RAPORT OKRESOWY PÓŁROCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OKRESOWY PÓŁROCZNY"

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY PÓŁROCZNY DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. Łódź, dnia 1 sierpnia 2008 roku DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Łódź, ul. Ogrodowa 72/74 tel. (0-42) , , tel./fax (0-42) , e mail: REGON , NIP , KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł

2 SPIS TREŚCI 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 6 3. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 7 4. ZASADY SPORZĄDZANIA INFORMACJI FINANSOWYCH ZAWARTYCH W RAPORCIE OKRESOWYM RAPORCIE PÓŁROCZNYM ZA I-SZE PÓŁROCZE 2008 ROKU 9 5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BILANS NA DZIEŃ R. Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA I-SZE PÓŁROCZE 2007 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA I-SZE PÓŁROCZE 2007 ROKU 26 2

3 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU Pismo Prezesa Zarządu DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej Szanowni Państwo, obecni i przyszli Akcjonariusze, pracownicy i współpracownicy DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej, Działając w imieniu swoim, pozostałych członków Zarządu Spółki i całej naszej Spółki, niezaleŝnej firmy doradczo-inwestycyjnej, specjalizującej się w usługach doradczych i inwestycjach na rynku kapitałowym, przedstawiam Państwu raport okresowy, raport finansowy DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej za I-sze półrocze 2008 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku. Pierwsze półrocze roku obrotowego 2008 było okresem obfitującym w waŝne dla kontynuacji rozwoju Spółki wydarzenia. Było teŝ okresem zmierzenia się z rozwijająca się na rynku kapitałowym i rynkach giełdowych dekoniunkturą oraz spadkiem indeksów giełdowych. W styczniu 2008 roku przeprowadziliśmy prywatną subskrypcję akcji zwyklych na okaziciela serii C. W lutym 2008 roku Sąd Rejestrowy zarejestrował: (i) zmianę oznaczenia akcji serii A na A1 i A2, (ii) zamianę akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na akcję na okaziciela, (iii) zniesienie uprzywilejowania akcji serii A2 oraz (iv) podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C. W dniu 20 marca 2008 roku nasze walory (akcje serii A2 i Akcje serii B) po raz pierwszy były notowane na rynku NewConnect. Nasza spółka była czternastym podmiotem rozpoczynającym notowania na rynku NewConnect w roku 2008, a obecnie, według stanu na dzień 31 lipca 2008 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect notowanych jest 61 spółek. Kurs odniesienia na pierwszej sesji wynosił 5,70 zł, a kurs otwarcia w pierwszym dniu notowań wyniósł 6,60 zł. Wartym podkreślenia jest fakt, Ŝe nasza Spółka konskwentnie realizuje strategię rozwoju DFP jako grupy doradczo-inwestycyjnej. W dniu 7 lipca 2008 roku spółka zaleŝna Dom Maklerski DFP Sp. z o.o., w której 100% kapitału zakładowego posiada DFP Doradztwo Finansowe SA, uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie: (i) oferowania maklerskich instrumentów finansowych, (ii) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (iii) doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (iv) świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną oraz (v) nabywania lub zbywania na własny rachunek maklerskich instrumentów finansowych. W najbliŝszym czasie Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. rozpocznie aktywną działalność w powyŝszym zakresie, a zamiarem Zarządu Domu Maklerskiego DFP jest w pierwszej kolejności uzupełnienie oferty DFP Doradztwo Finansowe SA o oferowanie papierów wartościowych podmiotów, dla których Spółka pełnić będzie funkcję doradcy finansowego w procesach wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub w alternatywnym systemie obrotu na Rynku NewConnect. 3

4 Rozszerzając swoja aktywność, w czerwcu 2008 roku, DFP Doradztwo Finansowe SA zaangaŝowała się, wraz z łódzkimi firmami: spółką audytorską Foraudit Sp. z o.o. oraz Firmą Prawniczą Ceret Grzywaczewska Lubasz Spółką Partnerską Radców Prawnych, we wspólne przedsięwzięcie, mające na celu kompleksowe doradztwo finansowe i prawne dla przedsiębiorców zamierzających pozyskać kapital na rozwój poprzez emisję akcji i wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect. W tym celu powołaliśmy spółkę European Financial & Legal Services Sp. z o.o. (obecnie na etapie postępowania rejestracyjnego), a jej klientami będą podmioty bezpośrednio obsługiwane przez wspólników. DFP Doradztwo Finansowe SA objęła udziały dające 64% w kapitale zakładowym EFLS Sp. z o.o. i taki teŝ udział w głosach na Zgromadzeniu Wspólników powołanej spółki. Zakładana strategia rozwoju Grupy Kapitałowej DFP, która zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przewiduje m.in. rozszerzenie oferty usług inwestycyjnych i powołanie w tym celu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych DFP SA oraz dokapitalizowanie Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o., ze względu na panującą na rynkach kapitałowych dekoniukturę, musiała jednak ulec modyfikacjom. Koncepcja zakładająca pozyskanie kapitału przez DFP Doradztwo Finansowe SA w drodze publicznej emisji akcji, ze względu na wystepujące w obrocie niskie wyceny papierów wartościowych i dekoniunkturę na rynkach akcji, powinna zostać odłoŝona w czasie do roku następnego (2009), a Ŝródła dodatkowych kapitałów na rozwój Grupy oraz rozwój prowadzonej działalnosci inwestycyjnej i doradczej, upatrujemy w emisji krotkoterminowych, jak i długoterminowych papierów dłuŝnych (obligacji) Spółki, co jest obecnie przedmiotem naszych analiz. RozwaŜane jest równieŝ podniesienie kapitału zakładowego w Domu Maklerskim DFP Sp. z o.o. i oddanie części udziału kapitałowego, jednak przy załoŝeniu zachowania przez DFP Doradztwo Finansowe SA kontrolnego pakietu udziałów. W pierwszym półroczu 2008 roku Spółka kontynuowała swoją działalność w dwóch jej głównych obszarach: w obszarze dzialalności doradczej i w obszarze działalności inwestycyjnej. Przychody z działalności doradczej były w I-szym półroczu 2008 roku wyŝsze, niŝ w analogicznym okresie roku ubiegłego (750 tys. zł. w roku 2008 wobec 321 tys. zł w roku 2007). Główne źródła przychodów związane były z projektami prowadzonymi dla nastepujacych spółek: P.P.H. KOMPAP SA, RAINBOW TOURS SA, HURTIMEX SA, LCL SA, DJP DEVELOPMENT Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym pozyskaliśmy kolejnych klientów, z którymi podpisaliśmy umowy o pełnienie uslug doradczych. Do spółek tych naleŝą: nonillion Sp. z o.o., Lucky Star Sp. z o.o., Italcolor Sp. z o.o. Wpływ na wysokość przychodów w badanym okresie, równieŝ miała jednak pogarszająca się koniunktura na rynkach kapitałowych, która spowodowała zawieszenie projektów dla kilku klientów DFP Doradztwo Finansowe SA, m.in. TEXTON SA, Bilplast Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym pierwszego półrocza 2008 roku, Spółka prowadziła działalność inwestycyjną, kierując się zasadą inwestowania w przecenione w okresie bessy walory (planując realizację zysków kapitałowych w okresie hossy), przy jednoczesnym prowadzeniu szczegółowej analizy kaŝdego projektu inwestycyjnego. I tak, w pierwszych sześciu miesiącach 2008 roku dokonaliśmy inwestycji w akcje HURTIMEX SA, LCL SA, RAINBOW TOURS SA. Objęliśmy udziały w EBI Hospitality Management Group Sp. z o.o. 4

5 Podsumowując, chciałbym, w imieniu własnym i pozostałych członków Zarządu DFP Doradztwo Finansowe SA, zwrócię uwagę, Ŝe w związku z panującą na rynkach kapitałowych dekoniunkturą, a w szczególności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a takŝe w związku ze stosunkowo powszechną obecnie niechęcią inwestorów do prowadzenia dzialalnosci inwestycyjnej, istnieje dla Spółki ryzyko zmniejszenia zakładanej wartości przychodów z działalności doradczej lub ryzyko przesunięcia się realizacji tych przychodów lub ich części na rok następny. Wobec niskiej aktualnie wyceny posiadanych przez DFP Doradztwo Finansowe SA walorów, spowodowanej aktualną sytuacją na rynkach kapitałowych, i wynikającą stąd stratą na wyniku finansowym z aktualizacji wartości papierów wartościowych (inwestycji kapitałowych), istnieje ryzyko obniŝenia wyniku finansowego Spółki na koniec 2008 roku, w stosunku do pierwotnych szacunków Zarządu z początku bieŝącego roku. Ze swojej mogę zapewnić, Ŝe podejmiemy wszelkie kroki i działania mające na celu zwiększenie wartości przychodów Spółki z dzialalności doradczej i działalności finansowej (inwestycyjnej), która pozwoli na maksymalizację dodatniego wyniku finansowego Spółki na koniec 2008 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, pod adresem: gdzie znajduje się aktywny panel relacji inwestorskich oraz wszelkie aktualne wydarzenia dotyczące DFP Doradztwo Finansowe SA, w tym wszystkie raporty bieŝące i raporty okresowe Spółki. W tym miejscu chciałbym jeszcze wyrazić ogromną wdzięczność i podziękowania wszystkim pracownikom Spółki za ich zaangaŝowanie w prowadzone prace. Pragnę równieŝ podziękować Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej oraz partnerom biznesowym za zaufanie, jakim nas obdarzają. Łódź, dnia 1 sierpnia 2008 roku Piotr Jędrzejczak Prezes Zarządu 5

6 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKI AKCYJNEJ DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI za okres od r. do r. Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ( Emitent ) oświadcza niniejszym, Ŝe wedle najlepszej wiedzy wszystkich członków Zarządu Emitenta wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz Ŝe półroczne sprawozdanie z działalnosci Emitenta za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2008 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej, w tym opis podstawowych zagroŝeń i ryzyk. 6

7 3. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od r. do r. Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień r. (Tabela 126/A/NBP/2008). Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego zakończonego miesiąca roku obrotowego (tj. w okresie od r. do r.). Tabela. Zastosowane kursy euro Rok Średni kurs euro w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca Średni kurs euro na dzień bilansowy (30 czerwca) ,8486 3, ,4776 3,3542 Tabela. Wybrane dane finansowe DFP Doradztwo Finansowe SA za I półrocze 2008 r. oraz dane porównawcze za I półrocze 2007 r. Wybrane dane finansowe 06/2008 [PLN] 06/2007 [PLN] 06/2008 [EUR] 06/2007 [EUR] Przychody ze sprzedaŝy , , , ,40 Koszty działalności operacyjnej , , , ,62 Zysk (strata) ze sprzedaŝy , , , ,22 Przychody finansowe , , , ,66 Koszty finansowe , , , ,46 Strata z aktualizacji papierów wartościowych Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , , , , , ,28 Zysk (strata) brutto , , , ,28 Zysk (strata) netto , , , ,44 Aktywa trwałe , , , ,33 Inwestycje długoterminowe , , , ,04 7

8 Wybrane dane finansowe 06/2008 [PLN] 06/2007 [PLN] 06/2008 [EUR] 06/2007 [EUR] Aktywa obrotowe , , , ,85 NaleŜności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Środki pienięŝne w kasie i na rachunkach , , , , , , , , , , , ,40 Kapitał własny , , , ,49 Kapitał podstawowy , , , ,83 Kapitał zapasowy , , , ,85 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe ,59 0, ,03 0, , , , ,63 8

9 4. ZASADY SPORZĄDZENIA INFORMACJI FINANSOWYCH ZAWARTYCH W RAPORCIE OKRESOWYM RAPORCIE PÓŁROCZNYM ZA I-SZE PÓŁROCZE 2008 R. Sprawozdanie finansowe Spółki (raport okresowy) DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej zwanej Spółką ) przedstawia dane za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki jest sprawozdaniem jednostkowym. Spółka posiada udziałów w Domu Maklerskim DFP Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, stanowiących 100% kapitału zakładowego tego podmiotu oraz 640 udziałów w European Financial & Legal Services Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, stanowiących 64% kapitału zakładowego tego podmiotu. Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodne z art. 56 ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŝenia dla moŝliwości kontynuacji działalności przez Spółkę. W Spółce przyjęto następujące zasady polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego: Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości w sposób następujący: - Majątek trwały wyceniany jest w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o umorzenie. Środki trwałe, zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości, amortyzowane są w oparciu o plan amortyzacji poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto te środki do uŝywania; - Składniki majątku o przewidywanym okresie uŝytkowania dłuŝszym niŝ rok i wartości początkowej ponad 500,00 zł do 3.500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do uŝywania; - Środki trwałe o wartości początkowej powyŝej 3.500,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich uŝytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji; - Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyŝszej są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich uŝytkowania; - NaleŜności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość naleŝności; - NaleŜności wyceniane są w kwocie nominalnej; Spółka nie nalicza odsetek za zwłokę w zapłacie za naleŝności; 9

10 - NaleŜności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisu aktualizującego dokonuje się w 100% wartości naleŝności; - Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty; Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań takŝe odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań, naliczone przez kontrahentów; Odsetki księgowane są w cięŝar kosztów finansowych; - Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenione są według wartości nominalnej; - Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat; - Spółka nie sporządza sprawozdania finansowego w wersji uproszczonej (zgodnie z art. 50 ustawy o rachunkowości). 10

11 5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w okresie od dnia r. do dnia r. - Komentarz Zarządu DFP Doradztwo Finansowe SA dotyczący działalności gospodarczej Spółki w okresie od dnia r. do dnia r. oraz zasad sporządzania sprawozdania finansowego za okres od dnia r. do dnia r. Zarząd Spółki DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej przedstawia niniejszym sprawozdanie z działalności Spółki DFP Doradztwo Finansowe SA w okresie od dnia r. do dnia r., zgodnie z dyspozycją art. 49 w związku z art. 52 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 1. Historia Spółki i dane organizacyjne Dane teleadresowe Spółki Firma Spółki: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba Spółki: Łódź Adres siedziby: Łódź, ul. Ogrodowa 72/74 Tel.: , Tel./faks: Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: Powstanie Spółki DFP Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością została zawiązana dnia 17 lutego 2006 roku na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 (Rep. A nr 544/06). Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DFP Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - akt notarialny sporządzony przez notariusza Zbigniewa Jacka Lipke, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 - Rep. A nr 4007/07) podjęło uchwałę 11

12 (Uchwała Nr 03/08/2007) w sprawie przekształcenia spółki DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. W dniu 8 października 2007 roku DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/019526/07/220). Kapitał zakładowy Spółki W dniu r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,00 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł kaŝda (sygnatura sprawy: LD.XX NS-Rej. KRS/001410/08/820). Na dzień r. kapitał zakładowy Spółki wynosił ,00 zł i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 0,20 kaŝda akcja. Na dzień r. akcjonariuszami Spółki byli: Lp. Wyszczególnienie Ilość akcji % udział w kapitale zakładowym Spółki Piotr Jędrzejczak ,10% 2. DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund S.K.A ,70% 3. Monika Ostruszka ,20% 4. Paweł Walczak ,20% 5. Piotr Rychta ,64% 6. Danuta Załęcka-Banasiak ,00% 7. Krzysztof Albrecht ,82% 8. Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht Sp. z o.o ,82% 9. Pozostali ,52% 10. RAZEM AKCJE ,00% Przedmiot działalności Spółki Według Statutu Spółki przedmiotem działania Spółki jest (według klasyfikacji PKD-2007): działalność holdingów finansowych (64.20.Z), działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z), pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z), działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z), wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi (68.20.Z), 12

13 działalność prawnicza (69.10.Z), działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z). 2. Miejsce rejestracji Spółki Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: (postanowienie Sądu z dnia r., sygnatura akt LD.XX NS-REJ.KRS/019526/07/220). 3. Rok obrotowy Zgodnie z 34 ust. 1 Statutu Spółki rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe Spółki DFP Doradztwo Finansowe Spółka z siedzibą w Łodzi przedstawia dane za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. 4. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki W skład Zarządu Spółki, na dzień r., wchodzili: Piotr Jędrzejczak Prezes Zarządu, Danuta Załęcka-Banasiak Członek Zarządu, Monika Ostruszka Członek Zarządu, Paweł Walczak Członek Zarządu. Na dzień r., w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: Jarosław Jermalonek Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Łazor Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Jarosław Turek Członek Rady Nadzorczej, Jerzy Gądek Członek Rady Nadzorczej, Joanna Ciepłucha Członek Rady Nadzorczej. Pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego skład Zarządu nie uległ zmianie. 5. Informacje o podstawowych towarach i produktach DFP Doradztwo Finansowe SA w okresie od r. do r. uzyskiwała przychody głównie z tytułu sprzedaŝy usług. Podstawowym źródłem przychodów ze sprzedaŝy były opłaty z tytułu świadczenia usług doradztwa finansowego oraz z tytułu działalności inwestycyjnej. W szczególności m.in.: (i) opracowywanie koncepcji rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem publicznej oferty papierów wartościowych (akcji, obligacji), (ii) sporządzanie prospektów emisyjnych spółek (iii) przygotowywanie programów opcji menedŝerskich dla kadry zarządzającej, (iv) dokonywanie wycen przedsiębiorstw. 13

14 Od r. do r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaŝy netto na poziomie ,54 zł. 6. Informacja o rynkach zbytu Spółka świadczy usługi na rynku krajowym. Realizowane projekty mają charakter ogólnopolski. Odbiorcami jej usług są podmioty reprezentujący róŝne sektory działalności. Dominującą grupę odbiorców usług Spółki stanowią przedsiębiorstwa zgłaszające zapotrzebowanie na kapitał, poszukujący innego źródła finansowania niŝ kredyt bankowy. Wśród odbiorców Spółki znaleźli się m.in.: Rainbow Tours SA, Polmed SA, LSI Software SA, Mabudo Sp. z o.o., Texton SA, Hurtimex SA, Columbus Factoring Solutions Sp. z o.o., P.W.B. i U.I Unibud Sp. z o.o., Bilplast Sp. z o.o., DJP Development Sp. z o.o., nonilion Sp. z o.o., Lucky Star Sp. z o.o. 7. Wyniki finansowe Spółki Spółka w okresie od r. do r. osiągnęła wynik netto na poziomie: ,65 zł. Strata ze sprzedaŝy w okresie od r. do r. wyniosła ,51 zł. Strata z działalności operacyjnej osiągnęła zbliŝony poziom i wyniosła ,17 zł. Strata z działalności gospodarczej w okresie od r. do r. wyniosła ,65 zł i była zbliŝona do wyniku działalności operacyjnej. Strata netto Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 r. jest efektem ujemnego salda na działalności finansowej Spółki, powstałego w związku z aktualizacją wartości papierów wartościowych i panującą na rynkach kapitałowych, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dekoniunkturą. Stratę netto Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Spółka pokryje z zysków wypracowanych w latach (okresach) następnych. Bilans Spółki na dzień r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą ,72 zł. W strukturze aktywów na dzień r. największą pozycję stanowiły: inwestycje krótkoterminowe ( ,93 zł) oraz inwestycje długoterminowe ( ,00). Inwestycje krótkoterminowe Spółka prezentuje w formie zestawienia w poniŝszej tabeli: Wyszczególnienie Inwestycje krótkoterminowe (w zł) na na Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 2. Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach , ,80 3. Inne papiery wartościowe 0, ,00 4. Udzielone poŝyczki 0, ,00 5. Środki pienięŝne w kasie i na rachunkach , ,13 Razem , ,93 14

15 W strukturze krótkoterminowych papierów wartościowych na dzień r. znajdowały się: - Akcje spółek giełdowych Akcje spółek giełdowych (w zł) Ilość (w szt.) Cena rynkowa na dzień r. Wartość na dzień r. - Akcje TRI-TritonDevelopment , ,40 - Akcje RBW-RainbowTours , ,00 - Akcje SWZ-Swarzędz 100 0,39 39,00 - Akcje KMP-Kompap , ,40 Razem ,80 Stan zobowiązań krótkoterminowych Spółki na dzień r. wynosił ,83 zł. W strukturze zobowiązań znajdowały się zobowiązania krótkoterminowe, na które składały się: zobowiązania wobec jednostek powiązanych Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o. z tytułu usług finansowych ,00 zł, zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości ,58 zł, zobowiązania z tytułu umów leasingu w wysokości ,76 zł, zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,46 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 0,03 zł. 8. Zatrudnienie Spółki Na dzień r. Spółka zatrudniała 6 osób. 9. Istotne zdarzenia występujące w okresie sprawozdawczym Do istotnych zdarzeń dotyczących Spółki, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym zaliczyć naleŝy w szczególności następujące zdarzenia: W dniu r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował: (i) zmianę oznaczenia akcji serii A na A1 i A2, (ii) zamianę akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na akcję na okaziciela oraz (iii) zniesienie uprzywilejowania akcji serii A2 (sygnatura sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/000324/08/573); W dniu r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł, które nastąpiło w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł kaŝda (sygnatura sprawy: LD.XX NS-Rej. KRS/001410/08/820); W dniu r., na podstawie uchwały Zarządu nr 2/03/2008 z dnia 25 lutego 2008 r., Spółka dokonała przedterminowego wykupu 300 sztuk Obligacji II Emisji o łącznej wartości nominalnej zł, za kwotę w wysokości zł. Obligatariuszem 300 sztuk Obligacji był Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. (spółka zaleŝna); 15

16 W marcu 2008 r. Spółka złoŝyła wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polski o przeniesienie prawa do ochrony znaku towarowego DFP Doradztwo Finansowe zgłoszonego do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w dniu r. (nr zgłoszenia: ) z Piotra Jędrzejczaka na DFP Doradztwo Finansowe SA; W dniu r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, uchwałą nr 186/2008 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A2 i akcji serii B Spółki; W dniu r., na mocy uchwały nr 202/2008 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA określił dzień 20 marca 2008 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B DFP Doradztwo Finansowe SA, o wartości nominalnej 0,20 zł kaŝda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLDFP ; W dniu r. nastąpił debiut Spółki na rynku NewConnect ; Kurs odniesienia na pierwszej sesji wynosił 5,70 zł, a kurs otwarcia w pierwszym dniu notowań wyniósł 6,60 zł; W dniu r., Spółka, wraz z innymi podmiotami (osobami fizycznymi) zawiązała spółkę akcyjną pod firmą EBI Hospitality Management Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na podstawie aktu notarialnego z dnia 21 maja 2008 roku sporządzonego przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke (Repertorium A Nr 3162/08) na którą składają się: Statut Spółki Akcyjnej pod firmą EBI Hospitality Management Group oraz oświadczenia załoŝycieli o wyraŝeniu zgody na zawiązanie Spółki Akcyjnej, na brzmienie Statutu, na objęcie akcji w zawiązywanej Spółce Akcyjnej, a takŝe wybór członków pierwszych organów tej spółki; W dniu r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (protokół ZWZ akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 3330/08); Postanowieniem z dnia r. (sygnatura sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/007829/08/580) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie m.in. w przedmiocie rejestracji zmiany Statutu Spółki ( 7 ust. 1) w zakresie przedmiotu działalności Spółki (przedmiot działalności Spółki dostosowano do obowiązującej aktualnie klasyfikacji PKD-2007); W dniu r. Spółka, wraz z FORAUDIT Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi i Firmą Prawniczą Ceret Grzywaczewska Lubasz Spółką Partnerską Radców Prawnych, zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą European Financial & Legal Services Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 czerwca 2008 roku sporządzonego przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke (Repertorium A Nr 3057/2008); DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna wniosła do zawiązywanej spółki wkład pienięŝny w kwocie zł i w zamian za to objęła 640 udziałów, o łącznej takiejŝe wartości zł. DFP Doradztwo Finansowe Spółce Akcyjnej, jako wspólnikowi zawiązywanej spółki przyznane zostały uprawnienia osobiste polegające na prawie wyznaczania dwóch członków zarządu tej spółki. 16

17 10. Znaczące umowy związane z działalnością Spółki Umowami zawieranymi w normalnym toku działalności są umowy dotyczące bezpośrednio przedmiotu działalności Spółki, tj. umowy o świadczenie usług doradztwa finansowego. Ogólny opis usług świadczonych przez Spółkę w pierwszym półroczu 2008 roku, które mają wpływ na działalność Spółki i osiągane przez nią wyniki finansowe zawarty został w punkcie 14. Do istotnych umów zawieranych poza normalnym tokiem działalności Spółki naleŝą: 1) Umowa leasingu z dnia 25 października 2006 r. z BRE Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedmiotem, której jest leasing samochodu Mitsubishi Space Star, zawarta na okres 35 miesięcy, z terminem spłaty przypadającym na dzień r. Wynagrodzenie rat leasingowych płatne jest w okresach miesięcznych. Warunki ww. umowy, w tym finansowe, nie odbiegają od typowych postanowień dla tego rodzaju umów. 2) Aneks nr 1 z dnia 2 marca 2007 r. do Umowy Leasingu nr DFP1/LO/31365/2006 zawartej dnia r. pomiędzy BRE LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a DFP DORADZTWO FINANSOWE Piotr Jędrzejczak. Strony ustaliły (zmiany do Umowy Leasingu nr DFP1/LO/31365/2006 z dnia r.), Ŝe w miejsce dotychczasowego Korzystającego, tj. DFP Doradztwo Finansowe Piotr Jędrzejczak, od dnia 2 marca 2007 roku stroną umowy leasingu nr DFP1/LO/31365/2006 zostaje DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (poprzednik prawny Spółki). Przedmiotem leasingu jest samochód Mitsubishi Pajero. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy, z terminem spłaty przypadającym na dzień r. Wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych płatne jest w okresach miesięcznych. Warunki ww. umowy, w tym finansowe, nie odbiegają od typowych postanowień dla tego rodzaju umów. 3) Umowa leasingu DFP2/LO/46395/2007 z dnia 22 maja 2007 r. z BRE Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedmiotem, której jest leasing samochodu KIA Sportage, zawarta na okres 59 miesięcy, z terminem spłaty przypadającym na dzień r. Wynagrodzenie rat leasingowych płatne jest w okresach miesięcznych. Warunki ww. umowy, w tym finansowe, nie odbiegają od typowych postanowień dla tego rodzaju umów. 4) Umowy z dnia 1 stycznia 2008 r. zawarte pomiędzy DFP Doradztwo Finansowe SA jako najemcą, a następującymi podmiotami: AQUALAC Sp. z o.o., Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS Sp. z o.o., DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund Spółka komandytowa-akcyjna, CDFK Sp. z o.o., Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Rychta, Kancelaria Radcy Prawnego Danuta Załęcka Banasiak, będących podnajemcami, przedmiotem której jest podnajem lokalu biurowego znajdującego się w nieruchomości połoŝonej w Łodzi, przy ul.ogrodowej 72/74. Wszystkie umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony i obowiązują od dnia 1 stycznia 2008 roku. Czynsz z tytułu podnajmu lokalu wynosi 300,00 zł netto (w przypadku jednej z umów wynosi 150,00 zł netto) i powiększony jest o naleŝny podatek towarów i usług i płatny jest w okresach miesięcznych. 17

18 11. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 16 października 2006 roku na podstawie aktu notarialnego umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonej przed notariuszem Zbigniewem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 (Repertorium A Nr 4505/06). Postanowienie o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/021738/06/981) w dniu 15 grudnia roku. W okresie od dnia r. do dnia r. spółka działała pod firmą: DFP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki DFP Spółka z o.o. dnia r. na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 (Rep. A nr 764/07) podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmian w umowie spółki, w której treści niezaleŝnie od innych zmian dokonano zmiany firmy Spółki nadając jej nowe następujące brzmienie: Dom Maklerski DFP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Niniejsza zmiana została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. - sygnatura sprawy: LD.XX NS- REJ.KRS/003958/07/956. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców z kapitałem zakładowym w wysokości zł. Kapitał zakładowy dzielił się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,00 zł kaŝdy udział. Udziały zostały objęte przez 3 osoby fizyczne. W dniu r. dotychczasowi wspólnicy Spółki dokonali sprzedaŝy wszystkich posiadanych udziałów w Spółce na rzecz DFP Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Działając zgodnie z postanowieniami art i 2 oraz art i 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DFP Spółki z o.o., uchwałą nr 1 z dnia r. w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego postanowiło podwyŝszyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,00 zł do wysokości ,00 zł, to jest o kwotę ,00 zł, poprzez ustanowienie nowych, równych i niepodzielnych udziałów, o równej wartości nominalnej wynoszącej 500,00 zł kaŝdy udział. Nowoutworzone udziały zostały w całości objęte przez jedynego wspólnika, to jest DFP Doradztwo Finansowe Spółkę z o.o. (poprzednika prawnego Spółki), która objęła udziałów, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ,00 zł. Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. świadczy usługi podwykonawcze dla DFP Doradztwo Finansowe SA związane z przygotowaniem i wprowadzeniem spółek do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, obejmujące sporządzanie części prospektów emisyjnych spółek. Na wezwanie dokonane przez Zarząd Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o. w dniu 8 sierpnia 2007 r. DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (poprzednik prawny) wykupiła 300 Obligacji o łącznej wartości nominalnej zł stanowiących własność Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o. za kwotę w wysokości ,03 zł, natomiast w dniu 26 lutego 2008 r. DFP wykupiła 300 Obligacji o łącznej 18

19 wartości nominalnej zł, stanowiących własność Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o. za kwotę w wysokości ,00 zł. W dniu 7 lipca 2008 roku spółka zaleŝna Dom Maklerski DFP Sp. z o.o., w której 100% kapitału zakładowego posiada DFP Doradztwo Finansowe SA, uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie: (i) oferowania maklerskich instrumentów finansowych, (ii) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (iii) doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (iv) świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną oraz (v) nabywania lub zbywania na własny rachunek maklerskich instrumentów finansowych. W najbliŝszym czasie Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. rozpocznie aktywną działalność w powyŝszym zakresie, a zamiarem Zarządu Domu Maklerskiego DFP jest w pierwszej kolejności uzupełnienie oferty DFP Doradztwo Finansowe SA o oferowanie papierów wartościowych podmiotów, dla których Spółka pełnić będzie funkcję doradcy finansowego w procesach wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub w alternatywnym systemie obrotu na Rynku NewConnect. DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund S.K.A. DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna jest jedynym komplementariuszem (prowadzącym sprawy spółki) w spółce DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi (do dnia r. działającej pod firmą DFP Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Private Equity Fund S.K.A.). DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna jest równieŝ akcjonariuszem w spółce DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi i posiada 4 (cztery) sztuki akcji wskazanej spółki. Liczba akcji tworzących kapitał zakładowy DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund S.K.A. wynosi sztuk, które dają prawo do takiejŝe liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wskazanej spółki. Ponadto, DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Łodzi jest akcjonariuszem DFP Doradztwo Finansowe SA i posiada (osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) sztuk akcji, stanowiących 15,70% udział w kapitale zakładowym i dających 12,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu DFP Doradztwo Finansowe SA. W okresie sprawozdawczym (tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku), w dniu 5 maja 2008 roku, w drodze pozasesyjnej transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, za pośrednictwem biura maklerskiego DB Securities SA, Spółka nabyła od DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund Spółki komandytowoakcyjnej, akcji Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. Przedmiotowa transakcja została przeprowadzona za łączną kwotę ,00 zł, tj. za cenę 8,60 zł za jedną nabywaną akcję. Przed datą dokonania przedmiotowej transakcji DFP Doradztwo Finansowe SA nie posiadała akcji Rainbow Tours SA. Oznacza to, iŝ wskutek przeprowadzenia w/w transakcji, na dzień 30 czerwca 2008 roku Spółka posiadała bezpośrednio akcji Rainbow Tours SA, stanowiących 0,75% kapitału zakładowego Rainbow Tours SA oraz 0,47% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA. 19

20 Po dniu bilansowym, tj. po dniu 30 czerwca 2008 roku Spółka dokonała kolejnej transakcji nabycia akcji Rainbow Tours SA. W drodze pozasesyjnej transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, za pośrednictwem biura maklerskiego DB Securities SA, w dniu 15 lipca 2008 roku Spółka nabyła od DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Łodzi, dodatkowe akcji Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. Przedmiotowa transakcja została przeprowadzona za łączną kwotę ,00 zł. Wskutek przeprowadzenia w/w transakcji Spółka posiada bezpośrednio na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania akcji Rainbow Tours SA, stanowiących 1,58% kapitału zakładowego Rainbow Tours SA oraz 1,00% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA. 12. Informacja o zaciągniętych kredytach, umowach poŝyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach w okresie sprawozdawczym W okresie od 1 stycznia 2008 r. do r. roku Spółka nie zaciągała Ŝadnych kredytów i poŝyczek. 13. Informacja o udzielonych poŝyczkach, poręczeniach i gwarancjach, objętych Obligacjach W okresie sprawozdawczym Spółka zawarła następujące umowy poŝyczki: Hurtimex Spółka Akcyjna Umowa PoŜyczki zawarta w dniu 4 czerwca 2008 r. w Łodzi na kwotę ,00 zł. PoŜyczka w wysokości ,00 zł została przeznaczona na opłacenie przez PoŜyczkobiorcę wierzytelności z tytułu przedterminowego wykupu Obligacji I-szej emisji Hurtimex S.A. PoŜyczkobiorca zgodnie z umową zwróci PoŜyczkodawcy przedmiot poŝyczki w łącznej kwocie ,00 zł, powiększonej o odsetki w terminie do dnia 4 czerwca 2009 r. PoŜyczka oprocentowana jest w wysokości 12,00 % p.a. (dwanaście procent w skali roku), a odsetki płatne będą w 3-miesięcznych okresach odsetkowych. Pan Krzysztof Albrecht - Umowa PoŜyczki zawarta w dniu 3 marca 2008 r. w Łodzi na kwotę ,00 zł. PoŜyczkobiorca zgodnie z umową zwróci PoŜyczkodawcy przedmiot poŝyczki w łącznej kwocie ,00 zł, powiększonej o odsetki w wysokości 1.800,00 zl w terminie do dnia 5 września 2008 r. W okresie sprawozdawczym Spółka objęła Obligacje emitowane przez następujący podmiot: HURTIMEX Spółka Akcyjna w styczniu 2008 roku Spółka objęła 300 sztuk Obligacji I-szej Emisji Hurtimex SA o łącznej wartości nominalnej wynoszącej zł; Obligacje zostały wykupione z premią w wysokości 4% od wartości nominalnej wykupionych Obligacji. DJP Development Sp. z o.o. na mocy uchwały nr 1 Zarządu DJP Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z dnia 6 marca 2008 roku, Spółce zostało przydzielonych 300 szt. Obligacji I- szej Emisji o łącznej wartości nominalnej zł. Obligacje I-szej Emisji DJP Development Sp. z o.o. są obligacjami z terminem zapadalności wynoszącym 12 miesięcy od dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji, tj. najpóźniej w dniu 4 marca 2009 roku. Obligacje I-szej Emisji są oprocentowane począwszy od pierwszego dnia pierwszego okresu odsetkowego według stałej 20

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Warszawa, 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego IDM SA za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego IDM SA za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM SA za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013 r. oraz Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego IDM SA 2 1. Informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r.

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. SELENA FM S.A. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. Wrocław, kwiecień 2009 r. Spis treści I. Informacje ogólne 3 II.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 4/2007 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., Dz. U. 209, poz. 1744 91) INFORMACJE OGÓLNE Jednostką

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia Praw Poboru Akcji serii G, Praw do Akcji serii G, Akcji serii D i Akcji serii G do

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo