu Zamień na określają, że najpierw zostanie zapisany wzorzec drugi, a po nim zostanie dopisany przecinek. Znaki \1^p określają, gdzie zostanie zapisany pierwszy wzorzec oraz powodują dopisanie na końcu znacznika akapitu. PRZYKŁAD 2. TRANSPOZYCJA DAT Wyrażenia regularne przedstawione poniżej służą do konwertowania dat z formatu europejskiego na format używany w Stanach Zjednoczonych. Aby transponować daty 1. Skopiuj następującą datę w języku angielskim w formacie europejskim i wklej ją do dokumentu: 28th May 2003 (28 maja 2003). 2. Otwórz okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, a następnie wpisz następujące wyrażenie w polu Znajdź: ([0-9]{1;2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4}) Należy pamiętać o wstawieniu spacji między następującymi nawiasami: 2}) (<[ oraz *>) ([0.

7 Strona 7 z W polu Zamień na wpisz następujące wyrażenie: \3 \1, \4 Należy pamiętać o wstawieniu spacji między zestawami znaków. 4. Kliknij przycisk Zamień wszystko. Funkcja wyszukiwania zamieni datę 28th May, 2003 na zapisaną w formacie May 28, Szczegółowy opis wyrażeń Najpierw opiszemy wyrażenie w polu Znajdź. W tym wyrażeniu datę rozbito na cztery wzorce oznaczone nawiasami. Poszczególne wzorce zawierają składniki potrzebne do zapisania dowolnej daty w formacie użytym w przykładzie. Od lewej do prawej: Zakres cyfr [0-9] określa jednocyfrową liczbę z pierwszego wzorca. Ponieważ data może składać się z dwóch cyfr, należy ustawić możliwość zwrócenia daty jednocyfrowej lub dwucyfrowej: {1;2}. Dlatego pierwszy wzorzec wygląda następująco: ([0-9]{1;2}). Drugi wzorzec zawiera przyrostki liczebników porządkowych. Przyrostki liczebników porządkowych (angielskie) to th, nd, st i rd (np. eight, 8th ósmy; second, 2nd drugi; first, 1st pierwszy; third, 3rd trzeci), więc należy dodać te litery do zakresu [dhnrst]. Przyrostki liczebników porządkowych składają się z dwóch liter, co także należy zaznaczyć: ([dhnrst]{2}). Następnie w wyrażeniu znajduje się spacja, literały oraz symbole wieloznaczne służące do znalezienia nazwy miesiąca. Wszystkie nazwy miesięcy rozpoczynają się od następujących liter: ADFJMNOS. Nie wiadomo, ile liter po pierwszej wielkiej literze ma nazwa miesiąca, więc po pierwszej literze należy umieścić gwiazdkę (*). Ważna jest tylko nazwa miesiąca, więc należy ograniczyć wynik do pojedynczego wyrazu za pomocą znaków większości i mniejszości. Trzeci wzorzec wygląda następująco: (<[ADFJMNOS]*>). Na końcu jest wyszukiwany rok. Używany jest ten sam zakres cyfr, ale tym razem wynik jest ograniczany do czterech cyfr ([0-9]{4}). Należy zauważyć, że w polu Zamień na zapisano tylko trzy z czterech wzorców. Pominięto angielskie przyrostki liczebników porządkowych (np. th ), ponieważ nie występują w formacie używanym w Stanach Zjednoczonych. Aby pozostawić te przyrostki, należy wpisać wyrażenie \3 \1\2, \4 w polu Zamień na. W tym przypadku należy wstawić spację tylko po cyfrze 3 i po przecinku. W dacie miesiąc może być także zapisany przy użyciu liczby, na przykład 28/05/03. W takim przypadku do wyszukania należy użyć następującego wyrażenia: ([0-9]{1;2})/([0-9]{1;2})/([0-9]{2}) Do zamiany tej daty należy użyć następującego wyrażenia: \3/\1/\2 Jeśli data jest zapisana w formacie 28/05/2003, należy użyć cyfry {4} zamiast cyfry {2} w ostatnim wzorcu. Używanie separatorów list w wyrażeniach regularnych W poprzednim przykładzie użyto następującego argumentu w celu znalezienia jednocyfrowych lub dwucyfrowych dat: {1;2}. W tym przypadku dwie wartości są rozdzielone średnikiem. Należy jednak pamiętać, że ustawienia regionalne systemu Windows determinują użycie określonego separatora. Jeśli w ustawieniach regionalnych jako separator listy określono przecinek, należy go używać zamiast średnika. Aby sprawdzić, jakiego separatora listy używa system operacyjny, wykonaj poniższe czynności: Windows 7

8 Strona 8 z 10 Windows Vista Windows XP PRZYKŁAD 3. DODAWANIE LUB USUWANIE KROPEK W ZWROTACH GRZECZNOŚCIOWYCH W niektórych krajach zwroty grzecznościowe i tytuły (dr, mgr itd.) zawierają kropkę, a w niektórych nie. W tym przykładzie wyjaśniono, jak dodać kropkę po tytule lub ją usunąć. Od tego momentu przyjmowane jest założenie, że użytkownik wie, jak używać okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie. To wyrażenie umożliwia znalezienie skrótów dr i mgr, które nie zawierają kropki: <([dm][gr]{1;2})( ) Należy zauważyć, że w wyrażeniu użyto drugiego wzorca zawierającego tylko spację. Spacja znajduje się za tytułem, jeśli nie ma tam kropki. Poniższe wyrażenie służy do dodania kropki: \1.\2 Aby wykonać odwrotną operację, należy wyszukać następujące wyrażenie: <([dm][gr]{1;2}). Wynik wyszukiwania należy zamienić, korzystając z następującego wyrażenia: \1 PRZYKŁAD 4. ZNAJDOWANIE ZDUPLIKOWANYCH AKAPITÓW LUB WIERSZY Przed użyciem tego wyrażenia najlepiej posortować listę w celu umieszczenia zduplikowanych wierszy obok siebie. Należy także usunąć wszystkie znaczniki pustych akapitów. Czasami puste akapity są używane do rozdzielania bloków tekstu: W takim przypadku należy usunąć te akapity w następujący sposób: W celu usunięcia pustych akapitów można użyć dowolnej metody, ale ponieważ ten artykuł jest o wyrażeniach regularnych, poniżej przedstawiono wyrażenie służące do znalezienia dwóch kolejnych znaków akapitu. Należy przeprowadzić wyszukiwanie za pomocą następującego wyrażenia umożliwia powtórzenie operacji znajdowania i zamieniania oraz usunięcie wszystkich pustych wierszy): Wynik należy zastąpić następującym wyrażeniem: ^p Poniżej przedstawiono sposoby zamieniania tekstu. Następujące wyrażenie umożliwia znalezienie dowolnej sekwencji dwóch kolejnych identycznych akapitów: (*^13)\1

9 Strona 9 z 10 To wyrażenie umożliwia także znalezienie większych powtórzonych fragmentów tekstu zakończonych znakiem akapitu. Można na przykład wyszukać to wyrażenie dla następującej listy: Joanna Z. Rybka Wyszukiwanie zwróci cztery pierwsze wiersze i zostanie zatrzymane po zmianie wzorca. Wynik będzie inny w przypadku wyszukania tego wyrażenia na tej liście: Jan Maciej Bator W powyższym przypadku zostaną zwrócone tylko dwa pierwsze akapity. Aby wyszukać większą liczbę identycznych elementów, należy dodać więcej symboli zastępczych. Na przykład poniższe wyrażenie umożliwia znalezienie trzech kolejnych identycznych akapitów: (*^13)\1\1 W tym samym celu można także użyć nawiasów klamrowych. Poniższe przykładowe wyrażenia służą do znalezienia odpowiednio dwóch i trzech identycznych akapitów: (*^13){2} (*^13){3} Istnieje także możliwość wyszukania dwóch lub trzech identycznych akapitów: (*^13){2;3} Istnieje także możliwość wyszukania co najmniej dwóch identycznych akapitów: (*^13){2;} Każde z tych wyrażeń można zamienić na następujący ciąg: \1 Ponadto operację znajdowania i zamieniania można powtarzać w celu zamienienia wszystkich zduplikowanych akapitów w dokumencie, a także można dodać symbol w celu automatycznego powtarzania operacji: Za pomocą tej metody można także zamieniać zduplikowane wiersze w tabeli. Aby to zrobić, należy najpierw usunąć wszystkie scalone komórki, a następnie posortować tabelę w celu umieszczenia zduplikowanych komórek obok siebie. Następnie należy przekonwertować tabelę na tekst. W tym celu w menu Tabela należy wskazać polecenie Konwertuj, a następnie kliknąć pozycję Tabela na tekst, a w przypadku wyświetlenia monitu o ogranicznik należy użyć tabulatora. Po wykonaniu operacji zamieniania należy przekonwertować tekst z powrotem na tabelę. WIĘCEJ PRZYKŁADÓW Aby poznać więcej przykładów dotyczących używania wyrażeń regularnych w programie Word, zobacz artykuł Znajdowanie i zamienianie znaków przy użyciu symboli wieloznacznych w witrynie często zadawanych pytań do specjalistów MVP.

10 Strona 10 z 10 O AUTORACH Ten artykuł zawiera treść utworzoną wcześniej z pomocą Grahama Mayora i Klausa Linke'go, byłych specjalistów MVP (Most Valuable Professional) z dziedziny programu Microsoft Word. Aby uzyskać więcej informacji na temat specjalistów MVP i programu MVP, zobacz witrynę specjalistów MVP firmy Microsoft i witrynę MVPs.org. POCZĄTEK STRONY Zobacz też Excel MVPs Witryna specjalistów MVP firmy Microsoft Znajdowanie i zamienianie znaków przy użyciu symboli wieloznacznych

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word MK(c)

Edytor tekstu Word MK(c) Edytor tekstu Word 2007 1 C Z. 3 W S T A W I A N I E E L E M E N T Ó W Wstawianie symboli 2 Aby wstawić symbol należy przejść na zakładkę Wstawianie i wybrać Symbol Następnie wybrać z okienka dialogowego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika Instrukcja dla użytkownika Spis treści 1. Zakładka Wyrażenia... 3 2. Zakładka Grupy wyrażeń... 5 3. Opcje Skanowania / OCR... 7 4. Rozpoznawanie Danych...

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Elementy formatowania, jakie można ustawiać dla sekcji

Elementy formatowania, jakie można ustawiać dla sekcji Sekcje Za pomocą sekcji można różnicować układ dokumentu pomiędzy stronami lub w obrębie jednej strony. Jest to fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony takie jak

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wykorzystaniem funkcji tekstowych w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU 1. Skopiowanie przykładowego surowego tekstu (format.txt) wybranego rozdziału pracy magisterskiej wraz z tekstem przypisów do niego (w osobnym pliku) na komputery studentów.

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Dzięki tej funkcji można łatwo sprawdzić, w jaki sposób został sformatowany dowolny fragment tekstu. Aby jej użyć, wybierz polecenie naciśnij Shift+F1. Na prawo

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U. M i c r o s o f t

Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U. M i c r o s o f t Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U M i c r o s o f t W o r d Doskonalisz się w zaawansowanych opcjach edytora tekstu. Realizując ćwiczenia, zdobędziesz umiejętność

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji systemów operacyjnych do korzystania z sieci AM_Pracownik

Instrukcja konfiguracji systemów operacyjnych do korzystania z sieci AM_Pracownik AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c in t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 6 38 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a il:

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Nagrywanie Makr. Na karcie Dostosowywanie Wstążki zaznaczamy kartę Deweloper.

Nagrywanie Makr. Na karcie Dostosowywanie Wstążki zaznaczamy kartę Deweloper. Nagrywanie Makr Wiele rozwiązań z wykorzystaniem makr można używać nawet bez znajomości poleceń i struktury języka programowania Visual Basic for Applications. Pozwala na to opcja nagrywania makr, którą

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro)

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro) Tabele_Writer Wstawianie tabeli Na początku dokumentu wpisz tekst Rzym-Lista Wpłat i wciśnij Enter. Następnie naciśnij symbol strzałki przypisanej do ikony Tabela znajdujący się na pasku narzędzi Pracę

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu F O R M U L A R Z E I F O R M A N T Y M S E X C E L Formanty formularza są prostsze w użyciu, gdyż nie wymagają pisania kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA). Aby skorzystać z efektów działania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia podpisów pod aktami dla celów wizualizacji na wydrukach Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow Zawartość Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Edycja szablonu artykułu do czasopisma

Edycja szablonu artykułu do czasopisma Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Edycja szablonu artykułu do czasopisma 2014 Wrocław Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Zmiana tytułu publikacji... 3 2.1. Właściwości zaawansowane dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Rozproszonych

Zakład Systemów Rozproszonych Zakład Systemów Rozproszonych Politechnika Rzeszowska Moduł 5: Wybrane programy użytkowe Edytor Vi Edytor Vi uruchamiany jest w oknie terminala. Przy jego pomocy możemy dokonywać następujących operacji:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem 1. Przygotowanie dokumentu głównego (Tworzenie rozdziałów i podrozdziałów) Otwórz dokument o nazwie Duży tekst.docx znajdujący się na stronie prowadzącego zajęcia.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj. Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie

Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj. Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie 1. Kolumny Office Word umożliwia nam dzielenie tekstu na kolumny. Zaznaczony tekst dzieli się na wskazaną liczbę

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

W otrzymanym pakiecie źródłowym znajdują się pliki do edycji (tsmart i tsmartdoc). Edytuj tłumaczenia w plikach *.tsmart

W otrzymanym pakiecie źródłowym znajdują się pliki do edycji (tsmart i tsmartdoc). Edytuj tłumaczenia w plikach *.tsmart 1. Tłumaczysz szybciej! 2. Tłumaczysz wygodniej! 3. Twoje tłumaczenie jest spójne i kompletne! Dlaczego warto? Start w 3 krokach: 1. Zainstaluj aplikację transmart.system Jak? Pobierz tutaj: http://system.transmart.pl/static/install_transmartsystem.exe),

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ 14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ Makro (inaczej makropolecenie) jest ciągiem poleceń i instrukcji programu MS Word, działającym i uruchamianym podobnie jak pojedyncze polecenie, służące do automatycznego wykonania

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 3 2 I. Style w

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

opracował: Patryk Besler

opracował: Patryk Besler opracował: Patryk Besler Aby poprawnie uzupełnić szachownicę potrzebna nam będzie do tego funkcja Złącz teksty. Pamiętaj o zaznaczeniu odpowiedniej komórki Aby ją wybrać należy przejść do zakładki Formuły.

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2 Wprowadzania liczb Liczby wpisywane w komórce są wartościami stałymi. W Excel'u liczba może zawierać tylko następujące znaki: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ), / $ %. E e Excel ignoruje znaki plus (+) umieszczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW Spis treści 1. Tworzenie oferty... 3 1.1. Składanie oferty pojedynczego oferenta... 3 1.2. Składanie oferty wspólnej... 6 2. Wypełnianie formularza oferty...

Bardziej szczegółowo

Łączenie liczb i tekstu.

Łączenie liczb i tekstu. Łączenie liczb i tekstu. 1 (Pobrane z slow7.pl) Rozpoczynamy od sposobu pierwszego. Mamy arkusz przedstawiony na rysunku poniżej w którym zostały zawarte wypłaty pracowników z wykonanym podsumowaniem.

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem bazy danych. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o przedszkolakach z matury w 2015 roku. Przedszkolaki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ Sekcje W czasie formatowania dokumentu może zaistnieć potrzeba podziału dokumentu na sekcje, czyli mniejsze części, z których każda może być inaczej sformatowana. Jest to konieczne w przypadku, gdy w jakiejś

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. Technologia Informacyjna Lekcja 38-39

Arkusz kalkulacyjny. Technologia Informacyjna Lekcja 38-39 Arkusz kalkulacyjny - budowa - Technologia Informacyjna Lekcja 38-39 39 Kilka słów s w wstępu Do czego słuŝy arkusz kalkulacyjny? Jak jest zbudowany? Czym jest komórka, arkusz, skoroszyt? Czym jest formuła?

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Specjalność: Informatyka Stosowana Rok III Semestr V 1. Logowanie w systemie Unix. Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu

Bardziej szczegółowo