Zintegrowany System Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany System Zarządzania"

Transkrypt

1 Zintegrowany System Zarządzania Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie już w momencie formułowania struktur organizacyjnych i zarządczych w roku 1999, przyjął założenia budowania sprawnej i przyjaznej administracji. Odbywało się to i odbywa w oparciu o takie fundamentalne elementy jak: inwestowanie w kapitał ludzki-pracownicy są najcenniejszym zasobem urzędu, stosowanie zasad organizacji uczącej (się), budowanie przywództwa organizacyjnego, wdrażanie nowatorskich rozwiązań zarządczych (zarządzanie przez cele, New Public Management), proces konsultowania i uspołeczniania decyzji (partycypacja społeczna), współpraca z partnerami zewnętrznymi, optymalizacja kosztów działania - budżet zadaniowy. Wyrazem uznania dla skuteczności stosowanych rozwiązań zarządczych było zakwalifikowanie Urzędu Marszałkowskiego z pierwszą lokatą do Programu Rozwoju Instytucjonalnego finansowanego przez Bank Światowy. Stawiającą coraz wyższe wymagania dla działań podejmowanych przez Urząd w roku 2004 został wdrożony System Zarządzania Jakością, który w latach kolejnych był doskonalony i rozbudowywany. Już w 2005 r. nastąpiło rozbudowanie funkcjonującego systemu zarządzania poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowej, a w 2006 funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania został rozbudowany o kolejne dwa elementy: System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz System Bezpieczeństwa Informacji. Kolejnym krokiem do rozwoju i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania było wdrożenie wymagań dodatkowych Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz ich integracja z funkcjonującym w Urzędzie ZSZ. U źródeł wdrożenia ZSZ leżało przekonanie służebnej roli regionalnej administracji samorządowej. Znalazło to odzwierciedlenie w misji urzędu. Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest pani Agata Błahuciak - sekretarz Województwa Misja i Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie wynika z realizacji misji: Sprawny i skuteczny Urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski oraz Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania ukierunkowana jest na następujące priorytety: a) doskonalenie organizacji i funkcjonowania Urzędu, b) systematyczną poprawę efektów pracy i jakości świadczonych usług, c) wzrost zadowolenia odbiorców usług Urzędu, d) poszanowanie środowiska naturalnego, e) zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracowników, f) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, g) zapewnienie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Urzędzie. Cele ogólne wynikające z priorytetów Polityki ZSZ, stanowiące ramy celów szczegółowych dla

2 procesów i zadań realizowanych przez Urząd, to: 1. Realizacja przyjętych celów strategicznych przez departamenty Urzędu zapewniona poprzez systematyczne monitorowanie stopnia ich realizacji z wykorzystaniem zasad zarządzania ryzykiem. 2. Utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie poprzez systematyczne dokonywanie przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz audytów ZSZ, a także podejmowanie działań doskonalących w stosunku do wszystkich zidentyfikowanych w Urzędzie obszarów wymagających doskonalenia. 3. Podnoszenie jakości świadczonych usług publicznych poprzez rzetelne, sprawne, terminowe, bezstronne i zgodne z prawem realizowanie zadań oraz profesjonalną obsługę Klientów. 4. Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu oraz pracowników Urzędu poprzez podejmowanie aktywnych działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska naturalnego. 5. Stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zapobieganie wypadkom przy pracy, właściwa organizacja stanowisk i procesów pracy, zgodnie z wymogami prawa, utrzymywanie warunków zapobiegających występowaniu chorób zawodowych, a także stałe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP. 6. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz podejmowanie przedsięwzięć uwzględniających strategię działania państwa w zakresie zwalczania zagrożeń korupcyjnych. Zgodnie z założeniem uczciwego, bezstronnego i rzetelnego działania Urzędu oraz stałej konsekwencji w takim działaniu w Urzędzie wdrożona została procedura mająca na celu zwiększenie świadomości pracowników oraz podejmowanie właściwych i adekwatnych działań w stosunku do zidentyfikowanych zagrożeń i praktyk korupcyjnych. 7. Zapewnienie bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w Urzędzie poprzez realizację przyjętej strategii bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Deklaracją stosowania, Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych i przyjętymi zasadami bezpieczeństwa informacji, a także poprzez utrzymywanie zabezpieczeń odpowiednich do oszacowanego ryzyka oraz przetwarzanie informacji zapewniające odpowiednią ich poufność, integralność i dostępność. Zapewniam, iż funkcjonujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Zintegrowany System Zarządzania jest nieustannie doskonalony i zgodny z wymaganiami norm: PN- EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz Wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania wprowadzonej Zarządzeniem Nr 86/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. wpływa na efektywny rozwój regionalny Województwa Małopolskiego, satysfakcję pracowników Urzędu oraz stanowi referencje dla Klientów Urzędu. Korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jest postrzegany przez inne jednostki samorządu terytorialnego, partnerów zewnętrznych, kooperantów oraz niezależnych obserwatorów funkcjonowania instytucji publicznych jako lider w zakresie rozwoju instytucjonalnego oraz podnoszenia jakości swoich usług. Jest jednym z niewielu urzędów regionalnej administracji samorządowej w Polsce, który wdrożył kompleksowe rozwiązania zarządcze. Zostało to potwierdzone licznymi prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami zdobytymi przez Urząd w efekcie udziału w wielu ogólnopolskich rankingach i konkursach. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie oznacza:

3 wprowadzenie standardów zarządczych stosowanych w administracji publicznej na świecie, ciągłe doskonalenie i monitorowanie usług realizowanych na rzecz Klientów, racjonalizację kosztów poprzez system monitorowania wpływów i wydatków budżetowych, wzrost wiarygodności jako instytucji zarządzającej środkami pochodzącymi z funduszy europejskich, kreowanie i ukierunkowywanie zadań wpływających na poprawę walorów środowiska naturalnego regionu, działalność na rzecz ochrony środowiska zgodnie z przyjęta Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczny i stały dostęp do infrastruktury informatycznej, eliminowanie lub ograniczenie w znacznym stopniu możliwości występowania zjawisk korupcyjnych, wzrost zaufania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jako organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej, poprawę dbałości o interesy klienta oraz dostawców, wzmocnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu w obszarze stosowania zasad prawa. Nasz System Zarządzania wdrożyliśmy i będziemy utrzymywać z myślą o naszych Klientach - zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. To Państwa potrzeby były dla nas inspiracją do podjęcia działań w zakresie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Historia wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1. Postanowienie Zarządu Województwa Małopolskiego o wdrożeniu systemu zarządzania jakością. Wyznaczenie spośród kierownictwa Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w osobie Dyrektora Urzędu. 2. Powołanie zespołu dokumentującego system zarządzania jakością - W wyniku prac: a) opracowano 66 kart procesów, b) zidentyfikowano właścicieli, klientów procesów, danych wejściowych, wyjściowych, nadzoru nad dokumentami, c) określono macierz powiązań procesów, powiązania wewnętrznych urzędowych regulacji z wymaganiami normy. 3. Powołanie zespołu auditorów systemu zarządzania jakością 4. Polityka jakości urzędu - ogół zamierzeń i celów organizacji dotyczących jakości i w sposób formalny wyrażonych przez najwyższe kierownictwo. a) misja i cele strategiczne (Zarządzenie Nr 52/04 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia r. ) b) Księga Jakości stanowi podstawową dokumentację Systemu. Przyjęta została Zarządzeniem Nr 111/04 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 21 września 2004 r. Księga jakości obejmuje: zakres systemu zarządzania jakością oraz uzasadnienie wszelkich wyłączeń, udokumentowane procedury lub odwołanie do nich, opis współoddziaływania procesów systemu zarządzania jakością. 5. Audit certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością odbył się października 2004 r. 6. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością został przyznany w dniu 9 listopada 2004 r. 7. Deklaracja złożona przez Zarząd Województwa Małopolskiego wyrażająca wolę wdrożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez rozbudowę istniejącego Systemu Zarządzania Jakością o system zarządzania

4 środowiskowego według wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, według wymagań normy PN-N-18001:2004 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji, według wymagań normy PN-I : Wrzesień 2005 r., przyjęcie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, opartej na Polityce Jakości i Polityce Środowiskowej. 9. Wrzesień 2005 r., powołanie Zespołu ds. utrzymania i rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W wyniku prac Zespołu skonsolidowano procesy pracy w Urzędzie i zredukowano ich ilość z pierwotnej liczby 66 do 36. Ponownie zdefiniowano nazwy procesów, ich cele a także mierniki pozwalające określić stopień spełnienia tych celów. 10. Wrzesień 2005 r., wdrożenie procedury identyfikowania aspektów środowiskowych w odniesieniu do procesów i działań realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (UMWM) z uwzględnieniem oceny ich wpływu na środowisko. 11. Wrzesień 2005 r., wdrożenie procedury identyfikowania przepisów prawa dotyczących nadzoru nad aspektami środowiskowymi. 12. Wrzesień 2005 r., procedura w sprawie gospodarki odpadami w związku z działaniami podejmowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). 13. Wrzesień 2005 r., wprowadzenia procedury określania i zarządzania programem środowiskowym dotyczącym osiągania celów środowiskowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 14. Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcji użytkowania systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie. 16. Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz określenia jego zakresu odpowiedzialności. 17. Wrzesień 2005 r., przyjęcie Programu Zarządzania Środowiskowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - Nr 1/ Wrzesień 2005 r. procedura pozyskiwania opinii klientów dla doskonalenia procesów pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. Procedura określiła zasady badania satysfakcji klientów Urzędu. 19. Wrzesień 2005 r. przyjęcie Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie". Księga definiuje zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie, opisuje realizowane procesy i dokumentację systemową. 20. W dniach października 2005 r, odbył się audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością, będący jednocześnie auditem certyfikacyjnym Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego wdrożenie wymagań normy jakościowej i środowiskowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 21. W dniu 9 listopada 2005 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego otrzymał certyfikat potwierdzający spełnienie przez Zintegrowany System Zarządzania w Urzędzie wymagań normy jakościowej PN-EN ISO 9001:2001 oraz normy środowiskowej PN-EN ISO 14001: Analiza stanu istniejącego w Urzędzie pod kątem wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - marzec 2006 roku. 23. Opracowanie koncepcji integracji wdrożonych w Urzędzie systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego z wdrażanym systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną

5 pracy i systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji - marzec 2006 roku. 24. Konsolidacja procesów oraz identyfikacja tych, które powinny być objęte nowymi systemami (SZBHP i SZBI) - czerwiec 2006 roku. Skonsolidowano liczbę procesów realizowanych w Urzędzie z 36 funkcjonujących do Opracowanie dokumentacji dla właściwego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania - lipiec 2006 roku. 26. Uzupełnienie Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania (jakość+środowisko) o elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wrzesień 2006 roku. 27. Między 29 listopada, a 1 grudnia 2006 r. odbył się audyt nadzoru dla systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego oraz audit certyfikujący dla dwóch nowych systemów: systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 28. Październik 2007 r. - Wyznaczenie nowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz określenia jego zakresu odpowiedzialności. 29. Grudzień 2007 r. - Audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania 30. Luty 2008 r. - Samoocena wg Modelu CAF Grudzień 2008 r. - Audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania 32. Audyt odnowienia certyfikatu 1-4 grudnia 2009 r. wszystkich 4 elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm : PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN 14001:2005, PN-N 18001:2004 oraz PN-ISO/IEC 27001: Kwiecień 2010 r. - Aktualizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania w związku z wdrażaniem nowego komponentu ZSZ tj. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. W Polityce ZSZ uwzględnione zostały dodatkowe wymagania polityki antykorupcyjnej (deklaracja została rozszerzona o aspekt antykorupcyjny). Zaktualizowano oraz dodano nowe cele strategiczne, odniesiono się do Strategii Antykorupcyjnej państwa, a także zgodnie z wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym uwzględniono informację o ewentualnych sankcjach wynikających z nieprzestrzegania niniejszej Polityki. 34. W związku z wdrożeniem przez Urząd Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym koniecznym okazała się modyfikacja procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w wyniku czego nastąpiła zmiana liczby realizowanych procesów z 25 na W dniach r. odbył się audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) połączony z audytem certyfikacyjnym Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK). Audyt przeprowadzony został przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.). Był to już siódmy audyt systemu zarządzania, któremu poddał się Urząd począwszy od 2004 roku. Audyt certyfikacyjny Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) stanowił zwieńczenie prac nad wdrożeniem wymagań tego systemu i jego powiązaniem z funkcjonującym w Urzędzie Zintegrowanym Systemem Zarządzania. 36. Listopad 2011 r. - Modyfikacja procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w wyniku której nastąpiła zmiana liczby realizowanych procesów z 23 na 21 - usunięto 3 procesy ze struktury procesów oraz zidentyfikowano 1 nowy proces. 37. Grudzień 2011 r. - Polecenie służbowe Sekretarza Województwa w sprawie Procedury nadzoru nad wyrobem niezgodnym. 38. Grudzień 2011 r. - Aktualizacja i modyfikacja składu Zespołu ds. utrzymania i rozwoju

6 Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie. Ze względów praktycznych wynikających z organizacji pracy oraz faktycznej realizacji zadań w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zmieniona została forma określenia składu Zespołu ds. utrzymania i rozwoju ZSZ w Urzędzie. Zespół ten aktualnie tworzą audytorzy ZSZ oraz koordynatorzy procesów. 39. Grudzień 2011 r. - Aktualizacja Księgi ZSZ pod kątem wewnętrznych i zewnętrznych regulacji prawnych. Najistotniejsze zmiany dotyczą: aktualizacji wykazu procesów oraz macierzy procesów ZSZ w Urzędzie (pkt.4.1) - w związku ze zmianą Księgi procesów, a także zmiany procedury nadzoru nad wyrobem niezgodnym (pkt.8.3) 40. W dniach grudzień 2011 r. przeprowadzony został audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Audyt przeprowadzony został przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.). Był to już 8 audyt systemu zarządzania, któremu poddał się Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie począwszy od 2004 roku. Otrzymany certyfikat ZSZ Nr JBSIK-2/1/2010 potwierdza spełnienie przez Urząd wymagań norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-N :2004, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz wymagań dodatkowych SPZK (zatwierdzone do stosowania w lutym 2010 r.) w następującym zakresie: Kreowanie i realizacja zadań regionalnej administracji publicznej na rzecz rozwoju Małopolski z uwzględnieniem doskonalenia ich jakości i wpływających na poprawę walorów środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa informacji poprzez tworzenie przejrzystych i jednoznacznych procedur postępowania zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń korupcyjnych. Okres ważności certyfikatu: r r. 41. Sierpień 2012 r. - Upoważnienie Koordynatora ds. ZSZ do wykonywania części zadań operacyjnych w ramach ZSZ (wydane przez Zarząd Województwa Małopolskiego w formie Uchwały Nr 1025/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r.). 42. Grudzień 2012 r. Nowe wydanie Księgi procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania - zmiana formularza: Karta procesu (POLECENIE SŁUŻBOWE NR 24/2012 SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA z dnia 15 grudnia 2012 r.) 43. Grudzień 2012 r. - Aktualizacja i modyfikacja składu Zespołu ds. utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie (POLECENIE SŁUŻBOWE NR 23/2012 SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA z dnia 15 grudnia 2012 r.) Ze względów praktycznych wynikających z organizacji pracy oraz faktycznej realizacji zadań w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zmieniona została forma określenia składu Zespołu ds. utrzymania i rozwoju ZSZ w Urzędzie. Zespół ten będą tworzyć na poziomie departamentów merytorycznych Urzędu - Gestorzy ds. ZSZ (wybrani przez dyrektorów departamentów) oraz wspierająco audytorzy ZSZ i koordynatorzy procesów. 44. Grudzień 2012 r. aktualizacja Zespołu audytorów Zintegrowanego Systemu Zarządzania (POLECENIE SŁUŻBOWE Nr 25/2012 SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA z dnia 15 grudnia 2012 r.) 45. Grudzień 2012 r. przyjęcie nowej procedury dot. przeprowadzanie przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie (POLECENIE SŁUŻBOWE NR 26/2012 SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA z dnia 27 grudnia 2012 r. - moc obowiązująca: od r.) 46. Grudzień 2012 r. modyfikacja procedury w sprawie procedury pozyskiwania opinii klientów dla doskonalenia procesów realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie. (POLECENIE SŁUŻBOWE NR 27/2012 SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA z dnia 27 grudnia 2012 r. - moc obowiązująca: od r.) 47. Grudzień 2012 r. modyfikacja Procedury działań korygujących i zapobiegawczych oraz Regulaminu audytów ZSZ (rozbicie na 2 odrębne procedury)

7 48. Sierpień 2013 r. zmiana Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania w wyniku XVII Przeglądu ZSZ. 49. Styczeń 2014 r. - zmiana formy opracowywania, zatwierdzania i rozpowszechniania dokumentów systemowych. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach swojego doskonalenia organizacyjnego wdrożył metodologię CAF (Powszechny Model Oceny) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jako pierwszy w kraju urząd regionalnej administracji samorządowej, wdrożył model CAF. Model CAF (Common Assessment Framework- Powszechny Model Oceny) jest rekomendowanym przez dyrektorów generalnych administracji publicznej krajów UE, Europejską Fundację Zarządzania Jakością (EFQM), Niemiecką Wyższą Szkołę Nauk Administracyjnych (Speyer Academy) oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht instrumentem pozwalającym na diagnozę funkcjonowania organizacji administracji publicznej i formułowanie działań prorozwojowych, z wykorzystaniem technik zarządzania jakością. Model ten zawiera podstawowe elementy Modelu Doskonałości EFQM. Model CAF oparty jest na 9 kryteriach identyfikujących podstawowe obszary organizacji, takie jak m.in. wpływ na klientów ( w wymiarze indywidualnym), wpływ na społeczeństwo, zarządzanie zasobami ludzkimi, sposoby planowania i budowania strategii. Dla każdego z kryteriów ustalona jest lista szczegółowych podkryteriów, ocenia w skali od 0 do 5. Dzięki tej metodyce model CAF pozwala na: wdrożenie rozwiązań z zakresu zarządzania jakością w organizacjach, właściwy wybór pomiędzy różnymi modelami i metodykami stosowanymi w administracji krajów Unii poprzez wprowadzenie elementu porównywalności rezultatów osiągniętych w wyniku stosowania różnych modeli, umożliwienie prowadzenia benchmarkingu pomiędzy organizacjami sektora publicznego. Szczególnie te dwie ostatnie cechy są istotne z punktu widzenia budowania wspólnej platformy standardu działania całej administracji UE. Bez takiego kompleksowego i powszechnego narzędzia trudno jest modernizować administrację i czerpać wzorce od najlepszych. Ocena wg Modelu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przeprowadzona została przez reprezentatywną dla urzędu grupę kierownictwa i pracowników. Kolejne pytania kwestionariusza były analizowane, omawiane i oceniane przez trzy grupy robocze podzielone wg odpowiednich kryteriów Modelu. Zidentyfikowano również silne strony oraz obszary do poprawy. Następnie wyniki prac grup były przedmiotem dyskusji podczas pracy plenarnej i osiągnięto konsensus co do punktacji oraz listy mocnych i słabych stron. W trakcie oceny zidentyfikowano wiele mocnych stron. Zdaniem niezależnego eksperta ze Stowarzyszenia Konsultantów - Umbrella, moderującego warsztaty, wyniki oceny wskazują, że potencjał organizacji jest wysoki, wdrożono lub rozpoczęto wdrażanie wielu inicjatyw i stosuje się podejścia, które umożliwiają osiąganie dobrych wyników obecnie i w przyszłości. Na dobre wyniki w zakresie potencjału miały wpływ między innymi takie elementy systemu zarządzania jak: system zarządzania procesami - w tym wdrożony system zarządzania jakością i system zarządzania zasobami ludzkimi. Ekspert uwzględniając, że była to pierwsza ocena organizacji ogólny wynik urzędu (80 %) uznał za bardzo dobry. Dla urzędu, który ma wdrożony system zarządzania jakością wg wymagań normy PN EN ISO 9001:2001, system zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN 14001:2005, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą PN-N 18001:2004 oraz system

8 zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normypn ISO/IEC 27001:2007, model CAF okazał się trafnym narzędziem diagnozującym rozwój organizacji. Załączniki Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.pdf Data: :05:08 Rozmiar: 74.67k Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data: :55:57 Rozmiar: k Mapa procesów Data: :56:15 Rozmiar: k Liczba odwiedzin: 1540 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Paweł Świercz Katarzyna Bochenek Czas wytworzenia: :05:10 Czas publikacji: :56:16 Data przeniesienia do archiwum: Brak

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU KSIĘGA JAKOŚCI 1 / 26 Zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Nowego Targu Nr 120.Z.7.2013 z dnia 24 maja 2013r. KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

www-tz-c.pl SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) 10 CAF (THE COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK WSPÓLNA METODA OCENY) 10

www-tz-c.pl SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) 10 CAF (THE COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK WSPÓLNA METODA OCENY) 10 Z AR Z ĄD Z AN IE JAK O ŚĆ BE ZPIE CZEŃS TW O INFORMACJ I K ON SULT AC J E SZK OLENIA WD R OŻENIA OU T SOU R C IN G S Z K OLE N I A SZKOL ENIA 2 Z ARZĄDZANIE PRACA ZESPOŁOWA 4 SYSTEM OCENY I MOTYWOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo