ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY"

Transkrypt

1 ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A Z PRZEGL'\DU ORAZ POLROCZNE SPRA WOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD I STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZER WCA 2014 ROKU 2013 KPMG Audyt spo!ka z ograniczonlj odpowiedzialnoscilj sp.k. jest polskif sp6tk<t komandytowif i cz!onkiem sieci KPMG sk!adaj4cej si.y z niezaleznych spo!ek cz!onkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ("KPMG International"), podmiotem prawa sv.vajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzezone

2 RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

3 KPMGAudyt Spolka z ograniczon11 odpowiedzialnosci<! sp.k. ul. Chtodna Warszawa Poland Telefon Fax E-ma1l Internet RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA ZPRZEGL~DUPOLROCZNEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJ~CEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU Dla Zgromadzenia Inwestor6w Arka BZ WBK Akcji Srodkowej Funduszu Inwestycyjnego Zamkniytego Wschodniej Europy Wprowadzenie Przeprowadzilismy przegl~d zal~czonego p6lrocmego sprawozdania finansowego Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniytego z siedzib~ w Poznaniu przy Placu Wolnosci 16 (,Fundusz"), na kt6re sklada siy: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat oraz bilans sporz~dzony na dzieil 30 czerwca 2014 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto oraz rachunek przeplyw6w pieniyznych za okres szesciu miesiycy koilcz~cy siy tego dnia oraz noty obja5niaj~ce i informacja dodatkowa (,p6lroczne sprawozdanie finansowe"). Zar~d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny za sporz~dzenie i rzeteln~ prezentacjy powyzszego p6lrocmego sprawozdania finansowego, sporz~dzonego zgodnie z zasadami rachunkowosci okreslonymi w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz wydanych najej -podstawie przepisach wykonawczych i innymi obowi~zuj~cymi przepisami prawa. Naszym zadaniem bylo przedstawienie wniosku na temat tego p6lrocznego sprawozdania finansowego w oparciu o przeprowadzony przegl~d. Zakres przeglqdu Przegl~d przeprowadzilismy stosownie do postanowieil Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 3 Og6lne zasady przeprowadzania przeglqdu sprawozdan finansowych/skr6conych sprawozdan finansowych oraz wykonywania innych uslug poswiadczajqcych wydanego przez Krajow~ Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowego Standardu Uslug Przegl~du 2410 Przeglqd sr6drocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezaletnego bieglego rewidenta jednostki. Przegl~d p6lrocmego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych w szczeg6lnosci od os6b odpowiedzialnych za finanse i ksiygowosc Funduszu oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur przegl~du. Zakres i metoda przegl~du istotnie r6zni siy od zakresu badania zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Miydzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i nie pozwala nam na uzyskanie pewnosci, ze zidentyfikowalismy wszystkie istotne zagadnienia, kt6re moglyby zostac zidentyfikowane w przypadku badania. Dlatego nie mozemy wyrazic opinii z badania o zal~czonym p6lrocznym sprawozdaniu finansowym. KPMG Audyt Sp61ka z ogramczonq odpow1edz1alnoscla sp.k, a Polish l1m1ted l1ab111ty partnership and a member f1rm of the KPMG network of Independent member f1rms aff1l1ated w1th KPMG Cooperative ("KPMG International"), a Sw1ss entity KPMG Audyt Sp6tka z ogramc}onq odpow1edz1alnosclq sp k 1est polskq sp6lkq komandytowq 1 czlonklem S1ec1 KPMG sktadajqcel Sl$ z nlezaleznych sp6tek cztonkowsklch stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ("KPMG International"), podm1otem prawa SZWajcarSk18QO Sp61ka zare1estrowana w Sqdz1e Rejonowym dla m st Warszawy wwarszaw1e, XIII/Vydz1at Gospodarczy Kra)owego Re1estru Sqdowego KRS I"IP REGON

4 Wniosek Przeprowadzony przez nas przegl~d nie wykazal niczego, co pozwalaloby s~dzic, iz zal~czone p6lroczne sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacji maj~tkowej i finansowej Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniytego na dzien 30 czerwca 2014 roku, jego wyniku z operacji oraz przeplyw6w za okres szesciu miesiycy koncz~cy siy tego dnia zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi~zuj~cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie o rachunkowosci oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych i innymi obowi~zuj~cymi przepisami prawa. W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon~ odpowiedzialnosci~ sp.k. Nr ewidencyjny 3546 ul. Chlodna Warszawa Bozena Graczyk Kluczowy biegly rewident Nr ewidencyjny 9941 Komandytariusz, Pelnomocnik tv:a( /.. ~ M;~ ~i~~;~~~ik B ieg r~)vident 1\, J" lf! ' "<~-' j"fo. ~ /' "'~"' l ~'~~ '._.. Nr ewidencyjny sierpnia 2014 r. 2

5 PISMO PREZESA

6 BZ WBK Towarzvstwo Funduszv lnwestvcvinvch S.A. pl. Wolnoscl16, Poznan telefon: ub [ Szanowni Panstwo! Oddajemy w Panstwa nilce sprawozdanie finansowe funduszu Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy FIZ (dalej:,fundusz") za pierwsze potrocze 2014 roku, wraz z towarzyszq_cym mu listem. Zach~camy do lektury samego sprawozdania finansowego, kt6re zawiera kompleksowe informacje dotyczq_ce Funduszu, m.in. jego bilans, rachunek wynik6w i sklad portfela na koniec czerwca 2014 roku. Pierwsze potrocze 2014 roku zakonczylo si~ pozytywnie dla uczestnik6w Funduszu, gdyz wartosc aktyw6w netto na certyfikat wzrosla w tym okresie o 6,33%, odrabiajq_c blisko calq_ strat~ z drugiego potrocza 2013 roku. Fundusz lokuje swoje aktywa przede wszystkim w akcje spotek w takich krajach jak: Polska, Turcja, Austria, Grecja, czy W~gry i to sytuacja na rynkach finansowych w tych krajach miala najwi~kszy wplyw na wycen~ aktyw6w. Nie bez znaczenia byla taki:e sytuacja na rynkach swiatowych, przede wszystkim w USA i strefie euro a takze w regionach, gdzie trwajq_ konflikty zbrojne (Ukraina, lrak). Wciq_z bardzo waznym czynnikiem oddzialujq_cym na rynki finansowe jest polityka pieni~t.na prowadzona przez najwi~ksze banki centralne. Amerykanska Rezerwa Federalna (FED) kontynuowala rozpocz~tq_ w ubieglym roku operacj~ ograniczania zakupu obligacji (tzw. Quantitative Easing, QE). Gospodarka amerykanska wykazuje coraz wi~cej sygnal6w ozywienia, zwlaszcza na rynku pracy, stq_d stopniowe wycofywanie wsparcia ze strony banku centralnego wydaje si~ racjonalne. Miejsce FED-u, jako gl6wnej instytucji prowadzq_cej lagodnq_ polityk~ monetarnq_, zajq_l natomiast Europejski Bank Centralny (ECB). Opr6cz obnizenia st6p procentowych do rekordowo niskich poziom6w ECB wprowadzil nowy instrument zapewniajq_cy plynnosc sektora finansowego, czyli tzw. operacje refinansujq_ce (tzw. Targeted L TRO), kt6ry zdaniem ECB rna si~ przyczynic do zwi~kszenia akcji kredytowej. Poczq_tek roku na rynkach akcji by! bardzo slaby, zwlaszcza w krajach wschodzq_cych. Byla to kontynuacja trendu z drugiej polowy ubieglego roku. Ta tendencja spadkowa odwr6cila si~ w lutym 2014 roku i od tego czasu gieldy z tzw. rynk6w wschodzq_cych zachowywaly si~ bardzo dobrze. Znalazlo to odzwierciedlenie taki:e w odwr6ceniu tendencji odplyw6w srodk6w z funduszy inwestujq_cych na tych rynkach. Od marca 2014 roku obserwujemy jut. powr6t kapitalu nate rynki. Powyzsze wydarzenia zbiegly si~ w czasie z czynnikami bardziej lokalnymi, kt6re silnie oddzialywaly na rynki finansowe w naszym regionie. Jednym z rynk6w, na kt6rym Fundusz utrzymuje stosunkowo duze zaangazowanie jest Turcja. Problemy polityczne polq_czone z odplywami kapitalu z rynk6w wschodzq_cych spowodowaly istotne spadki na gieldzie oraz oslabienie lokalnej waluty. W styczniu bank centralny Turcji zostal zmuszony do podniesienia st6p procentowych. Dodatkowq_ niepewnosc pot~gowaly zaplanowane na ~ FtLJnduSilli IAwsstM~wina IIIII&

7 koniec marca wybory samorzq_dowe. Kiedy okazalo si~. t.e sytuacja na rynkach swiatowych wraca do normy a jednoczesnie coraz bardziej prawdopodobny stawal si~ scenariusz zachowania status quo po wyborach, gielda turecka z nawiq_zkq_ odrobila straty z przelomu roku i zakoriczyla p61rocze ze stopq_ zwrotu 18,4% (w PLN). Jak si~ okazalo, by! tow tym okresie jed en z najsilniejszych rynk6w gieldowych na swiecie. Pozostale gieldy w regionie nie radzily sobie tak dobrze jak Turcja. Jednym z powod6w byla niewq_tpliwie sytuacja na Ukrainie. Aneksja Krymu przez Rosj~ i grot.by powat.niejszego konfliktu spowodowaly dut.e zawirowania na rynkach na poczq_tku marca. Drugi kwartal przyni6sl odreagowanie spadk6w, gdy w ocenie inwestor6w ryzyko otwartej wojny z Rosjq_ znacznie spadlo. Niemniej jednak na poziomie gospodarczym, pomimo braku istotnych sankcji ze strony Zachodu, mot.na zauwat.yc pewien negatywny wplyw wydarzeri na Ukrainie na inne kraje regionu. Na zachowanie si~ polskiej gieldy obok czynnik6w globalnych (polityka FED i ECB) oraz sytuacji na Ukrainie wplyw mialo wejscie w t.ycie zmian w systemie emerytalnym. Niepewnosc zwiq_zana z wysokosciq_ przyszlej skladki, kt6ra b~dzie trafiac do OFE oraz z rozpocz~ciem wyplat powoduje, ze OFE staly si~ dut.o mniej aktywne i bardziej ostrot.ne w swoich inwestycjach, co skutkowalo tym, t.e wi~kszq_ cz~sc srodk6w plynq_cych z ZUS w I p61roczu 2014 roku OFE ulokowaly za granicq. Tow polq_czeniu z odplywem kapitalu z TFI oznaczalo brak nowych srodk6w na rynku i spowodowalo slabe zachowanie si~ GPW, zwlaszcza w mniej plynnym segmencie malych i srednich sp61ek (indeks swig80 stracil ponad 10%). Dotychczasowe wyniki inwestycyjne Funduszu na tie benchmarku zostaly uj~te w ponit.szej tabeli, 5-letnia stopa zwrotu z dnia r. wynosi 46,04 % (w PLN) i byla wyrat.nie lepsza od benchmarku. W tym samym czasie benchmark Funduszu, czyli indeks MSCI Emerging Europe ex Russia +Austria (liczony w PLN), wzr6sl o 37,94%. Wyniki Funduszu byly lepsze od benchmarku r6wniet. w okresie ostatnich dw6ch lat. W pozostalych okresach wyniki Funduszu nieznacznie tylko odchylaly si~ od benchmarku. Zmiana wartosci aktyw6w netto Funduszu na Stopa zwrotu z certyfikat benchmarku Okres inwestycyjny w w odpowiednim odpowiednim okresie, okresie koriczq_cym si~ w danym dniu wpln weur wpln weur 6 miesi~cy r r. 1 rok r r. 21ata r r. 31ata r r. 41ata r r. 51at r r. 61at r r. 6,33% 5,99% 6,96% 6,71% (1,49)% 2,52% 0,84% 4,92% 11,60% 14,29% 11,15% 13,84% (2,95)% (6,98)% (0,65)% (4,82)% 7,67% 7,32% 10,93% 10,52% 46,04% 56,90% 37,94% 48,17% 11,18% (10,34)% 11,54% (10,08)% - - lij...r...: I Fundusze lnwestycyjne Ark:a r-, :..., z. ~ IW::I?ib&,., Pu;:"-an:u :E e est'<'nar.e '""'''o ~" " Y ra_t')-ne.l;o SqclC:M?r;.lJ MN1 Y" 1'\C

8 Podane wyniki Funduszu Arka BZ WBK Akcji $rodkowej i Wschodniej Europy F/Z Sq oparte na danych historycznych i nie stanowiq gwarancji uzyskania podobnych wynik6w w przyszlosci. Wyniki te nie uwzgl(i!dniajq oplat ani podatk6w zwiqzanych z uczestnictwem w Funduszu. Szczeg61owe informacje dotyczqce Funduszu znajdujq sift w aktua/nym Statucie oraz w Prospekcie Emisyjnym Funduszu opublikowanym na stronie Pub/iczna subskrypcja Certyfikat6w Funduszu miala miejsce od 31 marca do 18 kwietnia 2008 roku. Stopy zwrotu Sq wyliczone na podstawie wyceny sprawozdawczej certyfikat6w na 30 czerwca 2014 roku. Zapraszajq_c Panstwa do lektury sprawozdania finansowego, chcialbym podzi~kowac za zaufanie, jakim nas Panstwo obdarzyli i zapewnic, i:e dokladamy wszelkich staran, aby Fundusz przyni6sl Panstwu zadowalajq_ce stopy zwrotu. an, dnia 26 sierpnia 2014 r I Fundusze lnwest)io)ijne Arka

9 SPRA WOZDANIE FINANSOWE

10 BZ WoK Towarzvstwo Fonduszv lnwestvcvlnvch S.A. pl. Wolnosci 16, Poznan telefon: l faks: l OSWIADCZENIE ZARZJ\DU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe funduszu Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Funduszu lnwestycyjnego Zamkni~tego za okres od I stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku, kt6re obejmuje: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2. Zestawienie lokat wedlug stanu na dzieil 30 czerwca 2014 roku wykazujqce skladniki lokat Funduszu w wysokosci tys. zl. 3. Bilans Funduszu sporzqdzony na dzien 30 czerwca 2014 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci tys. zl. 4. Rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujqcy dodatni wynik z operacj i w wysokosci I tys. zl. 5. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujqce zwit;;kszenie wartosci aktyw6w netto Funduszu w wysokosci I tys. zl. 6. Rachunek przeplyw6w pieni~znych za okres od I stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujqcy zwit;;kszenie stanu srodk6w pieni~znych netto w wysokosci tys. zl. 7. Noty objasniajqce. 8. Informacjt;; dodatkowq. W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jacek Marcinowski P ezes Zarzqdu Grzegorz Borowski Czlonek Zarzqdu ~~~ Marlena Janota Czlonek Zarzqdu Aw'J)ls-- Aleksandra Juszczyk Dyrektor Dzialu Wycen i Sprawozdawczosci (osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg rachunkowych) Data: 26 sierpnia 2014 roku Funcius:ze lnwest}ie}ijnb Aljlla

11 ,~ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIE~TY za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku lij WI!~ I e_ JRunctusz~ lnwes~gyjne ~rl<a -- "-"~~~"'-"' ~ ~=--"""""- 7 -;;:--':.-:-~-"--~~~~-:~8' ~~~,:~;gi-=-~~~~~~=.'"'s~-~4_:-~. r-.---:'~~4i;~.,- =-~ -~""=-~--=-;,_~~-=' ~"" - ""~- ~~ -~~

12 P61roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji $rodkowej i Wschodniej Europy Fundusz lnwestycyjny Zamknif(ty SPIS TRESCI Wprowadzenie Wybrane dane finansowe Zestawienie lokat Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Rachunek przep!yw6w pienif2i:nych Noty objasniajctce lnformacja dodatkowa

13 P61roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Fundusz lnv;estycyjny ZamknfQty Wprowadzenie I. lnformacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Fundusz lnwestycyjny Zamkni~ty i Wschodniej Europy FIZ) (Arka BZ WBK Akcji Srodkowej Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sqdowym Siedziba sa,du: Sa,d Okr~gowy w Warszawie VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy Rejestr Funduszy lnwestycyjnych Data: Numer rejestru: 29 maja 2008 r. RFi 383 Utworzenie Funduszu Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Fundusz lnwestycyjny Zamkni~ty rozpocza,l dzialalnosc w dniu 29 maja 2008 roku. Fundusz zostal utworzony na czas oznaczony. Data, rozpocz~cia likwidacji Funduszu jest dzier'l 29 grudnia 2017 roku. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Funduszu 1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartosci aktyw6w Funduszu w wyniku wzrostu wartosci dokonywanych lokat. 2. Fundusz jest regionalnym funduszem akcji rynk6w zagranicznych i lokuje co najmniej 66% (szescdziesia,t szesc procent) swoich aktyw6w w akcje, udzialy i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedziba, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Albanii, Austrii, Bosni i Hercegowiny, Bulgarii, Chorwacji, Czarnog6ry, Czech, Estonii, Litwy, totwy, Macedonii, Rumunii, Serbii, Slowacji, Slowenii, Turcji, Ukrainy i W~gier. 3. Dochody osiqgni~te przez Fundusz powi~kszaja, aktywa Funduszu i nie sa, wyplacane Uczestnikom z tytulu posiadania Certyfikat6w. 4. Fundusz nie gwarantuje osiqgni~cia celu inwestycyjnego. Opis stosowanych ograniczer'l inwestycyjnych Funduszu 1. Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieni~znego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnosci wobec tego podmiotu i udzialy w tym podmiocie nie moga, stanowic la,cznie wi~cej niz 20% (dwadziescia procent) aktyw6w, za wyja,tkiem list6w zastawnych emitowanych przez jeden bank hipoteczny oraz papier6w wartosciowych emitowanych, por~czanych lub gwarantowanych przez Skarb Par'lstwa, Narodowy Bank Polski, par'lstwa naleza,ce do OECD albo mi~dzynarodowe instytucje finansowe, kt6rych czlonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z par'lstw naleza,cych do OECD. 2. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie moga, stanowic wi~cej niz 25% (dwadziescia pi~c procent) wartosci aktyw6w Funduszu. 3. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub insty1ucji kredytowej w rozumieniu Ustawy o Funduszach nie moga, stanowic wi~cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci aktyw6w Funduszu, z tym ze Fundusz b~dzie lokowac aktywa w depozyty wyla,cznie w bankach krajowych, bankach zagranicznych i instytucjach kredytowych, w rozumieniu Ustawy o Funduszach, posiadaja,cych w dniu zawarcia umowy depozytu kapitaly wlasne przekraczaja,ce ,00 EUR lub ich r6wnowartosc w innej walucie oraz posiadaja,cych w dniu zawarcia umowy depozytu rating nie nizszy niz rating Rzeczypospolitej Polskiej nadany przez co najmniej jedna, z nast~puja,cych agencji ratingowych: Standard's&Poor Corporation, Moody's Investor lub Fitch lub inna, uznana, mi~dzynarodowa, agencj~ ratingowa,. Fundusz moze lokowac aktywa r6wniei: w depozyty w oddzialach bank6w zagranicznych lub instytucji kredytowych w rozumieniu Ustawy o Funduszach, spelniaja,cych kryteria wskazane w zdaniu poprzedzaja,cym, posiadaja,cych rating A lub r6wnorz~dny nadany przez co najmniej jedna, z nast~puja,cych agencji ratingowych: Standard's&Poor Corporation, Moody's Investor lub Fitch lub inn a, uznana, agencj~ ratingowa,. 4. Waluta obca jednego par'lstwa lub euro nie moze stanowic wi~cej niz 20% (dwadziescia procent) aktyw6w Funduszu. 5. Lokaty w akcje, udzialy i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedziba, w jednym par'lstwie moga, stanowic nie wi~cej niz 50% (pi~cdziesia,t procent) aktyw6w Funduszu. 6. Fundusz moze inwestowac nie wi~cej niz 20% (dwadziescia procent) swoich aktyw6w w akcje, udzialy i instrumenty finansowe o podobnym charakterze niedopuszczone do obrotu na rynku m, pod warunkiem i:e zosta/y wyemitowane przez podmioty z siedzibq na terytorium jednego z par'lstw wskazanych w punkcie 2 Opisu celu inwestycyjnego, specjalizacji Funduszu. 7. Fundusz moze inwestowac nie wi~cej niz 34% (trzydziesci cztery procent) swoich aktyw6w w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze dopuszczone do obrotu na rynku m wyemitowane przez podmioty z siedziba, poza terytorium par'lstw wskazanych w punkcie 2 Opisu celu inwestycyjnego, specjalizacji Funduszu. 8. Fundusz moze nabywac jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp61nego inwestowania maja,ce siedzib~ za granica, kt6re - zgodnie z ich polityka, inwestycyjna, - lokuja, co najmniej 50% (pi~cdziesia,t procent) swoich aktyw6w w akcje, udzialy i instrumenty 3

14 P6/roczne sprawozd<mie finansowe Ark a BZ WBi< Akcji Srodkowej i Wschodniej Eurcpy Fundusz lnwestycyjny Zamkni!iiY finansowe o podcbnym charakterze. Fundusz moze lokowac nie wificej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci swoich aktyw6w w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuly uczestnictwa emitowane przez jeden fundusz zagraniczny lub jednq instytucj~ wsp61nego inwestowania, majqcq siedzib~ za granicq. 9. lnwestycje Funduszu w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego mogq stanowic nie wi~cej niz 34% (trzydziesci cztery procent) aktyw6w Funduszu. 10. lnwestycje Funduszu w wierzytelnosci nie mogq stanowic lqcznie wificej niz 20% (dwadziescia procent) aktyw6w Funduszu. 11. Fundusz moze zawierac umowy, kt6rych przedmiotem Sq papiery wartosciowe i prawa majqtkowe, z innym funduszem inwestycyjnym zarzctdzanym przez Towarzystwo. 12. Fundusz moze dokonywac kr6tkiej sprzedazy akcji dopuszczonych do obrotu na rynkach ch w panstwach wymienionych w punkcie 2 Opisu celu inwestycyjnego, specjalizacji Funduszu. 13. Fundusz moze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne oraz zaciqgac kredyty i pozyczki zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie. Peine i szczeg61owe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania zawarte zostaly w rozdziale 2 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inweslycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z p6zniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawq. II. Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych Finna Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych BZ WBK Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych SA Siedziba i adres Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych Poznan, plac Wolnosci 16 Dane rejestrowe Sp61ka wpisana do rejestru przedsi~biorc6w prowadzonego przez Sctd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sctdowego, KRS Ill. IV. Okres sprawozdawczy i dzieri bilansowy Prezentowane p61roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. Sprawozdanie finansowe zostalo sporzctdzone na dzien 30 czerwca 2014 roku. Dane por6wnawcze obejmujq okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w tym takze za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku. Kontynuowanie dzialalnosci przez Fundusz oraz okolicznosci wskazuj~ce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu Sprawozdanie finansowe zostalo sporzctdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz w dajqcej si~ przewidziec przyszlosci. Nie istniejq okolicznosci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu. V. Dane identyfikuj~ce bieglego rewidenta KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp61ka komandytowa ul. Chlodna Warszawa KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp61ka komandytowa jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdar'l finansowych wpisanym na list~ pod numerem VI. lnformacje o wyemitowanych certyfikatach inwestycyjnych W dniu 11 czerwca 2008 roku Zarzctd Gieldy Papier6w Wartosciowych w Warszawie SA podjql Uchwal~ Nr 459/2008 w sprawie dopuszczenia do obrotu gieldowego na Gl6wnym Rynku GPW Uednego miliona siedmiuset dwudziestu dziewi~ciu tysi~cy dwustu dw6ch) certyfikat6w inwestycyjnych serii A, wyemitowanych przez Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Fundusz lnwestycyjny Zamkni~ty, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papier6w Wartosciowych SA kodem,plaaswe00014". Pierwsze notowanie certyfikat6w inwestycyjnych serii A odbylo si~ na sesji gieldowej w dniu 27 czerwca 2008 roku. 4

15 P6/roczne sprawozdanie f!nansowe Arka BZ VIBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Fundusz /nwestycyjny Zamkni~ty Wybrane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE r r. wtys.zl wtys. euro wtys. zl w tys. euro Przychody z lokat* Koszty funduszu netto* Przychody z lokat netto* Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat* (1 245) (298) Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat* (22 703) (5 391) Wynik z operacji* (13 194) (3 133) Zobowiqzania Aktywa Aktywa netto Liczba zarejestrowanych certyfikat6w inwestycyjnych Wartosc aktyw6w netto na certyfikat inwestycyjny 103,13 24,79 96,99 23,39 Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny* 6,14 1,47 (7,63) (1,81) Dane na dzieri 30 czerwca 2014 roku wedlug sredniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2014 roku: 1 EUR = 4,1609 zl; Dane na dzieri 31 grudnia 2013 roku wedlug sredniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4,1472 zl; Liczba certyfikat6w inwestycyjnych zostala podana w sztukach, a wartosc aktyw6w netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny w zl i w euro. Dla cel6w informacyjnych dane podane w euro zostaly przeliczone wedlug sredniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2014 roku oraz dla okresu por6wnawczego z dnia 31 grudnia 2013 roku. * Poszczeg61ne pozycje z rachunku zysk6w i strat zostaly przeliczone w walucie euro wedlug kursu stanowiqcego sredniq arytmetycznct srednich kurs6w ogloszonych przez Narodowy Bank Polski obowiqzujqcych na ostatni dzieri kazdego zakoriczonego miesiqca okresu sprawozdawczego. Dla okresu od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku: 1 EUR = 4,1784 zl; Dla okresu od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4,2110 zl; 5

16 P6/roczne sprav;ozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Fundusz lnwestycyjny Zamknif?IY Zestawienie lokat 1) Tabela gf6wna r r. Wartosc Wartosc Wartosc Procentowy Wartosc Procentowy SKt.ADNIKI LOKAT wedlug wyceny wedlug wyceny wed/ug ceny udzialw wed/ug ceny udzialw na dzier'i na dzier'i nabycia aktywach nabycia aktywach bilansowy bilansowy (wtys. zl) og6/em (w tys. zl) og6/em (wtys. zl) (wtys. zl) Akcje ,69% ,67% Warranty subsl<rypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe ,18% ,02% Listy zastawne Dluzne papiery wartosciowe lnstrumenty pochodne Udzialy w sp61kach z ograniczona, odpowiedzialnoscia, Jed nostki uczestnictwa - Certyfikaty inwestycyjne Ty1uly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania maja,ce siedzib~ za granica, Wierzytelnosci Weksle Depozyty Waluty Nieruchomosci Statki morskie I nne Suma ,87% ,69% 6

17 P61roczne spravvozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Fundusz /nwestycyjny ZamknifiiY 2) Tabele uzupetniaj~ce Akcje I I Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartosc wedlug ceny nabycla (wtys. zl) Wartosc wedlug wyceny na dziefl bilansowy (wlys. zlj Procer,towy udzial w aktywach og61em AKBANKTAS. (TRAAKBNK91 N6) Borsa Istanbul Turcja ,40% AKENERJI ELEKTRIK URETIMAS. (TRAAKENR91 L9) Borsa Istanbul Turcja % AKFEN GAYRIMENKUL (TREAKFG00012) Borsa Istanbul Turcja ,48% I ALARKO HOLDING AS. Borsa Istanbul Turcia % (TRAALARK91 00) AMS AG (AT ) Six Swiss Exchange Austria % ANADOLU HAY AT EMEKLILIK AS. (TRAANHYT91 03) Borsa Istanbul Turcja % AND RITZ AG (AT ) BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKA000016) BANk ZACHODNI WBK SA (PLBZ ) BUDIMEXSA (PLBUDMX00013) Vienna Stock Exchange BUWOG AG Vienna Stock (ATOOBUWOG001) Exchange CEZAS. (CZ ) Giefda Papier6w WartoSciowych w Warszawie S.A Giefda Papier6w WartoSciowych w Warszawie S.A Gielda Papier6w WartoSciowych w Warszawfe S.A Prague Stock Exchange Austria % Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Polska ,42% % % Austria % Czechy ,34% CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARETAS. (TRACIMSA91F9) Borsa Istanbul Turcja % Gielda Papier6w CYFROWY POLSAT SA Rzeczpospolita WartoSciowych w (PLCFRPT00013) Polska Warszawie S.A % DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS. (TRADOHOL91 08) Borsa Istanbul 0,946 Turcja 0 0,00% DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS. regu!owany (TREDOT000013) Borsa Istanbul Turcja ,87% EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS. Borsa Istanbul Turcja ,73% (TREEGY000017) ERSTE GROUP BANKAG V1enna Stock (AT ) Exchange Austria ,43% FACC AG (ATOOOOOFACC2) Vienna Stock Exchange Austria % Hellenic FOLLI FOLLIE SA Exchanges- (GRS ) Athens Stock Grecia % Exchange S.A Gielda Papier6w GET IN NOBLE BANK S.A Rzeczpospol1ta WartoSc1owych w (PLGETBK00012) Polska Warszawie S A ,45% HACI OMER SABANCI HOLDING AS (TRASAHOL91 05) Borsa Istanbul ,495 Turcja ,55% IMMOFINANZ AG Vienna Stock (AT ) Exchange Austria ,23% Gielda Pap1er6w lng BANK SLI\SKI S.A Rzeczpospolita WartoSciowych w (PLBSK ) Polska Warszaw1e S.A ,28% G1efda Pap1er6w INTER CARS S.A Rzeczpospollta WartoSciowych w (PLINTCS0001 0) Polska Warszaw1e S A ,47% INTERNATIONAL PERSONAL London Stock FINANCE PLC Exchange (GBOOB1YKG049) Wielka Brytania % ' KOC HOLDING AS Borsa Istanbul I ,63 Turcja % (TRAKCHOL91 08) KOMERCNI BANKAAS Prague Stock (CZ ) Exchange Czechy ,92% KRUK SA (PLKRK ) G1efda Papier6w Rzeczpospol1ta WartoSc1owych w Polska Warszaw1e SA ,47% LPP SA (PLLPP ) G1elda Pap1er6w Rzeczpospolita WartoSc1owych w 112 Polska Warszaw1e S A ,52% 7

18 P6/roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Fundusz :nwestycyjny Zamkni~ty Akcje Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba WartoSC Wartosc Procentowy wedtug wyceny Kraj siedziby wedlug ceny udzialw na dzierl emitenta nabycia aktywach bilansowy (wtys. zl) og61em (w tys. zl) LUBELSKI W~GIEL Gielda Papier6w Rzeczpospolita,BOGDANKA" SA WartoSciowych w Polska [PLLWBGD00016) Warszawie S.A ,47% Gielda Papier6w MCI MANAGEMENT SA Rzeczpospolita WartoSciowych w (PLMC IMG00012) Polska Warszawie S.A ,01% MIDAS SA (PLNF ) Gielda Papier6w Ak tywny rynek Rzeczpospolita WartoSciowych w regulowar.y Polska Warszawie S.A ,19% MOL MAGYAR OLAJ-ES Budapest Stock GAZIPARI NYRT. Exchange (HU ) 9894 W~gry ,89% Hellenic NATIONAL BANK OF Exchanges- GREECE 19 (GRS ) Athens Stock Grecia ,43% Exchange SA OMV AG (AT ) Vienna Stock Exchange OTP BANK NYRT. Budapest Stock (HU ) Exchange Austria ,31% W~gry ,78% Gielda Papier6w PCC INTERMODAL SA Rzeczpospolita WartoSciowych w (PLPCC IM00014) Polska Warszawie S.A ,30% Hellenic PIRAEUS BANK SA Exchanges- (GRS ) Athens Stock Grecja ,81% Exchange SA Gielda Papier6w PKP CARGO SA Rzeczpospolita WartoSdowych w (PLPKPCR00011) Polska Warszawie S.A ,36% POLSKIKONCERN Giefda Papier6w Rzeczpospolita NAFTOWY ORLEN S.A, WartoSdowych w Polska (PLP KN ) Warszawie S.A ,35% POLSKIE GORNICTWO Gie!da Papier6w Rzeczpospolita NAFTOWE I GAZOWNICTWO WartoSciowych w Polska SA (PLPGNIG00014) Warszawie S.A ,76% PORR AG (AT ) Vienna Stock Exchange 9312 Austria ,16% POWSZECHNA KASA Giefda Papier6w Rzeczpospol1ta OSZCZ~DNOSCIBANK WartoSciowych w Polska POLSKI SA (PLPK ) Warszawie S.A ,74% POWSZECHNY ZAKLAD Giefda Papier6w Rzeczpospolita UBEZPIECZEN SA Wartosciowych w Polska (PLPZU ) Warszawie S.A ,41% RAIFFEISEN BANK Vienna Stock INTERNATIONAL AG Exchange j_at ) Austria ,76% RHI AG (AT ) ROBYG SA (PLROBYG00016) TAU RON POLSKA ENERGIA SA (PL TAURN00011) Vienna Stock Exchange Austria ,30% Giefda Papier6w Rzeczpospolita WartoSciowych w Polska Warszawie S.A ,45% Gielda Papier6w Rzeczpospolita WartoSciowych w Polska Warszawie S.A ,23% TEKFEN HOLDING AS (TRETKH000012) Borsa Istanbul Turcja ,87% Hellenic TITAN CEMENT CO S.A Exchanges- (GRS ) Athens Stock Exchange SA Greqa ,14% TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS Borsa Istanbul Turcja ,34% (TRATOAS091H3) TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS Borsa Istanbul ,918 Turcja ,22% (TRETRGY00018) TRAKYA CAM SANAYII AS (TRA TRKCM91 F7) Borsa Istanbul 0,409 Turqa 0 0,00% TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS Borsa Istanbul Turqa ,97% _(TRATUPRS91E8) TURK HAVA YOLLARI AS (TRATHYA091M5) Borsa Istanbul ,609 Turqa ,87% TURKIYE GARANTI BANKASI AS. (TRAGARAN91 N1) TURKIYE HALK BANKASI AS (TRETHAL00019) Borsa Istanbul Turqa ,97% Borsa Istanbul Turqa ,23% TURKIYE IS BANKASI AS - C (TRAISCTR91 N2) Borsa Istanbul Turcja ,42% TURKIYE SINAl KALKINMA BANKASI AS Borsa Istanbul ,175 Turqa ,72% (TRA TSKBW91 NO) TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T A 0 (TREVKFB00019) Borsa Istanbul Turqa % VIENNA INSURANCE GROUP Vienna Stock AG (A T ) Exchange Austr1a ,99% 8

19 P61roczne sprawozdcnie finansowe Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Fundusz lnwestycyjny ZamknifiiY Akcje Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wan esc Wartosc Procentowy wedlug wyceny Kraj siedziby wedlug ceny udzlal w na dzien emitenta nabycia aktywach bilansowy (w tys. zl) og6lem (w tys. zli_ VOESTALPINE AG Vienna Stock (AT ) Exchange Austria ,81% WIENERBERGER AG Vienna Stock (AT ) Exchange Austria ,45% Gielda Papier6w WORK SERVICE SA Ak!ywny rynek Rzeczpospolita \/1/artoSciowych w (PLWRKSR00019) Polska Warszawie S.A ,41% YAP I VE KREDI BANKASI AS. (TRAYKBNK91 N6) Borsa Istanbul Turcia ,93% nie EURO-TAJ<PL SA Ak tywny rynek Rzeczpospolita NewConnect (PLEURTX00012) nie Polska ,16% Sum a , ,69% Kwity depozytowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartosc wedlug Procentowy Wartosc wedlug Kraj siedziby wyceny na dzien udziafw ceny nabycia emitenta bilansowy aktywach (w tys. zl) (w tys. zl) og6lem SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA GDR London International Rumunia ,23% (US83367U2050) TBC BANK GDR (US87217U2087) London International Gruzia ,11% Nienotowane na rynku aktywn ym CREATIV GROUP OJSC N ienotowane na GDR (US22526U1025), rynku aktywnym Nie dotyczy Ukra ina ,84% Suma ,18% 3) Tabele dodatkowe Grupy kapitalowe, o kt6rych mowa w art. 98 ustawy Wartosc wedlug wyceny na dzieli bilansowy (w tys. zl) Procentowy udzial w aktywach og6lem Grupa kapitalowa DOG US HOLDING A.S.: ,84% Akcie DOG US OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS (TREDOT000013) ,87% Akcie TURKIYE GARANTI BANKASI AS. (TRAGARAN91 N 1) ,97% Grupa kapita/owa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: % Akcie AKBANK TAS. (TRAAKBNK91 N6) ,40% Akcie CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET AS. (TRACIMSA91F9) ,12% Akcie HAC I OMER SABANCI HOLDING AS (TRASAHOL91 05) ,55% Grupa kapitalowa lmmofinanz AG: ,84% Akcie BUWOG AG (ATOOBUWOG001) % Akqe IMMOFINANZ AG (AT ) ,23% Grupa kapitalowa KOC HOLDING A.S.: ,40% Akqe KOC HOLDING AS (TRAKCHOL91Q8) ,43% Akcie TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS (TRATUPRS91 E8) ,97% Grupa kapitalowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: % Akcie ANADOLU HAY AT EMEKLILIK AS (TRAANHYT9103) 0 0,00% Akcie TRAKYA CAM SANAYIIAS (TRATRKCM91F7) 0 0,00% Akqe TURKIYE IS BANKASI AS - C (TRAISCTR91 ~2) ,42% Akcie TURKIYE SINAl KALKINMA BANKASI AS. (TRATSKBW91 NO) ,72% 9

20 P61roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Fundusz lnwestycyjny Zamkni~ty ilans (w tysia.cach ztotych, z wyja.tkiem liczby (w szt.) i wartosci certyfikat6w inwestycyjnych (w zt)) r r. I. Aktywa Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty Naleznosci Transakcje przy zobowia,zaniu si~ drugiej strony do odkupu Sk!adniki lokat notowane na aktywnym rynku Sk!adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku II. Zobowiqzanla Ill. Aktywa netto IV. Kapltal funduszu Kapita! wp!acony Kapita! wyp!acony V. Dochody zatrzymane (7 435) (7 271) 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (10 756) (9 511) VI. Wzrost (spadek) wartosci lokat w odnleslenlu do ceny nabycia VII. Kapital funduszu i zakumulowany wynlk z operacjl Uczba zarejestrowanych certyfikat6w inwestycyjnych Liczba certyfikat6w inwestycyjnych w podziale na serie certyfikat6w: Seria A Wartosc aktyw6w netto na certyfikat inwestycyjny 103,13 96,99 Wartosc aktyw6w netto na poszczeg61ne serie certyfikat6w inwestycyjnych: SeriaA 103,13 96,99 Przewidywana liczba certyfikat6w inwestycyjnych Rozwodniona wartosc aktyw6w netto na certyfikat inwestycyjny 103,13 96,99 Bilans nalezy analizowac!a,cznie z wprowadzeniem, notami objasniaja,cymi i informacja, dodatkowa,, kt6re stanowia, integralna, cz~sc sprawozdania finansowego. 10

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA KPMGAudyt Sp6/ka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. lnflancka 4A 00-189 Wa rszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) 220,18 217,14 * 220,18 217,14 *

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) 220,18 217,14 * 220,18 217,14 * Aktywa Lokaty Bilans 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 Inwestycje w papiery wartosciowe 2 591 793 3 020 607 Srodki pieniezne Srodki na biezacych rachunkach bankowych 582 15 098 Naleznosci Zbyte jednostki

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartosciowe Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 7 007 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 232 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 2 135 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ARKABZWBK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

ARKABZWBK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ARKABZWBK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A Z PRZEGLJ\DU ORAZ POLROCZNE POLJ\CZONE SPRA WOZDANIE FINAN SO WE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Credit Agricole Funduszu

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)

Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 Inwestycje w papiery wartosciowe 63 156 59 310 Srodki pieniezne Naleznosci Srodki na biezacych rachunkach bankowych 13 12 srodki blokowane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp61ka z ograniczonci odpowiedzialnosci1t sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1) FUNDUSZ Nazwa i typ Funduszu: DWS Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu. Fundusz

Bardziej szczegółowo

Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych) ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 18 658 19 901 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 2 215 109 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 440 3 060 Naleznosci Zbyte

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Spotka z ograniczon'! odpowiedzialnosci'! sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans,

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

MSIG 9/2017 (5146) poz

MSIG 9/2017 (5146) poz MSIG 9/2017 (5146) poz. 1195 1195 Poz. 1195. UNIOBLIGACJE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-20850/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Roczne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

CREDIT AGRICOLE FUNDUSZ INWESTYCY JNY OTW ARTY

CREDIT AGRICOLE FUNDUSZ INWESTYCY JNY OTW ARTY CREDT AGRCOLE FUNDUSZ NWESTYCY JNY OTW ARTY RAPORT NEZALEZNEGO BEGLEGO REWDENT A Z PRZEGLJ\DU ORAZ POLROCZNE POLJ\CZONE SPRA WOZDANE FNANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU 2013

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

ARKA BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl.

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2015-06-30 2014-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Funduszy Inwestycyjnych Arka BZ WBK

Funduszy Inwestycyjnych Arka BZ WBK SPRAWOZDANIE FINANSOWE Funduszy Inwestycyjnych Arka BZ WBK za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO Szanowni Państwo, mamy przyjemność przekazać na ręce sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 223/2014 (4602) poz. 15423 15423 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15423. FORUM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14833/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK FUNDUSZY AKCJI ZAGRANICZNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

ARKA BZ WBK FUNDUSZY AKCJI ZAGRANICZNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK FUNDUSZY AKCJI ZAGRANICZNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12. MSIG 123/2014 (4502) poz. 8526 8526 Poz. 8526. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)

Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 Inwestycje w papiery wartosciowe 31.12.2003 31.12.2002 255 681 189 683 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 180 52 Lokaty pieniezne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 103/2014 (4482) poz. 6950 6950 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6950. AMATHUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6210/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r.

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC BETA Dywidendowy SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. Na stronie tytułowej

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 1 316 879 551 382 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 8 158 196 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 0 16 610 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

ARKA BZ WBK OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku Roczne sprawozdanie Arka BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212 Poz. 15212. FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14689/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 50 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo