RAPORT OKRESOWY PÓŁROCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OKRESOWY PÓŁROCZNY"

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY PÓŁROCZNY DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. Łódź, dnia 1 sierpnia 2008 roku DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Łódź, ul. Ogrodowa 72/74 tel. (0-42) , , tel./fax (0-42) , e mail: REGON , NIP , KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł

2 SPIS TREŚCI 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 6 3. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 7 4. ZASADY SPORZĄDZANIA INFORMACJI FINANSOWYCH ZAWARTYCH W RAPORCIE OKRESOWYM RAPORCIE PÓŁROCZNYM ZA I-SZE PÓŁROCZE 2008 ROKU 9 5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BILANS NA DZIEŃ R. Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA I-SZE PÓŁROCZE 2007 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA I-SZE PÓŁROCZE 2007 ROKU 26 2

3 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU Pismo Prezesa Zarządu DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej Szanowni Państwo, obecni i przyszli Akcjonariusze, pracownicy i współpracownicy DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej, Działając w imieniu swoim, pozostałych członków Zarządu Spółki i całej naszej Spółki, niezaleŝnej firmy doradczo-inwestycyjnej, specjalizującej się w usługach doradczych i inwestycjach na rynku kapitałowym, przedstawiam Państwu raport okresowy, raport finansowy DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej za I-sze półrocze 2008 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku. Pierwsze półrocze roku obrotowego 2008 było okresem obfitującym w waŝne dla kontynuacji rozwoju Spółki wydarzenia. Było teŝ okresem zmierzenia się z rozwijająca się na rynku kapitałowym i rynkach giełdowych dekoniunkturą oraz spadkiem indeksów giełdowych. W styczniu 2008 roku przeprowadziliśmy prywatną subskrypcję akcji zwyklych na okaziciela serii C. W lutym 2008 roku Sąd Rejestrowy zarejestrował: (i) zmianę oznaczenia akcji serii A na A1 i A2, (ii) zamianę akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na akcję na okaziciela, (iii) zniesienie uprzywilejowania akcji serii A2 oraz (iv) podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C. W dniu 20 marca 2008 roku nasze walory (akcje serii A2 i Akcje serii B) po raz pierwszy były notowane na rynku NewConnect. Nasza spółka była czternastym podmiotem rozpoczynającym notowania na rynku NewConnect w roku 2008, a obecnie, według stanu na dzień 31 lipca 2008 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect notowanych jest 61 spółek. Kurs odniesienia na pierwszej sesji wynosił 5,70 zł, a kurs otwarcia w pierwszym dniu notowań wyniósł 6,60 zł. Wartym podkreślenia jest fakt, Ŝe nasza Spółka konskwentnie realizuje strategię rozwoju DFP jako grupy doradczo-inwestycyjnej. W dniu 7 lipca 2008 roku spółka zaleŝna Dom Maklerski DFP Sp. z o.o., w której 100% kapitału zakładowego posiada DFP Doradztwo Finansowe SA, uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie: (i) oferowania maklerskich instrumentów finansowych, (ii) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (iii) doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (iv) świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną oraz (v) nabywania lub zbywania na własny rachunek maklerskich instrumentów finansowych. W najbliŝszym czasie Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. rozpocznie aktywną działalność w powyŝszym zakresie, a zamiarem Zarządu Domu Maklerskiego DFP jest w pierwszej kolejności uzupełnienie oferty DFP Doradztwo Finansowe SA o oferowanie papierów wartościowych podmiotów, dla których Spółka pełnić będzie funkcję doradcy finansowego w procesach wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub w alternatywnym systemie obrotu na Rynku NewConnect. 3

4 Rozszerzając swoja aktywność, w czerwcu 2008 roku, DFP Doradztwo Finansowe SA zaangaŝowała się, wraz z łódzkimi firmami: spółką audytorską Foraudit Sp. z o.o. oraz Firmą Prawniczą Ceret Grzywaczewska Lubasz Spółką Partnerską Radców Prawnych, we wspólne przedsięwzięcie, mające na celu kompleksowe doradztwo finansowe i prawne dla przedsiębiorców zamierzających pozyskać kapital na rozwój poprzez emisję akcji i wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect. W tym celu powołaliśmy spółkę European Financial & Legal Services Sp. z o.o. (obecnie na etapie postępowania rejestracyjnego), a jej klientami będą podmioty bezpośrednio obsługiwane przez wspólników. DFP Doradztwo Finansowe SA objęła udziały dające 64% w kapitale zakładowym EFLS Sp. z o.o. i taki teŝ udział w głosach na Zgromadzeniu Wspólników powołanej spółki. Zakładana strategia rozwoju Grupy Kapitałowej DFP, która zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przewiduje m.in. rozszerzenie oferty usług inwestycyjnych i powołanie w tym celu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych DFP SA oraz dokapitalizowanie Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o., ze względu na panującą na rynkach kapitałowych dekoniukturę, musiała jednak ulec modyfikacjom. Koncepcja zakładająca pozyskanie kapitału przez DFP Doradztwo Finansowe SA w drodze publicznej emisji akcji, ze względu na wystepujące w obrocie niskie wyceny papierów wartościowych i dekoniunkturę na rynkach akcji, powinna zostać odłoŝona w czasie do roku następnego (2009), a Ŝródła dodatkowych kapitałów na rozwój Grupy oraz rozwój prowadzonej działalnosci inwestycyjnej i doradczej, upatrujemy w emisji krotkoterminowych, jak i długoterminowych papierów dłuŝnych (obligacji) Spółki, co jest obecnie przedmiotem naszych analiz. RozwaŜane jest równieŝ podniesienie kapitału zakładowego w Domu Maklerskim DFP Sp. z o.o. i oddanie części udziału kapitałowego, jednak przy załoŝeniu zachowania przez DFP Doradztwo Finansowe SA kontrolnego pakietu udziałów. W pierwszym półroczu 2008 roku Spółka kontynuowała swoją działalność w dwóch jej głównych obszarach: w obszarze dzialalności doradczej i w obszarze działalności inwestycyjnej. Przychody z działalności doradczej były w I-szym półroczu 2008 roku wyŝsze, niŝ w analogicznym okresie roku ubiegłego (750 tys. zł. w roku 2008 wobec 321 tys. zł w roku 2007). Główne źródła przychodów związane były z projektami prowadzonymi dla nastepujacych spółek: P.P.H. KOMPAP SA, RAINBOW TOURS SA, HURTIMEX SA, LCL SA, DJP DEVELOPMENT Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym pozyskaliśmy kolejnych klientów, z którymi podpisaliśmy umowy o pełnienie uslug doradczych. Do spółek tych naleŝą: nonillion Sp. z o.o., Lucky Star Sp. z o.o., Italcolor Sp. z o.o. Wpływ na wysokość przychodów w badanym okresie, równieŝ miała jednak pogarszająca się koniunktura na rynkach kapitałowych, która spowodowała zawieszenie projektów dla kilku klientów DFP Doradztwo Finansowe SA, m.in. TEXTON SA, Bilplast Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym pierwszego półrocza 2008 roku, Spółka prowadziła działalność inwestycyjną, kierując się zasadą inwestowania w przecenione w okresie bessy walory (planując realizację zysków kapitałowych w okresie hossy), przy jednoczesnym prowadzeniu szczegółowej analizy kaŝdego projektu inwestycyjnego. I tak, w pierwszych sześciu miesiącach 2008 roku dokonaliśmy inwestycji w akcje HURTIMEX SA, LCL SA, RAINBOW TOURS SA. Objęliśmy udziały w EBI Hospitality Management Group Sp. z o.o. 4

5 Podsumowując, chciałbym, w imieniu własnym i pozostałych członków Zarządu DFP Doradztwo Finansowe SA, zwrócię uwagę, Ŝe w związku z panującą na rynkach kapitałowych dekoniunkturą, a w szczególności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a takŝe w związku ze stosunkowo powszechną obecnie niechęcią inwestorów do prowadzenia dzialalnosci inwestycyjnej, istnieje dla Spółki ryzyko zmniejszenia zakładanej wartości przychodów z działalności doradczej lub ryzyko przesunięcia się realizacji tych przychodów lub ich części na rok następny. Wobec niskiej aktualnie wyceny posiadanych przez DFP Doradztwo Finansowe SA walorów, spowodowanej aktualną sytuacją na rynkach kapitałowych, i wynikającą stąd stratą na wyniku finansowym z aktualizacji wartości papierów wartościowych (inwestycji kapitałowych), istnieje ryzyko obniŝenia wyniku finansowego Spółki na koniec 2008 roku, w stosunku do pierwotnych szacunków Zarządu z początku bieŝącego roku. Ze swojej mogę zapewnić, Ŝe podejmiemy wszelkie kroki i działania mające na celu zwiększenie wartości przychodów Spółki z dzialalności doradczej i działalności finansowej (inwestycyjnej), która pozwoli na maksymalizację dodatniego wyniku finansowego Spółki na koniec 2008 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, pod adresem: gdzie znajduje się aktywny panel relacji inwestorskich oraz wszelkie aktualne wydarzenia dotyczące DFP Doradztwo Finansowe SA, w tym wszystkie raporty bieŝące i raporty okresowe Spółki. W tym miejscu chciałbym jeszcze wyrazić ogromną wdzięczność i podziękowania wszystkim pracownikom Spółki za ich zaangaŝowanie w prowadzone prace. Pragnę równieŝ podziękować Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej oraz partnerom biznesowym za zaufanie, jakim nas obdarzają. Łódź, dnia 1 sierpnia 2008 roku Piotr Jędrzejczak Prezes Zarządu 5

6 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKI AKCYJNEJ DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI za okres od r. do r. Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ( Emitent ) oświadcza niniejszym, Ŝe wedle najlepszej wiedzy wszystkich członków Zarządu Emitenta wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz Ŝe półroczne sprawozdanie z działalnosci Emitenta za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2008 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej, w tym opis podstawowych zagroŝeń i ryzyk. 6

7 3. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od r. do r. Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień r. (Tabela 126/A/NBP/2008). Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego zakończonego miesiąca roku obrotowego (tj. w okresie od r. do r.). Tabela. Zastosowane kursy euro Rok Średni kurs euro w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca Średni kurs euro na dzień bilansowy (30 czerwca) ,8486 3, ,4776 3,3542 Tabela. Wybrane dane finansowe DFP Doradztwo Finansowe SA za I półrocze 2008 r. oraz dane porównawcze za I półrocze 2007 r. Wybrane dane finansowe 06/2008 [PLN] 06/2007 [PLN] 06/2008 [EUR] 06/2007 [EUR] Przychody ze sprzedaŝy , , , ,40 Koszty działalności operacyjnej , , , ,62 Zysk (strata) ze sprzedaŝy , , , ,22 Przychody finansowe , , , ,66 Koszty finansowe , , , ,46 Strata z aktualizacji papierów wartościowych Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , , , , , ,28 Zysk (strata) brutto , , , ,28 Zysk (strata) netto , , , ,44 Aktywa trwałe , , , ,33 Inwestycje długoterminowe , , , ,04 7

8 Wybrane dane finansowe 06/2008 [PLN] 06/2007 [PLN] 06/2008 [EUR] 06/2007 [EUR] Aktywa obrotowe , , , ,85 NaleŜności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Środki pienięŝne w kasie i na rachunkach , , , , , , , , , , , ,40 Kapitał własny , , , ,49 Kapitał podstawowy , , , ,83 Kapitał zapasowy , , , ,85 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe ,59 0, ,03 0, , , , ,63 8

9 4. ZASADY SPORZĄDZENIA INFORMACJI FINANSOWYCH ZAWARTYCH W RAPORCIE OKRESOWYM RAPORCIE PÓŁROCZNYM ZA I-SZE PÓŁROCZE 2008 R. Sprawozdanie finansowe Spółki (raport okresowy) DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej zwanej Spółką ) przedstawia dane za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki jest sprawozdaniem jednostkowym. Spółka posiada udziałów w Domu Maklerskim DFP Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, stanowiących 100% kapitału zakładowego tego podmiotu oraz 640 udziałów w European Financial & Legal Services Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, stanowiących 64% kapitału zakładowego tego podmiotu. Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodne z art. 56 ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŝenia dla moŝliwości kontynuacji działalności przez Spółkę. W Spółce przyjęto następujące zasady polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego: Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości w sposób następujący: - Majątek trwały wyceniany jest w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o umorzenie. Środki trwałe, zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości, amortyzowane są w oparciu o plan amortyzacji poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto te środki do uŝywania; - Składniki majątku o przewidywanym okresie uŝytkowania dłuŝszym niŝ rok i wartości początkowej ponad 500,00 zł do 3.500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do uŝywania; - Środki trwałe o wartości początkowej powyŝej 3.500,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich uŝytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji; - Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyŝszej są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich uŝytkowania; - NaleŜności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość naleŝności; - NaleŜności wyceniane są w kwocie nominalnej; Spółka nie nalicza odsetek za zwłokę w zapłacie za naleŝności; 9

10 - NaleŜności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisu aktualizującego dokonuje się w 100% wartości naleŝności; - Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty; Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań takŝe odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań, naliczone przez kontrahentów; Odsetki księgowane są w cięŝar kosztów finansowych; - Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenione są według wartości nominalnej; - Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat; - Spółka nie sporządza sprawozdania finansowego w wersji uproszczonej (zgodnie z art. 50 ustawy o rachunkowości). 10

11 5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w okresie od dnia r. do dnia r. - Komentarz Zarządu DFP Doradztwo Finansowe SA dotyczący działalności gospodarczej Spółki w okresie od dnia r. do dnia r. oraz zasad sporządzania sprawozdania finansowego za okres od dnia r. do dnia r. Zarząd Spółki DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej przedstawia niniejszym sprawozdanie z działalności Spółki DFP Doradztwo Finansowe SA w okresie od dnia r. do dnia r., zgodnie z dyspozycją art. 49 w związku z art. 52 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 1. Historia Spółki i dane organizacyjne Dane teleadresowe Spółki Firma Spółki: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba Spółki: Łódź Adres siedziby: Łódź, ul. Ogrodowa 72/74 Tel.: , Tel./faks: Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: Powstanie Spółki DFP Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością została zawiązana dnia 17 lutego 2006 roku na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 (Rep. A nr 544/06). Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DFP Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - akt notarialny sporządzony przez notariusza Zbigniewa Jacka Lipke, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 - Rep. A nr 4007/07) podjęło uchwałę 11

12 (Uchwała Nr 03/08/2007) w sprawie przekształcenia spółki DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. W dniu 8 października 2007 roku DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/019526/07/220). Kapitał zakładowy Spółki W dniu r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,00 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł kaŝda (sygnatura sprawy: LD.XX NS-Rej. KRS/001410/08/820). Na dzień r. kapitał zakładowy Spółki wynosił ,00 zł i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 0,20 kaŝda akcja. Na dzień r. akcjonariuszami Spółki byli: Lp. Wyszczególnienie Ilość akcji % udział w kapitale zakładowym Spółki Piotr Jędrzejczak ,10% 2. DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund S.K.A ,70% 3. Monika Ostruszka ,20% 4. Paweł Walczak ,20% 5. Piotr Rychta ,64% 6. Danuta Załęcka-Banasiak ,00% 7. Krzysztof Albrecht ,82% 8. Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht Sp. z o.o ,82% 9. Pozostali ,52% 10. RAZEM AKCJE ,00% Przedmiot działalności Spółki Według Statutu Spółki przedmiotem działania Spółki jest (według klasyfikacji PKD-2007): działalność holdingów finansowych (64.20.Z), działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z), pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z), działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z), wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi (68.20.Z), 12

13 działalność prawnicza (69.10.Z), działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z). 2. Miejsce rejestracji Spółki Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: (postanowienie Sądu z dnia r., sygnatura akt LD.XX NS-REJ.KRS/019526/07/220). 3. Rok obrotowy Zgodnie z 34 ust. 1 Statutu Spółki rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe Spółki DFP Doradztwo Finansowe Spółka z siedzibą w Łodzi przedstawia dane za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. 4. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki W skład Zarządu Spółki, na dzień r., wchodzili: Piotr Jędrzejczak Prezes Zarządu, Danuta Załęcka-Banasiak Członek Zarządu, Monika Ostruszka Członek Zarządu, Paweł Walczak Członek Zarządu. Na dzień r., w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: Jarosław Jermalonek Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Łazor Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Jarosław Turek Członek Rady Nadzorczej, Jerzy Gądek Członek Rady Nadzorczej, Joanna Ciepłucha Członek Rady Nadzorczej. Pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego skład Zarządu nie uległ zmianie. 5. Informacje o podstawowych towarach i produktach DFP Doradztwo Finansowe SA w okresie od r. do r. uzyskiwała przychody głównie z tytułu sprzedaŝy usług. Podstawowym źródłem przychodów ze sprzedaŝy były opłaty z tytułu świadczenia usług doradztwa finansowego oraz z tytułu działalności inwestycyjnej. W szczególności m.in.: (i) opracowywanie koncepcji rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem publicznej oferty papierów wartościowych (akcji, obligacji), (ii) sporządzanie prospektów emisyjnych spółek (iii) przygotowywanie programów opcji menedŝerskich dla kadry zarządzającej, (iv) dokonywanie wycen przedsiębiorstw. 13

14 Od r. do r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaŝy netto na poziomie ,54 zł. 6. Informacja o rynkach zbytu Spółka świadczy usługi na rynku krajowym. Realizowane projekty mają charakter ogólnopolski. Odbiorcami jej usług są podmioty reprezentujący róŝne sektory działalności. Dominującą grupę odbiorców usług Spółki stanowią przedsiębiorstwa zgłaszające zapotrzebowanie na kapitał, poszukujący innego źródła finansowania niŝ kredyt bankowy. Wśród odbiorców Spółki znaleźli się m.in.: Rainbow Tours SA, Polmed SA, LSI Software SA, Mabudo Sp. z o.o., Texton SA, Hurtimex SA, Columbus Factoring Solutions Sp. z o.o., P.W.B. i U.I Unibud Sp. z o.o., Bilplast Sp. z o.o., DJP Development Sp. z o.o., nonilion Sp. z o.o., Lucky Star Sp. z o.o. 7. Wyniki finansowe Spółki Spółka w okresie od r. do r. osiągnęła wynik netto na poziomie: ,65 zł. Strata ze sprzedaŝy w okresie od r. do r. wyniosła ,51 zł. Strata z działalności operacyjnej osiągnęła zbliŝony poziom i wyniosła ,17 zł. Strata z działalności gospodarczej w okresie od r. do r. wyniosła ,65 zł i była zbliŝona do wyniku działalności operacyjnej. Strata netto Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 r. jest efektem ujemnego salda na działalności finansowej Spółki, powstałego w związku z aktualizacją wartości papierów wartościowych i panującą na rynkach kapitałowych, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dekoniunkturą. Stratę netto Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Spółka pokryje z zysków wypracowanych w latach (okresach) następnych. Bilans Spółki na dzień r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą ,72 zł. W strukturze aktywów na dzień r. największą pozycję stanowiły: inwestycje krótkoterminowe ( ,93 zł) oraz inwestycje długoterminowe ( ,00). Inwestycje krótkoterminowe Spółka prezentuje w formie zestawienia w poniŝszej tabeli: Wyszczególnienie Inwestycje krótkoterminowe (w zł) na na Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 2. Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach , ,80 3. Inne papiery wartościowe 0, ,00 4. Udzielone poŝyczki 0, ,00 5. Środki pienięŝne w kasie i na rachunkach , ,13 Razem , ,93 14

15 W strukturze krótkoterminowych papierów wartościowych na dzień r. znajdowały się: - Akcje spółek giełdowych Akcje spółek giełdowych (w zł) Ilość (w szt.) Cena rynkowa na dzień r. Wartość na dzień r. - Akcje TRI-TritonDevelopment , ,40 - Akcje RBW-RainbowTours , ,00 - Akcje SWZ-Swarzędz 100 0,39 39,00 - Akcje KMP-Kompap , ,40 Razem ,80 Stan zobowiązań krótkoterminowych Spółki na dzień r. wynosił ,83 zł. W strukturze zobowiązań znajdowały się zobowiązania krótkoterminowe, na które składały się: zobowiązania wobec jednostek powiązanych Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o. z tytułu usług finansowych ,00 zł, zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości ,58 zł, zobowiązania z tytułu umów leasingu w wysokości ,76 zł, zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,46 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 0,03 zł. 8. Zatrudnienie Spółki Na dzień r. Spółka zatrudniała 6 osób. 9. Istotne zdarzenia występujące w okresie sprawozdawczym Do istotnych zdarzeń dotyczących Spółki, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym zaliczyć naleŝy w szczególności następujące zdarzenia: W dniu r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował: (i) zmianę oznaczenia akcji serii A na A1 i A2, (ii) zamianę akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na akcję na okaziciela oraz (iii) zniesienie uprzywilejowania akcji serii A2 (sygnatura sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/000324/08/573); W dniu r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł, które nastąpiło w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł kaŝda (sygnatura sprawy: LD.XX NS-Rej. KRS/001410/08/820); W dniu r., na podstawie uchwały Zarządu nr 2/03/2008 z dnia 25 lutego 2008 r., Spółka dokonała przedterminowego wykupu 300 sztuk Obligacji II Emisji o łącznej wartości nominalnej zł, za kwotę w wysokości zł. Obligatariuszem 300 sztuk Obligacji był Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. (spółka zaleŝna); 15

16 W marcu 2008 r. Spółka złoŝyła wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polski o przeniesienie prawa do ochrony znaku towarowego DFP Doradztwo Finansowe zgłoszonego do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w dniu r. (nr zgłoszenia: ) z Piotra Jędrzejczaka na DFP Doradztwo Finansowe SA; W dniu r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, uchwałą nr 186/2008 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A2 i akcji serii B Spółki; W dniu r., na mocy uchwały nr 202/2008 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA określił dzień 20 marca 2008 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B DFP Doradztwo Finansowe SA, o wartości nominalnej 0,20 zł kaŝda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLDFP ; W dniu r. nastąpił debiut Spółki na rynku NewConnect ; Kurs odniesienia na pierwszej sesji wynosił 5,70 zł, a kurs otwarcia w pierwszym dniu notowań wyniósł 6,60 zł; W dniu r., Spółka, wraz z innymi podmiotami (osobami fizycznymi) zawiązała spółkę akcyjną pod firmą EBI Hospitality Management Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na podstawie aktu notarialnego z dnia 21 maja 2008 roku sporządzonego przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke (Repertorium A Nr 3162/08) na którą składają się: Statut Spółki Akcyjnej pod firmą EBI Hospitality Management Group oraz oświadczenia załoŝycieli o wyraŝeniu zgody na zawiązanie Spółki Akcyjnej, na brzmienie Statutu, na objęcie akcji w zawiązywanej Spółce Akcyjnej, a takŝe wybór członków pierwszych organów tej spółki; W dniu r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (protokół ZWZ akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 3330/08); Postanowieniem z dnia r. (sygnatura sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/007829/08/580) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie m.in. w przedmiocie rejestracji zmiany Statutu Spółki ( 7 ust. 1) w zakresie przedmiotu działalności Spółki (przedmiot działalności Spółki dostosowano do obowiązującej aktualnie klasyfikacji PKD-2007); W dniu r. Spółka, wraz z FORAUDIT Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi i Firmą Prawniczą Ceret Grzywaczewska Lubasz Spółką Partnerską Radców Prawnych, zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą European Financial & Legal Services Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 czerwca 2008 roku sporządzonego przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke (Repertorium A Nr 3057/2008); DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna wniosła do zawiązywanej spółki wkład pienięŝny w kwocie zł i w zamian za to objęła 640 udziałów, o łącznej takiejŝe wartości zł. DFP Doradztwo Finansowe Spółce Akcyjnej, jako wspólnikowi zawiązywanej spółki przyznane zostały uprawnienia osobiste polegające na prawie wyznaczania dwóch członków zarządu tej spółki. 16

17 10. Znaczące umowy związane z działalnością Spółki Umowami zawieranymi w normalnym toku działalności są umowy dotyczące bezpośrednio przedmiotu działalności Spółki, tj. umowy o świadczenie usług doradztwa finansowego. Ogólny opis usług świadczonych przez Spółkę w pierwszym półroczu 2008 roku, które mają wpływ na działalność Spółki i osiągane przez nią wyniki finansowe zawarty został w punkcie 14. Do istotnych umów zawieranych poza normalnym tokiem działalności Spółki naleŝą: 1) Umowa leasingu z dnia 25 października 2006 r. z BRE Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedmiotem, której jest leasing samochodu Mitsubishi Space Star, zawarta na okres 35 miesięcy, z terminem spłaty przypadającym na dzień r. Wynagrodzenie rat leasingowych płatne jest w okresach miesięcznych. Warunki ww. umowy, w tym finansowe, nie odbiegają od typowych postanowień dla tego rodzaju umów. 2) Aneks nr 1 z dnia 2 marca 2007 r. do Umowy Leasingu nr DFP1/LO/31365/2006 zawartej dnia r. pomiędzy BRE LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a DFP DORADZTWO FINANSOWE Piotr Jędrzejczak. Strony ustaliły (zmiany do Umowy Leasingu nr DFP1/LO/31365/2006 z dnia r.), Ŝe w miejsce dotychczasowego Korzystającego, tj. DFP Doradztwo Finansowe Piotr Jędrzejczak, od dnia 2 marca 2007 roku stroną umowy leasingu nr DFP1/LO/31365/2006 zostaje DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (poprzednik prawny Spółki). Przedmiotem leasingu jest samochód Mitsubishi Pajero. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy, z terminem spłaty przypadającym na dzień r. Wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych płatne jest w okresach miesięcznych. Warunki ww. umowy, w tym finansowe, nie odbiegają od typowych postanowień dla tego rodzaju umów. 3) Umowa leasingu DFP2/LO/46395/2007 z dnia 22 maja 2007 r. z BRE Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedmiotem, której jest leasing samochodu KIA Sportage, zawarta na okres 59 miesięcy, z terminem spłaty przypadającym na dzień r. Wynagrodzenie rat leasingowych płatne jest w okresach miesięcznych. Warunki ww. umowy, w tym finansowe, nie odbiegają od typowych postanowień dla tego rodzaju umów. 4) Umowy z dnia 1 stycznia 2008 r. zawarte pomiędzy DFP Doradztwo Finansowe SA jako najemcą, a następującymi podmiotami: AQUALAC Sp. z o.o., Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS Sp. z o.o., DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund Spółka komandytowa-akcyjna, CDFK Sp. z o.o., Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Rychta, Kancelaria Radcy Prawnego Danuta Załęcka Banasiak, będących podnajemcami, przedmiotem której jest podnajem lokalu biurowego znajdującego się w nieruchomości połoŝonej w Łodzi, przy ul.ogrodowej 72/74. Wszystkie umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony i obowiązują od dnia 1 stycznia 2008 roku. Czynsz z tytułu podnajmu lokalu wynosi 300,00 zł netto (w przypadku jednej z umów wynosi 150,00 zł netto) i powiększony jest o naleŝny podatek towarów i usług i płatny jest w okresach miesięcznych. 17

18 11. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 16 października 2006 roku na podstawie aktu notarialnego umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonej przed notariuszem Zbigniewem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 (Repertorium A Nr 4505/06). Postanowienie o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/021738/06/981) w dniu 15 grudnia roku. W okresie od dnia r. do dnia r. spółka działała pod firmą: DFP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki DFP Spółka z o.o. dnia r. na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 (Rep. A nr 764/07) podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmian w umowie spółki, w której treści niezaleŝnie od innych zmian dokonano zmiany firmy Spółki nadając jej nowe następujące brzmienie: Dom Maklerski DFP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Niniejsza zmiana została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. - sygnatura sprawy: LD.XX NS- REJ.KRS/003958/07/956. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców z kapitałem zakładowym w wysokości zł. Kapitał zakładowy dzielił się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,00 zł kaŝdy udział. Udziały zostały objęte przez 3 osoby fizyczne. W dniu r. dotychczasowi wspólnicy Spółki dokonali sprzedaŝy wszystkich posiadanych udziałów w Spółce na rzecz DFP Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Działając zgodnie z postanowieniami art i 2 oraz art i 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DFP Spółki z o.o., uchwałą nr 1 z dnia r. w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego postanowiło podwyŝszyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,00 zł do wysokości ,00 zł, to jest o kwotę ,00 zł, poprzez ustanowienie nowych, równych i niepodzielnych udziałów, o równej wartości nominalnej wynoszącej 500,00 zł kaŝdy udział. Nowoutworzone udziały zostały w całości objęte przez jedynego wspólnika, to jest DFP Doradztwo Finansowe Spółkę z o.o. (poprzednika prawnego Spółki), która objęła udziałów, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ,00 zł. Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. świadczy usługi podwykonawcze dla DFP Doradztwo Finansowe SA związane z przygotowaniem i wprowadzeniem spółek do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, obejmujące sporządzanie części prospektów emisyjnych spółek. Na wezwanie dokonane przez Zarząd Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o. w dniu 8 sierpnia 2007 r. DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (poprzednik prawny) wykupiła 300 Obligacji o łącznej wartości nominalnej zł stanowiących własność Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o. za kwotę w wysokości ,03 zł, natomiast w dniu 26 lutego 2008 r. DFP wykupiła 300 Obligacji o łącznej 18

19 wartości nominalnej zł, stanowiących własność Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o. za kwotę w wysokości ,00 zł. W dniu 7 lipca 2008 roku spółka zaleŝna Dom Maklerski DFP Sp. z o.o., w której 100% kapitału zakładowego posiada DFP Doradztwo Finansowe SA, uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie: (i) oferowania maklerskich instrumentów finansowych, (ii) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (iii) doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (iv) świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną oraz (v) nabywania lub zbywania na własny rachunek maklerskich instrumentów finansowych. W najbliŝszym czasie Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. rozpocznie aktywną działalność w powyŝszym zakresie, a zamiarem Zarządu Domu Maklerskiego DFP jest w pierwszej kolejności uzupełnienie oferty DFP Doradztwo Finansowe SA o oferowanie papierów wartościowych podmiotów, dla których Spółka pełnić będzie funkcję doradcy finansowego w procesach wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub w alternatywnym systemie obrotu na Rynku NewConnect. DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund S.K.A. DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna jest jedynym komplementariuszem (prowadzącym sprawy spółki) w spółce DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi (do dnia r. działającej pod firmą DFP Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Private Equity Fund S.K.A.). DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna jest równieŝ akcjonariuszem w spółce DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi i posiada 4 (cztery) sztuki akcji wskazanej spółki. Liczba akcji tworzących kapitał zakładowy DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund S.K.A. wynosi sztuk, które dają prawo do takiejŝe liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wskazanej spółki. Ponadto, DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Łodzi jest akcjonariuszem DFP Doradztwo Finansowe SA i posiada (osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) sztuk akcji, stanowiących 15,70% udział w kapitale zakładowym i dających 12,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu DFP Doradztwo Finansowe SA. W okresie sprawozdawczym (tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku), w dniu 5 maja 2008 roku, w drodze pozasesyjnej transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, za pośrednictwem biura maklerskiego DB Securities SA, Spółka nabyła od DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund Spółki komandytowoakcyjnej, akcji Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. Przedmiotowa transakcja została przeprowadzona za łączną kwotę ,00 zł, tj. za cenę 8,60 zł za jedną nabywaną akcję. Przed datą dokonania przedmiotowej transakcji DFP Doradztwo Finansowe SA nie posiadała akcji Rainbow Tours SA. Oznacza to, iŝ wskutek przeprowadzenia w/w transakcji, na dzień 30 czerwca 2008 roku Spółka posiadała bezpośrednio akcji Rainbow Tours SA, stanowiących 0,75% kapitału zakładowego Rainbow Tours SA oraz 0,47% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA. 19

20 Po dniu bilansowym, tj. po dniu 30 czerwca 2008 roku Spółka dokonała kolejnej transakcji nabycia akcji Rainbow Tours SA. W drodze pozasesyjnej transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, za pośrednictwem biura maklerskiego DB Securities SA, w dniu 15 lipca 2008 roku Spółka nabyła od DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Łodzi, dodatkowe akcji Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. Przedmiotowa transakcja została przeprowadzona za łączną kwotę ,00 zł. Wskutek przeprowadzenia w/w transakcji Spółka posiada bezpośrednio na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania akcji Rainbow Tours SA, stanowiących 1,58% kapitału zakładowego Rainbow Tours SA oraz 1,00% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA. 12. Informacja o zaciągniętych kredytach, umowach poŝyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach w okresie sprawozdawczym W okresie od 1 stycznia 2008 r. do r. roku Spółka nie zaciągała Ŝadnych kredytów i poŝyczek. 13. Informacja o udzielonych poŝyczkach, poręczeniach i gwarancjach, objętych Obligacjach W okresie sprawozdawczym Spółka zawarła następujące umowy poŝyczki: Hurtimex Spółka Akcyjna Umowa PoŜyczki zawarta w dniu 4 czerwca 2008 r. w Łodzi na kwotę ,00 zł. PoŜyczka w wysokości ,00 zł została przeznaczona na opłacenie przez PoŜyczkobiorcę wierzytelności z tytułu przedterminowego wykupu Obligacji I-szej emisji Hurtimex S.A. PoŜyczkobiorca zgodnie z umową zwróci PoŜyczkodawcy przedmiot poŝyczki w łącznej kwocie ,00 zł, powiększonej o odsetki w terminie do dnia 4 czerwca 2009 r. PoŜyczka oprocentowana jest w wysokości 12,00 % p.a. (dwanaście procent w skali roku), a odsetki płatne będą w 3-miesięcznych okresach odsetkowych. Pan Krzysztof Albrecht - Umowa PoŜyczki zawarta w dniu 3 marca 2008 r. w Łodzi na kwotę ,00 zł. PoŜyczkobiorca zgodnie z umową zwróci PoŜyczkodawcy przedmiot poŝyczki w łącznej kwocie ,00 zł, powiększonej o odsetki w wysokości 1.800,00 zl w terminie do dnia 5 września 2008 r. W okresie sprawozdawczym Spółka objęła Obligacje emitowane przez następujący podmiot: HURTIMEX Spółka Akcyjna w styczniu 2008 roku Spółka objęła 300 sztuk Obligacji I-szej Emisji Hurtimex SA o łącznej wartości nominalnej wynoszącej zł; Obligacje zostały wykupione z premią w wysokości 4% od wartości nominalnej wykupionych Obligacji. DJP Development Sp. z o.o. na mocy uchwały nr 1 Zarządu DJP Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z dnia 6 marca 2008 roku, Spółce zostało przydzielonych 300 szt. Obligacji I- szej Emisji o łącznej wartości nominalnej zł. Obligacje I-szej Emisji DJP Development Sp. z o.o. są obligacjami z terminem zapadalności wynoszącym 12 miesięcy od dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji, tj. najpóźniej w dniu 4 marca 2009 roku. Obligacje I-szej Emisji są oprocentowane począwszy od pierwszego dnia pierwszego okresu odsetkowego według stałej 20

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.01.2014 godz. 14:42:50 Numer KRS: 0000325419

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.01.2014 godz. 14:42:50 Numer KRS: 0000325419 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2014 godz. 14:42:50 Numer KRS: 0000325419 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY PÓŁROCZNY

RAPORT OKRESOWY PÓŁROCZNY RAPORT OKRESOWY PÓŁROCZNY DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 30.06.2009 R. Łódź, dnia 4 sierpnia 2009 roku DFP Doradztwo Finansowe Spółka

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r. Porządek obrad spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku Warszawa, 14 lutego 2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe EFICOM Spółka Akcyjna Ul. Nowogrodzka 68 02-014 Warszawa NIP 525-21-31-023 SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe na dzień 31.12.2008 rok I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy 2008. I.1.

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU Repertorium A nr 11875/2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia 22.07.2014 r. (dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące czternastego roku) w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 1. Gant S.A. z siedzibą w Legnicy Rynek nr 28, jako spółka akcyjna, powstała w oparciu o akt notarialny Repetytorium A nr 184/1995r.

Wprowadzenie 1. Gant S.A. z siedzibą w Legnicy Rynek nr 28, jako spółka akcyjna, powstała w oparciu o akt notarialny Repetytorium A nr 184/1995r. Wprowadzenie 1. Gant S.A. z siedzibą w Legnicy Rynek nr 28, jako spółka akcyjna, powstała w oparciu o akt notarialny Repetytorium A nr 184/1995r. z dn. 28.11.1995r. Dnia 04.07.2001r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DFP DORADZTWO FINANSOWE SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DFP DORADZTWO FINANSOWE SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DFP DORADZTWO FINANSOWE SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI DFP DORADZTWO FINANSOWE SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Warszawa, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 10 sierpnia 2012 roku 1. Informacje o Emitencie. Nazwa (firma): INVISTA Spółka Akcyjna Nazwa (skrócona): INVISTA S.A.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 17.07.2012 r. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. dr Marek Masztalerz INWESTYCJE

INWESTYCJE. dr Marek Masztalerz INWESTYCJE dr Marek Masztalerz aktywa nabyte przez jednostkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu tych, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend, czynszu lub innych poŝytków;

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1 dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel S.A. SA-P 2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity statutu AmRest Holdings SE

Tekst Jednolity statutu AmRest Holdings SE Tekst Jednolity statutu AmRest Holdings SE 1 Firma i siedziba 1. Spółka działa pod firmą AmRest Holdings SE. 2. Siedzibą Spółki jest Wrocław (Rzeczpospolita Polska). 3. ZałoŜycielem Spółki jest spółka

Bardziej szczegółowo