UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r."

Transkrypt

1 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 175, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 31, poz. 467 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł do kwoty zł, zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł 3) w 2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł do kwoty zł 4) w 2 ust. 2 pkt 1b uchwały zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zł do kwoty zł 5) w 2 ust. 2 pkt 1b uchwały zwiększa się dotacje o kwotę zł do kwoty zł, w tym: - zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę zł do kwoty zł, zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały - zwiększa się dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł, - ustala się dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości zł, - zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł, 6) w 2 ust. 2 pkt 2 uchwały zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł do kwoty zł, w tym: zmniejsza się dotacje o kwotę zł do kwoty zł 7) w 2 ust. 2 pkt 2a uchwały zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł, w tym: zmniejsza się dotacje dla instytucji kultury o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 8) w 2 ust. 2 pkt 2b uchwały zmniejsza się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 9) w 2 ust. 2 pkt 2c uchwały zwiększa się dotacje rozwojowe o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 13 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały

2 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz ) w 2 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 180 zł do kwoty zł, w tym: zwiększa się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 180 zł do kwoty zł, zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 11) w 2 ust. 4 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2009 roku i latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały zmienia się treść załącznika Nr 7a Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2009 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 7a do niniejszej uchwały 12) w 2 ust. 5 uchwały zmienia się treść załącznika nr 12 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały 13) w 3 uchwały zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę zł do kwoty zł zmniejsza się przychody o kwotę zł do kwoty zł zwiększa się rozchody budżetu o kwotę zł do kwoty zł Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: kredytu bankowego oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 i roku oraz przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyżki zgodnie z załącznikiem nr 3. 14) w 4 ust. 2 uchwały a) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę zł do kwoty zł b) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę zł do kwoty zł, c) zmniejsza się rezerwę celową na zwiększenie pracy eksploatacyjnej pociągów w 2009 r. o kwotę zł do kwoty zł 15) w 5 uchwały zmienia się treść załącznika nr 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 16) w 10 uchwały ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości zł, w tym na: finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości zł 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (-) Zbigniew Czerwiński 6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/521/09 UCHWAŁA NR XXX/160/ Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009r. RADY GMINY W BIŁGORAJU DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2009 ROK

3 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie z tego: Plan na 2009 rok Zmniejszenia Plan na 2009 rok Zwiększenia po zmianach Dochody Dochody bieżące majątkowe DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6269 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 2787

4 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6510 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6518 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6519 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2218 zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2219 zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6518 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6519 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2237 bieżących zadań własnych samorządu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 2787

5 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 2787

6 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd Nauka Pozostała działalność Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2237 bieżących zadań własnych samorządu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6208 Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 2787

7 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2705 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Regionalne Programy Operacyjne Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Oświata i wychowanie Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 2787

8 80130 Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zakłady kształcenia nauczycieli Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2707 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2707 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki pedagogiczne Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6530 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 2787

9 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6510 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje rozwojowe Pozostała działalność Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0908 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 2787

10 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Ochrona gleby i wód podziemnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Zmniejszenie hałasu i wibracji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Teatry Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 2787

11 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Centra kultury i sztuki Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Muzea Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości WYDATKI Wydatki BUDŻETU budżetu WOJEWÓDZTWA Województwa Wielkopolskiego WIELKOPOLSKIEGO na 2009 rok NA 2009 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2009 rok po zmianach Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/521/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009 r. z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo , Biura geodezji i terenów rolnych _ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń _ pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa _ pozostałe wydatki bieżące Województwa Wielkopolskiego Nr Poz

12 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych _ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń _ pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Melioracje wodne _ pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność pozostałe wydatki bieżące Województwa Wielkopolskiego Nr Poz

13 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4810 Rezerwy, z tego: rezerwa celowa Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie Promocja przedsiębiorczości - pozostałe wydatki bieżące ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa pozostałe wydatki bieżące Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , z tego: Priorytet 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego: Działanie 1. 1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Województwa Wielkopolskiego Nr Poz

14 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego: Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, z tego: - pozostałe wydatki bieżące Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe A. Projekt: Przez kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie pozostałe wydatki bieżące Województwa Wielkopolskiego Nr Poz

15 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Poddziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej, z tego: A. Projekt: Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego: Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Poddziatanie Regionalne Strategie Innowacji, z tego: A. Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych B. Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Województwa Wielkopolskiego Nr Poz

16 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów C. na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu ? widzenia rozwoju Wielkopolski - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pozostałe wydatki bieżące Rezerwy, z tego: rezerwa celowa WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe pozostałe wydatki bieżące Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące, w tym: bieżące utrzymanie dróg i mostów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego Nr Poz

17 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje rozwojowe Infrastruktura telekomunikacyjna pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność pozostałe wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Województwa Wielkopolskiego Nr Poz

18 - pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych WRPO Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 6208 Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) pozostałe wydatki bieżące Nauka Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ZPORR Priorytet 11 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - pozostałe wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Województwa Wielkopolskiego Nr Poz

19 2808 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Samorządowe sejmiki województw wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Urzędy marszałkowskie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego: Projekt Castle wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Program Współpracy Transnarodowej, INTERREG IV B BSR, z tego: Projekt Josefin "Wspólne fundusze dla MSP na innowacje" wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Program Ramowy, z tego: Projekt Vouchery Wiedzy "Pilotażowy projekt międzyregionalnych Voucherów wiedzy" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Województwa Wielkopolskiego Nr Poz

20 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7. 1 Wsparcie instytucjonalne -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO w 2009 r wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7. 1 Wsparcie instytucjonalne -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO, Nr Decyzji: RPWP / pozostałe wydatki bieżące WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalne -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2009 r pozostałe wydatki bieżące WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7. 1 Wsparcie instytucjonalno -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Ocena i ewaluacja WRPO w 2009 r pozostałe wydatki bieżące WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2009 r pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalne -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty związane z oceną projektów w 2009 r _ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Województwa Wielkopolskiego Nr Poz

21 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalne -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty kontroli projektów WRPO w 2009 r. -_ pozostałe wydatki bieżące WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2009 r pozostałe wydatki bieżące WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009 r pozostałe wydatki bieżące WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalne -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO, Nr Decyzji: RPWP / pozostałe wydatki bieżące WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009 r wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Województwa Wielkopolskiego Nr Poz

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/615/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010r.

UCHWAŁA NR XLIII/615/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010r. UCHWAŁA NR XLIII/615/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

Poznań,, listopad 2009r.

Poznań,, listopad 2009r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Województwa Wielkopolskiego na 2010r. Poznań,, listopad 2009r. Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010r....3 1. Uchwała Nr Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

- pozostałe wydatki bieżące

- pozostałe wydatki bieżące Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/445/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 marca r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2009 rok

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok z tego: Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2013 rok Spis treści I. Projekt budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok... 3 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

z tego: na zadania majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu

z tego: na zadania majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/469/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2938/2013. z dnia 4 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 2938/2013. z dnia 4 stycznia 2013 r. UCHWAŁA Nr 2938/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik Nr 1 do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 29.12.28r PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 29 1 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok WSTĘP Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 257 680 308,71 6 620

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 1 237 509 139,17 878 132,82 8 261 618,29

Bardziej szczegółowo

realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM

realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2014 rok Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok... 3 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych Tabela Nr 1b do uchwały nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów bieżących budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym: Dotacje na 2013 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 450 2 110 000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa z dnia 9 listopada 2016 r. PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017 Toruń, 9 listopada 2016 roku Druk Nr 124/16 Projekt Zarządu

Bardziej szczegółowo