INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014"

Transkrypt

1 B N

2

3 INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014

4 Informator wydano dzięki pomocy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Opracowanie redakcyjne Wiesław Miczulski Projekt graficzny informatora oraz skład komputerowy Katarzyna Zych Pracę wydrukowano na podstawie materiałów dostarczonych przez Autorów Copyright Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2014 ISBN B Druk i oprawa: Oficyna Wydawnicza, Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel

5 SPIS TREŚCI Wst,p... 5 Członkowie Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej... 7 Stan I perspektywy rozwojowe metrolosil j.ko Inten!yscypllny n.ukowej Iw skali Slob.lnej) Strategia instytucjonalnego rozwoju metrologii w Polsce... 73

6

7 WSTĘP.Narażeni jesteśmy na rozliczne złudzenia zmysłowe, a najlepszym środkiem przeciw temu jest mierzenie, liczenie i ważenie" Socrates ( p.n.e.) W swoim procesie poznawczym metrologia posluguje się analizą i syntezą w dziedzinie abstrakcji na obrazach rzeczywistości wyrażonych przez modele fizyczny i matematyczny. To właśnie na tych modelach zauważamy przykłady analogii "formalnych" między różnymi od strony zjawiskowej zagadnieniami, a podobnymi od strony pojęciowej. Taki sposób myślenia leży u podstaw dzialalności metrologii, w której zagadnienia modelowania fizycznego rzeczywistych zjawisk dają się opisać za pomocą materii, energii (entropii), czasu i informacji (negentropii). Glównym celem metrologii jest przeksztalcenie modeli fizycznych zbudowanych z pojęć materii, energii, czasu, w modele metrologiczne i doświadczalna weryfikacja ich poprawności, w których to modele fizyczne uzupelniane są pojęciami informacji, tak by dostarczały wiadomości jakościowych (obserwacja) i ilościowych (pomiar). Podstawowy schemat dzialania metrologii odpowiada schematowi procesu poznawczego, stanowiącego polączenia badanego obiektu, będącego celem poznania, z jego modelem fizycznym i modelami matematycznymi i metrologicznymi, pomiędzy którymi występują sprzężenia zwrotne, stanowiące odzwierciedlenie procesów weryfikacyjnych poszczególnych modeli. Droga powstania modelu fizycznego i matematycznego badanego zjawiska może mieć charakter: dedukcyjny, pozwalający poznać logiczne związki przyczynowo-skutkowe wlaściwości danego obiektu, indukcyjny, gdzie eksperyment może być podstawą uogólnionej hipotezy o cechach analogicznych do wn ioskowa nia ded ukcyjnego wyróżniającego dane zjawisko. Weryfikacja modeli ma w fizyce zawsze charakter doświadczalny z tym jednak, że sprawdzenie doświadczalne w określonym przypadku nie jest jeszcze dowodem prawdziwości, a ujemny wynik weryfikacji doświadczalnej, nawet jednostkowy, falsyfikuje hipotezę. Metrologia jak każda samodzielna dyscyplina nauki ma swoje problemy podstawowe tj. takie zagadnienia, bez rozwiązywania których nie mogla by być nauką

8 i rozwijać się. Do problemów tych należy przede wszystkim tworzenie schematów zastępczych rzeczywistości, jej modeli formalnych, odtwarzających rzeczywistość ze znanym i wystarczającym przybliżeniem. Modele te winna charakteryzować jasność i przystępność pozwalająca na doświadczalne sprawdzenie poprawności odtworzenia przez nie rzeczywistości jak i pomiarowe ustalenia konkretnych wartości ich elementów. Metrologia to rezultat przekształceń łączących w sobie wątki naukowe wielu dyscyplin teoretycznych jak i nauk inżynierskich. Dowodem odrębności dziedziny jakąjest metrologia są: instytucje programowo nastawione na uprawianietej dyscypliny, nowo powstające czasopisma, wydawnictwa, towarzystwa naukowe związane z pomiarami, zawiązana wspólnota ludzi nauki uprawiających tę dyscyplinę, określona problematyka zbudowana na bazie teorii poznania z wynikającymi dla niej metodami i technikami badawczymi, fascynacja dziedziną i napływ nowych adeptów jak i specjalistów z innych dziedzin. Warunki określające status metrologiijako dziedziny nauki nie mogą być spełnione od razu, nie stanowią więc one obecnie zamkniętego zbioru. Warunki te kształtują się w czasie trwania rozwoju dyscypliny, ulegają one modyfikacji bądź to na skutek nowo powstałych teorii, bądź też przeniesienia i wykorzystania schematów myślowych z innych dziedzin. Interdyscyplinarny charakter metrologii wymaga czynnika integrującego zagadnienia wywodzące się z odrębnych dziedzin. Czynnikiem tym jest język opisu podający związkijednoznacznie definiowane za pomocą prostych formuł. To kolejny tom publikowanych corocznie osiągnięć naukowych metrologów pod auspicjami Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, a tym samym droga wypracowywania paradygmatu metrologii, będącą tym spoiwem wszystkich nauk empirycznych, która swoimi pracami pragnie wnieść swój intelektualny wkład w odkrywanie jedności nauk przyrodniczych. Dziedzina wiedzy zawarta w niniejszym opracowaniu odpowiada w pojęciu zjawiskowym, oddziaływaniu materii z promieniowaniem, pozornie wydawać by się mogło stosunkowo wąską dziedziną nauki. Mimo to opracowanie, które otrzymuje czytelnik nie jest w stanie w pełni odzwierciedlić bogactwa przedstawionej dyscypliny naukowej ani ukazać dynamikę jej rozwoju. Być może czytelnik po zapoznaniu się z przytoczonymi faktami sięgnie do zacytowanej literatury, ujmującej przedstawione zagadnienia w sposób bardziej szczegółowy. Jak w wielu zjawiskach optycznych, tak i tu pierwotny obraz treści niniejszego tomu nie był ostro zarysowany. Klarowność uzyskał dopiero z chwilą zauważenia, że zjawiska wzajemnego oddziaływania promieniowania z materią mogą ujawnić bogactwo zjawiskotaczającej nas rzeczywistości. Janusz Mroczka

9 Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Prezydium: Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Janusz MROCZKA, czł. koresp. PAN - Politechnika Wrodawska Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. inż. Stanisław ADAMCZAK - Politechnika Świętokrzyska Prof. dr hab. inż. Janusz GAJDA - Akademia Górniczo- Hutnicza Prof. dr hab. inż. Roman Z. MORAWSKI - Politechnika Warszawska Członkowie: Mgr Włodzimierz POPIOŁEK - Główny Urząd Miar, Warszawa Sekretarz: Dr hab. inż. Józef BORKOWSKI - Politechnika Wrocławska Członkowie Komitetu: 1. Prof. dr hab. inż. JerzV BARZVKQWSKI - Wojskowa Akademia Techniczna 2. Prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI - Wojskowa Akademia Techniczna 3. Dr Ryszard BRODA - Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock - Świerk 4. Mgr inż. Stanisław DĄBROWSKI - emeryt, Warszawa 5. Dr hab. inż. Anna DOMAŃSKA, prof. nadzw. PP - Politechnika Poznańska 6. Prof. dr hab. inż. Ryszard JACHOWICZ - Politechnika Warszawska 7. Prof. dr hab. Inż. Zdzisław JANKIEWICZ - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 8. Prof. dr hab. inż. Marian P. WMIERKOWSKI, czł. koresp. PAN - Politechnika Warszawska, 9. Prof. dr hab. inż. Alicja KONCZAKOWSKA - Politechnika Gdańska 10. Prof. dr hab. inż. Stefan KUBISA - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 11. Prof. dr hab. inż. Zygmunt KUŚMIEREK - Politechnika Łódzka 12. Dr hab. inż. CzeslawŁUKIANOWICZ, prof. nadzw., PK - Politechnika Koszalińska 13. Prof. dr hab. inż. Andrzej MICHALSKI - Politechnika Warszawska 14. Dr hab. inż. Wiesław MICZULSKI, prof. nadzw. UZ - Uniwersytet Zielonogórski 15. Prof. dr hab. Inż. Marian MIŁEK - Uniwersytet Zielonogórski 16. Prof. dr hab. inż. Jerzy MINDVKOWSKI - Akademia Morska w Gdyni 17. Prof. dr hab. inż. Antoni ROGALSKI, czł. koresp. PAN - Wojskowa Akademia Techniczna 18. Prof. dr hab. inż. Tadeusz SKUBIS - Politechnika Śląska 19. Dr hab. inż. Janusz SMULKO, prof. nadzw. PG - Politechnika Gdańska 20. Dr hab. inż. Roman SZEWCZYK, czł. AMU PAN,prof. nadzw. PW - Politechnika Warszawska 21. Dr hab. Anna SZMVRKA-GRZEBVK, proł. INTiBS PAN -Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 22. Mgr inż. Robert TARGOS - Wojskowe Centrum Metrologii MON, Warszawa 23. Prof. dr hab. SlawomirTUMArIISKI - Politechnika Warszawska 24. Prof. dr hab. inż. Wiesław WINIECKI - Politechnika Warszawska 2S. Prof. dr hab. inż. Wiesław L WOLlrllSKI, czł. rzecz. PAN - Politechnika Warszawska 26. Prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK - Politechnika Lubelska 27. Prof. dr inż. Romuald ZIELONKO - Politechnika Gdańska

10

11 Prof. dr hab. inż. Stanisław ADAM CZAK profesor zwyczajny Politechniki Świętokrzyskiej ur r. Zainteresowania naukowe: Reprezentuje dyscyplinę naukową budowa i eksploatacja maszyn ze szczególnym uwzględnieniem metrologii technicznej, systemów zarządzania jakością oraz automatyzacji pomiarów. Prowadzi badania naukowe w zakresie podstaw metrologii oraz pomiarów geometrycznych powierzchni części maszyn. Dorobek naukowy: publikacje: 310, w tym: - publikacje z listy filadelfijskiej: 11, - artykuły w czasopismach: 147, - monografie i książki: 7 - referaty konferencyjne: 163, w tym na konferencjach międzynarodowych: 124, patenty i zgłoszenia patentowe: 15, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 2, recenzje monografii i książek: 10, projekty badawcze własne, w tym projekty habilitacyjne (kierownik/gł. wykonawca): 3/3, projekty badawcze rozwojowe: 1 projekty badawcze zamawiane: 40, projekty międzynarodowe: 11, wdrożenia wyników prac: 11. Działalność w zakresie rozwoju kadry: recenzje doktoratów honoris causa: 3, recenzje wniosków profesorskich: 23, recenzje habilitacji: 27, recenzje doktoratów: 39, promotor obronionych prac doktorskich: 6. Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Z-ca dyr. Instytutu Technologii Maszyn ( ), Kierownik Samodzielnego Zakładu Technologii Maszyn ( ), Kierownik Katedry Technologii Mechanicznej i Metrologii (od 2000 r.), Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn ( ), Rektor Politechniki Świętokrzyskiej ( , ), Koordynator projektów w ramach międzynarodowego programu CEEPUS (od 1995 r.), Wiceprzewodniczący KMiAN PAN ( ), Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych ( ), Doktor honoris causa - Techniczny Uniwersytet Koszyce(2003 r.), Techniczny Uniwersytet Sumy (2007 r.), Techniczny Uniwersytet Żilina (2007 r.), Techniczny Uniwersytet Ostrawa (2009 r.), I nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne (2010 r.), Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego itechniki (1980,1986), Nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego st r., st ,2010 i 2011 r., Nagroda Doskonałości Ministrów Programu CEEPUS (2009 r.), Nagroda NOVATOR w dziedzinie "Współpraca nauka-przemysł", NOVATOR 2012 w dziedzinie "Lider innowacyjno-ści" (2013 r.), Laur specjalny - Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego (2011 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1995 r.), Złoty Krzyż Zasługi (2001 r.), Złoty Medal z okazji 100-lecia Wydziału Mechanicznego Technicznego Uniwersytetu w Brnie (2000 r.j, Złoty Medal Wydziału Mechanicznego VSB - Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie (2001 r.), Srebrny Medal z okazji 50-lecia Żylińskiego Uniwersytetu (2003 r.), Honorowy Medal z okazji 50-lecia Technicznego Uniwersytetu w Koszycach (2002 r.).

12 Prof. dr hab. inż. Jerzy BARZVKOWSKI emerytowany prof. zw. Wojskowej Akademii Technicznej ur r. Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Dyrektor Instytutu Systemów Pomiarowych i Automatyki WAT ( ), Członek Zespołu TlO KBN-III kad. i IV kad., Przewodniczący Zespołu TlO KBN; IV kad., członek prezydium KBN, Członek Komitetu Elektr. PAN ( ), Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (od 1980 r.l, Przewodniczący RadyNaukowej PIMOT( ), Członek EMAG Katowice ( ), Członek Zesp. Styp. NATO for Peace, Członek Senatu WAT ( ), Członek Rady Wydziału Elektroniki WAT (od 1970 r.), Fuli Member-Intern. Accad of Electrotechnical Sciences (od 2002 r.), Przewodniczący Rady Programowej PAK ( ), Nagrody Prezesa PAN, nagrody Ministrów Resortowych (trzykrotnie), nagroda Prezesa NOT, 2o-krotnie Rektora WAT, 24 odznaczenia państwowe, resortowe i organizacyjne, w tym: Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka Pamiątkowa Akcji Burza, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Odznaczenie Weteranów Walk o Niepodległość oraz 13 medali pamiątkowych. Zainteresowania naukowe: Elektrotechnika teoretyczna, metrologia elektryczna, miernictwo dynamiczne, modelowanie systemówantropotechnicznych. Dorobek naukowy: publikacje 104, w tym: - artykuły w czasopismach: 38, - monografie i książki: 1/2, - rozdziały w monografiach i książkach: 3/4 - referaty konferencyjne: 39, patenty i wzory użytkowe: 23/4 recenzje art. do czasopism n.t.: 56 recenzje monografii i książek: 11, projekty badawcze (kierownik): 39, projekty badawcze (uczestnik): 14, projekty badawcze promotorskie: l, wdrożenia wyników prac: 5. Działalność w zakresie rozwoju kadry: promotorstwo doktoratu honoris causa: 1, recenzje wniosków profesorskich: 16, recenzje habilitacji: S, recenzje doktoratów: 37, promotor obronionych prac doktorskich: 12.

13 Prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI profesor zwyczajny Wojskowej Akademii Technicznej ur ss r. Zainteresowania naukowe: Detekcja sygnałów optycznych, metrologia optoelektroniczna, niskoszumowe układy elektroniczne, modele szumowe stopni wejściowych fotoodbiorników, sensory promieniowania optycznego, sensory CEAS, optoelektroniczne sensory niebezpiecznych gazów, optoelektroniczne sensory materiałów wybuchowych, łącze optyczne FSO III generacji, układy sterowania laserami QCL. Dorobek naukowy: publikacje: 290, w tym: - publikacja z listy filadelfijskiej: 35 - artykuły w czasopismach: 80, - monografie i książki: 6, - rozdziały w monografiach i książkach: 9 - referaty konferencyjne: 160, w tym na konferencjach międzynarodowych: 69, patenty i zgłoszenia patentowe: 3, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 17, recenzje monografii i książek: S, projekty badawcze własne: 33, w tym projekty habilitacyjne: l, projekty badawcze rozwojowe (kierownik/ główny wykonawca): 7/12, projekty badawcze promotorskie: 4, projekty badawcze zamawiane (kierownik/ główny wykonawca): 1/2, wdrożenia wyników prac: 3. Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Prodziekan WEL WAT, Z-ca komendanta Wydziału Techniki Wojskowej, Komendant Wydziału Techniki Wojskowej WAT, Senacka Komisja ds. Kształcenia - przewodniczący ( ), Komisja ds. Nauki w Instytucie Optoelektroniki WAT - przewodniczący ( ), Komisja ds. Nauki w Instytucie Optoelektroniki WAT - przewodniczący ( ), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa - członek, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Sekcja Optoelektroniki - członek ( ), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa - członek ( ), Komitet Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN - członek ( ), Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Sekcja Optoelektroniki - członek ( ), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Zespół ds. Nagród - członek ( ), Członek Rady Wydawniczej kwartalnika - Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa. Wydawca WAT-WMT, Metrology & Measurement Systems - członek Komitetu Redakcyjnego (od 2011 r.), Nagrody Rektora WAT -ośmiokrotnie, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Praca w 16 komitetach naukowych konferencji. Działalność w zakresie rozwoju kadry: recenzje wniosków profesorskich (tytuł): 2, recenzje habilitacji: 4, recenzje doktoratów: B, promotor obronionych prac doktorskich: 3.

14 Dr hab. inż. Józef BORKOWSKI profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej ur Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Sekretarz Naukowy i członek Prezydium (od 2011 r.), Srebrny medal za długoletnią służbę (2008 r.), Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej (2012 r.), 10 Nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej (1989, ,2012), Członek Komitetu Organizacyjnego Kongresu Metrologii na Politechnice Wrocławskiej (2004 r.), Opiekun Laboratorium Procesorów Sygnałowych w Katedrze Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej (od 1998 r.). Zainteresowania naukowe: Przetwarzanie danych pomiarowych z wykorzystaniem cyfrowego przetwarzania sygnałów: metody, algorytmy, platformy sprzętowe I oprogramowanie. Procesory sygnałowe i technika cyfrowa. Metody transformacji czasowo-częstotliwościowych, precyzyjne metody analizy widma (metoda liniowej interpolacji dyskretnego przekształcenia FourieraJ, metody analizy obrazów (dopasowanie elementów kołowych do modelu). Metody analizy i przetwarzania danych w systemach energii odnawialnej. Dorobek naukowy: publikacje 30, w tym: - publikacje z listy filadelfijskiej: 9, - artykuły w czasopismach: 16, - monografie i książki: 1, - rozdziały w monografiach i książkach: 1, - referaty konferencyjne: 12, w tym na konferencjach międzynarodowych: 1, patenty i zgłoszenia patentowe: 1, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 5, projekty badawcze własne: 5.

15 Dr Ryszard BRODA adiunkt ur r. Zainteresowania naukowe: Metrologia radionuklidowa, pomiary aktywności radionuklidów z zastosowaniem techniki ciekłych scyntylatorów, obliczenia wydajności detekcji w licznikach scyntylacyjnych z ciekłym scyntylatorem. Dorobek naukowy: publikacje: 37, w tym: - publikacje z listy filadelfijskiej: 20, - artykuły w czasopismach: 8, - rozdziały w monografiach i książkach: 1, - referaty konferencyjne: 8, w tym na konferencjach międzynarodowych: 7, patenty i zgłoszenia patentowe: 1, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 16, projekty badawcze własne: 17, w tym projekty habilitacyjne: 1, projekty badawcze rozwojowe: 30, projekty międzynarodowe: 6, wdrożenia wyników prac: 6. Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Członek Komitetu Doradczego dla Promieniowania Jonizującego CCRI(II), BIPM, Sevres, Francja (od 1995 r.), Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Izotopów, Świerk ( ), Członek Międzynarodowego Komitetu Metrologii Radionuklidów ICRM (od 1997 r.), Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (od 2011 r.).

16 Dr hab. inż. Anna DOMAŃSKA profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej ur Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Advances in Electronics and Telecommunications. Zainteresowania naukowe: Systemy pomiarowe z cyfrowym algorytmem pomiaru, teoria i technika badania układów konwersji a-c, teoria i zastosowanie sygnałów ditherowych. Dorobek naukowy: publikacje: 72, w tym: - publikacje z listy filadelfijskiej: 1, - artykuły w czasopismach: 20, - monografie i książki: 2, - rozdziały w monografiach i książkach: 4, referaty konferencyjne: 45, w tym na konferencjach międzynarodowych: 14, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 18, recenzje monografii i książek: 7, projekty badawcze własne: 3. Działalność w zakresie rozwoju kadry: recenzje wniosków profesorskich (stanowisko): 1, recenzje habilitacji: 5, recenzje doktoratów: 6, promotor obronionych prac doktorskich: 1.

17 Prof. dr hab. inż. Janusz GAJDA profesor zwyczajny AGH ur r. Zainteresowania naukowe: Metody identyfikacji systemów, statystyczna analiza danych, biopomiary, pomiary parametrów ruchu drogowego, metrologia elektryczna. Dorobek naukowy: publikacje: 144, w tym: - publikacje z listy filadelfijskiej: 8, - artykuły w czasopismach: 57, - monografie i książki: 6, - rozdziały w monografiach i książkach: 4, - referaty konferencyjne: 77, w tym na konferencjach międzynarodowych: 32, patenty i zgłoszenia patentowe: 5, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 30, recenzje monografii i książek: 9, projekty badawcze własne: 20 projekty badawcze rozwojowe: 1, projekty badawcze promotorskie: 2. Działalność w zakresie rozwoju kadry: recenzje wniosków profesorskich: 2, recenzje habilitacji: 2, recenzje doktoratów: 9, promotor obronionych prac doktorskich: 4. Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Kierownik Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, (od 1999 r.), Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN (od 2003 r.) oraz wiceprzewodniczący tego Komitetu (od 2007 r.), Członek Komisji Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (od 2007 r.), Członek International Society of Weigh In Motion, (od 2008 r.), Członek International Programme Committee of the journal Metrology and Measurement Systems ( r.), Redaktor działowy Metrology and Measurement Systems (od 2012 r.), Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 2008 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (1998 r.), Złoty Krzyż Zasługi (2002 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1999 r.), Złoty Medal za Wieloletnią Służbę (2009 r.), Medal Jubileuszowy 85 -lecia AGH (2004 r.), Medal Jubileuszowy 50-lecia Katedry Metrologii (2007 r.), Srebrny Medal i Special Award Mobility - Brussels Innova 2009 r. za System do pomiaru parametrów ruchu drogowego, Srebrny Medal - Brussels Innova 2009 r. za Cyfrowy lokalizator osobistych nadajników górniczych, Złoty Medal z Wyróżnieniem - IWIS 2009 r. za System pomiaru parametrów ruchu drogowego, Złoty Medal- Seoullnterantionallnvention Fair, Korea, 2009 r. za System pomiaru parametrów ruchu drogowego (o zmiennej strukturze), Srebrny Medal - Salon International des Inventions Geneve, 2010 r. za Wieloczujnikowy system ważenia pojazdów samochodowych w ruchu, Srebrny Medal - Salon International des Inventions Geneve, Genewa 2012 r. za System rozpoznawania obrazówwiroprądowych, oprzyrządowanie i algorytmy.

18 Prof. dr hab. inż. Ryszard Sławomir JACHOWICZ profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej ur r. Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Prodziekan Wydziału Elektroniki PW ( ), Kierownik Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych, IEEE - Senior Member, Chair ( ) i V-ce Chair( ) Polskiej Sekcji, Członek Zarządu, IEEE, Instrument. & Measurement Chapter PS, założyciel (2002 r.) i przew. ( ), Fellow Member, Inst. of Physics, Pub.,UK (od 2004 r.), Member, Editorial Board ( ), Advisory Board (od 2009 r.), Measurement Science and Technology, Inst.of Physc., W. Brytania, Member, Editorial Board (2009 r.), Journal of Measurement Science and Instrumentation, Chiny, Member, Editorial Board (2006 r.), Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligence Systems, Polska i czł.rady Programowej ( ) PAK, Member of Stering Committee, Międzynarodowej Konf. EUROSENSORS (od 1994 r.-15 razy), od 2010r członek honorowy, Visiting professor, Technical Univ. of Vienna (1994 r.), Austria; ilehigh University, Bethleham, PA, USA (1992 r.), pracownik naukowy w National Bureau of Standards, Gaithersburg, MD, USA ( ) i Electr. Eng. & Computer Sc. Dept., Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA ( ), członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej (od 1991 r.), przew. Sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych ( r.), przewodniczący konferencji naukowych: COE'1994, EUROSENSORS'1997 (X-ta międzynarodowa), II Kongres Metrologii (2001 r.), współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej (1992 r.) i członek Zarządu (od 1992 r.), prezes (od 2012 r.), Kierownik "Centre of Excellence of Microsystems Technologyand Design"( ), Przew. RN Przemysłowego Instytutu Elektroniki ( ), członek ( ). Zainteresowania naukowe: Czujniki i mikroczujniki, mikrosystemy, interfejsy bezprzewodowe do czujników, metody pomiarowe, mikroczujniki wilgotności gazów i ciał stałych, mikroczujniki ciśnienia - konstrukcje, technologie, aplikacje (w tym medyczne), nanotechnologia typu "ink-jet printing". Dorobek naukowy: publikacje: 205, w tym: - publikacje z listy filadelfijskiej: 26, - artykuły w czasopismach: 69, - monografie i książki: 3, - rozdziały w monografiach i książkach: 1, - referaty konferencyjne: 136 (w tym 18 tzw. "invited papers"), w tym na konferencjach międzynarodowych: 83, (w tym 8 "invited papers", w tym 4 "keynote papers" na otwarcie konferencji międzynarodowych), patenty i zgłoszenia patentowe: 15, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 115, recenzje monografii i książek: 1, projekty badawcze własne: 10, projekty badawcze rozwojowe (kierownik): 1, projekty badawcze promotorskie: 2, projekty badawcze zamawiane (kierownik): 1, projekty międzynarodowe: 7, wdrożenia wyników prac: 2 (w jednym ~ szt. przyrządów). Działalność w zakresie rozwoju kadry: recenzje wniosków profesorskich: 11, recenzje habilitacji: 3, recenzje doktoratów: 12, promotor obronionych prac doktorskich: 8.

19 Prof. dr hab. inż. Zdzisław JANKIEWICZ profesor zwyczajny WAT ur r. Zainteresowania naukowe: Metrologia i optoelektronika, w szczególności technika laserowa i metrologia z użyciem laserów. Konstrukcja laserów, w tym lasera dużej mocy do nagrzewania plazmy. Zastosowania laserów w medycynie i metrologii: lasery do chirurgii okulistycznej (perforacja tęczówki), laryngologicznej i ogólnej; lasery biostymulacyjne; systemy do interferometrii holograficznej i dalmierz satelitarny. Lasery ciała stałego z pompą diodową (DPSSL, CW i impulsowe): mikrolasery i lasery włóknowe. Dorobek naukowy: publikacje: 291, w tym: - artykuły w czasopismach: monografie i książki: 4, - rozdziały w monografiach i książkach: 4, - referaty konferencyjne: 163 patenty i zgłoszenia patentowe: 16, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: liczne - nierejestrowane, recenzje monografii i książek: 6, projekty badawcze własne: liczne - nierejestrowane, projekty badawcze promotorskie: 2, projekty badawcze zamawiane (kierownik): 2, wdrożenia wyników prac: 19 opracowań laserów głównie medycznych (wykorzystane w klinikach) i metrologicznych (wykorzystane w instytucjach naukowych). Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (od 1970 r.), pełnił funkcje przewodniczącego Sekcji Aparatury i wiceprzewodniczącego Komitetu, Przewodniczący i członek Komisji Programowej kwartalnika "Metrology and Measurement Systems", Członek organizacji: Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP (wiceprzewodniczący), Polskiego Towarzystwa Sensorowego (członek honorowy), Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego i Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaicznego, Członek rad naukowych: Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, COBRABiD, ITME (wiceprzewodniczący) i INOS (przewodniczący), Współorganizator cyklicznych konferencji naukowych: Radioskopia i Elektronika Kwantowa, Elektronika Kwantowa i Optyka Nieliniowa, Sympozjum Techniki Laserowej, Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne oraz Światłowody i Ich Zastosowania, Organizator 4 krajowych szkół z zakresu laserów w medycynie i metrologii laserowej, 2S odznaczeń państwowych w tym: Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal Zasługi, 2 zespołowe Nagrody Państwowe (I-st i II st. 1968),7 Nagród Resortowych (1 KNIT, 2 MON - w tym indywidualna za całokształt, 2 M NSZiT, 1 MZiOS, 1 Sekretarza Naukowego PAN), S indywidualnych i 18 zespołowych nagród Rektora WAT oraz 3 nagrody Komendanta IOE. Działalność w zakresie rozwoju kadry: recenzje doktoratów honoris causa: 2, recenzje wniosków profesorskich: 19, recenzje habilitacji: 12, recenzje doktoratów: 27, promotor obronionych prac doktorskich: 16.

20 Prof. zw. dr hab. inż. Marian P. KAŹMIERKOWSKI czł. koresp. PAN, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, ur r. Najważniejsze funkcje, zaszczyty, wyróżnienia: Dziekan Wydziału IV NaukTechnicznych PAN, Redaktor Naczelny IEEE Transactions on Industrial Electronics ( ) -lista filadelfijska, I F = 5.0, Zastępca Redaktora Naczelnego Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, IF = (od 2009 r.), Członek Rad Programowych czasopism z listy filadelfijskiej: IEEE Transaction on Industrial Electronics (od 1994 r.), IEEE Transactions on Industrial Informatics (od 2010 r.), Journal of Power Electronics (od 2004 r.), IEEE Industrial Electronics Magazine (od 2007 r.), Członek Rad Programowych: Acta Electrotechnica et Informatica, Slovak Republic (od 2000 r.), Elektronika (od 2005 r.), JAMRIS (od 2005 r.), Prace Instytutu Elektrotechniki (od 1996 r.), Przewodniczący Rady Programowej Przegląd Elektrotechniczny (od 2004 r.), Członek Rad Programowych kilkunastu konferencji międzynarodowych, w tym organizowanych przez IEEE Industrial Electronics Society (lecon, ISIE), PEMC Council, Budapest (od 1996 r.), EPE Brussel (1997 r.), Członek Komitetu Naukowego krajowej Konferencji SENE (od 1997 r.), Członek Zarządu Polskiej Sekcji IEEE (od 1996 r.), Członek Zarządu Głównego PTETiS (od 2008 r.), Członek trzech Rad Naukowych instytutów lei, ITiR, ITME, Laureat Konkursu FNP Subsydia dla Uczonych ( ), Laureat nagrody badawczej Konkursu Siemensa (2006 r.), Doktor Honoris Causa: University of Aalborg, Dania (2004 r.), Institute National Polytechnic Toulouse (INPT), Francja (2010 r.), Uniwersytet w Zielonej Górze (2012 r.). Zainteresowania naukowe: Elektronika przemysłowa, sterowanie wektorowe napędów przekształtnikowych z silnikami indukcyjnymi i synchronicznymi o magnesach trwałych, napędy pojazdów elektrycznych, przekształtniki sprzęgające źródła energii odnawialnej z siecią elektroenergetyczną, sterowanie predykcyjne z modelem w układach energoelektronicznych, systemy zasilania bezstykowego. Dorobek naukowy: publikacje: 394, w tym: - publikacje z listy filadelfijskiej: 82, - artykuły w czasopismach: 121, - monografie i książki: 13, - rozdziały w monografiach i książkach: 4 - referaty konferencyjne: 168, w tym na konferencjach międzynarodowych: 21, referaty plenarne (keynote) na 22 konferencjach, w tym 13 na konferencjach międzynarodowych, patenty i zgłoszenia patentowe: 16, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 20/rok, recenzji monografii i książek: 83, projekty badawcze własne: 7, w tym projekty habilitacyjne (kierownik/główny wykonawca): -, projekty badawcze rozwojowe (kierownik/główny wykonawca): 1/1, projekty badawcze promotorskie: 9, projekty badawcze zamawiane: 2, projekty międzynarodowe: S, wdrożenia wyników prac: 8. Działalność w zakresie rozwoju kadry: recenzje wniosków profesorskich: 27, recenzje habilitacji: 17, recenzje doktoratów: 51, promotor obronionych prac doktorskich: 24.

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7 targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wy k o r z y s t a ć potencjał Wat s. 7 polscy rangersi s. 14 Ekstremalny półmaraton 12 lutego br. na terenach poligonowych Wojskowej Akademii Technicznej oraz

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18 Curriculum vitae...5 Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl)... 7 Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej... 9 Streszczenie działalności

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie BIULETYN informacyjny Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 4.2015 nr 2(94) ISSN

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 2080-167X BIULETYN INFORMACYJNY 28 Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk Gdańsk 2014 BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH indeks ROK 65 2011 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH GALERIA INDEKSU Uroczysty wieczór kolęd Gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu 5 stycznia 2011 r. SŁOWO REKTORA ENERGIS i kamień

Bardziej szczegółowo

Spis treści. od redaktora. Kalendarium Wydarzeń WAT 2009

Spis treści. od redaktora. Kalendarium Wydarzeń WAT 2009 Sł o w o od redaktora Drodzy Czytelnicy Głosu Akademickiego. Już po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce specjalny numer naszego uczelnianego pisma. Znów ma on formę Kalendarium Wydarzeń i jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK,

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK, Wydział Mechaniczny 2 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław bud. A-1 tel. +48 71 320 26 00 fax +48 71 328 36 64 www.pwr.wroc.pl KIEROWNICTWO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

GŁOS AKADEMICKI. Honorowe wyróżnienie. s. 10. Z sukcesami na Giełdzie. Pierwsza taka gala. Jak budować markę Polska? s. 8. s. 5. s.

GŁOS AKADEMICKI. Honorowe wyróżnienie. s. 10. Z sukcesami na Giełdzie. Pierwsza taka gala. Jak budować markę Polska? s. 8. s. 5. s. Nr 2 (227) LUTY 2015 ROK XIX ISSN 1507-9988 GŁOS AKADEMICKI P I S M O P R A C O W N I K Ó W I S T U D E N T Ó W Honorowe wyróżnienie s. 10 Jak budować markę Polska? Z sukcesami na Giełdzie Pierwsza taka

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni czasopismo uniwersytetu przyrodniczego we wrocławiu dwumiesięcznik nr 216 listopad grudzień 2013 ISSN 1233 4790 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni Etyczne, fizjologiczne, prawne i społeczne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013 Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Sekretariat: Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej ul. B. Prusa 53/55, 50-317 Wrocław tel.: 071-320-6232,

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WRZESIEŃ / PAŻDZIERNIK 2014 Rok XXIII NR 04 (182) ISSN 1233-5444 Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student Bakteryjna praca zespołowa

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo