KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 22-23 września 2015 r."

Transkrypt

1 KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 r. ORGANIZATOR 1. Wyłącznym organizatorem Kulinarnego Pucharu Polski 2015, zwanymi dalej Organizatorem są: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS oraz rejestru czynnych płatników podatków od towaru i usług NIP , kapitał zakładowy ,00 PLN. 2. Oficjalnym adresem kontaktowym jest: Międzynarodowe Targi Poznańskie ul. Głogowska Poznań z dopiskiem: Donata Paszkiewicz KPP 2015 oraz adres i telefon /61/

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. Konkurs Kulinarny Puchar Polski 2015 (zwany dalej KPP 2015) jest zwieńczeniem rywalizacji kucharzy na terenie Polski i daje moŝliwość zdobycia miana Najlepszego z Najlepszych". 4. Regulamin KPP 2015 jest wiąŝący dla Organizatora i Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w KPP Prawo udziału w KPP 2015 przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone regulaminem. 6. KPP 2015 obejmuje swym obszarem terytorium Rzeczypospolitej. 7. Konkurs składa się z 3 etapów: - etap I kwalifikacje do półfinału KPP 2015 (zwycięzca krajowego konkursu kulinarnego, który posiada nominację do typowania uczestników półfinału KPP 2015); - etap II półfinał KPP 2015; - etap III finał KPP RADA PROGRAMOWA KPP 8. Organizator KPP powołuje Rade Programową KPP w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu kaŝdego z trzech ogólnopolskich stowarzyszeń Kulinarnych- Euro-Toques Polska, Fundacja Klub Szefów Kuchni, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni- jeden przedstawiciel Sponsora Generalnego, jeden przedstawiciel Sponsora Głównego, jeden przedstawiciel Sponsora Strategicznego, jeden przedstawiciel Złotego Sponsora, ambasadorzy konkursu. 9. Rada Programowa KPP jest ciałem doradczym Organizatora, zbiera się przynajmniej jeden raz do roku, opiniuje konkursy wytypowane do nominacji, sugeruje dalsze kierunki rozwoju KPP i nowe zapisy regulaminowe, proponuje szkolenia dla zwycięzców KPP, proponuje osobistości świata kulinarnego do jury KPP itp. UCZESTNICY KPP Konkurs skierowany jest do osób fizycznych - kucharzy profesjonalistów, tj. kucharzy pracujących zawodowo bądź mających w dacie przystąpienia do KPP 2015 przerwę w pracy zawodowej nie dłuŝszą niŝ jeden rok. Uczestnikami KPP 2015 mogą być osoby narodowości polskiej, jak równieŝ obcokrajowcy pracujący w polskich restauracjach. 11. W finale KPP 2015 mogą wziąć udział wyłącznie kucharze wyłonieni w półfinale KPP KWALIFIKACJE DO PÓŁFINAŁU KPP Nominację do wytypowania uczestników półfinału KPP 2015 otrzymuje maksymalnie 15 konkursów (zwanych dalej Konkursami Nominowanymi). 13. Status Konkursu Nominowanego otrzymują tylko te konkursy, które zostały wytypowane przez Radę Programową KPP i spełniają warunki konieczne określone przez Radę Programową KPP na rok Wykaz wytypowanych Konkursów Nominowanych oraz warunki konieczne do uzyskania statusu Konkursu Nominowanego określa załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 15. Do półfinału KPP 2015 zostają wytypowani kucharze zwycięzcy Konkursów Nominowanych, które odbędą się w Polsce w roku 2014 i 2015; nominację otrzymuje szef druŝyny lub kucharz zdobywca pierwszego miejsca. 16. Nominacji do półfinału KPP 2015 nie moŝe otrzymać kucharz, który pełnił funkcję sędziowską w jednym z Konkursów Nominowanych.

3 17. Podjęcie przez kucharza, który otrzymał juŝ Nominację do półfinału KPP 2015, funkcji sędziego w jednym z Konkursów Nominowanych jest jednoznaczne z rezygnacją z Nominacji do półfinału KPP Organizatorzy KPP 2015 wyznaczą grupę osób niezaleŝnych obserwatorów poszczególnych Konkursów Nominowanych, aby określić poziom organizacyjny i techniczny Konkursów Nominowanych. 19. Zwycięzca Konkursu Nominowanego otrzymuje nominację do udziału w półfinale KPP 2015 oraz zwiazaną z tym udziałem nagrodę pienięŝną w wysokości 1500,00 (jeden tysiąc pięćset) PLN netto z tytułu nominacji do półfinału KPP W przypadku, kiedy zwycięzcą Konkursu Nominowanego zostaje kucharz, który został juŝ wytypowany do półfinału KPP 2015, nominację oraz nagrodę pienięŝną otrzymuje kucharz zajmujący kolejne miejsce w danym konkursie. 21. Wraz z przyjęciem nominacji, kucharz akceptuje niniejszy Regulamin i deklaruje swój przyjazd do Poznania na półfinał KPP Laureaci nagród, o których mowa w pkt. 19, są zobowiązani do przekazania Organizatorowi w formie pisemnej swoich następujących danych: imię i nazwisko; NIP/ PESEL; nr dowodu osobistego; data urodzenia; adres zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania; przynaleŝny Urząd Skarbowy: nazwa oraz adres; nr konta bankowego, adres , nr tel. komórkowego w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu Nominowanego pod rygorem utraty prawa do nagrody. 23. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 j. t. ze zm.). 24. Dowodem przekazania nagrody będzie potwierdzenie bankowe zapłaty przelewem na konto kucharza, nominowanego do półfinału KPP Kucharz nominowany do półfinału KPP 2015 w momencie przyjęcia nominacji do półfinału KPP 2015 oraz nagrody pienięŝnej wyraŝa zgodę na publikacje, utrwalenie i zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku (imienia i nazwiska, miejsca zatrudnienia, miejscowości) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, bez dodatkowego wynagrodzenia. 26. Nominację do półfinału KPP 2015 otrzymuje automatycznie zwycięzca Kulinarnego Pucharu Polski Warunkiem uczestnictwa w półfinale KPP 2015 jest jego potwierdzenie przyjęcia nominacji do dnia 10 marca 2015r. oraz przesłanie zgłoszenia zgodnie z pkt. 26 niniejszego Regulaminu. Zapisy punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio. PÓŁFINAŁ KPP Półfinał KPP 2015 odbędzie się r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas targów Polagra Gastro Wszyscy uczestnicy wytypowani w Konkursach Nominowanych zobowiązani są do przesłania zgłoszenia (załącznik nr 2) oraz do przyjazdu w dniu r. do Poznania na odprawę i półfinał KPP Zgłoszenie uczestnictwa KPP 2015 naleŝy przesłać drogą mailową lub tradycyjnie pocztą na oficjalny adres kontaktowy. 30. Termin nadsyłania zgłoszeń KPP 2015 upływa w dniu r. Wyjątkiem są Konkursy Nominowane, których terminy przekraczają termin nadsyłania zgłoszeń KPP W przypadku, kiedy uczestnik wytypowany do półfinału KPP 2015, nie prześle zgłoszenia we wskazanym terminie lub nie pojawi na półfinale KPP 2015, zobowiązany jest zwrócić równowartość nagrody pienięŝnej, jaką otrzymał wraz nominacją do półfinału KPP 2015.

4 Uczestnicy 32. Uczestnikami konkursu są dwuosobowe druŝyny. 33. Skład druŝyny: Szef + Kucharz pomocniczy. Szef oceniany jest za organizację pracy zespołu, przygotowanie stanowiska pracy, wysokie umiejętności zawodowe, smak, estetykę i sposób podania pracy konkursowej. Kucharz pomocniczy pomaga w pracach przygotowawczych oraz serwowaniu dań konkursowych. 34. W przypadku uczestników, którzy zwycięŝyli w indywidualnym Konkursie Nominowanym Szef dobiera swojego pomocnika według własnego uznania. 35. W sytuacji, gdy zwycięska druŝyna składa się z dwóch uczestników, z których kaŝdy został nagrodzony w Konkursie Nominowanym, wybór Szefa i Kucharza pomocniczego pozostawia się w gestii samych uczestników. 36. Nominację do nagrody otrzymuje Szef druŝyny. Ocenie podlega praca dwuosobowego zespołu. Zadanie konkursowe 37. Zadaniem uczestników półfinału KPP 2015 jest wykonanie od podstaw - w ciągu 75 minut przekąski ciepłej i deseru, składających się z: Przekąska ciepła: Główny składnik: określony zostanie do dnia składniki obowiązkowe: określone zostaną do dnia ; nie mniej niŝ 4 składniki, gramatura około g Deser: Główny składnik: określony zostanie do dnia składniki obowiązkowe: określone zostaną do dnia ; nie mniej niŝ 4 składniki, gramatura około g Na przygotowanie i sprzątnięcie stanowiska pracy doliczony zostaje czas 15 min. 38. Uczestnicy półfinału KPP 2015 przygotowują 7 porcji; 6 porcji ocenianych jest przez jury, 1 porcja eksponowana jest w gablocie konkursowej. 39. Opis przebiegu półfinału KPP 2015 zawarty jest w załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu. 40. Danie półfinałowe zostanie ocenione przez polskie jury; skład sędziowski zostaje wskazany przez: stowarzyszenia patronackie, Organizatora oraz największych sponsorów konkursu m.in. sponsora generalnego i sponsora głównego oraz sponsorów złotych. 41. Kryteria oceny zawarte są w załączniku nr 5 niniejszego Regulaminu i są toŝsame z kryteriami oceny finału KPP Danie półfinałowe ocenione zostanie bez oznakowania nazwiska wykonawcy. 43. Do finału KPP 2015 zakwalifikowanych zostanie nie więcej niŝ 10 druŝyn. DruŜyn startujących w finale moŝe być mniej. 44. W przypadku, kiedy wytypowany w danym Konkursie Nominowanym uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do finału KPP przez 3 kolejne lata, konkurs ten moŝe zostać pozbawiony moŝliwości nominacji uczestników do półfinału KPP przez okres 2 lat.

5 FINAŁ KPP Finał KPP 2015 odbędzie się r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas targów Polagra Gastro Warunki uczestnictwa 46. Uczestnikami finału KPP 2015 są druŝyny wytypowane w półfinale KPP 2015, w ilości nie większej niŝ 10, prezentujące najwyŝszy poziom kulinarny. 47. Skład druŝynowy uczestników finału KPP 2015 musi być taki sam jak w półfinale KPP Zasady konkursu 48. Zadaniem uczestników finału KPP 2015 jest wykonanie od podstaw - w ciągu 2 godzin- dania głównego składającego się z: Główny składnik: określony zostanie do ; składniki obowiązkowe: określone zostaną do ; nie mniej niŝ 5 składników, gramatura ok g. Na przygotowanie i sprzątnięcie stanowiska pracy doliczony zostaje czas 15 min. 49. Uczestnicy finału KPP 2015 przygotowują 8 porcji; 7 porcji ocenianych jest przez jury, 1 porcja eksponowana jest w gablocie konkursowej. Przebieg konkursu finałowego 50. Opis przebiegu finału KPP 2015 zawarty jest w załączniku nr 4 niniejszego Regulaminu. 51. Celem rozstrzygnięcia KPP 2015 zostanie powołane międzynarodowe jury; przewodniczącym jury będzie osoba z Polski, wytypowana w 2015 r. przez Stowarzyszenie Klub Szefów Kuchni; skład sędziowski wskazany zostaje przez: stowarzyszenia patronackie, Organizatora, sponsora generalnego, sponsora strategicznego oraz sponsorów złotych. 52. Decyzje jury są ostateczne i wiąŝące dla uczestników KPP Szczegółowe kryteria oceny dań finałowych KPP 2015 określa załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu. Nagrody 54. Zwycięska druŝyna KPP 2015 zostanie ogłoszona w czasie uroczystej gali KPP 2015 w dniu r. 55. Główną nagrodą KPP 2015 jest uzyskanie tytułu Najlepszego z Najlepszych oraz wyjazd na zagraniczne szkolenie kulinarne. 56. Nagrody finansowe dla zwycięskich druŝyn określa załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu. 57. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 j.t. ze zm.). 58. Laureaci I, II i III miejsca w KPP 2015 zobowiązani są do udziału w specjalnym show, mającym na celu promocję zwycięzców KPP 2015 w terminie wskazanym przez Organizatora z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 59. Zwycięska druŝyna KPP 2015 zobowiązana jest do udziału w kampanii promującej zwycięzców KPP 2015, a w szczególności w minimum 1 programie telewizyjnym dotyczącym KPP 2015, wskazanym przez Organizatora KPP 2015.

6 Prawa autorskie 60. Uczestnicy wchodzący w skład druŝyn KPP 2015 gwarantują, Ŝe do przesłanych materiałów (w tym do receptury oraz zdjęć) nabyli odpowiednie prawa autorskie oraz prawa do wizerunku, umoŝliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. 61. Z tytułu złoŝonego powyŝej oświadczenia uczestnicy przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnicy, po zawiadomieniu ich przez Organizatora, nie uchylą się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienie sprawy oraz wystąpią przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoją wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwrócą całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a takŝe naprawią wszelkie inne szkody wynikające z wyŝej opisanych roszczeń osób trzecich. 62. Uczestnicy w momencie otrzymania nagrody głównej KPP 2015 przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanych materiałów (w tym do receptury oraz zdjęć) oraz prawa do rozpowszechniania opracowań materiałów obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierŝawa, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet. 63. Uczestnicy upowaŝniają Organizatora, z prawem udzielania dalszych upowaŝnień, do wykorzystania wszelkich materiałów przekazanych przez uczestników dla celów KPP 2015, w szczególności wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania materiałów oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z KPP 2015 w okresie od otrzymania nominacji do półfinału KPP 2015 do ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywa się finał KPP POSTANOWIENIA KOŃCOWE 64. Regulamin obowiązuje od dnia 29 września 2014 r. do odwołania. 65. Organizator, ani inne podmioty współpracujące przy organizacji KPP 2015, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu KPP Uczestnictwo w KPP 2015 jest dobrowolne. 67. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w KPP 2015 ponoszone są przez uczestników KPP Wszelkie opisy KPP 2015 wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych KPP 2015 mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiąŝącą posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści. 69. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszających podstawowych zasad KPP Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny. 71. Informacje dodatkowe: Donata Paszkiewicz tel. /61/

7 ZAŁĄCZNIK nr 1 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 Konkursy Nominowane wytypowane przez Radę Programową KPP 2015: 1. Primerba Cup II Kulinarny Rajd Mistrzów III Ogólnopolski Festiwal Kulinarny Borów Dolnośląskich Ale Pasztet XI Kujawsko Pomorskie Potyczki Kulinarne Festiwal Ryb Bałtyckich 6. Konkurs dla Młodych Adeptów Sztuki Kulinarnej L art De la ciusine Martell 7. IX Festiwal Kuchni Greckiej 8. Trendy Chef of Poland Ogólnopolski Konkurs Kulinarny "Kuchnia Polska Wczoraj i Dziś" 10. VI Festiwal Kuchni Zbójnickiej 11. X Dorszowe śniwa 12. Turniej Kucharzy Festiwalu Smaku 13. Wielkopolski Kucharz Roku im. Rafała Jelewskiego 14. Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny

8 Warunki konieczne do uzyskania statusu Konkursu Nominowanego 1. Uczestnikami KPP 2015 mogą być osoby narodowości polskiej, jak równieŝ obcokrajowcy pracujący w polskich restauracjach. Nominację do Półfinału Kulinarnego Pucharu Polski otrzymuje druŝyna, której szef jest narodowości polskiej lub jest obcokrajowcem, pracującym w momencie przystąpienia do Konkursu Nominowanego w polskiej restauracji. 2. Na czas konkursu zawodników obowiązuje galowy strój kucharski (biała bluza, czarne spodnie, zapaska, czapka kucharska, pełne buty lub buty robocze). 3. Uczestnicy konkursu w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie profesjonaliści, tj. kucharze pracujący zawodowo bądź mający w dacie przystąpienia do KPP 2015 przerwę w pracy zawodowej nie dłuŝszą niŝ jeden rok. Wyjątek stanowią konkursy, w których w jednym z etapów eliminacyjnych startują uczniowie, a nagrodą za zwycięstwo podczas eliminacji jest udział w finale tego konkursu. W przypadku konkursu, w którym regulamin zakłada uczestnictwo maksymalnie 1 zespołu uczniowskiego, organizator winien przesłać do organizatorów KPP 2015 notę informacyjną. 4. Skład sędziowski dania konkursowe powinny być oceniane wyłącznie przez jury profesjonalistów, tj. takie, w którego skład wchodzą zawodowi kucharze, mający doświadczenie w ocenie dań konkursowych i cieszący się uznaniem środowiska gastronomicznego w Polsce. W skład jury profesjonalistów wchodzą zarówno sędziowie degustacyjni, jak i techniczni. Organizator konkursu powinien podać do informacji listę jurorów najpóźniej 1 tydzień przed terminem konkursu. 5. Liczba sędziów, oceniających zmagania nie powinna być mniejsza niŝ pięć osób, łącznie z Przewodniczącym Jury. 6. W przypadku gdy potrawy oceniane są przez inne osoby (np. przedstawiciele firm sponsorskich, mediów itp.), ocena powinna zostać oddzielona od oceny profesjonalistów, tak by o nominacji do KPP 2015 decydowała wyłącznie ocena jury profesjonalnego. 7. Organizatorzy Konkursów Nominowanych muszą korzystać z kryteriów ocen spójnych z kryteriami KPP 2015 oraz przesłanych przez Koordynatora KPP 2015 i dostępnych na stronie internetowej KPP Danie podlegające ocenie jury profesjonalnego jest w całości przygotowane podczas konkursu, w czasie regulaminowym. 9. Na odprawie zawodników, konkursie, odprawie sędziowskiej po konkursie obecny jest przedstawiciel KPP W konkursie jako obserwator udział moŝe wziąć Ambasador KPP 2015, wskazany przez KPP Kucharz nominowany do półfinału KPP 2015 zostaje wytypowany na podstawie oceny potrawy konkursowej. Jako potrawę konkursową traktujemy danie główne, samo lub z przystawką/deserem. Nominacja nie moŝe zostać przyznana na podstawie oceny włącznie przystawki lub deseru. Danie podlegające ocenie jury profesjonalnego powinno być w całości przygotowane podczas konkursu, w czasie regulaminowym. Dania przygotowywane przez poszczególne druŝyny w konkursie nominowanym muszą być porównywalne oparte o ten sam podstawowy składnik/ składniki. 11. Oznakowanie dań konkursowych potrawy oceniane przez jury powinny być oznaczone numerycznie, lub w inny sposób uniemoŝliwiający identyfikację uczestników. 12. Dania przygotowywane przez poszczególne druŝyny w Konkursie Nominowanym muszą być porównywalne oparte o ten sam podstawowy składnik/składniki. Składniki obowiązkowe muszą być podane w regulaminie. 13. Warunkiem wręczenia nominacji do półfinału KPP 2015 jest obecność przedstawiciela KPP 2015 podczas odprawy zawodników, konkursu oraz obrad jury. Organizatorzy Konkursów Nominowanych powinni zapewnić nocleg osobom z ramienia KPP W przypadku, kiedy ze strony organizatorów Konkursów Nominowanych ubiegających się o nominację do KPP 2015 pojawią się raŝące uchybienia organizacyjne, obecny na Konkursie Nominowanym przedstawiciel ma prawo nie przyznać nominacji. O raŝących uchybieniach mówi się w przypadku gdy : a. nie dotrzymania niniejszych warunków b. praca członków jury będzie budziła wątpliwości, co do rzetelności oceny np. w sytuacji, gdy poszczególni sędziowie będą pod wpływem alkoholu.

9 15. Kopie arkuszy ocen wraz z raportem pokonkursowym, zawierającym liczbę zgłoszonych i startujących druŝyn, listę jurorów, przekazywane są przedstawicielowi KPP 2015 w terminie na 1 miesiąc po zakończeniu Konkursu Nominowanego. 16. Organizatorzy Konkursów Nominowanych przed rozpoczęciem Konkursu Nominowanego dostarczą do koordynatora KPP 2015 regulamin konkursu, arkusze ocen, listę sędziów, harmonogram przebiegu konkursu, listę uczestników. Organizator KPP 2015 w ciągu 7 dni od ich otrzymania poinformuje o przyjeździe swoich przedstawicieli oraz prześle logotyp KONKURS NOMINOWANY DO KPP 2015, upowaŝniając jednocześnie organizatora konkursu nominowanego do wykorzystania tego logotypu w materiałach promocyjnych.

10 ZAŁĄCZNIK nr 2 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA imię i nazwisko: adres miejsca pracy: data urodzenia: numer telefonu: ZłoŜenie niniejszego Zgłoszenia Uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Kulinarnego Pucharu Polski Data i podpis

11 Prosimy o dołączenie zdjęcia uczestnika w stroju kucharskim. 1. KARIERA ZAWODOWA STRESZCZENIE: 2. OPIS POTRAW KONKURSOWYCH (receptura i sposób wykonania potrawy). 1) Przekąska ciepła: Główny składnik: Składniki obowiązkowe:. Nie mniej niŝ 4 składniki Gramatura: około 80-90g Prosimy o dołączenie zdjęcia

12 2) Deser: Główny składnik:; Składniki obowiązkowe:. Nie mniej niŝ 4 składniki Gramatura: około g Prosimy o dołączenie zdjęcia 3) Danie główne: Główny składnik:. Składniki obowiązkowe:. Nie mniej niŝ 5 składników Gramatura: około g Prosimy o dołączenie zdjęcia

13 ZAŁĄCZNIK nr 3 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 PRZEBIEG PÓŁFINAŁU KPP 2015 Uczestnicy zajmują wylosowane wcześniej stanowiska według podanego harmonogramu. Konkurs odbywa się w trzech turach, na pięciu stanowiskach w profesjonalnie przygotowanych kuchniach konkursowych. Numer druŝyny Godzina rozpoczęcia pracy Serwowanie Ocena Po występie druŝyn z numerami 1,2,3,4,5 DruŜyna numer 6 zajmuje stanowisko numer I po druŝynie numer 1 DruŜyna numer 7 zajmuje stanowisko numer II po druŝynie numer 2 DruŜyna numer 8 zajmuje stanowisko numer III po druŝynie numer 3 DruŜyna numer 9 zajmuje stanowisko numer IV po druŝynie numer 4 DruŜyna numer 10 zajmuje stanowisko numer V po druŝynie numer Po występie druŝyn z numerami 6,7,8,9,10 DruŜyna numer 11 zajmuje stanowisko numer I po druŝynie numer 6 DruŜyna numer 12 zajmuje stanowisko numer II po druŝynie numer 7 DruŜyna numer 13 zajmuje stanowisko numer III po druŝynie numer 8 DruŜyna numer 14 zajmuje stanowisko numer IV po druŝynie numer 9 DruŜyna numer 15 zajmuje stanowisko numer V po druŝynie numer 10

14 : : : : :00 17:15 Odprawa rozpoczyna się o godz w dniu 22 września 2015 r. DruŜyna numer 1,2,3,4,5 występujące w pierwszej turze, po wydaniu przekąski gorącej, sprzątają stanowisko i oddają je czyste do dyspozycji kolejnej druŝyny (15 minut); taka sama procedura obowiązuje druŝyny numer 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Organizator zapewnia następujące wyposaŝenie stanowiska konkursowego: piec konwekcyjno-parowy bez blaszek do pieczenia, pojedyncze indukcje 2 szt.; stoły robocze 2 szt., w tym 1 ze zlewem, stół prezentacyjny 1 szt., lodówka 1 szt. Organizator zezwala na stosowanie jako dodatkowe źródło ciepła urządzenia do gotowania metodą sous vide. Stosowanie innych, dodatkowych urządzeń grzewczych jest zabronione. Uczestnicy konkursu uŝywają bluz kucharskich i zapasek zapewnionych przez Organizatora. Uczestnicy powinni posiadać we własnym zakresie: czarne spodnie, klasyczna biała czapka kucharska, talerze, niezbędny drobny sprzęt do wykonania potraw konkursowych wraz z blaszkami do pieca konwekcyjnego, garnkami i patelniami oraz drobny sprzęt elektryczny. Produkty przywiezione przez uczestników moŝna składować w miejscu określonym przez Organizatora, które podane zostanie w późniejszym terminie. W trakcie pracy szefowie objaśniają członkom jury oraz widzom poszczególne etapy pracy. KaŜda druŝyna przygotowuje surowce we własnym zakresie z wyjątkiem surowców głównych wskazanych w menu. KaŜda druŝyna przygotowuje 7 porcji potrawy półfinałowej. Jury ocenia przygotowanie do pracy, organizację podczas pracy oraz stanowisko po jej zakończeniu. Jury po zakończeniu prac moŝe przekazać swoje uwagi zainteresowanym szefom druŝyn. Decyzja jury jest ostateczna i niepodwaŝalna.

15 ZAŁĄCZNIK nr 4 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 PRZEBIEG FINAŁU KPP 2015 Uczestnicy zajmują wylosowane wcześniej stanowiska według podanego harmonogramu Konkurs odbywa się w dwóch turach, na pięciu stanowiskach w profesjonalnie przygotowanych kuchniach konkursowych. Numer druŝyny Godzina rozpoczęcia pracy Serwowanie Ocena Po występie druŝyn z numerami 1,2,3,4,5 DruŜyna numer 6 zajmuje stanowisko numer I po druŝynie numer 1 DruŜyna numer 7 zajmuje stanowisko numer II po druŝynie numer 2 DruŜyna numer 8 zajmuje stanowisko numer III po druŝynie numer 3 DruŜyna numer 9 zajmuje stanowisko numer IV po druŝynie numer 4 DruŜyna numer 10 zajmuje stanowisko numer V po druŝynie numer DruŜyna numer 1,2,3,4,5 występujące w pierwszej turze, po wydaniu dania głównego, sprzątają stanowisko i oddają je czyste do dyspozycji kolejnej druŝyny (15 minut); taka sama procedura obowiązuje druŝyny numer 5,6,7,8,9,10.

16 Organizator zapewnia następujące wyposaŝenie stanowiska konkursowego: piec konwekcyjno-parowy bez blaszek do pieczenia, pojedyncze indukcje 2 szt.; stoły robocze 2 szt., w tym 1 ze zlewem, stół prezentacyjny 1 szt., lodówka 1 szt.. Organizator zezwala na stosowanie jako dodatkowe źródło ciepła urządzenia do gotowania metodą sous vide. Stosowanie innych, dodatkowych urządzeń grzewczych jest zabronione. Uczestnicy konkursu uŝywają bluz kucharskich i zapasek zapewnionych przez Organizatora. Uczestnicy powinni posiadać we własnym zakresie: czarne spodnie, klasyczna biała czapka kucharska, talerze, niezbędny drobny sprzęt do wykonania potraw konkursowych wraz z blaszkami do pieca konwekcyjnego, garnkami i patelniami oraz drobny sprzęt elektryczny. Produkty przywiezione przez uczestników moŝna składować w miejscu określonym przez Organizatora, które podane zostanie w późniejszym terminie. W trakcie pracy szefowie objaśniają członkom jury oraz widzom poszczególne etapy pracy. KaŜda druŝyna przygotowuje surowce we własnym zakresie z wyjątkiem surowców głównych wskazanych w menu. KaŜda druŝyna przygotowuje 8 porcji dania finałowego. Jury ocenia przygotowanie do pracy, organizację podczas pracy oraz stanowisko po jej zakończeniu. Jury po zakończeniu prac moŝe przekazać swoje uwagi zainteresowanym szefom. Decyzja jury jest ostateczna i niepodwaŝalna. W trakcie uroczystości zakończenia konkursu oraz wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia w kompletnym stroju kucharskim.

17 ZAŁĄCZNIK nr 5 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 KRYTERIA OCENY I ILOŚĆ PUNKTÓW Ocena degustacyjna: łącznie 60 punktów 1. Prezentacja potrawy: 20 punktów 1. Zgodność potrawy z recepturą Proporcjonalność elementów dania Estetyczny wygląd, kolorystyka, kreatywność Odpowiednia gramatura Smak potrawy: 40 punktów 1. Smak i zestawienie smakowe składników Aromat potrawy Odpowiednia temperatura potrawy i talerza Tekstura poszczególnych elementów potrawy 0-5 Ocena techniczna: łącznie 40 punktów 1. Mise en place profesjonalna praktyka kucharska: 20 punktów 1. Prezencja szefa ekipy i kucharza pomocniczego Przygotowanie stanowiska pracy Czystość pracy, higiena ZuŜycie produktu, gospodarka odpadami Przygotowanie zawodowe: 20 punktów 1. Prawidłowe zastosowanie technik kulinarnych Dostosowanie metody termicznej do rodzaju składników Umiejętności organizacyjne Czas pracy: - za kaŝdą 1 minutę spóźnienia, skład sędziów technicznych odejmie z puli punktów technicznych 1 punkt karny;

18 - po przekroczeniu 15 minut ponad regulaminowy czas, praca zostanie przerwana i oceniona w stopniu, w jakim została wykonana. Podczas półfinału KPP 2015, przy sumowaniu ocen sędziowskich odrzucane są wyniki skrajne tj. najwyŝsza i najniŝsza ilość punktów. Podczas półfinału KPP 2015 sumaryczna ocena za przekąskę ciepłą pomnoŝona zostanie przez wskaźnik 0,75, natomiast sumaryczna ocena za deser od sędziów degustacyjnych i technicznych pomnoŝona zostanie przez wskaźnik 0,25. Maksymalna ilość punktów: Półfinał KPP 2015: 100pkt od jednego sędziego Finał KPP 2015: 100pkt od jednego sędziego Dopuszcza się zastosowanie następująco przygotowanych produktów: 1. Warzywa i owoce umyte, obrane, niekrojone; 2. Grzyby umyte, blanszowane, niekrojone; 3. Ziemniaki/cebula obrane, niekrojone; 4. Ryby oskrobane, wyfiletowane; 5. Owoce morza oczyszczone (jeśli istnieje potrzeba, bez muszli); 6. Mięso odkostnione, obrane z błon, zamarynowane; 7. Ciasto podstawowe neutralny smak. Zabrania się stosowania 1. Sztucznych dekoracji; 2. Przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków; 3. Gotowych sosów (fond, majonez i ketchup dopuszczalne jako podstawa); 4. Gotowych farszów; 5. Uformowanych wcześniej elementów mięsa, warzyw, ciast, ryb. NAGRODY w finale KPP 2015 Pierwsza Nagroda: złotych netto - ufundowana przez Firmę Unilever Food Solutions + Puchar Prezesa MTP + udział w zagranicznym szkoleniu kulinarnym. Druga Nagroda: złotych netto ufundowana przez Firmę Unilever Food Solutions. Trzecia Nagroda: złotych netto ufundowana przez Firmę Unilever Food Solutions. W przypadkach tego wymagających Organizator zobowiązuje się do pokrycia i odprowadzenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uroczyste zakończenie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w czasie Gali Kulinarnego Pucharu Polski w dniu o godzinie

REGULAMIN KONKURSU CUKIERNICZEGO ART OF TASTE SZTUKA SMAKU PROFESJONALIŚCI WRZEŚNIA 2016

REGULAMIN KONKURSU CUKIERNICZEGO ART OF TASTE SZTUKA SMAKU PROFESJONALIŚCI WRZEŚNIA 2016 REGULAMIN KONKURSU CUKIERNICZEGO ART OF TASTE SZTUKA SMAKU PROFESJONALIŚCI 26-27 WRZEŚNIA 2016 ORGANIZATOR 1. Wyłącznym organizatorem Konkursu Cukierniczego - Art of Taste Sztuka Smaku dla Profesjonalistów,

Bardziej szczegółowo

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2012 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 9-10 października 2012 r.

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2012 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 9-10 października 2012 r. KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2012 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 9-10 października 2012 r. ORGANIZATORZY 1. Organizatorami Kulinarnego Pucharu Polski 2012, zwanymi

Bardziej szczegółowo

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2013 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 24-25 września 2013 r.

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2013 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 24-25 września 2013 r. KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2013 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 24-25 września 2013 r. ORGANIZATORZY 1. Organizatorami Kulinarnego Pucharu Polski 2013, zwanymi

Bardziej szczegółowo

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2016 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2016 r.

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2016 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2016 r. KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2016 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 27-28 września 2016 r. ORGANIZATOR 1. Wyłącznym organizatorem Kulinarnego Pucharu Polski 2016,

Bardziej szczegółowo

XII MISTRZOSTWA POLSKI W POTRAWACH Z RYB MORSKICH DORSZOWE ŻNIWA

XII MISTRZOSTWA POLSKI W POTRAWACH Z RYB MORSKICH DORSZOWE ŻNIWA XII MISTRZOSTWA POLSKI W POTRAWACH Z RYB MORSKICH DORSZOWE ŻNIWA 19-21 czerwca 2015 Organizator: XII MISTRZOSTWA POLSKI DORSZOWE ŻNIWA NOMINOWANE SĄ DO KULINARNEGO PUCHARU POLSKI 2015 I. Celem Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W POTRAWACH Z RYB MORSKICH

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W POTRAWACH Z RYB MORSKICH REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W POTRAWACH Z RYB MORSKICH ORGANIZATOR GŁÓWNY: KONKURS NOMINOWANY JEST DO KULINARNEGO PUCHARU POLSKI 2014 Dorszowe Żniwa to jeden z najstarszych konkursów kulinarnych w Polsce.

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Kalendarz Motor Show 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i promocja Targów Motor Show. 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiąŝący dla Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO POTRAWA WIGILIJNA I BOŻONARODZENIOWA

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO POTRAWA WIGILIJNA I BOŻONARODZENIOWA Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego WOJSŁAWICE 118, 98-220 ZDUŃSKA WOLA tel. (043) 825 14 91 / fax. (043) 825 14 90 / e-mail: zsrckuwoj@poczta.onet.pl REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW EUROPY W PRZYRZĄDZANIU POTRAW Z KARPIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW EUROPY W PRZYRZĄDZANIU POTRAW Z KARPIA. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW EUROPY W PRZYRZĄDZANIU POTRAW Z KARPIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, organizację i porządek X Mistrzostw Europy w Przyrządzaniu Potraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO POTRAWA WIGILIJNA I BOŻONARODZENIOWA

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO POTRAWA WIGILIJNA I BOŻONARODZENIOWA Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego WOJSŁAWICE 118, 98-220 ZDUŃSKA WOLA tel. (043) 825 14 91 / fax. (043) 825 14 90 / e-mail: zsrckuwoj@poczta.onet.pl REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin I edycji konkursu kulinarnego Piracki Kocioł`2014

Regulamin I edycji konkursu kulinarnego Piracki Kocioł`2014 Regulamin I edycji konkursu kulinarnego Piracki Kocioł`2014 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorami Konkursu "Piracki Kocioł`2014" (dalej Konkurs ) jest Ośrodek Kultury w Oławie, ul. 11 Listopada 27, 55-200

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Camper na Motor Show 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Konkursu gastronomicznego Kuchnia Staropolska w nowoczesnym wydaniu

R E G U L A M I N Konkursu gastronomicznego Kuchnia Staropolska w nowoczesnym wydaniu I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Konkursu gastronomicznego Kuchnia Staropolska w nowoczesnym wydaniu 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. Osoba do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kulinarnego. Festiwal Kulinarny Cieszyoskie Smaki - Cieszyn 12 czerwiec 2010 r.

Regulamin Konkursu Kulinarnego. Festiwal Kulinarny Cieszyoskie Smaki - Cieszyn 12 czerwiec 2010 r. Regulamin Konkursu Kulinarnego Festiwal Kulinarny Cieszyoskie Smaki - Cieszyn 12 czerwiec 2010 r. 1. Organizatorem Festiwalu Cieszyoskie Smaki jest Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jubileusz Ka-Ma organizowanego z okazji 1 Jubileuszu otwarcia stacji demontażu pojazdów KA-MA, sporządzony przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Dawida Karolczyk (adres Kancelarii w stopce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W GRILLOWANIU KARPIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MISTRZOSTW SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W GRILLOWANIU KARPIA. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN MISTRZOSTW SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W GRILLOWANIU KARPIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, organizację i porządek Mistrzostw szkół gastronomicznych z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015

REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015 REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Motor Show 2015 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

X EDYCJA DORSZOWE ŻNIWA

X EDYCJA DORSZOWE ŻNIWA X EDYCJA DORSZOWE ŻNIWA 02-04 sierpień 2013 Organizatorzy Patroni Merytoryczni KONKURS X DORSZOWE ŻNIWA NOMINOWANY JEST DO KULINARNEGO PUCHARU POLSKI 2013 Sponsorzy główni Dorszowe Żniwa to jeden z najstarszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Czwartek z PURO (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla profesjonalistów Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Lubelskie Smaki

Regulamin dla profesjonalistów Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Lubelskie Smaki Regulamin dla profesjonalistów Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Lubelskie Smaki I. Założenia ogólne. 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Lubelskie Smaki (dalej konkurs ) jest Urząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kulinarnego Świętokrzyski Mistrz Kuchni

Regulamin Konkursu Kulinarnego Świętokrzyski Mistrz Kuchni Regulamin Konkursu Kulinarnego Świętokrzyski Mistrz Kuchni Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Świętokrzyski Mistrz Kuchni (dalej Konkurs ) jest firma Media Regionalne Sp z o.o. wydawca dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin I edycji Dolnośląskiego Konkursu Potraw Regionalnych Powiedz mi co jesz, a powiem Ci skąd jesteś

Regulamin I edycji Dolnośląskiego Konkursu Potraw Regionalnych Powiedz mi co jesz, a powiem Ci skąd jesteś Regulamin I edycji Dolnośląskiego Konkursu Potraw Regionalnych Powiedz mi co jesz, a powiem Ci skąd jesteś 1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Gastronomicznych, Wrocław, ul. Kamienna 86, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego FRANKOFONIA 2015 Temat konkursu Regionalna Kuchnia Francuska

Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego FRANKOFONIA 2015 Temat konkursu Regionalna Kuchnia Francuska Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego FRANKOFONIA 2015 Temat konkursu Regionalna Kuchnia Francuska I. Założenia ogólne. 1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego - FRANKOFONIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Go ART!

REGULAMIN KONKURSU Go ART! REGULAMIN KONKURSU Go ART! ORGANIZATOR 1 Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

IX EDYCJA DORSZOWE ŻNIWA

IX EDYCJA DORSZOWE ŻNIWA IX EDYCJA DORSZOWE ŻNIWA 13-15 lipiec 2012 Organizatory Patroni Merytoryczni KONKURS IX DORSZOWE ŻNIWA NOMINOWANY JEST DO KULINARNEGO PUCHARU POLSKI 2012 Sponsorzy główni Dorszowe Żniwa to jeden z najstarszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Energia przyszłości

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Energia przyszłości REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Energia przyszłości organizowanego w ramach projektu Poznaję, wypoczywam, uczę się. Kampania edukacyjno-informacyjna EKO-Hewelianum ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku Regulamin konkursu

Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku Regulamin konkursu Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku Regulamin konkursu Termin konkursu: 17.05.2009 r., niedziela, godziny 9:00 17:00 Miejsce: Białystok, Plac Miejski przed Ratuszem Organizator: Podlaska Regionalna

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia = Szansa

Psychoterapia = Szansa Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii ul. Szkolna 7 i 41-800 Zabrze tel. (032) 276 11 79 e mail: info@fripp.org.pl www.fripp.org.pl Regulamin Konkursu na plakat kampanii profilaktycznej promującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT zwanego dalej konkursem 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest 24/7Communication Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-236), ul. Świętojerska 5/7, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KULINARNEGO DLA SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH Drób na Polskim Stole, Ostróda 2016 r.

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KULINARNEGO DLA SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH Drób na Polskim Stole, Ostróda 2016 r. REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KULINARNEGO DLA SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH Drób na Polskim Stole, Ostróda 2016 r. I. Organizatorzy konkursu Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych- Izba Gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs

REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs #1dzień1konkurs (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016 MEN S EHF EURO 2016 POLAND

Regulamin Konkursu na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016 MEN S EHF EURO 2016 POLAND Polish Handball Federation Pulawska Street 300 02-819 Warsaw, Poland T: +48 22 892 90 11 E: zprp@zprp.pl F: +48 22 892 90 11 I: www.zprp.pl Regulamin Konkursu na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kabaretowe Mistrzostwa Świata

REGULAMIN KONKURSU Kabaretowe Mistrzostwa Świata REGULAMIN KONKURSU Kabaretowe Mistrzostwa Świata Rozdział 1. Organizator Art. 1. Organizatorem konkursu Kabaretowe Mistrzostwa Świata, zwanym dalej Konkursem, jest WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PGA COSPLAY

REGULAMIN KONKURSU PGA COSPLAY REGULAMIN KONKURSU PGA COSPLAY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs PGA Cosplay (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich uczestników wydarzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady ogłaszania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.skiregionsnieznik.pl

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.skiregionsnieznik.pl Regulamin Konkursu na nazwę i wizerunek Maskotki Ski Regionu Śnieżnik 1. Organizator Organizatorem Konkursu Graficznego na Maskotkę Ski Regionu Śnieżnik jest Ski Region Śnieżnik przy udziale Ośrodka Narciarskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU KULINARNEGO WSPÓLNA KUCHNIA OBSZARU POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO Ozimek - Rýmařov 2014

R E G U L A M I N KONKURSU KULINARNEGO WSPÓLNA KUCHNIA OBSZARU POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO Ozimek - Rýmařov 2014 R E G U L A M I N KONKURSU KULINARNEGO WSPÓLNA KUCHNIA OBSZARU POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO Ozimek - Rýmařov 2014 Organizatorzy konkursu: - GMINA OZIMEK - DOM KULTURY W OZIMKU Cel realizacji : 1. Celem

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY. dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dzieci pracowników grupy kapitałowej HUTA POKÓJ organizowany przez

KONKURS PLASTYCZNY. dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dzieci pracowników grupy kapitałowej HUTA POKÓJ organizowany przez KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dzieci pracowników grupy kapitałowej HUTA POKÓJ organizowany przez oraz Szkołę Podstawową Nr 1 w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych. Postanowienia ogólne BIURO POSELSKIE POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PROF. LENY KOLARSKIEJ-BOBIŃSKIEJ Regulamin konkursu na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Twój kultowy przepis z MAGGI

REGULAMIN KONKURSU. Twój kultowy przepis z MAGGI REGULAMIN KONKURSU Twój kultowy przepis z MAGGI 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Konkurs organizowany jest przez spółkę brandaddicted Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Jak dbam o czystość mojego Miasta uczę dorosłych

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Jak dbam o czystość mojego Miasta uczę dorosłych ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Jak dbam o czystość mojego Miasta uczę dorosłych, zwanego dalej Konkursem, jest Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) DLA PROJEKTU PT. ODRA DLA TURYSTÓW 2014 ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ NA TRANSGRANICZNYM OBSZARZE DOLINY ŚRODKOWEJ ODRY ETAP II 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "Pokaż nam Politechnikę."

Regulamin Konkursu. Pokaż nam Politechnikę. Regulamin Konkursu "Pokaż nam Politechnikę." 1. Organizatorem Konkursu "Pokaż nam Politechnikę" (dalej zw. Konkursem) jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (dalej zw. Organizatorem). Jednostką

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolski Konkurs Kuchni Włoskiej Menu Italia października 2016r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym EXPO PTAK

I Ogólnopolski Konkurs Kuchni Włoskiej Menu Italia października 2016r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym EXPO PTAK ! I Ogólnopolski Konkurs Kuchni Włoskiej Menu Italia 2016 28 października 2016r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym EXPO PTAK 1. Sprawy ogólne 1.1.Organizatorami konkursu są Menu Italia, Ready PR, przy wsparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne wakacje z CM MEDICA

REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne wakacje z CM MEDICA REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne wakacje z CM MEDICA 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Bezpieczne wakacje z CM Medica konkurs plastyczny dla dzieci (dalej zwany KONKURSEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła

Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła 1. Organizatorem konkursu Projekt: pszczoła jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą przy ul. Lirowej 13, 02-387 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ORLEN blisko Ciebie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu ORLEN blisko Ciebie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu ORLEN blisko Ciebie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Cele konkursu: przygotowanie prac plastycznych ilustrujących własne wyobraŝenia i skojarzenia związane z Polskim Koncernem Naftowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez firmę President Electronics Poland Sp. z o.o. pod nazwą CB pomocne na drodze

Regulamin Konkursu organizowanego przez firmę President Electronics Poland Sp. z o.o. pod nazwą CB pomocne na drodze Regulamin Konkursu organizowanego przez firmę President Electronics Poland Sp. z o.o. pod nazwą CB pomocne na drodze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 1 Konkurs Rybomania Lublin 2015 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Rybomania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na logo, zwanego dalej konkursem, jest gmina Miasto Marki, zwane dalej Organizatorem. 2.Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Konkurs Kulinarny WIELKIE GOTOWANIE dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy rybnej

Konkurs Kulinarny WIELKIE GOTOWANIE dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy rybnej Konkurs Kulinarny WIELKIE GOTOWANIE dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy rybnej REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO WIELKIE GOTOWANIE DLA RESTAURACJI NA PRZYGOTOWANIE NAJLEPSZEJ POTRAWY RYBNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu, Loyalty Point spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZYTAĆ DA SIĘ WSZĘDZIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZYTAĆ DA SIĘ WSZĘDZIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZYTAĆ DA SIĘ WSZĘDZIE 1 Cele Konkursu: Celem konkursu jest: 1. Promowanie czytelnictwa oraz ujawnienie talentów fotograficznych uczestników konkursu. 2. Rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złoty pomysł

Regulamin konkursu Złoty pomysł Regulamin konkursu Złoty pomysł I. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w Konkursie ( Regulamin ). 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WYBIERAM WODĘ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WYBIERAM WODĘ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WYBIERAM WODĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie dostępnym konkursie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą Szalone kibicowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szalone kibicowanie (dalej Konkurs ) jest Agros Nova Brands, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Energia z natury

Regulamin Konkursu Energia z natury Regulamin Konkursu Energia z natury 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest M&M Consulting, wydawca czasopisma MiniLO&Aniela. 2. Konkurs rozpoczyna się 24 września 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 307/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 3 kwietnia 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. "Jedno zdjęcie- jedna historia"

REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. Jedno zdjęcie- jedna historia REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. "Jedno zdjęcie- jedna historia" 1 Organizatorem konkursu jubileuszowego, ogłoszonego w związku obchodami 20-lecia Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie, pt. "Jedno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Aplikacje bez barier

Regulamin konkursu Aplikacje bez barier Regulamin konkursu Aplikacje bez barier 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursów Aplikacje bez barier i Dostępne aplikacje w ramach projektu Integracja z nowoczesnymi technologiami współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń. Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń. Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą Sezon na dynię (dalej Konkurs ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW I. [Definicje] 1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą II edycja Festiwalu Kupowania dla Klientów organizowany w Starym Browarze; 2. Organizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOLKLOR TANIEC - INTEGRACJE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOLKLOR TANIEC - INTEGRACJE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOLKLOR TANIEC - INTEGRACJE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem niniejszego konkursu jest Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe INTEGRACJE oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla dzieci ORLEN Olimpiada (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie plastycznym dla dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Rycerze i Smoki we współczesnym świecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Konkursu Kulinarnego Truskawki w roli głównej uczestników I Festiwalu Truskawek Kaszubskich Chmielno, 2 lipca 2016 (sobota)

Regulamin I Konkursu Kulinarnego Truskawki w roli głównej uczestników I Festiwalu Truskawek Kaszubskich Chmielno, 2 lipca 2016 (sobota) Regulamin I Konkursu Kulinarnego Truskawki w roli głównej uczestników I Festiwalu Truskawek Kaszubskich Chmielno, 2 lipca 2016 (sobota) I Konkurs Kulinarny Truskawki w roli głównej ma na celu promocję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2015/2016

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2015/2016 12 października 2015 r. REGULAMIN PROGRAMU Kubusiowi Przyjaciele Natury Edycja 2015/2016 1. DEFINICJE: Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: a. Regulamin niniejszy Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu EB Kreator

Regulamin konkursu EB Kreator Regulamin konkursu EB Kreator 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie EB Kreator, zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS GRAFFITI WOŁÓW W AEROZOLU REGULAMIN. Postanowienia ogólne

OTWARTY KONKURS GRAFFITI WOŁÓW W AEROZOLU REGULAMIN. Postanowienia ogólne OTWARTY KONKURS GRAFFITI WOŁÓW W AEROZOLU REGULAMIN Postanowienia ogólne 1 Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta i Gminy w Wołowie przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wołowie i Wołowskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne 1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kulinarnego

Regulamin Konkursu Kulinarnego Regulamin Konkursu Kulinarnego PRIMERBA CUP 2014 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Primerba Cup 2014 (dalej Konkurs ) jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Młody mistrz kuchni 2015

Młody mistrz kuchni 2015 Patron Konkursu: BISTRO & DELIKATESY RYNEK 19 w Żywcu. 14 maja 2015., godz. 10.00. REULAMIN KONKURSU KULINARNEGO Informacje ogólne Tematem przewodnim tegorocznego Konkursu - Młody mistrz kuchni 2015 -

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA. pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA. pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY 1 Organizatorem Konkursu plastycznego pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu przeprowadzonego podczas Internetowych Targów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Twórców Radiowych Lublin 2015

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Twórców Radiowych Lublin 2015 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Twórców Radiowych Lublin 2015 1 Postanowienia wstępne 1. Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Twórców Radiowych w dziedzinie miniatur dźwiękowych, zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

podjęcie działań, których intencją jest edukacja muzyczna najmłodszego pokolenia,

podjęcie działań, których intencją jest edukacja muzyczna najmłodszego pokolenia, REGULAMIN KONKURSU Pociąg na scenę 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Cele KONKURSU: podjęcie działań, których intencją jest edukacja muzyczna najmłodszego pokolenia, zaszczepienie zainteresowania koleją dzieci

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym

Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym Celem Konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego (loga), który będzie nawiązywał do działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją!

Regulamin konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją! Regulamin konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją! (dalej Konkurs ) jest ITBC Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca w ramach realizacji projektu innowacyjnego pod nazwą PI Novum subsydium realizowanego w partnerstwie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Spała, 17 18.10.2009. Patronat merytoryczny: Fundacja

Spała, 17 18.10.2009. Patronat merytoryczny: Fundacja Spała, 17 18.10.2009 Patronat merytoryczny: Fundacja Spalski Festiwal Kulinarny OSWAJAMY DZICZYZNĘ organizowany jest w ramach największej w Polsce imprezy myśliwskiej i jeździeckiej: Hubertus Spalski Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Omisie lubią dzieci, dzieci lubią Omisie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Omisie lubią dzieci, dzieci lubią Omisie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Omisie lubią dzieci, dzieci lubią Omisie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Omisie lubią dzieci, dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z PLUSIKIEM BEZPIECZNIEJ

REGULAMIN KONKURSU Z PLUSIKIEM BEZPIECZNIEJ REGULAMIN KONKURSU Z PLUSIKIEM BEZPIECZNIEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Z Plusikiem bezpieczniej i jest zwany dalej "Konkursem". 2. Organizatorem Konkursu jest Concordia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą!

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! Regulamin Zabawy (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki organizacji Zabawy, tryb powołania i pracy Komisji oraz zasady wyłonienia zwycięskich zdjęć. I.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Konkurs Najpiękniejszy list miłosny Regulamin konkursu 1. Postanowienia ogólne 1.0. Konkurs Najpiękniejszy list miłosny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Haiku Teriyaki ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem portalu Facebook.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Czym jest bezpieczeństwo

Regulamin konkursu Czym jest bezpieczeństwo Regulamin konkursu Czym jest bezpieczeństwo I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Czym jest bezpieczeństwo zwanego dalej Konkursem, jest EUROZET sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo