PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ"

Transkrypt

1 Lipiec 2013 (172) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: NR INDEKSU: PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ fot. Katarzyna Koczwara Tak witali się przed meczem Pilchowie kontra Gwiazdy TVN kapitanowie obu drużyn Roman Pilch i Kamil Durczok. Mecz był jedną z wielu atrakcji 1. Mię- REKLAMA OGŁOSZENIA dzynarodowego Zjazdu Pilchów i tych co Pilchów lubią, który odbył się w Wiśle w dniach czerwca. Więcej o spotkaniu Pilchów na str. 15 PODATEK ŚMIECIOWY Burmistrz Miasta Wisła przypomina, że od 1 lipca br. właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do comiesięcznej zapłaty tzw. podatku śmieciowego, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby ułatwić zapłatę tego podatku zachęcam wszystkich, którzy korzystają z bankowości internetowej, do ustawienia stałego zlecenia przelewu wtedy nie będzie konieczności żmudnego zlecania przelewu co miesiąc, bo odbędzie się to automatycznie. Usługa ta w większości banków jest nieodpłatna. Apeluję również, aby wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim Wniosek o rozliczenie nadpłaty brak tego dokumentu spowoduje, że wpłaty za okres dłuższy niż jeden miesiąc (np. z góry za cały rok) nie będą przyjmowane, lecz zwracane z powrotem na rachunki bankowe właścicieli nieruchomości. Taka procedura wynika niestety z obowiązujących przepisów.

2 102 lata Adelajdy Berger fot. Iwona Szatan 9 czerwca najstarsza mieszkanka Wisły Adelajda Berger obchodziła 102. urodziny! Z tej okazji Panią Adelajdę odwiedził burmistrz Wisły Jan Poloczek i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wiśle Irena Szatan. Delegacja z miejskiego urzędu złożyła jubilatce serdecznie życzenia oraz przekazała kwiaty i słodki upominek. Ponadto najstarsza mieszkanka Wisły otrzymała listy gratulacyjne od burmistrza Wisły i wojewody śląskiego. XII Zlot Zabytkowych Mercedesów W dniach od 31 maja do 2 czerwca w Bielsku Białej odbył się XII Zlot Zabytkowych Mercedesów. Miłośnicy starych pojazdów zawitali również do naszego miasta. 31 maja fani motoryzacji, a szczególnie pojazdów prestiżowej marki Mercedes, mogli podziwiać zabytkowe cudeńka na placu Hoffa. fot. Marek Cieślar REKLAMA OGŁOSZENIA fot. Marek Cieślar Sprzątali osiedle Kobyla 31 maja na os. Kobyla siedem rodzin spotkało się, by posprzątać swoją drogę, z której każdego dnia korzystają mieszkańcy i liczni turyści. Po zakończonej pracy sprzątający spotkali się na wspólnym posiłku. Dodatkowo uczestnicy akcji otrzymali poczęstunek od pana Marcina Byrtka. Dziękujemy mieszkańcom za wspólne sprzątanie i czekamy na kolejne takie akcje. Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, Wisła, tel. (33) , e mail: Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący: Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy. Skład i druk: Eurodruk offset Sp. z o.o., Ustroń, ul. Daszyńskiego 64, tel. (33) , e mail: Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25 tego dnia każdego miesiąca! 2 echo WISŁY

3 Lipiec 2013 fot. MOPS w Wiśle fot. MOPS w Wiśle AKTYWIZUJĄ PIĄTY RAZ To już piąta edycja realizacji projektu pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jedna grupa uczestników projektu ukończyła szkolenia zdobywając nowe umiejętności zawodowe, druga zaś spotyka się nadal dwa razy w tygodniu. Kontynuowane spotkania z psychologiem, różnego rodzaju wspólne zajęcia artystyczne, powodują to że grupa jest bardzo mocno zintegrowana i nie interesuje jej żadna przerwa wakacyjna. Wykonywane prace są coraz doskonalsze i ładniejsze. A sposoby w jakie można wykorzystać niepotrzebne w domu rzeczy nadal zaskakują uczestników zajęć. Ostatnio zaskoczeniem takim było wykorzystanie starych książeczek serii Harlekin do wykonania okazałych choinek. Od 1 lipca rozpoczęły się przerwane na pewien okres zajęcia na basenie w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Start w Wiśle. Anna Bujok Kierownik MOPS Z PRAC RADY MIASTA WISŁA W czerwcu Rada Miasta Wisła podczas posiedzeń Komisji zajmowała się m.in.: rozpatrzenie wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Wisła w dziedzinie kultury i sztuki, przyjęciem informacji o zasadach organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz o ofercie zajęć letnich dla dzieci szkół podstawowych, analizą sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za 2012 rok a także inwentaryzacją cieków wodnych i młynówek na terenie miasta Wisły. Z kolei Komisja Rewizyjna wypracowała opinię dotyczącą wykonania budżetu i wniosek w sprawie absolutorium za 2012 rok dla Burmistrza Miasta Wisła a także przeprowadziła kontrolę kosztów finansowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Sesja Rady Miasta odbyła się 27 czerwca. Głównymi punktami obrad było podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu roku 2012 (14 za, 1 wstrzymujący się ) oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Wisła za rok 2012 (13 za, 2 przeciw ). Kolejnym ważnym punktem było podjęcie uchwał w sprawie przyznania nagród Miasta Wisła w dziedzinie kultury i sztuki. W tym roku nagrodę otrzymają Krystyna Sitek- -Pilch w kategorii indywidualnej oraz Chór Parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Głębcach w kategorii zespołowej. Podczas sesji Rada Miasta przyjęła uchwały m.in. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2013 (13 za i 2 wstrzymujące się ), zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła (13 za i 2 wstrzymujące się ), zaciągnięcia długoterminowego kredytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (13 za i 2 wstrzymujące się ), zaciągnięcia długoterminowego kredytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne oraz Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle Malince (15 za jednogłośnie), zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne (15 za jednogłośnie), zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle Malince (15 za jednogłośnie), ustalenia wysokości oprocentowania rozłożonej na raty, nieuiszczonej części opłaty ustalonej decyzją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (11 za, 2 przeciw i 2 wstrzymujące się ), zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wisła (jednogłośnie), ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła i określenia granic obwodów tych szkół (jednogłośnie), zmiany statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wiśle (jednogłośnie), uchylenia uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości pgr nr 132/19 zapisanej w Kw Sądu Rejonowego w Cieszynie o pow. 535 m 2 stanowiącej własność Gminy Wisła na współwłasność właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich (11 za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący się ), wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pgr nr 5828/25 położonej w Wiśle (13 za i 1 wstrzymujący się ), przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wisła (13 za i 1 wstrzymujący się ), zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanych, miesięcznych diet dla Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady (jednogłośnie), zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (14 za i 1 wstrzymujący się ), ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa (jednogłośnie), ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (jednogłośnie) oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie). Janusz Podżorski Przewodniczący Rady Miasta Wisła Spotkania Anonimowych Alkoholików Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu Wiślańskiego Centrum Kultury (pl. Hoffa 3 wejście od strony parku) w każdą środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się tam grupa wsparcia dla kobiet Al Anon. Zapraszamy! echo WISŁY 3

4 Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy zmiany od 1 lipca 30 czerwca wygasają wszystkie decyzje przyznające świadczenia pielęgnacyjne wydane na podstawie przepisów prawnych obowiązujących do dnia 31 grudnia 2012 roku. Osoby które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub wprowadzonego nowymi przepisami specjalnego zasiłku opiekuńczego, powinny złożyć stosowny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle. Druki do odbioru w MOPS. Od lipca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje wyłącznie matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności; jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 3) nie ma opiekuna faktycznego dziecka ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę: a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 2) osoba wymagająca opieki: a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w 4 echo WISŁY czasie urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zasiłek ten przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł miesięcznie. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (aktualnie 77 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego lub świadczenia, o którym mowa wyżej, na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Anna Bujok Kierownik MOPS

5 WYREMONTUJĄ MOST W NOWEJ OSADZIE Będący w fatalnym stanie technicznym most w Nowej Osadzie w ciągu DW 942 doczeka się remontu. Roboty ruszą jeszcze w tym roku. Władze Wisły wielokrotnie wnioskowały do Marszałka Województwa Śląskiego, by most w Nowej Osadzie naprawić. Burmistrz Jan Poloczek również podczas swoich wizyt w Urzędzie Marszałkowskim przypominał o tej sprawie decydentom. W dniu 21 maja Zarząd Województwa zatwierdził korektę planu rzeczowo finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich, w której m.in. wprowadzono zadanie dotyczące przebudowy mostu w Nowej Osadzie. Inwestycja pod nazwą Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w ciągu DW 942 w km w m. Wisła ma być realizowana w latach Szacunkowy koszt to 7,5 mln złotych informuje Witold Trólka z biura prasowego Marszałka Województwa Śląskiego. Most już w 2010 roku uległ awarii a jego stan techniczny się pogarszał. W marcu 2010 roku złamała się podpora podtrzymująca chodnik na moście. Jest on bowiem tak skonstruowany, że chodniki są ułożone na podporach przymocowanych do ustroju nośnego mostu, czyli mówiąc po ludzku jego zasadniczej konstrukcji. Stało się tak prawdopodobnie na skutek wjechania przez ciężki pojazd na chodnik. Podpora chodnika ma mniejszą nośność i pękła. Po tym zdarzeniu chodnik został zamknięty dla ruchu i podparty rusztowaniem. W żaden sposób awaria ta nie zagrażała bezpieczeństwu korzystających z obiektu przekonuje Ryszard Pacer, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Ponieważ most był już i tak wyeksploatowany, naprawa nie miała ekonomicznego uzasadnienia. Podjęliśmy starania o wykonanie projektu nowego mostu i włączenie tej inwestycji do planu naszych przedsięwzięć. We wrześniu 2010 roku zleciliśmy wykonanie projektu budowy nowego mostu. W listopadzie 2011 roku zatwierdziliśmy projekt, a 27 września 2012 roku otrzymaliśmy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dodaje. Zbiórka dla rodzin poszkodowanych w pożarze Przypominamy, że w dniach od 8 kwietnia do 30 września 2013 roku na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Wisły nr SO organizowana jest zbiórka na terenie miasta Wisły na pomoc dla poszkodowanych rodzin, których budynki zostały zniszczone w pożarze. Zbiórka prowadzona jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Wiśle. Dobrowolne wpłaty można przekazać na konto o numerze: z dopiskiem: dla poszkodowanych rodzin w pożarze w marcu 2013 r. Samorządowcy u prezydenta 28 maja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z samorządowcami oraz przedstawicielami środowisk działających na rzecz samorządu. Wśród zaproszonych przez Głowę Państwa gości znalazł się również burmistrz Wisły Jan Poloczek. W spotkaniu z samorządowcami wziął udział także szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, ministrowie i doradcy prezydenta. Podczas spotkania prezydent Komorowski wręczył m.in. odznaczenia państwowe, po raz pierwszy przyznaną Nagrodę Obywatelską oraz dyplomy i flagi w związku z podsumowaniem akcji Majówka z Polską. Prezydent powiedział, że reforma samorządowa otworzyła drogę do pogłębienia mechanizmów zaangażowania obywateli w rozwiązywania spraw swojej społeczności lokalnej i całego kraju oraz podziękował tym wszystkim, którzy wykazują inicjatywę i działają na rzecz pogłębienia mechanizmów obywatelskiego zaangażowania. Prezydent wskazywał również na znaczenie mądrego wydania 300 mld zł z nowego budżetu unijnego. To są niebywałe pieniądze, musimy wspólnym wysiłkiem zadbać o to, by były one wydane tak, aby rozwiązywały problemy społeczności lokalnej, ale przede wszystkim dały szanse na nowy impuls rozwojowy naszego kraju, jako całości powiedział Bronisław Komorowski. Informacja w zakresie obowiązków ewidencyjnych związanych z poborem opłaty miejscowej Urząd Miejski przypomina o obowiązku prowadzenia przez kwaterodawców tzw. ewidencji osób przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, zawierającej co najmniej następujące dane osób tam przebywających: 1) numer identyfikacji podatkowej (PESEL lub NIP), 2) imię, nazwisko, 3) okres pobytu 4) podstawę skorzystania ze stawek obniżonych, jeżeli przysługują, w tym: a) wykaz uczestników pobytu zorganizowanego dzieci i młodzieży szkolnej oraz dane identyfikujące opiekunów podpisany przez kierownika placówki delegującej lub osobę przez niego upoważnioną, b) numer legitymacji szkolnej z określeniem szkoły, która ją wydała, c) numer legitymacji emeryta lub rencisty. Ewidencja taka może być również prowadzona tak jak do tej pory, tj. na drukach Książka meldunkowa bądź w systemie elektronicznym umożliwiającym generowanie wydruków zawierających w/w informacje. Obowiązek prowadzenia ewidencji został potwierdzony Uchwałą Nr XXV/375/2013 Rady Miasta Wisły z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania opłaty miejscowej, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod pozycją (http://dzienniki.slask.eu/wdu_s/2013/2422). Uwaga: Nieprowadzenie bądź nierzetelne prowadzenie ewidencji zagrożone jest sankcjami wynikającymi z art. 60 i 61 ustawy Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 186)! Damian Cieślar Skarbnik Miasta Wisła MOŻNA ZGŁASZAĆ KANDYDATURY DO LAURU SREBRNA CIESZYNIANKA Do 16 sierpnia można składać wnioski kandydatury do Lauru Ziemi Cieszyńskiej Srebrna Cieszynianka w roku W związku z tym zachęcamy wszystkie działające na terenie gminy Wisła stowarzyszenia, organizacje i instytucje do zgłaszania kandydatur do tegorocznego lauru. Pisemne wnioski prosimy składać w sekretariacie Burmistrza Miasta Wisła (Urząd Miejski, pl. Hoffa 3) do dnia 16 sierpnia br. Nowe połączenia wakacyjne Na czas wakacji PKP Intercity wprowadził dodatkowe pociągi kursujące do najpopularniejszych kurortów w Polsce. Wśród nich jest pociąg Wisła kursujący na linii Wisła Warszawa Wisła. Pociągi na tej trasie będą jeździć w okresie od 29 czerwca do 1 września w sobotę i niedzielę. Przewoźnik uruchomił również bezpośrednie połączenia z Beskidów nad Bałtyk. Do końca szkolnych wakacji kursować będą pociągi Pirat relacji Bielsko-Biała Kołobrzeg/Świnoujście Bielsko- -Biała oraz Pogoria z Bielska-Białej na Hel i z powrotem. Nad polskie morze można podróżować również autobusem. Firma Wispol wspólnie z Veolia Transport Kujawy uruchomiła wakacyjną linię dalekobieżną relacji Cieszyn Wisła Kołobrzeg Wisła Cieszyn. Autobusy na tej linii kursują od piątku do poniedziałku. Przewoźnik przygotował się również do uruchomienia połączenia Cieszyn Zakopane Cieszyn. Autobusy na tej trasie powinny pojawić się jeszcze w lipcu i kursować do końca września. Natomiast połączenie na trasie Wisła Jastrzębia Góra Wisła uruchomił PKS Pszczyna. Autobusy te kursują w okresie szkolnych wakacji w sobotę i niedzielę. REKLAMA OGŁOSZENIA KOMANDOR S.A. EKSPOZYCJA USTROŃ Ustroń, Rynek 3a ZABUDOWY WNĘK Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI SZAFY GARDEROBY tel , tel. kom e mail: ustron.pl echo WISŁY 5

6 fot. Paweł Brągiel POBIEGLI KELNERZY 22 czerwca ponad 30 uczestników rywalizowało w V Biegu Kelnerów, zorganizowanym w Wiśle przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Wisły Imko Wisełka. Wśród rywalizujących kelnerów znaleźli się m.in. reprezentanci Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle a także przedstawiciele wiślańskich obiektów: restauracji Ondraszkowa Izba, Chaty Olimpijczyka Jasia i Helenki, Hotelu Stok i Hotelu Pod Gołębiem. Jak zawsze podczas imprezy częstowano turystów i mieszkańców herbatą z zielin, przygotowaną przez firmę Dana oraz kołoczami wiślańskimi z piekarni Wiślanka. Komendę do startu w V Biegu Kelnerów dali wiceburmistrz Wisły Lidia Forias, poseł Czesław Gluza i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara. Z kolei w jury zasiadła Dorota Mendrek z ZSGH w SPOTKALI SIĘ SĄSIEDZI 27 maja, tradycyjnie jak co roku, w kolybie przy ognisku spotkali się sąsiedzi z ulicy Brzegowej. Spotkanie zorganizowano w ramach Święta Sąsiadów. Wszystkie miejsca szybko się zapełniły, na grillu piekły się kiełbaski i kaszoki, ale pierwsze danie to był chlebek przypieczony na ogniu i posmarowany pysznym masłem czosnkowym. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze, były wspólne rozmowy, śpiew, wysłuchaliśmy także koncertu gitarowego w wykonaniu naszego młodego sąsiada. Atmosfera była bardzo miła i czas szybko uciekał. Wspomnieliśmy też naszych dwóch sąsiadów, którzy w zeszłym roku byli z nami a w tym roku niestety już ich zabrakło. Dlatego trzeba takich spotkań, bo życie tak szybko ucieka a my czasami nie wiemy, kto mieszka obok nas. Pozdrawiamy wszystkich sąsiadów i życzymy wszystkim, by więzi sąsiedzkie były silne i serdeczne. Sąsiedzi z Brzegowej Wiśle oraz Mieczysław Krzempek z Centrum Edukacji GastroHotel ze Skoczowa. W zawodach 1. miejsce wywalczył Robert Goliasz z Hotelu Sahara w Bielsku Białej, 2. miejsce zajął Paweł Nowak z Restauracji Rączka Gotuje w Wodzisławiu Śląskim a 3. miejsce uzyskał Mirosław Cieślar z ZSGH Wisła, który był też najszybszym uczestnikiem. Najszybszą uczestniczką została Anna Foltyn z Hotelu Pod Gołębiem a najszybszym uczniem Mateusz Kukuczka z ZSGH Wisła. Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Urząd Miejski w Wiśle, Doxa, Teekanne, Centrum Diagnostix oraz Stowarzyszenie Imko Wisełka. Sponsorami imprezy byli: Szkoła Narciarska SKIZY, Dana, Wiślanka, Jur Gast, Pepsi oraz portal Wsparcia i pomocy przy organizacji udzielili: Urząd Marszałkowski w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Urząd Miejski w Wiśle, Wiślańskie Centrum Kultury oraz młodzież z ZSGH w Wiśle. Burmistrz z wizytą u marszałka 11 czerwca burmistrz Wisły Jan Poloczek udał się z wizytą do marszałka województwa śląskiego Mirosława Sekuły. Podczas spotkania poruszano m.in. tematy: rozbudowy skoczni w centrum Wisły i utworzenia dodatkowego pasa ruchu na odcinku DW nr 942 od skoczni im. A. Małysza do skrzyżowania z ul. Czarne. Burmistrz Wisły rozmawiał z marszałkiem Sekułą również o innych problemach występujących na drogach wiślańskich, zarządzanych przez marszałka. Spotkanie z Waldemarem Pawlakiem Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie druh Waldemar Pawlak spotkał się w dniu 31 maja z prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle. W spotkaniu uczestniczyli: prezes OSP Wisła Centrum Zbigniew Kocyan, prezes OSP Wisła Czarne Andrzej Cieślar, prezes OSP Wisła Jawornik Marcin Pilch, prezes OSP Wisła Malinka Andrzej Cieślar, komendant miejski OSP w Wiśle Jan Pilch i burmistrz Wisły Jan Poloczek. fot. Bolesław Cieślar fot. Tadeusz Chmiel fot. Paweł Brągiel 6 echo WISŁY

7 fot. Łukasz Bielski TYDZIEŃ ZDROWIA W dniach czerwca przeprowadzono Tydzień Zdrowia z ofertą konsultacji medycznych i badań profilaktycznych dla mieszkańców Wisły. W ramach prowadzonych działań realizowano następujące badania profilaktyczne: Rodzaj badania Ilość osób przebadanych Liczba osób ze stwierdzonymi odstępstwami od normy Wskaźnik % nieprawidłowości Pomiar BMI ,20 Pomiar tkanki tłuszczowej ,10 w tym 12 osób z poziomem przekraczającym 50% Pomiar tlenku węgla ,00 Pomiar RR tętniczego ,28 Spirometria ,44 Pulsoksymetria ,65 Badania przeprowadzali: Barbara Kłosowska z Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Włodzimierz Pilch z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej oraz pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Cieszynie. Mieszkańcy mogli również korzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich, w tym kardiologów, diabetologa, internisty oraz skorzystać z porad magistra rehabilitacji Dominika Wrotniaka, który zrezygnował z wynagrodzenia za prowadzone konsultacje. Ponadto, jak co roku, na rynku gościł mammobus z Przychodni Akademickiej w Cieszynie oraz autobus Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. W ramach Tygodnia Zdrowia przeprowadzono również dwie imprezy towarzyszące, tj. happening z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, który przygotowali wiślańscy licealiści, oraz podsumowanie roczne realizacji programu Żywienie na wagę zdrowia, mającego na celu poprawę sposobu żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, którego inicjatorem jest Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna. W ramach realizacji programu wiślańskie przedszkola z otrzymanych produktów przygotowały prezentację zdrowej żywności. Zdrowe pieczywo na przygotowanie prezentacji przekazało PPHU Wiślanka Daniel Czyż, Władysław Pilch. Dzieci uczestniczyły także w grach i zabawach zorganizowanych przez Urząd Miejski. Za udział w konkursach dzieci otrzymały drobne upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Wiśle i Drogerię Alicja w Wiśle. Kluczowym punktem podsumowania programu Żywienie na wagę zdrowia był wybór najlepszego stoiska z prezentacją zdrowej żywności. Oceny stoisk dokonała komisja w składzie: Lidia Forias wiceburmistrz Wisły, Teresa Wałga Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Sylwester Foltyn dyrektor MZEAS i Beata Stebel kierownik Referatu SO w UM Wisła. Komisja jednogłośnie przyznała 1. miejsce Przedszkolu Publicznemu nr 2 w Wiśle Centrum, 2. miejsce ex aequo Przedszkolu Publicznemu nr 3 w Wiśle Nowa Osada i Przedszkolu Integracyjnemu w Wiśle Malince a 3. miejsce Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu, Przedszkolu Publicznemu nr 1 w Wiśle Głębcach. Nagrodami za udział w prezentacji było: za zajęcie 1. miejsca bon na zakup sprzętu kuchennego o wartości 2000 zł, za zajęcie 2. miejsca bon o wartości 1000 zł oraz za zajęcie 3. miejsca bon o wartości 500 zł ufundowany przez Burmistrza Miasta Wisła. Dodatkowo przedszkola otrzymały nagrody w postaci domina ufundowanego przez Firmę Czary Mary z Drewna Romana Pilcha oraz książki o zdrowym żywieniu dzieci autorstwa Bożeny Kropki. Beata Stebel Kierownik SO POZNAJ GÓRALSKĄ KULTURĘ Nieformalna grupa Muza działająca przy Muzeum Beskidzkim im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: Nawijaj!. Projekt będzie realizowany od lipca do września 2013 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4000 zł na działania służące popularyzacji najpiękniejszych wartości góralskiej kultury. Formą przekazu wartości ojcowskiego domu będzie przekaz tych wartości poprzez żywy kontakt odbiorcy z czasem przeszłym, który potrafi przybliżyć już nieliczna garstka rdzennych górali. Odbiorcy będą obrabiać wełnę (czichranie, krymplowanie, nawijanie na motowidło i ściąganie z falfki). Atrakcją zarówno dla mieszkańców Wisły, jak i turystów będzie cykl warsztatów: wykonywania kwiatków bibułkowych, rzeźbienia w lipie, heklowania oraz haftu krzyżykowego, które zostaną przeprowadzone przez artystów ludowych (szczegółowe informacje w sprawie warsztatów pod numerem tel.: 33/ ). W ramach projektu przewidziana jest również gra terenowa, która ma za zadanie REKLAMA OGŁOSZENIA zmobilizować uczestników do poznania ważnych miejsc w centrum Wisły. Fundusze na realizację projektu pochodzą z programu Działaj Lokalnie VII Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej a partnerem projektu jest Wiślańskie Centrum Kultury. Agata Janiec echo WISŁY 7 fot. Łukasz Bielski

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie Miesięcznik 4 Mężczyźni zakładają firmy informacyjno-publicystyczny 16 Gospel jednak w Gniewie 22 W zamku praca wre Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Szlakiem ginących zawodów Niezwykła wyprawa

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007 Nr 7 (102) Wrzesień 2007 W dniach 24-26 sierpnia br,. na zaproszenie Burmistrza Dubnnicy nad Vahom Ing. Josefa Gasparika przedstawiciele Gminy Zawadzkie uczestniczyli w XIV edycji Festiwalu Folkloru zespołów

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ZA ŚMIECI OD 1 LIPCA 2013

OPŁATA ZA ŚMIECI OD 1 LIPCA 2013 OPŁATA ZA ŚMIECI OD 1 LIPCA 2013 Zespół redakcyjny: Antoni Kopeć, Weronika Szwaj, or@katywroclawskie.pl. Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Przygotowanie, skład i druk: Drukarnia ANTEX, www.antex.pl

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów Śnieżnobiałych, pachnących choinką, rodzinnych, wypełnionych miłością i radością Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas oczekiwania na cud narodzin Dzieciątka Jezus pozwoli nam z nadzieją i

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ 11/2012 W NUMERZE: NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ STABILNOŚCI NAM POTRZEBA Konferencja w Wyższej Szkole Finansów i Prawa str. 4 ROZDAJĄ CHLEB OD 12 LAT Gratulacje dla bielskiego Banku Chleba str. 12 PRACE W

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik chór kameralny w lüneburgu To już niemalże tradycja, że w okresie przedświątecznym Chór Kameralny pod kierownictwem Andrzeja Kaliskiego, na zaproszenie Internationale

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo