Klimat & źródła odnawialne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klimat & źródła odnawialne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 klauzule umowne dotyczące BHP, bezpieczeństwa i środowiska (BHP i OŚ) BHP i OŚ Definicje BHP i OŚ Bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i ochrona środowiska Polityka BHP i OŚ Pracodawcy termin ten oznacza najnowszą wersję polityki BHPBŚ podpisaną przez zarząd Pracodawcy i określającą ogólne zasady zarządzania BHP i OŚ Pracodawcy. System zarządzania BHP i OŚ (SZ BHP i OŚ) oznacza udokumentowany system zarządzania, którym Pracodawca posługuje się w celu realizacji celów określonych w Polityce BHP i OŚ, korzystając przy tym ze zbioru standardów i oczekiwań związanych z zarządzaniem, a także określone na piśmie procedury i wytyczne. Plan BHP i OŚ Budowy Dokument wydany przez Wykonawcę i określający sposób, w jaki Wykonawca poradzi sobie z zagrożeniami i sprosta oczekiwaniom Pracodawcy (opisanym n.p. w stosownym poprzedzającym budowę dokumencie informacyjnym). Plan BHP i OŚ budowy przyjmie, jeżeli to możliwe, formę umowy. Dokument porozumienia Dokument opisujący sposób rozstrzygania sprzeczności pomiędzy planem BHP i OŚ budowy (wydanym przez Wykonawcę) oraz Planem BHP i OŚ Projektu (wydanym przez Pracodawcę) przez organizację projektową. Dokument ten zostanie wydane przez Pracodawcę we współpracy z Wykonawcą. Dokument porozumienia przyjmie, w miarę możliwości, formę umowy. Dokument informacyjny poprzedzający budowę (DIPB) Dokument wydawany przez Pracodawcę i określający wymogi/specyfikacje BHP i OŚ dla projektu. Dokument ten obejmuje opis projektu, wliczając w to jego harmonogram, szczegóły dotyczące zarządzania BHP i OŚ w miejscu realizacji prac oraz informacje dotyczące zidentyfikowanych zagrożeń dotyczących budowy. DIPB/Specyfikacje BHP i OŚ zostaną wysłane wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału w przetargu i przyjmą, o ile to możliwe, formę umowy. Plan BHP i OŚ Projektu Dokument wydawany przez Pracodawcę opisujący sposób, w jaki organizacja zajmująca się realizacją projektu wdroży System zarządzania BHP i OŚ Pracodawcy. Sposób koordynacji jednoczesnych działań kilku Wykonawców, (jeżeli dotyczy) także zostanie opisany w tym dokumencie. 1. Ogólne wymogi BHP i OŚ 1.1 Polityka i standardy BHP i OŚ: Polityka i standardy Pracodawcy dotyczące BHP i OŚ oraz jego oczekiwania dotyczące Systemu zarządzania BHP i OŚ będą ściśle przestrzegane podczas wszystkich etapów realizacji prac. Pracodawca zastrzega sobie prawo do zapoznania się z polityką i procedurami Wykonawcy dotyczącymi BHP i OŚ. Polityka i standardy BHP i OŚ określone są przez niżej wymienione dokumenty/umowy projektu, lecz bynajmniej nie ograniczają się do nich: Dokument informacyjny poprzedzający budowę Plan BHP i OŚ Projektu Plan BHP i OŚ Budowy Dokument porozumienia Przepisy miejsca pracy Plan awaryjny Standardy BHP i OŚ Wykonawcy muszą być zgodne z polityką Pracodawcy, a także z prawami i przepisami obowiązującymi w kraju prowadzenia działalności oraz przyjętymi w danej branży regułami postępowania i wytycznymi (takimi jak Renewables UK, AWEA lub podobne wytyczne). Dokument: P 7.1 Poprawek: 1 Strona 1 z 7

2 1.2 Nieakceptowalne standardy: Pracodawca ma prawo wstrzymać w dowolnej chwili wszelkie stwarzające zagrożenie działania Wykonawcy. Krok 1: Jeżeli system zarządzania BHP i OŚ Wykonawcy stosowany w ramach danego projektu oraz standardy BHP i OŚ nie spełniają wymogów określonych w klauzuli 1.1 powyżej, Wykonawca otrzyma stosowne pisemne powiadomienie (standardowa komunikacja związana z projektem). Pracodawca i Wykonawca uzgodnią plan i harmonogram dotyczące usunięcia wszelkich niedociągnięć. Krok 2: Jeżeli system BHP i OŚ Wykonawcy nie wystarczył bądź nie wystarcza w celu zapobieżenia poważnemu naruszeniu zarządzania BHP i OŚ i/lub jeżeli znacząca liczba drobnych incydentów skutkuje wątpliwościami co do skuteczności systemu zarządzania BHP i OŚ Wykonawcy i/lub jeżeli Wykonawca dopuści się naruszenia przepisów prawa dotyczących BHP i OŚ, Przedstawiciel Pracodawcy może wystosować do Wykonawcy pisemne upomnienie dotyczące BHP i OŚ. Jeżeli miała miejsce znacząca liczba drobnych incydentów, Przedstawiciel Pracodawcy, przez wystosowaniem wspomnianego upomnienia dotyczącego BHP i OŚ, skontaktuje się z Wykonawcą normalnymi kanałami komunikacji w zakresie tychże incydentów. Bezzwłocznie po otrzymaniu upomnienia dotyczącego BHP i OŚ i najszybciej jak to możliwe (i nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych), Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Pracodawcy wszelkie stosowne informacje oraz określi działania, jakie podjęto w celu rozwiązania kwestii wspomnianych w upomnieniu dotyczącym BHP i OŚ. Po podjęciu działań mających na celu rozwiązanie problemów określonych w upomnieniu dotyczącym BHP i OŚ, Wykonawca skontaktuje się z Przedstawicielem Pracodawcy na piśmie i poprosi o wydanie świadectwa dotyczącego upomnienia BHP i OŚ. Przedstawiciel Pracodawcy skontroluje zgodność działań podjętych przez Wykonawcę z przyobiecanymi działaniami mającymi na celu rozwiązanie przedmiotowych problemów. Przeprowadzenie działań mających na celu rozwiązanie kwestii określonych w upomnieniu skutkuje wydaniem stosownego świadectwa. Jeżeli Wykonawca nie podjął działań mających na celu rozwiązanie kwestii wspomnianych w upomnieniu dotyczącym BHP i OŚ, Pracodawca wystosuje do Wykonawcy powiadomienie dotyczące niewywiązania się ze zobowiązań. Jeżeli Przedstawiciel Pracodawcy nie ustosunkuje się do prośby Wykonawcy o wydanie świadectwa dotyczącego upomnienia BHP i OŚ w ciągu 14 (czternastu) dni, uznaje się, że Przedstawiciel Pracodawcy wydał takie świadectwo. Krok 3: Jeżeli Przedstawiciel Pracodawcy wystosował upomnienie dotyczące BHP i OŚ i Wykonawca nie podjął w związku z takim upomnieniem działań w terminie określonym w danym upomnieniu i nie otrzymał świadectwa dotyczącego upomnienia BHP i OŚ (zgodnie z postanowieniami punktu Krok 2 powyżej), Pracodawca może wstrzymać uiszczanie na rzecz Wykonawcy płatności za kamienie milowe od momentu wystosowania powiadomienia dotyczącego niewywiązania się ze zobowiązań do momentu wydania świadectwa dotyczącego upomnienia BHP i OŚ w celu spowodowania wprowadzenia zmian do systemu zarządzania BHP i OŚ. Takie zawieszenie płatności nie stanowi niewywiązania się z postanowień niniejszej Umowy i nie daje Wykonawcy prawa do domagania się odsetek z tytułu opóźnień w uiszczaniu płatności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przysługuje prawo do otrzymania od Pracodawcy wstrzymanych płatności z tytułu kamieni milowych natychmiast po wprowadzeniu przez Wykonawcę stosownych poprawek. Jeżeli wystosowane zostało powiadomienie dotyczące niewywiązania się ze zobowiązań, Wykonawcy nie przysługuje zwrot dodatkowych kosztów (wynikających z korektą ceny umownej lub innych) ani przedłużenie terminu realizacji, (jeżeli z powiadomieniem takim wiąże się opóźnienie). Krok 4: Jeżeli Wykonawca w dalszym ciągu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, Pracodawca może wystosować powiadomienie wzywające Wykonawcę do poprawy zgodnie z postanowieniami Umowy. 1.3 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy Niezależnie od wymogów obowiązujących w miejscu pracy, Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo pracy na wszelkich stanowiskach Pracodawcy. Dokument: P 7.1 Poprawek: 1 Strona 2 z 7

3 Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników i podwykonawców w zakresie obowiązków Wykonawcy określonym w niniejszej Umowie. 1.4 Powiadamianie o incydentach związanych z BHP i OŚ, dochodzenia i raporty: Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Pracodawcę pocztą elektroniczną bądź faksem o wszelkich związanych z projektem incydentach BHP i OŚ i poważnych sytuacjach grożących wypadkiem związanych z Pracami i/lub pracownikami Wykonawcy, sprzętem Wykonawcy lub materiałami Wykonawcy w miejscu realizacji Prac. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Pracodawcy kopie wstępnych raportów dotyczących incydentów w ciągu 24 godzin od danego incydentu. Wszelkie poważne incydenty, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zostaną zbadane przez Wykonawcę, zaś pisemny raport podsumowujący takie dochodzenie zostanie wysłany Pracodawcy w ciągu 30 dni od danego incydentu. Kierownicy liniowi Wykonawcy wezmą udział w dochodzeniach związanych z poważnymi incydentami. Pracodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania własnych dochodzeń i przedstawiania sugestii dotyczących działań naprawczych. Wykonawca zobowiązuje się przygotować wszelkie wymagane ustawowo raporty dotyczące incydentów z udziałem jego pracowników i przedłożyć kopie tychże raportów Pracodawcy. Pracodawca zobowiązuje się przygotować wszelkie inne wymagane ustawowo raporty po danym incydencie. Wykonawca upewni się, że wdrożono systemy BHP i OŚ mające na celu rozwiązywanie kwestii związanych z incydentami oraz że skutki incydentów zostaną zminimalizowane w najbardziej odpowiedni sposób. 1.5 Miesięczne raporty BHP i OŚ Wykonawca zobowiązuje się przedstawiać pracownikom i podwykonawcom następujące informacje, co miesiąc, w terminie do siedmiu dni kalendarzowych od końca każdego miesiąca: -> Liczba incydentów BHP i OŚ oraz sytuacji grożących wypadkiem odnoszących się do polityki i standardów określonych w klauzuli 1.1. Minimalny zakres informacji: ofiary śmiertelne, wypadki powodujące utratę czasu pracy, wypadki ograniczające zdolność do pracy, wypadki wymagające opieki medycznej, wypadki dotyczące środowiska -> Liczba przepracowanych godzin -> Ilość odpadów opuszczająca miejsce realizacji prac Pracodawca zobowiązuje się przedłożyć Wykonawcy stosowny szablon do miesięcznych raportów BHP i OŚ. 1.6 Komunikacja z osobami trzecimi: Wykonawca zobowiązuje się nie przedstawiać raportów, na piśmie bądź ustnie, organom ustawowym i innym osobom (wliczając w to organizacje) w zakresie incydentów lub przestrzegania zasad BHP i OŚ w związku z zakresem obowiązków Wykonawcy bez uprzedniego powiadomienia o tym Pracodawcy na piśmie. 1.7 Program dotyczący zachowań BHP i OŚ: Kierownicy liniowi Wykonawcy wezmą udział w opracowanych dla danego miejsca realizacji prac w wizytach obserwacyjnych i upewnią się, że pracownicy oraz podwykonawcy przedstawiają raporty dotyczące danego miejsca (n.p. raporty dot. sytuacji stwarzających zagrożenie). 1.8 Korzystanie z usług podwykonawców: Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców do pracy w miejscu realizacji prac, Wykonawca zobowiązany jest upewnić się, że Podwykonawcy przestrzegają wszelkich wymogów BHP i OŚ. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że Podwykonawcy spełniają wszelkie wymogi BHP i OŚ, wliczając w to przygotowanie odpowiedniego do wykonywanych przez nich zadań planu BHP i OŚ. Pracownicy Wykonawcy obowiązkowo wezmą udział w szkoleniu poprzedzającym przystąpienie do realizacji prac na danym stanowisku oraz w odprawach dotyczących bezpieczeństwa. Korzystanie z usług Podwykonawców musi zostać ustalone z Pracodawcą na piśmie. O zamiarze korzystania z usług Podwykonawców Dokument: P 7.1 Poprawek: 1 Strona 3 z 7

4 należy wspomnieć w dokumentacji oferty. 1.9 Kryteria dotyczące przestrzegania przepisów BHP i OŚ: Tam, gdzie jest to wymagane, strony uzgodnią kryteria dotyczące przestrzegania przepisów BHP i OŚ, którymi można się będzie posługiwać przy obliczaniu opłat, dodatkowych płatności oraz kar. Takie kryteria zostaną wspomniane w klauzuli Audyty i kontrole Pracodawca może przeprowadzać audyty i kontrole BHP i OŚ dotyczące działalności Wykonawcy, pracowników Wykonawcy oraz dokumentacji BHP i OŚ oraz zobowiązuje się przedstawiać Wykonawcy pisemne raporty z takich audytów. Wykonawca zobowiązuje się ułatwiać przeprowadzanie takich kontroli i audytów. Powyższe dotyczy także audytów i kontroli terenu Wykonawcy w rozsądnych godzinach i po otrzymaniu przez niego stosownego powiadomienia z rozsądnym wyprzedzeniem Spotkania BHP i OŚ Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć kierowników liniowych do uczestniczenia w spotkaniach BHP i OŚ Plan BHP i OŚ Budowy Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedstawić Pracodawcy Plan BHP i OŚ Budowy z sześciotygodniowym wyprzedzeniem tak, aby umożliwić Pracodawcy jego zaakceptowanie; plan ten (i) określi zagrożenia związane z pracą Wykonawcy w miejscu realizacji prac oraz (ii) określi sposoby zarządzania tymi zagrożeniami i ich ograniczania. Pracodawca zapozna się z Planem BHP i OŚ Budowy i zaaprobuje go w ciągu 4 tygodni; Pracodawca może odrzucić Plan BHP i OŚ Budowy jedynie, gdy Plan narusza przepisy prawa dotyczące BHP i OŚ lub nie jest zgodny z postanowieniami klauzuli 1.1. Jeżeli Plan BHP i OŚ Budowy Wykonawcy nie został zaakceptowany, Pracodawca określi na piśmie powody decyzji odmownej, zaś Wykonawca zmodyfikuje Plan BHP i OŚ Budowy i ponownie przedłoży go Pracodawcy do aprobaty, której to aprobaty Pracodawca udzieli lub odmówi w ciągu 2 tygodni Projekt technologii i organizacji robót lub ocena zagrożeń Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedstawić projekt technologii i organizacji robót lub ocenę zagrożeń przed podjęciem działań w miejscu realizacji prac. Pracodawca zapozna się z przedłożoną dokumentacją Pierwsza pomoc Wykonawca oszacuje poziom koniecznych ustaleń dotyczących pierwszej pomocy/opieki medycznej odpowiednio do liczby pracowników Wykonawcy w miejscu realizacji prac oraz zagrożeń związanych z działalnością prowadzoną w każdym miejscu, gdzie realizowane są prace. Odpowiednia ochrona (n.p. odpowiednie materiały do niesienia pierwszej pomocy, przeszkoleni ratownicy pierwszej pomocy w zależności od specyfiki danego miejsca realizacji prac) zostanie zapewniona w zależności od wyników takiego oszacowania. Pracodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania własnych oszacowań i przedstawiania sugestii dotyczących działań naprawczych. Pracodawca zapewni odpowiednie kanały komunikacji w celu nawiązywania kontaktu ze służbami niosącymi pomoc w nagłych wypadkach Tablica powiadomień BHP i OŚ: Wykonawca zobowiązuje się utworzyć tablice powiadomień BHP i OŚ. Przedstawiciel Pracodawcy przeprowadzać będzie systematyczne kontrole w celu upewnienia się, że informacje podawane na tablicach są aktualne. Informacje podawane na tablicach obejmują: Kopie wszelkich powiadomień wymaganych przez prawo, Plan działania w sytuacjach kryzysowych / Kontakty awaryjne, Protokoły ze spotkań BHP i OŚ, Informacje dotyczące raportów z wypadków i incydentów, Lista ratowników pierwszej pomocy / telefony kontaktowe / umiejscowienie zestawów pierwszej pomocy, Polityka BHP Projektu, Przepisy miejsca pracy, Związane z Projektem alarmy bezpieczeństwa. Dokument: P 7.1 Poprawek: 1 Strona 4 z 7

5 Powyższa lista nie jest wyczerpująca i może zostać zmieniona oraz rozszerzona o dodatkowe pozycje za obopólną zgodą Procedury awaryjne Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać postanowień ogólnego planu awaryjnego Pracodawcy i opracować stosowne plany reagowania w sytuacjach kryzysowych zgodnie ze swoim zakresem prac określonym w klauzuli 1.3. Plany takie obejmować będą, co najmniej następujące okoliczności: Pożar, Ewakuacja, Wyciek ropy/benzyny/chemikaliów. Ćwiczenia zachowania w sytuacjach kryzysowych mające na celu sprawdzenie sprawności reagowania muszą zostać uwzględnione w Planie BHP i OŚ Budowy. Wykonawca zapewni system, za pomocą, którego jego pracownicy będą mogli rejestrować swą obecność w miejscu realizacji prac aż do upływu pierwotnego okresu odpowiedzialności za wady tak, aby liczbę pracowników dało się w sposób satysfakcjonujący udokumentować na okoliczność pożaru lub innej sytuacji kryzysowej i tak, aby możliwym było udostępnienie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego Współpraca z Systemem zarządzania BHP i OŚ: Gdzie nie określono obowiązków i zakresu odpowiedzialności BHP i OŚ i gdzie pojawiają się sprzeczności pomiędzy Systemem zarządzania BHP i OŚ oraz standardami Pracodawcy i Wykonawcy, stosowne ustalenia opracowuje się w postaci Dokumentu porozumienia. Treść Dokumentu porozumienia zostanie ustalona przed zawarciem Umowy i stanowić będzie ona część umowy wiążącej Pracodawcę i Wykonawcę. 2. Wymogi BHP i OŚ dotyczące pracowników 2.1 Szkolenie BHP i OŚ: Wykonawca odpowiada za upewnienie się, że pracownicy Wykonawcy są odpowiednio przeszkoleni i posiadają kompetencje umożliwiające im pełnienie określonych funkcji przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów BHP i OŚ (Planu BHP i OŚ Budowy, jeżeli dotyczy) oraz że są świadomi zagrożeń i środków kontroli zagrożeń związanych z poszczególnymi etapami Prac. Wykonawca upewni się, że świadectwa ukończenia szkolenia BHP i OŚ przez wszystkich pracowników Wykonawcy zostaną przedstawione Pracodawcy przed rozpoczęciem działalności oraz że pracownicy wciąż szkoleni, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie będą pracować w miejscu realizacji prac bez nadzoru. Pracownicy Wykonawcy ukończą wstępne szkolenie bezpieczeństwa przed podjęciem jakichkolwiek działań w miejscu realizacji prac tak, aby byli świadomi zasad dotyczących tegoż miejsca i oczekiwań z nim związanych. 2.2 Osoby niepowołane: Wykonawca poweźmie wszelkie uzasadnione środki zaradcze w celu uniemożliwienia osobom niepowołanym dostępu do sprzętu Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy podlegają ustaleniom dotyczącym bezpieczeństwa wdrażanym przez Pracodawcę. 2.3 Alkohol i narkotyki: W miejscu realizacji prac obowiązuje ścisły zakaz dotyczący spożywania alkoholu i przyjmowania narkotyków. 2.4 Osobisty sprzęt ochronny: Wykonawca zobowiązany jest upewnić się, że wszyscy pracownicy Wykonawcy posiadają wyposażenie ochronne odpowiednie go zagrożeń w miejscu realizacji prac i że korzystają z tegoż wyposażenia. Wyposażenie ochronne musi odpowiadać wymogom określonym przez strony, co zwykle oznacza zgodnośc ze standardami ANSI, OSHA oraz CE. Dokument: P 7.1 Poprawek: 1 Strona 5 z 7

6 2.5 Procedury awaryjne: Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać procedur dotyczących postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z miejscem realizacji prac. Wykonawca odpowiada za upewnienie się, że jego pracownicy zostali poinformowani o wszelkich procedurach awaryjnych i uczestniczą w stosownych wymaganych ćwiczeniach i szkoleniach. 2.6 Zezwolenia na pracę: Wykonawca zobowiązuje się działać zgodnie z systemem zezwoleń na pracę Wykonawcy, chyba, że zostanie ustalone na piśmie, że obowiązuje system zezwoleń na pracę Pracodawcy (lub osoby trzeciej). Dokument porozumienia BHP i OŚ określa to, który z systemów zezwoleń na pracę obowiązuje w miejscu realizacji prac. 3. Wymogi BHP i OŚ dotyczące materiałów i sprzętu w miejscu realizacji prac 3.1 Niebezpieczne materiały i chemikalia: Wykonawca odpowiada za przygotowywanie wszelkich raportów i informacji oraz za pozyskiwanie od stosownych organów rządowych wymaganych przez prawo zezwoleń dotyczących tożsamości, składu oraz ilości niebezpiecznych chemikaliów, substancji i/lub materiałów wykorzystywanych przez Wykonawcę w miejscu realizacji prac lub na to miejsce sprowadzanych. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Pracodawcy kopię stosownej karty charakterystyki materiału/mieszaniny wymaganej przez prawo w danym kraju dla wszelkich niebezpiecznych chemikaliów przed ich wykorzystaniem w miejscu realizacji prac. 3.2 Odpady i gospodarka odpadami: Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich stosownych przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz odpowiada za zarządzanie i utylizację wszelkich odpadów wytwarzanych przez siebie w związku z działalnością zgodną z umową. Odpady muszą zostać posegregowane i należy je przechowywać w wyznaczonych na to miejscach w obrębie miejsca, gdzie realizowane są prace. Odpady stałe należy składować kontenerach, zaś odpady płynne w zamkniętych beczkach lub baryłkach zabezpieczonych przed wyciekiem oraz w miejscu oddzielonym. Kontenery do przechowywania odpadów winny być solidne i odpowiednio oznaczone. Wszelka dokumentacja dotycząca gospodarki odpadami winna być dostępna Pracodawcy, zaś wszelkie kopie dokumentów potwierdzające właściwą gospodarkę odpadami i/lub ich utylizację winny być przekazywane Pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawa. Pracodawca zachowuje prawo do żądania dodatkowych kopii dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami dla celów przedstawienia tychże jako dowody wywiązania się przez siebie ze zobowiązań prawnych i innych zobowiązań. 3.3 Sprzęt i dostawy: Wykonawca odpowiada za upewnienie się, że wszelki sprzęt i dostawy dostarczone do miejsca realizacji prac zostały zbadane i przetestowane, a także odpowiednio zakonserwowane, oraz że taki sprzęt i dostawy pozbawione są wad i odpowiednie do celu, w jakim mają być wykorzystane. 3.4 Administracja: Miejsce pracy Wykonawcy oraz jego działalność muszą być zaplanowane i konserwowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem dobrych praktyk dla danej branży. 3.5 Dostęp do miejsca pracy i opuszczanie miejsca pracy: Wykonawca upewni się, że w miejscach, gdzie realizowane są prace, wdrożono odpowiednie środki bezpieczeństwa i zatrudniono odpowiednie służby bezpieczeństwa tak, aby umożliwić pracownikom łatwe przybywanie na miejsce pracy oraz opuszczanie go. 3.6 Otoczenie miejsca pracy: Wykonawca upewni się, że pracownicy w miejscach realizacji prac są należycie zabezpieczeni przed upadkami z dużych wysokości, przygnieceniem przez spadające obiekty, kontaktem ze szkodliwymi mi energii oraz że miejsca realizacji prac posiadają odpowiednie oświetlenie oraz systemy ostrzegawcze i ochronne. 3.7 Przenośny sprzęt elektryczny: Wszelki przenośny sprzęt elektryczny oraz narzędzia ręczne podczas realizacji Prac będą działać przy standardowym dla danego kraju Dokument: P 7.1 Poprawek: 1 Strona 6 z 7

7 napięciu. Jeżeli są one zasilane przez systemy o wyższym napięciu zainstalowane w turbinach wiatrowych lub innego rodzaju strukturach, Wykonawca wykorzystywać będzie przenośne transformatory w celu obniżenia napięcia do wartości standardowej. 3.8 Dźwigi, podnośniki i inne oprzyrządowanie dźwigające Wykonawcy: Wykonawca zobowiązuje się upewnić, że oprzyrządowanie dźwigające działa poprawnie i zbudowane jest z dobrych materiałów o odpowiedniej wytrzymałości oraz że jest poprawnie konserwowane tak, aby spełnić wymogi wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów prawa. Kwestie, które należy wziąć pod uwagę to: ergonomiczność projektu, integralność, środowisko pracy oraz rodzaj działań/procesów. Wykonawca zobowiązuje się upewnić, że wszelka działalność związana z podnoszeniem zostanie zaplanowana przez kompetentną w tym zakresie osobę i przedstawi plany dźwigów na piśmie (n.p. projekty technologii i organizacji robót, instrukcję pracy) dla każdego działania obejmującego udokumentowaną ocenę ryzyka, a także określi potrzebne zasoby, procedury i zakresy odpowiedzialności ( Plany dot. dźwigania ). Plany dot. dźwigania z wykorzystaniem dźwigów obejmą następujące informacje dodatkowe: Informacje o udźwigu związane z danym planowanym przedsięwzięciem, Wymiary, waga, środki ciężkości, punkty zaczepienia oraz rodzaj dźwiganych ładunków, Ładunki łańcucha nośnego, prowadnicy oraz szyny repozycyjnej w określonych warunkach przewozu/dźwigania, Szczegóły dot. dźwigu, trasa dostarczenia ładunku oraz pozycja dźwigu podczas dźwigania, Kopie aktualnych świadectw testów dla wszelkich urządzeń dźwigających do wykorzystania, Informacje o wymogach dotyczących gruntu, wytrzymałości, potrzebnych środków dystrybucji masy ładunku, stabilności oraz nachylenia itp., Czynniki środowiskowe, takie jak widoczność oraz prędkość wiatru, Środki kontroli ruchu drogowego i/lub ruchu pieszych, Komunikacja pomiędzy operatorem dźwigu i sygnalistami. Działania związane z dźwiganiem ładunków przeprowadzane będą jedynie przez kompetentnych operatorów, sygnalistów, podsuwnicowych oraz hakowych posiadających ważne licencje i odpowiednie kwalifikacje wymagane do podejmowania takich działań na mocy prawa obowiązującego w danym kraju. Wykonawca zagwarantuje, że operator dźwigu jest w stanie komunikować się z sygnalistą. Wszyscy operatorzy dźwigów i sygnaliści będą pełnoletni. Plany dot. dźwigania/metodologie zostaną opracowane i udostępnione Przedstawicielowi Pracodawcy przez podjęciem znaczących działań związanych z dźwiganiem. Bezpieczny udźwig oraz seryjny numer identyfikacyjny zostaną jasno i wyraźnie zaznaczone na wszelkim sprzęcie dźwigającym i urządzeniach. Wykonawca zobowiązuje się przygotować i utrzymywać aktualny rejestr obejmujący świadectwa przejścia testów dla całości oprzyrządowania dźwigającego wykorzystywanego podczas realizacji Prac. Rejestr ten dostępny będzie w miejscu realizacji prac począwszy od rozpoczęcia działań związanych z dźwiganiem do wglądu Przedstawiciela Pracodawcy oraz innych stosownych władz do końca okresu odpowiedzialności za wady. Działanie dźwigów, wliczając w to strefę ich działania, ograniczać się będzie wyłącznie do obrębu miejsca, gdzie realizowane są prace, chyba, że władze lokalne oraz policja wyrażą zgodę na odstępstwo od tej zasady i Przedstawiciel Pracodawcy wyrazi na takie odstępstwo zgodę. Wykonawca zobowiązuje się upewnić, że wszelkie powiadomienia wymagane na mocy prawa obowiązującego w danym kraju zostaną wystosowane przed usunięciem dźwigu/pojazdu wymagającego takiego powiadomienia z miejsca realizacji prac lub przeniesieniem go na miejsce realizacji prac. Dokument: P 7.1 Poprawek: 1 Strona 7 z 7

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

Czas na działanie. Poradnik: Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Kodeksu postępowania Dostawców ABB

Czas na działanie. Poradnik: Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Kodeksu postępowania Dostawców ABB Czas na działanie Poradnik: Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Kodeksu postępowania Dostawców ABB Czas na działanie Wyłączenie odpowiedzialności Celem niniejszego podręcznika jest pomoc dostawcom

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo