Klimat & źródła odnawialne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klimat & źródła odnawialne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 klauzule umowne dotyczące BHP, bezpieczeństwa i środowiska (BHP i OŚ) BHP i OŚ Definicje BHP i OŚ Bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i ochrona środowiska Polityka BHP i OŚ Pracodawcy termin ten oznacza najnowszą wersję polityki BHPBŚ podpisaną przez zarząd Pracodawcy i określającą ogólne zasady zarządzania BHP i OŚ Pracodawcy. System zarządzania BHP i OŚ (SZ BHP i OŚ) oznacza udokumentowany system zarządzania, którym Pracodawca posługuje się w celu realizacji celów określonych w Polityce BHP i OŚ, korzystając przy tym ze zbioru standardów i oczekiwań związanych z zarządzaniem, a także określone na piśmie procedury i wytyczne. Plan BHP i OŚ Budowy Dokument wydany przez Wykonawcę i określający sposób, w jaki Wykonawca poradzi sobie z zagrożeniami i sprosta oczekiwaniom Pracodawcy (opisanym n.p. w stosownym poprzedzającym budowę dokumencie informacyjnym). Plan BHP i OŚ budowy przyjmie, jeżeli to możliwe, formę umowy. Dokument porozumienia Dokument opisujący sposób rozstrzygania sprzeczności pomiędzy planem BHP i OŚ budowy (wydanym przez Wykonawcę) oraz Planem BHP i OŚ Projektu (wydanym przez Pracodawcę) przez organizację projektową. Dokument ten zostanie wydane przez Pracodawcę we współpracy z Wykonawcą. Dokument porozumienia przyjmie, w miarę możliwości, formę umowy. Dokument informacyjny poprzedzający budowę (DIPB) Dokument wydawany przez Pracodawcę i określający wymogi/specyfikacje BHP i OŚ dla projektu. Dokument ten obejmuje opis projektu, wliczając w to jego harmonogram, szczegóły dotyczące zarządzania BHP i OŚ w miejscu realizacji prac oraz informacje dotyczące zidentyfikowanych zagrożeń dotyczących budowy. DIPB/Specyfikacje BHP i OŚ zostaną wysłane wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału w przetargu i przyjmą, o ile to możliwe, formę umowy. Plan BHP i OŚ Projektu Dokument wydawany przez Pracodawcę opisujący sposób, w jaki organizacja zajmująca się realizacją projektu wdroży System zarządzania BHP i OŚ Pracodawcy. Sposób koordynacji jednoczesnych działań kilku Wykonawców, (jeżeli dotyczy) także zostanie opisany w tym dokumencie. 1. Ogólne wymogi BHP i OŚ 1.1 Polityka i standardy BHP i OŚ: Polityka i standardy Pracodawcy dotyczące BHP i OŚ oraz jego oczekiwania dotyczące Systemu zarządzania BHP i OŚ będą ściśle przestrzegane podczas wszystkich etapów realizacji prac. Pracodawca zastrzega sobie prawo do zapoznania się z polityką i procedurami Wykonawcy dotyczącymi BHP i OŚ. Polityka i standardy BHP i OŚ określone są przez niżej wymienione dokumenty/umowy projektu, lecz bynajmniej nie ograniczają się do nich: Dokument informacyjny poprzedzający budowę Plan BHP i OŚ Projektu Plan BHP i OŚ Budowy Dokument porozumienia Przepisy miejsca pracy Plan awaryjny Standardy BHP i OŚ Wykonawcy muszą być zgodne z polityką Pracodawcy, a także z prawami i przepisami obowiązującymi w kraju prowadzenia działalności oraz przyjętymi w danej branży regułami postępowania i wytycznymi (takimi jak Renewables UK, AWEA lub podobne wytyczne). Dokument: P 7.1 Poprawek: 1 Strona 1 z 7

2 1.2 Nieakceptowalne standardy: Pracodawca ma prawo wstrzymać w dowolnej chwili wszelkie stwarzające zagrożenie działania Wykonawcy. Krok 1: Jeżeli system zarządzania BHP i OŚ Wykonawcy stosowany w ramach danego projektu oraz standardy BHP i OŚ nie spełniają wymogów określonych w klauzuli 1.1 powyżej, Wykonawca otrzyma stosowne pisemne powiadomienie (standardowa komunikacja związana z projektem). Pracodawca i Wykonawca uzgodnią plan i harmonogram dotyczące usunięcia wszelkich niedociągnięć. Krok 2: Jeżeli system BHP i OŚ Wykonawcy nie wystarczył bądź nie wystarcza w celu zapobieżenia poważnemu naruszeniu zarządzania BHP i OŚ i/lub jeżeli znacząca liczba drobnych incydentów skutkuje wątpliwościami co do skuteczności systemu zarządzania BHP i OŚ Wykonawcy i/lub jeżeli Wykonawca dopuści się naruszenia przepisów prawa dotyczących BHP i OŚ, Przedstawiciel Pracodawcy może wystosować do Wykonawcy pisemne upomnienie dotyczące BHP i OŚ. Jeżeli miała miejsce znacząca liczba drobnych incydentów, Przedstawiciel Pracodawcy, przez wystosowaniem wspomnianego upomnienia dotyczącego BHP i OŚ, skontaktuje się z Wykonawcą normalnymi kanałami komunikacji w zakresie tychże incydentów. Bezzwłocznie po otrzymaniu upomnienia dotyczącego BHP i OŚ i najszybciej jak to możliwe (i nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych), Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Pracodawcy wszelkie stosowne informacje oraz określi działania, jakie podjęto w celu rozwiązania kwestii wspomnianych w upomnieniu dotyczącym BHP i OŚ. Po podjęciu działań mających na celu rozwiązanie problemów określonych w upomnieniu dotyczącym BHP i OŚ, Wykonawca skontaktuje się z Przedstawicielem Pracodawcy na piśmie i poprosi o wydanie świadectwa dotyczącego upomnienia BHP i OŚ. Przedstawiciel Pracodawcy skontroluje zgodność działań podjętych przez Wykonawcę z przyobiecanymi działaniami mającymi na celu rozwiązanie przedmiotowych problemów. Przeprowadzenie działań mających na celu rozwiązanie kwestii określonych w upomnieniu skutkuje wydaniem stosownego świadectwa. Jeżeli Wykonawca nie podjął działań mających na celu rozwiązanie kwestii wspomnianych w upomnieniu dotyczącym BHP i OŚ, Pracodawca wystosuje do Wykonawcy powiadomienie dotyczące niewywiązania się ze zobowiązań. Jeżeli Przedstawiciel Pracodawcy nie ustosunkuje się do prośby Wykonawcy o wydanie świadectwa dotyczącego upomnienia BHP i OŚ w ciągu 14 (czternastu) dni, uznaje się, że Przedstawiciel Pracodawcy wydał takie świadectwo. Krok 3: Jeżeli Przedstawiciel Pracodawcy wystosował upomnienie dotyczące BHP i OŚ i Wykonawca nie podjął w związku z takim upomnieniem działań w terminie określonym w danym upomnieniu i nie otrzymał świadectwa dotyczącego upomnienia BHP i OŚ (zgodnie z postanowieniami punktu Krok 2 powyżej), Pracodawca może wstrzymać uiszczanie na rzecz Wykonawcy płatności za kamienie milowe od momentu wystosowania powiadomienia dotyczącego niewywiązania się ze zobowiązań do momentu wydania świadectwa dotyczącego upomnienia BHP i OŚ w celu spowodowania wprowadzenia zmian do systemu zarządzania BHP i OŚ. Takie zawieszenie płatności nie stanowi niewywiązania się z postanowień niniejszej Umowy i nie daje Wykonawcy prawa do domagania się odsetek z tytułu opóźnień w uiszczaniu płatności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przysługuje prawo do otrzymania od Pracodawcy wstrzymanych płatności z tytułu kamieni milowych natychmiast po wprowadzeniu przez Wykonawcę stosownych poprawek. Jeżeli wystosowane zostało powiadomienie dotyczące niewywiązania się ze zobowiązań, Wykonawcy nie przysługuje zwrot dodatkowych kosztów (wynikających z korektą ceny umownej lub innych) ani przedłużenie terminu realizacji, (jeżeli z powiadomieniem takim wiąże się opóźnienie). Krok 4: Jeżeli Wykonawca w dalszym ciągu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, Pracodawca może wystosować powiadomienie wzywające Wykonawcę do poprawy zgodnie z postanowieniami Umowy. 1.3 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy Niezależnie od wymogów obowiązujących w miejscu pracy, Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo pracy na wszelkich stanowiskach Pracodawcy. Dokument: P 7.1 Poprawek: 1 Strona 2 z 7

3 Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników i podwykonawców w zakresie obowiązków Wykonawcy określonym w niniejszej Umowie. 1.4 Powiadamianie o incydentach związanych z BHP i OŚ, dochodzenia i raporty: Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Pracodawcę pocztą elektroniczną bądź faksem o wszelkich związanych z projektem incydentach BHP i OŚ i poważnych sytuacjach grożących wypadkiem związanych z Pracami i/lub pracownikami Wykonawcy, sprzętem Wykonawcy lub materiałami Wykonawcy w miejscu realizacji Prac. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Pracodawcy kopie wstępnych raportów dotyczących incydentów w ciągu 24 godzin od danego incydentu. Wszelkie poważne incydenty, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zostaną zbadane przez Wykonawcę, zaś pisemny raport podsumowujący takie dochodzenie zostanie wysłany Pracodawcy w ciągu 30 dni od danego incydentu. Kierownicy liniowi Wykonawcy wezmą udział w dochodzeniach związanych z poważnymi incydentami. Pracodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania własnych dochodzeń i przedstawiania sugestii dotyczących działań naprawczych. Wykonawca zobowiązuje się przygotować wszelkie wymagane ustawowo raporty dotyczące incydentów z udziałem jego pracowników i przedłożyć kopie tychże raportów Pracodawcy. Pracodawca zobowiązuje się przygotować wszelkie inne wymagane ustawowo raporty po danym incydencie. Wykonawca upewni się, że wdrożono systemy BHP i OŚ mające na celu rozwiązywanie kwestii związanych z incydentami oraz że skutki incydentów zostaną zminimalizowane w najbardziej odpowiedni sposób. 1.5 Miesięczne raporty BHP i OŚ Wykonawca zobowiązuje się przedstawiać pracownikom i podwykonawcom następujące informacje, co miesiąc, w terminie do siedmiu dni kalendarzowych od końca każdego miesiąca: -> Liczba incydentów BHP i OŚ oraz sytuacji grożących wypadkiem odnoszących się do polityki i standardów określonych w klauzuli 1.1. Minimalny zakres informacji: ofiary śmiertelne, wypadki powodujące utratę czasu pracy, wypadki ograniczające zdolność do pracy, wypadki wymagające opieki medycznej, wypadki dotyczące środowiska -> Liczba przepracowanych godzin -> Ilość odpadów opuszczająca miejsce realizacji prac Pracodawca zobowiązuje się przedłożyć Wykonawcy stosowny szablon do miesięcznych raportów BHP i OŚ. 1.6 Komunikacja z osobami trzecimi: Wykonawca zobowiązuje się nie przedstawiać raportów, na piśmie bądź ustnie, organom ustawowym i innym osobom (wliczając w to organizacje) w zakresie incydentów lub przestrzegania zasad BHP i OŚ w związku z zakresem obowiązków Wykonawcy bez uprzedniego powiadomienia o tym Pracodawcy na piśmie. 1.7 Program dotyczący zachowań BHP i OŚ: Kierownicy liniowi Wykonawcy wezmą udział w opracowanych dla danego miejsca realizacji prac w wizytach obserwacyjnych i upewnią się, że pracownicy oraz podwykonawcy przedstawiają raporty dotyczące danego miejsca (n.p. raporty dot. sytuacji stwarzających zagrożenie). 1.8 Korzystanie z usług podwykonawców: Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców do pracy w miejscu realizacji prac, Wykonawca zobowiązany jest upewnić się, że Podwykonawcy przestrzegają wszelkich wymogów BHP i OŚ. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że Podwykonawcy spełniają wszelkie wymogi BHP i OŚ, wliczając w to przygotowanie odpowiedniego do wykonywanych przez nich zadań planu BHP i OŚ. Pracownicy Wykonawcy obowiązkowo wezmą udział w szkoleniu poprzedzającym przystąpienie do realizacji prac na danym stanowisku oraz w odprawach dotyczących bezpieczeństwa. Korzystanie z usług Podwykonawców musi zostać ustalone z Pracodawcą na piśmie. O zamiarze korzystania z usług Podwykonawców Dokument: P 7.1 Poprawek: 1 Strona 3 z 7

4 należy wspomnieć w dokumentacji oferty. 1.9 Kryteria dotyczące przestrzegania przepisów BHP i OŚ: Tam, gdzie jest to wymagane, strony uzgodnią kryteria dotyczące przestrzegania przepisów BHP i OŚ, którymi można się będzie posługiwać przy obliczaniu opłat, dodatkowych płatności oraz kar. Takie kryteria zostaną wspomniane w klauzuli Audyty i kontrole Pracodawca może przeprowadzać audyty i kontrole BHP i OŚ dotyczące działalności Wykonawcy, pracowników Wykonawcy oraz dokumentacji BHP i OŚ oraz zobowiązuje się przedstawiać Wykonawcy pisemne raporty z takich audytów. Wykonawca zobowiązuje się ułatwiać przeprowadzanie takich kontroli i audytów. Powyższe dotyczy także audytów i kontroli terenu Wykonawcy w rozsądnych godzinach i po otrzymaniu przez niego stosownego powiadomienia z rozsądnym wyprzedzeniem Spotkania BHP i OŚ Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć kierowników liniowych do uczestniczenia w spotkaniach BHP i OŚ Plan BHP i OŚ Budowy Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedstawić Pracodawcy Plan BHP i OŚ Budowy z sześciotygodniowym wyprzedzeniem tak, aby umożliwić Pracodawcy jego zaakceptowanie; plan ten (i) określi zagrożenia związane z pracą Wykonawcy w miejscu realizacji prac oraz (ii) określi sposoby zarządzania tymi zagrożeniami i ich ograniczania. Pracodawca zapozna się z Planem BHP i OŚ Budowy i zaaprobuje go w ciągu 4 tygodni; Pracodawca może odrzucić Plan BHP i OŚ Budowy jedynie, gdy Plan narusza przepisy prawa dotyczące BHP i OŚ lub nie jest zgodny z postanowieniami klauzuli 1.1. Jeżeli Plan BHP i OŚ Budowy Wykonawcy nie został zaakceptowany, Pracodawca określi na piśmie powody decyzji odmownej, zaś Wykonawca zmodyfikuje Plan BHP i OŚ Budowy i ponownie przedłoży go Pracodawcy do aprobaty, której to aprobaty Pracodawca udzieli lub odmówi w ciągu 2 tygodni Projekt technologii i organizacji robót lub ocena zagrożeń Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedstawić projekt technologii i organizacji robót lub ocenę zagrożeń przed podjęciem działań w miejscu realizacji prac. Pracodawca zapozna się z przedłożoną dokumentacją Pierwsza pomoc Wykonawca oszacuje poziom koniecznych ustaleń dotyczących pierwszej pomocy/opieki medycznej odpowiednio do liczby pracowników Wykonawcy w miejscu realizacji prac oraz zagrożeń związanych z działalnością prowadzoną w każdym miejscu, gdzie realizowane są prace. Odpowiednia ochrona (n.p. odpowiednie materiały do niesienia pierwszej pomocy, przeszkoleni ratownicy pierwszej pomocy w zależności od specyfiki danego miejsca realizacji prac) zostanie zapewniona w zależności od wyników takiego oszacowania. Pracodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania własnych oszacowań i przedstawiania sugestii dotyczących działań naprawczych. Pracodawca zapewni odpowiednie kanały komunikacji w celu nawiązywania kontaktu ze służbami niosącymi pomoc w nagłych wypadkach Tablica powiadomień BHP i OŚ: Wykonawca zobowiązuje się utworzyć tablice powiadomień BHP i OŚ. Przedstawiciel Pracodawcy przeprowadzać będzie systematyczne kontrole w celu upewnienia się, że informacje podawane na tablicach są aktualne. Informacje podawane na tablicach obejmują: Kopie wszelkich powiadomień wymaganych przez prawo, Plan działania w sytuacjach kryzysowych / Kontakty awaryjne, Protokoły ze spotkań BHP i OŚ, Informacje dotyczące raportów z wypadków i incydentów, Lista ratowników pierwszej pomocy / telefony kontaktowe / umiejscowienie zestawów pierwszej pomocy, Polityka BHP Projektu, Przepisy miejsca pracy, Związane z Projektem alarmy bezpieczeństwa. Dokument: P 7.1 Poprawek: 1 Strona 4 z 7

5 Powyższa lista nie jest wyczerpująca i może zostać zmieniona oraz rozszerzona o dodatkowe pozycje za obopólną zgodą Procedury awaryjne Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać postanowień ogólnego planu awaryjnego Pracodawcy i opracować stosowne plany reagowania w sytuacjach kryzysowych zgodnie ze swoim zakresem prac określonym w klauzuli 1.3. Plany takie obejmować będą, co najmniej następujące okoliczności: Pożar, Ewakuacja, Wyciek ropy/benzyny/chemikaliów. Ćwiczenia zachowania w sytuacjach kryzysowych mające na celu sprawdzenie sprawności reagowania muszą zostać uwzględnione w Planie BHP i OŚ Budowy. Wykonawca zapewni system, za pomocą, którego jego pracownicy będą mogli rejestrować swą obecność w miejscu realizacji prac aż do upływu pierwotnego okresu odpowiedzialności za wady tak, aby liczbę pracowników dało się w sposób satysfakcjonujący udokumentować na okoliczność pożaru lub innej sytuacji kryzysowej i tak, aby możliwym było udostępnienie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego Współpraca z Systemem zarządzania BHP i OŚ: Gdzie nie określono obowiązków i zakresu odpowiedzialności BHP i OŚ i gdzie pojawiają się sprzeczności pomiędzy Systemem zarządzania BHP i OŚ oraz standardami Pracodawcy i Wykonawcy, stosowne ustalenia opracowuje się w postaci Dokumentu porozumienia. Treść Dokumentu porozumienia zostanie ustalona przed zawarciem Umowy i stanowić będzie ona część umowy wiążącej Pracodawcę i Wykonawcę. 2. Wymogi BHP i OŚ dotyczące pracowników 2.1 Szkolenie BHP i OŚ: Wykonawca odpowiada za upewnienie się, że pracownicy Wykonawcy są odpowiednio przeszkoleni i posiadają kompetencje umożliwiające im pełnienie określonych funkcji przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów BHP i OŚ (Planu BHP i OŚ Budowy, jeżeli dotyczy) oraz że są świadomi zagrożeń i środków kontroli zagrożeń związanych z poszczególnymi etapami Prac. Wykonawca upewni się, że świadectwa ukończenia szkolenia BHP i OŚ przez wszystkich pracowników Wykonawcy zostaną przedstawione Pracodawcy przed rozpoczęciem działalności oraz że pracownicy wciąż szkoleni, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie będą pracować w miejscu realizacji prac bez nadzoru. Pracownicy Wykonawcy ukończą wstępne szkolenie bezpieczeństwa przed podjęciem jakichkolwiek działań w miejscu realizacji prac tak, aby byli świadomi zasad dotyczących tegoż miejsca i oczekiwań z nim związanych. 2.2 Osoby niepowołane: Wykonawca poweźmie wszelkie uzasadnione środki zaradcze w celu uniemożliwienia osobom niepowołanym dostępu do sprzętu Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy podlegają ustaleniom dotyczącym bezpieczeństwa wdrażanym przez Pracodawcę. 2.3 Alkohol i narkotyki: W miejscu realizacji prac obowiązuje ścisły zakaz dotyczący spożywania alkoholu i przyjmowania narkotyków. 2.4 Osobisty sprzęt ochronny: Wykonawca zobowiązany jest upewnić się, że wszyscy pracownicy Wykonawcy posiadają wyposażenie ochronne odpowiednie go zagrożeń w miejscu realizacji prac i że korzystają z tegoż wyposażenia. Wyposażenie ochronne musi odpowiadać wymogom określonym przez strony, co zwykle oznacza zgodnośc ze standardami ANSI, OSHA oraz CE. Dokument: P 7.1 Poprawek: 1 Strona 5 z 7

6 2.5 Procedury awaryjne: Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać procedur dotyczących postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z miejscem realizacji prac. Wykonawca odpowiada za upewnienie się, że jego pracownicy zostali poinformowani o wszelkich procedurach awaryjnych i uczestniczą w stosownych wymaganych ćwiczeniach i szkoleniach. 2.6 Zezwolenia na pracę: Wykonawca zobowiązuje się działać zgodnie z systemem zezwoleń na pracę Wykonawcy, chyba, że zostanie ustalone na piśmie, że obowiązuje system zezwoleń na pracę Pracodawcy (lub osoby trzeciej). Dokument porozumienia BHP i OŚ określa to, który z systemów zezwoleń na pracę obowiązuje w miejscu realizacji prac. 3. Wymogi BHP i OŚ dotyczące materiałów i sprzętu w miejscu realizacji prac 3.1 Niebezpieczne materiały i chemikalia: Wykonawca odpowiada za przygotowywanie wszelkich raportów i informacji oraz za pozyskiwanie od stosownych organów rządowych wymaganych przez prawo zezwoleń dotyczących tożsamości, składu oraz ilości niebezpiecznych chemikaliów, substancji i/lub materiałów wykorzystywanych przez Wykonawcę w miejscu realizacji prac lub na to miejsce sprowadzanych. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Pracodawcy kopię stosownej karty charakterystyki materiału/mieszaniny wymaganej przez prawo w danym kraju dla wszelkich niebezpiecznych chemikaliów przed ich wykorzystaniem w miejscu realizacji prac. 3.2 Odpady i gospodarka odpadami: Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich stosownych przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz odpowiada za zarządzanie i utylizację wszelkich odpadów wytwarzanych przez siebie w związku z działalnością zgodną z umową. Odpady muszą zostać posegregowane i należy je przechowywać w wyznaczonych na to miejscach w obrębie miejsca, gdzie realizowane są prace. Odpady stałe należy składować kontenerach, zaś odpady płynne w zamkniętych beczkach lub baryłkach zabezpieczonych przed wyciekiem oraz w miejscu oddzielonym. Kontenery do przechowywania odpadów winny być solidne i odpowiednio oznaczone. Wszelka dokumentacja dotycząca gospodarki odpadami winna być dostępna Pracodawcy, zaś wszelkie kopie dokumentów potwierdzające właściwą gospodarkę odpadami i/lub ich utylizację winny być przekazywane Pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawa. Pracodawca zachowuje prawo do żądania dodatkowych kopii dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami dla celów przedstawienia tychże jako dowody wywiązania się przez siebie ze zobowiązań prawnych i innych zobowiązań. 3.3 Sprzęt i dostawy: Wykonawca odpowiada za upewnienie się, że wszelki sprzęt i dostawy dostarczone do miejsca realizacji prac zostały zbadane i przetestowane, a także odpowiednio zakonserwowane, oraz że taki sprzęt i dostawy pozbawione są wad i odpowiednie do celu, w jakim mają być wykorzystane. 3.4 Administracja: Miejsce pracy Wykonawcy oraz jego działalność muszą być zaplanowane i konserwowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem dobrych praktyk dla danej branży. 3.5 Dostęp do miejsca pracy i opuszczanie miejsca pracy: Wykonawca upewni się, że w miejscach, gdzie realizowane są prace, wdrożono odpowiednie środki bezpieczeństwa i zatrudniono odpowiednie służby bezpieczeństwa tak, aby umożliwić pracownikom łatwe przybywanie na miejsce pracy oraz opuszczanie go. 3.6 Otoczenie miejsca pracy: Wykonawca upewni się, że pracownicy w miejscach realizacji prac są należycie zabezpieczeni przed upadkami z dużych wysokości, przygnieceniem przez spadające obiekty, kontaktem ze szkodliwymi mi energii oraz że miejsca realizacji prac posiadają odpowiednie oświetlenie oraz systemy ostrzegawcze i ochronne. 3.7 Przenośny sprzęt elektryczny: Wszelki przenośny sprzęt elektryczny oraz narzędzia ręczne podczas realizacji Prac będą działać przy standardowym dla danego kraju Dokument: P 7.1 Poprawek: 1 Strona 6 z 7

7 napięciu. Jeżeli są one zasilane przez systemy o wyższym napięciu zainstalowane w turbinach wiatrowych lub innego rodzaju strukturach, Wykonawca wykorzystywać będzie przenośne transformatory w celu obniżenia napięcia do wartości standardowej. 3.8 Dźwigi, podnośniki i inne oprzyrządowanie dźwigające Wykonawcy: Wykonawca zobowiązuje się upewnić, że oprzyrządowanie dźwigające działa poprawnie i zbudowane jest z dobrych materiałów o odpowiedniej wytrzymałości oraz że jest poprawnie konserwowane tak, aby spełnić wymogi wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów prawa. Kwestie, które należy wziąć pod uwagę to: ergonomiczność projektu, integralność, środowisko pracy oraz rodzaj działań/procesów. Wykonawca zobowiązuje się upewnić, że wszelka działalność związana z podnoszeniem zostanie zaplanowana przez kompetentną w tym zakresie osobę i przedstawi plany dźwigów na piśmie (n.p. projekty technologii i organizacji robót, instrukcję pracy) dla każdego działania obejmującego udokumentowaną ocenę ryzyka, a także określi potrzebne zasoby, procedury i zakresy odpowiedzialności ( Plany dot. dźwigania ). Plany dot. dźwigania z wykorzystaniem dźwigów obejmą następujące informacje dodatkowe: Informacje o udźwigu związane z danym planowanym przedsięwzięciem, Wymiary, waga, środki ciężkości, punkty zaczepienia oraz rodzaj dźwiganych ładunków, Ładunki łańcucha nośnego, prowadnicy oraz szyny repozycyjnej w określonych warunkach przewozu/dźwigania, Szczegóły dot. dźwigu, trasa dostarczenia ładunku oraz pozycja dźwigu podczas dźwigania, Kopie aktualnych świadectw testów dla wszelkich urządzeń dźwigających do wykorzystania, Informacje o wymogach dotyczących gruntu, wytrzymałości, potrzebnych środków dystrybucji masy ładunku, stabilności oraz nachylenia itp., Czynniki środowiskowe, takie jak widoczność oraz prędkość wiatru, Środki kontroli ruchu drogowego i/lub ruchu pieszych, Komunikacja pomiędzy operatorem dźwigu i sygnalistami. Działania związane z dźwiganiem ładunków przeprowadzane będą jedynie przez kompetentnych operatorów, sygnalistów, podsuwnicowych oraz hakowych posiadających ważne licencje i odpowiednie kwalifikacje wymagane do podejmowania takich działań na mocy prawa obowiązującego w danym kraju. Wykonawca zagwarantuje, że operator dźwigu jest w stanie komunikować się z sygnalistą. Wszyscy operatorzy dźwigów i sygnaliści będą pełnoletni. Plany dot. dźwigania/metodologie zostaną opracowane i udostępnione Przedstawicielowi Pracodawcy przez podjęciem znaczących działań związanych z dźwiganiem. Bezpieczny udźwig oraz seryjny numer identyfikacyjny zostaną jasno i wyraźnie zaznaczone na wszelkim sprzęcie dźwigającym i urządzeniach. Wykonawca zobowiązuje się przygotować i utrzymywać aktualny rejestr obejmujący świadectwa przejścia testów dla całości oprzyrządowania dźwigającego wykorzystywanego podczas realizacji Prac. Rejestr ten dostępny będzie w miejscu realizacji prac począwszy od rozpoczęcia działań związanych z dźwiganiem do wglądu Przedstawiciela Pracodawcy oraz innych stosownych władz do końca okresu odpowiedzialności za wady. Działanie dźwigów, wliczając w to strefę ich działania, ograniczać się będzie wyłącznie do obrębu miejsca, gdzie realizowane są prace, chyba, że władze lokalne oraz policja wyrażą zgodę na odstępstwo od tej zasady i Przedstawiciel Pracodawcy wyrazi na takie odstępstwo zgodę. Wykonawca zobowiązuje się upewnić, że wszelkie powiadomienia wymagane na mocy prawa obowiązującego w danym kraju zostaną wystosowane przed usunięciem dźwigu/pojazdu wymagającego takiego powiadomienia z miejsca realizacji prac lub przeniesieniem go na miejsce realizacji prac. Dokument: P 7.1 Poprawek: 1 Strona 7 z 7

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Załącznik nr 1 do umowy Remont obmurza w szybie Gigant dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II PS Pompownia Pstrowski

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w...

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w... POROZUMIENIE o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pracując

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 8.5 Standardowy wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.../PIGK/2009

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.../PIGK/2009 1 PROJEKT Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.../PIGK/2009 Zawarta w dniu...2009 roku pomiędzy Gminą Kamień Pomorski, z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7.1. Jakie wymagania i wytyczne dotyczące określenia struktur odpowiedzialności i uprawnień w systemie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr...

UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Wzór Umowy UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Zawarta w dniu... 2015 r. w Stanisławowie pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Stanisławowie, ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów reprezentowaną przez: Prezesa OSP Stanisławów

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI

SYSTEM WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI SYSTEM WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI Jacek Bajorski Specjalista w Biurze Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Grupa LOTOS S.A. Konferencja Społeczna odpowiedzialność biznesu stymulatorem poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych dla doradców i kandydatów na doradców ADR

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych dla doradców i kandydatów na doradców ADR Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych dla doradców i kandydatów na doradców ADR Cele szkolenia Celem kursów jest przygotowanie kandydatów na doradców ds. transportu towarów niebezpiecznych do bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../... /MK/.../2012

UMOWA NR.../... /MK/.../2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../... /MK/.../2012 Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni Miasta na prawach powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 7 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego Załącznik nr 12 Dotyczy realizacji projektu Kobieta Przedsiębiorcza nr WND-POKL.06.02.00-20-095/10 Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł.

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł. INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Edycja instrukcji: 2 Data edycji: 10.2012 r. Strona 1 z 7 IS-7.10/01 Tytuł procedury:. SPIS TREŚCI 1. Cel instrukcji 2. Przedmiot instrukcji 3. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140964-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych

Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych Sovtransavto Deutschland GmbH posiada system zarządzania w zakresie standartów jakościowych, ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. Dany system

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu.. r. w Olsztynie pomiędzy: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn NIP: 739-020-01-75, REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 10 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 11 Wzór umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla podwykonawców INS-ZŚ-06-01

Instrukcja dla podwykonawców INS-ZŚ-06-01 DOKUMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja dla podwykonawców INS-ZŚ-06-01 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o.

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. REGULAMIN Program stypendiów fundowanych organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem Programu Stypendiów Fundowanych jest Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne ENAMOR

Bardziej szczegółowo

WZÓR. [Nazwa firmy, adres, telefon, fax, pieczęć],reprezentowanym przez... zwanym dalej Beneficjentem ...

WZÓR. [Nazwa firmy, adres, telefon, fax, pieczęć],reprezentowanym przez... zwanym dalej Beneficjentem ... Załącznik nr 7 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zorawina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zorawina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zorawina.pl Żórawina: Budowa oświetlenia drogowego w Mnichowicach gmina Żórawina Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Wrocław: Rewitalizacja elewacji z izolacją ścian piwnic wraz z przebudową klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO wsparcie finansowe i doradcze w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr umowy: Umowa o udzielenie podstawowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W BOLESŁAWCU UL. ŚLUZOWA 10.

REGULAMIN PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W BOLESŁAWCU UL. ŚLUZOWA 10. REGULAMIN PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W BOLESŁAWCU UL. ŚLUZOWA 10. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) jest określenie warunków

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 6 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy U M O W A Nr.. zawarta w dniu. r. w... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane. Warszawa, 17.07.2012 r.

Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane. Warszawa, 17.07.2012 r. Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane Warszawa, 17.07.2012 r. Propozycje postanowień umowy na roboty budowlane Art. 154 pkt 10 Pzp Prezes Urzędu upowszechnia wzory umów w sprawie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR......

PROJEKT UMOWY NR...... Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY NR... W dniu.. w Świdnicy pomiędzy Gminą Świdnica ul. Długa 38, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Adama Jaskulskiego -Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU. Procedura II. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU. Procedura II. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU Procedura II Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 11 UMOWA NR /2015

Zał. nr 11 UMOWA NR /2015 Zał. nr 11 UMOWA NR /2015 W dniu w Koninie pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Sulańska 13, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000384025

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE Pierwszym i podstawowym obowiązkiem, jaki powstaje w sytuacji wypadku, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu

Bardziej szczegółowo

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: Oznaczenie sprawy: FZP.ZP.271.16.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY dla wykonawcy usługi edukacyjnej w projekcie pn. Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn zawarta w dniu..2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ**

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ** REGULAMINWSPÓŁPRACYPARTNERSKIEJ NASZAERASp.zo.o. I. DEFINICJE SformułowaniaużytewniniejszymRegulaminiemająnastępująceznaczenie: NASZAERA NaszaEraSp.zo.o.zsiedzibąwŻyrardowiepodadresem:ul.Okrzei29b,wpisanado

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. pomiędzy: ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. reprezentowanym przez:

UMOWA - wzór. pomiędzy: ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. reprezentowanym przez: UMOWA - wzór zawarta w dniu... 2015 r. we Włodawie z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo