WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I"

Transkrypt

1

2 Strona 2 z 31 EDYCJA I 2

3 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i innych działań wynikających z zakresu i toku pełnienia słuŝby. Zgodnie z zapisem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ochrona zdrowia i Ŝycia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Dbałość o bezpieczeństwo, a tym samym zapobieganie wypadkom w miejscu pracy, są niezwykle istotną kwestią polityki organizacyjno kadrowej jednostek organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej województwa wielkopolskiego, co znalazło swe odzwierciedlenie w zapisach Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpoŝarowej dla województwa wielkopolskiego na lata W oparciu o przedmiotowy dokument, na bazie analiz kwartalnych i rocznych stanu BHP, powstał WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM W PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ. Edycja I niniejszego Programu ma charakter pilotaŝowy i ukierunkowana jest przede wszystkim na właściwą organizację polityki bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do występujących zagroŝeń. Mamy nadzieję, Ŝe wnioski i sugestie wypływające z realizacji poszczególnych działań w ramach Programu umoŝliwią nam jego ciągłe udoskonalanie, co perspektywie czasu odniesie pozytywnie skutki oddziaływania na podległą kadrę jednostek organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej woj. wielkopolskiego. 3

4 Strona 4 z 31 CZYM JEST WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM W PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ? Wielkopolski Program Zapobiegania Wypadkom w Państwowej StraŜy PoŜarnej jest odpowiedzią na wzrastającą w ostatnich latach ilość zagroŝeń, z którymi spotykają się ratownicy w codziennej pracy i słuŝbie. Zawiera w sobie kluczowe elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną słuŝby i pracy w Państwowej StraŜy PoŜarnej, słuŝące określeniu i wdroŝeniu właściwej polityki bezpieczeństwa oraz dokonywaniu bieŝącej oceny skutków jej oddziaływania. Program ma na celu m.in.: zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związanych z nimi strat, zmniejszenie absencji chorobowej pracowników, zwiększenie wydajności i poprawę jakości pracy, zminimalizowanie ilości zastępstw na czas nieobecności poszkodowanego, ograniczenie liczby wypłacanych zasiłków chorobowych i odszkodowawczych, redukcję kosztów związanych z wcześniejszym odejściem na emeryturę z powodów zdrowotnych, ograniczenie kosztów powstałych w związku z rekrutacją nowych pracowników lub osób przekwalifikowywanych, zmniejszenie wydatków związanych z uszkodzeniem sprzętu stanowiącego wyposaŝenie jednostek PSP, optymalizację warunków pracy, zapobieganie zachowaniom aspołecznym, niezgodnym z pragmatyką słuŝby i pracy, mającym negatywny wpływ na morale pozostałej części załogi, ograniczenie ilości czasu przeznaczonego na prowadzenie dochodzeń powypadkowych. 4

5 Strona 5 z 31 I. Podstawowe definicje i zagadnienia związane z wypadkami przy pracy. 1. Definicja wypadku przy pracy. Za wypadek przy pracy uwaŝa się: - nagłe zdarzenie, - wywołane przyczyną zewnętrzną, - powodujące uraz lub śmierć, - które nastąpiło w związku z pracą. Wszystkie wymienione wyŝej elementy muszą zaistnieć jednocześnie, aby zdarzenie, któremu uległ funkcjonariusz, (pracownik) mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Brak jednego z tych czynników uniemoŝliwia uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy. 2. Definicja wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy. Za wypadek traktowany na równi z wypadkami przy pracy, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: w czasie podróŝy słuŝbowej w okolicznościach innych niŝ dla wypadku przy pracy, chyba Ŝe wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. 3. Rodzaje wypadków przy pracy. RozróŜnia się następujące rodzaje wypadków przy pracy: wypadek cięŝki - wypadek, w wyniku którego nastąpiło cięŝkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a takŝe choroba nieuleczalna lub zagraŝająca Ŝyciu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała, wypadek śmiertelny wypadek w wyniku którego nastąpiła śmierć, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku, wypadek zbiorowy - wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 5

6 Strona 6 z Obowiązki kierownika jednostki org. PSP w razie zaistnienia wypadku przy pracy. Kierownik jednostki, w razie zaistnienia wypadku przy pracy jest obowiązany: zabezpieczyć miejsce wypadku przed ewentualnymi dalszymi następstwami zdarzenia, podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagroŝenie, udzielić niezwłocznie pomocy poszkodowanym lub osobom którym zagraŝa niebezpieczeństwo, powołać komisję powypadkową, niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, cięŝkim i zbiorowym wypadku przy pracy lub o kaŝdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeŝeli moŝe być uznany za wypadek przy pracy, w przypadku wypadku funkcjonariusza PSP zawiadomić (w formie pisemnego meldunku) kierownika jednostki nadrzędnej, udostępnić informacje i materiały niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz udzielić wszechstronnej pomocy komisji powypadkowej, ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku, zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. sporządzić właściwą dokumentacje wypadku. 5. Obowiązki pracownika w razie zaistnienia wypadku przy pracy. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeŝeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie o wypadku swojego przełoŝonego. 6. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. W celu zbadania okoliczności i przyczyn wypadku, kierownik jednostki powołuje zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi: zastępca kierownika jednostki, pracownik słuŝby bhp (lub osoba realizująca zadania tej słuŝby) oraz przedstawiciel pracowników (merytorycznie właściwy do oceny okoliczności i przyczyn wypadków). JeŜeli wypadkowi uległ kierownik jednostki organizacyjnej PSP, komisję powypadkową powołuje jego bezpośredni przełoŝony. Zagadnienia dotyczące postępowania w razie wypadków którym ulegli funkcjonariusze Państwowej StraŜy PoŜarnej regulują właściwe przepisy resortowe. W zakresie dotyczącym prowadzenia postępowań powypadkowych pracowników cywilnych, obowiązują przepisy ogólne. 6

7 Strona 7 z 31 II. Analiza stanu wypadkowości oraz czynników występujących zagroŝeń 1. Wypadki w latach W latach w jednostkach organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej województwa wielkopolskiego łącznie miały miejsce 462 wypadki przy pracy. Ilość wypadków w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia poniŝszy wykres: Liczba wypadków w latach Okoliczności zaistniałych wypadków Według danych statystycznych, w latach wypadki najczęściej zdarzały się podczas ćwiczeń i szkoleń (150 wypadków), prowadzonych działań ratowniczo gaśniczych (106 wypadków) oraz zajęć sportowych (79 wypadki) Okoliczności wypadków Szkolenia i ćwiczenia Akcje ratowniczo-gaśnicze Zajęcia sportowe

8 Strona 8 z Wydarzenia powodujące wypadki Wydarzeniami powodującymi największą liczbę wypadków były: potknięcia i utrata równowagi 170 zdarzeń (36,8% wszystkich wypadków), fizyczne obciąŝenie dynamiczne 138 przypadków (29,8% wszystkich wypadków), zetknięcie się lub uderzenie o nieruchome czynniki materialne 60 zdarzeń (13% wszystkich wypadków) Wydarzenia powodujące wypadki Potknięcia, poślizgnięcia, utrata równowagi, upadek Fizyczne obciąŝenia dynamiczne Zetknięcie się lub uderzenie o nieruchome czynniki materialne 4. Przyczyny wypadków Na przestrzeni lat przyczyną największej ilości wypadków było nieprawidłowe zachowanie się, nieuwaga własna lub osób trzecich 261 zdarzeń (56,4% liczby wszystkich wypadków), trudne, śliskie przejścia, przestrzenie i podłoŝe były przyczyną 107 zdarzeń (23,1% wypadków). Przyczyną 52 zdarzeń były nagłe przypadki medyczne (11,2% wypadków) Nieprawidłowe zachowanie się, nieuwaga własna i osób trzecich Przyczyny wypadków Trudnie, nierówne, śliskie przejścia, przestrzenie, podłoŝe Nagłe przypadki medyczne i inne przyczyny 8

9 Strona 9 z Następstwa wypadków Następstwem wypadków najczęściej były złamania, pęknięcia kości i zwichnięcia 249 zdarzeń (co stanowi 53,8% ogólnej liczby wypadków). Na drugim miejscu pod względem następstw wypadków są stłuczenia 97 (21% wypadków) i rany - 60 (13% wypadków). Następstwa wypadków Złamania, pęknięcia, zwichnięcia Stłuczenia Rany 6. Kwota wypłaconych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób W latach jednostki organizacyjne PSP woj. wielkopolskiego z tytułu wypadków przy pracy wypłaciły odszkodowania na łączną kwotę ,00 zł zł zł zł zł zł 0 zł Łączna kwota wypłaconych odszkodowań w latach , ,

10 Strona 10 z Profil statystycznego poszkodowanego Z analizy zdarzeń wypadkowych mających miejsce w latach wynika, iŝ statystyczny poszkodowany to najczęściej osoba w wieku lat, mająca za sobą staŝ słuŝby w przedziale 8-15 lat, będąca w korpusie podoficerskim. Poszkodowani wg struktury wieku do 25 lat lat lat lat ponad 55 lat Poszkodowani wg staŝu słuŝby do 3 lat 4-7 lat lat lat ponad 25 lat Poszkodowani wg korpusów szeregowcy podoficerowie aspiranci oficerowie 10

11 Strona 11 z Statystyka wypadków wg komend Na przestrzeni lat , najwięcej wypadków wydarzyło się w duŝych powiatach, co związane jest z ilością prowadzonych interwencji oraz ilością osób zatrudnionych w znajdujących się tam jednostkach organizacyjnych. Sumarycznie, w ciągu ostatnich 5 lat największej liczbie wypadków ulegli pracownicy Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu (118 wypadków), Komendy Powiatowej PSP w Pile (29 wypadków), Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie (28 wypadków) i Komendy Miejskiej PSP w Koninie (25 wypadków). Najmniejszą liczbę wypadków odnotowano w Komendach Powiatowych PSP w Krotoszynie (3 wypadki), Rawiczu (2 wypadki) i Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu (2 wypadki). Stan wypadkowości poszczególnych komend przedstawia poniŝsza tabela: L.p. LATA Rok 2009 Jednostka organizacyjna Suma wypadków za lata Liczba wypadków Wzrost / spadek w stosunku do roku poprzedniego Liczba etatów 1 KP CHODZIEś KP CZARNKÓW KP GNIEZNO KP GOSTYŃ KP GRODZISK WLKP KP JAROCIN KM KALISZ KP KĘPNO KP KOŁO KM KONIN KP KOŚCIAN KP KROTOSZYN KM LESZNO KP MIEDZYCHÓD KP NOWY TOMYŚL KP OBORNIKI KP OSTRÓW WLKP KP OSTRZESZÓW KP PIŁA KP PLESZEW KM POZNAŃ KP RAWICZ KP SŁUPCA KP SZAMOTUŁY KP ŚRODA WLKP KP ŚREM KP TUREK KP WĄGROWIEC KP WOLSZTYN KP WRZEŚNIA KP ZŁOTÓW KW POZNAŃ RAZEM

12 Strona 12 z 31 PowyŜej przedstawione dane nie dają w pełni obiektywnego obrazu wypadkowości, dlatego teŝ podjęto próbę wyznaczenia wskaźnika porównawczego dla wszystkich jednostek PSP w województwie. Wskaźnik ten określono wg poniŝszego wzoru: Wskaźnik wypadkowości (W w ) = P / 5 lat U x 1000 P liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem (np: w ciągu ostatnich 5 lat), U liczba pracowników Komendy, zaokrąglona do pełnych jedności (np: w 2009 roku), 1000 przyjęta w celach statystycznych liczba pracowników. Powstałą w danej jednostce liczbę wypadków podzielono przez okres 5 lat i pomnoŝono przez przyjętą w celach statystycznych liczbę 1000 pracowników. Uzyskany wynik został następnie podzielony przez liczbę pracowników danej komendy (np. w 2009 r.). W wyniku wykonania powyŝszego działania został uzyskany współczynnik liczbowy, określający ilość pracowników (ze statystycznej liczby 1000 zatrudnionych), którzy w ciągu jednego roku ulegliby wypadkom. Z przedstawionych danych wynika, iŝ najwięcej wypadków w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, generują komendy w Grodzisku Wlkp. (69,6), Gnieźnie (64,4), Pile (60,4), Złotowie (54,9), Czarnkowie (52,2), Szamotułach (51,9) i Międzychodzie (51,1). Stan wypadkowości poszczególnych komend, w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych przedstawia poniŝszy wykres: Współczynnik wypadkowości na 1000 zatrudnionych 70 69,5 64,4 60, ,9 52,2 51,9 51,1 KP PSP Grodzisk Wlkp. KP PSP Gniezno KP PSP Piła KP PSP Złotów KP PSP Czarnków KP PSP Szamotuły KP PSP Międzychód 12

13 Strona 13 z Wypadki pojazdów PSP w latach W latach pojazdy będące na wyposaŝeniu jednostek Państwowej StraŜy PoŜarnej województwa wielkopolskiego uczestniczyły w 65 wypadkach i kolizjach, z czego 29 wydarzyło się z winy kierowców PSP. Ilość wypadków w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia poniŝszy wykres: Wypadki i kolizje pojazdów PSP z uwzględnieniem winy kierowców PSP ogólna ilość wypadków wypadki z winy kierowcy PSP Na przestrzeni lat z ogólnej liczby 65 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów PSP, prawie połowa z nich (44,6%) miała miejsce podczas jazdy do zdarzeń Zbiorcze zestawienie wypadków i kolizji drogowych w latach Ogólna ilość wypadków 14 Z winy kierowców PSP Ilość wypadków podczas jazdy do zdarzenia Rannych straŝaków Zabitych straŝaków

14 Strona 14 z 31 Wnioski Z przeprowadzonej analizy wynika, iŝ w ciągu ostatnich 5 lat wypadki najczęściej zdarzały się podczas ćwiczeń, szkoleń, działań ratowniczo-gaśniczych i zajęć sportowych. Wydarzenia powodujące wypadki to w głównej mierze potknięcia, poślizgnięcia i upadki, powstałe na skutek nieuwagi własnej i osób trzecich, prowadzące najczęściej do urazów takich jak złamania, zwichnięcia, stłuczenia i rany. Wśród osób najbardziej naraŝonych na wypadki, znajdują się podoficerowie w wieku lat, mający za sobą kilkuletni staŝ w słuŝbie. MoŜliwą przyczyną duŝej ilości wypadków tej grupy osób jest duŝe obciąŝenie psychofizyczne związane z ilością prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, udziałem w róŝnego rodzaju szkoleniach i ćwiczeniach oraz zajęciach sportowych, mających na celu podniesienie sprawności fizycznej. Biorąc pod uwagę przyczyny zaistniałych wypadków naleŝy stwierdzić, iŝ w wielu przypadkach powodem ich powstawania jest rutyna i powtarzanie nieprawidłowych nawyków i przyzwyczajeń objawiających się najczęściej podczas ćwiczeń, szkoleń i zajęć sportowych. Koszty związane z wypadkowością, niosą za sobą skutki finansowe, organizacyjne i społeczne. W latach jednostki organizacyjne PSP woj. wielkopolskiego poniosły wydatki z tytułu wypłaty odszkodowań, na łączną kwotę ,00 zł. Absencja chorobowa w związku z zaistniałymi wypadkami w ciągu ostatnich 5 lat wyniosła dni, co niesie za sobą konieczność organizacji zastępstw, dokonywanie roszad kadrowych i nakładanie dodatkowych obowiązków na osoby pozostające w słuŝbie. W perspektywie czasu generuje to dodatkową liczbę wypracowanych nadgodzin, powoduje obniŝenie gotowości operacyjnej poszczególnych jednostek, a tym samym destabilizację toku słuŝby. Innym niepoliczalnym skutkiem powstałym w związku z wypadkowością są koszty społeczne. Wypadki wywołane nieprawidłowym zachowaniem, brawurą, rutyną i lekkomyślnością, powodują u niektórych osób poczucie niesprawiedliwości, gniew a nawet frustrację, co negatywnie wpływa na morale pozostałej załogi. Organizacja zastępstw w słuŝbie i pracy wiąŝe się często z koniecznością odwołania lub przesunięcia planowych urlopów, nakładaniem dodatkowych obowiązków czy pozostawaniem w dyspozycji operacyjnej w ramach dyŝurów domowych. MoŜe być to źródłem przemęczenia, zniechęcenia oraz powodem nieporozumień i konfliktów w Ŝyciu prywatnym (rodzinnym). Na bazie powyŝej przedstawionych danych oraz wniosków wynikających z ich analizy, zostały opracowane załoŝenia programowe, których zasadniczym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa słuŝby i pracy w jednostkach Państwowej StraŜy PoŜarnej woj. wielkopolskiego. 14

15 Strona 15 z 31 III. Realizacja polityki bezpieczeństwa i higieny pracy przez kierowników jednostek organizacyjnych PSP. ZałoŜenia ogólne Aby osiągnąć określone cele Programu, niezbędne jest przyjęcie właściwej polityki bezpieczeństwa i higieny dla kaŝdej jednostki, w odniesieniu zarówno do organizacji poszczególnych stanowisk pracy, jak i zakresu odpowiedzialności poszczególnych funkcyjnych. W ramach polityki bezpieczeństwa i higieny pracy określone zostały cele strategiczne: zapobieganie wypadkom przy pracy, dąŝenie do stałej poprawy stanu bhp, spełnienie wymagań przepisów prawnych oraz innych istotnych wymagań dotyczących pracy i słuŝby w PSP, zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdraŝania polityki bhp, podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie bhp oraz uwzględnienie ich roli i zaangaŝowania na rzecz poprawy stanu bhp. Działania korygujące i zapobiegawcze Ciągłe doskonalenie ZaangaŜowanie kierownictwa oraz właściwa polityka BHP Prowadzenie bieŝącego nadzoru i kontroli Ocena podjętych działań Planowanie, wdraŝanie i funkcjonowanie WdroŜenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa, naleŝy do kierującego jednostką organizacyjną, który stawiając sobie wyŝej określone zadania i cele, w sposób efektywny musi oddziaływać na podległych mu pracowników. Siłę napędową do realizacji poszczególnych załoŝeń Programu, stanowić ma rzeczywiste i wyraźne demonstrowanie zaangaŝowania przez podległą komendantowi kadrę kierowniczą (dowódczą) ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska realizującego zadania słuŝby bhp. 15

16 Strona 16 z 31 Zadaniem wyŝej wymienionych osób będzie: podjęcie działań popularyzacyjnych i zapobiegawczych, zapewnienie odpowiedniego poziomu nadzoru i kontroli, właściwe zorganizowanie i prowadzenie szkoleń, zapewnienie właściwego przepływu informacji. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym realizacji przyjętych załoŝeń będzie wzajemne zaufanie pracowników i kadry kierowniczej, zaangaŝowanie pracowników w działania związane z monitorowaniem środowiska pracy oraz doskonaleniem stosowanych środków ochrony. Tak przyjęty model polityki bezpieczeństwa, realizowany w przekonaniu o słuszności podejmowanych działań moŝe odnieść pozytywny skutek. 1. Mechanizmy nadzoru i kontroli. Aby w sposób efektywny wykonywać określone zadania z zakresu bhp, konieczne jest wdroŝenie w ramach Programu odpowiedniego systemu nadzoru i kontroli. Działania w tym zakresie realizowane będą poprzez: dokonywanie przez przełoŝonych bieŝącej oceny prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych, pod kątem przestrzegania przepisów i zasad bhp, dokonywanie bieŝącej oceny ćwiczeń, szkoleń i zajęć sportowych w odniesieniu do realizacji przyjętych programów doskonalenia zawodowego, obligatoryjne ujmowanie przestrzegania przepisów bhp w trakcie realizowanych inspekcji gotowości operacyjnej, prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych z zakresu bhp, w jednostkach organizacyjnych charakteryzujących się wysoką wypadkowością, egzekwowanie prowadzenia wnikliwych analizy zaistniałych wypadków i podjętych w tym zakresie działań zapobiegawczych. 2. Przegląd podstawowych zadań z zakresu bhp. Na podstawie przyjętego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, opracowano Zakres podstawowych zadań z zakresu bhp, na której przedstawione zostały podstawowe obowiązki osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań określonych w Programie. 16

17 Zakres podstawowych zadań w zakresie bhp. Zadanie główne Zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy z zakresu bhp, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz egzekwowanie ich znajomości. Zapewnienie właściwej org. stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska BHP. Zadanie szczegółowe Podejmowanie i inspirowanie do podjęcia przedsięwzięć dotyczących popularyzacji wiedzy z zakresu bhp. Uczestniczenie w szkoleniach bhp dla pracodawców. Podejmowanie, inicjowanie i rozwijanie na terenie komendy róŝnych form popularyzacji problematyki bhp oraz zasad ergonomii. Uczestniczenie w szkoleniach przewidzianych dla słuŝby bhp Podejmowanie róŝnych form samokształcenia, w celu zapewnienia właściwego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu bhp. Uczestniczenie w podejmowanych inicjatywach z zakresu bhp oraz szkoleniach bhp dla pracowników ( lub osób kierujących pracownikami). Zapewnienie w regulaminie org. komendy oraz w zakresach czynności pracowników, zapisów dot. przestrzegania przepisów bhp. Wydawanie nakazu przeprowadzenia PWP oraz zrealizowanie wynikających z nich wniosków. Uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (PWP). Przeprowadzanie min. raz w roku kontroli stanu bhp. Współuczestniczenie w podejmowanych przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy i słuŝby. Kierownik jednostki org. PSP Pracownik SłuŜby BHP Dowódcy JRG Naczelnicy wydziałów Kierownicy kom. org., Dowódcy zmian, sekcji, zastępów Pozostali pracownicy Organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, odpowiedni sprzęt i jego oznakowanie oraz wymagane środki ochrony (indywidualnej i zbiorowej). Prowadzenie stałego nadzoru nad wykonywaniem pracy zgodnie z wymogami i zasadami bhp. Zapewnienie środków finansowych na realizację podejmowanych przedsięwzięć z zakresu bhp. Zapewnienie dostosowania do wymogów bhp pomieszczeń, stanowisk pracy oraz właściwy dobór sprzętu i środków ochrony (indywidualnej i zbiorowej). Uczestniczenie w opracowywaniu planów modernizacji jednostki, planów zakupów sprzętu oraz przedstawianie propozycji rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy Zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy. Wnioskowanie o zakup niezbędnych zestawów (apteczek) i środków słuŝących do udzielania pierwszej pomocy. Prowadzenie kontroli stanu wyposaŝenia apteczek i przestrzegania terminów waŝności środków w nich zgromadzonych. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do pomieszczeń i stosowanego sprzętu i środków ochrony. Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego. Zapewnienie wykonania nakazów,, decyzji i zarządzeń wydanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy. Zapewnienie prawidłowej realizacji szkoleń bhp oraz profilaktycznej opieki medycznej (w tym badań lekarskich). Zapobieganie zachowaniom aspołecznym, niezgodnym z pragmatyką słuŝby i pracy, mającym negatywny wpływ na pozostałą część załogi. Wypracowanie systemu motywacyjnego za promowanie prawidłowych zachowań w zakresie bhp. Koordynowanie bieŝącej współpracy z PIP, PIS MSWiA, UDT, słuŝbą BHP jednostki nadrzędnej. Prowadzenie bieŝącej współpracy z PIP, PIS MSWiA, UDT, słuŝbą BHP jednostki nadrzędnej. Realizowanie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy. Zatwierdzanie programów szkoleń dla pracowników z zakresu bhp. Zapewnienie środków finansowych na profilaktyczną opiekę zdrowotną i szkolenia z zakresu bhp. Prowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych z zakresu bhp oraz współdziałanie z kierownictwem jednostki w doborze odpowiednich programów szkoleń dla pracowników. Wydawanie poleceń dotyczących przeprowadzenia czynności wyjaśniających okoliczności i przyczyny łamania przepisów i zasad bhp. Wyciąganie konsekwencji słuŝbowych wobec osób nagminnie łamiących zasady bhp oraz osób odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru w zakresie bhp. Występowanie do komendanta o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bhp. Zapewnienie środków na wyróŝnienia za działania zgodne z przyjętą polityką bezpieczeństwa i higieny pracy. Występowanie do komendanta z wnioskiem o nagradzanie pracowników wyróŝniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bhp, promujących prawidłowe zachowania. Wypracowanie określonych standardów i procedur dotyczących prowadzenia postępowań powypadkowych. Podejmowanie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagroŝenie. Przeprowadzanie dochodzeń powypadkowych i sporządzanie wymaganej dokumentacji ze szczególną starannością i rzetelnością. Przeprowadzanie szczegółowych analiz zaistniałych wypadków. Występowanie do komendanta o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych, mających na celu zmniejszenie ilości wypadków. LEGENDA: - odpowiedzialny za realizację - koordynujący - współpracujący

18 Strona 18 z Dokonanie bieŝącej oceny stanu bhp przy pomocy pytań kontrolnych. W celu dokonania skutecznej oceny stanu bhp, została sporządzona lista pytań kontrolnych. Udzielenie rzetelnych odpowiedzi na poniŝej przedstawione pytania, pozwoli kierownikowi jednostki uzyskać rzeczywisty obraz stanu bhp, a tym samym umoŝliwi podjęcie działań zmniejszających, ograniczających lub niwelujących wykazane nieprawidłowości. Odpowiedz Lp. Pytanie dotyczące badanego zagadnienia tak nie nie dotyczy I. Wymogi ogólne czy kierownik jednostki zatrudniający powyŝej 100 pracowników utworzył słuŝbę bhp? - czy istnieją rozwiązania organizacyjne umoŝliwiające ocenę realizacji polityki bhp? - czy zostały jasno ustalone procedury oraz określone zakresy odpowiedzialności w obszarze bhp? 4. - czy kaŝdy pracownik zna swój zakres odpowiedzialności? 5. - czy przeprowadzane są regularne kontrole stanowisk pracy? czy kontroluje się stosowanie przez pracowników do procedur bezpieczeństwa? - czy kierownik jednostki uzgadnia z pracownikami lub ich przedstawicielami podjęcie działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy? 8. - czy zidentyfikowano najistotniejsze zagroŝenia dla bezpieczeństwa i zdrowia? 9. - czy podjęto działania zmierzające do ich wyeliminowania lub ograniczenia? czy dokonano i udokumentowano ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy? czy przeprowadzone zostały badania i pomiary czynników szkodliwych? czy występujące naraŝenia mieszczą się w granicach dopuszczalnych norm? czy kierownik jednostki przydzielił pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej? - czy w komendzie przestrzegane są wymogi dotyczące odzieŝy i obuwia specjalnego? - czy istnieją właściwe rozwiązania słuŝące utrzymaniu wyposaŝenia i sprzętu ratowniczego w naleŝytym stanie? czy obiekty i tereny jednostek PSP spełniają wymogi bhp? * czy kierownik jednostki zapewnił środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,gaszenia poŝaru i ewakuacji pracowników? - czy kierownik jednostki wyznaczył pracowników do udzielania pierwszej pomocy? - czy kierownik jednostki wyznaczył pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpoŝarowej? 18

19 Strona 19 z 31 II. Pracownik czy posiada aktualne badania lekarskie? czy posiada aktualne szkolenia BHP na stanowisku pracy? czy został poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąŝe się z wykonywaną pracą? - czy jest przeszkolony w zakresie wykonywania pracy w sposób bezpieczny oraz czy zna zasady postępowania w razie wystąpienia awarii i wypadków przy pracy? - czy posiada aktualne wymagane kwalifikacje zawodowe dopuszczające do słuŝby i pracy? czy stosuje środki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem? czy występują braki w wyposaŝeniu osobistym ratownika? czy otrzymuje środki higieny osobistej? czy został poinformowany, w jaki sposób zgłaszać niebezpieczne sytuacje i wypadki? III. Ćwiczenia i zajęcia sportowe czy doskonalenie zawodowe odbywa się zgodnie z przyjętym planem szkolenia? - czy podczas prowadzonych szkoleń i ćwiczeń zwraca się uwagę na wykonywanie czynności zgodnie z wymogami bhp? - czy podczas prowadzonych szkoleń i ćwiczeń sprawowany jest odpowiedni nadzór? - czy przestrzegany jest zakaz stosowania kryterium czasowego do wykonania określonych grup ćwiczeń? - czy podczas realizacji zajęć sportowych zwraca się uwagę na przeprowadzenie odpowiedniej rozgrzewki? - czy uczestnicy zajęć sportowych posiadają odpowiednią odzieŝ i obuwie sportowe? - czy zwracana jest uwaga na stan nawierzchni boisk i innych obiektów sportowych? IV. Wypadki przy pracy czy są podejmowane natychmiastowe działania dotyczące badania wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i zgłaszanych problemów w zakresie bhp? czy w komendzie prowadzony jest rejestr wypadków przy pracy? czy dokumentacja powypadkowa sporządzane jest właściwie i terminowo? czy prowadzone są szczegółowe analizy zaistniałych wypadków? czy podejmowane są odpowiednie działania profilaktyczne i zapobiegawcze ograniczające ryzyko zaistnienia wypadków? - czy po zaistniałym wypadku prowadzona jest weryfikacja oceny ryzyka zawodowego? * NaleŜy zastosować dodatkowe kryteria oceny, które zostały zawarte w Załączniku nr 1. 19

20 Strona 20 z 31 IV. Optymalizacja warunków bhp podczas prowadzonych działań ratowniczo gaśniczych oraz zajęć doskonalących. 1. Dokonanie przeglądu czynników wypadkowych. Warunki pracy straŝaków uczestniczących w działaniach ratowniczo gaśniczych, z uwagi na róŝnorodną specyfikę zdarzeń, stwarzają duŝe zagroŝenie dla ich zdrowia i Ŝycia. Niekorzystne warunki pracy wiąŝą się ze znacznym ryzykiem zdrowotnym, którego w wielu przypadkach nie moŝna wyeliminować. ZagroŜenia zawodowe straŝaków są spowodowane występowaniem czynników, określonych w poniŝszej tabeli. Rodzaj czynnika wypadkowego Czynniki mogące powodować wypadki Czynniki fizyczne Czynniki chemiczne i pyły Czynniki biologiczne Czynniki mogące powodować wypadki i wynikające z nich zagroŝenia Niskie stęŝenie tlenu w powietrzu - moŝliwość uduszenia Gorące powierzchnie, powietrze, gazy - moŝliwość poparzeń skóry i dróg oddechowych Szkło, metal i inne ostre przedmioty - moŝliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia Spadające elementy konstrukcji (fragmenty sufitów, murów), gruz - moŝliwość urazów w wyniku uderzenia, przygniecenia Nieruchome, wystające elementy konstrukcji zwłaszcza przy złej widoczności spowodowanej dymem - moŝliwość urazów w wyniku uderzenia Substancje chemiczne powstające podczas poŝaru - moŝliwość ostrego zatrucia Wypadki komunikacyjne podczas jazdy do akcji - moŝliwość urazów Prąd elektryczny - moŝliwość poraŝenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego Ulatniające się z uszkodzonej instalacji gazowej gazy moŝliwość poparzeń i urazów na skutek poŝaru i eksplozji Śliska, nierówna nawierzchnia oraz drabiny, schody, dachy, zapadające się stropy - moŝliwość urazów w wyniku potknięcia, poślizgnięcia i upadku Nadmierny hałas podczas akcji gaśniczych moŝliwość uszkodzenia słuchu Wysoka temperatura panująca podczas poŝaru moŝliwość wystąpienia dyskomfortu cieplnego, przegrzania organizmu i/lub poparzeń Niska temperatura podczas prowadzenia akcji ratowniczych w okresie zimowym, szczególnie podczas akcji ratownictwa wodnego moŝliwość odmroŝeń, zapalenia oskrzeli i płuc Niedobór tlenu oraz obecność tlenku węgla i innych produktów spalania w powietrzu, którym oddycha straŝak moŝliwość niedotlenienia i śmierci na skutek uduszenia RóŜne związki chemiczne, na które straŝak moŝe być naraŝony podczas katastrof chemicznych moŝliwość ostrych zatruć, poparzeń, zapaleń skóry Gazy ulatniające się z nieszczelnych zbiorników i instalacji technologicznych objętych poŝarem moŝliwość ostrych zatruć Środki pianotwórcze i inne materiały np. dezynfekcyjne - moŝliwość skórnych zmian uczuleniowych KaŜdy moŝliwy czynnik biologiczny wywołujący choroby zakaźne, którego źródłem mogą być ratowane osoby lub zwierzęta Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne, związane z organizacją pracy Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi ratowanych a takŝe współpracowników, świadomość zagroŝenia własnego zdrowia i Ŝycia a takŝe wydarzenia, których świadkiem jest straŝak, zwłaszcza gdy dochodzi do śmierci osób ratowanych moŝliwość stresu pourazowego Praca wykonywana w trybie dyŝurowym (praca nocna) - moŝliwość stresu psychicznego, zaburzeń rytmu biologicznego, obniŝonej zdolności do pracy fizycznej Nadmierny wysiłek fizyczny (dźwiganie cięŝarów, w tym osób poszkodowanych, dóbr materialnych, sprzętu gaśniczo ratowniczego, jak równieŝ cięŝkiej odzieŝy ochronnej z aparatem powietrznym)- moŝliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciąŝenia układu mięśniowo-szkieletowego i ogólnego zmęczenia 20

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704)

z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) Na podstawie art. 237 11 5 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach Dz.U. nr 128, poz. 897 Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej

Metodyka oceny gotowości operacyjnej Załącznik nr 2 Do Wytycznych Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych i Zakładowych StraŜy PoŜarnych Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Zakres Robót zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (Stanisław Wójcik)... 1 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik)

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik) Spis treści Przedmowa Wykaz autorów Wykaz skrótów Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny)

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) 001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) Cena 240 zł I. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1. NajwaŜniejsze definicje a. Bezpieczeństwo b. Higiena pracy c. Ochrona pracy 2. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 ISO 18001:2004

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 ISO 18001:2004 PA-4/OZ ISO 9001:008 ISO 14001:005 ISO 18001:004 Nr wersji - PROCEDURA POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ W Nr egz. 1 1 z 5 DATA PODPIS

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:. Uczestnicy szkolenia a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych 1 Jednostka jest obowiązana utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz teren i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2006 z dnia 2006r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Rozdział 1 Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Działania zespołu powypadkowego WROCŁAW 2011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia 09.10.2009 r. Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Lp. ZagroŜenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciąŝliwy Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Identyfikacja zagroŝeń Źródło zagroŝenia MoŜliwe skutki 1 2 3 4 1. PoŜar. Urządzenia i instalacje elektryczne,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1 BEZPIECZEŃSTWO stan niezagrożenia lub spokoju To stan powodujący zarówno poczucie braku zagrożenia jak i jego rzeczywisty brak. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

dla studentów rozpoczynających studia w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na kierunkach:

dla studentów rozpoczynających studia w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na kierunkach: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/08 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 3 lipca 2008 roku PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO OGÓLNEGO Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY dla studentów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY BUDYNKU POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYSTOSOWANIEM NA POTRZEBY SOCJALNE ZESPOŁÓW WYJAZDOWYCH POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA DZ. NR 78/1, OBR.

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH UśYWAJĄCYCH PRYWATNY POJAZD DO CELÓW SŁUśBOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze mgr Adam Błęka Liczba wypadków przy pracy w Polsce w latach 2000-2010 Dane statystyczne wskazują,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Na

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. 11a. Przyczyny wypadków

Szkolenie okresowe - OSP. 11a. Przyczyny wypadków 11a. Przyczyny wypadków 1 Przyczyny wypadków wynikające z rozwiązań technicznych Stosowanie ruchomych maszyn i ich części oraz pojazdów, w tym transportu wewnątrzzakładowego, drogowego, urządzeń dźwigowych,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia okresowego nauczycieli

Program szkolenia okresowego nauczycieli Program szkolenia okresowego nauczycieli Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * 1 3 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem: a) praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Orzecznictwo lekarskie w resorcie spraw wewnętrznych istnieje od zakończenia działań wojennych. Konieczność powołania odrębnego od powszechnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - Obowiązki pracodawców w zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy Proces pracy moŝe wiązać się z zagroŝeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia, a

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych Załącznik nr 3 PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Organizacja stanowiska pracy biurowej Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Instrukcje bhp Wymogi zawarte w przepisach prawnych nakazują opracowanie i udostępnienie pracownikom

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 Olsztyn ul. Głowackiego 28 tel (0-89) 524-95-00 fax (0-89) 524-95-55 adres internetowy: www.bpbw.olsztyn.pl (e-mail) info@bpbw.olsztyn.pl zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami Autor Marek Gałusza Wstęp... 9 Literatura... 9 Wykaz najważniejszych skrótów użytych w tekście... 10 I. PRAWO

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

1) dane identyfikacyjne straŝaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania);

1) dane identyfikacyjne straŝaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia...2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. w sprawie stanowisk słuŝbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej, maksymalnych stopni przypisanych

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r. P/08/087 LPO41035-2-2008 Pan Płk Zbigniew Grzesiczak

Bardziej szczegółowo

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Strona: 1 AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Zredagował: Specjalista ds. bhp Data: 2014.02.03, podpis Zatwierdził Dyrektor Data: 2014.02.03,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 4 PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Nazwa formy kształcenia Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.1997.109.704 2005.07.01 zm. Dz.U.2004.246.2468 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC I. Program instruktaŝu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107,

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK

BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK KADRY I PŁACE Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno biurowych i innych (w tym nauczycieli)

Bardziej szczegółowo

I MŁODZIEśY. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lubartowie

I MŁODZIEśY. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lubartowie BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEśY Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lubartowie WYMOGI SANITARNE DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU: Organizator wypoczynku ponosi odpowiedzialność za zapewnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) Na podstawie art. 237 11

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Krzysztof Zamajtys BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Zadania, obowiązki, zakres świadczeń oraz sposób finansowania służby medycyny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE Pierwszym i podstawowym obowiązkiem, jaki powstaje w sytuacji wypadku, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX WYPADKI W Y P A D K I Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się: - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem. 1.

Bardziej szczegółowo

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE Andrzej Nowak Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP Warszawa, dnia 24.06.2016 r. Art. 237 ¹¹ Kodeksu pracy (...)pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2013 Opracowanie programu: 1. bryg.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi

Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń doskonalących w komorze rozgorzeniowej dla członków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 004 r.) Na podstawie art. 37 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/18./2004 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004 wzór REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP w... zatwierdzony uchwałą Nr... z dnia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów... 9

Spis treści. Od Autorów... 9 Spis treści Od Autorów... 9 1. Historia bezpieczeństwa i higieny pracy... 11 1.1. Pojęcia podstawowe... 11 1.2. Przyczyny stosowania profilaktyki BHP... 13 1.3. Organizacja profilaktyki... 15 1.4. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.) Art. 237 2 Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo