Analiza relatywnej siły fali odbicia po kryzysie subprime na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza relatywnej siły fali odbicia po kryzysie subprime na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie"

Transkrypt

1 Rozdział i Analiza relatywnej siły fali odbicia po kryzysie subprime na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Kunasz 1 Streszczenie W pracy poddano analizie relatywną siłę fali odbicia po kryzysie subprime na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizie porównawczej poddano zachowanie wybranych 30 indeksów światowych w trakcie bessy wywołanej kryzysem finansowym oraz fali odbicia, określając dla każdej z faz stopę zwrotu z indeksu a także procent zniesienia fali spadkowej przez falę korekcyjną. Dla każdej kategorii przyjętych miar stworzono rankingi zmienności indeksów. Dodatkowo w pracy przeprowadzono analizę zmian wspomnianych miar w wyodrębnionych grupach indeksów. Wyniki prowadzonych analiz uprawniają do stwierdzenia, iż reakcja polskich inwestorów w fazie odbicia była niewspółmierna do impulsów światowych rynków kapitałowych, zwłaszcza gdy pod uwagę weźmiemy relatywną siłę polskiej gospodarki w walce ze skutkami światowej recesji. Wprowadzenie Praca stanowi naturalną kontynuację rozważao Autora podejmowanych w monografii przygotowanej po XIV Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów. We wspomnianej pracy (Kunasz, 2009, s ) poddano analizie zachowania inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w fazie kryzysu subprime przed upadkiem Lehman Brothers. Wyniki prowadzonych tamże analiz pozwalały na pozytywną weryfikację hipotezy, iż reakcja polskich inwestorów w okresie bessy związanej z kryzysem subprime była niewspółmierna do impulsów światowych rynków kapitałowych. 1 dr Marek Kunasz, Uniwersytet Szczecioski, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Mikroekonomii 1

2 2 Rozdział i. Tytuł pracy Obserwowana rzeczywistośd od tamtego momentu zmieniła się diametralnie. Dziś pierwsze skojarzenia, które nasuwają się po wyartykułowaniu nazwy Lehman Brothers są związane raczej terminologią geograficzną niż finansową to tsunami, trzęsienie ziemi czy tornado. W kontekście rozważao prowadzonych w przywołanej pracy warto także przywoład relatywną siłę z jaką polska gospodarka radzi sobie ze skutkami światowej recesji. W tym świetle można byłoby się spodziewad ponadprzeciętnej pozytywnej reakcji giełdy w kraju, którego gospodarka formalnie nie weszła w fazę recesji, chod bez wątpienia odczuła skutki globalnego spowolnienia gospodarczego. Wpisując się w dyskusje na temat kształtu powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego (V,W,U,L), należy stwierdzid, bez większych wątpliwości, że odbicie na rynkach giełdowych ma charakter V-kształtny. Przy założeniu scenariusza drugiej fali kryzysu może mied charakter W-kształtny. Zdaniem Autora opracowania scenariusz ten jest mało prawdopodobny w perspektywie krótkookresowej. Wydaje się, że skala dotychczasowego odbicia uniemożliwia, przy prawdopodobnym braku impulsów krótkookresowych, powrót do wspard z lutego 2009 r. (ewentualne załamanie będzie raczej rozpatrywane jako naturalna korekta w kształtującym się trendzie wzrostowym). Bardziej prawdopodobnym wydaje się scenariusz, w którym impulsy drugiej fali ujawnią się raczej w horyzoncie średniookresowym. Możliwe, iż wtedy indeksy światowe zbliżad się będą do dotychczasowych szczytów z 2007 roku, co może stanowid ekonomiczną i psychologiczną pożywkę dla kolejnej fali bessy. Ponadto przeprowadzona analiza materiału empirycznego pozwala na stwierdzenie, iż w przypadku niektórych giełd światowych (np. Brazylia, Indie) czy segmentów rynku (np. rynek MISS na warszawskiej giełdzie) pewne symptomy pierwszego dna można odnaleźd we wrześniu-październiku 2008 r., odbicie lutowe w tym kontekście można postrzegad jako drugie dno. i.1. Przesłanki podjęcia badao W świetle dotychczasowych rozważao warto zwrócid uwagę na pewne kwestie teoretyczne związane z postępującą globalizacją światowych rynków kapitałowych oraz problematyką efektywności rynków kapitałowych. Postępujące procesy globalizacyjne w coraz większym stopniu determinują ruchy na światowych rynkach kapitałowych. Agresywne ruchy kapitałowe prowadzą do destabilizacji gospodarczej w pojedynczych krajach, co przekłada się na kryzysy w skali świata. Zachowanie giełd w wielu przypadkach jest do siebie

3 imię i nazwisko 3 bliźniaczo podobne, a inaczej ujmując zachowanie giełd-naśladowców jest często kopią wcześniejszych wydarzeo na głównych giełdach światowych (a zwłaszcza ruchów Dow Jonesa), konsekwencją czego jest jednakowa tendencja w kształtowaniu się indeksów na giełdach światowych, w tym także na warszawskiej. Wiele faktów wskazuje, że jest to proces, który będzie odgrywał coraz większą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Inwestorzy odczuwad to będą zwłaszcza podczas kryzysów, które coraz rzadziej będą miały charakter lokalny, dlatego bez wątpienia podczas analizy sytuacji na lokalnym parkiecie należy brad także pod uwagę wszystkie sygnały płynące ze światowych rynków kapitałowych (Kunasz, 1998, s. 109). Jednym z ważnych parametrów opisujących rynek kapitałowy jest jego efektywnośd czyli zdolnośd do odzwierciedlenia w cenie papierów wartościowych wszystkich dostępnych na rynku informacji. Informacje pojawiające się na rynku mogą mied różny charakter, w zależności od istotności, oczekiwao co do ich pojawienia się. Istotnymi czynnikami charakteryzującymi odpowiedź rynku na nowe informacje są: szybkośd oszacowania wpływu nowej informacji na cenę, możliwości prawidłowego oszacowania wartości informacji (Kunasz, 2001, s. 107); (Tepper, Urbaniak, 2004, s. 309). Na rynku kapitałowym można zaobserwowad szereg anomalii, których nie można wyjaśnid teorią efektywności rynku. Do najważniejszych należą (Płuciennik, 1996, s. 45): efekt wskaźnika cena/zysk (P/E ratio), efekt wskaźnika: cena/ wartośd księgowa, efekt miesiąca, efekt dnia tygodnia, informacje poufne. Efektywnośd rynku można rozpatrywad w kontekście wpływu informacji na kursy poszczególnych spółek, czy też impulsów, które determinują zachowanie się giełd traktowanych jako podmioty koncentrujące kapitał dla notowanych na danym rynku podmiotów (np. sentyment rynkowy na świecie). Wycena spółek notowanych na giełdzie jest efektem oddziaływania rynkowych sił popytu i podaży, a żadna ze stron na konkurencyjnym rynku nie jest w stanie kontrolowad procesu kształtowania się cen (Stopczyoski, 2004, s. 76). W kontekście zaprezentowanych kwestii teoretycznych mianem zastanawiającego należy określid zachowanie się warszawskiego rynku we wrześniu 2009 r. do dnia wygaśnięcia wrześniowej serii kontraktów terminowych (wygaśnięcie nastąpiło na sesji w dniu 18 września 2009 r.), gdy większośd rynków świato-

4 4 Rozdział i. Tytuł pracy wych notowała spektakularne wzrosty, zaś na rynku warszawskim nie wystąpiła fala odbicia po wcześniejszej, równie niewspółmiernej przecenie z koocówki sierpnia. Częśd analityków stawiała hipotezę, że brak korelacji naszego rodzimego parkietu z giełdami światowymi jest związany z faktem ogromnej relatywnej siły dotychczasowych wzrostów naszej giełdy, co zamyka pole do dalszych wzrostów, mimo pozytywnego sentymentu na rynkach światowych. Analiza danych empirycznych pozwala na negatywną weryfikację tej hipotezy. Faktycznie w tym okresie gorzej zachowywały się giełdy rynków Nowej Europy, ale można to wyjaśnid skalą wcześniejszych wzrostów. Giełda warszawska nie okazała się ich liderem (w ujęciu bezwzględnym i relatywnym). To pokazują wyniki analiz zaprezentowanych w dalszej części pracy. Czyżby rynek okazał się nieefektywnym? i.2. Aspekty metodologiczne badao Powyższe stanowiło przesłankę podjęcia analiz mających na celu określenie relatywnej siły odbicia na warszawskim parkiecie. Analizie porównawczej poddano zachowanie wybranych 30 indeksów światowych w okresie zakooczonej bessy lub pierwszej fali trwającej od lipca 2007 r. bessy oraz korekty w bessie lub nowej hossy (nie ma dotychczas w opiniach analityków rynku zgody co do interpretacji dotychczasowego odbicia). Analizując zmiany wartości indeksu można łatwo ocenid efektywnośd inwestowania na rynku kapitałowym lub jego segmencie. Indeksy akcji charakteryzują się tym, że poprzez ciągłośd obliczania wartości w dłuższych okresach pozwalają porównywad efektywnośd lokat w papiery wartościowe z efektywnością rynku lub samą efektywnośd rynku (porównanie stóp zwrotu) (Tarczyoski, Kunasz, 2002, s. 96). Przyjęto, że stopy zwrotu uzyskane w tych okresach nie mogą byd wystarczającą miarą siły reakcji rynku. Warto więc sięgnąd w analizach empirycznych do miary wyprowadzonej z teorii fal Elliota (Frost, Prechter, 1995); (Achelis, 1998); (Murphy, 1999) odzwierciedlającej procent zniesienia hossy/bessy przez falę korekcyjną. Do istotnych aspektów metodologicznych badao należy zaliczyd kwestie wyznaczenia granicznych wartości indeksu dla faz bessy/odbicia przy dużej liczbie analizowanych indeksów. Dla określenia wartości początkowej dla okresu bessy przyjęto wartośd maksymalną danego indeksu w II półroczu 2007 r. (możliwy szczyt w lipcu lub listopadzie). Koniec bessy wyznaczała minimalna wartośd indeksu w okresie wrzesieo 2008 marzec 2009 r. (tu też przyjęto 2 możliwie wa-

5 imię i nazwisko 5 rianty dla dołka patrz wcześniejsze części pracy). Datę graniczną dla fali odbicia wyznaczała sesja z 18 września 2009 r. Termin ten został wyznaczony zarówno z pobudek merytorycznych (patrz przesłanki podjęcia badao) jak i technicznych (koniecznośd złożenia materiału). Na rysunku 1 zaprezentowano zmiany wartości indeksu WIG20 w obu wyodrębnionych fazach cyklu. Rysunek 1. Zmiany wartości indeksu WIG 20 w okresie badawczym Źródło: opracowanie własne. Dla giełdy warszawskiej przyjęto następujące daty graniczne: sesja w dniu r., gdy indeks osiągnął lokalnie maksymalną wartośd 3 917,87, sesja w dniu r., gdy indeks osiągnął lokalnie minimalną wartośd 1 327,64, sesja w dniu r., gdy indeks osiągnął wartośd 2 147,28 pkt. W tabeli 1 zaprezentowano listę indeksów, których zmiennośd w przyjętych podokresach została poddana analizie. Tabela 1. Lista analizowanych indeksów giełdowych Indeks Paostwo max 2007 min

6 6 Rozdział i. Tytuł pracy 2008/2009 Polska WIG Polska , , ,37 WIG20 Polska 3 917, , ,28 MWIG40 Polska 5 730, , ,95 SWIG80 Polska , , ,04 Europa środkowo-wschodnia BET Rumunia , , ,55 BUX Węgry , , ,07 ISE100 Turcja * , , ,22 PX50 Republika Czeska 1 936,10 628, ,60 RGSE Łotwa 764,50 203,16 333,43 RTS Rosja 2 359,85 498, ,56 SAX Słowacja 450,43 291,60 299,48 SOFIX Bułgaria 1 952,40 259,95 504,16 TLSE Estonia 991,61 244,99 437,48 Europa zachodnia AEX Holandia 561,90 199,25 313,63 ATGI Grecja 5 334, , ,37 BEL20 Belgia 4 707, , ,45 CAC40 Francja 6 168, , ,84 DAX Niemcy 8 105, , ,83 FTSE250 Wielka Brytania , , ,93 IBEX Hiszpania , , ,30 USA SP500 USA 1 565,15 676, ,30 DJIA USA , , ,20 NASDAQ USA 2 859, , ,86 Azja HSI Hong Kong , , ,45 KOSPI Korea Płd ,85 938, ,71 NIKKEI Japonia , , ,54 SHANGHAI Chiny 6 092, , ,67 Inne AS30 Australia 6 853, , ,70 BOVESPA Brazylia , , ,01 BSE30 Indie , , ,30 * W wielu analizach zachowao rynków regiony Europy środkowo-wschodniej uwzględnia się również porównania do giełdy tureckiej. Źródło: opracowanie własne.

7 imię i nazwisko 7 Dla celów analitycznych wyodrębniono 6 grup indeksów: indeksy giełdy polskiej (4), indeksy giełd Europy środkowo-wschodniej (9), indeksy giełd Europy zachodniej (7), indeksy giełdy amerykaoskiej (3), indeksy giełd azjatyckich (4), indeksy giełd operujących w innych regionach geograficznych (3). Dobór indeksów odbywał się z uwzględnieniem kryterium: dostępności materiału empirycznego dla przyjętego okresu badawczego, globalnego znaczenia danego indeksu (brano pod uwagę głównie najbardziej rozpoznawalne indeksy światowe), regionalnego (przykładowo dla regionu Europy środkowo-wschodniej w celu stworzenia szerokiego spektrum porównawczego starano się dobrad możliwie największą paletę indeksów, niezależnie od ich globalnego znaczenia). W przetwarzaniu danych wykorzystano materiał archiwalny dostępny w serwisie internetowym W tabeli 1 zaprezentowano również graniczne wartości analizowanych indeksów. i.3. Wyniki badao W oparciu o zgromadzony materiał określono stopy zwrotu dla poszczególnych indeksów dla okresów: bessy i odbicia oraz procent zniesienia bessy przez falę korekcyjną. W każdej z tych kategorii wygenerowano ranking indeksów. Szczegółowe dane prezentuje tabela 2. Tabela 2. Ranking zmienności indeksów M bessa odbicie zniesienie bessy 1 SOFIX 86,7 RTS 150 BOVESPA 86 2 BET 82,6 BET 131,3 BSE30 70,2 3 RTS 78,9 ISE ,2 ISE100 70,1 4 MWIG40 78,6 BUX 119,1 KOSPI 67,6 5 TLSE 75,3 BOVESPA 106,2 FTSE250 56,9 6 RGSE 73,4 BSE30 105,2 BUX 54,5 7 ATGI 72,5 HSI 96,3 IBEX 54,3 8 SWIG80 72,3 SOFIX 93,9 NASDAQ 54,3

8 8 Rozdział i. Tytuł pracy 9 SHANGHAI 72 SWIG80 88,5 HSI 51,4 10 BUX 68,6 PX50 83,9 DAX 45,9 11 WIG 68,5 MWIG40 82,7 SP500 44,1 12 BEL20 67,6 KOSPI 81,1 DJIA PX50 67,5 TLSE 78,6 AS30 42,3 14 WIG20 66,1 ATGI 73,9 PX50 40,3 15 HSI 65,2 SHANGHAI 73,6 RTS 40,1 16 AEX 64,5 WIG 73,3 CAC40 35,9 17 ISE100 63,5 IBEX 72,8 SWIG NIKKEI 61,4 FTSE250 69,5 WIG 33,7 19 BSE30 60 NASDAQ 68,1 WIG20 31,6 20 CAC40 59,2 RGSE 64,1 AEX 31,5 21 IBEX 57,2 BEL20 63,7 BEL20 30,6 22 SP500 56,8 WIG20 61,7 NIKKEI 29,6 23 NASDAQ 55,6 SP500 57,9 SHANGHAI 28,6 24 BOVESPA 55,3 AEX 57,4 ATGI 28,1 25 FTSE DAX 55,6 BET 27,7 26 DAX 54,8 CAC40 51,9 TLSE 25,8 27 AS30 54,6 AS30 50,8 RGSE 23,2 28 KOSPI 54,5 DJIA 50 MWIG40 22,6 29 DJIA 53,8 NIKKEI 47 SOFIX 14,4 30 SAX 35,3 SAX 2,7 SAX 5 Źródło: opracowanie własne. W grupie 10 indeksów, które w największym zakresie obniżyły swoją wartośd w okresie bessy znalazło się aż 8 indeksów z giełd Europy środkowo-wschodniej (oczywiście należy pamiętad, że była to najbardziej liczna grupa indeksów). Tu znalazły się również 2 indeksy giełdy warszawskiej (odzwierciedlające zmiany w segmencie małych i średnich spółek MWIG40 ze stopą zwrotu 78,6 % oraz SWIG80, który zmniejszył swoją wartośd o 72,3 % - odpowiednio pozycje 4 i 8). Należy zwrócid uwagę, że wszystkie rozpatrywane indeksy giełdy warszawskiej znalazły się w połowie indeksów notujących największe straty (powyżej mediany dla zbiorowości 64,9 %). WIG znalazł się na 11 pozycji w rankingu ze stopą zwrotu 68,5 %, a WIG20 odnotował 66,1 % ujemną stopę zwrotu. Giełda bułgarska zamknęła okres bessy największą stratą. Wartośd indeksu SOFIX zmniejszyła się o 86,7 %. Również indeks giełdy w sąsiedniej Rumunii zanotował drastyczny spadek wartości o 82,6 %. Do grupy negatywnych liderów

9 imię i nazwisko 9 można zaliczyd również moskiewski RTS, który zamknął okres bessy 78,9 % ujemną stopą zwrotu. W grupie indeksów, które najmniej ucierpiały w trakcie bessy znalazły się słowacki SAX (z 35,3 % ujemną stopą zwrotu), Dow Jones, który zmniejszył swoją wartośd o 53,8 % oraz koreaoski KOSPI ze stopą zwrotu 54,5 %. W kontekście wcześniej przywołanych danych nie może dziwid reakcja inwestorów w trakcie trwania fali korekcyjnej na giełdzie rosyjskiej, gdzie od dołka indeks zwiększył swoją wartośd o 150 % oraz giełdzie rumuoskej (adekwatnie zmiana o 131,3 %). Lider wcześniejszych spadków indeks SOFIX - także zanotował wysoką stopę zwrotu 99,3 %. Mianem spektakularnych można określid także stopy zwrotu w fazie odbicia dla giełdy tureckiej (indeks ISE ,2 %) oraz giełdy węgierskiej (BUX zwiększył swoją wartośd o 119,1 %). Bezwzględne zmiany wartości indeksów giełdy warszawskiej tak jak skala odbicia na rynkach światowych też są spektakularne. Jednakże ich siła relatywna nie jest wysoka. Każdy z indeksów znalazł się na niższej pozycji w rankingu stóp zwrotu w trakcie odbicia niż adekwatnym rankingu stworzonym dla okresu bessy (największa różnica - 8 pozycji dotyczy WIG20). Jedynie indeksy obliczane dla małych i średnich spółek znalazły się w pierwszej połowie zbiorowości. SWIG zamknął analizowany okres stopą zwrotu 88,5 %, a MWIG40 82,7 %. Indeksy WIG i WIG20 odnotowały stopy zwrotu mniejsze niż wartośd średnia dla zbiorowości (odpowiednio 73,3 % i 61,7 % w porównaniu do 73,5 %). Giełdą, na której odnotowano najmniejsze odbicie była giełda słowacka. Indeks SAX zyskał 2,7 %, chod też należy pamiętad, że w okresie bessy ów indeks odnotował najmniejszą ujemną stopę zwrotu w rankingu. Jednakże wspomniany wzrost zniósł jedynie 5 % wcześniejszych spadków. Niskie odbicie, w ujęciu bezwzględnym, odnotowano na indeksie Dow Jones (50 % - 28 pozycja w rankingu). Jednakże miało ono charakter proporcjonalny w odpowiedzi na wcześniejszą mniejszą relatywnie skalę przeceny akcji tworzących ten indeks (warto odnotowad równie proporcjonalną zmianę dla S&P500 indeksy te zniosły odpowiednio 43 % i 44,1 % wcześniejszych spadków). Relatywnie niską stopę zwrotu odnotował również indeks Nikkei (47 %), zwłaszcza w odniesieniu do wcześniejszych spadków (61,4 %). Analizę trzeciego obszaru pomiarowego procentu zniesienia bessy przez falę korekcyjną rozpocznie prezentacja wartości miary dla indeksów giełdy warszawskiej. Należy stwierdzid, że poza indeksem MWIG40 pozostałe odrabiały wcześniejsze straty bardzo proporcjonalnie (pozycje w rankingu). Wzrosty zniosły od 36,1 % do 34 % wcześniejszych spadków. Czy te miary świadczą o relatywnej sile polskiej giełdy? Nie wiele argumentów przemawia za odpowiedzią twierdzącą na to pytanie. Przede wszystkim należy zwrócid uwagę na fakt,

10 10 Rozdział i. Tytuł pracy iż są to wartości niższe od mediany dla analizowanej zbiorowości (38 %), dodatkowo można wskazad giełdy, na których indeksy odrobiły ponad 70 % wcześniejszych strat (indyjska, turecka), w tym nawet 86 % (giełda brazylijska). Analizując poziomy zniesieo odnotowane dla liderów wcześniejszych spadków - giełd bułgarskiej, rumuoskiej i rosyjskiej (odpowiednio 14,4 %, 27,7 % i 40,1 %) wydaje się, że giełdy te, niezależnie od dotychczasowych wzrostów, mają przed sobą nadal znaczący potencjał do dalszych wzrostów (chod nieunikniona wydaje się w najbliższym czasie korekta fali wzrostowej). Takim potencjałem nadal dysponuje indeks MWIG40, który mimo znaczącej stopy zwrotu (82,7 %) w trakcie odbicia zniósł dopiero 22,6 % bessy przez falę korekcyjną, co umiejscawia go na pozycji 28 w rankingu. Podobną częśd wcześniejszych spadków zniosły indeksy analizowanych giełd krajów nadbałtyckich (TLSE 25,8 % i RGSE 23,2 %). Takie zachowanie giełd można tłumaczyd skalą recesji w tej grupie krajów, jednak tu występuje większe prawdopodobieostwo V-kształtnego odbicia w sferze realnej, co może się przełożyd na większą skalę przyszłego odbicia na rynku giełdowym. Obliczono również wartości średnie analizowanych miar dla wyodrębnionych regionalnych grup indeksów. Wyniki obliczeo zostały zaprezentowane w tabeli 3. Analizując zaprezentowane dane należy pamiętad o sposobie doboru indeksów do badao, który determinował nadreprezentatywnośd indeksów europejskich, co obniża jakośd analityczną wspomnianego materiału. Tabela 3. Porównanie zmienności wyodrębnionych grup indeksów Grupa hossa odbicie zniesienie Europa środkowo-wschodnia 71,0 88,9 29,7 Europa zachodnia 59,2 63,7 35,9 Azja 63,3 77,4 40,5 DJIA 53, WIG20 66,1 61,7 31,6 Źródło: opracowanie własne. Bessa dotknęła w największym zakresie giełdy z krajów Europy środkowowschodniej. Indeksy straciły średnio 71 % swojej wartości (w porównaniu do mediany dla zbiorowości -64,9 %). Tam też zaobserwowano największą skalę odbicia (średnia stopa zwrotu w tej fazie to 88,9 %, przy medianie dla zbiorowości 73,5 %), co pozwoliło jednak na zniesienie 30 % wcześniejszych spadków (znacznie poniżej wartości średniej dla zbiorowości 38 %). W tym czasie giełdy

11 imię i nazwisko 11 Europy zachodniej zniosły 35,9 % wcześniejszych, fakt, że mniej bolesnych spadków (średnio rzecz biorąc o 59,2 %), a giełdy azjatyckie nawet 40,5 % (ze względu na większą skalę odbicia niż w krajach zachodnioeuropejskich po spadkach na zbliżonym poziomie). Giełda amerykaoska (reprezentowana w tym zestawieniu przez indeks DJIA) w trakcie odbicia zniosła 43 % wcześniejszych relatywnie rzecz biorąc mniejszych spadków. Biorąc pod uwagę powyższe wydaje się, że warto odnieśd rezultaty warszawskiej giełdy do wyników innych giełd naszego regionu. Na tym tle polska giełda wypada znacznie lepiej (WIG20 zniósł więcej spadków niż średnia dla giełd wschodnioeuropejskich), co nie stanowi jednak podstawy do negatywnej weryfikacji wniosków z wcześniejszych analiz. Szczegółowe dane prezentuje tabela 4. Tabela 4. Porównanie zmienności indeksów z grupy krajów Europy środkowowschodniej index paostwo hossa odbicie zniesienie RTS Rosja 78,9 150,0 40,1 BET Rumunia 82,6 131,3 27,7 ISE100 Turcja 63,5 122,2 70,1 BUX Węgry 68,6 119,1 54,5 SOFIX Bułgaria 86,7 93,9 14,4 PX50 Czechy 67,5 83,9 40,3 TLSE Estonia 75,3 78,6 25,8 RGSE Łotwa 73,4 64,1 23,2 WIG20 Polska 66,1 61,7 31,6 SAX Słowacja 35,3 2,7 5,0 mediana w grupie 71,0 88,9 29,6 mediana w zbiorowości 64,9 73,5 38,0 Źródło: opracowanie własne. Analiza danych wskazuje jednoznacznie, iż siła spadków (mierzona stopą zwrotu dla WIG20 66,1 %) była mniejsza niż na większości giełd wschodnioeuropejskich. Mniejsze spadki można było zaobserwowad tylko w przypadku giełdy słowackiej i tureckiej. Nie mogliśmy się w tym kontekście spodziewad tak wielkiej skali odbicia jak na parkietach wcześniejszych liderów spadków giełdach: moskiewskiej, bukareszteoskiej czy sofijskiej. Po wyłączeniu (zachowującej się niestandardowo) giełdy słowackiej skala wzrostów na polskiej giełdzie była najniższa. Biorąc pod uwagę kryterium zniesienia fali bessy giełda war-

12 12 Rozdział i. Tytuł pracy szawska znalazła się na 5 pozycji w zestawieniu (zniesienie 31,6 % wcześniejszych spadków, powyżej wartości średniej w tej grupie). W tym względzie wyraźnie wyróżniają się in-plus giełdy turecka (70% zniesienia wcześniejszych spadków) i węgierska (która odrobiła już ponad połowę strat z bessy). Czy wspomniana pozycja może nas satysfakcjonowad? Chyba nie. Wytrąca jednak argumenty osobom, które stawiają tezę, że polska giełda jest jedną z gorzej zachowujących się w fazie odbicia w Europie a z takimi opiniami też można się spotkad. Po prostu jesteśmy częścią obszaru najbardziej dotkniętego przez finansowe tsunami, cały czas negatywnie postrzeganego przez światowy kapitał. Biorąc pod uwagę obecny stan naszej gospodarki (w ujęciu relatywnym) powinniśmy spodziewad się większej skali odbicia na GPW w Warszawie, jeżeli przyjmując, że instytucja ta jest najlepszym barometrem gospodarczym. Na zakooczenie rozważao warto przyjrzed się krajom z grupy BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny). Zestawienie analizowanych miar w tej grupie krajów przedstawia tabela 5. Tabela 5. Porównanie zmienności indeksów z grupy krajów BRIC index paostwo hossa odbicie zniesienie BOVESPA Brazylia 55,3 106,2 86,0 RTS Rosja 78,9 150,0 40,1 BSE30 Indie ,2 70,2 SHANGHAI Chiny 72 73,6 28,6 mediana w grupie 66,0 105,7 55,2 mediana w zbiorowości 64,9 73,5 38,0 Źródło: opracowanie własne. Fakt, że analizowane kraje te (poza Brazylią) zostały mocno dotknięte przez kryzys finansowy (mediana dla tej grupy powyżej mediany dla zbiorowości). Jednakże zwraca uwagę dynamika odbicia. Giełda rosyjska jest bezsprzecznym liderem wzrostowej fazy rynku (biorąc pod uwagę 150 % stopę zwrotu przy cały czas niskim 40 % zniesieniu). Na uwagę zasługuje osiągnięcie przez indeks giełdy brazylijskiej 86 % zniesienia wcześniejszych spadków, a przez giełdę indyjską 70 %. Mediana zniesienia w tej grupie ukształtowała się na znacznie wyższym poziomie (55,2 %) niż w zbiorowości (38%). Te dane pokazują potencjał rozwojowy wspomnianych rynków.

13 imię i nazwisko 13 Podsumowanie Prowadzone analizy skłaniają do wniosków podobnych do tych, które płynęły z rozważao prowadzonych w pracy przywołanej w pierwszej części opracowania: reakcja polskich inwestorów w fazie odbicia była niewspółmierna do impulsów światowych rynków kapitałowych, zwłaszcza gdy pod uwagę weźmiemy relatywną siłę polskiej gospodarki w walce ze skutkami światowej recesji. Nie zmieniają się również główne przyczyny takich reakcji: rola rynku terminowego niewspółmiernie rozwiniętego do rynku kasowego warszawska giełda jest środkowoeuropejskim liderem na rynku transakcji futures obroty w tym segmencie rynku przekraczają obroty na rynku kasowym, co może sprzyjad nieefektywności rynków, brak możliwości reakcji przez naszych rodzimych inwestorów na impulsy z rynku amerykaoskiego, ze względu na krótszy czas trwania sesji w Warszawie niż na innych porównywanych parkietach. Bibliografia: Achelis S. (1998), Analiza techniczna od A do Z, LTP, Warszawa. Frost A, Prechter R. (1995), Teoria fal Eliotta, WIG-Press, Warszawa. Kunasz M. (1998), Współzależnośd giełd światowych w kontekście wpływu procesów globalizacyjnych na przykładzie kryzysu rosyjskiego, w: Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji - materiały konferencyjne, Szczecin Kunasz M. (2001), Efekt miesiąca anomalia na rynku papierów wartościowych, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecioskiego nr 309, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecioskiego, Szczecin. Kunasz M. (2009), Kryzys subprime a zachowania inwestorów na GPW w Warszawie, w: Koniunktura gospodarcza, C.H.Beck, Katowice. Murphy J. (1999), Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa. Płuciennik J. (1996), Analiza rynków kapitałowych, Szczecin. Stopczyoski K. (2004), Funkcjonowanie i rozwój rynku kapitałowego, w: Bernat T. (red.), Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin. Tarczyoski W., Kunasz M. (2002), Rynek kapitałowy co inwestor wiedzied powinien, ZARR, Szczecin. Tepper R., Urbaniak M. (2004), Próba charakterystyki uwarunkowao efektywności giełdy w Warszawie, w: Tarczyoski W. (red.), Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.

14

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej. Zeszyt nr 257. Urszula Mrzygłód. Warszawa, 2011 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej. Zeszyt nr 257. Urszula Mrzygłód. Warszawa, 2011 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 257 Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej Urszula Mrzygłód Warszawa, 2011 r. Urszula Mrzygłód autorka jest pracownikiem Instytutu Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 91 Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej Janusz Bilski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2010

Zatrudnienie w Polsce 2010 Zatrudnienie w Polsce 2010 Integracja i globalizacja Pod redakcją Macieja Bukowskiego Warszawa 2011 Autorzy Redaktor naukowy: dr Maciej Bukowski Część I dr Maciej Bukowski Piotr Lewandowski Część II Iza

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 11 stycznia 28 r. Informacja Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 27 roku i perspektywy na rok 28 Rok 27 na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIEŃ: PODSTAWOWE INFORMACJE

SYSTEM POWIADOMIEŃ: PODSTAWOWE INFORMACJE SYSTEM POWIADOMIEŃ MONITOR RYNKU www.opiekuninwestora.pl blog.opiekuninwestora.pl POMAGAMY INWESTOROM OD 2008 ROKU. O AKTYWNYM INWESTOWANIU MÓWIMY OD 2006. Portal Opiekun Inwestora w ramach abonamentów

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Czech-Rogosz Koniunktura gospodarcza po składzie

Czech-Rogosz Koniunktura gospodarcza po składzie Wydawca: Joanna Perzyńska Redaktor merytoryczny: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustracja na okładce: Mark Evans/iStockphoto.com Recenzent: prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

Bardziej szczegółowo

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc. Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A. Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN Data sporządzenia: 23 lipca 2012r. Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy Źródło: Bloomberg Udział w indeksie WIG: Udział w WIG-PL: Udział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Inwestycyjny Xelion

Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 07 (18) 1 sierpnia 2012 Szanowni Czytelnicy, Okres wakacyjny w pełni i choć większość z nas myśli przede wszystkich o urlopowych destynacjach, rynki nie odpoczywają. Dlatego w aktualnym wydaniu Biuletynu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI Zeszyty aukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania r 1/2010 I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY A POZIOMY INDEKSÓW GIEŁDOWYCH

WZROST GOSPODARCZY A POZIOMY INDEKSÓW GIEŁDOWYCH Dr Artur Paździor Politechnika Lubelska Katedra Finansów i Rachunkowości WZROST GOSPODARCZY A POZIOMY INDEKSÓW GIEŁDOWYCH Wstęp W teorii ekonomii panuje pogląd, że zachowanie giełd papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH

IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH Raport IPO 2009 1 IPO 2009 - UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH 2 Raport IPO 2009 Anna Janus Prezes IPO.pl Szanowni Państwo Spis treści Wstęp... 3 Sytuacja na rynku

Bardziej szczegółowo