DOKUMENT INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 domino DOKUMENT INFORMACYJNY GRANIT-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM POD ADRESEM: UL. CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO 28, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI sporządzony na potrzeby wprowadzenia sztuk obligacji zabezpieczonych serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na rynek ASO Catalyst prowadzony jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym) oraz BondSpot S.A. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, Poznań Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 15 października 2013 r.

2 Wstęp I. Emitent Firma Siedziba Adres GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostrowiec Świętokrzyski NIP KRS Nr telefonu tel Nr faksu fax Adres internetowy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 28, Ostrowiec Świętokrzyski II. Autoryzowany Doradca Firma Spółki Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Siedziba Adres Poznań ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, Poznań Numer telefonu Numer faksu Adres strony internetowej Adres poczty elektronicznej Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS REGON NIP

3 III. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu objętych Dokumentem Informacyjnym Niniejszym Dokumentem Informacyjnym objętych jest (słownie: osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) sztuki Obligacji zabezpieczonych na okaziciela Serii A o jednostkowej wartości nominalnej 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, wyemitowanych przez spółkę GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3

4 Spis treści WSTĘP 2 SPIS TREŚCI 4 ROZDZIAŁ 1. CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z kształtowaniem się sytuacji makroekonomicznej Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych Ryzyko związane z restrykcjami prawnymi i certyfikacją dostawców Ryzyko związane ze zmianą opłat celnych Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym Emitenta Ryzyko związane ze zdarzeniami losowymi Ryzyko spadku marż handlowych Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z utratą kluczowych dostawców Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane z kosztami transportu bloków oraz płyt granitowych Ryzyko związane z reklamacjami dostarczanych materiałów Ryzyko związane z prowadzeniem działalności poprzez hurtownie Ryzyko związane z płatnościami wekslowymi Ryzyko związane z zastojami produkcyjnymi Ryzyko wzrostu cen granitu Ryzyko związane z prowadzeniem działalności konkurencyjnej przez JP GRANIT Ryzyko związane z zadłużeniem JP GRANIT Czynniki ryzyka związane z Obligacjami, rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem na ASO Catalyst Ryzyko związane z wartością Hipoteki Łącznej Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji na nieruchomościach w części niestanowiących własności Emitenta Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Obligacji do obrotu na ASO Catalyst Ryzyko związane z płynnością obrotu na rynku ASO Catalyst Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu na rynku ASO Catalyst Ryzyko zawieszenia notowań obligacji Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków określonych przepisami prawa Ryzyko braku lub ograniczonej wypłacalności Emitenta w przypadku wcześniejszego wykupu, przedterminowego wykupu lub wykupu Obligacji w Dacie Końcowego Wykupu 26 4

5 1.3.9 Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku likwidacji, upadłości oraz pozbawienia Emitenta możliwości zarządu swoim majątkiem lub prowadzenia działalności Ryzyko wyceny instrumentów finansowych 26 ROZDZIAŁ 2. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Emitent Autoryzowany Doradca 30 ROZDZIAŁ 3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU Cel emisji Wielkość emisji Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia Warunki wykupu W Dniach Wypłaty Raty oraz w Dniu Końcowego Wykupu Przedterminowy Wykup Warunki wypłaty oprocentowania Wysokość i forma zabezpieczenia oraz oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowym, ze wskazaniem instytucji dokonującej tej oceny, oraz odesłanie do szczegółowych warunków ratingu określonych w informacjach dodatkowych Wskazanie oraz szczegółowe opisanie dodatkowych praw z tytułu posiadania dłużnych instrumentów finansowych Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem dłużnymi instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym Zakończenie subskrypcji związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz przydziałem instrumentów finansowych Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Data przydziału instrumentów finansowych Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją Stopa redukcji zapisów na obligacje w poszczególnych transzach Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) 87 5

6 Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta 88 ROZDZIAŁ 4. DANE O EMITENCIE Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z danymi teleadresowymi Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej Czas trwania Emitenta Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Opis historii Emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne Emitenta 95 (1) Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 95 (2) Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a spółką JP GRANIT Sp. z o.o. 96 (3) Pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami lub udziałowcami Emitenta 97 6

7 (4) Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami lub udziałowcami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli to jest istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla Emitenta, w podziale na segmenty działalności Charakterystyka podstawowej działalności Emitenta 98 (1) Struktura przychodów w podziale na produkty oferowane przez Emitenta 99 (2) Dostawcy Emitenta 101 (3) Sieć dystrybucji 101 (4) Klienci Emitenta Rynek Emitenta 104 (1) Wartość rynku 104 (2) Konkurencja 105 (3) Rynek dostaw Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale czasowym i rodzajowym Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w rozdziale 5 Dokumentu Informacyjnego Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących Emitenta Zarząd Emitenta 114 7

8 4.22. Dane o strukturze udziałowców Emitenta, ze wskazaniem wspólników posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników 115 ROZDZIAŁ 5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Miejsce udostępnienia raport półrocznego Emitenta za okres r r Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta 116 ROZDZIAŁ 6. INFORMACJE DODATKOWE Informacje o przyznanych ratingach 154 ROZDZIAŁ 7. ZAŁĄCZNIKI Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta Aktualny tekst jednolity aktu założycielskiego Emitenta oraz treść podjętych uchwał zgromadzenia wspólników w sprawie zmian aktu założycielskiego Spółki nie zarejestrowanych przez sąd Pełna treść Uchwał stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych objętych Dokumentem Informacyjnym Dokument określający warunki emisji dłużnych instrumentów finansowych Operaty szacunkowe nieruchomości stanowiących przedmiot Hipoteki łącznej zabezpieczającej wierzytelności z Obligacji 192 ROZDZIAŁ 8. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW 263 8

9 Rozdział: Czynniki ryzyka Dokument Informacyjny GRANIT COLOR Sp. z o.o. Rozdział 1. Czynniki ryzyka Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Obligacje Emitenta Inwestorzy powinni szczegółowo rozważyć opisane poniżej czynniki ryzyka. Wystąpienie któregokolwiek z poniżej opisanych zdarzeń mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Dodatkowe ryzyka, które obecnie nie są znane Emitentowi, bądź które uważa się za nieistotne, mogą także niekorzystnie wpłynąć na kondycję Emitenta. Inwestorzy powinni więc uwzględnić również ewentualne inne ryzyka nie wskazane poniżej. Działalność Emitenta, jego sytuacja finansowa oraz wyniki finansowe mogą podlegać negatywnym zmianom w wyniku zaistnienia czynników ryzyka nie przedstawionych poniżej, a wiążących się z działalnością oraz otoczeniem, w którym Emitent prowadzi działalność. Inwestorzy powinni uwzględnić możliwość wystąpienia także takich ryzyk. Kolejność, w jakiej przedstawione zostały poniższe czynniki ryzyka, nie jest wskazówką, co do ich istotności, prawdopodobieństwa ich wystąpienia lub ich potencjalnego wpływu na działalność Emitenta Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z kształtowaniem się sytuacji makroekonomicznej Funkcjonowanie Emitenta jest uzależnione od warunków makroekonomicznych, jakie panują na rodzimym rynku. Na efektywność oraz rentowność działalności Emitenta mają wpływ między innymi: tempo wzrostu gospodarczego, dochody gospodarstw domowych, polityka fiskalna i pieniężna państwa, stopa inflacji i poziom stóp procentowych oraz szeroko pojęta opieka socjalna państwa. Istnieje ryzyko, że w przypadku wystąpienia negatywnych warunków gospodarczych w Polsce, zmianie może ulec popyt na produkty oferowane przez Emitenta, a w konsekwencji może nastąpić pogorszenie jego sytuacji finansowej oraz utrudnienia w realizacji założonej strategii rozwoju. Warto jednak podkreślić fakt, iż branża Emitenta jest wysoce odporna na dekoniunkturę gospodarczą. W Polsce w dalszym ciągu występuje silna tradycja stawiania nagrobków zmarłym, na którą w bardzo niewielkim stopniu wpływa sytuacja makroekonomiczna kraju Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych Ze względu na fakt, że większość materiałów Emitent pozyskuje od dostawców zagranicznych, duże znaczenie dla Spółki mają różnice kursowe. Największe ryzyko ciąży na kamieniach wolno rotujących. W pierwszym roku działalności Spółka nie dokonywała zakupu towarów bezpośrednio u producentów, lecz za pośrednictwem powiązanej osobowo z Emitentem spółki JP GRANIT Sp. z o.o., stąd różnice kursowe nie wpłynęły na jej wyniki finansowe. Główne waluty w jakich JP GRANIT zawierała transakcje z dostawcami to euro, dolary amerykańskie 9

10 oraz korony szwedzkie. Różnice kursowe JP GRANIT stanowiły odpowiednio -0,11% wartości dostaw w tych walutach w 2012 r, a w 2011 r. -1,2% wartości dostaw. W przyszłości zakłada się, że Emitent będzie dokonywał bezpośrednio zakupów towarów u producentów, co będzie wiązało się z ponoszeniem przez Emitenta ryzyka kursów walutowych. Pozycja Spółki oraz charakterystyka rynku umożliwiają jednak przerzucenie różnic kursowych na ostatecznych klientów, co jest praktyką powszechnie stosowaną przez konkurentów Emitenta. W związku z tym oraz małą skutecznością instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym Emitent nie planuje ich stosowania. W okresie do dnia wykupu Obligacji Emitent nie planuje zabezpieczania pozycji walutowej Ryzyko związane z restrykcjami prawnymi i certyfikacją dostawców Obecnie w Polsce restrykcjom prawnym i certyfikowaniu podlega jedynie granit budowlany. W wybranych krajach Unii Europejskiej granit kamieniarski musi posiadać pewne zaświadczenia. W Niemczech kamień musi pochodzić od dostawcy posiadającego certyfikat poświadczający, że wydobycie surowca odbywa się bez udziału dzieci, oraz łamania praw pracowniczych. O ile obecnie polskie prawo nie przewiduje wprowadzenia podobnych regulacji, Emitent nie jest w stanie zapewnić, że taki stan utrzyma się w dłuższym okresie. Emitent wskazuje, że ewentualne wprowadzenie w Polsce konieczności udokumentowania pochodzenia granitu kamieniarskiego nie powinno w istotny sposób wpłynąć na sytuację ekonomiczną Spółki Ryzyko związane ze zmianą opłat celnych W przypadku firm importujących materiał z zagranicy opłaty celne odgrywają znaczącą rolę, zarówno w ustalaniu cen sprzedaży, jak i ustalaniu modelu działalności. O ile we wcześniejszych latach nie zanotowano znaczącego wpływu opłat celnych na rynek kamieniarski, Emitent nie jest w stanie zagwarantować kontynuacji takiego stanu rzeczy. Największe znaczenie będzie miała polityka państwa dotycząca eksportu surowców kopalnych w RPA, skąd pochodzą główni dostawcy granitu Emitenta. W celu ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu opłat celnych na sytuację finansową Spółki, Emitent na bieżąco monitoruje przepisy prawne Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym Emitenta W każdej branży istnieje ryzyko wzrostu siły przetargowej konkurencji, które może mieć negatywny wpływ na działalność analizowanego podmiotu. W branży nagrobkowych płyt granitowych dominują małe przedsiębiorstwa. Na tym tle Emitent wyraźnie się wyróżnia, mając dostęp do największej na rynku sieci 29 hurtowni. Najważniejszymi obszarami konkurencji na rynku są dostępność oraz jakość kamienia; cena odgrywa drugorzędne znaczenie. Dzięki rozwiniętej sieci hurtowni i największej skali działalności, Spółka ma zdecydowaną przewagę nad konkurentami pod względem dostępności granitu. Możliwość oferowania najlepszej jakości kamienia zależy od ilości bloków zakupionych u danego dostawcy oraz od terminów płatności - 10

11 krótkie terminy zapłaty gwarantują dostęp do lepszego towaru. Spółka od lat utrzymuje bardzo dobre kontakty z zagranicznymi dostawcami oraz jako jedna z nielicznych polskich firm zakupuje granit bezpośrednio u producentów. Dzięki środkom pozyskanym z emisji Obligacji, przewaga konkurencyjna Emitenta w tym zakresie ulegnie dalszemu zwiększeniu. Ponadto korzystanie z potencjału produkcyjnego JP GRANIT umożliwia Emitentowi uzyskanie płyt o najlepszej jakości wykonania. Ze względu na duże bariery wejścia, Emitent widzi ograniczone możliwości, aby na rynku w krótkim czasie pojawił się duży podmiot zagrażający pozycji Emitenta. Główne bariery wejścia na rynek, obok doświadczenia, wiążą się z nakładami na rozwój sieci dystrybucji. Stworzenie bogatej i konkurencyjnej oferty dostępnych płyt granitowych dla kamieniarzy wymaga poniesienia dużych nakładów kapitałowych. Nie można wykluczyć, iż konkurenci działający w Polsce będą dążyć do konsolidacji, by zwiększyć swój udział w rynku, stanowiąc siłę zakupową, porównywalną do Emitenta. Dodatkowo istnieje ryzyko, że podmioty działające zagranicą zdecydują się na ekspansję terytorialną na obszarze Polski, będą w stanie przełamać bariery wejścia i zagrozić pozycji Emitenta. Z racji opisanych przyczyn, Zarząd Emitenta nie uważa ryzyka związanego z konkurencją za istotne Ryzyko związane ze zdarzeniami losowymi Ze względu na konieczność utrzymywania wysokiego stanu zapasów oraz dostawy granitu na bardzo duże odległości, zdarzenia losowe mogą mieć znaczny wpływ na sytuację Emitenta. Utrata części dostaw może wpłynąć niekorzystnie na dostępność granitu w punktach handlowych Spółki, co czasowo może osłabić jej pozycję na rynku. Towary zgromadzone w hurtowniach są ubezpieczane przez partnera prowadzącego daną hurtownię i to on ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki zdarzeń losowych. Dodatkowo wszystkie transporty granitu są ubezpieczone, co znacznie zmniejsza ryzyko wpływu niekorzystnych zdarzeń losowych na sytuację finansową Emitenta Ryzyko spadku marż handlowych Rynek granitowych płyt nagrobkowych charakteryzuje się niskimi marżami uzyskiwanymi przez działające na nim przedsiębiorstwa. Cena zakupu granitu poddawanego obróbce jest ściśle uzależniona od wielkości składanego zamówienia. Emitent jest jedynym z nielicznych podmiotów w Polsce, który jest wstanie składać na tyle duże zamówienia, aby uzyskać korzystne rabaty. Większość konkurencyjnych przedsiębiorstw jest zmuszona do zakupu bloków u importerów, przez co ponoszą większe koszty i w efekcie nie mają możliwości obniżenia cen sprzedaży. W przypadku pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie istnieje ryzyko utraty części lub całości rabatów przez Spółkę, przez co może nastąpić spadek rentowności prowadzonej przez Emitenta działalności 11

12 1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z utratą kluczowych dostawców Ze względu na nieatrakcyjne walory estetyczne polskich granitów oraz ich niewielką ilość, Spółka sprzedaje towary importowane lub produkty wytworzone na bazie importowanych materiałów (bloków granitowych). Głównymi dostawcami są producenci bloków granitowych, tj. kopalnie granitu, z RPA, Indii, Skandynawii, Chin, Włoch oraz Hiszpanii. Konkurenci Spółki, ze względu na znacznie mniejszą od Emitenta skalę prowadzonej działalności, zmuszeni są nabywać granit w porcie w Polsce od pośredników, co wiąże się z wyższymi cenami i ograniczoną ofertą. Utrata strategicznych, z punktu widzenia działalności Emitenta, źródeł zaopatrzenia w granit, znacznie osłabiłaby pozycję Spółki na rynku, oraz spowodowała wzrost kosztów pozyskania surowców. Głównymi uwarunkowaniami mającymi wpływ na chęć współpracy dostawców z Emitentem są wolumeny zamówienia i warunki płatności. Im więcej granitu Emitent będzie w stanie sprowadzać oraz im szybciej będzie w stanie zapłacić za dostarczony towar, tym atrakcyjniejszym będzie partnerem dla producentów. Realizacja Celu Emisji w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia ryzyka utraty dostawców, przez zwiększenie kapitału obrotowego, jakim będzie dysponowała Spółka. Dodatkowo właściciel Spółki, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, dzięki długoletniej współpracy z dostawcami posiada renomę sprawdzonego i solidnego kontrahenta Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Działalność Emitenta charakteryzuje się silną sezonowością, w której można wyróżnić dwa kluczowe okresy. Okres od kwietnia do października, to okres wzmożonej aktywności rynku, w którym konieczne jest pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz sieci handlowej. W okresie od listopada do marca podmioty z branży nie prowadzą działalności produkcyjnej oraz ograniczają handel. W tym okresie firmy skupiają się na konserwacji i modernizacji urządzeń oraz pozyskiwaniu partnerów handlowych. W planowaniu budżetu Emitent uwzględnia sezonowość sprzedaży, aby zabezpieczyć przepływy finansowe w okresie zastojów. Ponadto Emitent, w celu zapewnienia większej sprzedaży zimą, za środki pozyskane z emisji planuje wzbogacić swoją ofertę o cienkie płyty granitowe przeznaczone do indywidualnych domowych projektów budowalnych (kuchnie, łazienki, parapety, schody) Ryzyko związane z kosztami transportu bloków oraz płyt granitowych Spółka musi zadbać o transport bloków na trasach: Port - Ostrowiec Świętokrzyski oraz Ostrowiec Świętokrzyski - hurtownie. Koszt transportu jednego kubika granitu do Ostrowca wynosi około 7% wartości materiału, podczas gdy koszt transportu do hurtowni wynosi średnio około 3% wartości produktu. Różnica jest spowodowana większą wartością wypolerowanych płyt 12

13 nad wartością bloku granitu oraz średnio o połowę krótszym dystansem z magazynu w Ostrowcu Świętokrzyskim do hurtowni. Emitent nie jest związany stałymi umowami z żadną firmą transportową, jednak współpracuje na stałe z kilkoma firmami. Z jednej strony naraża to Spółkę na ryzyko związane ze zmiennymi cenami transportu, jednak z drugiej strony pozostawia elastyczność w wyborze usługodawcy, biorąc pod uwagę jakość świadczonych usług Ryzyko związane z reklamacjami dostarczanych materiałów Jakość oferowanych płyt granitowych ma dla klientów hurtowni bardzo duże znaczenie. Oferowanie wadliwego kamienia może skutkować utratą zaufania klientów, co poważnie może zaszkodzić pozycji rynkowej Emitenta. Zgodnie z umowami zawieranymi z hurtowniami, hurtownik ma 3 dni robocze na zgłoszenie reklamacji, od momentu stwierdzenia przez niego wad. W tym celu musi złożyć raport reklamacyjny, który Spółka rozpatruje w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia złożenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Emitent i hurtownik uzgadniają formę zaspokojenia żądań reklamacyjnych. Ryzyko związane ze skutkami wystąpienia reklamacji jest znacznie ograniczane dzięki ubezpieczeniom OC, oraz dostępowi Emitenta do najlepszej jakości kamienia, spośród wszystkich podmiotów obecnych na polskim rynku Ryzyko związane z prowadzeniem działalności poprzez hurtownie Model działalności Emitenta zakłada sprzedaż płyt granitowych poprzez hurtownie działające na zasadzie umów partnerskich. Emitent posiada obecnie umowy z 22 partnerami prowadzącymi 26 hurtowni. Może to rodzić ryzyka rozwiązania przez partnerów umowy i otworzenia konkurencyjnych placówek oraz ryzyko związane z udzielaniem kredytów kupieckich przez Emitenta na rzecz hurtowni. W celu minimalizowania tego ryzyka umowy z partnerami zawarte przez Emitenta zakazują partnerom prowadzenia konkurencyjnej działalności przez rok od jej wypowiedzenia, pod rygorem obciążenia karami umownymi. Dodatkowo umowa partnerska uprawnia Emitenta lub JP GRANIT między innymi do przeprowadzania kontroli działalności punktu handlowego. Pozwala to na zapewnienie odpowiedniej formy funkcjonowania hurtowni. Ponadto 14 hurtowni prowadzi działalność na nieruchomościach dzierżawionych przez Emitenta lub JP GRANIT. Istnieje ryzyko, iż w przypadku wypowiedzenia umowy przez wydzierżawiającego nieruchomość, Emitent lub JP GRANIT będą zmuszone do poszukiwania nowego wydzierżawiającego, co może spowodować czasowe utrudnienia organizacyjne. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent i JP GRANIT wprowadziły do umów dzierżawy zapisy uniemożliwiające wypowiedzenie umowy w sezonie (okres kwiecień październik) Ryzyko związane z płatnościami wekslowymi Emitent posiada zobowiązania warunkowe (opisane w Rozdziale 4 pkt Dokumentu Informacyjnego) z tytułu weksli otrzymywanych od hurtowni w ramach rozliczenia za towary 13

14 dostarczone przez Emitenta (o ile strony dokonają takich uzgodnień). Weksle te Emitent traktuje jako zapłatę za dostarczone hurtowni towary granitowe i zmniejszają one należności bilansowe Emitenta od danej hurtowni. Weksle te są następnie indosowane na JP GRANIT i rozliczane przez oba podmioty jako zapłata za dostarczone przez JP GRANIT do Emitenta towary granitowe. Operacja ta powoduje zmniejszenie należności wekslowych Emitenta oraz zmniejszenie zobowiązania Emitenta wobec JP GRANIT. Następnie JP GRANIT indosuje te weksle na bank, z którym ma zawartą umowę o dyskonto weksli i uzyskuje z tego tytułu środki finansowe przed terminem wymagalności weksli. W przypadku niewykupienia weksla przez właściciela hurtowni JP GRANIT dokonuje na rzecz banku zwrotu kwoty, na którą opiewał weksel, nabywa prawa z tego weksla i kieruje do wystawcy roszczenie o jego zapłatę. Istnieje ryzyko, iż w przypadku nieuregulowania weksla przez hurtownię JP GRANIT będzie dochodzić wykupu weksla przez Emitenta, co mogłoby spowodować powstanie dodatkowych kosztów po stronie Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent przyjmuje weksle tylko od zaufanych partnerów biznesowych Ryzyko związane z zastojami produkcyjnymi Sezonowość rynku, na którym działa Emitent, wymusza wykorzystanie całej zdolności produkcyjnej w okresie wysokiej sprzedaży. Zastoje produkcyjne w JP GRANIT, mogą uniemożliwić odpowiednie zaopatrzenie Emitenta w gotowe płyty granitowe. Może to doprowadzić do o wiele niższych przychodów ze sprzedaży niż oczekiwane. JP GRANIT dysponuje najnowocześniejszym w Polsce parkiem maszynowym, oraz regularnie przeprowadza jego konserwacje i modernizacje. Dodatkowo produkcja w zakładzie JP GRANIT prowadzona jest w sposób, który pozwala uniezależnić proces produkcji od awarii jednej z maszyn. Największe ryzyko przestoju może powodować awaria maszyny do polerowania płyt granitowych. Zarząd Emitenta wskazuje, że maszyna polerująca jest najbardziej zaawansowaną technologicznie maszyną tego typu w Polsce, stąd jej awaria jest mało prawdopodobna. Aby ograniczyć ww. ryzyka Emitent zatrudnia zespół techników odpowiedzialnych za utrzymanie maszyn w odpowiednim stanie. Ponadto, podczas sezonu niskiego zespół techników dokonuje gruntownych przeglądów każdej z maszyn posiadanych przez JP GRANIT, celem dokonania niezbędnych napraw czy modernizacji. W ocenie Zarządu Emitenta, nawet w przypadku braku możliwości korzystania z usług cięcia i polerowania płyt przez JP GRANIT, Emitent jest w stanie skorzystać z usług innych firm będących w stanie świadczyć usługi cięcia i polerowania na wymaganym przez Emitenta poziomie Ryzyko wzrostu cen granitu Rosnące koszty pracy na rynkach rozwijających się, z których pochodzi największa ilość granitu na nagrobki dostępnego w Polsce, mogą przełożyć się na wzrost cen kamienia. Emitent posiadając czołową pozycję na polskim rynku, odczuje wzrosty cen w znacznie mniejszym 14

15 stopniu niż konkurencja. Dysponując o wiele większym kapitałem niż pozostałe podmioty na rynku, GRANIT-COLOR jest w stanie uzyskiwać znacząco lepsze warunki dostaw niż jego konkurenci. Dodatkowo, podniesienie cen najtańszych kamieni, może spowodować wzrost popytu na granit lepszej jakości, na którym realizowane są większe marże, co pozwoli Emitentowi uzyskać lepszą rentowność sprzedaży. Zarząd Emitenta wskazuje, że dotychczasowe ceny granitu ulegały historycznie bardzo niewielkim wahaniom, stąd ryzyko ich znaczącego wzrostu jest w ocenie Emitenta niewielkie Ryzyko związane z prowadzeniem działalności konkurencyjnej przez JP GRANIT Celem powstania Emitenta było przejęcie i rozwinięcie działalności handlowej prowadzonej dotychczas przez spółkę JP GRANIT. W związku z powyższym, JP GRANIT w odrębnej umowie umożliwia Emitentowi korzystanie z sieci hurtowni partnerskich, przy czym umowa ta nie nadaje Emitentowi wyłączności i uprawnia JP GRANIT do prowadzenia własnej sprzedaży przez sieć oraz udostępnienia sieci innemu podmiotowi. Ze względu na obecne zatowarowanie JP GRANIT, nie jest możliwe, aby działalność handlowa była w najbliższym czasie realizowana wyłącznie przez Emitenta. Zarząd Emitenta przewiduje, iż sprzedaż do hurtowni partnerskich będzie przez okres około jednego roku realizowana przez JP GRANIT i GRANIT-COLOR. Wiąże się to z ryzykiem prowadzenia działalności konkurencyjnej przez JP GRANIT lub w najgorszym wypadku wypowiedzenia umowy umożliwiającej Emitentowi korzystanie z sieci hurtowni partnerskich. W celu ograniczenia tego ryzyka umowa o udostępnienie sieci dystrybucyjnej została zawarta na czas nieokreślony z zastosowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia. Dodatkowo Emitent dzierżawi od JP GRANIT nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Ignacego Boernera 7 w postaci: części kontenera biurowo-socjalnego o powierzchni 50 m² oraz placu składowo-parkingowego o powierzchni 2000 m². W przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy Emitent ma możliwość usytuowania swojej działalności na będących w użytkowaniu wieczystym Emitenta nieruchomościach o łącznej powierzchni 5 hektarów 2995 metrów kwadratowych, położonej Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Ignacego Boernera 7, która docelowo do końca 2013 roku zostanie przystosowana do pod składowiska towarów i zaplecze biurowo-socjalne. Z racji powiązania osobowego występującego pomiędzy obiema Spółkami poprzez osobę Pana Jana Pawlika, ryzyko prowadzenia działalności konkurencyjnej przez JP GRANIT, bądź też utrudniania działalności i nieuzasadnionego wypowiedzenia umów zawartych między Spółkami jest znikome. Dodatkowo w celu ograniczenia tego ryzyka JP GRANIT udziela poręczenia zobowiązań z tytułu Obligacji wyemitowanych przez GRANIT-COLOR, o czym mowa w pkt. 23 Warunków Emisji. 15

16 Ryzyko związane z zadłużeniem JP GRANIT Spółka JP GRANIT posiada kredyt inwestycyjny, którego saldo na dzień wynosiło ,75 EUR oraz kredyt obrotowy, którego saldo na dzień wyniosło ,31 zł. Kredyt inwestycyjny został zaciągnięty w celu budowy najnowocześniejszego zakładu służącego do przerobu granitu (cięcia bloków granitowych, polerowania płyt granitowych o różnych grubościach jako półprodukt dla zakładów kamieniarskich) w tym granitu pochodzącego z własnej kopalni w Strzelinie. Kredyt inwestycyjny stanowi istotne obciążenie wyników finansowych JP GRANIT. Istnieje ryzyko, że w przypadku braku możliwości wywiązywania się z obsługi tego zadłużenia, kredyty staną się wymagalne i zagrożona będzie dalsza kontynuacja działalności przez JP GRANIT. W związku z powyższym Emitent nie będzie w stanie korzystać z usług cięcia bloków granitowych przez JP GRANIT i będzie zmuszony do poszukiwania innego dostawcy usług, co może spowodować czasowe utrudnienia organizacyjne. Niemniej jednak w ocenie Zarządu Emitenta w przypadku, jeżeli świadczenie usług cięcia przez JP GRANIT byłoby niemożliwe, Emitent jest w stanie pozyskać innych dostawców usługi cięcia bloków granitowych na podobnych warunkach rynkowych, stąd podstawowa działalność Emitenta nadal będzie prowadzona. Ponadto Emitent nie będzie w stanie korzystać z nieruchomości obecnie wynajmowanych od JP GRANIT, które to stanowią zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego JP GRANIT. W przypadku braku możliwości prowadzenia działalności na nieruchomościach wynajmowanych obecnie od JP GRANIT Emitent ma możliwość usytuowania swojej działalności na będących w użytkowaniu wieczystym Emitenta nieruchomościach o łącznej powierzchni 5 hektarów 2996 metrów kwadratowych, położonej Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Ignacego Boernera 7, która docelowo do końca 2013 roku zostanie przystosowana do pod składowiska towarów i zaplecze biurowo-socjalne. Dodatkowo zakłóceniu może ulec praca części hurtowni, które prowadzą działalność na nieruchomościach dzierżawionych przez JP GRANIT (11 hurtowni) lub w znajdujących się w posiadaniu JP GRANIT (1 hurtownia). W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent planuje do końca 2013 roku zawrzeć umowy z dysponentami nieruchomości, na których prowadzone są hurtownie. W przypadku braku możliwości kontynuacji działalności przez JP GRANIT istniałoby również ryzyko, iż Emitent utraci dostęp do hurtowni, z którymi nie posiada podpisanych umów (4 hurtownie). W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent planuje do końca 2013 r. zawrzeć umowy z pozostałymi czterema hurtowniami. JP GRANIT uzgodniła z bankiem kredytującym plan restrukturyzacji zadłużenia do 2018 r., zgodny z możliwościami finansowymi spółki. Uzgodnienia te zostały potwierdzone zawarciem w dniu r. aneksów do umów kredytowych. 16

17 1.3. Czynniki ryzyka związane z Obligacjami, rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem na ASO Catalyst Ryzyko związane z wartością Hipoteki Łącznej Informacje na temat zabezpieczenia Obligacji znajdują się w pkt 3.6 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Hipoteka Łączna zabezpiecza wierzytelności wynikające z Obligacji do kwoty zł (siedem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych).wartość emisji Obligacji wyniosła zł(osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych). W związku z powyższym istnieje pewne ryzyko związane z zabezpieczeniem hipotecznym niepokrywającym w całości wartości emisji Obligacji. Emitent pragnie zwrócić uwagę, iż wypełnienie przez Emitenta zobowiązań z tytułu Obligacji, zabezpieczone zostało dodatkowo poprzez złożenie przezeń w dniu 16 lipca 2013 r., w formie aktu notarialnego, oświadczenia o poddaniu się egzekucji bezpośrednio z tegoż aktu notarialnego na podstawie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Dodatkowo Obligacje są zabezpieczone w drodze poręczenia udzielonego przez spółkę JP GRANIT Sp. z o.o., Na podstawie odrębnej umowy poręczenia zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 16 lipca 2013 r. pomiędzy spółką JP GRANIT a Emitentem, jako umowy zobowiązującej do świadczenia na rzecz osoby trzeciej tj. każdoczesnego Obligatariusza. Poręczyciel na podstawie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego podda się egzekucji bezpośrednio z aktu notarialnego obejmującego umowę poręczenia. Poręczyciel będzie odpowiedzialny z tytułu Obligacji wyłącznie w przypadku gdy ustanowione zabezpieczenia Obligacji, nie pozwolą na całkowite zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy z tytułu Obligacji a nadto, egzekucja prowadzona z majątku Emitenta nie pozwoli na całkowite zaspokojenie ww. roszczeń w terminie sześciu miesięcy od dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub ogłoszona zostanie upadłość Spółki lub sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz ze zm.). Emitent zwraca również uwagę, iż kolejnym zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z Obligacji będzie Zastaw Rejestrowy. Emitent informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego może potwierdzić, iż spełnione są przesłanki ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia obligacji, w postaci Zastawu Rejestrowego określone w pkt 24 Warunków Emisji. Emitent bez zbędnej zwłoki podejmie kroki mające na celu spełnienie tego wymogu zachowując opisane w Warunkach Emisji terminy. 17

18 Mając na uwadze dodatkowe zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji Emitent stoi na stanowisku, że ryzyko związane z zabezpieczeniem Hipoteką Łączną o wartości niższej niż wartość emisji Obligacji stanowi znikome ryzyko dla posiadaczy Obligacji Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji na nieruchomościach w części niestanowiących własności Emitenta Hipoteka łączna stanowiąca jedno z zabezpieczeń Obligacji została ustanowiona na: a. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa o powierzchni 0,9212 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Ignacego Boernera, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 4/152, 4/158, 4/159, 4/161, objęta księgą wieczystą KW nr KI1O/ /9. Dla wskazanej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1O/ /9. Użytkownikiem wieczystym wyżej wskazanej nieruchomości i podmiotem udzielającym zabezpieczenia są Jan i Dorota małżonkowie Pawlik. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu została określona na dzień 7 czerwca 2013 roku i wynosi zł (dziewięćset tysięcy dwieście czterdzieści złotych). b. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, o powierzchni 5,2995 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 4/162 oraz prawie własności budynku socjalnego wzniesionego na ww. nieruchomości o pow. użytkowej 54 m 2. Dla wskazanej nieruchomości gruntowej oraz dla znajdujących się na niej budynków Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1O/ /4. Użytkownikiem wieczystym wyżej wskazanej nieruchomości gruntowej oraz właścicielem wyżej wskazanego budynku socjalnego, a także podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest spółka GRANIT-COLOR Sp. z o.o. Wartość rynkowa nieruchomości budynkowych oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu została określona na dzień 7 czerwca 2013 roku i wynosi zł (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych). c. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, o powierzchni 3,2433 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/19, objęta księgą wieczystą KW Nr KI1O/ /2. Dla wskazanej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KW KI1O/ /2. Użytkownikiem wieczystym wyżej wskazanej nieruchomości i podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest spółka JP GRANIT Sp. z o.o. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu została określona na dzień 7 czerwca 2013 roku i wynosi zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych). 18

19 Z wyżej wymienionych przedmiotów hipoteki łącznej Emitent jest udzielającym zabezpieczenia i właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym tylko dla przedmiotów określonych w pkt b. W związku z powyższym istnieje pewne ryzyko związane z udzieleniem zabezpieczenia z pozostałych przedmiotów hipoteki przez inne niż Emitent podmioty. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż dla przedmiotu hipoteki łącznej określonego w pkt a. użytkownikiem wieczystym i podmiotem udzielającym zabezpieczenia są Jan i Dorota Pawlik. Pan Jan Pawlik jest Prezesem Zarządu Emitenta oraz jego większościowym udziałowcem. Pan Jan Pawlik jest żywotnie zainteresowany rozwojem działalności Emitenta, stąd też razem z małżonką udzielił zabezpieczenia Obligacji. Państwo Jan i Dorota małżonkowie Pawlik w dniu 4 lipca 2013 r. zawarli ze Spółką umowę, na podstawie, której Państwo Jan i Dorota Pawlik użyczyli Emitentowi, będącą przedmiotem użytkowania wieczystego nieruchomość gruntową, o której mowa w pkt a. Powyżej. Dla przedmiotu hipoteki łącznej opisanego w pkt. c użytkownikiem wieczystym i podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest spółka JP GRANIT Sp. z o.o. Większościowym udziałowcem JP GRANIT Sp. z o.o. jest Jan Pawlik, Prezes Zarządu Emitenta. JP GRANIT sp. z o.o. blisko współpracuje z Emitentem, co zostało opisane m. in w ust pkt (2) niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Spółka JP GRANIT zdecydowała się udzielić zabezpieczenia, gdyż rozwój działalności Emitenta jest również w żywotnym interesie JP GRANIT. JP GRANIT Sp. z o.o. zawarła z Emitentem umowę z dnia 4 lipca 2013 r., na podstawie, której, JP GRANIT użyczyła Emitentowi nieruchomość gruntową opisaną w pkt c. w celu ustanowienia na niej hipoteki łącznej, zabezpieczającej wierzytelności wynikające z obligacji wyemitowanych przez Emitenta. Zarząd Emitenta zwraca uwagę na dodatkowe przedmioty zabezpieczenia Obligacji, które w opinii Zarządu minimalizują opisane w tym punkcie ryzyko. Są to, opisane szerzej zarówno w punkcie jak i w ust 3.6 niniejszego Dokumentu Informacyjnego: (1) Złożone przez Emitenta w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji bezpośrednio z tegoż aktu notarialnego na podstawie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego (2) Zabezpieczenie w drodze poręczenia udzielonego przez spółkę JP GRANIT Sp. z o.o., na podstawie odrębnej umowy poręczenia zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 16 lipca 2013 r. pomiędzy spółką JP GRANIT a Emitentem (3) Dodatkowe zabezpieczenie w postaci Zastawu Rejestrowego, które będzie ustanowione w związku ze spełnieniem się warunków określonych w pkt 24 Warunków Emisji 19

20 1.3.3 Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Obligacji do obrotu na ASO Catalyst Zgodnie z 6 Regulaminu ASO organizowanego przez GPW S.A., w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu wstrzymuje wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Informację w tej sprawie Organizator Alternatywnego Systemu publikuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej. Zgodnie z 9 Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. w przypadkach określonych przepisami prawa BondSpot S.A. wstrzymuje wprowadzenie danych instrumentów dłużnych do obrotu na Rynku, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Informację w tej sprawie Spółka publikuje niezwłocznie na stronie internetowej Rynku. Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW i BondSpot, na żądania KNF, mają obowiązek wstrzymać wprowadzenie określonych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymać rozpoczęcie obrotu instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy nić 10 dni Ryzyko związane z płynnością obrotu na rynku ASO Catalyst W związku z wprowadzeniem Obligacji do obrotu na rynku ASO Catalyst, istnieje ryzyko, że wtórny obrót Obligacjami na rynku ASO Catalyst będzie ograniczony z uwagi na niewielką podaż lub popyt ze strony Inwestorów. Istnieje wiele czynników, w tym w szczególności gospodarczych, niezależnych od Emitenta, które mogą kształtować popyt oraz poziom cen na rynku ASO Catalyst. Czynnikami kształtującymi cenę Obligacji mogą być między innymi: płynność rynku Obligacji, bieżąca ocena sytuacji finansowej Emitenta przez inwestorów oraz ekonomiczne i polityczne czynniki zewnętrzne, jak również nadzwyczajne zdarzenia sił przyrody. W związku z powyższym nabywca Obligacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej powinien uwzględnić ryzyko braku możliwości sprzedaży Obligacji w dowolnym momencie oraz po satysfakcjonującej cenie Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu na rynku ASO Catalyst Zgodnie z 12 ust. 1 Regulaminu ASO organizowanego przez GPW, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 20

21 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Zgodnie z 12 ust. 2 Regulaminu ASO organizowanego przez GPW, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: w przypadkach określonych przepisami prawa, jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Zgodnie z 14 ust 1. Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. Bondpost S.A. może wykluczyć instrumenty dłużne z obrotu na Rynku: 1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Zgodnie z 14 ust 2. Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. Bondpost S.A. wyklucza instrumenty dłużne z obrotu na Rynku: 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 21

22 Zgodnie z 14a ust 5. Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A.,w przypadku nabycia lub wcześniejszego wykupu przez emitenta części instrumentów dłużnych, oznaczonych jednym kodem w depozycie, w celu ich umorzenia, BondSpot S.A. może podjąć uchwałę o wykluczeniu danych instrumentów dłużnych z obrotu na Rynku. Zgodnie z 20b ust 3 pkt 3) Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących na Rynku lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 20b 2, BondSpot S.A. może wykluczyć instrumenty dłużne emitenta z obrotu na Rynku. Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu może nastąpić, zgodnie z Rozdziałem V Regulaminu ASO organizowanego przez GPW, również w przypadku, gdy emitent nie wykonuje określonych obowiązków, do których należą m.in. obowiązki informacyjne, obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w ASO oraz obowiązek niezwłocznego informowania GPW o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, a zarazem emitent nie wykonuje nałożonej na niego, w trybie 17c ust. 1 Regulaminu ASO, kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie 17c ust. 2 tegoż regulaminu. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, GPW bądź BondSpot, jako podmioty organizujące alternatywny system obrotu, na żądanie KNF, mają obowiązek wykluczyć te instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu Ryzyko zawieszenia notowań obligacji Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Informacje o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej organizatora alternatywnego systemu. Zgodnie z 11 ust. 1 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z zastrzeżeniem 12 ust. 3 i 17c ust. 5 Regulaminu ASO: 22

23 na wniosek emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. Na podstawie 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników ASO, w przypadku: rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat od dnia pierwszego notowania, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie, skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców, Zgodnie z 20 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW, GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta z zastrzeżeniem 9 ust. 2b tego regulaminu, do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku w przypadku: rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku. Zgodnie z 12 ust. 3 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, GPW może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące. Ponadto zgodnie z 17c ust. 1 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale IV Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w 15a, 15b, 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: upomnieć emitenta, nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do zł. Zgodnie z 17c ust. 2. Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. 23

24 Zgodnie z 17c ust. 3. Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW w przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V tego regulaminu, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może: (1) nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może przekraczać zł, (2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, (3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. W przypadku nałożenia kary pieniężnej lub kary zawieszenia obrotu na podstawie 17c ust. 3 pkt 1) lub 2), postanowienia 17c ust. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych emitenta jest wydawana jako sankcja za niewykonywanie przez emitenta obowiązków określonych w Regulaminie ASO, okres zawieszenia obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące. Zgodnie z 13 Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot, Spółka BondSpot S.A.jako organizator rynku może zawiesić obrót instrumentami dłużnymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem 14 ust. 3 i 20b ust. 5 Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot. na wniosek emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. W przypadku powstania sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiającej korzystanie z urządzeń środków technicznych Rynku, przez co najmniej 5 Członków ASO, spółka BondSpot S.A. jako organizator rynku może zawiesić obrót wszystkimi instrumentami dłużnymi w tym również instrumentami dłużnymi Emitenta. Na podstawie art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW jako organizator 24

25 alternatywnego systemu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z 17 ust 4 Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot, w przypadku nieprzekazania przez emitenta lub podmiot przez niego wskazany tabel odsetkowych dotyczących instrumentów dłużnych już notowanych w terminie, o którym mowa w 17 ust. 2, BondSpot S.A. zawiesza obrót danymi instrumentami dłużnymi albo instrumenty dłużne notowane są z informacją o odsetkach nieznanych. Zgodnie z 17 ust 5 Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot, w przypadku otrzymania od emitenta lub podmiotu przez niego wskazanego informacji, że dane zawarte w tabeli odsetkowej nie są poprawne, BondSpot S.A. może zawiesić obrót instrumentami dłużnymi, których dotyczy dana tabela. BondSpot S.A. nie dokonuje innych czynności związanych z przekazaniem nieprawidłowych danych w tabeli odsetkowej, w szczególności nie dokonuje zmian w ewidencji transakcji, ani zmian w informacjach o transakcjach i obrotach danymi instrumentami Zgodnie z 20b ust 3 pkt 2) Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących na Rynku lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie 20b ust. 2, BondSpot S.A. może zawiesić obrót instrumentami dłużnymi emitenta na Rynku, Emitent nie może wykluczyć, że któraś ze wskazanych powyżej sytuacji będzie miała zastosowanie do niego. Emitent będzie jednak niwelować to ryzyko poprzez stosowanie się do wszystkich postanowień stosownych przepisów prawa, w tym w szczególności Regulaminu ASO Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków określonych przepisami prawa Istnieje ryzyko nałożenia na Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego kar administracyjnych w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa, w tym określonych w Ustawie o Ofercie. Z uwagi na fakt, że Spółka nie jest spółką publiczną, żadne instrumenty Emitenta nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu zorganizowanego, a Obligacje będą wprowadzane jedynie do alternatywnego systemu obrotu, zakres obowiązków informacyjnych nałożonych na Emitenta jest ograniczony, a ryzyko nałożenia kary administracyjnej na Emitenta wiąże się z przypadkiem określonym w art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie (nie przekazanie przez Emitenta w wymaganym terminie Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o wprowadzeniu instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu). W takim przypadku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, Komisję Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości PLN. 25

26 Emitent będzie jednak niwelować to ryzyko poprzez stosowanie się do obowiązujących go przepisów prawa i regulaminów Ryzyko braku lub ograniczonej wypłacalności Emitenta w przypadku wcześniejszego wykupu, przedterminowego wykupu lub wykupu Obligacji w Dacie Końcowego Wykupu Dane finansowe zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym uwzględniające planowany przez Spółkę poziom kształtowania się zobowiązań w okresie do Daty Końcowego Wykupu Obligacji wskazują, że Spółka będzie posiadała środki finansowe w wysokości wystarczającej dla dokonania wykupu Obligacji w Dacie Końcowego Wykupu. Może jednakże zaistnieć ryzyko, że w sytuacji braku realizacji oczekiwanych wyników finansowych, ograniczenia finansowania ze strony banków, pogorszenia wypłacalności klientów Spółki lub wystąpienia konieczności dokonania przedterminowego wykupu Obligacji, Emitent nie będzie posiadał wystarczających środków finansowych na dokonanie wykupu Obligacji. W celu ograniczenia powyższego ryzyka, Spółka dokonała zabezpieczenia Obligacji w postaci ustanowienia hipoteki łącznej jak również dodatkowych zabezpieczeń zgodnie z pkt. 24 Warunków Emisji Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku likwidacji, upadłości oraz pozbawienia Emitenta możliwości zarządu swoim majątkiem lub prowadzenia działalności W przypadku likwidacji Emitenta, ogłoszenia przez sąd upadłości Emitenta oraz w przypadku pozbawienia Emitenta możliwości zarządu swoim majątkiem lub prowadzenia działalności, wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi w dniu wystąpienia tych zdarzeń. Posiadaczom Obligacji przysługuje wówczas roszczenie o spełnienie świadczenia pieniężnego wynoszącego równowartość Wartości Nominalnej Obligacji po dokonaniu płatności Rat Wykupu, jeśli takie nastąpiły, powiększonej o należną kwotę oprocentowania. W takim przypadku wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych Obligatariusza za pośrednictwem KDPW Ryzyko wyceny instrumentów finansowych Obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu wiąże się z ryzykiem zmienności kursu. Kurs kształtuje się pod wpływem relacji podaży i popytu, która jest wypadkową wielu czynników i skutkiem trudno przewidywalnych reakcji inwestorów. W przypadku znacznego wahania kursów, Obligatariusze mogą być narażeni na ryzyko niezrealizowania zaplanowanego zysku, jeżeli zamierzają sprzedać Obligacje przed Datą Wykupu. Notowania Obligacji Emitenta mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej Obligacji. Może to wynikać z polepszenia lub pogorszenia wyników działalności Emitenta, płynności na rynku obligacji, ogólnej koniunktury, sytuacji na 26

27 giełdach światowych oraz zmian czynników ekonomicznych i politycznych. Ponadto, może okazać się, że płynność Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu będzie bardzo niska, co utrudni sprzedaż Obligacji po oczekiwanej przez Obligatariusza cenie. Nie można więc zapewnić, iż osoba, która nabędzie Obligacje będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 27

28 Rozdział 2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym 2.1. Emitent Firma Siedziba Adres GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostrowiec Świętokrzyski NIP KRS Nr telefonu tel Nr faksu fax Adres internetowy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 28, Ostrowiec Świętokrzyski W imieniu Emitenta występuje pan Jan Pawlik Prezes Zarządu Emitenta oraz pan Sławomir Pietrzyk Członek Zarządu Emitenta. 28

29 29

30 2.2. Autoryzowany Doradca Firma Spółki Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Siedziba Adres Poznań ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, Poznań Numer telefonu Numer faksu Adres strony internetowej Adres poczty elektronicznej Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS REGON NIP W imieniu Autoryzowanego Doradcy występuje pełnomocnik, pan Maciej Richter Partner Zarządzający Departamentem Doradztwa Gospodarczego Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 30

31 31

32 Rozdział 3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu 3.1. Cel emisji Celem emisji Obligacji było pozyskanie środków na zasilenie kapitału obrotowego Emitenta Wielkość emisji Wartość nominalna wszystkich emitowanych Obligacji na okaziciela serii A wynosi (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące) zł. Seria A obejmuje (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści cztery) Obligacje na okaziciela serii A Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł. Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Obligacji Warunki wykupu W Dniach Wypłaty Raty oraz w Dniu Końcowego Wykupu Emitent będzie wykupywał Obligacje w Dniach Wypłaty Raty oraz Dniu Końcowego Wykupu to jest 36 miesięcy od Dnia Emisji. Wypłacane Raty Wykupu będą pomniejszały wartość nominalną Obligacji. Dniem Emisji jest 8 sierpnia 2013 roku. Wykup Obligacji nastąpi w 3 ratach. Wykup Obligacji będzie następował w terminach przedstawionych poniżej. 32

33 Tabela 1. Harmonogram Wypłat Rat wartości nominalnej Rata Dzień Wypłaty Raty Dzień wypłaty raty z uwzględnieniem dni wolnych do pracy* Data ustalenia prawa do Wypłaty Raty/Końcowego Wykupu Rata Wykupu Wartość nominalna po dokonaniu płatności Raty Wykupu I 8 listopada 2014 r 10 listopada 2014 r. 31 października 2014 r 10% pierwotnej wartości nominalnej tj: ,00 zł 90% pierwotnej wartości nominalnej tj: ,00 zł II 8 listopada 2015 r. 9 listopada 2015 r. 30 października 2015 r 20% pierwotnej wartości nominalnej tj: 70% pierwotnej wartości nominalnej tj: ,00 zł ,00 zł III 8 sierpnia 2016 r. - Dzień Końcowego Wykupu 8 sierpnia 2016 r. 29 lipca 2016 r. 70% pierwotnej wartości nominalnej tj: ,00 zł 0% *Jeżeli Dzień Wypłaty Raty albo Dzień Końcowego Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym odpowiednio po Dniu Wypłaty Raty albo Dniu Końcowego Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu Wykupu Raty lub Końcowego Wykupu Obligacji, przypadającego na 6 (sześć) Dni Roboczych przed Wykupem Raty/Dniem Końcowego Wykupu. Końcowy Wykup Obligacji i płatności z tytułu Rat Wykupu zostaną dokonane poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu Przedterminowy Wykup Obsługa Przedterminowego Wykupu będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje. W takim przypadku podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub w rejestrze Sponsora Emisji, jeśli taki rejestr będzie prowadzony 33

34 . A. Przedterminowy Wykup Obligacji w przypadku likwidacji Emitenta zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy o Obligacjach W przypadku likwidacji Emitenta, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. B. Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza a. Zgłoszenie żądania Żądanie Przedterminowego Wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta oraz podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje. W przypadku, gdy Obligacje danego Obligatariusza będą zapisane w rejestrze Sponsora Emisji, pisemne żądanie powinno zostać przekazane na adres Sponsora Emisji. b. Spełnienie świadczenia przez Emitenta Emitent w przypadku otrzymania uprawnionego żądania Przedterminowego Wykupu, dokona wykupu Obligacji poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji przedstawionych do wykupu, pomniejszonej o zapłacone Raty Wykupu, powiększonej o należne, a nie wypłacone Odsetki. Transakcja Przedterminowego Wykupu zostanie przeprowadzona po ustaleniu stron transakcji przez KDPW na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy, którzy poinformowali je o złożeniu Emitentowi uprawnionego żądania Przedterminowego Wykupu. Przedterminowy Wykup nastąpi, z zastrzeżeniem postanowień punktu c. ppkt I poniżej, w terminie do 30 dni od daty otrzymania takiego żądania poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych Obligatariusza za pośrednictwem KDPW. W przypadku, gdy Obligacje danego Obligatariusza będą zapisane w rejestrze Sponsora Emisji, Przedterminowy Wykup nastąpi na warunkach uzgodnionych ze Sponsorem Emisji. Za dzień wypłaty należnej kwoty uznany będzie dzień wystawienia, przez Emitenta lub podmiot upoważniony przez Emitenta, polecenia przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Obligatariusza żądającego Przedterminowego Wykupu. c. Prawo żądania Przedterminowego Wykupu I. Prawo żądania Przedterminowego Wykupu na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy o Obligacjach oraz inne, do których stosują się tożsame zasady: Każdy Obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie, żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji a Emitent zobowiązany będzie Obligacje wskazane w żądaniu natychmiast wykupić, jeżeli Emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części 34

35 zobowiązań wynikających z Obligacji. Pod pojęciem nie wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji rozumie się: 1. nie wypełnienie przez Emitenta w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji, w szczególności nie wywiązywanie się z dokonywania płatności odsetek oraz Rat Wykupu przez Emitenta zgodnie z założeniami przedstawionymi w pkt. 28 i 21 Warunków Emisji, 2. ogłoszenie upadłości Emitenta. II. Inne przypadki prawa żądania Przedterminowego Wykupu: Każdy Obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie doręczone w terminie 30 dni od dnia, w którym Obligatariusz uzyskał informację o zajściu zdarzenia, o którym mowa poniżej, żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, a Emitent zobowiązany będzie Obligacje wskazane w żądaniu wykupić w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych przypadków: 1. Emitent lub JP GRANIT Sp. z o.o. złoży wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości lub nastąpi wszczęcie wobec Emitenta postępowania naprawczego, bądź zostanie wyznaczony zarząd przymusowy nad majątkiem lub częścią majątku Emitenta na jakiejkolwiek podstawie; 2. wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta; 3. Emitent dokona transakcji, w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub kilku niepowiązanych transakcji zbycia lub rozporządzenia jakąkolwiek częścią swojego majątku, o łącznej wartości przekraczającej 200 tys. zł. w ciągu roku, na warunkach znacząco odbiegających od powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, a zbywany składnik aktywów (zbywane składniki aktywów) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (nie zostaną) zastąpione innym składnikiem aktywów (innymi składnikami aktywów) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej; 4. w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym umowa o ustanowieniu Administratora Hipoteki z jakiejkolwiek przyczyny przestała obowiązywać Emitent nie zawrze umowy o pełnienie funkcji administratora hipoteki z innym podmiotem; 5. Hipoteka Łączna, o której mowa w pkt. 23 Warunków Emisji zostanie wykreślona z rejestru sądowego przed Dniem Końcowego Wykupu; 6. w przypadku Spełnienia Warunku, Emitent nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia w postaci Zastawu Rejestrowego w terminie 90 dni od dnia publikacji danych, o których mowa w pkt. 33 Warunków Emisji (ale nie wcześniej niż na dzień r.) lub ustanowiony Zastaw Rejestrowy zostanie wykreślony z rejestru sądowego przed Dniem Końcowego Wykupu; 7. przedmiot Hipoteki Łącznej oraz Zastawu Rejestrowego (w przypadku jego ustanowienia) zostanie obciążony hipoteką inną niż hipoteka na zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy/zastawem innym niż zastaw na zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji; 8. w przypadku ustanowienia Zastawu Rejestrowego, łączna wartość zabezpieczenia Obligacji w postaci Hipoteki Łącznej oraz Zastawu Rejestrowego spadnie poniżej 130% łącznej wartości nominalnej wszystkich niewykupionych Obligacji, a Emitent nie będzie 35

36 w stanie ustanowić w terminie 120 (sto dwadzieścia) dni od dnia uzyskania przez Emitenta informacji o powyższym zabezpieczenia, którego wartość odpowiadała co najmniej 130% wartości nominalnej wszystkich Obligacji pozostających do wykupu; 9. wynik netto za pełen rok obrotowy do czasu całkowitego wykupu Obligacji będzie ujemny bądź suma wyniku netto za którekolwiek cztery, następujące po sobie kwartały kalendarzowe do czasu całkowitego wykupu Obligacji będzie ujemna; 10. Emitent wyemituje jakiekolwiek obligacje, których dzień zapadalności przypadnie przed Dniem Końcowego Wykupu; 11. łączna wartość premii wypłaconej za dany rok obrotowy dla Zarządu Emitenta, tj. prezesa Zarządu i wszystkich członków Zarządu, przekroczy 2,0% przychodów ze sprzedaży Emitenta wypracowanych w danym roku obrotowym; 12. łączna wartość premii wypłaconej za dany rok obrotowy dla Zarządu Emitenta tj. prezesa Zarządu i wszystkich członków Zarządu przekroczy 15% zysku netto Emitenta wypracowanego w danym roku obrotowym; 13. Emitent wypłaci dywidendę w kwocie większej niż 300 tys. zł rocznie; 14. Emitent dokona skupu własnych udziałów celem ich umorzenia; 15. zostanie dokonane zajęcie składników majątku lub aktywów Emitenta w toku postępowania egzekucyjnego na zaspokojenie roszczeń o wartości przekraczającej ,00 (jeden milion) złotych i zajęcie to nie zostanie zwolnione w ciągu 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia dokonania tego zajęcia; 16. opóźnienie Emitenta w płatnościach zobowiązań bankowych lub publiczno-prawnych (inne niż z Obligacji) o łącznej wartości co najmniej ,00 (jednego miliona) złotych przekroczy 90 dni; 17. Emitent przekroczy o 20 dni termin publikacji informacji, o których mowa w pkt. 33 Warunków Emisji; 18. Jakiekolwiek inne dłużne instrumenty finansowe Emitenta zostaną postawione w stan wymagalności przed terminem ich wykupu wskutek naruszenia zobowiązań Emitenta z tych dłużnych instrumentów finansowych; 19. Okaże się, że zobowiązania z Obligacji są lub zostały zaciągnięte niezgodnie z prawem, przy czym niezgodność z prawem jest istotna z punktu widzenia możliwości zapłaty na rzecz Obligatariuszy świadczeń z tytułu posiadania obligacji oraz wynika z działania bądź zaniechania Emitenta; 20. Emitent przeznaczy środki uzyskane z emisji Obligacji niezgodnie z celem emisji Obligacji wskazanym w Warunkach Emisji, bądź na inny cel niż bieżące efektywne zarządzanie stanem zadłużenia; 21. Którekolwiek z oświadczeń złożonych przez Emitenta w Propozycji Nabycia okaże się w istotnym zakresie nieprawdziwe na dzień, w którym zostało złożone co powoduje istotny negatywny wpływ na możliwości Emitenta w zakresie zapłaty świadczeń z tytułu Obligacji; 22. Emitent zawrze ugodę ze swymi wierzycielami w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia, która to ugoda wywrze istotny negatywny wpływ na wykonanie przez Emitenta jego zobowiązań z tytułu Obligacji; 23. Emitent zaprzestanie prowadzenia swojej działalności w całości lub w istotnej części lub oświadczy, że zamierza to zrobić; 36

37 24. Emitent zostanie przekształcony w osobową spółkę handlową inną niż spółka komandytowo-akcyjna; 25. Przeciwko Emitentowi zostanie prawomocnie zakończone postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne, a wydane w tym postępowaniu orzeczenie lub decyzja dotycząca Emitenta wywrze istotny negatywny wpływ na wykonanie przez Emitenta jego zobowiązań z tytułu Obligacji, 26. Jan Pawlik dokona zbycia więcej niż 20% swoich udziałów w Spółce, 27. Obligacje nie zostaną zarejestrowane w KDPW w terminie do 30 grudnia 2013 r., przy czym za rejestrację uważa się również rejestrację warunkową. Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat zawarte w wyżej wskazanych warunkach Przedterminowego Wykupu odnoszą się do pozycji raportów okresowych Emitenta. W przypadku zmiany przez Emitenta zasad polityki rachunkowości, w szczególności w przypadku wprowadzenia przez Emitenta sprawozdawczości finansowej opartej o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, dane finansowe zawarte w warunkach Przedterminowego Wykupu będą odnosiły się do pozycji jednostkowych raportów okresowych Emitenta, które zostaną przygotowane w oparciu o zmienione zasady (MSSF / MSR). W okresie od dnia przydziału Obligacji do całkowitej zapłaty wszystkich świadczeń należnych z tytułu Obligacji Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Obligatariuszy za pomocą systemu Elektronicznej Bazy Informacji o każdym przypadku naruszenia kowenantów. Do czasu wprowadzenia Obligacji na ASO Catalyst zawiadomienie takie będzie niezwłocznie umieszczane na stronie internetowej Emitenta Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu Warunki wypłaty oprocentowania Wysokość oprocentowania jest równa Stopie Procentowej o stałej stawce 9,5% w skali roku. Odsetki są naliczane od wartości nominalnej Obligacji w Okresach Odsetkowych, według Stopy Procentowej obliczonej osobno dla każdego Okresu Odsetkowego. Odsetki będą płatne z dołu w Datach Wypłaty Odsetek i będą wypłacane w okresach trzymiesięcznych. Odsetki obliczane będą przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym oraz przy założeniu, że rok liczy 365 dni. W pierwszym dniu każdego Okresu Odsetkowego Odsetki mają kupon zerowy. Pierwszym dniem pierwszego Okresu Odsetkowego jest Dzień Emisji. Odsetki od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy obliczane będą według następującego wzoru: K i = N O j D i,

38 Gdzie? K i oznacza kwotę Odsetek za dany (i-ty) Okres Odsetkowy; N oznacza wartość nominalną jednej Obligacji na pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego. O j oznacza Stopę Procentową; D i oznacza liczbę dni w danym (i-tym) Okresie Odsetkowym; Po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (jednego) grosza, przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę. W związku, iż Dniem Emisji jest 8 sierpnia 2013 r., Okresy Odsetkowe będą kształtowały się następująco: Tabela 2: Okresy odsetkowe Nr okresu odsetkowego Pierwszy dzień danego okresu odsetkowego Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego Liczba dni w danych okresie odsetkowym Wartość Nominalna jednej obligacji Data ustalenia praw do odsetek Data wypłaty odsetek I zł II zł III zł IV zł V zł VI zł VII zł VIII zł IX zł X zł XI zł XII zł Źródło: Emitent Dzień Wypłaty Odsetek ustala się na dzień, w którym kończy się dany Okres Odsetkowy, z uwzględnieniem postanowień punktu 26 Warunków Emisji. Dniem Ustalenia Praw do Odsetek z Obligacji jest 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający Dzień Wypłaty Odsetek. W pierwszym dniu każdego Okresu Odsetkowego Odsetki mają kupon zerowy. Naliczanie odsetek od Obligacji w danym Okresie Odsetkowym rozpoczyna się od drugiego dnia danego Okresu Odsetkowego i kończy w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia z Obligacji będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania 38

39 świadczenia z tytułu Obligacji, przypadającego na 6 (sześć) Dni Roboczych przed dniem wymagalności każdego ze świadczeń wynikających z Obligacji. Naliczanie Odsetek od Obligacji ustanie w Dniu Końcowego Wykupu, z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania przez Obligatariusza z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, naliczanie Odsetek od Obligacji ustanie w dacie wcześniejszego wykupu, chyba, że Emitent, wbrew obowiązującym regulacjom, odmówi wykupu lub wstrzyma wypłatę Kwoty Głównej. Płatności z tytułu posiadania Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje. Płatności kwot z tytułu posiadania Obligacji dokonywane będą na rachunek inwestycyjny Obligatariusza, na którym zostały zdeponowane posiadane Obligacje. W przypadku, gdy Obligacje nie zostaną zdeponowane na rachunku inwestycyjnym Obligatariusza, należna mu kwota może zostać zaksięgowana na koncie Sponsora Emisji. Jeżeli dzień wypłaty danego świadczenia przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, zapłata tego świadczenia nastąpi w pierwszym przypadającym po nim Dniu Roboczym, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Szczegółowe zasady ustalenia Obligatariuszy uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu posiadania Obligacji oraz sposób dokonania płatności z tytułu Obligacji określają postanowienia Ustawy o Obrocie, Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i inne właściwe przepisy prawa i regulaminy Wysokość i forma zabezpieczenia oraz oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje są obligacjami zabezpieczonymi. Na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji Emitent ustanowił zabezpieczenie w postaci Hipoteki Łącznej. Hipoteka łączna zabezpiecza wierzytelności wynikające z Obligacji do kwoty zł (siedem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych). Hipoteka Łączna została ustanowiona na: a. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa o powierzchni 0,9212 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Ignacego Boernera, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 4/152, 4/158, 4/159, 4/161, objęta księgą wieczystą KW nr KI1O/ /9. Dla wskazanej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1O/ /9. Użytkownikiem wieczystym wyżej wskazanej nieruchomości i podmiotem udzielającym zabezpieczenia są Jan i Dorota małżonkowie Pawlik. Wskazana powyżej nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. 39

40 Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu została określona na dzień 7 czerwca 2013 roku i wynosi zł (dziewięćset tysięcy dwieście czterdzieści złotych). Operat szacunkowy wyżej wskazanej nieruchomości został sporządzony przez Rzeczoznawcę Majątkowego Elżbietę Pichórz (nr uprawnień 4891) w dniu 7 czerwca 2013 roku Poniżej przedstawiono wyciąg z operatu szacunkowego ww. nieruchomości. Pełna treść operatu szacunkowego ww. nieruchomości została przedstawiona w Rozdziale 7 niniejszego Dokumentu Informacyjnego 40

41 b. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, o powierzchni 5,2995 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/162 oraz prawie własności budynku socjalnego wzniesionego na ww nieruchomości o pow. użytkowej 54 m 2. Dla wskazanej nieruchomości gruntowej oraz dla znajdujących się na niej budynków Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1O/ /4. Użytkownikiem wieczystym wyżej wskazanej nieruchomości 41

42 gruntowej oraz właścicielem wyżej wskazanego budynku socjalnego, a także podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest spółka GRANIT-COLOR Sp. z o.o. Wskazana powyżej nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich za wyjątkiem umowy dzierżawy z dnia 26 marca 2013 roku dotyczącej części działki o numerze ewidencyjnym 4/162 o powierzchni 2000 m2 zawartej pomiędzy Emitentem jako wydzierżawiającym a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dzierżawcą. Emitent może wypowiedzieć przedmiotową umowę dzierżawy zgodnie z jej 6 za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. Wartość rynkowa nieruchomości budynkowych oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu została określona na dzień 7 czerwca 2013 roku i wynosi zł (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych). Operat szacunkowy wyżej wskazanej nieruchomości został sporządzony przez Rzeczoznawcę Majątkowego Elżbietę Pichórz (nr uprawnień 4891) w dniu 7 czerwca 2013 roku Poniżej przedstawiono wyciąg z operatu szacunkowego ww. nieruchomości. Pełna treść operatu szacunkowego ww. nieruchomości została przedstawiona w Rozdziale 7 niniejszego Dokumentu Informacyjnego 42

43 43

44 c. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, o powierzchni 3,2433 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/19, objęta księgą wieczystą KW Nr KI1O/ /2. Dla wskazanej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KW KI1O/ /2. Użytkownikiem wieczystym wyżej wskazanej nieruchomości i podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest spółka JP GRANIT Sp. z o.o. Wskazana powyżej nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu została określona na dzień 7 czerwca 2013 roku i wynosi zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych). Operat szacunkowy wyżej wskazanej nieruchomości został sporządzony przez Rzeczoznawcę Majątkowego Elżbietę Pichórz (nr uprawnień 4891) w dniu 7 czerwca 2013 roku. Poniżej przedstawiono wyciąg z operatu szacunkowego ww. nieruchomości. Pełna treść operatu szacunkowego ww. nieruchomości została przedstawiona w Rozdziale 7 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 44

45 45

46 W związku z ustanowieniem Hipoteki Łącznej Emitent, Jan i Dorota małżonkowie Pawlik oraz JP GRANIT Sp. z o.o., w dniu 16 lipca 2013 r. zawarli umowę z Administratorem Hipoteki, który będzie wykonywał we własnym imieniu, lecz na rzecz Obligatariuszy, prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego wynikające z umowy o ustanowienie administratora hipoteki i przepisów prawa. Administratorem Hipoteki jest spółka Kancelaria Prawnicza Łuczyński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie. Oświadczenie u ustanowieniu hipoteki zostało przedstawione poniżej. 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 Hipoteka Łączna została wpisana przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych na pierwszych miejscach w dziale IV ksiąg wieczystych nr: KI1O/ /9; KI1O/ /4; KI1O/ /2, w dniu 25 lipca 2013 roku Wypełnienie przez Emitenta zobowiązań z tytułu Obligacji, zabezpieczone zostało dodatkowo poprzez złożenie przezeń w dniu 16 lipca 2013 r., w formie aktu notarialnego, oświadczenia o poddaniu się egzekucji bezpośrednio z tegoż aktu notarialnego na podstawie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Wyżej wymienione oświadczenie zostało przedstawione poniżej. 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 Dodatkowo Obligacje są zabezpieczone w drodze poręczenia udzielonego przez spółkę JP GRANIT Sp. z o.o., na podstawie odrębnej umowy poręczenia zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 16 lipca 2013 r. pomiędzy spółką JP GRANIT a Emitentem, jako umowy zobowiązującej do świadczenia na rzecz osoby trzeciej tj. każdoczesnego Obligatariusza. Poręczyciel na podstawie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego podda się egzekucji bezpośrednio z aktu notarialnego obejmującego umowę poręczenia. Poręczyciel będzie odpowiedzialny z tytułu Obligacji wyłącznie w przypadku gdy ustanowione zabezpieczenia Obligacji, nie pozwolą na całkowite zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy z tytułu Obligacji a nadto, egzekucja prowadzona z majątku Emitenta nie pozwoli na całkowite zaspokojenie ww. Roszczeń w terminie sześciu miesięcy od dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub ogłoszona zostanie upadłość Spółki lub sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. z 2012 r., poz ze zm.). Wyżej wymieniona umowa poręczenia wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji została zamieszczona poniżej. 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 Warunki Emisji określają dodatkowe warunki zabezpieczenia. W związku z faktem, iż wartość emisji wyniosła zł (osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych) zastosowanie mają zapisy Warunków Emisji odnośnie dodatkowych warunków zabezpieczenia, jakie przedstawiono poniżej. Jeżeli po publikacji danych finansowych, o których mowa w pkt. 33 Warunków Emisji, ale nie wcześniej niż po publikacji danych finansowych na dzień R. zostanie spełniony którykolwiek z poniższych warunków (dalej: Spełnienie Warunku): Udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania w stosunku do sumy bilansowej Emitenta przekroczy 65% lub, Relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży Emitenta spadnie poniżej 6% za dany okres obrachunkowy Emitent, w terminie 90 dni, od dnia publikacji tych danych finansowych, dokona dodatkowego zabezpieczenia w postaci Zastawu Rejestrowego na: a. Znaczących aktywach Emitenta w postaci zbioru rzeczy ruchomych o zmiennym składzie, tj. na zapasach płyt lub bloków lub tablic granitowych wskazanych przez Emitenta lub b. Wybranych należnościach handlowych Emitenta związanych ze sprzedażą produktów i towarów granitowych. Przedmiot Zastawu Rejestrowego zostanie poddany wycenie przez niezależnego biegłego rewidenta, a Zastaw Rejestrowy będzie zabezpieczał zobowiązania z tytułu Obligacji do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości Zł (cztery miliony złotych). Emitent informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego może potwierdzić, iż spełnione są przesłanki ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia obligacji, w postaci zastawu rejestrowego. Emitent bez zbędnej zwłoki podejmie kroki mające na celu spełnienie tego wymogu zachowując opisane w Warunkach Emisji terminy 3.7. Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych Tabela 3 Stan zobowiązań Emitenta na dzień Wyszczególnienie I. Rezerwy na zobowiązania 0 II. Zobowiązania długoterminowe ,56 1. Wobec jednostek powiązanych 0 2. Wobec pozostałych jednostek ,56 81

82 A) kredyty i pożyczki 0 B) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 C) inne zobowiązania finansowe- leasing ,56 D) inne 0 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,58 1. Wobec jednostek powiązanych 0 2. Wobec pozostałych jednostek ,58 A) kredyty i pożyczki - pożyczka od wspólnika ,00 B) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 C) inne zobowiązania finansowe ,80 D) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy ,43 - powyżej 12 miesięcy 0 E) zaliczki otrzymane na dostawy 0 F) zobowiązania wekslowe ,06 G) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,00 H) z tytułu wynagrodzeń ,29 I) inne zobowiązanie do firmy bezp. 43,00 3. Fundusze specjalne 0 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,80 Źródło: Emitent Na dzień R. zobowiązania długoterminowe Spółki wyniosły ,56 zł i składało się na nie zobowiązanie z tytułu leasingu. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły ,58 zł, z czego ,62 zł stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług, a zł zobowiązanie z tytułu pożyczki od wspólnika. Ponadto na dzień Spółka posiadała zobowiązania publiczno-prawne w wysokości ,00 zł, z czego ,01 zł wynosiły zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a ,99 zł stanowiły zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Na dzień Spółka nie zalegała w opłaceniu składek w ZUS natomiast zaległość w podatku VAT za m-c maj br. wobec Urzędu Skarbowego wynosiła kwotę ,00 zł. Zaległość została uregulowana w całości do dnia Ponadto Spółka posiadała rozliczenia międzyokresowe w wysokości ,80 wynikające z tytułu weksli wystawionych przez hurtowników, których wartość nominalna stanowi zobowiązania na przyszłe dostawy. GRANIT-COLOR Sp. z o.o. negocjuje zawarcie z SEB CF Sp. z o.o. umowy w przedmiocie nabywania do dyskonta przez SEB CF Sp. z o.o. od GRANIT-COLOR Sp. z o.o. weksli własnych, wystawianych przez odbiorców towarów granitowych GRANIT-COLOR Sp. z o.o.. Strony negocjacji kładą szczególny nacisk na wypracowanie modelu minimalizującego odpowiedzialność GRANIT-COLOR Sp. z o.o. i ryzyko SEB CF Sp. z o.o. w przypadkach braku zapłaty za weksel ze strony wystawcy weksla, kosztem ustanowienia przez wystawców weksli odpowiednich zabezpieczeń, z których SEB CF Sp. z o.o. mógłby korzystać w przypadkach braku wykupu weksla przez jego wystawcę. Do czasu wykupu obligacji Emitent dopuszcza proporcjonalny do wzrostu skali działalności wzrost zobowiązań z tytułu leasingu środków transportu oraz zobowiązań handlowych. W przypadku pojawienia się nowych możliwości rozwoju Emitent nie wyklucza zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kolejnych emisji obligacji, przy założeniu, iż ich wykup nie nastąpi przed 82

83 Dniem Końcowego Wykupu Obligacji. Emitent nie wyklucza zaciągania dodatkowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, jeśli tego będzie wymagała sytuacja finansowa Spółki Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowym, ze wskazaniem instytucji dokonującej tej oceny, oraz odesłanie do szczegółowych warunków ratingu określonych w informacjach dodatkowych Emitentowi ani emitowanym przez niego Obligacjom nie przyznano ratingu Wskazanie oraz szczegółowe opisanie dodatkowych praw z tytułu posiadania dłużnych instrumentów finansowych Poza uprawnieniami wskazanymi w punktach Dokumentu Informacyjnego Obligatariuszom nie przysługują żadne dodatkowe prawa z tytułu posiadania Obligacji Obligatariusze korzystają z pełni uprawnień określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem dłużnymi instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym Poniższa informacja ma jedynie charakter ogólny i orientacyjny. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porad podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego. Emitent oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Obligatariuszom, wynikającą z przyjętej przez organy podatkowe odmiennej, niż przedstawiona poniżej, prawno-podatkowej kwalifikacji Obligacji oraz związanych z nimi dochodów Obligatariuszy. Podatek od osób fizycznych Zasady opodatkowania dochodów od osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 361). Opodatkowanie odsetek i dyskonta od obligacji: W świetle art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł i pobiera się od nich zryczałtowany podatek w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Płatnikiem podatku jest dom maklerski prowadzący rachunek papierów 83

84 wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe lub dom maklerski pełniący funkcję sponsora emisji, w przypadku zapisania papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży obligacji: Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Na podstawie art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawionej wyżej zasady nie stosuje się do odpłatnego zbywania papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Płatnikiem podatku jest Obligatariusz. W celu dokonania rozliczenia podatku, Obligatariusz winien otrzymać zestawienie dochodów uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych od domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe lub od domu maklerskiego pełniącego funkcję sponsora emisji, w przypadku papierów wartościowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji. Wobec powyższego, dla spełnienia obowiązku podatkowego niezbędne jest przekazanie domowi maklerskiemu przez Obligatariusza informacji o Numerze Identyfikacji Podatkowej oraz wskazanie urzędu skarbowego właściwego dla Obligatariusza. Podatek dochodowy od osób prawnych Zasady opodatkowania dochodów od osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397). Dochody uzyskiwane przez osoby prawne z odsetek oraz z dyskonta od papierów wartościowych oraz dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 19 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy, stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania. Podatek od dochodów uzyskanych przez zagraniczne podmioty Osoby fizyczne W przypadku osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (nierezydenci podatkowi), podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 2a Ustawy o PIT). W przypadku dochodów ze sprzedaży obligacji bądź odsetek od obligacji, obowiązek podatkowy co do zasady powstaje w Polsce, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. Warunkiem zastosowania przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest przedstawienie certyfikatu rezydencji (tj. dokumentu 84

85 potwierdzającego dla celów podatkowych miejsce zamieszkania podatnika) przez osobę fizyczną (zgodnie z art. 30a ust. 2 oraz art. 30b ust. 3 Ustawy o PIT). Umowy te mogą wskazywać, iż obowiązek podatkowy powstanie w miejscu rezydencji osoby fizycznej za granicą, wówczas opodatkowanie dochodów tej osoby odbywa się według zagranicznych przepisów podatkowych, bądź, jeżeli obowiązek podatkowy powstanie w Polsce umowy mogą wskazywać stawkę podatkową, którą należy zastosować do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego. W przypadku braku przedstawienia certyfikatu rezydencji zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż od uzyskanych przychodów z odsetek i dyskonta papierów wartościowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Osoby prawne Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku obrotu obligacjami przez zagraniczną osobę prawną, należy dokonać analizy, gdzie zgodnie z odpowiednią umową o unikaniu podwójnego opodatkowania opodatkowane są zyski z przeniesienia własności majątku. Natomiast w przypadku przychodów z tytułu odsetek od obligacji otrzymanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT, mamy co do zasady do czynienia z podleganiem opodatkowaniu w Polsce, z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie przepisów odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania następuje, gdy podatnik przedstawił płatnikowi aktualny certyfikat rezydencji. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą wskazywać na obowiązek zastosowania stawki podatkowej wynikającej z takiej umowy lub niepobieranie podatku w Polsce (obowiązek podatkowy wystąpi wówczas za granicą). W przypadku braku przedstawienia certyfikatu rezydencji zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, iż podatek dochodowy z tytułu przychodów z odsetek ustala się w wysokości 20% przychodów. Podatek od czynności cywilnoprawnych W myśl przepisu art. 9 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.), sprzedaż papierów wartościowych firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem oraz sprzedaż tych instrumentów finansowych dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, bądź poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy 85

86 o obrocie instrumentami finansowymi stanowi czynność cywilnoprawną zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo, w świetle art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu nie podlegają czynności prawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron, z tytułu dokonania czynności, na podstawie odrębnych przepisów, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku. W przypadku, gdy nie wystąpi żadna z powyżej wskazanych sytuacji, sprzedaż obligacji dopuszczonych do publicznego obrotu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka, w świetle art. 7 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wynosi 1%. Podatek od spadków i darowizn Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 ze zm.), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. Odpowiedzialność płatnika Zgodnie z brzmieniem art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i przekazania go we właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany a nie wpłacony. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 86

87 3.11. Zakończenie subskrypcji związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz przydziałem instrumentów finansowych Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Emisja Obligacji została przeprowadzona w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach poprzez skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji do maksymalnie 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowił publicznego proponowania Obligacji ani publicznej oferty w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie. Składanie formularzy przyjęcia propozycji nabycia następowało w dniach od 17 lipca 2013 roku do dnia 7 sierpnia 2013 roku Data przydziału instrumentów finansowych Przydział Obligacji Obligatariuszom został dokonany poprzez Uchwałę Zarządu Emitenta w dniu 8 sierpnia 2013 roku Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż (słownie: dziesięć tysięcy) Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej (słownie: tysiąc) złotych każda Stopa redukcji zapisów na obligacje w poszczególnych transzach Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych (słownie: osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) Obligacje na okaziciela serii A Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) Obligacje serii A były obejmowane po cenie emisyjnej równej (słownie: tysiąc) złotych za jedną Obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji. 87

88 Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach Zapisy na Obligacje serii A złożyło 32 inwestorów oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., który będzie pełnił rolę Animatora Rynku Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach Obligacje serii A przydzielono 32 inwestorom oraz na rzecz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., który będzie pełnił rolę Animatora Rynku Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) Obligacje serii A nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta Łączne koszty emisji Obligacji serii A Emitenta wyniosły ,59 zł brutto (słownie złotych brutto: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery zł i pięćdziesiąt dziewięć groszy), w tym koszty: a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: ,83 zł brutto (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiącesto pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie występują, c. sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: ,76 zł brutto(czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych siedemdziesiąt sześć groszy 88

89 Emitent koszty związane z emisją obligacji ujął w sposób następujący: Kwotę ,50 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) ujął w rozliczenia międzyokresowe i będzie rozliczał przez okres 36 miesięcy równomiernie w koszty związane z obsługą zadłużenia z tytułu obligacji. Pozostała kwota została ujęta w kosztach bieżących okresu 89

90 Rozdział 4. Dane o Emitencie 4.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z danymi teleadresowymi Firma Siedziba Adres GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostrowiec Świętokrzyski, Polska Nr telefonu tel Nr faksu fax Adres internetowy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 28, Ostrowiec Świętokrzyski Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS REGON NIP Czas trwania Emitenta Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. 90

91 Emitent powstał na podstawie Aktu Założycielskiego sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu r. (Repertorium A Nr 3011/2011, Notariusz Barbara Pyrżak, Kancelaria Notarialna w Ostrowcu Świętokrzyskim) Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r Opis historii Emitenta Emitent został utworzony w sierpniu 2011 roku. Celem jego utworzenia było wydzielenie działalności handlowej z istniejącej spółki JP GRANIT. Z punktu widzenia działalności Spółki kluczowe znaczenie ma historia spółki JP GRANIT, która w ciągu 20-letniej obecności na rynku wypracowała sobie znaną i rozpoznawalną markę oraz pozycję największej firmy w branży. Działalność w branży kamieniarskiej, która jest obecnie realizowana przez Spółkę, została zapoczątkowana w 1988 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez założenie zakładu kamieniarskiego przez Jana Pawlika. Lata konsekwentnej polityki rozwoju doprowadziły do jej przekształcenia z małego zakładu do największej w Polsce firmy tej branży. Nieustanny rozwój spowodował wybudowanie w 2000 roku nowego zakładu z nowoczesną halą traków urządzeń służących do cięcia (przecierania) bloków granitowych. W roku 2001 nastąpiła zmiana formy prawnej prowadzonej działalności z działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2011 r. został założony Emitent, który docelowo będzie się zajmował sprzedażą płyt granitowych oraz zakupem towarów i produktów od producentów kamienia. Opis najważniejszych wydarzeń z historii wyżej wskazanych spółek został przedstawiony poniżej: 1988 r. założenie zakładu kamieniarskiego przez Jana Pawlika, który specjalizował się w produkcji nagrobków z lastryko r. rozwój firmy: sukcesywne zwiększenie produkcji, zakup nowych nieruchomości inwestycyjnych (około 1,1 ha), na których wybudowano nowe hale i zainstalowano nowe maszyny i 1998 r. dokonanie istotnych inwestycji: budowa nowych hal oraz zakup 3 pił tarczowych o średnicy 3,5m, zakup nowej linii polerskiej produkcji niemieckiej do polerowania płyt oraz zakup innych maszyn do produkcji nagrobków. Dzięki modernizacjom zakład produkował około 500 sztuk nagrobków granitowych dla klientów indywidualnych, wraz z usługą montażu nagrobka oraz sprzedawał ok m² płyt granitowych dla zakładów rzemieślniczych z terenów północno wschodniej Polski. Dzięki najnowocześniejszej linii polerskiej w Polsce, zakład 91

92 wyróżniał się jakością dostarczanych towarów, przez co uzyskał znaczą przewagę konkurencyjną na rynku r. pierwsze zakupy bloków granitowych bezpośrednio od producentów z: RPA, Szwecji, Norwegii i Ukrainy. Firma nawiązała dzięki temu bardzo ważne kontakty handlowe r. utworzenie pierwszych hurtowni płyt granitowych do budowy nagrobków w Polsce w Warszawie, Rzeszowie, Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim r. zakup nowych terenów i budowa hali w celu instalacji 6 traków do przecinania granitu firmy Gaspari Menotti. Po wykonaniu tej inwestycji moce produkcyjne zakładu sięgały ok m² produkcji płyt granitowych (z bloków importowanych) 2001 r.-2002r. przekształcenie zakładu rzemieślniczego w spółkę prawa handlowego o nazwie Jan Pawlik Centrum Obróbki Granitu Sp. z o. o. poprzez wniesienie w dniu 6 lutego 2002 r. przedsiębiorstwa Pana Jana Pawlika jako wkładu niepieniężnego r. zmiana nazwy spółki na JP GRANIT Sp. z o. o, oddanie do użytku nowej siedziby zarządu i biura. W poszukiwaniu własnego źródła taniego granitu spółka nabywa kopalnię granitu w Strzelinie r. dalsze inwestycje w kopalnię, produkcja bloków granitowych, kostki brukowej i rozwój eksportu (90% kostki sprzedawane do Niemiec). 2006r. powstanie najnowocześniejszego w Polsce zakładu przerobu granitu (najnowsze technologie przecinania) w Ostrowcu Świętokrzyskim. JP GRANIT pozyskuje duże kontrakty na produkcję krawężników, płyt chodnikowych oraz elementów architektury przestrzennej. 2007r. założenie spółki Kruszywa Strzelin, której przedmiotem działalności jest produkcja i sprzedaż kruszywa drogowego w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie i wysokie ceny kruszywa w Polsce. Koniec 2009 r. ze względu na gwałtowny spadek cen, podjęcie decyzji o zaniechaniu nierentownej produkcji kruszyw na autostrady i koleje oraz o zamknięciu produkcji budowlanej, co wiąże się z decyzją o sprzedaży kopalni r. koncentracja na działalności związanej z produkcją płyt nagrobkowych r. rejestracja spółki GRANIT-COLOR, która zajmuje się sprzedażą płyt granitowych wyprodukowanych przez JP GRANIT poprzez sieć dystrybucji. W tym samym czasie spółki JP GRANIT i GRANIT-COLOR zmieniają swoją siedzibę. 92

93 4.7. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Na dzień r. kapitał własny Emitenta wynosił ,07 zł i składał się na niego kapitał podstawowy w wysokości ,00 zł, kapitał zapasowy w wysokości ,76 zł oraz zysk netto w wysokości ,31 zł. Zasady tworzenia kapitałów własnych Emitenta są określone w Kodeksie spółek handlowych oraz w akcie założycielskim Emitenta. Kapitał zakładowy W świetle art Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 5.000,00 zł. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50,00 zł. Zgodnie z aktem założycielskim Emitenta kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Emitenta do kwoty ,00 zł w terminie do r, co nie będzie stanowić zmiany aktu założycielskiego Emitenta. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta może nastąpić poprzez ustanowienie nowych udziałów lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów. W świetle art Kodeksu spółek handlowych, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki. Kapitał zapasowy W świetle art zd. 2 Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odnosi się kwoty stanowiące nadwyżkę ceny emisyjnej udziałów spółki ponad ich wartość nominalną (tzw. agio). Drugim ze źródeł tworzenia kapitału zapasowego są dopłaty uiszczane przez wspólników zgodnie z postanowieniami art. 177 i nast. Kodeksu spółek handlowych. W świetle 11 aktu założycielskiego Emitenta wspólnicy mogą w każdym roku obrotowym zostać zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości do dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Kapitał zapasowy może być nadto powiększony o kwoty przeniesione uchwałą Zgromadzenia Wspólników z zysku spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GRANIT-COLOR z dnia r. zysk osiągnięty za okres od r. w wysokości netto ,76 zł został w całości wyłączony od podziału pomiędzy wspólników Spółki i przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. 93

94 Tabela 4: Kapitał własny Emitenta wg stanu na r. Dane (w zł) r. Kapitał własny ,07 - kapitał podstawowy ,00 - udziały własne 0,00 - kapitał zapasowy ,76 - kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 - pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 - wynik z lat ubiegłych 0,00 - wynik roku bieżącego ,31 - odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 Źródło: Emitent 4.8. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Emitent nie wyemitował żadnych obligacji zamiennych ani obligacji dających prawo pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Papiery wartościowe Emitenta nie są ani nie były wcześniej notowane na żadnym rynku instrumentów finansowych. Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych. 94

95 4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Nie występują powiązania kapitałowe mające istotny wpływ na działalność Emitenta Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne Emitenta (1) Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta W skład zarządu Emitenta wchodzi Jan Pawlik, jako Prezes Zarządu oraz Sławomir Pietrzyk, jako Członek Zarządu. Emitent nie powołał prokurentów. Emitent nie posiada Rady Nadzorczej. Nie występują powiązania majątkowe bądź organizacyjne (poza będącymi konsekwencją pełnienia funkcji w organie Emitenta i immanentnie z nimi związanymi) pomiędzy Emitentem a Sławomirem Pietrzykiem. Małżonka Sławomira Pietrzyka, Małgorzata Pietrzyk, jest wspólnikiem Emitenta, posiadającym 505 jego udziałów. Pan Jan Pawlik jest jednocześnie wspólnikiem Emitenta i posiada w niej udziałów o wartości nominalnej zł każdy. Państwo Jan i Dorota małżonkowie Pawlik w dniu 4 lipca 2013 r. zawarli ze Spółką umowę, na podstawie której Państwo Jan i Dorota Pawlik użyczyli Emitentowi, będącą przedmiotem użytkowania wieczystego, nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Ignacego Boernera, o powierzchni 0,9212 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki: nr 4/152, 4/158, 4/159, 4/161, objętą księgą wieczystą KW Nr KI1O/ /9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, w celu ustanowienia na niej hipoteki łącznej, zabezpieczającej wierzytelności wynikające z obligacji wyemitowanych przez Emitenta. Na podstawie wyżej wskazanej umowy Państwo Jan i Dorota małżonkowie Pawlik zobowiązali się do ustanowienia w przepisanej formie, hipoteki łącznej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Ignacego Boernera, o powierzchni 0,9212 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 4/152, 4/158, 4/159, 4/161, objętej księgą wieczystą KW Nr KI1O/ /9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział 95

96 Ksiąg Wieczystych, zabezpieczającej wierzytelności wynikające z obligacji wyemitowanych przez Emitenta. (2) Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a spółką JP GRANIT Sp. z o.o. Nie istnieją powiązania kapitałowe pomiędzy Emitentem a JP GRANIT Sp. z o.o. Dodatkowe powiązania opisano poniżej. Pan Jan Pawlik jest jednocześnie większościowym udziałowcem spółki JP GRANIT Sp. z o.o. Pan Krzysztof Pawlik, posiadający udziałów JP GRANIT Sp. z o.o. jest osobą bliską pana Jana Pawlika. Spółka JP GRANIT Sp. z o.o. zawarła z Emitentem umowę z dnia 4 lipca 2013 r., na podstawie, której, JP GRANIT użyczyła Emitentowi nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyskiej, o powierzchni 3,2433 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka nr 1/19, objętą księgą wieczystą KW Nr KI1O/ /2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych w celu ustanowienia na niej hipoteki łącznej, zabezpieczającej wierzytelności wynikające z obligacji wyemitowanych przez Emitenta. Na podstawie wyżej wskazanej umowy JP GRANIT zobowiązała się do ustanowienia w przepisanej formie, hipoteki łącznej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyskiej, o powierzchni 3,2433 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1/19, objętej księgą wieczystą KW Nr KI1O/ /2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, zabezpieczającej wierzytelności wynikające z obligacji wyemitowanych przez Emitenta. W dniu 16 lipca 2013 r. pomiędzy Emitentem, JP GRANIT, Dorotą i Janem małżonkami Pawlik a Administratorem Hipoteki zawarta została umowa, na podstawie, której Administrator Hipoteki zobowiązał się do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek Obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków administratora hipoteki, wynikających z ustanowienia hipoteki i przepisów prawa, w tym przede wszystkim czynności zmierzających do zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy z hipoteki, w sposób satysfakcjonujący dla Obligatariuszy, bez pokrzywdzenia Emitenta, Małżonków Pawlik oraz JP GRANIT. Emitent zawarł w dniu 1 grudnia 2011 r. z JP GRANIT umowę udostępnienia sieci dystrybucyjnej należącej do JP GRANIT, którą zmieniono aneksem z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie przedmiotowej umowy: 1 Emitentowi przysługuje prawo sprzedaży w ramach sieci dystrybucyjnej towarów granitowych Emitenta, 96

97 2 Udostępnienie sieci dystrybucyjnej nie ma charakteru wyłączności, co oznacza, że: o JP GRANIT ma prawo dokonywać sprzedaży swych towarów granitowych w ramach przedmiotowej sieci, o JP GRANIT ma prawo udostępniać przedmiotową sieć dystrybucyjną innym podmiotom, 3 Emitentowi przysługuje prawo swobodnego wyboru dystrybutorów, należących do przedmiotowej sieci dystrybucyjnej, którym Emitent sprzedawać będzie towary granitowe, 4 Emitentowi nie przysługuje prawo dalszego udostępniania przedmiotowej sieci dystrybucyjnej. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przy zachowaniu 10-letniego okresu wypowiedzenia. Emitent zawarł z JP GRANIT umowę najmu z dnia 1 sierpnia 2012 r. Przedmiotem najmu jest część kontenera biurowo-socjalnego o powierzchni 50 m2 oraz plac składowo-parkingowy o powierzchni 2000 m2. JP GRANIT zawarł z Emitentem w dniu 16 lipca 2013 r. umowę poręczenia, jako umowę zobowiązującą do świadczenia na rzecz każdoczesnego Obligatariusza, tj. do świadczenia na rzecz osoby trzeciej. Poręczyciel będzie odpowiedzialny z tytułu Obligacji wyłącznie w przypadku, gdy ustanowione zabezpieczenia Obligacji nie pozwolą na całkowite zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy z tytułu Obligacji a nadto, egzekucja prowadzona z majątku Emitenta nie pozwoli na całkowite zaspokojenie ww. roszczeń w terminie sześciu miesięcy od dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub ogłoszona zostanie upadłość Spółki lub sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz ze zm.). Ponadto JP GRANIT wykonuje na rzecz GRANIT-COLOR cięcie bloków granitowych na płyty, które następnie są sprzedawane w hurtowniach Emitenta. Współpraca między obiema spółkami jest uregulowana umownie na mocy umowy współpracy z dnia 16 lipca 2013 roku. Umowa określa zasady składania zamówień przez obie spółki, obowiązki stron jak również warunki rozliczania. (3) Pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami lub udziałowcami Emitenta Wspólnikami Emitenta są: 97

98 Małgorzata Barbara Pietrzyk, Jan Pawlik. Nie występują powiązania majątkowe bądź organizacyjne (poza będącymi konsekwencją statusu wspólnika i immanentnie z nimi związanymi) pomiędzy Emitentem a panią Małgorzatą Barbarą Pietrzyk. Małgorzata Barbara Pietrzyk jest żoną Sławomira Jana Pietrzyka Członka Zarządu Emitenta. Państwo Jan i Dorota małżonkowie Pawlik w dniu 4 lipca 2013 r. zawarli ze Spółką umowę, opisaną w pkt (1) powyżej. W dniu 16 lipca 2013 r. pomiędzy Emitentem, JP GRANIT, Dorotą i Janem małżonkami Pawlik a Administratorem Hipoteki zawarta została umowa, opisana w pkt (2) powyżej. Jan Pawlik od dnia 1 czerwca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu JP GRANIT Sp. z o.o.. (4) Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami lub udziałowcami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych). Nie występują powiązania osobowe, majątkowe bądź organizacyjne (poza będącymi konsekwencją statusu Autoryzowanego Doradcy i immanentnie z nimi związanymi, wynikającymi z umowy z dnia 25 lutego 2013 pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą, dotyczącej świadczenia usług doradztwa w procesie pozyskania finansowania) pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami lub udziałowcami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli to jest istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla Emitenta, w podziale na segmenty działalności Charakterystyka podstawowej działalności Emitenta Działalność Emitenta skupia się na handlu płytami granitowymi do produkcji nagrobków. Docelowy model działalności Spółki zakłada zakup płyt i bloków granitowych bezpośrednio od producentów oraz ich sprzedaż poprzez sieć hurtowni partnerskich. W swojej działalności 98

99 GRANIT-COLOR współpracuje z JP GRANIT. JP GRANIT wykonuje na rzecz GRANIT- COLOR cięcie bloków granitowych na płyty, które następnie są sprzedawane w hurtowniach Spółki. W ten sposób GRANIT-COLOR w krótkim czasie stanie się wyłącznym dystrybutorem płyt produkowanych przez JP GRANIT.. Hurtownie działają na podstawie umów partnerskich zawartych z JP GRANIT i GRANIT-COLOR. Spółka planuje osiągnięcie docelowego modelu biznesowego na przełomie lat 2013/2014. Do tego czasu będzie obowiązywał okres przejściowy, w którym bloki i płyty granitowe będę zakupywane i sprzedawane częściowo również przez JP GRANIT, ze względu na historyczne zaangażowanie tej spółki w sprzedaż płyt do hurtowni. Rysunek 1. Docelowy model biznesowy Emitenta (1) Struktura przychodów w podziale na produkty oferowane przez Emitenta Tabela 5: Struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta w pierwszym roku obrotowym r. Wyszczególnienie (dane w zł) Wartościowo (w zł) Procentowo Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,17% Płyty granitowe ,39% - Impala (szaro-czarny) ,93% - Czarny ,37% - Kolorowy ,07% - Szaro-biały ,02% Pozostałe ,21% Nagrobki granitowe ,57% 99

100 Wyszczególnienie (dane w zł) Wartościowo (w zł) Procentowo Płyty gotowe - tablice nagrobkowe ,00% Przychody ze sprzedaży produktów ,83% Łącznie ,00% Źródło: dane Spółki W strukturze przychodów ze sprzedaży Emitenta za pierwszy rok obrotowy zakończony roku, kluczową rolę odgrywały przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (99,17%). Najistotniejszą pozycją są wśród nich przychody ze sprzedaży płyt granitowych (53,39%), wśród których największy udział wartościowy posiadają granity typu Impala (19,93%) oraz Czarny (13,37%). Spółka oferuje szeroki wybór płyt do produkcji nagrobków, zarówno pod względem materiału jak i wymiarów płyt. Możliwości produkcyjne i technologiczne JP GRANIT umożliwiają zamówienie płyt o dowolnych wymiarach, a bezpośredni dostęp do producentów bloków granitowych przekłada się na ofertę hurtowni, w skład której wchodzi obecnie 30 rodzajów kamieni w 10 grupach. Pomimo dużej elastyczności produkcyjnej aż 85% zamówień stanowią zamówienia standardowe, czyli płyty o grubości 5 lub 6 centymetrów oraz wymiarach w przedziale 105cm-140cm na 210cm-260cm. Cześć przychodów Spółki generowana jest przez sprzedaż gotowych nagrobków nabywanych bezpośrednio od producentów, w szczególności z Chin. Wśród nich dominują nagrobki granitowe, których sprzedaż odpowiada za 19,57% przychodów ze sprzedaży, podczas gdy płyty gotowe stanowią jedynie 5% przychodów. Pozostałe towary i materiały stanowią ponad 21% przychodów Spółki. O ile za pierwszy rok obrotowy Emitent zanotował marginalne przychody z tytułu sprzedaży produktów, to od 2013 roku uległo to zmianie. Według prognoz, na koniec 2013 roku przychody ze sprzedaży produktów mają być odpowiedzialne za około 70% przychodów Spółki. Zdjęcie 1: Płyty granitowe na placu magazynowym Spółki Zdjęcie 2: Płyty granitowe na placu magazynowym Spółki 100

101 Zdjęcie 3: Bloki granitowe Zdjęcie 4: Bloki granitowe Ceny sprzedaży płyt granitowych różnią się w zależności od rodzaju kamienia. Do najbardziej popularnych należą płyty typu Impala, których średnia cena kształtuje się na poziomie około 375zł/m 2. Najdroższymi są kamienie typu Czarny (455zł/m 2 ) oraz Kolorowy (395 zł/m 2 ). Najtańsze są płyty Szare, których średnia cena za m 2 wynosi około 191 zł. (2) Dostawcy Emitenta Spółki JP GRANIT i GRANIT-COLOR współpracują z największymi producentami granitu na świecie. Dostawa bloków granitowych, z których cięte są płyty nagrobkowe realizowana jest na jeden z dwóch sposobów; poprzez zamówienie bezpośrednio u producenta w kopalni granitu (np. RPA Stonetec Trading, Red Graniti, Keeley Granit) lub poprzez odpowiedź na ofertę dostępnych bloków przesłaną przez producenta, z którym uzgodnione są już warunki współpracy. Łączny czas realizacji zamówienia od momentu wyboru bloków u producenta poprzez transport do poru i z portu do siedziby Emitenta waha się w przedziale 3-5 miesięcy. (3) Sieć dystrybucji Dzięki umowie z JP GRANIT Spółka ma dostęp do sieci 29 hurtowni partnerskich. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka miała podpisane umowy współpracy z 22 partnerami obsługującymi 25 hurtowni, a z pozostałymi współpracowała handlowo. Żaden inny podmiot działający w tej branży nie ma tak dużej sieci dystrybucji. Spółka firmuje hurtownie swoją marką, co stanowi dodatkowe źródło działań marketingowych. Proces realizacji sprzedaży poprzez hurtownie pozwala na zapewnienie bardzo sprawnego dostarczenia materiału klientowi, co jest bardzo ważne na rynku działalności Emitenta. Poniżej przedstawiono sieć dystrybucji Emitenta i JP GRANIT w Polsce. 101

102 Rysunek 2: Sieć dystrybucji spółek w Polsce Gdańsk Olsztyn Giżycko Bydgoszcz Mława Łomża Białystok Poznań Płock Warszawa Sokołów Podlaski Międzyrzec Podlaski Strzelin Łódź Radom Piotrków Trybunals ki Częstochowa Kielce Bukowno/ k Katowic Stalowa Wola Rzeszów Bielsko-Biała Kraków Nowy Sącz Nowy Targ Rymanów Lublin Zamość Słowacja Źródło: dane Spółki Spośród 29 hurtowni, 15 prowadzi działalność na nieruchomości należącej do partnera, 10 na nieruchomości dzierżawionej przez JP GRANIT, 3 na nieruchomości dzierżawionej przez GRANIT-COLOR, a 1 na nieruchomości znajdującej się w posiadaniu JP GRANIT. Umowy partnerskie podpisane z hurtowniami zawierają warunki współpracy chroniące interes Emitenta. Standardowa umowa zawiera między innymi następujące zapisy: działalność partnera polega wyłącznie na prowadzeniu sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów granitowych dostarczonych przez Emitenta lub JP GRANIT; sprzedaż prowadzona jest w imieniu, na rachunek i wyłączne ryzyko partnera; reklamy w obrębie hurtowni może umieszczać tylko i wyłącznie Emitent lub JP GRANIT; partner nie może wynająć całości lub części lokalu/obiektu innym osobom, ani prowadzić działalności innej, niż określona w umowie partnerskiej; 102

103 partner musi sam zapewnić wyposażenie obiektu. Wyposażenie obiektu określone jest w umowie partnerskiej; w okresie jednego roku od zaprzestania działalności partner zobowiązuje się nie prowadzić działalności konkurencyjnej; Emitent określa wysokość marży realizowaną przez partnerów. Dodatkowo umowa określa zabezpieczenia, jakie musi ustanowić partner, w celu zabezpieczenia należności wynikających z umowy partnerskiej, w tym kar umownych i odsetek. (4) Klienci Emitenta Ostatecznymi klientami Spółki, którzy zaopatrują się w hurtowniach partnerskich, są głównie indywidualni nabywcy, czyli małe zakłady kamieniarskie. Klienci najczęściej poszukują ściśle określonego rodzaju granitu, pod konkretne zamówienia. Dlatego największe znaczenie ma dla nich szeroki wybór dostępnego materiału. Jakość oferowanego towaru również odgrywa bardzo dużą rolę przy wyborze dostawcy. Kluczowymi czynnikami przy wyborze towaru są: dostępność płyty w danym okręgu (koszt transportu ogranicza konkurencję poza okręgiem ok 50 km od hurtowni); jakość płyty (wyrazistość koloru i jakość poleru); wymiary oferowanych płyt granitowych aby po wykrojeniu nagrobka pozostało jak najmniej odpadów; rozmiar palety kolorów i gatunków oferowanych płyt. Ze względu na marże, jakie panują na rynku kamieniarskim, cena płyt nagrobkowych odgrywa drugorzędne znaczenie, stanowiąc zaledwie około 30 % kosztów wykonania nagrobka. Ponadto produkcja nagrobków jest bardzo sezonowa, stąd też kamieniarze nie są skłonni czekać na realizację zamówienia w przypadku braku pożądanego kamienia. Odpowiednio duże zatowarowanie hurtowni można osiągnąć dysponując odpowiednio wysokim kapitałem, którego nie posiadają konkurenci Emitenta. Rysunek 3: Przykładowe realizacje nagrobków na cmentarzu 50-cio tysięcznym mieście, rok budowy 2012 Nagrobek na lewo: (materiał: Castania, Impala, Black JP) Nagrobek prawy: (materiał: Królewski, Tokovski) Nagrobek po środku: (materiał: Viscont White, Impala) Nagrobek na prawo: (materiał: Star Puby, Black JP) 103

104 Liczba zgonów (w tysi) Dokument Informacyjny GRANIT-COLOR Sp. z o.o. Źródło: Emitent Rynek Emitenta Rynek na którym działa Emitent jest bardzo rozdrobniony: szacuje się, że w Polsce znajduje się od 350 do 400 firm zajmujących się cięciem bloków kamiennych i ponad 7,2 tys. zarejestrowanych firm kamieniarskich. Zdecydowanym liderem wśród firma handlowych, jest spółka GRANIT-COLOR która razem ze spółką JP GRANIT posiada ponad 5% udziału w rynku. Głównym czynnikiem decydującym o zakupie płyt przez klientów jest dostępność towaru w określonym momencie pod konkretne zamówienie oraz jakość płyt granitowych. Bogatą ofertę płyt granitowych są w stanie zapewnić tylko największe firmy z branży, przez co różnica pomiędzy małymi a dużymi podmiotami na rynku jest bardzo trudna do zniwelowania. (1) Wartość rynku Wykres 1 Liczba zgonów w Polsce Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych GUS 104

105 Zapotrzebowanie na płyty granitowe w Dokument Informacyjny GRANIT-COLOR Sp. z o.o. Wykres 2 Zapotrzebowanie na płyty granitowe 2,5 2,21 2,22 2,26 2,28 2,31 2,27 2,25 2,28 2 mln m 2 1,5 1 0, Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych GUS oraz przy założeniu średniego zapotrzebowania 6 nagrobek 1 płyty na jeden Popyt na płyty nagrobkowe jest silnie skorelowany z liczbą zgonów w danym roku. W 2012 r. w Polsce odnotowano ponad 380 tys. zgonów. Szacuje się, że średnioroczne zapotrzebowanie na płyty nagrobkowe w Polsce wynosi około 2 mln m 2, a wartość rynku sprzedaży płyt granitowych na nagrobki wyniosła w 2012 roku około 725,8 mln zł. Z uwagi na silną tradycję stawiania nagrobków zmarłym, na popyt na płyty nagrobkowe nie wpływają wahania koniunktury i kryzysy finansowe. Jednak fakt, że część kosztów pogrzebu pokrywana jest przez ZUS, uzależnia popyt na płyty nagrobkowe (jak i strukturę popytu) od wysokości zasiłku pogrzebowego, którego ostatnia zmiana miała miejsce w 2011 roku 2. Nadal niewiele osób, bo jedynie 5%, decyduje się na kremację. Z badań ankietowych wynika, że coraz większy odsetek osób nie ma nic przeciwko takiej formie pochówku, to jednak nie przekłada się to na większą liczbę osób decydujących się na kremację. 3 (2) Konkurencja Na światowym rynku kamieniarskim można zaobserwować wyraźną specjalizację poszczególnych przedsiębiorstw w całym łańcuchu produkcyjnym nagrobków. Zwykle przedsiębiorstwa w łańcuchu dzielą się na: kopalnie, hurtownie bloków, zakłady obróbcze masowej produkcji płyt, hurtownie płyt, zakłady produkcji nagrobków i firmy montażowe. Polski rynek kamieniarski nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, przez co podział firm na wyraźne specjalizacje dopiero się kształtuje. 4 1 Obliczono na podstawie liczby zgonów, przyjmując średnie zapotrzebowanie 6 płyty na nagrobek. 2 Od zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Do roku wynosił 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 3 D. Wawrzynkiewicz, Możliwości i ograniczenie. Polskie kamieniarstwo w czasie światowego kryzysu. 4 D. Wawrzynkiewicz, Z bloku czy z płyty? Dylemat producenta nagrobków, 105

106 Rysunek 4 Łańcuch dostawców w procesie produkcji nagrobków granitowych Kopalnia granitu Hurtownia bloków Masowa produkcja płyt Hurtownia płyt granitowych Zakład produkcji nagrobków; kamieniarz Montaż nagrobków Źródło: Opracowanie własne Grant Thornton Wiele firm w odpowiedzi na duże zainteresowanie granitem, poszerza swoją ofertę produktową o kostkę granitową, krawężniki, posadzki, płyty chodnikowe, parapety, blaty kuchenne i wiele innych produktów. Konkurentami Emitenta są firmy importujące, sprzedające i handlujące blokami i płytami kamiennymi oraz elementami nagrobków. W Polsce rocznie przerabia się 1,2 mln ton bloków kamiennych, płyt i elementów importowanych, z czego 40% przypada na segment kamieniarstwa nagrobkowego. 5 Rozpoznawalność marek oferowanych przez spółki JP GRANIT i GRANIT-COLOR została potwierdzona przez ranking przeprowadzony przez czasopismo Nowy Kamieniarz w grudniu 2011 roku. 23% respondentów uznało Jana Pawlika (prezesa zarządu GRANIT-COLOR) za najbardziej rozpoznawalną twarz branży kamieniarstwa w Polsce. Wynik ten wyrażnie wyróżnił się na tle innych kandydatów. Warto zwrócić uwagę, że autorzy rankingu podkreślają, że respondenci rankingu nie kierowali się wyłącznie wielkością firmy, ale znacząca większość zwracała uwagę na jakość współpracy. Ważne było zaufanie, szacunek, niezawodnośc i wysoka jakość świadczonych usług. Zdecydowana większość przedsiębiorstw działających w branży posiada bardzo słabo rozwiniętą sieć hurtowni. Spółki JP GRANIT i GRANIT-COLOR zdecydowanie wyróżniają się na tym tle, posiadając 29 hurtowni na terenie 13 województw. Drugi największy podmiot na rynku posiada jedynie 5 hurtowni. Duża liczba hurtowni daje Emitentowi i JP GRANIT znaczną przewagę w dostępie do klientów, oraz pomaga budować rozpoznawalność marki. Dodatkowo prowadzenie hurtowni w formie franczyzy, eliminuje ryzyko prowadzenia działalności handlowej, przy jednoczesnym zachowaniu dużego wpływu na działalność hurtownii. (3) Rynek dostaw Granity o znaczeniu surowcowym występują w Polsce w trzech masywach: Strzegomia-Sobótki, Strzelina-Żulowej oraz Karkonoszy, a łączne zasoby rozpoznanych w nich złóż wynoszą 1331 mln ton. Tutaj też skoncentrowana jest obróbka kamienia krajowego. Inne wystąpienia granitów w Polsce nie są ważne przemysłowo ze względu na ochronę środowiska 6. Z tego względu istotną 5 D. Wawrzynkiewicz, Możliwości i ograniczenie. Polskie kamieniarstwo w czasie światowego kryzysu

107 kwestię stanowi import surowca z zagranicy. Według danych GUS import granitu surowego i pociętego na bloki w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku wyniósł 1,131 tys. ton, a jego wartość szacowana jest na 190 mln zł. Najwięcej surowca sprowadzane jest ze Szwecji, Indii i Norwegii. Surowy granit stanowi największą część importu, ze względu na jego zastosowanie w budownictwie. Ostatnie dwa lata to okres wielkiego wzrostu importu surowego granitu do Polski. Jest to efekt szeroko prowadzonych inwestycji drogowych i budowlanych w związku z organizacją EURO2012. Wykres 3: Import bloków granitowych na nagrobki wg podziału na kraj pochodzenia w 2012 r. Hiszpania 4% Angola 4% Norwegia 6% Finlandia 3% Indie 16% Brazylia 3% Ukraina 2% RPA 31% Szwecja 31% Źródło: Rocznik statystyczny GUS, 2012 r. W przypadku rynku granitu wykorzystywanego do płyt nagrobkowych dane te przedstawiają się nieco inaczej. Według szacunków Spółki 95% granitu na płyty nagrobkowe pochodzi z importu. Do największych eksporterów granitowych bloków do produkcji nagrobków na rynek polski należą RPA, kraje skandynawskie, Indie. Łączne zasoby rozpoznanych granitów o znaczeniu surowcowym w Polsce wynoszą 1331 mln ton, jednak ze względu na nieatrakcyjność kolorystyczną i jakościową w ostatnich latach mają coraz mniejszy i marginalny udział w rynku nagrobkowym Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Tabela 6: Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Spółki w ostatnim roku obrotowym Inwestycje GRANIT-COLOR (dane w zł) Wartości niematerialne i prawne - - Środki trwałe Grunty ,00 zł - nieruchomość 4/162 wniesiona aportem do 107

108 Spółki przez Jana Pawlika ,00 zł - nieruchomość 1/19 wniesiona aportem do Spółki przez Jana Pawlika Budynki i budowle - - Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe ,00 zł ,81 zł w tym: - Samochód osobowy Toyota (w leasingu ) ,45 zł - Helikopter Robinson ,00 zł - Samochód osobowy Kia ,86 zł - Wózki widłowe ,00 zł - Samochód ciężarowy Man (ciągnik) z naczepą ,00 zł - Pozostałe ,50 zł ,00 zł ,00 zł agregat prądotwórczy ,00 zł kontener socjalno-biurowy Inwestycje kapitałowe - - Udzielone pożyczki na rzecz jednostek powiązanych - - Udzielone pożyczki na rzecz jednostek pozostałych - - Razem ,81 zł ,00 zł Razem (bez nieruchomości wniesionych aportem przez Jana Pawlika) Źródlo: Emitent ,00 zł Inwestycje zrealizowane przez Emitenta mają na celu wsparcie w jak najefektywniejszym zarządzaniu złożoną działalnością Spółki. Emitent postanowił opisać kluczowe inwestycje w środki transportu poniesione w okresie r r: 1. Statek powietrzny - śmigłowiec Robinson R44 Raven II zakupiony za kwotę ,00 zł, produkcji Robinson Helikopter Company(USA), rok produkcji 2005, masa własna 680 kg, masa startowa 3175 kg, znak rejestracyjny SP-GWT, numer seryjny 10880, służy Emitentowi do sprawnego przemieszczania się pomiędzy punktami sprzedaży towarów granitowych ( hurtowniami partnerskimi GRANIT-COLOR Sp. z o.o.), rozlokowanymi na terenie kraju, w znacznych odległościach od siedziby spółki, a przede wszystkim cotygodniowych niezbędnych wizyt w portach tj. w Szczecinie i Gdańsku, celem bezpośredniego wyboru i zakupu bloków granitowych sprowadzanych do tych portów. 108

109 W czasie jednego dnia, Spółka może dokonać inspekcji w kilku punktach sprzedaży, co nie jest możliwe przy korzystaniu z samochodu osobowego. Dla przykładu warto wskazać odległości od siedziby Spółki w Ostrowcu Świętokrzyskim do wybranych miejsc ( portów/hurtowni) na terenie kraju: Tabela 7. Przykładowe odległości od siedziby Emitenta do wybranych miejsc docelowych Miejscowość Szczecin Gdańsk Warszawa Poznań Pruszcz Gdański Kraków Wrocław (Strzelin) Źródło:Emitent Odległość od siedziby Emitenta odległość geograficzna odległość drogowa odległość geograficzna odległość drogowa odległość geograficzna odległość drogowa odległość geograficzna odległość drogowa odległość geograficzna odległość drogowa odległość geograficzna odległość drogowa odległość geograficzna odległość drogowa 542,71 km 704,91 km 423,45 km 538,62 km 147,01 km 169,15 km 348,98 km 419,37 km 414,87 km 526,05 km 140,25 km 176,47 km 304,99 km 422,87 km 2. Samochód osobowy marki Toyota typ Land Cruiser V8, rok produkcji 2012, o wartości w momencie nabycia ,45 zł, służy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. do wyjazdów służbowych. Ponadto, w przypadkach, kiedy warunki pogodowe lub inne okoliczności, uniemożliwiają loty śmigłowcem, samochód służy do dojazdów do punktów sprzedaży towarów granitów( hurtowni partnerskich GRANIT-COLOR Sp. z o.o.) oraz wizyt w portach. Mając na uwadze częstotliwość wyjazdów, znaczne odległości do miejsc wyjazdów oraz różne warunki pogodowe, Emitent stoi na stanowisku, że musi dysponować niezawodnym technicznie i bezpiecznym środkiem lokomocji. Dodatkowo, posiadanie tego pojazdu ma znaczenie prestiżowe, istotne w kontaktach handlowych Spółki. 3. Samochód osobowy marki KIA, typ Sportage, rok produkcji 2010, o wartości w momencie nabycia ,86. zł służy pracownikom GRANIT-COLOR Sp. z o.o., do bieżących wyjazdów służbowych, głównie do instytucji bankowych, organów skarbowych i celnych, zakładu ubezpieczeń społecznych, organów administracji itp. 109

110 4.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostały wszczęte żadne postępowania upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. Według najlepszej wiedzy Emitenta nikt nie wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Emitenta. Emitent nie jest w posiadaniu informacji na temat jakichkolwiek okoliczności mogących spowodować wszczęcie takich postępowań, zaś sytuacja finansowa Emitenta nie uzasadnia wszczęcia żadnego z takich postępowań Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostały wszczęte żadne postępowania ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta Według najlepszej wiedzy Emitenta nie jest on ani w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie był stroną bądź przedmiotem jakichkolwiek innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Według najlepszej wiedzy Emitenta nic nie wskazuje, aby postępowania takie mogły wystąpić 110

111 4.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Na dzień r. zobowiązania długoterminowe Spółki wyniosły ,56 zł i składało się na nie zobowiązanie z tytułu leasingu. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły ,58 zł, z czego ,62 zł stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zł zobowiązanie z tytułu pożyczki od wspólnika. Ponadto na dzień Spółka posiadała zobowiązania publiczno-prawne w wysokości ,00 zł, z czego ,01 zł wynosiły zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a ,99 zł stanowiły zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Na dzień Spółka nie zalegała w opłaceniu składek w ZUS natomiast zaległość w podatku VAT za m-c maj br. wobec Urzędu Skarbowego wynosiła kwotę ,00 zł. Zaległość została uregulowana w całości do dnia 4 lipca Ponadto Spółka posiadała rozliczenia międzyokresowe w wysokości ,80 wynikające z tytułu weksli wystawionych przez hurtowników, których wartość nominalna stanowi zobowiązania na przyszłe dostawy Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale czasowym i rodzajowym Emitent posiada zobowiązania warunkowe z tytułu weksli otrzymywanych od hurtowni w ramach rozliczenia za towary dostarczone przez Emitenta (o ile strony dokonają takich uzgodnień). Weksle te Emitent traktuje, jako zapłatę za dostarczone hurtowni towary granitowe i zmniejszają one należności bilansowe GRANIT-COLOR od danej hurtowni. Weksle te są następnie indosowane na JP GRANIT i rozliczane przez oba podmioty, jako zapłata za dostarczone przez JP GRANIT do Emitenta towary granitowe. Operacja ta powoduje zmniejszenie należności wekslowych Emitenta oraz zmniejszenie zobowiązania Emitenta wobec JP GRANIT. Następnie JP GRANIT indosuje te weksle na bank, z którym ma zawartą umowę o dyskonto weksli i uzyskuje z tego tytułu środki finansowe przed terminem wymagalności weksli. W przypadku niewykupienia weksla przez właściciela hurtowni JP GRANIT dokonuje na rzecz banku zwrotu kwoty, na którą opiewał weksel, nabywa prawa z tego weksla i kieruje do wystawcy roszczenie o jego zapłatę. Istnieje możliwość, iż w przypadku nieuregulowania weksla przez hurtownię JP GRANIT ma prawną możliwość dochodzenia wykupu weksla przez Emitenta, co wpływa na powstanie zobowiązań warunkowych Emitenta. Operacje wekslowe służą jako środek finansowania Emitenta w związku z odroczonymi terminami płatności przez hurtownie. Wartość zobowiązań warunkowych kształtowała się następująco: 111

112 Tabela 8. Wartość zobowiązań warunkowych Emitenta Dzień bilansowy Wartość zobowiązań warunkowych (zł) , , ,00 Zobowiązania warunkowe nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwagi na niskie prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Podejście Spółki to prezentacji zobowiązań warunkowych zostało potwierdzone opinią biegłego rewidenta z dnia 29 kwietnia 2013 r. Poza wspomnianymi zobowiązaniami warunkowymi Spółka nie posiada innych zobowiązań pozabilansowych Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym Dokumencie Informacyjnym nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w rozdziale 5 Dokumentu Informacyjnego Po 1 stycznia 2013 r. nastąpiły następujące istotne zdarzenia w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta: 1. Uchwałą nr 1 z dnia r. (Anna Pyrżak - notariusz w Ostrowcu Świętokrzyskim, Repertorium A 777/2013) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych), do kwoty zł (trzy miliony czterysta pięć tysięcy złotych), poprzez ustanowienie (dwóch tysięcy dziewięciuset) nowych udziałów o wartości nominalnej jednego udziału wynoszącej 1000 zł (jeden tysiąc złotych). Nowe udziały zostały objęte przez Pana Jana Pawlika w następujący sposób: 112

113 a. 550 (pięćset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działki nr 4/162 (cztery łamane przez sto sześćdziesiąt dwa) położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Ignacego Boernera 7, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, o powierzchni 5 hektarów metrów kwadratowych, wraz z prawem własności znajdującego się na niej murowanego budynku socjalnego o powierzchni 54 metrów kwadratowych, oraz torów podsuwnicowych (dwa torowiska) stanowiących odrębny przedmiot własności. b (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej zł (jeden tysiąc złotych) zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działki nr 1/19 (jeden łamane przez dziewiętnaście) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyskiej, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, o powierzchni 3 hektary 2433 metry kwadratowe, wraz z prawem własności znajdującej się na niej budowli w postaci osadnika błota defekosaturacyjnego, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności. 2. Uchwałą nr 2 z dnia r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało zmian w Akcie Założycielskim Spółki. Uchwałą nr 3 z dnia r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęto jednolity tekst Aktu Założycielskiego Spółki. 3. Działka nr 1/19 (jeden łamane na dziewiętnaście) o powierzchni 3,244 hektara została z dniem r. sprzedana spółce JP GRANIT za kwotę zł (: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) (Anna Pyrżak - notariusz w Ostrowcu Świętokrzyskim, Repertorium A 846/2013). 4. Na podstawie kompensaty uzgodnionej dnia r. GRANIT-COLOR i JP GRANIT dokonały bezgotówkowego rozrachunku wzajemnych zobowiązań na kwotę zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych). 5. W dniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Emitenta: Odwołało z dniem r. Sławomira Pietrzyka z funkcji Prezesa Zarządu; Powołało z dniem r. Jana Pawlika na funkcję Prezesa Zarządu; Powołało z dniem r. Sławomira Pietrzyka na funkcję Członka Zarządu. 6. Uchwałą nr 1 z dnia r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustaliło tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, który został zaprezentowany w Dokumencie Informacyjnym. Nawiązując do pkt 3 i 4 powyżej Emitent opisuje poniżej charakter przedstawionej transakcji: 113

114 Nieruchomość objęta księgą wieczystą KI10/ /2, składa się z jednej działki gruntu nr 1/19, której część stanowią osadniki ziemne. Osadniki te, w przeszłości służyły do składowania w nich błota defekosaturacyjnego, powstającego w procesie produkcji cukru buraczanego. Osadniki te, nadają się idealnie do składowania w nich odpadów granitowych o konsystencji piasku, powstających w procesie cięcia bloków granitowych. JP GRANIT., posiadająca zakład przerobu granitu, przez cały dotychczasowy okres działalności zakładu, zmuszona była do poszukiwania odpowiednich miejsc nadających się do składowania tego typu odpadów i ponosiła koszty związane z transportem i składowaniem odpadów. Liczba miejsc nadających się do składowania odpadów granitowych jest ograniczona ( stare wyrobiska, sztolnie), a co więcej miejsca te znajdują się w odległości nie mniejszej niż 15 km od zakładu JP GRANIT. Koszty JP GRANIT. związane z transportem i składowaniem odpadów granitowych kształtowały się w ostatnim okresie na poziomie około ,00 zł rocznie. Mając na uwadze perspektywy pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych zakładu przerobu granitu należącego do JP GRANIT, koszty te mogły osiągnąć poziom około ,00 zł rocznie, przy założeniu dotychczasowego sposobu i miejsc utylizacji odpadów. Z wyżej wskazanych powodów, JP GRANIT, której zakład przerobu granitu, bezpośrednio graniczy z opisaną wyżej nieruchomością, był żywotnie zainteresowany nabyciem od Emitenta tej nieruchomości, w celu uzyskania możliwości składowania na niej odpadów granitowych z równoczesnym ograniczeniem do minimum dotychczasowych kosztów ich utylizacji. Aspekt ten, miał istotne znaczenie dla obu spółek, w kontekście ich wzajemnej współpracy. Ze wskazanych wyżej powodów, aktem notarialnym z dnia 29 marca 2013 r. Repertorium A Nr 846/2013, GRANIT-COLOR Sp. z o.o. zbyła na rzecz JP GRANIT Sp. z o.o. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działki nr 1/19, objętej księgą wieczystą KI10/ /2, za cenę ,00 zł. Z uwagi na fakt, że Emitent posiadała wobec JP GRANIT zobowiązania pieniężne z tytułu zakupionych od JP GRANIT towarów granitowych (płyt granitowych, nagrobków granitowych, nagrobkowych tablic granitowych), strony transakcji dokonały w dniu 29 marca 2013 r. bezgotówkowego rozrachunku ( potrącenia) wzajemnych zobowiązań, na kwotę ,00 zł Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących Emitenta Zarząd Emitenta Imię, Nazwisko Stanowisko Rozpoczęcie kadencji Upływ kadencji Jan Pawlik Prezes Zarządu r. powołanie na czas nieokreślony Sławomir Jan Pietrzyk Członek Zarządu r. powołanie na czas nieokreślony 114

115 Pan Jan Pawlik, Prezes Zarządu Emitenta został powołany na pełnione stanowisko dnia r. Pan Sławomir Pietrzyk, Członek Zarządu Emitenta w okresie od do pełnił stanowisko Prezesa Zarządu, od r. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest Członkiem Zarządu Emitenta. Termin upływu kadencji Zarządu nie został określony. Emitent nie posiada Rady Nadzorczej Dane o strukturze udziałowców Emitenta, ze wskazaniem wspólników posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,00 zł i składa się na niego udziałów, o wartości nominalnej zł każdy. Tabela 9: Struktura wspólników Emitenta Wspólnik Liczba udziałów Liczba głosów Wartość nominalna udziałów [zł] Udział w kapitale zakładowym Jan Pawlik zł 85% Małgorzata Pietrzyk zł 15% RAZEM zł 100% Źródło: Emitent 115

116 Rozdział 5. Sprawozdania finansowe 5.1. Miejsce udostępnienia raport półrocznego Emitenta za okres r r. Emitent dnia 26 września 2013 roku opublikował Raport półroczny za I półrocze 2013 roku. Raport jest dostępny na: (1) stronie www Emitenta pod adresem (2) stronie www rynku Catalyst pod adresem =54223&ph_main_content_1_id_tr= Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 146

147 147

148 148

149 149

150 150

151 151

152 152

153 153

154 Rozdział 6. Informacje dodatkowe 6.1. Informacje o przyznanych ratingach Emitentowi ani emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowych nie przyznano ratingu. 154

155 Dokument Informacyjny GRANIT COLOR Sp. z o.o. Rozdział 7. Załączniki 7.1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta 155

156 Dokument Informacyjny GRANIT COLOR Sp. z o.o. 156

157 Dokument Informacyjny GRANIT COLOR Sp. z o.o. 157

158 Dokument Informacyjny GRANIT COLOR Sp. z o.o. 158

159 Dokument Informacyjny GRANIT COLOR Sp. z o.o. 159

160 Dokument Informacyjny GRANIT COLOR Sp. z o.o. 160

161 Dokument Informacyjny GRANIT COLOR Sp. z o.o. 161

162 Dokument Informacyjny GRANIT COLOR Sp. z o.o. 162

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 67/2015 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Raport bieżący nr 67/2015 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA Raport bieżący nr 67/2015 Data sporządzenia: 2015-12-15 Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA Temat: Aneksy do Umów kredytowych z Credit Agricole Bank Polski S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1/2015 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. Niniejszy aneks nr 4 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 26-03-07 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wiadomość:

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.870.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Zarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Emitent, "Spółka"), działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 8.600.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1 Pylon Spółka Akcyjna Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A str. 1 Cele emisji Obligacji Serii A Zarząd Pylon S.A. dnia 2 stycznia 2014 roku, raportem EBI nr 1/2014 poinformował publicznie

Bardziej szczegółowo

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:...

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:... INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BM Medical S.A., które odbędzie się w dniu 18 listopada 2013 roku w siedzibie Spółki, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA EMITENT LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-104 Warszawa, Plac Grzybowski 10 lok. 31 AGENT EMISJI

NOTA INFORMACYJNA EMITENT LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-104 Warszawa, Plac Grzybowski 10 lok. 31 AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA 690 OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII A SPÓŁKI LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PLAC GRZYBOWSKI 10 LOKAL 31, 00-104 WARSZAWA O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ EMISJI OBLIGACJI SERII C EMITOWANYCH PRZEZ POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU 1) CEL EMISJI OBLIGACJI Cel emisji nie został określony.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej. INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej. W wyniku rozliczenia w dniu 26 kwietnia 2016 roku transakcji nabycia

Bardziej szczegółowo

W imieniu podmiotu pośredniczącego:

W imieniu podmiotu pośredniczącego: Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak" Spółka Akcyjna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim w drodze przymusowego wykupu Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE DRUK-PAK S.A. W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE DRUK-PAK S.A. W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE DRUK-PAK S.A. W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU 1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej W wyniku nabycia w dniu 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M.

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M. WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW adw. Leszek Rydzewski, LL.M. Program Zagadnienia wprowadzające Istota obligacji Źródła regulacji Funkcja ekonomiczna Cechy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

Zawarcie umowy programu emisji obligacji i ustanowienie zabezpieczeń na znaczących aktywach Emitenta

Zawarcie umowy programu emisji obligacji i ustanowienie zabezpieczeń na znaczących aktywach Emitenta RAPORT bieżący 15/13 Data publikacji: 2013-02-01, 18:56 Zawarcie umowy programu emisji obligacji i ustanowienie zabezpieczeń na znaczących aktywach Emitenta Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł. Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna

NOTA INFORMACYJNA. dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł. Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna NOTA INFORMACYJNA dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielicka 265 Niniejsza nota informacyjna została

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 19-04-07 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku Zarząd (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 marca 2002 roku (dalej "Zgromadzenie"). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 16 stycznia 2015 roku

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 16 stycznia 2015 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA na NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 stycznia 2015 roku Niżej podpisany/niżej podpisani, akcjonariusz /reprezentujący

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęto Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. w dniu 4 listopada 2009 r. zatwierdzono uchwałą Nr 27/O/09 Rady Nadzorczej Bond Spot S.A. w dniu 5 listopada 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami Regulamin

Bardziej szczegółowo

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 7 maja 2010 roku Podstawa prawna wybierana: (wybiera w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2008 ROKU OPUBLIKOWANEGO 30 KWIETNIA 2009 ROKU

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2008 ROKU OPUBLIKOWANEGO 30 KWIETNIA 2009 ROKU KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2008 ROKU OPUBLIKOWANEGO 30 KWIETNIA 2009 ROKU - w Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki DROP S.A. za 2008 rok str. 12-14 było: 8. OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI,

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. strona 1 z 19 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejsce siedziby spółki. ul. Jagiellońska 74. Miejsce siedziby spółki. ul. Jagiellońska 74

Miejsce siedziby spółki. ul. Jagiellońska 74. Miejsce siedziby spółki. ul. Jagiellońska 74 Zarząd Spółki pod firmą Optimus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, Budynek E (dalej jako Spółka ), informuje, iż została dokonana korekta sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG Uchwała nr 1/2010 z dnia 18 pażdziernika 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Działając

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo