O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie"

Transkrypt

1 Kzysztof PIASECKI Ademi Eonomiczn w Poznniu O sposobie poszuiwni dobe metody inwestowni n giełdzie Poblem bdwczy Podstwowym poblemem pzed im ste inwesto est oeślenie słdu i stutuy tiego potfel ego inwestyci tóy z puntu widzeni inteesów inwesto est potfelem optymlnym. W teoii i ptyce ynów pitłowych znduemy wiele metod ozwiązni tego poblemu. Nbdzie populną metodą optymlizci potfel est eguł owitz nzuąc wyznczć potfel optymlny n dodze msymlizci stopy zwotu pzy ednoczesne minimlizci winci stopy zwotu. Duże zinteesownie poblemtyą inwestowni n ynu pitłowym powodue że dostępne olece metod optymlizci potfel są coz bogtsze. Zstosownie żde z tych metod de n ogół inną popozycę tiego potfel tóy nleżłoby uznć o optymlny. To z olei odzi nstępny poblem. Inwesto musi sobie odpowiedzieć n pytnie pzy pomocy ie metody m oeślć słd swoego potfel. Oczywistym est że wybieąc włściwą metodę optymlizci potfel nleży się ieowć nczelną egułą finnsów: msymlizcą zysu pzy ednoczesne minimlizci osztów. Względną oceną osiągniętego zysu est stop zwotu. Pzy tie ocenie zysu oszt inwestyci nleży identyfiowć z yzyiem ponoszonym pzez inwesto. Klsyczną względną oceną tiego yzy est winc stopy zwotu. Ozncz to że tże wybieąc włściwą metodę optymlizci potfel nleży się ieowć egułą owitz. Spostzeżenie to wszue n nowy obsz zstosowń eguły owitz tó tut zndzie swe zstosownie pzy wyboze włściwe metody sztłtowni słdu i stutuy potfel inwestycynego. W niniesze pcy zostnie pzedstwion pewien sposób wybou dobe metody inwestowni. Istotnym elementem te pezentci będzie dysus tiego ozwinięci eguły owitz tóe będzie pzydtne pzy poszuiwniu pzydtne poceduy sztłtowni potfel inwestycynego.

2 1. Dysetny model owitz Do opisu pezentownego tut modelu zostnie między innymi zstosowny system notci zpoponowny w (Piseci 005) i ozwinięty w (Piseci 007). Rozwżmy yne pitłowy wyznczony pzez zbió : i 1 n (1) i podstwowych instumentów finnsowych chteyzuących się ednostową ceną. W ten sposób zoste odzwieciedlone złożenie o dosonłe podzielności żdego ze znduących się w obocie instumentu finnsowego. Weźmy tez pod uwgę poedynczego inwesto inwestuącego n tym ynu. Złdmy że ego oczeiwni są ednoodne. Ozncz to że z puntu widzeni ozptywnego inwesto wszystie podstwowe instumenty mą identyczny temin wyupu t T 0. W momencie czsowym t 0 żdy instument finnsowy i est schteyzowny pzez oczeiwną stopę zwotu ex nte i. Wtedy zbió instumentów finnsowych est chteyzowny pzez weto oczeiwnych stóp zwotu ex nte T i 1 n mciez owinci ex nte. Pomimy tut poblem poceduy sttystyczne wyznczni tych wtości. Rozwżmy tez zbió : 1 m () metod optymlizci potfel tywów finnsowych. Kżd z metod 1 m pzypoządowue zbioowi instumentów finnsowych potfel c 1 1 c c n n (3) spełniący dodtowo wune T 1 c 1 (4) n gdzie poszczególne symbole oznczą 1;1; ; 1 R T 1 i c T c1 c cn. Wtość zinwestownego pitłu nie m znczeni dl nszych ozwżń. pozwl to n pzyęcie złożeni (4) głoszącego ze w żdy potfel inwestycyny inwesto ngżue edn ednostę pitłu. Ti zbieg fomlny upszcz dlsze ozwżni. Stop zwotu ex nte ˆ z potfel i e winc ex nte dne są pzy pomocy zleżności

3 T ˆ c (5) T c c. (6) P ˆ chteyzue potfel w momencie t 0 zinwestowni w ten potfel. Z momentem tym niezpzeczlnie łączy się oszt ponoszony pzez inwesto. Koszt ten est identyfiowny z yzyiem obciążącym ten potfel. Ryzyo to est ocenine w momencie 0 t pzy pomocy winci ex nte. Postult zgodnego z yteium minimlizci osztów wybou metody optymlizci potfel powdzi do oeśleni n zbioze metod pepoządu zdefiniownego z pomocą zleżności. (7) Zpis czytmy z puntu widzeni oceny yzy metod est niezgosz od metody. Z dugie stony nleży pmiętć że oczeiwn stop zwotu ex nte pognozą zysów ie może osiągnąć inwesto ngżuący w potfel ˆ est edynie swó pitł. Z oczywistych powodów inwesto inteesue edn msymlizc osiągniętego zysu nie msymlizc pzewidywnego zysu. Osiągniemy zys możemy ocenić edynie w momencie wyupu t T. Wtedy zys ten est oceniny z pomocą oczeiwne stopy zwotu ex post p ˆ. Postult zgodnego z yteium msymlizci zysu wybou metody optymlizci potfel powdzi do oeśleni n zbioze metod pepoządu zdefiniownego z pomocą zleżności p p ˆ. (8) Zpis czytmy z puntu widzeni oceny osiągniętego zysu metod est niezgosz od metody. Jeśli upoządownie stóp zwotu ex nte będzie tfną pognozą upoządowni stóp zwotu ex post to wtedy pepoząde (8) wyznczony pzez stopy zwotu ex post będzie ównowżny stosownemu w lsycznym uęciu teoii owitz nlogicznemu pepoządowi wyznczonemu pzez stopy zwotu ex nte. Poblem weyfici tfności wspomnine pognozy pozostwimy finnsometii. Równoczesne uwzględnienie postultów minimlizci osztów i msymlizci zysów powdzi ns do uznni z dobą żde tie metody optymlizci potfel tó est elementem optimum Peto wyznczonego pzez poównnie

4 wieloyteilne. Kżd z wybnych w ten sposób dobych metod optymlizci potfel wyzncz ti potfel tóy w ozumieniu owitz est efetywny względem zbiou wszystich wyznczonych potfeli : 1 m. p P ˆ chteyzue potfel to ztem ocen ex post metody optymlizci w momencie t T wyupu potfel. Jest i nie może służyć podęciu decyzi inwestycyne w momencie t 0. W te sytuci edynie wielootne wyzncznie optimum Peto w óżnych momentch histoii ynu pitłowego może pozwolić n wyłonienie tich metod sztłtowni potfel tóe możemy uznć z twle dobe. Powste oczywiście ntulne pytnie czy specyfi ynu pitłowego pozwoli w ogóle n t plicę zsdy genelizci histoyczne. Ptyczne poblemy związne z tym poblemem zostną pzybliżone w poniższym studium pzypdu..studium pzypdu Wyozystne tut zostną szeegi czsowe notowń n GPWW obemuące oes od styczni ou 000 do gudni 003. Oes ten podzielono n tzy podoesy odzwieciedlące wszystie możliwe do zistnieni główne tendy n giełdzie tzn.: bess - od styczni 000 do 10 siepni 001 stgnc - od 10 siepni 001 do 5 lipc 00 hoss - od 5 lipc 00 do 30 gudni 003. Niezbędne dle podstwowe chteystyi sttystyczne tych notowń możn znleźć w (Sefin 005). Pzedmiotem nsze nlizy będzie poblem wybni dobych metod optymlizci potfel z pośód metod opisnych w (Jusze Sio 00). Inwesto ezygnue tm z nlizy fundmentlne i z bieżącego śledzeni sytuci moeonomiczne. W swoich decyzch inwesto opie się wyłącznie n szeegch czsowych notowń spółe n GPWW. Ze względu n niższe yzyo specyficzne oz więszą płynność inwesto zmiez onstuowć potfele wyłącznie z ci odnotowywnych w indesie WIG. W ten sposób zostł oeślon zwtość zbiou podstwowych instumentów finnsowych. Słd potfel będzie podległ weyfici i pzebudowie z n miesiąc. W (Sefin 005) żdemu z tych momentów modyfici potfel pzypisno oczeiwne miesięczne stopy zwotu ex nte z żde notowne w WIG ci oz ich mciez owinci ex nte.

5 iesięczne oczeiwne stopy zwotu ex nte t w były tm wyznczne t w (Jusze Sio 00) - o śednie ytmetyczne olenych miesięcznych stóp zwotu ex post obsewownych w dwunstu miesiącch popzedzących moment modyfici potfel. Opiszmy tez zbió metod optymlizci potfel postci (3). Wstępnym etpem żde z pięciu piewszych metod comiesięczny wybó z dwudziestu spółe chteyzuących się w dnym momencie nwięszymi oczeiwnymi stopmi zwotu ex nte. N żdy udził c i spółi i w wtości twozonego potfel nzucone est wtedy ogniczenie 0 c 0. (9) i Wspomnini utozy bdli nstępuące metody optymlizci słdu potfel: 1 - wybiez potfel o msymlne stopie zwotu ex nte - wybiez potfel o minimlne stopie zwotu ex nte - wybiez potfel o minimlne winci ex nte ˆ 1 ˆ - wybiez potfel o minimlne winci ex nte zwotu ex nte 5 ˆ 4 - wybiez potfel o minimlne winci ex nte stopie zwotu ex nte ˆ 5. i o złożone pzeciętne stopie 4 i o złożone pondpzeciętne 5 Oeślone powyże wtości pzeciętne stopie zwotu ex nte ˆ 4 i pondpzeciętne stopie zwotu ex nte ˆ 4 05 mx 0 5 ˆ ˆ 5 wyznczmy z zleżności (10) mx 0 5 min (11) min gdzie poszczególne symbole oznczą: mx - stop zwotu ex nte potfel wyznczonego z pomocą metody 1 min - stop zwotu ex nte potfel wyznczonego z pomocą metody. Do zbiou nleży pondto metod; 6 - wybiez potfel o stutuze identyczne ze stutuą potfel oeślącego WIG. W (Sefin 005) oeślono dl żdego z tych potfeli w żdym z momentów ego modyfici stopy zwotu ex nte i ex post oz wince ex nte. Ocenino łącznie 88 potfele Ze względu n szczupłość miesc szczegółowe wynii te obszene oceny nie zostły tut zpezentowne. N wstępie zmimy się odpowiedzią n pytnie czy

6 upoządownie wyznczone pzez stopy zwotu ex nte est tfną pognozą upoządowni (8) wyznczonego pzez stopy zwotu ex post. W tym celu wyznczono współczynnii Kendl oelci ngowe pomiędzy obom odzmi stóp zwotu. Uzysne wynii pzedstwiono w Tbeli 1. Tbel 1. Współczynnii Kendl oelci między stopmi zwotu ex nte i ex post Tend ynu etod optymlizci potfel Bess Stgnc Hoss Źódło: opcownie włsne Nstępnie w opciu o te wynii testowno ciąg hipotez zeowych: Współczynni oelci est ówny zeu pzeciwstwionych hipotezom ltentywnym: Współczynni oelci est dodtni. Z żdym zem stwiedzno b możliwości odzuceni hipotezy zeowe n zecz hipotezy ltentywne. Poząde wyznczony pzez stopy zwotu ex nte nie est godną zufni pognozą upoządowni (8). Ozncz to że pomiędzy ozwżnymi powyże p dwom chteystymi metod optymlizci potfel edynie ocen ex post ˆ est oceną infomuącą o zeczywiste pzydtności metody. W olenym ou dl żdego złożonego momentu modyfici potfel wyznczmy optimum Peto oeślone pzez pepoządu (7) i (8). W ten sposób dl żdego momentowi notowni wybiemy ex post dobe metody optymlizci potfel inwestycynego. Rezultty tych wyboów pzedstwiono w Tbeli. Łtwo możn tm dostzec b wyźnych wszń dobe metody optymlizci potfel. Ostteczny wniose est tylo eden. Wynii powdzonych bdń sttystycznych nie są powtzlne. Nie est możliw ztem tegoyczn genelizc histoyczn. Nie mmy żdnych cudownych d dl inwestoów. Alchemi finnsów nie odsłonił swego mieni filozoficznego. Z dugie stony możn edn zuwżyć pewne tendence gdyż nietóe metody optymlizci potfel są częście zliczne do gupy metod dobych. Stosuąc te metody zwięszmy sznsę osiągnięci powodzeni n ynu pitłowym. Częstości zliczeni poszczególnych oceninych metod do optimum Peto pzedstwiono w Tbeli 3.

7 Tbel. Kolene wyboy dobych metod optymlizci potfel Tend ynu Bess Stgnc Hoss etod etod etod Legend: Kolene wiesze odpowidą wyóżnionym w tcie twni poszczególnych odzów tendu olenym teminom modyfici potfel. + etod optymlizci potfel zostł zliczon do optimum Peto. Źódło: opcownie włsne Tbel 3. Częstości zliczni metod optymlizci potfel do optimum Peto Tend ynu etod Bess Stgnc Hoss Rzem Źódło: opcownie włsne Bibliogfi

8 R Jusze W. Sio (00): Czy długoteminowo możn wygć z yniem w W. Tczyńsi (ed.) Ryne pitłowy suteczne inwestownie cz. I s Wydwnictwo Nuowe Uniwesytetu Szczecińsiego Szczecin. K. Piseci (005): Od ytmetyi hndlowe do inżynieii finnsowe Wydwnictw Nuowe AE w Poznniu Poznń. K. Piseci (007): odele mtemtyi finnsowe. Instumenty podstwowe Wydwnictwo Nuowe PWN Wszw.. Sefin (005): Weyfic metodologii budowy optymlnego ppieów wtościowych Pc mgistes AE Poznń. O sposobie poszuiwni dobe metody inwestowni n giełdzie Steszczenie W poszuiwniu dobe metody inwestowni lsyczn teoi potfelow owitz nzue msymlizowć stopę zwotu ex nte pzy ównoczesne minimlizci odchyleni stnddowego ex nte. W ptyce edn inwesto nie tyle inteesue msymlizc pognozownego zysu co msymlizc zysu uzysnego. W swoich poszuiwnich est edn ogniczony ocenionym w momencie podęci decyzi inwestycyne yzyiem obczącym żdą z ltentyw inwestycynych. Kieuąc się tymi `pzesłnmi w pcy zpoponowno i pzedysutowno popozycę tiego sposobu poszuiwni dobe metody inwestowni tó poleg n msymlizci stopy zwotu ex post pzy ównoczesne minimlizci odchyleni stnddowego ex nte. Thee dimensionl imge of is Abstct

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH

PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH SSof Polsk, el. (1) 4843, (61) 414151, info@ssof.pl, www.ssof.pl PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Andrzej Sokołowski Akdemi Ekonomiczn w Krkowie, Zkłd Sysyki W oprcowniu ym przedswiono pewną

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Zbiory rozmyte. Teoria i zastosowania we wnioskowaniu aproksymacyjnym

Zbiory rozmyte. Teoria i zastosowania we wnioskowaniu aproksymacyjnym Zior rozmte Teori i zstosowni we wniosowniu prosmcjnm PODSTWOWE POJĘCI Motwcje Potrze opisni zjwis i pojęć wielozncznch i niepreczjnch użwnch swoodnie w jęzu nturlnm np. wso tempertur młod człowie średni

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej e-mail: emac@p.lodz.pl BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ W OCENIE UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

WYBRANE METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ W OCENIE UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH ZESZYTY NAUKOE UNIERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 656 STUDIA INFORMATICA NR 8 011 LUIZA FABISIAK Unwersytet Szczecńs PAEŁ ZIEMBA Zchodnopomors Unwersytet Technologczny w Szczecne YBRANE METODY ANALIZY IELOKRYTERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO B A D A I A O P E R A C Y J E I D E C Y Z J E 3 4 2004 omasz BRZĘCZEK* PROCEDURA WYBORU PORFELA AKCJI ZAPEWIAJĄCA KOROLĘ RYZYKA IESYSEMAYCZEGO Pzedsawiono poceduę wybou pofela akci zapewniaącą konolę yzyka

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie testu CAPM do nieprecyzyjnego określenia efektywności papieru wartościowego

Zastosowanie testu CAPM do nieprecyzyjnego określenia efektywności papieru wartościowego 1 Krzysztof Piasecki Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Zastosowanie testu CAPM do nieprecyzyjnego określenia ektywności papieru wartościowego Problem badawczy W klasycznym ujęciu instrument finansowy nazywamy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo