Ustawa. o działalności prasy rejestrowej. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Artykuł 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa. o działalności prasy rejestrowej. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Artykuł 1"

Transkrypt

1 Ustawa o działalności prasy rejestrowej Rozdział I Przepisy Ogólne Artykuł 1 1. Ustawa reguluje działalność prasy rejestrowej. 2. Jakiekolwiek ograniczenia, nakazy lub zakazy dotyczące działalności prasy rejestrowej muszą być ściśle określone i mogą być wprowadzone wyłącznie ustawą. Żadne ograniczenia, zakazy, nakazy lub sankcje dotyczące działalności prasy rejestrowej nie mogą być przyjęte, zastosowane lub orzeczone jeżeli pozostawałyby w sprzeczności z Konstytucją RP oraz umowami lub konwencjami międzynarodowymi, których stroną jest RP. 3. Nie wolno uniemożliwiać, utrudniać lub ograniczać publicznego udostępniania materiałów pod tytułem prasowym zarejestrowanym zgodnie przepisami niniejszej ustawy, z powodu treści tych materiałów, chyba, że obowiązek działania lub zaniechania wywołującego lub mogącego wywołać takie skutki wynika z obowiązującego orzeczenia sądu opatrzonego klauzulą wykonalności w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego. 4. Działalność prasy rejestrowej polega na stałym gromadzeniu, przetwarzaniu i weryfikacji danych i informacji, w tym wizualnych i fonicznych, potrzebnych do sporządzenia materiałów redakcyjnych, tworzeniu, przygotowywaniu, opracowywaniu i redagowaniu materiałów redakcyjnych w celu ich periodycznego publicznego udostępnienia pod tytułem prasowym zarejestrowanym zgodnie z postanowieniami niniejszej ustawy oraz ich publicznym udostępnianiu pod takim tytułem. 5. Przez rejestrację tytułu prasowego ten, na rzecz którego taka rejestracja nastąpiła uzyskuje wyłączne prawo do publicznego udostępniania drukiem materiałów redakcyjnych oraz innych materiałów udostępnianych łącznie z materiałami redakcyjnymi pod tym tytułem w każdej formie i sposobie udostępniania druku, w tym egzemplarzy cyfrowych tytułów wydawanych drukiem (prawo z rejestracji tytułu prasowego). 6. Prawo z rejestracji tytułu prasowego może dotyczyć i obejmować prowadzenie tytułu prasowego w formie lub wersji internetowej przez co rozumie się udostępnianie materiałów redakcyjnych oraz innych materiałów udostępnianych łącznie z materiałami redakcyjnymi przy użyciu lub wykorzystaniu domeny internetowej, która w swojej nazwie zawiera nazwę tytułu prasowego. 7. Prawo z rejestru tytułu prasowego może dotyczyć o obejmować prowadzenie tytułu prasowego w formie lub wersji radiowej, przez co rozumie się udostępnianie materiałów redakcyjnych oraz innych materiałów udostępnianych łącznie z materiałami redakcyjnymi jako audycji radiowej nadawanej pod tytułem prasowym, którego elementem jest nazwa, w której ta audycja jest nadawana. 8. Prawo z rejestracji tytułu prasowego może dotyczyć i obejmować prowadzenie tytułu prasowego w formie lub wersji telewizyjnej, przez co rozumie się udostępnienie

2 materiałów redakcyjnych oraz innych materiałów udostępnianych łącznie z materiałami redakcyjnymi jako audycji telewizyjnej (albo informacyjnego kanału telewizyjnego) nadawanej pod tytułem prasowym, którego elementów jest nazwa stacji, w której ta audycja jest nadawana. 9. Prawo z rejestracji tytułu prasowego jest zbywalne i dziedziczne. 10. Ten, któremu przysługuje prawo z rejestracji tytułu prasowego może udzielić licencji na korzystanie z tego prawa osobie trzeciej na czas oznaczony, przy czym licencja musi być licencją wyłączną na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 30 lat. Jeżeli okres licencji jest dłuższy niż dziesięć lat licencjobiorcy przysługuje prawo pierwokupu prawa z rejestracji tytułu prasowego. 11. Umowa licencji tytułu prasowego musi być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. To samo dotyczy umowy przeniesienia prawa z rejestracji tytułu prasowego. Przeniesienie prawa z rejestracji tytułu prasowego oraz licencja tego prawa wymaga wpisu do rejestru a skutek przeniesienia prawa i udzielenia licencji następuje z chwilą wpisu. 12. Ten, na rzecz którego prawo z rejestracji tytułu prasowego jest wpisane w rejestrze jest właścicielem tego prawa oraz wydawcą tytułu prasowego, którego taki wpis dotyczy. W przypadku wpisu do rejestru licencji tytułu prasowego wydawcą tego tytułu poczynając od dnia wpisu licencji aż do jej wykreślenia jest ten, któremu udzielono licencji i który został jako licencjobiorca wpisany do rejestru. 13. Z zastrzeżeniem ust. 14 nabywca prawa z rejestracji tytułu prasowego wstępuje z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki zbywcy dotyczące lub związane z dotychczas rozpowszechnionymi materiałami pod tym tytułem praz z rozpowszechnieniem materiałów pod tym tytułem, w tym w szczególności z mocy prawa staje się stroną wszystkich postępowań sądowych, których stroną jako wydawca tego tytułu był zbywca. 14. W razie wpisu licencji tytułu prasowego do rejestru ten, który został wpisany do rejestru jako licencjobiorca tytułu prasowego ponosi odpowiedzialność wydawcy tytułu prasowego odnośnie materiałów prasowych rozpowszechnionych pod tym tytułem w okresie od dnia wpisu aż do dnia wykreślenia licencjobiorcy z rejestru. Artykuł 2 1. Materiałem redakcyjnym w rozumieniu niniejszej ustawy jest każdy tekst lub obraz udostępniony publicznie pod tytułem prasowym albo przygotowany w celu takiego udostępnienia niezależnie od gatunku, charakteru, sposobu utrwalenia lub ustalenia, rodzaju, formy czy przeznaczenia tego materiału, jeżeli jego autorem lub współautorem jest redaktor naczelny lub dziennikarz tytułu prasowego pod którym taki materiał został po raz pierwszy w całości udostępniony lub przygotowany do udostępnienia a wydawca tego tytułu albo jakakolwiek osoba działająca w imieniu lub na rzecz wydawcy nie pobiera za zamieszczenie tego materiału w tym tytule żadnej odpłatności czy wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie. 2. Materiałem zewnętrznym w rozumieniu niniejszej ustawy jest każdy tekst lub obraz niebędący materiałem redakcyjnym udostępniony publicznie pod tytułem prasowym albo opracowany w celu takiego upublicznienia, za którego zamieszczenie pod tym tytułem prasowym nie jest pobierana przez wydawcę tego tytułu albo jakąkolwiek osobę działającą w imieniu i na rzecz wydawcy jakakolwiek odpłatność lub jakiekolwiek wynagrodzenie niezależnie od jego formy.

3 3. Pod tytułem prasowym można udostępniać publicznie także materiały, za których zamieszczenie jest pobierana odpłatność lub wynagrodzenie przez wydawcę tego tytułu albo osobę działającą w imieniu i na rzecz wydawcy ( materiał odpłatny), o ile łącznie spełnione są nadto następujące warunki: 1) materiał odpłatny przy każdym jego publicznym udostępnianiu zostanie w sposób czytelny i wyraźny wyodrębniony od materiałów redakcyjnych i materiałów zewnętrznych a nadto stosownie do sposobu lub formy jego udostępniania zostanie czytelnie oznaczony stosownie do jego rodzaju i charakteru jako,,reklama lub,,ogłoszenie prywatne lub,, materiał promocyjny lub,, komunikat prywatny ; oraz 2) od tego kto zleca zamieszczenie materiału odpłatnego zostaną pobrane przez wydawcę wszystkie dane umożliwiające jego identyfikację oraz pisemne oświadczenie, że przyjmuje on na siebie pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich związane z zamieszczeniem tego materiału, oraz 3) materiał odpłatny nie jest sprzeczny z prawem i zasadami współżycia społecznego. O zamieszczeniu materiału odpłatnego decyduje wydawca. Wydawca może odmówić zamieszczenia każdego materiału odpłatnego bez podawania przyczyn lub podstaw odmowy. 4. Pod tytułem prasowym wydawca jest zobowiązany zamieścić komunikat urzędowy, jeżeli pochodzi on od właściwych organów administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, a obowiązek publikacji tekstu komunikatu urzędowego wynika z przepisów odrębnych, o ile zostanie on doręczony wydawcy w formie pisemnej wraz z pisemnym zarządzeniem właściwego organu o jego publikacji. 5. Pod tytułem prasowym wydawca jest zobowiązany zamieścić prawomocny wyrok sądu lub inne orzeczenie zawierające klauzulę ich opublikowania w tym tytule prasowym. 6. Pod tytułem prasowym wydawca jest zobowiązany zamieścić ogłoszenie sądu, o ile zostanie ono doręczone wydawcy w formie pisemnej wraz z zarządzeniem Prezesa Sądu o jego zamieszczeniu w tym tytule prasowym. 7. Pod tytułem prasowym wydawca jest zobowiązany zamieścić każde oświadczenie określone w prawomocnym wyroku sądu i o określonej tam treści i formie, jeżeli z doręczonego wydawcy wyroku wynika, że oświadczenie podlega zamieszczeniu w tym tytule po uprawomocnieniu się wyroku, a wyrok doręczony wydawcy jest opatrzony klauzulą prawomocności, w rozumieniu ustawy kodeks postępowania cywilnego wydawca może jednak wstrzymać się z zamieszczeniem takiego oświadczenia do czasu zakończenia postępowania kasacyjnego, o ile dysponuje dowodami toczenia się takiego postępowania. 8. Pod tytułem prasowym wydawca jest zobowiązany zamieścić list gończy, o ile zostanie on doręczony wydawcy w formie pisemnej wraz z zarządzeniem właściwego organu o jego publikacji. 9. Za zamieszczenie każdego z materiałów, o których mowa w ust. 4 8 wydawcy należy się wynagrodzenie, przy czym wydawca nie może uzależniać zamieszczenia materiałów, o których mowa w ust. 4, 5 i 8 od uprzedniego otrzymania wynagrodzenia. Spory o wysokość wynagrodzenia za zamieszczenie materiałów, o których mowa w ust. 4, 5 i 8 rozstrzyga sąd rejestrowy na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie sądu rejestrowego przysługuje zażalenie do sądu odwoławczego. Kasacja nie przysługuje.

4 Artykuł 3 /projekt roboczy / 1. Redaktorem naczelnym tytułu prasowego (redaktor naczelny) jest osoba fizyczna wpisana w tym charakterze do rejestru. 2. Redaktorem naczelnym może być osoba, która: 1) włada biegle w mowie i piśmie językiem polskim, 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 3) stale zamieszkuje na terytorium RP, 4) nie jest pobawiona praw publicznych, 5) nie była skazana za zbrodnie lub występki przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, albo zbrodnie i występki przeciwko pokojowi, ludzkości, oraz przestępstwa wojenne. 3. Redaktorem naczelnym nie może być osoba karana za zbrodnie. Redaktorem naczelnym nie może być również osoba karana za przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego. 4. Do kompetencji redaktora naczelnego należy: 1) decydowanie o składzie osobowym redakcji tytułu prasowego, wydawanie i unieważnianie legitymacji dziennikarskich, prowadzenie listy dziennikarzy tytułu prasowego, 2) określanie struktury redakcji, w tym jej jednostek organizacyjnych oraz zakresu kompetencji i obowiązków poszczególnych dziennikarzy w strukturze redakcji, w tym powoływanie i odwoływanie spośród dziennikarzy szefów jednostek organizacyjnych redakcji, 3) pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do każdego dziennikarza tego tytułu prasowego oraz personelu pomocniczego i technicznego redakcji, 4) reprezentowanie redakcji na zewnątrz oraz w stosunku do wydawcy tytułu prasowego, 5) powierzanie sprawowania funkcji redaktora prowadzącego (odpowiedzialnego) za dany numer (wydanie) tytułu prasowego dziennikarzowi tego tytułu prasowego dziennikarzowi tego tytułu, 6) wyznaczanie spośród dziennikarzy tytułu prasowego swojego zastępcy wykonującego funkcję i kompetencje redaktora naczelnego w okresie nieobecności lub tymczasowej losowej przeszkody w pełnieniu tej funkcji przez redaktora naczelnego, 7) decydowanie o zamieszczeniu materiału redakcyjnego lub materiału zewnętrznego bez ujawnienia jego autorstwa albo pod pseudonimem, 8) wykonywanie innych czynności przewidzianych niniejszą ustawą. 5. Redaktorowi naczelnemu na podstawie umowy z wydawcą mogą być powierzone inne kompetencje i zadania, a w szczególności sprawy finansowe redakcji oraz reprezentowanie wydawcy przy zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu umów z dziennikarzami oraz personelem pomocniczym redakcji. Artykuł 4 1. Dziennikarzem tytułu prasowego (dziennikarz) w rozumieniu niniejszej ustawy jest osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której redaktor naczelny tego tytułu wystawił legitymację dziennikarską. Legitymacja dziennikarza może być wystawiona wyłącznie po zawarciu umowy dziennikarskiej.

5 2. Wzór dokumentu legitymacji dziennikarskiej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. 3. Decyzja o unieważnieniu legitymacji dziennikarskiej jest wydawana na piśmie, należy do wyłącznej kompetencji redaktora naczelnego, nie stanowi decyzji administracyjnej i nie podlega uzasadnieniu, zaskarżeniu czy odwołaniu. Osoba, wobec której redaktor naczelny podjął taką decyzję traci z dniem jej podjęcia status dziennikarza tytułu prasowego oraz podlega skreśleniu z listy dziennikarzy tego tytułu prasowego. To samo dotyczy osoby, której okres ważności legitymacji upłynął a redaktor naczelny nie wystawił dla niej nowej legitymacji dziennikarskiej. 4. Osoba, której legitymacja dziennikarska została unieważniona jest zobowiązana niezwłocznie zwrócić dokument tej legitymacji redaktorowi naczelnemu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu. W przypadku niewykonania tego obowiązku w powyższym terminie redaktor naczelny na koszt tej osoby ma prawo zamieścić w tytule prasowym ogłoszenie o unieważnieniu legitymacji dziennikarskiej oraz utracie statusu dziennikarza tego tytułu przez osobę, na rzecz której została ona wystawiona. 5. W razie zagubienia, kradzieży lub innej utraty dokumentu legitymacji dziennikarskiej osoba, na rzecz której legitymacja została wystawiona jest zobowiązana powiadomić o tym na piśmie redaktora naczelnego. Po otrzymaniu zawiadomienia redaktor naczelny niezwłocznie wydaje decyzję o unieważnieniu tej legitymacji oraz zamieszcza w tytule prasowym oświadczenie o jej unieważnieniu. 6. Każdy, kto znajdzie lub wejdzie w posiadanie cudzej legitymacji dziennikarskiej wystawionej na podstawie niniejszej ustawy jest zobowiązany zwrócić ją za pokwitowaniem redaktorowi naczelnemu albo wydawcy, przy czym może domagać się zwrotu kosztów związanych z przekazaniem dokumentu legitymacji. 7. Wystawienie bez uprawnienia oraz posługiwanie się lub powoływanie się na legitymację dziennikarską wystawioną na rzecz innej osoby, unieważnioną lub której okres ważności upłynął jest zakazane. 8. Dziennikarz tytułu prasowego wykonujący lub podejmujący czynności, o których mowa w art. 1 ust. 4 jest obowiązany na żądanie osób uczestniczących w tych czynnościach oraz osób, wobec których są one wykonywane lub podejmowane, okazać ważną legitymację dziennikarską. Za równoznaczne z okazaniem legitymacji uznaje się przesłanie jej czytelnej kopii pocztą elektroniczną lub faksem. 9. Dziennikarz tytułu prasowego legitymujący się ważną legitymacją dziennikarską przy wykonaniu czynności, o których mowa w art. 1 ust. 4 podlega ochronie prawnej jak funkcjonariusz publiczny. 10. Dokument legitymacji dziennikarskiej wystawionej na podstawie niniejszej ustawy i zgodnie z jej postanowieniami jest dokumentem urzędowym. 11. W przypadku wykreślenia tytułu prasowego z rejestru tracą ważność wszystkie legitymacje dziennikarskie wystawione przez redaktora naczelnego tego tytułu. Artykuł 5 1. Redakcję tytułu prasowego (redakcja) stanowi redaktor naczelny tego tytułu oraz dziennikarze wpisani na listę dziennikarzy tego tytułu. 2. Siedziba redakcji oraz jej każdorazowa zmiana podlega wpisowi do rejestru. Siedziba redakcji musi się mieścić na terytorium RP. 3. Przynajmniej raz w roku redaktor naczelny jest zobowiązany zwołać walne zgromadzenie redakcji celem oceny i podsumowania pracy redakcji w poprzednim roku oraz

6 sformułowania wniosków i postulatów podlegających przekazaniu na piśmie wydawcy. Każdy dziennikarz wpisany na listę dziennikarzy powinien zostać zawiadomiony na piśmie o terminie walnego zgromadzenia, ma prawo udziału w walnym zgromadzeniu oraz swobodnej wypowiedzi we wszystkich sprawach dotyczących lub związanych z funkcjonowaniem redakcji. W pozostałym zakresie tryb i zasady obrad walnego zgromadzenia redakcji określa walne zgromadzenie większością głosów. 4. Redaktor naczelny jest zobowiązany zwołać walne zgromadzenie redakcji, jeżeli zażąda tego ¾ dziennikarzy wpisanych na listę dziennikarzy tego tytułu prasowego. Artykuł 6 1. Wydawcą tytułu prasowego (wydawca) jest ten, kto jako wydawca jest wpisany do rejestru. 2. Wydawca powołuje i odwołuje redaktora naczelnego. 3. O odwołaniu lub trwałym zaprzestaniu wykonywania funkcji redaktora naczelnego przez osobę wpisaną do rejestru wydawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić sąd rejestrowy. W przypadku trwałego zaprzestania pełnienia funkcji redaktora naczelnego przez osobę wpisaną do rejestru, jej kompetencje do czasu wpisania do rejestru nowego redaktora naczelnego pełni osoba wskazana na piśmie przez wydawcę, o czym należy niezwłocznie powiadomić sąd rejestrowy. W razie zaniechania powyższego obowiązku, przyjmuje się, że kompetencje redaktora naczelnego wykonuje wydawca, który w tym okresie ponosi odpowiedzialność jak redaktor naczelny. 4. Wydawca zapewnia warunki organizacyjne, techniczne i sprzętowe do prawidłowego funkcjonowania redakcji. 5. Wydawca jest stroną umowy z redaktorem naczelnym, chyba że sam jest redaktorem naczelnym. 6. Wydawca jest stroną umowy z każdym dziennikarzem, której przedmiotem jest wykonywanie czynności przewidzianych w niniejszej ustawie, przy czym zawarcie, zmiana lub rozwiązanie takiej umowy wymaga pisemnego wniosku i akceptacji redaktora naczelnego. 7. Wydawca jest stroną umów z personelem pomocniczym i technicznym redakcji, przy czym zawarcie lub rozwiązanie takiej umowy wymaga pisemnego wniosku i akceptacji redaktora naczelnego. 8. Wydawca zapewnia redakcji, redaktorowi naczelnemu oraz każdemu dziennikarzowi profesjonalną pomoc prawną dotyczącą czynności wykonywanych przez nich na podstawie niniejszej ustawy oraz w postępowaniach i sporach dotyczących materiałów redakcyjnych. Zawarcie, zmiana, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez wydawcę umowy dotyczącej pomocy prawnej wymaga pisemnego wniosku i akceptacji redaktora naczelnego. 9. W przypadku powierzenia redaktorowi naczelnemu prowadzenia spraw finansowych redakcji, wydawca jest zobowiązany zapewnić profesjonalną pomoc księgową, a w razie potrzeby doradztwa podatkowego, przy czym zawarcie, zmiana, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez wydawcę umowy dotyczącej świadczenia tych usług wymaga pisemnego wniosku i akceptacji redaktora naczelnego. 10. Wydawca jest stroną umów dotyczących zamieszczenia lub opracowania materiałów zewnętrznych, przy czym umowy te są zawierane na wniosek redaktora naczelnego. 11. Wydawca jest stroną umów dotyczących zwielokrotnienia oraz publicznego udostępnienia tytułu prasowego oraz poszczególnych numerów (wydań) takiego tytułu.

7 12. Wydawca jest stroną umów dotyczących zamieszczenia w tytule prasowym materiałów odpłatnych. Wydawca organizuje obsługę i prowadzi sprawy dotyczące zamieszczenia materiałów odpłatnych. Rozdział II Umowa z redaktorem naczelnym Artykuł 7 1. Umowa pomiędzy wydawcą a redaktorem naczelnym (umowa redaktorska) wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. To samo dotyczy jej zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania. 2. Jeżeli umowa redaktorska nie stanowi inaczej wydawca nabywa całość autorskich praw majątkowych i zależnych na wszystkich polach eksploatacji do wszystkich materiałów zamieszczonych lub przygotowanych do zamieszczenia w tytule prasowym w okresie obowiązywania umowy, których autorem lub współautorem jest redaktor naczelny. Powyższe dotyczy także artystycznych wykonań. 3. Jeżeli umowa redaktorska nie stanowi inaczej to prawa do videogramów i fonogramów ustalonych przez redaktora naczelnego w okresie obowiązywania umowy w zakresie, w którym videogram i fonogram został zamieszczony w tytule prasowym przysługują w całości wydawcy. 4. Przez zawarcie umowy redaktorskiej wydawca w okresie jej obowiązywania nabywa prawo do korzystania z wizerunku oraz głosu redaktora naczelnego w zakresie potrzebnym i uzasadnionym pełnieniem funkcji redaktora naczelnego, promocją tytułu prasowego oraz promocją i reklamą materiałów autorstwa lub współautorstwa redaktora naczelnego. Artykuł 8 1. Odwołanie redaktora naczelnego z pełnionej funkcji wywołuje skutek rozwiązania umowy redaktorskiej. 2. W przypadku rozwiązania umowy redaktorskiej, redaktorowi naczelnemu przysługuje odprawa wynosząca co najmniej sześciokrotność jego wynagrodzenia z ostatniego miesiąca obowiązywania umowy. 3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się w przypadku, kiedy odwołanie redaktora naczelnego z pełnionej funkcji następuje na skutek wystąpienia okoliczności ściśle określonych w umowie redaktorskiej, a dotyczących istotnego i zawinionego uchybienia w pełnionej funkcji, działalności o której mowa w art. 1 ust. 3, nadzoru nad tą działalnością albo poważnego naruszenia niniejszej ustawy. W takim przypadku wydawca jest zobowiązany powiadomić redaktora naczelnego o braku zapłaty odprawy. W razie sprzeciwu ciężar udowodnienia okoliczności uzasadniającej brak wypłacenia odprawy spoczywa na wydawcy. 4. Jeżeli w umowie redaktorskiej przewidziano zakaz konkurencji redaktorowi naczelnemu przysługuje świadczenie pieniężne za okres obowiązywania zakazu przekraczający 6 miesięcy w kwocie, która za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania zakazu nie może być mniejsza niż 50% wynagrodzenia redaktora naczelnego w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy.

8 5. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust.4 nie przysługuje jeżeli zgodnie z ust. 3 wydawca nie jest zobowiązany do zapłaty odprawy. 6. Postanowień umowy redaktorskiej mniej korzystnych niż przewidziane w niniejszym rozdziale nie stosuje się. W ich miejsce mają zastosowanie przepisy niniejszego rozdziału. 7. Umowa redaktorska może przewidywać, że w razie jej wypowiedzenia przez redaktora naczelnego albo jej rozwiązania za porozumieniem stron redaktorowi naczelnemu nie przysługuje odprawa. 8. Umowa redaktorska powinna przewidywać zwrot kosztów, względnie zasady finansowania przez wydawcę wydatków ponoszonych przez redaktora naczelnego w związku z pełnioną funkcją. 9. Umowa redaktorska może być umową o pracę lub stosunkiem pracy, o ile strony wyraźnie o tym postanowią. W razie braku takiego postanowienia w umowie redaktorskiej nie jest możliwe ustalenie przez sąd lub jakikolwiek inny organ, że jest lub była ona umową o pracę albo stosunkiem pracy. 10. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się jeżeli redaktorem naczelnym jest wydawca. Rozdział III Umowa z dziennikarzem Artykuł 9 Do umowy zawieranej przez wydawcę z dziennikarzem (umowa dziennikarska) stosuje się przepisy rozdziału II z uwzględnieniem przepisów rozdziału niniejszego, o ile przepisy rozdziału niniejszego nie stanowią inaczej. Artykuł Umowa dziennikarska może być zawarta przez wydawcę wyłącznie z osobą wskazaną przez redaktora naczelnego i na jego pisemny wniosek. 2. Wypowiedzenie umowy dziennikarskiej przez wydawcę może nastąpić jedynie na pisemny wniosek redaktora naczelnego. 3. Zmiana warunków umowy dziennikarskiej oprócz pisemnej zgody dziennikarza wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji redaktora naczelnego. Artykuł 11 Jeżeli po podjęciu decyzji o unieważnieniu legitymacji dziennikarskiej redaktor naczelny nie wystawi niezwłocznie nowej legitymacji dziennikarskiej decyzja o unieważnieniu legitymacji dziennikarskiej wywołuje skutek rozwiązania umowy dziennikarskiej z dniem jej podjęcia, o czym należy na piśmie zawiadomić redaktora naczelnego. Artykuł Przez zawarcie umowy dziennikarskiej redaktor naczelny staje się zwierzchnikiem służbowym dziennikarza i z zastrzeżeniem ust. 3, w zakresie o którym mowa w art. 1 ust. 4 jest zobowiązany stosować się do zaleceń i instrukcji redaktora naczelnego albo innego

9 dziennikarza upoważnionego do wydawania takich zaleceń i instrukcji przez redaktora naczelnego. 2. Na żądanie dziennikarza zalecenie lub instrukcja musi być doręczona dziennikarzowi na piśmie. Do czasu takiego doręczenia dziennikarza może się powstrzymać ze wszystkimi działaniami i czynnościami w sprawie, której zalecenie lub instrukcja dotyczą. 3. Dziennikarz ma prawo odmówić wykonania lub zastosowania się do doręczonego mu zalecenia lub instrukcji jeżeli ich wykonanie naruszałoby jego poczucie bezstronności i rzetelności dziennikarskiej. Odmowę wykonania zalecenia lub instrukcji wraz z uzasadnieniem dziennikarz jest obowiązany sporządzić na piśmie i doręczyć redaktorowi naczelnemu oraz dziennikarzowi, który wydał zalecenie lub instrukcję, której odmowa dotyczy. 4. Niewykonanie przez dziennikarza zalecenia i instrukcji w warunkach określonych w ust. 3 nie może stanowić podstawy do braku zapłaty odprawy albo świadczenia z tytułu zakazu konkurencji. Artykuł 13 Wysokość jakiejkolwiek kary umownej zastrzeżonej w umowie dziennikarskiej nie może przekraczać trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia dziennikarza przewidzianego w umowie dziennikarskiej. Powyższe nie uchybia prawu każdej ze stron dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych jeżeli szkoda przenosi kwotę trzykrotnego wynagrodzenia. Artykuł 14 Postanowienia umowy dziennikarskiej dotyczące obowiązku zachowania w poufności wzajemnych stosunków i relacji stron oraz dotyczące warunków udzielania przez dziennikarza publicznych wypowiedzi na temat wydawcy, redakcji i tytułu prasowego nie mogą wykluczać prawa do swobodnej wypowiedzi dziennikarza, w szczególności kiedy jest to potrzebne dla obrony przed publicznie stawianymi zarzutami albo publiczną krytyką jego działalności jako dziennikarza. Artykuł 15 Poza przypadkiem kiedy wydawca jest jednocześnie redaktorem naczelnym dziennikarza nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek poleceń, zaleceń i instrukcji wydawcy dotyczących wyboru tematyki i treści materiałów redakcyjnych. Rozdział IV Inne umowy dotyczące lub związane z działalności prasy rejestrowej Artykuł 16 Umowy, których mowa w art. 6 ust muszą uwzględniać i przewidywać uprawnienia i kompetencje redaktora naczelnego określone niniejszą ustawa, w tym w szczególności co od warunków ich zawarcia, wykonywania, zmiany i rozwiązania.

10 Artykuł 17 /projekt roboczy / Umowy, o których mowa w art. 6 ust. 7 musza przewidywać, że zwierzchnikiem służbowym osób, z którymi są one zawierane jest redaktor naczelny lub inny członek redakcji wskazany przez redaktora naczelnego. Artykuł 18 Umowy, o których mowa w art. 6 ust muszą zawierać postanowienia dotyczące obowiązku zachowania poufności, całkowitego respektowania i ochrony tajemnicy dziennikarskiej, zakazu ujawnienia i rozpowszechniania danych, informacji i dokumentów uzyskanych w wyniku tych umów oraz ochrony tych danych informacji i dokumentów. Rozdział V Rejestr tytułów prasowych Artykuł Rejestr tytułu prasowego (rejestr) jest prowadzony przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibą redakcji (sąd rejestrowy). 2. Rejestracja tytułu prasowego może nastąpić na wniosek wydawcy. 3. Wniosek o rejestrację tytułu prasowego powinien zawierać: 1) dokładne słowne, graficzne, foniczne i audiowizualne oznaczenie nazwy tytułu prasowego, 2) imię i nazwisko, PESEL, i miejsce zamieszkania redaktora naczelnego, 3) dokładny adres siedziby redakcji, 4) dokładne określenie i dane wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres. 4. Do wniosku o rejestrację należy załączyć: 1) wzór podpisu redaktora naczelnego poświadczony przez notariusza, 2) oświadczenie redaktora naczelnego o spełnianiu wszystkich warunków do pełnienia tej funkcji oraz braku przeszkód do pełnienia tej funkcji określonych w niniejszej ustawie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej ustawy, 3) urzędowo poświadczony odpis dokumentu, z którego wynika prawo wydawcy do korzystania z lokalu względnie budynku wskazanego jako siedziba redakcji. 5. Jeżeli wniosek o rejestrację tytułu prasowego dotyczy lub obejmuje prowadzenie tytułu prasowego w formie lub wersji internetowej, do wniosku należy dołączyć dowód posiadania przez wydawcę prawa do korzystania z domeny, o której mowa w art. 1 ust Jeżeli wniosek o rejestrację tytułu prasowego dotyczy lub obejmuje prowadzenie tytułu prasowego w formie lub wersji radiowej, do wniosku należy dołączyć dowód posiadania przez wydawcę prawa do nadawania programów radiowych na terytorium RP. 7. Jeżeli wniosek o rejestrację tytułu prasowego dotyczy lub obejmuje prowadzenie tytułu prasowego w formie lub wersji telewizyjnej, do wniosku należy dołączyć dowód posiadania przez wydawcę prawa do nadawania programów telewizyjnych na terytorium RP. 8. Wydawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać na piśmie do rejestru wszelkie zmiany dotyczące osoby redaktora naczelnego lub jego miejsca zamieszkania albo zmiany siedziby redakcji albo zmiany danych dotyczących wydawcy lub jego siedziby, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia wystąpienia tych zmian. Do wniosku

11 o dokonanie zmian w rejestrze należy dołączyć odpowiednie dokumenty określone w ust. 4, 5, 6 i 7, jeżeli zmiana dotyczy danych, dla których ujawnienia takie dokumenty są wymagane. 9. W razie zbycia prawa z rejestracji tytułu prasowego wniosek o wpisanie nabywcy do rejestru jako wydawcy zbywca jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Do wniosku należy załączyć urzędowo poświadczony odpis umowy sprzedaży, przy czym w odpisie umowy składanej do rejestru mogą zostać usunięte dane finansowe. 10. W razie udzielenia licencji, o której mowa w art. wydawca jest zobowiązany złożyć wniosek o wpisanie licencjobiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy licencji. Do wniosku należy załączyć urzędowo poświadczony odpis umowy licencji, przy czym w odpisie umowy składanej do rejestru mogą zostać usunięte dane finansowe. 11. W razie uchybienia terminowi złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze sąd rejestrowy postanowieniem nałoży grzywnę na tego, kto zgodnie z przepisami niniejszej ustawy był zobowiązany do złożenia takiego wniosku. Grzywnę można orzec w wysokości od 1000 do zł. Orzeczenie grzywny lub jej zapłata nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia zmiany. Grzywny mogą być ponawiane aż do skutku. Sąd rejestrowy uchyli grzywnę, jeżeli ten, na którym ciążył obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze wykaże, że uchybienie terminowi wykonania tego obowiązku nastąpiło bez jego winy. Artykuł Sąd rejestrowy odmówi rejestracji tytułu prasowego jeżeli: 1) zgłoszona nazwa jest identyczna albo podobna do zgłoszonego do zarejestrowania albo zarejestrowanego na rzecz innego wydawcy tytułu prasowego w takim stopniu, że będzie wprowadzać przeciętnego odbiorcę w błąd co do tożsamości tytułu, 2) zgłoszona nazwa jest identyczna lub podobna do nazwy lub znaku towarowego powszechnie znanego, chyba że wydawca wykaże swoje prawa do tej nazwy lub znaku, 3) we wniosku o rejestrację nie zostały podane wszystkie wymagane dane i mimo wezwania sądu rejestrowego do usunięcia braków wniosku braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym przez sąd terminie, 4) do wniosku o rejestrację nie zostały załączone wszystkie dokumenty i w wymaganej formie i mimo wezwania sądu rejestrowego do usunięcia braków braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym przez sąd terminie. 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze, przy czym wniosek o zmianę nazwy tytułu prasowego traktuje się jako wniosek o rejestrację tytułu prasowego a wniosek o zmianę wpisu w rejestrze oddalony przez sąd rejestrowy z powodu braku uzupełnienia danych lub braku złożenia wymaganych dokumentów traktuje się jako wniosek niezłożony, Artykuł 21 Do postępowania rejestrowego przewidzianego w niniejszym rozdziale stosuje się w pozostałym zakresie odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

12 Artykuł 22 /projekt roboczy / 1. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia wzór i sposób prowadzenia rejestru. 2. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb prowadzenia ogólnie dostępnej elektronicznej bazy danych obejmującej informację o: 1) złożonych wnioskach o rejestrację tytułu prasowego, 2) zarejestrowanych tytułach prasowych, 3) wnioskach o zmianę wpisu w rejestrze, a także tryb i terminy udostępniania tych danych przez sądy rejestrowe. Rozdział VI Prawa i obowiązki dziennikarza Artykuł Dziennikarz ma prawo do swobodnego i nieskrępowanego wykonywania czynności przewidzianych w art. 1 ust Jeżeli czynności określone w art. 1 ust. 4 dotyczą spraw publicznych lub działań bezpośrednio związanych lub mających wpływ na sprawy publiczne, albo działalności osób publicznych bezpośrednio związanej lub mającej wpływ na sprawy publiczne, wykonywanie przez dziennikarza tych czynności nie wymaga niczyjej zgody lub zezwolenia o ile te czynności służą interesowi publicznemu i są wykonywane w interesie publicznym. To samo dotyczy czynności dziennikarza dotyczących wszelkiej działalności publicznej osób publicznych oraz członków ich rodzin, która miała miejsce w przeszłości. 3. Domniemywa się, że czynności dziennikarza wykonywane w ramach działalności prasy rejestrowej są podejmowane w interesie publicznym oraz w celu wykonywania kontroli i krytyki społecznej. 4. Dziennikarzowi nie wolno dokonywać czynności przewidzianych w art. 1 ust. 4 bez zgody osoby, której one dotyczą, jeżeli odnoszą się one do intymnej sfery życia tej osoby. Do sfery intymnej należą w szczególności wszelkie informacje dotyczące schorzeń lub chorób tej osoby, jej orientacji seksualnej, wyznawanej religii, jej małżonka lub partnera życiowego, jej małoletnich dzieci. Wolno jednak przytaczać lub powoływać się w materiałach redakcyjnych na wcześniej opublikowane dane i informacje dotyczące sfery intymnej tej osoby, o ile można zasadnie przypuszczać, że zostały one podane do publicznej wiadomości przez tę osobę albo zostały opublikowane za jej zgodą lub zgodą jej prawnego przedstawiciela lub opiekuna. 5. Czynności dziennikarza przewidziane w art. 1 ust. 4 odnoszące się do sfery prywatnej osoby, której dotyczą mogą być wykonywane bez zgody tej osoby, o ile są spełnione przesłanki określone w ust. 2. Do sfery prywatnej należą w szczególności stosunki i relacje osobiste lub rodzinne z innymi osobami niż określone w ust. 4, stosunki i relacje towarzyskie, stan majątkowy, chyba że na podstawie przepisów szczególnych dana osoba jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o stanie swojego majątku.

13 Artykuł 25 /projekt roboczy / 1. Każda osoba, w stosunku do której dziennikarz legitymujący się ważną legitymacją dziennikarską występuje o udzielenie informacji lub danych albo udostępnienie dokumentów jest obowiązana udzielić takich informacji lub danych oraz udostępnić takie dokumenty. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie występuje jeżeli udzielając takich informacji lub danych albo udostępniając takie dokumenty osoba, wobec której dziennikarz występuje: 1) dopuściłaby się przestępstwa lub wykroczenia, w tym przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, 2) dopuściłaby się przewinienia dyscyplinarnego, 3) dopuściłaby się naruszenia tajemnicy służbowej, zawodowej lub innej, której obowiązek zachowania wynika z ustawy albo przepisów wydanych na podstawie ustawy albo zgodnej z prawem umowy. 3. Jeżeli informacja, dane lub dokument, o których udzielenie albo udostępnienie dziennikarz występuje w stosunku do innej osoby dotyczą osobiście tej osoby albo członka jej rodziny, może ona odmówić ich udzielenia powołując się na ważny interes osobisty lub prywatny. W takim przypadku dziennikarz jest zobowiązany przytoczyć w materiale redakcyjnym przyczyny odmowy podane przez tę osobę, o ile w materiale redakcyjnym przytacza okoliczności dotyczące tej osoby i zamieszcza jej dane osobowe lub dane umożliwiające jej identyfikację. Artykuł Dziennikarz w ramach działalności pracy rejestrowej jest zobowiązany do zachowania należytej staranności. 2. W szczególności dziennikarz jest zobowiązany dążyć do: 1) zweryfikowania lub potwierdzenia co najmniej w jeszcze jednym źródle pozyskanej informacji o faktach, jeżeli źródłem tej informacji nie jest oficjalny przedstawiciel organu władzy publicznej, oficjalny przedstawiciel sądu lub organu prowadzącego urzędowe postępowanie przewidziane prawem, 2) uzyskania stanowiska lub wypowiedzi osoby, której bezpośrednio dotyczą negatywne okoliczności lub negatywne opinie, które zamierza przytoczyć w materiale redakcyjnym, 3) uzyskania opinii lub wypowiedzi niezależnego eksperta, jeżeli dziennikarz nie posiada wystarczającej wiedzy profesjonalnej odnośnie zagadnień profesjonalno-technicznych poruszonych w materiale prasowym. Artykuł Zamieszczanie w tytule prasowym danych osobowych lub wizerunków osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze albo przeciwko którym wniesiono akt oskarżenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą takich osób albo na podstawie prawomocnego postanowienia sądu lub prokuratora. 2. Zamieszczanie w tytule prasowym danych osobowych lub wizerunków świadków, biegłych lub innych osób biorących udział w danym postępowaniu za wyjątkiem składu sędziowskiego, profesjonalnych pełnomocników i obrońców oraz pracowników sądu wymaga zgody tych osób.

14 Rozdział VII /projekt roboczy / Sprostowania prasowe Artykuł Redaktor naczelny ma obowiązek bezpłatnego zamieszczenia pod tytułem prasowym sprostowania nieprawdziwego faktu podanego w materiale redakcyjnym albo materiale zewnętrznym, o ile z wnioskiem opublikowanie sprostowania wystąpi osoba, której podany fakt bezpośrednio i osobiście dotyczy albo autor tego materiału. 2. Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 przysługuje także osobie najbliższej zmarłego w rozumieniu art kodeksu karnego, oraz następcy prawnemu osoby prawnej. 3. Sprostowanie powinno zostać nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego lub złożone w siedzibie odpowiedniej redakcji, na piśmie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia opublikowania prostowanego materiału. 4. Sprostowanie powinno zawierać podpis wnioskodawcy, jego imię i nazwisko lub nazwę oraz adres korespondencyjny. 5. Adres korespondencyjny wnioskodawcy może zostać zastrzeżony tylko do wiadomości redakcji, a w przypadku gdy prostowany materiał dotyczy działalności związanej z używanym przez osobę fizyczną pseudonimem, może ona zastrzec także imię i nazwisko tylko do wiadomości redakcji. 6. Tekst sprostowania nie może przekraczaj dwukrotnej objętości prostowanego materiału ani zajmować więcej niż dwukrotność czasu antenowego, jaki zajmował dany fragment przekazu. 7. Sprostowanie powinno być sporządzone w języku polskim lub w języku, w którym opublikowany został prostowany materiał. Artykuł Sprostowanie należy opublikować niezwłocznie, nie później jednak niż w najbliższej edycji (numerze) tytułu prasowego, w analogicznym lub zbliżonym miejscu tego tytułu, w którym nieprawdziwy fakt został podany. 2. Sprostowanie w drukach periodycznych powinno być opublikowane w tym samym dziale i taką samą czcionką co materiał prasowy, którego dotyczy, pod widocznym tytułem Sprostowanie. W przypadku przekazu za pomocą dźwięku lub obrazu i dźwięku sprostowanie powinno być wyraźnie zapowiedziane oraz nastąpić w przekazie tego samego rodzaju o tej samej porze. 3. W tekście nadesłanego sprostowania nie wolno dokonywać skrótów ani innych zmian. Artykuł Redaktor naczelny odmawia zamieszczenia sprostowania, jeżeli: 1) kwestionowany przez wnioskodawcę fakt jest prawdziwy, 2) sprostowanie zostało nadane lub złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lub nie zostało podpisane, 3) sprostowanie nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 28 ust. 6 i 7, 4) sprostowanie zawiera treść karalną,

15 5) sprostowanie podważa fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem dotyczącym osoby dochodzącej zamieszczenia sprostowania, 6) sprostowanie odnosi się do faktu już sprostowanego w tytule prasowym, 7) sprostowanie jest wystosowane przez osobę, której nie dotyczą bezpośrednio i osobiście fakty przytoczone w prostowanym materiale, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 28 ust Odmawiając opublikowania sprostowania redaktor naczelny jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprostowania, przekazać wnioskodawcy pisemne zawiadomienie o odmowie i jej przyczynach. Artykuł Jeżeli redaktor naczelny odmówił sprostowania albo sprostowanie ukazało się z naruszeniem art. 29, wnioskodawca może wytoczyć powództwo o publikację sprostowania. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od dnia opublikowania prostowanego materiału. Artykuł Sprawy, o których mowa w art. 31 ust. 1 rozpoznaje sąd okręgowy właściwy ze względu na siedzibę odpowiedniej redakcji, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wniesienia pozwu niedotkniętego brakami formalnymi. Przepisu art Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie dotyczącym obowiązku wskazania miejsca zamieszkania pozwanego, nie stosuje się. 2. Pozwany może wnieść odpowiedź na pozew w terminie 7 dni od dnia doręczenia pozwu. 3. Niestawiennictwo stron nie tamuje rozpoznania sprawy. Przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o wyroku zaocznym nie stosuje się. 4. Wydany wyrok z uzasadnieniem sąd doręcza niezwłocznie, z urzędu, obu stronom. 5. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja, którą wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. 6. Sąd drugiej instancji rozpoznaje apelację najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wniesienia apelacji niedotkniętej brakami formalnymi. 7. Strona przeciwna może wnieść odpowiedź na apelację w terminie 7 dni od dnia doręczenia apelacji. Rozdział VIII Odpowiedzialność prawna Artykuł Niemajątkową odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane zamieszczeniem materiału redakcyjnego ponoszą solidarnie dziennikarz będący autorem tego materiału, dziennikarz decydujący o zamieszczeniu tego materiału oraz wydawca. Odpowiedzialność tę ponosi również redaktor naczelny, jeżeli decydował o publikacji tego materiału. 2. Oświadczenie o odpowiedniej treści, o którym mowa w art Kodeksu cywilnego podlega publikacji wyłącznie na łamach tytułu prasowego, w którym zamieszczono

16 materiał redakcyjny będący przedmiotem sporu, w miejscu określonym przez sąd w wyroku zasądzającym publikację oświadczenia. Jeżeli po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego publikację oświadczenia tytuł prasowy zostanie wykreślony z rejestru bądź z innych przyczyn nie będzie wydawany, sąd II instancji na wniosek którejkolwiek ze stron wskaże postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym inny tytuł prasowy, w którym pozwani mają zamieścić zasądzone oświadczenie. 3. Majątkową odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane zamieszczeniem materiału redakcyjnego ponosi wydawca. Wydawca może dochodzić zwrotu całości lub części kwoty zadośćuczynienia albo odszkodowania wypłaconego na podstawie prawomocnego wyroku sądu wobec tego dziennikarza, który dopuścił się rażącego niedbalstwa przy tworzeniu i opracowywaniu materiału redakcyjnego. Artykuł 34 Do odpowiedzialności cywilnej za naruszenie prawa spowodowane zamieszczeniem materiału zewnętrznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 33, przy czym solidarną odpowiedzialność niemajątkową ponosi obok wydawcy autor tego materiału, a z roszczeniem o zwrot, o którym mowa w art. 33 ust. 3 wydawca może wystąpić wobec autora tego materiału. Jeżeli autor materiału zastrzegł sobie anonimowość, to odpowiedzialność niemajątkową ponosi redaktor naczelny, wobec którego wydawca może także dochodzić roszczenia o zwrot, o którym mowa w art. 33 ust. 3. Artykuł Odpowiedzialność prawną za zamieszczenie materiału odpłatnego ponosi wydawca, o ile ten materiał został opublikowany wbrew warunkom określonym w art. 2 ust W razie zasądzenia od wydawcy odszkodowania bądź zadośćuczynienia za publikację materiału odpłatnego wydawca może żądać całości lub części wypłaconego odszkodowania lub zadośćuczynienia od osoby, która zleciła publikację tego materiału bądź za tę publikację zapłaciła. Artykuł 36 Wydawca, redaktor naczelny oraz żaden dziennikarz nie odpowiada za treść materiałów zamieszczonych w tytule prasowym, o których mowa w art. 2 ust Artykuł Sprawy, o których mowa w niniejszym rozdziale rozpatruje sąd okręgowy miejscowo właściwy ze względu na siedzibę redakcji. 2. Roszczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale przedawniają się z upływem roku od dnia zamieszczenia materiału, którego dotyczą, przy czym roszczenia zwrotne wydawcy przedawniają się z upływem roku od dnia uprawomocnienia się wyroku zasądzającego roszczenie majątkowe od wydawcy.

17 Rozdział IX /projekt roboczy / Tajemnica dziennikarska Artykuł Dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy: 1) danych umożliwiających identyfikację autora materiału jak również danych osób udzielających informacji zamieszczonych albo przekazanych do zamieszczenia, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych, 2) wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy osób trzecich. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również wydawcy, innych członków redakcji, personelu pomocniczego i technicznego oraz osób wykonujących usługi na rzecz redakcji lub członków redakcji, które weszły w posiadanie danych i informacji objętych tą tajemnicą. Artykuł 39 Tajemnica dziennikarska obejmuje także wszelkie materiały, nośniki, bazy danych, w tym dane o połączeniach telefonicznych oraz wszelką korespondencję, w tym korespondencję e- mail, które zawierają lub mogą zawierać dane umożliwiające identyfikację osób udzielających informacji dziennikarzowi. Artykuł 40 Obowiązek zachowania tajemnicy przewidzianej w niniejszym rozdziale nie wygasa a dziennikarz i inna osoba zobowiązana do zachowania tej tajemnicy nie może być z tego obowiązku zwolniona w celu ustalenia danych informatora dziennikarza, który zastrzegł sobie nieujawnianie swoich danych. Artykuł 41 Redaktor naczelny powinien być w niezbędnych granicach poinformowany o sprawach związanych z tajemnicą dziennikarską, przy czym jest zobowiązany do jej zachowania i przestrzegania tak jak dziennikarz.

Prawo Prasowe. USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. (Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r. i Dz. U. z 2012 r., poz. 1136)

Prawo Prasowe. USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. (Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r. i Dz. U. z 2012 r., poz. 1136) Prawo Prasowe USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. (Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r. i Dz. U. z 2012 r., poz. 1136) Wyciąg z aktów normatywnych dla Rzeczników Prasowych i specjalistów PR USTAWA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według

Bardziej szczegółowo

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z 16.04.2009 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Działając na podstawie art. 31 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Informacje ogólne Świadectwo pracy Świadectwo pracy reguluje sytuację prawną pracownika u nowego pracodawcy i dostarcza mu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach dostęp do informacji nieogłoszonych Zasady dostępu do Zasady dostępu do reguluje ustawa z 6 września 2001 r. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764). Ustawa precyzuje

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z dnia U S T A W A o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/5 ust. 2 w art. 6 skreślony USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1)

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44. Art. 1. 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Zał. nr 4 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie strony internetowej oraz wykonanie systemu zarządzania usługami PIG w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Art. 1. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

adres zamieszkania; 5. Wprowadzanie nowych rekordów do bazy danych klientów Administratora danych może następować tylko z uwzględnieniem danych osobow

adres zamieszkania; 5. Wprowadzanie nowych rekordów do bazy danych klientów Administratora danych może następować tylko z uwzględnieniem danych osobow UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.. w pomiędzy: panią/panem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Cele odpowiedzialności administracji publicznej:

Cele odpowiedzialności administracji publicznej: Cele odpowiedzialności administracji publicznej: 1. wewnętrzny; 2. zewnętrzny. Wewnętrzny cel odpowiedzialności: Doskonalenie funkcjonowania administracji, poprzez: - Zmianę postępowania osób w administracji;

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE zawarta w w dniu..., zwana dalej Umową, pomiędzy: zwanym dalej Pełnomocnikiem, oraz... zwanym dalej Mocodawcą ; o następującej treści: 1 WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia...2011 roku. pomiędzy:...... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:... -... oraz...... (...), zwaną dalej Stroną Otrzymującą reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE zawarta w w dniu..., zwana dalej Umową, pomiędzy: zwanym dalej Pełnomocnikiem, oraz... zwanym dalej Mocodawcą ; o następującej treści: 1 WARUNKI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia V. Elektroniczne postępowanie upominawcze 2 Postępowanie upominawcze ogólne informacje Postępowanie upominawcze stanowi

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 czerwca 2016 r.

z dnia 10 czerwca 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 U S T AWA z dnia 10 czerwca 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 1070, 2103. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 1 1. Znakowi towarowemu słowno-graficznemu: Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy:

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy: Numer id lub nazwisko osoby polecającej... Umowa zlecenia nr zawarta w dniu w., pomiędzy: 1. Zlecającym: INTERMEDIO SEBASTIAN DROZD Z siedzibą w: 72-518 Ładzin, Ładzin 67 NIP: 851-26-24-854, REGON: 320063949

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są:

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Powierzający prawa do utworów w zakresie zbiorowego zarządzania.. zamieszkały (mający siedzibę) w (imię i

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o sesję TFP z modelem

Umowa o sesję TFP z modelem Umowa o sesję TFP z modelem zawarta w dniu roku w (zwana dalej Umowa ) pomiędzy: zwanym dalej Fotografem a urodzona/y dnia r. w, imiona rodziców:,, numer PESEL:, zameldowana/y w, przy ul. m., legitymująca/y

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY o świadczenie pomocy prawnej

PROJEKT UMOWY o świadczenie pomocy prawnej PROJEKT UMOWY o świadczenie pomocy prawnej zawarta w dniu. roku w Łodzi na podstawie art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 7 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PRAKTYKĘ 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NA PRAKTYKĘ 1 PRZEDMIOT UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. pomiędzy: UMOWA NA PRAKTYKĘ 1) r.pr. Michałem Podolec, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcowska Michał Podolec, ul. Szymona Szymonowica 25a/1, 30-396

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ORAZ PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ORAZ PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu Załącznik do Zarządzenia Nr 10 /2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 4 maja 2015r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ORAZ PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ w Miejskim

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd Spółki SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (zwany dalej Zarządem) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia... roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia... roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia... roku. pomiędzy:...... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:... -... oraz Info Baza sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

IZBA WYDAWCÓW PRASY: Projekt nowelizacji ustawy Prawo Prasowe (projekt 05.06.2008)

IZBA WYDAWCÓW PRASY: Projekt nowelizacji ustawy Prawo Prasowe (projekt 05.06.2008) TEKST ORYGINALNY IZBA WYDAWCÓW PRASY: Projekt nowelizacji ustawy Prawo Prasowe Projekt nowelizacji (projekt 05.06.2008) Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Informacje ogólne Uprawnienia pracownika Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawnia

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 8/39/2013 z dnia 21 stycznia 2013 w sprawie regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej Na podstawie art. 86c Ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ

UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ zawarta w Warszawie w dniu.. stycznia 2016 r. pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON 015259640-00184, reprezentowane na

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie sposobu i zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Puławy

Instrukcja w sprawie sposobu i zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Puławy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr A/61/16 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 24 marca 2016 r. Instrukcja w sprawie sposobu i zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Puławy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1265. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w dniu... r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/14 Dyrektora PGNiG S.A. w Warszawie Oddziału w Zielonej Górze z dnia 11.07.2014 r. Polskim Górnictwem Naftowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203/12 Burmistrza Śmigla z dnia 3 sierpnia 2012 r. Regulamin pracy Komisji Przetargowej 1 Ilekroć w Regulaminie mowa o,, ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U m o w a Nr. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego, zwaną dalej Zamawiającym, ul. Nowowiejska 26 A 00-911 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Warszawa, dnia 14 października 2010 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Na podstawie: 1) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, Nr 76, poz. 641, z 2011 r. Nr 112, poz. 654. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU CCC

REGULAMIN ZARZĄDU CCC REGULAMIN ZARZĄDU CCC SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6 (przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/04/2012/Z z dnia 16 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/2012 z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr. 1 Przedmiot umowy Wzór Umowy Umowa nr. Zawarta w dniu roku w Płocku pomiędzy: Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku,, NIP 7743135712, reprezentowaną przez Andrzeja Jacka Nowakowskiego Prezydenta Miasta Płocka zwaną

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez PTT

Zasady udziału członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez PTT Załącznik do uchwały ZG PTT Nr 51/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. Zasady udziału członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez PTT - mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 24/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 maja 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z powództwa K. Ż. przeciwko P. P. Sp. z o.o. w W. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176,

Bardziej szczegółowo