Szept. VI Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szept. VI Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny"

Transkrypt

1 Szept Postomina Gmina Postomino epuap: /postomino/skrytka UWAGA! Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr282 Rok XXIV nakład: 1500 szt. ISSN maja 2013 r. upływa termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rezygnacja radnego W s z y s c y w ł a ś c i c i e l e komunalnymi. Deklarację należy nieruchomości zamieszkałych, przez z ł o ż y ć w U r z ę d z i e G m i n y k t ó r y c h r o z u m i e m y t a k ż e w Postominie osobiście lub przesłać współwłaścicieli, użytkowników pocztą. w i e c z y s t y c h o r a z j e d n o s t k i Druk deklaracji można otrzymać organizacyjne i osoby posiadające w siedzibie Urzędu Gminy Postomino nieruchomości w zarządzie lub lub pobrać bezpośrednio ze strony użytkowaniu, a także inne podmioty Internetowej Gminy Postomino w ł a d a j ą c e n i e r u c h o m o ś c i ą () w zakładce zobowiązani są do złożenia Czysta Gmina. w nieprzekraczalnym terminie do r. deklarację o wysokości więcej na str. 4 opłaty za gospodarowanie odpadami VI Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny Adam Pruske radny z okręgu nr 6 obejmującego zasięgiem sołectwa Pieńkowo i Pieńkówko zakończył 22 kwietnia br. pracę w Radzie Gminy Postomino zrzekając się mandatu radnego, który otrzymał w wyborach 21 listopada 2010 roku. Swoją rezygnację Adam Pruske uzasadnił brakiem możliwości p o g o d z e n i a w y k o n y w a n i a d o t y c h c z a s o w e j d z i a ł a l n o ś c i zawodowej z pełnieniem funkcji radnego. Rada Gminy na sesji w dniu 24 kwietnia 2013 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego. Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Krakowska wraz z radnymi oraz Wójt Gminy Janusz Bojkowski w imieniu społeczności lokalnej złożyli podziękowanie i wyrazy uznania ustępującemu radnemu za pełną zaangażowania pracę i wysiłek włożony na rzecz rozwoju gminy Postomino. czytaj na ch 6-9 Pogoda z Jarosławca Po raz kolejny Gmina Postomino nawiązała z Jarosławca jest wspaniałą formą promocji współpracę z Polsatem. Od maja do końca i p r z y c z y n i a s i ę d o z w i ę k s z e n i a sierpnia tego roku obraz z kamery pogodowej rozpoznawalności Jarosławca i Gminy w Jarosławcu ukaże się w audycjach pt. Nowy Postomino w kraju i zagranicą. Widok pięknej Dzień z Polsat News, emitowanych w paśmie plaży i błękitu wód Bałtyku zachęci potencjalnych wspólnym dla Programów Telewizyjnych Polsat, turystów także do odwiedzenia urokliwych Polsat News, Polsat2 i Polsat Biznes oraz zakątków naszej gminy. w audycjach pt. Prognoza Pogody, Dzięki tej akcji w przyszłości będziemy emitowanych w Programie Telewizyjnym Polsat mogli szczycić się, tym iż każdemu mieszkańcowi News. Polski i nie tylko Nadmorska Gmina Postomino Obraz pogodowy nadawany na żywo nie będzie obca.

2 2 XXXI sesja VI kadencji Rady Gminy Postomino Co uradza gminna władza Na Sesji Rady Gminy Postomino wymiarze godzin, zatrudnionych sposobów udokumentowania w dniu 24 kwietnia 2013 r. radni podjęli w szkołach prowadzonych przez w y k o n a n i a o b o w i ą z k ó w następujące uchwały: Gminę Postomino, pozbywania się zebranych na >> w sprawie ustalenia trybu >> w sprawie wyrażenia zgody na t e r e n i e n i e r u c h o m o ś c i udzielania i rozliczania przez wydzierżawienie nieruchomości na niezamieszkałych odpadów Gminę Postomino dotacji dla okres powyżej 3 lat,- dot. działek komunalnych oraz nieczystości niepublicznych szkół, przedszkoli, w Pieńkówku i Nosalinie, ciekłych, z e s p o ł ó w w y c h o w a n i a >> w sprawie nadania nazwy ulicy >> w sprawie przyjęcia Gminnego przedszkolnego i punktów w m. Rusinowo, Programu Przeciwdziałania przedszkolnych oraz trybu i zakresu Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar kontroli prawidłowości ich >> z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r Przemocy w Rodzinie w Gminie wykorzystywani, X X V I / / 1 2 w s p r a w i e Postomino na lata , szczegółowego sposobu i zakresu >> w s p r a w i e o k r e ś l e n i a świadczenia usług w zakresie >> w sprawie nadania nazwy placowi tygodniowego obowiązkowego na terenie Centralnego Poligonu Sił zadanie Budowa odbierania odpadów komunalnych w y m i a r u g o d z i n z a j ę ć P o w i e t r z n y c h w o b r ę b i e świetlicy wiejskiej w Marszewie od właścicieli nieruchomości p s y c h o l o g ó w, l o g o p e d ó w geodezyjnym Wicko Morskie, wraz z remizą OSP, zamieszkałych i zagospodarowania i pedagogów oraz nauczycieli tych odpadów, >> w sprawie zaciągnięcia pożyczki na >> w sprawie wygaśnięcia mandatu p r z e d m i o t ó w o r ó ż n y m wyprzedzające finansowanie radnego Adama Pruske. tygodniowym obowiązkowym >> w sprawie określenia innych działań ze środków PROW na lata Konkurs UWAGA KONKURS! ZAMELDUJ SIĘ W GMINIE POSTOMINO I WYGRAJ Przyjdź! Zamelduj się! Wypełnij i złóż formularz! Wygraj: rower, tablet lub telewizor! Do konkursu zapraszamy osoby, które od dnia 8 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zameldowały się na pobyt stały na terenie gminy Postomino. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Postomino lub na

3 3 Budowa sieci wodociągowej Budowa ścieżki rowerowej wraz z przyłączami w Pieszczu R u s z a b u d o w a ś c i e ż k i rowerowej wzdłuż jeziora Wicko na odcinku Jezierzany Łącko o łącznej W dniu 1 marca br. przekazano długości 1670 mb. W dniu 15 kwietnia plac budowy dla wyłonionego Gmina podpisała umowę ze w ogłoszonym przez Wójta Gminy zwycięzcą ogłoszonego przez Wójta przetargu Wykonawcy, którym została Gminy przetargu, tj. Gminnym firma Kazimierz Gozdal z siedzibą Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. w Pomiłowie. Umowny termin z o.o. z siedzibą w Postominie. z a k o ń c z e n i a b u d o w y s i e c i Jednocześnie w tym dniu nastąpiło wodociągowej o łącznej długości 3820 również przekazanie placu bodowy. mb wyznaczony został do 28 czerwca Umowny termin realizacji inwestycji 2014 roku. Koszt ryczałtowy budowy został podzielony na dwa etapy. Etap I s i e c i w o d o c i ą g o w e j w y n o s i wykonanie do (odcinek ,90 zł. Gmina uzyskała do grobli z przeciskiem), etap II do 31 dofinansowanie z PROW w wysokości października %. P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o Całkowity koszt zadania (po Budowa remizy OSP wraz Zrównoważony rozwój sektora przetargu) wynosi ,62 zł ze świetlicą wiejską rybołówstwa i nadbrzeżnych sfinansowany w 100% ze środków obszarów rybackich w Marszewie Przebudowa ul. Małej w Jarosławcu Trwają prace przy przebudowie ul. Malej wraz z zagospodarowaniem terenu z fontanną i niezbędną infrastrukturą przy ul. Bałtyckiej w Jarosławcu. Zakończono prace betonowe przy budowie niecki fontanny i sieci wodociągowej w ul. Małej. Obecnie trwają prace przy podbudowie ul. Małej oraz dwóch z a t o k a u t o b u s o w y c h w r a z z okrawężnikowaniem. N i e k o r z y s t n e w a r u n k i atmosferyczne, tj. panujące niskie temperatury spowodowały opóźnienie prowadzonych przez wykonawcę robót związanych z podbudową pod zatoki autobusowe i ul. Małej. Prace te zostały przerwane, gdyż warunki u n i e m o ż l i w i ł y W y k o n a w c y z a c h o w a n i e p a r a m e t r ó w technologicznych, tj. uzyskanie projektowanych wskaźników stopnia zagęszczenia. Inwestycyjne aktualności Remonty dróg gminnych W y ł o n i o n o d o s t a w c ó w mieszanki kruszywa naturalnego łamanego w szacunkowej ilości 900 ton oraz gruzu kruszonego ceglano - betonowego w szacunkowej ilości 700 ton, które zostaną przeznaczone do remontu dróg na terenie Gminy Postomino w 2013 roku. Roboty będą prowadzone na terenie całej gminy sukcesywnie wg potrzeb i stanu technicznego dróg. CHORWACJA DLA CIEBIE Trwają prace budowlano remontowe przy budowie obiektu. Zakończono murowanie ścian w pomieszczeniach garażu oraz budynku zasadniczego z zapleczem socjalnym oraz świetlicą, instalację wodociągową, kanalizacyjną oraz posadzki betonowe. Obecnie prowadzone są roboty przy montażu konstrukcji dachu. Planowany termin zakończenia zadania to 31 lipca 2013 r. inwestycja jest dofinansowana w 50 % z PROW w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Apartamenty w rejonie DALMACJI w pełni wyposażone 45 euro/doba. Tel.: Zapewniam szczegółowe informacje aby bezpiecznie dojechać. Ważne w maju: PIĄTEK 31 Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot. ź 1 - Międzynarodowe Święto Pracy ź 2 - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej ź 3 - Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski ź 4 - Dzień Strażaka i Hutnika ź 5 - Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska) ź 8 - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Dzień Bibliotekarza i Bibliotek ź 9 - Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej) ź 12 - Wniebowstąpienie Zimnych ogrodników (Pankracego) Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych Światowy Dzień Ptaków Wędrownych ź 13 - Zimnych ogrodników (Serwacego) ź 14 - Zimnych ogrodników (Bonifacego), Dzień Farmaceuty ź 15 - Międzynarodowy Dzień Rodziny Dzień bez Samochodu Święto Polskiej Muzyki i Plastyki ź 16 - Święto Straży Granicznej ź 17 - Światowy Dzień Telekomunikacji ź 18 - Międzynarodowy Dzień Muzeów ź 19 - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS ź 20 - Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła ź 21 - Dzień Strażaka Światowy Dzień Kosmosu Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej - w Trosce o Dialog i Rozwój ź 22 - Dzień Praw Zwierząt Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej ź 23 - Światowy Dzień Żółwia ź 24 - Europejski Dzień Parków Narodowych ź 25 - Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych Dzień Piwowara Dzień Mleka ź 26 - Dzień Matki ź 27 - Dzień Samorządu Terytorialnego ź 29 - Dzień Działacza Kultury i Drukarza Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ ź 30 - Boże Ciało ź 31 - Światowy Dzień Bez Papierosa Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego

4 4 Nowe zasady gospodarki odpadami na terenie gminy od 1 lipca 2013 GŁÓWNE ZASADY charakterze). NOWEGO SYSTEMU WYPOWIEDZENIE UMOWY Właściciele nieruchomości Z OBECNYM PRZEDSIĘBIORCĄ zamieszkałych nie będą od dnia r. zawierali indywidualnych W związku z wejściem w życie umów z przedsiębiorcą świadczącym nowego systemu należy wypowiedzieć usługi w zakresie odbioru i transportu aktualnie posiadaną umowę na wywóz odpadów komunalnych. W nowym odpadów w tak sposób, aby przestała systemie, odpady wywożone będą obowiązywać z dniem 30 czerwca przez firmę wyłonioną w drodze 2013 r. przetargu, który zorganizuje Urząd Gminy. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI, ZŁOŻENIE DEKLARACJI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ DO URZĘDU GMINY MIESZKAŃCY W s z y s c y w ł a ś c i c i e l e Jeżeli na nieruchomości na której nieruchomości zamieszkałych, przez zamieszkują mieszkańcy prowadzona k t ó r y c h r o z u m i e m y t a k ż e jest działalność gospodarcza podczas współwłaścicieli, użytkowników której powstają odpady komunalne (np. w i e c z y s t y c h o r a z j e d n o s t k i jest zaplecze socjalno-bytowe, biura organizacyjne i osoby posiadające itp.) właściciel tej nieruchomości musi nieruchomości w zarządzie lub złożyć deklarację dotyczącą części na stronie internetowej Gminy PRZETERMINOWANE LEKI użytkowaniu, a także inne podmioty zamieszkałej oraz posiadać, tak jak JAK WNOSIĆ OPŁATĘ DO GMINY? Postomino (). w ł a d a j ą c e n i e r u c h o m o ś c i ą dotychczas, umowę z wybranym przez Przeterminowane leki będą z o b o w i ą z a n i s ą d o z ł o ż e n i a siebie wykonawcą posiadającym wpis Opłatę za gospodarowanie g r o m a d z o n e w s p e c j a l n i e w nieprzekraczalnym terminie do do rejestru działalności regulowanej na odpadami komunalnymi należy ODPADY o z n a k o w a n y c h p o j e m n i k a c h r. deklarację o wysokości odbiór odpadów komunalnych z części uiszczać bez wezwania do 20 dnia WIELKOGABARYTOWE z l o k a l i z o w a n y c h w a p t e k a c h opłaty za gospodarowanie odpadami niezamieszkałej. Posiadanie stosownej każdego miesiąca na rachunek i ośrodkach zdrowia funkcjonujących komunalnymi. Deklarację należy bankowy: Odpady wielkogabarytowe, na terenie gminy. złożyć w Urzędzie Gminy w elektrośmieci w ramach opłaty za Postominie osobiście lub przesłać BANK SPÓŁDZIELCZY g o s p o d a r o w a n i e o d p a d a m i ZUŻYTE BATERIE pocztą. W USTCE komunalnymi będą odbierane z terenu Druk deklaracji można otrzymać Nr konta: nieruchomości zamieszkałych Zużyte baterie będą gromadzone w siedzibie Urzędu Gminy Postomino w t e r m i n a c h u z g o d n i o n y c h w s p e c j a l n i e o z n a k o w a n y c h lub pobrać bezpośrednio ze strony z podmiotem realizującym usługi, p o j e m n i k a c h u s t a w i o n y c h Internetowej Gminy Postomino a także będzie można zawieść w placówkach oświaty działających na w zakładce Czysta Gmina. Termin dokonania pierwszej samemu we własnym zakresie do terenie gminy. W przypadku zaistnienia zmiany wpłaty: do 20 lipca 2013 r. punktu selektywnej zbiórki odpadów danych zawartych w deklaracji bądź komunalnych na terenie gminy GDZIE UZYSKAĆ WIĘCEJ z a m i e s z k a n i a n a t e r e n i e Postomino. INFORMACJI NA TEMAT ZMIAN n i e r u c h o m o ś c i p i e r w s z e g o CZĘSTOTLIWOŚĆ mieszkańca, deklarację należy złożyć WYWOZU ODPADÓW ODPADY Więcej informacji o zmianie w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia BIODEGRADOWALNE ustawy o utrzymaniu czystości zmiany. Harmonogram odbioru, czyli i porządku w gminie można uzyskać Należy pamiętać, że w przypadku umowy oraz dowodów płacenia za terminy w których będą odbieranie Selektywnie zebrane odpady pod nr tel , w pok. nr 12 gdy liczba zadeklarowanych osób usługi jest wymagane przepisami odpady komunalne zmieszane biodegradowalne będą odbierane Urzędu Gminy w Postominie lub na zamieszkujących jest mniejsza niż i podlega kontroli. Nie dopuszczalne w pojemnikach i segregowane przez podmiot realizujący usługi na ch internetowych: Gminy osób zameldowanych to należy jest mieszanie odpadów komunalnych w workach będą podane mieszkańcom indywidualne zgłoszenia. Właściciele Postomino () oraz dołączyć stosowne dokumenty lub z g o s p o d a r s t w a d o m o w e g o w terminach późniejszych w sposób przydomowych ogródków mogą je Ministerstwa Ochrony Środowiska oświadczenie potwierdzające taki stan, z o d p a d a m i k o m u n a l n y m i zwyczajowo przyjęty. Terminy te również zagospodarować we własnych (www.mos.gov.pl). np. w przypadku osób studiujących z p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o ś c i. zostaną ustalone z wyłonionym kompostownikach usytuowanych na i zamieszkujących poza domem W przypadku prowadzenia takiego w drodze przetargu wykonawcą terenie nieruchomości. rodzinnym procederu przewidziane są sankcje i podane mieszkańcom poprzez Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy karne. ogłoszenie na tablicach ogłoszeń oraz z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku OBLICZENIE OPŁATY w gminach oraz niektórych innych ZA GOSPODAROWANIE ustaw (Dz. U. z 2011 Nr 152, poz. 897 ODPADAMI KOMUNALNYMI odpady zmieszane jeden raz w miesiącu z późn. zm.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest dołączyć do Wysokość opłaty będzie zależna pierwszej składanej przez siebie od ilości osób zamieszkujących daną deklaracji kopię dotychczasowej nieruchomość oraz sposobu zbiórki papier, tektura jeden raz w miesiącu umowy na odbieranie odpadów odpadów: komunalnych, którą miał zawartą W przypadku nieselektywnie z przedsiębiorcą. zbieranych odpadów komunalnych szkło jeden raz w miesiącu opłata wynosić będzie 14 zł od jednego mieszkańca, natomiast w przypadku UWAGA: selektywnie zbieranych odpadów W przypadku nie złożenia komunalnych - 7 zł od jednego tworzywa sztuczne jeden raz w miesiącu deklaracji w terminie do 15 maja mieszkańca r. Wójt Gminy z urzędu, decyzją Prowadzenie zadeklarowanej administracyjną ustali wysokość selektywnej zbiórki odpadów będzie odpady budowlane o p ł a t y z a g o s p o d a r o w a n i e w e r y f i k o w a n e p r z e z p o d m i o t na indywidualne zgłoszenie odbierający odpady. W przypadku i biodegradowalne odpadami (biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym s t w i e r d z e n i a r o z b i e ż n o ś c i zużyty sprzęt ś r e d n i ą i l o ś ć o d p a d ó w przedsiębiorca powiadamia o tym dwa razy w roku komunalnych powstających na Gminę. Taka informacja stanowi elektroniczny i elektryczny, w terminach wyznaczonych podstawę do wydania decyzji o wyższej odpady wielkogabarytowe przez przedsiębiorcę nieruchomościach o podobnym stawce opłat tj. 14 zł od osoby. rodzaj odpadów częstotliwość wywozu

5 5 Jak wypełnić deklarację? WZÓR STRONA 1 WZÓR STRONA 2 WZÓR STRONA 3 WZÓR STRONA 4

6 6 VI Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny - Postomino 2013 Inauguracja uroczystości Dyrektor ZS w Postominie podczas inauguracji VI Polsko Niemieckiego Festiwalu Artystycznego D y r e k t o r H a l i n a We n d a, inicjatorka rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży, w dniu 6 kwietnia br. dokonała uroczystego otwarcia VI Polsko Niemieckiego Festiwalu Artystycznego. Dyrektor H. Wenda powitała przedstawiciela władzy s a m o r z ą d o w e j w o j e w ó d z t w a zachodniopomorskiego - Andrzeja Jakubowskiego, Dyrektor Biura Senatorskiego w Koszalinie Bożenę K a c z m a r e k, p r z e d s t a w i c i e l i Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce, Sekretarza Powiatu Sławieńskiego Sebastiana Derenia oraz innych członków administracji powiatowej; przedstawicieli Urzędu Miasta Sławno i Urzędu Gminy Sławno, Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor za przywitanie i zaproszenie na to, jakże ważne wydarzenie. Wydarzenie ważne z punktu widzenia rozwoju tej pozycji kulturalnej i artystycznej województwa zachodniopomorskiego. Wy, młodzi ludzie stanowicie doskonały przykład tej integracji i to integracji dobrze rozumianej, bo przecież polsko-niemieckiej ( ). w tym Wójta Ryszarda swoistym centrum życia kulturalnego, S t a c h o w i a k a ; a Wicemarszałek Województwa przedstawicieli władz UG Zachodniopomorskiego zapewnił, iż Postomino: Wójta Janusza ten doroczny przegląd twórczości Bojkowskiego, Zastępcę młodych artystów na stałe zagościł Wójta Adama Drapałę w kalendarzu wydarzeń kulturalnych oraz pozostałych członków województwa zachodniopomorskiego. administracji gminnej, Honorowy patronat nad VI Polsko d y r e k t o r ó w s z k ó ł Niemieckim Festiwalem Artystycznym i o ś r o d k ó w k u l t u r y, objęli: Senator Rzeczpospolitej Polskiej P r o b o s z c z a P a r a f i i Piotr B. Zientarski, Wicemarszałek Postomino ks. Grzegorza Województwa Zachodniopomorskiego Fąsa oraz wielu innych W o j c i e c h D r o ż d ż, z n a m i e n i t y c h g o ś c i Zachodniopomorski Kurator Oświaty i entuzjastów młodych Maria Borecka i Starosta Sławieński t a l e n t ó w, w t y m Wojciech Wiśniowski. Festiwal przedstawicieli prasy oraz dofinansowany został przez Unię wspaniałą festiwalową Europejską ze środków Europejskiego publiczność. Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Tegoroczny festiwal Budżetu Państwa. FMP Interreg IVA młodzieży sprawił, że Euroregionu Pomerania. Postomino stało się w sobotę, r. Dyrektor ZS w Postominie Halina Wenda i Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski Podziękowania Dyrektor H. Wenda okazała wdzięczność ludziom dobrego serca przedstawicielom władz, instruktorom oraz sponsorom i miłośnikom festiwalu, poprzez wręczenie pamiątkowych dyplomów i pucharów, w tym Wójtowi Januszowi Bojkowskiemu, Wicedyrektor Gimnazjum w Postominie - Danucie Strzelczyk, rodzinie państwa Ordon: Beacie i Kazimierzowi, Danucie i Andrzejowi oraz Żanetcie i Adamowi; Janinie i Romanowi Tama właścicielom Ciastkarni Taja w Jarosławcu oraz Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowemu Dzióbek z Bukowiny. Nasi sponsorzy ludzie Wielkiego Serca Dyrektor skierowała specjalne podziękowania na ręce Wójta Janusza Bojkowskiego za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom festiwalu poprzez służbę Straży Gminnej pod kierunkiem komendanta Jarosława Kwiatka. Wszystko, co łączy ludzi jest dobrem i pięknem Lew Tołstoj Pani Halina Wenda Dyrektor ZS Postomino Szanowna Pani Dyrektor, Z prawdziwą satysfakcją przyjmuję honory patrona VI Polsko- Niemieckiego Festiwalu Artystycznego, którego organizatorem jest Zespół Szkół w Postominie. Czynię to z tym większą radością, że miałem zaszczyt uczestniczyć w V Festiwalu i wiem, jakim dobrem jest wychowanie młodego pokolenia dla idei współdziałania zjednoczonej Europy. Szlachetna rywalizacja w duchu przyjaźni to najlepsza forma przygotowania młodzieży do twórczego uczestnictwa w kulturze i życiu artystycznym. Jestem przekonany, że sam udział w Festiwalu spełni niejedno marzenie młodych artystów, ale wszystkim życzę zwycięstwa i satysfakcją wręczę puchar za zajęcie I miejsca w kategorii zespoły teatralne szkół podstawowych. Niech to wyjątkowe święto teatru, muzyki i tańca potwierdzi myśl Artura Schopenhauera: Piękno jest otwartym listem polecającym, który z góry zdobywa dla nas serca Z wyrazami należnego szacunku Dr Piotr B. Zientarski Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Koszalin, 6 kwietnia 2013 r. Bożena Kaczmarek - Dyrektor Biura Senatorskiego w Koszalinie w czasie prezentacji listu Senatora RP Piotra B. Zientarskiego Wójt Janusz Bojkowski i Zastępca Burmistrza Gminy Trinwillershagen Andreas Gergaut uhonorowani pucharami za działania na rzecz polsko niemieckiej integracji przez Dyrektor Halinę Wendę Podczas uroczystej inauguracji Dyrektor ZS w Postominie - H. Wenda podziękowała za przybycie Zastępcy Burmistrza Gminy Trinwillershagen Andreasowi Gergaut, nauczycielom, młodzieży i dzieciom z niemieckiej Gminy Trinwillershagen oraz miast Zingst i Stralsundu. Dyrektor Halina Wenda podziękowała polskim nauczycielom i instruktorom za przygotowanie uczniów do VI Polsko Niemieckiego Festiwalu Artystycznego

7 7 Składam podziękowania Panu Stefanowi Kwiatkowskiemu, właścicielowi Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego Arka w Jarosławcu, za zakwaterowanie siedemdziesięcioosobowej grupy dzieci i młodzieży z partnerskiej Gminy Trinwillershagen oraz miast Zingst i Stralsundu w dniach 4 7 kwietnia bieżącego roku. Zarówno uczniowie, jak i ich opiekunowie byli zachwyceni luksusowymi warunkami pobytu, wspaniałym wyżywieniem i miłą atmosferą. Dzięki Pańskiej pomocy nasz doroczny Polsko Niemiecki Festiwal Artystyczny rozkwita, przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia. Dyrektor ZS w Postominie Halina Wenda Składam najserdeczniejsze podziękowania Państwu Danucie i Leszkowi Haratykom właścicielom Sanatorium Panorama Morska w Jarosławcu za całodzienną opiekę medyczną nad uczestnikami VI Polsko Niemieckiego Festiwalu Artystycznego w dniu 6 kwietnia 2013 roku. Dyrektor ZS w Postominie Halina Wenda Wyniki Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Sport nas łączy pod hasłem LEKKOATLETYKA KRÓLOWĄ SPORTU Dziękuję Kat do lat 6 Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku ź I miejsce- Cezary Michalski, ź III miejsce - Aleksandra Zyłkowska, Przedszkole Miejskie nr 9 Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku Akademia Uśmiechu w Słupsku ź Wyróżnienia: Julia Lisek, Szkoła ź II miejsce- Nikola Korejwo, Oddział Podstawowa w Staniewicach; przedszkolny Zespołu Szkól Dominika Leszczyńska, Szkoła w Postominie Podstawowa nr 1 w Ustce; Izabela ź Wyróżnienia: Natalia Kowalewska Kubacka, Szkoła Podstawowa nr 2 i Urszula Palacz, Przedszkole w Słupsku; Karolina Capar, M i e j s k i e n r 9 A k a d e m i a Ś w i e t l i c a Ś r o d o w i s k o w a Uśmiechu w Słupsku w Królewie Kat.7-9 lat Kat lat ź I miejsce- Wiktoria Zawistowska, ź I miejsce- Jolanta Bura, Świetlica Zespół Szkół w Postominie Środowiskowa w Pieszczu ź I I m i e j s c e - M a ł g o r z a t a ź II miejsce- Aleksandra Kania, Skolimowska, Szkoła Podstawowa Gimnazjum w Postominie w Pszczółkach ź I I I m i e j s c e - E w e l i n a ź III miejsce- Zuzanna Matyjasek G o ł o m b i e w s k a, S z k o ł a i Paulina Sieradzka, Zespół Szkół Podstawowa im. Andrzeja w Postominie Stelmachowskiego w Starych ź W y r ó ż n i e n i a : A g n i e s z k a Trokach LITWA Obrady jury: A. Sip, U. Aleksandrowicz Uważam za bardzo ładne, że mogłam znowu wziąć udział w tym Festiwalu. Podobało mi się, że pracowaliśmy razem z polskimi dziećmi i młodzieżą. Marieke (15 lat) Falkowska, Szkoła Podstawowa w Pszczółkach; Ines Schönwald, Zespól Szkól w Postominie; Natalia Szamecka, Szkoła Podstawowa w Pszczółkach Kat lat ź I miejsce - Magdalena Parniawska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku ź II miejsce - Ksawery Mielniczuk, Kat lat ź I miejsce- Monika Miotk, Liceum Plastyczne w Słupsku ź II miejsce- Agnieszka Frelińska, Liceum Plastyczne w Słupsku ź III miejsce- Joanna Wac, Liceum Plastyczne w Słupsku ź Wyróżnienie: Klaudia Stańko, Liceum Plastyczne w Słupsku Bardzo chętnie przyjechaliśmy na festiwal i dziękujemy za zaproszenie. Również po raz szósty uczestniczyliśmy w festiwalu oraz d z i ę k u j e m y z a g o ś c i n n o ś ć i serdeczność. Życzymy dalej dobrej współpracy. Nasza przyjaźń i polskoniemieckie partnerstwo rośnie i się pogłębia. Dzieci i opiekunowie z gminy Trinwillershagen. Rosie Bladt, 1.Stellr. Burgermeister Andreas Gergant, Kerstin Gergant, Silvia Hausmann

8 8 Uczestnicy POLSKA Zespół Szkół w Jarosławcu (dyr. Elżbieta Safaryn) ź Przegląd Zespołów Tanecznych - Bogumiła Małek ź Przegląd Zespołów Teatralnych - Aleksandra Łosińska ź Przegląd Zespołów Estradowych i Solistów - Aleksandra Łosińska XI Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego Celem konkursu było wyłonienie uczniów i zespołów artystycznych, którzy będą reprezentować Gminę Postomino na szczeblu powiatu sławieńskiego. Uczestnicy festiwalu mieli do wyboru cztery kategorie konkursowe. Podczas festiwalowych zmagań goście z Niemiec zaprezentowali interesujący program artystyczny. Zdobyli serca polskiej publiczności, prezentując ciekawe aranżacje piosenek, układów tanecznych i gimnastycznych akrobacji. Zespół Szkół w Pieszczu (dyr. Renata Mazur) ź Przegląd Zespołów Teatralnych - Małgorzata Oszmiańska, Alicja Bukowska ź Przegląd Zespołów Estradowych, Solistów i Instrumentalistów - Małgorzata Oszmiańska, Alicja Bukowska ź Przegląd Zespołów Tanecznych - Anna Cholewczyńska Zespół taneczny Rytm Szkoła Podstawowa w Jarosławcu Zespół Szkół w Postominie (dyr. Halina Wenda) ź Przegląd Zespołów Tanecznych - Krystyna Gąsiorowska ź Przegląd Piosenki dziecięcej - Krzysztof Szajner ź Przegląd Zespołów Estradowych i Solistów Instrumentalistów oraz Przegląd Piosenki Dziecięcej- Krzysztof Szajner, Anna Schönwald ź Przegląd Zespołów Teatralnych - Edyta Dubert ź Przegląd Zespołów Teatralnych - Mariola Bukowska Szkoła Podstawowa w Staniewicach (dyr. Bogumiła Roman-Struś) ź Przegląd Zespołów Teatralnych - Dagmara Herman ź Przegląd Zespołów Tanecznych - Magdalena Woropaj- Sroka ź Przegląd Piosenki Dziecięcej - Sławomir Sroka, Łukasz Banaś Centrum Kultury i Sportu w Postominie (dyr. Agnieszka Czarnuch) ź Przegląd Zespołów Tanecznych - Marcin Grzybowski Zespół Szkół Społecznych w Korlinie (dyr. Aleksandra Kurek) ź Przegląd Zespołów Teatralnych - Edyta Stachowska, Marta Maksymiuk ź Przegląd Piosenki Dziecięcej - Barbara Ansel Ognisko Muzyczne w Postominie (dyr. Marian Lupa) ź Przegląd Zespołów Estradowych i Solistów Instrumentalistów - Marian Lupa Tancerki sekcji tanecznej Uniwersytetu Gdańskiego z instruktorką Magdaleną Kotowicz Ponadto gościnnie wystąpiły tancerki sekcji tanecznej Uniwersytetu Gdańskiego z instruktorką Magdaleną Kotowicz oraz dziewczęta z Darłowskiego Studia Tańca Revoltade, reprezentujące Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda. Revoltade Zespół taneczny Błyskawice Szkoła Podstawowa w Staniewicach Zespół tańca MAŁY DYG Zespół Szkół w Postominie Zespół taneczny Bolero Szkoła Podstawowa w Staniewicach NIEMCY Gmina Trinwillershagen ź Zespół Tańca - Silvia Hausmann ź Gimnastyka artystyczna - Anke Haß ź Zespół wokalno - instrumentalny - Maren Eggert, Rosi Bladt, Kerstin Gergaut Zingst i Stralsund ź Zespół Akrobatyczny - Manuela Reim i Peter Kladek Dyg JUNIOR CREW Centrum Kultury i Sportu w Postominie

9 9 Wyniki Raw diamonds - Trinwillershagen Duet akrobatyczny Lea Sophie Vomauer, Celina Külm Zespół wokalny Złote nutki SP w Staniewicach Zespół wokalny Fermata SP w Postominie Występ grupy wokalno instrumentalnej z Gminy Trinwillershagen ARA I miejsce Mały Dyg ze Szkoły Podstawowej w Postominie (opiekun: Krystyna Gąsiorowska) II miejsce Błyskawice ze Szkoły Podstawowej w Staniewicach (opiekun: Magdalena Woropaj- Sroka) Kategoria do lat 15 I miejsce Zespół Taneczny Bolero ze Staniewic (opiekun: Magdalena Woropaj- Sroka) II miejsce Zespół Tańca Dyg z ZS w Postominie (opiekun: Krystyna Gąsiorowska) Zwcyięzcy: Mały Dyg Gimnazjum w Postominie (opiekun: Krzysztof Szajner) Wokalistka zakwalifikowana do II miejsce - Aleksandra Sobczak, Świetlica Środowiskowa w Postominie (opiekun: Krzysztof Szajner) Wokalistka zakwalifikowana do Kategoria Zespoły Wokalne Lat I miejsce Złote Nutki Szkoła Podstawowa w Staniewicach, (opiekun: Sławomir Sroka, Łukasz Banaś) Kategoria Zespoły Wokalne Powyżej 13 Lat I Miejsce Anonim, Zespół Szkół w Postominie (opiekun: Krzysztof Szajner) Zespół wokalny Anonim Gimnazjum w Postominie Iga Nowak ZS w Pieszczu Kategoria Zespoły Zagraniczne Nagrodzeni goście z Niemiec Zespół teatralny Kwadrat ZS w Jarosławcu Teatr Arlekin ZSS w Korlinie Przegląd Piosenki Dziecięcej Soliści Kategoria Do Lat 6-9 I miejsce - Patryk Pawlak Zespół Szkół Społecznych w Korlinie (opiekun: Barbara Ansel) Kategoria lat I miejsce Patrycja Pawłowska Szkoła Podstawowa w Staniewichach, (opekun: Sławomir Sroka) Wokalistka zakwalifikowana do II miejsce Małgorzata K o ł o d z i e j c z y k Z e s p ó ł S z k ó ł Społecznych w Korlinie (opiekun: Barbara Ansel) III miejsce Karolina Bury Szkoła Podstawowa w Postominie (opiekun: Krzysztof Szajner) Kategoria powyżej 13 lat I miejsce - Alicja Kisielowska Przegląd Zespołów Teatralnych Kategoria Szkoła Podstawowa I miejsce Zespół Teatralny S m y k S z k o ł a P o d s t a w o w a w Postominie (opiekun: Mariola Bukowska) II miejsce Zespół Teatralny G o n g S z k o ł a P o d s t a w o w a w Staniewicach (opiekun: Dagmara Herman) Kategoria II Gimnazjalne Zespoły Teatralne I Miejsce Arlekin, Zespół Szkół Społecznych w Korlinie (opiekun: Edyta Stachowska, Marta Majksymiuk) VI Polsko Niemiecki Festiwal Artystyczny zorganizowany w ramach XI Gminnego Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego stanowił wyzwanie zarówno dla władz szkolnych, jak i samorządowych. Wymagał bowiem dobrej współpracy oraz zaangażowania poważnych sił i środków, by sprostać wszelkim oczekiwaniom zarówno uczestników, jak i niezawodnej festiwalowej publiczności.

10 10 Kolejne biegi zaliczone Jest grupa mieszkańców w naszej gminie, która swój czas poświęca bieganiu zamiast siedzieć w wygodnym fotelu rozkazując pilotowi. 23 marca br. nasz gminny biegowy ambasador Grzegorz Antosik, wybrał się na VI Artresan Active Półmaraton Ślężański, gdzie w gronie 2653 zawodników zajął 47 miejsce, uzyskując czas W klasyfikacji Mistrzostw Wojska Polskiego zajął 29 miejsce. Od dwóch lat zrodził się ponownie boom na maratony wśród biegowej braci Bryzy. W niedzielę 7 kwietnia 2013 r. w Dębnie odbyły się 40. Mistrzostwa Polski w Maratonie, na które wybrało się dwóch zawodników Bryzy obiegany już z tym dystansem Bogdan Szlawski, który swój start potraktował treningowo, przygotowując się do startu w XII Crakovia Maraton. Nowicjuszem, na tym królewskim dystansie (42 km 195 m) był Maciej Januszewski. W Dębnie na linii startowej stanęło 1340 zawodników. Pogoda dopisywała było 5 stopni Celsjusza, bez opadów i bez wiatru. Bardzo dużo ludzi na całej trasie chyba całe miasto wyległo kibicować mówił odcinka trwało długo. W oddali głos Maciek po powrocie. Na całej trasie spikera a mety jak nie ma, tak nie ma. rozstawione stoły z bananami, Czas widoczny na mecie na zegarze czekoladą, cukrem, pomarańczami, 3 godz. 34 min 53 sek raduje serce, herbatnikami, wodą, izotonikami a do tego wspaniały medal dodaje niczego nie brakowało. Od początku dumy. opowiadał po powrocie biegło się dobrze. Pierwsze kilometry Maciek. pokonywałem w szybszym tempie niż Tym samym Maciej Januszewski sobie zakładałem. Po połowie ukończonym maratonem wpisuje się dystansu miałem czas co na siedemnastą pozycję gminnej listy dawało dobry wynik. Pierwszy kryzys tych, którzy mają ukończony maraton, dopadł mnie na 34 kilometrze małe a uzyskany czas daje siódme miejsce zniechęcenie, słowa otuchy od nabieganych czasów. biegnących kolegów dodały mi wiary. Natomiast Bogdan Szlawski linię 39 kilometr - pierwsze skurcze, widok mety minął na 1318 miejscu, 40 kilometra trochę rozweselił, że meta uzyskując czas godz. już nie daleko, ale pokonanie tego Z. Ludwikowski Pierwsze zmagania Aktywnych 50+ W sobotę, 20 kwietnia 2013 r. na toporów konkurencja strong man. wiekowej lata tak jak stadionie w Postominie odbył się W turnieju udział wzięło 16 i w klasyfikacji generalnej prowadzi Primaaprilisowy Turniej Weteranów zawodników (7 kobiet i 9 mężczyzn). Mirosław Kijanka. Z kolei Witold w ramach Sportowo-Rekreacyjnego Sędzią głównym zawodów był Lemierzewicz jest najlepszym wśród Grand Prix Gminy Postomino Aktywni Kazimierz Gąsiorowski. zawodników w wieku lat. W kat. 50+ w roku Aktywizacja Liderkami po pierwszym turnieju lata pozycję lidera zajmuje starszej młodzieży oraz wyłonienie w ramach Grand Prix klasyfikacji Z b i g n i e w M e l o n, a R y s z a r d najbardziej aktywnych mieszkańców generalnej kobiet są Daniela Igras ex Brzozowski uplasował się na pozycji Gminy Postomino to cele zmagań aequo z Danutą Ogórek, wyprzedzając pierwszej w kat. 65 lat i więcej. w ramach Grand Prix. Cykl o 4 pkt. Helenę Palusińską. Kolejne spotkanie weteranów współzawodnictwa składa się z trzech W kat. kobiet lat zaplanowane jest na 27 lipca 2013 r. turniejów, podczas których zostanie prowadzi Danuta Ogórek. Daniela Turniej Weteranów Żyj zdrowo na r o z e g r a n y c h 1 5 k o n k u r e n c j i Igras jest liderką w kat lata. sportowo rozpocznie się tradycyjnie o rekreacyjno-sportowych. Natomiast w kat. 65 lat i więcej godz Rozegrane zostaną W Primaaprilisowym Turnieju wygrywa Krystyna Zielonka. następujące konkurencje: cellotka Weteranów rozegrano 5 pierwszych W klasyfikacji generalnej rzut lotką do tarczy, rzut piłką konkurencji: pchnięcie kulą, slalom mężczyzn pozycję lidera zajmuje palantową, parytety biegowe (60 m (siedem tyczek) z piłką na czas, bieg Mirosław Kijanka wyprzedzając o 3 kobiet i 100 m mężczyzn), rzut beretem z toczeniem piłki kijem hokejowym po pkt. Zbigniewa Melona i o 4 pkt. oraz rekreacyjny tor przeszkód. bieżni (60 m x 2), festiwal rzutów Stanisława Gosławskiego. Serdecznie zapraszamy. lekarskimi piłkami oraz trzymanie Wśród mężczyzn w kat. K. Wojciechowski Pierwsza pomoc Turniej badmintona 7 kwietnia br. w sali sportowej Dzięki sponsorom (Wójt Gminy Zespołu szkół w Jarosławcu odbył się Postomino ufundował wspaniałe pierwszy turniej badmintonowy puchary, Komputerowe Studio Błękitna Lotka pod patronatem Wójta Reklamy Grzegorz Żrodowski - G m i n y P o s t o m i n o J a n u s z a dyplomy, medale i koszulki)oraz Bojkowskiego. W turnieju mogli dyrekcji Zespołu Szkół w Jarosławcu s t a r t o w a ć m i e s z k a ń c y g m i n y turniej miał wspaniałą oprawę P o s t o m i n o w 4 k a t e g o r i a c h : i z pewnością sprawił wiele radości Dziewczęta, Chłopcy, Mężczyźni uczestnikom. Mamy nadzieję, że OPEN, kobiety OPEN. przyszłoroczny turniej zgromadzi Po bardzo emocjonujących więcej uczestników i badminton stanie pojedynkach wyniki były następujące: się dyscypliną szerzej uprawianą przez chłopcy: I - Kamil Wyciszkiewicz, mieszkańców gminy Postomino. II - Dawid Majchrzak, III - Adam D z i ę k u j e m y p a n u B a r t k o w i Wyciszkiewicz, Lemierzewiczowi, który poprowadził dziewczęta: I - Marysia całą imprezę i przygotował młodzież do Żrodowska, II - Maja Porożyńska, III - zawodów. Anna Porożyńska, Grzegorz Żrodowski mężczyźni OPEN: I - Bartosz Lemierzewicz, II - Kamil Wyciszkiewicz, III - Grzegorz Żrodowski. Targi Kulinarne w Jarosławcu Już 14 maja 2013 odbędą się proponuje gościom nowe walory drugie targi gastronomiczne w hotelu smakowe. Na pokazie zobaczą Albatros SPA & SKI. To najlepsza Państwo jak kontrolować jakość o k a z j a d o z a p o z n a n i a s i ę produktu, sterylizować tempraturę z najnowszymi technologiami, i inne procedury sous vide. pogłębienia wiedzy, a także wymiany Program spotkania: informacji między specjalistami 1. Z a s t o s o w a n i e n a j n o w s z y c h z b r a n ż y g a s t r o n o m i c z n e j. urządzeń w gastronomii W programie imprezy przewidziano 2. Sous Vide - czyli sztuka gotowania wystawę sprzętu gastro i produktów dla i pieczenia w niskich temperaturach hoteli i gastronomii. 3. Szkolenie - Minimum Sanitarne Odwiedzający będą mieli zatem HCCAP (Ecolab - zakończone okazję zapoznać się z nowościami certyfikatem) kulinarnymi m.in. Sous Vide czyli Z a p r a s z a m y w s z y s t k i c h gotowanie w niskich temperaturach. właścicieli, szefów kuchni z hoteli Szef kuchni hotelu Albatros SPA & i ośrodków wczasowych z Jarosławca SKI Artur Żbikowski - W gastronomii i okolic. jeśli nie idzie się z trendami, z nowym Zapisy na szkolenie HCCAP stylem życia to pozostaje się w tyle. proszę przesyłać do 10 maja br. na Sous Vide szturmem zdobywa a d r e s k o n f e r e n c j a l b a t r o s - popularność w restauracjach bo jaroslawiec.pl Każdy z nas ma prawny u m i e j ę t n o ś c i t e o r e t y c z n y c h przed urazami i niebezpieczeństwem, o b o w i ą z e k u d z i e l e n i a i praktycznych udzielania Pierwszej ćwiczenia na fantomie osoby dorosłej wyposażyć apteczkę oraz nabrali dzięki Środowiskowemu Programowi poszkodowanemu pierwszej pomocy P r z e d m e d y c z n e j P o m o c y resuscytacji oddechowo-krążeniowej, pewności siebie w podejmowaniu Profilaktycznemu,,NASZ WSPÓŁNY i powinien reagować, w sytuacjach Poszkodowanym. zabezpieczenia miejsca zdarzenia, trudnych decyzji. CEL realizowanemu przez Gminny niebezpieczeństwa zdrowia i życia Istotą szkolenia było jakie prawidłowego wezwania karetki Po zakończeniu szkolenia Program Profilaktyki i Rozwiązywania ludzkiego. czynniki (alkohol, narkotyki i środki pogotowia, układanie w pozycji bocznej i zaliczeniu testu każdy uczestnik Problemów Uzależnień. W dniach 20 i 26 kwietnia oburzające) mają bezpośredni wpływ ustalonej oraz jak udzielić pomoc szkolenia otrzymał CERTYFIKAT Szkolenie przeprowadził ratownik w remizie strażackiej OSP Postomino na organizm człowieka i jego logiczne w nagłych przypadkach. potwierdzający uczestnictwo w kursie pierwszej pomocy Marek Domżałowicz odbyło się szkolenie podstawowe dla myślenie. W czasie trwania szkolenia Pierwszej Pomocy. we współpracy z druhem Jackiem młodzieży szkolnej z naszego Uczestnicy szkolenia zostali uczestnicy dowiedzieli się co grozi za S z k o l e n i e z o r g a n i z o w a ł o Białowąsem. gimnazjum umożliwiające nabycie nauczeni jak chronić samego siebie nieudzielenie pomocy, jak prawidłowo Sołectwo Postomino i OSP Postomino M. Domżałowicz

11 11 Kolejne laury dla karateków W dniu w Złocieńcu młodziczek zajęła Wiktoria Demidok, odbyła się IV Wojewódzka Olimpiada która również w konkurencji kumite Młodzieży Karate Kyokushin. spisała się bardzo dobrze zajmując W olimpiadzie udział wzięło niespełna V miejsce. Bardzo dobrze spisała się 250 zawodników z 14 ośrodków, w tym także Anna Jurewicz, która po bardzo trzech zawodników klubu z Postomina. e m o c j o n u j ą c e j r y w a l i z a c j i Sędzią głównym zawodów był sensei w konkurencji kata dziewcząt 12 lat Andrzej Kłujszo, a impreza została straciła do pierwszej zawodniczki otwarta przez włodarzy miasta. Wiele zaledwie 0,2 pkt. i ostatecznie zdobyła konkurencji było bardzo silnie srebrny medal. W konkurencji kumite obsadzonych. Startowało w nich po młodzików -55kg. srebrny medal kilkudziesięciu zawodników, stąd tym zdobył Jakub Wyrosławski, który po trudniej było się przedrzeć do strefy bardzo wyrównanym finale musiał medalowej. Niemniej jednak, wszyscy ostatecznie uznać wyższość swojego zawodnicy naszego klubu stanęli na przeciwnika i zajął II miejsce. podium. I miejsce w kategorii kata Konkurs gramatyczny W lutym w Zespole Szkół M. Oszmiańska i A. Bukowska. w Korlinie odbył się gminny konkurs W s p a n i a ł a w s p ó ł p r a c a Z gramatyką za pan brat. I miejsce z nauczycielami języka polskiego zajęła nasza uczennica klasy z Jarosławca i Korlina sprawiła, że od III gimnazjum w Pieszczu - Iga Nowak trzech lat jest to konkurs przechodni na (opiekun M. Oszmiańska), której szczeblu gminnym. W zeszłym roku życzymy dalszych sukcesów. gościliśmy w Jarosławcu, w tym roku Warto dodać, że ów konkurs 7 lat w Korlinie, a za rok serdecznie t e m u z a i n i c j o w a ł y p o l o n i s t k i zapraszamy do nas. z gimnazjum w Pieszczu panie Alicja Bukowska USŁUGI KSIĘGOWE, ROZLICZENIA PODATKOWE KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM KANCELARIA PODATKOWA VICTORY MONIKA LACKA Chudaczewo 24a, tel.: W r a m a c h X V I zgłoszonych drużyn do turnieju). Współzawodnictwa Sportowo- Z kolei turniej finałowy w dniu 15 Rekreacyjnego Sołectw Gminy czerwca 2013 r. (sobota) odbędzie się Postomino w roku 2013 w dniu 18 maja na boisku Orlik 2012 w Postominie r. oraz w dniu 15 czerwca 2013 r. Ilość zgłoszonych drużyn będzie rozegrana zostanie druga konkurencja wyznacznikiem do uszczegółowienia Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar ilości obiektów, na których rozegrany Wójta Gminy Postomino na boiskach z o s t a n i e t u r n i e j, i l o ś c i g r u p Orlik 2012 na terenie gminy eliminacyjnych oraz ilości zespołów Postomino. zakwalifikowanych do finału. Z a k ł a d a m y, ż e t u r n i e j W związku z powyższym proszę eliminacyjny w dniu 18 maja 2013 r. o osobiste, pisemne lub telefoniczne ( s o b o t a ) r o z e g r a n e z o s t a n ą zgłoszenie sołectw do turnieju do dnia równocześnie na 3 obiektach 24 kwietnia 2013 r. Centrum Kultury Jarosławiec, Pieszcz i Postomino i Sportu w Postominie, (jeżeli będzie wystarczająco dużo Postomino 97, tel./fax: (59) , Turniej Piłki Siatkowej r. w hali sportowej w Postominie odbył się towarzyski Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o puchar Wójta Gminy Postomino. Do udziału w zawodach przystąpiły drużyny: Laguna Ustka, Olszewscy i Synowie Sławno, Sołectwo Postomino i Sołectwo Pieńkowo. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. O s t a t e c z n i e t a b e l a przedstawiała się następująco: I miejsce - Laguna Ustka, II miejsce - Olszewscy i Synowie Sławno, III miejsce Sołectwo Postomino, IV miejsce Sołectwo Pieńkowo. Turniej przebiegał w bardzo sportowej i przyjaznej atmosferze. W s z y s t k i e d r u ż y n y uczestniczące w powyższym turnieju otrzymały puchary ufundowane przez Wójta Gminy Postomino oraz okolicznościowe dyplomy. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Marcin Piętos z Laguny Ustka a zawodnikiem Fair-Play Wiosenne Czwartki LA Krzysztof Szerszeń z Sołectwa ufundowanie poczęstunku dla Postomino. każdego zawodnika a Jackowi Sędzią głównym był pan Kisielowskiemu za pomoc w sprawach Tadeusz Żelejko ze Sławna. organizacyjnych. Wręczenia pucharów i dyplomów Podziękowania również dla pani dokonał w-ce Wójt Gminy Postomino Dyrektor Zespołu Szkół w Postominie Adam Drapała wraz z sołtysem Halinie Wenda za udostępnienie hali Postomina Markiem Domżałowiczem sportowej na organizację turnieju. oraz Krzysztofem Ugorskim. Głównym organizatorem turnieju Słowa Podziękowania składam było Sołectwo Postomino. w stronę naszych lokalnych Kapitan drużyny przedsiębiorców: Bogumile i Jackowi Sołectwa Postomino Wituszyńskim, Adamowi Pruske Krzysztof Ugorski i Krzysztofowi Szerszeniowi za ź rocznik 2000 Kamil Siudek SP Staniewice 8,33 ź rocznik 2000 Aleksandra Maksim SP Postomino 9,41 ź rocznik 2001 Piotr Szostek SP Pieszcz 8,87 ź rocznik 2001 Anna Jurewicz SP Postomino 9,25 ź rocznik 2002 i młodsi Maksymilian Bugowski SP Jarosławiec 9,32 skok wzwyż ź rocznik 2000 Aleksander W dniu 18 kwietnia 2013 r. na Pawłowski. Izbiński SP Jarosławiec 1,30 postomińskim stadionie stanęli do Podczas tej rundy rozgrywek ź rocznik 2001 Dawid Majchrzak rundy wiosennej zmagań młodzi wśród 6-to klasistów rekord w skoku SP Jarosławiec 4,00 lekkoatleci ze szkół podstawowych wzwyż ustanowił Aleksander Izbiński ź rocznik 2002 i młodsi gminy Postomino w ramach (SP Jarosławiec), skacząc na Maksymilian Bugowski SP Czwartków Lekkoatletycznych. wysokość 130 cm. Z kolei w tej samej Jarosławiec 1,30 Wystartowało łącznie 84 konkurencji rekord 5-to klasistów, skok w dal uczniów i uczennic ze wszystkich skacząc na wysokość 1,20 ustanowili: ź rocznik 2001 Piotr Szostek szkół gminy Postomino, w tym: 34 ze Dawid Majchrzak (SP Jarosławiec) SP Pieszcz 4,00 Szkoły Podstawowej w Postominie, 21 i R a d o s ł a w B r z e z i ń s k i ( S P ź rocznik 2001 Anna Jurewicz z e S z k o ł y P o d s t a w o w e j Postomino). Wśród najmłodszej grupy SP Postomino 3,62 w Staniewicach, 13 ze Szkoły wiekowej 4-to klasistów i dzieci Gratuluję uzyskanych wyników Podstawowej w Jarosławcu, 10 ze młodszych rekord czwartków i zapraszam na kolejne edycje Społecznej Szkoły Podstawowej ustanowił Maksymilian Bugowski z SP Czwartków Lekkoatletycznych. w Korlinie, 6 ze Szkoły Podstawowej Jarosławiec, skacząc na wysokość J e d n o c z e ś n i e p r o s z ę w Pieszczu. 1,30. opiekunów/nauczycieli zawodników o Z kolei wśród sędziów na Najlepsze wyniki tej edycji dostarczenie list zgłoszeniowych postomińskich czwartkach LA ustanowili: zawodników w dniu zawodów. debiutował Janusz Sowiński i Adrian 60 m. A. Czarnuch Piłka nożna na Orlikach podczas Współzawodnictwa Sołectw pięć lub sześć drużyn zwycięzców U b e z p i e c z e n i e, o b s ł u g ę J e d n o c z e ś n i e z a p r a s z a m Sołeckiego Mundialu z roku 2012 sędziowską, medyczną oraz wodę reprezentantów zgłoszonych drużyn rozstawionych zostanie na miejscach 1 mineralną dla drużyn zabezpiecza w dniu 29 kwietnia 2013 r. o godz w grupach. organizator. Pozostałe warunki określa do Centrum Kultury i Sportu W trakcie turnieju finałowego Regulamin Turnieju, który dostępny w Postominie na losowanie drużyn do rozegrany zostanie konkurs żonglerski, jest na stronie internetowej Centrum poszczególnych grup eliminacyjnych. do którego drużyna sołectwa zgłasza Kultury i Sportu w Postominie: W z a l e ż n o ś c i o d i l o ś c i max 2 zawodników. zgłoszonych sołectw pierwsze cztery,

12 12 Wizyta Biskupa W ramach wizytacji kanonicznej w parafii Sławsko, która miała miejsce kwietnia 2013 roku, Ksiądz Biskup Paweł Cieślik złożył wizytę w dniu 15 kwietnia w Zespole Szkół w Pieszczu. To wielkie święto, ponieważ było to pierwsze spotkanie Biskupa z uczniami i Gronem Pedagogicznym. Po uroczystym powitaniu przez Panią Dyrektor Renatę Mazur oraz przedstawicieli uczniów Szkoły P o d s t a w o w e j, u c z n i o w i e zaprezentowali krótki program słowno - muzyczny. Jego zwieńczeniem była prezentacja zrobiona przez jedną z naszych uczennic, opowiadająca o papieżu Janie Pawle II. Podczas jej wyświetlania została wykonywana pieśń "Barka", bardzo bliska naszemu Ojcu Świętemu. Ksiądz Biskup skierował słowo do wszystkich zgromadzonych uczniów i udzielił im swojego błogosławieństwa. Następnie udał się na spotkanie z Gronem Pedagogicznym. W czasie jego trwania zwrócił szczególną uwagę na misję, jaką mają nauczyciele w społeczeństwie, przekazują wiedzę, Mistrzowie Ortografii ale także wychowują pokolenia młodych Polaków. Na zakończenie spotkania Biskup podziękował w s z y s t k i m z g r o m a d z o n y m i pobłogosławił na trudy dalszej pracy. Piotr Cuch Wreszcie przyszła wiosna! W tym roku troszkę później niż zwykle mogliśmy cieszyć się słońcem i pogodą.jednak tradycji stało się zadość. Po wspólnym sprzątaniu okolicy i ognisku z kiełbaskami, Wiosna w Dzierżęcinie "Marzanna" została spalona aby definitywnie pozbyć się zimy. Mamy nadzieję, że już będzie ciepło, p o n i e w a ż w s z y s c y j e s t e ś m y spragnieni słońca! Wioletta Jasińska Wiosenną tradycją Szkoły z dwóch części. Pierwszą z nich Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej Podstawowej w Staniewicach są stanowiło dyktando, drugą zaś w Jarosławcu, wicemistrzem ortografii c o r o c z n e z m a g a n i a u c z n i ó w zabawa ortograficzna, w czasie której została Lena Jeżewska ze Szkoły z ortografią. Tak było i w tym roku. 15 uczniowie oprócz wiedzy zabłysnąć Podstawowej w Postominie. k w i e t n i a o d b y ł s i ę k o n k u r s musieli także niezawodnym refleksem. Zwycięzcy zostali nagrodzeni ortograficzny pod nazwą Mistrz W konkursie Mały Mistrz pucharami i książkami, a wszyscy Ortografii dla uczniów klas IV - VI Ortografii pierwsze miejsce zajęła uczestnicy otrzymali pamiątkowe i Mały Mistrz Ortografii dla uczniów kl. Hanna Koba ze Szkoły Podstawowej dyplomy. III szkół podstawowych z terenu naszej w Jarosławcu, drugie miejsce Gratulujemy gminy. przypadło Zuzannie Kasińskiej ze Dagmara Herman Konkurs, który zorganizowały Szkoły Podstawowej w Postominie. i przeprowadziły Mirosława Mrowińska W konkursie Mistrz Ortografii i Dagmara Herman, składał się tytuł mistrza wywalczyła Klaudia Dzień Czekolady ciast, które upiekły wspaniałe mamusie. Punktem kulminacyjnym zajęć było jednak wykonanie pysznych czekoladowych torcików, którymi częstowali swoich kolegów i koleżanki ze szkoły. I m p r e z a m i a ł a n a c e l u popularyzację i upowszechnienie historii czekolady oraz jej wartości zdrowotnych, a przede wszystkim kształtowanie pożądanych postaw dotyczących wiedzy o zdrowym stylu 12 kwietnia to najsłodszy dzień w P o d s t a w o w e j w P o s t o m i n i e życia, pokazaniu konieczności roku, bo właśnie wtedy, na całym fascynującą historię czekolady, zachowania umiaru w jedzeniu świecie, obchodzony jest Światowy podkreślając, że pierwotnie był to słodyczy. Zapewne ten dzień na długo Dzień Czekolady. W tym dniu napój przeznaczony dla królów. W tym pozostanie w pamięci każdego wszystko kręci się wokół tego dniu dzieci brały udział w różnych dziecka i już każdego roku będzie smakołyku. To dobra okazja, by grach i zabawach czekoladowych. obchodzony w naszej klasie. przybliżyć uczniom klasy I b Szkoły Odbył się też kiermasz czekoladowych Ewa Kulczak - Leśniewska Pieńkowianie z Babą W marcu w Łobzie odbyła się IX w Barzkowicach. Jarmark był świetną edycja jarmarku rękodzielnictwa okazją do prezentacji wyrobów i rzemiosła pn. Łobeska Baba r ę k o d z i e l n i c z y c h z t e r e n u Wielkanocna, któremu towarzyszył województwa Zachodniopomorskiego, Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych które przyczyniają się do promocji z t e r e n u w o j e w ó d z t w a regionu. Zachodniopomorskiego. Wszystkich witali: wicestarosta Pieńkowianie, którzy wzięli udział Jan Zdanowicz i burmistrz Ryszard w przeglądzie, jak zwykle odnieśli Sola. W gronie znamienitych gości byli sukces, otrzymując jako wyróżnienie m.in. Jarosław Rzepa, członek zarządu Łobeską Babę Wielkanocną. województwa, prof. Bogdan Matławski Do miasta przybyło 15 zespołów z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz i 250 wystawców. L e c h K a r w o w s k i z M u z e u m Organizatorem jarmarku, jak co Narodowego w Szczecinie. Stoły roku było Starostwo Powiatowe uginały się od różnych specjałów, w Łobzie, Łobeski Dom Kultury wraz których w marketach ze świecą nie z Zachodniopomorskim Ośrodkiem znajdziemy. D o r a d z t w a R o l n i c z e g o

13 13 Patrycja laureatką Na deskach sławieńskiego Domu zaprezentował się także zespół Kultury odbyły się Powiatowe wokalny Złote Nutki. Zarówno Prezentacje Muzyczne Piosenki wokalistkę jak i zespół przygotowywali Dziecięcej oraz Prezentacje Solistów nauczyciele szkoły w Staniewicach i Muzycznych Zespołów Estradowych. Sławomir Sroka i Łukasz Banaś. S w o i m t a l e n t e m m u z y c z n y m Na laureatkę czeka teraz kolejny p o c h w a l i ł o s i ę 1 4 z e s p o ł ó w etap zmagań muzycznych, tym razem i 16 wykonawców indywidualnych na szczeblu wojewódzkim. Wszystkim z całego powiatu sławieńskiego. serdecznie gratulujemy, odwagi Jury wyłoniło laureata piosenki i talentu, a za laureatkę trzymamy dziecięcej którą została Patrycję kciuki. Pawłowską ze Szkoły Podstawowej w S t a n i e w i c a c h. Ś w i e t n i e Konkurs Regionalny Ośrodek EFS ź trzecia grupa wiekowa powyżej w Koszalinie ogłasza konkurs NA 18 roku życia KOMIKS PROMUJĄCY PROGRAM Autorom najlepszych prac OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI dla zostaną przyznane cenne nagrody m i e s z k a ń c ó w w o j e w ó d z t w a rzeczowe, m.in.: laptop, kamera zachodniopomorskiego pod hasłem cyfrowa, tablet oraz finansowe (do 5 C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A tys. zł) INWESTYCJA II EDYCJA. Nadsyłanie prac konkursowych: W konkursie zostały ustalone trzy do 10 czerwca 2013r. Wyniki konkursu: grupy wiekowe: 24 czerwca 2013r. ź pierwsza grupa wiekowa poniżej Szczegóły w regulaminie na 14 roku życia ch gminy: ź druga grupa wiekowa - pomiędzy i CKiS-u, 14 a 18 rokiem życia Grają w golfa Sukces literacki Jak co roku zainspirowana przez ujawniony talent autora. Wyłoniło nauczycielkę języka polskiego laureatów w 3 kategoriach. p. Ewelinę Królikowską niemała grupa Miło nam poinformować, iż uczniów z Zespołu Szkół w Postominie w kategorii klasy I-IV szkoły udowodniła, że poeci są wśród nas. podstawowej - poezja wyróżnienie Zachęceni do poszukiwań i kontaktu zdobyła Kornelia Chocianowska z kl. z poezją, rozbudzili swoją wyobraźnię, IV za swój wiersz Dom w lesie. literacką pasję i wrażliwość, rozwinęli Kornelia wraz z opiekunką 20 maja etyczną postawę wobec drugiego r. p o j e d z i e d o Te a t r u człowieka, zwierząt, przyrody, odkryli Impresaryjnego w Słupsku na oficjalne świeżość i wnikliwość swojego odebranie nagród, z rąk znanej poetki dziecięcego spojrzenia na otaczającą dla dzieci Wandy Chotomskiej, i c h r z e c z y w i s t o ś ć, a t a k ż e a będzie to pokonkursowy tomik oryginalność i piękno polskiego wierszy pt. Poprowadź mnie przez języka, stworzyli kilkadziesiąt wierszy zielone ogrody, w którym znajdą się i opowiadań na nurtujące ich tematy. nagrodzone utwory. Gratulujemy Wszystkie stworzone przez Kornelii i życzymy jej kolejnej przygody uczniów wiersze i opowiadania zostały pracownicy naukowi Uniwersytetu z weną twórczą. Z całą pewnością wysłane na XXIX Międzynarodowy Warszawskiego oraz Pomorskiej odniosła ona wielki sukces. Literacki Konkurs Twórczości Akademii w Słupsku, a także Po raz kolejny okazało się, że Literackiej Dzieci i Młodzieży nauczyciele poloniści mieli bardzo w Zespole Szkół w Postominie mamy Gimnazjalnej. Ten prestiżowy konkurs trudne zadanie, ponieważ na konkurs młodych i uzdolnionych poetów. Miło odbywa się pod patronatem nadesłano zestawów tekstów nam, że kolejny rok z rzędu zostaliśmy Pomorskiego Kuratora Oświaty, literackich z 493 szkół z całej Polski docenieni według Wandy Chotomskiej przedstawicieli parlamentu oraz oraz 456 wierszy i opowiadań na największej w kraju imprezie Prezydenta Miasta Słupska. Komisja młodzieży z 32 szkół w Stanach kulturalnej poświęconej młodym jurorów w składzie: Wanda Chotomska Zjednoczonych i 169 utworów talentom literackim i promującej - przewodnicząca, słupscy poeci literackich z 3 szkół w Berlinie. Jury dziecięcą twórczość. i dziennikarze, Jolanta Nitkowska - bardzo wnikliwie czytało nadesłane Ewelina Królikowska Węglarz - pisarka, dr Marianna prace. Brano pod uwagę oryginalność Borawska - literaturoznawca, tekstów, literackość pomysłu, XI Mistrzostwa powiatu w warcabach Narodowej juniorów i co najważniejsze robią stałe postępy i bardzo dobrze zapowiadają się przed kolejnymi zawodami. W Jarosławcu dziewczęta trenują pod okiem pasjonata golfa, n a u c z y c i e l a w f G r z e g o r z a Żrodowskiego, który na początku 2013 roku po zdanych egzaminach uzyskał certyfikat sędziego III klasy i dołączył do wąskiego grona (32 osoby) polskich sędziów golfa. Obecnie Marysia przygotowuje się do kolejnych zawodów na zgrupowaniu Kadry Narodowej w Choszcznie i 12 maja wraz z Natalią rozpoczną kolejne zmagania w BMW PZGolf Junior tour 2013 r. W dniu 21 kwietnia na polu Pragnę podziękować w tym golfowym GRADI pod Wrocławiem miejscu Wójtowi Gminy Postomino odbył się pierwszy w tym roku panu Januszowi Bojkowskiemu za Ogólnopolski Turniej Golfowy z cyklu wsparcie finansowe w zakupie BMW PZGolf Junior Tour, w którym profesjonalnego sprzętu do gry w golfa, wśród 40 uczestników z całego kraju dzięki któremu zawodniczki będą wystartowały dwie zawodniczki mogły osiągać lepsze wyniki. z Zespołu Szkół w Jarosławcu - Maria Pod koniec czerwca (datę Żrodowska (obecna Mistrzyni Polski podamy w późniejszym terminie) Juniorek netto) i Natalia Koźlińska, zapraszamy wszystkich chętnych na która dopiero zaczyna swoją przygodę dzień golfa do Jarosławca w czasie z tym pięknym sportem. Dziewczęta którego będzie można spróbować wspaniale spisały się podczas turnieju własnych sił w tej bardzo trudnej ale i tak Marysia zajęła I miejsce dającej wiele satysfakcji dyscyplinie. w kategorii młodziczek (dziewczęta 12 W programie między innymi: nauka - 14 lat), a Natalia w tej samej kategorii uderzenia kijem, nauka puttowania, 4 miejsce. krótka lekcja z przepisów gry. Warto dodać, że obie dziewczęta Dla najlepszych nagrody! są pod opieką trenerów Kadry Grzegorz Żrodowski W dniu 17 kwietnia 2013 r. Surma - SP w Staniewicach 11 pkt, dla DMN w Sławnie 6 pkt, w ś w i e t l i c y ś r o d o w i s k o w e j III B a r t o s z P a p i e r z S S P W kategorii juniorzy młodsi: w Jeżyczkach odbyły się XI w Dobiesławiu 9 pkt, I miejsce Piotr Stalko G. Malechowo Mistrzostwa Powiatu Sławieńskiego W kategorii młodziczki do lat 13: 14 pk, II Kacper Kornas SG w warcabach 100-polowych. Brało I miejsce Karolina Babiak SSP w Jeżyczkach 14 pkt, III Krzysztof w nich udział 86 zawodników, którzy w Jeżyczkach 14 pkt, II Nikola Karasek - SG w Jeżyczkach 13 pkt, reprezentowali kilka kategorii Przybysz - SSP w Jeżyczkach 12 pkt, W kategorii open kobiety: wiekowych. Do zawodów zgłosili się I I I Z u z a n n a W i k t o r - S P I miejsce Katarzyna Dęga GZ LZS zawodnicy z siedmiu szkół oraz w Staniewicach 10 pkt, Darłowo, II Kamila Jóźwik GZ LZS z sekcji GZ LZS Darłowo. Na W kategorii młodziki do lat 13: Darłowo, III Oliwia Plesiewicz SOSW zawodników czekały puchary, medale oraz dyplomy, które wręczyli Pan Starosta Wojciech Wiśniowski, Pan Radosław Głażewski Z-ca Wójta Gminy Darłowo oraz Pani Krystyna Jacewicz Dyrektor Społecznego ZS w J eżyczkach. O prócz tego w uroczystości wzięli udział zaproszeni goście m.in. radny Jerzy Krzyżanowski, Prezes GZ LZS Darłowo - Jan Kaźmierczak oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Staniewicach Bogumiła Roman Struś. Sędzią głównym był Sebastian Knap a sędziami rundowymi Sylwia Dęga -Zamrzycka, Anna Chylewska Sroka, Dariusz Ożarowski. I miejsce Kamil Siudek - SP dla DMN w Sławnie, W kategorii młodziczki do lat 10: w Staniewicach 12 pkt, II Kacper W kategorii open mężczyźni: I miejsce zajęła Oliwia Szwiec - SP Świątek - SSP w Jeżyczkach 12 pkt, I miejsce Patryk Markowski GZ LZS w Staniewicach 14 pkt, II Natalia III Przemysław Mydło - SOSW dla Darłowo, II Jeschke Roman GZ LZS Jóźwik SSP w Jeżyczkach - 11 pkt, DMN w Sławnie 10 pkt, Darłowo, III Sławomir Sroka UKS III Magdalena Mazurek- SP W kategorii juniorki młodsze: Błyskawica Staniewice. w Staniewicach 11 pkt, I miejsce Daria Babiak SG Gratulujemy osiągniętych W kategorii młodziki do lat 10: w Jeżyczkach 10 pkt, II Karolina wyników I miejsce zajął Sebastian Surma - SP Kołodziej - SG w Jeżyczkach w Staniewicach 14 pkt, II Kacper 8 pkt, III Natalia Nowaczyk SOSW

14 14 Internauci w godzinę znaleźli sprawcę napadu Microsoft zakończy wsparcie Windowsa XP i Office'a 2003 Opony bez powietrza Humor ;-) h t t p : / / w w w. c i e k awostki.z.inte r n e t u. w. s z e p c i e. p o s to m i n a. p l Policja, nie mogąc znaleźć bardzo podobną do tej z nagrania sprawcy brutalnego napadu, wideo, z dużymi fioletowymi literami opublikowała nagranie w internecie. ΑΦΑ. Dość szybko znalazł się adres Serwis Alternet.org donosi, że facebookowego profilu podejrzanego. Folan został już aresztowany W Polsce toczy się właśnie i postanowiono mu zarzuty. dyskusja o "internetowym pręgierzu", Potwierdzają to również nowojorskie czyli o publikowaniu wyroków lokalne serwisy. w internecie. Tymczasem w USA Nie jest to pierwszy raz, gdy internauci są zachwyceni tym, jak szybka reakcja internautów umożliwia szybko i dokładnie można wskazać namierzenie osób podejrzanych na w internecie osobę podejrzaną podstawie zdjęć lub nagrań. Polska o napad, wraz z jej osobistymi policja korzystała z pomocy zdjęciami... na swoje strony. internautów przy identyfikowaniu Wspomniany napad miał Nagranie pojawiło się m.in... kibiców-chuliganów. Podobnego miejsce 9 marca. Sprawca dość w serwisie Gawker, gdzie po niecałej zabiegu próbował pewien właściciel brutalnie potraktował 56-letnią godzinie jeden z użytkowników sklepu, ale firma Żabka Polska SA kobietę, która na szczęście odniosła zamieścił komentarz takiej treści: zażądała usunięcia filmu. tylko niewielkie obrażenia. Zajście https://www.facebook.com/stugotz2 Bardzo efektowna była akcja zostało zarejestrowane na kamerach, 7 link to most likely suspect. take care internautów, których oburzyło to, że ale nowojorska policja przez trzy of business guys pracownik Burger Kinga włazi butami tygodnie nie była w stanie dotrzeć do Komentarz wskazuje na adres do sałatek podawanych klientom. sprawcy. facebookowego profilu 21-letniego Winnego namierzono dzięki danym P o l i c j a n c i z d e c y d o w a l i Aidana Folana, gdzie znajdziemy zawartym w pliku obrazu, a cała o z a m i e s z c z e n i u n a g r a n i a zdjęcia człowieka podobnego do tego operacja trwała zaledwie 15 minut od w internecie. Serwisy informacyjne widocznego na nagraniu. Na ostatnich momentu opublikowania zdjęcia. chętnie pomogły, wklejając to nagranie zdjęciach Folan ma na sobie bluzę Źródło: Dziennik Internautów Od dłuższego czasu wiemy, że W końcu Windows XP swoją M i c r o s o f t p o d j ą ł d e c y z j ę premierę miał 25 października 2001, o jednoczesnym zakończeniu a Office 2003 debiutował 21 wsparcia dla systemu operacyjnego października 2003 roku. Od tego Windows XP i pakietu Office 2003, co czasu na rynku pojawiły się już ma nastąpić za rok, a dokładnie Windowsy Vista, 7 oraz 8, a także 8 kwietnia przyszłego roku (2014). Po pakiety Office 2007, 2010 i 2013, które upływie tego terminu producent nie są znacznie nowocześniejsze od XP będzie już dłużej publikować żadnych i Office Sam Microsoft zaleca poprawek bezpieczeństwa dla problemów. Decyzji producenta trudno przesiadkę na nowsze wersje, choć wymienionego oprogramowania, a ze się dziwić, zwłaszcza że mamy do nie jest to oczywiście obligatoryjne, bo strony wsparcia technicznego zniknie czynienia z zakończeniem wsparcia starsze oprogramowanie nadal będzie odnośnik do materiałów opisujących dla popularnego, ale jednak leciwego działać. rozwiązania napotkanych dotychczas oprogramowania. źródło: TwojePC Było już wiele prób i zamiarów zastąpienia opon samochodowych w y p e ł n i o n y c h p o w i e t r z e m elastycznymi konstrukcjami. Jednak tym razem doszło do pierwszej takie produkcji przez firmę Polaris specjalizującą się samochodami terenowymi. Ultra ciche Non-Pneumatic Tires testowane są już przez amerykańską armię. Według doniesień spisują się rewelacyjnie: nie są w stanie zagrozić im ostre gwoździe, a nawet kule z karabinu. źródło: ciekawostki24.pl - Ile trzeba wykonać ruchów, żeby zamknąć słonia w lodówce? - Trzy. otworzyć lodówkę, włożyć słonia, zamknąć lodówkę. - A ile żeby zamknąć żyrafę? - Cztery. Otworzyć lodówkę, wyjąć słonia, włożyć żyrafę, zamknąć lodówkę. - A kto pierwszy sięgnie banana z drzewa? Słoń czy żyrafa? - Oczywiście, że słoń. Żyrafa siedzi w lodówce! - Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? - mówi polonistka do ucznia. - Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata. Fiskus wyłapuje przez Street View Urzędnicy skarbówki nie muszą chodzić po mieście, by znaleźć place budowy lub nieruchomości na sprzedaż. Wystarczy komputer i usługa Street View od Google. Jak dotąd, próbują tego władze Litwy i Estonii, ale na tym nie musi się skończyć. Start usługi Street View w każdym kraju był poprzedzony wrzawą obrońców prywatności. Wszyscy jednak zgodnie twierdzili, że obawy są bezzasadne, a najbardziej śmiano się z Niemców, którzy w y w a l c z y l i s o b i e p r a w o d o zamazywania zdjęć swoich domów. Teraz Niemcy mogą się śmiać, bowiem władze Litwy i Estonii postanowiły wykorzystać usługę Street View, aby ścigać nieuczciwych podatników. Dzięki usłudze Google urzędnicy mogą szybko przejrzeć miejskie ulice pod kątem miejsc budowy, w ogóle nie ruszając się sprzed komputera. Z doniesień The Boston Globe w y n i k a, ż e w ł a d z e L i t w y zidentyfikowały w ten sposób 100 właścicieli domów oraz 30 firm budowlanych naruszających przepisy podatkowe. Urzędnicy nie bazują wyłącznie na Street View. Jest to dla nich "źródło informacji o podejrzanych", które trzeba później potwierdzić, udając się na miejsce. Niemniej proces wyłapywania osób i firm unikających podatków przebiega szybciej. Podobne działania prowadzone są w Estonii, co potwierdza estoński ERR News. Cytuje on przedstawiciela estońskiego fiskusa, który twierdzi, że Street View jest wykorzystywane jako dodatkowe źródło informacji o stanie majątkowym podatnika. Jeśli ktoś deklaruje zerowe lub bardzo niskie przychody, ale miejsce jego zamieszkania okazuje się piękną willą, może mieć problemy. Informacje o takim sposobie wykorzystania usług lokalizacyjnych nie są całkiem zaskakujące. Urzędnicy w Grecji korzystali w przeszłości ze zdjęć satelitarnych, by ustalić, przy których domach znajdują się baseny. W krajach takich, jak Wielka Brytania i USA, władze przyznają się d o k o r z y s t a n i a z r ó ż n y c h wyszukiwarek i nawet mediów społecznościowych, ale nie z map czy zdjęć Street View. W Polsce fiskus chętnie sięga po dane z ogłoszeń i serwisów aukcyjnych, a swojego czasu tworzył nawet kontrowersyjny archiwizator aukcji. źródło: Dziennik Internautów DoWszystkichRowno.pl zakończenia połączenia w sieci docelowej. Analiza urzędu wykazała, że koszty faktycznie ponoszone przez operatorów mogą nie uzasadniać tak dużego różnicowania stawek do sieci Play. Efektem takich działań może być ograniczenie rozwoju konkurencji na rynku telefonii komórkowej, m.in. utrudnianie działalności operatorów innych niż trzech największych. K o m ó r k o w a s i e ć P l a y postanowiła pokazać opinii publicznej jak duzi gracze komórkowego rynku Komórkowa sieć Play wytacza zarabiają na wyższych stawkach kolejne działa w walce z konkurentami, połączeń z numerami sieci Play. W tym którzy nadal stosują wyższe stawki za celu uruchomiono nowy serwis połączeniami z numerami w sieci Play. DoWszystkichRowno.pl, gdzie można Fioletowy operator uruchomił licznik, s p r a w d z i ć s t r a t ę k l i e n t ó w którym pokazuje wyższe stawki wynikających z zawyżonych stawek do kosztują klientów. Play. Powstał także specjalny profil na W połowie marca UOKiK wszczął Facebooku. postępowanie antymonopolowe Czy to precyzyjna kwota? Nie. To dotyczące praktyk operatorów telefonii n a s z e b a r d z o d o k ł a d n e komórkowej. W całej sprawie chodzi i konserwatywne szacunki. Nie o różnicowanie stawek za połączenia możemy podać precyzyjnej kwoty bo d o s i e c i P l a y p r z e z t r z e c h znają ją tylko nasi konkurenci. Nie największych operatorów telefonii łudźmy się, nikt tej kwoty nie poda do komórkowej: Polkomtel (właściciela publicznej wiadomości i chyba wiecie m.in.. marki Plus), Polską Telefonię dlaczego. Ktoś powie, że PLAY zarobił Cyfrową (m.in. T-Mobile i Heyah) oraz na asymetrii. Oczywiście tak, ale nasi Polską Telefonię Komórkową Centertel konkurenci odrobili straty z zyskiem (m.in. Orange). Przed wszczęciem i ciągle na tym zarabiają. Kto stracił postępowania antymonopolowego i traci? Klienci - tłumaczy Marcin UOKiK przeanalizował zarówno taryfy Gruszka, rzecznik sieci Play. dla klientów indywidualnych jak źródło: media2.pl i ponoszone przez przedsiębiorców koszty hurtowe - rozpoczęcia połączenia we własnej sieci oraz

15 15 Nowe godziny otwarcia punktu w Pieńkowie: pon. - sob. 6:00-22:00 niedziela 10:00-20:00 Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo Pieńkowo 49a Kiełbasa śląska Sokołów 1kg Staniewice Staniewice 15 w dniach lub do wyczerpania zapasów Płyn do płukania Lenor 1l dotyczy punktu w Staniewicach Kawa MK Cafe Feelings 250 g oraz wiele innych KOREPETYCJE: godziny otwarcia pon.-sob.: 5:30-22:00 nie.: 9:00-21:00 Proszek E Kolor/Biały 7,9kg Oni wygrali! Konkurs "abc Staniewice Dobry Wybór" rozstrzygnięty, nagrody między innymi dwa TV 42" znalazły swoich nowych właścicieli, którzy nie kryli wzruszenia ze szczęścia. ź matematyka Każdy poziom. ź fizyka Tanio. Zapraszamy. ź rysunek techniczny Monika: ź mechanika Piotr: Wypożyczalnia kajaków AQUARIUS tel Wiosna autor: Zdzisław Ludwikowski Krzyżówka 5/ Poziomo: Pionowo: 1) rzeczy liche, wykonane po partacku, 1) mach ze sceną, 2) ciemiężca, człowiek okrutny, 3) pojazd szynowy o napędzie 4) stolica Łotwy, elektrycznym, 5) niejedna w atlasie, 8) ogłoszenie o czyjejś śmierci, 6) pomocnik bacy, młody pasterz owiec, 9) uszkodzenie urządzenia, 7) substancja do łączenia dwóch 12) ekstrakt, napar z herbaty, jednakowych materiałów, 16) napój bogów, 10) odcinek prostej o określonym początku i końcu, 18) konstrukcja umożliwiająca wejście 11) rzeczy konkretne, na kondygnację pieszo, 13) silne wzruszenie, 20) uczestnik szkolenia, 14) żywy organizm wspomagany 23) rozdrobnione owoce we własnym urządzeniami mechanicznymi, soku, 15) zabytkowy przedmiot, 26) prezent, podarunek, 17) niemiecki samolot bombowy, 27) kształtka rurowa o 3 wylotach, 19) potrawa z jaj 28) traf, przypadek, 21) kawałek tkaniny uciętej pod ostrym kątem, 22) wąski pas roli odkładany przez lemiesz pługa, 24 rolka, rulon, 25) marka niemieckich samochodów, KUPON 5/ Szept Postomina Wszystkim koleżankom i kolegom z pracy, którzy w tak bolesnej dla mnie chwili dzielili ze mną smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości w związku ze śmiercią mojej matki, za okazane współczucie oraz za wieniec, serdeczne podziękowania składa Olga Szczepocka. Sprzedam 2 Sprzedam mieszkanie 55 m w Pieńkówku (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, c.o.) + garaż i budynek gospodarczy. Nr tel: Stopka redakcyjna oddano do druku dnia: r. Wydawca i redakcja: Druk: Redakcja nie odpowiada za treść Media Regionalne - Drukarnia Koszalin ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do ul. Słowiańska 3a, Koszalin zmiany tytułów oraz przeredagowań tel.: (094) nadesłanych materiałów. Napisz artykuł: Egzemplarz bezpłatny, Urząd Gminy w Postominie Wszelkie materiały, artykuły prosimy nakład 1500 egz Postomino 30 nadsyłać w formie elektronicznej na tel.: (59) adres zaznaczając to pole oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji losowania nagród. Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu czytane od 1 do 33 utworzą hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na kartce pocztowej wraz z naklejonym kuponem na adres redakcji do końca maja 2013 r. Do rozlosowania są trzy nagrody - bony do sklepu abc w Staniewicach. Fundatorem nagród jest: STANIEWICE Staniewice 15 tel.: Wśród prawidłowych rozwiązań, które wpłynęły wylosowano: 1. Marcin Wójcik, Staniewice 2. Stanisław Stawicki, Jarosławiec 3. Agnieszka Nowak, Postomino Nagrody do odebrania (do końca maja 2013) w Urzędzie Gminy Postomino, pokój nr 16 lub 23.

16 16 Harmonogram wywozu odpadów MIEJSCOWOŚCI Segregacja w maju 2013 PŁATNE odpady zmieszane pojemniki plastik worki BEZPŁATNE szkło białe worki szkło kolorowe worki MIEJSCOWOŚCI Segregacja w czerwcu 2013 PŁATNE odpady zmieszane pojemniki BEZPŁATNE plastik worki PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz Od stycznia 2012 r szkło białe i kolorowe odbierane jest raz na kwartał, tj. w miesiącu lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Worki do segregacji dostarcza Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., tel.: Sezon wędkarski, spławikowy rozpoczęty! Za źle posegregowane odpady będzie pobierana opłata jak za zmieszane. Stało się to w dniu 21 kwietnia, Państwa Bożenę i Lecha Czerwińskich, wcześnie bo o godzinie 7 rano. właścicieli sklepu wędkarskiego Temperatura tego ranka dość niska, i zoologicznego w Sławnie pod nazwą minus 3 stopnie nie nastawiały ROBACZEK. Przez 4 godziny uczestników optymistycznie na dobry, rywalizacji panowało wielkie skupienie udany start w zawodach. Były to i cisza przerywana od czasu do czasu pierwsze zawody spławikowe krótkimi rozmowami. Wreszcie z sześcioetapowego cyklu Grand Prix nastąpiła chwila prawdy, ważenie. Po koła KARAŚ na rok Większość intensywnej pracy komisji sędziowskiej przybyłych wędkarzy po raz pierwszy wyłoniono zwycięzców, najlepszym w ROBACZKU. Ponadto do miejsca w tym roku prostowało żyłki i rozkładało wędkarzem tego dnia okazał się siódmego wręczone zostały przez kije. Zima trwała bardzo długo, warunki Andrzej SOBOLEWSKI z Pieńkówka, Prezesa koła okolicznościowe wędkarskie były bardzo słabe, drugie miejsce zajął Janusz dyplomy. Jak zwykle kulminacyjnym właściwie zimno nadal nie odpuszcza BARANOWSKI z Pieńkowa, trzecie punktem całej imprezy było tradycyjne czyli warunki wędkarskie są do miejsce zdobył Piotr DREWNIAK pieczenie kiełbasy. niczego. Ogólnie było całkiem nieźle, z Rusinowa - nowa twarz w kole, dobry niektórzy mogli korzystać z ciepłego wynik, gratulacje! Trzech najlepszych słońca przebijającego się między w wiosennych ubiorach trzęsła się Ponad 20 osób rywalizowało o piękne zawodników otrzymało z rąk sponsora konarami drzew, cała reszta z zimna. Do końca dotrwali wszyscy. puchary ufundowane przez sponsora - puchary i bony do realizacji Jak dbasz tak masz Jak wiadomo od dawna, nasze terenowe koło wędkarskie KARAŚ w Postominie, dba o wygląd terenu nad jeziorem w Pieńkowie, zwłaszcza od strony Postomina. Jest to miejsce przeprowadzania zawodów oraz teren c z ę s t o o d w i e d z a n y p r z e z mieszkańców podczas spacerów. W dniu 13 kwietnia br. kilkunastu wędkarzy doprowadziło wspomniany pas brzegu do używalności. Zalegające śmieci oraz przeróżne pozostałości po sezonie 2012 znalazły swoje zaszczytne miejsce w workach. Bardzo ważną sprawą dla nas wszystkich jest droga dojazdowa do jeziora wzdłuż nasypu kolejowego. Co roku utwardzamy tym, co mamy. Tym również lubi powędkować ale pewnie wszystkim zachowujmy się po ludzku razem było to kilka przyczep gruzu czasu brak. Jak na razie po drodze i w miarę cicho. Wszystko po to, żeby z ziemią po remoncie domu, dobre i to. jeździć nie da się, ale kiedyś na pewno miło i przyjemnie spędzać czas w tym Rozłożenie tej ilości wzdłuż drogi b ę d z i e t o m o ż l i w e. W o k o ł o miejscu. Podziękowania od Prezesa przebiegało bardzo szybko, koparko biesiadnego ogniska ułożone zostały koła za tak liczne przybycie, dla tych co spycharką, bez której nie dalibyśmy ogromne głazy, kilka kamieni sprawiło, pracowali i dla tych co byli, zwłaszcza rady. Wielkie podziękowania za to dla że pieczenie teraz kiełbasy czy choćby dla trójki młodych juniorów. Kiełbasy Pana Bogdana Szlawskiego Dyrektora samo przebywanie przy ognisku stało nie brakowało. Jak to zawsze bywa na G m i n n e g o P r z e d s i ę b i o r s t w a się o wiele przyjemniejsze. Przesyłamy zakończenie musi być kiełbasy Komunalnego, który już nie raz taki mały apel do wszystkich, nie tylko pieczenie. wspomógł nas wędkarzy w potrzebie do wędkarzy, dbajmy o to nasze małe, sprzętem i nie tylko. Z tego co wiemy, ekologiczne środowisko a przede Bieg po Plaży otrzymał Patronat Honorowy PZLA Międzynarodowy Bieg po Plaży po raz kolejny otrzymał Patronat Honorowy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Tym samym 23. edycja jarosławieckiego biegania, które będzie miało miejswce w dniu 7 lipca 2013 r. w Jarosławcu dołączyła do p r e s t i ż o w e g o g r o n a zawodów sportowych, którym partonuje Związek. Prezes PZLA Jerzy Skucha w swym liście pisze, że propozycja o b j ę c i a w y d a r z e n i a p a t r o n a t e m j e s t wyróżnieniem dla Związku i z przyjemnością ją przyjmuje. Tradycyjnie także PZLA ufunduje Puchar dla najlepszego polskiego z a w o d n i k a p o d c z a s X X I I I Międzynarodowego Biegu po Plaży Jarosławiec A. Czarnuch Informacja o zawodach Mistrzostwa koła KARAS odbędą się w dniu Zbiórka do Zawody zaliczane do Grand Prix koła. Zawody o puchar Zarządu koła KARAŚ zostaną przeprowadzone w dniu Zbiórka do godz Zawody również zaliczane do Grand Prix koła. ZAPRASZAMY! Więcej Nas zdrowsza rywalizacja.

VII Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny w Postominie

VII Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny w Postominie Gazetka Szkoły Podstawowej w Postominie 4/2014 cena 1,20zł VII Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny w Postominie Uroczystego otwarcia festiwalu dokonała Dyrektor Zespołu Szkół w Postominie - Halina Wenda,

Bardziej szczegółowo

I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA. oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA. Grębocice 03.05.

I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA. oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA. Grębocice 03.05. I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA Grębocice 03.05.2015 REGULAMIN Termin : 03.05.2015 Grębocice start i meta boisko lekkoatletyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IX ZŁOTOWSKIEGO BIEGU ZAWILCA 09 MAJA 2015 r.

REGULAMIN IX ZŁOTOWSKIEGO BIEGU ZAWILCA 09 MAJA 2015 r. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Cel imprezy: REGULAMIN IX ZŁOTOWSKIEGO BIEGU ZAWILCA 09 MAJA 2015 r. Popularyzacja biegania jako formy rekreacji. Promocja złotowskich firm, miasta i regionu. 2. Organizator: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

INVITATION ZAPROSZENIE. do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015.

INVITATION ZAPROSZENIE. do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015. INVITATION ZAPROSZENIE Scotland, The The W imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić kluby karate i zawodników do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015. Zawody odbędą się 14 listopada

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka Gąsawa. Starosta żniński, Wójt Gminy Gąsawa, Komendant Powiatowy Policji w Żninie

Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka Gąsawa. Starosta żniński, Wójt Gminy Gąsawa, Komendant Powiatowy Policji w Żninie REGULAMIN Biegów Gąsawskich im. Gustawa Mądroszyka VII Edycja Gąsawa 01.08.2015 NAZWA IMPREZY: Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroszyka ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PATRONAT SPRAWUJE TADEUSZ TOMASZEWSKI PRZEWODNICZĄCY WIELKOPOLSKIEGO ZRZESZENIA LZS W POZNANIU XXVI OGÓLNOPOLSKI BIEG NIECHANA

REGULAMIN PATRONAT SPRAWUJE TADEUSZ TOMASZEWSKI PRZEWODNICZĄCY WIELKOPOLSKIEGO ZRZESZENIA LZS W POZNANIU XXVI OGÓLNOPOLSKI BIEG NIECHANA REGULAMIN PATRONAT SPRAWUJE TADEUSZ TOMASZEWSKI PRZEWODNICZĄCY WIELKOPOLSKIEGO ZRZESZENIA LZS W POZNANIU XXVI OGÓLNOPOLSKI BIEG NIECHANA NIECHANOWO 20 MAJA 2016 r XXVI OGÓLNOPOLSKI BIEG NIECHANA I. CEL

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRÓLEWSKI BIECZ 38-340 BIECZ ul. Kazimierza Wielkiego 31 tel. +48 505 022 176 +48 790 461 077 NIP 738 214 45 16 e-mail: mmpsts@gmail.com KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I MIĘDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin XX BIEG PO UŚMIECH Regulamin Z radością informujemy o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Mityng Lekkoatletyczny Szkół Gimnazjalnych z okazji Święta Szkoły Gimnazjum Nr 3 imienia Janusza Kusocińskiego w Legionowie pod

Międzyszkolny Mityng Lekkoatletyczny Szkół Gimnazjalnych z okazji Święta Szkoły Gimnazjum Nr 3 imienia Janusza Kusocińskiego w Legionowie pod Międzyszkolny Mityng Lekkoatletyczny Szkół Gimnazjalnych z okazji Święta Szkoły Gimnazjum Nr 3 imienia Janusza Kusocińskiego w Legionowie pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo Legionowo, 2015 R E

Bardziej szczegółowo

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny WYKAZ IMPREZ organizowanych w ramach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWEGO TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia Godzina przeprowadzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

XXVI Biegi Uliczne "Wiosna Cekowska 2016"

XXVI Biegi Uliczne Wiosna Cekowska 2016 XXVI Biegi Uliczne "Wiosna Cekowska 2016" Wyniki biegu głównego ------------------------------- Już po raz dwudziesty szósty odbędą się Biegi Uliczne Wiosna Cekowska cieszące się co roku dużą popularnością.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. X Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. X Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XVI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI KARATE DZIECI, śaków,młodzików I JUNIORÓW MŁODSZYCH

REGULAMIN. XVI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI KARATE DZIECI, śaków,młodzików I JUNIORÓW MŁODSZYCH REGULAMIN XVI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI KARATE DZIECI, śaków,młodzików I JUNIORÓW MŁODSZYCH XIV MISTRZOSTWA POLSKI KARATE SENIORÓW STARSZYCH DINOZAURÓW BRZEG DOLNY 31.05.2008r. Hala Sportowa Rokita

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym

KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym Przylesie, 22 listopada 2015 r. I. CELE 1. Popularyzacja klasycznego wyciskania leżąc na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 33 Bieg Grzymalitów 21 maja 2016 r.

Regulamin. 33 Bieg Grzymalitów 21 maja 2016 r. Regulamin 33 Bieg Grzymalitów 21 maja 2016 r. CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU : * Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej. * Propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Zaprasza na I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. TERMIN: 17.08. 20.08.2011r. (środa sobota) MIEJSCE: Żory, nowoczesne pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX Międzynarodowego Biegu Gusiew Gołdap Gołdap 18.08.2013. (Półmaraton)Gołdap 18.08.2013r. I. CEL IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2011. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF Sulejów 28-30.08.2015. Komunikat organizacyjny

IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF Sulejów 28-30.08.2015. Komunikat organizacyjny Komunikat organizacyjny I. Organizator: Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej II. Termin i miejsce: 28-30 sierpnia 2015 (piątek niedziela) Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Ogniska TKKF Dzikusy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I PROGRAM IMPREZY SPORTOWEJ SZCZYCIEŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI PATRONAT HONOROWY STAROSTA SZCZYCIEŃSKI JAROSŁAW MATŁACH. 08.11.2015 r.

REGULAMIN I PROGRAM IMPREZY SPORTOWEJ SZCZYCIEŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI PATRONAT HONOROWY STAROSTA SZCZYCIEŃSKI JAROSŁAW MATŁACH. 08.11.2015 r. REGULAMIN I PROGRAM IMPREZY SPORTOWEJ SZCZYCIEŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI PATRONAT HONOROWY STAROSTA SZCZYCIEŃSKI JAROSŁAW MATŁACH 08.11.2015 r. I. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania

Bardziej szczegółowo

http://bieguzdrowiskowy.pl

http://bieguzdrowiskowy.pl REGULAMIN 1. Cel imprezy promocja zdrowego stylu życia upowszechnienie biegania, jako jednej z najprostszych form ruchu promocja Uzdrowiska Dąbki oraz Gminy Darłowo 2. Organizatorzy, sponsorzy, patroni

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SPORTU I ZDROWIA. 19-22 czerwca 2014 r. PRZYJEZIERZE

IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SPORTU I ZDROWIA. 19-22 czerwca 2014 r. PRZYJEZIERZE Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Główny w Warszawie IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SPORTU I ZDROWIA 19-22 czerwca 2014 r. PRZYJEZIERZE -impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki-

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRÓLEWSKI BIECZ 38-340 BIECZ ul. Kazimierza Wielkiego 31 tel. +48 505 022 176 +48 790 461 077 NIP 738 214 45 16 e-mail: mmpsts@gmail.com TZTS Tarnów KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 32 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów 30 Mały Bieg Grzymalitów V Marsz Nordic Walking 16 maja 2015 r.

Regulamin. 32 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów 30 Mały Bieg Grzymalitów V Marsz Nordic Walking 16 maja 2015 r. Regulamin 32 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów 30 Mały Bieg Grzymalitów V Marsz Nordic Walking 16 maja 2015 r. CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU : * Popularyzacja biegania,jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY rocznika 2002 pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu, Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup

Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup Kielce, 20.08.2011 Spis treści 1. Cel.... 2 2. Uczestnictwo.... 2 3. Kategorie.... 2 4. System rozgrywek.... 3 5. Postanowienia ogólne.... 4 6. Nagrody.... 5 7.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka CEL 1. Upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

urodzeni w 1990-91 - JUNIORZY MŁODSI 8000m

urodzeni w 1990-91 - JUNIORZY MŁODSI 8000m Projekt: pn. "Strategia Sportowej Współpracy Przygranicznej - Profesjonalizacja wspólnych działań sportowych miast Polski i Ukrainy" realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina

Bardziej szczegółowo

II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku,

II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: II RUNDĘ KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH KONKURSY PRZEDMIOTOWE Uczniowie ze szkoły podstawowej w listopadzie i grudniu przystąpili do 4 konkursów przedmiotowych organizowanych

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR

REGULAMIN. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR REGULAMIN Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR Gmina Tarnowiec Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu Uczniowski Klub Sportowy Arka w Umieszczu Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim

Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim Gmina Iwonicz-Zdrój Iwonicz-Zdrój 19.05.2012 r. REGULAMIN Mistrzostw Polski w Biegach Górskich Stylem Anglosaskim 1. Cele wyłonienie najlepszych

Bardziej szczegółowo

19 września (sobota) 2015 r.

19 września (sobota) 2015 r. I. CEL IMPREZY III BIEG ULICZNY O NOWIŃSKIE KOMINY XII Memoriał im. Jana Bieńkowskiego REGULAMIN - popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej - promocja aktywności

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA POMORZA W KARATE KYOKUSHIN - ZŁOCIENIEC 2009

OTWARTE MISTRZOSTWA POMORZA W KARATE KYOKUSHIN - ZŁOCIENIEC 2009 IV OTWARTE MISTRZOSTWA POMORZA W KARATE KYOKUSHIN - ZŁOCIENIEC 2009 Działając w porozumieniu z Zachodniopomorskim Związkiem Karate Klub Karate Kyokushin Złocieniec ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO Data imprezy Godzina imprezy Miejsce przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ Podstawa prawna: Zobowiązany do złożenia deklaracji: Miejsce składania deklaracji: Ustawa z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii w sobotę 12 czerwca 2010 o godz. 10:00 w ośrodku sportowym nad Dunajem SV Urfahr 4040 Linz,Ferihumerstr. 42a Drodzy Rodacy! Z całą przyjemnością mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

15. EUROPEJSKIE BIEGI ULICZNE BOLESŁAWIEC 2015 R E G U L A M I N

15. EUROPEJSKIE BIEGI ULICZNE BOLESŁAWIEC 2015 R E G U L A M I N P O L S K A B I E G A 15. BOLESŁAWIEC 2015 1. CEL IMPREZY R E G U L A M I N - Popularyzacja i upowszechnianie biegów jako najprostszej formy aktywności ruchowej. - Promocja zdrowego stylu życia - Promocja

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: SADOWIE Data imprezy VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO z przebiegu I Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych 05-06.09.2015. Gdańsk Ogólna informacja o zawodach 1 Nazwa imprezy 2 Miejsce rozgrywania 3 Data rozgrywania turnieju

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Olęderskiego Festiwalu Biegowego w Jastrzębsku Starym

Olęderskiego Festiwalu Biegowego w Jastrzębsku Starym I. CEL IMPREZY REGULAMIN III WIOSENNYCH BIEGÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach Olęderskiego Festiwalu Biegowego w Jastrzębsku Starym 1. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży. 2. Umożliwienie

Bardziej szczegółowo

SPORT TURNIEJ BEACH SOCCER W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ 30 czerwca nad zalewem w Brzózie Królewskiej rozegrano mecze piłki nożnej plażowej. Do zmagań o Puchar Wójta Gminy Leżajsk przystąpiły cztery drużyny składające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010

REGULAMIN. V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2010. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO ULICZNEGO BIEGU im. E. WOJCIECHOWSKIEGO OLKA

REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO ULICZNEGO BIEGU im. E. WOJCIECHOWSKIEGO OLKA REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO ULICZNEGO BIEGU im. E. WOJCIECHOWSKIEGO OLKA I. Cel: - upamiętnienie postaci Edmunda Wojciechowskiego niezapomnianego działacza sportu Ludowych Zespołów Sportowych na Ziemi

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 -

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 - MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D OLECKO 2015 - BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA W hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy Małej Akademii Strażaka. 9 maja br. w hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r.

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. 1 Czas i miejsce Festiwal Sztuk- Wieczory Flandryjskie jest imprezą cykliczną, odbywającą się pod koniec każdego roku kalendarzowego,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XX Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój świat,

Bardziej szczegółowo

XXVIII Bystrzycki Bieg Narciarski. Stacja Narciarska Spalona 21.02.2016 r. REGULAMIN

XXVIII Bystrzycki Bieg Narciarski. Stacja Narciarska Spalona 21.02.2016 r. REGULAMIN XXVIII Bystrzycki Bieg Narciarski Stacja Narciarska Spalona 21.02.2016 r. REGULAMIN I. CEL ZAWODÓW: promocja narciarskich tras biegowych i turystyczno rekreacyjnych Dolnego Śląska w Górach Bystrzyckich

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I

UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I R E G U L A M I N XIV REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEśOWYCH DRUśYN POśARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA 2009 26 WRZEŚNIA 2009 r. K I S Z K O W O R E G U L A M I N XIV REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI I BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: MIĘDZYNARODOWE ZAWODY w PŁYWANIU W PŁETWACH PUCHAR PÓŁNOCY OLECKO LEGA 2016 OLECKO,

Bardziej szczegółowo

III FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ

III FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ III FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Katecheci oraz Uczniowie! Z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji spotkań z piosenką religijną. Celem festiwalu

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2010

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2010 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2010 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

I. Cele imprezy. II. Organizator. III. Termin i miejsce zawodów

I. Cele imprezy. II. Organizator. III. Termin i miejsce zawodów I. Cele imprezy 1. Upamiętnienie ojca Józefa Jońca SP w czwartą rocznicę jego tragicznej śmierci w katastrofie smoleńskiej. Promocja idei wychowania dzieci i młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin XXV Biegów Ulicznych "Wiosna Cekowska 2015"

Regulamin XXV Biegów Ulicznych Wiosna Cekowska 2015 Regulamin XXV Biegów Ulicznych "Wiosna Cekowska 2015" BIEG GŁÓWNY im. ADAMA MARIANA WALCZAKA - 5 km I. Cel BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY PUCHAR POWIATU KALISKIEGO 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI rocznika 2002 i 2003 pod patronatem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Swarzędzki Klub Karate do Fighter przy współpracy Wielkopolskiego Związku Karate WKF Swarzędzkie centrum sportu PATRONAT:

ZAPROSZENIE. Swarzędzki Klub Karate do Fighter przy współpracy Wielkopolskiego Związku Karate WKF Swarzędzkie centrum sportu PATRONAT: ZAPROSZENIE IX OTWARTE SWARZĘDZKIE MISTRZOSTWA KARATE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 14.12.2014r. ORGANIZATOR: Swarzędzki Klub Karate do Fighter przy współpracy Wielkopolskiego Związku Karate

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 10 września 2016r.

Regulamin. II Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 10 września 2016r. Regulamin II Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 10 września 2016r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl REGULAMIN ORGANIZATOR BIEGU GMINA BRODNICA GMINA BRODNICA 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl BIEG NAPOLEOŃSKI - VI Biegi w Gminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RODZINNEGO PIKNIKU BIEGOWEGO GRILL+RUN= FUN 2015. Biegiem na ratunek

REGULAMIN RODZINNEGO PIKNIKU BIEGOWEGO GRILL+RUN= FUN 2015. Biegiem na ratunek RODZINNEGO PIKNIKU BIEGOWEGO Biegiem na ratunek 1.CEL IMPREZY - Popularyzacja biegania jako formy aktywnego trybu życia. - Popularyzacja wspólnego spędzania czasu i integracja rodzin poprzez sport - Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Seniorzy mają talent. Do udziału w projekcie może zgłosić się senior (uczestnik ośrodka wsparcia, klubu seniora),

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ I. CEL ZAWODÓW MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas w kat. kobiet i mężczyzn w dniach 18 19

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

SPORT SZKOLNY 2012/ 2013

SPORT SZKOLNY 2012/ 2013 SPORT SZKOLNY 2012/ 2013 W roku szkolnym zostały zorganizowane następujące imprezy o charakterze ogólnoszkolnym: I. Jesienne biegi przełajowe 26 września w na terenie boiska sportowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1 1. Praca szkoleniowa W latach 2006-2010 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy prowadził szkolenie w następujących sekcjach: Lp. Sekcja Ilość grup Miejscowość Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka

Bardziej szczegółowo