Odpowiedzi na pytania z dnia część I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I"

Transkrypt

1 WZP AW Płock, dnia 10 kwietnia 2015 roku (Pytania Nr 6/ cz. I) WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą". Zamawiający Gmina Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania z dnia r. oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SIWZ : Odpowiedzi na pytania z dnia część I Pytania ogólne: 1. Czy Zamawiający dopuszcza ujednolicenie materiału stosowanego do budowy rurociągu kanalizacji deszczowej na wszystkich zadaniach przewidzianych do realizacji? W udostępnionych przez Zamawiającego projektach jako materiał wymienione są zarówno rury GRP jak i rury PE SN10 i PP SN10. Tak. Zamawiający szczegółowych wyjaśnień udzielił w odpowiedzi na pytanie z dnia roku. 2. Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie Ul. Dobrzyńskiej od km do km (nowo wybudowane rondo Ul. Medycznej i Dobrzyńskiej) umożliwiające jednocześnie obsługę posesji? Zdaniem Wykonawcy wpłynie to na szybszy termin realizacji i maksymalnie skróci utrudnienia w ruchu w danym rejonie Płocka. Dopuszcza się odcinkowe zamknięcie dróg objętych przedmiotem zamówienia, pod warunkiem zapewnienia objazdów miejsca robót drogami tymczasowymi lub drogami publicznymi. 3. Wykonawca prosi o ujednolicenie rodzajów mieszanki mineralno-asfaltowej na wszystkich zadaniach przewidzianych do realizacji. Obecny stan 12 różnych rodzajów mieszanki w projektowanych konstrukcjach jezdni - zdaniem Wykonawcy powoduje poniesienie niepotrzebnych kosztów oraz wydłużenie czasu realizacji. Obawy Wykonawcy budzi również fakt, że załączone przez Zamawiającego Dokumentacje Projektowe wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi są niespójne i zawierają liczne błędy, które Wykonawca wskazał poniżej w pytaniach do konkretnych projektów. Zamawiający ujednolica warstwy bitumiczne, w konstrukcji nawierzchni jezdni, wprowadzając dla wszystkich odcinków asfalty modyfikowane polimerami. 4. Czy Zamawiający w związku z ewentualnym wydłużeniem się postępowania przetargowego przewiduję możliwość wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych? Nie, Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania robót w przypadku wydłużenia się procedury postępowania przetargowego.

2 Pytania do projektu: Skrzyżowanie Ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego 1. Czy Zamawiający posiada i udostępni uzgodnioną tymczasową organizację ruchu dla tego odcinka robót? Nie Zamawiający nie posiada tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia opracowanie tymczasowej organizacji ruchu dla całego zakresu robót, opisanych w przedmiocie zamówienia jest w gestii Wykonawcy. 2. Ze względu na znaczną ilość nadmiaru humusu prosimy o wskazanie miejsca jego wywozu (odległość od budowy). Zagospodarowanie nadmiaru humusu leży po stronie Wykonawcy robót. 3. Prosimy o zajęcie stanowiska co do treści opisu technicznego: Realizacja inwestycji wymaga wycinki 18 drzew i usunięcia grupy drzew i krzewów o pow. ok. 840m2 z obszaru pasów drogowych, kolidujących z inwestycją. Roboty należy wykonać w okresie bezlistnym. Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie okres bezlistny? Czy Zamawiający posiada i udostępni aktualne pozwolenia na wycinkę drzew? Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz z późn. zm.) do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. Ponieważ prace związane z wycinką drzew, będą prowadzone w okresie późnej wiosny i lata, Wykonawca jest zwolniony z przestrzegania zapisu okres bezlistny. 4. W nawiązaniu do uzgodnienia konstrukcji nawierzchni z Mazowieckiem Zarządem Dróg Wojewódzkichw Warszawie, Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego - czy podane w piśmie W pikietaże zamienionej konstrukcji są poprawne: - Ul. Dobrzyńska w km 0+106,80 do km 0+160,82 - Ul. Zglenickiego w km do km 0+092,34 Wykonawca na ww. odcinku proponuje zastosowanie takiej konstrukcji nawierzchni jak na jego kontynuacji w ciągu ul. Dobrzyńskiej projektowanym przez biuro BRD, z uwzględnieniem uwag wskazanych przez Wykonawcę poniżej w pytaniach do tego projektu. Konstrukcja nawierzchni na całej powierzchni ronda oraz na wlocie od strony Lipna została zaprojektowana i uzgodniona z MZDW. Na 2 pozostałych wlotach konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z sąsiadującym odcinkiem ul. Dobrzyńskiej. 5. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę krawężnika peronowego polimerobetonowego na zatoce na krawężnik betonowy 15x30 (tak jak na projekcie biura MBZ).

3 Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę krawężnika na betonowy, dodatkowo w całym zakresie objętym postępowaniem przetargowym wszystkie krawężniki muszą być wykonane jako polimerobetonowe. 6. Jakie słupy oświetleniowe należy zastosować na danym odcinku. W związku z rozbieżnościami między Projektem Wykonawczym, Budowlanym oraz SST prosimy o jednoznaczne określenie czy mają być to słupy stalowe ocynkowane czy aluminiowe ROSA. Materiały użyte do budowy sieci oświetlenia ulicznego winny być jednolite dla całości zadania. Parametry techniczne dotyczące słupów i opraw oświetleniowych zostały określone w dokumentacji technicznej: - Szczegółowa Specyfikacja techniczna tom VIII Roboty energetyczne dla projektu: Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od ul. Szpitalnej do węzła Bielska etap II A, Rozbudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej (DW 559) i ul. Zglenickiego - Oświetlenie drogowe pkt U Projekt wykonawczy: Budowa ulicy Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą Budowa skrzyżowania skanalizowanego ul. Maszewskiej i ul. Traktowej z ul. Dobrzyńską w ramach rozbudowy ul. Dobrzyńskiej Przebudowa oświetlenia ulicznego opis techniczny pkt 8 i 9, - Projekt wykonawczy: Budowa ulicy Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą Rozbudowa ul. Traktowej Przebudowa oświetlenia ulicznego opis techniczny pkt 8 i 9, - Projekt budowlano-wykonawczy: Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku oświetlenie uliczne (etap I) opis techniczny pkt 6 i 7, - Projekt budowlano-wykonawczy: Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku oświetlenie uliczne (etap II) opis techniczny pkt 6 i 7. - Specyfikacja techniczna Branża elektroenergetyczna dla projektu wykonawczego: Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I skrzyżowanie ul. Szpitalnej i Traktowej E.02. Budowa oświetlenia, pkt i w załączeniu do odpowiedzi. 7. W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D c w pkt. 2.1 dla AC WMS wymieniony jest między innymi asfalt 20/30. Wg. WT tablica 21 asfalt ten przeznaczony jest jedynie dla strefy kraju mieszczącej się w strefie klimatycznej I i II. W związku, że budowa jest w strefie klimatycznej III prosimy o wycofanie asfaltu 20/30. Ponieważ przywołany asfalt 20/30 nie został zastosowany w projekcie, a jedynie wymieniony w tabeli, Zamawiający nie widzi potrzeby do zajęcia stanowiska w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wprowadza dla wszystkich warstw konstrukcji asfalty modyfikowane polimerami. 8. W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D B w pkt. 2.1 dla AC WMS wymieniony jest asfalt 20/30. Prosimy o jego wykreślenie na zgodny z kosztorysem.

4 Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 7 do projektu: Skrzyżowanie Ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego Pytania do projektu: BRD Rozbudowa ul. Dobrzyńskiej 1. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie innej tymczasowej organizacji ruchu niż ta która jest załączona w dokumentacji przetargowej przez Zamawiającego? Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie ilości etapów na ww. fragmencie realizowanych robót, co usprawni roboty budowlane i maksymalnie skróci czas utrudnień. Zgodnie z Opisem Przedmiotu zamówienia załączona tymczasowa organizacja ruchu ma charakter poglądowy i po stronie Wykonawcy robót jest opracowanie tymczasowej organizacji ruchu dla całości zadania. 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę tymczasowej organizacji ruchu drugiego etapu robót Przebudowy ul Dobrzyńskiej na odcinku od rzeki Brzeźnica do ul. Gałczyńskiego. Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 1 do projektu: BRD Rozbudowa ul. Dobrzyńskiej. 3. Czy Zamawiający rozpatrzy możliwość prowadzenia robót brukarskich z zachowaniem szczególnej ostrożności na odcinku od rzeki Brzeźnica do ul. Gałczyńskiego przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego? Zamawiający dopuszcza taką możliwość jeśli Wykonawca opracuje projekt organizacji tymczasowej i uzyska jego zatwierdzenie. 4. Czy Zamawiający rozpatrzy możliwość prowadzenia robót nawierzchniowych (frezowanie oraz układanie mieszanki mineralno-asfaltowej) przy całkowitym zamknięciu ul. Dobrzyńskiej na odcinku od rzeki Brzeźnicy do ul. Gałczyńskiego na okres około 4 dni? W przypadku odmowy czy Zamawiający dopuści do takiej możliwości, gdy ww. pracę będą prowadzone w godzinach nocnych? Zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia ul. Dobrzyńskiej na tym odcinku na okres 4 dni, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków tego zamknięcia z Zamawiającym 5. Czy załączone przez Zamawiającego przedmiary robót oraz dokumentacje projektowe uwzględniają wykonane już i oddane do użytku rondo przy ul. Medycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą? Załączone dokumentacje projektowe uwzględniają wykonane już rondo przy ul. Medycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 6. Prosimy o potwierdzenie, że przewidziane do realizacji zadanie nie obejmuje robót budowlanych na moście nad rzeką Brzeźnica. Zamawiający potwierdza, że zadanie nie obejmuje robót budowlanych na moście nad rzeką Brzeźnica. 7. Prosimy o dokładne sprecyzowanie przez Zamawiającego początków i końców odcinków przewidzianych do realizacji robót budowlanych na Ul. Dobrzyńskiej.

5 Etap I: od km do km i od km do km Etap II: od km do km , z wyłączeniem konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy Dobrzyńskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. Medyczną), która została wykonana od km do km W związku z projektowaną konstrukcją jezdni w postaci nakładki prosimy o weryfikacje oraz poprawę przez Zamawiającego profilu podłużnego etap II Rozbudowy ul. Dobrzyńskiej. Zdaniem Wykonawcy projektowane rzędne niwelety powinny się różnić od rzędnych istniejących o 23 cm na całym odcinku robót. Przebudowę należy wykonywać zgodnie z przyjętą konstrukcją wzmocnienia, łącząc się z istniejącą konstrukcją jezdni. W przypadku konieczności poprawy profilu podłużnego, zostanie on zmieniony w trakcie realizacji robót budowlanych. Na długości wyspy: frezowanie gr. 4 cm i ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm. Na pozostałym odcinku przebudowy: frezowanie gr. 14 cm istniejącej masy i ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 6 cm, warstwy wiążącej gr. 8 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm. 9. Prosimy o potwierdzenie, że danym odcinku jako materiał do budowy rurociągów kanalizacji deszczowej należy przyjąć zgodnie z projektem rury PE SN10 oraz PP SN10. Zamawiający udzielił szczegółowych wyjaśnień dot. stosowanych materiałów dla rurociągów kanalizacji deszczowej w odpowiedzi na pytanie z dnia roku. 10. W nawiązaniu do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej prosimy o wskazanie miejsca wywozu nadmiaru gruntu z wykopów. Zagospodarowanie nadmiaru gruntu leży po stronie Wykonawcy robót i należy to uwzględnić w kosztach wyceny oferty. 11. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę krawężnika peronowego autobusowego o różnej wysokości na krawężnik betonowy 15x30 (tak jak na projekcie biura MBZ). Należy zastosować krawężnik peronowy polimerobetonowy zgodnie z Zarządzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. 12. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę płytek wskaźnikowych 30x30x8 w kolorach żółtym i białym na płytki z wypustkami 35x35x5 (tak jak na innych projektach). Należy zastosować płytki z wypustkami 35x35x5cm w kolorze żółtym. 13. Po czyjej stronie jest zakup oraz dostarczenie wiaty autobusowej na teren budowy? Zakupienie wiat jest po stronie Wykonawcy. 14. W związku z rozbieżnościami w Projekcie Wykonawczym oraz Przedmiarze prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału jaki należy stosować jako studzienki wpustowe betonowe na danym odcinku oraz określenie jego podstawowych parametrów (m.in. średnica).

6 Należy stosować studzienki wpustowe DN600. Zamawiający udzielił szczegółowych wyjaśnień dot. stosowanych materiałów dla kanalizacji deszczowej w odpowiedzi na pytanie z dnia roku. 15. Czy zamawiający dopuści zamianę studni PP na żelbetonowe zlokalizowane w pasach drogowych zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociągi Płockie nr TT/5/4072/2013. Studnie i rurociągi muszą stanowić spójny system. Zamawiający udzielił szczegółowych wyjaśnień dot. stosowanych materiałów dla kanalizacji deszczowej w odpowiedzi na pytanie z dnia roku. 16. W SST D w pkt. 1.3 wskazany jest dla AC WMS 22P asfalt 35/50 w dalszej części SST jak w Tablicy 5, Tablicy 6, Tablicy 10 pkt. 5.4, Tablicy 12 pojawia się przemiennie raz asfalt 35/50 innym razem PMB 25/ Prosimy o wykreślenie asfaltu 35/50, który jest niezgodny z WT z tablicą 2.1. Ponadto informujemy, że zgodnie z wspomnianą tablicą dla strefy klimatycznej III dopuszczone są tylko asfalty modyfikowane. Podbudowę należy wykonać w oparciu o asfalt modyfikowany PMB 25/ SST D została poprawiona i załączona. 17. Prosimy o aktualizację w SST D w pkt Tablicy 6 do zgodnej z WT Została zmieniona SST D zgodnie z WT W SST D w pkt wskazany jest dla warstwy AC WMS 16 KR 4 asfalt 35/50. Informujemy, że jest to niezgodne z WT z tablicy 21. Zgodnie z wspomnianą tablicą dla strefy klimatycznej III należy zastosować asfalt modyfikowany. Prosimy o wykreślenie asfaltu 35/50 z SST dla AC 16W KR 4 i wskazanie innego rodzaju asfaltu modyfikowanego. W SST D zmieniono pkt. 1.3.,tj.: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, z asfaltem drogowym modyfikowanym PMB 25/55-60 (AC WMS 16 W PMB 25/55-60), grubości 8 cm - na drogach o konstrukcji typu KR4, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z asfaltem drogowym modyfikowanym 45/80-55 (AC 11 S PMB 45/80-55), grubości 5 cm - na drogach o konstrukcji typu KR4, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S, grubości 5 cm - na ścieżce rowerowej i zjazdach o konstrukcji typu KR1, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, z asfaltem drogowym 50/70 (AC 16 W 50/70), grubości 8 cm - na zjazdach o konstrukcji typu KR W SST D w pkt w tablicy 3-5 podane są wymagania dla warstwy wiążącej z WT z tablicy dotyczącej warstw ścieralnych. Prosimy o aktualizację wymagań do zgodnych z WT z tablicą Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona. 20. W SST D w pkt mowa jest o tablicy 25, jednak w SST brakuje takiej tablicy. Prosimy o załączenie. Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona.

7 21. W SST D w pkt prosimy o aktualizację Tablicy 12 do zgodnej z WT z tablicą 17. Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona. 22. W SST D w pkt brakuje krzywych uziarnienia dla AC 22WMS. Prosimy o uzupełnienie. Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona. 23. W SST D brak jest tablicy dotyczącej uziarnienia dla AC 5S KR 1-2. Prosimy o uzupełnienie. Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona. 24. W SST D (etap II) w pkt. 2.2 w tablicy 1 oraz pkt. 5.4 i pkt tablica 12 wskazany jest dla mieszanki AC WMS asfalt 35/50, który jest niezgodny z WT z tablicą 21. Ponadto WT w tablicy 21 dla strefy klimatycznej III dopuszczają jedynie asfalt modyfikowany. Prosimy o wykreślenie z SST asfaltu 35/50 i wprowadzenie innego asfaltu modyfikowanego. W SST D (etap II) w pkt. 2.2 wprowadzono asfalt modyfikowany: dla warstwy ścieralnej PMB 45/80-55, dla warstwy wiążącej PMB 25/ W SST D (etap II) w pkt prosimy o aktualizację tablicy 10 do zgodnej z WT z tablicą 23. W SST D (etap II) w pkt została zmieniona tablica 10 zgodnie z WT W SST D (etap II) w pkt przytoczone są wymagania dla mieszanki wg. starej wycofanej normy PN-S Prosimy o wykreślenie jej i poprawę zapisu na z AC 16W KR 3-4 zgodnego z WT oraz WT W SST D (etap II) w pkt wprowadzono zapis: AC WMS 16 W PMB 25/ W SST D (etap II) w pkt. 2.2 w tablicy 1 mowa jest o zastosowaniu do AC 11S KR 3-4 asfaltu 50/70, natomiast w kosztorysie mowa jest o asfalcie PMB 45/ W związku z rozbieżnościami prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju asfaltu. W SST D (etap II) w pkt. 2.2 wprowadzono asfalt modyfikowany: dla warstwy ścieralnej PMB 45/80-55, dla warstwy wiążącej PMB 25/ W SST D (etap II) w pkt. 2.2 podana jest tablica 1, która jest niezgodna z przywołanymi WT tablica 21. Ponadto WT w tablicy 21 dla strefy klimatycznej III dopuszczają tylko zastosowanie asfaltów modyfikowanych. Prosimy o wykreślenie z pkt. 2.2 tab. 1 asfaltu wielorodzajowego 35/50 i wskazanie asfaltu modyfikowanego. W SST D (etap II) w pkt. 2.2 wprowadzono asfalt modyfikowany: dla warstwy ścieralnej PMB 45/80-55, dla warstwy wiążącej PMB 25/55-60.

8 29. W SST D (etap II) pkt. 5.2 prosimy o wykreślenie zapisu: WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 i zastąpienie go zapisem WT-2 Nawierzchnie asfaltowe W SST D (etap II) w pkt wprowadzono zapis WT-2 Nawierzchnie asfaltowe W SST D (etap II) w pkt prosimy o zamieszczenie wymagań dla AC 5S KR2 zgodnych z WT W SST D (etap II) w pkt zamieszczono wymagania dla AC 5S KR W SST D (etap II) w pkt prosimy o zamieszczenie wymagań dla AC WMS 16W KR4 zgodnych z WT na które powołuje się SST. W SST D (etap II) w pkt zamieszczono wymagania dla AC WMS 16 W KR4. Pytania do projektu: Budowa ulicy Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą 1. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na rozbiórkę budynku znajdującego się na działce 38/1? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie. Budynek nie jest trwale związany z gruntem i zostanie uprzątnięty przed przekazaniem placu budowy. 2. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarach rozbiórki nawierzchni bruku kamiennego na ul. Maszewskiej. Z godnie z postanowieniami SIWZ w tym wzoru umowy w 10. ust 5, przedmiary mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie są podstawą do złożenia oferty. 3. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarach rozbiórki istniejącej nawierzchni ul. Traktowej. Z godnie z postanowieniami SIWZ w tym wzoru umowy w 10. ust 5, przedmiary mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie są podstawą do złożenia oferty. 4. Ze względu na występowanie znacznej warstwy słabonośnej oraz konieczności wymiany gruntu w ciągu ul. Traktowej zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie materiału na podstawie, którego Zamawiający określił ilość przewidzianej wymiany. Projekt geotechniczny jest składową dokumentacji projektowej. 5. Wykonawca, ze względu na niewielką ilość, zwraca się z prośbą o zamianę obrzeża kamiennego 8x30 na obrzeże betonowe 8x30 na wyspach kanalizujących ruch. Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 6. W SST. D c (dla obu zadań przewidzianych w projekcie) w pkt. 2.2 podany jest między innymi asfalt 20/30. Wg. WT tablica 21 asfalt ten

9 dopuszczony jest tylko dla strefy klimatycznej I, II. W związku z tym, ze budowa jest w strefie klimatycznej III prosimy o wykreślenie asfaltu 20/30. Ponieważ przywołany asfalt 20/30 nie został zastosowany w projekcie, a jedynie wymieniony w tabeli, Zamawiający nie widzi potrzeby do zajęcia stanowiska w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wprowadza dla wszystkich warstw konstrukcji asfalty modyfikowane polimerami. 7. W SST D (dla obu zadań przewidzianych w projekcie) w pkt. 5.2 tablicy 3 prosimy o usunięcie krzywej uziarnienia dla AC 11WMS i zastąpienie jej AC 22 WMS Krzywe uziarnienia zawarte w pkt 5.2 przedmiotowej specyfikacji dotyczą odpowiednio mieszanki AC WMS 16 i AC WMS 22. W tabeli widnieje omyłka pisarska jest AC WMS 11 a winno być AC WMS 16 oraz jest AC WMS 16 a winno być AC WMS 22. Pytania do projektu: Rozbudowa ul. Szpitalnej 1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę warstw konstrukcyjnych nawierzchni tak aby ujednolicić projekty biura Highway z projektem budowy ulicy Maszewskiej i Traktowej, opracowywanym przez Biuro MBZ. Projektant nie dopuszcza na rondzie Szpitalna Traktowa stosowania WMS w warstwie podbudowy i wiążącej. Dla wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni ronda należy zastosować asfalty modyfikowane. 2. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ww. odcinka robót i poprowadzenie ruchu ul. Medyczną? Dopuszcza się odcinkowe zamknięcie dróg objętych przedmiotem zamówienia, pod warunkiem zapewnienia objazdów miejsca robót drogami tymczasowymi lub drogami publicznymi. 3. Według SST D w pkt. 2.3 przytoczone są wymagania wg. WT Informujemy, że dokument ten został zaktualizowany poprzez wprowadzenie dokumentu aplikacyjnego WT Prosimy o aktualizacje. SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 4. W SST D w pkt. 5.2 w Tablicy 6 podane są wymagania co do uziarnienia, ale nie dla AC16 P. Prosimy o aktualizację zgodnie z WT SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 5. Według SST D w pkt. 2.2 Tablica 2 podany jest dla AC 16P tylko jeden rodzaj asfaltu 50/70. WT Tablica 5 dopuszczają zastosowanie także innych asfaltów między innymi asfaltu 35/50, który znacząco poprawia parametr odporności na deformacje trwałe. W trosce o jakość nowej nawierzchni zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dla AC 16P KR-3 także asfaltu 35/50. Projektant dopuszcza stosowanie asfaltu 35/50, SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót.

10 6. W SST D B w pkt. 2.2 Tablica 2 podany jest dla AC 16W tylko jeden rodzaj asfaltu 50/70. WT w Tablicy 10 dopuszczają zastosowanie także innych asfaltów między innymi asfaltu 35/50, który znacząco poprawia parametr odporność na deformacje trwałe. W trosce o jakość nowej nawierzchni zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dla AC 16W KR-3 także asfaltu 35/50 Projektant dopuszcza stosowanie asfaltu 35/50, SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 7. W SST D B w pkt. 5.2 Tablica 5 podane są wymagania dla AC 16W niezgodne z WT Tablica. Prosimy o aktualizacje. SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 8. W SST D A w pkt. 1.3 podana jest mieszanka AC 8S KR 1-2, natomiast w kosztorysie AC 5S KR 1-2. Prosimy o jednoznaczne wskazanie uziarnienia mieszanki. Należy zastosować mieszankę AC 5S, SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 9. W SST D A w pkt. 5.2 w Tablicy 7 podane są krzywe uziarnienia dla AC 11S dla KR 1-2, a powinny być dla KR 3-6. Prosimy o aktualizację do zgodnych z WT z Tablicą 17 Należy zastosować mieszankę AC 11S dla ruchu KR3, SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. Załączniki: 1) zał nr 1 do pytań z dnia cz I- zmieniona SST dla Dobrzyńska etap I. 2) zał nr 2 do pytań z dnia cz I- zmieniona SST dla Dobrzyńska etap II. Z up. Prezydenta Miasta Płocka Dagmara Bednarska Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 23 maja 2008r. UD-VIII-WZP/341-25/08 MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę Alei Sztandarów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG. Ostrów Wielkopolski 04.02.2014 r MZD 5/3/2014

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG. Ostrów Wielkopolski 04.02.2014 r MZD 5/3/2014 MZD 5/3/2014 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76 e-mail: biuro@mzd.osw.pl NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677 nr r-ku: BOŚ S.A. o/ostrów

Bardziej szczegółowo

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271-40/2011 Konin, dnia 21.10.2011r. W Y J A Ś N I E

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : PYZDRY Obiekt : Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wymysłowska w m.pyzdrach Kod CPV : 451 11200-0; 452 33252-0; ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU. INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 20 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

2. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Stawiguda, dnia 16.03.2011r. Gmina Stawiguda 11 034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 739-10-21-612 www.bip.stawiguda.com.pl stawiguda@stawiguda.com.pl budownictwo@stawiguda.com.pl Tel. 089-51-26-475, fax.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M

PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M Opis do wykonania przebudowy ulicy Kutnowskiej na odcinku do 100 m Na wysokości posesji nr. 28, wzdłuż działki 185/4, 181 i 179 ( w obrębie szkoły

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. przebudowie chodnika w ul. Centralnej na odc. od ul. Semaforowej do posesji nr 20, 2. przebudowie chodnika i budowie miejsc

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi 1 z 5 2015-08-04 09:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi Łask: Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT SST 01.00.00.00 CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,321 0111/02

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537 OBIEKT: Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach STADIUM PROJEKTU: ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6884500, faks 56 688 27 48.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6884500, faks 56 688 27 48. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=12959921744d3f456e8ca3b Wąbrzeźno: Przebudowa ulicy Okrężnej wraz

Bardziej szczegółowo

1. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia.

1. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDOWA STANOWISK DO WAŻENIA POJAZDÓW WE WROCŁAWIU W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH: - UL. KARKONOSKA - UL. ŚREDZKA - UL. TYSKA - UL. WILANOWSKA - UL. ŻMIGRODZKA - UL. ŚLĘŻNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ. Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2010-07-22 Wykonawcy Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m

PRZEDMIAR. do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m PRZEDMIAR do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Tuszynie; 95-080 Tuszyn; ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia Wrocław, dnia 25.06.2008 r. wg rozdzielnika FPP.EK.71-98/45573/2008 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Trzebnicka Kraszewskiego we Wrocławiu. Zarząd

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja BRANŻA: D R O G I OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego dla przebudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: Zadania 1 Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w ramach Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY WYKONAWCY. ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

WSZYSCY WYKONAWCY. ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ Toruń, dnia 11 stycznia 2011r. ZP-3410/167/10 WSZYSCY WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ Szanowni Państwo, Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

Do podmiotów które pobrały Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Do podmiotów które pobrały Specyfikację istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 05.10.2012 r. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.18.2012 Do podmiotów które pobrały Specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na: Modernizacja ulicy Kawęczyńskiej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Czarnkowa w celu poprawy TOM I TOM II TOM III TOM IV TOM V TOM VI TOM VII A

Bardziej szczegółowo

Przebudowa odcinka łaczącego DK 21 z DK 6 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa odcinka łaczącego DK 21 z DK 6 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa odcinka łaczącego DK 21 z DK 6 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBÓT Nr Nr Spec. kod CPV Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych nazwa Jednostka ilość 1 2 3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych

Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych dr inż. Krzysztof Błażejowski Śląskie Forum Drogowe, 2013 Część I Stosowalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ Wyjaśnienia do treści SIWZ Garbatka - Letnisko, dnia 22.06.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rafał Wrzosek 14 200 Iława ul. M. Skłodowskiej Curie 2B/27 tel. 504694848 e mail: pracownia d3@wp.pl NIP 744 162 68 73 REGON 281414229 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. LEOPOLDA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania.

Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora: Gminy Miejskiej Kraków, pl. Wszystkich Świętych ¾, 31-004 Kraków. Aktualny podkład sytuacyjno wysokościowy w skali 1 : 500. Wydane warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY)

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY) PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń Tel. (056) 66-44-775 Data: 27.01.15 Kosztorys ofertowy Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Rodzaj kosztorysu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. Odcinek: ul. Sosnowiecka i ul. Wiosny Ludów. Projekt techniczny

Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. Odcinek: ul. Sosnowiecka i ul. Wiosny Ludów. Projekt techniczny ` 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu Etap II.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu Etap II. Wrocław, dnia 2008-09-03 Wg rozdzielnika FPP.IS.71-125/65502/08 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu Etap II. W związku ze zgłoszonymi

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA)

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA) (Pieczęć Wykonawcy) PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA) WARTOŚĆ ROBÓT: NETTO: zł BRUTTO: zł OBIEKT: LOKALIZACJA: BRANŻA: FAZA: INWESTOR: DROGA

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5 Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. o planowanym przedsięwzięciu: rozdz.2.art.3 ust.1.5 przebudowa drogi powiatowej nr3465p- ulica Opałki i 3477Pulica Składowa w Kole 1.Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzuim.tychy.pl Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie Piramidy w Tychach Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15 DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od m. Cecenowo do mostu na rz. Łebie dł. ok. 3,0 km PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZ. 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, ul. WARSZAWSKA 219 Konto bankowe nr 23 1050 1823 1000 0023 1299 1538 Regon: 711586700 NIP 822-18-53-981 Sekretariat: tel/fax (0-25) 758 28-91,

Bardziej szczegółowo

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r.

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: BZP.271.36.2015 pt. Przebudowa i budowa drog gminnych w mieście Kętrzyn.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: BZP.271.36.2015 pt. Przebudowa i budowa drog gminnych w mieście Kętrzyn. Kętrzyn, dnia 31.08.2015 r. Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn Do wszystkich Wykonawców postępowania Nr BZP.271.36.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Słońsk Górny w km 0+000 do 1+389,20 m. Ciechocinek. Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek.

Przebudowa ul. Słońsk Górny w km 0+000 do 1+389,20 m. Ciechocinek. Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek. PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : Przebudowa ul. Słońsk Górny w km 0+000 do 1+389,20 m. Ciechocinek LOKALIZACJA INWESTOR Ciechocinek, ul. Słońsk Górny działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1914, 1874/2, 1873/3,

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 38 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 39 BUDOWA MAŁEJ OBWODNICY PÓŁNOCNEJ OD UL. ŚWIĘTOSŁAWA DO UL. SANDOMIERSKIEJ W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BODOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BODOWLANY OBIEKT: INWESTOR: TYTUŁ PROJEKTU: STADIUM PROJEKTU: CZĘŚĆ: BRANŻA: PRZEBUDOWA UL. LUBELSKIEJ NA ODC. DROGI KRAJOWEJ NR 19 OD AL.WYZWOLENIA (SKRZYŻOWANIE Z UL. GEN. MACZKA DO GRANICY MIASTA GMINA MIASTO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e

OPIS TECHNICZNY. dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e 1. OPIS TECHNICZNY dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e 1. Podstawa opracowania - Umowa z Inwestorem - Urzędem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 NR DZ. 408, 168, 171, 169, 8, 38, 23, 29 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI PL. WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie mgr inż. ARTUR JAROŃ 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11 m 5 tel. 604-528-413 NIP: 951 187 58 85 REGON: 142 730 843 Nazwa opracowania: Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie Działki ew.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : ZADANIE NR 1: Przebudowa części ogrodzenia pomiędzy kompleksem Szpitalnym, a terenem miejskim w 4 Wojskowym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa i zakres opracowania. 2. Inwestor. 3. Dane wyjściowe. 4. Stan istniejący.

1. Podstawa i zakres opracowania. 2. Inwestor. 3. Dane wyjściowe. 4. Stan istniejący. Opis do projektu rozbudowy skrzyżowania ulic Piaszczysta-Matki Pauli Zofii Tajber Białoprądnicka - Zielińska w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej 1. Podstawa i zakres opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotycząca opracowania i odbioru dokumentacji budowlanej modernizacji ulicy Kawęczyńskiej na odcinku ul. Ząbkowska ul. Otwocka 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT FAZA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł.

PRZEDMIAR ROBÓT FAZA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł. FAZA PROJEKTU: PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: INWESTOR: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł. 425 m Miasto i Gmina Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12 28-500

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 3.1 Dane techniczne 3.2 Trasa 3.3 Rozwiązanie wysokościowe 3.4 Przekroje normalne 3.5 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 tys. euro na Wykonanie robót budowlanych obejmujących przykrycie

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra Maksymilianów w granicy istniejącego pasa drogowego, w km 0+000,00 0+470,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra Maksymilianów w granicy istniejącego pasa drogowego, w km 0+000,00 0+470,00 Nr sprawy: ZP.271.7.2015 Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa (Opis techniczny) OPIS TECHNICZNY Wykonywania robót budowlanych polegających na: Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. STAN ISTNIEJĄCY 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 4.1. Konstrukcja jezdni 4.2. Rozwiązanie wysokościowe 5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji obręb: 8-03-04 działki: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18

Adres inwestycji obręb: 8-03-04 działki: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA UL. B. GŁOWACKIEGO W ZAKRESIE CHODNIKA I ZJAZDÓW NA ODCINKU OD UL. MONIUSZKI DO POSESJI GŁOWACKIEGO 2 W DZIELNICY WESOŁA W WARSZAWIE Inwestor: PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY

Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1.1. Oświadczenie projektanta 1.2. Uprawnienia budowlane 1.3. Wpis do Izby Inżynierów 1.4. Podstawa opracowania 1.5. Zakres opracowania 1.6. Założenia projektowe 1.7. Opis

Bardziej szczegółowo

pn.przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu.

pn.przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu. 1 z 5 2013-07-09 15:02 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 99555-2013 z dnia 2013-06-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Napłatki w miejscowości Lisowice. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ulic Witelona i Skarbka

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ulic Witelona i Skarbka Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Legnica, dnia 26.04.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ulic Witelona i Skarbka 1. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej Nr 118173R (ul. Słowackiego) w km 0+012-1+408 w miejscowości Lesko (1396mb) Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Bracka i Olsztyńska roboty drogowe

Kosztorys ofertowy. ul. Bracka i Olsztyńska roboty drogowe Kosztorys ofertowy ul. Bracka i Olsztyńska roboty drogowe Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 ROZBUDOWA UL. BRACKIEJ I BUDOWA ODCINKA UL. OLSZTYŃSKIEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego i ul. Kącik w Bielsku-Białej

Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego i ul. Kącik w Bielsku-Białej ... (5 * 6) Roboty rozbiórkowe 1.1 D 07.07.01 Demontaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami wraz z robotami (w tym roboty ziemne). Odwóz do RE kpl 3,00 1.2. D 07.07.01 Demontaż linii kablowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.komprachcice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.komprachcice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.komprachcice.pl Komprachcice: Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Lipowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE

OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Lewinie Kłodzkim, ul. Liczyrzepy, działki nr 497, 498, 134/13,

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.22.2013.JPA Sandomierz, 2013-12-06

ZP.271.1.22.2013.JPA Sandomierz, 2013-12-06 ZP.271.1.22.2013.JPA Sandomierz, 2013-12-06 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść

Bardziej szczegółowo