Analiza relatywnej siły fali odbicia po kryzysie subprime na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza relatywnej siły fali odbicia po kryzysie subprime na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie"

Transkrypt

1 Rozdział i Analiza relatywnej siły fali odbicia po kryzysie subprime na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Kunasz 1 Streszczenie W pracy poddano analizie relatywną siłę fali odbicia po kryzysie subprime na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizie porównawczej poddano zachowanie wybranych 30 indeksów światowych w trakcie bessy wywołanej kryzysem finansowym oraz fali odbicia, określając dla każdej z faz stopę zwrotu z indeksu a także procent zniesienia fali spadkowej przez falę korekcyjną. Dla każdej kategorii przyjętych miar stworzono rankingi zmienności indeksów. Dodatkowo w pracy przeprowadzono analizę zmian wspomnianych miar w wyodrębnionych grupach indeksów. Wyniki prowadzonych analiz uprawniają do stwierdzenia, iż reakcja polskich inwestorów w fazie odbicia była niewspółmierna do impulsów światowych rynków kapitałowych, zwłaszcza gdy pod uwagę weźmiemy relatywną siłę polskiej gospodarki w walce ze skutkami światowej recesji. Wprowadzenie Praca stanowi naturalną kontynuację rozważao Autora podejmowanych w monografii przygotowanej po XIV Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów. We wspomnianej pracy (Kunasz, 2009, s ) poddano analizie zachowania inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w fazie kryzysu subprime przed upadkiem Lehman Brothers. Wyniki prowadzonych tamże analiz pozwalały na pozytywną weryfikację hipotezy, iż reakcja polskich inwestorów w okresie bessy związanej z kryzysem subprime była niewspółmierna do impulsów światowych rynków kapitałowych. 1 dr Marek Kunasz, Uniwersytet Szczecioski, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Mikroekonomii 1

2 2 Rozdział i. Tytuł pracy Obserwowana rzeczywistośd od tamtego momentu zmieniła się diametralnie. Dziś pierwsze skojarzenia, które nasuwają się po wyartykułowaniu nazwy Lehman Brothers są związane raczej terminologią geograficzną niż finansową to tsunami, trzęsienie ziemi czy tornado. W kontekście rozważao prowadzonych w przywołanej pracy warto także przywoład relatywną siłę z jaką polska gospodarka radzi sobie ze skutkami światowej recesji. W tym świetle można byłoby się spodziewad ponadprzeciętnej pozytywnej reakcji giełdy w kraju, którego gospodarka formalnie nie weszła w fazę recesji, chod bez wątpienia odczuła skutki globalnego spowolnienia gospodarczego. Wpisując się w dyskusje na temat kształtu powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego (V,W,U,L), należy stwierdzid, bez większych wątpliwości, że odbicie na rynkach giełdowych ma charakter V-kształtny. Przy założeniu scenariusza drugiej fali kryzysu może mied charakter W-kształtny. Zdaniem Autora opracowania scenariusz ten jest mało prawdopodobny w perspektywie krótkookresowej. Wydaje się, że skala dotychczasowego odbicia uniemożliwia, przy prawdopodobnym braku impulsów krótkookresowych, powrót do wspard z lutego 2009 r. (ewentualne załamanie będzie raczej rozpatrywane jako naturalna korekta w kształtującym się trendzie wzrostowym). Bardziej prawdopodobnym wydaje się scenariusz, w którym impulsy drugiej fali ujawnią się raczej w horyzoncie średniookresowym. Możliwe, iż wtedy indeksy światowe zbliżad się będą do dotychczasowych szczytów z 2007 roku, co może stanowid ekonomiczną i psychologiczną pożywkę dla kolejnej fali bessy. Ponadto przeprowadzona analiza materiału empirycznego pozwala na stwierdzenie, iż w przypadku niektórych giełd światowych (np. Brazylia, Indie) czy segmentów rynku (np. rynek MISS na warszawskiej giełdzie) pewne symptomy pierwszego dna można odnaleźd we wrześniu-październiku 2008 r., odbicie lutowe w tym kontekście można postrzegad jako drugie dno. i.1. Przesłanki podjęcia badao W świetle dotychczasowych rozważao warto zwrócid uwagę na pewne kwestie teoretyczne związane z postępującą globalizacją światowych rynków kapitałowych oraz problematyką efektywności rynków kapitałowych. Postępujące procesy globalizacyjne w coraz większym stopniu determinują ruchy na światowych rynkach kapitałowych. Agresywne ruchy kapitałowe prowadzą do destabilizacji gospodarczej w pojedynczych krajach, co przekłada się na kryzysy w skali świata. Zachowanie giełd w wielu przypadkach jest do siebie

3 imię i nazwisko 3 bliźniaczo podobne, a inaczej ujmując zachowanie giełd-naśladowców jest często kopią wcześniejszych wydarzeo na głównych giełdach światowych (a zwłaszcza ruchów Dow Jonesa), konsekwencją czego jest jednakowa tendencja w kształtowaniu się indeksów na giełdach światowych, w tym także na warszawskiej. Wiele faktów wskazuje, że jest to proces, który będzie odgrywał coraz większą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Inwestorzy odczuwad to będą zwłaszcza podczas kryzysów, które coraz rzadziej będą miały charakter lokalny, dlatego bez wątpienia podczas analizy sytuacji na lokalnym parkiecie należy brad także pod uwagę wszystkie sygnały płynące ze światowych rynków kapitałowych (Kunasz, 1998, s. 109). Jednym z ważnych parametrów opisujących rynek kapitałowy jest jego efektywnośd czyli zdolnośd do odzwierciedlenia w cenie papierów wartościowych wszystkich dostępnych na rynku informacji. Informacje pojawiające się na rynku mogą mied różny charakter, w zależności od istotności, oczekiwao co do ich pojawienia się. Istotnymi czynnikami charakteryzującymi odpowiedź rynku na nowe informacje są: szybkośd oszacowania wpływu nowej informacji na cenę, możliwości prawidłowego oszacowania wartości informacji (Kunasz, 2001, s. 107); (Tepper, Urbaniak, 2004, s. 309). Na rynku kapitałowym można zaobserwowad szereg anomalii, których nie można wyjaśnid teorią efektywności rynku. Do najważniejszych należą (Płuciennik, 1996, s. 45): efekt wskaźnika cena/zysk (P/E ratio), efekt wskaźnika: cena/ wartośd księgowa, efekt miesiąca, efekt dnia tygodnia, informacje poufne. Efektywnośd rynku można rozpatrywad w kontekście wpływu informacji na kursy poszczególnych spółek, czy też impulsów, które determinują zachowanie się giełd traktowanych jako podmioty koncentrujące kapitał dla notowanych na danym rynku podmiotów (np. sentyment rynkowy na świecie). Wycena spółek notowanych na giełdzie jest efektem oddziaływania rynkowych sił popytu i podaży, a żadna ze stron na konkurencyjnym rynku nie jest w stanie kontrolowad procesu kształtowania się cen (Stopczyoski, 2004, s. 76). W kontekście zaprezentowanych kwestii teoretycznych mianem zastanawiającego należy określid zachowanie się warszawskiego rynku we wrześniu 2009 r. do dnia wygaśnięcia wrześniowej serii kontraktów terminowych (wygaśnięcie nastąpiło na sesji w dniu 18 września 2009 r.), gdy większośd rynków świato-

4 4 Rozdział i. Tytuł pracy wych notowała spektakularne wzrosty, zaś na rynku warszawskim nie wystąpiła fala odbicia po wcześniejszej, równie niewspółmiernej przecenie z koocówki sierpnia. Częśd analityków stawiała hipotezę, że brak korelacji naszego rodzimego parkietu z giełdami światowymi jest związany z faktem ogromnej relatywnej siły dotychczasowych wzrostów naszej giełdy, co zamyka pole do dalszych wzrostów, mimo pozytywnego sentymentu na rynkach światowych. Analiza danych empirycznych pozwala na negatywną weryfikację tej hipotezy. Faktycznie w tym okresie gorzej zachowywały się giełdy rynków Nowej Europy, ale można to wyjaśnid skalą wcześniejszych wzrostów. Giełda warszawska nie okazała się ich liderem (w ujęciu bezwzględnym i relatywnym). To pokazują wyniki analiz zaprezentowanych w dalszej części pracy. Czyżby rynek okazał się nieefektywnym? i.2. Aspekty metodologiczne badao Powyższe stanowiło przesłankę podjęcia analiz mających na celu określenie relatywnej siły odbicia na warszawskim parkiecie. Analizie porównawczej poddano zachowanie wybranych 30 indeksów światowych w okresie zakooczonej bessy lub pierwszej fali trwającej od lipca 2007 r. bessy oraz korekty w bessie lub nowej hossy (nie ma dotychczas w opiniach analityków rynku zgody co do interpretacji dotychczasowego odbicia). Analizując zmiany wartości indeksu można łatwo ocenid efektywnośd inwestowania na rynku kapitałowym lub jego segmencie. Indeksy akcji charakteryzują się tym, że poprzez ciągłośd obliczania wartości w dłuższych okresach pozwalają porównywad efektywnośd lokat w papiery wartościowe z efektywnością rynku lub samą efektywnośd rynku (porównanie stóp zwrotu) (Tarczyoski, Kunasz, 2002, s. 96). Przyjęto, że stopy zwrotu uzyskane w tych okresach nie mogą byd wystarczającą miarą siły reakcji rynku. Warto więc sięgnąd w analizach empirycznych do miary wyprowadzonej z teorii fal Elliota (Frost, Prechter, 1995); (Achelis, 1998); (Murphy, 1999) odzwierciedlającej procent zniesienia hossy/bessy przez falę korekcyjną. Do istotnych aspektów metodologicznych badao należy zaliczyd kwestie wyznaczenia granicznych wartości indeksu dla faz bessy/odbicia przy dużej liczbie analizowanych indeksów. Dla określenia wartości początkowej dla okresu bessy przyjęto wartośd maksymalną danego indeksu w II półroczu 2007 r. (możliwy szczyt w lipcu lub listopadzie). Koniec bessy wyznaczała minimalna wartośd indeksu w okresie wrzesieo 2008 marzec 2009 r. (tu też przyjęto 2 możliwie wa-

5 imię i nazwisko 5 rianty dla dołka patrz wcześniejsze części pracy). Datę graniczną dla fali odbicia wyznaczała sesja z 18 września 2009 r. Termin ten został wyznaczony zarówno z pobudek merytorycznych (patrz przesłanki podjęcia badao) jak i technicznych (koniecznośd złożenia materiału). Na rysunku 1 zaprezentowano zmiany wartości indeksu WIG20 w obu wyodrębnionych fazach cyklu. Rysunek 1. Zmiany wartości indeksu WIG 20 w okresie badawczym Źródło: opracowanie własne. Dla giełdy warszawskiej przyjęto następujące daty graniczne: sesja w dniu r., gdy indeks osiągnął lokalnie maksymalną wartośd 3 917,87, sesja w dniu r., gdy indeks osiągnął lokalnie minimalną wartośd 1 327,64, sesja w dniu r., gdy indeks osiągnął wartośd 2 147,28 pkt. W tabeli 1 zaprezentowano listę indeksów, których zmiennośd w przyjętych podokresach została poddana analizie. Tabela 1. Lista analizowanych indeksów giełdowych Indeks Paostwo max 2007 min

6 6 Rozdział i. Tytuł pracy 2008/2009 Polska WIG Polska , , ,37 WIG20 Polska 3 917, , ,28 MWIG40 Polska 5 730, , ,95 SWIG80 Polska , , ,04 Europa środkowo-wschodnia BET Rumunia , , ,55 BUX Węgry , , ,07 ISE100 Turcja * , , ,22 PX50 Republika Czeska 1 936,10 628, ,60 RGSE Łotwa 764,50 203,16 333,43 RTS Rosja 2 359,85 498, ,56 SAX Słowacja 450,43 291,60 299,48 SOFIX Bułgaria 1 952,40 259,95 504,16 TLSE Estonia 991,61 244,99 437,48 Europa zachodnia AEX Holandia 561,90 199,25 313,63 ATGI Grecja 5 334, , ,37 BEL20 Belgia 4 707, , ,45 CAC40 Francja 6 168, , ,84 DAX Niemcy 8 105, , ,83 FTSE250 Wielka Brytania , , ,93 IBEX Hiszpania , , ,30 USA SP500 USA 1 565,15 676, ,30 DJIA USA , , ,20 NASDAQ USA 2 859, , ,86 Azja HSI Hong Kong , , ,45 KOSPI Korea Płd ,85 938, ,71 NIKKEI Japonia , , ,54 SHANGHAI Chiny 6 092, , ,67 Inne AS30 Australia 6 853, , ,70 BOVESPA Brazylia , , ,01 BSE30 Indie , , ,30 * W wielu analizach zachowao rynków regiony Europy środkowo-wschodniej uwzględnia się również porównania do giełdy tureckiej. Źródło: opracowanie własne.

7 imię i nazwisko 7 Dla celów analitycznych wyodrębniono 6 grup indeksów: indeksy giełdy polskiej (4), indeksy giełd Europy środkowo-wschodniej (9), indeksy giełd Europy zachodniej (7), indeksy giełdy amerykaoskiej (3), indeksy giełd azjatyckich (4), indeksy giełd operujących w innych regionach geograficznych (3). Dobór indeksów odbywał się z uwzględnieniem kryterium: dostępności materiału empirycznego dla przyjętego okresu badawczego, globalnego znaczenia danego indeksu (brano pod uwagę głównie najbardziej rozpoznawalne indeksy światowe), regionalnego (przykładowo dla regionu Europy środkowo-wschodniej w celu stworzenia szerokiego spektrum porównawczego starano się dobrad możliwie największą paletę indeksów, niezależnie od ich globalnego znaczenia). W przetwarzaniu danych wykorzystano materiał archiwalny dostępny w serwisie internetowym W tabeli 1 zaprezentowano również graniczne wartości analizowanych indeksów. i.3. Wyniki badao W oparciu o zgromadzony materiał określono stopy zwrotu dla poszczególnych indeksów dla okresów: bessy i odbicia oraz procent zniesienia bessy przez falę korekcyjną. W każdej z tych kategorii wygenerowano ranking indeksów. Szczegółowe dane prezentuje tabela 2. Tabela 2. Ranking zmienności indeksów M bessa odbicie zniesienie bessy 1 SOFIX 86,7 RTS 150 BOVESPA 86 2 BET 82,6 BET 131,3 BSE30 70,2 3 RTS 78,9 ISE ,2 ISE100 70,1 4 MWIG40 78,6 BUX 119,1 KOSPI 67,6 5 TLSE 75,3 BOVESPA 106,2 FTSE250 56,9 6 RGSE 73,4 BSE30 105,2 BUX 54,5 7 ATGI 72,5 HSI 96,3 IBEX 54,3 8 SWIG80 72,3 SOFIX 93,9 NASDAQ 54,3

8 8 Rozdział i. Tytuł pracy 9 SHANGHAI 72 SWIG80 88,5 HSI 51,4 10 BUX 68,6 PX50 83,9 DAX 45,9 11 WIG 68,5 MWIG40 82,7 SP500 44,1 12 BEL20 67,6 KOSPI 81,1 DJIA PX50 67,5 TLSE 78,6 AS30 42,3 14 WIG20 66,1 ATGI 73,9 PX50 40,3 15 HSI 65,2 SHANGHAI 73,6 RTS 40,1 16 AEX 64,5 WIG 73,3 CAC40 35,9 17 ISE100 63,5 IBEX 72,8 SWIG NIKKEI 61,4 FTSE250 69,5 WIG 33,7 19 BSE30 60 NASDAQ 68,1 WIG20 31,6 20 CAC40 59,2 RGSE 64,1 AEX 31,5 21 IBEX 57,2 BEL20 63,7 BEL20 30,6 22 SP500 56,8 WIG20 61,7 NIKKEI 29,6 23 NASDAQ 55,6 SP500 57,9 SHANGHAI 28,6 24 BOVESPA 55,3 AEX 57,4 ATGI 28,1 25 FTSE DAX 55,6 BET 27,7 26 DAX 54,8 CAC40 51,9 TLSE 25,8 27 AS30 54,6 AS30 50,8 RGSE 23,2 28 KOSPI 54,5 DJIA 50 MWIG40 22,6 29 DJIA 53,8 NIKKEI 47 SOFIX 14,4 30 SAX 35,3 SAX 2,7 SAX 5 Źródło: opracowanie własne. W grupie 10 indeksów, które w największym zakresie obniżyły swoją wartośd w okresie bessy znalazło się aż 8 indeksów z giełd Europy środkowo-wschodniej (oczywiście należy pamiętad, że była to najbardziej liczna grupa indeksów). Tu znalazły się również 2 indeksy giełdy warszawskiej (odzwierciedlające zmiany w segmencie małych i średnich spółek MWIG40 ze stopą zwrotu 78,6 % oraz SWIG80, który zmniejszył swoją wartośd o 72,3 % - odpowiednio pozycje 4 i 8). Należy zwrócid uwagę, że wszystkie rozpatrywane indeksy giełdy warszawskiej znalazły się w połowie indeksów notujących największe straty (powyżej mediany dla zbiorowości 64,9 %). WIG znalazł się na 11 pozycji w rankingu ze stopą zwrotu 68,5 %, a WIG20 odnotował 66,1 % ujemną stopę zwrotu. Giełda bułgarska zamknęła okres bessy największą stratą. Wartośd indeksu SOFIX zmniejszyła się o 86,7 %. Również indeks giełdy w sąsiedniej Rumunii zanotował drastyczny spadek wartości o 82,6 %. Do grupy negatywnych liderów

9 imię i nazwisko 9 można zaliczyd również moskiewski RTS, który zamknął okres bessy 78,9 % ujemną stopą zwrotu. W grupie indeksów, które najmniej ucierpiały w trakcie bessy znalazły się słowacki SAX (z 35,3 % ujemną stopą zwrotu), Dow Jones, który zmniejszył swoją wartośd o 53,8 % oraz koreaoski KOSPI ze stopą zwrotu 54,5 %. W kontekście wcześniej przywołanych danych nie może dziwid reakcja inwestorów w trakcie trwania fali korekcyjnej na giełdzie rosyjskiej, gdzie od dołka indeks zwiększył swoją wartośd o 150 % oraz giełdzie rumuoskej (adekwatnie zmiana o 131,3 %). Lider wcześniejszych spadków indeks SOFIX - także zanotował wysoką stopę zwrotu 99,3 %. Mianem spektakularnych można określid także stopy zwrotu w fazie odbicia dla giełdy tureckiej (indeks ISE ,2 %) oraz giełdy węgierskiej (BUX zwiększył swoją wartośd o 119,1 %). Bezwzględne zmiany wartości indeksów giełdy warszawskiej tak jak skala odbicia na rynkach światowych też są spektakularne. Jednakże ich siła relatywna nie jest wysoka. Każdy z indeksów znalazł się na niższej pozycji w rankingu stóp zwrotu w trakcie odbicia niż adekwatnym rankingu stworzonym dla okresu bessy (największa różnica - 8 pozycji dotyczy WIG20). Jedynie indeksy obliczane dla małych i średnich spółek znalazły się w pierwszej połowie zbiorowości. SWIG zamknął analizowany okres stopą zwrotu 88,5 %, a MWIG40 82,7 %. Indeksy WIG i WIG20 odnotowały stopy zwrotu mniejsze niż wartośd średnia dla zbiorowości (odpowiednio 73,3 % i 61,7 % w porównaniu do 73,5 %). Giełdą, na której odnotowano najmniejsze odbicie była giełda słowacka. Indeks SAX zyskał 2,7 %, chod też należy pamiętad, że w okresie bessy ów indeks odnotował najmniejszą ujemną stopę zwrotu w rankingu. Jednakże wspomniany wzrost zniósł jedynie 5 % wcześniejszych spadków. Niskie odbicie, w ujęciu bezwzględnym, odnotowano na indeksie Dow Jones (50 % - 28 pozycja w rankingu). Jednakże miało ono charakter proporcjonalny w odpowiedzi na wcześniejszą mniejszą relatywnie skalę przeceny akcji tworzących ten indeks (warto odnotowad równie proporcjonalną zmianę dla S&P500 indeksy te zniosły odpowiednio 43 % i 44,1 % wcześniejszych spadków). Relatywnie niską stopę zwrotu odnotował również indeks Nikkei (47 %), zwłaszcza w odniesieniu do wcześniejszych spadków (61,4 %). Analizę trzeciego obszaru pomiarowego procentu zniesienia bessy przez falę korekcyjną rozpocznie prezentacja wartości miary dla indeksów giełdy warszawskiej. Należy stwierdzid, że poza indeksem MWIG40 pozostałe odrabiały wcześniejsze straty bardzo proporcjonalnie (pozycje w rankingu). Wzrosty zniosły od 36,1 % do 34 % wcześniejszych spadków. Czy te miary świadczą o relatywnej sile polskiej giełdy? Nie wiele argumentów przemawia za odpowiedzią twierdzącą na to pytanie. Przede wszystkim należy zwrócid uwagę na fakt,

10 10 Rozdział i. Tytuł pracy iż są to wartości niższe od mediany dla analizowanej zbiorowości (38 %), dodatkowo można wskazad giełdy, na których indeksy odrobiły ponad 70 % wcześniejszych strat (indyjska, turecka), w tym nawet 86 % (giełda brazylijska). Analizując poziomy zniesieo odnotowane dla liderów wcześniejszych spadków - giełd bułgarskiej, rumuoskiej i rosyjskiej (odpowiednio 14,4 %, 27,7 % i 40,1 %) wydaje się, że giełdy te, niezależnie od dotychczasowych wzrostów, mają przed sobą nadal znaczący potencjał do dalszych wzrostów (chod nieunikniona wydaje się w najbliższym czasie korekta fali wzrostowej). Takim potencjałem nadal dysponuje indeks MWIG40, który mimo znaczącej stopy zwrotu (82,7 %) w trakcie odbicia zniósł dopiero 22,6 % bessy przez falę korekcyjną, co umiejscawia go na pozycji 28 w rankingu. Podobną częśd wcześniejszych spadków zniosły indeksy analizowanych giełd krajów nadbałtyckich (TLSE 25,8 % i RGSE 23,2 %). Takie zachowanie giełd można tłumaczyd skalą recesji w tej grupie krajów, jednak tu występuje większe prawdopodobieostwo V-kształtnego odbicia w sferze realnej, co może się przełożyd na większą skalę przyszłego odbicia na rynku giełdowym. Obliczono również wartości średnie analizowanych miar dla wyodrębnionych regionalnych grup indeksów. Wyniki obliczeo zostały zaprezentowane w tabeli 3. Analizując zaprezentowane dane należy pamiętad o sposobie doboru indeksów do badao, który determinował nadreprezentatywnośd indeksów europejskich, co obniża jakośd analityczną wspomnianego materiału. Tabela 3. Porównanie zmienności wyodrębnionych grup indeksów Grupa hossa odbicie zniesienie Europa środkowo-wschodnia 71,0 88,9 29,7 Europa zachodnia 59,2 63,7 35,9 Azja 63,3 77,4 40,5 DJIA 53, WIG20 66,1 61,7 31,6 Źródło: opracowanie własne. Bessa dotknęła w największym zakresie giełdy z krajów Europy środkowowschodniej. Indeksy straciły średnio 71 % swojej wartości (w porównaniu do mediany dla zbiorowości -64,9 %). Tam też zaobserwowano największą skalę odbicia (średnia stopa zwrotu w tej fazie to 88,9 %, przy medianie dla zbiorowości 73,5 %), co pozwoliło jednak na zniesienie 30 % wcześniejszych spadków (znacznie poniżej wartości średniej dla zbiorowości 38 %). W tym czasie giełdy

11 imię i nazwisko 11 Europy zachodniej zniosły 35,9 % wcześniejszych, fakt, że mniej bolesnych spadków (średnio rzecz biorąc o 59,2 %), a giełdy azjatyckie nawet 40,5 % (ze względu na większą skalę odbicia niż w krajach zachodnioeuropejskich po spadkach na zbliżonym poziomie). Giełda amerykaoska (reprezentowana w tym zestawieniu przez indeks DJIA) w trakcie odbicia zniosła 43 % wcześniejszych relatywnie rzecz biorąc mniejszych spadków. Biorąc pod uwagę powyższe wydaje się, że warto odnieśd rezultaty warszawskiej giełdy do wyników innych giełd naszego regionu. Na tym tle polska giełda wypada znacznie lepiej (WIG20 zniósł więcej spadków niż średnia dla giełd wschodnioeuropejskich), co nie stanowi jednak podstawy do negatywnej weryfikacji wniosków z wcześniejszych analiz. Szczegółowe dane prezentuje tabela 4. Tabela 4. Porównanie zmienności indeksów z grupy krajów Europy środkowowschodniej index paostwo hossa odbicie zniesienie RTS Rosja 78,9 150,0 40,1 BET Rumunia 82,6 131,3 27,7 ISE100 Turcja 63,5 122,2 70,1 BUX Węgry 68,6 119,1 54,5 SOFIX Bułgaria 86,7 93,9 14,4 PX50 Czechy 67,5 83,9 40,3 TLSE Estonia 75,3 78,6 25,8 RGSE Łotwa 73,4 64,1 23,2 WIG20 Polska 66,1 61,7 31,6 SAX Słowacja 35,3 2,7 5,0 mediana w grupie 71,0 88,9 29,6 mediana w zbiorowości 64,9 73,5 38,0 Źródło: opracowanie własne. Analiza danych wskazuje jednoznacznie, iż siła spadków (mierzona stopą zwrotu dla WIG20 66,1 %) była mniejsza niż na większości giełd wschodnioeuropejskich. Mniejsze spadki można było zaobserwowad tylko w przypadku giełdy słowackiej i tureckiej. Nie mogliśmy się w tym kontekście spodziewad tak wielkiej skali odbicia jak na parkietach wcześniejszych liderów spadków giełdach: moskiewskiej, bukareszteoskiej czy sofijskiej. Po wyłączeniu (zachowującej się niestandardowo) giełdy słowackiej skala wzrostów na polskiej giełdzie była najniższa. Biorąc pod uwagę kryterium zniesienia fali bessy giełda war-

12 12 Rozdział i. Tytuł pracy szawska znalazła się na 5 pozycji w zestawieniu (zniesienie 31,6 % wcześniejszych spadków, powyżej wartości średniej w tej grupie). W tym względzie wyraźnie wyróżniają się in-plus giełdy turecka (70% zniesienia wcześniejszych spadków) i węgierska (która odrobiła już ponad połowę strat z bessy). Czy wspomniana pozycja może nas satysfakcjonowad? Chyba nie. Wytrąca jednak argumenty osobom, które stawiają tezę, że polska giełda jest jedną z gorzej zachowujących się w fazie odbicia w Europie a z takimi opiniami też można się spotkad. Po prostu jesteśmy częścią obszaru najbardziej dotkniętego przez finansowe tsunami, cały czas negatywnie postrzeganego przez światowy kapitał. Biorąc pod uwagę obecny stan naszej gospodarki (w ujęciu relatywnym) powinniśmy spodziewad się większej skali odbicia na GPW w Warszawie, jeżeli przyjmując, że instytucja ta jest najlepszym barometrem gospodarczym. Na zakooczenie rozważao warto przyjrzed się krajom z grupy BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny). Zestawienie analizowanych miar w tej grupie krajów przedstawia tabela 5. Tabela 5. Porównanie zmienności indeksów z grupy krajów BRIC index paostwo hossa odbicie zniesienie BOVESPA Brazylia 55,3 106,2 86,0 RTS Rosja 78,9 150,0 40,1 BSE30 Indie ,2 70,2 SHANGHAI Chiny 72 73,6 28,6 mediana w grupie 66,0 105,7 55,2 mediana w zbiorowości 64,9 73,5 38,0 Źródło: opracowanie własne. Fakt, że analizowane kraje te (poza Brazylią) zostały mocno dotknięte przez kryzys finansowy (mediana dla tej grupy powyżej mediany dla zbiorowości). Jednakże zwraca uwagę dynamika odbicia. Giełda rosyjska jest bezsprzecznym liderem wzrostowej fazy rynku (biorąc pod uwagę 150 % stopę zwrotu przy cały czas niskim 40 % zniesieniu). Na uwagę zasługuje osiągnięcie przez indeks giełdy brazylijskiej 86 % zniesienia wcześniejszych spadków, a przez giełdę indyjską 70 %. Mediana zniesienia w tej grupie ukształtowała się na znacznie wyższym poziomie (55,2 %) niż w zbiorowości (38%). Te dane pokazują potencjał rozwojowy wspomnianych rynków.

13 imię i nazwisko 13 Podsumowanie Prowadzone analizy skłaniają do wniosków podobnych do tych, które płynęły z rozważao prowadzonych w pracy przywołanej w pierwszej części opracowania: reakcja polskich inwestorów w fazie odbicia była niewspółmierna do impulsów światowych rynków kapitałowych, zwłaszcza gdy pod uwagę weźmiemy relatywną siłę polskiej gospodarki w walce ze skutkami światowej recesji. Nie zmieniają się również główne przyczyny takich reakcji: rola rynku terminowego niewspółmiernie rozwiniętego do rynku kasowego warszawska giełda jest środkowoeuropejskim liderem na rynku transakcji futures obroty w tym segmencie rynku przekraczają obroty na rynku kasowym, co może sprzyjad nieefektywności rynków, brak możliwości reakcji przez naszych rodzimych inwestorów na impulsy z rynku amerykaoskiego, ze względu na krótszy czas trwania sesji w Warszawie niż na innych porównywanych parkietach. Bibliografia: Achelis S. (1998), Analiza techniczna od A do Z, LTP, Warszawa. Frost A, Prechter R. (1995), Teoria fal Eliotta, WIG-Press, Warszawa. Kunasz M. (1998), Współzależnośd giełd światowych w kontekście wpływu procesów globalizacyjnych na przykładzie kryzysu rosyjskiego, w: Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji - materiały konferencyjne, Szczecin Kunasz M. (2001), Efekt miesiąca anomalia na rynku papierów wartościowych, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecioskiego nr 309, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecioskiego, Szczecin. Kunasz M. (2009), Kryzys subprime a zachowania inwestorów na GPW w Warszawie, w: Koniunktura gospodarcza, C.H.Beck, Katowice. Murphy J. (1999), Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa. Płuciennik J. (1996), Analiza rynków kapitałowych, Szczecin. Stopczyoski K. (2004), Funkcjonowanie i rozwój rynku kapitałowego, w: Bernat T. (red.), Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin. Tarczyoski W., Kunasz M. (2002), Rynek kapitałowy co inwestor wiedzied powinien, ZARR, Szczecin. Tepper R., Urbaniak M. (2004), Próba charakterystyki uwarunkowao efektywności giełdy w Warszawie, w: Tarczyoski W. (red.), Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.

14

Analiza miesięczna rynku

Analiza miesięczna rynku Analiza miesięczna rynku okres 1-31 października 2015 przygotowanie: Paweł Istok GŁÓWNE RYNKI AMERYKA AZJA S&P500 8,3% NIKKEI225 9,7% WIG JAPONIA GPW 0,9% DJ INDUSTRIAL 8,5% HANG SENG 8,6% HONG KONG GPW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MIESIĘCZNA RYNKU MARZEC 2015

ANALIZA MIESIĘCZNA RYNKU MARZEC 2015 ANALIZA MIESIĘCZNA RYNKU MARZEC 2015 Analiza miesięczna rynku - zmiany głównych indeksów giełdowych, towarów oraz średnich kursów walut NBP AMERYKA PÓŁNOCNA S&P500 USA -1,7% DJ INDUSTRIAL -2,0% USA EUROPA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIEŃ: PODSTAWOWE INFORMACJE

SYSTEM POWIADOMIEŃ: PODSTAWOWE INFORMACJE SYSTEM POWIADOMIEŃ MONITOR RYNKU www.opiekuninwestora.pl blog.opiekuninwestora.pl POMAGAMY INWESTOROM OD 2008 ROKU. O AKTYWNYM INWESTOWANIU MÓWIMY OD 2006. Portal Opiekun Inwestora w ramach abonamentów

Bardziej szczegółowo

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce Czas na akcje!? W długim terminie akcje osiągają wyższe stopy zwrotu niż obligacje. Ostatnich kilka lat spowodowało, że coraz więcej osób wątpi w aktualność tej starej zasady inwestycyjnej. Czy rzeczywiście

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Analizamiesięczna rynku -SIERPIEŃ 2015

Analizamiesięczna rynku -SIERPIEŃ 2015 Analizamiesięczna rynku -SIERPIEŃ 2015 SIERPIEŃ 2015 Analiza miesięczna rynku - zmiany głównych indeksów giełdowych, towarów oraz średnich kursów walut NBP w sierpniu 2015 roku AMERYKI S&P500-6,3% DJ INDUSTRIAL

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I 120 DŁUŻNY W STREFIE EURO WIG20 mwig40 swig80 80 70 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 70 1/3/2014 6/3/2014

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012) 1.1.12 2.1.12.1.12 4.1.12 5.1.12 8.1.12 9.1.12 1.1.12 11.1.12 12.1.12 15.1.12 16.1.12 17.1.12 18.1.12 19.1.12 22.1.12 2.1.12 24.1.12 25.1.12 26.1.12 29.1.12.1.12 1.1.12 listopada 212 r. Fundusze ETF w

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 11 stycznia 28 r. Informacja Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 27 roku i perspektywy na rok 28 Rok 27 na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 2013/12/27 2014/06/27 2014/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 140 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 140 130 WIG20 mwig40 swig S&P500

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 110 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE RYNKI AKCJI Państwo Indeks Wartość 1M% 12M% WIG

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści.

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH kwietnia 2015 roku NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO 2013/12/27 20/06/27 20/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 130 120 WIG20 mwig40 swig 2013/12/27 20/06/27 20/12/27

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Inwestycyjny

Tygodnik Inwestycyjny Tygodnik Inwestycyjny 08 czerwca 2010 1 Zmiany procentowe indeksów i cen surowców w okresie 28.05 04.06. 2010 Indeksy-Polska Indeksy-Europa Indeksy-Świat WIG -2,31 % DJ STOX600 0,21 % DJIA -2,02 % WIG20-2,98

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE MIESIĄC NA RYNKACH 9 grudnia 0 roku NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 0 80 70 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 80 70 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 5 05 95 WIG0 mwig0 swig80 S&P500 DAX NIKKEI

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0 05 00 90 85 WIG0 WIG50 80 75 WIG50 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 5 05 85 NIKKEI 75 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Gospodarka światowa Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Etapy w analizie Lata 1918-1924 Lata 1924-1929 Lata

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 130 WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 130 S&P500 DAX NIKKEI

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE. swig80

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE. swig80 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 120 100 80 WIG20 mwig40 70 swig80 26.12.2014 26.05.2015 26.10.2015 26.03.2016 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 130 S&P500 DAX 70 NIKKEI 26.12.2014 26.05.2015 26.10.2015

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX). Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX). Spółka akcyjna DaimlerChrysler AG jest wytwórcą samochodów osobowych oraz samochodów specjalnego użytku. Firma powstała

Bardziej szczegółowo

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe,

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej 1 KURS ZAMKNIECIA WIG 40000 45000 50000 55000 ZMIDEX, a poziom indeksu ZMIDEX vs. WIG Regresja Liniowa (KMRL) Istotny dodatni związek ZMIDEX-u ze wszystkimi badanymi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 130 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 150 130 WIG20 swig80 S&P500 NIKKEI mwig40 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 DAX 03.01.2014

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I półrocza na GPW na tle innych giełd regionu i świata.

Podsumowanie I półrocza na GPW na tle innych giełd regionu i świata. Data publikacji : 27.07.2012 Podsumowanie I półrocza na GPW na tle innych giełd regionu i świata. Indeks WIG wzrósł o 8,5 proc., a GPW utrzymała pozycję europejskiego lidera pod względem liczby IPO. I

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. mwig40 swig

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. mwig40 swig MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 120 100 90 WIG20 80 mwig40 swig80 70 26.12.2014 26.06.2015 26.12.2015 26.06.2016 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 130 90 S&P500 DAX NIKKEI 70 26.12.2014 26.06.2015

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 120 100 80 WIG20 mwig40 swig80 03.01.2014 03.01.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 S&P500 DAX NIKKEI 03.01.2014 03.01.2015 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE. swig80

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE. swig80 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 120 100 80 WIG20 mwig40 70 swig80 26.12.2014 26.05.2015 26.10.2015 26.03.2016 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 130 70 S&P500 DAX NIKKEI 26.12.2014 26.05.2015 26.10.2015

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE 2-LETNIE (%) OBLIGACJE 5-LETNIE (%) OBLIGACJE 10-LETNIE (%)

OBLIGACJE 2-LETNIE (%) OBLIGACJE 5-LETNIE (%) OBLIGACJE 10-LETNIE (%) MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 120 80 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 130 120 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE Krótkoterminowe 105 Długoterminowe 95 WIG20 mwig40 swig80 70 26.12.2014 26.05.2015 26.10.2015

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE 2-LETNIE (%) OBLIGACJE 5-LETNIE (%) OBLIGACJE 10-LETNIE (%)

OBLIGACJE 2-LETNIE (%) OBLIGACJE 5-LETNIE (%) OBLIGACJE 10-LETNIE (%) MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 130 70 WIG20 mwig40 swig80 26.12.2014 26.06.2015 26.12.2015 26.06.2016 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 130 70 S&P500 DAX NIKKEI 26.12.2014 26.06.2015 26.12.2015 26.06.2016

Bardziej szczegółowo

SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE. WIG20 mwig40 swig

SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE. WIG20 mwig40 swig MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 120 100 90 80 03.01.2014 03.01.2015 03.01.2016 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 90 03.01.2014 03.01.2015 03.01.2016 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 150 130 WIG20

Bardziej szczegółowo

SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE

SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 130 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 105 100 70 WIG20 mwig40 swig80 50 26.12.2014 26.04.2015 26.08.2015 26.12.2015 130 70 S&P500 DAX NIKKEI

Bardziej szczegółowo

Udany początek wakacji

Udany początek wakacji RYNEK AKCJI Udany początek wakacji Wyjeżdżając na wakacje w lipcu przegapiło się jeden z najlepszych miesięcy w tym roku na rynkach akcji. Po bardo dużej przecenie w maju i czerwcu jaka miała miejsce na

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ 35.2016 OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 WYDARZENIA TYGODNIA 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 STANY ZJEDNOCZONE BEZROBOCIE, STOPY PROCENTOWE Nieco gorsze dane z amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NIKKEI

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NIKKEI MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 150 130 WIG20 swig80 S&P500 NIKKEI mwig40 03.01.2014 03.09.2014 03.05.2015

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO

POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 6 (267) Eryk Łon Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych erlon@interia.pl POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI Giełdy niczym najszybsze pociągi DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI GIEŁDY NICZYM NAJSZYBSZE POCIĄGI Zaskakująca jednomyślność RTS odbił się od dna Polskie indeksy

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej.

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. Istnieje teoria, że fundusze inwestycyjne o stosunkowo krótkiej historii notowań mają tendencję do

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) to obecnie największa firma informatyczna świata. Magazym Wired uznał HP za twórcę pierwszego komputera

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych

Inwestorzy w obrotach giełdowych Inwestorzy w obrotach giełdowych (II połowa roku) Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 28 lutego 2007 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych w II półroczu r. Udział inwestorów

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 120 110 100 90

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 120 110 100 90 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 120 100 WIG20 80 mwig40 70 swig80 26.12.2014 26.05.2015 26.10.2015 26.03.2016 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 130 70 S&P500 DAX NIKKEI 26.12.2014

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej

Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej Ewa Krawczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej Wstęp Celem opracowania jest określenie miejsca Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) ogólnoświatowa korporacja dostarczająca swoje produkty na potrzeby domu, wielu gałęzi przemysłu i medycyny. Dziś

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ Plan szkolenia 1) Podstawowe pojęcia i założenia AT, 2) Charakterystyka głównych typów wykresów, 3) Pojęcie linii trendu, 4) Obszary wsparcia/oporu, 5) Prezentacja przykładowej

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych General Motors Corporation (GM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych General Motors Corporation (GM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). General Motors Corporation (GM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). General Motors Corporation (GM) - amerykański koncern przemysłowy. Jedno z największych przedsiębiorstw na świecie. General

Bardziej szczegółowo

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny 25 wrzesień 215 r. 5 lat funduszu Lyxor WIG2 UCITS ETF rynek wtórny 22 września 215 r. minęło dokładnie pięć lat od momentu wprowadzenia do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor WIG2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2012. Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy

Warszawa, 15 marca 2012. Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Warszawa, 15 marca 2012 Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy Plan prezentacji: 1. Właściwa pozycja w ramach cyklu koniunkturalnego. 2. Panika rynkowa.

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 2 listopada 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 30 października 2015 roku = 3,8626 Kurs

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia DAX - kolejna fala wzrostów, silny dolar USA (kontrakty S&P500) - Po przebiciu oporu w rejonie 2080 pkt, otwarta została droga do silnego oporu w rejonie 2100-2117 pkt. Przełamanie tej bariery wygeneruje

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY wtorek, 9 października 2012

BIULETYN PORANNY wtorek, 9 października 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: poniedziałek, 8 października 2012 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 427 22 0,91% Aktualna pozycja długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2406 Kurs zamknięcia 2

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie

Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie dr Tomasz Miziołek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ www.etf.com.pl Program 1. Czym jest ETF? 2. Ekspozycja

Bardziej szczegółowo