NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-23(2009) NATO/PdP JAWNE AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-23(2009) NATO/PdP JAWNE AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS"

Transkrypt

1 AAP-23(2009) AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS 1

2 AAP-23(2009) NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS Listing terms of significance in the area of packaging and their definitions for use in NATO

3 AAP-23(2009) SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO Lista zawierająca znaczenia terminów w obszarze opakowań i ich definicje w NATO

4 AAP-23(2009) NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA) NATO LETTER OF PROMULGATION JUNE AAP-23 (Edition 2) NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS is a NATO/PfP UNCLASSIFIED publication. The agreement of nations to use this publication is recorded in Standardization Agreement (STANAG) AAP-23 (Edition 2) is effective NATO wide upon receipt. It supersedes AAP-23 (Edition 1) dated May 1987 which shall be destroyed in accordance with the local procedure for the destruction of documents. 3. Changes to AAP-23 are not subject to ratification procedures; they will be promulgated upon receipt from the nations concerned. E.STAI Major-General, NOAF Chairman, MAS 4

5 AAP-23(2009) ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO AGENCJA STANDARYZACYJNA NATO (NSA) OGŁOSZENIE NATO O PUBLIKACJI CZERWIEC AAP-23 (Edycja 2) - SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO jest Publikacją Sojuszniczą NATO. Porozumienie krajów dotyczące stosowania tej publikacji jest zamieszczone w Porozumieniu Standaryzacyjnym (STANAG) AAP-23 (Edycja 2) wchodzi w Ŝycie z chwilą jej otrzymania. Zastępuje AAP-23 (Edycja 1) z maja 1987 roku, która powinna być zniszczona zgodnie z miejscowymi procedurami niszczenia dokumentów. 3. Zmiany AAP-23 nie podlegają procedurom ratyfikacyjnym; będą publikowane z chwilą otrzymania ich przez państwa. E.STAI Generał Dywizji, NOAF Dyrektor, MAS 5

6 AAP-23(2009) PREFACE 1. This specialist glossary is compiled with the approval of the NATO Group on Materiel (ACSM) Standardization. Its purpose is to standardize packaging-related terminology used in packaging documentation throughout NATO, thereby promoting mutual understanding. 2. The specialist glossary is published in the two official languages of NATO, English and French. The terms and definitions contained have been approved by NATO nations. 3. The specialist glossary is divided into two parts: Part 1. Terms and definitions of packaging significance in English. Part 2. Terms and definitions of packaging significance in French. 4. When a term is given more than one definition, all definitions are considered equal. 5. Cross-references are used as follow: see used after an undefined term to refer the user to synonym with a definition or to the appriopriate part of a family of terms; see also used after a definition to draw attention to terms that are analogous in form or substance. 6. Proposals for new terms and definitions, or changes to or deletions of existing terms and definitions, are to be made in accordance with the prescribed format on page IX. 7. All suggestions and inquiries concernig this NATO glossary should be directed to: Secretary AC/301 NATO Headquarters B Brussels (Belgium) 6

7 AAP-23(2009) PRZEDMOWA 1. Niniejszy specjalistyczny słownik został opracowany wraz z zatwierdzeniem przez NATO Group on Materiel (ACSM) Standardization. Jego celem jest ujednolicenie terminologii związanej z opakowaniami stosowanej w dokumentacji opakowań w NATO, a tym samym promowanie jednoznacznego rozumienia. 2. Specjalistyczny słownik został opublikowany w dwóch oficjalnych językach NATO, angielskim i francuskim. Terminy i definicje w nim zawarte zostały zatwierdzone przez państwa NATO. 3. Specjalistyczny słownik składa się z dwóch części: Część 1. Terminy i definicje znaczenia opakowań w języku angielskim. Część 2. Terminy i definicje znaczenia opakowań w języku francuskim. 4. W przypadku gdy termin posiada więcej niŝ jedną definicję, wszystkie są równowaŝne. 5. Tekst odsyłacza: KrzyŜowe odniesienia są stosowane jak następuje: patrz stosowane po niezdefiniowanym pojęciu dla odniesienia się do synonimu lub do odpowiedniej części rodziny pojęć; patrz takŝe uŝyte po definicji zwraca uwagę na pojęcia, które są analogiczne w formie lub substancji. 6. Propozycje nowych, zmianę lub wycofanie terminów nalezy zgłaszać zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie IX oryginalnej wersji słownika AAP-23 (Edition 2). 7. Wszelkie uwagi i informacje dotyczące niniejszego słownika powinny być adresowane za pośrednictwem WCNJiK do: Sekretarza AC/301 Kwatera Główna NATO B Bruksela (Belgia) 7

8 AAP-23(2009) CZĘŚĆ 1 A ammunition Ammo Preferred term: munition. [AAP-6] assembly / ensemble In logistics, an item forming a portion of an equipment, that can be provisioned and replaced as an entity and which normally incorporates replaceable parts or groups of parts. Related terms: component; equipment; part; sub-assembly. [AAP-6] absorbent packaging / emballage absorbant A material included within a package to soak up liquide resulting from leakage or loquidation of contents. American Standard Code for Information Interchange (ASCII) / code ASCII A standard code that has seven channels and an eight channel for parity. Developed to simplify the interconnection of computers, communication circuits, and digital output equipment (STANAG 4329). antistatic material / matériau antistatique An electrostatic protective material having a surface resistivity greater than 10 9 but not greater than10 14 ohms per square. See also electrostatic protective material. amunicja Ammo >Termin zalecany: munition. [AAP PL] zespół W logistyce element stanowiący część sprzętu, który moŝe być dostarczony lub zastąpiony w całości i który zazwyczaj wchodzi w skład części zamiennych lub zespołu części zamiennych. >Terminy związane: component; equipment; part; sub-assembly. [AAP PL] opakowanie pochłaniające Materiał włączony do opakowania w celu wchłaniania cieczy powstałej w wyniku przecieków lub skraplania zawartości. amerykański kod normalizacyjny do wymiany informacji ASCII Standardowy kod posiadający siedem kanałów i ósmy w celu kontroli parzystości. Został opracowany w celu uproszczenia komunikacji pomiędzy komputerami, łączami komunikacyjnymi i zewnętrznymi urządzeniami cyfrowymi. >16/06/09 materiał antystatyczny Zabezpieczający materiał elektrostatyczny o oporności powierzchniowej nie mniejszej niŝ 10 9 omów na m 2 ale nie większej niŝ omów na m 2. Patrz takŝe zabezpieczenie elektrostatyczne. B bag / sac A preformed container of tubular construction made of flexible material, generally enclosed on all sides except one, which forms an opening that may or may not be sealed after filling. bale / balle Shaped unit of compressed articles or materials, bound with cord, strapping, or metal ties under tension. bar code / codage par barres ou code à barres An array of rectangular marks and spaces in a predetermined pattern representing coded elements of data that can automatically be read and interpreted by automatic bar code reading devices (STANAGs 4281 and 4329). torba worek (dopuszczalny) Pojemnik cylindrycznej budowy, wykonany z elastycznego materiału, zazwyczaj zamknięty ze wszystkich stron, poza jedną tworzącą otwór, który po napełnieniu moŝna zamknąć. >16/06/09 bela Pakunek ukształtowany ze sprasowanych przedmiotów lub materiałów, związany sznurem, pasem lub napiętą taśmą metalową. kod kreskowy Układ prostokątnych kresek i przerw o określonym wzorze, przedstawiający zakodowane informacje o przedmiocie, które mogą być automatycznie odczytywane i interpretowane przez automatyczny czytnik kodu kreskowego. [STANAG 4281] 8

9 AAP-23(2009) bar width / largeur de la barre In bar code, the perpendicular distance across a bar measured from one edge to the opposite edge (STANAG 4329). barrier material / materiau barrière A material that retards transmission or passage of solids, liquids, gases, or radiated energy. barrier, grease-resistant / barrière à la graisse A material that prevents or retards the transmission of grease or oils. barrier, water vapour-resistant / barrière à la vapeur d eau A material that prevents or retards the transmission of water vapour. bi-directional code / code bi-directionnel A bar code format which permits reading in complementary (opposite) directions across the bars and spaces. blister pack / emballage sous bulle STANAG 4382 (Edition 1) Package formed by a semi-rigid transparent, or opaque plastic bubble affixed to a flat backing. blocking / dispositif de calage Devices used to hold articles or sections of loads in position (whether or not of compressible material). box / caisse Rigid, closed container usually rectangular/prismatic in shape. bracing / dispositif d arrimage Materials or devices used as strengthening and/or locating constraints to hold articles and prevenr shifting. bubble packaging material / matériau d emballage à bulles A cushioning material consisting of a flexible plastic film having uninformly-spaced bubbles integrally molded therein. bulk packaging / conditionnement en vrac 1. A method of containing loose or granular materials for shipping or storage. 2. A method of assembling many items into a container for shipment or storage. szerokość kreski W kodzie kreskowym wymiar poprzeczny kreski od jednego jej brzegu do drugiego. [STANAG 4329] materiał barierowy Materiał, który opóźnia przechodzenie lub przenikanie cząsteczek stałych, cieczy, gazów lub energii promieniowania. materiał barierowy dla smarów Materiał, który nie dopuszcza do przenikania smarów i olejów lub opóźnia ich przenikanie. paroizolator Materiał, który zapobiega lub opóźnia przenikanie pary wodnej. >16/06/09 kod dwukierunkowy Wzór kodu kreskowego, który pozwala odczytywać kreski i przerwy między nimi w obu kierunkach. >16/06/09 opakowanie konturowe Opakowanie uformowane przez pół-sztywną, przeźroczystą lub matową, plastikową osłonę przymocowaną do płaskiego podłoŝa. >16/06/09 blokada Urządzenie wykorzystywane do utrzymywania przedmiotów lub części ładunku w określonym miejscu, niezaleŝnie od tego, czy wykonane jest z materiału amortyzującego. >16/06/09 skrzynia Sztywny zamknięty pojemnik, zazwyczaj prostokątny lub pryzmatyczny o kształcie prostopadłościanu. elementy usztywniające Materiały lub wyposaŝenie stosowane do usztywniania i/lub mocowania przedmiotów oraz zapobiegające ich przesuwaniu. materiał pęcherzykowy na opakowania Materiał amortyzujący w postaci elastycznej folii, z równomiernie rozmieszczonymi w niej pęcherzykami powietrza. >16/06/09 pakowanie masowe 1) sposób pakowania luźnych lub granulowanych materiałów w celu transportu lub magazynowania 2) sposób pakowania wielu przedmiotów w pojemniku w celu transportu lub magazynowania. >16/06/09 9

10 AAP-23(2009) bulk trade package / emballage industrial de gros That used for packaging bulk commercial commodities. bundle / ballot Two or more articles held together by whatever means (banding, strapping, or trying) so as to form a shipping unit. opakowanie handlowe hurtowe Opakowania produktów (towarów) stosowane w hurcie. pakiet pakunek (dopuszczalny) Dwa lub więcej przedmiotów połączonych razem przez związanie, opasanie lub przypięcie, tworzących jednostkę ładunkową. >16/06/09 C carton / carton A folding, collapsible container generally made from fibreboard or paperboard. case liner / envelope intérieure A lining, usually paer, or treated materials placed inside a shipping container for the purpose of preventing sifting, or entrance of moisture, dust, or dirt. certificate, box maker s / label de qualification A statement printed on a corrugated or solid fibreboard box, testifying that all applicable construction requirements of the carriers have been observed and identifying and locating the box marker. certificate of conformance (COC) / certificat de conformité (CDC) Contractor s signed certification provided to the government (under contract) by suppliers complying with stated contract requirements and specifications. (STANAG 4329). certification / certification The act of confirming that a completed package, marking inclusive, meets the requirements of performance oriented packaging. character / caractère In bar code, letters, digits, or other special form used as part of the organization, control and representation of data (STANAG 4329). pudło tekturowe Dający się składać pojemnik zazwyczaj wykonany z tektury. wykładzina pojemnika Wykładzina, zazwyczaj z papieru lub impregnowanego materiału, umieszczana wewnątrz pojemnika transportowego, zapobiegająca przesuwaniu się zawartości lub dostępowi do wnętrza pojemnika wilgoci, kurzu albo zanieczyszczeń. >16/06/09 certyfikat wytwórcy skrzyń Informacja wydrukowana bezpośrednio na skrzyni z falistej tektury lub płyty pilśniowej stwierdzająca, Ŝe wymagania konstrukcyjne przewoźnika są przestrzegane i zapewniają identyfikację wytwórcy skrzyń. certyfikat zgodności CoC Poświadczenie podpisane przez wykonawcę, dostarczane rządowi (w ramach umowy) przez dostawcę o spełnieniu wymagań i warunków zawartych w umowie. >16/06/09 certyfikat Dokument potwierdzający, Ŝe kompletne opakowanie, w tym równieŝ oznakowanie opakowania, spełnia wymagania właściwe dla określonego opakowania. znak W kodzie kreskowym, litery, liczby lub inne specjalne formy uŝywane w celu organizacji, kontroli i przedstawienia danych. >16/06/09 10

11 AAP-23(2009) classification of electrostatic discharge sensitive items / classification des articles sensibles aux décharges électrostatiques Electronical and electronic parts, assemblies and equipment that are sensitive to ESD voltages of volts or less a. Class 1 sensitive to voltages of 1000 volts or less. b. Class 2 sensitive to voltages greater than 1000 volts but less than or equal to 4000 volts. c. Class 3 sensitive to voltages greater than 1000 volts but less than or equal to volts. closure / fermeture A means of closing a container to retain the contents. cocoon / coconiser To employ strippable, usually plastic, sometimes multilayered films to encapsulate an item. code / coder To assign numbers, letters, words, or symbols as identifying marks to containers, packaged materials, or articles to convey information concerning the qualities of the container or its contents, date, place of manufacture, or other significant information. code density / densité de code In bar code, number of characters per unit of length; expressed in characters per centimetre (CPCM) (STANAG 4329). cold-seal packaging / emballage scellé à froid A package (usually a pouch) formed by enclosing an item within a wrap of cohesive material (usually lowdensity polyethylene or paper) and applying pressure alone to the sealing surfaces by means of opposing rollers (of a machine) or by manually pinching the two surfaces together. commercial packaging / emballage commercial The methods and materials employed by the supplier to satisfy the requirements of that supplier s distribution system. See also trade package. commodity mark / marque de marchandise This is a symbol which broadly classifies the contents of a package (STANAG 4281). klasyfikacja wyrobów wraŝliwych na wyładowania elektrostatyczne Części, zespoły i wyposaŝenie elektryczne i elektroniczne, które jest wraŝliwe na napięcia ESD wolt lub mniejsze: a) wraŝliwe na napięcia 1000 wolt lub mniejsze klasa 1. b) wraŝliwe na napięcia większe niŝ 1000 wolt, ale mniejsze lub równe 4000 wolt - klasa 2. c) wraŝliwe na napięcia większe niŝ 1000 wolt, ale mniejsze lub równe wolt klasa 3. zamknięcie Środki lub wyroby przeznaczone do zamykania pojemników, aby zabezpieczyć ich zawartość. kokonizacja Sposób pakowania przedmiotów poprzez tworzenie wokół nich powłoki, zwykle poprzez natrysk na szkielet warstw odpowiednich tworzyw sztucznych. kodowanie Przydzielanie cyfr, liter, słów lub symboli, jako identyfikujących znaków na pojemnikach, opakowanych materiałach lub przedmiotach, w celu przekazania informacji dotyczących opakowań lub ich zawartości, dat, miejsca wytworzenia lub innych waŝnych informacji. gęstość kodu Jednostka gęstości znaków kodu kreskowego, wyraŝana jako liczba znaków na centymetr (CPCM). [STANAG 4329] opakowanie zamykane na zimno Sposób konfekcjonowania, który zazwyczaj polega na osłonięciu przedmiotu mocnym workiem z polietylenu lub papieru, zamykanym w wyniku zwykłego ręcznego dociśnięcia brzegów albo poprzez przepuszczanie łączonych powierzchni między dwoma rolkami. opakowanie komercyjne Opakowanie stosowane przez dostawców w celu spełnienia wymagań, jakie system dystrybucji nakłada na dostawców. PATRZ takŝe opakowanie handlowe. oznakowanie przedmiotu (znak towarowy) Ustalony symbol, który wystarczająco dobrze klasyfikuje zawartość opakowania. [STANAG 4281] 11

12 AAP-23(2009) compact fibreboard / carton compact ou composite Composite fibreboard weighing at least 1000 grams per square metre and with a ply of heavy paper (Kraft or similar) suitable for the manufacture of packing cases. competent authority / autorité compétente A national agency responsible under its national law for the control or regulation of a particular aspect of the transportation of hazardous materials. compression test / essai de compression A test for measuring resistance to external comprehensive forces. conditioning / mise en condition ou préparation pour essais A measure to stabilize items, packaging materials, containers, and packages in a defined atmosphere. lita płyta pilśniowa Lita płyta waŝąca przynajmniej 1000 gramów na metr kwadratowy, pokryta warstwą grubego papieru (Kraft lub podobny), nadająca się do wykonywania z niej skrzyń do pakowania. właściwy organ administracji Instytucja państwowa odpowiedzialna, zgodnie z obowiązującym prawem danego państwa, za nadzór i tworzenie regulacji prawnych w zakresie szczegółowych zagadnień dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych. próba na ściskanie Próba w celu pomiaru odporności na zewnętrzne siły ściskające. kondycjonowanie Przedsięwzięcie mające na celu stabilizację przedmiotów, materiałów opakowaniowych, kontenerów lub opakowań w określonej atmosferze. conductive material / matériau conducteur An electrostatic protective material having a surface resistivity 10 5 ohms per square maximum. See also electrostatic protective material. consolidated package / emballage de regroupement Package containing a fixed number of standard packages of one and the same item packed together to facilitate handling operations. container / conteneur emballage Any box or receptacle which holds, restrains, or enclose any article(s) / or commodity(ies) to be stored or transported. containerization / conteneurisation 1. A shipping method in which material is packed together in one container. 2. The use of transport containers to unitize cargo for transportation supply and storage. corrosion / corrosion The chemical reaction between a material, usually a metal(s), and its environment that produces a deterioration of the material and its properties. materiał przewodzący Materiał zabezpieczający elektrostatycznie, o oporności powierzchniowej, co najwyŝej 10 5 omów na m 2. Patrz takŝe zabezpieczenie elektrostatyczne. opakowania grupujące Opakowanie zawierające określoną liczbę standartowych opakowań jednego i tego samego towaru zapakowanego razem dla ułatwienia operacji manipulacyjnych. kontener Dowolna skrzynia lub dowolny pojemnik, które mieszczą, ograniczają, utrzymują i chronią kaŝdy towar(-ry) lub artykuł(ły) oraz słuŝą do przechowywania lub transportu. konteneryzacja 1) sposób wysyłki, w którym róŝne materiały pakowane są do jednego kontenera. 2) stosowanie kontenerów do transportu w celu scalenia ładunku na czas przewozu i magazynowania. korozja Reakcja chemiczna lub elektrochemiczna zachodząca pomiędzy materiałami, zwykle metalem (-ami) i jego otoczeniem, która powoduje zuŝycie (zniszczenie) powierzchni przedmiotu i pogorszenie jego właściwości. 12

13 AAP-23(2009) corrugated fibreboard / carton ondulé The structure formed by adhering one or more flatfacing fibre linerboards to one or more corrugated fibre mediums. Normal designations are: a. Single face: The structure formed by adhering one medium to one linerboard. b. Single wall : The structure formed by sandwiching one medium between two linerboards. c. Double wall: The structure formed by sandwiching two intermediate mediums between three linerboards. d. Triple wall: The structure formed by sandwiching three intermediate mediums between four linerboards. crate / cadre A rigid shipping container of framed construction joined together with nails, bolts, or other means of fastening. The framework may or may not be enclosed with sheathing. It may be demountable or non-demountable. cube / cubage The volume of space occupied by the unit under consideration computed by multiplying overall exterior length, width, and height. cushioning / amortisseur Protection of an item from physical damage by using materials designed to absorb shocks and vibrations by compression. cushioning material / matériau d amortissement A material used to isolate or reduce the effect on a product of externally applied shock or vibration force, or both. tektura falista Tektura utworzona z jednej lub wielu warstw pofalowanego papieru klejonych naprzemiennie z jedną lub wieloma warstwami płaskiej tektury (pokrycia). Zwykle wyróŝnia się następujące rodzaje: 1) pojedyncza powierzchnia czołowa: struktura składająca się z jednej warstwy pofalowanego papieru i jednej warstwy pokrycia. 2) pojedyncza ścianka: struktura składająca się z jednej warstwy pofalowanego papieru i dwóch warstw pokrycia. 3) podwójna ścianka; struktura składająca się z dwóch warstw pofalowanego papieru i trzech warstw pokrycia. 4) potrójna ścianka: struktura składająca się z trzech warstw pofalowanego papieru i czterech warstw pokrycia. klatka Sztywny pojemnik do transportu, o konstrukcji ramowej, łączony gwoździami, śrubami lub innymi elementami mocującymi, który moŝe być demontowany. Konstrukcja ramowa moŝe być wielokrotnego uŝycia, jak równieŝ być otoczona powłoką. objętość Wielkość przestrzeni zajęta przez jednostkę ładunkową, obliczoną przez przemnoŝenie ogólnej zewnętrznej długości, szerokości i wysokości. amortyzowanie Ochrona artykułu przed uszkodzeniami fizycznymi dzięki uŝyciu materiałów przeznaczonych do łagodzenia wstrząsów i wibracji poprzez spręŝanie. >16/06/09 materiał amortyzujący Materiał stosowany do amortyzowania, izolowania lub zmniejszania oddziaływania na przedmiot, zewnętrznych naraŝeń od udarów lub wibracji albo obu razem. D dangerous goods / merchandises dangereuses Articles or substances which are capable of posing a significant risk to health, safety, or property, and which are subject to special regulations for its storage and transport (STANAG 4281). See also hazardous materials. towary niebezpieczne Przedmioty i inne substancje lub artykuły mogące powodować znaczne zagroŝenia dla zdrowia, bezpieczeństwa lub zniszczenia otoczenia. W tym równieŝ wszystkie pozycje towar niebezpieczny wyszczególnione w międzynarodowych przepisach (lub zaleceniach), dotyczące transportu towarów niebezpiecznych (CIAO, IMDG, RID, ADR) oraz dokumenty w nich powołane) lub w innych spełniających kryteria tam wymienione [STANAG 4281]. PATRZ takŝe materiał niebezpieczny. 13

14 AAP-23(2009) date packed / date d emballage That date on which the product was packed in the unit pack, regardless of the date of exterior packing, shipping, or additional processing (STANAG 4281). deck loaded vehicles cargo / véhicules en ponté avec leur chargement Vehicles and their cargo stowed on the open deck of ships where they are directly exposed to elements such as salt sptay, rain and snow. density / densité Mass per unit of volume. desiccant / deshydratant A hygroscopic substance used to reduce and maintain a low relative humidity in a package or container. dimensions / dimensions The measurement of length, width (or diameter), and depth of containers, expressed in that order, it should be stated as inside or outside. displacement / déplacement The volume occupied by a container, calculated from its outside dimensions. See also cube. dissipative materials / matériaux dissipatifs An electrostatic protective material having surface resistivities greater than 10 5 but not greater than 10 9 ohms per square. See also electrostatic protective material. divider / élément de séparation A device made of various materials that separates the space within a container into two or more spaces, cells, compartments, or layers. drop test / essai de chute libre A test for measuring the durability of an article or the protection, or the retention properties of a container, or all three by subjecting the packaged product to a free fall from predetermined heights onto a surface with prescribed characteristics. data pakowania Dla wszystkich produktów wymagane są znaki informacyjne daty pakowania, powinny być one zgodne z datą umieszczenia produktu w opakowaniu jednostkowym, bez względu na datę zapakowania w opakowanie zewnętrzne/zbiorcze, zaokrętowanie lub inne dodatkowe czynności. [STANAG 4281] pojazdy z ładunkiem na pokładzie okrętu Pojazdy i ich ładunek umieszczone na otwartym pokładzie okrętu, gdzie są one bezpośrednio naraŝone na oddziaływanie wody morskiej, deszczu i śniegu. gęstość Stosunek masy do objętości. środek osuszający Substancja higroskopijna stosowana do zmniejszania i utrzymywania w opakowaniu lub kontenerze niskiej względnej wilgotności powietrza. wymiary Miary długości, szerokości (lub średnic) i głębokości kontenerów, podawane w tej kolejności. Zawsze naleŝy określić, czy są one rozumiane jako "wewnętrzne, czy "zewnętrzne". wyporność Objętość zajmowana przez kontener, obliczona według zewnętrznych wymiarów. PATRZ takŝe objętość. materiał rozpraszający Materiał zabezpieczający elektrostatycznie, o oporności powierzchniowej nie mniejszej niŝ 10 5 omów na m 2 ale nie większej niŝ 10 9 omów na m 2. Patrz takŝe zabezpieczenie elektrostatyczne. ścianka działowa Ścianka wykonana z róŝnych materiałów, która dzieli przestrzeń w kontenerze, co najmniej na dwie cele, przedziały lub warstwy. próba na zrzut Próba: oceny odporności artykułu, jego zabezpieczenia lub zachowania właściwości, albo wszystkich trzech cech, przez poddawanie opakowanego produktu swobodnemu spadkowi z określonej wysokości na podłoŝe o znanej charakterystyce. E electrostatic discharge (ESD) / décharge électrostatique (DES) The transfer of electrostatic charge between bodies at different electrostatic potential. wyładowanie elektrostatyczne (ESD) Skokowe przejście ładunku elektrostatycznego pomiędzy dwoma ciałami o róŝnym potencjale elektrostatycznym. 14

15 AAP-23(2009) electrostatic discharge (ESD) protective / protecteur contre les décharges électrostatiques (DES) 1. Preventing the generation of static electricity dissipating electrostatic charges over its surface or volume. 2. Providing shielding from ESD or electrostatic fields. electrostatic discharge sensitive (ESDS) devices / dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques (DSDE) Electrical and electronic items susceptible to damage from electrostatic discharge/static electricity brought by physical or near physical contact with an electrostatically charged body (STANAG 4281). electrostatic field / champ électrostatique The region surrounding an electrically charged object in which another electrical charge will experience a force. electrostatic protective / matériau de protection électrostatique Material classified in accordance with their surface resistivity (or alternate confuctivity) as conductive, static, dissipative or antistatic, being capable of one or more of the following: a. Limiting the generation of static electricity. b. Rapidly, dissipating electrostatic charges over its surface or volume. c. Providing shielding from electrostatic spark discharge or electrostatic fields. equilibrium humidity / humidité d équilibre Relative humidity of an atmosphere at a given temperature at which sorption will not occur in a hygroscopic material of a given moisture content. equilibrium moisture content / teneur en humidité d équilibre The moisture content of a material at which the material neither gains moisture from nor loses moisture to the surrounding atmosphere. European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR) / accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) Document which outlines the regulation for transport of dangerous goods by public road within the signatory European nations. zabezpieczenie przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD) 1) moŝe zapobiegać wytwarzaniu się elektryczności statycznej przez rozpraszanie ładunków elektrostatycznych na ich powierzchni lub objętości. 2) moŝe ekranować wyładowania elektrostatyczne (ESD) lub pola elektrostatyczne. urządzenia podatne na wyładowania elektrostatyczne (ESDS) Urządzenia elektryczne lub elektroniczne podatne na uszkodzenie wyładowaniem elektrostatycznym/elektryczność statyczna, jakie spowodował fizyczny kontakt lub tylko zbliŝenie z ciałem naładowanym elektrycznością statyczną. [STANAG 4281] pole elektrostatyczne Obszar otaczający obiekt naładowany elektrycznością statyczną, w którym ciało naładowane elektrostatycznie będzie poddane działaniu sił tego pola. zabezpieczenie elektrostatyczne Materiały sklasyfikowane zgodnie z ich opornością powierzchniową (lub inaczej przewodnictwem) jako przewodzące, rozpraszające pole elektrostatyczne lub antystatyczne, które są w stanie spełnić, co najmniej jeden z poniŝszych warunków: 1) ograniczyć wytwarzanie elektryczności statycznej. 2) szybko rozproszyć ładunek elektrostatyczny na ich powierzchni lub objętości 3) ekranować przed iskrowym wyładowaniem 4) elektrostatycznym lub polem elektrostatycznym. wilgotność równowagi Względna wilgotność powietrza w danej temperaturze, przy której nie przebiega absorpcja wilgoci do materiału higroskopijnego, juŝ o pewnej zawartości wilgoci. zawartość wilgoci w równowadze Zawartość wilgoci w materiale, przy której dany materiał ani nie traci, ani nie zyskuje wilgoci w odniesieniu do otaczającego powietrza. międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR Umowa, która określa stosunki prawne między uczestniczącymi państwami oraz przepisy regulujące warunki przewozu towarów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym, zawarte w jej załącznikach. 15

16 AAP-23(2009) European regulations for the safe transport of dangerous goods by rail (RID) / réglementation européenne de la sécurité du transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) Document which outlines the regulation for transport of dangerous goods by rail within the signatory European nations. exceedance rate / taux de dépassement A percentage of a specified number of identical packages that ma, in transit, be dropped from a height in excess of that for which they were designed. The exceedance rate is quoted for the gross mass packages. expendable container / conteneur perdu A container for shipping or storage, or both, intended primarily for a single trip. expiration date / date de péremption A date beyond which shelf-life items are to be suspended from issue or use. explosives / explosifs A substance manufactured with a view to producing a practical effect by explosion or pyrotechnic effect. An explosive atmosphere of gas, vapour or dust is not considered to be an explosive. export trade package / emballage industriel d exportation Tht used for the export of commercial commodities. exterior pack / emballage extérieur Package or container containing a single item or a number of unit packs or intermediate packs ready for shipment and storage. regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) Załącznik C do Konwencji o Międzynarodowym Przewozie Kolejami (COTiF), który określa zasady przewozu koleją materiałów niebezpiecznych. poziom przekroczenia Wartość procentowa z określonej liczby identycznych opakowań, które podczas przewozu mogą być zrzucone z wysokości większej niŝ wysokość, na którą były zaprojektowane. Poziom przekroczenia jest określany dla całkowitej masy opakowania. kontener jednorazowy Kontener do przewozu i/lub magazynowania, na ogół, przewidziany do jednokrotnego wykorzystania. data waŝności Termin, po którym przedmiot znajdujący się w magazynie musi być usunięty z magazynu i uŝycia. materiały wybuchowe Substancje wyprodukowane w celu wywołania uŝytecznych prac przez wybuch lub efekt pirotechniczny. Atmosfera wybuchowa spowodowana mieszanką powietrza i gazu lub pary albo kurzu nie jest traktowana jako materiał wybuchowy. opakowanie handlowe exportowe Opakowanie produktów (towarów) stosowane w eksporcie. opakowanie zewnętrzne Opakowanie lub pojemnik, w którym mieści się pojedynczy przedmiot lub określona liczba opakowań jednostkowych, lub pośrednich opakowań gotowych do przesyłki lub magazynowania. F fast pack container / emballage rapide A standard size, reusable container with foam cushion inserts. fire retardant / inhibiteur d incendie Material having or providing comparatively low flammability or flame-spread properties. opakowanie trwałe Znormalizowany kontener do ponownego uŝycia z wkładkami z pianki. materiał opóźniający palenie Materiał mający lub zapewniający stosunkowo małą palność lub powolne rozprzestrzenianie się płomieni. 16

17 AAP-23(2009) flexible item / article flexible An item, which because of its assembly characteristics, material content, or disproportionate dimensional relationship, will change its shape in some manner under very moderate pressure, including pressure which is exerted by the item itself when not fully supported over a major portion of its load-bearing surface. float packing / emballage flottant The method of employing an inner and outer container with suitable cushioning material between the two to absorb shock and vibration. See also load, floating. foam-in-place cushioning material / calage amortisseur moulé en mousse One formed by dispensing, usually into a box or mold, reactive chemical components that expand to envelop items packaged or occupy void areas. fragile item / article fragile An item that fractures or suffers functional or physical damage when exposed to moderate or light impact stress. fragility / fragilité The inherent physical properties of an item that limit its ability to withstand physical stresses without damage. fragility factor / fracteur de fragilité A level of acceleration expressed in unit of standard gravity which, if exceeded, may cause damage to the material. freight container / conteneur standard Large, reusable, internationally standardized container for transportation of goods. przedmiot giętki Przedmiot, który ze względu na sposób montaŝu, rodzaj materiału lub nieproporcjonalne wymiary, zmienia swój kształt w określonym zakresie, pod bardzo umiarkowanym naciskiem, a takŝe pod własnym cięŝarem, jeŝeli nie jest odpowiednio podparty. opakowanie pływające Techniczne rozwiązanie polegające na zastosowaniu wewnętrznego i zewnętrznego pojemnika z odpowiednim materiałem amortyzującym, pomiędzy nimi, w celu tłumienia udarów i wibracji. PATRZ takŝe ładunek pływający. materiał spieniający się (amortyzujący) Materiał uzyskiwany przez wstrzyknięcie - zazwyczaj do pudełka lub formy substancji, która w wyniku reakcji chemicznej powiększa swą objętość, otaczając w ten sposób opakowany przedmiot lub wypełniając puste przestrzenie. przedmiot łamliwy Przedmiot, który łamie się lub doznaje uszkodzeń funkcjonalnych lub fizycznych, gdy jest poddany umiarkowanym lub lekkim napręŝeniom od uderzenia. kruchość Naturalne właściwości fizyczne przedmiotu, które stanowią granicę dopuszczalnych napręŝeń fizycznych nie powodujących uszkodzenia. współczynnik kruchości Wartość przyspieszenia, wyraŝona w jednostkach przyspieszenia ziemskiego, po przekroczeniu którego moŝe zaistnieć uszkodzenie materiału. kontener ładunkowy DuŜy kontener do wielokrotnego uŝycia, przeznaczony do transportu przedmiotów, wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami. G G / g Symbol for the acceleration of gravity at the earth s surface. g Symbol jednostki przyspieszenia ziemskiego na powierzchni ziemi G/g. gauge / calibre An expression of thickness of certain materials. kaliber WyraŜenie grubości określonych produktów (towarów). 17

18 AAP-23(2009) grease-proof / étanche à la graisse 1. Capability of a material to be impervious to grease. 2. A grease-proof packaging isolates grease from the interior surface of the exterior container and secures the integrity of contact protection given by grease. gross mass / masse brute The combined mass of the container, packing material, and contents (STANAG 4281). gross weight / poids brut The combined weight of the container, packing material, and contents. odporny na smary 1) zdolność materiału do nie przepuszczania smarów. 2) opakowanie odporne na smar, które izoluje wewnętrzną powierzchnię pojemnika zewnętrznego od smaru i gwarantuje nienaruszalność ochrony kontaktowej smaru. masa całkowita Całkowita masa kontenera, materiału opakowania i jego zawartości. [STANAG 4281] cięŝar całkowity Sumaryczny cięŝar kontenera, materiału opakowania i zawartości. H hazardous material / matière dangereuse A substance or material posing a risk to health, safety, and property, the packaging of which is subject to special regulation. See also dangerous goods. heat seal / soudure à chaud A method of bonding mating surfaces under controlled application of heat, pressure, and dwell time. hermetic seal / joint hermétique When measured by appropriately sensitive means, impervious to the passage of unwanted gases or liquids. human-readable interpretation (HRI) / traduction en clair (TC) In bar code, the exact interpretation of the encoded bar code presented in a human-readable font (STANAG 4329). humidity indicator / hygromètre A device which displays data on moisture content within a package. materiał niebezpieczny Substancja lub materiał stanowiący zagroŝenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, którego opakowanie powinno spełniać wymagania specjalnych przepisów. PATRZ takŝe towary niebezpieczne. zgrzewanie Sposób spajania przylegających powierzchni pod działaniem kontrolowanego w czasie: ciśnienia, ciepła i zgrzewania. uszczelnianie hermetyczne Uszczelnienie całkowicie nieprzepuszczające gazów ani cieczy, sprawdzane przez pomiar szczelności się za pomocą odpowiednich przyrządów. bezpośredni odczyt przez personel (HRI) Interpretacja danych zakodowanych w kodzie kreskowym, które mogą być odczytywane przez personel, ściśle określone w kodzie liniowym, np. kod 39 lub 128, opisowo w kolumnach lub macierzach, np. PDF 417 lub Maxi Code. [STANAG 4329] wskaźnik wilgotności Przyrząd, który wskazuje poziom wilgotności powietrza w opakowaniu. I identification / identification The application of appropriate markings to ensure that the identity of an article or commodity is clearly indicated after preservation and at each stage of packing. incline impact test / essai de choc sur plan incliné A test for determining principally the resistance of a packaged product to damage from impacts. identifikacja Zastosowanie odpowiedniego oznakowania w celu przekazania informacji w wyraźny sposób, dotyczącej przedmiotu lub towaru, po jego zakonserwowaniu i na kaŝdym etapie pakowania. próba na udar ukośny Próba w celu określenia odporności opakowanego produktu na uszkodzenie wskutek uderzenia skośnego. 18

19 AAP-23(2009) insulative material / matériau isolant Material having surface resistivities greater than ohms per square. See also electrostatic protective material. intermediate pack / emballage intermédiaire A wrap, box, or bundle that contains two or more unit packs of identical items. international civil aviation organization (ICAO) / Organisation de l aviation civile internationale (OACI) A group which sets the standards for international transport of dangerous goods by air. international maritime dangerous goods (IMDG) code / code maritime international relatif aux marchandises dangereuses (MIMD) Regulatory documents which implement the requirements of the IMO. international maritime organization (IMO) / Organisation maritime internationale (OMI) A group which sets the standards for international transport of dangerous goods by sea. item designation / désignation de l article The exact name and description of the item as it appears in the contract, purchase order, requisition. elektrostatyczny materiał izolacyjny Materiał o oporności powierzchniowej większej niŝ omów na m 2.. PATRZ takŝe zabezpieczenie elektrostatyczne. [PN- V-01023] opakowanie pośrednie Owinięcie, skrzynia lub pęk zawierający co najmniej dwa jednostkowe opakowania identycznych przedmiotów. międzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego (ICAO) Wyspecjalizowana agenda ONZ, która określa standardy międzynarodowego przewozu lotniczego, w tym towarów niebezpiecznych. międzynarodowy morski kod towarów niebezpiecznych IMDG Przepisy dotyczące szczegółowych wymagań przewozu towarów niebezpiecznych drogą morską. międzynarodowa organizacja morska (IMO) Wyspecjalizowana agenda ONZ, która zajmuje się bezpieczeństwem na morzu, a szczególnie przewozem towarów niebezpiecznych. oznaczenie przedmiotu Dokładna nazwa i opis przedmiotu, podane w kontrakcie, poleceniu zakupu lub zamówieniu. J juddering / trépider 1. The act of vibrating with intensity. 2. To jar strongly. trzęsienie 1) wibracje o duŝej intensywności. 2) silny wstrząs. L label / étiquette A piece of paper or other material to be affixed to a package, container, or article, and on which is printed either information concerning the product or addressees. liner / garniture 1. Any linear material of equal size that fits against the inner wall of a container to minimize puncture and increase columnar strength. 2. Any fairly thin material fitting closely to the inside of a container to defer ingress of water or contaminates or to add puncture resistance or stacking strength to the container. etykieta Nalepka wykonana z papieru lub innego materiału, na której wydrukowano informacje dotyczące produktu lub odbiorcy, przeznaczona do przymocowania do opakowania, kontenera lub wyrobu. wykładzina 1) dowolny materiał wykładzinowy o odpowiednich kształtach, umieszczony na wewnętrznej ściance kontenera w celu zminimalizowania przebić lub zwiększenia wytrzymałości. 2) materiał wystarczająco cienki, dopasowany do wnętrza pojemnika stosowany w celu niedopuszczenia wody lub zanieczyszczeń, zwiększenia odporności na przebicie lub zwiększenia wytrzymałości pojemnika na potrzeby piętrzenia. 19

20 AAP-23(2009) load / charge A qualitative term denoting the contents of a container, pallet, or means of transport. load, floating / charge flottante A method of packing in which the contents of the container are supported within the container by elastic devices or cushioning materials. See also float packing. ładunek Zawartość kontenera, palety lub innych środków transportowych. ładunek pływający Sposób pakowania, w którym zawartość kontenera jest w nim zamocowana za pośrednictwem elastycznych elementów lub materiałów amortyzujących. PATRZ takŝe opakowanie pływające. M marking / marquage The application of numbers, letters, labels, tags, symbols, or colours to provide identification and instruction during shipping, handling, and storage (STANAG 4281). mass / masse The quantity of subject matter (STANAG 4281). materiel / matériel A generic term covering equipment, stores, and spares for military use. metrication / passage au système métrique The expression of physical quantities and distances in either Metric Units or Système International d Unités (SI Units). military packaging / emballage militaire Materials, methods, or procedures prescribed in NATO and nationally authorized documents such as standards, specifications, and drawings that are designed to provide the level of packaging necessary to prevent damage and deterioration during required distribution and storage. modular package / paquet modulaire A package, container, or load which is modular to the pallets and/or freight containers currently used by the services for aggregation. multipack / groupage A consolidation of packages containing non-identical items. multiple unit (user set) / unité collective (unité d utilisation) The group of items, sub-assemblies, and components comprising a single unit for a specific assignment. oznakowanie Zastosowanie cyfr, liter, symboli, kodów kreskowych lub kolorów, bezpośrednio, w postaci tabel lub etykiet w celu ułatwienia obsługi i identyfikacji przedmiotów w trakcie załadunku lub magazynowania. [STANAG 4281] masa Masa, w kilogramach, materiału opakowania. [STANAG 4281] sprzęt wojskowy Pojęcie ogólne obejmujące: wyposaŝenie, zapasy i części zamienne do uŝytku wojskowego. układ metryczny WyraŜenie wielkości fizycznych i odległości w metrycznych jednostkach miar lub w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (SI). opakowanie wojskowe Materiały, metody lub procedury określane przez NATO i dokumenty krajowe, jak normy, specyfikacje i rysunki, słuŝące zapewnieniu właściwej jakości opakowań, niezbędne do zapobiegania uszkodzeniom lub pogorszeniu właściwości przedmiotów w trakcie ich dystrybucji i przechowywania. opakowanie modułowe Opakowanie, pojemnik lub ładunek, który tworzy system modułowy dla palet i/lub kontenerów ładunkowych powszechnie stosowanych przez instytucje zaopatrzeniowe. opakowanie grupowe Zespolenie opakowań zawierających niejednakowe przedmioty. jednostka złoŝona (zestaw dla uŝytkownika) Grupa przedmiotów, podzespołów i części tworzących pojedynczy zestaw specjalnego przeznaczenia. 20

Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162

Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 1. Tłumaczenie polskie Umowy ADR zawiera fragmenty angielskiego tekstu autentycznego

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/9 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS PN-EN 61643-11:2006 STRONA PAGE Próba nieusuwalności znakowania Test of indelibility of markings Próba niezawodności śrub, części przewodzących i połączeń

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Metalowe orodzenia Metal fencing

Metalowe orodzenia Metal fencing Metalowe orodzenia Metal fencing Firma TENAX oferuje szeroką gamę siatek metalowych od ochronnych i dekoracyjnych przeznaczonych do ogrodu do bardziej tradycyjnych wykorzystywanych do budowania klatek

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

IMO. Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO

IMO. Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO Konwencja FAL IMO Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO Struktura Organizacyjna IMO Zgromadzenie Ogólne Rada Komitet Ochrony Środowiska Morskiego Komitet Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 9. TroLase Textures

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 9. TroLase Textures Data druku 30.05.2016, Aktualizacja 30.05.2016 Wersja 01 Strona 1 / 9 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

Kierownik Zakładu: Z-ca Kierownika Zakładu: Mgr Marek Petryka (tel. wewn. 232)

Kierownik Zakładu: Z-ca Kierownika Zakładu: Mgr Marek Petryka (tel. wewn. 232) Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej Kierownik Zakładu: Dr Tadeusz Piotrowski ( tel. wewn. 298) Z-ca Kierownika Zakładu: Mgr Marek Petryka (tel. wewn. 232) Zakład Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign.

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign. Oprawa / Fixture BOXSET miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components 9 1 8 2 3a 4a 5 6 4b 3b 7 1. Profil BOX-Z / BOX-Z Extrusion 2. Klucz imbusowy

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 062

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 062 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 062 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 29 września 2008 r. AC 062 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Załącznik nr 2. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Postanowienia ogólne Dokument niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL POWER BANK Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Safety instructions Owner s manual 1. Read this instruction manual before first use, and keep it for future reference. Producer is not responsible for

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 69-3759- Poz. 768 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami. Na podstawie art. 45 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN : /AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN : /AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 31.060.10 PN-EN 60384-14:2013-10/AC Wprowadza EN 60384-14:2013/AC:2016-04, IDT IEC 60384-14:2013/AC1:2016, IDT Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

- w czym przewozimy towary niebezpieczne

- w czym przewozimy towary niebezpieczne Przewozy intermodalne - w czym przewozimy towary niebezpieczne Transport kombinowany (intermodalny) to: a) przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniach kombinowanych? b) kombinowanie w czasie transportu?

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: 7392015, 7392016, 10023808 Numer według CAS: 7727-37-9

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3 Formowanie paletowych jednostek ładunkowych Zajęcia Nr 3 Jednostka ładunkowa, ładunek Co mamy w magazynie? Jednostka ładunkowa- to ładunek drobnicowo-zbiorczy określonej ilości dóbr materialnych, uformowany

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ADR 2015-2017

ZMIANY ADR 2015-2017 ZMIANY ADR 2015-2017 Od 1 stycznia 2015 znane są już nowe przepisy dotyczące wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych. Czekając na opracowanie polskiej wersji przepisów, przesyłam informacje o najważniejszych

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 2 Identyfikacja zagrożeń. 3 Skład/informacja o składnikach

1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 2 Identyfikacja zagrożeń. 3 Skład/informacja o składnikach strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: A8994 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

(duzo, przeczytac raz i zrozumiec powinno wystarczyc. To jest proste.)

(duzo, przeczytac raz i zrozumiec powinno wystarczyc. To jest proste.) 39. Typy indeksowania w hurtowniach danych. (duzo, przeczytac raz i zrozumiec powinno wystarczyc. To jest proste.) Po co inne niŝ B-Tree? Bo B-Tree w hurtowniach danych jest zbyt mało efektywny. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30

Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30 Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30 POLTECHNIK Sp. z o.o. Sp. k. http://poltechnik.pl info@poltechnik.pl tel. 71 353 86 94 On the way

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Regulacje prawne przewozu ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym

Rozdział 1 Regulacje prawne przewozu ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym Spis treści Wstęp Rozdział 1 Regulacje prawne przewozu ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym Rozdział 2 Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych 2.1. Jak sklasyfikowane są towary niebezpieczne?

Bardziej szczegółowo

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Deklaracja Zgodności WE Producent C/Llevant, 4 08150-Parets del Vallès-Barcelona oświadcza, że produkt opisany poniżej CYLINDRICAL CASED AXIAL

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 105856 130010 Numer według CAS: 9004-57-3 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

BWB XP. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy. Wystarczy dodac gaz

BWB XP. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy. Wystarczy dodac gaz Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy Równoczesny pomiar i wyświetlanie wyników dla pięciu pierwiastków Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający obsługę urządzenia Wyświetlacz prowadzący krok

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik temperatury

Cyfrowy miernik temperatury Cyfrowy miernik temperatury MS6502 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062 CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA SYSTEMU JAKOŚCI CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL BUREAU VERITAS S.A., działając w ramach przyznanej notyfikacji (jednostka notyfikowana numer 0062), zaświadcza, że system

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona1/5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa handlowa produktu: IPS Classic / IPS Classic V: Dentin, Intensive Dentin, Incisal,

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10. TroLase Reverse

Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10. TroLase Reverse Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER INVITATION TO TENDER To whom it may concern, AAM Poland Sp. Z o.o. has successfully been awarded a major new vehicle program by a European based OEM and we would be pleased to receive your interest for

Bardziej szczegółowo

D e s i g n e d b y L e c h B o n a r

D e s i g n e d b y L e c h B o n a r D e s i g n e d b y L e c h B o n a r Opis techniczny systemu Binar 1.Regały Regały systemu Binar zostały wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, pokrytej melaminą i wykończone taśmą brzegową ABS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE Informacja dotycząca kursów i szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w Gdyni Informacje ogólne: Kursy organizowane

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/22 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type LOVOS- 5/280 LOVOS- 5/440 LOVOS- 5/500 LOVOS-

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH Międzynarodowy przewóz materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą ICAO TI oraz IATA DGR Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych IMDG Międzynarodowy przewóz śródlądowymi

Bardziej szczegółowo

Vuquest 3320g Area imager

Vuquest 3320g Area imager Vuquest 3320g Area imager Skrócona instrukcja użytkownika 3320-PLPL-QS Rev A 5/16 Uwaga: Informacje na temat czyszczenia urządzenia zawiera instrukcja obsługi. Inne wersje językowe niniejszego dokumentu

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ADR 2009-2011 - OMÓWIENIE NAJWAśNIEJSZYCH ZMIAN

UMOWA ADR 2009-2011 - OMÓWIENIE NAJWAśNIEJSZYCH ZMIAN Warszawa 04.01.2009 r. UMOWA ADR 2009-2011 - OMÓWIENIE NAJWAśNIEJSZYCH ZMIAN Uwaga: niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjny W dniu 1stycznia 2009 roku wchodzi w Ŝycie kolejna nowelizacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A.

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A. Strona 1 z 8 Załącznik opisuje wymagania techniczne jakie muszą spełniać etykiety identyfikacyjne używane do oznaczania, oraz sposób ich mocowania i zabezpieczania przed zniszczeniem w czasie transportu.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 62802 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 (PL) The concrete casing for fireplace insert Blanka 8 kw User Manual and Warranty Card (EN) Obudowa betonowa

Bardziej szczegółowo