Odpowiedzi na pytania z dnia część I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I"

Transkrypt

1 WZP AW Płock, dnia 10 kwietnia 2015 roku (Pytania Nr 6/ cz. I) WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą". Zamawiający Gmina Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania z dnia r. oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SIWZ : Odpowiedzi na pytania z dnia część I Pytania ogólne: 1. Czy Zamawiający dopuszcza ujednolicenie materiału stosowanego do budowy rurociągu kanalizacji deszczowej na wszystkich zadaniach przewidzianych do realizacji? W udostępnionych przez Zamawiającego projektach jako materiał wymienione są zarówno rury GRP jak i rury PE SN10 i PP SN10. Tak. Zamawiający szczegółowych wyjaśnień udzielił w odpowiedzi na pytanie z dnia roku. 2. Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie Ul. Dobrzyńskiej od km do km (nowo wybudowane rondo Ul. Medycznej i Dobrzyńskiej) umożliwiające jednocześnie obsługę posesji? Zdaniem Wykonawcy wpłynie to na szybszy termin realizacji i maksymalnie skróci utrudnienia w ruchu w danym rejonie Płocka. Dopuszcza się odcinkowe zamknięcie dróg objętych przedmiotem zamówienia, pod warunkiem zapewnienia objazdów miejsca robót drogami tymczasowymi lub drogami publicznymi. 3. Wykonawca prosi o ujednolicenie rodzajów mieszanki mineralno-asfaltowej na wszystkich zadaniach przewidzianych do realizacji. Obecny stan 12 różnych rodzajów mieszanki w projektowanych konstrukcjach jezdni - zdaniem Wykonawcy powoduje poniesienie niepotrzebnych kosztów oraz wydłużenie czasu realizacji. Obawy Wykonawcy budzi również fakt, że załączone przez Zamawiającego Dokumentacje Projektowe wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi są niespójne i zawierają liczne błędy, które Wykonawca wskazał poniżej w pytaniach do konkretnych projektów. Zamawiający ujednolica warstwy bitumiczne, w konstrukcji nawierzchni jezdni, wprowadzając dla wszystkich odcinków asfalty modyfikowane polimerami. 4. Czy Zamawiający w związku z ewentualnym wydłużeniem się postępowania przetargowego przewiduję możliwość wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych? Nie, Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania robót w przypadku wydłużenia się procedury postępowania przetargowego.

2 Pytania do projektu: Skrzyżowanie Ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego 1. Czy Zamawiający posiada i udostępni uzgodnioną tymczasową organizację ruchu dla tego odcinka robót? Nie Zamawiający nie posiada tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia opracowanie tymczasowej organizacji ruchu dla całego zakresu robót, opisanych w przedmiocie zamówienia jest w gestii Wykonawcy. 2. Ze względu na znaczną ilość nadmiaru humusu prosimy o wskazanie miejsca jego wywozu (odległość od budowy). Zagospodarowanie nadmiaru humusu leży po stronie Wykonawcy robót. 3. Prosimy o zajęcie stanowiska co do treści opisu technicznego: Realizacja inwestycji wymaga wycinki 18 drzew i usunięcia grupy drzew i krzewów o pow. ok. 840m2 z obszaru pasów drogowych, kolidujących z inwestycją. Roboty należy wykonać w okresie bezlistnym. Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie okres bezlistny? Czy Zamawiający posiada i udostępni aktualne pozwolenia na wycinkę drzew? Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz z późn. zm.) do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. Ponieważ prace związane z wycinką drzew, będą prowadzone w okresie późnej wiosny i lata, Wykonawca jest zwolniony z przestrzegania zapisu okres bezlistny. 4. W nawiązaniu do uzgodnienia konstrukcji nawierzchni z Mazowieckiem Zarządem Dróg Wojewódzkichw Warszawie, Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego - czy podane w piśmie W pikietaże zamienionej konstrukcji są poprawne: - Ul. Dobrzyńska w km 0+106,80 do km 0+160,82 - Ul. Zglenickiego w km do km 0+092,34 Wykonawca na ww. odcinku proponuje zastosowanie takiej konstrukcji nawierzchni jak na jego kontynuacji w ciągu ul. Dobrzyńskiej projektowanym przez biuro BRD, z uwzględnieniem uwag wskazanych przez Wykonawcę poniżej w pytaniach do tego projektu. Konstrukcja nawierzchni na całej powierzchni ronda oraz na wlocie od strony Lipna została zaprojektowana i uzgodniona z MZDW. Na 2 pozostałych wlotach konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z sąsiadującym odcinkiem ul. Dobrzyńskiej. 5. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę krawężnika peronowego polimerobetonowego na zatoce na krawężnik betonowy 15x30 (tak jak na projekcie biura MBZ).

3 Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę krawężnika na betonowy, dodatkowo w całym zakresie objętym postępowaniem przetargowym wszystkie krawężniki muszą być wykonane jako polimerobetonowe. 6. Jakie słupy oświetleniowe należy zastosować na danym odcinku. W związku z rozbieżnościami między Projektem Wykonawczym, Budowlanym oraz SST prosimy o jednoznaczne określenie czy mają być to słupy stalowe ocynkowane czy aluminiowe ROSA. Materiały użyte do budowy sieci oświetlenia ulicznego winny być jednolite dla całości zadania. Parametry techniczne dotyczące słupów i opraw oświetleniowych zostały określone w dokumentacji technicznej: - Szczegółowa Specyfikacja techniczna tom VIII Roboty energetyczne dla projektu: Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od ul. Szpitalnej do węzła Bielska etap II A, Rozbudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej (DW 559) i ul. Zglenickiego - Oświetlenie drogowe pkt U Projekt wykonawczy: Budowa ulicy Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą Budowa skrzyżowania skanalizowanego ul. Maszewskiej i ul. Traktowej z ul. Dobrzyńską w ramach rozbudowy ul. Dobrzyńskiej Przebudowa oświetlenia ulicznego opis techniczny pkt 8 i 9, - Projekt wykonawczy: Budowa ulicy Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą Rozbudowa ul. Traktowej Przebudowa oświetlenia ulicznego opis techniczny pkt 8 i 9, - Projekt budowlano-wykonawczy: Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku oświetlenie uliczne (etap I) opis techniczny pkt 6 i 7, - Projekt budowlano-wykonawczy: Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku oświetlenie uliczne (etap II) opis techniczny pkt 6 i 7. - Specyfikacja techniczna Branża elektroenergetyczna dla projektu wykonawczego: Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I skrzyżowanie ul. Szpitalnej i Traktowej E.02. Budowa oświetlenia, pkt i w załączeniu do odpowiedzi. 7. W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D c w pkt. 2.1 dla AC WMS wymieniony jest między innymi asfalt 20/30. Wg. WT tablica 21 asfalt ten przeznaczony jest jedynie dla strefy kraju mieszczącej się w strefie klimatycznej I i II. W związku, że budowa jest w strefie klimatycznej III prosimy o wycofanie asfaltu 20/30. Ponieważ przywołany asfalt 20/30 nie został zastosowany w projekcie, a jedynie wymieniony w tabeli, Zamawiający nie widzi potrzeby do zajęcia stanowiska w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wprowadza dla wszystkich warstw konstrukcji asfalty modyfikowane polimerami. 8. W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D B w pkt. 2.1 dla AC WMS wymieniony jest asfalt 20/30. Prosimy o jego wykreślenie na zgodny z kosztorysem.

4 Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 7 do projektu: Skrzyżowanie Ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego Pytania do projektu: BRD Rozbudowa ul. Dobrzyńskiej 1. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie innej tymczasowej organizacji ruchu niż ta która jest załączona w dokumentacji przetargowej przez Zamawiającego? Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie ilości etapów na ww. fragmencie realizowanych robót, co usprawni roboty budowlane i maksymalnie skróci czas utrudnień. Zgodnie z Opisem Przedmiotu zamówienia załączona tymczasowa organizacja ruchu ma charakter poglądowy i po stronie Wykonawcy robót jest opracowanie tymczasowej organizacji ruchu dla całości zadania. 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę tymczasowej organizacji ruchu drugiego etapu robót Przebudowy ul Dobrzyńskiej na odcinku od rzeki Brzeźnica do ul. Gałczyńskiego. Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 1 do projektu: BRD Rozbudowa ul. Dobrzyńskiej. 3. Czy Zamawiający rozpatrzy możliwość prowadzenia robót brukarskich z zachowaniem szczególnej ostrożności na odcinku od rzeki Brzeźnica do ul. Gałczyńskiego przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego? Zamawiający dopuszcza taką możliwość jeśli Wykonawca opracuje projekt organizacji tymczasowej i uzyska jego zatwierdzenie. 4. Czy Zamawiający rozpatrzy możliwość prowadzenia robót nawierzchniowych (frezowanie oraz układanie mieszanki mineralno-asfaltowej) przy całkowitym zamknięciu ul. Dobrzyńskiej na odcinku od rzeki Brzeźnicy do ul. Gałczyńskiego na okres około 4 dni? W przypadku odmowy czy Zamawiający dopuści do takiej możliwości, gdy ww. pracę będą prowadzone w godzinach nocnych? Zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia ul. Dobrzyńskiej na tym odcinku na okres 4 dni, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków tego zamknięcia z Zamawiającym 5. Czy załączone przez Zamawiającego przedmiary robót oraz dokumentacje projektowe uwzględniają wykonane już i oddane do użytku rondo przy ul. Medycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą? Załączone dokumentacje projektowe uwzględniają wykonane już rondo przy ul. Medycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 6. Prosimy o potwierdzenie, że przewidziane do realizacji zadanie nie obejmuje robót budowlanych na moście nad rzeką Brzeźnica. Zamawiający potwierdza, że zadanie nie obejmuje robót budowlanych na moście nad rzeką Brzeźnica. 7. Prosimy o dokładne sprecyzowanie przez Zamawiającego początków i końców odcinków przewidzianych do realizacji robót budowlanych na Ul. Dobrzyńskiej.

5 Etap I: od km do km i od km do km Etap II: od km do km , z wyłączeniem konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy Dobrzyńskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. Medyczną), która została wykonana od km do km W związku z projektowaną konstrukcją jezdni w postaci nakładki prosimy o weryfikacje oraz poprawę przez Zamawiającego profilu podłużnego etap II Rozbudowy ul. Dobrzyńskiej. Zdaniem Wykonawcy projektowane rzędne niwelety powinny się różnić od rzędnych istniejących o 23 cm na całym odcinku robót. Przebudowę należy wykonywać zgodnie z przyjętą konstrukcją wzmocnienia, łącząc się z istniejącą konstrukcją jezdni. W przypadku konieczności poprawy profilu podłużnego, zostanie on zmieniony w trakcie realizacji robót budowlanych. Na długości wyspy: frezowanie gr. 4 cm i ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm. Na pozostałym odcinku przebudowy: frezowanie gr. 14 cm istniejącej masy i ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 6 cm, warstwy wiążącej gr. 8 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm. 9. Prosimy o potwierdzenie, że danym odcinku jako materiał do budowy rurociągów kanalizacji deszczowej należy przyjąć zgodnie z projektem rury PE SN10 oraz PP SN10. Zamawiający udzielił szczegółowych wyjaśnień dot. stosowanych materiałów dla rurociągów kanalizacji deszczowej w odpowiedzi na pytanie z dnia roku. 10. W nawiązaniu do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej prosimy o wskazanie miejsca wywozu nadmiaru gruntu z wykopów. Zagospodarowanie nadmiaru gruntu leży po stronie Wykonawcy robót i należy to uwzględnić w kosztach wyceny oferty. 11. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę krawężnika peronowego autobusowego o różnej wysokości na krawężnik betonowy 15x30 (tak jak na projekcie biura MBZ). Należy zastosować krawężnik peronowy polimerobetonowy zgodnie z Zarządzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. 12. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę płytek wskaźnikowych 30x30x8 w kolorach żółtym i białym na płytki z wypustkami 35x35x5 (tak jak na innych projektach). Należy zastosować płytki z wypustkami 35x35x5cm w kolorze żółtym. 13. Po czyjej stronie jest zakup oraz dostarczenie wiaty autobusowej na teren budowy? Zakupienie wiat jest po stronie Wykonawcy. 14. W związku z rozbieżnościami w Projekcie Wykonawczym oraz Przedmiarze prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału jaki należy stosować jako studzienki wpustowe betonowe na danym odcinku oraz określenie jego podstawowych parametrów (m.in. średnica).

6 Należy stosować studzienki wpustowe DN600. Zamawiający udzielił szczegółowych wyjaśnień dot. stosowanych materiałów dla kanalizacji deszczowej w odpowiedzi na pytanie z dnia roku. 15. Czy zamawiający dopuści zamianę studni PP na żelbetonowe zlokalizowane w pasach drogowych zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociągi Płockie nr TT/5/4072/2013. Studnie i rurociągi muszą stanowić spójny system. Zamawiający udzielił szczegółowych wyjaśnień dot. stosowanych materiałów dla kanalizacji deszczowej w odpowiedzi na pytanie z dnia roku. 16. W SST D w pkt. 1.3 wskazany jest dla AC WMS 22P asfalt 35/50 w dalszej części SST jak w Tablicy 5, Tablicy 6, Tablicy 10 pkt. 5.4, Tablicy 12 pojawia się przemiennie raz asfalt 35/50 innym razem PMB 25/ Prosimy o wykreślenie asfaltu 35/50, który jest niezgodny z WT z tablicą 2.1. Ponadto informujemy, że zgodnie z wspomnianą tablicą dla strefy klimatycznej III dopuszczone są tylko asfalty modyfikowane. Podbudowę należy wykonać w oparciu o asfalt modyfikowany PMB 25/ SST D została poprawiona i załączona. 17. Prosimy o aktualizację w SST D w pkt Tablicy 6 do zgodnej z WT Została zmieniona SST D zgodnie z WT W SST D w pkt wskazany jest dla warstwy AC WMS 16 KR 4 asfalt 35/50. Informujemy, że jest to niezgodne z WT z tablicy 21. Zgodnie z wspomnianą tablicą dla strefy klimatycznej III należy zastosować asfalt modyfikowany. Prosimy o wykreślenie asfaltu 35/50 z SST dla AC 16W KR 4 i wskazanie innego rodzaju asfaltu modyfikowanego. W SST D zmieniono pkt. 1.3.,tj.: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, z asfaltem drogowym modyfikowanym PMB 25/55-60 (AC WMS 16 W PMB 25/55-60), grubości 8 cm - na drogach o konstrukcji typu KR4, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z asfaltem drogowym modyfikowanym 45/80-55 (AC 11 S PMB 45/80-55), grubości 5 cm - na drogach o konstrukcji typu KR4, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S, grubości 5 cm - na ścieżce rowerowej i zjazdach o konstrukcji typu KR1, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, z asfaltem drogowym 50/70 (AC 16 W 50/70), grubości 8 cm - na zjazdach o konstrukcji typu KR W SST D w pkt w tablicy 3-5 podane są wymagania dla warstwy wiążącej z WT z tablicy dotyczącej warstw ścieralnych. Prosimy o aktualizację wymagań do zgodnych z WT z tablicą Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona. 20. W SST D w pkt mowa jest o tablicy 25, jednak w SST brakuje takiej tablicy. Prosimy o załączenie. Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona.

7 21. W SST D w pkt prosimy o aktualizację Tablicy 12 do zgodnej z WT z tablicą 17. Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona. 22. W SST D w pkt brakuje krzywych uziarnienia dla AC 22WMS. Prosimy o uzupełnienie. Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona. 23. W SST D brak jest tablicy dotyczącej uziarnienia dla AC 5S KR 1-2. Prosimy o uzupełnienie. Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona. 24. W SST D (etap II) w pkt. 2.2 w tablicy 1 oraz pkt. 5.4 i pkt tablica 12 wskazany jest dla mieszanki AC WMS asfalt 35/50, który jest niezgodny z WT z tablicą 21. Ponadto WT w tablicy 21 dla strefy klimatycznej III dopuszczają jedynie asfalt modyfikowany. Prosimy o wykreślenie z SST asfaltu 35/50 i wprowadzenie innego asfaltu modyfikowanego. W SST D (etap II) w pkt. 2.2 wprowadzono asfalt modyfikowany: dla warstwy ścieralnej PMB 45/80-55, dla warstwy wiążącej PMB 25/ W SST D (etap II) w pkt prosimy o aktualizację tablicy 10 do zgodnej z WT z tablicą 23. W SST D (etap II) w pkt została zmieniona tablica 10 zgodnie z WT W SST D (etap II) w pkt przytoczone są wymagania dla mieszanki wg. starej wycofanej normy PN-S Prosimy o wykreślenie jej i poprawę zapisu na z AC 16W KR 3-4 zgodnego z WT oraz WT W SST D (etap II) w pkt wprowadzono zapis: AC WMS 16 W PMB 25/ W SST D (etap II) w pkt. 2.2 w tablicy 1 mowa jest o zastosowaniu do AC 11S KR 3-4 asfaltu 50/70, natomiast w kosztorysie mowa jest o asfalcie PMB 45/ W związku z rozbieżnościami prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju asfaltu. W SST D (etap II) w pkt. 2.2 wprowadzono asfalt modyfikowany: dla warstwy ścieralnej PMB 45/80-55, dla warstwy wiążącej PMB 25/ W SST D (etap II) w pkt. 2.2 podana jest tablica 1, która jest niezgodna z przywołanymi WT tablica 21. Ponadto WT w tablicy 21 dla strefy klimatycznej III dopuszczają tylko zastosowanie asfaltów modyfikowanych. Prosimy o wykreślenie z pkt. 2.2 tab. 1 asfaltu wielorodzajowego 35/50 i wskazanie asfaltu modyfikowanego. W SST D (etap II) w pkt. 2.2 wprowadzono asfalt modyfikowany: dla warstwy ścieralnej PMB 45/80-55, dla warstwy wiążącej PMB 25/55-60.

8 29. W SST D (etap II) pkt. 5.2 prosimy o wykreślenie zapisu: WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 i zastąpienie go zapisem WT-2 Nawierzchnie asfaltowe W SST D (etap II) w pkt wprowadzono zapis WT-2 Nawierzchnie asfaltowe W SST D (etap II) w pkt prosimy o zamieszczenie wymagań dla AC 5S KR2 zgodnych z WT W SST D (etap II) w pkt zamieszczono wymagania dla AC 5S KR W SST D (etap II) w pkt prosimy o zamieszczenie wymagań dla AC WMS 16W KR4 zgodnych z WT na które powołuje się SST. W SST D (etap II) w pkt zamieszczono wymagania dla AC WMS 16 W KR4. Pytania do projektu: Budowa ulicy Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą 1. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na rozbiórkę budynku znajdującego się na działce 38/1? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie. Budynek nie jest trwale związany z gruntem i zostanie uprzątnięty przed przekazaniem placu budowy. 2. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarach rozbiórki nawierzchni bruku kamiennego na ul. Maszewskiej. Z godnie z postanowieniami SIWZ w tym wzoru umowy w 10. ust 5, przedmiary mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie są podstawą do złożenia oferty. 3. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarach rozbiórki istniejącej nawierzchni ul. Traktowej. Z godnie z postanowieniami SIWZ w tym wzoru umowy w 10. ust 5, przedmiary mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie są podstawą do złożenia oferty. 4. Ze względu na występowanie znacznej warstwy słabonośnej oraz konieczności wymiany gruntu w ciągu ul. Traktowej zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie materiału na podstawie, którego Zamawiający określił ilość przewidzianej wymiany. Projekt geotechniczny jest składową dokumentacji projektowej. 5. Wykonawca, ze względu na niewielką ilość, zwraca się z prośbą o zamianę obrzeża kamiennego 8x30 na obrzeże betonowe 8x30 na wyspach kanalizujących ruch. Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 6. W SST. D c (dla obu zadań przewidzianych w projekcie) w pkt. 2.2 podany jest między innymi asfalt 20/30. Wg. WT tablica 21 asfalt ten

9 dopuszczony jest tylko dla strefy klimatycznej I, II. W związku z tym, ze budowa jest w strefie klimatycznej III prosimy o wykreślenie asfaltu 20/30. Ponieważ przywołany asfalt 20/30 nie został zastosowany w projekcie, a jedynie wymieniony w tabeli, Zamawiający nie widzi potrzeby do zajęcia stanowiska w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wprowadza dla wszystkich warstw konstrukcji asfalty modyfikowane polimerami. 7. W SST D (dla obu zadań przewidzianych w projekcie) w pkt. 5.2 tablicy 3 prosimy o usunięcie krzywej uziarnienia dla AC 11WMS i zastąpienie jej AC 22 WMS Krzywe uziarnienia zawarte w pkt 5.2 przedmiotowej specyfikacji dotyczą odpowiednio mieszanki AC WMS 16 i AC WMS 22. W tabeli widnieje omyłka pisarska jest AC WMS 11 a winno być AC WMS 16 oraz jest AC WMS 16 a winno być AC WMS 22. Pytania do projektu: Rozbudowa ul. Szpitalnej 1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę warstw konstrukcyjnych nawierzchni tak aby ujednolicić projekty biura Highway z projektem budowy ulicy Maszewskiej i Traktowej, opracowywanym przez Biuro MBZ. Projektant nie dopuszcza na rondzie Szpitalna Traktowa stosowania WMS w warstwie podbudowy i wiążącej. Dla wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni ronda należy zastosować asfalty modyfikowane. 2. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ww. odcinka robót i poprowadzenie ruchu ul. Medyczną? Dopuszcza się odcinkowe zamknięcie dróg objętych przedmiotem zamówienia, pod warunkiem zapewnienia objazdów miejsca robót drogami tymczasowymi lub drogami publicznymi. 3. Według SST D w pkt. 2.3 przytoczone są wymagania wg. WT Informujemy, że dokument ten został zaktualizowany poprzez wprowadzenie dokumentu aplikacyjnego WT Prosimy o aktualizacje. SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 4. W SST D w pkt. 5.2 w Tablicy 6 podane są wymagania co do uziarnienia, ale nie dla AC16 P. Prosimy o aktualizację zgodnie z WT SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 5. Według SST D w pkt. 2.2 Tablica 2 podany jest dla AC 16P tylko jeden rodzaj asfaltu 50/70. WT Tablica 5 dopuszczają zastosowanie także innych asfaltów między innymi asfaltu 35/50, który znacząco poprawia parametr odporności na deformacje trwałe. W trosce o jakość nowej nawierzchni zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dla AC 16P KR-3 także asfaltu 35/50. Projektant dopuszcza stosowanie asfaltu 35/50, SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót.

10 6. W SST D B w pkt. 2.2 Tablica 2 podany jest dla AC 16W tylko jeden rodzaj asfaltu 50/70. WT w Tablicy 10 dopuszczają zastosowanie także innych asfaltów między innymi asfaltu 35/50, który znacząco poprawia parametr odporność na deformacje trwałe. W trosce o jakość nowej nawierzchni zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dla AC 16W KR-3 także asfaltu 35/50 Projektant dopuszcza stosowanie asfaltu 35/50, SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 7. W SST D B w pkt. 5.2 Tablica 5 podane są wymagania dla AC 16W niezgodne z WT Tablica. Prosimy o aktualizacje. SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 8. W SST D A w pkt. 1.3 podana jest mieszanka AC 8S KR 1-2, natomiast w kosztorysie AC 5S KR 1-2. Prosimy o jednoznaczne wskazanie uziarnienia mieszanki. Należy zastosować mieszankę AC 5S, SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 9. W SST D A w pkt. 5.2 w Tablicy 7 podane są krzywe uziarnienia dla AC 11S dla KR 1-2, a powinny być dla KR 3-6. Prosimy o aktualizację do zgodnych z WT z Tablicą 17 Należy zastosować mieszankę AC 11S dla ruchu KR3, SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. Załączniki: 1) zał nr 1 do pytań z dnia cz I- zmieniona SST dla Dobrzyńska etap I. 2) zał nr 2 do pytań z dnia cz I- zmieniona SST dla Dobrzyńska etap II. Z up. Prezydenta Miasta Płocka Dagmara Bednarska Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Maków Mazowiecki 28.03.2013. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013

Maków Mazowiecki 28.03.2013. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013 Maków Mazowiecki 28.03.2013 Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2015-03-02 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. Nasz znak: BZP-S.271.16.3.2015.EJ Znak sprawy: BZP/5/15

Szczecin 2015-03-02 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. Nasz znak: BZP-S.271.16.3.2015.EJ Znak sprawy: BZP/5/15 Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu Nasz znak: BZP-S.271.16.3.2015.EJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo