Zintegrowany System Zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany System Zarządzania"

Transkrypt

1 Zintegrowany System Zarządzania Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie już w momencie formułowania struktur organizacyjnych i zarządczych w roku 1999, przyjął założenia budowania sprawnej i przyjaznej administracji. Odbywało się to i odbywa w oparciu o takie fundamentalne elementy jak: inwestowanie w kapitał ludzki-pracownicy są najcenniejszym zasobem urzędu, stosowanie zasad organizacji uczącej (się), budowanie przywództwa organizacyjnego, wdrażanie nowatorskich rozwiązań zarządczych (zarządzanie przez cele, New Public Management), proces konsultowania i uspołeczniania decyzji (partycypacja społeczna), współpraca z partnerami zewnętrznymi, optymalizacja kosztów działania - budżet zadaniowy. Wyrazem uznania dla skuteczności stosowanych rozwiązań zarządczych było zakwalifikowanie Urzędu Marszałkowskiego z pierwszą lokatą do Programu Rozwoju Instytucjonalnego finansowanego przez Bank Światowy. Stawiającą coraz wyższe wymagania dla działań podejmowanych przez Urząd w roku 2004 został wdrożony System Zarządzania Jakością, który w latach kolejnych był doskonalony i rozbudowywany. Już w 2005 r. nastąpiło rozbudowanie funkcjonującego systemu zarządzania poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowej, a w 2006 funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania został rozbudowany o kolejne dwa elementy: System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz System Bezpieczeństwa Informacji. Kolejnym krokiem do rozwoju i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania było wdrożenie wymagań dodatkowych Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz ich integracja z funkcjonującym w Urzędzie ZSZ. U źródeł wdrożenia ZSZ leżało przekonanie służebnej roli regionalnej administracji samorządowej. Znalazło to odzwierciedlenie w misji urzędu. Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest pani Agata Błahuciak - sekretarz Województwa Misja i Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie wynika z realizacji misji: Sprawny i skuteczny Urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski oraz Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania ukierunkowana jest na następujące priorytety: a) doskonalenie organizacji i funkcjonowania Urzędu, b) systematyczną poprawę efektów pracy i jakości świadczonych usług, c) wzrost zadowolenia odbiorców usług Urzędu, d) poszanowanie środowiska naturalnego, e) zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracowników, f) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, g) zapewnienie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Urzędzie. Cele ogólne wynikające z priorytetów Polityki ZSZ, stanowiące ramy celów szczegółowych dla

2 procesów i zadań realizowanych przez Urząd, to: 1. Realizacja przyjętych celów strategicznych przez departamenty Urzędu zapewniona poprzez systematyczne monitorowanie stopnia ich realizacji z wykorzystaniem zasad zarządzania ryzykiem. 2. Utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie poprzez systematyczne dokonywanie przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz audytów ZSZ, a także podejmowanie działań doskonalących w stosunku do wszystkich zidentyfikowanych w Urzędzie obszarów wymagających doskonalenia. 3. Podnoszenie jakości świadczonych usług publicznych poprzez rzetelne, sprawne, terminowe, bezstronne i zgodne z prawem realizowanie zadań oraz profesjonalną obsługę Klientów. 4. Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu oraz pracowników Urzędu poprzez podejmowanie aktywnych działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska naturalnego. 5. Stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zapobieganie wypadkom przy pracy, właściwa organizacja stanowisk i procesów pracy, zgodnie z wymogami prawa, utrzymywanie warunków zapobiegających występowaniu chorób zawodowych, a także stałe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP. 6. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz podejmowanie przedsięwzięć uwzględniających strategię działania państwa w zakresie zwalczania zagrożeń korupcyjnych. Zgodnie z założeniem uczciwego, bezstronnego i rzetelnego działania Urzędu oraz stałej konsekwencji w takim działaniu w Urzędzie wdrożona została procedura mająca na celu zwiększenie świadomości pracowników oraz podejmowanie właściwych i adekwatnych działań w stosunku do zidentyfikowanych zagrożeń i praktyk korupcyjnych. 7. Zapewnienie bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w Urzędzie poprzez realizację przyjętej strategii bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Deklaracją stosowania, Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych i przyjętymi zasadami bezpieczeństwa informacji, a także poprzez utrzymywanie zabezpieczeń odpowiednich do oszacowanego ryzyka oraz przetwarzanie informacji zapewniające odpowiednią ich poufność, integralność i dostępność. Zapewniam, iż funkcjonujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Zintegrowany System Zarządzania jest nieustannie doskonalony i zgodny z wymaganiami norm: PN- EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz Wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania wprowadzonej Zarządzeniem Nr 86/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. wpływa na efektywny rozwój regionalny Województwa Małopolskiego, satysfakcję pracowników Urzędu oraz stanowi referencje dla Klientów Urzędu. Korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jest postrzegany przez inne jednostki samorządu terytorialnego, partnerów zewnętrznych, kooperantów oraz niezależnych obserwatorów funkcjonowania instytucji publicznych jako lider w zakresie rozwoju instytucjonalnego oraz podnoszenia jakości swoich usług. Jest jednym z niewielu urzędów regionalnej administracji samorządowej w Polsce, który wdrożył kompleksowe rozwiązania zarządcze. Zostało to potwierdzone licznymi prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami zdobytymi przez Urząd w efekcie udziału w wielu ogólnopolskich rankingach i konkursach. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie oznacza:

3 wprowadzenie standardów zarządczych stosowanych w administracji publicznej na świecie, ciągłe doskonalenie i monitorowanie usług realizowanych na rzecz Klientów, racjonalizację kosztów poprzez system monitorowania wpływów i wydatków budżetowych, wzrost wiarygodności jako instytucji zarządzającej środkami pochodzącymi z funduszy europejskich, kreowanie i ukierunkowywanie zadań wpływających na poprawę walorów środowiska naturalnego regionu, działalność na rzecz ochrony środowiska zgodnie z przyjęta Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczny i stały dostęp do infrastruktury informatycznej, eliminowanie lub ograniczenie w znacznym stopniu możliwości występowania zjawisk korupcyjnych, wzrost zaufania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jako organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej, poprawę dbałości o interesy klienta oraz dostawców, wzmocnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu w obszarze stosowania zasad prawa. Nasz System Zarządzania wdrożyliśmy i będziemy utrzymywać z myślą o naszych Klientach - zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. To Państwa potrzeby były dla nas inspiracją do podjęcia działań w zakresie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Historia wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1. Postanowienie Zarządu Województwa Małopolskiego o wdrożeniu systemu zarządzania jakością. Wyznaczenie spośród kierownictwa Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w osobie Dyrektora Urzędu. 2. Powołanie zespołu dokumentującego system zarządzania jakością - W wyniku prac: a) opracowano 66 kart procesów, b) zidentyfikowano właścicieli, klientów procesów, danych wejściowych, wyjściowych, nadzoru nad dokumentami, c) określono macierz powiązań procesów, powiązania wewnętrznych urzędowych regulacji z wymaganiami normy. 3. Powołanie zespołu auditorów systemu zarządzania jakością 4. Polityka jakości urzędu - ogół zamierzeń i celów organizacji dotyczących jakości i w sposób formalny wyrażonych przez najwyższe kierownictwo. a) misja i cele strategiczne (Zarządzenie Nr 52/04 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia r. ) b) Księga Jakości stanowi podstawową dokumentację Systemu. Przyjęta została Zarządzeniem Nr 111/04 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 21 września 2004 r. Księga jakości obejmuje: zakres systemu zarządzania jakością oraz uzasadnienie wszelkich wyłączeń, udokumentowane procedury lub odwołanie do nich, opis współoddziaływania procesów systemu zarządzania jakością. 5. Audit certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością odbył się października 2004 r. 6. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością został przyznany w dniu 9 listopada 2004 r. 7. Deklaracja złożona przez Zarząd Województwa Małopolskiego wyrażająca wolę wdrożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez rozbudowę istniejącego Systemu Zarządzania Jakością o system zarządzania

4 środowiskowego według wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, według wymagań normy PN-N-18001:2004 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji, według wymagań normy PN-I : Wrzesień 2005 r., przyjęcie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, opartej na Polityce Jakości i Polityce Środowiskowej. 9. Wrzesień 2005 r., powołanie Zespołu ds. utrzymania i rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W wyniku prac Zespołu skonsolidowano procesy pracy w Urzędzie i zredukowano ich ilość z pierwotnej liczby 66 do 36. Ponownie zdefiniowano nazwy procesów, ich cele a także mierniki pozwalające określić stopień spełnienia tych celów. 10. Wrzesień 2005 r., wdrożenie procedury identyfikowania aspektów środowiskowych w odniesieniu do procesów i działań realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (UMWM) z uwzględnieniem oceny ich wpływu na środowisko. 11. Wrzesień 2005 r., wdrożenie procedury identyfikowania przepisów prawa dotyczących nadzoru nad aspektami środowiskowymi. 12. Wrzesień 2005 r., procedura w sprawie gospodarki odpadami w związku z działaniami podejmowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). 13. Wrzesień 2005 r., wprowadzenia procedury określania i zarządzania programem środowiskowym dotyczącym osiągania celów środowiskowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 14. Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcji użytkowania systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie. 16. Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz określenia jego zakresu odpowiedzialności. 17. Wrzesień 2005 r., przyjęcie Programu Zarządzania Środowiskowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - Nr 1/ Wrzesień 2005 r. procedura pozyskiwania opinii klientów dla doskonalenia procesów pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. Procedura określiła zasady badania satysfakcji klientów Urzędu. 19. Wrzesień 2005 r. przyjęcie Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie". Księga definiuje zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie, opisuje realizowane procesy i dokumentację systemową. 20. W dniach października 2005 r, odbył się audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością, będący jednocześnie auditem certyfikacyjnym Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego wdrożenie wymagań normy jakościowej i środowiskowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 21. W dniu 9 listopada 2005 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego otrzymał certyfikat potwierdzający spełnienie przez Zintegrowany System Zarządzania w Urzędzie wymagań normy jakościowej PN-EN ISO 9001:2001 oraz normy środowiskowej PN-EN ISO 14001: Analiza stanu istniejącego w Urzędzie pod kątem wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - marzec 2006 roku. 23. Opracowanie koncepcji integracji wdrożonych w Urzędzie systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego z wdrażanym systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną

5 pracy i systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji - marzec 2006 roku. 24. Konsolidacja procesów oraz identyfikacja tych, które powinny być objęte nowymi systemami (SZBHP i SZBI) - czerwiec 2006 roku. Skonsolidowano liczbę procesów realizowanych w Urzędzie z 36 funkcjonujących do Opracowanie dokumentacji dla właściwego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania - lipiec 2006 roku. 26. Uzupełnienie Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania (jakość+środowisko) o elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wrzesień 2006 roku. 27. Między 29 listopada, a 1 grudnia 2006 r. odbył się audyt nadzoru dla systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego oraz audit certyfikujący dla dwóch nowych systemów: systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 28. Październik 2007 r. - Wyznaczenie nowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz określenia jego zakresu odpowiedzialności. 29. Grudzień 2007 r. - Audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania 30. Luty 2008 r. - Samoocena wg Modelu CAF Grudzień 2008 r. - Audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania 32. Audyt odnowienia certyfikatu 1-4 grudnia 2009 r. wszystkich 4 elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm : PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN 14001:2005, PN-N 18001:2004 oraz PN-ISO/IEC 27001: Kwiecień 2010 r. - Aktualizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania w związku z wdrażaniem nowego komponentu ZSZ tj. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. W Polityce ZSZ uwzględnione zostały dodatkowe wymagania polityki antykorupcyjnej (deklaracja została rozszerzona o aspekt antykorupcyjny). Zaktualizowano oraz dodano nowe cele strategiczne, odniesiono się do Strategii Antykorupcyjnej państwa, a także zgodnie z wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym uwzględniono informację o ewentualnych sankcjach wynikających z nieprzestrzegania niniejszej Polityki. 34. W związku z wdrożeniem przez Urząd Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym koniecznym okazała się modyfikacja procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w wyniku czego nastąpiła zmiana liczby realizowanych procesów z 25 na W dniach r. odbył się audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) połączony z audytem certyfikacyjnym Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK). Audyt przeprowadzony został przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.). Był to już siódmy audyt systemu zarządzania, któremu poddał się Urząd począwszy od 2004 roku. Audyt certyfikacyjny Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) stanowił zwieńczenie prac nad wdrożeniem wymagań tego systemu i jego powiązaniem z funkcjonującym w Urzędzie Zintegrowanym Systemem Zarządzania. 36. Listopad 2011 r. - Modyfikacja procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w wyniku której nastąpiła zmiana liczby realizowanych procesów z 23 na 21 - usunięto 3 procesy ze struktury procesów oraz zidentyfikowano 1 nowy proces. 37. Grudzień 2011 r. - Polecenie służbowe Sekretarza Województwa w sprawie Procedury nadzoru nad wyrobem niezgodnym. 38. Grudzień 2011 r. - Aktualizacja i modyfikacja składu Zespołu ds. utrzymania i rozwoju

6 Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie. Ze względów praktycznych wynikających z organizacji pracy oraz faktycznej realizacji zadań w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zmieniona została forma określenia składu Zespołu ds. utrzymania i rozwoju ZSZ w Urzędzie. Zespół ten aktualnie tworzą audytorzy ZSZ oraz koordynatorzy procesów. 39. Grudzień 2011 r. - Aktualizacja Księgi ZSZ pod kątem wewnętrznych i zewnętrznych regulacji prawnych. Najistotniejsze zmiany dotyczą: aktualizacji wykazu procesów oraz macierzy procesów ZSZ w Urzędzie (pkt.4.1) - w związku ze zmianą Księgi procesów, a także zmiany procedury nadzoru nad wyrobem niezgodnym (pkt.8.3) 40. W dniach grudzień 2011 r. przeprowadzony został audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Audyt przeprowadzony został przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.). Był to już 8 audyt systemu zarządzania, któremu poddał się Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie począwszy od 2004 roku. Otrzymany certyfikat ZSZ Nr JBSIK-2/1/2010 potwierdza spełnienie przez Urząd wymagań norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-N :2004, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz wymagań dodatkowych SPZK (zatwierdzone do stosowania w lutym 2010 r.) w następującym zakresie: Kreowanie i realizacja zadań regionalnej administracji publicznej na rzecz rozwoju Małopolski z uwzględnieniem doskonalenia ich jakości i wpływających na poprawę walorów środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa informacji poprzez tworzenie przejrzystych i jednoznacznych procedur postępowania zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń korupcyjnych. Okres ważności certyfikatu: r r. 41. Sierpień 2012 r. - Upoważnienie Koordynatora ds. ZSZ do wykonywania części zadań operacyjnych w ramach ZSZ (wydane przez Zarząd Województwa Małopolskiego w formie Uchwały Nr 1025/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r.). 42. Grudzień 2012 r. Nowe wydanie Księgi procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania - zmiana formularza: Karta procesu (POLECENIE SŁUŻBOWE NR 24/2012 SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA z dnia 15 grudnia 2012 r.) 43. Grudzień 2012 r. - Aktualizacja i modyfikacja składu Zespołu ds. utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie (POLECENIE SŁUŻBOWE NR 23/2012 SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA z dnia 15 grudnia 2012 r.) Ze względów praktycznych wynikających z organizacji pracy oraz faktycznej realizacji zadań w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zmieniona została forma określenia składu Zespołu ds. utrzymania i rozwoju ZSZ w Urzędzie. Zespół ten będą tworzyć na poziomie departamentów merytorycznych Urzędu - Gestorzy ds. ZSZ (wybrani przez dyrektorów departamentów) oraz wspierająco audytorzy ZSZ i koordynatorzy procesów. 44. Grudzień 2012 r. aktualizacja Zespołu audytorów Zintegrowanego Systemu Zarządzania (POLECENIE SŁUŻBOWE Nr 25/2012 SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA z dnia 15 grudnia 2012 r.) 45. Grudzień 2012 r. przyjęcie nowej procedury dot. przeprowadzanie przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie (POLECENIE SŁUŻBOWE NR 26/2012 SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA z dnia 27 grudnia 2012 r. - moc obowiązująca: od r.) 46. Grudzień 2012 r. modyfikacja procedury w sprawie procedury pozyskiwania opinii klientów dla doskonalenia procesów realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie. (POLECENIE SŁUŻBOWE NR 27/2012 SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA z dnia 27 grudnia 2012 r. - moc obowiązująca: od r.) 47. Grudzień 2012 r. modyfikacja Procedury działań korygujących i zapobiegawczych oraz Regulaminu audytów ZSZ (rozbicie na 2 odrębne procedury)

7 48. Sierpień 2013 r. zmiana Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania w wyniku XVII Przeglądu ZSZ. 49. Styczeń 2014 r. - zmiana formy opracowywania, zatwierdzania i rozpowszechniania dokumentów systemowych. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach swojego doskonalenia organizacyjnego wdrożył metodologię CAF (Powszechny Model Oceny) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jako pierwszy w kraju urząd regionalnej administracji samorządowej, wdrożył model CAF. Model CAF (Common Assessment Framework- Powszechny Model Oceny) jest rekomendowanym przez dyrektorów generalnych administracji publicznej krajów UE, Europejską Fundację Zarządzania Jakością (EFQM), Niemiecką Wyższą Szkołę Nauk Administracyjnych (Speyer Academy) oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht instrumentem pozwalającym na diagnozę funkcjonowania organizacji administracji publicznej i formułowanie działań prorozwojowych, z wykorzystaniem technik zarządzania jakością. Model ten zawiera podstawowe elementy Modelu Doskonałości EFQM. Model CAF oparty jest na 9 kryteriach identyfikujących podstawowe obszary organizacji, takie jak m.in. wpływ na klientów ( w wymiarze indywidualnym), wpływ na społeczeństwo, zarządzanie zasobami ludzkimi, sposoby planowania i budowania strategii. Dla każdego z kryteriów ustalona jest lista szczegółowych podkryteriów, ocenia w skali od 0 do 5. Dzięki tej metodyce model CAF pozwala na: wdrożenie rozwiązań z zakresu zarządzania jakością w organizacjach, właściwy wybór pomiędzy różnymi modelami i metodykami stosowanymi w administracji krajów Unii poprzez wprowadzenie elementu porównywalności rezultatów osiągniętych w wyniku stosowania różnych modeli, umożliwienie prowadzenia benchmarkingu pomiędzy organizacjami sektora publicznego. Szczególnie te dwie ostatnie cechy są istotne z punktu widzenia budowania wspólnej platformy standardu działania całej administracji UE. Bez takiego kompleksowego i powszechnego narzędzia trudno jest modernizować administrację i czerpać wzorce od najlepszych. Ocena wg Modelu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przeprowadzona została przez reprezentatywną dla urzędu grupę kierownictwa i pracowników. Kolejne pytania kwestionariusza były analizowane, omawiane i oceniane przez trzy grupy robocze podzielone wg odpowiednich kryteriów Modelu. Zidentyfikowano również silne strony oraz obszary do poprawy. Następnie wyniki prac grup były przedmiotem dyskusji podczas pracy plenarnej i osiągnięto konsensus co do punktacji oraz listy mocnych i słabych stron. W trakcie oceny zidentyfikowano wiele mocnych stron. Zdaniem niezależnego eksperta ze Stowarzyszenia Konsultantów - Umbrella, moderującego warsztaty, wyniki oceny wskazują, że potencjał organizacji jest wysoki, wdrożono lub rozpoczęto wdrażanie wielu inicjatyw i stosuje się podejścia, które umożliwiają osiąganie dobrych wyników obecnie i w przyszłości. Na dobre wyniki w zakresie potencjału miały wpływ między innymi takie elementy systemu zarządzania jak: system zarządzania procesami - w tym wdrożony system zarządzania jakością i system zarządzania zasobami ludzkimi. Ekspert uwzględniając, że była to pierwsza ocena organizacji ogólny wynik urzędu (80 %) uznał za bardzo dobry. Dla urzędu, który ma wdrożony system zarządzania jakością wg wymagań normy PN EN ISO 9001:2001, system zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN 14001:2005, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą PN-N 18001:2004 oraz system

8 zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normypn ISO/IEC 27001:2007, model CAF okazał się trafnym narzędziem diagnozującym rozwój organizacji. Załączniki Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.pdf Data: :05:08 Rozmiar: 74.67k Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data: :55:57 Rozmiar: k Mapa procesów Data: :56:15 Rozmiar: k Liczba odwiedzin: 1540 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Paweł Świercz Katarzyna Bochenek Czas wytworzenia: :05:10 Czas publikacji: :56:16 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

Systemy zapobiegania korupcji stosowane w instytucjach publicznych

Systemy zapobiegania korupcji stosowane w instytucjach publicznych Systemy zapobiegania korupcji stosowane w instytucjach publicznych Grażyna Kopińska Fundacja im. Stefana Batorego Zwalczanie nadużyć fikcja czy rzeczywistość? Warszawa, 18 19 czerwca 2015 r. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1 M i t T I KAPITAŁ UNZA EUROPEJSKA * * * * * * LUDZKI EUROPEJSKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 87 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 87 Spis treści: 1. ŚRODOWISKO ORGANIZACJI...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Systemy zarządzania Dobrze zaprojektowane i spójne procesy zarządcze i operacyjne Grupy Kapitałowej ukierunkowane są na zagwarantowanie oczekiwanej jakości oferowanych przez nas produktów i usług, ochronę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 29 października 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 29 października 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO Katowice, dnia 29 października 2009 r. Nr 12 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: 73 nr 4 w sprawie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500 Anti-bribery Management System Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI 12 luty 2014 Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie wdroŝenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie?

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Artur Szwoch Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. PIHZ

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

Świadomość etyczna pracowników i klientów urzędu przykłady działań antykorupcyjnych

Świadomość etyczna pracowników i klientów urzędu przykłady działań antykorupcyjnych Świadomość etyczna pracowników i klientów urzędu przykłady działań antykorupcyjnych Urząd Skarbowy w Rawiczu etyka Etyka pracownicza i profilaktyka antykorupcyjna geneza projektu antykorupcja Zachowania

Bardziej szczegółowo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne.

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne. ANKIETA Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne Szanowni Państwo, Świadczenie usług przez administrację publiczną jest ważnym tematem w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 32 nr 3 w sprawie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting Zarządzanie jakością w administracji samorządowej Paweł Kamecki Umbrella Consulting Konferencja Fundusze zewnętrzne jako wsparcie dla rozwoju lokalnego i podnoszenia jakości pracy administracji samorządowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 5 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 5 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 5 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku Sprawne i skuteczne wykonywanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego zależy w

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI S y s t e m Z a r z ą d z a n i a B e z p i e c z e ń s t w e m I n f o r m a c j i w u r z ę d z i e D e f i n i c j e Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Nowoczesny System Zarządzania Jakością w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach - Permanentne doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Dzierżoniowa

Urząd Miasta Dzierżoniowa Projekt Program doskonalenia jakościusług publicznychw urzędachdolnego DolnegoŚląska imałopolskiz wykorzystaniemdoświadczeń UrzęduMiastaw Dzierżoniowie Wanda Ostrowska Urząd Miasta Dzierżoniowa Program

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki. 6 listopada 2012 r.

Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki. 6 listopada 2012 r. Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki 6 listopada 2012 r. 2 Historia podejścia procesowego w MG Od 2007 roku w Ministerstwie Gospodarki stosuje się Wspólną Metodę Oceny Projekty doskonalące

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Informator o projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, marzec 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze I. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że prowadzone są skuteczne korygujące i tzn. takie, które eliminują przyczyny rzeczywistych i potencjalnych niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji

Bardziej szczegółowo

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 Liczba pracowników: 100 200 osób Wyzwanie z zakresu zarządzania: Wiele instytucji publicznych posiada system

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Świtała WPiA UKSW

Krzysztof Świtała WPiA UKSW Krzysztof Świtała WPiA UKSW Podstawa prawna 20 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bieruniu, Ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń Adam Kondla - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Tel. 032 3242 418

Urząd Miejski w Bieruniu, Ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń Adam Kondla - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Tel. 032 3242 418 Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo