KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 22-23 września 2015 r."

Transkrypt

1 KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 r. ORGANIZATOR 1. Wyłącznym organizatorem Kulinarnego Pucharu Polski 2015, zwanymi dalej Organizatorem są: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS oraz rejestru czynnych płatników podatków od towaru i usług NIP , kapitał zakładowy ,00 PLN. 2. Oficjalnym adresem kontaktowym jest: Międzynarodowe Targi Poznańskie ul. Głogowska Poznań z dopiskiem: Donata Paszkiewicz KPP 2015 oraz adres i telefon /61/

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. Konkurs Kulinarny Puchar Polski 2015 (zwany dalej KPP 2015) jest zwieńczeniem rywalizacji kucharzy na terenie Polski i daje moŝliwość zdobycia miana Najlepszego z Najlepszych". 4. Regulamin KPP 2015 jest wiąŝący dla Organizatora i Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w KPP Prawo udziału w KPP 2015 przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone regulaminem. 6. KPP 2015 obejmuje swym obszarem terytorium Rzeczypospolitej. 7. Konkurs składa się z 3 etapów: - etap I kwalifikacje do półfinału KPP 2015 (zwycięzca krajowego konkursu kulinarnego, który posiada nominację do typowania uczestników półfinału KPP 2015); - etap II półfinał KPP 2015; - etap III finał KPP RADA PROGRAMOWA KPP 8. Organizator KPP powołuje Rade Programową KPP w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu kaŝdego z trzech ogólnopolskich stowarzyszeń Kulinarnych- Euro-Toques Polska, Fundacja Klub Szefów Kuchni, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni- jeden przedstawiciel Sponsora Generalnego, jeden przedstawiciel Sponsora Głównego, jeden przedstawiciel Sponsora Strategicznego, jeden przedstawiciel Złotego Sponsora, ambasadorzy konkursu. 9. Rada Programowa KPP jest ciałem doradczym Organizatora, zbiera się przynajmniej jeden raz do roku, opiniuje konkursy wytypowane do nominacji, sugeruje dalsze kierunki rozwoju KPP i nowe zapisy regulaminowe, proponuje szkolenia dla zwycięzców KPP, proponuje osobistości świata kulinarnego do jury KPP itp. UCZESTNICY KPP Konkurs skierowany jest do osób fizycznych - kucharzy profesjonalistów, tj. kucharzy pracujących zawodowo bądź mających w dacie przystąpienia do KPP 2015 przerwę w pracy zawodowej nie dłuŝszą niŝ jeden rok. Uczestnikami KPP 2015 mogą być osoby narodowości polskiej, jak równieŝ obcokrajowcy pracujący w polskich restauracjach. 11. W finale KPP 2015 mogą wziąć udział wyłącznie kucharze wyłonieni w półfinale KPP KWALIFIKACJE DO PÓŁFINAŁU KPP Nominację do wytypowania uczestników półfinału KPP 2015 otrzymuje maksymalnie 15 konkursów (zwanych dalej Konkursami Nominowanymi). 13. Status Konkursu Nominowanego otrzymują tylko te konkursy, które zostały wytypowane przez Radę Programową KPP i spełniają warunki konieczne określone przez Radę Programową KPP na rok Wykaz wytypowanych Konkursów Nominowanych oraz warunki konieczne do uzyskania statusu Konkursu Nominowanego określa załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 15. Do półfinału KPP 2015 zostają wytypowani kucharze zwycięzcy Konkursów Nominowanych, które odbędą się w Polsce w roku 2014 i 2015; nominację otrzymuje szef druŝyny lub kucharz zdobywca pierwszego miejsca. 16. Nominacji do półfinału KPP 2015 nie moŝe otrzymać kucharz, który pełnił funkcję sędziowską w jednym z Konkursów Nominowanych.

3 17. Podjęcie przez kucharza, który otrzymał juŝ Nominację do półfinału KPP 2015, funkcji sędziego w jednym z Konkursów Nominowanych jest jednoznaczne z rezygnacją z Nominacji do półfinału KPP Organizatorzy KPP 2015 wyznaczą grupę osób niezaleŝnych obserwatorów poszczególnych Konkursów Nominowanych, aby określić poziom organizacyjny i techniczny Konkursów Nominowanych. 19. Zwycięzca Konkursu Nominowanego otrzymuje nominację do udziału w półfinale KPP 2015 oraz zwiazaną z tym udziałem nagrodę pienięŝną w wysokości 1500,00 (jeden tysiąc pięćset) PLN netto z tytułu nominacji do półfinału KPP W przypadku, kiedy zwycięzcą Konkursu Nominowanego zostaje kucharz, który został juŝ wytypowany do półfinału KPP 2015, nominację oraz nagrodę pienięŝną otrzymuje kucharz zajmujący kolejne miejsce w danym konkursie. 21. Wraz z przyjęciem nominacji, kucharz akceptuje niniejszy Regulamin i deklaruje swój przyjazd do Poznania na półfinał KPP Laureaci nagród, o których mowa w pkt. 19, są zobowiązani do przekazania Organizatorowi w formie pisemnej swoich następujących danych: imię i nazwisko; NIP/ PESEL; nr dowodu osobistego; data urodzenia; adres zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania; przynaleŝny Urząd Skarbowy: nazwa oraz adres; nr konta bankowego, adres , nr tel. komórkowego w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu Nominowanego pod rygorem utraty prawa do nagrody. 23. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 j. t. ze zm.). 24. Dowodem przekazania nagrody będzie potwierdzenie bankowe zapłaty przelewem na konto kucharza, nominowanego do półfinału KPP Kucharz nominowany do półfinału KPP 2015 w momencie przyjęcia nominacji do półfinału KPP 2015 oraz nagrody pienięŝnej wyraŝa zgodę na publikacje, utrwalenie i zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku (imienia i nazwiska, miejsca zatrudnienia, miejscowości) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, bez dodatkowego wynagrodzenia. 26. Nominację do półfinału KPP 2015 otrzymuje automatycznie zwycięzca Kulinarnego Pucharu Polski Warunkiem uczestnictwa w półfinale KPP 2015 jest jego potwierdzenie przyjęcia nominacji do dnia 10 marca 2015r. oraz przesłanie zgłoszenia zgodnie z pkt. 26 niniejszego Regulaminu. Zapisy punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio. PÓŁFINAŁ KPP Półfinał KPP 2015 odbędzie się r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas targów Polagra Gastro Wszyscy uczestnicy wytypowani w Konkursach Nominowanych zobowiązani są do przesłania zgłoszenia (załącznik nr 2) oraz do przyjazdu w dniu r. do Poznania na odprawę i półfinał KPP Zgłoszenie uczestnictwa KPP 2015 naleŝy przesłać drogą mailową lub tradycyjnie pocztą na oficjalny adres kontaktowy. 30. Termin nadsyłania zgłoszeń KPP 2015 upływa w dniu r. Wyjątkiem są Konkursy Nominowane, których terminy przekraczają termin nadsyłania zgłoszeń KPP W przypadku, kiedy uczestnik wytypowany do półfinału KPP 2015, nie prześle zgłoszenia we wskazanym terminie lub nie pojawi na półfinale KPP 2015, zobowiązany jest zwrócić równowartość nagrody pienięŝnej, jaką otrzymał wraz nominacją do półfinału KPP 2015.

4 Uczestnicy 32. Uczestnikami konkursu są dwuosobowe druŝyny. 33. Skład druŝyny: Szef + Kucharz pomocniczy. Szef oceniany jest za organizację pracy zespołu, przygotowanie stanowiska pracy, wysokie umiejętności zawodowe, smak, estetykę i sposób podania pracy konkursowej. Kucharz pomocniczy pomaga w pracach przygotowawczych oraz serwowaniu dań konkursowych. 34. W przypadku uczestników, którzy zwycięŝyli w indywidualnym Konkursie Nominowanym Szef dobiera swojego pomocnika według własnego uznania. 35. W sytuacji, gdy zwycięska druŝyna składa się z dwóch uczestników, z których kaŝdy został nagrodzony w Konkursie Nominowanym, wybór Szefa i Kucharza pomocniczego pozostawia się w gestii samych uczestników. 36. Nominację do nagrody otrzymuje Szef druŝyny. Ocenie podlega praca dwuosobowego zespołu. Zadanie konkursowe 37. Zadaniem uczestników półfinału KPP 2015 jest wykonanie od podstaw - w ciągu 75 minut przekąski ciepłej i deseru, składających się z: Przekąska ciepła: Główny składnik: określony zostanie do dnia składniki obowiązkowe: określone zostaną do dnia ; nie mniej niŝ 4 składniki, gramatura około g Deser: Główny składnik: określony zostanie do dnia składniki obowiązkowe: określone zostaną do dnia ; nie mniej niŝ 4 składniki, gramatura około g Na przygotowanie i sprzątnięcie stanowiska pracy doliczony zostaje czas 15 min. 38. Uczestnicy półfinału KPP 2015 przygotowują 7 porcji; 6 porcji ocenianych jest przez jury, 1 porcja eksponowana jest w gablocie konkursowej. 39. Opis przebiegu półfinału KPP 2015 zawarty jest w załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu. 40. Danie półfinałowe zostanie ocenione przez polskie jury; skład sędziowski zostaje wskazany przez: stowarzyszenia patronackie, Organizatora oraz największych sponsorów konkursu m.in. sponsora generalnego i sponsora głównego oraz sponsorów złotych. 41. Kryteria oceny zawarte są w załączniku nr 5 niniejszego Regulaminu i są toŝsame z kryteriami oceny finału KPP Danie półfinałowe ocenione zostanie bez oznakowania nazwiska wykonawcy. 43. Do finału KPP 2015 zakwalifikowanych zostanie nie więcej niŝ 10 druŝyn. DruŜyn startujących w finale moŝe być mniej. 44. W przypadku, kiedy wytypowany w danym Konkursie Nominowanym uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do finału KPP przez 3 kolejne lata, konkurs ten moŝe zostać pozbawiony moŝliwości nominacji uczestników do półfinału KPP przez okres 2 lat.

5 FINAŁ KPP Finał KPP 2015 odbędzie się r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas targów Polagra Gastro Warunki uczestnictwa 46. Uczestnikami finału KPP 2015 są druŝyny wytypowane w półfinale KPP 2015, w ilości nie większej niŝ 10, prezentujące najwyŝszy poziom kulinarny. 47. Skład druŝynowy uczestników finału KPP 2015 musi być taki sam jak w półfinale KPP Zasady konkursu 48. Zadaniem uczestników finału KPP 2015 jest wykonanie od podstaw - w ciągu 2 godzin- dania głównego składającego się z: Główny składnik: określony zostanie do ; składniki obowiązkowe: określone zostaną do ; nie mniej niŝ 5 składników, gramatura ok g. Na przygotowanie i sprzątnięcie stanowiska pracy doliczony zostaje czas 15 min. 49. Uczestnicy finału KPP 2015 przygotowują 8 porcji; 7 porcji ocenianych jest przez jury, 1 porcja eksponowana jest w gablocie konkursowej. Przebieg konkursu finałowego 50. Opis przebiegu finału KPP 2015 zawarty jest w załączniku nr 4 niniejszego Regulaminu. 51. Celem rozstrzygnięcia KPP 2015 zostanie powołane międzynarodowe jury; przewodniczącym jury będzie osoba z Polski, wytypowana w 2015 r. przez Stowarzyszenie Klub Szefów Kuchni; skład sędziowski wskazany zostaje przez: stowarzyszenia patronackie, Organizatora, sponsora generalnego, sponsora strategicznego oraz sponsorów złotych. 52. Decyzje jury są ostateczne i wiąŝące dla uczestników KPP Szczegółowe kryteria oceny dań finałowych KPP 2015 określa załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu. Nagrody 54. Zwycięska druŝyna KPP 2015 zostanie ogłoszona w czasie uroczystej gali KPP 2015 w dniu r. 55. Główną nagrodą KPP 2015 jest uzyskanie tytułu Najlepszego z Najlepszych oraz wyjazd na zagraniczne szkolenie kulinarne. 56. Nagrody finansowe dla zwycięskich druŝyn określa załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu. 57. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 j.t. ze zm.). 58. Laureaci I, II i III miejsca w KPP 2015 zobowiązani są do udziału w specjalnym show, mającym na celu promocję zwycięzców KPP 2015 w terminie wskazanym przez Organizatora z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 59. Zwycięska druŝyna KPP 2015 zobowiązana jest do udziału w kampanii promującej zwycięzców KPP 2015, a w szczególności w minimum 1 programie telewizyjnym dotyczącym KPP 2015, wskazanym przez Organizatora KPP 2015.

6 Prawa autorskie 60. Uczestnicy wchodzący w skład druŝyn KPP 2015 gwarantują, Ŝe do przesłanych materiałów (w tym do receptury oraz zdjęć) nabyli odpowiednie prawa autorskie oraz prawa do wizerunku, umoŝliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. 61. Z tytułu złoŝonego powyŝej oświadczenia uczestnicy przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnicy, po zawiadomieniu ich przez Organizatora, nie uchylą się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienie sprawy oraz wystąpią przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoją wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwrócą całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a takŝe naprawią wszelkie inne szkody wynikające z wyŝej opisanych roszczeń osób trzecich. 62. Uczestnicy w momencie otrzymania nagrody głównej KPP 2015 przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanych materiałów (w tym do receptury oraz zdjęć) oraz prawa do rozpowszechniania opracowań materiałów obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierŝawa, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet. 63. Uczestnicy upowaŝniają Organizatora, z prawem udzielania dalszych upowaŝnień, do wykorzystania wszelkich materiałów przekazanych przez uczestników dla celów KPP 2015, w szczególności wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania materiałów oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z KPP 2015 w okresie od otrzymania nominacji do półfinału KPP 2015 do ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywa się finał KPP POSTANOWIENIA KOŃCOWE 64. Regulamin obowiązuje od dnia 29 września 2014 r. do odwołania. 65. Organizator, ani inne podmioty współpracujące przy organizacji KPP 2015, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu KPP Uczestnictwo w KPP 2015 jest dobrowolne. 67. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w KPP 2015 ponoszone są przez uczestników KPP Wszelkie opisy KPP 2015 wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych KPP 2015 mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiąŝącą posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści. 69. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszających podstawowych zasad KPP Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny. 71. Informacje dodatkowe: Donata Paszkiewicz tel. /61/

7 ZAŁĄCZNIK nr 1 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 Konkursy Nominowane wytypowane przez Radę Programową KPP 2015: 1. Primerba Cup II Kulinarny Rajd Mistrzów III Ogólnopolski Festiwal Kulinarny Borów Dolnośląskich Ale Pasztet XI Kujawsko Pomorskie Potyczki Kulinarne Festiwal Ryb Bałtyckich 6. Konkurs dla Młodych Adeptów Sztuki Kulinarnej L art De la ciusine Martell 7. IX Festiwal Kuchni Greckiej 8. Trendy Chef of Poland Ogólnopolski Konkurs Kulinarny "Kuchnia Polska Wczoraj i Dziś" 10. VI Festiwal Kuchni Zbójnickiej 11. X Dorszowe śniwa 12. Turniej Kucharzy Festiwalu Smaku 13. Wielkopolski Kucharz Roku im. Rafała Jelewskiego 14. Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny

8 Warunki konieczne do uzyskania statusu Konkursu Nominowanego 1. Uczestnikami KPP 2015 mogą być osoby narodowości polskiej, jak równieŝ obcokrajowcy pracujący w polskich restauracjach. Nominację do Półfinału Kulinarnego Pucharu Polski otrzymuje druŝyna, której szef jest narodowości polskiej lub jest obcokrajowcem, pracującym w momencie przystąpienia do Konkursu Nominowanego w polskiej restauracji. 2. Na czas konkursu zawodników obowiązuje galowy strój kucharski (biała bluza, czarne spodnie, zapaska, czapka kucharska, pełne buty lub buty robocze). 3. Uczestnicy konkursu w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie profesjonaliści, tj. kucharze pracujący zawodowo bądź mający w dacie przystąpienia do KPP 2015 przerwę w pracy zawodowej nie dłuŝszą niŝ jeden rok. Wyjątek stanowią konkursy, w których w jednym z etapów eliminacyjnych startują uczniowie, a nagrodą za zwycięstwo podczas eliminacji jest udział w finale tego konkursu. W przypadku konkursu, w którym regulamin zakłada uczestnictwo maksymalnie 1 zespołu uczniowskiego, organizator winien przesłać do organizatorów KPP 2015 notę informacyjną. 4. Skład sędziowski dania konkursowe powinny być oceniane wyłącznie przez jury profesjonalistów, tj. takie, w którego skład wchodzą zawodowi kucharze, mający doświadczenie w ocenie dań konkursowych i cieszący się uznaniem środowiska gastronomicznego w Polsce. W skład jury profesjonalistów wchodzą zarówno sędziowie degustacyjni, jak i techniczni. Organizator konkursu powinien podać do informacji listę jurorów najpóźniej 1 tydzień przed terminem konkursu. 5. Liczba sędziów, oceniających zmagania nie powinna być mniejsza niŝ pięć osób, łącznie z Przewodniczącym Jury. 6. W przypadku gdy potrawy oceniane są przez inne osoby (np. przedstawiciele firm sponsorskich, mediów itp.), ocena powinna zostać oddzielona od oceny profesjonalistów, tak by o nominacji do KPP 2015 decydowała wyłącznie ocena jury profesjonalnego. 7. Organizatorzy Konkursów Nominowanych muszą korzystać z kryteriów ocen spójnych z kryteriami KPP 2015 oraz przesłanych przez Koordynatora KPP 2015 i dostępnych na stronie internetowej KPP Danie podlegające ocenie jury profesjonalnego jest w całości przygotowane podczas konkursu, w czasie regulaminowym. 9. Na odprawie zawodników, konkursie, odprawie sędziowskiej po konkursie obecny jest przedstawiciel KPP W konkursie jako obserwator udział moŝe wziąć Ambasador KPP 2015, wskazany przez KPP Kucharz nominowany do półfinału KPP 2015 zostaje wytypowany na podstawie oceny potrawy konkursowej. Jako potrawę konkursową traktujemy danie główne, samo lub z przystawką/deserem. Nominacja nie moŝe zostać przyznana na podstawie oceny włącznie przystawki lub deseru. Danie podlegające ocenie jury profesjonalnego powinno być w całości przygotowane podczas konkursu, w czasie regulaminowym. Dania przygotowywane przez poszczególne druŝyny w konkursie nominowanym muszą być porównywalne oparte o ten sam podstawowy składnik/ składniki. 11. Oznakowanie dań konkursowych potrawy oceniane przez jury powinny być oznaczone numerycznie, lub w inny sposób uniemoŝliwiający identyfikację uczestników. 12. Dania przygotowywane przez poszczególne druŝyny w Konkursie Nominowanym muszą być porównywalne oparte o ten sam podstawowy składnik/składniki. Składniki obowiązkowe muszą być podane w regulaminie. 13. Warunkiem wręczenia nominacji do półfinału KPP 2015 jest obecność przedstawiciela KPP 2015 podczas odprawy zawodników, konkursu oraz obrad jury. Organizatorzy Konkursów Nominowanych powinni zapewnić nocleg osobom z ramienia KPP W przypadku, kiedy ze strony organizatorów Konkursów Nominowanych ubiegających się o nominację do KPP 2015 pojawią się raŝące uchybienia organizacyjne, obecny na Konkursie Nominowanym przedstawiciel ma prawo nie przyznać nominacji. O raŝących uchybieniach mówi się w przypadku gdy : a. nie dotrzymania niniejszych warunków b. praca członków jury będzie budziła wątpliwości, co do rzetelności oceny np. w sytuacji, gdy poszczególni sędziowie będą pod wpływem alkoholu.

9 15. Kopie arkuszy ocen wraz z raportem pokonkursowym, zawierającym liczbę zgłoszonych i startujących druŝyn, listę jurorów, przekazywane są przedstawicielowi KPP 2015 w terminie na 1 miesiąc po zakończeniu Konkursu Nominowanego. 16. Organizatorzy Konkursów Nominowanych przed rozpoczęciem Konkursu Nominowanego dostarczą do koordynatora KPP 2015 regulamin konkursu, arkusze ocen, listę sędziów, harmonogram przebiegu konkursu, listę uczestników. Organizator KPP 2015 w ciągu 7 dni od ich otrzymania poinformuje o przyjeździe swoich przedstawicieli oraz prześle logotyp KONKURS NOMINOWANY DO KPP 2015, upowaŝniając jednocześnie organizatora konkursu nominowanego do wykorzystania tego logotypu w materiałach promocyjnych.

10 ZAŁĄCZNIK nr 2 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA imię i nazwisko: adres miejsca pracy: data urodzenia: numer telefonu: ZłoŜenie niniejszego Zgłoszenia Uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Kulinarnego Pucharu Polski Data i podpis

11 Prosimy o dołączenie zdjęcia uczestnika w stroju kucharskim. 1. KARIERA ZAWODOWA STRESZCZENIE: 2. OPIS POTRAW KONKURSOWYCH (receptura i sposób wykonania potrawy). 1) Przekąska ciepła: Główny składnik: Składniki obowiązkowe:. Nie mniej niŝ 4 składniki Gramatura: około 80-90g Prosimy o dołączenie zdjęcia

12 2) Deser: Główny składnik:; Składniki obowiązkowe:. Nie mniej niŝ 4 składniki Gramatura: około g Prosimy o dołączenie zdjęcia 3) Danie główne: Główny składnik:. Składniki obowiązkowe:. Nie mniej niŝ 5 składników Gramatura: około g Prosimy o dołączenie zdjęcia

13 ZAŁĄCZNIK nr 3 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 PRZEBIEG PÓŁFINAŁU KPP 2015 Uczestnicy zajmują wylosowane wcześniej stanowiska według podanego harmonogramu. Konkurs odbywa się w trzech turach, na pięciu stanowiskach w profesjonalnie przygotowanych kuchniach konkursowych. Numer druŝyny Godzina rozpoczęcia pracy Serwowanie Ocena Po występie druŝyn z numerami 1,2,3,4,5 DruŜyna numer 6 zajmuje stanowisko numer I po druŝynie numer 1 DruŜyna numer 7 zajmuje stanowisko numer II po druŝynie numer 2 DruŜyna numer 8 zajmuje stanowisko numer III po druŝynie numer 3 DruŜyna numer 9 zajmuje stanowisko numer IV po druŝynie numer 4 DruŜyna numer 10 zajmuje stanowisko numer V po druŝynie numer Po występie druŝyn z numerami 6,7,8,9,10 DruŜyna numer 11 zajmuje stanowisko numer I po druŝynie numer 6 DruŜyna numer 12 zajmuje stanowisko numer II po druŝynie numer 7 DruŜyna numer 13 zajmuje stanowisko numer III po druŝynie numer 8 DruŜyna numer 14 zajmuje stanowisko numer IV po druŝynie numer 9 DruŜyna numer 15 zajmuje stanowisko numer V po druŝynie numer 10

14 : : : : :00 17:15 Odprawa rozpoczyna się o godz w dniu 22 września 2015 r. DruŜyna numer 1,2,3,4,5 występujące w pierwszej turze, po wydaniu przekąski gorącej, sprzątają stanowisko i oddają je czyste do dyspozycji kolejnej druŝyny (15 minut); taka sama procedura obowiązuje druŝyny numer 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Organizator zapewnia następujące wyposaŝenie stanowiska konkursowego: piec konwekcyjno-parowy bez blaszek do pieczenia, pojedyncze indukcje 2 szt.; stoły robocze 2 szt., w tym 1 ze zlewem, stół prezentacyjny 1 szt., lodówka 1 szt. Organizator zezwala na stosowanie jako dodatkowe źródło ciepła urządzenia do gotowania metodą sous vide. Stosowanie innych, dodatkowych urządzeń grzewczych jest zabronione. Uczestnicy konkursu uŝywają bluz kucharskich i zapasek zapewnionych przez Organizatora. Uczestnicy powinni posiadać we własnym zakresie: czarne spodnie, klasyczna biała czapka kucharska, talerze, niezbędny drobny sprzęt do wykonania potraw konkursowych wraz z blaszkami do pieca konwekcyjnego, garnkami i patelniami oraz drobny sprzęt elektryczny. Produkty przywiezione przez uczestników moŝna składować w miejscu określonym przez Organizatora, które podane zostanie w późniejszym terminie. W trakcie pracy szefowie objaśniają członkom jury oraz widzom poszczególne etapy pracy. KaŜda druŝyna przygotowuje surowce we własnym zakresie z wyjątkiem surowców głównych wskazanych w menu. KaŜda druŝyna przygotowuje 7 porcji potrawy półfinałowej. Jury ocenia przygotowanie do pracy, organizację podczas pracy oraz stanowisko po jej zakończeniu. Jury po zakończeniu prac moŝe przekazać swoje uwagi zainteresowanym szefom druŝyn. Decyzja jury jest ostateczna i niepodwaŝalna.

15 ZAŁĄCZNIK nr 4 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 PRZEBIEG FINAŁU KPP 2015 Uczestnicy zajmują wylosowane wcześniej stanowiska według podanego harmonogramu Konkurs odbywa się w dwóch turach, na pięciu stanowiskach w profesjonalnie przygotowanych kuchniach konkursowych. Numer druŝyny Godzina rozpoczęcia pracy Serwowanie Ocena Po występie druŝyn z numerami 1,2,3,4,5 DruŜyna numer 6 zajmuje stanowisko numer I po druŝynie numer 1 DruŜyna numer 7 zajmuje stanowisko numer II po druŝynie numer 2 DruŜyna numer 8 zajmuje stanowisko numer III po druŝynie numer 3 DruŜyna numer 9 zajmuje stanowisko numer IV po druŝynie numer 4 DruŜyna numer 10 zajmuje stanowisko numer V po druŝynie numer DruŜyna numer 1,2,3,4,5 występujące w pierwszej turze, po wydaniu dania głównego, sprzątają stanowisko i oddają je czyste do dyspozycji kolejnej druŝyny (15 minut); taka sama procedura obowiązuje druŝyny numer 5,6,7,8,9,10.

16 Organizator zapewnia następujące wyposaŝenie stanowiska konkursowego: piec konwekcyjno-parowy bez blaszek do pieczenia, pojedyncze indukcje 2 szt.; stoły robocze 2 szt., w tym 1 ze zlewem, stół prezentacyjny 1 szt., lodówka 1 szt.. Organizator zezwala na stosowanie jako dodatkowe źródło ciepła urządzenia do gotowania metodą sous vide. Stosowanie innych, dodatkowych urządzeń grzewczych jest zabronione. Uczestnicy konkursu uŝywają bluz kucharskich i zapasek zapewnionych przez Organizatora. Uczestnicy powinni posiadać we własnym zakresie: czarne spodnie, klasyczna biała czapka kucharska, talerze, niezbędny drobny sprzęt do wykonania potraw konkursowych wraz z blaszkami do pieca konwekcyjnego, garnkami i patelniami oraz drobny sprzęt elektryczny. Produkty przywiezione przez uczestników moŝna składować w miejscu określonym przez Organizatora, które podane zostanie w późniejszym terminie. W trakcie pracy szefowie objaśniają członkom jury oraz widzom poszczególne etapy pracy. KaŜda druŝyna przygotowuje surowce we własnym zakresie z wyjątkiem surowców głównych wskazanych w menu. KaŜda druŝyna przygotowuje 8 porcji dania finałowego. Jury ocenia przygotowanie do pracy, organizację podczas pracy oraz stanowisko po jej zakończeniu. Jury po zakończeniu prac moŝe przekazać swoje uwagi zainteresowanym szefom. Decyzja jury jest ostateczna i niepodwaŝalna. W trakcie uroczystości zakończenia konkursu oraz wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia w kompletnym stroju kucharskim.

17 ZAŁĄCZNIK nr 5 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 KRYTERIA OCENY I ILOŚĆ PUNKTÓW Ocena degustacyjna: łącznie 60 punktów 1. Prezentacja potrawy: 20 punktów 1. Zgodność potrawy z recepturą Proporcjonalność elementów dania Estetyczny wygląd, kolorystyka, kreatywność Odpowiednia gramatura Smak potrawy: 40 punktów 1. Smak i zestawienie smakowe składników Aromat potrawy Odpowiednia temperatura potrawy i talerza Tekstura poszczególnych elementów potrawy 0-5 Ocena techniczna: łącznie 40 punktów 1. Mise en place profesjonalna praktyka kucharska: 20 punktów 1. Prezencja szefa ekipy i kucharza pomocniczego Przygotowanie stanowiska pracy Czystość pracy, higiena ZuŜycie produktu, gospodarka odpadami Przygotowanie zawodowe: 20 punktów 1. Prawidłowe zastosowanie technik kulinarnych Dostosowanie metody termicznej do rodzaju składników Umiejętności organizacyjne Czas pracy: - za kaŝdą 1 minutę spóźnienia, skład sędziów technicznych odejmie z puli punktów technicznych 1 punkt karny;

18 - po przekroczeniu 15 minut ponad regulaminowy czas, praca zostanie przerwana i oceniona w stopniu, w jakim została wykonana. Podczas półfinału KPP 2015, przy sumowaniu ocen sędziowskich odrzucane są wyniki skrajne tj. najwyŝsza i najniŝsza ilość punktów. Podczas półfinału KPP 2015 sumaryczna ocena za przekąskę ciepłą pomnoŝona zostanie przez wskaźnik 0,75, natomiast sumaryczna ocena za deser od sędziów degustacyjnych i technicznych pomnoŝona zostanie przez wskaźnik 0,25. Maksymalna ilość punktów: Półfinał KPP 2015: 100pkt od jednego sędziego Finał KPP 2015: 100pkt od jednego sędziego Dopuszcza się zastosowanie następująco przygotowanych produktów: 1. Warzywa i owoce umyte, obrane, niekrojone; 2. Grzyby umyte, blanszowane, niekrojone; 3. Ziemniaki/cebula obrane, niekrojone; 4. Ryby oskrobane, wyfiletowane; 5. Owoce morza oczyszczone (jeśli istnieje potrzeba, bez muszli); 6. Mięso odkostnione, obrane z błon, zamarynowane; 7. Ciasto podstawowe neutralny smak. Zabrania się stosowania 1. Sztucznych dekoracji; 2. Przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków; 3. Gotowych sosów (fond, majonez i ketchup dopuszczalne jako podstawa); 4. Gotowych farszów; 5. Uformowanych wcześniej elementów mięsa, warzyw, ciast, ryb. NAGRODY w finale KPP 2015 Pierwsza Nagroda: złotych netto - ufundowana przez Firmę Unilever Food Solutions + Puchar Prezesa MTP + udział w zagranicznym szkoleniu kulinarnym. Druga Nagroda: złotych netto ufundowana przez Firmę Unilever Food Solutions. Trzecia Nagroda: złotych netto ufundowana przez Firmę Unilever Food Solutions. W przypadkach tego wymagających Organizator zobowiązuje się do pokrycia i odprowadzenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uroczyste zakończenie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w czasie Gali Kulinarnego Pucharu Polski w dniu o godzinie

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości.

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości. 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Jedna Smartcard, wiele moŝliwości (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest organizowany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj bilety na UEFA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gdyński Biznesplan 2012

REGULAMIN KONKURSU Gdyński Biznesplan 2012 REGULAMIN KONKURSU Gdyński Biznesplan 2012 1. ORGANIZATOR KONKURSU Konkurs Gdyński Biznesplan 2012, zwany dalej Konkursem organizowany jest z inicjatywy Gminy Miasta Gdyni przez Gdyńskie Centrum Wspierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo