PL-Łomża: Roboty budowlane 2013/S Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Łomża: Roboty budowlane 2013/S 010-012327. Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane"

Transkrypt

1 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Łomża: Roboty budowlane 2013/S Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Miasto Łomża PL Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14 Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Łomży, II Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta Łomża, ul. Stary Rynek 14, Łomża, Osoba do kontaktów: Waldemar Matkowski Łomża POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Adres profilu nabywcy: Dostęp elektroniczny do informacji: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej 1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne 1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot koncesji II.1) Opis koncesji II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych Zaprojektowanie i wykonanie Kod NUTS PL344 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Polska, Łomża. 1/11

2 2/11 II.1.3) II.1.4) II.2) II.2.1) II.2.2) Krótki opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wspólna realizacja Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży, zwanego dalej Przedsięwzięciem, polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, na którym aktualnie zlokalizowany jest dworzec PKS w Łomży. Celem Przedsięwzięcia jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury łączącej szereg funkcji, spośród których jako przykładowe wymienić można: transportowe, administracyjne, handlowe, usługowe, biurowe, hotelowe, rozrywkowe, gastronomiczne, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe. Jednym z głównych celów Przedsięwzięcia będzie wybudowanie centrum komunikacji autobusowej Miasta Łomży (autobusy międzymiastowe PKS, podmiejskie, miejskie, komunikacja przewoźników prywatnych). Realizacja Przedsięwzięcia nastąpi na podstawie ustawy z dnia r. o partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 z późn. zm.) Zakłada się, że Miasto Łomża (Podmiot Publiczny) udostępni grunt, natomiast partner prywatny sfinansuje, przeprowadzi budowę oraz będzie zarządzał Przedsięwzięciem. Okres funkcjonowania w ramach PPP Przedsięwzięcia po jego oddaniu do użytkowania będzie wynosił do 30 lat, chyba, że Partner Prywatny wykaże w ofercie, że nakłady na przedsięwzięcie uzasadniać będą zawarcie umowy na okres dłuższy niż 30 lat. Umowa może przewidywać, że Partner Prywatny stanie się właścicielem części wybudowanej infrastruktury. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Zakres między , ,00 PLN. Szacunkowa wartość bez VAT: Zakres: między i EUR Minimalny procent robót budowlanych, których wykonanie powierzy się stronom trzecim: Nie dotyczy. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału III.1.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów 1. Informacje wstępne dotyczące warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki udziału dotyczące: 1) zdolności ekonomicznej i finansowej; 2) kwalifikacji technicznych lub zawodowych, w tym: posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego; 3) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 4) niekaralności zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 2/11

3 3/11 lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 2. Informacje dotyczące zakresu wniosku o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym: Partner Prywatny (Zainteresowany podmiot) składający wniosek zobowiązany jest, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, złożyć: a) Wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym zawierający oświadczenie Partnera Prywatnego o spełnianiu warunków udziału określonych w sekcji III punkcie 1.1) ust. 5 pkt 1, sekcji III punkcie 1.2) ust. 1 oraz sekcji III punkcie 1.3) ust. 1 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia o koncesji dostępnego pod adresem b) dokument, z którego wynika umocowanie osoby/osób składającej/ych Wniosek w imieniu Partnera Prywatnego, tj.: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. w przypadku składania Wniosku przez pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo, oświadczenie (pełnomocnictwo) o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 3. Informacje dotyczące sposobu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez podmiot posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III punkcie 1.2) ust. 2 pkt 1 i 4 oraz sekcji III punkcie 1.1) ust. 5 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) jest niekarany, albo niekarany jest jego wspólnik, partner, komplementariusz, członek zarządu za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III punkcie 1.2) ust. 2 pkt 1 i 4 oraz sekcji III punkcie 1.1) ust. 5 pkt 1, to wówczas zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Informacje dotyczące warunków polegania przez Oferenta na zdolności innych podmiotów: Zgodnie z treścią art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie spełniania warunków udziału opisanych w sekcji III punkcie 1.2) ust. 1 pkt 1-3 oraz sekcji III punkcie 1.3) ust. 1 Oferent może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim powiązań. W przypadku, gdy Oferent polega lub będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, musi on 3/11

4 4/11 III.1.2) w takiej sytuacji przedstawić Podmiotowi Publicznemu pisemne zobowiązanie podmiotu, na którego zdolność powołuje się Oferent, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, z którego wynika w sposób wyraźny i jednoznaczny wola udzielenia Oferentowi odpowiedniego zasobu, wola uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zakres tego uczestnictwa wraz z wykazaniem, że zobowiązanie to zostało podpisane przez osoby uprawnione (np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa) jeżeli dotyczy. W przypadku polegania przez Oferenta na zdolności innych podmiotów, w zależności od zakresu zdolności podmiotu trzeciego, na które Oferent się powołuje, dokumenty, o których mowa w sekcji III punkcie 1.2) ust. 2 pkt 2-3 oraz sekcji III punkcie 1.3) ust. 2 Ogłoszenia dotyczyć powinny podmiotu trzeciego. 5. Informacje wspólne dotyczące dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu wykazania spełnienia warunku udziału dotyczących niekaralności Partner Prywatny, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, złożyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2) Jeżeli Oferent to grupa podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy o partnerstwie publicznoprywatnym, z przedstawionych dokumentów, o których mowa w sekcji III punkcie 1.2) ust. 2 pkt 1 i 4 oraz sekcji III punkcie 1.1) ust. 5 pkt 1 musi wykazać, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione przez każdy z tych podmiotów z osobna. 3) Dokumenty, o których mowa w sekcji III punkcie 1.2) ust. 2 pkt 1, w sekcji III punkcie 1.1) ust. 5 pkt 1 oraz w sekcji III punkcie 1.2) ust. 2 pkt 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania Wniosków. 4) Jeżeli z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny Partner Prywatny, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie może przedstawić dokumentów wymaganych przez Podmiot Publiczny, o których mowa w sekcji III punkcie 1.2) ust. 2 pkt 2 i 3, może udowodnić swą sytuację ekonomiczną i finansową za pomocą każdego innego dokumentu, który Podmiot Publiczny uzna za odpowiedni. 5) W przypadku, gdy Partner Prywatny to grupa podmiotów osób prawnych i/lub fizycznych wspólnie ubiegających się o udzielenie koncesji oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Partnera Prywatnego lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Partnera Prywatnego lub te podmioty. 6) Dokumenty, o których mowa w sekcji III punkcie 1.1) ust. 5 pkt 1, sekcji III punkcie 1.2) ust. 2 oraz sekcji III punkcie 1.3) ust. 2 należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Partnera Prywatnego. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów 1. O zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą ubiegać się podmioty, które znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym w szczególności: 1) posiadają środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych, 00/100) lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według średniego kursu w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie, 4/11

5 5/11 III.1.3) 2) osiągnęły średni roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres) określony na podstawie rachunku zysków i strat pozycja przychody ze sprzedaży netto w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych, 00/100) lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według średniego kursu w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie, 3) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości zainteresowanego podmiotu, 4) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Partner Prywatny, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności ekonomicznej i finansowej, złożyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie, że dla Partnera Prywatnego nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości Partnera Prywatnego, z wyjątkiem Partnerów Prywatnych, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 2) sprawozdanie finansowe obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości za ostatnie trzy lata obrotowe lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, W przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za ostatnie trzy lata obrotowe lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres; 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Partner Prywatny posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Partnera Prywatnego na kwotę co najmniej ,00 PLN. Uwaga. Zaświadczenie o posiadanej zdolności kredytowej jest jedynie informacją dla Podmiotu Publicznego, że na moment składania wniosku Partner Prywatny dysponował odpowiednią zdolnością kredytową.w przypadku wykazania środków na rachunku na potwierdzenie zdolności kredytowej Partner Prywatny nie jest zobowiązany do utrzymywania tych środków przez cały okres trwania niniejszego postępowania na wybór Partnera Prywatnego; 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Partner Prywatny nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy o partnerstwie publicznoprywatnym. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w ust. 2 na zasadzie spełnia/nie spełnia. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów 1. O zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą ubiegać się podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 5/11

6 6/11 potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym w szczególności: 1) w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: a) potwierdzenie wykonania w ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług polegających na: I. wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla obiektów budowlanych zaliczanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej w rozumieniu 3 pkt. 4) i 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o powierzchni użytkowej większej od m2, II. wykonaniu co najmniej jednej usługi inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru inwestorskiego dla obiektów budowlanych zaliczanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej w rozumieniu 3 pkt. 4) i 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o powierzchni użytkowej większej od m2, III. kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i komercyjnym obiektu o charakterze komercyjnym (budynki biurowe, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe), b) potwierdzenie wykonania w ostatnich pięciu latach przed wszczęciem postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie co najmniej dwóch obiektów budowlanych (których realizację zakończono i odebrano) zaliczanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej w rozumieniu 3 pkt. 4) i 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o powierzchni użytkowej większej od m2 o łącznej wartości nie mniejszej niż PLN brutto. Uwaga. Wybudowane i zaprojektowane obiekty muszą spełniać odpowiednie wymogi zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym przedmiotowe prace zostały wykonane. 2) w zakresie dysponowania potencjałem technicznym zapewnienie dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania całości umowy o partnerstwie publiczno prywatnym, która stanowi przedmiot niniejszego postępowania. 3) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego zapewnienie osób zdolnych do wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym: a) 2 osób posiadających uprawnienia projektowe zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego, b) 2 osób posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego, c) 2 osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego - tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz z późn. zm.). 6/11

7 7/11 Uwaga. W przypadku dysponowania przez Partnerów Prywatnych obywatelami innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obszaru EOG posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia, warunek spełnienia wymogów określonych w sekcji III punkt 1.3) ust. 1 pkt 3 uważa się za spełniony, jeżeli osoby te posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych wydaną przez właściwy organ samorządu zawodowego i przynależą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, lub jeżeli świadczą swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okazjonalnie, są tymczasowo wpisane na listę członków odpowiedniej izby lub przed rozpoczęciem tymczasowego i okazjonalnego wykonywania tego zawodu po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożyli właściwej okręgowej radzie izby, właściwej ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania czynności, pisemne oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi. 4) osobę posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i komercyjnym obiektu o charakterze komercyjnym lub mieszkalnym (budynki biurowe, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, budynki mieszkalne wielorodzinne). 2. Partner Prywatny, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania kwalifikacji technicznych lub zawodowych: 1) w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, złożyć: a) wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, b) wykaz usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania; 2) w zakresie dysponowania potencjałem technicznym złożyć oświadczenie Partnera Prywatnego, że dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do realizacji całości rzeczowej niniejszego przedsięwzięcia; 3) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, złożyć oświadczenie Partnera Prywatnego, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji całości rzeczowej niniejszego przedsięwzięcia, tj. osobami posiadającymi: a) uprawnienia projektowe zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego, uprawnienia do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego, b) uprawnienia do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego, c) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego, d) minimum 3-letnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i komercyjnym obiektu o charakterze komercyjnym lub mieszkalnym (budynki biurowe, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, budynki mieszkalne wielorodzinne). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów określonych w ust. 2 na zasadzie spełnia/nie spełnia. Sekcja IV: Procedura 7/11

8 8/11 IV.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.2.3) Kryteria udzielenia zamówienia: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej partner publiczny będzie kierować się niżej wymienionymi kryteriami: 1. okres trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; 2. podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym; 3. ocena wstępnej koncepcji Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży obejmującej program użytkowy, wstępny projekt urbanistyczno-architektoniczny oraz koncepcję aranżacji i wyposażenia, w tym ocena jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, poziomu oferowanych technologii, kosztów utrzymania, serwisu oraz energochłonności. 4. wysokość czynszu za wynajem powierzchni biurowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży. Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: COI Termin składania wniosków Data: :00 Języki, w których można sporządzać wnioski polski. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.2) Informacje dodatkowe: 1. Wymagania dotyczące wniosku o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 1) Miejsce i termin składania wniosków: Wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z wymaganymi dokumentami (sekcja III punkt 1.1) ust. 2) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łomży przy ul. Stary Rynek 14, w II Sekretariacie Zastępców Prezydenta Miasta - pokój nr 102 Termin składania wniosków upływa dnia roku o godz. 10:00. Podmiot Publiczny zastrzega sobie możliwość jednokrotnego wydłużenia terminu składania wniosków o 2 tygodnie, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu przyjmowania wniosków. Wymaga się, aby Partner Prywatny (Zainteresowany podmiot) umieścił Wniosek w kopercie, zaadresowanej na adres Podmiotu Publicznego, posiadającej oznaczenie: COI Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów, 2) Opis sposobu przygotowania Wniosku: Wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym musi być sporządzony w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Zainteresowany podmiot. Wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz dokumenty, o których mowa w sekcji III punkt 1.1) ust. 2, muszą być podpisane (podpis i imienna pieczątka): przez Zainteresowany podmiot zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Zainteresowanego podmiotu lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu; w przypadku zainteresowanych podmiotów ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez każdy Zainteresowany podmiot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach rejestrowych podmiotu lub przez osobę upoważnioną przez dany Zainteresowany podmiot do składania 8/11

9 9/11 oświadczeń woli w jego imieniu lub przez ustanowionego przez wszystkie Zainteresowane podmioty Pełnomocnika; 3) Wymagania dla Zainteresowanych podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym: Zainteresowane podmioty powinny ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwo należy załączyć do Wniosku o zawarcie umowy o partnerstwie publicznoprywatnym w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w niniejszym postępowaniu. Każdy z zainteresowanych podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zobowiązany jest załączyć dokumenty, o których mowa w sekcji III punkt 1.1) ust. 2. Spełnianie warunków określonych w sekcji III punkcie 1.2) ust. 1 pkt 1-3 oraz sekcji III punkcie 1.3) ust. 1 oceniane będą łącznie. 2. Warunki uznania oferty za nieodpowiadająca wymaganiom Podmiotu Publicznego, skutkujące niedopuszczeniem oferty do oceny i porównania. Podmiot Publiczny nie dopuści oferty do oceny i porównania, jeżeli: 1) jej treść nie odpowiada treści opisu warunków partnerstwa publiczno-prywatnego, 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 3) została złożona przez Oferenta nie zaproszonego do składania ofert, 4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 5) oferta przewidywać będzie wynagrodzenie Partnera Prywatnego w formie zapłaty sumy pieniężnej Podmiotu Publicznego, przy czym warunek ten nie dotyczy czynszu za wynajem powierzchni biurowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży. 3. Okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania. Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym może być odwołane w następujących okolicznościach: 1) nie został złożony żaden wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym albo złożone wnioski nie zostały przyjęte; 2) nie została złożona żadna oferta albo żadna oferta nie została dopuszczona do oceny i porównania; 3) oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie złożył wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 5) w postępowaniu doszło do naruszenia przepisów prawa, które miało wpływ na wynik tego postępowania; 6) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; 4. Sposób porozumiewania się z Zainteresowanymi podmiotami. 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Podmiot Publiczny i Zainteresowane podmioty przekazują pisemnie lub faksem. 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. 4) W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5) Zainteresowany podmiot może zwrócić się do Podmiotu Publicznego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o koncesji oraz treści załączników. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 9/11

10 10/11 VI.3) VI.3.1) 6 dni od otrzymania, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynął nie później niż w połowie terminu wyznaczonego do składania wniosków. 6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Podmiot Publiczny przekaże Zainteresowanemu podmiotowi oraz zamieści na stronie internetowej 7) Wszelką korespondencję należy kierować do Podmiotu Publicznego w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łomży, II Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta Łomża, Łomża, ul. Stary Rynek 14 nr faksu , w godzinach pracy Urzędu od godz. 7:30 do godz. 15: Wadium. Zainteresowany podmiot będzie zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Podmiotu Publicznego wskazany w zaproszeniu do składania ofert, natomiast dokument potwierdzający udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej załącza się do składanej oferty. 6. Wymagania dotyczące warunków zawarcia umowy o PPP. Zawarta w wyniku niniejszego postępowania umowa może przewidywać jej wcześniejsze rozwiązanie (przed upływem terminu, na który zostanie zawarta), w szczególności w przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu realizacji przedmiotu Przedsięwzięcia, tj. zaprojektowania i wybudowania Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów, zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem realizacji Przedsięwzięcia, lub w przypadku braku zapewnienia przez Partnera Prywatnego pełnego finansowania realizacji Przedsięwzięcia w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy o PPP. W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego harmonogramu realizacji Przedsięwzięcia umowa o PPP może przewidywać odpowiednie kary umowne. W dniu podpisania umowy Partner Prywatny udzieli zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o PPP w formie gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej. 7. Załączniki do Ogłoszenia o koncesji: 1) nr 1 Opis potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego; 2) nr 2 wzór Wniosku o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku ul. Sienkiewicza Białystok POLSKA Tel.: /11

11 11/11 VI.3.2) VI.3.3) VI.4) Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań 1. Zainteresowanemu podmiotowi, który ma lub miał interes w zawarciu Umowy o PPP i który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku czynności podjętych przez podmiot publiczny z naruszeniem przepisów Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Białymstoku w terminie 10 dni od dnia, w którym skarżący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć informacje o czynności podjętej przez podmiot publiczny w sprawie. 2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Podmiotu Publicznego, którego czynność jest przedmiotem skargi. 3. Podmiot Publiczny przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 10 dni od dnia jej wniesienia. 4. Wniesienie skargi na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej wstrzymuje prawo do zawarcia Umowy o PPP z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do czasu ogłoszenia orzeczenia w sprawie przez WSA. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku ul. Sienkiewicza Białystok POLSKA Tel.: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /11

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2420-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane 1/5 PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Roboty budowlane

PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Roboty budowlane 1/6 PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S 3-003651 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Roboty budowlane SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Port Lotniczy Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86405-2010:text:pl:html PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243002-2010:text:pl:html PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 157-243002 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136389-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 2010/S 91-136389 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311388-2013:text:pl:html Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PL-Gdynia: Usługi ubezpieczenia statków 2013/S 020-031346. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Gdynia: Usługi ubezpieczenia statków 2013/S 020-031346. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31346-2013:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi ubezpieczenia statków 2013/S 020-031346 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419320-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39205-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Komunikacja Miejska

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48550-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 030-048550 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246226-2011:text:pl:html PL-Włoszczowa: Implanty ortopedyczne 2011/S 148-246226 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85259-2013:text:pl:html PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S 052-085259 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394308-2012:text:pl:html PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S 239-394308 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2015/S 099-180275. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2015/S 099-180275. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:180275-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2015/S 099-180275 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Pojazdy do transportu odpadów 2013/S 239-415119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Pojazdy do transportu odpadów 2013/S 239-415119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:415119-2013:text:pl:html Polska-Radom: Pojazdy do transportu odpadów 2013/S 239-415119 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31117-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255859-2016:text:pl:html Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S 141-255859 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Bydgoszcz: Elektrownie wiatrowe 2012/S 9-013250

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Bydgoszcz: Elektrownie wiatrowe 2012/S 9-013250 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13250-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Elektrownie wiatrowe 2012/S 9-013250 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412313-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163681-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353729-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2010/S 231-353729

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65878-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2012/S 153-255856. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2012/S 153-255856. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255856-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2012/S 153-255856 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103909-2012:text:pl:html PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S 64-103909 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wrocław: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Głubczyckiej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 204901-2013; data zamieszczenia: 04.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu. 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17236-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 2014/S 027-043212. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 2014/S 027-043212. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:43212-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259410-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 2010/S 169-259410 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330930-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429348-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225077-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S 126-225077 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349363-2014:text:pl:html Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96794-2016:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S 057-096794 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lublin: Usługi telefoniczne i przesyłu danych

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lublin: Usługi telefoniczne i przesyłu danych 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110834-2011:text:pl:html PL-Lublin: Usługi telefoniczne i przesyłu danych 2011/S 68-110834 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365428-2011:text:pl:html PL-Poznań: Usługi sprzątania i zamiatania ulic 2011/S 225-365428 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo