INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014"

Transkrypt

1 B N

2

3 INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014

4 Informator wydano dzięki pomocy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Opracowanie redakcyjne Wiesław Miczulski Projekt graficzny informatora oraz skład komputerowy Katarzyna Zych Pracę wydrukowano na podstawie materiałów dostarczonych przez Autorów Copyright Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2014 ISBN B Druk i oprawa: Oficyna Wydawnicza, Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel

5 SPIS TREŚCI Wst,p... 5 Członkowie Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej... 7 Stan I perspektywy rozwojowe metrolosil j.ko Inten!yscypllny n.ukowej Iw skali Slob.lnej) Strategia instytucjonalnego rozwoju metrologii w Polsce... 73

6

7 WSTĘP.Narażeni jesteśmy na rozliczne złudzenia zmysłowe, a najlepszym środkiem przeciw temu jest mierzenie, liczenie i ważenie" Socrates ( p.n.e.) W swoim procesie poznawczym metrologia posluguje się analizą i syntezą w dziedzinie abstrakcji na obrazach rzeczywistości wyrażonych przez modele fizyczny i matematyczny. To właśnie na tych modelach zauważamy przykłady analogii "formalnych" między różnymi od strony zjawiskowej zagadnieniami, a podobnymi od strony pojęciowej. Taki sposób myślenia leży u podstaw dzialalności metrologii, w której zagadnienia modelowania fizycznego rzeczywistych zjawisk dają się opisać za pomocą materii, energii (entropii), czasu i informacji (negentropii). Glównym celem metrologii jest przeksztalcenie modeli fizycznych zbudowanych z pojęć materii, energii, czasu, w modele metrologiczne i doświadczalna weryfikacja ich poprawności, w których to modele fizyczne uzupelniane są pojęciami informacji, tak by dostarczały wiadomości jakościowych (obserwacja) i ilościowych (pomiar). Podstawowy schemat dzialania metrologii odpowiada schematowi procesu poznawczego, stanowiącego polączenia badanego obiektu, będącego celem poznania, z jego modelem fizycznym i modelami matematycznymi i metrologicznymi, pomiędzy którymi występują sprzężenia zwrotne, stanowiące odzwierciedlenie procesów weryfikacyjnych poszczególnych modeli. Droga powstania modelu fizycznego i matematycznego badanego zjawiska może mieć charakter: dedukcyjny, pozwalający poznać logiczne związki przyczynowo-skutkowe wlaściwości danego obiektu, indukcyjny, gdzie eksperyment może być podstawą uogólnionej hipotezy o cechach analogicznych do wn ioskowa nia ded ukcyjnego wyróżniającego dane zjawisko. Weryfikacja modeli ma w fizyce zawsze charakter doświadczalny z tym jednak, że sprawdzenie doświadczalne w określonym przypadku nie jest jeszcze dowodem prawdziwości, a ujemny wynik weryfikacji doświadczalnej, nawet jednostkowy, falsyfikuje hipotezę. Metrologia jak każda samodzielna dyscyplina nauki ma swoje problemy podstawowe tj. takie zagadnienia, bez rozwiązywania których nie mogla by być nauką

8 i rozwijać się. Do problemów tych należy przede wszystkim tworzenie schematów zastępczych rzeczywistości, jej modeli formalnych, odtwarzających rzeczywistość ze znanym i wystarczającym przybliżeniem. Modele te winna charakteryzować jasność i przystępność pozwalająca na doświadczalne sprawdzenie poprawności odtworzenia przez nie rzeczywistości jak i pomiarowe ustalenia konkretnych wartości ich elementów. Metrologia to rezultat przekształceń łączących w sobie wątki naukowe wielu dyscyplin teoretycznych jak i nauk inżynierskich. Dowodem odrębności dziedziny jakąjest metrologia są: instytucje programowo nastawione na uprawianietej dyscypliny, nowo powstające czasopisma, wydawnictwa, towarzystwa naukowe związane z pomiarami, zawiązana wspólnota ludzi nauki uprawiających tę dyscyplinę, określona problematyka zbudowana na bazie teorii poznania z wynikającymi dla niej metodami i technikami badawczymi, fascynacja dziedziną i napływ nowych adeptów jak i specjalistów z innych dziedzin. Warunki określające status metrologiijako dziedziny nauki nie mogą być spełnione od razu, nie stanowią więc one obecnie zamkniętego zbioru. Warunki te kształtują się w czasie trwania rozwoju dyscypliny, ulegają one modyfikacji bądź to na skutek nowo powstałych teorii, bądź też przeniesienia i wykorzystania schematów myślowych z innych dziedzin. Interdyscyplinarny charakter metrologii wymaga czynnika integrującego zagadnienia wywodzące się z odrębnych dziedzin. Czynnikiem tym jest język opisu podający związkijednoznacznie definiowane za pomocą prostych formuł. To kolejny tom publikowanych corocznie osiągnięć naukowych metrologów pod auspicjami Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, a tym samym droga wypracowywania paradygmatu metrologii, będącą tym spoiwem wszystkich nauk empirycznych, która swoimi pracami pragnie wnieść swój intelektualny wkład w odkrywanie jedności nauk przyrodniczych. Dziedzina wiedzy zawarta w niniejszym opracowaniu odpowiada w pojęciu zjawiskowym, oddziaływaniu materii z promieniowaniem, pozornie wydawać by się mogło stosunkowo wąską dziedziną nauki. Mimo to opracowanie, które otrzymuje czytelnik nie jest w stanie w pełni odzwierciedlić bogactwa przedstawionej dyscypliny naukowej ani ukazać dynamikę jej rozwoju. Być może czytelnik po zapoznaniu się z przytoczonymi faktami sięgnie do zacytowanej literatury, ujmującej przedstawione zagadnienia w sposób bardziej szczegółowy. Jak w wielu zjawiskach optycznych, tak i tu pierwotny obraz treści niniejszego tomu nie był ostro zarysowany. Klarowność uzyskał dopiero z chwilą zauważenia, że zjawiska wzajemnego oddziaływania promieniowania z materią mogą ujawnić bogactwo zjawiskotaczającej nas rzeczywistości. Janusz Mroczka

9 Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Prezydium: Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Janusz MROCZKA, czł. koresp. PAN - Politechnika Wrodawska Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. inż. Stanisław ADAMCZAK - Politechnika Świętokrzyska Prof. dr hab. inż. Janusz GAJDA - Akademia Górniczo- Hutnicza Prof. dr hab. inż. Roman Z. MORAWSKI - Politechnika Warszawska Członkowie: Mgr Włodzimierz POPIOŁEK - Główny Urząd Miar, Warszawa Sekretarz: Dr hab. inż. Józef BORKOWSKI - Politechnika Wrocławska Członkowie Komitetu: 1. Prof. dr hab. inż. JerzV BARZVKQWSKI - Wojskowa Akademia Techniczna 2. Prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI - Wojskowa Akademia Techniczna 3. Dr Ryszard BRODA - Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock - Świerk 4. Mgr inż. Stanisław DĄBROWSKI - emeryt, Warszawa 5. Dr hab. inż. Anna DOMAŃSKA, prof. nadzw. PP - Politechnika Poznańska 6. Prof. dr hab. inż. Ryszard JACHOWICZ - Politechnika Warszawska 7. Prof. dr hab. Inż. Zdzisław JANKIEWICZ - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 8. Prof. dr hab. inż. Marian P. WMIERKOWSKI, czł. koresp. PAN - Politechnika Warszawska, 9. Prof. dr hab. inż. Alicja KONCZAKOWSKA - Politechnika Gdańska 10. Prof. dr hab. inż. Stefan KUBISA - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 11. Prof. dr hab. inż. Zygmunt KUŚMIEREK - Politechnika Łódzka 12. Dr hab. inż. CzeslawŁUKIANOWICZ, prof. nadzw., PK - Politechnika Koszalińska 13. Prof. dr hab. inż. Andrzej MICHALSKI - Politechnika Warszawska 14. Dr hab. inż. Wiesław MICZULSKI, prof. nadzw. UZ - Uniwersytet Zielonogórski 15. Prof. dr hab. Inż. Marian MIŁEK - Uniwersytet Zielonogórski 16. Prof. dr hab. inż. Jerzy MINDVKOWSKI - Akademia Morska w Gdyni 17. Prof. dr hab. inż. Antoni ROGALSKI, czł. koresp. PAN - Wojskowa Akademia Techniczna 18. Prof. dr hab. inż. Tadeusz SKUBIS - Politechnika Śląska 19. Dr hab. inż. Janusz SMULKO, prof. nadzw. PG - Politechnika Gdańska 20. Dr hab. inż. Roman SZEWCZYK, czł. AMU PAN,prof. nadzw. PW - Politechnika Warszawska 21. Dr hab. Anna SZMVRKA-GRZEBVK, proł. INTiBS PAN -Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 22. Mgr inż. Robert TARGOS - Wojskowe Centrum Metrologii MON, Warszawa 23. Prof. dr hab. SlawomirTUMArIISKI - Politechnika Warszawska 24. Prof. dr hab. inż. Wiesław WINIECKI - Politechnika Warszawska 2S. Prof. dr hab. inż. Wiesław L WOLlrllSKI, czł. rzecz. PAN - Politechnika Warszawska 26. Prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK - Politechnika Lubelska 27. Prof. dr inż. Romuald ZIELONKO - Politechnika Gdańska

10

11 Prof. dr hab. inż. Stanisław ADAM CZAK profesor zwyczajny Politechniki Świętokrzyskiej ur r. Zainteresowania naukowe: Reprezentuje dyscyplinę naukową budowa i eksploatacja maszyn ze szczególnym uwzględnieniem metrologii technicznej, systemów zarządzania jakością oraz automatyzacji pomiarów. Prowadzi badania naukowe w zakresie podstaw metrologii oraz pomiarów geometrycznych powierzchni części maszyn. Dorobek naukowy: publikacje: 310, w tym: - publikacje z listy filadelfijskiej: 11, - artykuły w czasopismach: 147, - monografie i książki: 7 - referaty konferencyjne: 163, w tym na konferencjach międzynarodowych: 124, patenty i zgłoszenia patentowe: 15, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 2, recenzje monografii i książek: 10, projekty badawcze własne, w tym projekty habilitacyjne (kierownik/gł. wykonawca): 3/3, projekty badawcze rozwojowe: 1 projekty badawcze zamawiane: 40, projekty międzynarodowe: 11, wdrożenia wyników prac: 11. Działalność w zakresie rozwoju kadry: recenzje doktoratów honoris causa: 3, recenzje wniosków profesorskich: 23, recenzje habilitacji: 27, recenzje doktoratów: 39, promotor obronionych prac doktorskich: 6. Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Z-ca dyr. Instytutu Technologii Maszyn ( ), Kierownik Samodzielnego Zakładu Technologii Maszyn ( ), Kierownik Katedry Technologii Mechanicznej i Metrologii (od 2000 r.), Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn ( ), Rektor Politechniki Świętokrzyskiej ( , ), Koordynator projektów w ramach międzynarodowego programu CEEPUS (od 1995 r.), Wiceprzewodniczący KMiAN PAN ( ), Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych ( ), Doktor honoris causa - Techniczny Uniwersytet Koszyce(2003 r.), Techniczny Uniwersytet Sumy (2007 r.), Techniczny Uniwersytet Żilina (2007 r.), Techniczny Uniwersytet Ostrawa (2009 r.), I nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne (2010 r.), Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego itechniki (1980,1986), Nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego st r., st ,2010 i 2011 r., Nagroda Doskonałości Ministrów Programu CEEPUS (2009 r.), Nagroda NOVATOR w dziedzinie "Współpraca nauka-przemysł", NOVATOR 2012 w dziedzinie "Lider innowacyjno-ści" (2013 r.), Laur specjalny - Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego (2011 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1995 r.), Złoty Krzyż Zasługi (2001 r.), Złoty Medal z okazji 100-lecia Wydziału Mechanicznego Technicznego Uniwersytetu w Brnie (2000 r.j, Złoty Medal Wydziału Mechanicznego VSB - Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie (2001 r.), Srebrny Medal z okazji 50-lecia Żylińskiego Uniwersytetu (2003 r.), Honorowy Medal z okazji 50-lecia Technicznego Uniwersytetu w Koszycach (2002 r.).

12 Prof. dr hab. inż. Jerzy BARZVKOWSKI emerytowany prof. zw. Wojskowej Akademii Technicznej ur r. Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Dyrektor Instytutu Systemów Pomiarowych i Automatyki WAT ( ), Członek Zespołu TlO KBN-III kad. i IV kad., Przewodniczący Zespołu TlO KBN; IV kad., członek prezydium KBN, Członek Komitetu Elektr. PAN ( ), Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (od 1980 r.l, Przewodniczący RadyNaukowej PIMOT( ), Członek EMAG Katowice ( ), Członek Zesp. Styp. NATO for Peace, Członek Senatu WAT ( ), Członek Rady Wydziału Elektroniki WAT (od 1970 r.), Fuli Member-Intern. Accad of Electrotechnical Sciences (od 2002 r.), Przewodniczący Rady Programowej PAK ( ), Nagrody Prezesa PAN, nagrody Ministrów Resortowych (trzykrotnie), nagroda Prezesa NOT, 2o-krotnie Rektora WAT, 24 odznaczenia państwowe, resortowe i organizacyjne, w tym: Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka Pamiątkowa Akcji Burza, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Odznaczenie Weteranów Walk o Niepodległość oraz 13 medali pamiątkowych. Zainteresowania naukowe: Elektrotechnika teoretyczna, metrologia elektryczna, miernictwo dynamiczne, modelowanie systemówantropotechnicznych. Dorobek naukowy: publikacje 104, w tym: - artykuły w czasopismach: 38, - monografie i książki: 1/2, - rozdziały w monografiach i książkach: 3/4 - referaty konferencyjne: 39, patenty i wzory użytkowe: 23/4 recenzje art. do czasopism n.t.: 56 recenzje monografii i książek: 11, projekty badawcze (kierownik): 39, projekty badawcze (uczestnik): 14, projekty badawcze promotorskie: l, wdrożenia wyników prac: 5. Działalność w zakresie rozwoju kadry: promotorstwo doktoratu honoris causa: 1, recenzje wniosków profesorskich: 16, recenzje habilitacji: S, recenzje doktoratów: 37, promotor obronionych prac doktorskich: 12.

13 Prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI profesor zwyczajny Wojskowej Akademii Technicznej ur ss r. Zainteresowania naukowe: Detekcja sygnałów optycznych, metrologia optoelektroniczna, niskoszumowe układy elektroniczne, modele szumowe stopni wejściowych fotoodbiorników, sensory promieniowania optycznego, sensory CEAS, optoelektroniczne sensory niebezpiecznych gazów, optoelektroniczne sensory materiałów wybuchowych, łącze optyczne FSO III generacji, układy sterowania laserami QCL. Dorobek naukowy: publikacje: 290, w tym: - publikacja z listy filadelfijskiej: 35 - artykuły w czasopismach: 80, - monografie i książki: 6, - rozdziały w monografiach i książkach: 9 - referaty konferencyjne: 160, w tym na konferencjach międzynarodowych: 69, patenty i zgłoszenia patentowe: 3, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 17, recenzje monografii i książek: S, projekty badawcze własne: 33, w tym projekty habilitacyjne: l, projekty badawcze rozwojowe (kierownik/ główny wykonawca): 7/12, projekty badawcze promotorskie: 4, projekty badawcze zamawiane (kierownik/ główny wykonawca): 1/2, wdrożenia wyników prac: 3. Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Prodziekan WEL WAT, Z-ca komendanta Wydziału Techniki Wojskowej, Komendant Wydziału Techniki Wojskowej WAT, Senacka Komisja ds. Kształcenia - przewodniczący ( ), Komisja ds. Nauki w Instytucie Optoelektroniki WAT - przewodniczący ( ), Komisja ds. Nauki w Instytucie Optoelektroniki WAT - przewodniczący ( ), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa - członek, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Sekcja Optoelektroniki - członek ( ), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa - członek ( ), Komitet Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN - członek ( ), Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Sekcja Optoelektroniki - członek ( ), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Zespół ds. Nagród - członek ( ), Członek Rady Wydawniczej kwartalnika - Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa. Wydawca WAT-WMT, Metrology & Measurement Systems - członek Komitetu Redakcyjnego (od 2011 r.), Nagrody Rektora WAT -ośmiokrotnie, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Praca w 16 komitetach naukowych konferencji. Działalność w zakresie rozwoju kadry: recenzje wniosków profesorskich (tytuł): 2, recenzje habilitacji: 4, recenzje doktoratów: B, promotor obronionych prac doktorskich: 3.

14 Dr hab. inż. Józef BORKOWSKI profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej ur Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Sekretarz Naukowy i członek Prezydium (od 2011 r.), Srebrny medal za długoletnią służbę (2008 r.), Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej (2012 r.), 10 Nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej (1989, ,2012), Członek Komitetu Organizacyjnego Kongresu Metrologii na Politechnice Wrocławskiej (2004 r.), Opiekun Laboratorium Procesorów Sygnałowych w Katedrze Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej (od 1998 r.). Zainteresowania naukowe: Przetwarzanie danych pomiarowych z wykorzystaniem cyfrowego przetwarzania sygnałów: metody, algorytmy, platformy sprzętowe I oprogramowanie. Procesory sygnałowe i technika cyfrowa. Metody transformacji czasowo-częstotliwościowych, precyzyjne metody analizy widma (metoda liniowej interpolacji dyskretnego przekształcenia FourieraJ, metody analizy obrazów (dopasowanie elementów kołowych do modelu). Metody analizy i przetwarzania danych w systemach energii odnawialnej. Dorobek naukowy: publikacje 30, w tym: - publikacje z listy filadelfijskiej: 9, - artykuły w czasopismach: 16, - monografie i książki: 1, - rozdziały w monografiach i książkach: 1, - referaty konferencyjne: 12, w tym na konferencjach międzynarodowych: 1, patenty i zgłoszenia patentowe: 1, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 5, projekty badawcze własne: 5.

15 Dr Ryszard BRODA adiunkt ur r. Zainteresowania naukowe: Metrologia radionuklidowa, pomiary aktywności radionuklidów z zastosowaniem techniki ciekłych scyntylatorów, obliczenia wydajności detekcji w licznikach scyntylacyjnych z ciekłym scyntylatorem. Dorobek naukowy: publikacje: 37, w tym: - publikacje z listy filadelfijskiej: 20, - artykuły w czasopismach: 8, - rozdziały w monografiach i książkach: 1, - referaty konferencyjne: 8, w tym na konferencjach międzynarodowych: 7, patenty i zgłoszenia patentowe: 1, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 16, projekty badawcze własne: 17, w tym projekty habilitacyjne: 1, projekty badawcze rozwojowe: 30, projekty międzynarodowe: 6, wdrożenia wyników prac: 6. Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Członek Komitetu Doradczego dla Promieniowania Jonizującego CCRI(II), BIPM, Sevres, Francja (od 1995 r.), Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Izotopów, Świerk ( ), Członek Międzynarodowego Komitetu Metrologii Radionuklidów ICRM (od 1997 r.), Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (od 2011 r.).

16 Dr hab. inż. Anna DOMAŃSKA profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej ur Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Advances in Electronics and Telecommunications. Zainteresowania naukowe: Systemy pomiarowe z cyfrowym algorytmem pomiaru, teoria i technika badania układów konwersji a-c, teoria i zastosowanie sygnałów ditherowych. Dorobek naukowy: publikacje: 72, w tym: - publikacje z listy filadelfijskiej: 1, - artykuły w czasopismach: 20, - monografie i książki: 2, - rozdziały w monografiach i książkach: 4, referaty konferencyjne: 45, w tym na konferencjach międzynarodowych: 14, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 18, recenzje monografii i książek: 7, projekty badawcze własne: 3. Działalność w zakresie rozwoju kadry: recenzje wniosków profesorskich (stanowisko): 1, recenzje habilitacji: 5, recenzje doktoratów: 6, promotor obronionych prac doktorskich: 1.

17 Prof. dr hab. inż. Janusz GAJDA profesor zwyczajny AGH ur r. Zainteresowania naukowe: Metody identyfikacji systemów, statystyczna analiza danych, biopomiary, pomiary parametrów ruchu drogowego, metrologia elektryczna. Dorobek naukowy: publikacje: 144, w tym: - publikacje z listy filadelfijskiej: 8, - artykuły w czasopismach: 57, - monografie i książki: 6, - rozdziały w monografiach i książkach: 4, - referaty konferencyjne: 77, w tym na konferencjach międzynarodowych: 32, patenty i zgłoszenia patentowe: 5, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 30, recenzje monografii i książek: 9, projekty badawcze własne: 20 projekty badawcze rozwojowe: 1, projekty badawcze promotorskie: 2. Działalność w zakresie rozwoju kadry: recenzje wniosków profesorskich: 2, recenzje habilitacji: 2, recenzje doktoratów: 9, promotor obronionych prac doktorskich: 4. Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Kierownik Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, (od 1999 r.), Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN (od 2003 r.) oraz wiceprzewodniczący tego Komitetu (od 2007 r.), Członek Komisji Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (od 2007 r.), Członek International Society of Weigh In Motion, (od 2008 r.), Członek International Programme Committee of the journal Metrology and Measurement Systems ( r.), Redaktor działowy Metrology and Measurement Systems (od 2012 r.), Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 2008 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (1998 r.), Złoty Krzyż Zasługi (2002 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1999 r.), Złoty Medal za Wieloletnią Służbę (2009 r.), Medal Jubileuszowy 85 -lecia AGH (2004 r.), Medal Jubileuszowy 50-lecia Katedry Metrologii (2007 r.), Srebrny Medal i Special Award Mobility - Brussels Innova 2009 r. za System do pomiaru parametrów ruchu drogowego, Srebrny Medal - Brussels Innova 2009 r. za Cyfrowy lokalizator osobistych nadajników górniczych, Złoty Medal z Wyróżnieniem - IWIS 2009 r. za System pomiaru parametrów ruchu drogowego, Złoty Medal- Seoullnterantionallnvention Fair, Korea, 2009 r. za System pomiaru parametrów ruchu drogowego (o zmiennej strukturze), Srebrny Medal - Salon International des Inventions Geneve, 2010 r. za Wieloczujnikowy system ważenia pojazdów samochodowych w ruchu, Srebrny Medal - Salon International des Inventions Geneve, Genewa 2012 r. za System rozpoznawania obrazówwiroprądowych, oprzyrządowanie i algorytmy.

18 Prof. dr hab. inż. Ryszard Sławomir JACHOWICZ profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej ur r. Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Prodziekan Wydziału Elektroniki PW ( ), Kierownik Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych, IEEE - Senior Member, Chair ( ) i V-ce Chair( ) Polskiej Sekcji, Członek Zarządu, IEEE, Instrument. & Measurement Chapter PS, założyciel (2002 r.) i przew. ( ), Fellow Member, Inst. of Physics, Pub.,UK (od 2004 r.), Member, Editorial Board ( ), Advisory Board (od 2009 r.), Measurement Science and Technology, Inst.of Physc., W. Brytania, Member, Editorial Board (2009 r.), Journal of Measurement Science and Instrumentation, Chiny, Member, Editorial Board (2006 r.), Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligence Systems, Polska i czł.rady Programowej ( ) PAK, Member of Stering Committee, Międzynarodowej Konf. EUROSENSORS (od 1994 r.-15 razy), od 2010r członek honorowy, Visiting professor, Technical Univ. of Vienna (1994 r.), Austria; ilehigh University, Bethleham, PA, USA (1992 r.), pracownik naukowy w National Bureau of Standards, Gaithersburg, MD, USA ( ) i Electr. Eng. & Computer Sc. Dept., Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA ( ), członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej (od 1991 r.), przew. Sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych ( r.), przewodniczący konferencji naukowych: COE'1994, EUROSENSORS'1997 (X-ta międzynarodowa), II Kongres Metrologii (2001 r.), współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej (1992 r.) i członek Zarządu (od 1992 r.), prezes (od 2012 r.), Kierownik "Centre of Excellence of Microsystems Technologyand Design"( ), Przew. RN Przemysłowego Instytutu Elektroniki ( ), członek ( ). Zainteresowania naukowe: Czujniki i mikroczujniki, mikrosystemy, interfejsy bezprzewodowe do czujników, metody pomiarowe, mikroczujniki wilgotności gazów i ciał stałych, mikroczujniki ciśnienia - konstrukcje, technologie, aplikacje (w tym medyczne), nanotechnologia typu "ink-jet printing". Dorobek naukowy: publikacje: 205, w tym: - publikacje z listy filadelfijskiej: 26, - artykuły w czasopismach: 69, - monografie i książki: 3, - rozdziały w monografiach i książkach: 1, - referaty konferencyjne: 136 (w tym 18 tzw. "invited papers"), w tym na konferencjach międzynarodowych: 83, (w tym 8 "invited papers", w tym 4 "keynote papers" na otwarcie konferencji międzynarodowych), patenty i zgłoszenia patentowe: 15, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 115, recenzje monografii i książek: 1, projekty badawcze własne: 10, projekty badawcze rozwojowe (kierownik): 1, projekty badawcze promotorskie: 2, projekty badawcze zamawiane (kierownik): 1, projekty międzynarodowe: 7, wdrożenia wyników prac: 2 (w jednym ~ szt. przyrządów). Działalność w zakresie rozwoju kadry: recenzje wniosków profesorskich: 11, recenzje habilitacji: 3, recenzje doktoratów: 12, promotor obronionych prac doktorskich: 8.

19 Prof. dr hab. inż. Zdzisław JANKIEWICZ profesor zwyczajny WAT ur r. Zainteresowania naukowe: Metrologia i optoelektronika, w szczególności technika laserowa i metrologia z użyciem laserów. Konstrukcja laserów, w tym lasera dużej mocy do nagrzewania plazmy. Zastosowania laserów w medycynie i metrologii: lasery do chirurgii okulistycznej (perforacja tęczówki), laryngologicznej i ogólnej; lasery biostymulacyjne; systemy do interferometrii holograficznej i dalmierz satelitarny. Lasery ciała stałego z pompą diodową (DPSSL, CW i impulsowe): mikrolasery i lasery włóknowe. Dorobek naukowy: publikacje: 291, w tym: - artykuły w czasopismach: monografie i książki: 4, - rozdziały w monografiach i książkach: 4, - referaty konferencyjne: 163 patenty i zgłoszenia patentowe: 16, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: liczne - nierejestrowane, recenzje monografii i książek: 6, projekty badawcze własne: liczne - nierejestrowane, projekty badawcze promotorskie: 2, projekty badawcze zamawiane (kierownik): 2, wdrożenia wyników prac: 19 opracowań laserów głównie medycznych (wykorzystane w klinikach) i metrologicznych (wykorzystane w instytucjach naukowych). Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (od 1970 r.), pełnił funkcje przewodniczącego Sekcji Aparatury i wiceprzewodniczącego Komitetu, Przewodniczący i członek Komisji Programowej kwartalnika "Metrology and Measurement Systems", Członek organizacji: Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP (wiceprzewodniczący), Polskiego Towarzystwa Sensorowego (członek honorowy), Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego i Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaicznego, Członek rad naukowych: Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, COBRABiD, ITME (wiceprzewodniczący) i INOS (przewodniczący), Współorganizator cyklicznych konferencji naukowych: Radioskopia i Elektronika Kwantowa, Elektronika Kwantowa i Optyka Nieliniowa, Sympozjum Techniki Laserowej, Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne oraz Światłowody i Ich Zastosowania, Organizator 4 krajowych szkół z zakresu laserów w medycynie i metrologii laserowej, 2S odznaczeń państwowych w tym: Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal Zasługi, 2 zespołowe Nagrody Państwowe (I-st i II st. 1968),7 Nagród Resortowych (1 KNIT, 2 MON - w tym indywidualna za całokształt, 2 M NSZiT, 1 MZiOS, 1 Sekretarza Naukowego PAN), S indywidualnych i 18 zespołowych nagród Rektora WAT oraz 3 nagrody Komendanta IOE. Działalność w zakresie rozwoju kadry: recenzje doktoratów honoris causa: 2, recenzje wniosków profesorskich: 19, recenzje habilitacji: 12, recenzje doktoratów: 27, promotor obronionych prac doktorskich: 16.

20 Prof. zw. dr hab. inż. Marian P. KAŹMIERKOWSKI czł. koresp. PAN, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, ur r. Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Dziekan Wydziału IV NaukTechnicznych PAN, Redaktor Naczelny IEEE Transactions on Industrial Electronics ( ) -lista filadelfijska, I F = 5.0, Zastępca Redaktora Naczelnego Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, IF = (od 2009 r.), Członek Rad Programowych czasopism z listy filadelfijskiej: IEEE Transaction on Industrial Electronics (od 1994 r.), IEEE Transactions on Industrial Informatics (od 2010 r.), Journal of Power Electronics (od 2004 r.), IEEE Industrial Electronics Magazine (od 2007 r.), Członek Rad Programowych: Acta Electrotechnica et Informatica, Slovak Republic (od 2000 r.), Elektronika (od 2005 r.), JAMRIS (od 2005 r.), Prace Instytutu Elektrotechniki (od 1996 r.), Przewodniczący Rady Programowej Przegląd Elektrotechniczny (od 2004 r.), Członek Rad Programowych kilkunastu konferencji międzynarodowych, w tym organizowanych przez IEEE Industrial Electronics Society (lecon, ISIE), PEMC Council, Budapest (od 1996 r.), EPE Brussel (1997 r.), Członek Komitetu Naukowego krajowej Konferencji SENE (od 1997 r.), Członek Zarządu Polskiej Sekcji IEEE (od 1996 r.), Członek Zarządu Głównego PTETiS (od 2008 r.), Członek trzech Rad Naukowych instytutów lei, ITiR, ITME, Laureat Konkursu FNP Subsydia dla Uczonych ( ), Laureat nagrody badawczej Konkursu Siemensa (2006 r.), Doktor Honoris Causa: University of Aalborg, Dania (2004 r.), Institute National Polytechnic Toulouse (INPT), Francja (2010 r.), Uniwersytet w Zielonej Górze (2012 r.). Zainteresowania naukowe: Elektronika przemysłowa, sterowanie wektorowe napędów przekształtnikowych z silnikami indukcyjnymi i synchronicznymi o magnesach trwałych, napędy pojazdów elektrycznych, przekształtniki sprzęgające źródła energii odnawialnej z siecią elektroenergetyczną, sterowanie predykcyjne z modelem w układach energoelektronicznych, systemy zasilania bezstykowego. Dorobek naukowy: publikacje: 394, w tym: - publikacje z listy filadelfijskiej: 82, - artykuły w czasopismach: 121, - monografie i książki: 13, - rozdziały w monografiach i książkach: 4 - referaty konferencyjne: 168, w tym na konferencjach międzynarodowych: 21, referaty plenarne (keynote) na 22 konferencjach, w tym 13 na konferencjach międzynarodowych, patenty i zgłoszenia patentowe: 16, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 20/rok, recenzji monografii i książek: 83, projekty badawcze własne: 7, w tym projekty habilitacyjne (kierownik/główny wykonawca): -, projekty badawcze rozwojowe (kierownik/główny wykonawca): 1/1, projekty badawcze promotorskie: 9, projekty badawcze zamawiane: 2, projekty międzynarodowe: S, wdrożenia wyników prac: 8. Działalność w zakresie rozwoju kadry: recenzje wniosków profesorskich: 27, recenzje habilitacji: 17, recenzje doktoratów: 51, promotor obronionych prac doktorskich: 24.

Funkcje kierownicze pełnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Funkcje kierownicze pełnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie: Profesor nauk ekonomicznych - profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Doctor honoris causa Uniwersytetu: w Mesynie, Kijowskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo.

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo. Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo. Przypadł mi w udziale zaszczyt pełnienia funkcji promotora w dzisiejszej uroczystości nadania godności doktora honoris

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmiany Zarządzenia nr 22/2009

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA urodził się 5 września 1951 roku w Kościerzynie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP

Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP Ur 10 I 1922 w Zagańsku Ojciec leśnik, żołnierz AK Brat Mieczysław Tobruk, Monte Casino, Virtuti Militari, podpułkownik Siostra Maria

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda. Laudacja. Dostojny Doktorze Honorowy! Magnificencjo Rektorze! Wysoki Senacie! Szanowni Państwo!

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda. Laudacja. Dostojny Doktorze Honorowy! Magnificencjo Rektorze! Wysoki Senacie! Szanowni Państwo! Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda Laudacja Dostojny Doktorze Honorowy! Magnificencjo Rektorze! Wysoki Senacie! Szanowni Państwo! Mam ogromny zaszczyt i honor pełnienia roli promotora w uroczystości nadania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI 1915-2001 Wybitny uczony, niestrudzony pedagog i organizator odbudowy energetyki polskiej po II wojnie światowej. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Kontakt: tel.: (91) 449-52-20 e-mail: bibliotekawe@zut.edu.pl Autor: LAZAR

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Opis kandydatur do Rady Nadzorczej. Sławomir Bichajło Wykształcenie mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu Sensoryka i pomiary przemysłowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu 06.0-WE-AiRD-SiPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar Bytom, 15.06.2015 Ż Y C I O R Y S

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar Bytom, 15.06.2015 Ż Y C I O R Y S Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar Bytom, 15.06.2015 Ż Y C I O R Y S Data i miejsce urodzenia: 22.02.1961r., Czechowice-Dziedzice Stan cywilny: rozwiedziony, córka Dominika ur. 1987 - absolwentka Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Electrical measurements

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Czcigodni Doktorzy Honoris Causa i Profesorowie Honorowi Politechniki Lubelskiej, Dostojni Goście, Wysoki Senacie,

Czcigodni Doktorzy Honoris Causa i Profesorowie Honorowi Politechniki Lubelskiej, Dostojni Goście, Wysoki Senacie, LAUDACJA z okazji nadania godności Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Januszowi Mroczce Czcigodni Doktorzy Honoris Causa i Profesorowie Honorowi Politechniki Lubelskiej, Dostojni

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie przyjęcia Zasad dotyczących opiniowania wniosków o awans

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne uczelnie współpraca nauki z gospodarką. Tomasz Sikorski Politechnika Wrocławska

Nowoczesne uczelnie współpraca nauki z gospodarką. Tomasz Sikorski Politechnika Wrocławska Nowoczesne uczelnie współpraca nauki z gospodarką Tomasz Sikorski Politechnika Wrocławska Wiodące dokumenty Dokumenty strategiczne MG: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres załącznik do uchwały nr /0 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia lutego 0 roku ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres Imię Nazwisko Tytuł,

Bardziej szczegółowo

DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. Profesor dr hab. Lech Górniewicz

DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. Profesor dr hab. Lech Górniewicz DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Profesor dr hab. Lech Górniewicz CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH I KOMITETACH NAUKOWYCH ŻYCIORYS NAUKOWY SPECJALNOŚĆ NAUKOWA MATEMATYKA topologia; analiza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Technologia chemiczna, pierwszy Sylabus modułu: Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych (0310-TCH-S1-021)

Kierunek i poziom studiów: Technologia chemiczna, pierwszy Sylabus modułu: Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych (0310-TCH-S1-021) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Technologia chemiczna, pierwszy Sylabus modułu: Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych (0310-TCH-S1-021) Nazwa wariantu modułu

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan i możliwości badawcze krajowych ośrodków naukowych i firm produkcyjnych w dziedzinie optoelektroniki i fotoniki

Aktualny stan i możliwości badawcze krajowych ośrodków naukowych i firm produkcyjnych w dziedzinie optoelektroniki i fotoniki Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne - Photonics Society of Poland (PSP) Sekcja Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji (SOKEiT) PAN Polski Komitet Optoelektroniki (PKOpto) SEP Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień.

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. UCHWAŁA Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. Działając na wniosek Komisji Odznaczeń ZZPN przyjmuje się

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów

Bardziej szczegółowo

REGULAMI. pracowników naukowych.

REGULAMI. pracowników naukowych. Olsztyn, 2003-06-23 REGULAMI oceny pracowników naukowych w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (projekt) Podstawą Regulaminu jest art. 49.1 ustawy o PA (Dz. U. nr 75, poz. 469,

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4101-08-08/2011 P/11/070 Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. Pan Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak Rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Centrum kultury technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i elektronicznych Pomorza Studiowanie na Wydziale Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł

Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł organizowane w ramach: III Zjazdu IEEE Student Branch Polskiej Sekcji oraz obchodów jubileuszu 70-lecia Oddziału Szczecińskiego SEP I. Termin i miejsce Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/2/2012 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE KATEDRA SYSTEMÓW DECYZYJNYCH POLITECHNIKA GDA N SKA S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE prof. dr hab. inz. Zdzisław Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych Wydział Elektroniki Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań Lp ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I PODSTAWA PRAWNA ART. 15 UST. 1 PKT 2 Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lista z wynikami oceny formalnej Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Program: Wspólne Przedsięwzięcie RID Obszary Tematyczne: I, II, III, IV Data rozpoczęcia i zakończenia naboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów PREAMBUŁA Nagroda Siemensa już od 1995 roku jest przyznawana corocznie naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych osiągnięć w technice

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RB 25/2008 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję. Treść raportu: Zarząd Fabryki

Bardziej szczegółowo

LAUDATIO poświęcone Panu Profesorowi zwyczajnemu dr. inż. Wiesławowi Olszakowi, doktorowi honoris causa Politechniki Szczecińskiej

LAUDATIO poświęcone Panu Profesorowi zwyczajnemu dr. inż. Wiesławowi Olszakowi, doktorowi honoris causa Politechniki Szczecińskiej Dr hab. inż. Edward Miko, prof. nadzw. LAUDATIO poświęcone Panu Profesorowi zwyczajnemu dr. inż. Wiesławowi Olszakowi, doktorowi honoris causa Politechniki Szczecińskiej Magnificencjo Rektorze! Wysoki

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI MAREK ROCKI Pan Marek Rocki, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa, dalej SGH ) gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii, w 98 r. uzyskał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku "ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w latach 2015-2017 i następnych" przedstawione Radzie

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 30/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 30/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 30/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie przyjęcia Zasad dotyczących opiniowania wniosków o zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora za rok... r. dla nauczycieli akademickich AMG UZASADNIENIE

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora za rok... r. dla nauczycieli akademickich AMG UZASADNIENIE Wniosek o przyznanie Nagrody za rok... r. dla nauczycieli akademickich AMG Imię i Nazwisko Pion / Wydział Komórka UZASADNIENIE Podstawę wnioskowania o nagrodę dla ww. nauczyciela akademickiego stanowią

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie.

Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie. Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z Uchwałą 89/2011 Senatu Akademii

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Fizyka komputerowa(ii)

Fizyka komputerowa(ii) Instytut Fizyki Fizyka komputerowa(ii) Studia magisterskie Prowadzący kurs: Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. PWr Godziny konsultacji: Poniedziałki i wtorki w godzinach 13.00 15.00 pokój 223 lub

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA NAUKOWEGO IICh PAN W GLIWICACH za okres: 011, 01, 01, 014 Imię Nazwisko Tytuł, stopień naukowy Stanowisko I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE L.p. Charakter dorobku

Bardziej szczegółowo

Green Energy and technology transfer at the Maritime University of Szczecin

Green Energy and technology transfer at the Maritime University of Szczecin Green Energy and technology transfer at the Maritime University of Szczecin Science for Industry: Necessity is the mother of invention: Third Networking Event dedicated to the Polish experience in the

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Instytucja Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność" Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Instytucja Sekcja Oświaty NSZZ Solidarność Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Instytucja Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność" Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp Nazwa Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polska Komisja Akredytacyjna Centralna Komisja do Spraw Stopni i

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo