KONKURS PRZEDMIOTOWY INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS PRZEDMIOTOWY INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 ... piecztka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu informatycznego. Przeczytaj uwanie instrukcj i postaraj si prawidłowo odpowiedzie na wszystkie pytania. Arkusz liczy 12 stron i zawiera 34 zadania. Przed rozpoczciem pracy sprawd, czy Twój test jest kompletny. Jeeli zauwaysz usterki, zgło je Komisji Konkursowej. Zadania czytaj uwanie i ze zrozumieniem. Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bd piórem. Dbaj o czytelno pisma i precyzj odpowiedzi. Nie uywaj korektora. Jeli si pomylisz przekrel błdn odpowied i wpisz poprawn. W przypadku testu wyboru prawidłow odpowied zaznacz stawiajc znak X na literze poprzedzajcej tre wybranej odpowiedzi. Jeeli pomylisz si, błdne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X inn odpowied. Uwaga! W niektórych pytaniach moe by wicej ni jedna prawidłowa odpowied. Za kad prawidłow odpowied otrzymujesz 1 pkt, pod warunkiem, e wród wskazanych przez Ciebie jako prawidłowe odpowiedzi nie ma odpowiedzi błdnej. Jeli wród wskazanych odpowiedzi znajdzie si te błdna pytanie jest oceniane na 0 punktów. Czas pracy: 60 minut Liczba punktów moliwych do uzyskania: 60 Pracuj samodzielnie. Powodzenia! Strona 1 z 12

2 Zadanie 1. (0-1 pkt.) Program Oczyszczanie dysku, w systemie Windows: a. Oczyszcza dysk z błdnych lub skrzyowanych plików b. Czyci pami podrczn przegldarki c. Optymalizuje przestrze dyskow scalajc sfragmentowane pliki d. Daje moliwo usunicia plików usunitych lub tymczasowych Zadanie 2. (0-1 pkt.) Szybkie przełczanie si pomidzy wieloma otwartymi oknami w systemie Windows umoliwia skrót klawiszowy: a. CTRL+ALT+DEL b. CRTL+TAB c. ALT+TAB d. WINDOWS+TAB Zadanie 3. (0-5 pkt.) Wyjanij pojcia: Firewall -... Crack -... Freeware -... Trial -... NTFS -... Zadanie 4. (0-1 pkt.) PHP to: a. protokół sieciowy b. baza danych c. jzyk programowania d. system pomocy Strona 2 z 12

3 Zadanie 5. (0-1 pkt.) PenDrive jest miniaturowym nonikiem danych opartym na: a. pamici ROM b. pamici FLASH c. module pamici DDR d. pamici SIMM Zadanie 6. (0-1 pkt.) Jasio mietana przygotowywał si do lekcji historii. Swoj wiedz chciał pogłbi w Wikipedii, która to jest: a. serwisem z plikami mp3 b. encyklopedi c. portalem z pracami uczniów i miesznymi obrazkami d. wyszukiwark grup dyskusyjnych Zadanie 7. (0-3 pkt.) W swoich poszukiwaniach Jasio natknł si na dokumentalny film opowiadajcy o historycznych wydarzeniach. Film zajmował pełn wielko 640MB. W jakim czasie Jasio cignie na dysk swojego komputera ten film za pomoc łcza o szybkoci 512 kbit/s zakładajc, e cały czas bdzie miał najwysz prdko transferu? a. ok. 55 minut b. mniej ni 2 godziny c. mniej ni 3 godziny d. ok. 4 godzin Zadanie 8. (0-1 pkt.) Po cigniciu filmu i dołczeniu do kompilacji odtwarzacza multimedialnego i paru zdj okazało si, e objto kompilacji jest nieznacznie wysza, ni pojemno płyty CD-R80. Dane jednak udało si zmieci na płyt wykorzystujc technologi: a. overburningu b. oversizingu c. undercover d. lightscribe Strona 3 z 12

4 Zadanie 9. (0-1 pkt.) Nagran płyt Jasio wsadził do pudełka i chciał wykona do niej okładk w programie Paint. Znalazł odpowiednie zdjcie, dodał napis i zapisał na dysku. W którym z formatów zapis pliku był moliwy? a. jpg, gif, bmp, tif b. mp3, wav, aiff, ogg c. rtf, doc, pdf, txt d. avi, mpeg, qt, dat Zadanie 10. (0-1 pkt.) Który z widoków programu Power Point uniemoliwia wstawienie tekstu na slajdzie? a. widok normalny b. widok konspektu c. widok slajdu d. widok sortowania slajdów Zadanie 11. (0-1 pkt.) Jaki efekt daje opcja Ukryj slajd w programie Power Point? a. slajd znika z listy slajdów b. slajd znika z listy, ale jest widoczny w widoku sortowania slajdów c. slajd jest niewywietlany w czasie d. slajd jest usuwany z projektu pokazu Zadanie 12. (0-1 pkt.) Co oznaczaj znaki oznaczone okrgiem widoczne na poniszym rysunku? Strona 4 z 12

5 Zadanie 13. (0-4 pkt.) Znajc budow twardego dysku uzupełnij tabelk wpisujc w pola odpowiednie okrelenia Zadanie 14. (0-2 pkt.) Na pewnej odległej planecie yj istoty, które posługuj si jedynie systemem binarnym. Kady osobnik mały i duy potrafi bez trudu zapamita olbrzymie cigi zer i jedynek, jednak Thorgall ma z tym wielkie problemy. Pewnego razu chciał zakupi nowy skafander w cenie suomi (tak nazywa si podstawowa jednostka monetarna na tej dziwnej planecie) jednak sprawdził swój portfel i znalazł tam tylko suomi. Ile suomi mu brakuje? Podaj wynik w oryginalnej walucie posługujc si systemem, za którym nie przepada Thorgall. Brakuje... suomi Strona 5 z 12

6 Zadanie 15. (0-1 pkt.) Przegldark internetow nie jest a. Firefox b. Google c. Internet Explorer d. Opera Zadanie 16. (0-1 pkt.) Czcionki bezszeryfowe to: a. Arial, Verdana b. Times New Roman, Courier c. Arial, Courier d. Verdana, Times New Roman Zadanie 17. (0-1 pkt.) Czym jest protokół? a. skryptowym jzykiem programowania b. zbiorem zasad okrelajcych sposób wymiany informacji c. zbiorem zasad przyzwoitego zachowania w Internecie d. to tymczasowa struktura słuca do pobierania wyniku zapytania SQL Zadanie 18. (0-1 pkt.) Poprawne kodowanie polskich znaków w sieci Internet to: a. ISO b. WINDOWS-1250 c. ISO d. WINDOWS-1252 Zadanie 19. (0-1 pkt.) Co to jest URL? a. protokół sieci WWW b. filtr pakietów dla systemu Linux c. jeden z protokołów typu klient-serwer d. zunifikowany format odnoników do zasobów w sieci Internet Strona 6 z 12

7 Zadanie 20. (0-5 pkt.) Jasio mietana otrzymał od rodziców w prezencie imieninowym pakiet dostpowy do Internetu. Znajc wszelakie niebezpieczestwa, jakie gro jego komputerowi postanowił dobrze zabezpieczy swój sprzt? Jakie kroki powinien podj? Scharakteryzuj krótko sposoby zabezpieczania komputera z systemem Windows przed zagroeniami w sieci Internet Zadanie 21. (0-1 pkt.) Co oznacza niewielka strzałka w lewym dolnym rogu ikony? a. oznacza to, e ikona jest skrótem b. oznacza to, e ikona jest nieaktywna c. jest to ikona pomocy systemu Windows d. ikona jest folderem Zadanie 22. (0-1 pkt.) Ikona wyjustowania tekstu oznaczana jest najczciej jako: a. b. c. d. Zadanie 23. (0-1 pkt.) Co oznacza pojcie interlinia? a. odstp midzywierszowy b. odstp midzy akapitami c. odstp midzy akapitem a obrazkiem d. wcicie pierwszego wiersza akapitu Strona 7 z 12

8 Zadanie 24. (0-1 pkt.) Jak operacj wykona edytor Word, jeli klikniemy trzykrotnie myszk w akapit? a. zostanie zaznaczone pole tekstowe b. zostanie zaznaczony pojedynczy wiersz c. zostanie zaznaczony cały akapit d. zostanie zaznaczone pojedyncze zdanie Zadanie 25. (0-3 pkt.) Jeli pewien dokument nie mieci si w obrbie jednej strony mona spróbowa wykona nastpujce czynnoci? a. zmniejszy czcionk lub zmieni krój czcionki b. zmniejszy marginesy c. zwikszy interlini d. zwikszy rozmiar strony Zadanie 26. (0-2 pkt.) Jasio mietana znalazł w Internecie bardzo interesujc stron ze zdjciem, które chciał pokaza swemu tacie. Zapisał wybran fotografi na twardym dysku. Nastpnie postanowił j wydrukowa, jednak potrzebował delikatnie zmodyfikowa wygld fotografii. Jakich programów mógł uy do tego celu? a. WinAMP b. GIMP wraz z edytorem Word c. RealPlayer d. IrfanView Zadanie 27. (0-1 pkt.) Czym jest formuła w arkuszu kalkulacyjnym? a. zbiór powizanych ze sob danych, dotyczcych tego samego tematu b. s to równania (wyraenia), które wykonuj obliczenia na wartociach zawartych w podanych komórkach arkusza c. s to schematy scenariuszy znajdujcych si domylnie w arkuszu d. jest to sposób postpowania uytkownika w przypadku wystpienia błdu Strona 8 z 12

9 Zadanie 28. (0-3 pkt.) Co si stanie jeli klikniemy myszk w miejscu oznaczonym na rysunku cyfr 1 i przecigniemy myszk trzymajc wcinity lewy klawisz do pola B14 a nastpnie klikniemy dwukrotnie myszk w miejscu oznaczonym na rysunku cyfr 2 - pomidzy kolumnami B i C, na koniec za klikniemy jednokrotnie w punkcie 3? Zadanie 29. (0-2 pkt.) Co mona wpisa w komórk B7 aby zsumowa wszystkie koszty? a) SUMUJ(B) b) ZLICZ(B2:B6) c) =SUMA(B2:B6) d) SUMA(B2:B6) e) =ZSUMUJ(B1:B7) f) =SUMA(B1:B6) Strona 9 z 12

10 Zadanie 30. (0-1 pkt.) Jak funkcj pełni klawisz Insert w edytorze Word? Zadanie 31. (0-1 pkt.) Które z poniszych zda jest fałszywe? a. program Word umoliwia zmian jasnoci i kontrastu zdj b. program PowerPoint umoliwia nagranie i wykorzystanie dwiku w prezentacji c. program Mozilla ThunderBird jest komercyjnym klientem poczty d. skrót TWAIN jest akronimem od Technology Without An Interesting Name Zadanie 32. (0-1 pkt.) Które z poj wymienionych poniej nie jest zwizane z organizacj danych w bazie danych? a. tabela b. czcionka c. rekord d. pole Zadanie 33. (0-2 pkt.) Korzystajc z relacyjnej bazy danych mona? a. wywietli dane znajdujce si w innych plikach b. wyeliminowa nadmiarowo (redundancj) danych c. efektywniej wykorzysta operacje matematyczne d. jednoczesne wywietli dane znajdujce si w rónych tabelach Strona 10 z 12

11 Zadanie 34. (0-6 pkt.) Przypisz wymienione poniej nazwy do odpowiednich definicji zwizanych z bazami danych. tabela, kwerenda, rekord, SQL, formularz, relacja a. zapytanie do bazy danych b. strukturalny jzyk zapyta c. zbiór powizanych ze sob danych... d. okno pozwalajce np. wprowadza dane za pomoc odpowiednio zaprojektowanych pól. Moe zawiera... formanty e. zwizek zachodzcy midzy danymi zapisanymi w rónych tabelach bazy danych... f. pojedynczy wpis w tabeli zawierajcy jeden wiersz danych... Strona 11 z 12

12 BRUDNOPIS Strona 12 z 12

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY kod pracy ucznia. pieczątka nagłówkowa szkoły KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkursu informatycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Dokumentacja uytkownika e-urzd Wojewódzki Wersja dokumentacji 1.00.01 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Niniejsza dokumentacja powstała w wyniku realizacji umowy nr TBD-SPO/Z4/2/06/414/TBD/06 z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet rozdział 5 Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet Kolejne strony ksiki przedstawiaj opis korzystania w programie Outlook Express z grup dyskusyjnych drugiej (obok poczty elektronicznej) wanej usługi

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo