WskaŸniki œwie oœci ryb i owoców morza (artyku³ przegl¹dowy)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WskaŸniki œwie oœci ryb i owoców morza (artyku³ przegl¹dowy)"

Transkrypt

1 KOMUNIKATY RYBACKIE Nr 3 (134)/2013,1 4 Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Andrzej Ochrem Katedra Hodowli Byd³a, Zespó³ Towaroznawstwa Produktów Zwierzêcych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie WskaŸniki œwie oœci ryb i owoców morza (artyku³ przegl¹dowy) Towaroznawstwo ywnoœci dysponuje szeregiem metod przydatnych do analizy œwie oœci miêsa ryb i owoców morza. Wœród nich wyró niæ mo emy: ocenê sensoryczn¹, wartoœæ ph, obecnoœæ amin biogennych, zawartoœæ trimetyloaminy (TMA) i ca³kowitego lotnego azotu zasadowego (TVB-N), w³aœciwoœci dielektryczne miêsa oraz rozpad ATP (adynozynotrifosoranu). Ocena sensoryczna miêsa ryb jest podstawowym kryterium decyduj¹cym o przydatnoœci ryb do spo ycia. Opiera siê ona w g³ównej mierze na nastêpuj¹cych metodach oceniania: wskaÿniki œwie oœci Unii Europejskiej, metoda wskaÿnika jakoœci (QIM, z ang. Quality Index Metod), TORRY. WskaŸniki œwie oœci wed³ug UE zosta³y wprowadzone rozporz¹dzeniem Rady nr 103/76 (ryby) oraz 104/76 (skorupiaki) z póÿniejszymi aktualizacjami nr 2406/96. S¹ one obligatoryjne w krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej. Ocenie mog¹ byæ poddane ryby ca³e lub patroszone. Opracowano kilka kart organoleptycznych, dla 3 grup ryb, okreœlanych jako: dorszowate (26 gatunków), tuñczykowate (10 gatunków), rekinowate (2 gatunki), g³owonogi (m¹twa) oraz skorupiaki (krewetki i homary norweskie). Ocenie podlegaj¹ nastêpuj¹ce parametry: skóra, œluz, oczy, skrzela, zapach skrzeli, otrzewna, miêso, konsystencja miêsa, macki (g³owonogi), cechy p³etw (np. raja g³adka (Raja spp.). Ocenione ryby i owoce morze klasyfikuje siê do okreœlonych klas œwie oœci: ekstra, A, B i niedopuszczone. Metod¹ t¹ oceniano m.in.: sardynki europejskie (Sardina pilchardus) (Ababouch i in. 1996, Campos i in. 2005), sardynki œródziemnomorskie (Sardine mediterraneus) (Simeonidou i in. 1998), morszczuki europejskie (Merluccius merluccius) (Rodríguez i in. 2004), morszczuki œródziemnomorskie (Merluccius mediterraneus) (Simeonidou i in. 1998), ostroboki pospolite (Trachurus trachurus) (Simeonidou i in. 1998, Losada i in. 2005), ostroboki œródziemnomorskie (Trachurus mediterraneus), ostroboki czarne (Trachurus picturatus) (Tzikas i in. 2007), turboty dziko yj¹ce (Scophthalmus maximus) (Özogul i in. 2006), turboty hodowlane (Psetta maxima) (Aubourg i in. 2005, Rodríguez i in. 2006) oraz barbaty (Mullus barbatus), bopsy (Boops boops) i makrele kolias (Scomber japonicus collias) (Simeonidou i in. 1998). Metoda QIM zosta³a opracowana w Australii w 1985 roku, g³ównie z myœl¹ o surowych, niepatroszonych rybach. PóŸniej zosta³y jednak opracowane dodatkowe schematy s³u ¹ce do oceny surowych lub gotowanych filetów i owoców morza. Maksymalna liczba punktów mo liwych do przyznania zale y od autorów danego schematu oceniania. Za ka d¹ cechê ocenianej ryby mo na przyznaæ od 0 do 3 punktów. Przyznana wartoœæ zero oznacza, e cecha charakteryzuje rybê œwie ¹ lub bardzo œwie ¹. Oceniane s¹ nastêpuj¹ce parametry: skóra, konsystencja, jama brzuszna, zapach, oczy (przeÿroczystoœæ, kszta³t), skrzela (kolor, zapach, pokrycie krwi¹). Na podstawie równañ regresji istnieje mo liwoœæ oszacowania pozosta³ego przewidywanego okresu przydatnoœci ryb do spo ycia (remaining shelf life). Istnieje równie liniowa zale noœæ pomiêdzy wskaÿnikiem QIM ryb surowych a gotowanymi filetami ocenianymi skal¹ TORRY. Sugeruje siê w zwi¹zku z tym korzystanie ze schematu QIM dla ryb surowych, który jest przeprowadzany szybciej i wczeœniej w ³añcuchu produkcyjnym (Martinsdóttir i in. 2001). Hylding i Green-Petersen (2004) przedstawiaj¹ przyk³ady wielu gatunków, dla których zosta³y opracowane schematy QIM. Skala œwie oœci ryb TORRY zosta³a opracowana przez Torry Research Station. Analiza sensoryczna polega na ocenie zapachu i smaku badanej ryby, a nastêpnie przyporz¹dkowaniu jej okreœlonej liczby punktów od 0 (zepsuta) do 10 (œwie a). Ocenê metod¹ TORRY stosowano w oryginalnej wersji do gotowanych filetów rybnych. Sikorski (1967) zaproponowa³ modyfikacjê tej metody uwzglêdniaj¹c równie ryby surowe. Ryba nadaje siê do spo ycia, 3/2013 KOMUNIKATY RYBACKIE 1

2 jeœli uzyska ocenê przynajmniej 5,5 (http://www.esn-network.com), a wed³ug Lougovois i in. (2003) 4,5. Metod¹ TORRY analizowano gotowane miêso takich ryb jak: pstr¹g têczowy (Onchorynchus mykiss) (Chytiri i in. 2004), dorada (Sparus aurata) (Lougovois i in. 2003), granik (Epinephelus aeneus) (Özogul i in. 2008) oraz turbot (Özogul i in. 2006). Wartoœæ ph œwie o z³owionych ryb wykazuje odczyn lekko zasadowy (7-7,5), przy czym u wiêkszoœci ryb nie spada poni ej 6,2 (Sikorski 2004). W trakcie przechowywania ch³odniczego wartoœæ ph mo e wzrastaæ z powodu nagromadzania siê substancji takich jak: amoniak i TMA produkowane przez drobnoustroje. Sikorski (1967) uzasadnia nagromadzanie siê amoniaku rozk³adem nukleotydów i dezaminacji aminokwasów. Obni enie wartoœci ph mo e byæ nastêpstwem beztlenowego rozk³adu glikogenu lub tworzenia siê wolnych kwasów t³uszczowych w wyniku enzymatycznej hydrolizy. Po 25 dniach ch³odniczego przechowywania morszczuka (Merluccius merluccius) ph wzros³o z 6,2 do 7,17 (Ruiz-Capillas i Moral 2001). Mishra i Dora (2009) badali przechowywanie pa³asza sawala (Trichiurus Savala) zamro onego w temperaturze -35 C. Wartoœæ ph obni y³a siê z 6,95 do 6,65. Wartoœæ ph zale y równie od rodzaju lodu u ytego do przechowywania ryb. Dla sk³adowanych w lodzie p³atkowym sardynek europejskich wartoœæ ph wzros³a od 5,9 do 7,0, a w zawiesinie lodowej zaledwie do 6,2 (Campos i in. 2005). Podobn¹ tendencjê zanotowali Rodríguez i in. (2006) dla turbota i Rodríguez i in. (2004) dla morszczuka europejskiego (wzrost ph z 6,67 do 7,71 przy u yciu lodu p³atkowego oraz z 6,67 do 6,83 z zastosowaniem zawiesiny lodowej). Zhu i in. (2012) uwa aj¹, e podanie tylko wartoœci ph nie mo e stanowiæ kryterium œwie oœci. Wykrywanie obecnoœci amin biogennych jest coraz czêstszym przedmiotem badañ ze wzglêdu na ich wp³yw na zdrowie i funkcjonowanie organizmu. Aminy biogenne wytwarzane s¹ na drodze dekarboksylacji aminokwasów lub w wyniku enzymatycznych procesów bakteryjnych. Jedn¹ z g³ównych amin, wykrywan¹ w ywnoœci pochodzenia morskiego jest histamina, która powstaje w wyniku dekarboksylacji histydyny. Szczegó³owej analizy zawartoœci tej aminy biogennej w ywnoœci dokona³a Czerniejewska-Surma (2006). Do oznaczania zawartoœci histaminy w rybach mo na wykorzystaæ metodykê opisan¹ w Polskiej Normie. Zawartoœæ histaminy oznacza siê spektrofotometrycznie przez pomiar absorbancji przy d³ugoœci fali 500nm (PN-87/A-86784). Dopuszczalna zawartoœæ histaminy w rybach rodzin œledziowatych (Clupeidae) i makrelowatych (Scombridae) wynosi 100 mg kg -1 przy badaniu dziewiêciu próbek z partii (91/493/EWG). Wed³ug Czerniejewskiej-Surmy (2006) istotny wp³yw na zawartoœæ histaminy w œledziu ba³tyckim i leszczu wywiera pora roku oraz stadium rozwoju gonad. Leszcze zawiera³y najwiêcej histaminy w okresie tar³a (czerwiec). Œledzie w okresie tar³a zawiera³y natomiast najmniej histaminy (kwiecieñ, maj), a najwiêcej w V stadium dojrza³oœci gonad (luty, marzec). Autorka zanotowa³a ponadto zmiany zawartoœci histaminy w œledziu w zale noœci od czêœci miêœnia (brzusznej, grzbietowej, bocznej) i temperatury przechowywania. Tahmouzi i in. (2012) analizowali kszta³towanie siê zawartoœci histaminy w miêsie tuñczyka (Katsuwonus pelamis), w zale noœci od temperatury rozmra ania próbki przez 96 godzin. Zamro one ryby by³y dostarczone do laboratorium w lodzie w ci¹gu 2 godzin, a nastêpnie podzielone na piêæ grup w zale noœci od temperatury rozmra ania (4 C, 10 C, 15 C, 25 C i 30 C). Najwy sze poziomy histaminy u tuñczyka (185,21 mg kg -1 ) stwierdzili po 96 godzinach przechowywania w temperaturze 10 C oraz 30 C (166,2 mg kg -1 ). Zawartoœæ histaminy w rybach i owocach morza zakupionych w sklepach rybnych analizowali: Auerswald i in. (2006), Kim i in. (2009), Park i in. (2010), oraz Hu i in. (2012), których wyniki badañ przedstawiono w tabeli 1. TABELA 1 Zawartoœæ histaminy (mg kg -1 ) w rybach i owocach morza Gatunek Ma³ e Czarne krewetki tygrysie Warunki przechowywania Po zakupie zamro one w temperaturze -80 C. Oznaczenie wykonano nie póÿniej ni 7 dni od daty zakupu. lodem w temperaturze 4 C. Oznaczenie wykonano bezpoœrednio po dostarczeniu do lodem. Trwaj¹cy nie d³u ej ni 6 h. Oznaczenie wykonano bezpoœrednio po dostarczeniu do Histamina (mg kg -1 ) 5,1 0,5 Kalmary 0 Bonito 21,6 M¹twa 0,8 Mintaj < 0,1 Morlesz < 0,1 Makrela 2,3 ŒledŸ 1,2 osoœ 1,2 Tuñczyk 0,1 Ka³amarnica Oœmiornica Kroaker Sajra Ostrobok lodem w temperaturze 4 C. Oznaczenie wykonano bezpoœrednio po dostarczeniu do 3,1 3,2 2,5 5,7 68,1 Literatura Auerswald i in Kim i in Park i in Hu i in Jedn¹ z metod oceny œwie oœci miêsa ryb jest równie pomiar TMA i TVB-N. TMA powstaje wskutek rozk³adu tlenku trimetyloaminy (TMAO) przez bakterie z rodzajów Achromobacter, Enterobacter, Pseudomonas. Oprócz TMA, w wyniku rozk³adu TMAO przez demetylazê mo e powstaæ dimetyloamina (DA) i aldehyd mrówkowy (AM). Ocenê zawartoœci TVB-N stosuje siê do badania ryb morskich i s³odkowodnych, a TMA wy³¹cznie w odniesieniu do ryb morskich (Sikorski 2004). Graniczne dopuszczalne zawartoœci TVB-N w miêsie ryb (95/149/WE): a) 25 mg 100g -1 (gatunki Sebastes spp.), 2 KOMUNIKATY RYBACKIE 3/2013

3 b) 30 mg 100g -1 (gatunki nale ¹ce do rodziny Pleuronectidae z wyj¹tkiem halibuta bia³ego), c) 35 mg 100g -1 (gatunki Salmo salar). Özlem (2011) analizowa³ zmiany miêsa karpia (Cyprinus carpio) przetwarzanego metod¹ sous-vide (gotowanie pró niowo zapakowanej ywnoœci przez 15 min w temperaturze 90 C). Badaniom poddano 4 grupy: przechowywane w 2 C bez sosu i z dodatkiem sosu oraz 10 C z sosem lub bez dodatku sosu. We wszystkich grupach wartoœæ TVB-N wzrasta³a. Najwy sza by³a w grupie przechowywanej w 10 C bez dodatku sosu (40,7 mg N 100 g -1 ). Najni sza u ryb gotowanych w pró ni i przetrzymywanych nastêpnie w 2 C z dodatkiem sosu. W miêsie amura (Ctenopharyngodon idella) najni sza wartoœæ TVB-N wynosi³a 15,71 mg N 100 g -1 po 18 dniach przechowywania w temperaturze -3 C (Zhang i in. 2011) W miêsie niepatroszonego pstr¹ga têczowego zawartoœæ TVB-N pocz¹tkowo obni a³a siê do dziewi¹tego dnia przechowywania, a nastêpnie wzrasta³a do koñca badañ. Podobna tendencja by³a zachowana w nieodskórzonych filetach. Zawartoœæ TMA w badanych próbkach wzrasta³a stale w czasie przechowywania (tab. 2). Ryby zosta³y wy³owione z rzeki, nastêpnie zanurzone w lodowatej wodzie i przechowywane w temperaturze 2 C przez 18 dni (Chytiri i in. 2004). Autorzy powy szych badañ stwierdzili, e TVB-N nie jest dobrym wskaÿnikiem œwie oœci, gdy jego wartoœæ pocz¹tkowo maleje, po czym wzrasta. TABELA 2 Zawartoœæ TMA (mg 100 g -1 ) oraz TVB-N (mg N 100 g -1 ) w miêsie i filetach pstr¹ga têczowego (Chytiri i in. 2004) Dzieñ TMA Ryba ca³a, niepatroszona Filet TVB-N Ryba ca³a, niepatroszona Filet 0 1,14 1,11 21,17 22,51 9 1,58 1,23 14,11 18, ,29 6,38 20,16 26,06 Zawartoœæ TVB-N i TMA zale y równie od rodzaju lodu, w którym przechowywane s¹ ryby. Sardynki europejskie przechowywane w zawiesinie lodowej zawiera³y 1,45 mg 100 g -1 TMA oraz 32,80 mg N 100 g -1 TVB-N. Przechowywane w lodzie p³atkowym zawiera³y 2,80 mg 100 g -1 TMA i 43,13 mg N 100 g -1 TVB-N (Campos i in. 2005). Podobn¹ tendencjê zmian w miêsie morszczuka zanotowali Rodríguez i in. (2004). Oznaczenia TVB-N mo na dokonaæ nastêpuj¹cymi metodami: mikrodyfuzji, destylacji bezpoœredniej i destylacji ekstraktu odbia³czonego kwasem trójchlorooctowym (95/149/WE). Oznaczenie TMA mo na przeprowadziæ zgodnie z metodyk¹ opisan¹ w Polskiej Normie. Metoda polega na kolorymetrycznym pomiarze barwnego zwi¹zku, powsta³ego w wyniku reakcji TMA z kwasem pikrynowym (PN-A-86792:1995). Najwy szy wspó³czynnik korelacji z cechami organoleptycznymi produktu wykazuje pomiar oporu elektrycznego (Sikorski 1967). Metodê tê s³u ¹c¹ do oceny œwie oœci ryb sugeruje równie Özogul (2010). Z powodu degradacji sk³adników tkanek w³aœciwoœci dielektryczne ulegaj¹ ci¹g³ym zmianom w miarê starzenia siê miêsa ryb. Dokonuj¹c pomiaru na œwie o z³owionej rybie, dodatnie i ujemne ³adunki kumuluj¹ siê po dwóch ró - nych stronach b³on komórkowych, które s¹ wówczas dosyæ nieprzepuszczalne dla jonów (Sikorski 1967). Obecnie powszechnie u ywane s¹ dwa urz¹dzenia do okreœlania przewodnictwa elektrycznego: Fish Tester (Intelectron) oraz Torrymeter (Distell). Urz¹dzenia do pomiarów w³aœciwoœci dielektrycznych s¹ proste w obs³udze, szybko wskazuj¹ wynik i s¹ porêczne, co znacznie u³atwia pracê z wykorzystaniem ich w terenie. Koszty zwi¹zane z ich u ywaniem ograniczaj¹ siê do zakupu urz¹dzenia. Fish Tester zaopatrzony jest w dwie elektrody umieszczone na szczypcach pomiarowych, które przyk³ada siê w poprzek cia³a ryby. Urz¹dzenie wycechowane jest w skali Q, która jest stosunkiem oporu elektrycznego mierzonego przy dwóch ró nych czêstotliwoœciach. Wartoœci wspó³czynnika obni aj¹ siê wraz ze spadkiem œwie oœci ryby (Sikorski 2004). Zasada dzia³ania Torrymetru polega na wytwarzaniu przez generator pr¹du zmiennego (2 khz), który jest wysy³any do jednej z elektrod i odbierany przez drug¹ elektrodê. Przesuniêcie fazowe pomiêdzy wysy³anym i odbieranym sygna³em wskazuje œwie oœæ ryby. Wynik wyœwietlany jest na ekranie, jako liczba w przedziale Niepatroszona, przechowywana ch³odniczo (2 C) dorada by³a poddana ocenie przy u yciu Torrymetru. Pierwszego dnia doœwiadczenia œredni wynik wynosi³ 12,6. Ostatniego (osiemnastego) dnia wartoœæ zmala³a do 5,2 (Lougovois i in. 2003). Badania dotycz¹ce zmian wartoœci Torrymetru na œwie ych morskich rybach: makrela kanagurta (Rastrelliger kanagurta), makrela komersonka (Scomberomorus commerson), sardynela oleista (Sardinella longiceps), rekin (Scoliodon laticadus), croaker (Johnius sp.), sauryda tumbil (Saurida tumbil) podczas przechowywania ch³odniczego prowadzi³ Ravishankar i in. (1994). Najwy sz¹ wartoœci¹ w pierwszym dniu doœwiadczenia charakteryzowa³y siê sauryda i croaker, najni sz¹ natomiast sardynela oleista. Najmniejszym spadkiem wartoœci przez ca³y okres badañ charakteryzowa³o siê miêso rekina (z 13 w dniu pocz¹tkowym do 11 po up³ywie szesnastu dni). Poniewa croaker i sauryda odznacza³y siê najni sz¹ zawartoœci¹ t³uszczu, a sardynela oleista najwiêksz¹, sugeruje to, e zawartoœæ t³uszczu w rybie mo e wp³ywaæ na odczyty instrumentu. W doœwiadczeniu wykazano ponadto korelacje miêdzy ocen¹ Torrymetrem a ocen¹ organoleptyczn¹ i wskaÿnikami chemicznymi ocenianych ryb, jak TMA, FFA (wolne kwasy t³uszczowe), PV (liczba nadtlenkowa). 3/2013 KOMUNIKATY RYBACKIE 3

4 Wœród siedmiu ryb œródziemnomorskich analizowanych za pomoc¹ Fish Testera najszybszy spadek wartoœci Q odnotowano w przypadku morszczuka œródziemnomorskiego, z 97,35 pierwszego dnia do 16,76 szóstego dnia przechowywania. Dla wszystkich analizowanych ryb wartoœci pocz¹tkowe wynosi³y powy ej 70, a koñcowe poni ej 35 (Simeonidou i in. 1998). Tzikas i in. (2007) dokonali oceny œwie oœci miêsa dwóch gatunków: ostroboków œródziemnomorskich i ostroboków czarnych poprzez pomiar w³aœciwoœci dielektrycznych ich miêsa. WskaŸnik Q dla ostroboka œródziemnomorskiego z 85,3 obni y³ siê do 25,6 po dwunastu dniach, natomiast dla ostroboka czarnego z 59,0 do 14,8 po dziesiêciu dniach. Wskazania Fish Testera by³y w korelacji (p<0,01) z ocen¹ sensoryczn¹, r = 0,786 (ostrobok œródziemnomorski)ir = 0,809 (ostrobok czarny). W przytoczonych powy ej badaniach przedstawiane s¹ wyniki pomiaru w³aœciwoœci dielektrycznych ryb morskich, przy czym autorzy sk³aniaj¹ siê do wdro enia tych metod w badaniu ryb s³odkowodnych. Do rozpadu ATP dochodzi na skutek dzia³ania autolitycznych enzymów i bakterii. ATP rozk³ada siê niemal w ca³oœci ju w pierwszym dniu przechowywania. Wskutek dzia³ania enzymów szybko nagromadzaj¹ siê: ADP (adenozynodifosforan), AMP (adenozynomonofosforan) oraz IMP (inozynomonofosforan). Nukleotyd IMP powstaje na drodze hydrolitycznej dezaminacji AMP i jest odpowiedzialny za w³aœciwy smak ryby. Inozynomonofosforan przekszta³ca siê nastêpnie w Ino (inozynê) oraz w Hx (hipoksantynê), która jest odpowiedzialna za pogorszenie smaku (Özogul 2010). Produkty rozk³adu ATP wykorzystano do stworzenia biochemicznych indeksów œwie oœci miêsa ryb. Nale ¹ do nich: K, K i, G, P, H, które wraz z przechowywaniem ryb rosn¹, oraz F r, który maleje. Na szybkoœæ rozpadu ATP, a tym samym kszta³towanie siê wartoœci K w miêsie ryb maj¹ wp³yw gatunek ryby, rodzaj miêœni (czerwone lub bia³e), stres podczas po³awiania, sezon po³owu, obróbka surowca oraz warunki jego przechowywania (Erikson i in. 1997). Szybkoœci zmian rozk³adu ATP w sposób przejrzysty przedstawione s¹ na wykresach w publikacjach Alasalvar i in. (2001) i Ocaño-Higuera i in. (2009). Zmiany wartoœci K miêsa tuñczyka ó³top³etwego (Thunnus albacares) w zale noœci od temperatury i czasu przechowywania analizowali Guizani i in. (2005). W temperaturze pokojowej ju po dwóch dniach wartoœæ K osi¹gnê³a poziom 90%. Przechowywanie ryb w 0 C przez 17 dni spowodowa³o osi¹gniêcie wartoœci K = 58,7%. Özogul i in. (2008) podaj¹, e przechowywanie granika szarego w warunkach ch³odniczych skutkuje wzrostem wartoœci K do 80% w dwunastym dniu przechowywania. Je eli natomiast ryba jest przechowywana w lodzie, tê sam¹ wartoœæ osi¹ga tydzieñ póÿniej. Losada i in. (2005) badali wp³yw rodzaju lodu na zmiany fizykochemiczne miêsa ostroboka pospolitego. Niepatroszone i nieodg³owione ryby przechowywano w dwóch rodzajach lodu: zawiesina oraz p³atki. Dwunastego dnia badañ wartoœæ K wynosi³a 18% dla ryb przechowywanych w zawiesinie lodowej oraz 30% dla ryb w lodzie p³atkowym. Po 19 dniach wartoœci te wynosi³y odpowiednio 30 i 70%. Ni sze wartoœci dla ryb przechowywanych w zawiesinie lodowej otrzymali równie Rodríguez i in. (2006), którzy badali miêso turbota. Badania dotyczy³y tak e kszta³towania siê zmian wartoœci K miêsa ryb przechowywanych w atmosferze modyfikowanej. Özogul i in. (2004) prowadzili doœwiadczenia na patroszonych sardynkach europejskich, które podzielone zosta³y na trzy grupy (grupa I dostêp do powietrza, grupa II zapakowane pró niowo, grupa III atmosfera modyfikowana, tj. 60% CO % N 2) i przechowywane w temperaturze 4 C. Czwartego dnia badañ wartoœci K kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: grupa I - 65%, grupa II 55% i grupa III 38%. Szesnastego dnia wszystkie grupy osi¹gnê³y tak¹ sam¹ wartoœæ K równ¹ 90%. Pró niowe przechowywanie wêdzonego ³ososia (Salmo salar) w temperaturze 0 C wykaza³o, e po trzech tygodniach wartoœæ K osi¹ga poziom 65%, podczas gdy po oœmiu dniach przechowywania w temperaturze 8 C wartoœæ K wynosi 95% (Dondero i in. 2004). Mohan i in. (2009) analizowali zastosowanie poch³aniaczy tlenu na zmiany jakoœciowe miêsa ryb z rodziny Scombridae. Ryby przechowywano przez ponad dwa tygodnie w warunkach ch³odniczych w dwóch grupach doœwiadczalnych (G1 bez poch³aniaczy tlenu, G2 z poch³aniaczami scavenger ). Badania wykaza³y, e wartoœæ K w drugiej grupie po 15 dniach wynosi³a zaledwie 20%, podczas gdy w pierwszej a 80%. Literatura Ababouch L. H., Souibri L., Rhaliby K., Ouahdi O., Battal M., Busta F.F Quality changes in sardines (Sardina pilchardus) stored in ice and at ambient temperature Food Microbiology 13: Alasalvar C., Taylor K. D. A., Öksüz A., Garthwaite T., Alexis M. N., Grigorakis K Freshness assessment of cultured sea bream (Sparus aurata) by chemical, physical and sensory methods Food Chemistry 72: Aubourg S.P., Piñeiro C., Gallardo J.M., Barros-Velazquez J Biochemical changes and quality loss during chilled storage of farmed turbot (Psetta maxima) Food Chemistry 90: Auerswald L., Morren C., Lopata A.L Histamine levels in seventeen species of fresh and processed South African seafood Food Chemistry 98: Campos C.A., Rodríguez O., Losada V., Aubourg S.P., Barros-Velázquez J Effects of storage in ozonised slurry ice on the sensory and microbial quality of sardine (Sardina pilchardus) International Journal Food Microbiology. 103 (2): Chytiri S., Chouliara I., Savvaidis I.N., Kontominas M.G Microbiological, chemical and sensory assessment of iced whole and filleted aquacultured rainbow trout Food Microbiology. 21: Czerniejewska-Surma B Wyniki i ich omówienie, ryby i produkty rybne W: Wp³yw wybranych czynników biologicznych i zabiegów technologicznych na zawartoœæ histaminy w artyku³ach ywnoœciowych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, KOMUNIKATY RYBACKIE 3/2013

5 Decyzja Komisji nr 95/149/WE z dnia 8 marca 1995 r. Ustalaj¹ca dopuszczalne wartoœci ca³kowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) dla niektórych kategorii produktów rybo³ówstwa oraz okreœlaj¹ca metody analizy, które powinny byæ stosowane. Dondero M., Cisternas F., Carvajal L., Simpson R Changes in quality of vacuum-packed cold-smoked salmon (Salmo salar) as a function of storage temperature Food Chemistry 87: Dyrektywa Rady nr 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. Ustanawiaj¹ca warunki zdrowotne dotycz¹ce produkcji i wprowadzania na rynek produktów rybo³ówstwa. Erikson U., Beyer A.R., Sigholt T Muscle High-Energy Phosphates and Stress Affect K-Values during Ice Storage of Atlantic Salmon (Salmo salar) J. Food Sci., 62 (1): Guizani N., Al-Busaidy M.A., Al-Belushi I.M., Mothershaw A., Rahman M.S The effect of storage temperature on histamine production and the freshness of yellowfin tuna (Thunnus albacares) Food Research International. 38: Hu Y., Huang Z., Li J., Yang H Concentrations of biogenic amines in fish, squid and octopus and their changes during storage Food Chemistry 135: Hylding G., Green-Petersen D.M. B Quality Index Method an objective tool for determination of sensory quality J. Aquat. Food Prod. Technol., 13(4): Kim M.K., Mah J.H., Hwang H.J Biogenic amine formation and bacterial contribution in fish, squid and shellfish Food Chemistry, 116: Losada V., Piñeiro C., Barros-Velázquez J., Aubourg S.P Inhibition of chemical changes related to freshness loss during storage of horse mackerel (Trachurus trachurus) in slurry ice Food Chemistry. 93: Lougovois V.P., Kyranas E.R., Kyrana V.R Comparison of selected methods of assessing freshness quality and remaining storage life of iced gilthead sea bream (Sparus aurata) Food Research International. 36: Martinsdóttir E., Sveinsdóttir K., Luten J., Schelvis-Smit R., Hyldig G Sensory evaluation of fish freshness QIM Eurofish Mishra R., Dora K.C Effect of frozen storage on the functional property of ribbon fish (Trichiurus Savala) cuvier Journal of Food Processing and Preservation. 34: Mohan C.O., Ravishankar C.N., Srinivasa Gopal T.K., Ashok Kumar K., Lalitha K.V Biogenic amines formation in seer fish (Scomberomorus commerson) steaks packed with O2 scavenger during chilled storage Food Research International, 42: Ocaño-Higuera V.M., Marquez-Ríos E., Canizales-Dávila M., Castillo-Yáñez F.J., Pacheco-Aguilar R., Lugo-Sánchez M.E., García-Orozco K.D., Graciano-Verdugo A.Z Postmortem changes in cazon fish muscle stored on ice Food Chemistry. 116: Özlem P.C Evaluation of the Microbiological, Chemical and Sensory Quality of Carp Processed by the Sous Vide Method World Academy of Science, Engineering and Technology, 80: Özogul F., Polata A., Özogul Y The effects of modified atmosphere packaging and vacuum packaging on chemical, sensory and microbiological changes of sardines (Sardina pilchardus) Food Chemistry. 85: Özogul Y., Özogul F., Kuley E., Özkutuk A.S., Gökbulut C., Köse S Biochemical, sensory and microbiological attributes of wild turbot (Scophthalmus maximus), from the Black Sea, during chilled storage Food Chemistry 99: Özogul F., Özogul Y., Kuley E Nucleotide degradation and biogenic amine formation of wild white grouper (Epinephelus aeneus) stored in ice and at chill temperature (4 C) Food Chemistry 108: Özogul Y Methods for freshness Quality and Deterioration W: Handbook of Seafood and Seafood Products Analysis (Red.) Nollet L. M.L., Toldra F., Taylor & Francis Group: Park J.S., Lee C. H., Kwon E. Y., Lee H. J., Kim J. Y., Kim S. H Monitoring the contents of biogenic amines in fish and fish products consumed in Korea Food Control. 21: Polska Norma PN-A-86784:1987 Surowce i przetwory z ryb i innych zwierz¹t wodnych Oznaczanie zawartoœci histaminy. Polska Norma PN-A-86792:1995 Surowce i przetwory z ryb i innych zwierz¹t wodnych Oznaczanie trójmetyloaminy. Ravishankar C.N., Setty T.M.R., Shetty T.S Use of Torrymeter for measurement of freshness of some commercially important Indian marine fishes Indian J. Fish. 41: Rodríguez O., Losada V., Aubourg S.P., Barros-Velázquez J Enhanced shelf-life of chilled European hake (Merluccius merluccius) stored in slurry ice as determined by sensory analysis and assessment of microbiological activity Food Research International. 37: Rodríguez O., Barros-Velázquez J., Piñeiro C. Gallardo J.M., Aubourg S.P Effects of storage in slurry ice on the microbial, chemical and sensory quality and on the shelf life of farmed turbot (Psetta maxima) Food Chemistry. 95: Rozporz¹dzenie (EEC) No 103/76 of 19 January 1976 laying down common marketing standards for certain fresh or chilled fish. Rozporz¹dzenie (EEC) No 104/76 of 19 January 1976 laying down common marketing standards for shrimps of the genus Crangon sp.p. Rozporz¹dzenie Rady WE nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. Ustanawiaj¹ce wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybo³ówstwa. Ruiz-Capillas C., Moral A Correlation between biochemical and sensory quality indices in hake stored in ice Food Research International. 34: Sikorski Z.E Zmiany surowców przed przerobem W: Zarys technologii ywnoœci pochodzenia morskiego. Wydawnictwo Przemys³u Lekkiego i Spo ywczego Sikorski Z.E WskaŸniki œwie oœci ryb W: Ryby i bezkrêgowce morskie. Warszawa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Simeonidou S., Govaris A., Vareltzis K Quality assessment of seven Mediterranean fish species during storage on ice Food Research International. 30: Tahmouzi S., Ghasemlou M., Aliabadi F.S., Shahraz F., Hosseini H., Khaksar R Histamine formation and bacteriological quality in skipjack tuna (Katsuwonus pelamis): effect of defrosting temperature Journal of Food Processing and Preservation. 3: 1-8. Tzikas Z., Ambrosiadis I., Soultos N., Georgakis S Quality assessment of Mediterranean horse mackerel (Trachurus mediterraneus) and blue jack mackerel (Trachurus picturatus) during storage in ice Food Control. 18: Zhang L., Li X., Lu W., Shen H., Luo Y Quality predictive models of grass carp (Ctenopharyngodon idellus) at different temperatures during storage Food Control. 22: Zhu S., Luo Y., Hong H., Feng L., Shen H Correlation between electrical conductivity of the gutted fish body and the quality of bighead carp (Aristichthys nobilis) heads stored at 0 and 3 C Food Bioprocess Technology. 11: 1-8. Przyjêto po recenzji r. INDEXES OF FISH AND SEA FOOD FRESHNESS REVIEW ARTICLE Andrzej Ochrem Abstract. The paper describes indexes of fish and seafood freshness. The sensory evaluation of these meats are evaluated using three systems: QIM (Quality Index Method), the EU (European Union), and the TORRY freshness scale. Based on these, it is determined that ph values can increase through the accumulation of substances such as ammonia or trimethylamine (TMA), or decrease through fermentation or from free fatty acid formation by enzymatic hydrolysis. The presence of nutritive amines is discussed based on the histamine produced by histidine decarboxylation. The TVB-N (Total Volatile Basic Nitrogen) and TMA methods for assessing fish meat freshness are also examined. Research results are also presented pertaining to electrical resistance measurements, and using ATP breakdown products to create biochemical indexes of fish meat freshness. Keywords: commodities, freshness evaluations, fish, seafood 3/2013 KOMUNIKATY RYBACKIE 5

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh

Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh PRACE PRZEGL DOWE Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh Maciej Kuligowski 1, Jacek Nowak Zak³ad Fermentacji

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Kazimierz W. Krupa* Pavlo Skotnyy** Wojciech Krupa*** Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa Innowacyjnoœæ Unii

Bardziej szczegółowo

BAKTERIOCYNY PROBIOTYCZNYCH PA ECZEK Z RODZAJU LACTOBACILLUS

BAKTERIOCYNY PROBIOTYCZNYCH PA ECZEK Z RODZAJU LACTOBACILLUS POST. MIKROBIOL., 2010, 40, 2, 87 96 http://www.pm.microbiology.pl BAKTERIOCYNY PROBIOTYCZNYCH PA ECZEK Z RODZAJU LACTOBACILLUS Anna S³oñska* 1, Danuta Klimuszko 1 1 Zak³ad Bakteriologii i Biologii Molekularnej,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŒÆ CZASOWA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MAKSYMALNYCH SUM DOBOWYCH OPADÓW. Alfred Stach

ZMIENNOŒÆ CZASOWA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MAKSYMALNYCH SUM DOBOWYCH OPADÓW. Alfred Stach ZMIENNOŒÆ CZASOWA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MAKSYMALNYCH SUM DOBOWYCH OPADÓW Alfred Stach Stach A., 2007: Zmiennoœæ czasowa struktury przestrzennej maksymalnych sum dobowych opadów (Temporal variability

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGI POLSKIEJ AKADEMII NAUK KRAKÓW STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 Urszula Lorenz OCENA ODDZIA YWANIA ZMIAN CEN WÊGLA ENERGETYCZNEGO NA RYNKACH MIÊDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE GENEROWANIE DYNAMICZNYCH MAP PERFUZJI MÓZGU, ICH ANALIZA I ZNACZENIE W NEURORADIOLOGII

KOMPUTEROWE GENEROWANIE DYNAMICZNYCH MAP PERFUZJI MÓZGU, ICH ANALIZA I ZNACZENIE W NEURORADIOLOGII ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 27. ZESZYT 1, 28 Tomasz HACHAJ * KOMPUTEROWE GENEROWANIE DYNAMICZNYCH MAP PERFUZJI MÓZGU, ICH ANALIZA I ZNACZENIE W NEURORADIOLOGII STRESZCZENIE W artykule szczegó³owo

Bardziej szczegółowo

Technologia in ovo narzêdziem w nowoczesnej profilaktyce drobiu

Technologia in ovo narzêdziem w nowoczesnej profilaktyce drobiu PRACE PRZEGL DOWE Technologia in ovo narzêdziem w nowoczesnej profilaktyce drobiu Marek Bednarczyk 1, Jadwiga Brzeziñska 1, Anna S³awiñska 1, Maria Siwek 1, Mariusz Urbanowski 2, Katarzyna Kasperczyk 1

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach

Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach 88 Komunikaty Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach Komunikaty Wprowadzenie Zainteresowanie zarz¹dzaniem wiedz¹ w Polsce systematycznie roœnie. Od czasu ukazania siê pierwszych

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675 Wojciech SUWA A* Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ STRESZCZENIE. Z³o onoœæ problemów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szacowanie liczebnoœci kopytnych w œrodowisku leœnym: przegl¹d metod

Szacowanie liczebnoœci kopytnych w œrodowisku leœnym: przegl¹d metod DOI: 10.2478/v10111-011-0025-6 Leœne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2011, Vol. 72 (3): 253 265. ARTYKU PRZEGL DOWY Ewa Cheæko 1 Szacowanie liczebnoœci kopytnych w œrodowisku leœnym: przegl¹d

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO Publikacja dotowana przez KBN RADA REDAKCYJNA RYSZARD ADAMIAK, JERZY B A EJOWSKI, JÓZEF CEYNOWA, JACEK GAWROÑSKI, JACEK KIJEÑSKI, TADEUSZ M. KRYGOWSKI, JACEK

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo