SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH..."

Transkrypt

1

2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM AUDYT WEWNĘTRZNY BEZPIECZEŃSTWO I AUDYT SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENIA PRACY BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I KIEROWANIE OBRONNOŚCIĄ BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH BUDŻETOWE STEROWANIE JEDNOSTKĄ SAMORZĄDOWĄ BUDŻETOWO-CONTROLLINGOWE STEROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM COACHING INNOWACJA W ZARZĄDZANIU, CONTROLLING I AUDYT WEWNĘTRZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI EWALUACJA W ZAPEWNIANIU JAKOŚCI PRACY INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW GENDER STUDIES PODYPLOMOWE STUDIA NAD PŁCIĄ, HANDEL ZAGRANICZNY JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE JĘZYK ANGIELSKI DLA PRAWNIKÓW LEGAL ENGLISH JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE KAIZEN HIGH SCHOOL KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ LOGISTYKA W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE LOGOPEDIA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) MIĘDZYKULTUROWE PUBLIC RELATIONS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I STRATEGIE W BIZNESIE TURYSTYCZNYM I HOTELARSKIM ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ... 42

4 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE WSPOMAGANIA ROZWOJU MAŁYCH DZIECI ORAZ WCZESNEJ INTERWENCJI POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI PRACA Z CHORYMI W OPIECE PALIATYWNEJ PRACOWNIK SOZOTECHNICZNY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROCEDURA OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (DLA NAUCZYCIELI) PSYCHOLOGIA TRANSPORTU PUBLIC AFFAIRS W SAMORZĄDZIE RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA RACHUNKOWOŚĆ DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DECYZJI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH, ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJACHPOLITYCZNYCH RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW SOCJOTERAPIA SYSTEMY KONTROLI WEWNĘTRZENEJ (ZARZĄDCZEJ) W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE SZKOLNY KOORDYNATOR DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA WYCENA NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W BIZNESIE ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY ZARZĄDZANIE IMPREZAMI I OBIEKTAMI SPORTOWYMI ZARZĄDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI FIRMAMI ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI KURSY:... 81

5 RACHUNKOWOŚĆ HISZPAŃSKI W FIRMIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH JĘZYK WŁOSKI W PRACY PRAWO KONKURENCJI RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW KREOWANIE WIZERUNKU W MEDIACH CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW KURS UPRAWNIAJĄCY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W RAMACH PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KURS PRZEDŁUŻANIA RZĘS INFORMACJE DODATKOWE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE: WARUNKI PŁATNOŚCI... 90

6 WSTĘP Szanowni Państwo, po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce informator dotyczący studiów podyplomowych oraz kursów realizowanych przez Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. CSP ciągle poszerza swoją ofertę wprowadzając nowe specjalności, które są odpowiedzią na zmieniające się zapotrzebowanie na rynku. Efektem tych dostosowań jest wzrost ilości oferowanych specjalności z 5 w roku 2003 do prawie 60 w roku Na dzień dzisiejszy mury Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych lub uzyskaniem dyplomu MBA opuściło już prawie 2000 osób. Warto zaznaczyć, że niektórzy słuchacze podejmowali studia na kilku specjalnościach. Zadowoleni uczestnicy z chęcią wracają na nasze studia podkreślając bardzo dobre ich przygotowanie zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej. Mając na względzie ogromne zainteresowanie studiami dofinansowanymi, Centrum Studiów Podyplomowych, ciągle od 2006 roku, realizuje projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te będą realizowane również w 2012 roku. Warto zaznaczyć, że w ramach realizowanych do tej pory 6 projektów przeszkoliliśmy na studiach podyplomowych bezpłatnie lub tylko za 20% ceny już ponad 1200 słuchaczy. Misją Centrum Studiów Podyplomowych jest kształcenie ustawiczne na najwyższym poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych, które ma przygotować do realizacji zadań zawodowych, umożliwić zdobycie umiejętności niezbędnych dla wysokowykwalifikowanych pracowników, a także umożliwić rozwijanie talentów i zainteresowań. Zapraszamy na studia podyplomowe! Zespół Centrum Studiów Podyplomowych

7 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY Studia adresowane są do pracowników samorządowych gmin, powiatów, województw, innych pracowników administracji publicznej oraz do osób zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze publicznym. Studia koncentrują się na praktycznych aspektach działania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju. 1. Administracja samorządowa Zagadnienia ogólne i wprowadzające Ustrój jednostek samorządu terytorialnego Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego Finanse jednostek samorządu terytorialnego Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego 2. Rozwój regionalny Strategia Rozwoju Kraju , zasady jej prowadzenia i finansowania Strategie rozwoju (wojewódzkie i lokalne), programy operacyjne (krajowe i regionalne) Dofinansowanie projektów w ramach programów operacyjnych Kwalifikowalność wydatków, protesty w postępowaniu o przyznanie dofinansowania, kontrola realizacji projektów dofinansowanych Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 160 Cena: zł za 2 semestry AUDYT ENERGETYCZNY Kierownik merytoryczny: dr Katarzyna Nowak Opiekunowie: mgr Jowita Świerczyńska mgr Katarzyna Rachel Autorski program dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termoizolacji oraz oceny energetycznej budynków opracowany przez Krakowską Akademię został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Infrastruktury, a następnie zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia te przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do sporządzania świadectw

8 charakterystyki energetycznej budynków. Osoby, które ukończą studia podyplomowe, nabędą takie uprawnienia bez konieczności składania egzaminu państwowego, po warunkiem że: posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyły studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, nie były karane za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe. 1. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości Stosunki cywilno prawne Własność i inne prawa rzeczowe Podstawy prawa i postępowania administracyjnego Gospodarka nieruchomościami Zamówienia Publiczne 2. PODSTAWY BUDOWNICTWA Materiały i wyroby budowlane. Rodzaje i cechy fizyczne Konstrukcje i przegrody budowlane Uszkodzenia budynków i metody ich badania i oceny Zużycie techniczne budynków. Miary i sposoby oceny Zasady obliczania powierzchni i kubatury budynków Normalizacja w budownictwie Prawo budowlane oraz zakres i forma projektu budowlanego 3. PRAWO BUDOWLANE I PRZEPISY ZWIAZANE Z CHARAKTERYSTYKĄ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW Prawo budowlane oraz zakres i forma projektu budowlanego Przepisy dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Przepisy dotyczące warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej Przepisy dotyczące audytu energetycznego 4. OCENA STANU OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKU Określenie danych do obliczeń wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych Obliczanie współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946 Ocena szczelności przegród Określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła Badania termowizyjne i badania szczelności przegród budowlanych oraz interpretacja otrzymanych wyników 5. OCENA SYSTEMU OGRZEWANIA I ZAOPATRZENIA W CIEPŁĄ WODĘ

9 Ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego Ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową Ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza techniczno ekonomicznych możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii (w tym pompy cieplne, kolektory słoneczne). Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię. Skojarzona produkcja energii i ciepła 6. OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i akustycznej systemów wentylacji i wentylacja grawitacyjna, hybrydowa, aeracja, wentylacja mechaniczna klimatyzacji Wentylacja grawitacyjna, hybrydowa, aeracja, wentylacja mechaniczna Klimatyzacja. Systemy powietrzne i systemy z czynnikiem chłodzącym Zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji i przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia tego zużycia (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe) Dostosowanie powietrza do potrzeb. Efektywność rozdziału powietrza Automatyczna regulacja 7. OCENA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ W BUDYNKU Systemy oświetlenia dziennego Sterowanie systemem oświetleniowym Przedsięwzięcia zmierzające zmniejszające zużycie energii na oświetlenie 8. PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM KLASY ENERGETYCZNEJ Wstęp do projektowania budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej Zasady projektowania budynków energooszczędnych Potencjał wykorzystania energii odnawialnej w budownictwie w Polsce Systemy fototermicznej konwersji energii promieniowania słonecznego Systemy fotoelektrycznej konwersji energii promieniowania słonecznego Systemy energii wiatrowej Projektowanie systemów zintegrowanych Energia biomasy i bioenergia Pasywne pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego Izolacje transparentne Magazynowanie energii promieniowania słonecznego Ściany kolektorowo akumulacyjne i przeszklone strefy buforowe Przykłady realizacji budynków pasywnych i tzw. "zero-energetycznych" Ocena możliwości i opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach (kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa) Wpływ doboru źródeł energii na cele ogrzewania i przygotowania c.w.u. na klasę energetyczną budynku Projekt: Dobór rozwiązań konstrukcyjno materiałowych i instalacji budynku w celu uzyskania założonej klasy energetycznej na przykładzie wybranego budynku wielorodzinnego 9. METODYKA OBLICZEŃ Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania według PN Zapotrzebowanie energii na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej Koszty energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb oświetlenia Komputerowe wspomagania obliczeń 10. METODYKA OPRACOWANIA ŚWIADECTW ORAZ ICH PRAKTYCZNE OPRACOWANIE Świadectwo dla budynków mieszkalnych Świadectwo dla lokali mieszkalnych Świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych produkcyjnych i gospodarczych

10 Wykonanie szkoleniowych świadectw. Programy komputerowe 11. SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMINY Liczba godzin ogółem: 300 Cena: zł za 2 semestry AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM Kierownik merytoryczny: doc. dr Stanisława Klima Cel studiów: Audyt środowiskowy jest jedną z form weryfikacji zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach powiązanych z ochroną środowiska. Celem studiów jest przekazanie użytecznej wiedzy w zakresie złożoności procesu, wynikającej z konieczności uwzględniania wielu zmiennych m.in. rodzaju działalności, procesów, technologii, dokumentacji itp. Wiedza ta staje się niezbędna w procesie obniżania kosztów działalności, likwidacji zagrożeń związanych z odpowiedzialnością środowiskową oraz usprawnienia przepływu informacji Sylwetka absolwenta: Absolwenci studiów będą należeć do grona wysokokwalifikowanych specjalistów w zakresie szeroko rozumianego audytu środowiskowego (doradztwo, kontrola, zarządzanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego). Będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu instrumentów i technik zarządzania środowiskiem na poziomie przedsiębiorstwa i administracji publicznej. Pozwoli ona samodzielnie zaprojektować i wdrażać rozwiązania w ramach systemowego podejścia do zarządzania środowiskiem. Słuchacze studium będą mogli uzyskać formalne kwalifikacje menedżerskie i audytorskie, potwierdzające wysoki poziom ich merytorycznego przygotowania w zakresie problematyki związanej z zarządzaniem środowiskowym. 1. Podstawy ekologii i ochrony środowiska 2. Prawno-administracyjne instrumenty zarządzania środowiskiem na tle przepisów unijnych oraz obowiązujących traktatów europejskich i światowych 3. Zagrożenia środowiska naturalnego 4. Model zrównoważonego rozwoju 5. Wpływ zagrożeń środowiskowych na zdrowie człowieka 6. Ochrona powietrza, wody, gleby, ochrona przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem 7. Technologie utylizacji zanieczyszczeń, technologie mało- i bezodpadowe 8. Gospodarowanie, składowanie i utylizacja odpadów, substancje niebezpieczne 9. Zanieczyszczenia środowiska pracy 10. Systemy zarządzania środowiskowego 11. Ekomarketing 12. Zasoby paliwowe i czyste technologie energetyczne 13. Podstawy prowadzenia audytu wewnętrznego (Standardy Audytu, Karta audytu, Kodeks etyki audytora) - Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu wewnętrznego.

11 - Karta audytu. - Kodeks etyki audytora wewnętrznego. 14. Metodologia przeprowadzania audytów środowiskowych (planowanie, program zadania, analiza ryzyka, przeprowadzanie zadania, sprawozdawczość, monitoring, techniki audytu) Planowanie w audycie wewnętrznym - Formalne regulacje dotyczące planowania w audycie wewnętrznym - Analiza potrzeb audytu, budżet czasowy, analiza możliwości w dziedzinach wymagających wiedzy specjalistycznej jako niezbędny element w tworzeniu planu audytu wewnętrznego. - Analiza ryzyka w planowaniu (techniki identyfikowania ryzyk, pomiar ryzyka, wykonanie analizy ryzyka) - Planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym plan strategiczny - Roczny plan audytu i jego elementy - Studium przypadku Program zadania audytowego - Program zadania audytowego jako szczegółowy plan pracy audytora podczas realizacji zadania audytowego - Wstępny przegląd audytowanej jednostki - Techniki stosowane na etapie wstępnym - Elementy programu zadania audytowego - Studium przypadku Analiza ryzyka -Ocena skuteczności procesów zarządzania ryzykiem w organizacji - Analizy ryzyka w planie rocznym i w zadaniu audytowym, - identyfikacja obszarów ryzyka środowiskowego, - kategorie ryzyka, - oszacowanie skali ryzyka środowiskowego, - ustalenie hierarchii pod względem ważności, - metody oceny ryzyka: matematyczna, delficka, mieszana, macierz ryzyka, reakcja (apetyt) na ryzyko, - aktywne podejście do ryzyka (akceptacja, likwidacja, przeniesienie (podział), ograniczenie, poprzez system kontroli wewnętrznej). - Studium przypadku Przeprowadzanie zadań audytowych - Procedury audytu stosowane przy ralizacji zadania audytowego - Fazy zadania audytowego : Faza wstępna, główna, końcowa - Obszary i obiektu audytu w ramach zadania audytowego - Rodzaje dokumentów i technik wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania zadania audytowego - Dokumenty robocze i ich cechy - Kryteria klasyfikacji dokumentów wykorzystywanych w audycie - Akta audytu 14.5.Sprawozdawczość - Narada zamykająca - Sprawozdanie wstępne i końcowe z wykonania zadania audytowego - Roczne sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego - Studium przypadku 14.6.Monitoring Czynności sprawdzające -monitorowanie wdrożenia rekomendacji 14.7.Techniki audytu - Podstawowe techniki badań audytowych - Testy: przeglądowe, zgodności, wiarygodności. - Techniki wykorzystywane we wstępnym etapie audytu - Techniki audytu właściwego i sposób wyboru zakresu badania - Techniki stosowane na etapie końcowym zadania audytowego

12 - Przykłady, ćwiczenia 15. Praktyczna realizacja zadań audytowych - Audyt efektywnościowy działalności środowiskowej organizacji - Audyt systemu i kontroli zarządzania środowiskowego - Audyt wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska 16. Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 190 Cena: zł za 2 semestry Autor programu studiów: doc. dr Stanisława Klima Kierownik: doc. dr Zbigniew Paszek Opiekun: mgr Jowita Świerczyńska AUDYT WEWNĘTRZNY Celem studiów jest przygotowanie osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach. W trakcie trwania studiów Słuchacze zapoznają się z wiedzą i standardami z zakresu organizowania i prowadzenia audytu wewnętrznego dla potrzeb zarówno jednostek administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw. Studia mają przygotować słuchaczy do prowadzenia audytu oraz monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli. Studia prowadzone są przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej sp. z o. o., a ich absolwenci mogą uzyskać tytuł audytora wewnętrznego PIKW II stopnia oraz zostać wpisani na krajową listę profesjonalnych audytorów wewnętrznych PIKW. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 286 pkt 5, ppkt d) audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Studia podyplomowe prowadzone przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego spełniają kryteria ustawy w tym zakresie. Organizacja systemu audytu wewnętrznego Organizacja i zarządzanie komórką audytu wewnętrznego w organizacji Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytora wewnętrznego Kodeks etyki audytora wewnętrznego Kontrola zarządcza Rola audytu wewnętrznego w zwalczaniu oszustw i nadużyć gospodarczych

13 Analiza ryzyka Umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym Administracja publiczna Finanse publiczne Zarządzanie finansowe w gospodarce Monitoring Sprawozdawczość Techniki audytu. Przeprowadzanie zadań audytowych Rachunkowość Audyt informatyczny Metody statystyczne w audycie wewnętrznym Statystyczne metody monitorowania procesów Praktyczna realizacja zadań audytowych Techniki pobierania próbek losowych Planowanie w audycie wewnętrznym Program zadania audytowego Ekonomia Podstawy prawa w obrocie gospodarczym Zarządzanie ryzykiem Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 237 Cena: zł za 2 semestry Autorzy programu studiów: Edmund J. Saunders, CFE, FCIB, CICA, C. dyp. A.F. (ACCA) prezes, IIC Polska doc. dr Zbigniew Paszek BEZPIECZEŃSTWO I AUDYT SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH Kierownik merytoryczny: doc. dr Maciej Pękala Opiekunowie: mgr inż. Renata Uryga mgr inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych (kierunki ekonomiczne) specjalizujących się w szeroko pojętej tematyce audytu i kontroli wewnętrznej, pragnących poszerzyć wiedzę i umiejętności o dziedzinę audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do:

14 samodzielnego opracowywania procedur w zakresie bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych (SI); samodzielnego opracowywania procedur ochrony informacji; identyfikowania oraz szacowania ryzyka, towarzyszącego wykorzystaniu Techniki Informacyjnej (TI); przeprowadzania kontroli, dotyczącej procesów biznesowych, wspomaganych przez TI; samodzielnego przeprowadzania kontroli, związanych z organizacją funkcji Działu TI w przedsiębiorstwie; przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa SI; wykorzystania narzędzi informatycznych dla przeprowadzania analizy Systemów Informatycznych oraz do wykrywania oszustw i nadużyć; opracowywania procedur dotyczących audytu SI. 1. Proces audytu Audyt i kontrola wewnętrzna Podstawowe pojęcia audytu systemów informacyjnych Standardy i wytyczne audytu systemów informacyjnych Znajomość wewnętrznych pojęć kontrolnych Planowanie procesu audytu Zarządzanie audytem Proces dowodowy w audycie Raportowanie i działania pokontrolne 2. Zarządzanie, planowanie i organizacja systemów informacyjnych Zarządzanie TI/SI Strategiczne planowanie TI/SI Zagadnienia zarządzania TI/SI Modele i narzędzia wsparcia TI/SI Techniki informacyjne 3. Infrastruktura techniczna i praktyki operacyjne Infrastruktura techniczna Zarządzanie centrami usług 4. Ochrona zasobów informacyjnych Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe (environmental) Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów informacyjnych Bezpieczeństwo logiczne TI Praktyczne aspekty bezpieczeństwa TI 5. Zarządzanie ciągłością działania (BCP) Ochrona zasobów i architektury TI: DRP (Disaster Recovery Planning) Ubezpieczenia 6. Tworzenie aplikacji biznesowych: pozyskiwanie, implementacja i utrzymanie Planowanie systemów informacyjnych Zarządzanie i wykorzystanie informacji Pozyskiwanie, rozwijanie i utrzymanie systemów informacyjnych Wpływ TI na procesy biznesowe Audyt procesów biznesowych, wspomaganych TI 7. Zarządzanie ryzykiem i ewaluacja procesów biznesowych

15 Audyt i rozwijanie celów oraz mechanizmów kontrolnych aplikacji Oszustwa komputerowe 8. Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 260 Cena: zł za 2 semestry Autorzy programu studiów: dr Mariusz Grabowski doc. dr Zbigniew Paszek inż. Robert Pająk na podstawie ISACA Model Curriculum for IS Audit and Control, Information Systems and Control Association, Rolling Meadows, IL, 2004, ISBN BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENIA PRACY (z elementami dydaktyki bezpieczeństwa) Kierownik merytoryczny: doc. dr Janusz Ziarko Opiekun: mgr Katarzyna Rachel Studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone są dla osób, które chcą podnieść kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz dla osób, które pragną zdobyć niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych instytucjach i przedsiębiorstwach, a także nabyć umiejętności prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych i psychodydaktycznych niezbędnych do zdobycia świadectwa dającego uprawnienia do wykonywania w zakładzie pracy czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kompetencji do prowadzenia szkoleń z pracownikami w tym zakresie. Słuchacze będą mieli również możliwość uzyskania m.in. Certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP oraz Certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania BHP. System prawnej ochrony pracy w Polsce System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy BHP - identyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych czynników w środowisku pracy BHP w budynkach, pomieszczeniach i na stanowiskach pracy BHP - zagrożenia w systemach logistycznych - zasady

16 Wypadki przy pracy. Elementy prowadzenia akcji ratowniczych Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska naturalnego Psychospołeczne i pedagogiczne elementy BHP Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 200 Cena: zł za 2 semestry Autor programu studiów: doc. dr Janusz Ziarko BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Kierownik merytoryczny: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński Studia przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, pragnących podnieść kwalifikacje w dziedzinie niezwykle złożonej problematyki współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Tematyka studiów przewiduje zagadnienia natury ogólnej, dotyczące współczesnych zagrożeń i zorganizowanych działań w dziedzinie zachowania i profilaktyki bezpieczeństwa. Część szczegółowa programu obejmuje problematykę działań służb specjalnych i organizacji wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach, obejmujących wszelkie aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, z uwzględnieniem zaangażowania Polski. WYBRANE PRZEDMIOTY: Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne dla bezpieczeństwa państwa Podstawy prawne systemu bezpieczeństwa i obronności państwa NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa Bezpieczeństwo regionalne Polska i jej wschodni sąsiedzi Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 286 Cena: zł za 3 semestry Autor programu studiów: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński

17 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I KIEROWANIE OBRONNOŚCIĄ Kierownik merytoryczny: gen. broni doc. dr Mieczysław Bieniek Studia kierowane są dla osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, które powinny znać ogólną koncepcję postępowania w sytuacji zagrożenia, aby osiągnąć zamierzone cele bezpieczeństwa. Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie najnowszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego oraz problematyki z obszaru strategii a także kierowania obronnością państwa. Dodatkowo, usystematyzowanie problematyki z zakresu: kategorii bezpieczeństwa narodowego, relacji między polityką a strategią bezpieczeństwa państwa, modelu sektorowej strategii bezpieczeństwa narodowego, normatywnego projektowania strategii bezpieczeństwa narodowego. Uzyskanie tak ugruntowanej wiedzy i umiejętności z obszaru interdysplinarnego zapewni absolwentom nabycie kwalifikacji w zakresie kierowania bezpieczeństwem i obronnością państwa oraz jej elementami na poszczególnych szczeblach administracji państwowej. Od uczestników studiów wymagana będzie znajomość podstawowej wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie narodowym, albowiem segmentaryzacja tej wiedzy dokonana zostanie w ramach studiów podyplomowych. Cel studiów: wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa narodowego i działań w kontekście przeciwdziałania wszelkim skutkom potencjalnych zagrożeń; kształtowanie wśród słuchaczy umiejętności podejmowania decyzji kluczowych dla osiągnięcia określonych celów bezpieczeństwa narodowego państwa w poszczególnych sferach bezpieczeństwa oraz na poszczególnych szczeblach administracji państwowej; przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w dwóch zasadniczych obszarach: pierwszym normatywnym, dotyczącym znajomości problematyki prawa narodowego i międzynarodowego określającego możliwe i pożądane kierunki działania w zakresie bezpieczeństwa narodowego; drugim doborze sposobów i instrumentów osiągania celów bezpieczeństwa narodowego, akceptowanych przez społeczność międzynarodową. Problematyka bezpieczeństwa państwa Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Ewolucyjny charakter NATO w aspekcie europejskiego ładu i bezpieczeństwa Struktura bezpieczeństwa narodowego RP Środki i instrumenty kształtowania polityki bezpieczeństwa narodowego Normatywy strategii bezpieczeństwa państwa Podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Negocjacje i przywództwo Strategia ochrony ludności i bezpieczeństwa narodowego RP

18 Bezpieczeństwo i porządek publiczny Pozarządowe formy organizacji bezpieczeństwa narodowego Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 360 Cena: zł za 3 semestry Autor programu studiów: prof. dr hab. Sławomir Mazur BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH Adresaci studiów: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności: kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa, pracownicy działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds. rozliczania środków unijnych. Forma prowadzenia zajęć: wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy Cele studiów: Zakres studiów z zakresu zapobiegania i wykrywania oszustw i nadużyć gospodarczych oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie. Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych. Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań. Korzyści: Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych. Prowadzący: Certyfikowani audytorzy wewnętrzni praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw, specjaliści od zarządzania ryzykiem, informatycy oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

19 1. Prawno-karne aspekty oszustw gospodarczych. Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych 2. Finanse przedsiębiorstwa 3. Zarządzanie ryzykiem oszustw 4. Rachunkowość finansowa i zarządcza 5. Corporate governance / Etyka biznesowa 6. Metodyka przeprowadzania kontroli. 7. Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami 8. Oszustwa księgowe 9. Zamówienia publiczne 10. Studium przypadków zajęcia warsztatowe 11. Mechanizmy kontroli systemów informatycznych 12. Wykorzystanie narzędzi informatycznych 13. Psychologia oszustwa 14. Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 200 Cena: zł za 2 semestry Studia prowadzone są przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej sp. z o. o. BUDŻETOWE STEROWANIE JEDNOSTKĄ SAMORZĄDOWĄ Kierownik merytoryczny: prof. dr hab. Wiktor Krawczyk Niezbędną koniecznością jest głęboka reforma finansów publicznych. W jej wyniku powinno nastąpić: znaczne poszerzenie uprawnień jednostek samorządowych, by stały się one rzeczywistym gospodarzem na swoim terenie; istotny wzrost samodzielności decyzyjnych jednostek samorządowych. Obecnie jednostki te nie są przygotowane do podejmowania działań w nowo ukształtowanych warunkach, które będą wymuszać: zdecydowanie większą ich sprawność organizacyjną; znaczny wzrost odpowiedzialności za skutki wynikające z podjętych przez nie decyzji. Kadra zarządcza jednostek samorządowych nie jest obecnie w pełni przygotowana do podejmowania tego typu wyzwań. Należy zatem przygotować kadrę do umiejętnego, a także racjonalnego kształtowania i doskonalenia sposobu funkcjonowania jednostek samorządowych, żeby w konsekwencji nastąpiła zdecydowana poprawa obsługi administracyjnej oraz zmniejszenie biurokracji. Obniży to również koszty działania tych jednostek. Studia podyplomowe poprzez prezentację i nauczanie posługiwania się nowoczesnymi metodami sterowania procesami decyzyjnymi oraz budżetowanie kosztów działalności przygotują słuchaczy do ich racjonalnej pracy w nowo ukształtowanych jednostkach samorządowych. Studia podyplomowe z zakresu budżetowo-controllingowego sterowania jednostką samorządową przeznaczone są dla wyższej i średniej kadry zarządczej jednostek samorządowych oraz wszystkich pracowników zainteresowanych poprawą funkcjonowania jednostki, w której pracują.

20 Misja i planowanie strategiczne Controlling finansowy Gospodarka mieniem Gospodarka środkami Unii Europejskiej Usprawnienie procesów i procedur Planowanie roczne i budowa budżetów cząstkowych Optymalizacja decyzji w wybranych obszarów działalności Zarządczy rachunek kosztów Controlling prospektywny w procesie sporządzania budżetów Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Liczba godzin ogółem: 180 Cena: 3000 zł za 2 semestry Autor programu studiów: prof. dr hab. Wiktor Krawczyk BUDŻETOWO-CONTROLLINGOWE STEROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Kierownik merytoryczny: prof. dr hab. Wiktor Krawczyk Obecnie przedsiębiorstwa funkcjonują w coraz bardziej zmieniającym się otoczeniu. Proces ten będzie się pogłębiał, pozostawiając firmom coraz krótsze przedziały czasu na podejmowanie decyzji. W związku z powyższym należy odpowiednio przygotować zarówno kierownicze kadry, jak i obsadę niższych szczebli zarządzania by mogły one sprostać zadaniom w tak turbulentnym środowisku, w szczególności przy podejmowaniu racjonalnych lub optymalnych decyzji. Powinno się zatem przekazać wymienionej kadrze odpowiednie zasoby wiedzy umożliwiającej kierowanie firmą w nowych (zmieniających się) uwarunkowaniach. Należy również mieć na uwadze, że te krótkotrwałe, ale gwałtowne zmiany w działalności firm nie powinny im uniemożliwiać realizacji celów strategicznych. Studia podyplomowe mają pokazać kadrze kierowniczej, jak we fluktuacyjnych uwarunkowaniach można i należy racjonalnie sterować przedsiębiorstwem. Studia adresowane są przede wszystkim do wyższej i średniej kadry zarządzającej firmą oraz wszystkich pracowników zainteresowanych poprawą jej funkcjonowania. Uczestnikami studiów mogą również być osoby chcące podnieść kwalifikacje zawodowe. Ekonomika przedsiębiorstwa

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW KONTAKT: SIEDZIBA GŁÓWNA: VADEMECUM DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY UL. KOCHANOWSKIEGO 5 56-400 OLEŚNICA tel/fax

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo