UCHWAŁA NR 113/141/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 113/141/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 10 sierpnia 2017 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 113/141/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu polkowickiego Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2016 poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) Zarząd Powiatu Polkowickiego w składzie: 1. Kamil Ciupak 2. Roman Rutkowski 3. Roman Kowalski uchwala co następuje: Wnioski do projektu uchwały budżetowej Powiatu Polkowickiego przyjmowane są w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 2. Zestawienie zbiorcze wniosków, o których mowa w ust. 1 wraz z opiniami Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Polkowicach należy przekazać do Skarbnika Powiatu w terminie do dnia 10 października roku poprzedzającego rok budżetowy. 3. Wnioski składane do projektu budżetu mieszczące się w zakresie działalności jednostek powiatu polkowickiego, uwzględniane są w materiałach planistycznych tych jednostek. 4. Wnioski jednostek o udzielenie dotacji, w tym na pomoc finansową z budżetu Gminy Polkowice na 2018 r. należy złożyć odpowiednim wydziałom Starostwa do dnia 31 sierpnia 2017 r. Wydziały Starostwa składają do Urzędu Gminy (lub innych jednostek samorządu terytorialnego) zbiorcze zestawienie wniosków w terminie określonym odpowiednim Zarządzeniem Burmistrza Gminy Polkowice lub Wójtów / Burmistrzów pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. 5. Jednostki organizacyjne, powiatowe służby, inspekcje i straże sporządzają materiały planistyczne do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 22 września 2017 r., jeden egzemplarz przedkładają Skarbnikowi Powiatu, a drugi egzemplarz do odpowiedniego Wydziału Starostwa Powiatowego w Polkowicach. 6. Opinię o materiałach planistycznych sporządzonych przez jednostki powiatu polkowickiego wydziały Starostwa przedkładają Skarbnikowi Powiatu w terminie do dnia 13 października. Opinia powinna stwierdzać, czy przedłożone materiały sporządzone są zgodnie z niniejszą Uchwałą Zarządu Powiatu Polkowickiego i Uchwałą Nr XII/114/2016 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz czy zaplanowane kwoty zapewniają prawidłową działalność jednostki na poziomie minimalnym, średnim, maksymalnym oraz wykazać ewentualne różnice i kwoty wraz z uzasadnieniem. 7. Naczelnicy wydziałów, kierownicy oraz samodzielni pracownicy Starostwa Powiatowego w Polkowicach zobowiązani są do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej ich zadań w terminie do 22 września i przedłożyć do Wydziału Finansowego, który sporządza zbiorcze projekty i przedkłada Skarbnikowi Powiatu Polkowickiego w terminie do dnia 6 października Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków, skalkulowanych dochodów własnych budżetu powiatu, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu powiatu, Skarbnik Powiatu opracowuje zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu wraz z wieloletnią prognozą finansową i przedkłada Zarządowi Powiatu Polkowickiemu wraz z uzasadnieniem. Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 1

2 2. Projekt uchwały budżetowej, uzasadnienie i materiały informacyjne oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu Polkowickiego do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy sporządza i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu. 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy opracować zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 4. Traci moc uchwała nr 66/168/2016 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polkowickiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wicestarosta Polkowicki Kamil Ciupak Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 2

3 Załącznik do uchwały nr 113/141/2017 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. NR JEDNOSTKI KARTA INFORMACYJNA Jednostka organizacyjna (pełna nazwa) Podstawowe dane o jednostce : 1. Adres... Telefon... fax Liczba uczniów (wychowanków) Liczba oddziałów (grup wychowawczych) Liczba pomieszczeń lekcyjnych Liczba rodzin zastępczych... (pkt. 2 4 dotyczy placówek oświatowych) Dane osobowe : Imię i nazwisko Dyrektora Jednostki... Imię i nazwisko Głównego Księgowego... Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 3

4 Lp. Kalkulacja wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. 1. Dane do sporządzenia kalkulacji wydatków z tytułu wynagrodzeń jednostki oświatowe Wyszczególnienie Wykonanie w tym: Plan po zmianach roku n Projekt na rok n + 1 roku n - 1 I VIII IX - XII Liczba uczniów 2. Liczba oddziałów 3. - nauczyciele - godziny ponadwymiarowe, - zastępstwa etaty przeliczeniowe etaty przeliczeniowe etaty przeliczeniowe 4. Przeciętna liczba etatów etaty kalkulacyjne etaty kalkulacyjne etaty kalkulacyjne - administracja, - pracownicy merytoryczni, - obsługa Ogółem (3-4) Lp Główny Księgowy Kierownik Jednostki 1 a. Dane do sporządzenia kalkulacji wydatków z tytułu wynagrodzeń pozostałe jednostki Wyszczególnienie Wykonanie roku n - 1 Plan po zmianach roku n Projekt na rok n + 1 Uwagi etaty etaty etaty Przeciętna liczba etatów kalkulacyjne kalkulacyjne kalkulacyjne Ogółem z tego : - administracja, - pracownicy merytoryczni, - obsługa Główny Księgowy Kierownik Jednostki Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 4

5 2. Kalkulacja osobowego funduszu płac jednostki oświatowe. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie roku n - 1 Plan po zmianach roku n Projekt na rok n + 1 (bez podwyżek) Osobowy fundusz płac z tego - dyrektorzy - z-ca dyrektorów - nauczyciele -godziny ponadwymiarowe, - urlopy zdrowotne, - godziny za matury ustne, - zastępstwa - główny księgowy -pracownicy administracji - pracownicy merytoryczni - obsługa - dodatki specjalne (nadgodziny) - 2. Pozostałe składniki osobowego funduszu płac - nagrody jubileuszowe - nagrody nauczycieli - nagrody pozostałych pracowników - inne (jakie) Ogółem (1+2) Uwagi) Lp Główny Księgowy Kierownik Jednostki 2 a. Kalkulacja osobowego funduszu płac pozostałe jednostki. Wyszczególnienie Wykonanie roku n - 1 Plan po zmianach roku n Projekt na rok n + 1 (bez podwyżek) Osobowy fundusz płac - dyrektorzy - z-ca dyrektorów - kierownicy - główny księgowy - administracja, - pracownicy merytoryczni, - obsługa - dodatki specjalne (nadgodziny, praca w nocy) 2. Pozostałe składniki osobowego funduszu płac - nagrody jubileuszowe - nagrody pracowników - inne (jakie) Ogółem (1+2) Główny Księgowy Kierownik Jednostki Uwagi Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 5

6 3. Wykaz zatrudnionych pracowników wg stanu na Lp. Stanowisko Etaty Miesięczna płaca brutto (ogółem) Zmiany kadrowe I-XII/ roku n (+) kwota zł** (-) kwota zł ** Planowane płace brutto I-XII rok n (bez podwyżek) Planowane Podwyżki % Ogółem płace brutto (po planowanej podwyżce) I * 1. Dyrektor 2. Z-ca dyrektora Nauczyciele 3. stażyści 4. kontraktowi II III IV V 5. mianowani 6. dyplomowani Administracja 1. Główny księgowy 2... Pracownicy merytoryczni 1. wychowawcy 2. pracownicy socjalni 3. koordynatorzy 4.. Obsługa 1. obsługa 2. dodatki specjalne 3.. Inne grupy(wymienić) RAZEM: I-V VI - nagrody jubileuszowe - nagrody nauczycieli - nagrody pozostałych pracowników RAZEM: I-VI * dotyczy placówek oświatowych, ** wyjaśnienie do pozycji 5 i 6. (+), (-) zmiany kadrowe (np. pracownik odchodzi na emeryturę, przyjmuje się nowego pracownika z niższym/wyższym wynagrodzeniem miesięcznym, wysługa lat) 4. Dane dotyczące planowanych odpraw emerytalno-rentowych rezerwa celowa. Wykazane kwoty odpraw zostaną ujęte w rezerwie celowej w planie finansowym Starostwa. Lp. Stanowisko Kwota brutto RAZEM Główny księgowy. Kierownik jednostki Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 6

7 5. Projekt planu wydatków jednostki według paragrafów. Dz. Rozdz. Nazwa Wykonanie roku n - 1 Plan po zmianach roku n Projekt na rok n + 1 w tym zadania rządowe Planowane zobowiązania X w tym: X 1. Wydatki a) wydatki jednostki - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zad. statutowe b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f) obsługa długu 2. Wydatki inwestycyjne a) zakupy inwestycyjne b) zadania inwestycyjne c) dotacje na wydatki inwestycyjne d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp X Główny księgowy. Kierownik jednostki 6. Projekt planu wydatków jednostki według grup lp Plan po zmianach roku n zwiększenia Projekt na rok n Koszty pracownicze wynagrodzenia Dodatkowe wynagr. roczne ZUS ZFŚS Szkolenia, delegacje, badania lekarskie Świadczenia 2. Koszty utrzymania biura np. materiały telefony, internet usługi pocztowe, bankowe opłaty Inne : Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 7

8 3. Koszty utrzymania budynków i obiektów Energia, woda, ścieki podatki, ubezpieczenia Inne : 4. Zadania statutowe 5. Remonty Razem 6. Inwestycje 7. Zakupy inwestycyjne 8. Nawe zadania w roku następnym 9. Programy U.E. Ogółem Główny księgowy. Kierownik jednostki 7. Prognozowane dochody jednostki według źródeł. Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wykonanie roku n - 1 Plan po zmianach roku n Projekt na rok n % ( 8 :7 ) Ogółem w tym: Dochody Dochody Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Główny księgowy Kierownik jednostki Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 8

9 8. Projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki x Razem: x x Główny księgowy Kierownik jednostki 9. Projekt planu remontów. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Inwestor bezpośredni Planowane nakłady na rok n + 1 Efekty Razem : Główny Księgowy Kierownik Jednostki 10. Projekt planu zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Ilość środków trwałych Cena jednostkowa Wartość uwagi Razem :... Główny Księgowy... Kierownik Jednostki 11. Wykaz zadań wynikających z kontraktu wojewódzkiego. Dz. Rozdz. Jednostka realizująca zadanie Nazwa zadania Łączne nakłady w roku w tym Dotacja dla powiatu w roku Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 9

10 12. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków budżetowych. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Dział Rozdział Wartość kosztory sowa Przewidywan e wykonanie od początku realizacji do końca roku n rok budżetowy n+ 1 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł * środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu OGÓŁEM: * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Środki pozyskane z innych źródeł 13. Projekt realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 związanych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. Środki z budżetu krajowego Projekt na rok n + 1 DOCHODY Środki z budżetu UE Projekt na rok n + 1 Środki z budżetu krajowego Projekt na rok n + 1 WYDATKI Środki z budżetu UE Projekt na rok n + 1 wkład własny Projekt na rok n + 1 Opis zadania Ogółem : 14. Wykaz podziału środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek nie powiązanych z Powiatem dotacje do Stowarzyszeń. Lp. Nazwa jednostki Cel Dz. Rozdz. Przeznaczenie Kwota Uwagi RAZEM: Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 10

11 15. Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Polkowickiego. I. Przychody II. Rozchody Plan na rok n Plan na rok n Wyszczególnienie Wyszczególnienie Kalkulacja wydatków Dział Rozdział Wyszczególnienie Projekt na rok n + 1 (bez podwyżek) Podwyżki % Razem (3 + 4) Zobowiązania na koniec roku n + 1 Rezerwy celowe na odpis Funduszu Socjalnego wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.. % od kwoty.., w tym: - od wynagrodzeń - od dodatkowych wynagrodzeń od umów zleceń - od pozostałych wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- ogółem * - pracownicy pedag. zgodnie z art....k.n. -pracownicy administracji i obsługi - emeryci i renciści - materiały biurowe - środki czystości - inne. - usługi pocztowe - przeglądy techniczne - opłaty za programy komputerowe - inne.. * kwota bazowa na poziomie roku n 17. Kalkulacja dochodów jednostek budżetowych Dział Wzór Rozdział Wyszczególnienie Projekt na rok n Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów.. Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 11

12 18. Dotacje przekazywane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Kwota ogółem Kwota dotacji celowa przedmiotowa podmiotowa I. Jednostki sektora finansów publicznych - - II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 19. Dotacje otrzymane od jednostek sektora finansów oraz pozyskane z innych źródeł. Klasyfikacja budżetowa Lp. Wyszczególnienie Kwota dotacji Dz. Rozdz I. Jednostki sektora finansów publicznych II. Środki pozyskane z innych źródeł 20. Wykaz zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Wartość Lp. Nazwa zadania Rozdział kosztorysowa / Planowane wydatki szacunkowa Uwagi Jednostka realizująca zadania I. Wydatki II. Wydatki Razem: Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 12

13 1. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego: 21. KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO (do ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej) 2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego: 3. Rodzaj zadania (właściwe zaznaczyć) : Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej: 4.Wydział Starostwa/Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia wieloletniego: 5. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł): L.p. Wyszczególnienie okres realizacji zadania od do Łączne nakłady finansowe Źródło Finansowania OGÓŁEM środki JST Limit zobowiązań * 1 a b Programy, projekty lub zadania, w tym: programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP, (środki z UE) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego środki UE inne środki OGÓŁEM środki JST środki UE inne środki OGÓŁEM środki JST środki UE inne środki Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 13

14 L.p. Wyszczególnienie okres realizacji zadania od do Łączne nakłady finansowe Źródło Finansowania 2018 Limit zobowiązań * OGÓŁEM środki JST c 2 programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok** środki UE inne środki OGÓŁEM środki JST środki UE inne środki 3 6. Opis: Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - * limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi się pokrywać z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu przedsięwzięcia. Natomiast limit zobowiązań będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków. ** wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust.3 UoFP. podpis Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 14

15 ZASADY OPRACOWANIA MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 r. 1. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. planowane wydatki nie mogą być wyższe niż planowane dochody. 2. Podstawą planowania wydatków na 2018 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2017, przy czym z wydatków należy wyłączyć zwiększenia o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w 2017 roku. 3. Prognozowane wydatki ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie ze źródłami finansowania, przedstawiając kalkulacje dla każdego realizowanego w danym rozdziale zadania. 4. Opracowując materiały planistyczne należy uwzględnić zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty według stanu z września 2017 roku - uwzględniając planowane zmiany zatrudnienia. Oddzielnie należy wykazać wynagrodzenia nieperiodyczne. 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kalkuluje się zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U poz z późn. zm.). 6. Przy kalkulacji składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek zostanie utrzymana na poziomie roku Wysokość odpisu na ZFŚS ustala się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U poz. 800 j.t.) oraz w odniesieniu do placówek oświatowych zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z późn. zm.) 8. Środki na dokształcanie i doskonalenie, pomoc zdrowotną oraz na specjalny fundusz nagród za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze dla nauczycieli należy wykazać w materiałach planistycznych Starostwa. 9. Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe należy kalkulować zgodnie z odrębnymi przepisami, na podstawie zawartych umów, porozumień oraz uchwał. 10. Planując wydatki remontowe należy dołączyć szczegółową kalkulację zawierającą m.in. zakres prac i szacunkowy kosztorys. 11. Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2017 roku, następnie zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach 12. Powiatowe służby, inspekcje i straże przekazują swoje materiały planistyczne opracowane według wytycznych przekazanych przez jednostki nadrzędne. 13. Opracowując materiały planistyczne należy przyjąć wydatki na poziomie 2017 r. Id: F22294D2-1A3C-4C5F-AD BB5287CE. Podpisany Strona 15

ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 września 2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2017 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2018 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r. UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016rok. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 września 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 4 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 4 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1228.2017 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 4 września 2017 r. w sprawie: opracowania materiałów dotyczących budżetu, zmiany wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej miasta Ełku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/320/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/320/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr 58. 67.2016 Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/105/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 20/105/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 20/105/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonia budżetu za I półrocze 2015 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku UCHWAŁA Nr 262/2010 z dnia 07 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2011 rok, przyjęcia metod kalkulacji oraz wzorów wniosków i formularzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. Uchwała Nr 125.53.2018 Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 4 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 4 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie: sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2019 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2017 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* TABELA NR 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW wydział/jednostka... Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Dział Rozdział Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 118.2016 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Szudziałowo na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO NA 2018 ROK

ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO NA 2018 ROK Załącznik do uchwały Nr 687/2017 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO NA 2018 ROK A. ZASADY OGÓLNE. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Staszowie. Przewodniczący Zarządu: Andrzej Kruzel. Wicestarosta: Michał Skotnicki. Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Zarząd Powiatu w Staszowie. Przewodniczący Zarządu: Andrzej Kruzel. Wicestarosta: Michał Skotnicki. Członkowie Zarządu: Janusz Bąk UCHWAŁA NR 65/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 2 września 2014 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2015 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego,

- stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego, ZARZĄDZENIE NR 95/2015 BURMISTRZA WASILKOWA w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Wasilków na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 5 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 5 września 2016 r. UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 5 września 2016 r. w sprawie procedury opracowywania do dnia 15 listopada 2016 roku projektu uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r.

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 4 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 4 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.112.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 4 września 2017 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok dla placówek oświatowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 25 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Goniądz na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r.

ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r. ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad Budżetem Miasta Chełmży na 2006 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/421/2010 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/421/2010 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR LII/421/2010 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.).

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.). Uchwała Nr LI/704/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 294/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 294/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 294/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2017r. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 288/2017 ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO. z dnia 18 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 288/2017 ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO. z dnia 18 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 288/2017 ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i wytycznych do opracowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 600/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 600/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 7 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 600/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie: sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2014 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11 września 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11 września 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok. Na podstawie 1 Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r. Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2017 rok

Plan dochodów na 2017 rok Plan dochodów na 2017 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Źródło Przewidywanie Dz Rozdz Treść Plan 2017 r. Finansowania wykonanie 2016 r. bieżące z tego majątkowe Dochody ogółem budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 278/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr 278/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr 278/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budŝetowej Powiatu Sztumskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 września 2011 r.

Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 września 2011 r. Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza iasta Józefowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017 ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446)

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 10 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 10 września 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.329.2015 Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Łańcuta na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 655/1 O. Powiatu Krośnieńskiego. z dnia 18 listopada 2010 roku

Uchwała Nr 655/1 O. Powiatu Krośnieńskiego. z dnia 18 listopada 2010 roku Uchwała Nr 655/1 O Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 383/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 383/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 383/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 r. Na podstawie 1 uchwały

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku

Zarządzenie Nr Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku Zarządzenie Nr Or. 0050.96.2016 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/54/11 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2012

UCHWAŁA NR X/54/11 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2012 UCHWAŁA NR X/54/11 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2012 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Łaocuta z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Łaocuta na rok 2013 w zakresie zadao oświaty i wychowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 98/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 15 września 2015r

ZARZĄDZENIE Nr 98/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 15 września 2015r ZARZĄDZENIE Nr 98/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 15 września 2015r w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 270/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 11 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 270/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 11 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 270/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Na podstawie 1 uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 6 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 6 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.112.2016 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Olecko na 2017 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 2024

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120.54.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2016. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 270/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 270/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 270/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 r. Na podstawie 1 uchwały Nr LVIII/467/10 Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 14 listopada 2017 r Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok. Do projektu budżetu na 2018 rok oszacowano dochody w kwocie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK. PLAN DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK. PLAN DOCHODÓW ....... nazwa jednostki Tabela Nr 1 Dział Rozdział Wyszczególnienie wg źródeł PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK. PLAN DOCHODÓW Plan wg uchwały budżetowej. (rok bieżący) Przewidywane wykonanie..... (rok bieżący)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 117/2014 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2014 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 117/2014 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 172/2017 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 5 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 172/2017 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 5 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 172/2017 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 roku

Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 535/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 7 sierpnia 2014r. Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXII/157/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 182/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 5 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 182/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 5 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 182/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia obowiązków powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży oraz zasad i terminów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.367.2014 ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r. w sprawie opracowania materiałów do projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY W WĄDROŻU WIELKIM NR XXIV/110/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wądroże Wielkie na rok 2009

UCHWAŁA RADY GMINY W WĄDROŻU WIELKIM NR XXIV/110/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wądroże Wielkie na rok 2009 UCHWAŁA RADY GMINY W WĄDROŻU WIELKIM NR XXIV/110/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wądroże Wielkie na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2015r.

ZARZĄDZENIE nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2015r. ZARZĄDZENIE nr 152/2015 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Żukowo na 2016r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2016-2023 Na podstawie 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 4 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 4 września 2014 r. Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza iasta Józefowa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA V/38/6/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego

UCHWAŁA V/38/6/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego UCHWAŁA V/38/6/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 541/14 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 541/14 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 541/14 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 28 sierpnia r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok przez jednostki organizacyjne miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 501/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 501/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 501/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy Na podstawie art. 230

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr F/116/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Nr F/116/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 sierpnia 2014 roku Zarządzenie Nr F/116/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Chojnice na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Zarządzenie Nr 0050.0.93.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 739/17 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 739/17 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 25 sierpnia 2017 r. BR.0050.171.2017 ZARZĄDZENIE NR 739/17 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy Czersk na 2018 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r.

Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r. Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Szprotawa na rok 2009 Na podstawie 2 uchwały Nr XV/112/07 Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr V1/727/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 30 września 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr V1/727/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 30 września 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr V1/727/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: materiałów planistycznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu na 2015rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekt planu dochodów budżetowych na 2018 rok* OGÓŁEM:

Projekt planu dochodów budżetowych na 2018 rok* OGÓŁEM: Załącznik Nr 1 (nazwa jednostki/wydziału) Projekt planu dochodów budżetowych na 2018 rok* Dział Rozdz. Paragraf Źródło pochodzenia Przewidywane wykonanie 2017 r. Plan na 2018 rok 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM: 0,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 listopada 2018 r. Poz. 7068 UCHWAŁA NR LXXVII-455-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 374/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 24 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 374/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 24 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 374/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy Na podstawie art. 230

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/83/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/83/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr VIII/83/2015 w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/484/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XLII/484/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010r. Uchwała Nr XLII/484/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie art.234 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 411/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 411/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 29 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 411/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. b i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 300/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 300/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 300/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Słupska na 2016 roku

Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Słupska na 2016 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 527/F/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 lipca 2015r. Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków W celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W-58/2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 18 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR W-58/2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 18 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR W-58/2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz wytycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/P /2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 1/P /2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku Uchwała Nr 1/P /2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2018 rok Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata . Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr V1/519/13 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 30 września 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr V1/519/13 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 30 września 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr V1/519/13 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: materiałów planistycznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu na 2014 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667 UCHWAŁA Nr II/3/10 RADY GMINY WIELISZEW z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2016

Zarządzenie Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2016 Zarządzenie Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017 Na podstawie 1 ust.1 uchwały Nr XXX/175/2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011. UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o

Bardziej szczegółowo