KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia PRZEDMIOTY PODSTAWOWE. Statystyka stosowana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia PRZEDMIOTY PODSTAWOWE. Statystyka stosowana"

Transkrypt

1 Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia KATALOG PRZEDMIOTÓW PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Statystyka stosowana ECTS Applied statistics Wstęp. Statystyka jako dziedzina nauki. Statystyka matematyczna jako źródło informacji naukowej i technologicznej. Pojęcia podstawowe. Empiryczne metody badań. Obserwacja naukowa. Eksperymenty i ich rodzaje. Planowanie doświadczeń. Podstawowe układy doświadczalne. Formułowanie hipotez badawczych. Wnioskowanie indukcyjne i dedukcyjne. Praktyczne aspekty zastosowań statystyki matematycznej. Formułowanie reguł empirycznych. Zasady ekonomii w planowaniu i realizacji eksperymentów. Metody analizy danych doświadczalnych i technologicznych (statystyki opisowe, zróŝnicowanie średnich, analiza wariancji). Relacje pomiędzy danymi parametrycznymi i nieparametrycznymi. Empiryczne zaleŝności i korelacje linowe i nieliniowe. Dobór najlepszych zaleŝności funkcyjnych. Statystyczne modele procesów produkcyjnych. Elementy statystycznego sterowania procesami. Graficzna analiza danych. Normalizacja w zakresie metod statystycznych. Wnioskowanie - analiza i synteza naukowa. Pakiety obliczeniowo-graficzne Excel, Statistica i inne. Katedra Zarządzania Jakością śywności Katedra Higieny śywienia Człowieka dr hab. Jan Zabielski, prof. nadzw. dr Małgorzata Zielke Informatyka stosowana ECTS Applied informatics Informacja, informatyka, technologia informacyjna. Urządzenia techniki cyfrowej. Podstawy systemu operacyjnego. Algorytmika: graficzna prezentacja algorytmów, algorytmy klasyczne, algorytmy sortowania, rekurencja, elementy analizy algorytmów. Algorytmy numeryczne przykłady. Algorytmy kombinatoryczne przykłady. Podstawy programowania komputerów. Bazy danych: organizacja informacji, wyszukiwanie informacji, metody prezentacji informacji, przykłady baz danych. Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych dr hab. Idzi Siatkowski Ezymologia ECTS Enzymology Przegląd nowoczesnych metod separacji i oczyszczania enzymów. Stereochemia reakcji i regulacji aktywności enzymów specyficzność działania enzymów modele mechanizmu działania enzymów, rodzaje specyficzności, stereoselektywność i jej przemysłowe wykorzystanie; regulacja aktywności enzymów genetyczna kontrola stęŝenia enzymu, izoenzymy, szybkość degradacji, regulacja hormonalna syntezy, kontrola aktywności enzymu: regulacja allosteryczna, sprzęŝenie zwrotne, kowalencyjne modyfikacje, hormonalna regulacja. Trendy w stosowaniu enyzmów w bioprocesach produkcji Ŝywności. Enzymy lipofilne podział, charakterystyka i ich właściwości oraz rola i wykorzystanie w biotechnologii tłuszczów. Enzymy w analizie Ŝywności. Enzymy nowej generacji w produkcji Ŝywności. Modyfikowane enzymatycznie białka niekonwencjonalne i ich zastosowanie w produkcji Ŝywności. Izolacja amylaz ze źródeł zwierzęcych i roślinnych zapoznanie się z technikami separacji i oczyszczania enzymów. Elektroforetyczna identyfikacja enzymów amylolitycznych jakościowa ocena stopnia oczyszczenia preparatów enzymatycznych. Bilans procesu oczyszczania. Immobilizacja α-amylaz. Badanie właściwości katalitycznych otrzymanych preparatów enzymatycznych wyznaczenie aktywności wolnych i immobilizowanych enzymów, wpływ inhibitorów i aktywatorów na aktywność enzymów, wyznaczanie optymalnej temperatury i ph środowiska dla działania badanych enzymów Oznaczanie aktywności lipazy specyfika działania lipaz, wykorzystanie charakterystycznych cech lipaz do oznaczania aktywności, poznanie wybranych metod oznaczania aktywności lipaz oraz zastosowanie lipaz w przemyśle spoŝywczym. Katedra Biochemii i Analizy śywności prof. dr hab. Jerzy R. Warchalewski 1

2 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Polityka wyŝywienia ludności ECTS Food policy Sytuacja demograficzna i Ŝywieniowa świata i Polski. Pośrednie i bezpośrednie sposoby uzyskiwania informacji o spoŝyciu Ŝywności. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki wpływające na strukturę spoŝycia Ŝywności. Czynniki powodujące nierówności społeczne w zakresie wyŝywienia. Definicja polityki wyŝywienia, obszary działania, rządowe instrumenty działania, struktury organizacyjne. Cele strategiczne i operacyjne polityki wyŝywienia. Bezpieczeństwo Ŝywnościowe w skali świata, kraju i gospodarstwa domowego definicja, mierniki oceny, główne problemy wyŝywienia ludności świata. Światowy plan działania na rzecz wyŝywienia ludności organizacje międzynarodowe. Koncepcje polityki Ŝywnościowej w krajach wysoko rozwiniętych, zalecenia Ŝywieniowe, efekty. Charakterystyczne cechy wzorców konsumpcji Ŝywności w krajach europejskich i w Polsce. MoŜliwości wyŝywienia w krajach UE i w Polsce w aspekcie samowystarczalności Ŝywnościowej. Katedra Technologii śywienia Człowieka dr Anna Jędrusek-Golińska Współczesne trendy w nauce o Ŝywności i Ŝywieniu przetwórstwo zwierzęce ECTS Contemporary trends in food science and nutrition processing of animal products Analiza pochodzenia surowców w systemie traceability. Identyfikacja surowców i produktów w czasie procesu przetwarzania mięsa. Proteomika i genomika w kształtowaniu jakości surowca. Metody restrukturyzacji Ŝywności pochodzenia zwierzęcego. Postęp techniczno-technologiczny w procesie produkcji fermentowanych kiełbas surowych. Nowe trendy w konstrukcji maszyn dla przemysłu mięsnego. Niekonwencjonalne metody utrwalania mięsa. Postęp w technice kutrowania. Zastosowanie procesów membranowych w technologii mleczarstwa. Postęp techniczno-technologiczny w produkcji mleka o przedłuŝonej trwałości. Pakowanie i przechowywanie produktów mleczarskich w modyfikowanej atmosferze. Nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne w zakładach mleczarskich. Wybrane zagadnienia z mikrobiologii mleka i produktów mlecznych. Trendy w zastosowaniu nowoczesnych metod pomiaru jakości mleka i produktów mlecznych bezpośrednio na linii produkcyjnej. Frakcjonowanie treści jaja na składniki i wytwarzanie z nich produktów izolowanych o wysokiej wartości biologicznej lub funkcjonalnej. śywność wygodna z wykorzystaniem jaj i produktów z jaj. MoŜliwości wykorzystania mięsa drobiowego do produkcji Ŝywności wygodnej. Zdolność jakościowa procesu uboju i rozbioru drobiu. Produkty innowacyjne z ryb wobec rosnących oczekiwań konsumentów charakterystyka, cele i problemy. Metody prognozowania jakości mięsa. Restrukturyzacja Ŝywności jako metoda wykorzystania surowców mniej wartościowych. Porównanie właściwości reologicznych farszów i gotowych wyrobów mięsnych wyprodukowanych z róŝnych surowców mięsnych. Postęp w analizie sensorycznej wybranych grup produktów mlecznych. Instrumentalna ocena jakości produktów mlecznych. Zastosowanie technik membranowych i chromatograficznych do otrzymywania wysokoaktywnych preparatów lizozymu z białka jaja kurzego. Radiacyjne utrwalanie mięsa drobiowego i jego przetworów moŝliwości technologiczne. Instytut Technologii Mięsa Katedra Technologii Mleczarstwa Katedra Zarządzania Jakością śywności dr inŝ. Agnieszka Bilska Współczesne trendy w nauce o Ŝywności i Ŝywieniu Ŝywienie człowieka i ECTS dietetyka Contemporary trends in food science and nutrition human nutrition and dietetics Światowa epidemiologia otyłości. Ewolucja poglądów na temat przyczyn otyłości. MoŜliwości skutecznego leczenia otyłości i nadwagi. Aktualne zalecenia Ŝywieniowe w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Ewolucja piramidy Ŝywieniowej. Dzienne racje pokarmowe w świetle zaleceń rekomendowanych w nowej piramidzie Ŝywieniowej. Chemioprewencja pierwotna i wtórna. Klasyfikacja i czynniki wpływające na biodostępność fitozwiązków o działaniu przeciwutleniającym, występujących w Ŝywności. Chemioprewencyjne działanie fitozwiązków w wybranych nowotworach. Zespół metaboliczny etiologia, definicja i diagnozowanie. Stres oksydacyjny mechanizm powstawania i przeciwdziałania. Cel i zasady leczenia dietetycznego w zespole 2

3 metabolicznym. Rola wody w organizmie człowieka i gospodarka wodno-elektrolitowa. Zapotrzebowanie na wodę róŝnych grup ludności przy uwzględnieniu wieku, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej. Źródła wody w diecie człowieka i ich znaczenie Ŝywieniowe. Rola kuchni regionalnej w Ŝywieniu współczesnego człowieka. Kompozycja diet z zastosowaniem produktów i potraw regionalnych Polski i innych regionów świata. Charakterystyka i wartość odŝywcza polskich kuchni regionalnych. Suplementy diety - definicja, podział ze względu na skład i działanie, interakcje ze składnikami diety, biodostępność, dawki zalecane, bezpieczne i szkodliwe. Najnowsze poglądy na temat znaczenia wapnia, litu, boru i chromu w Ŝywieniu człowieka, niedobory, nadmiar, dawki zalecane, bezpieczne i szkodliwe. Rola składników mineralnych w procesach biologicznych przebiegających w układzie nerwowym, konsekwencje niedoboru i nadmiaru mikroelementów dla funkcjonowania układu nerwowego, dawki bezpieczne i szkodliwe. Toksyczność wybranych leków i kosmetyków, wchłanianie, metabolizm, wydalanie, stosowanie leków w okresie ciąŝy, dawki lecznicze i toksyczne. Analiza składu diety wybranej grupy ludności, składniki odŝywcze, zawartość wybranych kontaminantów (PCB, Cd, Pb, DDT), wskaźnik zdrowotności diety, ocena zdrowotności diety. Problematyka dotycząca fizjologicznej regulacji pobierania pokarmu, oceny sposobu Ŝywienia i związku pomiędzy sposobem odŝywiania się człowieka a funkcjonowaniem jego zmysłów. Określanie profili Ŝywieniowych jako podstawy stosowania deklaracji Ŝywieniowych na opakowaniach produktów spoŝywczych. SmaŜenie jako metoda obróbki cieplnej potraw. śywieniowe i toksykologiczne konsekwencje przemian tłuszczów. Charakterystyka preparatów błonnikowych, ich właściwości i zastosowanie jako składników potraw i produktów prozdrowotnych. Surowce i składniki potraw o podwyŝszonej wartości odŝywczej - tłuszcze roślinne, ryby, owoce morza, nasiona roślin strączkowych. Wykorzystanie substancji biologicznie aktywnych owoców, warzyw, zbóŝ, ziół i przypraw w produkcji Ŝywności funkcjonalnej. Wpływ przemian składników odŝywczych w procesach produkcji potraw na ich właściwości biologiczne. Wykorzystanie ogrzewania mikrofalowego i indukcyjnego w obróbce cieplnej potraw. Ocena zmian jakości tłuszczów w procesach smaŝenia potraw. Wpływ zabiegów technologicznych na zmiany zawartości tiaminy i witaminy C w wybranych potrawach. Katedra Higieny śywienia Człowieka Katedra Technologii śywienia Człowieka prof. dr hab. Jan Jeszka Współczesne trendy w nauce o Ŝywności i Ŝywieniu inŝynieria w produkcji ECTS Ŝywności. Contemporary trends in food science and nutrition food engineering Zaawansowane metody reologiczne w badaniach struktury Ŝywności. Metody reologii przemysłowej; przepływomierze i reometry in-line. Powiązania między właściwościami reologicznymi, strukturą molekularną i makroskopową oraz właściwościami sensorycznymi materiałów spoŝywczych. Właściwości lepkospręŝyste spoŝywczych Ŝeli fizycznych i chemicznych na przykładzie glutenu witalnego i Ŝeli polisacharydowych. Współczesne trendy w suszarnictwie materiałów biologicznych. Automatyczne monitorowanie stanów biologicznych i biochemicznych Ŝywności. Automatyczne sterowanie i optymalizacja operacji jednostkowych produkcji Ŝywności przegląd wybranych metod. Współczesne metody mieszania produktów spoŝywczych: cieczy i materiałów sypkich. Aglomeracja produktów spoŝywczych; procesy: kompaktorowania, granulacji, brykietowania oraz tabletkowania Ŝywności. Badanie zaawansowanych technik reologicznych: (a) wyznaczanie krzywej równowagowej płynięcia wybranych polidyspersyjnych układów białkowych i polisacharydowych, (b) wyznaczanie kinetyki Ŝelowania termicznego białkowych i polisacharydowych Ŝeli fizycznych, (c) badania struktury lepkospręŝystych układów polidyspersyjnych metodami ścinania oscylacyjnego i testu retardacji. Badanie procesu wieloetapowego suszenia materiałów biologicznych z wykorzystaniem próŝni, energii mikrofalowej i/lub sublimacji. Badanie przyrządów do automatycznego monitorowanie stanów biologicznych i biochemicznych Ŝywności oraz układów automatycznego sterowania wybranych procesów stosowanych w produkcji Ŝywności. Obliczenia projektowe współczesnych mieszalników do wytwarzania roztworów produktów spoŝywczych. Zakład InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego dr hab. Antoni Ryniecki, prof. nadzw. 3

4 Współczesne trendy w nauce o Ŝywności i Ŝywieniu przetwórstwo roślinne ECTS Contemporary trends in food science and nutrition processing of plant products Nowe technologie w produkcji makaronów i wyrobów ekstrudowanych. Dzikie i prymitywne formy pszenicy we współczesnej nauce o zboŝu. Gluten pszenny właściwości funkcjonalne i zastosowanie. Wykorzystanie postępu w hodowli nowych odmian owoców i warzyw. Owoce i warzywa jako składnik produktów funkcjonalnych. Zdolność przeciwutleniająca owoców i warzyw oraz ich przetworów. Rozwój technologii warzyw i owoców mało przetworzonych. Determinanty jakości warzyw i owoców mało przetworzonych. Schłodzone gotowane warzywa technologia i bezpieczeństwo zdrowotne. Postęp w dziedzinie pakowania aseptycznego półproduktów i produktów w przemyśle owocowo-warzywnym. Skrobia i jej bioróŝnorodność. Przemysłowe metody modyfikacji skrobi. SpoŜywcze skrobie modyfikowane chemicznie. Wykorzystanie metod inŝynierii genetycznej do modyfikacji skrobi. Biodegradowalne tworzywa zawierajace skrobię. Skrobia-źródła, właściwości funkcjonalne i moŝliwości aplikacyjne w róŝnych gałęziach przemysłu. Hydrolizaty skrobiowe. Sacharydy nieskrobiowe- źródła i potencjał aplikacyjny w przemyśle spoŝywczym, niekonwencjonalne metody ich syntezy i pozyskiwania, zastosowanie polisacharydów w Ŝywności, ich wpływ na cechy jakościowe produktów oraz prozdrowotne funkcje frakcji sacharydowych. Zastosowanie atmosfery modyfikowanej w przetwórstwie owoców i warzyw. Wykorzystanie nasączania próŝniowego owoców i warzyw jako metody otrzymywania nowych produktów. Ocena jakości suszów z owoców i warzyw otrzymanych róŝnymi metodami. Instrumentalny pomiar barwy surowców i produktów owocowo-warzywnych. SpoŜywcze skrobie modyfikowane chemicznie. Hydrolizaty skrobiowe i ich charakterystyka Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii śywności dr hab. Alicja Kawka Współczesne trendy w nauce o Ŝywności i Ŝywieniu technologia tłuszczów ECTS jadalnych Trends in food science and nutrition processing of edible fats Charakterystyka surowców roślinnych i zwierzęcych wykorzystywanych w przemyśle tłuszczowym. Procesy technologiczne w produkcji tłuszczów roślinnych - wstępna obróbka nasion roślin oleistych, rafinacja olejów, przechowywanie. Modyfikowanie tłuszczów roślinnych - produkcja margaryn, tłuszczów piekarskich, cukierniczych i majonezów. Rodzaje tłuszczów zwierzęcych i ich technologia. Produkty uboczne przemysłu tłuszczowego i ich wykorzystanie. Zamienniki tłuszczowe i ich zastosowanie. Oznaczenia składu kwasów tłuszczowych w wybranych surowcach i produktach tłuszczowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego identyfikacja jakościowa i ilościowa. Oznaczenia cholesterolu, fitosteroli i ich utlenionych pochodnych w margarynach i tłuszczach zwierzęcych. Metody oznaczania beta-karotenu, tokochromanoli i plastochromanolu-8 w tłuszczowych produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Katedra Biochemii i Analizy śywności dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka prof. nadzw. Współczesne trendy w nauce o Ŝywności i Ŝywieniu biotechnologia Ŝywności ECTS Contemporary trends in food science and nutrition food biotechnology śywność funkcjonalna probiotyki. śywność GMO. Wykorzystanie kultur in vitro w badaniu jakości Ŝywności. Postęp w przemyśle spirytusowym. Nowe technologie w produkcji piwa. Współczesne problemy winiarstwa. Metabolity o właściwościach funkcjonalnych i inne produkty procesów fermentacyjnych. śywność fermentowana. Probiotyczne produkty fermentowane. Oznaczanie GMO. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii śywności prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki 4

5 Współczesne trendy w nauce o Ŝywności i Ŝywieniu analityka Ŝywności ECTS Contemporary trends in food science and nutrition food analysis Nowoczesne metody pobierania prób i ich przygotowania do badań laboratoryjnych z surowców i produktów spoŝywczych. Metody ekstrakcji i rozdziału składników z materiału biologicznego - metoda ekstrakcji CO 2 w stanie nadkrytycznym, chromatografia SFC. Współczesne metody instrumentalne do oznaczania składników Ŝywności - analiza produktów tłuszczowych - chromatografia HPLC. Chromatografia gazowa GC/spektrometria mas i jej zastosowanie w analityce Ŝywności. Elektroniczne nosy w identyfikacji związków zapachowych surowców i produktów spoŝywczych. Biosensory. Spektroskopia laserowa, NMR w oznaczeniach laboratoryjnych. Próbki laboratoryjne pobranie, przygotowanie oraz zabezpieczanie materiału analitycznego z surowców roślinnych, zwierzęcych o róŝnej konsystencji oraz produktów Ŝywnościowych. Analiza chromatograficzna (HPLC) wybranych składników frakcji nieglicerolowej i produktów utleniania. Analiza i identyfikacja związków zapachowych powstających podczas przechowywania produktów pochodzenia roślinnego (elektroniczny nos). Katedra Biochemii i Analizy śywności dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka, prof. nadzw Nauka o barwie i pomiary barwy Ŝywności ECTS Science of colour and colour measurement of foods Wprowadzenie do zagadnienia, teorie barwności, rozwój pojęć i słownictwa dotyczącego barwy, jakościowe i ilościowe pojęcie barwy, systematyki barw, fizyczne pojęcie barwy, budowa chemiczna ciała a jego właściwości barwne, procesy widzenia barwnego i teorie percepcji barw, metody wyraŝania bodźców barwowych, psychofizyczne aspekty pomiaru barwy, kolorymetria trójchromatyczna, oświetlenie a barwa, odwzorowywanie barw, znaczenie i pomiar barwy w róŝnych działach przemysłu spoŝywczego. Instytut Technologii Mięsa Zakład Technologii Produktów Mięsnych dr inŝ. Krystyna Krysztofiak Znaczenie i podstawy produkcji Ŝywności wygodnej ECTS Convenience food Wprowadzenie do zagadnienia. Definicje Ŝywności wygodnej. Powody rozwoju rynku dla Ŝywności wygodnej. Podział i rodzaje Ŝywności wygodnej. UŜytkownicy Ŝywności wygodnej. ZagroŜenia mikrobiologiczne w Ŝywności wygodnej. Metody utrwalania Ŝywności wygodnej: termiczne niska temperatura (mroŝenie, chłodzenie), wysoka temperatura (pasteryzacja, sterylizacja, apertyzacja, smaŝenie, ogrzewanie mikrofalowe, ogrzewanie w podczerwieni), nietermiczne - pakowanie MAP, ogrzewanie w polu elektrycznym, promieniowane jonizujące, technika wysokich ciśnień, dyfuzyjne (suszenie). Metody kombinowane stosowane do produkcji Ŝywności wygodnej: sous vide, cook-chill, cook-freeze. Pakowanie i etykietowanie Ŝywności wygodnej. Restytucja Ŝywności wygodnej. Charakterystyka urządzeń i przykłady produkcji Ŝywności wygodnej. Instytut Technologii Mięsa Zakład Technologii Produktów Mięsnych dr inŝ. Agnieszka Bilska 5

6 Autentyczność i pochodzenie Ŝywności ECTS Authenticity and rigin of foods Wprowadzenie do zagadnienia, podstawowe pojęcia, podział metod do detekcji zafałszowań i źródła pochodzenia. Pochodzenie Ŝywności systemy identyfikacji pochodzenia Ŝywności. Metody spektroskopowe w analizie zafałszowań Ŝywności chromatografia gazowa i cieczowa, chromatografia chiralna. Elektroforeza i metody immunochemiczne techniki elektroforetyczne i immunochemiczne stosowane do wykrywania zafałszowań. Badanie białek, metody biologii molekularnej analiza DNA, techniki PCR. Spektrometria mas w analizie białek, proteomika wprowadzenie do spektrometrii mas wykorzystanej do analizy białek. Spektrometria mas stabilnych izotopów metabolizm CO 2, zasady IMRS, aplikacje. Techniki spektralne w analizie Ŝywności (NMR, FTIR) podstawy NMR i FTIR, wybrane aplikacje. Sensory, chemometria - sensory stosowane w ocenie zafałszowań Ŝywności. Badanie autentyczności i pochodzenia Ŝywności pochodzenia zwierzęcego wybrane przykłady. Badanie autentyczności i pochodzenia Ŝywności pochodzenia roślinnego wybrane przykłady. Instytut Technologii Mięsa prof. dr hab. Edward Pospiech prof. dr hab. Henryk Jeleń Lipidy w Ŝywności pochodzenia zwierzęcego ECTS Lipids in food of an animal origin Wprowadzenie do zagadnienia, podstawowe pojęcia, skład lipidów występujących w częściach jadalnych róŝnych gatunków zwierząt, tłuszcze zapasowe i tkankowe. Tłuszcze drobiowe (kurcząta, kury, indyki, gęsi, kaczki), tłuszcze w mięsie duŝych zwierząt rzeźnych (świnie, bydło i owce), tłuszcze występujące w mleku i produktach mlecznych (krótko- i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, kwasy trans, CLA). Tłuszcze rybie (polienowe kwasy tłuszczowe, EPA, DHA), tłuszcze występujące w Ŝółtku jaja i produktach z udziałem jaj (kwasy tłuszczowe z rodziny n-3 i n-6). Przykłady produktów pochodzenia zwierzęcego zawierających znaczące ilości tłuszczów niewidocznych. Podstawowe etapy produkcji smalcu, masła i wyrobów masłopodobnych oraz olejów rybich. Skład kwasów tłuszczowych i wartość odŝywcza wymienionych tłuszczów zwierzęcych. Podatność lipidów występujących w produktach pochodzenia zwierzęcego na procesy utleniania w czasie produkcji i przechowywania. Wskaźniki oceny jakości tłuszczów zwierzęcych. Metody ograniczenia procesów utleniania tłuszczów w Ŝywności pochodzenia zwierzęcego. Katedra Technologii Mleczarstwa prof. dr hab. Jan Pikul Projektowanie produktów Ŝywnościowych ECTS Food product development Wprowadzenie pojęcia projektowania produktów Ŝywnościowych, kierunki rozwoju i czynniki wpływające na powstawanie nowych produktów. Etapy projektowania produktów Ŝywnościowych. Badania marketingowe stosowane w procesie opracowywania nowych produktów spoŝywczych. Znaczenie marki towarowej w projektowaniu i wdraŝaniu nowych produktów na rynek. Kształtowanie cech smakowo-zapachowych, tekstury, barwy oraz wartości odŝywczej produktów Ŝywnościowych. Dobór opakowań przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek. Współczesne trendy w opracowywaniu nowych produktów spoŝywczych na wybranych przykładach. Zastosowanie nowych technologii i dodatków do Ŝywności w produktach Ŝywnościowych (małoprzetworzonych, probiotycznych, niskokalorycznych). Niepowodzenia przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek.. Zakład Technologii Owoców i Warzyw dr Dorota Walkowiak-Tomczak 6

7 Zastosowanie dodatków do Ŝywności ECTS Additives in food: Przepisy prawne regulujące stosowanie dodatków (UE i USA). Podział dodatków wg funkcji i charakterystyka poszczególnych grup. Przykłady zastosowania dodatków w róŝnych branŝach (branŝe po uzgodnieniu ze studentami). Synergizm działania dodatków. Interakcje dodatków i składników Ŝywności na przykładzie tekstury. Wykorzystanie dodatków do produkcji Ŝywności specjalnego przeznaczenia. Dodatki syntetyczne i sztuczne a dodatki pochodzenia naturalnego. MoŜliwości zastąpienia dodatków produktami Ŝywnościowymi. Konsument a dodatki.. Zakład Technologii Owoców i Warzyw prof. dr hab. Janusz Czapski śywność mało przetworzona ECTS Low processed foods Wprowadzenie do zagadnienia: definicje Ŝywności mało przetworzonej, podział, przykłady produktów. śywność minimalnie przetworzona z perspektywy konsumenta. Rola surowca w zapewnieniu jakości Ŝywności mało przetworzonej. ZagroŜenia mikrobiologiczne związane z minimalnym przetwarzaniem Ŝywności. Technologie minimalnego przetwarzania. Metody przedłuŝania trwałości Ŝywności mało przetworzonej. Technologia płotków w produkcji Ŝywności mało przetworzonej. Nowe techniki opakowaniowe w produkcji Ŝywności mało przetworzonej. Warzywa i owoce mało przetworzone. Mało przetworzone produkty mleczarskie i mięsne. Kierunki badań nad przedłuŝeniem trwałości Ŝywności mało przetworzonej.. Zakład Technologii Owoców i Warzyw dr inŝ. RóŜa Biegańska-Marecik Etnografia Ŝywienia ECTS Ethnography of nutrition Kulturowe, etniczne i religijne aspekty ewolucji diet. Dieta codzienna i dieta świąteczna w Polsce i róŝnych regionach świata. Ewolucja w produkcji Ŝywności i produkty regionalne w Polsce i róŝnych regionach świata. Charakterystyka polskich kuchni regionalnych (galicyjskiej, kieleckiej, kresowej, mazowieckiej, mazurskiej, pomorskiej, śląskiej, beskidzkiej, podhalańskiej, wielkopolskiej). Charakterystyczne produkty i potrawy kuchni z róŝnych regionów świata (śródziemnomorskiej, greckiej, włoskiej, węgierskiej, francuskiej, wschodnioeuropejskiej, azjatycka, chińska, japońska, koreańska, tajska, meksykańska, argentyńska, brazylijska). Zwyczaje Ŝywieniowe, rozkład posiłków i savoir vivre w kuchni róŝnych narodów. Niekonwencjonalne metody obróbki, przygotowania i przechowywania produktów. Rola regionalnych przypraw ziołowych, warzyw i owoców przyprawowych w Ŝywieniu człowieka. śywienie a religia (kuchnia Ŝydowska, hinduska, muzułmańska, wegetariańska i posty) Wpływ migracji ludności na sposób Ŝywienia. Rola kuchni regionalnej w Ŝywieniu współczesnego człowieka. Fast food, slow food. Katedra Higieny śywienia Człowieka dr Julita Reguła Nutrigenomika ECTS Nutrigenomics Molekularne mechanizmy przekazywania sygnałów do komórki (receptory metabotropowe, jonotropowe, związane z kinazami i o aktywnościach enzymatycznych, oraz receptory wewnątrzkomórkowe-jądrowe). Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa (wtórne przekaźniki sygnałów, kaskady kinaz białkowych). Regulacja ekspresji genów na poziomie transkrypcji i potranskrypcyjna. Nutrigenomika jako synteza genomiki, transkryptomiki, proteomiki, metabolomiki, bioinformatyki, epidemiologii i medycyny molekularnej w nauce o Ŝywieniu. Wpływ makroskładników Ŝywności na ekspresję genów. Wpływ mikroelementów, witamin, polifenoli, fitoestrogenów oraz probiotyków na aktywność genów. Zmienność genetyczna a dieta i potrzeby Ŝywieniowe. Dieta a wybrane choroby: otyłość (biała tkanka tłuszczowa, leptyna, grelina), cukrzyce, nowotwory, choroby układu krąŝenia. Badania genetyczne w dietetyce, systemy modelowe. Perspektywy nutrigenomiki. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii śywności dr Marcin Schmidt 7

8 Podstawy zarządzania jakością i bezpieczeństwem Ŝywności ECTS Fundamentals of food quality and safety management Wstęp i historia systemów jakości. Pojęcia i definicje jakości, systemów jakości, i zarządzania, jakością Ŝywności. Koncepcje zarządzania jakością. Kompleksowe zarządzanie jakością filozofia TQM. Twórcy filozofii, główne zasady, model Oaklanda, koncepcja Kaizen, aktualne znaczenie TQM. Charakterystyka obowiązkowych i dobrowolnych systemów stosowanych w łańcuchu Ŝywnościowym. System wytwarzania na światowym poziomie - World Class Manufacturing (WCM). Organizacja ISO, normy ISO serii SZJ. System zarządzania środowiskiem, normy ISO serii Zarządzanie środowiskiem pracy, normy PN-N AQAP -systemy NATO zapewnienia dostaw Ŝywności dla wojska. śywność bezpieczna: pojęcia, definicje. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa śywności EFSA. Dobra praktyka rolnicza GAP, produkcyjna GMP i dobra praktyka higieniczna GHP. System HACCP- zasady, etapy wdraŝania. Wymagania międzynarodowych standardów Ŝywności- International Food Standard (IFS). Zasady integrowania systemów. Standardy zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem wg. ISO Promowanie jakości. Motywowanie do działań projakościowych Katedra Zarządzania Jakością śywności prof. dr. hab. Jacek Kijowski Funkcjonalność składników Ŝywności ECTS Functionality of food compounds Funkcjonalność Ŝywności: Podstawowe pojęcia. Analiza właściwości funkcjonalnych, wartość Ŝywieniowa, właściwości prozdrowotne. Białka: Wpływ składników azotowych na jakość Ŝywności. Strukturalna rola białek. Właściwości funkcjonalne. Przemiany w czasie przechowywania i przetwarzania. śywieniowa rola białek. Lipidy: Wpływ na jakość, wartość odŝywczą i bezpieczeństwo Ŝywności. Właściwości funkcjonalne. Wpływ na cechy sensoryczne Ŝywności. Interakcje z innymi składnikami. Przemiany w czasie przechowywania i przetwarzania. Sacharydy: Funkcjonalność. Rola sacharydów w kształtowaniu smakowitości i teksturowaniu Ŝywności. Barwniki, mikrokapsułki, tworzywa biodegradowalne. Przemiany w czasie przechowywania i przetwarzania. Składniki Ŝywności o działaniu prozdrowotnym, antyoksydacyjnym i antymikrobiologicznym (związki fenolowe, witaminy, oligosacharydy, biopierwiastki, fitozwiązki, bakterie kwasu mlekowego). Katedra Biochemii i Analizy śywności dr hab. Eleonora Lampart-Szczapa Alergie pokarmowe i alergeny Ŝywności ECTS Food allergies and allergens ZagroŜenia wynikające z zaburzenia mechanizmu tolerancji pokarmowej. Klasyfikacja niepoŝądanych reakcji pokarmowych i nomenklatura alergenów. NajwaŜniejsze alergeny Ŝywności pochodzenia zwierzęcego (mleko krowie, jaja, ryby, owoce morza). Alergeny główne i minorowe, dawki wywołujące uczulenie. NajwaŜniejsze alergeny Ŝywności pochodzenia roślinnego (orzechy ziemne, laskowe, soja, migdały, pistacje, pszenica). Alergeny główne i minorowe, dawki wywołujące uczulenie. Pozostałe alergeny Ŝywności (np. ślimaki, groch, ryŝ, jabłka, kapusta). śywność wywołująca uczulenia przez jej wdychanie (np. mleko w proszku, mąka sojowa, mąka pszenna). Reakcje krzyŝowe (mleko, ryby, skorupiaki, strączkowe, zboŝa). Alergeny rekombinowane. Wpływ procesów technologicznych na alergenność Ŝywności. Metody izolacji i detekcji alergenów Ŝywności. Katedra Biochemii i Analizy śywności dr hab. Eleonora Lampart-Szczapa Nowoczesne metody analizy w przetwórstwie Ŝywności ECTS Contemporary methods of analysis in food processing Wprowadzenie do metod analitycznych, ich podział z uwagi na wykorzystanie właściwości fizycznych i chemicznych badanych surowców i produktów Ŝywnościowych. Metody pobierania prób do analiz i ich zabezpieczanie. Nowoczesne metody instrumentalne pozwalające na identyfikację i oznaczenia ilościowe podstawowych składników Ŝywności, związków dodawanych podczas produkcji oraz zanieczyszczeń wpływających na jakość Ŝywności i jej trwałość (NIRS, HPLC, SFC). Katedra Biochemii i Analizy śywności Zakład Analizy śywności dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka, prof. nadzw. 8

9 Mechanizmy molekularne procesów oddziaływania wody ze składnikami ECTS Ŝywności Molecular mechanisms of interactions between water and food components Przegląd procesów oddziaływania wody ze składnikami Ŝywności. Własności fizyczne wody ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej specyficzne własności. Modele molekularne wody i jej struktura. Przejścia fazowe i diagram fazowy wody; lód, woda, para wodna. Jonizacja i dysocjacja wody. Własności koligatywne wody. Własności fizyczne roztworów wodnych, prawa Raoutla i Henrego. Wodne układy dwufazowe. Hydratacja białek, cukrów, tłuszczów i innych składników Ŝywności. Aktywność wody. Metody pomiaru aktywności wody w Ŝywności. Zmiany aktywności wody podczas przechowywania. ZamraŜanie i rozmraŝanie Ŝywności, punkt eutektyczny. Zastosowanie mikrofal do ogrzewania i rozmraŝania Ŝywności. Katedra Fizyki dr hab. Krzysztof Polewski, prof. nadzw. 9

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych SPIS TREŚCI Wprowadzenie 11 I. Jakość żywności, systemy zarządzania jakością i klasyfikacja żywności 13 1. Wstęp 13 2. Określenia jakości 14 3. Systemy zapewniające prawidłową jakość produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo mięsne 1.1. Mięso jako surowiec do przetwórstwa 1.2. Ubój zwierząt

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia I stopnia

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia I stopnia Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia I stopnia Kierunek ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Przemiany materii

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7 Część I SUROWCE ZWIERZĘCE I ICH JAKOŚĆ Rozdział 1. WPROWADZENIE... 15 Rozdział 2. CHARAKTERYSTYKA ZWIERZĄT RZEŹNYCH... 22 Rozdział 3. PRODUKCJA RZEŹNIANA... 52 Rozdział 4. MIĘSO

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2 Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek SPIS TREŚCI Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o produktach spożywczych

Bardziej szczegółowo

2. Budowa i podstawowy skład surowców oraz produktów żywnościowych Robert Tylingo 9

2. Budowa i podstawowy skład surowców oraz produktów żywnościowych Robert Tylingo 9 Spis treści Przedmowa XI 1. Zakres i rola chemii żywności Zdzisław E. Sikorski 1 1.1. Zakres i rozwój chemii żywności 3 1.2. Rola chemii żywności w gospodarce żywnościowej 3 1.2.1. Priorytety 3 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

Mleko. Ocena towaroznawcza mleka oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej. Mleko spożywcze -Koncentraty mleczne. Janina Niebudek.

Mleko. Ocena towaroznawcza mleka oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej. Mleko spożywcze -Koncentraty mleczne. Janina Niebudek. Ocena towaroznawcza mleka oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej. spożywcze -Koncentraty mleczne. Janina Niebudek mgr Janina Niebudek 1 Ocena towaroznawcza mleka Przedmiot Etap edukacyjny Technologia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo zbożowe 1.1. Asortyment przetwórstwa zbożowego 1.2. Surowce

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Tendencje rozwoju systemów produkcyjnych Kod przedmiotu: ZZMU_D._54_ Rok studiów: Semestr:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola 3 SPIS TREŚCI 1. Znaczenie nauki o żywieniu 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu................................................8 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka.............................................9

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa 1 kucharz Moduł - dział -temat Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym Cele i zadania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 Spis treści Przedmowa 11 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Biotechnologia żywności znaczenie gospodarcze i społeczne 13 1.3. Produkty modyfikowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 11

SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 SPIS TREŚCI WSTĘP................................................................ 11 1. PRODUKCJA ŻYWNOŚCI (Zygmunt Litwińczuk, Joanna Barłowska)......... 13 1.1. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Surowców Pochodzenia Zwierzęcego Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 13

Spis treści Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Charakterystyka gastronomii i technologii gastronomicznej... 17 Rozdział 2. Organizacja funkcjonowania zakładów gastronomicznych... 24 2.1. Działy zakładu gastronomicznego...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Powtórzenie wiadomości z klasy I 2-3 Przyprawy roślinne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 30 stycznia 2015 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

W przypadku wątpliwości o sposobie pobrania próbki lub przygotowania mineralizatu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71/3201003.

W przypadku wątpliwości o sposobie pobrania próbki lub przygotowania mineralizatu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71/3201003. Strona 1/7 INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z PRÓBKĄ PRZEZNACZONĄ DO BADAŃ W LABORATORIUM 1. Wielkość próbki: a. Przygotować reprezentatywną próbkę produktu tzn. taką, która odzwierciedla stan całego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11 1. WITAMINY 13 2. TŁUSZCZ MLECZNY: STRUKTURA, SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE 39

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11 1. WITAMINY 13 2. TŁUSZCZ MLECZNY: STRUKTURA, SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE 39 PRZEDMOWA 11 1. WITAMINY 13 1.1. Charakterystyka ogólna i podział.......................... 13 1.2. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach....................... 16 1.2.1. Witamina A......................................

Bardziej szczegółowo

Normy przetwarzania i specyfikacje składników dla produktów zwierzęcych

Normy przetwarzania i specyfikacje składników dla produktów zwierzęcych Normy przetwarzania i specyfikacje składników dla produktów zwierzęcych Obwieszczenie MFDS Nr 2015-94 (Rewizja: 12/16/2015) Spis treści Normy i specyfikacje dla poszczególnych kategorii produktów zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł W0 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia 205/6 BZs_00 Chemia organiczna z elementami ogólnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI

ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny fizycznie - ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę.

Bardziej szczegółowo

Fosfor w żywności i żywieniu

Fosfor w żywności i żywieniu Wydział Nauk o Żywności SGGW Fosfor w żywności i żywieniu Prof. dr hab. Mirosław Słowiński Zakład Technologii Mięsa Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA

MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA Wartość odżywcza Żywność z tej grupy należy do grupy produktów białkowych. Białko mięsa, ryb i jaj charakteryzuje sie dużą wartością

Bardziej szczegółowo

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Zawód i symbol cyfrowy zawodu: [ 343 404 ] Technik żywienia i usług gastronomicznych klasa : II OCENA NAZWA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Przeciwutleniacze w Ŝywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne - praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Grajka

Przeciwutleniacze w Ŝywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne - praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Grajka Przeciwutleniacze w Ŝywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne - praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Grajka Spis treści Wstęp 1. Zagadnienia ogólne 1.1. Rodzaje aktywnych rodników

Bardziej szczegółowo

Piramida Żywienia. Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS

Piramida Żywienia. Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS Piramida Żywienia Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS Zasady zdrowego żywienia 1. Dbaj o różnorodnośd spożywanych produktów. 2. Strzeż się nadwagi i otyłości, nie zapominaj o codziennej aktywności fizycznej.

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści Drób 1. Znaczenie gospodarcze chowu drobiu 1. Pochodzenie drobiu 2. Pojęcie drobiu, 3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Żywienie dziecka. Żywienie dziecka. Budowa nowych tkanek (rozrost) Odnowa zużytych tkanek. Wytwarzanie energii. Utrzymywanie temperatury ciała

Żywienie dziecka. Żywienie dziecka. Budowa nowych tkanek (rozrost) Odnowa zużytych tkanek. Wytwarzanie energii. Utrzymywanie temperatury ciała Żywienie dziecka dr n.med. Jolanta Meller Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy się krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć

Bardziej szczegółowo

kwota netto szkolenia

kwota netto szkolenia lp. obszar szkolenia ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce kwota netto szkolenia stawka VAT kwota brutto szkolenia ArcGIS - podstawy, efektywne wykorzystanie narzędzi GIS, wykonywanie analiz,

Bardziej szczegółowo

Hala technologiczna. Centrum Edukacyjno Badawczego Mleczarstwa

Hala technologiczna. Centrum Edukacyjno Badawczego Mleczarstwa Hala technologiczna Centrum Edukacyjno Badawczego Mleczarstwa Projekt: ROZBUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ZESPOŁU LABORATORIÓW EDUKACYJNO- BADAWCZYCH TECHNOLOGII, JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

Bardziej szczegółowo

Żywienie dziecka. dr n.med. Jolanta Meller

Żywienie dziecka. dr n.med. Jolanta Meller Żywienie dziecka dr n.med. Jolanta Meller Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy się krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć

Bardziej szczegółowo

dr inż. Beata Przygoda Wartość odżywcza żywności co powinnyśmy wiedzieć?

dr inż. Beata Przygoda Wartość odżywcza żywności co powinnyśmy wiedzieć? dr inż. Beata Przygoda Wartość odżywcza żywności co powinnyśmy wiedzieć? Do prawidłowego rozwoju, dobrego stanu zdrowia, odpowiedniej sprawności fizycznej i umysłowej powinnyśmy codziennie spożywać określoną

Bardziej szczegółowo

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 775 Nazwa i adres GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

TŁUSZCZE. Technologia gastronomiczna. Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie

TŁUSZCZE. Technologia gastronomiczna. Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie TŁUSZCZE Technologia gastronomiczna Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie Materiały przygotowali: mgr inŝ. Krzysztof Matłosz mgr Sabina Walat RZESZÓW 2005 Tłuszcze to estry gliceryny

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r.

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r. Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2. Etapy procesu badawczego. 4. Determinanty procesu zakupu na rynku kosmetyków. 5. Instrumenty marketingu

Bardziej szczegółowo

Jęczmień - H. Gąsiorowski

Jęczmień - H. Gąsiorowski Jęczmień - H. Gąsiorowski Spis treści WSTĘP 1. Przemysław Ratajczak PRODUKCJA JĘCZMIENIA W POLSCE l NA ŚWIECIE 1. Produkcja zbóŝ na świecie 2. Światowe tendencje w produkcji jęczmienia 3. Produkcja i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz. symbol cyfrowy 741[03]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz. symbol cyfrowy 741[03] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz symbol cyfrowy 741[03] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp I. TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW. 1. Półprodukty owocowe i warzywne Marta Mitek Wprowadzenie

Zawartość. Wstęp I. TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW. 1. Półprodukty owocowe i warzywne Marta Mitek Wprowadzenie Zawartość 141116 Wstęp I. TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW 1. Półprodukty owocowe i warzywne Marta Mitek 1.1. Wprowadzenie 1.2. Technologia produkcji pulp 1.3. Technologia produkcji wsadów owocowych

Bardziej szczegółowo

Dieta a prewencja nowotworów

Dieta a prewencja nowotworów Dieta a prewencja nowotworów Dieta moŝe być zarówno źródłem naszego zdrowia, jak i przyczyną choroby. Racjonalne odŝywianie dostarcza organizmowi niezbędnych składników odŝywczych i pozwala zachować dobrą

Bardziej szczegółowo

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 1.Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2.Bądź codziennie aktywny fizycznie ruch korzystnie wpływa na sprawność

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2

Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2 Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2 1. Zapoznanie z PSO, wymaganiami edukacyjnymi i strukturą egzaminu zewnętrznego. 2. Problematyka żywienia w Polsce i na świecie. -wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS

Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Liczba godzin/semestr 60/32 Wykłady: 60/32 Ćwiczenia: Laboratoria:

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE BioProcessLab Dr inż. Karina Michalska PLAN PREZENTACJI 1.Opieka merytoryczna 2.Obszar badawczy 3.Wyposażenie 4.Oferta współpracy OPIEKA MERYTORYCZNA 1. Praca

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH ZAKRESIE WYBRANYCH GRUP ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 ROKU.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Anatomia człowieka 1. Które z białek występujących w organizmie człowieka odpowiedzialne są za kurczliwość mięśni? 2. Co to są neurony i w jaki sposób stykają się między sobą i efektorami?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Aparatura

Spis treści. Aparatura Spis treści Aparatura I. Podstawowe wyposażenie laboratoryjne... 13 I.I. Probówki i naczynia laboratoryjne... 13 I.II. Pipety... 17 I.II.I. Rodzaje pipet automatycznych... 17 I.II.II. Techniki pipetowania...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO SYMBOL CYFROWY 321[12] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać

Bardziej szczegółowo

Co to jest FERMENTACJA?

Co to jest FERMENTACJA? Co to jest FERMENTACJA? FERMENTACJA - rozkład niektórych monosacharydów, np. glukozy, pod wpływem enzymów wydzielanych przez drożdże lub bakterie. czyli tzw. biokatalizatorów. Enzymy (biokatalizatory)

Bardziej szczegółowo

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Oferta rozwiązań naukowych dla biznesu i innych partnerów InnoDoktorant, VI edycja Magdalena Śliwińska prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki dr. inż.

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZYNKA DROBIOWA opis wg słownika CPV kod CPV 15131135-0 indeks materiałowy JIM 8905PL0561612 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

2. TŁUSZCZ MLECZNY: STRUKTURA, SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE

2. TŁUSZCZ MLECZNY: STRUKTURA, SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE Chemia żywności : praca zbiorowa. T. 3, Odżywcze i zdrowotne właściwości składników żywności / pod red. Zdzisława E. Sikorskiego ; aut.: Ewa Babicz-Zielińska [et al.]. wyd. 6 zm., dodr. Warszawa, 2014

Bardziej szczegółowo

Technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka studia stacjonarne I stopnia, inŝynierskie

Technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka studia stacjonarne I stopnia, inŝynierskie Technologia i Ŝywienie człowieka studia stacjonarne I stopnia, inŝynierskie na semestry 1-4 plan wspólny dla wszystkich specjalności Wykłady Ćwiczenia Chemia ogólna 30 30 E GL KCh Matematyka 30 30 E GI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Franciszek Kapusta W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA ZAKŁAD PODSTAW ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Dr inż. Edyta Balejko, dr inż. Anna Bogacka, dr inż. Anna Sobczak-Czynsz Przedmiot: Podstawy żywienia człowieka (ZBiJŻ) Ćwiczenie nr

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Herwy Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu 2011-06-13 1

Katarzyna Herwy Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu 2011-06-13 1 WODA DLA ZDROWIA Katarzyna Herwy Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu 2011-06-13 1 Jesteś tym co pijesz WODA główny składnik ciała i podstawowy składnik poŝywienia stanowi 50 80 % masy

Bardziej szczegółowo

[tlił [ f lliu I K lm ll W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N

[tlił [ f lliu I K lm ll W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N [tlił [flliu IK lm ll W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N Redakcja naukowa Jan Gawęcki ŻYWIENIE CZŁOWIEKA i* WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2012 I. Wstęp 1. Człowiek i jego pokarm (Jan G aw ęcki)...13

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: TOWAR JAKO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

wydłużenia trwałości produktów zapewnienia łatwego i wygodnego użycia (dania gotowe, pojedyncze porcje) atrakcyjnej prezentacji produktu

wydłużenia trwałości produktów zapewnienia łatwego i wygodnego użycia (dania gotowe, pojedyncze porcje) atrakcyjnej prezentacji produktu ALIGAL klucz do uzyskania dłuższej trwałości produktu. Utrzymanie jakości i trwałości artykułów spożywczych jest najważniejszym zadaniem producentów i sprzedawców z branży spożywczej. Jakość dla konsumenta

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o śywności Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością

Wydział Nauk o śywności Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o śywności Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Procesy przemian w przetwórstwie surowców rolnych na Dolnym Śląsku po roku

Bardziej szczegółowo

Śniadania mleczne i bezmleczne. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej

Śniadania mleczne i bezmleczne. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej Śniadania mleczne i bezmleczne dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej Mleko i przetwory mleczne Mleko i przetwory mleczne stanowią ważną grupę żywności, która jest najlepszym źródłem

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 5 Moduł (typ) przedmiotów: przedmiot kierunkowy

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Klaudyna Terlicka, Principal Regulatory Advisor 21 Październik 2011 Innovation Nutrition Regulatory Safety Sensory Leatherhead Food Research 1919 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA

MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA Na czym polega zdrowy styl życia? ZDROWY STYL ŻYCIA Prawidłowe odżywianie Aktywność

Bardziej szczegółowo

NAUKA O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA. osiągnięcia i wyzwania

NAUKA O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA. osiągnięcia i wyzwania NAUKA O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA osiągnięcia i wyzwania Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści CZĘŚĆ 1 ROLA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA W ZAPEWNIENIU ZDROWIA PUBLICZNEGO 1. Planowanie spożycia na poziomie indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu: Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia (2BT_29)

Sylabus modułu: Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia (2BT_29) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia (2BT_29) 1. Informacje ogólne koordynator modułu

Bardziej szczegółowo

Znajdź szkolenia dla siebie! Wybierz kategorię szkoleń: 1. Komunikacja i zarządzanie 2. 2. Laboratorium chemiczne Analiza instrumentalna 2

Znajdź szkolenia dla siebie! Wybierz kategorię szkoleń: 1. Komunikacja i zarządzanie 2. 2. Laboratorium chemiczne Analiza instrumentalna 2 Drogi Kliencie, Wiemy, że właśnie teraz planujesz szkolenia na 2016 r. Z nami te plany staną się prostsze. Stale myślimy o Twoich potrzebach szkoleniowych, dlatego przygotowaliśmy zestawienie tematów,

Bardziej szczegółowo

Mięso i przetwory drobiowe. Technologia, higiena, jakość - red. T. Grabowski, J. Kijowski

Mięso i przetwory drobiowe. Technologia, higiena, jakość - red. T. Grabowski, J. Kijowski Mięso i przetwory drobiowe. Technologia, higiena, jakość - red. T. Grabowski, J. Kijowski Spis treści Przedmowa 1. STAN I PERSPEKTYWY PRODUKCJI MIĘSA DROBIOWEGO 1.1. Wprowadzenie 1.2. Rozwój produkcji

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe):

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe): Nazwisko. Imię/imiona............ Nr albumu Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Studia: I /II * Rok studiów..ii... Semestr studiów...3...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres mailowy...

Bardziej szczegółowo

Talerz zdrowia skuteczne

Talerz zdrowia skuteczne Talerz zdrowia skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania PSSE Chełm Kierownik Sekcji OZiPZ Alicja Bork PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE Gwarancją właściwego rozwoju fizycznego, sprawności umysłu oraz dobrego zdrowia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do sprawozdania miesięcznego RRW-26

Objaśnienia do sprawozdania miesięcznego RRW-26 Objaśnienia do sprawozdania miesięcznego RRW-26 Obowiązek sporządzania sprawozdania RRW-26 mają: 1. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne, które skupują pełne mleko lub produkty mleczarskie bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej

Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej Lek. wet. Dr n. rol. Grzegorz Russak Lek. wet. Igor Marek Hutnikiewicz Współprzewodnicz przewodniczący cy Komisji Doradczo Problemowej

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO KIERUNKOWE - OBLIGATORYJNE 1. Pojęcie zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa, dystrybuanty i funkcji gęstości. 2. Sposoby weryfikacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI WSTĘP................................. 9 I. Podstawy bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy 1. Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy..............

Bardziej szczegółowo