Odpowiedzi na pytania z dnia część I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I"

Transkrypt

1 WZP AW Płock, dnia 10 kwietnia 2015 roku (Pytania Nr 6/ cz. I) WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą". Zamawiający Gmina Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania z dnia r. oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SIWZ : Odpowiedzi na pytania z dnia część I Pytania ogólne: 1. Czy Zamawiający dopuszcza ujednolicenie materiału stosowanego do budowy rurociągu kanalizacji deszczowej na wszystkich zadaniach przewidzianych do realizacji? W udostępnionych przez Zamawiającego projektach jako materiał wymienione są zarówno rury GRP jak i rury PE SN10 i PP SN10. Tak. Zamawiający szczegółowych wyjaśnień udzielił w odpowiedzi na pytanie z dnia roku. 2. Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie Ul. Dobrzyńskiej od km do km (nowo wybudowane rondo Ul. Medycznej i Dobrzyńskiej) umożliwiające jednocześnie obsługę posesji? Zdaniem Wykonawcy wpłynie to na szybszy termin realizacji i maksymalnie skróci utrudnienia w ruchu w danym rejonie Płocka. Dopuszcza się odcinkowe zamknięcie dróg objętych przedmiotem zamówienia, pod warunkiem zapewnienia objazdów miejsca robót drogami tymczasowymi lub drogami publicznymi. 3. Wykonawca prosi o ujednolicenie rodzajów mieszanki mineralno-asfaltowej na wszystkich zadaniach przewidzianych do realizacji. Obecny stan 12 różnych rodzajów mieszanki w projektowanych konstrukcjach jezdni - zdaniem Wykonawcy powoduje poniesienie niepotrzebnych kosztów oraz wydłużenie czasu realizacji. Obawy Wykonawcy budzi również fakt, że załączone przez Zamawiającego Dokumentacje Projektowe wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi są niespójne i zawierają liczne błędy, które Wykonawca wskazał poniżej w pytaniach do konkretnych projektów. Zamawiający ujednolica warstwy bitumiczne, w konstrukcji nawierzchni jezdni, wprowadzając dla wszystkich odcinków asfalty modyfikowane polimerami. 4. Czy Zamawiający w związku z ewentualnym wydłużeniem się postępowania przetargowego przewiduję możliwość wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych? Nie, Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania robót w przypadku wydłużenia się procedury postępowania przetargowego.

2 Pytania do projektu: Skrzyżowanie Ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego 1. Czy Zamawiający posiada i udostępni uzgodnioną tymczasową organizację ruchu dla tego odcinka robót? Nie Zamawiający nie posiada tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia opracowanie tymczasowej organizacji ruchu dla całego zakresu robót, opisanych w przedmiocie zamówienia jest w gestii Wykonawcy. 2. Ze względu na znaczną ilość nadmiaru humusu prosimy o wskazanie miejsca jego wywozu (odległość od budowy). Zagospodarowanie nadmiaru humusu leży po stronie Wykonawcy robót. 3. Prosimy o zajęcie stanowiska co do treści opisu technicznego: Realizacja inwestycji wymaga wycinki 18 drzew i usunięcia grupy drzew i krzewów o pow. ok. 840m2 z obszaru pasów drogowych, kolidujących z inwestycją. Roboty należy wykonać w okresie bezlistnym. Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie okres bezlistny? Czy Zamawiający posiada i udostępni aktualne pozwolenia na wycinkę drzew? Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz z późn. zm.) do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. Ponieważ prace związane z wycinką drzew, będą prowadzone w okresie późnej wiosny i lata, Wykonawca jest zwolniony z przestrzegania zapisu okres bezlistny. 4. W nawiązaniu do uzgodnienia konstrukcji nawierzchni z Mazowieckiem Zarządem Dróg Wojewódzkichw Warszawie, Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego - czy podane w piśmie W pikietaże zamienionej konstrukcji są poprawne: - Ul. Dobrzyńska w km 0+106,80 do km 0+160,82 - Ul. Zglenickiego w km do km 0+092,34 Wykonawca na ww. odcinku proponuje zastosowanie takiej konstrukcji nawierzchni jak na jego kontynuacji w ciągu ul. Dobrzyńskiej projektowanym przez biuro BRD, z uwzględnieniem uwag wskazanych przez Wykonawcę poniżej w pytaniach do tego projektu. Konstrukcja nawierzchni na całej powierzchni ronda oraz na wlocie od strony Lipna została zaprojektowana i uzgodniona z MZDW. Na 2 pozostałych wlotach konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z sąsiadującym odcinkiem ul. Dobrzyńskiej. 5. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę krawężnika peronowego polimerobetonowego na zatoce na krawężnik betonowy 15x30 (tak jak na projekcie biura MBZ).

3 Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę krawężnika na betonowy, dodatkowo w całym zakresie objętym postępowaniem przetargowym wszystkie krawężniki muszą być wykonane jako polimerobetonowe. 6. Jakie słupy oświetleniowe należy zastosować na danym odcinku. W związku z rozbieżnościami między Projektem Wykonawczym, Budowlanym oraz SST prosimy o jednoznaczne określenie czy mają być to słupy stalowe ocynkowane czy aluminiowe ROSA. Materiały użyte do budowy sieci oświetlenia ulicznego winny być jednolite dla całości zadania. Parametry techniczne dotyczące słupów i opraw oświetleniowych zostały określone w dokumentacji technicznej: - Szczegółowa Specyfikacja techniczna tom VIII Roboty energetyczne dla projektu: Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od ul. Szpitalnej do węzła Bielska etap II A, Rozbudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej (DW 559) i ul. Zglenickiego - Oświetlenie drogowe pkt U Projekt wykonawczy: Budowa ulicy Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą Budowa skrzyżowania skanalizowanego ul. Maszewskiej i ul. Traktowej z ul. Dobrzyńską w ramach rozbudowy ul. Dobrzyńskiej Przebudowa oświetlenia ulicznego opis techniczny pkt 8 i 9, - Projekt wykonawczy: Budowa ulicy Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą Rozbudowa ul. Traktowej Przebudowa oświetlenia ulicznego opis techniczny pkt 8 i 9, - Projekt budowlano-wykonawczy: Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku oświetlenie uliczne (etap I) opis techniczny pkt 6 i 7, - Projekt budowlano-wykonawczy: Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku oświetlenie uliczne (etap II) opis techniczny pkt 6 i 7. - Specyfikacja techniczna Branża elektroenergetyczna dla projektu wykonawczego: Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I skrzyżowanie ul. Szpitalnej i Traktowej E.02. Budowa oświetlenia, pkt i w załączeniu do odpowiedzi. 7. W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D c w pkt. 2.1 dla AC WMS wymieniony jest między innymi asfalt 20/30. Wg. WT tablica 21 asfalt ten przeznaczony jest jedynie dla strefy kraju mieszczącej się w strefie klimatycznej I i II. W związku, że budowa jest w strefie klimatycznej III prosimy o wycofanie asfaltu 20/30. Ponieważ przywołany asfalt 20/30 nie został zastosowany w projekcie, a jedynie wymieniony w tabeli, Zamawiający nie widzi potrzeby do zajęcia stanowiska w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wprowadza dla wszystkich warstw konstrukcji asfalty modyfikowane polimerami. 8. W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D B w pkt. 2.1 dla AC WMS wymieniony jest asfalt 20/30. Prosimy o jego wykreślenie na zgodny z kosztorysem.

4 Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 7 do projektu: Skrzyżowanie Ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego Pytania do projektu: BRD Rozbudowa ul. Dobrzyńskiej 1. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie innej tymczasowej organizacji ruchu niż ta która jest załączona w dokumentacji przetargowej przez Zamawiającego? Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie ilości etapów na ww. fragmencie realizowanych robót, co usprawni roboty budowlane i maksymalnie skróci czas utrudnień. Zgodnie z Opisem Przedmiotu zamówienia załączona tymczasowa organizacja ruchu ma charakter poglądowy i po stronie Wykonawcy robót jest opracowanie tymczasowej organizacji ruchu dla całości zadania. 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę tymczasowej organizacji ruchu drugiego etapu robót Przebudowy ul Dobrzyńskiej na odcinku od rzeki Brzeźnica do ul. Gałczyńskiego. Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 1 do projektu: BRD Rozbudowa ul. Dobrzyńskiej. 3. Czy Zamawiający rozpatrzy możliwość prowadzenia robót brukarskich z zachowaniem szczególnej ostrożności na odcinku od rzeki Brzeźnica do ul. Gałczyńskiego przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego? Zamawiający dopuszcza taką możliwość jeśli Wykonawca opracuje projekt organizacji tymczasowej i uzyska jego zatwierdzenie. 4. Czy Zamawiający rozpatrzy możliwość prowadzenia robót nawierzchniowych (frezowanie oraz układanie mieszanki mineralno-asfaltowej) przy całkowitym zamknięciu ul. Dobrzyńskiej na odcinku od rzeki Brzeźnicy do ul. Gałczyńskiego na okres około 4 dni? W przypadku odmowy czy Zamawiający dopuści do takiej możliwości, gdy ww. pracę będą prowadzone w godzinach nocnych? Zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia ul. Dobrzyńskiej na tym odcinku na okres 4 dni, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków tego zamknięcia z Zamawiającym 5. Czy załączone przez Zamawiającego przedmiary robót oraz dokumentacje projektowe uwzględniają wykonane już i oddane do użytku rondo przy ul. Medycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą? Załączone dokumentacje projektowe uwzględniają wykonane już rondo przy ul. Medycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 6. Prosimy o potwierdzenie, że przewidziane do realizacji zadanie nie obejmuje robót budowlanych na moście nad rzeką Brzeźnica. Zamawiający potwierdza, że zadanie nie obejmuje robót budowlanych na moście nad rzeką Brzeźnica. 7. Prosimy o dokładne sprecyzowanie przez Zamawiającego początków i końców odcinków przewidzianych do realizacji robót budowlanych na Ul. Dobrzyńskiej.

5 Etap I: od km do km i od km do km Etap II: od km do km , z wyłączeniem konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy Dobrzyńskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. Medyczną), która została wykonana od km do km W związku z projektowaną konstrukcją jezdni w postaci nakładki prosimy o weryfikacje oraz poprawę przez Zamawiającego profilu podłużnego etap II Rozbudowy ul. Dobrzyńskiej. Zdaniem Wykonawcy projektowane rzędne niwelety powinny się różnić od rzędnych istniejących o 23 cm na całym odcinku robót. Przebudowę należy wykonywać zgodnie z przyjętą konstrukcją wzmocnienia, łącząc się z istniejącą konstrukcją jezdni. W przypadku konieczności poprawy profilu podłużnego, zostanie on zmieniony w trakcie realizacji robót budowlanych. Na długości wyspy: frezowanie gr. 4 cm i ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm. Na pozostałym odcinku przebudowy: frezowanie gr. 14 cm istniejącej masy i ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 6 cm, warstwy wiążącej gr. 8 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm. 9. Prosimy o potwierdzenie, że danym odcinku jako materiał do budowy rurociągów kanalizacji deszczowej należy przyjąć zgodnie z projektem rury PE SN10 oraz PP SN10. Zamawiający udzielił szczegółowych wyjaśnień dot. stosowanych materiałów dla rurociągów kanalizacji deszczowej w odpowiedzi na pytanie z dnia roku. 10. W nawiązaniu do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej prosimy o wskazanie miejsca wywozu nadmiaru gruntu z wykopów. Zagospodarowanie nadmiaru gruntu leży po stronie Wykonawcy robót i należy to uwzględnić w kosztach wyceny oferty. 11. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę krawężnika peronowego autobusowego o różnej wysokości na krawężnik betonowy 15x30 (tak jak na projekcie biura MBZ). Należy zastosować krawężnik peronowy polimerobetonowy zgodnie z Zarządzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. 12. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę płytek wskaźnikowych 30x30x8 w kolorach żółtym i białym na płytki z wypustkami 35x35x5 (tak jak na innych projektach). Należy zastosować płytki z wypustkami 35x35x5cm w kolorze żółtym. 13. Po czyjej stronie jest zakup oraz dostarczenie wiaty autobusowej na teren budowy? Zakupienie wiat jest po stronie Wykonawcy. 14. W związku z rozbieżnościami w Projekcie Wykonawczym oraz Przedmiarze prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału jaki należy stosować jako studzienki wpustowe betonowe na danym odcinku oraz określenie jego podstawowych parametrów (m.in. średnica).

6 Należy stosować studzienki wpustowe DN600. Zamawiający udzielił szczegółowych wyjaśnień dot. stosowanych materiałów dla kanalizacji deszczowej w odpowiedzi na pytanie z dnia roku. 15. Czy zamawiający dopuści zamianę studni PP na żelbetonowe zlokalizowane w pasach drogowych zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociągi Płockie nr TT/5/4072/2013. Studnie i rurociągi muszą stanowić spójny system. Zamawiający udzielił szczegółowych wyjaśnień dot. stosowanych materiałów dla kanalizacji deszczowej w odpowiedzi na pytanie z dnia roku. 16. W SST D w pkt. 1.3 wskazany jest dla AC WMS 22P asfalt 35/50 w dalszej części SST jak w Tablicy 5, Tablicy 6, Tablicy 10 pkt. 5.4, Tablicy 12 pojawia się przemiennie raz asfalt 35/50 innym razem PMB 25/ Prosimy o wykreślenie asfaltu 35/50, który jest niezgodny z WT z tablicą 2.1. Ponadto informujemy, że zgodnie z wspomnianą tablicą dla strefy klimatycznej III dopuszczone są tylko asfalty modyfikowane. Podbudowę należy wykonać w oparciu o asfalt modyfikowany PMB 25/ SST D została poprawiona i załączona. 17. Prosimy o aktualizację w SST D w pkt Tablicy 6 do zgodnej z WT Została zmieniona SST D zgodnie z WT W SST D w pkt wskazany jest dla warstwy AC WMS 16 KR 4 asfalt 35/50. Informujemy, że jest to niezgodne z WT z tablicy 21. Zgodnie z wspomnianą tablicą dla strefy klimatycznej III należy zastosować asfalt modyfikowany. Prosimy o wykreślenie asfaltu 35/50 z SST dla AC 16W KR 4 i wskazanie innego rodzaju asfaltu modyfikowanego. W SST D zmieniono pkt. 1.3.,tj.: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, z asfaltem drogowym modyfikowanym PMB 25/55-60 (AC WMS 16 W PMB 25/55-60), grubości 8 cm - na drogach o konstrukcji typu KR4, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z asfaltem drogowym modyfikowanym 45/80-55 (AC 11 S PMB 45/80-55), grubości 5 cm - na drogach o konstrukcji typu KR4, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S, grubości 5 cm - na ścieżce rowerowej i zjazdach o konstrukcji typu KR1, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, z asfaltem drogowym 50/70 (AC 16 W 50/70), grubości 8 cm - na zjazdach o konstrukcji typu KR W SST D w pkt w tablicy 3-5 podane są wymagania dla warstwy wiążącej z WT z tablicy dotyczącej warstw ścieralnych. Prosimy o aktualizację wymagań do zgodnych z WT z tablicą Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona. 20. W SST D w pkt mowa jest o tablicy 25, jednak w SST brakuje takiej tablicy. Prosimy o załączenie. Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona.

7 21. W SST D w pkt prosimy o aktualizację Tablicy 12 do zgodnej z WT z tablicą 17. Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona. 22. W SST D w pkt brakuje krzywych uziarnienia dla AC 22WMS. Prosimy o uzupełnienie. Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona. 23. W SST D brak jest tablicy dotyczącej uziarnienia dla AC 5S KR 1-2. Prosimy o uzupełnienie. Została zmieniona SST D zgodnie z WT i załączona. 24. W SST D (etap II) w pkt. 2.2 w tablicy 1 oraz pkt. 5.4 i pkt tablica 12 wskazany jest dla mieszanki AC WMS asfalt 35/50, który jest niezgodny z WT z tablicą 21. Ponadto WT w tablicy 21 dla strefy klimatycznej III dopuszczają jedynie asfalt modyfikowany. Prosimy o wykreślenie z SST asfaltu 35/50 i wprowadzenie innego asfaltu modyfikowanego. W SST D (etap II) w pkt. 2.2 wprowadzono asfalt modyfikowany: dla warstwy ścieralnej PMB 45/80-55, dla warstwy wiążącej PMB 25/ W SST D (etap II) w pkt prosimy o aktualizację tablicy 10 do zgodnej z WT z tablicą 23. W SST D (etap II) w pkt została zmieniona tablica 10 zgodnie z WT W SST D (etap II) w pkt przytoczone są wymagania dla mieszanki wg. starej wycofanej normy PN-S Prosimy o wykreślenie jej i poprawę zapisu na z AC 16W KR 3-4 zgodnego z WT oraz WT W SST D (etap II) w pkt wprowadzono zapis: AC WMS 16 W PMB 25/ W SST D (etap II) w pkt. 2.2 w tablicy 1 mowa jest o zastosowaniu do AC 11S KR 3-4 asfaltu 50/70, natomiast w kosztorysie mowa jest o asfalcie PMB 45/ W związku z rozbieżnościami prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju asfaltu. W SST D (etap II) w pkt. 2.2 wprowadzono asfalt modyfikowany: dla warstwy ścieralnej PMB 45/80-55, dla warstwy wiążącej PMB 25/ W SST D (etap II) w pkt. 2.2 podana jest tablica 1, która jest niezgodna z przywołanymi WT tablica 21. Ponadto WT w tablicy 21 dla strefy klimatycznej III dopuszczają tylko zastosowanie asfaltów modyfikowanych. Prosimy o wykreślenie z pkt. 2.2 tab. 1 asfaltu wielorodzajowego 35/50 i wskazanie asfaltu modyfikowanego. W SST D (etap II) w pkt. 2.2 wprowadzono asfalt modyfikowany: dla warstwy ścieralnej PMB 45/80-55, dla warstwy wiążącej PMB 25/55-60.

8 29. W SST D (etap II) pkt. 5.2 prosimy o wykreślenie zapisu: WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 i zastąpienie go zapisem WT-2 Nawierzchnie asfaltowe W SST D (etap II) w pkt wprowadzono zapis WT-2 Nawierzchnie asfaltowe W SST D (etap II) w pkt prosimy o zamieszczenie wymagań dla AC 5S KR2 zgodnych z WT W SST D (etap II) w pkt zamieszczono wymagania dla AC 5S KR W SST D (etap II) w pkt prosimy o zamieszczenie wymagań dla AC WMS 16W KR4 zgodnych z WT na które powołuje się SST. W SST D (etap II) w pkt zamieszczono wymagania dla AC WMS 16 W KR4. Pytania do projektu: Budowa ulicy Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą 1. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na rozbiórkę budynku znajdującego się na działce 38/1? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie. Budynek nie jest trwale związany z gruntem i zostanie uprzątnięty przed przekazaniem placu budowy. 2. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarach rozbiórki nawierzchni bruku kamiennego na ul. Maszewskiej. Z godnie z postanowieniami SIWZ w tym wzoru umowy w 10. ust 5, przedmiary mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie są podstawą do złożenia oferty. 3. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarach rozbiórki istniejącej nawierzchni ul. Traktowej. Z godnie z postanowieniami SIWZ w tym wzoru umowy w 10. ust 5, przedmiary mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie są podstawą do złożenia oferty. 4. Ze względu na występowanie znacznej warstwy słabonośnej oraz konieczności wymiany gruntu w ciągu ul. Traktowej zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie materiału na podstawie, którego Zamawiający określił ilość przewidzianej wymiany. Projekt geotechniczny jest składową dokumentacji projektowej. 5. Wykonawca, ze względu na niewielką ilość, zwraca się z prośbą o zamianę obrzeża kamiennego 8x30 na obrzeże betonowe 8x30 na wyspach kanalizujących ruch. Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 6. W SST. D c (dla obu zadań przewidzianych w projekcie) w pkt. 2.2 podany jest między innymi asfalt 20/30. Wg. WT tablica 21 asfalt ten

9 dopuszczony jest tylko dla strefy klimatycznej I, II. W związku z tym, ze budowa jest w strefie klimatycznej III prosimy o wykreślenie asfaltu 20/30. Ponieważ przywołany asfalt 20/30 nie został zastosowany w projekcie, a jedynie wymieniony w tabeli, Zamawiający nie widzi potrzeby do zajęcia stanowiska w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wprowadza dla wszystkich warstw konstrukcji asfalty modyfikowane polimerami. 7. W SST D (dla obu zadań przewidzianych w projekcie) w pkt. 5.2 tablicy 3 prosimy o usunięcie krzywej uziarnienia dla AC 11WMS i zastąpienie jej AC 22 WMS Krzywe uziarnienia zawarte w pkt 5.2 przedmiotowej specyfikacji dotyczą odpowiednio mieszanki AC WMS 16 i AC WMS 22. W tabeli widnieje omyłka pisarska jest AC WMS 11 a winno być AC WMS 16 oraz jest AC WMS 16 a winno być AC WMS 22. Pytania do projektu: Rozbudowa ul. Szpitalnej 1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę warstw konstrukcyjnych nawierzchni tak aby ujednolicić projekty biura Highway z projektem budowy ulicy Maszewskiej i Traktowej, opracowywanym przez Biuro MBZ. Projektant nie dopuszcza na rondzie Szpitalna Traktowa stosowania WMS w warstwie podbudowy i wiążącej. Dla wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni ronda należy zastosować asfalty modyfikowane. 2. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ww. odcinka robót i poprowadzenie ruchu ul. Medyczną? Dopuszcza się odcinkowe zamknięcie dróg objętych przedmiotem zamówienia, pod warunkiem zapewnienia objazdów miejsca robót drogami tymczasowymi lub drogami publicznymi. 3. Według SST D w pkt. 2.3 przytoczone są wymagania wg. WT Informujemy, że dokument ten został zaktualizowany poprzez wprowadzenie dokumentu aplikacyjnego WT Prosimy o aktualizacje. SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 4. W SST D w pkt. 5.2 w Tablicy 6 podane są wymagania co do uziarnienia, ale nie dla AC16 P. Prosimy o aktualizację zgodnie z WT SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 5. Według SST D w pkt. 2.2 Tablica 2 podany jest dla AC 16P tylko jeden rodzaj asfaltu 50/70. WT Tablica 5 dopuszczają zastosowanie także innych asfaltów między innymi asfaltu 35/50, który znacząco poprawia parametr odporności na deformacje trwałe. W trosce o jakość nowej nawierzchni zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dla AC 16P KR-3 także asfaltu 35/50. Projektant dopuszcza stosowanie asfaltu 35/50, SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót.

10 6. W SST D B w pkt. 2.2 Tablica 2 podany jest dla AC 16W tylko jeden rodzaj asfaltu 50/70. WT w Tablicy 10 dopuszczają zastosowanie także innych asfaltów między innymi asfaltu 35/50, który znacząco poprawia parametr odporność na deformacje trwałe. W trosce o jakość nowej nawierzchni zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dla AC 16W KR-3 także asfaltu 35/50 Projektant dopuszcza stosowanie asfaltu 35/50, SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 7. W SST D B w pkt. 5.2 Tablica 5 podane są wymagania dla AC 16W niezgodne z WT Tablica. Prosimy o aktualizacje. SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 8. W SST D A w pkt. 1.3 podana jest mieszanka AC 8S KR 1-2, natomiast w kosztorysie AC 5S KR 1-2. Prosimy o jednoznaczne wskazanie uziarnienia mieszanki. Należy zastosować mieszankę AC 5S, SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. 9. W SST D A w pkt. 5.2 w Tablicy 7 podane są krzywe uziarnienia dla AC 11S dla KR 1-2, a powinny być dla KR 3-6. Prosimy o aktualizację do zgodnych z WT z Tablicą 17 Należy zastosować mieszankę AC 11S dla ruchu KR3, SST zostanie zmieniona zgodnie z sugestią i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji robót. Załączniki: 1) zał nr 1 do pytań z dnia cz I- zmieniona SST dla Dobrzyńska etap I. 2) zał nr 2 do pytań z dnia cz I- zmieniona SST dla Dobrzyńska etap II. Z up. Prezydenta Miasta Płocka Dagmara Bednarska Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

ul. Rynek 1-7, Wieruszów tel. /+48 62/ , fax. /+48 62/

ul. Rynek 1-7, Wieruszów tel. /+48 62/ , fax. /+48 62/ ZI ZP.271.3.2016 Uczestnicy postępowania przetargowego Wieruszów 14.04.2016r. W związku ze złożonymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów 271.11.2016 Łubowo 07.10.2016 r. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów Dotyczy przetargu: Modernizacja układu komunikacyjnego na terenie gminy Łubowo,

Bardziej szczegółowo

Opoczno, dnia r.

Opoczno, dnia r. Opoczno, dnia 04.03.2015r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA na pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013. MAO/JRP/700/13 Katowice, dnia 04.07.2013r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: ZAPYTANIE 6 (PYTANIA OD 170 DO 171) Pytanie

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 23 maja 2008r. UD-VIII-WZP/341-25/08 MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę Alei Sztandarów

Bardziej szczegółowo

Treść pytania i odpowiedzi na zapytania przesłane drogą elektroniczną lub faksem w dniach :

Treść pytania i odpowiedzi na zapytania przesłane drogą elektroniczną lub faksem w dniach : dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ul. J. Sowińskiego (odc. od ul. Wysockiego do Ronda marsz. Józefa Piłsudskiego) i ul. marsz. Józefa

Bardziej szczegółowo

ul. Rypińska 7, Skrwilno, tel , fax Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie REGON NIP

ul. Rypińska 7, Skrwilno, tel , fax Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie REGON NIP G M I N A S K R W I L N O ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, fax 54 270 02 14. Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie REGON 910866755 NIP 892145388 e-mail: gmina@skrwilno.pl www.bip.skrwilno.pl

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG. Ostrów Wielkopolski 04.02.2014 r MZD 5/3/2014

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG. Ostrów Wielkopolski 04.02.2014 r MZD 5/3/2014 MZD 5/3/2014 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76 e-mail: biuro@mzd.osw.pl NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677 nr r-ku: BOŚ S.A. o/ostrów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29859-2016 z dnia 2016-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kępno A. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. Przebudowa ulicy Walki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EURO Urząd Miejski w Pszczynie zwraca się z prośbą o składanie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM nazwa, adres(lokalizacja) obiektu budowlanego: Dzierżoniów, oś. Błękitne

Bardziej szczegółowo

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271-40/2011 Konin, dnia 21.10.2011r. W Y J A Ś N I E

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn. 28.07.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice

Bardziej szczegółowo

Odp. W załączeniu treść i wzór załącznika nr 6 ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRAC POWIERZONYCH WYKONAWCOM. Nazwa wykonawcy:...

Odp. W załączeniu treść i wzór załącznika nr 6 ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRAC POWIERZONYCH WYKONAWCOM. Nazwa wykonawcy:... Legnica, 14.03.2016r Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż wpłynęły pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DT-P/3/2016 na zadanie : Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.41.12.2015 Zielona Góra, 25 sierpnia 2015 r. RISS 2947753 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamowienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową oraz rozbudową odcinka

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : PYZDRY Obiekt : Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wymysłowska w m.pyzdrach Kod CPV : 451 11200-0; 452 33252-0; ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA. Rys. nr 2 Plan sytuacyjny odc. od ul. Starowiejskiej do ul. Skłodowskiej - Curie w skali 1:500

CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA. Rys. nr 2 Plan sytuacyjny odc. od ul. Starowiejskiej do ul. Skłodowskiej - Curie w skali 1:500 DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. STAN ISTNIEJĄCY 3.1 PRZEKRÓJ NORMALNY 3.2 ZJAZDY DO POSESJI 3.3 KOMUNIKACJA PUBLICZNA 3.4 INFRASTRUKTURA TERENU 3.5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 1 PRZEDMIAR ROBÓT - Przygotowanie terenu pod budowę -Roboty w zakresie dróg CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SPZ.272.8.2016. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa mostu nad rzeką Łabuńka w ciągu ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I BL.III.3411-06/07 Łódź, dnia 26.10.2007 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I Dotyczy: przetargu nieograniczonego WBZP

Bardziej szczegółowo

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009 Załącznik nr 1 Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. WESOŁEJ I UL. LEŚNEJ W PORAJU NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob ,00 do km 0+731,00. Lokalizacja robót:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob ,00 do km 0+731,00. Lokalizacja robót: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE Ul.. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob. 0+000,00 do km 0+731,00

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: ROZBUDOWA ULIC KONOPNICKIEJ, CICHEJ, STEFANA ŻEROMSKIEGO, BOLESŁAWA PRUSA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Zespół Zmówień Publicznych Urząd Miejski w Wołominie UL. OGRODOWA 4, 05 200 WOŁOMIN TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66 Wołomin, dnia 15 maja 2015 roku ZZP.271.10.2015 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR. 003701F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Planowane przedsięwzięcie to inwestycja drogowa polegająca

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Pyzdry 62 310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej - ul. Flisa w Pyzdrach ( dz. 1574,1575,1585,1586,1588, 1591,1592,

Bardziej szczegółowo

Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku

Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej L.dz 164/JRP/2011 Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku Nr post. RAWiK/05/2010 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU. INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 20 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania: Załącznik nr 1 SIWZ Zamawiający: Adres obiektu: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Droga wojewódzka nr 781 ul. Głowackiego 56 gm. Chrzanów 30-085 Kraków powiat chrzanowski Szczegółowy zakres rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY BiG M O S T Y PROJEKTOWANIE I NADZÓR Bernard Glapiak 86-300 Grudziądz, ul. Buczka 7a / fax (056) 46 10 356 46 10 357 e-mail: bglapiak@op.pl NIP 876-100-63-45 Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr 04 1020 5040

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100 100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107 107-81 81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Urząd Miejski we Władysławowie; Władysławowo;

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Urząd Miejski we Władysławowie; Władysławowo; OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego budowy nawierzchni ulicy Leśnej w Jastrzębiej Górze gmina Władysławowo I. Karta informacyjna Inwestor: Urząd Miejski we Władysławowie; 94-120 Władysławowo;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE UL. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

2. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Stawiguda, dnia 16.03.2011r. Gmina Stawiguda 11 034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 739-10-21-612 www.bip.stawiguda.com.pl stawiguda@stawiguda.com.pl budownictwo@stawiguda.com.pl Tel. 089-51-26-475, fax.

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1080R UL

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1080R UL PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1080R UL. CHOPINA W RUDNIKU NAD SANEM W KM 0+000 DO KM 0+495 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - BRANŻA DROGOWA Konstrukcja nawierzchni jezdni dla

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: Przebudowa drogi gminnej ulica Łączna w Karpaczu

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: Przebudowa drogi gminnej ulica Łączna w Karpaczu JKL PROJEKT Jacek Jakubczak 58-506 Jelenia Góra, ul. Karłowicza 29/74 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: Przebudowa drogi gminnej ulica Łączna w Karpaczu Inwestor: Gmina Karpacz 58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3-go

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Biuro Projektów Drogowych P. Kania. Ul. Władysława Reymonta 3, Kamień

PROJEKT WYKONAWCZY. Biuro Projektów Drogowych P. Kania. Ul. Władysława Reymonta 3, Kamień PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 501 w m. Krynica Morska przebudowa skrzyżowania ul. Gdańskiej i Portowej Lokalizacja: Krynica Morska, powiat nowodworski,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537 OBIEKT: Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach STADIUM PROJEKTU: ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 5 do SIWZ postępowania Nr BZP.271.30.2015 Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej pn.: Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Poznańskiej i Wileńskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UL. TYSIĄCLECIA W KATOWICACH NA ODCINKU OD RONDA HENRYKA SŁAWIKA DO UL. BOLESŁAWA CHROBREGO

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UL. TYSIĄCLECIA W KATOWICACH NA ODCINKU OD RONDA HENRYKA SŁAWIKA DO UL. BOLESŁAWA CHROBREGO PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UL. TYSIĄCLECIA W KATOWICACH NA ODCINKU OD RONDA HENRYKA SŁAWIKA DO UL. BOLESŁAWA CHROBREGO INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a 40 381

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M

PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M Opis do wykonania przebudowy ulicy Kutnowskiej na odcinku do 100 m Na wysokości posesji nr. 28, wzdłuż działki 185/4, 181 i 179 ( w obrębie szkoły

Bardziej szczegółowo

ul. Polna 6/ Świecie (52) REGON NIP

ul. Polna 6/ Świecie  (52) REGON NIP ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY AS HANNA SOBICZEWSKA ul. Polna 6/17 86-100 Świecie www.as-hs.pl (52) 33-13-849 REGON 093156445 NIP 559-100-77-22 filip@as-hs.pl 663-728-218 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 1. Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza hydrantów z podwójnymi zamknięciami

WYJAŚNIENIE nr 1. Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza hydrantów z podwójnymi zamknięciami Znak ZP.271.2.2015 Lipnik 24.03.2015 r WYJAŚNIENIE nr 1 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ. Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2010-07-22 Wykonawcy Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT nr MRPO /16 pn.: Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy

PROJEKT nr MRPO /16 pn.: Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy PROJEKT nr MRPO.04.01.03-12-006/16 pn.: Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy Fot. 1 ul. 3 Maja w Kętach przed rozbudową Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Budowa: Libiąż Obiekt lub rodzaj robót: Droga - nawierzchnia, chodniki Lokalizacja: ul. Słowackiego, ul. 11 Listopada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zamawiający: 35-595 Rzeszów, ul. Legionów 20 Jednostka projektowa: Arcadis Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182 tel.: (0-22) 203 20 00, fax:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA Adres inwestycji: Gmina Mosina dz. o nr. ewid.: 1662/1 ; 1663/2 ; 1914 ; 2007/2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. przebudowie chodnika w ul. Centralnej na odc. od ul. Semaforowej do posesji nr 20, 2. przebudowie chodnika i budowie miejsc

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Materiały wyjściowe

OPIS TECHNICZNY. 2. Materiały wyjściowe OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego rozbudowy ulicy Stawowej na odcinku od zbiornika wodnego do ul. Staszica w m. Drzewica (długości 532m) w ramach zadania: Aktywizacja trenów przemysłowych i rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Chmielewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Leszek Chmielewski DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Chmielewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Leszek Chmielewski DATA OPRACOWANIA : Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudorwa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego ETAP I odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Podchorążych łącznie

Bardziej szczegółowo

PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA JAKUB DŁUŻEWSKI

PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA JAKUB DŁUŻEWSKI PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA JAKUB DŁUŻEWSKI UL.ŚWIERKOWA 37A 62-500 KONIN TEL. 512-176-307 e-mail: perfekt-jd@wp.pl NIP: 665 273 02 65 MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT SST 01.00.00.00 CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,321 0111/02

Bardziej szczegółowo

1. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia.

1. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDOWA STANOWISK DO WAŻENIA POJAZDÓW WE WROCŁAWIU W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH: - UL. KARKONOSKA - UL. ŚREDZKA - UL. TYSKA - UL. WILANOWSKA - UL. ŻMIGRODZKA - UL. ŚLĘŻNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa na

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 Biuro Obsługi Technicznej SEWI tel. (0-77) 455-89-67 tel. kom 602 779 951, 696 177 470 45-268 OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 e-mail botsewi@op.pl METRYKA PROJEKTU Projekt budowlany i wykonawczy drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m

PRZEDMIAR. do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m PRZEDMIAR do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Tuszynie; 95-080 Tuszyn; ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REGIONALNE CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ ADRES INWESTYCJI : MYSZYNIEC, DZIAŁKA NR 711/1, 711/2 INWESTOR : URZĄD MIASTA GMINY W MYSZYŃCU ADRES INWESTORA : Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6884500, faks 56 688 27 48.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6884500, faks 56 688 27 48. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=12959921744d3f456e8ca3b Wąbrzeźno: Przebudowa ulicy Okrężnej wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243

OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243 OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Jacek Hejman OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243 1. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU: Przewidziany do remontu droga przebiega od skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia Wrocław, dnia 25.06.2008 r. wg rozdzielnika FPP.EK.71-98/45573/2008 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Trzebnicka Kraszewskiego we Wrocławiu. Zarząd

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo