WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I"

Transkrypt

1

2 Strona 2 z 31 EDYCJA I 2

3 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i innych działań wynikających z zakresu i toku pełnienia słuŝby. Zgodnie z zapisem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ochrona zdrowia i Ŝycia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Dbałość o bezpieczeństwo, a tym samym zapobieganie wypadkom w miejscu pracy, są niezwykle istotną kwestią polityki organizacyjno kadrowej jednostek organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej województwa wielkopolskiego, co znalazło swe odzwierciedlenie w zapisach Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpoŝarowej dla województwa wielkopolskiego na lata W oparciu o przedmiotowy dokument, na bazie analiz kwartalnych i rocznych stanu BHP, powstał WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM W PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ. Edycja I niniejszego Programu ma charakter pilotaŝowy i ukierunkowana jest przede wszystkim na właściwą organizację polityki bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do występujących zagroŝeń. Mamy nadzieję, Ŝe wnioski i sugestie wypływające z realizacji poszczególnych działań w ramach Programu umoŝliwią nam jego ciągłe udoskonalanie, co perspektywie czasu odniesie pozytywnie skutki oddziaływania na podległą kadrę jednostek organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej woj. wielkopolskiego. 3

4 Strona 4 z 31 CZYM JEST WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM W PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ? Wielkopolski Program Zapobiegania Wypadkom w Państwowej StraŜy PoŜarnej jest odpowiedzią na wzrastającą w ostatnich latach ilość zagroŝeń, z którymi spotykają się ratownicy w codziennej pracy i słuŝbie. Zawiera w sobie kluczowe elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną słuŝby i pracy w Państwowej StraŜy PoŜarnej, słuŝące określeniu i wdroŝeniu właściwej polityki bezpieczeństwa oraz dokonywaniu bieŝącej oceny skutków jej oddziaływania. Program ma na celu m.in.: zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związanych z nimi strat, zmniejszenie absencji chorobowej pracowników, zwiększenie wydajności i poprawę jakości pracy, zminimalizowanie ilości zastępstw na czas nieobecności poszkodowanego, ograniczenie liczby wypłacanych zasiłków chorobowych i odszkodowawczych, redukcję kosztów związanych z wcześniejszym odejściem na emeryturę z powodów zdrowotnych, ograniczenie kosztów powstałych w związku z rekrutacją nowych pracowników lub osób przekwalifikowywanych, zmniejszenie wydatków związanych z uszkodzeniem sprzętu stanowiącego wyposaŝenie jednostek PSP, optymalizację warunków pracy, zapobieganie zachowaniom aspołecznym, niezgodnym z pragmatyką słuŝby i pracy, mającym negatywny wpływ na morale pozostałej części załogi, ograniczenie ilości czasu przeznaczonego na prowadzenie dochodzeń powypadkowych. 4

5 Strona 5 z 31 I. Podstawowe definicje i zagadnienia związane z wypadkami przy pracy. 1. Definicja wypadku przy pracy. Za wypadek przy pracy uwaŝa się: - nagłe zdarzenie, - wywołane przyczyną zewnętrzną, - powodujące uraz lub śmierć, - które nastąpiło w związku z pracą. Wszystkie wymienione wyŝej elementy muszą zaistnieć jednocześnie, aby zdarzenie, któremu uległ funkcjonariusz, (pracownik) mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Brak jednego z tych czynników uniemoŝliwia uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy. 2. Definicja wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy. Za wypadek traktowany na równi z wypadkami przy pracy, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: w czasie podróŝy słuŝbowej w okolicznościach innych niŝ dla wypadku przy pracy, chyba Ŝe wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. 3. Rodzaje wypadków przy pracy. RozróŜnia się następujące rodzaje wypadków przy pracy: wypadek cięŝki - wypadek, w wyniku którego nastąpiło cięŝkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a takŝe choroba nieuleczalna lub zagraŝająca Ŝyciu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała, wypadek śmiertelny wypadek w wyniku którego nastąpiła śmierć, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku, wypadek zbiorowy - wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 5

6 Strona 6 z Obowiązki kierownika jednostki org. PSP w razie zaistnienia wypadku przy pracy. Kierownik jednostki, w razie zaistnienia wypadku przy pracy jest obowiązany: zabezpieczyć miejsce wypadku przed ewentualnymi dalszymi następstwami zdarzenia, podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagroŝenie, udzielić niezwłocznie pomocy poszkodowanym lub osobom którym zagraŝa niebezpieczeństwo, powołać komisję powypadkową, niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, cięŝkim i zbiorowym wypadku przy pracy lub o kaŝdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeŝeli moŝe być uznany za wypadek przy pracy, w przypadku wypadku funkcjonariusza PSP zawiadomić (w formie pisemnego meldunku) kierownika jednostki nadrzędnej, udostępnić informacje i materiały niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz udzielić wszechstronnej pomocy komisji powypadkowej, ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku, zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. sporządzić właściwą dokumentacje wypadku. 5. Obowiązki pracownika w razie zaistnienia wypadku przy pracy. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeŝeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie o wypadku swojego przełoŝonego. 6. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. W celu zbadania okoliczności i przyczyn wypadku, kierownik jednostki powołuje zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi: zastępca kierownika jednostki, pracownik słuŝby bhp (lub osoba realizująca zadania tej słuŝby) oraz przedstawiciel pracowników (merytorycznie właściwy do oceny okoliczności i przyczyn wypadków). JeŜeli wypadkowi uległ kierownik jednostki organizacyjnej PSP, komisję powypadkową powołuje jego bezpośredni przełoŝony. Zagadnienia dotyczące postępowania w razie wypadków którym ulegli funkcjonariusze Państwowej StraŜy PoŜarnej regulują właściwe przepisy resortowe. W zakresie dotyczącym prowadzenia postępowań powypadkowych pracowników cywilnych, obowiązują przepisy ogólne. 6

7 Strona 7 z 31 II. Analiza stanu wypadkowości oraz czynników występujących zagroŝeń 1. Wypadki w latach W latach w jednostkach organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej województwa wielkopolskiego łącznie miały miejsce 462 wypadki przy pracy. Ilość wypadków w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia poniŝszy wykres: Liczba wypadków w latach Okoliczności zaistniałych wypadków Według danych statystycznych, w latach wypadki najczęściej zdarzały się podczas ćwiczeń i szkoleń (150 wypadków), prowadzonych działań ratowniczo gaśniczych (106 wypadków) oraz zajęć sportowych (79 wypadki) Okoliczności wypadków Szkolenia i ćwiczenia Akcje ratowniczo-gaśnicze Zajęcia sportowe

8 Strona 8 z Wydarzenia powodujące wypadki Wydarzeniami powodującymi największą liczbę wypadków były: potknięcia i utrata równowagi 170 zdarzeń (36,8% wszystkich wypadków), fizyczne obciąŝenie dynamiczne 138 przypadków (29,8% wszystkich wypadków), zetknięcie się lub uderzenie o nieruchome czynniki materialne 60 zdarzeń (13% wszystkich wypadków) Wydarzenia powodujące wypadki Potknięcia, poślizgnięcia, utrata równowagi, upadek Fizyczne obciąŝenia dynamiczne Zetknięcie się lub uderzenie o nieruchome czynniki materialne 4. Przyczyny wypadków Na przestrzeni lat przyczyną największej ilości wypadków było nieprawidłowe zachowanie się, nieuwaga własna lub osób trzecich 261 zdarzeń (56,4% liczby wszystkich wypadków), trudne, śliskie przejścia, przestrzenie i podłoŝe były przyczyną 107 zdarzeń (23,1% wypadków). Przyczyną 52 zdarzeń były nagłe przypadki medyczne (11,2% wypadków) Nieprawidłowe zachowanie się, nieuwaga własna i osób trzecich Przyczyny wypadków Trudnie, nierówne, śliskie przejścia, przestrzenie, podłoŝe Nagłe przypadki medyczne i inne przyczyny 8

9 Strona 9 z Następstwa wypadków Następstwem wypadków najczęściej były złamania, pęknięcia kości i zwichnięcia 249 zdarzeń (co stanowi 53,8% ogólnej liczby wypadków). Na drugim miejscu pod względem następstw wypadków są stłuczenia 97 (21% wypadków) i rany - 60 (13% wypadków). Następstwa wypadków Złamania, pęknięcia, zwichnięcia Stłuczenia Rany 6. Kwota wypłaconych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób W latach jednostki organizacyjne PSP woj. wielkopolskiego z tytułu wypadków przy pracy wypłaciły odszkodowania na łączną kwotę ,00 zł zł zł zł zł zł 0 zł Łączna kwota wypłaconych odszkodowań w latach , ,

10 Strona 10 z Profil statystycznego poszkodowanego Z analizy zdarzeń wypadkowych mających miejsce w latach wynika, iŝ statystyczny poszkodowany to najczęściej osoba w wieku lat, mająca za sobą staŝ słuŝby w przedziale 8-15 lat, będąca w korpusie podoficerskim. Poszkodowani wg struktury wieku do 25 lat lat lat lat ponad 55 lat Poszkodowani wg staŝu słuŝby do 3 lat 4-7 lat lat lat ponad 25 lat Poszkodowani wg korpusów szeregowcy podoficerowie aspiranci oficerowie 10

11 Strona 11 z Statystyka wypadków wg komend Na przestrzeni lat , najwięcej wypadków wydarzyło się w duŝych powiatach, co związane jest z ilością prowadzonych interwencji oraz ilością osób zatrudnionych w znajdujących się tam jednostkach organizacyjnych. Sumarycznie, w ciągu ostatnich 5 lat największej liczbie wypadków ulegli pracownicy Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu (118 wypadków), Komendy Powiatowej PSP w Pile (29 wypadków), Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie (28 wypadków) i Komendy Miejskiej PSP w Koninie (25 wypadków). Najmniejszą liczbę wypadków odnotowano w Komendach Powiatowych PSP w Krotoszynie (3 wypadki), Rawiczu (2 wypadki) i Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu (2 wypadki). Stan wypadkowości poszczególnych komend przedstawia poniŝsza tabela: L.p. LATA Rok 2009 Jednostka organizacyjna Suma wypadków za lata Liczba wypadków Wzrost / spadek w stosunku do roku poprzedniego Liczba etatów 1 KP CHODZIEś KP CZARNKÓW KP GNIEZNO KP GOSTYŃ KP GRODZISK WLKP KP JAROCIN KM KALISZ KP KĘPNO KP KOŁO KM KONIN KP KOŚCIAN KP KROTOSZYN KM LESZNO KP MIEDZYCHÓD KP NOWY TOMYŚL KP OBORNIKI KP OSTRÓW WLKP KP OSTRZESZÓW KP PIŁA KP PLESZEW KM POZNAŃ KP RAWICZ KP SŁUPCA KP SZAMOTUŁY KP ŚRODA WLKP KP ŚREM KP TUREK KP WĄGROWIEC KP WOLSZTYN KP WRZEŚNIA KP ZŁOTÓW KW POZNAŃ RAZEM

12 Strona 12 z 31 PowyŜej przedstawione dane nie dają w pełni obiektywnego obrazu wypadkowości, dlatego teŝ podjęto próbę wyznaczenia wskaźnika porównawczego dla wszystkich jednostek PSP w województwie. Wskaźnik ten określono wg poniŝszego wzoru: Wskaźnik wypadkowości (W w ) = P / 5 lat U x 1000 P liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem (np: w ciągu ostatnich 5 lat), U liczba pracowników Komendy, zaokrąglona do pełnych jedności (np: w 2009 roku), 1000 przyjęta w celach statystycznych liczba pracowników. Powstałą w danej jednostce liczbę wypadków podzielono przez okres 5 lat i pomnoŝono przez przyjętą w celach statystycznych liczbę 1000 pracowników. Uzyskany wynik został następnie podzielony przez liczbę pracowników danej komendy (np. w 2009 r.). W wyniku wykonania powyŝszego działania został uzyskany współczynnik liczbowy, określający ilość pracowników (ze statystycznej liczby 1000 zatrudnionych), którzy w ciągu jednego roku ulegliby wypadkom. Z przedstawionych danych wynika, iŝ najwięcej wypadków w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, generują komendy w Grodzisku Wlkp. (69,6), Gnieźnie (64,4), Pile (60,4), Złotowie (54,9), Czarnkowie (52,2), Szamotułach (51,9) i Międzychodzie (51,1). Stan wypadkowości poszczególnych komend, w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych przedstawia poniŝszy wykres: Współczynnik wypadkowości na 1000 zatrudnionych 70 69,5 64,4 60, ,9 52,2 51,9 51,1 KP PSP Grodzisk Wlkp. KP PSP Gniezno KP PSP Piła KP PSP Złotów KP PSP Czarnków KP PSP Szamotuły KP PSP Międzychód 12

13 Strona 13 z Wypadki pojazdów PSP w latach W latach pojazdy będące na wyposaŝeniu jednostek Państwowej StraŜy PoŜarnej województwa wielkopolskiego uczestniczyły w 65 wypadkach i kolizjach, z czego 29 wydarzyło się z winy kierowców PSP. Ilość wypadków w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia poniŝszy wykres: Wypadki i kolizje pojazdów PSP z uwzględnieniem winy kierowców PSP ogólna ilość wypadków wypadki z winy kierowcy PSP Na przestrzeni lat z ogólnej liczby 65 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów PSP, prawie połowa z nich (44,6%) miała miejsce podczas jazdy do zdarzeń Zbiorcze zestawienie wypadków i kolizji drogowych w latach Ogólna ilość wypadków 14 Z winy kierowców PSP Ilość wypadków podczas jazdy do zdarzenia Rannych straŝaków Zabitych straŝaków

14 Strona 14 z 31 Wnioski Z przeprowadzonej analizy wynika, iŝ w ciągu ostatnich 5 lat wypadki najczęściej zdarzały się podczas ćwiczeń, szkoleń, działań ratowniczo-gaśniczych i zajęć sportowych. Wydarzenia powodujące wypadki to w głównej mierze potknięcia, poślizgnięcia i upadki, powstałe na skutek nieuwagi własnej i osób trzecich, prowadzące najczęściej do urazów takich jak złamania, zwichnięcia, stłuczenia i rany. Wśród osób najbardziej naraŝonych na wypadki, znajdują się podoficerowie w wieku lat, mający za sobą kilkuletni staŝ w słuŝbie. MoŜliwą przyczyną duŝej ilości wypadków tej grupy osób jest duŝe obciąŝenie psychofizyczne związane z ilością prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, udziałem w róŝnego rodzaju szkoleniach i ćwiczeniach oraz zajęciach sportowych, mających na celu podniesienie sprawności fizycznej. Biorąc pod uwagę przyczyny zaistniałych wypadków naleŝy stwierdzić, iŝ w wielu przypadkach powodem ich powstawania jest rutyna i powtarzanie nieprawidłowych nawyków i przyzwyczajeń objawiających się najczęściej podczas ćwiczeń, szkoleń i zajęć sportowych. Koszty związane z wypadkowością, niosą za sobą skutki finansowe, organizacyjne i społeczne. W latach jednostki organizacyjne PSP woj. wielkopolskiego poniosły wydatki z tytułu wypłaty odszkodowań, na łączną kwotę ,00 zł. Absencja chorobowa w związku z zaistniałymi wypadkami w ciągu ostatnich 5 lat wyniosła dni, co niesie za sobą konieczność organizacji zastępstw, dokonywanie roszad kadrowych i nakładanie dodatkowych obowiązków na osoby pozostające w słuŝbie. W perspektywie czasu generuje to dodatkową liczbę wypracowanych nadgodzin, powoduje obniŝenie gotowości operacyjnej poszczególnych jednostek, a tym samym destabilizację toku słuŝby. Innym niepoliczalnym skutkiem powstałym w związku z wypadkowością są koszty społeczne. Wypadki wywołane nieprawidłowym zachowaniem, brawurą, rutyną i lekkomyślnością, powodują u niektórych osób poczucie niesprawiedliwości, gniew a nawet frustrację, co negatywnie wpływa na morale pozostałej załogi. Organizacja zastępstw w słuŝbie i pracy wiąŝe się często z koniecznością odwołania lub przesunięcia planowych urlopów, nakładaniem dodatkowych obowiązków czy pozostawaniem w dyspozycji operacyjnej w ramach dyŝurów domowych. MoŜe być to źródłem przemęczenia, zniechęcenia oraz powodem nieporozumień i konfliktów w Ŝyciu prywatnym (rodzinnym). Na bazie powyŝej przedstawionych danych oraz wniosków wynikających z ich analizy, zostały opracowane załoŝenia programowe, których zasadniczym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa słuŝby i pracy w jednostkach Państwowej StraŜy PoŜarnej woj. wielkopolskiego. 14

15 Strona 15 z 31 III. Realizacja polityki bezpieczeństwa i higieny pracy przez kierowników jednostek organizacyjnych PSP. ZałoŜenia ogólne Aby osiągnąć określone cele Programu, niezbędne jest przyjęcie właściwej polityki bezpieczeństwa i higieny dla kaŝdej jednostki, w odniesieniu zarówno do organizacji poszczególnych stanowisk pracy, jak i zakresu odpowiedzialności poszczególnych funkcyjnych. W ramach polityki bezpieczeństwa i higieny pracy określone zostały cele strategiczne: zapobieganie wypadkom przy pracy, dąŝenie do stałej poprawy stanu bhp, spełnienie wymagań przepisów prawnych oraz innych istotnych wymagań dotyczących pracy i słuŝby w PSP, zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdraŝania polityki bhp, podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie bhp oraz uwzględnienie ich roli i zaangaŝowania na rzecz poprawy stanu bhp. Działania korygujące i zapobiegawcze Ciągłe doskonalenie ZaangaŜowanie kierownictwa oraz właściwa polityka BHP Prowadzenie bieŝącego nadzoru i kontroli Ocena podjętych działań Planowanie, wdraŝanie i funkcjonowanie WdroŜenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa, naleŝy do kierującego jednostką organizacyjną, który stawiając sobie wyŝej określone zadania i cele, w sposób efektywny musi oddziaływać na podległych mu pracowników. Siłę napędową do realizacji poszczególnych załoŝeń Programu, stanowić ma rzeczywiste i wyraźne demonstrowanie zaangaŝowania przez podległą komendantowi kadrę kierowniczą (dowódczą) ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska realizującego zadania słuŝby bhp. 15

16 Strona 16 z 31 Zadaniem wyŝej wymienionych osób będzie: podjęcie działań popularyzacyjnych i zapobiegawczych, zapewnienie odpowiedniego poziomu nadzoru i kontroli, właściwe zorganizowanie i prowadzenie szkoleń, zapewnienie właściwego przepływu informacji. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym realizacji przyjętych załoŝeń będzie wzajemne zaufanie pracowników i kadry kierowniczej, zaangaŝowanie pracowników w działania związane z monitorowaniem środowiska pracy oraz doskonaleniem stosowanych środków ochrony. Tak przyjęty model polityki bezpieczeństwa, realizowany w przekonaniu o słuszności podejmowanych działań moŝe odnieść pozytywny skutek. 1. Mechanizmy nadzoru i kontroli. Aby w sposób efektywny wykonywać określone zadania z zakresu bhp, konieczne jest wdroŝenie w ramach Programu odpowiedniego systemu nadzoru i kontroli. Działania w tym zakresie realizowane będą poprzez: dokonywanie przez przełoŝonych bieŝącej oceny prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych, pod kątem przestrzegania przepisów i zasad bhp, dokonywanie bieŝącej oceny ćwiczeń, szkoleń i zajęć sportowych w odniesieniu do realizacji przyjętych programów doskonalenia zawodowego, obligatoryjne ujmowanie przestrzegania przepisów bhp w trakcie realizowanych inspekcji gotowości operacyjnej, prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych z zakresu bhp, w jednostkach organizacyjnych charakteryzujących się wysoką wypadkowością, egzekwowanie prowadzenia wnikliwych analizy zaistniałych wypadków i podjętych w tym zakresie działań zapobiegawczych. 2. Przegląd podstawowych zadań z zakresu bhp. Na podstawie przyjętego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, opracowano Zakres podstawowych zadań z zakresu bhp, na której przedstawione zostały podstawowe obowiązki osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań określonych w Programie. 16

17 Zakres podstawowych zadań w zakresie bhp. Zadanie główne Zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy z zakresu bhp, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz egzekwowanie ich znajomości. Zapewnienie właściwej org. stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska BHP. Zadanie szczegółowe Podejmowanie i inspirowanie do podjęcia przedsięwzięć dotyczących popularyzacji wiedzy z zakresu bhp. Uczestniczenie w szkoleniach bhp dla pracodawców. Podejmowanie, inicjowanie i rozwijanie na terenie komendy róŝnych form popularyzacji problematyki bhp oraz zasad ergonomii. Uczestniczenie w szkoleniach przewidzianych dla słuŝby bhp Podejmowanie róŝnych form samokształcenia, w celu zapewnienia właściwego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu bhp. Uczestniczenie w podejmowanych inicjatywach z zakresu bhp oraz szkoleniach bhp dla pracowników ( lub osób kierujących pracownikami). Zapewnienie w regulaminie org. komendy oraz w zakresach czynności pracowników, zapisów dot. przestrzegania przepisów bhp. Wydawanie nakazu przeprowadzenia PWP oraz zrealizowanie wynikających z nich wniosków. Uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (PWP). Przeprowadzanie min. raz w roku kontroli stanu bhp. Współuczestniczenie w podejmowanych przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy i słuŝby. Kierownik jednostki org. PSP Pracownik SłuŜby BHP Dowódcy JRG Naczelnicy wydziałów Kierownicy kom. org., Dowódcy zmian, sekcji, zastępów Pozostali pracownicy Organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, odpowiedni sprzęt i jego oznakowanie oraz wymagane środki ochrony (indywidualnej i zbiorowej). Prowadzenie stałego nadzoru nad wykonywaniem pracy zgodnie z wymogami i zasadami bhp. Zapewnienie środków finansowych na realizację podejmowanych przedsięwzięć z zakresu bhp. Zapewnienie dostosowania do wymogów bhp pomieszczeń, stanowisk pracy oraz właściwy dobór sprzętu i środków ochrony (indywidualnej i zbiorowej). Uczestniczenie w opracowywaniu planów modernizacji jednostki, planów zakupów sprzętu oraz przedstawianie propozycji rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy Zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy. Wnioskowanie o zakup niezbędnych zestawów (apteczek) i środków słuŝących do udzielania pierwszej pomocy. Prowadzenie kontroli stanu wyposaŝenia apteczek i przestrzegania terminów waŝności środków w nich zgromadzonych. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do pomieszczeń i stosowanego sprzętu i środków ochrony. Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego. Zapewnienie wykonania nakazów,, decyzji i zarządzeń wydanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy. Zapewnienie prawidłowej realizacji szkoleń bhp oraz profilaktycznej opieki medycznej (w tym badań lekarskich). Zapobieganie zachowaniom aspołecznym, niezgodnym z pragmatyką słuŝby i pracy, mającym negatywny wpływ na pozostałą część załogi. Wypracowanie systemu motywacyjnego za promowanie prawidłowych zachowań w zakresie bhp. Koordynowanie bieŝącej współpracy z PIP, PIS MSWiA, UDT, słuŝbą BHP jednostki nadrzędnej. Prowadzenie bieŝącej współpracy z PIP, PIS MSWiA, UDT, słuŝbą BHP jednostki nadrzędnej. Realizowanie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy. Zatwierdzanie programów szkoleń dla pracowników z zakresu bhp. Zapewnienie środków finansowych na profilaktyczną opiekę zdrowotną i szkolenia z zakresu bhp. Prowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych z zakresu bhp oraz współdziałanie z kierownictwem jednostki w doborze odpowiednich programów szkoleń dla pracowników. Wydawanie poleceń dotyczących przeprowadzenia czynności wyjaśniających okoliczności i przyczyny łamania przepisów i zasad bhp. Wyciąganie konsekwencji słuŝbowych wobec osób nagminnie łamiących zasady bhp oraz osób odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru w zakresie bhp. Występowanie do komendanta o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bhp. Zapewnienie środków na wyróŝnienia za działania zgodne z przyjętą polityką bezpieczeństwa i higieny pracy. Występowanie do komendanta z wnioskiem o nagradzanie pracowników wyróŝniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bhp, promujących prawidłowe zachowania. Wypracowanie określonych standardów i procedur dotyczących prowadzenia postępowań powypadkowych. Podejmowanie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagroŝenie. Przeprowadzanie dochodzeń powypadkowych i sporządzanie wymaganej dokumentacji ze szczególną starannością i rzetelnością. Przeprowadzanie szczegółowych analiz zaistniałych wypadków. Występowanie do komendanta o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych, mających na celu zmniejszenie ilości wypadków. LEGENDA: - odpowiedzialny za realizację - koordynujący - współpracujący

18 Strona 18 z Dokonanie bieŝącej oceny stanu bhp przy pomocy pytań kontrolnych. W celu dokonania skutecznej oceny stanu bhp, została sporządzona lista pytań kontrolnych. Udzielenie rzetelnych odpowiedzi na poniŝej przedstawione pytania, pozwoli kierownikowi jednostki uzyskać rzeczywisty obraz stanu bhp, a tym samym umoŝliwi podjęcie działań zmniejszających, ograniczających lub niwelujących wykazane nieprawidłowości. Odpowiedz Lp. Pytanie dotyczące badanego zagadnienia tak nie nie dotyczy I. Wymogi ogólne czy kierownik jednostki zatrudniający powyŝej 100 pracowników utworzył słuŝbę bhp? - czy istnieją rozwiązania organizacyjne umoŝliwiające ocenę realizacji polityki bhp? - czy zostały jasno ustalone procedury oraz określone zakresy odpowiedzialności w obszarze bhp? 4. - czy kaŝdy pracownik zna swój zakres odpowiedzialności? 5. - czy przeprowadzane są regularne kontrole stanowisk pracy? czy kontroluje się stosowanie przez pracowników do procedur bezpieczeństwa? - czy kierownik jednostki uzgadnia z pracownikami lub ich przedstawicielami podjęcie działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy? 8. - czy zidentyfikowano najistotniejsze zagroŝenia dla bezpieczeństwa i zdrowia? 9. - czy podjęto działania zmierzające do ich wyeliminowania lub ograniczenia? czy dokonano i udokumentowano ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy? czy przeprowadzone zostały badania i pomiary czynników szkodliwych? czy występujące naraŝenia mieszczą się w granicach dopuszczalnych norm? czy kierownik jednostki przydzielił pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej? - czy w komendzie przestrzegane są wymogi dotyczące odzieŝy i obuwia specjalnego? - czy istnieją właściwe rozwiązania słuŝące utrzymaniu wyposaŝenia i sprzętu ratowniczego w naleŝytym stanie? czy obiekty i tereny jednostek PSP spełniają wymogi bhp? * czy kierownik jednostki zapewnił środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,gaszenia poŝaru i ewakuacji pracowników? - czy kierownik jednostki wyznaczył pracowników do udzielania pierwszej pomocy? - czy kierownik jednostki wyznaczył pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpoŝarowej? 18

19 Strona 19 z 31 II. Pracownik czy posiada aktualne badania lekarskie? czy posiada aktualne szkolenia BHP na stanowisku pracy? czy został poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąŝe się z wykonywaną pracą? - czy jest przeszkolony w zakresie wykonywania pracy w sposób bezpieczny oraz czy zna zasady postępowania w razie wystąpienia awarii i wypadków przy pracy? - czy posiada aktualne wymagane kwalifikacje zawodowe dopuszczające do słuŝby i pracy? czy stosuje środki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem? czy występują braki w wyposaŝeniu osobistym ratownika? czy otrzymuje środki higieny osobistej? czy został poinformowany, w jaki sposób zgłaszać niebezpieczne sytuacje i wypadki? III. Ćwiczenia i zajęcia sportowe czy doskonalenie zawodowe odbywa się zgodnie z przyjętym planem szkolenia? - czy podczas prowadzonych szkoleń i ćwiczeń zwraca się uwagę na wykonywanie czynności zgodnie z wymogami bhp? - czy podczas prowadzonych szkoleń i ćwiczeń sprawowany jest odpowiedni nadzór? - czy przestrzegany jest zakaz stosowania kryterium czasowego do wykonania określonych grup ćwiczeń? - czy podczas realizacji zajęć sportowych zwraca się uwagę na przeprowadzenie odpowiedniej rozgrzewki? - czy uczestnicy zajęć sportowych posiadają odpowiednią odzieŝ i obuwie sportowe? - czy zwracana jest uwaga na stan nawierzchni boisk i innych obiektów sportowych? IV. Wypadki przy pracy czy są podejmowane natychmiastowe działania dotyczące badania wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i zgłaszanych problemów w zakresie bhp? czy w komendzie prowadzony jest rejestr wypadków przy pracy? czy dokumentacja powypadkowa sporządzane jest właściwie i terminowo? czy prowadzone są szczegółowe analizy zaistniałych wypadków? czy podejmowane są odpowiednie działania profilaktyczne i zapobiegawcze ograniczające ryzyko zaistnienia wypadków? - czy po zaistniałym wypadku prowadzona jest weryfikacja oceny ryzyka zawodowego? * NaleŜy zastosować dodatkowe kryteria oceny, które zostały zawarte w Załączniku nr 1. 19

20 Strona 20 z 31 IV. Optymalizacja warunków bhp podczas prowadzonych działań ratowniczo gaśniczych oraz zajęć doskonalących. 1. Dokonanie przeglądu czynników wypadkowych. Warunki pracy straŝaków uczestniczących w działaniach ratowniczo gaśniczych, z uwagi na róŝnorodną specyfikę zdarzeń, stwarzają duŝe zagroŝenie dla ich zdrowia i Ŝycia. Niekorzystne warunki pracy wiąŝą się ze znacznym ryzykiem zdrowotnym, którego w wielu przypadkach nie moŝna wyeliminować. ZagroŜenia zawodowe straŝaków są spowodowane występowaniem czynników, określonych w poniŝszej tabeli. Rodzaj czynnika wypadkowego Czynniki mogące powodować wypadki Czynniki fizyczne Czynniki chemiczne i pyły Czynniki biologiczne Czynniki mogące powodować wypadki i wynikające z nich zagroŝenia Niskie stęŝenie tlenu w powietrzu - moŝliwość uduszenia Gorące powierzchnie, powietrze, gazy - moŝliwość poparzeń skóry i dróg oddechowych Szkło, metal i inne ostre przedmioty - moŝliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia Spadające elementy konstrukcji (fragmenty sufitów, murów), gruz - moŝliwość urazów w wyniku uderzenia, przygniecenia Nieruchome, wystające elementy konstrukcji zwłaszcza przy złej widoczności spowodowanej dymem - moŝliwość urazów w wyniku uderzenia Substancje chemiczne powstające podczas poŝaru - moŝliwość ostrego zatrucia Wypadki komunikacyjne podczas jazdy do akcji - moŝliwość urazów Prąd elektryczny - moŝliwość poraŝenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego Ulatniające się z uszkodzonej instalacji gazowej gazy moŝliwość poparzeń i urazów na skutek poŝaru i eksplozji Śliska, nierówna nawierzchnia oraz drabiny, schody, dachy, zapadające się stropy - moŝliwość urazów w wyniku potknięcia, poślizgnięcia i upadku Nadmierny hałas podczas akcji gaśniczych moŝliwość uszkodzenia słuchu Wysoka temperatura panująca podczas poŝaru moŝliwość wystąpienia dyskomfortu cieplnego, przegrzania organizmu i/lub poparzeń Niska temperatura podczas prowadzenia akcji ratowniczych w okresie zimowym, szczególnie podczas akcji ratownictwa wodnego moŝliwość odmroŝeń, zapalenia oskrzeli i płuc Niedobór tlenu oraz obecność tlenku węgla i innych produktów spalania w powietrzu, którym oddycha straŝak moŝliwość niedotlenienia i śmierci na skutek uduszenia RóŜne związki chemiczne, na które straŝak moŝe być naraŝony podczas katastrof chemicznych moŝliwość ostrych zatruć, poparzeń, zapaleń skóry Gazy ulatniające się z nieszczelnych zbiorników i instalacji technologicznych objętych poŝarem moŝliwość ostrych zatruć Środki pianotwórcze i inne materiały np. dezynfekcyjne - moŝliwość skórnych zmian uczuleniowych KaŜdy moŝliwy czynnik biologiczny wywołujący choroby zakaźne, którego źródłem mogą być ratowane osoby lub zwierzęta Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne, związane z organizacją pracy Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi ratowanych a takŝe współpracowników, świadomość zagroŝenia własnego zdrowia i Ŝycia a takŝe wydarzenia, których świadkiem jest straŝak, zwłaszcza gdy dochodzi do śmierci osób ratowanych moŝliwość stresu pourazowego Praca wykonywana w trybie dyŝurowym (praca nocna) - moŝliwość stresu psychicznego, zaburzeń rytmu biologicznego, obniŝonej zdolności do pracy fizycznej Nadmierny wysiłek fizyczny (dźwiganie cięŝarów, w tym osób poszkodowanych, dóbr materialnych, sprzętu gaśniczo ratowniczego, jak równieŝ cięŝkiej odzieŝy ochronnej z aparatem powietrznym)- moŝliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciąŝenia układu mięśniowo-szkieletowego i ogólnego zmęczenia 20

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Opracował zespół w składzie: 1. Beata Dębowska... 2. Stanisław Juda... ZATWIERDZIŁ: ZSO im. Papieża Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTA LIPNA NA LATA 2011-2032

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTA LIPNA NA LATA 2011-2032 Zał. do uchwały Nr XVI/124/2012 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl www.polskabezazbestu.pl NIP: 645-19-95-494 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA. - uwarunkowania higieniczno-sanitarne

ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA. - uwarunkowania higieniczno-sanitarne ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA - uwarunkowania higieniczno-sanitarne Zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska nauczania wymaga wysiłku wszystkich osób związanych z funkcjonowaniem szkoły, świadomości istnienia

Bardziej szczegółowo

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy KOMPLEX Bezpieczeństwo i higiena pracy Przed Tobą takie zagadnienia: System ochrony pracy w Polsce Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy Czynniki szkodliwe dla

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich Obowiązuje w: AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo