System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Marcin Olkiewicz * System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa Wstęp W Polsce przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach zmieniającego się otoczenia, rosnącego ryzyka gospodarczego i dużej niepewności ograniczającej ich rozwój lub trwanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Klient stał się coraz bardziej wymagającym uczestnikiem rynku, ukierunkowanym nie tylko na cenę ale także na inne parametry usługi lub produktu, np. takie jak: dostępność, kompleksowość, terminowość, itp. Jednakże najważniejszym czynnikiem stała się szeroko rozumiana jakość. Wynikiem takiego działania klientów przedsiębiorstwa zmuszone zostały do podejmowania szybkich działań modernizacyjnych procesów produkcyjnych (usługowych) w celu zapewnienia konkurencyjności. Takie zjawisko zauważalne jest w większości sektorów gospodarki. Celem artykułu jest wskazanie, iż system zarządzania jakością wpływa na zmiany organizacyjne funkcjonowania przedsiębiorstwa. Metodami badawczymi są: analiza literaturowa oraz przeprowadzony sondaż opinii wśród 520 przedsiębiorstw byłego woj. środkowopomorskiego na dzień r. 1. System Zarządzania Jakością Lekceważenie konieczności wprowadzenia szybkich zmian w przedsiębiorstwie z zakresu zarządzania spowodowało spadek efektywności przedsiębiorstwa, stabilności, wiarygodności, konkurencyjności czego efektem było zmniejszenie wartości przedsiębiorstwa. Brak walorów przedsiębiorstwa do konkurowania z innymi podmiotami rynkowymi oraz środków na wdrażanie innowacji sprawiło, iż duża liczba przedsiębiorstw została zmuszona do wdrożenia systemu zarządzania jakością. Od roku 2000 zaczęły istnieć ujednolicone systemy zarządzania jakością, które zostały opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO International Standard Organization) będącą ogólnoświatową federacją krajowych organizacji normalizacyjnych [Sokołowicz, Srzednicki, 2004, s.3]. Do dziś dnia wprowadzane są aktualizacje oraz nowe normy określające nowy standard, stanowiące wzór zapewnieniu możliwości spełnienia wymagań jakościowych i zwiększania satysfakcji klienta w relacjach przedsiębiorstwo-klient. Systemy zarządzania jakością stanowią swego rodzaju instrukcję postępowania dla pracowników organizacji opracowaną i zaakceptowaną przez pracodawcę. * Dr, Zakład Zarządzania, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska,

2 464 Marcin Olkiewicz Celem takiego działania jest stworzenie odpowiednich warunków do ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa osiąganego poprzez miedzy innymi: innowacyjność procesów produkcyjnych, zapewnienie powtarzalności jakości produktów lub świadczonych usług, uatrakcyjnieniu i poszerzenie oferty asortymentowej (usługowej), rozwój zasobów ludzkich, kształtowanie pozytywnych relacji przedsiębiorstwo klient. Klient wewnętrzny to nie tylko pracownik organizacji wykonujący poszczególne zadania ale także właściciel, zarząd, menadżerowie. Od wszystkich pracowników organizacji uzależniony jest stopień rozwoju, tempo wprowadzanych zmian, wskaźnik efektywności działania, itd. Należy zaznaczyć również, iż zewnętrzny, również odgrywa znaczącą rolę. Klientem zewnętrznym nie jest tylko: konsument, usługobiorca, dostawca, kooperant, ale także instytucje państwowe, społeczne, na które nasze działania mają wpływ i poprzez nie oddziaływają na społeczeństwo lub region. Oznacza to, iż tempo rozwoju przedsiębiorstw oraz ich skala znacząco wpłynie na rozwój regionu. Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na wdrożenie systemu zarządzania jakością. Jednakże rodzaj wdrażanego systemu uzależniony jest od następujących czynników: branży, rodzaju prowadzonej działalności, orientacji przedsiębiorstwa (np.: ochrona środowiska, itp.) a także określonej grupy klientów. Tablica nr 1 przedstawia procentowy udział przedsiębiorstw poddanych badaniu oraz rodzaj prowadzonej przez nich działalności. Tablica 1. Rodzaj prowadzonej podstawowej działalności RODZAJ DZIAŁALNOŚCI % produkcyjna 26 usługowa 52 handlowa 22 Źródło: Opracowanie własne. W Polsce możliwe do wdrożenia są następujące systemy zarządzania jakością: 1. Systemy Zarządzania Jakością lub Zapewnienia Jakości: ISO 9001, ISO 13485, ISO /TS 16949, IRIS, ISO 3834, EN 15038, BRC/IoP, BRC. 2. Systemy Zarządzania Środowiskiem: ISO 14001, EMAS, FSC-CoC, EN Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy: PN-N-18001, OHSAS 18001, SCC. 4. Systemy Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności: GHP/GMP, HACCP zgodny z wymaganiami: ISO 22000, Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius), DS 3027, GMP+, BRC Global Standard Food, IFS, SQMS. 5. Dobre Praktyki Produkcyjne: ISO 22716, ISO 15378, EN Systemy zarządzania oparte na zarządzaniu ryzykiem: BS 25999, ISO 27001, ISO 28000, ISO 14971, SA Systemy zarządzania w laboratoriach i jednostkach inspekcyjnych: ISO 17025, ISO 15189, ISO

3 System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego AQAP - Wymagania NATO Dotyczące Zapewnienia Jakości: AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP Inne standardy: Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością Serii ISO, PN- N 19001, ZKP, SQAS, TAPA, EN Należy podkreślić, iż najczęstszymi systemami zarządzani a jakością wdrażanymi w polskich przedsiębiorstwach są: ISO 9001 (System Zarządzania Jakością), ISO (System Zarządzania Środowiskowego), PN-N (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy), GHP/GMP (Dobre Praktyki Higieniczne/Dobre Praktyki Produkcyjne), GMP+ (holenderski System Certyfikacji w Sektorze Pasz), HACCP zgodny z wymaganiami: ISO (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności), Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) - czyli system wymagany przepisami prawa, DS 3027 (Zapewnienie Bezpieczeństwa Produkcji Żywności z HACCP), a także: ISO (System Zarządzania Jakością dla producentów wyrobów medycznych), ISO /TS (System Zarządzania Jakością dla producentów z branży motoryzacyjnej), ISO 3834 (System Jakości dotyczący spawania materiałów metalowych), System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), PN-N (WSK - Wewnętrzny System Kontroli), ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji). Liczba przedsiębiorstw na świecie posiadających system zarządzania jakością jest duża i ciągle wzrasta, co potwierdza liczba przyznawanych certyfikatów. Na koniec grudnia 2010 roku podmiotów posiadających certyfikat w 178 krajach było , z czego tylko na System Zarządzania Jakością ISO 9001 aż ponad (przyrost o 4% do roku 2009 tj przedsiębiorstw). Podobny rosnący trend kształtuje się w Polsce. Wskaźnik w byłym woj. zachodniopomorskim w analizowanych przedsiębiorstwach przedstawi rysunek 1.

4 466 Marcin Olkiewicz Rysunek 1. Stosowane Systemy Zarządzania Jakością Źródło: Opracowanie własne. 2. Norma ISO 9001 w kontekście efektywności wdrożenia Współczesne zarządzanie podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi na rynku (bez względu na rodzaj i charakter działalności) postrzegane jest jako pewien system działania, w którym stale zachodzą zmiany ukierunkowane na wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa. Wszystkie podejmowane działania, do których zaliczyć można np.: rozwój infrastruktury przedsiębiorstwa, wdrażanie innowacji, modernizacja parku maszynowego i technologicznego, mają w głównej mierze na celu poprawę jakości świadczonych usług (produktów). Dlatego uważa się, iż najważniejszą zmianą dotyczącą całego przedsiębiorstwa jest odpowiednie wdrożenie systemu zarządzania jakością (SZJ), który ma doprowadzić do miedzy innymi: poprawy jakości produktów i usług oraz procesów wytwórczych, podniesienia bezusterkowej wydajności pracy, poprawy jakości i metod pracy (w tym również warunków pracy), poprawy image u organizacji. System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 ma wielopoziomową strukturę organizacyjną, gdyż identyfikuje i koncentruje się na: potrzebach klienta, odpowiedzialności kierownictwa, zaangażowaniu pracowników, podejściu procesowym, ciągłym doskonaleniu, kreowaniu pozytywnych relacji z dostawcami. Normę ISO 9001 należy traktować jako punkt początkowy dla każdej organizacji, która planuje wykorzystanie norm jakościowych do opracowania systemów zarządzania jakością. Oznacza to, iż norma ISO 9001 spełniają wiele warunków sprzyjających ich wdrażaniu, gdyż jest: kompleksowa zawiera wszystkie elementy do stworzenia efektywnego SZJ,

5 System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego 467 elastyczna pozostawia firmie ostateczną odpowiedzialność za dobór metod, narzędzi SZJ, uniwersalna daje możliwość dostosowania do firm wytwarzających różne usługi, zapewnia obiektywną ocenę zgodności SZJ funkcjonującego w organizacji z normą odniesienia, oparta na dobrym zapleczu organizacyjnym jest wspierana przez organizację, dokonywane niezależne oceny SZJ System oparty o normę ISO 9001:2008 odnosi się do wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością w całej organizacji a nie w poszczególnych obszarach. Stanowi więc kompleksowy sposób zarządzania przedsiębiorstwem, który nadzorowany jest przez naczelne kierownictwo oraz pełnomocnika do spraw jakości. Uważa się więc, iż system zarządzania jakością wg ISO 9001 pozwala na skuteczniejszy nadzór nad całą organizacją oraz daje możliwość sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania, monitorowania i doskonalenia wszystkich procesów oraz zasobów organizacji. Do najważniejszych korzyści możliwych do uzyskania poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością można zaliczyć: 1. korzyści wewnętrzne [Olkiewicz, Olkiewicz 2008, s. 45] motywacyjne pracowników: wzrost poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanych prac, wzrost inicjatywy i inwencji twórczej w zakresie poprawy jakości, wzrost zainteresowania porządkiem na stanowiskach pracy i dbałością o stan techniczny urządzeń, dążenie do podnoszenia własnych kwalifikacji, stworzenie silniejszej więzi współpracy wewnątrzzakładowej, zmniejszenie fluktuacji kadr, wzrost zaufania odbiorców do wyrobów przedsiębiorstwa. techniczno-ekonomiczne: wzrost prawdopodobieństwa niezawodności pracy, wzrost poziomu jakości świadczenia usług na skutek zmniejszonej wadliwości, możliwość ujednolicenia poziomu jakości świadczonych usług standardy, wzrost liczby uzyskanych znaków jakości, wzrost rozmiarów świadczenia usług w tych samych warunkach technicznych na skutek minimalizacji braków, co może przyczynić się nawet do obniżenia kosztów produkcji, zmniejszenie strat spowodowane brakami (np.: personelu, komputerów, itp.), planowanie cyklu odnawiania świadczeń poprzez promocje i inne działania marketingowe, ujęcie problematyki jakości w planach postępu technicznego,

6 468 Marcin Olkiewicz stosowanie czynnych form kontroli, uporządkowanie i stosowanie właściwej polityki asortymentowej, minimalizacja wskaźnika reklamacji. 2. Korzyści zewnętrzne: zapewnienie jakości oferowanych i świadczonych usług, zapewnienie powtarzalności, zwiększenie zaufania klientów, wzrost konkurencyjności, wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa (zarówno dla dostawców, odbiorców i instytucji finansowych) lepsze kreowanie wizerunku firmy i marki, zwiększona możliwość rozszerzenia rynków zbytu, możliwość rozszerzenia palety ofertowej przedsiębiorstwa, lepsza identyfikacja i zaspokojenie potrzeb klienta. Osiągnięcie wymienionych korzyści jest realne ale wymagać będzie czasu. Jednakże najważniejszym elementem dzięki któremu osiągniemy sukces, to odpowiednie wdrożenie systemu zarządzania jakością przy współudziale całej załogi. Potem tylko ciągłe doskonalenie systemu powoduje określenie tempa rozwoju przedsiębiorstwa. 3. System Zarządzania Jakością w kontekście modernizacyjnych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa System zarządzania jakością obejmuje wszystkie działania realizowane w przedsiębiorstwie, począwszy od elementów strategii od realizacji wyrobu gotowego. Jest zatem ściśle powiązany ze wszystkimi obszarami przedsiębiorstwa, takimi jak miedzy innymi: zasoby: ludzkie rzeczowe, finansowe i informacyjne, materiałowe; procedury i sposoby zarządzania; procesy, operacje i działania wytwórcze; informatyzacja: dokumentacja, raporty, sposoby przechowywania zapisów, itp. Ingerencja we wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwala na pełniejszy monitoring i doskonalenie funkcjonowania organizacji, ale także może zdemobilizować pracowników. Dlatego w praktyce systemy zarządzania jakością składają się z elementów formalnych (normy, procedury, itd.) i nieformalnych (kultura pracowników, sposoby komunikacji i perswazji, itd.). Umiejętne określenie i zarządzanie tymi elementami owocuje poprawą jakości na każdym stanowisku pracy, począwszy od Zarządu organizacji. W celu ukazania trudności stosowania odpowiedniej polityki jakościowej w przedsiębiorstwie (wskazanie konieczności posiadania SZJ) przedstawiono rys.2 obrazujący powiązania systemu zarządzania jakością z elementami jakościowymi przedsiębiorstwa.

7 System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego 469 Rysunek 2. Powiązania systemu zarządzania jakością SYSTEM ZARZĄDZANIE NAJWYŻSZE KIEROWNICTWO SYSTEM ZARZĄ- DZANIA POLITYKA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ CELE DOTYCZĄCE JAKOŚCI CIAGŁE DOSKONA- LENIE PLANOWANIE JAKOŚCI STEROWANIE JAKOŚCIĄ ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DOSKONALENIE JAKOŚCI SKUTECZNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ Źródło: [Komentarz do norm ISO 9000:2000, 2001, s. 42]. Wszystkie przedsiębiorstwa pragnące wdrożyć system zarządzania jakością wg normy ISO 9001 powinny postępować wg następujących zasad: 1. Określenia potrzeb i oczekiwań klienta oraz innych zainteresowanych stron. 2. Ustanowienia Pełnomocnika ds. Jakości, Polityki Jakości i celów jakości. 3. Określenia procesów wraz z parametryzacją i odpowiedzialnością potrzebnych do realizacji celów. 4. Określenia i zapewnienia środków potrzebnych do realizacji celów. 5. Określenia, ustanowienia i zastosowania metod pomiaru skuteczności i efektywności każdego procesu. 6. Określenia środków zapobiegających niezgodnościom i eliminowania powstawania ich przyczyn. 7. Określenia, ustanowienia i stosowania procesu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Należy pamiętać, iż wszystkie wymienione działania muszą być sformalizowane i akceptowane przez najwyższe kierownictwo. Pracownicy powinni być uświadomieni i przeszkoleni z zakresu normy ISO 9001 a jeśli jest to możliwe

8 470 Marcin Olkiewicz również w zakresie auditowania wewnętrznego. Bardzo często w organizacjach występuje opór wobec zmian, a w szczególności zwiększonej formalizacji - biurokracji. Należy jednak pamiętać, iż taka sytuacja biurokracji występuje tylko w pierwszym etapie wdrożenia (stworzenia odpowiedniej dokumentacji zgodnej z procedurą, kart działania, protokołów, itp.), gdyż w późniejszym okresie dokumenty te stają się narzędziami ułatwiającymi i potwierdzającymi jakość wykonywanej pracy. Istotnym elementem określającym zdolność do ciągłych zmian udoskonalających system jest również określenie przez przedsiębiorstwo procesów występujących w organizacji. Przedsiębiorstwo musi określić, które z występujących w przedsiębiorstwie procesów należą do procesu biznesowego, a które zaliczyć można do procesów wspomagających. Proces biznesowy w potocznym rozumieniu jest to proces główny przedsiębiorstwa (proces przynoszący korzyści ekonomiczne i rozwojowe; podstawowa działalność), natomiast wspomagający to takie działania, dzięki którym proces główny jest realizowany. Przykładowo procesem wspomagającym mogą być prace prawnika, analityka, księgowej, ochrony, itp. Ma to istotne znaczenie w późniejszym sposobie zarządzania, gdyż w przypadku procesów wspomagających nowoczesne organizacje mogą zastosować outsourcing, ograniczając koszty utrzymania i rozwoju tych procesów. Taka sytuacja pozwala organizacji dążyć do specjalizacji i rozwoju oraz uelastycznia swoją strukturę organizacyjną dostosowując do potrzeb i sytuacji rynkowej. Norma daje wskazówki związane z dostosowaniem organizacji lub wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością. Określa również jakie elementy winny znaleźć się w dokumentacji systemowej, gdyż stanowić ona będzie podstawę funkcjonowania, monitorowania, nadzoru, doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie a certyfikacji. Należy pamiętać, iż za system zarządzania jakością odpowiada Właściciel przedsiębiorstwa, natomiast za prawidłowe funkcjonowanie systemu, rozwój - doskonalenie, realizacje zadań celów jakościowych, itd. odpowiada Pełnomocnik ds. Jakości. I to oni w swoim zakresie powinni [PKN, 2001, s. 9]: zidentyfikować procesy niezbędne dla systemu zarządzania jakością, określić sekwencję i relacje między procesami, określić kryteria i metody zapewniające skuteczne prowadzenie oraz nadzorowanie procesów, zapewnić dostępność niezbędnych zasobów i informacji dla wspomagania prowadzenia oraz monitorowania procesów, mierzyć, monitorować i analizować procesy oraz, wdrażać działania niezbędne dla osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia. Bardzo często organizacje nie są przygotowane do wdrożenia systemu zarządzania jakością. Z jednej strony nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat systemów zarządzania jakością, wymagań normy, ciężkiej pracy pracowników organizacji, konieczności dostosowania organizacji oraz sposobu wdrożenia

9 System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego 471 i utrzymania systemu zarządzania jakością a z drugiej strony oczekują natychmiastowych efektów (najlepiej finansowych). Przeprowadzone badania wykazały, że wdrożenie systemu zarządzania jakością spowodowało znaczące zmiany, w różnych obszarach, które prezentuje rys.3. Rysunek 3. Rodzaje zmian spowodowanych wdrożeniem systemu Źródło: Opracowanie własne. Często u przedsiębiorców występuje pewnego rodzaju rozczarowanie, gdy dowiadują się, iż wdrożenie systemu zarządzania jakością jest czasochłonne i kapitałochłonne. Jednakże analizując korzyści jakie można uzyskać wiele przedsiębiorstw decyduje się na takie działanie. Pracodawcy widzą w tym możliwość uporządkowania prowadzonej działalności, dobry element marketingowy a w niektórych przypadkach jest to wymóg narzucony przez instytucje kooperujące lub finansujące. Wskazuje się nawet, iż istnieje konieczności posiadania systemu zarządzania jakością już na starcie, gdyż: potwierdza przynależność organizacji do światowej czołówki firm świadczących usługi na najwyższym poziomie, podnosi wiarygodność i zaufanie klientów do produktów lub świadczonych usług, ograniczając ilość auditów klientów, określa strategię działania, porządkuje organizację, określa kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych, identyfikuje i dokumentuje procesy i wykonywane czynności, porządkuje i uzupełnia zgodnie z wymogami systemu jakości dokumentację wykonywanych usług, zapewnia jakość i powtarzalność oferowanych produktów i świadczonych usług. Zakończenie Wymagania Systemu Zarządzania Jakością często wymuszają konieczność przeprowadzenia zmian w sposobie zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Proces dostosowawczy dotyczy całego przedsiębiorstwa i ma na celu za-

10 472 Marcin Olkiewicz pewnienie wysokiej jakości oferowanych produktów lub świadczonych usług. Bardzo często system zarządzania jakością prowadzi do uporządkowania (lub sformalizowania) sposobów świadczenia usług stanowi, unowocześnienia procesów produkcyjnych (wdrażaniu innowacji), zapewnienia powtarzalności, zwiększenia liczby klientów, itp. System Zarządzania Jakością stanowi element rozwoju organizacji związany z poprawą funkcjonowania i konkurowania pomiędzy istniejącymi już przedsiębiorstwami i nowo powstającymi na danym rynku. Niewątpliwie jakość oferowana przez przedsiębiorstwa stała się dominującym czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw oraz weryfikatorem popytu klientów. Taka sytuacja wymusza na przedsiębiorstwach powszechne stosowanie systemów zarządzania jakością i osiąganie dzięki temu standardów europejskich. Literatura Komentarz do norm ISO 9000:2000, (2001), PKN, Warszawa 3. Olkiewicz A., Olkiewicz M. (2008), System Zarządzania Jakością- Determinant, w: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zmiany gospodarcze, społeczne i polityczne w integrującej się Europie, PRz, Rzeszów 4. Olkiewicz M. (2007), Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, PK, Koszalin 5. PN-EN 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, (2001), PKN, Warszawa 6. Sokołowicz W., Srzednicki A.(2004), ISO System zarządzania jakością, C.H.Beck, Warszawa Streszczenie W pracy została dokonana ogólna prezentacja systemu zarządzania jakością, w szczególności korzyści jakie przedsiębiorstwo uzyskuje po jego wdrożeniu. Poruszono również zagadnienia związane z rodzajami wdrażanych systemów, gdyż uzależnione jest to od rodzaju przedsiębiorstwa, branży oraz koncentracji kierunków działania. Należy jednak podkreślić, iż wdrożony system zarządzania jakością musi mieć pozytywny wpływ na pracowników oraz czynności, które wykonują, gdyż w innym przypadku nie spełni swoich podstawowych założeń tj. między innymi: zdolności doskonalenia i rozwoju oraz poprawę bieżącego stanu jakości oferowanych produktów lub usług. Analizując 520 przedsiębiorstw byłego woj. środkowopomorskiego można stwierdzić, iż system zarządzania jakością w zdecydowanej większości (aż w 93% badanych przedsiębiorstw) wpływa na zmiany funkcjonowania przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach. Słowa kluczowe jakość, zarządzanie, system zarządzania jakością

11 System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego 473 Quality management system as element of modernization process of enterprises (Summary) Quality management system is one of the basic instruments to introduce developing changes into enterprises. Implementation of the system helps to reach many benefits that lead to the enterprise improvement by: the offered quality, way of acting, market place, and competitiveness. It is worth to notice that obtaining the quality management systems is now the demand of proper organization work. Key words quality, management, system, quality

Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Marcin Olkiewicz * Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Wstęp Systemy zarządzania jakością coraz częściej stały się w szybko rozwijającej się gospodarce podstawowym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Jakość wczoraj i dziś

Jakość wczoraj i dziś Studia podyplomowe Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym Jakość wczoraj i dziś Jan Sas Kraków, 2016 Zakres tematyczny 1. Jakość dawniej 2. Podstawowe definicje i odbiorcy jakości 3. Ewolucja w

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Autor: Alicja Czekańska Opiekun

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001 (SZJ) SZJ-00 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - WYMAGANIA 8 4 8 1 550 BZ SZJ-01 SZJ-02 PEŁNOMOCNIK DS. SZJ SZJ-03 MENEDśER JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Portfel metod i narzędzi 89 Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Autorka przedstawia korzyści płynące z wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ANDRZEJ OCIEPA EKOEKSPERT Sp. z o.o. III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014 Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Serafin, Hubert Paluch Proces wdrażania systemów zarządzania jakością : w kontekście współpracy klienta z firmą szkoleniowo-doradczą

Zbigniew Serafin, Hubert Paluch Proces wdrażania systemów zarządzania jakością : w kontekście współpracy klienta z firmą szkoleniowo-doradczą Zbigniew Serafin, Hubert Paluch Proces wdrażania systemów zarządzania jakością : w kontekście współpracy klienta z firmą szkoleniowo-doradczą Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001 UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z ISO 9001 Andrzej Pacana 1. ISO 9000:2005 Systemy zarządzania jakością Podstawowe zasady i słownictwo 2. ISO 9001: 2008 Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej, działający w ramach Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Systemy zarządzania Dobrze zaprojektowane i spójne procesy zarządcze i operacyjne Grupy Kapitałowej ukierunkowane są na zagwarantowanie oczekiwanej jakości oferowanych przez nas produktów i usług, ochronę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania Grodno 2010 Artykuł dotyczy nieobligatoryjnych systemów zarządzania, które coraz częściej doceniane są przez kierujących zakładami, ze względu na szereg korzyści wynikający z ich wdrożenia i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU 1 URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ PROCESY ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Praca dyplomowa Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając INSTYTUT GODPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

PROJEKT. Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Siedziba: 42-674 Zbrosławice ul. Morcinka 14 Biuro: 41-800 Zabrze ul. Handlowa 2 www.agm-konsulting.pl, agm@agm-konsulting.pl NIP 648-198-46-67 REGON 276415939 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

UDT a Utrzymanie Ruchu

UDT a Utrzymanie Ruchu Oferta UDT dla Służb Utrzymania Ruchu Misja UDT Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych w Polsce do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH

FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH УДК 316 0 FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH JÓZEF OBER Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi zagadnienia związane z zarządzeniem jakością oraz ukazać jakie

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Ocena polityki jakości

Zadanie: Ocena polityki jakości Przedmiot: Zarządzanie Jakością Forma zajęć: Ćwiczenia Blok tematyczny: Polityka jakości Zadanie: polityki jakości. Napisać politykę jakości na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Trela. Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Nowe wymagania systemów zarządzania normy ISO i standardy akredytacyjne

Arkadiusz Trela. Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Nowe wymagania systemów zarządzania normy ISO i standardy akredytacyjne Arkadiusz Trela Zarządzanie jakością w działalności leczniczej Nowe wymagania systemów zarządzania normy ISO i standardy akredytacyjne Zarządzanie jakością w działalności leczniczej Nowe wymagania systemów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 - zarządzanie jakością

ISO 9001 - zarządzanie jakością ISO 9001 - zarządzanie jakością Grupa CTI - kursy i szkolenia, doradztwo - Kraków Cel szkolenia Obecnie coraz więcej firm wdraża i certyfikuje swoje systemy zarządzanie jakością wg ISO 9001. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dr Grażyna Morkis Wprowadzenie Jakość i bezpieczeństwo żywności są bardzo ważne

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt?

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt? Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt? ? Korzyści > = < Nakłady Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

uwarunkowania na rynku i korzyści enia.

uwarunkowania na rynku i korzyści enia. Tytuł: Norma PN-EN ISO 9001:2001 System Zarządzania Jakości Konferencja ISO-Rzesz Rzeszów w 2009 r Systemu zarządzania jakości w placówce usług ug medycznych uwarunkowania na rynku i korzyści z wdroŝenia

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SZKOLENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 64/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SZKOLENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ A. PIECZONKA 1

Bardziej szczegółowo

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność?

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność? Krajowy system ekozarządzania i audytu EMAS potrzeba czy konieczność? Agnieszka Zdanowska Departament Informacji o Środowisku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 25 listopada 2010 r., Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo