PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM I ZMODYFIKOWANYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM I ZMODYFIKOWANYM"

Transkrypt

1 YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 3 (48), PIOTR GBCZYSKI PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM I ZMODYFIKOWANYM S t r e s z c z e n i e Badania dotyczyły mroonek z selera uzyskanych sposobem tradycyjnym, to jest z surowca blanszowanego przed mroeniem oraz sposobem zmodyfikowanym, w którym mroono seler ugotowany. Oceniono zawarto wybranych substancji o charakterze przeciwutleniajcym oraz jako sensoryczn produktów przygotowanych do spoycia. Seler gotowany przed mroeniem, w porównaniu z selerem blanszowanym, zawierał wicej suchej masy, karotenoidów i -karotenu, mniej witaminy C, polifenoli i miał nisz aktywno przeciwutleniajc. W mroonkach składowanych przez 0, 4, 8 i 12 miesicy w temp. -20 o C i -30 o C, a nastpnie ugotowanych stwierdzono systematyczny spadek wszystkich analizowanych składników. Wysz lub podobn zawartoci wymienionych wyróników, w porównaniu z mroonkami blanszowanymi, charakteryzowały si mroonki poddane gotowaniu przed mroeniem oraz mroonki składowane w temp. -30 o C w porównaniu ze składowanymi w -20 o C. Mroonki przygotowane do spoycia z selera ugotowanego przed mroeniem oceniono niej ni otrzymane z selera blanszowanego. Mroonki składowane przez 12 miesicy w temp. -30 o C cechowały si wysz jakoci sensoryczn ni produkty przechowywane w -20 o C. Słowa kluczowe: seler, mroonki, przeciwutleniacze, ocena sensoryczna Wprowadzenie wiee i przetworzone owoce i warzywa s dobrym ródłem wielu składników odywczych. Do substancji tych mona zaliczy take przeciwutleniacze, takie jak witamina C, substancje z grupy karotenoidów i polifenoli [15]. Dziki zdolnoci do reagowania i wizania wolnych rodników przeciwdziałaj one niekorzystnym zmianom w obrbie komórek i tkanek ywych organizmów, wywoływanych przez reaktywne formy tlenu [7]. W badaniach ywieniowych i medycznych zwraca si uwag na pozytywne skutki zwikszonej konsumpcji produktów rolinnych, które Dr in. P. Gbczyski, Katedra Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, Wydz. Technologii ywnoci, Akademia Rolnicza im. H. Kołłtaja, ul.balicka 122, Kraków

2 66 Piotr Gbczyski jednak w duej mierze zale od równomiernego ich spoycia w dłuszym okresie [23, 29]. W Polsce ilo spoywanych warzyw jest cigle zbyt mała, a ich asortyment mało urozmaicony. Wród gatunków wykorzystywanych w stanie wieym i po przetworzeniu dominuj warzywa kapustne, a głównie kapusta biała oraz warzywa korzeniowe, takie jak marchew i burak wikłowy. Asortyment warzyw korzeniowych, które powinny znale szersze wykorzystanie w przetwórstwie, mona rozszerzy równie o inne gatunki cenne z punku widzenia cech sensorycznych czy wartoci odywczej. Do gatunków tych mona zaliczy seler korzeniowy. Warzywo to z racji atrakcyjnego wygldu oraz charakterystycznego smaku i zapachu moe by wykorzystane jako samodzielny surowiec lub jako komponent wielu przetworów [6]. W chwili obecnej, konsumenci coraz czciej poszukuj produktów wstpnie przetworzonych, które zaliczane s do grupy ywnoci wygodnej. Podane jest, aby takie produkty, niezalenie od stopnia przetworzenia, jak najlepiej zachowywały pierwotne cechy sensoryczne i odywcze surowca [6, 22]. Do metod, dziki którym mona takie produkty uzyska, naley zaliczy zamraanie. Jeeli jednak mroone produkty warzywne uzyskuje si przy zastosowaniu tradycyjnej technologii, to wymagaj one najczciej dodatkowej obróbki kulinarnej przed spoyciem. Tradycyjny proces technologiczny mroenia warzyw mona zmodyfikowa poprzez zastpienie blanszowania gotowaniem surowca. Taka modyfikacja pozwala uzyska produkt, który przed spoyciem wymaga jedynie rozmroenia i podgrzania. Celem pracy była ocena jakoci mroonek z selera korzeniowego otrzymanych sposobem tradycyjnym z surowca blanszowanego i sposobem zmodyfikowanym z surowca ugotowanego. Ocenie poddano surowce wyjciowe i mroonki przygotowane do spoycia. Produkty oceniano bezporednio po zamroeniu oraz po zamraalniczym składowaniu w dwóch temperaturach. Za kryterium oceny przyjto zawarto wybranych substancji przeciwutleniajcych oraz jako sensoryczn otrzymanych produktów. Materiał i metody bada Materiałem badawczym był wiey i konserwowany metod mroenia seler korzeniowy. Wykorzystano krajow, polecan do przetwórstwa, redniowczesn odmian Dukat (PlantiCo Zielonki). Tworzy ona due, kuliste zgrubienia korzeniowe. Misz korzenia jest biały, nieciemniejcy, bez skłonnoci do parcenia. Seler uprawiano na polu dowiadczalnych Katedry, przy zastosowaniu zalecanych dla tego gatunku zabiegów uprawowych i nawoenia. Do przerobu na mroonki wykorzystano korzenie o rednicy cm. Przygotowanie materiału polegało na ogławianiu korzeni, ich myciu, obieraniu i krojeniu w kostk o wymiarach 10x10x10 mm. Nastpnie materiał poddawano obróbce termicznej dwoma sposobami. W wariancie I (tradycyjnym) surowiec blanszowano w wodzie z dodatkiem 0,2% kwasu

3 PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM 67 cytrynowego, przy zachowaniu proporcji masy wody do surowca 5:1, przez 2 min 30 s w temp ºC. Po blanszowaniu materiał schładzano w zimnej wodzie i umieszczano na sitach w celu odcieknicia wody. W wariancie II warzywo gotowano do konsystencji zblionej do konsumpcyjnej. Seler gotowano w wodzie z dodatkiem kwasu cytrynowego (0,1%) i soli kuchennej (2% łcznej masy wody i surowca) przez 8 min przy zachowaniu proporcji masy wody do surowca 1:1. Po ugotowaniu seler odcedzano i chłodzono w strumieniu zimnego powietrza do temp. 20ºC. Tak przygotowany materiał blanszowany i gotowany podzielono na dwie czci i mroono w komorze owiewowej Feutron do temp. -20ºC przez 90 min i do temp. -30ºC przez 120 min. Otrzymane mroonki pakowano do woreczków z folii polietylenowej i umieszczano w komorach składowych w temp. odpowiednio -20ºC i -30ºC. Mroonki z selera analizowano pod wzgldem składu chemicznego po ich przygotowaniu do spoycia. Mroonki z selera blanszowanego (I) gotowano w wodzie z dodatkiem soli, przy zachowaniu proporcji wody do produktu 1:1. Zamroon kostk selera wkładano do wrzcej wody. Czas gotowania, liczony od ponownego zawrzenia wody wynosił 5 min. Po ugotowaniu materiał odcedzano i chłodzono zimnym powietrzem. Mroonki z selera ugotowanego (II) umieszczano w aroodpornym, przykrytym naczyniu szklanym, a nastpnie rozmraano i podgrzewano w kuchni mikrofalowej Panasonic NN-F621 do temp. 75ºC [4]. Czas rozmraania i podgrzewania mroonek składowanych w temp. -20ºC wynosił 7 min 45 s, a mroonek składowanych w temp. -30ºC 8 min 15 s. Wybrane wyróniki oznaczano nastpujcymi metodami: sucha masa metod wagow [19]; witamina C jako suma kwasu askorbinowego i dehydroaskorbinowego metod HPLC [9]; karotenoidy i -karoten metod chromatografii kolumnowej [13], ogólna zawarto polifenoli metod z odczynnikiem Folina-Ciocalteau a [27]. Aktywno przeciwutleniajc oznaczano w etanolowych ekstraktach próbek, metod z zastosowaniem roztworu trwałego wolnego rodnika DPPH (1,1-difenylo-2- pikrylhydrazyl). Aktywno przeciwutleniajc, wyraon w % RSA (radical scavenging activity), obliczano jako iloraz zmian absorbancji mieszaniny ekstraktu i roztworu rodnika w cigu 10 min (Abs10) do pocztkowej wartoci absorbancji (Abs0): % RSA = (Abs0 Abs10) x 100%/Abs0 [20]. Za celowe uznano równie porównanie cech sensorycznych mroonek przygotowanych według wariantu tradycyjnego i zmodyfikowanego. Ocen według skali 5-punktowej przeprowadził picioosobowy zespół w warunkach zgodnych z norm ISO [12], posługujc si wzorcow kart opracowan przez autorów pracy. Za ocen ogóln przyjto warto uzyskan z podzielenia sumy iloczynów ocen punktowych poszczególnych cech sensorycznych i współczynników wakoci przez sum współczynników wakoci.

4 68 Piotr Gbczyski Zrónicowanie składu chemicznego i oceny sensorycznej analizowano statystycznie za pomoc jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA), przy uyciu testu F Snedecora i testu t-studenta. Najmniejsze istotne rónice (NIR) dotyczce składu chemicznego obliczano na poziomie istotnoci α = 0,01, a w przypadku oceny sensorycznej na poziomie α = 0,05. Korzystano z programu komputerowego Statistica ver Wyniki i dyskusja wiey, obrany ze skórki seler charakteryzował si wyszym poziomem suchej masy i witaminy C oraz zblion zawartoci karotenoidów i -karotenu (tab. 1), w porównaniu z danymi literaturowymi [2, 30]. W odniesieniu do innych odmian selera uprawianych w Polsce, oceniany materiał miał redni zawarto polifenoli [25]. Jednak wród innych warzyw seler naley do grupy surowców o niskim poziomie aktywnoci przeciwutleniajcej [3, 5]. T a b e l a 1 Zawarto wybranych składników chemicznych w selerze wieym i przygotowanym do mroenia. The contents of selected chemical components in fresh and prepared for freezing celeriac. Analizowane wyróniki Analysed component Sucha masa [g/100 g w.m.] Dry matter [g/100 g f.m.] Witamina C [mg/100 g w.m.] Vitamin C [mg/100 g f.m.] Polifenole [mg/100 g w.m.] Polyphenols [mg/100 g f.m.] Karotenoidy ogółem [mg/100 g w.m.] Total carotenoids [mg/100 g f.m.] -karoten [mg/100 g w.m.] -carotene [mg/100 g f.m.] Aktywno przeciwutleniajca [% RSA] Antioxidant activity [% RSA] Seler wiey Fresh celeriac Seler przygotowany do mroenia Celeriac prepared for freezing blanszowany blanched ugotowany cooked NIR LSD = 0,01 16,85 15,37 18,13 0,170 12,6 10,9 7,8 0,66 84,4 71,2 76,0 3,07 0,051 0,045 0,043 0,008 0,032 0,031 0,034 0,010 28,1 23,7 18,4 1,95 W celu inaktywacji enzymów rodzimych, stabilizacji wielu składników zawartych w surowcu oraz dla zachowania naturalnego smaku i zapachu mroonych warzyw stosuje si zabieg blanszowania [1]. Po blanszowaniu stwierdzono istotne zmniej-

5 PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM 69 szenie zawartosci wszystkich analizowanych wyróników, w tym suchej masy o 9%, witaminy C o 14%, karotenoidów o 12%, polifenoli i aktywnoci przeciwutleniajcej o 16%. W ugotowanym selerze zwikszyła si, w stosunku do surowca, zawarto suchej masy o 8% i -karotenu o 6%. Obniył si natomiast o 38% poziom witaminy C, o 16% karotenoidów, o 10% polifenoli i o 35% aktywno przeciwutleniajca. Zmiany zawartoci składników chemicznych podczas procesów cieplnych prowadzonych w rodowisku wodnym wynikaj z ich termicznej lub enzymatycznej degradacji oraz rozpuszczania w wodzie [21]. Procesom tym towarzysz czsto zmiany masy polegajce midzy innymi na wchłanianiu lub oddawaniu wody [11, 17, 26] oraz ewentualnego wnikania chlorku sodu do tkanek. W ocenianym selerze wystpiły te zjawiska. Porównujc ubytki analizowanych składników w trakcie przygotowania do mroenia stwierdzono, e ich wielko nie była uzaleniona od czasu trwania obróbki cieplnej. Gotowanie przed mroeniem, pomimo e trwało kilkakrotnie dłuej ni blanszowanie, nie spowodowało proporcjonalnego wzrostu tych strat. Poza tym, po gotowaniu stwierdzono niewielki przyrost suchej masy, którego przyczyn mógł by dodatek soli i dodatkowo ubytek wody z tkanki. Po ugotowaniu wieego selera obserwowano równie wzrost poziomu -karotenu. Takie zjawisko Klein i Kurilich [16] tłumacz wystpowaniem połcze karotenoidowo-białkowych, które ulegaj rozkładowi dopiero pod wpływem obróbki cieplnej. Natomiast w odniesieniu do właciwoci przeciwutleniajcych produktu obróbka technologiczna moe mie zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki wyraajce si zwikszeniem lub obnieniem aktywnoci przeciwutleniajcej [10]. O wartoci odywczej mroonych warzyw w duym stopniu decyduje zachowanie składników chemicznych w czasie obróbki wstpnej, mroenia, zamra- alniczego przechowywania i przygotowania produktu do spoycia [28]. Zabieg zamraania zarówno do temp. -20, jak i -30ºC, a nastpnie przygotowanie do konsumpcji spowodował w przypadku wariantu zmodyfikowanego (II) istotny wzrost suchej masy natomiast w wariancie tradycyjnym (I) takich zmian nie obserwowano. W obydwu wariantach obróbki stwierdzono istotny spadek poziomu witaminy C, polifenoli, karotenoidów i aktywnoci przeciwutleniajcej. Nie wykazano zmian zawartoci -karotenu (rys. 1). Kolejne etapy bada, wykonane po 4, 8 i 12 miesicach zamra- alniczego składowania i nastpnie przygotowania mroonki do konsumpcji, wykazały brak statystycznie istotnych zmian poziomu suchej masy, co wiadczy o właciwych warunkach składowania. Wykazano natomiast systematyczne zmniejszanie zawartoci witaminy C, przy czym stwierdzono istotnie lepsze zachowanie tego składnika w próbach składowanych w niszej temperaturze. Zawarto witaminy C w mroonkach,

6 70 Piotr Gbczyski 8 Witamina C / Vitamin C 80 Polifenole / Polyphenols mg/100 g w.m / f.m mg/100 g w.m. / f.m NIR/LSDa = 0,01 = 2, Czas [miesic] / Time [month] Czas [miesic] / Time [month] 0,05 Karotenoidy ogółem / Total carotenoids 0,05 -karoten / -carotene mg/100 g w.m. / f.m. 0,04 0,03 mg/100 g w.m. / f.m. 0,04 0,03 NIR/LSDa = 0,01 = 0,008 NIR/LSDa = 0,01 = 0,010 0, Czas [miesic] / Time [month] 0, Czas [miesic] / Time [month] % RSA Aktywno przeciwutleniajca Antioxidant activity NIR/LSDa = 0,01 = 1, Czas [miesic] / Time [month] Rys. 1. Zmiany zawartoci analizowanych składników oraz aktywnoci przeciwutleniajcej w mroonkach z selera przygotowanych do spoycia, po 12 miesicach przechowywania w dwóch temperaturach. Fig. 1. Changes of analysed components and antioxidant activity in frozen celeriac prepared for consumption after 12 months storage at two temperatures. mroonka otrzymana według technologii tradycyjnej z surowca blanszowanego, ugotowana w wodzie frozen product manufactured by using traditional procedure from blanched material, and cooked before consumption, temp. -20 o C mroonka otrzymana według technologii tradycyjnej z surowca blanszowanego, ugotowana w wodzie frozen product manufactured by using traditional procedure from blanched material, and cooked before consumption, temp. -30 o C mroonka otrzymana według technologii zmodyfikowanej z surowca ugotowanego, rozmroona i podgrzana w kuchni mikrofalowej frozen product manufactured by using modified procedure from cooked material, and microwaved before consumption, temp.-20 o C mroonka otrzymana według technologii zmodyfikowanej z surowca ugotowanego, rozmroona i podgrzana w kuchni mikrofalowej frozen product manufactured by using modified procedure from cooked material, and microwaved before consumption, temp.-30 o C

7 PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM 71 które otrzymano z prób gotowanych przed mroeniem, od 4. miesica składowania była istotnie wysza ni w próbach blanszowanych. W czasie trwania zamraalniczego składowania poziom karotenoidów nieznacznie obniał si. Natomiast pod wzgldem zawartoci -karotenu notowano bardzo powolne, systematyczne zmniejszanie si zawartoci tego składnika tylko w próbach otrzymanych z selera blanszowanego. Podobne, powolne zmiany dotyczyły polifenoli, a zachodziły w obu typach produktów. Po 12 miesicach składowania, statystycznie istotnie mniejsze ubytki stwierdzono w próbach składowanych w niszej temperaturze. Negatywny wpływ czasu składowania na poziom analizowanych składników w mroonkach z warzyw wykazali take inni autorzy [8, 14, 18, 24]. Trudno jest jednak porówna wyniki uzyskane w badaniach własnych z wynikami w cytowanym wyej pimiennictwie, gdy w omawianej pracy po kadym okresie składowania przygotowywano mroonk do konsumpcji, a cytowani autorzy analizowali mroonk tylko po rozmroeniu. Poziom aktywnoci przeciwutleniajcej w czasie zamraalniczego składowania obniał si systematycznie i po 12 miesicach wynosił, w zalenoci od typu produktu i temperatury składowania, 31-48% wartoci wykazanych w surowcu. Równie podczas zamraalniczego składowania marchwi stwierdzono znaczne zmniejszenie indeksu DPPH [24]. Po rocznym składowaniu przygotowane do konsumpcji mroonki, uzyskane z selera gotowanego, wykazywały wysz aktywno przeciwutleniajc ni otrzymane z selera blanszowanego. Równie próby składowane w temp. -30ºC cechowały si istotnie wysz aktywnoci przeciwutleniajc ni składowane w - 20ºC. Jako sensoryczna produktu decyduje midzy innymi o jego atrakcyjnoci. Jest ona szczególnie wana w odniesieniu do produktów nowo wprowadzanych na rynek. Ocenie sensorycznej poddano mroonki zamroone oraz mroonki przygotowane do spoycia, po 12 miesicach zamraalniczego składowania. Mroonki zamroone przechowywane w tej samej temperaturze, niezalenie od metody obróbki wstpnej uzyskały nierónice si statystycznie oceny ogólne (tab. 2). Natomiast temp. przechowywania -30ºC, w odniesieniu do temperatury składowania -20ºC, miała T a b e l a 2 Wyniki oceny sensorycznej mroonek z selera po 12 miesicach składowania w dwóch wartociach temperatury [pkt]. Sensory evaluation results of frozen celeriac after 12 months storage in two temperatures [scores].

8 72 Piotr Gbczyski * Wyróniki jakoci sensorycznej i współczynniki wakoci Sensorial quality marks and coefficients of Wygld zewntrzny External appearance - oszronienie i zlepiece - frosted and conglomerated cubes - wygld powierzchni kostki - surface appearance of cubes - barwa - colour Konsystencja Consistency Zapach Flavour Ocena ogólna Total score Produkt tradycyjny* Traditional product Produkt modyfikowany** Modified product importance -20 o C -30 o C -20 o C -30 o C 2 4,8 4,8 4,8 4,8 3 4,6 4,7 4,6 4,7 6 5,0 5,0 4,6 4,6 3 5,0 5,0 5,0 5,0 6 4,4 5,0 4,4 5,0 20 4,74 4,92 4,65 4,82 NIR/LSD*** α=0,05 0,092 mroonka otrzymana według technologii tradycyjnej z surowca blanszowanego / frozen product manufactured by using traditional procedure from blanched material, ** mroonka otrzymana według technologii zmodyfikowanej z surowca ugotowanego / frozen product manufactured by using modified procedure from cooked material, *** warto NIR dotyczca oceny ogólnej / LSD value considering total score. statystycznie istotnie korzystny wpływ na ogóln jako sensoryczn mroonek. Wyej w tych próbach oceniono przede wszystkim zapach. Sporód mroonek przechowywanych w takiej samej temperaturze wysz ocen kocow otrzymały mroonki przygotowane do spoycia, które przed mroeniem poddano tradycyjnej obróbce wstpnej blanszowaniu (tab. 3). W skali 5-punktowej rónice pomidzy tymi próbami wynosiły, w przypadku prób przechowywanych w -20ºC 0,25 pkt, a prób przechowywanych w -30ºC 0,22 pkt. O wyszej ocenie zadecydowały oceny za zapach, konsystencj i wygld czstek produktu. Produkty z obu prób składowane w temp. -30ºC uzyskały wysze oceny ogólne dziki notom za barw, zapach i smak. T a b e l a 3 Wyniki oceny sensorycznej mroonek z selera, po 12 miesicach składowania w dwóch wartociach temperatury, przygotowanych do spoycia [pkt]. Sensory evaluation results of frozen celeriac prepared for consumption after 12 months storage at two temperatures [scores].

9 PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM 73 Wyróniki jakoci sensorycznej i współczynniki wakoci Sensorial quality marks and coefficients Wygld zewntrzny External appearance - wygld powierzchni kostki - surface appearance of cubes - barwa - colour Konsystencja Consistency Zapach Flavour Smak Taste Ocena ogólna Total score Produkt tradycyjny* Traditional product Produkt modyfikowany** Modified product of importance -20 o C -30 o C -20 o C -30 o C 2 5,0 5,0 4,3 4,3 5 4,0 4,2 4,5 4,9 3 5,0 5,0 4,3 4,3 5 4,8 5,0 4,0 4,2 5 4,8 5,0 4,8 4,9 20 4,65 4,80 4,40 4,58 NIR/LSD*** α=0,05 0,086 * mroonka otrzymana według technologii tradycyjnej z surowca blanszowanego, ugotowana w wodzie / frozen product manufactured by using traditional procedure from blanched material, and cooked before consumption, ** mroonka otrzymana według technologii zmodyfikowanej z surowca ugotowanego, rozmroona i podgrzana w kuchni mikrofalowej / frozen product manufactured by using modified procedure from cooked material, and microwaved before consumption, *** warto NIR dotyczca oceny ogólnej / LSD value considering total score. Wnioski 1. Seler gotowany przed mroeniem, w porównaniu z blanszowanym, zawierał wicej suchej masy, polifenoli i -karotenu, mniej witaminy C i karotenoidów oraz wykazywał nisz aktywno przeciwutleniajc. 2. W mroonkach składowanych przez 4, 8 i 12 miesicy w temp. -20ºC i -30ºC, a nastpnie ugotowanych, wystpowało systematyczne zmniejszenie zawartoci analizowanych składników, z wyjtkiem -karotenu. Po 12 miesicach zamraalniczego składowania ugotowane mroonki zawierały w stosunku do surowca 33-47% witaminy C, 60-81% polifenoli, 75-82% karotenoidów, % -karotenu i 31-48% aktywnoci przeciwutleniajcej. 3. Wysz lub podobn zawartoci wymienionych wyróników w porównaniu z mroonkami blanszowanymi charakteryzowały si mroonki poddane gotowaniu

10 74 Piotr Gbczyski przed mroeniem oraz mroonki składowane w temp. -30ºC w porównaniu ze składowanymi w -20ºC. 4. Produkty zamroone otrzymane obydwoma sposobami miały podobn jako sensoryczn. Natomiast mroonki przygotowane do spoycia z selera ugotowanego przed mroeniem uzyskały nieco nisze oceny ni otrzymane z selera blanszowanego. Mroonki składowane przez 12 miesicy w temp. -30ºC miały wysz jako sensoryczn ni produkty przechowywane w -20ºC. Literatura [1] Bahceci K.S., Serpen A., Gokmen V., Acar J.: Study of lipooygenase and peroxidase as indicator enzymes in green beans: change of enzyme activity, ascorbic acid and chlorophylls during frozen storage. J. Food Eng., 2005, 66, [2] Borawska M., Omeljaniuk N., Markiewicz R., Kasialis A.: Zawarto azotanów, azotynów i witaminy C w jadalnych i odrzucanych czciach wybranych warzyw. Bromat. Chem. Toksykol., 1994, 1, [3] Cao G., Sofic E., Prior R.L.: Antioxidant activity of tea and common vegetables. J. Agric. Food Chem., 1996, 44, [4] Codex Alimentarius: Code of hygienic practice for precooked and cooked foods in mass catering. 1993, CAC/RCP [5] Chu Y.-H., Chang Ch.-L., Hsu H.-F.: Flavonoid content of several vegetables and their antioxidant activity. J. Sci. Food Agric., 2000, 80, [6] Czapski J.: Warzywa i owoce mało przetworzone. Przem. Ferm. Owoc.-Warz., 1999, 8, [7] Donaldson M.S.: Nutrition and cancer: A review of the evidence for anti-cancer diet. Nutrition Journal, 2004, 3, [8] Gbczyski P.: Zmiany ilociowe wybranych składników chemicznych w procesie mroenia i zamraalniczego składowania głównych i bocznych ró brokuła. Acta Sci. Pol., s. Technologia Alimentaria, 2003, 2, [9] Gil M.I., Ferreres F., Tomás-Barberán F.A.: Effect of postharvest storage and processing on the antioxidant constituents (flavonoids and vitamin C) of fresh-cut spinach. J. Agric. Food Chem., 1999, 47, [10] Grajek W.: Zmiany potencjału przeciwutleniajcego surowców rolinnych w procesach przetwórczych i w czasie trawienia. ywno. Nauka. Technologia. Jako, 2003, 4 (37), [11] Howard L.A., Wong A.D., Perry A.K., Klein B.P.: Beta-carotene and ascorbic acid retention in fresh and processed vegetables. J. Food Sci., 1999, 64, [12] ISO 6658: Sensory analysis. Methodology. General guidance. [13] ISO : Fruits, vegetables and derived products. Determination of carotene content. Part 2: Routine methods. [14] Jaworska G., Kmiecik W.: Comparison of the nutritive value of frozen spinach and New Zealand spinach. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2000; 9/50, [15] John J.H., Ziebland S., Yudkin P., Roe L.S., Neil H.A.W.: Effects of fruit and vegetable consumption on plasma antioxidant concentrations and blond pressure: a randomised controlled trial. The Lancet, 2002, 359, [16] Klein B.P., Kurilich A.C.: Processing effects on dietary antioxidants from plant foods. Hort Sci., 2000, 35, [17] Kmiecik W., Budnik A.: Wpływ dwóch sposobów gotowania brokuła na poziom wybranych wskaników fizykochemicznych. Bromat. Chem. Toksykol., 1997, 30, [18] Ninfali P., Bacchiocca M.: Polyphenols and antioxidant capacity of vegetables under fresh and frozen conditions. J Agric. Food Chem., 2003, 51,

11 PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM 75 [19] Official Methods of Analysis, 14 th ed., Association of Official Analytical Chemists, Arlington, [20] Pekkarinen S.S., Stockman H., Swarz K., Heinonen M.I., Hopia A.I.: Antioxidant activity and partitioning of phenolic acids in bulk and emulsified methyl linoleate. J. Agric. Food Chem., 1999, 47, [21] Petersen M.A.: Influence of sous vide processing, steaming and boiling on vitamin retention and sensory quality in broccoli florets. Z. Lebens.-Unters. Forsch., 1993, 197, [22] Pinilla M.J., Plaza L., Sanchez-Moreno C., de Ancos B., Cano M.P., Hydrophylic and lipophylic antioxidant capacities of commercial Mediterranean vegetable soup. J. Food Sci., 2005, 70, S [23] Prottegente A.R., Pannola A.S., Paganga G., van Buren L., Wagner E., Viseman S., van de Put E., Dacombe C., Rice-Evans C.A.: The antioxidant activity of regular consumed fruit and vegetables reflects their phenolic and vitamin C consumption. Free Rad. Res., 2002, 36, [24] Puupponen-Pimiä R., Hakkinen S.T., Aarni M., Suortii T., Lampi A.-M., Europa M., Piironen V., Nuutila A.M., Oksman-Caldentey K.-M.: Blanching and long-term freezing affect bioactive compounds of vegetables in different ways. J. Sci. Food Agric., 2003, 83, [25] Radziejewska-Kubzdela E., Czapski J.: A comparison of processability of selected varieties for the production of minimally processed shredded celeriac. EJPAU, Food Sci. Technol., 7(2), [26] Sá da M.C., Rodriguez-Amaya D.B.: Optimization of HPLC quantification of carotenoids in cooked green vegetables Comparison of analytical and calculated data. J. Food Comp. Anal., 2004, 17, [27] Singleton V.L., Orthofer R., Lamuela-s R.M.: Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. Methods Enzymol., 1999, 299, [28] Svanberg S.M.J., Nyman E.M.G.-L., Andersson R., Nilson T.: Effects of boiling and storage dietary fiber and digestible carbohydrates in various cultivars of carrots. J. Sci. Food Agric., 1997, 73, [29] Wasink B., Lee K.: Cooking habits provide a key to 5 a day success. J. Am. Diet. Assoc., 2004, 104, [30] Wills R.B.H.: Composition of Australian fresh fruit and vegetables. Food Technol. Australia, 1987, 39, COMPARISON OF QUALITY OF FROZEN CELERIAC PRODUCED USING TRADITIONAL AND MODIFIED METHODS S u m m a r y This survey concerned frozen celeriac produced using a traditional method, i.e. from the raw material blanched before freezing, and a modified method of freezing cooked vegetable. The content of selected constituents having antioxidative properties, and sensorial quality were evaluated. In comparison with blanched celeriac, the material cooked before freezing contained more dry matter, polyphenols and beta-carotene, and less vitamin C and carotenoids; its antioxidative activity was also poorer. In frozen products stored for 0, 4, 8 and 12 months at -20 o C or -30 o C and then prepared for consumption, a steady decrease was observed in the content of analysed constituents. A higher or similar level of the above properties was found in frozen products cooked before freezing as compared with blanched ones; a higher level was ascertained in samples stored at -30 o C compared with those stored at -20 o C. prepared for consumption from cooked product were evaluated lower than obtained from blanched celeriac. Frozen products stored for 12 months at -30 o C had a higher sensory quality than those stored at -20 o C. Key words: celeriac, frozen products, antioxidands, sensory evaluation

JAKOŚĆ SENSORYCZNA WARZYWNYCH PRZETWORÓW EKOLOGICZNYCH Z PAPRYKI I FASOLI SZPARAGOWEJ

JAKOŚĆ SENSORYCZNA WARZYWNYCH PRZETWORÓW EKOLOGICZNYCH Z PAPRYKI I FASOLI SZPARAGOWEJ JAKOŚĆ SENSORYCZNA WARZYWNYCH PRZETWORÓW EKOLOGICZNYCH Z PAPRYKI I FASOLI SZPARAGOWEJ SENSORY QUALITY OF PROCESSED VEGETABLES FROM ORGANIC PEPPER AND GREEN BEANS Ryszard Kosson, Krystyna Elkner, Anna Szafirowska-Walędzik

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany tekstury marchwi

Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany tekstury marchwi Agnieszka Wierzbicka, Elbieta Biller, Andrzej Półtorak Zakład Techniki w ywieniu, Wydział Nauk o ywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wpływ rodzaju obróbki

Bardziej szczegółowo

AKTYWNO PRZECIWRODNIKOWA ZWIZKÓW FENOLOWYCH ZAWARTYCH W SUSZU JABŁKOWYM

AKTYWNO PRZECIWRODNIKOWA ZWIZKÓW FENOLOWYCH ZAWARTYCH W SUSZU JABŁKOWYM YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 26, 2 (47) Supl., 28-289 MAŁGORZATA RZCA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT AKTYWNO PRZECIWRODNIKOWA ZWIZKÓW FENOLOWYCH ZAWARTYCH W SUSZU JABŁKOWYM S t r e s z c z e n i e Celem pracy

Bardziej szczegółowo

Porównanie jakoci potraw przygotowanych tradycyjnie oraz technologi szybkiego schładzania

Porównanie jakoci potraw przygotowanych tradycyjnie oraz technologi szybkiego schładzania Marzena Tomaszewska, Andrzej Neryng Katedra Techniki i Technologii Gastronomicznej, SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Porównanie jakoci potraw przygotowanych tradycyjnie oraz technologi

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ SENSORYCZNA MARCHWI ŚWIEŻEJ I PRZECHOWYWANEJ Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ SENSORY QUALITY OF FRESH AND STORED CARROT FROM ORGANIC CULTIVATION

JAKOŚĆ SENSORYCZNA MARCHWI ŚWIEŻEJ I PRZECHOWYWANEJ Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ SENSORY QUALITY OF FRESH AND STORED CARROT FROM ORGANIC CULTIVATION JAKOŚĆ SENSORYCZNA MARCHWI ŚWIEŻEJ I PRZECHOWYWANEJ Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ SENSORY QUALITY OF FRESH AND STORED CARROT FROM ORGANIC CULTIVATION Anna Wrzodak. Krystyna Elkner Instytut Warzywnictwa im. Emila

Bardziej szczegółowo

YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 1 (46) Supl., 121-126

YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 1 (46) Supl., 121-126 YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 1 (46) Supl., 121-126 EWA REMBIAŁKOWSKA, EWELINA HALLMANN, MONIKA ADAMCZYK, JANUSZ LIPOWSKI, URSZULA JASISKA, LUBOMIŁA OWCZAREK WPŁYW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PAKOWANIA W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ O RÓŻNYM SKŁADZIE NA JAKOŚĆ JARMUŻU O MAŁYM STOPNIU PRZETWORZENIA

WPŁYW PAKOWANIA W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ O RÓŻNYM SKŁADZIE NA JAKOŚĆ JARMUŻU O MAŁYM STOPNIU PRZETWORZENIA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 957-963 Róża Biegańska-Marecik, Elżbieta Radziejewska-Kubzdela WPŁYW PAKOWANIA W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ O RÓŻNYM SKŁADZIE NA JAKOŚĆ JARMUŻU O MAŁYM STOPNIU

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY SUSZENIA NA REHYDRACJĘ SELERA

WPŁYW METODY SUSZENIA NA REHYDRACJĘ SELERA Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW METODY SUSZENIA NA REHYDRACJĘ SELERA Bogdan Stępień Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie. Wykonano badania rehydracji suszu

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

OCENA ZMIAN ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW BIOAKTYWNYCH ORAZ ZDOLNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ SOKÓW Z MARCHWI PURPUROWEJ PODCZAS PRZECHOWYWANIA*

OCENA ZMIAN ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW BIOAKTYWNYCH ORAZ ZDOLNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ SOKÓW Z MARCHWI PURPUROWEJ PODCZAS PRZECHOWYWANIA* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 848 853 Marcin Kidoń, Janusz Czapski OCENA ZMIAN ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW BIOAKTYWNYCH ORAZ ZDOLNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ SOKÓW Z MARCHWI PURPUROWEJ PODCZAS PRZECHOWYWANIA*

Bardziej szczegółowo

ANTYOKSYDACYJNE WŁAŚCIWOŚCI OWOCÓW WYBRANYCH GATUNKÓW DZIKO ROSNĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW. Wstęp

ANTYOKSYDACYJNE WŁAŚCIWOŚCI OWOCÓW WYBRANYCH GATUNKÓW DZIKO ROSNĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) MARIA LEJA, ANNA MARECZEK, BARBARA NANASZKO ANTYOKSYDACYJNE WŁAŚCIWOŚCI OWOCÓW WYBRANYCH GATUNKÓW DZIKO ROSNĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW Z Katedry Fizjologii

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAWARTOŚCI AZOTANÓW(V) I (III) W SAŁACIE MASŁOWEJ PAKOWANEJ W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ

ZMIANY ZAWARTOŚCI AZOTANÓW(V) I (III) W SAŁACIE MASŁOWEJ PAKOWANEJ W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 508 514 Elżbieta Radziejewska-Kubzdela, Dorota Walkowiak-Tomczak, Róża Biegańska-Marecik ZMIANY ZAWARTOŚCI AZOTANÓW(V) I (III) W SAŁACIE MASŁOWEJ PAKOWANEJ W

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW KONWEKCYJNEGO I SUBLIMACYJNEGO SUSZENIA KORZENI MARCHWI NA JAKOŚĆ SUSZU. Streszczenie

WPŁYW WARUNKÓW KONWEKCYJNEGO I SUBLIMACYJNEGO SUSZENIA KORZENI MARCHWI NA JAKOŚĆ SUSZU. Streszczenie Jolanta Gawałek Instytut Technologii śywności Pochodzenia Roślinnego Akademia Rolnicza w Poznaniu WPŁYW WARUNKÓW KONWEKCYJNEGO I SUBLIMACYJNEGO SUSZENIA KORZENI MARCHWI NA JAKOŚĆ SUSZU Streszczenie W pracy

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW POMARAŃCZOWYCH

OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW POMARAŃCZOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 248 253 Beata Pyryt, Dorota Wilkowska OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW POMARAŃCZOWYCH Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Akademia Morska Gdynia Kierownik:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY JAKOŚCIOWE MARCHWI ZACHODZĄCE PODCZAS PRZECHOWYWANIA

ZMIANY JAKOŚCIOWE MARCHWI ZACHODZĄCE PODCZAS PRZECHOWYWANIA I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 2(137) T. 2 S. 337-345 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ZMIANY JAKOŚCIOWE MARCHWI ZACHODZĄCE PODCZAS

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W CZERWONYCH ODMIANACH CEBULI Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ I KONWENCJONALNEJ

ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W CZERWONYCH ODMIANACH CEBULI Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ I KONWENCJONALNEJ ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 2 (51), 105 111 EWELINA HALLMANN, EWA REMBIAŁKOWSKA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W CZERWONYCH ODMIANACH CEBULI Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ I KONWENCJONALNEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH I OCENA ICH JAKOŚCI

SPRAWOZDANIE. warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH I OCENA ICH JAKOŚCI SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2008r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie: warzywnictwa metodami ekologicznymi pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTOŚĆ IZOTIOCYJANIANÓW W KORZENIACH CHRZANU. Wstęp

WPŁYW PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTOŚĆ IZOTIOCYJANIANÓW W KORZENIACH CHRZANU. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) RYSZARD KOSSON 1, MARCIN HORBOWICZ 2 WPŁYW PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTOŚĆ IZOTIOCYJANIANÓW W KORZENIACH CHRZANU Z 1 Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY HERBATEK OWOCOWYCH

POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY HERBATEK OWOCOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 615 619 Małgorzata E. Zujko, Anna Witkowska, Iwona Mirończuk-Chodakowska POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY HERBATEK OWOCOWYCH Zakład Technologii i Towaroznawstwa Żywności

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNE I STABILNOŚĆ TŁUSZCZU W CZEKOLADACH PEŁNOMLECZNYCH

WPŁYW CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNE I STABILNOŚĆ TŁUSZCZU W CZEKOLADACH PEŁNOMLECZNYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 512-516 Jolanta Kowalska, Ewa Majewska, Paulina Jakubowska WPŁYW CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNE I STABILNOŚĆ TŁUSZCZU W CZEKOLADACH

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI POLIFENOLI I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH RODZYNEK

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI POLIFENOLI I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH RODZYNEK BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 916 920 Beata Drużyńska, Sylwia Zwolińska, Elwira Worobiej, Rafał Wołosiak OZNACZANIE ZAWARTOŚCI POLIFENOLI I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH RODZYNEK

Bardziej szczegółowo

51 Zmiany jakości minimalnie przetworzonej marchwi pakowanej próżniowo w czasie przechowywania

51 Zmiany jakości minimalnie przetworzonej marchwi pakowanej próżniowo w czasie przechowywania ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13. Rok 2011 ISSN 1506-218X 845-858 51 Zmiany jakości minimalnie przetworzonej marchwi pakowanej próżniowo w czasie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW AZOTOWYCH W ŚWIEŻEJ I MROŻONEJ KAPUŚCIE BRUKSELSKIEJ

ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW AZOTOWYCH W ŚWIEŻEJ I MROŻONEJ KAPUŚCIE BRUKSELSKIEJ SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 1(1) 2002, 27-35 ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW AZOTOWYCH W ŚWIEŻEJ I MROŻONEJ KAPUŚCIE BRUKSELSKIEJ Piotr Gębczyński Streszczenie: Oceniano zmiany zawartości

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI Hortorum Cultus 2(2) 2003, 115-123 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI Katarzyna Skupie Streszczenie. Eksport mroonych i wieych owoców jagodowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZAWARTOCI IZOMERÓW TRANS W TŁUSZCZACH NA JAKO CIASTEK FRANCUSKICH Z MK O RÓNEJ WARTOCI TECHNOLOGICZNEJ

WPŁYW ZAWARTOCI IZOMERÓW TRANS W TŁUSZCZACH NA JAKO CIASTEK FRANCUSKICH Z MK O RÓNEJ WARTOCI TECHNOLOGICZNEJ YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 2 (47) Supl., 374-381 ANNA BIKOWSKA, KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, KRZYSZTOF KRYGIER WPŁYW ZAWARTOCI IZOMERÓW TRANS W TŁUSZCZACH NA JAKO CIASTEK FRANCUSKICH Z MK O

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA POPULARNYCH GATUNKÓW OWOCÓW, WARZYW, GRZYBÓW I NASION ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA POPULARNYCH GATUNKÓW OWOCÓW, WARZYW, GRZYBÓW I NASION ROŚLIN STRĄCZKOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 895 899 Małgorzata E. Zujko, Anna Witkowska AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA POPULARNYCH GATUNKÓW OWOCÓW, WARZYW, GRZYBÓW I NASION ROŚLIN STRĄCZKOWYCH Zakład Technologii

Bardziej szczegółowo

THE ESTIMATION OF SOME CONSTITUENTS CONTENTS IN MINIMALLY PROCESSED VEGETABLE SALADS PURCHASED IN THE RETAIL NETWORK

THE ESTIMATION OF SOME CONSTITUENTS CONTENTS IN MINIMALLY PROCESSED VEGETABLE SALADS PURCHASED IN THE RETAIL NETWORK SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 3(1) 2004, 157-165 THE ESTIMATION OF SOME CONSTITUENTS CONTENTS IN MINIMALLY PROCESSED VEGETABLE SALADS PURCHASED IN THE RETAIL NETWORK Barbara

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY KENT

OCENA JAKOCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY KENT YWNO 4(49), 2006 KATARZYNA SKUPIE, BARBARA WÓJCIK-STOPCZYSKA OCENA JAKOCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY KENT S t r e s z c z e n i e Celem bada było okrelenie zmian wybranych składników chemicznych oraz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW InŜynieria Rolnicza 6/2006 Beata Ślaska-Grzywna Katedra InŜynierii i Maszyn SpoŜywczych Akademia Rolnicza w Lublinie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW Streszczenie W niniejszej

Bardziej szczegółowo

SOKI I NEKTARY OWOCOWE ŹRÓDŁEM WITAMINY C

SOKI I NEKTARY OWOCOWE ŹRÓDŁEM WITAMINY C BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 390 396 Anna Lebiedzińska, Jakub Czaja, Karolina Petrykowska, Piotr Szefer SOKI I NEKTARY OWOCOWE ŹRÓDŁEM WITAMINY C Katedra i Zakład Bromatologii Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FORMY AZOTU I DOKARMIANIA DOLISTNEGO NA ZAWARTOŚĆ KAROTENOIDÓW, CUKRÓW ROZPUSZCZALNYCH I ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W MARCHWI

WPŁYW FORMY AZOTU I DOKARMIANIA DOLISTNEGO NA ZAWARTOŚĆ KAROTENOIDÓW, CUKRÓW ROZPUSZCZALNYCH I ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W MARCHWI Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (27) SYLWESTER SMOLEŃ, WŁODZIMIERZ SADY WPŁYW FORMY AZOTU I DOKARMIANIA DOLISTNEGO NA ZAWARTOŚĆ KAROTENOIDÓW, CUKRÓW ROZPUSZCZALNYCH I ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW UTRWALANIA TECHNIKĄ WYSOKICH CIŚNIEŃ NA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ SOKÓW Z MARCHWI

WPŁYW PARAMETRÓW UTRWALANIA TECHNIKĄ WYSOKICH CIŚNIEŃ NA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ SOKÓW Z MARCHWI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 408 413 Waldemar Żyngiel, Halina Kolenda WPŁYW PARAMETRÓW UTRWALANIA TECHNIKĄ WYSOKICH CIŚNIEŃ NA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ SOKÓW Z MARCHWI Katedra Technologii i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych i własnoci stali Prezentacja ta ma na celu zaprezentowanie oraz przyblienie wiadomoci o wpływie pierwiastków stopowych na struktur stali, przygotowaniu zgładów metalograficznych oraz obserwacji struktur

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH Wpływ obróbki termicznej ziemniaków... Arkadiusz Ratajski, Andrzej Wesołowski Katedra InŜynierii Procesów Rolniczych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Akademia Medyczna we Wrocławiu Kierownik: dr hab. H. Grajeta prof. nadzw. 2

Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Akademia Medyczna we Wrocławiu Kierownik: dr hab. H. Grajeta prof. nadzw. 2 BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 995 1000 Rafał Ilow 1, Bożena Regulska-Ilow 2, Dorota Różańska 2, Sabina Tangermann 1, Halina Grajeta 1 OSZACOWANIE CAŁKOWITEGO POTENCJAŁU ANTYOKSYDACYJNEGO WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA ZMIANY ZAWARTOŚCI WITAMINY C W KALAFIORZE ZIELONYM ROMANESCO

WPŁYW WYBRANYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA ZMIANY ZAWARTOŚCI WITAMINY C W KALAFIORZE ZIELONYM ROMANESCO BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVIII, 2015, 3, str. 344 349 Joanna Kapusta-Duch, Teresa Leszczyńska, Barbara Borczak, Renata Bieżanowska-Kopeć WPŁYW WYBRANYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA ZMIANY ZAWARTOŚCI WITAMINY

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Urszula Gawlik-Dziki. Wpływ gotowania na skład i aktywność antyoksydacyjną kwasów fenolowych wyizolowanych z brokułu

ANNALES. Urszula Gawlik-Dziki. Wpływ gotowania na skład i aktywność antyoksydacyjną kwasów fenolowych wyizolowanych z brokułu ANNALES U N I VERSITATIS VOL. LIX, Nr 4 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 24 Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 2-33 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Zawilak, Marian Panasiewicz, Józef Grochowicz, Paweł Sobczak Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Inynierii i Maszyn Spoywczych

Kazimierz Zawilak, Marian Panasiewicz, Józef Grochowicz, Paweł Sobczak Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Inynierii i Maszyn Spoywczych Kazimierz Zawilak, Marian Panasiewicz, Józef Grochowicz, Paweł Sobczak Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Inynierii i Maszyn Spoywczych Wstp Załoenia technologiczne do produkcji nowej generacji galanterii

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU Tryb ycia współczesnego, młodego pokolenia nie sprzyja regularnemu odywianiu si. W tej sytuacji zapewnienie dzieciom i młodziey moliwoci regularnego

Bardziej szczegółowo

Pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl

Pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl Wstęp CZARNIECKA-SKUBINA Ewa, LEWANDOWSKA Maja Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Wpływ przechowywania zup w termoporcie na ich jakość

Bardziej szczegółowo

DOROTA DEREWIAKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI, KATARZYNA ROBAK

DOROTA DEREWIAKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI, KATARZYNA ROBAK ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 4 (59), 68 73 DOROTA DEREWIAKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI, KATARZYNA ROBAK ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU, CHOLESTEROLU ORAZ PRODUKTÓW UTLENIANIA CHOLESTEROLU W FARSZU PIEROGÓW

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE I PROZDROWOTNE METODY PRZETWARZANIA OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

EKOLOGICZNE I PROZDROWOTNE METODY PRZETWARZANIA OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ EKOLOGICZNE I PROZDROWOTNE METODY PRZETWARZANIA OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ Wprowadzenie Liczne badania przeprowadzone w Europie i w Polsce wskazują, że warzywa z produkcji ekologicznej są

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAWARTOŚCI WITAMINY C W BULWACH ZIEMNIAKA PODCZAS GOTOWANIA I PRZETWARZANIA NA PRODUKTY SMAŻONE I SUSZONE

ZMIANY ZAWARTOŚCI WITAMINY C W BULWACH ZIEMNIAKA PODCZAS GOTOWANIA I PRZETWARZANIA NA PRODUKTY SMAŻONE I SUSZONE ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 6 (55), 186 197 ELŻBIETA RYTEL, GRAŻYNA LISIŃSKA ZMIANY ZAWARTOŚCI WITAMINY C W BULWACH ZIEMNIAKA PODCZAS GOTOWANIA I PRZETWARZANIA NA PRODUKTY SMAŻONE I SUSZONE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1*

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* S. Tkaczyk, M. Kciuk Zakład Zarzdzania Jakoci, Instytut Materiałów Inynierskich i

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ WITAMINY C W SOKACH OWOCOWYCH I NEKTARZE Z CZARNEJ PORZECZKI PODCZAS PRZECHOWYWANIA. Artur Mazurek, Jerzy Jamroz

STABILNOŚĆ WITAMINY C W SOKACH OWOCOWYCH I NEKTARZE Z CZARNEJ PORZECZKI PODCZAS PRZECHOWYWANIA. Artur Mazurek, Jerzy Jamroz Acta Agrophysica, 2010, 16(1), 93-100 STABILNOŚĆ WITAMINY C W SOKACH OWOCOWYCH I NEKTARZE Z CZARNEJ PORZECZKI PODCZAS PRZECHOWYWANIA Artur Mazurek, Jerzy Jamroz Zakład Analizy i Oceny Jakości śywności,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE JEDNOSMAKOWYCH DESERÓW OWOCOWYCH DLA DZIECI I NIEMOWLĄT

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE JEDNOSMAKOWYCH DESERÓW OWOCOWYCH DLA DZIECI I NIEMOWLĄT BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 645 650 Ewa Majewska, Jolanta Kowalska, Marta Marcińska PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE JEDNOSMAKOWYCH DESERÓW OWOCOWYCH DLA DZIECI I NIEMOWLĄT Zakład Oceny Jakości

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych procesów kulinarnych na potencjał antyoksydacyjny i zawartość polifenoli w żywności

Wpływ wybranych procesów kulinarnych na potencjał antyoksydacyjny i zawartość polifenoli w żywności Różańska Probl Hig Epidemiol D i wsp. Wpływ 2014, wybranych 95(2): 215-222 procesów kulinarnych na potencjał antyoksydacyjny... 215 Wpływ wybranych procesów kulinarnych na potencjał antyoksydacyjny i zawartość

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BLANSZOWANIA NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ZIARNA KUKURYDZY CUKROWEJ. Ignacy Niedziółka, Mariusz Szymanek

WPŁYW BLANSZOWANIA NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ZIARNA KUKURYDZY CUKROWEJ. Ignacy Niedziółka, Mariusz Szymanek Acta Agrophysica, 2004, 4(2), 449-457 WPŁYW BLANSZOWANIA NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ZIARNA KUKURYDZY CUKROWEJ Ignacy Niedziółka, Mariusz Szymanek Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Akademia Rolnicza,

Bardziej szczegółowo

Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach. Sprawozdanie z realizacji zadania w 2010 roku Streszczenie

Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach. Sprawozdanie z realizacji zadania w 2010 roku Streszczenie 1 Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach Sprawozdanie z realizacji zadania w 2010 roku Streszczenie WPŁYW PRZECHOWYWANIA NA JAKOŚĆ WARZYW ŚWIEŻYCH I PRZETWORZONYCH Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

MAKARON JAKO ŹRÓDŁO I NOŚNIK SUBSTANCJI O CHARAKTERZE BIOAKTYWNYM* )

MAKARON JAKO ŹRÓDŁO I NOŚNIK SUBSTANCJI O CHARAKTERZE BIOAKTYWNYM* ) BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVI, 2013, 3, str. 323 330 Wiktor Obuchowski, Małgorzata Majcher, Agnieszka Makowska, Piotr Kołodziejczyk, Aleksandra Chalcarz, Hanna Paschke MAKARON JAKO ŹRÓDŁO I NOŚNIK SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO I PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTO KWASÓW ORGANICZNYCH W ZAGSZCZONYCH SOKACH JABŁKOWYCH

WPŁYW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO I PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTO KWASÓW ORGANICZNYCH W ZAGSZCZONYCH SOKACH JABŁKOWYCH YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2004, 2 (39), 92 107 HANNA GIRYN, BARBARA SZTEKE, KRYSTYNA SZYMCZYK WPŁYW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO I PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTO KWASÓW ORGANICZNYCH W ZAGSZCZONYCH SOKACH

Bardziej szczegółowo

ZMIANY AKTYWNOŚCI PRZECIWRODNIKOWEJ I ZAWARTOŚCI POLIFENOLI W SUSZU JABŁKOWYM UZYSKANYM PRZY WYKORZYSTANIU PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO

ZMIANY AKTYWNOŚCI PRZECIWRODNIKOWEJ I ZAWARTOŚCI POLIFENOLI W SUSZU JABŁKOWYM UZYSKANYM PRZY WYKORZYSTANIU PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 1 (62), 99 108 MAŁGORZATA RZĄCA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT ZMIANY AKTYWNOŚCI PRZECIWRODNIKOWEJ I ZAWARTOŚCI POLIFENOLI W SUSZU JABŁKOWYM UZYSKANYM PRZY WYKORZYSTANIU

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAśANIA - SEMINARIUM Temat: Warunki przechowywania a jakość mroŝonej Ŝywności. Przygotowała: Patrycja Puzdrowska

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów Products catalogue

Katalog produktów Products catalogue Katalog produktów Products catalogue Wszelkiego rodzaju warzywa i owoce a także mieszanki owocowe i warzywne można kupić w opakowaniach z logiem Słonecznego Ogrodu. Łącząc ogromne doświadczenie oraz najnowsze

Bardziej szczegółowo

Elwira Worobiej, Julita Mądrzak, Małgorzata Piecyk

Elwira Worobiej, Julita Mądrzak, Małgorzata Piecyk BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVIII, 2015, 3, str. 573 577 Elwira Worobiej, Julita Mądrzak, Małgorzata Piecyk ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH I ZWIĄZKÓW BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH W PRODUKTACH Z KONOPI

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE JAKOCI SENSORYCZNEJ JABŁEK Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ I KONWENCJONALNEJ ORAZ PO PRZECHOWYWANIU

PORÓWNANIE JAKOCI SENSORYCZNEJ JABŁEK Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ I KONWENCJONALNEJ ORAZ PO PRZECHOWYWANIU YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 2 (47) Supl., 11-19 MONIKA ADAMCZYK, EWA REMBIAŁKOWSKA, GRAYNA WASIAK-ZYS PORÓWNANIE JAKOCI SENSORYCZNEJ JABŁEK Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ I KONWENCJONALNEJ ORAZ PO

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ POZYSKIWANIA SOKU Z WARZYW KORZENIOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ROZDROBNIENIA MIAZGI I PRĘDKOŚCI TŁOCZENIA

EFEKTYWNOŚĆ POZYSKIWANIA SOKU Z WARZYW KORZENIOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ROZDROBNIENIA MIAZGI I PRĘDKOŚCI TŁOCZENIA Acta Sci. Pol., Technica Agraria 10(3-4) 2011, 27-33 EFEKTYWNOŚĆ POZYSKIWANIA SOKU Z WARZYW KORZENIOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ROZDROBNIENIA MIAZGI I PRĘDKOŚCI TŁOCZENIA Karolina Strzałkowska, Rafał

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYSOKICH CIŚNIEŃ NA ZAWARTOŚĆ SACHARYDÓW W SOKACH Z MARCHWI UTRWALONYCH TECHNOLOGIĄ HPP

WPŁYW WYSOKICH CIŚNIEŃ NA ZAWARTOŚĆ SACHARYDÓW W SOKACH Z MARCHWI UTRWALONYCH TECHNOLOGIĄ HPP ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 4 (63), 149 162 WALDEMAR ŻYNGIEL, HALINA KOLENDA 1 WPŁYW WYSOKICH CIŚNIEŃ NA ZAWARTOŚĆ SACHARYDÓW W SOKACH Z MARCHWI UTRWALONYCH TECHNOLOGIĄ HPP Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: nasycanie, witamina C, ubytek wody, substancja osmotyczna

Słowa kluczowe: nasycanie, witamina C, ubytek wody, substancja osmotyczna Hanna Kowalska, Krzysztof Gierada Katedra InŜynierii śywności i Organizacji Produkcji SGGW, Warszawa NASYCANIE JABŁEK W CELU OTRZYMANIA śywności WZBOBACONEJ WITAMINĄ C Streszczenie Przedstawiono wstępne

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 96 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 96 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 96 SECTIO D 2004 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Faculty

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ

PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ COMPARISON OF THE FAUNA OCCURRING ON ROOT VEGETABLES CULTIVATED UNDER ORGANIC AND CONVENTIONAL SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZEDMIOTOWY DO WYBORU. WSPÓŁCZESNE TRENDY W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI studia magisterskie

BLOK PRZEDMIOTOWY DO WYBORU. WSPÓŁCZESNE TRENDY W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI studia magisterskie BLOK PRZEDMIOTOWY DO WYBORU WSPÓŁCZESNE TRENDY W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI studia magisterskie Zgłaszający: Prof. dr hab. Edward Szłyk Sylwetka absolwenta Student zdobywa wiadomości z zakresu produkcji zastosowania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYNNIKÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH ORAZ

WPŁYW CZYNNIKÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH ORAZ WPŁYW CZYIKÓW FIZYKO-CHEMICZYCH ORAZ WARUKÓW PRZECHOWYWAIA A WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLEIAJĄCE WYBRAYCH PRODUKTÓW ŻYWOŚCIOWYCH Cel ćwiczenia 1. Określenie wpływu warunków przechowywania, zamrażania, ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ PIECZYWA POZYSKIWANEGO Z SUROWCÓW EKOLOGICZNYCH

JAKOŚĆ PIECZYWA POZYSKIWANEGO Z SUROWCÓW EKOLOGICZNYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 828-833 Beata Borkowska JAKOŚĆ PIECZYWA POZYSKIWANEGO Z SUROWCÓW EKOLOGICZNYCH Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Akademii Morskiej w Gdyni Kierownik:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA POZIOMÓW STĘŻEŃ SODU I POTASU W WARZYWACH ŚWIEŻYCH I PRZETWORZONYCH TECHNOLOGICZNIE

ANALIZA PORÓWNAWCZA POZIOMÓW STĘŻEŃ SODU I POTASU W WARZYWACH ŚWIEŻYCH I PRZETWORZONYCH TECHNOLOGICZNIE BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 854-859 Małgorzata Grembecka, Piotr Szefer ANALIZA PORÓWNAWCZA POZIOMÓW STĘŻEŃ SODU I POTASU W WARZYWACH ŚWIEŻYCH I PRZETWORZONYCH TECHNOLOGICZNIE Katedra i

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Faculty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SENSORYCZNA I BARWA JAKO WSKAŹNIKI JAKOŚCI NAPOJÓW TRUSKAWKOWYCH WZBOGACANYCH EKSTRAKTAMI Z ZIELONEJ HERBATY I MIODOKRZEWU

ANALIZA SENSORYCZNA I BARWA JAKO WSKAŹNIKI JAKOŚCI NAPOJÓW TRUSKAWKOWYCH WZBOGACANYCH EKSTRAKTAMI Z ZIELONEJ HERBATY I MIODOKRZEWU BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 1023-1028 Elżbieta Łysoniewska, Stanisław Kalisz, Marta Mitek ANALIZA SENSORYCZNA I BARWA JAKO WSKAŹNIKI JAKOŚCI NAPOJÓW TRUSKAWKOWYCH WZBOGACANYCH EKSTRAKTAMI

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU

WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU Deta Łuczycka, Antoni Szewczyk, Krzysztof Pruski Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE HERBATEK OWOCOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE HERBATEK OWOCOWYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 1 (56), 92 102 MIROSŁAWA SZLACHTA, MARIA MAŁECKA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE HERBATEK OWOCOWYCH S t r e s z c z e n i e Celem niniejszej pracy była próba określenia

Bardziej szczegółowo

OCENA POBRANIA FLAWONOIDÓW Z DIETĄ PRZEZ STUDENTÓW AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU W LATACH 2005-2007

OCENA POBRANIA FLAWONOIDÓW Z DIETĄ PRZEZ STUDENTÓW AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU W LATACH 2005-2007 BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 469-473 Rafał Ilow 1), Bożena Regulska-Ilow 2), Sabina Tangermann 1), Dorota Różańska 2) OCENA POBRANIA FLAWONOIDÓW Z DIETĄ PRZEZ STUDENTÓW AKADEMII MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

POJEMNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA WYBRANYCH NAPOJÓW OWOCOWYCH

POJEMNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA WYBRANYCH NAPOJÓW OWOCOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 910 915 Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Monika Michalak-Majewska, Janusz Kalbarczyk POJEMNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA WYBRANYCH NAPOJÓW OWOCOWYCH Katedra Technologii Owoców,

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY. Wstęp

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JÓZEF NURZYŃSKI, KATARZYNA DZIDA, LIDIA NOWAK ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY Z Katedry Uprawy i Nawożenia

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XXIV, 5 SECTIO EE 2006 Instytut Nauk Rolniczych w Zamociu, Akademia Rolnicza w Lublinie

Bardziej szczegółowo

TERMOSTABILNOŚĆ PEPTYDAZ I INHIBITORÓW PEPTYDAZ NASION ROŚLIN SPOŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA

TERMOSTABILNOŚĆ PEPTYDAZ I INHIBITORÓW PEPTYDAZ NASION ROŚLIN SPOŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 654 658 Marta Siergiejuk, Marek Gacko TERMOSTABILNOŚĆ PEPTYDAZ I INHIBITORÓW PEPTYDAZ NASION ROŚLIN SPOŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU W WYBRANYCH PRZETWORACH ZIEMNIACZANYCH

WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU W WYBRANYCH PRZETWORACH ZIEMNIACZANYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 320 325 Agnieszka Tajner-Czopek, Elżbieta Rytel, Agnieszka Kita, Anna Pęksa, Joanna Miedzianka WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH I SUPLEMENTÓWI DIETY NA SPOŻYCIE WITAMINY C

WPŁYW NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH I SUPLEMENTÓWI DIETY NA SPOŻYCIE WITAMINY C BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 754 758 Katarzyna Mystkowska 1, Renata Markiewicz-Żukowska, Elżbieta Karpińska, Anna Puścion 1, Maria H. Borawska WPŁYW NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH I SUPLEMENTÓWI DIETY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU CZYSZCZENIA NASION GORCZYCY. CZ. 2. ALGORYTMY PROCESU CZYSZCZENIA

ANALIZA PROCESU CZYSZCZENIA NASION GORCZYCY. CZ. 2. ALGORYTMY PROCESU CZYSZCZENIA Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 ANALIZA PROCESU CZYSZCZENIA NASION GORCZYCY. CZ. 2. ALGORYTMY PROCESU CZYSZCZENIA Zdzisław Kaliniewicz, Krzysztof Konrad Jadwisieńczak Katedra Maszyn Roboczych i Procesów

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2014 Tom Zeszyt 2 ISSN 197-720 http://www.npt.up-poznan.net #1 Dział: Ogrodnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu KRZYSZTOF SOBIERALSKI, MAREK SIWULSKI,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Rodziców. Wiosenne śniadanie. Warszawa 26.05.2015 r.

Warsztaty dla Rodziców. Wiosenne śniadanie. Warszawa 26.05.2015 r. Warsztaty dla Rodziców Wiosenne śniadanie Warszawa 26.05.2015 r. Urozmaicenie Uregulowanie Umiarkowanie Umiejętności Unikanie Prawidłowe żywienie 7 zasad wg prof. Bergera + Uprawianie sportu + Uśmiech

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF PASTEURIZATION PROCESS ON BIOACTIVE SUBSTANCES CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF APPLE POMACE FROM ORGANIC AND CONVENTIONAL CULTIVATION

INFLUENCE OF PASTEURIZATION PROCESS ON BIOACTIVE SUBSTANCES CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF APPLE POMACE FROM ORGANIC AND CONVENTIONAL CULTIVATION Ewa REMBIAŁKOWSKA, Ewelina HALLMANN Zakład śywności Ekologicznej Anna RUSACZONEK Zakład śywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa INFLUENCE OF PASTEURIZATION

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESÓW PRZETWÓRCZYCH NA ZAWARTOŚĆ POLIFENOLI W PIWACH

WPŁYW PROCESÓW PRZETWÓRCZYCH NA ZAWARTOŚĆ POLIFENOLI W PIWACH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 2, str. 199 203 Celina Pieszko, Tatiana Kurek WPŁYW PROCESÓW PRZETWÓRCZYCH NA ZAWARTOŚĆ POLIFENOLI W PIWACH Katedra Chemii Analitycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz Rudnicka., S. Karczmarczyk, P. Rychter * Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie *Zakład Biochemii WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła

KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła 2015/2016 Nadzienia wysoki procentowy udział owoców, naturalny owocowy smak, duże kawałki owoców, powstają z owoców nie konserwowanych chemicznie, doskonale

Bardziej szczegółowo

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR ZŁOTNICKA SPOTTED PIG BREEDING IN ORGANIC FARMS OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Janusz Tomasz Buczyński (1),

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ WITAMINY C I POJEMNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA OWOCÓW I PRZECIERÓW Z ŻURAWINY BŁOTNEJ I WIELKOOWOCOWEJ

ZAWARTOŚĆ WITAMINY C I POJEMNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA OWOCÓW I PRZECIERÓW Z ŻURAWINY BŁOTNEJ I WIELKOOWOCOWEJ ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 2 (63), 130 137 BARBARA MAZUR, EULALIA J. BOROWSKA, MAGDALENA POLAK ZAWARTOŚĆ WITAMINY C I POJEMNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA OWOCÓW I PRZECIERÓW Z ŻURAWINY BŁOTNEJ

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIOWŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE KWIATÓW I OWOCÓW BZU CZARNEGO POZYSKIWANEGO ZE STANU NATURALNEGO

WŁAŚCIOWŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE KWIATÓW I OWOCÓW BZU CZARNEGO POZYSKIWANEGO ZE STANU NATURALNEGO ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 4 (77), 36 44 BARBARA KOŁODZIEJ, KATARZYNA DROŻDŻAL WŁAŚCIOWŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE KWIATÓW I OWOCÓW BZU CZARNEGO POZYSKIWANEGO ZE STANU NATURALNEGO S t r e s

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI DŻEMÓW Z DYNI WZBOGACONYCH PIGWOWCEM, DERENIEM I TRUSKAWKAMI

OCENA JAKOŚCI DŻEMÓW Z DYNI WZBOGACONYCH PIGWOWCEM, DERENIEM I TRUSKAWKAMI ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 1 (68), 40 48 AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ALICJA Z. KUCHARSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA, ANITA BIESIADA OCENA JAKOŚCI DŻEMÓW Z DYNI WZBOGACONYCH PIGWOWCEM, DERENIEM

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AGLOMERACJI NA WŁACIWOCI FIZYCZNE KASZEK MLECZNO-ZBOOWYCH W PROSZKU DLA DZIECI

WPŁYW AGLOMERACJI NA WŁACIWOCI FIZYCZNE KASZEK MLECZNO-ZBOOWYCH W PROSZKU DLA DZIECI YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2005, 2 (43) Supl., 156 163 KAROLINA POSZYTEK, ANDRZEJ LENART WPŁYW AGLOMERACJI NA WŁACIWOCI FIZYCZNE KASZEK MLECZNO-ZBOOWYCH W PROSZKU DLA DZIECI S t r e s z c z e n i

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Sylwester Smoleń*, Włodzimierz Sady**, Piotr Strzetelski***, Stanisław Rożek***, Iwona Ledwożyw***

Sylwester Smoleń*, Włodzimierz Sady**, Piotr Strzetelski***, Stanisław Rożek***, Iwona Ledwożyw*** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r Sylwester Smoleń*, Włodzimierz Sady**, Piotr Strzetelski***, Stanisław Rożek***, Iwona Ledwożyw*** Wpływ nawożenia jodem i azotem na wielkość i jakość

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ OWOCÓW ROSA SPINOSISSIMA I ROSA HYBRIDA DO PRODUKCJI WYSOKOWITAMINOWYCH SOKÓW MĘTNYCH

PRZYDATNOŚĆ OWOCÓW ROSA SPINOSISSIMA I ROSA HYBRIDA DO PRODUKCJI WYSOKOWITAMINOWYCH SOKÓW MĘTNYCH BIULETYN Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie Biul. Wydz. Farm. AMW, 2004, 3, 18-24 http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/ PRZYDATNOŚĆ OWOCÓW ROSA SPINOSISSIMA I ROSA HYBRIDA DO PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Anna Korus WSTĘP. Słowa kluczowe: lędźwian siewny, mrożenie, sterylizacja, popiół, składniki mineralne

Anna Korus WSTĘP. Słowa kluczowe: lędźwian siewny, mrożenie, sterylizacja, popiół, składniki mineralne SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 1(2) 2002, 37-46 ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W ŚWIEŻYCH I KONSERWOWANYCH NASIONACH DWÓCH ODMIAN LĘDŹWIANU SIEWNEGO (LATHYRUS SATIVUS L.) O NIEPEŁNEJ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW ZAMRAALNICZEGO PRZECHOWYWANIA NA MIKROFLOR MIAZGI ALOESOWEJ

WPŁYW WARUNKÓW ZAMRAALNICZEGO PRZECHOWYWANIA NA MIKROFLOR MIAZGI ALOESOWEJ YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 26, 1 (46) Supl., 173-12 IZABELA STEINKA, ANITA KUKUŁOWICZ WPŁYW WARUNKÓW ZAMRAALNICZEGO PRZECHOWYWANIA NA MIKROFLOR MIAZGI ALOESOWEJ S t r e s z c z e n i e Celem bada

Bardziej szczegółowo

THE ESTIMATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS IN SELECTED VEGETABLE JUICES FROM ORGANIC AND CONVENTIONAL PRODUCTION

THE ESTIMATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS IN SELECTED VEGETABLE JUICES FROM ORGANIC AND CONVENTIONAL PRODUCTION Krystyna WIETLIKOWSKA, Ewelina HALLMANN, I. BARDADYN, Ewa REMBIA KOWSKA SGGW, Wydzia Nauk o ywieniu Cz owieka i Konsumpcji, Katedra ywno ci Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, Zak ad ywno ci Ekologicznej ul.

Bardziej szczegółowo

BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH STARZONYCH W WODZIE THERMAL RESERACH OF GLASS/EPOXY LAMINATED AGING IN WATER

BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH STARZONYCH W WODZIE THERMAL RESERACH OF GLASS/EPOXY LAMINATED AGING IN WATER Andrzej PUSZ, Łukasz WIERZBICKI, Krzysztof PAWLIK Politechnika Śląska Instytut Materiałów InŜynierskich i Biomedycznych E-mail: lukasz.wierzbicki@polsl.pl BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH

Bardziej szczegółowo