KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 22-23 września 2015 r."

Transkrypt

1 KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 r. ORGANIZATOR 1. Wyłącznym organizatorem Kulinarnego Pucharu Polski 2015, zwanymi dalej Organizatorem są: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS oraz rejestru czynnych płatników podatków od towaru i usług NIP , kapitał zakładowy ,00 PLN. 2. Oficjalnym adresem kontaktowym jest: Międzynarodowe Targi Poznańskie ul. Głogowska Poznań z dopiskiem: Donata Paszkiewicz KPP 2015 oraz adres i telefon /61/

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. Konkurs Kulinarny Puchar Polski 2015 (zwany dalej KPP 2015) jest zwieńczeniem rywalizacji kucharzy na terenie Polski i daje moŝliwość zdobycia miana Najlepszego z Najlepszych". 4. Regulamin KPP 2015 jest wiąŝący dla Organizatora i Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w KPP Prawo udziału w KPP 2015 przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone regulaminem. 6. KPP 2015 obejmuje swym obszarem terytorium Rzeczypospolitej. 7. Konkurs składa się z 3 etapów: - etap I kwalifikacje do półfinału KPP 2015 (zwycięzca krajowego konkursu kulinarnego, który posiada nominację do typowania uczestników półfinału KPP 2015); - etap II półfinał KPP 2015; - etap III finał KPP RADA PROGRAMOWA KPP 8. Organizator KPP powołuje Rade Programową KPP w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu kaŝdego z trzech ogólnopolskich stowarzyszeń Kulinarnych- Euro-Toques Polska, Fundacja Klub Szefów Kuchni, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni- jeden przedstawiciel Sponsora Generalnego, jeden przedstawiciel Sponsora Głównego, jeden przedstawiciel Sponsora Strategicznego, jeden przedstawiciel Złotego Sponsora, ambasadorzy konkursu. 9. Rada Programowa KPP jest ciałem doradczym Organizatora, zbiera się przynajmniej jeden raz do roku, opiniuje konkursy wytypowane do nominacji, sugeruje dalsze kierunki rozwoju KPP i nowe zapisy regulaminowe, proponuje szkolenia dla zwycięzców KPP, proponuje osobistości świata kulinarnego do jury KPP itp. UCZESTNICY KPP Konkurs skierowany jest do osób fizycznych - kucharzy profesjonalistów, tj. kucharzy pracujących zawodowo bądź mających w dacie przystąpienia do KPP 2015 przerwę w pracy zawodowej nie dłuŝszą niŝ jeden rok. Uczestnikami KPP 2015 mogą być osoby narodowości polskiej, jak równieŝ obcokrajowcy pracujący w polskich restauracjach. 11. W finale KPP 2015 mogą wziąć udział wyłącznie kucharze wyłonieni w półfinale KPP KWALIFIKACJE DO PÓŁFINAŁU KPP Nominację do wytypowania uczestników półfinału KPP 2015 otrzymuje maksymalnie 15 konkursów (zwanych dalej Konkursami Nominowanymi). 13. Status Konkursu Nominowanego otrzymują tylko te konkursy, które zostały wytypowane przez Radę Programową KPP i spełniają warunki konieczne określone przez Radę Programową KPP na rok Wykaz wytypowanych Konkursów Nominowanych oraz warunki konieczne do uzyskania statusu Konkursu Nominowanego określa załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 15. Do półfinału KPP 2015 zostają wytypowani kucharze zwycięzcy Konkursów Nominowanych, które odbędą się w Polsce w roku 2014 i 2015; nominację otrzymuje szef druŝyny lub kucharz zdobywca pierwszego miejsca. 16. Nominacji do półfinału KPP 2015 nie moŝe otrzymać kucharz, który pełnił funkcję sędziowską w jednym z Konkursów Nominowanych.

3 17. Podjęcie przez kucharza, który otrzymał juŝ Nominację do półfinału KPP 2015, funkcji sędziego w jednym z Konkursów Nominowanych jest jednoznaczne z rezygnacją z Nominacji do półfinału KPP Organizatorzy KPP 2015 wyznaczą grupę osób niezaleŝnych obserwatorów poszczególnych Konkursów Nominowanych, aby określić poziom organizacyjny i techniczny Konkursów Nominowanych. 19. Zwycięzca Konkursu Nominowanego otrzymuje nominację do udziału w półfinale KPP 2015 oraz zwiazaną z tym udziałem nagrodę pienięŝną w wysokości 1500,00 (jeden tysiąc pięćset) PLN netto z tytułu nominacji do półfinału KPP W przypadku, kiedy zwycięzcą Konkursu Nominowanego zostaje kucharz, który został juŝ wytypowany do półfinału KPP 2015, nominację oraz nagrodę pienięŝną otrzymuje kucharz zajmujący kolejne miejsce w danym konkursie. 21. Wraz z przyjęciem nominacji, kucharz akceptuje niniejszy Regulamin i deklaruje swój przyjazd do Poznania na półfinał KPP Laureaci nagród, o których mowa w pkt. 19, są zobowiązani do przekazania Organizatorowi w formie pisemnej swoich następujących danych: imię i nazwisko; NIP/ PESEL; nr dowodu osobistego; data urodzenia; adres zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania; przynaleŝny Urząd Skarbowy: nazwa oraz adres; nr konta bankowego, adres , nr tel. komórkowego w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu Nominowanego pod rygorem utraty prawa do nagrody. 23. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 j. t. ze zm.). 24. Dowodem przekazania nagrody będzie potwierdzenie bankowe zapłaty przelewem na konto kucharza, nominowanego do półfinału KPP Kucharz nominowany do półfinału KPP 2015 w momencie przyjęcia nominacji do półfinału KPP 2015 oraz nagrody pienięŝnej wyraŝa zgodę na publikacje, utrwalenie i zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku (imienia i nazwiska, miejsca zatrudnienia, miejscowości) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, bez dodatkowego wynagrodzenia. 26. Nominację do półfinału KPP 2015 otrzymuje automatycznie zwycięzca Kulinarnego Pucharu Polski Warunkiem uczestnictwa w półfinale KPP 2015 jest jego potwierdzenie przyjęcia nominacji do dnia 10 marca 2015r. oraz przesłanie zgłoszenia zgodnie z pkt. 26 niniejszego Regulaminu. Zapisy punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio. PÓŁFINAŁ KPP Półfinał KPP 2015 odbędzie się r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas targów Polagra Gastro Wszyscy uczestnicy wytypowani w Konkursach Nominowanych zobowiązani są do przesłania zgłoszenia (załącznik nr 2) oraz do przyjazdu w dniu r. do Poznania na odprawę i półfinał KPP Zgłoszenie uczestnictwa KPP 2015 naleŝy przesłać drogą mailową lub tradycyjnie pocztą na oficjalny adres kontaktowy. 30. Termin nadsyłania zgłoszeń KPP 2015 upływa w dniu r. Wyjątkiem są Konkursy Nominowane, których terminy przekraczają termin nadsyłania zgłoszeń KPP W przypadku, kiedy uczestnik wytypowany do półfinału KPP 2015, nie prześle zgłoszenia we wskazanym terminie lub nie pojawi na półfinale KPP 2015, zobowiązany jest zwrócić równowartość nagrody pienięŝnej, jaką otrzymał wraz nominacją do półfinału KPP 2015.

4 Uczestnicy 32. Uczestnikami konkursu są dwuosobowe druŝyny. 33. Skład druŝyny: Szef + Kucharz pomocniczy. Szef oceniany jest za organizację pracy zespołu, przygotowanie stanowiska pracy, wysokie umiejętności zawodowe, smak, estetykę i sposób podania pracy konkursowej. Kucharz pomocniczy pomaga w pracach przygotowawczych oraz serwowaniu dań konkursowych. 34. W przypadku uczestników, którzy zwycięŝyli w indywidualnym Konkursie Nominowanym Szef dobiera swojego pomocnika według własnego uznania. 35. W sytuacji, gdy zwycięska druŝyna składa się z dwóch uczestników, z których kaŝdy został nagrodzony w Konkursie Nominowanym, wybór Szefa i Kucharza pomocniczego pozostawia się w gestii samych uczestników. 36. Nominację do nagrody otrzymuje Szef druŝyny. Ocenie podlega praca dwuosobowego zespołu. Zadanie konkursowe 37. Zadaniem uczestników półfinału KPP 2015 jest wykonanie od podstaw - w ciągu 75 minut przekąski ciepłej i deseru, składających się z: Przekąska ciepła: Główny składnik: określony zostanie do dnia składniki obowiązkowe: określone zostaną do dnia ; nie mniej niŝ 4 składniki, gramatura około g Deser: Główny składnik: określony zostanie do dnia składniki obowiązkowe: określone zostaną do dnia ; nie mniej niŝ 4 składniki, gramatura około g Na przygotowanie i sprzątnięcie stanowiska pracy doliczony zostaje czas 15 min. 38. Uczestnicy półfinału KPP 2015 przygotowują 7 porcji; 6 porcji ocenianych jest przez jury, 1 porcja eksponowana jest w gablocie konkursowej. 39. Opis przebiegu półfinału KPP 2015 zawarty jest w załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu. 40. Danie półfinałowe zostanie ocenione przez polskie jury; skład sędziowski zostaje wskazany przez: stowarzyszenia patronackie, Organizatora oraz największych sponsorów konkursu m.in. sponsora generalnego i sponsora głównego oraz sponsorów złotych. 41. Kryteria oceny zawarte są w załączniku nr 5 niniejszego Regulaminu i są toŝsame z kryteriami oceny finału KPP Danie półfinałowe ocenione zostanie bez oznakowania nazwiska wykonawcy. 43. Do finału KPP 2015 zakwalifikowanych zostanie nie więcej niŝ 10 druŝyn. DruŜyn startujących w finale moŝe być mniej. 44. W przypadku, kiedy wytypowany w danym Konkursie Nominowanym uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do finału KPP przez 3 kolejne lata, konkurs ten moŝe zostać pozbawiony moŝliwości nominacji uczestników do półfinału KPP przez okres 2 lat.

5 FINAŁ KPP Finał KPP 2015 odbędzie się r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas targów Polagra Gastro Warunki uczestnictwa 46. Uczestnikami finału KPP 2015 są druŝyny wytypowane w półfinale KPP 2015, w ilości nie większej niŝ 10, prezentujące najwyŝszy poziom kulinarny. 47. Skład druŝynowy uczestników finału KPP 2015 musi być taki sam jak w półfinale KPP Zasady konkursu 48. Zadaniem uczestników finału KPP 2015 jest wykonanie od podstaw - w ciągu 2 godzin- dania głównego składającego się z: Główny składnik: określony zostanie do ; składniki obowiązkowe: określone zostaną do ; nie mniej niŝ 5 składników, gramatura ok g. Na przygotowanie i sprzątnięcie stanowiska pracy doliczony zostaje czas 15 min. 49. Uczestnicy finału KPP 2015 przygotowują 8 porcji; 7 porcji ocenianych jest przez jury, 1 porcja eksponowana jest w gablocie konkursowej. Przebieg konkursu finałowego 50. Opis przebiegu finału KPP 2015 zawarty jest w załączniku nr 4 niniejszego Regulaminu. 51. Celem rozstrzygnięcia KPP 2015 zostanie powołane międzynarodowe jury; przewodniczącym jury będzie osoba z Polski, wytypowana w 2015 r. przez Stowarzyszenie Klub Szefów Kuchni; skład sędziowski wskazany zostaje przez: stowarzyszenia patronackie, Organizatora, sponsora generalnego, sponsora strategicznego oraz sponsorów złotych. 52. Decyzje jury są ostateczne i wiąŝące dla uczestników KPP Szczegółowe kryteria oceny dań finałowych KPP 2015 określa załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu. Nagrody 54. Zwycięska druŝyna KPP 2015 zostanie ogłoszona w czasie uroczystej gali KPP 2015 w dniu r. 55. Główną nagrodą KPP 2015 jest uzyskanie tytułu Najlepszego z Najlepszych oraz wyjazd na zagraniczne szkolenie kulinarne. 56. Nagrody finansowe dla zwycięskich druŝyn określa załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu. 57. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 j.t. ze zm.). 58. Laureaci I, II i III miejsca w KPP 2015 zobowiązani są do udziału w specjalnym show, mającym na celu promocję zwycięzców KPP 2015 w terminie wskazanym przez Organizatora z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 59. Zwycięska druŝyna KPP 2015 zobowiązana jest do udziału w kampanii promującej zwycięzców KPP 2015, a w szczególności w minimum 1 programie telewizyjnym dotyczącym KPP 2015, wskazanym przez Organizatora KPP 2015.

6 Prawa autorskie 60. Uczestnicy wchodzący w skład druŝyn KPP 2015 gwarantują, Ŝe do przesłanych materiałów (w tym do receptury oraz zdjęć) nabyli odpowiednie prawa autorskie oraz prawa do wizerunku, umoŝliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. 61. Z tytułu złoŝonego powyŝej oświadczenia uczestnicy przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnicy, po zawiadomieniu ich przez Organizatora, nie uchylą się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienie sprawy oraz wystąpią przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoją wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwrócą całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a takŝe naprawią wszelkie inne szkody wynikające z wyŝej opisanych roszczeń osób trzecich. 62. Uczestnicy w momencie otrzymania nagrody głównej KPP 2015 przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanych materiałów (w tym do receptury oraz zdjęć) oraz prawa do rozpowszechniania opracowań materiałów obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierŝawa, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet. 63. Uczestnicy upowaŝniają Organizatora, z prawem udzielania dalszych upowaŝnień, do wykorzystania wszelkich materiałów przekazanych przez uczestników dla celów KPP 2015, w szczególności wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania materiałów oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z KPP 2015 w okresie od otrzymania nominacji do półfinału KPP 2015 do ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywa się finał KPP POSTANOWIENIA KOŃCOWE 64. Regulamin obowiązuje od dnia 29 września 2014 r. do odwołania. 65. Organizator, ani inne podmioty współpracujące przy organizacji KPP 2015, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu KPP Uczestnictwo w KPP 2015 jest dobrowolne. 67. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w KPP 2015 ponoszone są przez uczestników KPP Wszelkie opisy KPP 2015 wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych KPP 2015 mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiąŝącą posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści. 69. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszających podstawowych zasad KPP Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny. 71. Informacje dodatkowe: Donata Paszkiewicz tel. /61/

7 ZAŁĄCZNIK nr 1 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 Konkursy Nominowane wytypowane przez Radę Programową KPP 2015: 1. Primerba Cup II Kulinarny Rajd Mistrzów III Ogólnopolski Festiwal Kulinarny Borów Dolnośląskich Ale Pasztet XI Kujawsko Pomorskie Potyczki Kulinarne Festiwal Ryb Bałtyckich 6. Konkurs dla Młodych Adeptów Sztuki Kulinarnej L art De la ciusine Martell 7. IX Festiwal Kuchni Greckiej 8. Trendy Chef of Poland Ogólnopolski Konkurs Kulinarny "Kuchnia Polska Wczoraj i Dziś" 10. VI Festiwal Kuchni Zbójnickiej 11. X Dorszowe śniwa 12. Turniej Kucharzy Festiwalu Smaku 13. Wielkopolski Kucharz Roku im. Rafała Jelewskiego 14. Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny

8 Warunki konieczne do uzyskania statusu Konkursu Nominowanego 1. Uczestnikami KPP 2015 mogą być osoby narodowości polskiej, jak równieŝ obcokrajowcy pracujący w polskich restauracjach. Nominację do Półfinału Kulinarnego Pucharu Polski otrzymuje druŝyna, której szef jest narodowości polskiej lub jest obcokrajowcem, pracującym w momencie przystąpienia do Konkursu Nominowanego w polskiej restauracji. 2. Na czas konkursu zawodników obowiązuje galowy strój kucharski (biała bluza, czarne spodnie, zapaska, czapka kucharska, pełne buty lub buty robocze). 3. Uczestnicy konkursu w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie profesjonaliści, tj. kucharze pracujący zawodowo bądź mający w dacie przystąpienia do KPP 2015 przerwę w pracy zawodowej nie dłuŝszą niŝ jeden rok. Wyjątek stanowią konkursy, w których w jednym z etapów eliminacyjnych startują uczniowie, a nagrodą za zwycięstwo podczas eliminacji jest udział w finale tego konkursu. W przypadku konkursu, w którym regulamin zakłada uczestnictwo maksymalnie 1 zespołu uczniowskiego, organizator winien przesłać do organizatorów KPP 2015 notę informacyjną. 4. Skład sędziowski dania konkursowe powinny być oceniane wyłącznie przez jury profesjonalistów, tj. takie, w którego skład wchodzą zawodowi kucharze, mający doświadczenie w ocenie dań konkursowych i cieszący się uznaniem środowiska gastronomicznego w Polsce. W skład jury profesjonalistów wchodzą zarówno sędziowie degustacyjni, jak i techniczni. Organizator konkursu powinien podać do informacji listę jurorów najpóźniej 1 tydzień przed terminem konkursu. 5. Liczba sędziów, oceniających zmagania nie powinna być mniejsza niŝ pięć osób, łącznie z Przewodniczącym Jury. 6. W przypadku gdy potrawy oceniane są przez inne osoby (np. przedstawiciele firm sponsorskich, mediów itp.), ocena powinna zostać oddzielona od oceny profesjonalistów, tak by o nominacji do KPP 2015 decydowała wyłącznie ocena jury profesjonalnego. 7. Organizatorzy Konkursów Nominowanych muszą korzystać z kryteriów ocen spójnych z kryteriami KPP 2015 oraz przesłanych przez Koordynatora KPP 2015 i dostępnych na stronie internetowej KPP Danie podlegające ocenie jury profesjonalnego jest w całości przygotowane podczas konkursu, w czasie regulaminowym. 9. Na odprawie zawodników, konkursie, odprawie sędziowskiej po konkursie obecny jest przedstawiciel KPP W konkursie jako obserwator udział moŝe wziąć Ambasador KPP 2015, wskazany przez KPP Kucharz nominowany do półfinału KPP 2015 zostaje wytypowany na podstawie oceny potrawy konkursowej. Jako potrawę konkursową traktujemy danie główne, samo lub z przystawką/deserem. Nominacja nie moŝe zostać przyznana na podstawie oceny włącznie przystawki lub deseru. Danie podlegające ocenie jury profesjonalnego powinno być w całości przygotowane podczas konkursu, w czasie regulaminowym. Dania przygotowywane przez poszczególne druŝyny w konkursie nominowanym muszą być porównywalne oparte o ten sam podstawowy składnik/ składniki. 11. Oznakowanie dań konkursowych potrawy oceniane przez jury powinny być oznaczone numerycznie, lub w inny sposób uniemoŝliwiający identyfikację uczestników. 12. Dania przygotowywane przez poszczególne druŝyny w Konkursie Nominowanym muszą być porównywalne oparte o ten sam podstawowy składnik/składniki. Składniki obowiązkowe muszą być podane w regulaminie. 13. Warunkiem wręczenia nominacji do półfinału KPP 2015 jest obecność przedstawiciela KPP 2015 podczas odprawy zawodników, konkursu oraz obrad jury. Organizatorzy Konkursów Nominowanych powinni zapewnić nocleg osobom z ramienia KPP W przypadku, kiedy ze strony organizatorów Konkursów Nominowanych ubiegających się o nominację do KPP 2015 pojawią się raŝące uchybienia organizacyjne, obecny na Konkursie Nominowanym przedstawiciel ma prawo nie przyznać nominacji. O raŝących uchybieniach mówi się w przypadku gdy : a. nie dotrzymania niniejszych warunków b. praca członków jury będzie budziła wątpliwości, co do rzetelności oceny np. w sytuacji, gdy poszczególni sędziowie będą pod wpływem alkoholu.

9 15. Kopie arkuszy ocen wraz z raportem pokonkursowym, zawierającym liczbę zgłoszonych i startujących druŝyn, listę jurorów, przekazywane są przedstawicielowi KPP 2015 w terminie na 1 miesiąc po zakończeniu Konkursu Nominowanego. 16. Organizatorzy Konkursów Nominowanych przed rozpoczęciem Konkursu Nominowanego dostarczą do koordynatora KPP 2015 regulamin konkursu, arkusze ocen, listę sędziów, harmonogram przebiegu konkursu, listę uczestników. Organizator KPP 2015 w ciągu 7 dni od ich otrzymania poinformuje o przyjeździe swoich przedstawicieli oraz prześle logotyp KONKURS NOMINOWANY DO KPP 2015, upowaŝniając jednocześnie organizatora konkursu nominowanego do wykorzystania tego logotypu w materiałach promocyjnych.

10 ZAŁĄCZNIK nr 2 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA imię i nazwisko: adres miejsca pracy: data urodzenia: numer telefonu: ZłoŜenie niniejszego Zgłoszenia Uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Kulinarnego Pucharu Polski Data i podpis

11 Prosimy o dołączenie zdjęcia uczestnika w stroju kucharskim. 1. KARIERA ZAWODOWA STRESZCZENIE: 2. OPIS POTRAW KONKURSOWYCH (receptura i sposób wykonania potrawy). 1) Przekąska ciepła: Główny składnik: Składniki obowiązkowe:. Nie mniej niŝ 4 składniki Gramatura: około 80-90g Prosimy o dołączenie zdjęcia

12 2) Deser: Główny składnik:; Składniki obowiązkowe:. Nie mniej niŝ 4 składniki Gramatura: około g Prosimy o dołączenie zdjęcia 3) Danie główne: Główny składnik:. Składniki obowiązkowe:. Nie mniej niŝ 5 składników Gramatura: około g Prosimy o dołączenie zdjęcia

13 ZAŁĄCZNIK nr 3 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 PRZEBIEG PÓŁFINAŁU KPP 2015 Uczestnicy zajmują wylosowane wcześniej stanowiska według podanego harmonogramu. Konkurs odbywa się w trzech turach, na pięciu stanowiskach w profesjonalnie przygotowanych kuchniach konkursowych. Numer druŝyny Godzina rozpoczęcia pracy Serwowanie Ocena Po występie druŝyn z numerami 1,2,3,4,5 DruŜyna numer 6 zajmuje stanowisko numer I po druŝynie numer 1 DruŜyna numer 7 zajmuje stanowisko numer II po druŝynie numer 2 DruŜyna numer 8 zajmuje stanowisko numer III po druŝynie numer 3 DruŜyna numer 9 zajmuje stanowisko numer IV po druŝynie numer 4 DruŜyna numer 10 zajmuje stanowisko numer V po druŝynie numer Po występie druŝyn z numerami 6,7,8,9,10 DruŜyna numer 11 zajmuje stanowisko numer I po druŝynie numer 6 DruŜyna numer 12 zajmuje stanowisko numer II po druŝynie numer 7 DruŜyna numer 13 zajmuje stanowisko numer III po druŝynie numer 8 DruŜyna numer 14 zajmuje stanowisko numer IV po druŝynie numer 9 DruŜyna numer 15 zajmuje stanowisko numer V po druŝynie numer 10

14 : : : : :00 17:15 Odprawa rozpoczyna się o godz w dniu 22 września 2015 r. DruŜyna numer 1,2,3,4,5 występujące w pierwszej turze, po wydaniu przekąski gorącej, sprzątają stanowisko i oddają je czyste do dyspozycji kolejnej druŝyny (15 minut); taka sama procedura obowiązuje druŝyny numer 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Organizator zapewnia następujące wyposaŝenie stanowiska konkursowego: piec konwekcyjno-parowy bez blaszek do pieczenia, pojedyncze indukcje 2 szt.; stoły robocze 2 szt., w tym 1 ze zlewem, stół prezentacyjny 1 szt., lodówka 1 szt. Organizator zezwala na stosowanie jako dodatkowe źródło ciepła urządzenia do gotowania metodą sous vide. Stosowanie innych, dodatkowych urządzeń grzewczych jest zabronione. Uczestnicy konkursu uŝywają bluz kucharskich i zapasek zapewnionych przez Organizatora. Uczestnicy powinni posiadać we własnym zakresie: czarne spodnie, klasyczna biała czapka kucharska, talerze, niezbędny drobny sprzęt do wykonania potraw konkursowych wraz z blaszkami do pieca konwekcyjnego, garnkami i patelniami oraz drobny sprzęt elektryczny. Produkty przywiezione przez uczestników moŝna składować w miejscu określonym przez Organizatora, które podane zostanie w późniejszym terminie. W trakcie pracy szefowie objaśniają członkom jury oraz widzom poszczególne etapy pracy. KaŜda druŝyna przygotowuje surowce we własnym zakresie z wyjątkiem surowców głównych wskazanych w menu. KaŜda druŝyna przygotowuje 7 porcji potrawy półfinałowej. Jury ocenia przygotowanie do pracy, organizację podczas pracy oraz stanowisko po jej zakończeniu. Jury po zakończeniu prac moŝe przekazać swoje uwagi zainteresowanym szefom druŝyn. Decyzja jury jest ostateczna i niepodwaŝalna.

15 ZAŁĄCZNIK nr 4 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 PRZEBIEG FINAŁU KPP 2015 Uczestnicy zajmują wylosowane wcześniej stanowiska według podanego harmonogramu Konkurs odbywa się w dwóch turach, na pięciu stanowiskach w profesjonalnie przygotowanych kuchniach konkursowych. Numer druŝyny Godzina rozpoczęcia pracy Serwowanie Ocena Po występie druŝyn z numerami 1,2,3,4,5 DruŜyna numer 6 zajmuje stanowisko numer I po druŝynie numer 1 DruŜyna numer 7 zajmuje stanowisko numer II po druŝynie numer 2 DruŜyna numer 8 zajmuje stanowisko numer III po druŝynie numer 3 DruŜyna numer 9 zajmuje stanowisko numer IV po druŝynie numer 4 DruŜyna numer 10 zajmuje stanowisko numer V po druŝynie numer DruŜyna numer 1,2,3,4,5 występujące w pierwszej turze, po wydaniu dania głównego, sprzątają stanowisko i oddają je czyste do dyspozycji kolejnej druŝyny (15 minut); taka sama procedura obowiązuje druŝyny numer 5,6,7,8,9,10.

16 Organizator zapewnia następujące wyposaŝenie stanowiska konkursowego: piec konwekcyjno-parowy bez blaszek do pieczenia, pojedyncze indukcje 2 szt.; stoły robocze 2 szt., w tym 1 ze zlewem, stół prezentacyjny 1 szt., lodówka 1 szt.. Organizator zezwala na stosowanie jako dodatkowe źródło ciepła urządzenia do gotowania metodą sous vide. Stosowanie innych, dodatkowych urządzeń grzewczych jest zabronione. Uczestnicy konkursu uŝywają bluz kucharskich i zapasek zapewnionych przez Organizatora. Uczestnicy powinni posiadać we własnym zakresie: czarne spodnie, klasyczna biała czapka kucharska, talerze, niezbędny drobny sprzęt do wykonania potraw konkursowych wraz z blaszkami do pieca konwekcyjnego, garnkami i patelniami oraz drobny sprzęt elektryczny. Produkty przywiezione przez uczestników moŝna składować w miejscu określonym przez Organizatora, które podane zostanie w późniejszym terminie. W trakcie pracy szefowie objaśniają członkom jury oraz widzom poszczególne etapy pracy. KaŜda druŝyna przygotowuje surowce we własnym zakresie z wyjątkiem surowców głównych wskazanych w menu. KaŜda druŝyna przygotowuje 8 porcji dania finałowego. Jury ocenia przygotowanie do pracy, organizację podczas pracy oraz stanowisko po jej zakończeniu. Jury po zakończeniu prac moŝe przekazać swoje uwagi zainteresowanym szefom. Decyzja jury jest ostateczna i niepodwaŝalna. W trakcie uroczystości zakończenia konkursu oraz wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia w kompletnym stroju kucharskim.

17 ZAŁĄCZNIK nr 5 KULINARNY PUCHAR POLSKI POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2015 KRYTERIA OCENY I ILOŚĆ PUNKTÓW Ocena degustacyjna: łącznie 60 punktów 1. Prezentacja potrawy: 20 punktów 1. Zgodność potrawy z recepturą Proporcjonalność elementów dania Estetyczny wygląd, kolorystyka, kreatywność Odpowiednia gramatura Smak potrawy: 40 punktów 1. Smak i zestawienie smakowe składników Aromat potrawy Odpowiednia temperatura potrawy i talerza Tekstura poszczególnych elementów potrawy 0-5 Ocena techniczna: łącznie 40 punktów 1. Mise en place profesjonalna praktyka kucharska: 20 punktów 1. Prezencja szefa ekipy i kucharza pomocniczego Przygotowanie stanowiska pracy Czystość pracy, higiena ZuŜycie produktu, gospodarka odpadami Przygotowanie zawodowe: 20 punktów 1. Prawidłowe zastosowanie technik kulinarnych Dostosowanie metody termicznej do rodzaju składników Umiejętności organizacyjne Czas pracy: - za kaŝdą 1 minutę spóźnienia, skład sędziów technicznych odejmie z puli punktów technicznych 1 punkt karny;

18 - po przekroczeniu 15 minut ponad regulaminowy czas, praca zostanie przerwana i oceniona w stopniu, w jakim została wykonana. Podczas półfinału KPP 2015, przy sumowaniu ocen sędziowskich odrzucane są wyniki skrajne tj. najwyŝsza i najniŝsza ilość punktów. Podczas półfinału KPP 2015 sumaryczna ocena za przekąskę ciepłą pomnoŝona zostanie przez wskaźnik 0,75, natomiast sumaryczna ocena za deser od sędziów degustacyjnych i technicznych pomnoŝona zostanie przez wskaźnik 0,25. Maksymalna ilość punktów: Półfinał KPP 2015: 100pkt od jednego sędziego Finał KPP 2015: 100pkt od jednego sędziego Dopuszcza się zastosowanie następująco przygotowanych produktów: 1. Warzywa i owoce umyte, obrane, niekrojone; 2. Grzyby umyte, blanszowane, niekrojone; 3. Ziemniaki/cebula obrane, niekrojone; 4. Ryby oskrobane, wyfiletowane; 5. Owoce morza oczyszczone (jeśli istnieje potrzeba, bez muszli); 6. Mięso odkostnione, obrane z błon, zamarynowane; 7. Ciasto podstawowe neutralny smak. Zabrania się stosowania 1. Sztucznych dekoracji; 2. Przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków; 3. Gotowych sosów (fond, majonez i ketchup dopuszczalne jako podstawa); 4. Gotowych farszów; 5. Uformowanych wcześniej elementów mięsa, warzyw, ciast, ryb. NAGRODY w finale KPP 2015 Pierwsza Nagroda: złotych netto - ufundowana przez Firmę Unilever Food Solutions + Puchar Prezesa MTP + udział w zagranicznym szkoleniu kulinarnym. Druga Nagroda: złotych netto ufundowana przez Firmę Unilever Food Solutions. Trzecia Nagroda: złotych netto ufundowana przez Firmę Unilever Food Solutions. W przypadkach tego wymagających Organizator zobowiązuje się do pokrycia i odprowadzenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uroczyste zakończenie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w czasie Gali Kulinarnego Pucharu Polski w dniu o godzinie

REGULAMIN KONKURSU CUKIERNICZEGO ART OF TASTE SZTUKA SMAKU PROFESJONALIŚCI WRZEŚNIA 2016

REGULAMIN KONKURSU CUKIERNICZEGO ART OF TASTE SZTUKA SMAKU PROFESJONALIŚCI WRZEŚNIA 2016 REGULAMIN KONKURSU CUKIERNICZEGO ART OF TASTE SZTUKA SMAKU PROFESJONALIŚCI 26-27 WRZEŚNIA 2016 ORGANIZATOR 1. Wyłącznym organizatorem Konkursu Cukierniczego - Art of Taste Sztuka Smaku dla Profesjonalistów,

Bardziej szczegółowo

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2012 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 9-10 października 2012 r.

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2012 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 9-10 października 2012 r. KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2012 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 9-10 października 2012 r. ORGANIZATORZY 1. Organizatorami Kulinarnego Pucharu Polski 2012, zwanymi

Bardziej szczegółowo

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2013 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 24-25 września 2013 r.

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2013 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 24-25 września 2013 r. KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2013 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 24-25 września 2013 r. ORGANIZATORZY 1. Organizatorami Kulinarnego Pucharu Polski 2013, zwanymi

Bardziej szczegółowo

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2016 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2016 r.

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2016 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH września 2016 r. KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2016 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 27-28 września 2016 r. ORGANIZATOR 1. Wyłącznym organizatorem Kulinarnego Pucharu Polski 2016,

Bardziej szczegółowo

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2017 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 3-4 października 2017 r.

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2017 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 3-4 października 2017 r. KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2017 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 3-4 października 2017 r. ORGANIZATOR 1. Wyłącznym organizatorem Kulinarnego Pucharu Polski 2017,

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKIEGO FESTIWALU POTRAW WIGILIJNYCH W SZAFLARACH W DNIU 27 GRUDNIA

PODHALAŃSKIEGO FESTIWALU POTRAW WIGILIJNYCH W SZAFLARACH W DNIU 27 GRUDNIA REGULAMIN dla UCZESTNIKÓW PODHALAŃSKIEGO FESTIWALU POTRAW WIGILIJNYCH W SZAFLARACH W DNIU 27 GRUDNIA 2015 organizowanego przez GMINNE CENTRUM KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI W SZAFLARACH INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

XII MISTRZOSTWA POLSKI W POTRAWACH Z RYB MORSKICH DORSZOWE ŻNIWA

XII MISTRZOSTWA POLSKI W POTRAWACH Z RYB MORSKICH DORSZOWE ŻNIWA XII MISTRZOSTWA POLSKI W POTRAWACH Z RYB MORSKICH DORSZOWE ŻNIWA 19-21 czerwca 2015 Organizator: XII MISTRZOSTWA POLSKI DORSZOWE ŻNIWA NOMINOWANE SĄ DO KULINARNEGO PUCHARU POLSKI 2015 I. Celem Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W POTRAWACH Z RYB MORSKICH

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W POTRAWACH Z RYB MORSKICH REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W POTRAWACH Z RYB MORSKICH ORGANIZATOR GŁÓWNY: KONKURS NOMINOWANY JEST DO KULINARNEGO PUCHARU POLSKI 2014 Dorszowe Żniwa to jeden z najstarszych konkursów kulinarnych w Polsce.

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Kalendarz Motor Show 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i promocja Targów Motor Show. 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiąŝący dla Organizatora

Bardziej szczegółowo

dobór pozostałych składników wyłącznie z asortymentu Chefs Culinar dobór pozostałych składników wyłącznie z asortymentu Chefs Culinar

dobór pozostałych składników wyłącznie z asortymentu Chefs Culinar dobór pozostałych składników wyłącznie z asortymentu Chefs Culinar Informacje dla jury konkursu Chefs Culinar Cup 2016r. Tematem 2 edycji konkursu CHEFS CULINAR CUP 2016 jest: 1.Eliminacje 4.10.2016r.: Danie główne: Królik / Gorczyca / Kasze dobór pozostałych składników

Bardziej szczegółowo

Konkurs kulinarny Medialne Przysmaki organizowany z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu.

Konkurs kulinarny Medialne Przysmaki organizowany z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu. Konkurs kulinarny Medialne Przysmaki organizowany z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich. Wsparcie merytoryczne nad Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO POTRAWA WIGILIJNA I BOŻONARODZENIOWA

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO POTRAWA WIGILIJNA I BOŻONARODZENIOWA Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego WOJSŁAWICE 118, 98-220 ZDUŃSKA WOLA tel. (043) 825 14 91 / fax. (043) 825 14 90 / e-mail: zsrckuwoj@poczta.onet.pl REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW EUROPY W PRZYRZĄDZANIU POTRAW Z KARPIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW EUROPY W PRZYRZĄDZANIU POTRAW Z KARPIA. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW EUROPY W PRZYRZĄDZANIU POTRAW Z KARPIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, organizację i porządek X Mistrzostw Europy w Przyrządzaniu Potraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO POTRAWA WIGILIJNA I BOŻONARODZENIOWA

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO POTRAWA WIGILIJNA I BOŻONARODZENIOWA Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego WOJSŁAWICE 118, 98-220 ZDUŃSKA WOLA tel. (043) 825 14 91 / fax. (043) 825 14 90 / e-mail: zsrckuwoj@poczta.onet.pl REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO KATEGORIA PROFESJONALIŚCI

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO KATEGORIA PROFESJONALIŚCI REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO KATEGORIA PROFESJONALIŚCI I.SPRAWY OGÓLNE 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego "Kuchnia Polska Wczoraj i Dziś" (dalej zwanego "Konkursem") jest Stefan Birek

Bardziej szczegółowo

Regulamin I edycji konkursu kulinarnego Piracki Kocioł`2014

Regulamin I edycji konkursu kulinarnego Piracki Kocioł`2014 Regulamin I edycji konkursu kulinarnego Piracki Kocioł`2014 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorami Konkursu "Piracki Kocioł`2014" (dalej Konkurs ) jest Ośrodek Kultury w Oławie, ul. 11 Listopada 27, 55-200

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Konkursu gastronomicznego Kuchnia Staropolska w nowoczesnym wydaniu

R E G U L A M I N Konkursu gastronomicznego Kuchnia Staropolska w nowoczesnym wydaniu I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Konkursu gastronomicznego Kuchnia Staropolska w nowoczesnym wydaniu 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. Osoba do kontaktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Camper na Motor Show 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

II Edycja Konkursu Kulinarnego - Gęsina nie tylko na św. Marcina, 19 sierpnia 2017 roku

II Edycja Konkursu Kulinarnego - Gęsina nie tylko na św. Marcina, 19 sierpnia 2017 roku II Edycja Konkursu Kulinarnego - Gęsina nie tylko na św. Marcina, 19 sierpnia 2017 roku REGULAMIN KONKURSU I. Sprawy organizacyjne I.1. Organizatorem konkursu jest Wiesław Bober i Fabryka Wełny Hotel &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW W PRZYRZĄDZANIU POTRAW Z KARPIA DLA UCZNIÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MISTRZOSTW W PRZYRZĄDZANIU POTRAW Z KARPIA DLA UCZNIÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN MISTRZOSTW W PRZYRZĄDZANIU POTRAW Z KARPIA DLA UCZNIÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, organizację i porządek Mistrzostw w Przyrządzaniu Potraw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kulinarnego. Festiwal Kulinarny Cieszyoskie Smaki - Cieszyn 12 czerwiec 2010 r.

Regulamin Konkursu Kulinarnego. Festiwal Kulinarny Cieszyoskie Smaki - Cieszyn 12 czerwiec 2010 r. Regulamin Konkursu Kulinarnego Festiwal Kulinarny Cieszyoskie Smaki - Cieszyn 12 czerwiec 2010 r. 1. Organizatorem Festiwalu Cieszyoskie Smaki jest Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Trendy Chef of Poland Regulamin

Trendy Chef of Poland Regulamin Trendy Chef of Poland 2012 Regulamin Konkurs jest eliminacją do Kulinarnego Pucharu Polski 2012 w Poznaniu 1. Organizatorzy konkursu: Hotel Słoneczny Młyn **** oraz Cukiernia Sowa w Bydgoszczy. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Chefs Culinar Cup 2017

Regulamin konkursu Chefs Culinar Cup 2017 Regulamin konkursu Chefs Culinar Cup 2017 1 Organizator konkursu Organizatorem oraz sponsorem konkursu Chefs Culinar Cup jest Chefs Culinar Sp. z o.o. ul. Goleniowska 59, 70-847 Szczecin, KRS 0000416973,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jubileusz Ka-Ma organizowanego z okazji 1 Jubileuszu otwarcia stacji demontażu pojazdów KA-MA, sporządzony przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Dawida Karolczyk (adres Kancelarii w stopce

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 24 września 2013 r. do dnia 20 października 2013 r.

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 24 września 2013 r. do dnia 20 października 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i popularyzowanie targów Happy Baby (zwane dalej Wydarzeniem) za pośrednictwem Konkursu Mały Ambasador

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W GRILLOWANIU KARPIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MISTRZOSTW SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W GRILLOWANIU KARPIA. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN MISTRZOSTW SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W GRILLOWANIU KARPIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, organizację i porządek Mistrzostw szkół gastronomicznych z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO I. SPRAWY OGÓLNE 1. Organizatorami III Międzynarodowego Festiwalu Kuchni Dworskiej (dalej zwanego "Festiwalem") są Restauracja Babinicz i Kompleks Dworzysko w Szczwnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015

REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015 REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Motor Show 2015 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO I. SPRAWY OGÓLNE 1. Organizatorami IV edycji Konkursu Kulinarnego Galicyjskie Smaki Wczoraj, Dziś i Jutro (dalej zwanego "Konkursem") odbywającego się w ramach Jarmarku Galicyjskiego

Bardziej szczegółowo

X EDYCJA DORSZOWE ŻNIWA

X EDYCJA DORSZOWE ŻNIWA X EDYCJA DORSZOWE ŻNIWA 02-04 sierpień 2013 Organizatorzy Patroni Merytoryczni KONKURS X DORSZOWE ŻNIWA NOMINOWANY JEST DO KULINARNEGO PUCHARU POLSKI 2013 Sponsorzy główni Dorszowe Żniwa to jeden z najstarszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Czwartek z PURO (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. szkolnego konkursu gastronomicznego. Potrawy karnawałowe

REGULAMIN. szkolnego konkursu gastronomicznego. Potrawy karnawałowe REGULAMIN szkolnego konkursu gastronomicznego Potrawy karnawałowe I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr1 w Nowym Sączu. Osoby do kontaktu: nauczyciele przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego FRANKOFONIA 2015 Temat konkursu Regionalna Kuchnia Francuska

Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego FRANKOFONIA 2015 Temat konkursu Regionalna Kuchnia Francuska Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego FRANKOFONIA 2015 Temat konkursu Regionalna Kuchnia Francuska I. Założenia ogólne. 1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego - FRANKOFONIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin I edycji Dolnośląskiego Konkursu Potraw Regionalnych Powiedz mi co jesz, a powiem Ci skąd jesteś

Regulamin I edycji Dolnośląskiego Konkursu Potraw Regionalnych Powiedz mi co jesz, a powiem Ci skąd jesteś Regulamin I edycji Dolnośląskiego Konkursu Potraw Regionalnych Powiedz mi co jesz, a powiem Ci skąd jesteś 1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Gastronomicznych, Wrocław, ul. Kamienna 86, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla szkół Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Lubelskie Smaki 2017

Regulamin dla szkół Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Lubelskie Smaki 2017 Regulamin dla szkół Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Lubelskie Smaki 2017 I. Założenia ogólne. 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Lubelskie Smaki (dalej konkurs ) jest Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla profesjonalistów Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Lubelskie Smaki

Regulamin dla profesjonalistów Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Lubelskie Smaki Regulamin dla profesjonalistów Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Lubelskie Smaki I. Założenia ogólne. 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Lubelskie Smaki (dalej konkurs ) jest Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin II edycji Dolnośląskiego Konkursu Potraw Regionalnych

Regulamin II edycji Dolnośląskiego Konkursu Potraw Regionalnych Regulamin II edycji Dolnośląskiego Konkursu Potraw Regionalnych Powiedz mi co jesz, a powiem Ci skąd jesteś 1. Organizatorami Konkursu są Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu, ul. Kamienna 86 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Go ART!

REGULAMIN KONKURSU Go ART! REGULAMIN KONKURSU Go ART! ORGANIZATOR 1 Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kulinarnego Świętokrzyski Mistrz Kuchni

Regulamin Konkursu Kulinarnego Świętokrzyski Mistrz Kuchni Regulamin Konkursu Kulinarnego Świętokrzyski Mistrz Kuchni Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Świętokrzyski Mistrz Kuchni (dalej Konkurs ) jest firma Media Regionalne Sp z o.o. wydawca dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

IX EDYCJA DORSZOWE ŻNIWA

IX EDYCJA DORSZOWE ŻNIWA IX EDYCJA DORSZOWE ŻNIWA 13-15 lipiec 2012 Organizatory Patroni Merytoryczni KONKURS IX DORSZOWE ŻNIWA NOMINOWANY JEST DO KULINARNEGO PUCHARU POLSKI 2012 Sponsorzy główni Dorszowe Żniwa to jeden z najstarszych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku Regulamin konkursu

Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku Regulamin konkursu Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku Regulamin konkursu Termin konkursu: 17.05.2009 r., niedziela, godziny 9:00 17:00 Miejsce: Białystok, Plac Miejski przed Ratuszem Organizator: Podlaska Regionalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Energia przyszłości

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Energia przyszłości REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Energia przyszłości organizowanego w ramach projektu Poznaję, wypoczywam, uczę się. Kampania edukacyjno-informacyjna EKO-Hewelianum ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby

REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i popularyzowanie targów Happy Baby (zwane dalej Wydarzeniem) za pośrednictwem Konkursu Mały Ambasador

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KULINARNEGO DLA SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH Drób na Polskim Stole, Ostróda 2016 r.

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KULINARNEGO DLA SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH Drób na Polskim Stole, Ostróda 2016 r. REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KULINARNEGO DLA SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH Drób na Polskim Stole, Ostróda 2016 r. I. Organizatorzy konkursu Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych- Izba Gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT zwanego dalej konkursem 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest 24/7Communication Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-236), ul. Świętojerska 5/7, wpisana

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia = Szansa

Psychoterapia = Szansa Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii ul. Szkolna 7 i 41-800 Zabrze tel. (032) 276 11 79 e mail: info@fripp.org.pl www.fripp.org.pl Regulamin Konkursu na plakat kampanii profilaktycznej promującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs

REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs #1dzień1konkurs (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

zgody Uczestnika na wykorzystania jego wizerunku i nazwy obiektu jaki reprezentuje do celów marketingowych oraz akceptacją Regulaminu Konkursu i

zgody Uczestnika na wykorzystania jego wizerunku i nazwy obiektu jaki reprezentuje do celów marketingowych oraz akceptacją Regulaminu Konkursu i Regulamin Konkursu Kulinarnego Pojedynek Mistrzów o Najlepsze Danie Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska 2015 organizowanego w ramach IV Festiwalu Smaków Liczyrzepy 2015 1. Organizatorem Konkursu Pojedynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016 MEN S EHF EURO 2016 POLAND

Regulamin Konkursu na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016 MEN S EHF EURO 2016 POLAND Polish Handball Federation Pulawska Street 300 02-819 Warsaw, Poland T: +48 22 892 90 11 E: zprp@zprp.pl F: +48 22 892 90 11 I: www.zprp.pl Regulamin Konkursu na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU KULINARNEGO WSPÓLNA KUCHNIA OBSZARU POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO Ozimek - Rýmařov 2014

R E G U L A M I N KONKURSU KULINARNEGO WSPÓLNA KUCHNIA OBSZARU POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO Ozimek - Rýmařov 2014 R E G U L A M I N KONKURSU KULINARNEGO WSPÓLNA KUCHNIA OBSZARU POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO Ozimek - Rýmařov 2014 Organizatorzy konkursu: - GMINA OZIMEK - DOM KULTURY W OZIMKU Cel realizacji : 1. Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady ogłaszania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.skiregionsnieznik.pl

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.skiregionsnieznik.pl Regulamin Konkursu na nazwę i wizerunek Maskotki Ski Regionu Śnieżnik 1. Organizator Organizatorem Konkursu Graficznego na Maskotkę Ski Regionu Śnieżnik jest Ski Region Śnieżnik przy udziale Ośrodka Narciarskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kabaretowe Mistrzostwa Świata

REGULAMIN KONKURSU Kabaretowe Mistrzostwa Świata REGULAMIN KONKURSU Kabaretowe Mistrzostwa Świata Rozdział 1. Organizator Art. 1. Organizatorem konkursu Kabaretowe Mistrzostwa Świata, zwanym dalej Konkursem, jest WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PGA COSPLAY

REGULAMIN KONKURSU PGA COSPLAY REGULAMIN KONKURSU PGA COSPLAY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs PGA Cosplay (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich uczestników wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych. Postanowienia ogólne BIURO POSELSKIE POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PROF. LENY KOLARSKIEJ-BOBIŃSKIEJ Regulamin konkursu na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby

REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby ORGANIZATOR 1 Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CASIO GRAND DESIGN. (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU CASIO GRAND DESIGN. (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU CASIO GRAND DESIGN (dalej zwany Regulaminem ) 1 Organizatorem konkursu Casio Grand Design (zwanego dalej Konkursem ) jest Zibi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Röben dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej Mała architektura z klinkieru marki Röben

REGULAMIN. Konkursu Röben dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej Mała architektura z klinkieru marki Röben REGULAMIN Konkursu Röben dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej Mała architektura z klinkieru marki Röben 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Röben Polska

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY. dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dzieci pracowników grupy kapitałowej HUTA POKÓJ organizowany przez

KONKURS PLASTYCZNY. dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dzieci pracowników grupy kapitałowej HUTA POKÓJ organizowany przez KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dzieci pracowników grupy kapitałowej HUTA POKÓJ organizowany przez oraz Szkołę Podstawową Nr 1 w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Twój kultowy przepis z MAGGI

REGULAMIN KONKURSU. Twój kultowy przepis z MAGGI REGULAMIN KONKURSU Twój kultowy przepis z MAGGI 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Konkurs organizowany jest przez spółkę brandaddicted Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolski Konkurs Kuchni Włoskiej Menu Italia października 2016r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym EXPO PTAK

I Ogólnopolski Konkurs Kuchni Włoskiej Menu Italia października 2016r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym EXPO PTAK ! I Ogólnopolski Konkurs Kuchni Włoskiej Menu Italia 2016 28 października 2016r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym EXPO PTAK 1. Sprawy ogólne 1.1.Organizatorami konkursu są Menu Italia, Ready PR, przy wsparciu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) DLA PROJEKTU PT. ODRA DLA TURYSTÓW 2014 ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ NA TRANSGRANICZNYM OBSZARZE DOLINY ŚRODKOWEJ ODRY ETAP II 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "Pokaż nam Politechnikę."

Regulamin Konkursu. Pokaż nam Politechnikę. Regulamin Konkursu "Pokaż nam Politechnikę." 1. Organizatorem Konkursu "Pokaż nam Politechnikę" (dalej zw. Konkursem) jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (dalej zw. Organizatorem). Jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Kulinarny WIELKIE GOTOWANIE dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy rybnej

Konkurs Kulinarny WIELKIE GOTOWANIE dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy rybnej Konkurs Kulinarny WIELKIE GOTOWANIE dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy rybnej REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO WIELKIE GOTOWANIE DLA RESTAURACJI NA PRZYGOTOWANIE NAJLEPSZEJ POTRAWY RYBNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła

Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła 1. Organizatorem konkursu Projekt: pszczoła jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą przy ul. Lirowej 13, 02-387 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ POBYT W SPA STONE 2014

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ POBYT W SPA STONE 2014 REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ POBYT W SPA STONE 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs WYGRAJ POBYT W SPA STONE 2014 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do zakładów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez firmę President Electronics Poland Sp. z o.o. pod nazwą CB pomocne na drodze

Regulamin Konkursu organizowanego przez firmę President Electronics Poland Sp. z o.o. pod nazwą CB pomocne na drodze Regulamin Konkursu organizowanego przez firmę President Electronics Poland Sp. z o.o. pod nazwą CB pomocne na drodze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla studentów Jubileuszowy plakat programu Erasmus+ Organizator i cel konkursu

Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla studentów Jubileuszowy plakat programu Erasmus+ Organizator i cel konkursu Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla studentów Jubileuszowy plakat programu Erasmus+ 1 Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu na Jubileuszowy plakat programu Erasmus+, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 1 Konkurs Rybomania Lublin 2015 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Rybomania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Jak dbam o czystość mojego Miasta uczę dorosłych

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Jak dbam o czystość mojego Miasta uczę dorosłych ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Jak dbam o czystość mojego Miasta uczę dorosłych, zwanego dalej Konkursem, jest Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne wakacje z CM MEDICA

REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne wakacje z CM MEDICA REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne wakacje z CM MEDICA 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Bezpieczne wakacje z CM Medica konkurs plastyczny dla dzieci (dalej zwany KONKURSEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.35.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 02.02.2017 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ I

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na logo, zwanego dalej konkursem, jest gmina Miasto Marki, zwane dalej Organizatorem. 2.Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WYBIERAM WODĘ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WYBIERAM WODĘ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WYBIERAM WODĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie dostępnym konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu, Loyalty Point spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ORLEN blisko Ciebie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu ORLEN blisko Ciebie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu ORLEN blisko Ciebie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Cele konkursu: przygotowanie prac plastycznych ilustrujących własne wyobraŝenia i skojarzenia związane z Polskim Koncernem Naftowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZYTAĆ DA SIĘ WSZĘDZIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZYTAĆ DA SIĘ WSZĘDZIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZYTAĆ DA SIĘ WSZĘDZIE 1 Cele Konkursu: Celem konkursu jest: 1. Promowanie czytelnictwa oraz ujawnienie talentów fotograficznych uczestników konkursu. 2. Rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA Sosnowiec 2016

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA Sosnowiec 2016 REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA Sosnowiec 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Rybomania Sosnowiec 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń. Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń. Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. "Jedno zdjęcie- jedna historia"

REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. Jedno zdjęcie- jedna historia REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. "Jedno zdjęcie- jedna historia" 1 Organizatorem konkursu jubileuszowego, ogłoszonego w związku obchodami 20-lecia Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie, pt. "Jedno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Aplikacje bez barier

Regulamin konkursu Aplikacje bez barier Regulamin konkursu Aplikacje bez barier 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursów Aplikacje bez barier i Dostępne aplikacje w ramach projektu Integracja z nowoczesnymi technologiami współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ ERASMUS STUDENT S

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ ERASMUS STUDENT S REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ ERASMUS STUDENT S MEDICAL UNIVERSITY OF GDANSK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą Szalone kibicowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szalone kibicowanie (dalej Konkurs ) jest Agros Nova Brands, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V MiędzypowiatowegoKonkursu Gastronomicznego Królik w roli głównej

REGULAMIN V MiędzypowiatowegoKonkursu Gastronomicznego Królik w roli głównej REGULAMIN V MiędzypowiatowegoKonkursu Gastronomicznego Królik w roli głównej I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Techniczno- Zawodowych w Radzyminie. Osoby do kontaktu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 307/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 3 kwietnia 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI

REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Straciłem głowę dla nauki zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złoty pomysł

Regulamin konkursu Złoty pomysł Regulamin konkursu Złoty pomysł I. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w Konkursie ( Regulamin ). 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo