CZAS ZAWODOWCÓW Raport częściowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZAS ZAWODOWCÓW Raport częściowy"

Transkrypt

1 CZAS ZAWODOWCÓW Raport częściowy Syntetyczny raport z analizy danych z Systemu Zawodowcy w ramach projektu "Czas zawodowców -wielkopolskie kształcenie zawodowe"

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 3 WSTĘP RYNEK PRACY SZKOLNICTWO ZAWODOWE BEZROBOCIE WŚRÓD ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZAWODOWYCH ANALIZA ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH ANALIZA DANYCH Z SYSTEMU ZAWODOWCY SYSTEM ZAWODOWCY UCZNIOWIE Liczba uczniów zarejestrowanych w systemie Zawody w systemie Uczniowie w zawodach względem powiatów Uczniowie w systemie względem szkół Uczniowie w systemie względem płci oraz wieku Analiza trzech wybranych zawodów Średni deklarowany dystans jaki są w stanie pokonać uczniowie do pracy/na praktykę Kursy kończone przez uczniów PRACODAWCY PRACODAWCY w systemie zawodowcy Rozkład pracodawców względem powiatów Oferowane stanowiska pracy Oferty praktyk Aktywność pracodawców PODSUMOWANIE... 65

3 SŁOWNIK POJĘĆ KOMPETENCJE - Kompetencje to wiedza, umiejętności, doświadczenie, ale również indywidualne cechy osobowości pracownika, które przyczyniają się do osiągania celów, wyników i standardów oczekiwanych w związku z zajmowaniem przez niego stanowiskiem pracy. Istnieje wiele typologii kompetencji. Literatura przedmiotu wskazuje najbardziej pożądane kompetencje, i należą do nich: zdolności komunikacyjne, orientacja na cele, praca zespołowa, przywództwo, elastyczność. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO - zatrudnia od 10 do 49 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO - zatrudnia od 50 do 249 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. PODAŻ PRACY - Dostępne na rynku zasoby pracy, czyli praca generowana przez pracowników, gotowych podjąć pracę przy określonych stawkach płac. Do głównych determinant podaży pracy należą: czynniki demograficzne, wysokość oferowanego za pracę wynagrodzenia, dostęp do innych dochodów, preferencje dotyczące czasu wolnego i pracy. SYSTEM ZAWODOWCY - System Zawodowcy czyli Wielkopolski System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego to narzędzie utworzone i rozwijane w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe. Uczniowie poprzez zarejestrowanie się w systemie i założenie profilu kompetencyjnego mają możliwość znalezienia praktyk/staży/pracy zgodnych z umiejętnościami, a nie tylko zawodem. Przedsiębiorcy rejestrując się w systemie, otrzymują możliwość bezpłatnego korzystania z systemu w tym rejestracji ofert praktyk i poszukiwania idealnego z ich punktu widzenia pracownika. PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE ZAWODOWCY - przedsiębiorca zarejestrowany w systemie informatycznym projektu Czas Zawodowców. UCZEŃ W SYSTEMIE ZAWODOWCY uczeń ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej z regionu Wielkopolski zarejestrowany w systemie informatycznym projektu Czas Zawodowców, poszukujący praktyki, stażu, pracy. UMIEJĘTNOŚCI to praktyczna zdolność do wykorzystania posiadanej i zdobytej wiedzy.

4 WSTĘP Niniejszy raport stanowi zbiór analiz wybranych aspektów rynku pracy w Wielkopolsce. Głównym źródłem danych do analiz jest System Zawodowcy, który opracowano w ramach projektu Czas Zawodowców Wielkopolskie kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W celu precyzyjniejszego opisu rynku pracy i kształcenia zawodowego w opracowaniu wykorzystano również źródła zewnętrzne. 1. RYNEK PRACY SZKOLNICTWO ZAWODOWE Pod pojęciem rynku pracy w niniejszym opracowaniu rozumie się taki rynek, na którym obiektem wymiany pomiędzy stronami są z jednej strony praca z drugiej zaś wynagrodzenie. Stronami są tutaj: nabywca pracy, czyli pracodawca (przedsiębiorca) oferujący zatrudnienie oraz sprzedający, czyli pracownik oferujący swoją wiedzę i umiejętności. Rynek pracy kształtują podaż i popyt na pracę. W opracowaniu jako podaż pracy rozumie się oferowane zasoby pracy osoby z określoną wiązką kompetencji poszukujące zatrudnienia. Natomiast popyt na pracę zdefiniowano jako wielkość zapotrzebowania na określony typ pracy wyrażoną między innymi wskaźnikiem liczby miejsc pracy w określonych zawodach. Można zatem rynek pracy interpretować w kategoriach mechanizmu dopasowania podaży i popytu na pracę. Z tego punktu widzenia istotne stają się sposoby transakcji pomiędzy oferującymi pracę a jej nabywcami, jak również stopień dopasowania potrzeb na styku podaży i popytu na pracę. Na rynku pracy można obserwować zjawiska zrównoważenia rynku oraz jego zachwiania. W przypadku, kiedy wszystkie osoby akceptujące określony poziom wynagrodzenia mogą znaleźć pracę mówimy o zrównaniu podaży pracy oraz popytu na nią jest to stan równowagi na rynku pracy. Zachwianie tej równowagi objawia się na dwa sposoby kiedy podaż jest większa niż popyt na pracę oraz odwrotnie kiedy popyt jest większy pod podaży. W pierwszym z nich pojawia się zjawisko bezrobocia rozumianego tutaj jako sytuacja, w której osoby zdolne do podjęcia pracy i poszukujące pracy nie znajdują zatrudnienia. W drugim przypadku pojawia się natomiast tzw. niedobór siły roboczej pracodawcy oferujący określone wynagrodzenie nie są w stanie znaleźć na rynku pracowników wyposażonych w określone kompetencje i umiejętności. Różnice wynikające z podaży i popytu na pracę mają różne źródła. Autorzy niniejszego opracowania jako jedną z istotnych przyczyn wskazują niedopasowanie systemu edukacji zawodowej do potrzeb pracodawców.

5 Szkolnictwo zawodowe zwłaszcza po reformie edukacji w końcu lat dziewięćdziesiątych utraciło na znaczeniu, prestiżu i zainteresowaniu władz. Ówczesna strategia edukacyjna polegająca między innymi na utworzeniu znacznej liczby relatywnie tanich lokalnych szkół o profilach humanistycznych, upowszechnieniu zdawalności egzaminu maturalnego przyczyniły się do znaczącego spadku popularności szkół zawodowych i technicznych wśród młodzieży. Sami uczniowie jak i ich rodzice wybierają przede wszystkim szkoły ogólnokształcące oraz maturę jako przepustkę na wydłużenie procesu edukacji na studiach wyższych, a tym samym zwiększeniu szansy znalezienia pracy. Przyczyniło się do tego również znaczne obniżenie wymagań, jeśli chodzi o kwalifikacje do liceów (subwencja oświatowa za ucznia ). Kryzys szkolnictwa zawodowego na początku lat 2000 umocniły trendy ówczesnego rynku pracy. Spowolnienie gospodarki w latach było okresem zmian, do których zaliczyć można między innymi wprowadzanie w polskich przedsiębiorstwach nowych technologii. Skutkiem czego była zmiana struktury zatrudnienia, tym samym liczne zwolnienia. Zmiany te zbiegły się z likwidacją szkół technicznych, które postrzegano jako placówki niedające szans na zatrudnienie. Prestiż edukacji zawodowej w Polsce od tego czasu uległ drastycznemu zmniejszeniu. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w oddziaływaniu różnych czynników na polski system edukacji. Jednym z nich jest wycofanie Państwa się z aktywnego wpływania na edukację, w szczególności edukację zawodową. Rząd pozostawił samorządom decyzje dotyczące strategii rozwoju szkół razem z obowiązkiem rozwoju bazy do kształcenia praktycznego (skutki finansowe) jak i wybór kierunków kształcenia. Obserwowanym symptomem takich kroków był spadek wartości bazy dydaktycznej oraz otwieranie kierunków kształcenia w których szkoła mogła kształcić bez większych inwestycji (np. posiadała już konkretne zaplecze praktyczne). Doprowadziło to do otwierania kierunków, których absolwenci na lokalnym rynku pracy zasilali grono osób bezrobotnych. Pojawiło się zjawisko naboru uczniów, o którym nie decydowały realne potrzeby rynku pracy, ale konieczność wykorzystania zasobów szkoły (zarówno ludzkich jaki i materialnych). W powyższej sytuacji cały czas odnotowywano duże zapotrzebowanie na zawody tzw. deficytowe, w których nie podejmowano kształcenia, często ze względu na niechęć szkół i samorządów do zmian w strukturze szkół, a czasami niemożliwość zorganizowania bazy do praktycznej nauki zawodu. W latach rząd podjął próby odbudowania negatywnego wizerunku edukacji zawodowej w Polsce. Były to przede wszystkich działania polegające na łagodzeniu skutków ówczesnego systemu poprzez wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

6 na kursy dokształcające i przekwalifikowujące absolwentów szkół. Działania te można określić mianem działań zadaniowych i akcyjnych, a nie systemowych. Wyjątki stanowiły działania podejmowane w poszczególnych regionach, przykładowo w województwie Wielkopolskim 1, którego działanie ukierunkowane było na diagnozę potrzeb rynku pracy oraz na pomoc w kreowaniu nowych kierunków kształcenia. Prace w projekcie systemowym Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania Rynku Pracy rozpoczęto w roku 2010 i zakończono w roku W roku 2012 rozpoczęto kontynuację działań w projekcie Czas Zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe. 1 Projekt: Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania Rynku Pracy, , Raport z badań.

7 2. BEZROBOCIE WŚRÓD ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZAWODOWYCH ANALIZA ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Do podstawowych przyczyn bezrobocia zaliczyć można: niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenia pracowników, brak informacji o miejscach pracy, brak mobilności, likwidację niektórych gałęzi przemysłu, zmniejszenie popytu na konkretne dobra, ograniczanie produkcji, przeniesienie zakładu do innego rejonu, zmiany w technologii i wiele innych. Miarą zjawiska bezrobocia jest stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia osób młodych (rys. 1), to jest w wieku od 15 do 24 roku życia, zmienia się w przybliżeniu podobnie do stopy bezrobocia całej populacji (rys. 2). Rys. 1. Stopa bezrobocia osób w wieku lata w Polsce na przestrzeni [źródło: rynek pracy.org] Rys. 2. Stopa bezrobocia w Polsce na przestrzeni [źródło: rynek pracy.org]

8 Niemal do końca 1994 roku obserwowany był wzrost tego wskaźnika, przy czym maksymalną wartość odnotowano w okresie grudzień 1993 luty 1994 (36,0%). Następnie stopa do połowy 1998 roku spadała, osiągając minimalną wartość w okresie marzec maj 1998 (21,8%). Kolejny okres trwał do pierwszego kwartału 2003 roku, kiedy to odnotowano rekordowy poziom wskaźnika: 46,5%. Po wstąpieniu polski do UE bezrobocie spadało także wśród młodych ludzi. Wskaźnik zmniejszał się do końca 2008 roku, przy czym minimalną wartość zarejestrowano w trzecim kwartale tego roku: 16,1%. W roku 2013 w Polsce było prawie 2 miliony bezrobotnych. Wśród nich dominowały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Stanowili oni prawie 27% osób bez pracy. Porównując tą wartość z odsetkiem osób bez pracy po studiach wyższych 12%, jest to różnica bardzo istotna. [dane GUS] Raport Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu 2 na temat bezrobocia wśród absolwentów podaje wartość wskaźnika bezrobocia rejestrowanego wśród osób absolwentów szkół zawodowych i techników na przestrzeni lat (rys. 3). Rys. 3. Liczba bezrobotnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w latach [źródło: PUP] Można zauważyć, że liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników, którzy rejestrowali się jako bezrobotni ulegała wahaniom. W latach sumaryczna ich liczba bezrobotnych absolwentów wzrosła, następnie odnotowano znaczny spadek do 212 osób w 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jako główną przyczynę tak dużego spadku podaje w opublikowanym w roku 2013 raporcie o stanie bezrobocie absolwentów - otwarcie europejskich rynków pracy oraz dość korzystną sytuację na lokalnym rynku pracy w tamtym okresie. Po nieznacznym wahaniu w okresie w ostatnich dwóch latach liczba bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych utrzymuje się na stałym poziomie. 2 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2011/2012, PUP, Poznań 2013

9 Podobną tendencję można zaobserwować na wykresie prezentującym procent absolwentów szkół zawodowych oraz techników rejestrujących się w urzędzie pracy (rys. 4). W latach około 30% absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i 20% absolwentów techników rejestrowało się w powiatowym urzędzie pracy. Ta sytuacja zmieniła się w latach gdzie udział młodych po szkołach zawodowych zaczął spadać, osiągając w roku 2008 najniższy poziom - nieco ponad 7%. Niestety od roku 2009 obserwowany jest ponowny wzrost tego wskaźnika. Rys. 4. Procent bezrobotnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w latach [źródło: PUP] Statystyki dla Polski, czy to regionu i mikroregionu wskazują, że zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika opuszczają absolwenci, których znaczna cześć zasila szeregi bezrobotnych. Jednocześnie pracodawcy sygnalizują trudności w znalezieniu pracowników. Przykładowo, w wielkopolskim 3, większość pracodawców zgłaszało problemy ze znalezieniem pracowników w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń, ślusarz, obróbki metali. W każdym z regionów Polski odczuwalne są niedobory pracowników dysponujących znanymi i jasno określonymi kompetencjami. Mapa zawodów deficytowych dla tych regionów różniłaby się jedynie nazwą zawodów i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że do dzisiaj nie istnieje spójny system monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Brakuje informacji ze strony pracodawców i przedsiębiorców o potrzebach w zakresie poszukiwanych kompetencji pracowników. Z kolei ta luka informacyjna powoduje, że szkolnictwo zawodowe zarówno zasadnicze jak i średnie, nie znając potrzeb rynku, nie ma podstaw do zmian kierunków nauczania oraz skali edukowania w konkretnych obszarach. Występowanie luk w poszukiwanych zawodach i kompetencjach nie idzie w parze z liczebnością szkół, które kształcą w określonych zawodach. 3 Szkolnictwo zawodowe i techniczne w Polsce, Fundacja Republikańska, styczeń 2012.

10 3. PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY O PROFILU ZAWODOWYM W Polsce młodzież ma możliwość kształcenia się zawodowo w różnych typach szkół. Są nimi: szkoły zasadnicze zawodowe, technika, technika uzupełniające, szkoły policealne, szkoły przysposabiające do pracy zawodowej. W projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie kształcenie zawodowe wsparciem objęto osoby korzystające z dwóch pierwszych form kształcenia. Twórcy reformy szkolnictwa z roku 1998 za strategiczny cel jej wprowadzenia przyjęli podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia społeczeństwa: wykształcenie średnie potwierdzone egzaminem maturalnym miało osiągnąć 80% młodych Polaków, pozostałe zaś 20% młodzieży kończyłoby szkoły zawodowe. Skutkiem takiej strategii był między innymi drastyczny spadek szkół o profilu zawodowym (patrz rysunki 5, 6) Rys. 5. Liczba szkół średnich i zasadniczych zawodowych w Polsce w roku 2001 oraz 2010 [źródło: GUS] Rys. 6. Liczba uczniów techników zawodowych oraz zasadniczych szkół zawodowych w Polsce w roku 2001 oraz 2010 [źródło: GUS]

11 Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych zmniejszyła się o 57 %, zaś szkół średnich zawodowych o 43 %. Największy spadek liczby uczniów miał miejsce w grupie kierunków kształcenia takich jak: produkcja, przetwórstwo, ekonomiczno-administracyjnym, rolnictwie i leśnictwie. W trzech grupach liczba uczniów zwiększyła się: kształcenie informatyczne (wzrost o ponad 100%), usługi dla ludności (wzrost o 80%) oraz usługi transportowe (wzrost o około 20%) [źródło: GUS]. Stabilizację liczby szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym obserwuje się od roku 2005 (rys. 7). Rys. 7. Liczba szkół ponadgimnazjalnych zawodowych oraz techników zawodowych w Polsce na przestrzeni lat [źródło: SIO, stan na ] W województwie Wielkopolskim najniższą liczbę zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży można zaobserwować w roku 2005, wzrost o ponad 40% obserwujemy w roku 2010 (rys. 8). Nieco inną tendencją charakteryzuje się liczba techników zawodowych: w roku 2009 jest ich najmniej w Wielkopolsce, aby w roku 2010 powrócić do stanu z roku szkół. Rys. 8. Liczba szkół ponadgimnazjalnych zawodowych oraz techników zawodowych w Wielkopolsce na przestrzeni lat [źródło: SIO, stan na ]

12 4. ANALIZA DANYCH Z SYSTEMU ZAWODOWCY Ważną grupą zawodową w Wielkopolsce są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym. Jak pokazują statystyki przytoczone w poprzednim rozdziale, ta grupa społeczna, to potencjalni pracobiorcy, którzy w ostatnich latach, zasilają szeregi osób bezrobotnych. Rynek pracy w Wielkopolsce, podobnie jak w Polsce, cechuje brak dopasowania kompetencji i umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych do oczekiwań pracodawców. Jest to jedna z głównych przyczyn bezrobocia oraz brak aktywności zawodowej młodych ludzi. W tym kontekście, ważnym jest zatem analizowanie poziomu dopasowania ich kompetencji i umiejętności w stosunku do oczekiwań ze strony pracodawców. Niniejsze opracowanie jest odpowiedzią na tą potrzebę. Autorzy raportu częściowego mogli je zrealizować z wykorzystaniem danych z Systemu Zawodowcy SYSTEM ZAWODOWCY System Zawodowcy czyli Wielkopolski System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego to narzędzie, które opracowano i rozwijano w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe. System Zawodowcy jest środowiskiem informatycznym, w którym mogą rejestrować się różne grupy użytkowników. Są nimi: uczniowie kształcący się w Wielkopolsce w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym, przedsiębiorcy-pracodawcy, dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, instytucje rynku pracy, firmy szkoleniowe. Dzięki informacjom pozyskiwanym od odbiorców narzędzia, z jednej strony System Zawodowcy jest źródłem wiedzy na temat kompetencji i umiejętności posiadanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym w Wielkopolsce, z drugiej zaś źródłem informacji na temat potrzeb pracodawców. Z wykorzystaniem tych informacji możliwa jest ocena stanu rynku pracy w Wielkopolsce: czy rynek ten znajduje się w równowadze, czy podaż góruje nad popytem czy tez wręcz przeciwnie popyt przewyższa podaż. Analiza sytuacji zachwiania równowagi na rynku pracy pozwala na ocenę, w jakich obszarach edukacji zawodowej należy podjąć działania doskonalące proces kształcenia (np. zmiana programów nauczania, otworzenie nowych kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy itp.). W systemie zawodowcy dyrektorzy szkół, kierownicy ds. kształcenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi, psycholodzy, pedagodzy oraz inni przedstawiciele instytucji rynku pracy mogą generować bezpłatne raporty odnoszące się do regionu Wielkopolski oraz ich powiatów.

13 4.2. UCZNIOWIE System Zawodowcy daje uczniom kształcącym się w Wielkopolsce w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym możliwość założenia własnego profilu (konta użytkownika). Dzięki temu uczniowie i uczennice uzyskują dostęp do funkcji Systemu. System pozwala im na poszukiwanie praktyk, staży lub pracy zgodnych z umiejętnościami, a nie tylko zawodem. Daje im możliwość przygotowania profesjonalnego CV dla pracodawcy odbywające się w oparciu o łatwą opcję zaznaczenia umiejętności z gotowej, dostępnej w systemie listy oraz kontaktowanie się z pracodawcami. Ważną funkcją Systemu pozwalającą na ocenę sytuacji na rynku pracy jest dostęp do najświeższych raportów na temat rynku pracy w Wielkopolsce. Dzięki informacjom zgromadzonym w bazie uczniów Wielkopolski szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym możliwa jest ich analiza pod względem wybranych kryteriów. Poniżej zaprezentowano wybrane statystyki dla tej grupy użytkowników Systemu Zawodowcy LICZBA UCZNIÓW ZAREJESTROWANYCH W SYSTEMIE W Wielkopolsce w roku szkolnym 2013/2014 kształci się w szkołach ponad gimnazjalnych o profilu zawodowym uczniów [źródło: SIO, stan na ]. Z czego już blisko połowa (45%) jest objętych projektem "Czas Zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe". Z tej grupy uczniów ponad (ponad 34%) założyła i korzysta z kont w systemie informatycznym Zawodowcy. Ponad 85% zarejestrowanych uczniów to młodzież z techników zawodowych (rys.9). Rys. 9. Rozkład zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy ze względu typ szkoły ponadgimnazjalnej o profilu zawodowym [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Wzrost popularności systemu można zaobserwować analizując tygodniowo liczbę zakładanych kont przez uczniów liczbę rejestracji (rysunek 10).

14 Rys. 10. Liczba uczniów zakładająca konta w Systemie Zawodowcy w poszczególnych tygodniach w latach [źródło: system zawodowcy, stan na ] Na wykresie uwidoczniono, że w pierwszej fali upowszechniania Systemu Zawodowcy, liczba nowo zakładanych kont sięgała nawet około 1000 w jednym tygodniu. W okresie wakacji w roku 2013 (lipiec-sierpień) liczba nowych rejestracji spadła do zera. W nowym roku szkolnym utrzymuje się ona na zrównoważonym poziomie średnio zakładanych jest 135 kont na tydzień. Rys. 11. Liczba logowań uczniów w kolejnych miesiącach roku 2013 oraz 2014 [źródło: System Zawodowcy, stan na ]

15 Liczba logowań uczniów do systemu charakteryzuje pewna cykliczność (rys. 11). Podobnie jak w przypadku liczby rejestracji kont, maksimum liczby logowań przypada na początek roku 2013 szeroko zakrojone upowszechnianie systemu wśród uczniów. Obecnie, średnio w miesiącu do systemu loguje się około 1200 uczniów. Należy spodziewać się, że w najbliższym czasie, analogicznie do roku poprzedniego, nastąpi wzrost logowań spowodowany poszukiwaniem przez uczniów praktyk, staży oraz pracy ZAWODY W SYSTEMIE Uczniowie zarejestrowani w systemie zawodowcy reprezentują 91 zawodów (tabela nr 1). Tabela 1. Liczba uczniów zarejestrowanych w systemie w danym zawodzie [źródło: System Zawodowcy, stan na ]

16 Dominującą grupę stanowią uczniowie w zawodach (rys. 12): technik informatyk stanowią ponad 26% zarejestrowanych, technik ekonomista ponad 19% zarejestrowanych, technik logistyk około 10% zarejestrowanych uczniów, technik mechatronik 6% zarejestrowanych, oraz technik organizacji reklamy i technik handlowiec około 4% zarejestrowanych. Rys. 12. Dziesięć dominujących zawodów w systemie [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Rozkład zawodów najliczniej występujących wśród uczniów zarejestrowanych w systemie jest wynikiem współpracy ze szkołami modułowymi, kształcącymi w tychże profesjach, w ramach projektu Czas Zawodowców-Wielkopolskie kształcenie zawodowe UCZNIOWIE W ZAWODACH WZGLĘDEM POWIATÓW Ponad uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy, pochodzi z województwa Wielkopolskiego (rys. 13). I tak: najliczniej w systemie reprezentowany jest powiat pilski (950 uczniów) oraz poznański (903 uczniów). dokładnie 625 uczniów pochodzi z powiatu ostrowskiego, ponad 500 z powiatu czarnkowskiego. silną grupę posiadają również powiaty: koniński, chodzieski, kościański, m. Poznań, pleszewski, wrzesiński ponad 300 uczniów.

17 Rys. 13. Liczba uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy z powiatów Wielkopolski [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Analiza zawodów oferowanych przez tę grupę uczniów względem powiatów województwa pozwala zaobserwować stopień nasycenia daną grupą zawodową (tabela poniżej).

18

19 UCZNIOWIE W SYSTEMIE WZGLĘDEM SZKÓŁ Najliczniej reprezentowaną szkołą ponadgimnazjalną o profilu zawodowym jest Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu 619 aktywnych uczniów, zaraz po niej znajduje się Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile 590 w Systemie Zawodowcy oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile 561 uczniów (tabela 2). Niska liczba uczniów w systemie z niektórych szkół jest efektem niedawnego przystąpienia tych szkół do współpracy w ramach projektu i początku popularyzowania systemu wśród uczniów. Tabela 2. Liczba uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym w Wielkopolsce zarejestrowanych w systemie [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Lp Nazwa szkoły Liczba uczniów 1 Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie 215 Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa 20 Tysiąclecia w Gnieźnie Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu Zespół Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie Zespół Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie 163

20 28 Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy Zespół Szkół w Opalenicy Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie Zespół Szkół Technicznych w Trzciance Zespół Szkół nr 3 im. prof. dr. Felicjana Cieszkowskiego-Dembińskiego w Międzychodzie Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu Wielkopolskim Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach Zespół Szkół w Wieleniu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie 71 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku 46 Wielkopolskim Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach 48 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. D. Chłapowskiego w 50 Kuślinie Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie Zespół Szkół w Kórniku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Kościelcu Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu Zespół Szkół Agrobiznesu im. Dezyderego Chłapowskiego w Rogoźnie 4 62 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu 2 Tabela 3. Liczba uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy z danej szkoły w danym zawodzie [źródło: System Zawodowcy, stan na ] nazwa szkoły zawód Technikum Uzupełniające LIDER w Tuchorzy rolnik 1 liczba uczniów

21 Zaoczna Policealna Szkoła Administracji COSINUS II w Poznaniu Zespół Edukacji WIEDZA w Koninie Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży Zespół Szkół Agrobiznesu im. Dezyderego Chłapowskiego w Rogoźnie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie technik informatyk 1 tapicer 1 technik logistyk 1 technik informatyk 1 technik księgarstwa 1 tapicer 1 technik elektryk 1 technik ekonomista 2 technik logistyk 2 technik drogownictwa 3 technik informatyk 4 technik logistyk 12 Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu technik budownictwa 1 Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu technik budownictwa 28 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie fotograf 4 kelner 3 monter konstrukcji budowlanych 1 opiekun osoby starszej 4 opiekunka dziecięca 5 opiekunka środowiskowa 1 ratownik medyczny 2 sprzedawca 25 stolarz 3 technik administracji 1 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 2 technik ekonomista 76 technik handlowiec 44 technik informatyk 14 technik logistyk 25 technik obsługi turystycznej 9 technik ochrony fizycznej osób i mienia 1 technik pożarnictwa 6 technik realizacji nagrań i nagłośnień 1 technik technologii odzieży 1 technik żeglugi śródlądowej 1 zegarmistrz 1 technik ekonomista 181 technik geodeta 19 technik obsługi turystycznej 14 technik ekonomista 26 technik handlowiec 9

22 Zespół Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie technik informatyk 23 technik logistyk 150 technik ekonomista 86 technik handlowiec 12 technik informatyk 20 technik logistyk 19 technik spedytor 4 technik ekonomista 124 technik handlowiec 20 technik informatyk 88 technik organizacji reklamy 27 technik tyfloinformatyk 1 sprzedawca 1 technik ekonomista 247 technik handlowiec 9 technik księgarstwa 1 technik logistyk 67 kucharz 9 technik ekonomista 105 technik hotelarstwa 39 technik logistyk 27 technik organizacji reklamy 51 technik żywienia i usług gastronomicznych 30 technik ekonomista 312 technik handlowiec 22 technik informatyk 152 technik organizacji reklamy 98 technik elektronik 9 technik informatyk 87 technik mechatronik 5 technik organizacji reklamy 55 elektryk 1 technik ekonomista 46 technik elektronik 29 technik elektroniki i informatyki medycznej 1 technik elektryk 22 technik mechanik 21 technik mechatronik 24 technik pojazdów samochodowych 17 cukiernik 2 elektromechanik pojazdów 1

23 samochodowych Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu Wielkopolskim fryzjer 7 kucharz 3 mechanik pojazdów samochodowych 1 piekarz 1 sprzedawca 8 stolarz 1 technik logistyk 37 technik usług fryzjerskich 1 technik informatyk 21 technik logistyk 11 cukiernik 2 fryzjer 1 kucharz 1 technik budownictwa 3 technik ekonomista 49 technik handlowiec 26 technik informatyk 61 technik telekomunikacji 1 technik handlowiec 22 technik informatyk 59 mechanik pojazdów samochodowych 2 sprzedawca 3 technik architektury krajobrazu 39 technik hotelarstwa 28 technik informatyk 78 technik ogrodnik 7 technik ekonomista 31 technik informatyk 8 technik ochrony środowiska 9 cukiernik 1 elektryk 4 fryzjer 6 kucharz 2 mechanik pojazdów samochodowych 7 piekarz 1 sprzedawca 16 ślusarz 12 technik ekonomista 8 technik elektryk 22 technik handlowiec 23

24 Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu technik mechanik 6 technik farmaceutyczny 1 technik informatyk 226 technik organizacji reklamy 5 monter-elektronik 1 technik elektronik 15 technik informatyk 125 technik teleinformatyk 17 opiekun medyczny 1 technik ekonomista 1 dekarz 1 elektromechanik pojazdów samochodowych 1 elektryk 3 fryzjer 3 kucharz 2 mechanik pojazdów samochodowych 4 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 4 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1 murarz-tynkarz 4 piekarz 1 sprzedawca 3 stolarz 1 technik budownictwa 23 technik ekonomista 14 technik handlowiec 24 technik technologii drewna 7 technik żywienia i usług gastronomicznych 7 wędliniarz 1 blacharz samochodowy 1 cukiernik 1 elektromechanik 3 elektromechanik pojazdów samochodowych 29 elektryk 1 fryzjer 23 kucharz 12 lakiernik 1 mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 21 mechanik pojazdów samochodowych 20 monter mechatronik 28

25 Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1 ogrodnik 1 operator obrabiarek skrawających 28 sprzedawca 32 ślusarz 2 tapicer 5 technik ekonomista 80 technik hotelarstwa 56 technik informatyk 113 technik logistyk 81 technik mechatronik 20 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 20 technik urządzeń sanitarnych 1 technik żywienia i usług gastronomicznych 14 złotnik-jubiler 1 technik ekonomista 35 technik informatyk 69 mechanik pojazdów samochodowych 2 operator obrabiarek skrawających 1 technik informatyk 27 technik logistyk 32 technik mechanik 4 technik mechatronik 32 technik pojazdów samochodowych 20 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 8 elektryk 1 mechanik-monter maszyn i urządzeń 1 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 3 operator obrabiarek skrawających 1 opiekunka dziecięca 6 opiekunka środowiskowa 1 ślusarz 2 technik ekonomista 46 technik handlowiec 12 technik organizacji reklamy 1 technik usług kosmetycznych 1 technik ekonomista 3 technik handlowiec 10 technik logistyk 42

26 Zespół Szkół nr 3 im. prof. dr. Felicjana Cieszkowskiego- Dembińskiego w Międzychodzie Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży technik mechanik 11 technik usług kosmetycznych 1 technik architektury krajobrazu 6 technik hotelarstwa 54 technik organizacji reklamy 21 technik rolnik 16 technik żywienia i usług gastronomicznych 15 murarz-tynkarz 1 technik architektury krajobrazu 26 technik budownictwa 42 technik ekonomista 67 technik elektronik 48 technik informatyk 192 technik mechanik 29 technik tyfloinformatyk 1 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 3 technik informatyk 11 technik logistyk 37 technik organizacji reklamy 15 elektromechanik 3 elektromechanik pojazdów samochodowych 3 elektryk 4 fryzjer 23 krawiec 1 kucharz 18 lakiernik 1 mechanik pojazdów samochodowych 37 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 8 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 2 murarz-tynkarz 3 operator obrabiarek skrawających 3 piekarz 3 sprzedawca 24 stolarz 5 ślusarz 3 tapicer 16 technik ekonomista 80 technik elektryk 25 technik handlowiec 22

27 technik mechanik 1 technik obsługi turystycznej 40 technik pojazdów samochodowych 9 technik usług fryzjerskich 1 technik żywienia i usług gastronomicznych 23 wędliniarz 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie technik informatyk 15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile murarz-tynkarz 1 technik budownictwa 10 technik ekonomista 65 technik informatyk 68 technik logistyk 36 technik mechatronik 59 technik organizacji reklamy 37 technik rolnik 5 technik technologii żywności 1 technik tyfloinformatyk 1 technik żywienia i usług gastronomicznych 46 blacharz samochodowy 2 elektromechanik pojazdów samochodowych 2 mechanik maszyn i urządzeń drogowych 1 mechanik pojazdów samochodowych 56 mechanik-monter maszyn i urządzeń 4 operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 1 technik informatyk 256 technik mechanik 91 technik mechatronik 113 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu technik informatyk 14 technik cyfrowych procesów graficznych 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie technik ekonomista 44 technik informatyk 129 technik żywienia i usług gastronomicznych 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie technik logistyk 70 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie technik elektryk 6 technik mechatronik 19 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 4

28 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. D. Chłapowskiego w Kuślinie Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Kościelcu technik ekonomista 59 technik hotelarstwa 58 technik informatyk 39 blacharz samochodowy 2 elektromechanik pojazdów samochodowych 1 elektryk 4 fryzjer 5 kucharz 16 lakiernik 2 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 1 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 9 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 7 murarz-tynkarz 2 ogrodnik 1 sprzedawca 57 stolarz 9 technik budownictwa 46 technik ekonomista 73 technik gazownictwa 11 technik geodeta 29 technik mechanik 24 technik informatyk 7 technik logistyk 31 technik usług fryzjerskich 7 technik żywienia i usług gastronomicznych 3 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 5 technik architektury krajobrazu 42 technik logistyk 43 technik mechanizacji rolnictwa 69 technik mechatronik 1 technik technologii żywności 16 technik weterynarii 31 technik żywienia i usług gastronomicznych 4 technik informatyk 34 technik żywienia i usług gastronomicznych 9 technik ekonomista 4 technik informatyk 22 Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu technik cyfrowych procesów 27

29 graficznych Zespół Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie Zespół Szkół Technicznych im. gen.prof. S. Kaliskiego w Turku Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie Zespół Szkół Technicznych w Trzciance technik elektronik 49 technik informatyk 147 technik mechanik 30 technik mechatronik 1 technik teleinformatyk 56 elektryk 1 ślusarz 1 technik elektronik 8 technik elektryk 9 technik informatyk 66 technik logistyk 29 technik mechatronik 38 technik pojazdów samochodowych 8 technik tyfloinformatyk 2 technik ekonomista 1 technik handlowiec 1 technik informatyk 2 technik logistyk 8 technik mechanik 2 technik mechatronik 1 technik żywienia i usług gastronomicznych 2 technik cyfrowych procesów graficznych 31 technik mechatronik 18 technik organizacji reklamy 14 technik teleinformatyk 10 mechanik pojazdów samochodowych 1 technik elektronik 89 technik informatyk 203 technik mechatronik 125 technik tyfloinformatyk 1 mechanik pojazdów samochodowych 2 monter mechatronik 1 technik ekonomista 33 technik handlowiec 7 technik informatyk 89 technik mechanik 2 technik mechatronik 58 technik pojazdów samochodowych 13 mechanik pojazdów samochodowych 2 technik architektury krajobrazu 16

30 technik budownictwa 5 technik geodeta 10 technik informatyk 71 technik pojazdów samochodowych 12 technik spedytor 10 technik tyfloinformatyk 1 Zespół Szkół w Kórniku technik logistyk 32 Zespół Szkół w Opalenicy Zespół Szkół w Wieleniu Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu blacharz samochodowy 1 elektromechanik pojazdów samochodowych 1 elektryk 1 fryzjer 1 kucharz 5 lakiernik 1 mechanik pojazdów samochodowych 1 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1 sprzedawca 2 technik ekonomista 17 technik informatyk 49 technik logistyk 69 technik tyfloinformatyk 1 technik informatyk 45 technik logistyk 26 cieśla 1 cukiernik 4 drukarz 2 elektromechanik 3 elektryk 5 fotograf 2 fryzjer 9 kucharz 9 mechanik pojazdów samochodowych 15 monter mechatronik 6 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 1 murarz-tynkarz 2 operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 1 operator obrabiarek skrawających 3 sprzedawca 11 stolarz 2 ślusarz 6 technik logistyk 47

31 Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu technik mechatronik 19 technik organizacji reklamy 24 technik usług fryzjerskich 1 blacharz samochodowy 1 cukiernik 3 elektromechanik pojazdów samochodowych 1 elektryk 3 fryzjer 7 mechanik pojazdów samochodowych 3 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 2 murarz-tynkarz 1 stolarz 1 ślusarz 1 technik budownictwa 12 technik ekonomista 10 technik elektryk 5 technik logistyk 7 technik mechanik 3 technik ochrony środowiska 5 technik technologii drewna 1 technik technologii żywności 1 technik żywienia i usług gastronomicznych 9 elektryk 1 technik ekonomista 32 technik handlowiec 26 technik informatyk 40 technik logistyk 35 technik mechatronik 57 technik obsługi turystycznej 9 technik organizacji reklamy 16 elektromechanik pojazdów samochodowych 1 fototechnik 16 mechanik pojazdów samochodowych 9 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 1 monter-elektronik 20 technik elektronik 16 technik logistyk 43 technik organizacji reklamy 46 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu ślusarz 2

32 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie technik logistyk 11 technik organizacji reklamy 14 blacharz 1 cieśla 2 cukiernik 1 dekarz 1 elektromechanik pojazdów samochodowych 2 fryzjer 14 lakiernik 6 mechanik maszyn i urządzeń drogowych 1 mechanik pojazdów samochodowych 14 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 2 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 10 murarz-tynkarz 2 ślusarz 1 technik ekonomista 86 technik elektronik 1 technik handlowiec 58 technik informatyk 75 technik logistyk 79 technik mechanik 25 technik mechatronik 20 wędliniarz UCZNIOWIE W SYSTEMIE WZGLĘDEM PŁCI ORAZ WIEKU W Systemie Zawodowcy można zaobserwować różnicę w rozkładzie kont pomiędzy płciami, która odzwierciedla rozkład w populacji kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym w Wielkopolsce. Zarejestrowane konta w systemie należą do około 42% uczennic oraz 58% uczniów (rys. 14). Rys. 14. Udział kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie uczniów zarejestrowanych w systemie [źródło: System Zawodowcy, stan na ]

33 Rys. 15. Udział kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy względem szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Analizując rozkład udział uczennic i uczniów zarejestrowanych w systemie względem poszczególnych szkół (rys. 15) można zauważyć, że w 42 szkołach na 62 analizowane zarejestrowało się więcej mężczyzn niż kobiet. Spośród szkół zarejestrowanych w systemie aż w dwunastu w przeważającej większości to uczniowie. Są to szkoły wybierane chętniej przez mężczyzn, przykładowo: Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Rys. 16. Rozkład uczennic i uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy ze względu na wiek [źródło: System Zawodowcy, stan na ]

34 Przyglądając się wykresowi rozkładu zrejestrowanych w Systemie Zawodowcy względem wieku, można powiedzieć, że najliczniej reprezentowaną grupą są 18-latkowie ponad 26% użytkowników systemu ma 18 lat. Drugą co do liczności grupę stanowią 17-latkowie (prawie 24%) oraz 19-latkowie (ponad 23%) (rys. 15). W systemie zarejestrowanych też jest liczna grupa 20-latków oraz osób starszych w sumie ponad 18%. Jest to naturalna konsekwencja upowszechniania systemu w ubiegłym roku (2013) w ostatnich klasach techników zawodowych. Ponad 85% zarejestrowanych w systemie to uczniowie techników zawodowych (patrz rysunek 9) ANALIZA TRZECH WYBRANYCH ZAWODÓW Najliczniejszą grupę zawodową w systemie, jak wspomniano na początku opracowania stanowią technicy informatycy, technicy ekonomiści oraz logistycy. W dalszej części opracowania dla tych trzech grup zawodowych zaprezentowano wyniki analizy umiejętności wskazywanych i ocenianych przez uczniów w ramach tzw. samooceny. TECHNIK INFORMATYK W roku szkolnym 2013/2014 w Wielkopolsce w zawodzie technik informatyk kształci się uczniów, z których to zarejestrowanych jest w systemie zawodowcy. W tym roku szkolnym aż 67 szkół uruchomiło kształcenie w zawodzie technik informatyk. Uczniowie z tej grupy wskazali w swoich profilach w sumie ponad 200 umiejętności zawodowych. Ponad sto umiejętności uzyskało wskazania ponad 500 uczniów każda. Uczniowie ocenili ich opanowanie na poziomie od 1,5 do 4,5 w skali pięciostopniowej. Lista tych umiejętności została umieszczona w tabeli poniżej. Tabela 4. Lista ponad 100 umiejętności zawodowych wybranych i ocenionych przez techników informatyków zarejestrowanych w systemie zawodowcy [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Umiejętność instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń stosuje oprogramowanie zabezpieczające stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego montuje komputer osobisty z podzespołów instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste

35 wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy tworzy kopie bezpieczeństwa danych lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego konfiguruje interfejsy sieciowe rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych montuje okablowanie sieciowe rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe określa funkcje komputerowego systemu sieciowego wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej

36 podłącza lokalną sieć komputerową do internetu sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej opisuje i analizuje klasy adresów ip dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego instaluje sieciowe systemy operacyjne zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników projektuje strukturę adresów ip w sieci wykonuje pomiary okablowania strukturalnego dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej posługuje się hipertekstowymi językami znaczników przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne stosuje różne modele barw importuje dane do bazy danych konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych wykonuje projekt graficzny witryny internetowej wykonuje pomiary i testy sieci logicznej modernizuje lokalną sieć komputerową przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w internecie konfiguruje urządzenia telefonii internetowej modernizuje i rekonfiguruje serwery tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku projektuje strukturę witryny internetowej wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej zarządza centralnie stacjami roboczymi opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej projektuje i tworzy relacyjne bazy danych tworzy kaskadowe arkusze stylów (css) testuje i publikuje witryny internetowe konfiguruje usługi serwerów internetowych

37 charakteryzuje usługi serwerowe wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (css) do opisu formy prezentacji strony internetowej tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia wysiwyg konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację ip), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall) wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych rozpoznaje protokoły aplikacyjne modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia wysiwyg korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych zarządza bazą danych i jej bezpieczeństwem stosuje reguły walidacji stron internetowych kompiluje i uruchamia kody źródłowe przestrzega zasad programowania zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania udostępnia zasoby bazy danych w sieci określa uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich kontroluje spójność baz danych Dziesięć dominujących umiejętności zostało wskazanych przez ponad 1800 uczniów każda. Uczniowie ocenili ich średnie opanowanie na poziomie od 3,5 do 4,00 w skali pięciostopniowej. Na rysunku 17. zaprezentowano 10 najpopularniejszych umiejętności wskazywanych przez techników informatyków oraz procent wskazań. W grupie uczniów w zawodzie technik informatyk zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy ponad 18% posiada ukończone kursy i szkolenia potwierdzone certyfikatami. Można je podzielić na szkolenia zawodowe oraz dodatkowe tzw. inne (rys. 18).

38 Rys. 17. Dziesięć najczęściej wskazywanych umiejętności w zawodzie technik informatyk [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Rys. 18. Kursy oraz praktyki kończone przez techników informatyków zarejestrowanych w systemie [źródło: System Zawodowcy, stan na ] W pierwszej grupie najczęściej wskazywano kursy: Praktyki zawodowe w ramach projektu Czas Zawodowców-wielkopolskie kształcenie zawodowe potwierdzone certyfikatem (26%). Praktyki mają miejsce w laboratoriach Politechniki Poznańskiej oraz CDN Piła.

39 CISCO Academy (9%). ECDL (ang. European Computer Driving License) (11%), CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) (7%), Microsoft IT Academy (5%), oraz kursy grafiki komputerowej (2%). Ponad 25% wśród tej grupy techników informatyków jako ukończone szkolenie wskazała praktykę zawodową w ramach projektu Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe. W drugiej grupie, tzw. szkoleń innych (40%), znalazły się między innymi kursy z zakresu: BHP, kursy językowe, prawa jazdy, obsługi wózków widłowych, programowania maszyn CNC, pracy w zespole, itp. Do unikatowych szkoleń (wskazanie jednej osoby) można na przykład zaliczyć kurs języka japońskiego oraz kurs spikerski. TECHNIK EKONOMISTA W roku szkolnym 2013/2014 w Wielkopolsce w technikach dla młodzieży kształci uczniów w zawodzie technik ekonomista. Z tej grupy zawodowej w systemie zarejestrowanych jest już ponad 2030 uczniów. W tym roku szkolnym aż 60 szkół uruchomiło kształcenie w zawodzie technik ekonomista Uczniowie z tej grupy wskazali w swoich profilach w sumie ponad 300 umiejętności zawodowych. Ponad 60 umiejętności uzyskało wskazania ponad 600 uczniów każda. Uczniowie ocenili ich opanowanie na poziomie od 2,5 do 4,0 w skali pięciostopniowej. Lista tych umiejętności została umieszczona w tabeli poniżej. Tabela 5. Lista 60 umiejętności zawodowych wybranych i ocenionych przez techników ekonomistów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Umiejętność sporządza listy płac klasyfikuje aktywa i pasywa stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku vat sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi sporządza biznesplan oblicza wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów rozróżnia rodzaje zapasów i zasady ich normowania oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym sporządza zestawienie obrotów i sald sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe stosuje przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań

40 stosuje strategie marketingowe przestrzega zasad i metod planowania oblicza normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży oraz wskaźniki rotacji zapasów przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości korzysta z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno-rentowych rozlicza koszty działalności organizacji rozróżnia rodzaje i strukturę planów sporządza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń otwiera i zamyka księgi rachunkowe stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych przygotowuje, w różnych formach, prezentacje materiałów planistycznych i analitycznych rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji sporządza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracowników przygotowuje informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości oblicza wskaźniki analizy finansowej dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne

41 identyfikuje kategorie wynikowe rozlicza różnice inwentaryzacyjne przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe Dziesięć dominujących umiejętności zostało wskazanych przez ponad 1000 uczniów każda. Uczniowie ocenili ich średnie opanowanie na poziomie od 3,0 do 4,00 w skali pięciostopniowej. Poniżej zaprezentowano 10 najpopularniejszych umiejętności wskazywanych przez techników ekonomistów oraz procent wskazań. Rys. 19. Dziesięć najczęściej wskazywanych umiejętności w zawodzie technik ekonomista [źródło: System Zawodowcy, stan na ] W grupie uczniów w zawodzie technik ekonomista zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy ponad 25% posiada ukończone kursy i szkolenia potwierdzone certyfikatami (rys. 20). Można je podzielić na szkolenia zawodowe oraz dodatkowe tzw. inne.

42 [źródło: dane z Systemu Zawodowcy] Rys. 20. Kursy oraz praktyki kończone przez techników ekonomistów zarejestrowanych w systemie [źródło: System zawodowcy, stan na ] W pierwszej grupie najczęściej wskazywano kursy: Praktyki zawodowe w ramach projektu Czas Zawodowców potwierdzone certyfikatem (58%). Praktyki mają miejsce w specjalistycznych laboratoriach techników ekonomistów Politechniki Poznańskiej oraz CDN Piła, ECDL (ang. European Computer Driving License) (6%), kurs obsługi systemu informatycznego zarządzania firmą klasy ERP - ENOVA (14%), oraz inne (22%). Ponad 58% wśród tej grupy ekonomistów jako ukończone szkolenie wskazała praktykę zawodową w ramach projektu Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe. W drugiej grupie, tzw. szkoleń innych (22%), znalazły się między innymi kursy z zakresu prawa jazdy oraz kursy językowe. Do unikatowych szkoleń (wskazanie jednej osoby) można na przykład zaliczyć kurs baristy, cukierniczy, opiekuna osób niepełnosprawnych, wizażu oraz żeglarza jachtowego. TECHNIK LOGISTYK W roku szkolnym 2013/2014 w Wielkopolsce w technikach dla młodzieży kształci się uczniów w zawodzie technik logistyk, z której to grupy jest zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy. W tym roku szkolnym aż 39 szkół uruchomiło kształcenie w zawodzie technik logistyk. Uczniowie z tej grupy wskazali w swoich profilach w sumie ponad 300 umiejętności zawodowych. Ponad 60 umiejętności uzyskało wskazania ponad 200 uczniów każda. Uczniowie ocenili ich opanowanie na poziomie od 2,0 do 4,0 w skali pięciostopniowej. Lista tych umiejętności została umieszczona w tabeli 6. Tabela 6. Lista 60 umiejętności zawodowych wybranych i ocenionych przez techników logistyków zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Umiejętność przestrzega zasad zarządzania zapasami dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu

43 dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych sporządza dokumentację magazynową dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego nadzoruje i monitoruje przepływ zasobów i informacji sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania dobiera parametry przechowywania materiałów optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej dobiera urządzenia techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego nadzoruje przebieg procesów magazynowych określa zadania transportowe planuje etapy dystrybucji wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów organizuje przepływ zasobów i informacji między poszczególnymi etapami ich przetwarzania ustala ceny usług magazynowych dobiera system zamawiania towarów w zależności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta nadzoruje proces dystrybucji produktów dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów sporządza plan z przebiegu procesu transportowego dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego ustala cenę usługi transportowej stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji dobiera środki techniczne do wykonania procesów transportowych stosuje magazynowe systemy informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji towarów organizuje współpracę jednostek uczestniczących w łańcuchu dystrybucji opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego ustala ceny przepływu produktów między ogniwami kanału dystrybucji dobiera środki techniczne i technologie przeładunkowe w transporcie międzygałęziowym przestrzega zasad gospodarowania odpadami analizuje mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych sporządza dokumenty dotyczące przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim i języku obcym rozróżnia zadania poszczególnych jednostek gospodarczych sporządza dokumentację transportową w języku polskim i języku obcym przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu

44 ustala ceny użytkowania środków technicznych organizuje pracę w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami przestrzega zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych ocenia efektywność wykorzystania infrastruktury logistycznej w jednostce administracyjnej przetwarza pozyskane informacje na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej organizuje przepływ informacji i zasobów w jednostce administracyjnej sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym organizuje przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych prowadzi dokumentację funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce administracyjnej oblicza zapotrzebowanie jednostki administracyjnej na wodę oraz energię elektryczną i cieplną na podstawie określonych parametrów sporządza dokumentacje procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym Dziesięć dominujących umiejętności zostało wskazanych przez blisko 500 uczniów każda. Uczniowie ocenili ich średnie opanowanie na poziomie od 2,0 do 4,00 w skali pięciostopniowej. Na rysunku 21. zaprezentowano 10 najpopularniejszych umiejętności wskazywanych przez techników logistyków oraz procent wskazań. Rys. 21. Dziesięć najczęściej wskazywanych umiejętności w zawodzie technik logistyk [źródło: System Zawodowcy, stan na ]

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Dokument opracowany przez zespół autorski WYG International Sp. z o.o. W składzie: Renata Mordak Magdalena

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce Badania własne WORP Poznań, 2011 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań www.efs.wup.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Warszawa, czerwiec 2010 r. Spis treści Wstęp ll 5 1. Charakterystyka projektu ll 6 2. Rozwój branż

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRZEWIDYWANIA I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE BYTOWSKIM DO 2025 R.

STRATEGIA PRZEWIDYWANIA I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE BYTOWSKIM DO 2025 R. Człowiek - najlepsza inwestycja STRATEGIA PRZEWIDYWANIA I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE BYTOWSKIM DO 2025 R. Człowiek najlepsza inwestycja! Listopad 2012 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Opracował dr Rafał Muster Koordynator Projektu Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo