PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM I ZMODYFIKOWANYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM I ZMODYFIKOWANYM"

Transkrypt

1 YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 3 (48), PIOTR GBCZYSKI PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM I ZMODYFIKOWANYM S t r e s z c z e n i e Badania dotyczyły mroonek z selera uzyskanych sposobem tradycyjnym, to jest z surowca blanszowanego przed mroeniem oraz sposobem zmodyfikowanym, w którym mroono seler ugotowany. Oceniono zawarto wybranych substancji o charakterze przeciwutleniajcym oraz jako sensoryczn produktów przygotowanych do spoycia. Seler gotowany przed mroeniem, w porównaniu z selerem blanszowanym, zawierał wicej suchej masy, karotenoidów i -karotenu, mniej witaminy C, polifenoli i miał nisz aktywno przeciwutleniajc. W mroonkach składowanych przez 0, 4, 8 i 12 miesicy w temp. -20 o C i -30 o C, a nastpnie ugotowanych stwierdzono systematyczny spadek wszystkich analizowanych składników. Wysz lub podobn zawartoci wymienionych wyróników, w porównaniu z mroonkami blanszowanymi, charakteryzowały si mroonki poddane gotowaniu przed mroeniem oraz mroonki składowane w temp. -30 o C w porównaniu ze składowanymi w -20 o C. Mroonki przygotowane do spoycia z selera ugotowanego przed mroeniem oceniono niej ni otrzymane z selera blanszowanego. Mroonki składowane przez 12 miesicy w temp. -30 o C cechowały si wysz jakoci sensoryczn ni produkty przechowywane w -20 o C. Słowa kluczowe: seler, mroonki, przeciwutleniacze, ocena sensoryczna Wprowadzenie wiee i przetworzone owoce i warzywa s dobrym ródłem wielu składników odywczych. Do substancji tych mona zaliczy take przeciwutleniacze, takie jak witamina C, substancje z grupy karotenoidów i polifenoli [15]. Dziki zdolnoci do reagowania i wizania wolnych rodników przeciwdziałaj one niekorzystnym zmianom w obrbie komórek i tkanek ywych organizmów, wywoływanych przez reaktywne formy tlenu [7]. W badaniach ywieniowych i medycznych zwraca si uwag na pozytywne skutki zwikszonej konsumpcji produktów rolinnych, które Dr in. P. Gbczyski, Katedra Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, Wydz. Technologii ywnoci, Akademia Rolnicza im. H. Kołłtaja, ul.balicka 122, Kraków

2 66 Piotr Gbczyski jednak w duej mierze zale od równomiernego ich spoycia w dłuszym okresie [23, 29]. W Polsce ilo spoywanych warzyw jest cigle zbyt mała, a ich asortyment mało urozmaicony. Wród gatunków wykorzystywanych w stanie wieym i po przetworzeniu dominuj warzywa kapustne, a głównie kapusta biała oraz warzywa korzeniowe, takie jak marchew i burak wikłowy. Asortyment warzyw korzeniowych, które powinny znale szersze wykorzystanie w przetwórstwie, mona rozszerzy równie o inne gatunki cenne z punku widzenia cech sensorycznych czy wartoci odywczej. Do gatunków tych mona zaliczy seler korzeniowy. Warzywo to z racji atrakcyjnego wygldu oraz charakterystycznego smaku i zapachu moe by wykorzystane jako samodzielny surowiec lub jako komponent wielu przetworów [6]. W chwili obecnej, konsumenci coraz czciej poszukuj produktów wstpnie przetworzonych, które zaliczane s do grupy ywnoci wygodnej. Podane jest, aby takie produkty, niezalenie od stopnia przetworzenia, jak najlepiej zachowywały pierwotne cechy sensoryczne i odywcze surowca [6, 22]. Do metod, dziki którym mona takie produkty uzyska, naley zaliczy zamraanie. Jeeli jednak mroone produkty warzywne uzyskuje si przy zastosowaniu tradycyjnej technologii, to wymagaj one najczciej dodatkowej obróbki kulinarnej przed spoyciem. Tradycyjny proces technologiczny mroenia warzyw mona zmodyfikowa poprzez zastpienie blanszowania gotowaniem surowca. Taka modyfikacja pozwala uzyska produkt, który przed spoyciem wymaga jedynie rozmroenia i podgrzania. Celem pracy była ocena jakoci mroonek z selera korzeniowego otrzymanych sposobem tradycyjnym z surowca blanszowanego i sposobem zmodyfikowanym z surowca ugotowanego. Ocenie poddano surowce wyjciowe i mroonki przygotowane do spoycia. Produkty oceniano bezporednio po zamroeniu oraz po zamraalniczym składowaniu w dwóch temperaturach. Za kryterium oceny przyjto zawarto wybranych substancji przeciwutleniajcych oraz jako sensoryczn otrzymanych produktów. Materiał i metody bada Materiałem badawczym był wiey i konserwowany metod mroenia seler korzeniowy. Wykorzystano krajow, polecan do przetwórstwa, redniowczesn odmian Dukat (PlantiCo Zielonki). Tworzy ona due, kuliste zgrubienia korzeniowe. Misz korzenia jest biały, nieciemniejcy, bez skłonnoci do parcenia. Seler uprawiano na polu dowiadczalnych Katedry, przy zastosowaniu zalecanych dla tego gatunku zabiegów uprawowych i nawoenia. Do przerobu na mroonki wykorzystano korzenie o rednicy cm. Przygotowanie materiału polegało na ogławianiu korzeni, ich myciu, obieraniu i krojeniu w kostk o wymiarach 10x10x10 mm. Nastpnie materiał poddawano obróbce termicznej dwoma sposobami. W wariancie I (tradycyjnym) surowiec blanszowano w wodzie z dodatkiem 0,2% kwasu

3 PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM 67 cytrynowego, przy zachowaniu proporcji masy wody do surowca 5:1, przez 2 min 30 s w temp ºC. Po blanszowaniu materiał schładzano w zimnej wodzie i umieszczano na sitach w celu odcieknicia wody. W wariancie II warzywo gotowano do konsystencji zblionej do konsumpcyjnej. Seler gotowano w wodzie z dodatkiem kwasu cytrynowego (0,1%) i soli kuchennej (2% łcznej masy wody i surowca) przez 8 min przy zachowaniu proporcji masy wody do surowca 1:1. Po ugotowaniu seler odcedzano i chłodzono w strumieniu zimnego powietrza do temp. 20ºC. Tak przygotowany materiał blanszowany i gotowany podzielono na dwie czci i mroono w komorze owiewowej Feutron do temp. -20ºC przez 90 min i do temp. -30ºC przez 120 min. Otrzymane mroonki pakowano do woreczków z folii polietylenowej i umieszczano w komorach składowych w temp. odpowiednio -20ºC i -30ºC. Mroonki z selera analizowano pod wzgldem składu chemicznego po ich przygotowaniu do spoycia. Mroonki z selera blanszowanego (I) gotowano w wodzie z dodatkiem soli, przy zachowaniu proporcji wody do produktu 1:1. Zamroon kostk selera wkładano do wrzcej wody. Czas gotowania, liczony od ponownego zawrzenia wody wynosił 5 min. Po ugotowaniu materiał odcedzano i chłodzono zimnym powietrzem. Mroonki z selera ugotowanego (II) umieszczano w aroodpornym, przykrytym naczyniu szklanym, a nastpnie rozmraano i podgrzewano w kuchni mikrofalowej Panasonic NN-F621 do temp. 75ºC [4]. Czas rozmraania i podgrzewania mroonek składowanych w temp. -20ºC wynosił 7 min 45 s, a mroonek składowanych w temp. -30ºC 8 min 15 s. Wybrane wyróniki oznaczano nastpujcymi metodami: sucha masa metod wagow [19]; witamina C jako suma kwasu askorbinowego i dehydroaskorbinowego metod HPLC [9]; karotenoidy i -karoten metod chromatografii kolumnowej [13], ogólna zawarto polifenoli metod z odczynnikiem Folina-Ciocalteau a [27]. Aktywno przeciwutleniajc oznaczano w etanolowych ekstraktach próbek, metod z zastosowaniem roztworu trwałego wolnego rodnika DPPH (1,1-difenylo-2- pikrylhydrazyl). Aktywno przeciwutleniajc, wyraon w % RSA (radical scavenging activity), obliczano jako iloraz zmian absorbancji mieszaniny ekstraktu i roztworu rodnika w cigu 10 min (Abs10) do pocztkowej wartoci absorbancji (Abs0): % RSA = (Abs0 Abs10) x 100%/Abs0 [20]. Za celowe uznano równie porównanie cech sensorycznych mroonek przygotowanych według wariantu tradycyjnego i zmodyfikowanego. Ocen według skali 5-punktowej przeprowadził picioosobowy zespół w warunkach zgodnych z norm ISO [12], posługujc si wzorcow kart opracowan przez autorów pracy. Za ocen ogóln przyjto warto uzyskan z podzielenia sumy iloczynów ocen punktowych poszczególnych cech sensorycznych i współczynników wakoci przez sum współczynników wakoci.

4 68 Piotr Gbczyski Zrónicowanie składu chemicznego i oceny sensorycznej analizowano statystycznie za pomoc jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA), przy uyciu testu F Snedecora i testu t-studenta. Najmniejsze istotne rónice (NIR) dotyczce składu chemicznego obliczano na poziomie istotnoci α = 0,01, a w przypadku oceny sensorycznej na poziomie α = 0,05. Korzystano z programu komputerowego Statistica ver Wyniki i dyskusja wiey, obrany ze skórki seler charakteryzował si wyszym poziomem suchej masy i witaminy C oraz zblion zawartoci karotenoidów i -karotenu (tab. 1), w porównaniu z danymi literaturowymi [2, 30]. W odniesieniu do innych odmian selera uprawianych w Polsce, oceniany materiał miał redni zawarto polifenoli [25]. Jednak wród innych warzyw seler naley do grupy surowców o niskim poziomie aktywnoci przeciwutleniajcej [3, 5]. T a b e l a 1 Zawarto wybranych składników chemicznych w selerze wieym i przygotowanym do mroenia. The contents of selected chemical components in fresh and prepared for freezing celeriac. Analizowane wyróniki Analysed component Sucha masa [g/100 g w.m.] Dry matter [g/100 g f.m.] Witamina C [mg/100 g w.m.] Vitamin C [mg/100 g f.m.] Polifenole [mg/100 g w.m.] Polyphenols [mg/100 g f.m.] Karotenoidy ogółem [mg/100 g w.m.] Total carotenoids [mg/100 g f.m.] -karoten [mg/100 g w.m.] -carotene [mg/100 g f.m.] Aktywno przeciwutleniajca [% RSA] Antioxidant activity [% RSA] Seler wiey Fresh celeriac Seler przygotowany do mroenia Celeriac prepared for freezing blanszowany blanched ugotowany cooked NIR LSD = 0,01 16,85 15,37 18,13 0,170 12,6 10,9 7,8 0,66 84,4 71,2 76,0 3,07 0,051 0,045 0,043 0,008 0,032 0,031 0,034 0,010 28,1 23,7 18,4 1,95 W celu inaktywacji enzymów rodzimych, stabilizacji wielu składników zawartych w surowcu oraz dla zachowania naturalnego smaku i zapachu mroonych warzyw stosuje si zabieg blanszowania [1]. Po blanszowaniu stwierdzono istotne zmniej-

5 PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM 69 szenie zawartosci wszystkich analizowanych wyróników, w tym suchej masy o 9%, witaminy C o 14%, karotenoidów o 12%, polifenoli i aktywnoci przeciwutleniajcej o 16%. W ugotowanym selerze zwikszyła si, w stosunku do surowca, zawarto suchej masy o 8% i -karotenu o 6%. Obniył si natomiast o 38% poziom witaminy C, o 16% karotenoidów, o 10% polifenoli i o 35% aktywno przeciwutleniajca. Zmiany zawartoci składników chemicznych podczas procesów cieplnych prowadzonych w rodowisku wodnym wynikaj z ich termicznej lub enzymatycznej degradacji oraz rozpuszczania w wodzie [21]. Procesom tym towarzysz czsto zmiany masy polegajce midzy innymi na wchłanianiu lub oddawaniu wody [11, 17, 26] oraz ewentualnego wnikania chlorku sodu do tkanek. W ocenianym selerze wystpiły te zjawiska. Porównujc ubytki analizowanych składników w trakcie przygotowania do mroenia stwierdzono, e ich wielko nie była uzaleniona od czasu trwania obróbki cieplnej. Gotowanie przed mroeniem, pomimo e trwało kilkakrotnie dłuej ni blanszowanie, nie spowodowało proporcjonalnego wzrostu tych strat. Poza tym, po gotowaniu stwierdzono niewielki przyrost suchej masy, którego przyczyn mógł by dodatek soli i dodatkowo ubytek wody z tkanki. Po ugotowaniu wieego selera obserwowano równie wzrost poziomu -karotenu. Takie zjawisko Klein i Kurilich [16] tłumacz wystpowaniem połcze karotenoidowo-białkowych, które ulegaj rozkładowi dopiero pod wpływem obróbki cieplnej. Natomiast w odniesieniu do właciwoci przeciwutleniajcych produktu obróbka technologiczna moe mie zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki wyraajce si zwikszeniem lub obnieniem aktywnoci przeciwutleniajcej [10]. O wartoci odywczej mroonych warzyw w duym stopniu decyduje zachowanie składników chemicznych w czasie obróbki wstpnej, mroenia, zamra- alniczego przechowywania i przygotowania produktu do spoycia [28]. Zabieg zamraania zarówno do temp. -20, jak i -30ºC, a nastpnie przygotowanie do konsumpcji spowodował w przypadku wariantu zmodyfikowanego (II) istotny wzrost suchej masy natomiast w wariancie tradycyjnym (I) takich zmian nie obserwowano. W obydwu wariantach obróbki stwierdzono istotny spadek poziomu witaminy C, polifenoli, karotenoidów i aktywnoci przeciwutleniajcej. Nie wykazano zmian zawartoci -karotenu (rys. 1). Kolejne etapy bada, wykonane po 4, 8 i 12 miesicach zamra- alniczego składowania i nastpnie przygotowania mroonki do konsumpcji, wykazały brak statystycznie istotnych zmian poziomu suchej masy, co wiadczy o właciwych warunkach składowania. Wykazano natomiast systematyczne zmniejszanie zawartoci witaminy C, przy czym stwierdzono istotnie lepsze zachowanie tego składnika w próbach składowanych w niszej temperaturze. Zawarto witaminy C w mroonkach,

6 70 Piotr Gbczyski 8 Witamina C / Vitamin C 80 Polifenole / Polyphenols mg/100 g w.m / f.m mg/100 g w.m. / f.m NIR/LSDa = 0,01 = 2, Czas [miesic] / Time [month] Czas [miesic] / Time [month] 0,05 Karotenoidy ogółem / Total carotenoids 0,05 -karoten / -carotene mg/100 g w.m. / f.m. 0,04 0,03 mg/100 g w.m. / f.m. 0,04 0,03 NIR/LSDa = 0,01 = 0,008 NIR/LSDa = 0,01 = 0,010 0, Czas [miesic] / Time [month] 0, Czas [miesic] / Time [month] % RSA Aktywno przeciwutleniajca Antioxidant activity NIR/LSDa = 0,01 = 1, Czas [miesic] / Time [month] Rys. 1. Zmiany zawartoci analizowanych składników oraz aktywnoci przeciwutleniajcej w mroonkach z selera przygotowanych do spoycia, po 12 miesicach przechowywania w dwóch temperaturach. Fig. 1. Changes of analysed components and antioxidant activity in frozen celeriac prepared for consumption after 12 months storage at two temperatures. mroonka otrzymana według technologii tradycyjnej z surowca blanszowanego, ugotowana w wodzie frozen product manufactured by using traditional procedure from blanched material, and cooked before consumption, temp. -20 o C mroonka otrzymana według technologii tradycyjnej z surowca blanszowanego, ugotowana w wodzie frozen product manufactured by using traditional procedure from blanched material, and cooked before consumption, temp. -30 o C mroonka otrzymana według technologii zmodyfikowanej z surowca ugotowanego, rozmroona i podgrzana w kuchni mikrofalowej frozen product manufactured by using modified procedure from cooked material, and microwaved before consumption, temp.-20 o C mroonka otrzymana według technologii zmodyfikowanej z surowca ugotowanego, rozmroona i podgrzana w kuchni mikrofalowej frozen product manufactured by using modified procedure from cooked material, and microwaved before consumption, temp.-30 o C

7 PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM 71 które otrzymano z prób gotowanych przed mroeniem, od 4. miesica składowania była istotnie wysza ni w próbach blanszowanych. W czasie trwania zamraalniczego składowania poziom karotenoidów nieznacznie obniał si. Natomiast pod wzgldem zawartoci -karotenu notowano bardzo powolne, systematyczne zmniejszanie si zawartoci tego składnika tylko w próbach otrzymanych z selera blanszowanego. Podobne, powolne zmiany dotyczyły polifenoli, a zachodziły w obu typach produktów. Po 12 miesicach składowania, statystycznie istotnie mniejsze ubytki stwierdzono w próbach składowanych w niszej temperaturze. Negatywny wpływ czasu składowania na poziom analizowanych składników w mroonkach z warzyw wykazali take inni autorzy [8, 14, 18, 24]. Trudno jest jednak porówna wyniki uzyskane w badaniach własnych z wynikami w cytowanym wyej pimiennictwie, gdy w omawianej pracy po kadym okresie składowania przygotowywano mroonk do konsumpcji, a cytowani autorzy analizowali mroonk tylko po rozmroeniu. Poziom aktywnoci przeciwutleniajcej w czasie zamraalniczego składowania obniał si systematycznie i po 12 miesicach wynosił, w zalenoci od typu produktu i temperatury składowania, 31-48% wartoci wykazanych w surowcu. Równie podczas zamraalniczego składowania marchwi stwierdzono znaczne zmniejszenie indeksu DPPH [24]. Po rocznym składowaniu przygotowane do konsumpcji mroonki, uzyskane z selera gotowanego, wykazywały wysz aktywno przeciwutleniajc ni otrzymane z selera blanszowanego. Równie próby składowane w temp. -30ºC cechowały si istotnie wysz aktywnoci przeciwutleniajc ni składowane w - 20ºC. Jako sensoryczna produktu decyduje midzy innymi o jego atrakcyjnoci. Jest ona szczególnie wana w odniesieniu do produktów nowo wprowadzanych na rynek. Ocenie sensorycznej poddano mroonki zamroone oraz mroonki przygotowane do spoycia, po 12 miesicach zamraalniczego składowania. Mroonki zamroone przechowywane w tej samej temperaturze, niezalenie od metody obróbki wstpnej uzyskały nierónice si statystycznie oceny ogólne (tab. 2). Natomiast temp. przechowywania -30ºC, w odniesieniu do temperatury składowania -20ºC, miała T a b e l a 2 Wyniki oceny sensorycznej mroonek z selera po 12 miesicach składowania w dwóch wartociach temperatury [pkt]. Sensory evaluation results of frozen celeriac after 12 months storage in two temperatures [scores].

8 72 Piotr Gbczyski * Wyróniki jakoci sensorycznej i współczynniki wakoci Sensorial quality marks and coefficients of Wygld zewntrzny External appearance - oszronienie i zlepiece - frosted and conglomerated cubes - wygld powierzchni kostki - surface appearance of cubes - barwa - colour Konsystencja Consistency Zapach Flavour Ocena ogólna Total score Produkt tradycyjny* Traditional product Produkt modyfikowany** Modified product importance -20 o C -30 o C -20 o C -30 o C 2 4,8 4,8 4,8 4,8 3 4,6 4,7 4,6 4,7 6 5,0 5,0 4,6 4,6 3 5,0 5,0 5,0 5,0 6 4,4 5,0 4,4 5,0 20 4,74 4,92 4,65 4,82 NIR/LSD*** α=0,05 0,092 mroonka otrzymana według technologii tradycyjnej z surowca blanszowanego / frozen product manufactured by using traditional procedure from blanched material, ** mroonka otrzymana według technologii zmodyfikowanej z surowca ugotowanego / frozen product manufactured by using modified procedure from cooked material, *** warto NIR dotyczca oceny ogólnej / LSD value considering total score. statystycznie istotnie korzystny wpływ na ogóln jako sensoryczn mroonek. Wyej w tych próbach oceniono przede wszystkim zapach. Sporód mroonek przechowywanych w takiej samej temperaturze wysz ocen kocow otrzymały mroonki przygotowane do spoycia, które przed mroeniem poddano tradycyjnej obróbce wstpnej blanszowaniu (tab. 3). W skali 5-punktowej rónice pomidzy tymi próbami wynosiły, w przypadku prób przechowywanych w -20ºC 0,25 pkt, a prób przechowywanych w -30ºC 0,22 pkt. O wyszej ocenie zadecydowały oceny za zapach, konsystencj i wygld czstek produktu. Produkty z obu prób składowane w temp. -30ºC uzyskały wysze oceny ogólne dziki notom za barw, zapach i smak. T a b e l a 3 Wyniki oceny sensorycznej mroonek z selera, po 12 miesicach składowania w dwóch wartociach temperatury, przygotowanych do spoycia [pkt]. Sensory evaluation results of frozen celeriac prepared for consumption after 12 months storage at two temperatures [scores].

9 PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM 73 Wyróniki jakoci sensorycznej i współczynniki wakoci Sensorial quality marks and coefficients Wygld zewntrzny External appearance - wygld powierzchni kostki - surface appearance of cubes - barwa - colour Konsystencja Consistency Zapach Flavour Smak Taste Ocena ogólna Total score Produkt tradycyjny* Traditional product Produkt modyfikowany** Modified product of importance -20 o C -30 o C -20 o C -30 o C 2 5,0 5,0 4,3 4,3 5 4,0 4,2 4,5 4,9 3 5,0 5,0 4,3 4,3 5 4,8 5,0 4,0 4,2 5 4,8 5,0 4,8 4,9 20 4,65 4,80 4,40 4,58 NIR/LSD*** α=0,05 0,086 * mroonka otrzymana według technologii tradycyjnej z surowca blanszowanego, ugotowana w wodzie / frozen product manufactured by using traditional procedure from blanched material, and cooked before consumption, ** mroonka otrzymana według technologii zmodyfikowanej z surowca ugotowanego, rozmroona i podgrzana w kuchni mikrofalowej / frozen product manufactured by using modified procedure from cooked material, and microwaved before consumption, *** warto NIR dotyczca oceny ogólnej / LSD value considering total score. Wnioski 1. Seler gotowany przed mroeniem, w porównaniu z blanszowanym, zawierał wicej suchej masy, polifenoli i -karotenu, mniej witaminy C i karotenoidów oraz wykazywał nisz aktywno przeciwutleniajc. 2. W mroonkach składowanych przez 4, 8 i 12 miesicy w temp. -20ºC i -30ºC, a nastpnie ugotowanych, wystpowało systematyczne zmniejszenie zawartoci analizowanych składników, z wyjtkiem -karotenu. Po 12 miesicach zamraalniczego składowania ugotowane mroonki zawierały w stosunku do surowca 33-47% witaminy C, 60-81% polifenoli, 75-82% karotenoidów, % -karotenu i 31-48% aktywnoci przeciwutleniajcej. 3. Wysz lub podobn zawartoci wymienionych wyróników w porównaniu z mroonkami blanszowanymi charakteryzowały si mroonki poddane gotowaniu

10 74 Piotr Gbczyski przed mroeniem oraz mroonki składowane w temp. -30ºC w porównaniu ze składowanymi w -20ºC. 4. Produkty zamroone otrzymane obydwoma sposobami miały podobn jako sensoryczn. Natomiast mroonki przygotowane do spoycia z selera ugotowanego przed mroeniem uzyskały nieco nisze oceny ni otrzymane z selera blanszowanego. Mroonki składowane przez 12 miesicy w temp. -30ºC miały wysz jako sensoryczn ni produkty przechowywane w -20ºC. Literatura [1] Bahceci K.S., Serpen A., Gokmen V., Acar J.: Study of lipooygenase and peroxidase as indicator enzymes in green beans: change of enzyme activity, ascorbic acid and chlorophylls during frozen storage. J. Food Eng., 2005, 66, [2] Borawska M., Omeljaniuk N., Markiewicz R., Kasialis A.: Zawarto azotanów, azotynów i witaminy C w jadalnych i odrzucanych czciach wybranych warzyw. Bromat. Chem. Toksykol., 1994, 1, [3] Cao G., Sofic E., Prior R.L.: Antioxidant activity of tea and common vegetables. J. Agric. Food Chem., 1996, 44, [4] Codex Alimentarius: Code of hygienic practice for precooked and cooked foods in mass catering. 1993, CAC/RCP [5] Chu Y.-H., Chang Ch.-L., Hsu H.-F.: Flavonoid content of several vegetables and their antioxidant activity. J. Sci. Food Agric., 2000, 80, [6] Czapski J.: Warzywa i owoce mało przetworzone. Przem. Ferm. Owoc.-Warz., 1999, 8, [7] Donaldson M.S.: Nutrition and cancer: A review of the evidence for anti-cancer diet. Nutrition Journal, 2004, 3, [8] Gbczyski P.: Zmiany ilociowe wybranych składników chemicznych w procesie mroenia i zamraalniczego składowania głównych i bocznych ró brokuła. Acta Sci. Pol., s. Technologia Alimentaria, 2003, 2, [9] Gil M.I., Ferreres F., Tomás-Barberán F.A.: Effect of postharvest storage and processing on the antioxidant constituents (flavonoids and vitamin C) of fresh-cut spinach. J. Agric. Food Chem., 1999, 47, [10] Grajek W.: Zmiany potencjału przeciwutleniajcego surowców rolinnych w procesach przetwórczych i w czasie trawienia. ywno. Nauka. Technologia. Jako, 2003, 4 (37), [11] Howard L.A., Wong A.D., Perry A.K., Klein B.P.: Beta-carotene and ascorbic acid retention in fresh and processed vegetables. J. Food Sci., 1999, 64, [12] ISO 6658: Sensory analysis. Methodology. General guidance. [13] ISO : Fruits, vegetables and derived products. Determination of carotene content. Part 2: Routine methods. [14] Jaworska G., Kmiecik W.: Comparison of the nutritive value of frozen spinach and New Zealand spinach. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2000; 9/50, [15] John J.H., Ziebland S., Yudkin P., Roe L.S., Neil H.A.W.: Effects of fruit and vegetable consumption on plasma antioxidant concentrations and blond pressure: a randomised controlled trial. The Lancet, 2002, 359, [16] Klein B.P., Kurilich A.C.: Processing effects on dietary antioxidants from plant foods. Hort Sci., 2000, 35, [17] Kmiecik W., Budnik A.: Wpływ dwóch sposobów gotowania brokuła na poziom wybranych wskaników fizykochemicznych. Bromat. Chem. Toksykol., 1997, 30, [18] Ninfali P., Bacchiocca M.: Polyphenols and antioxidant capacity of vegetables under fresh and frozen conditions. J Agric. Food Chem., 2003, 51,

11 PORÓWNANIE JAKOCI MROONEK Z SELERA OTRZYMANYCH SPOSOBEM TRADYCYJNYM 75 [19] Official Methods of Analysis, 14 th ed., Association of Official Analytical Chemists, Arlington, [20] Pekkarinen S.S., Stockman H., Swarz K., Heinonen M.I., Hopia A.I.: Antioxidant activity and partitioning of phenolic acids in bulk and emulsified methyl linoleate. J. Agric. Food Chem., 1999, 47, [21] Petersen M.A.: Influence of sous vide processing, steaming and boiling on vitamin retention and sensory quality in broccoli florets. Z. Lebens.-Unters. Forsch., 1993, 197, [22] Pinilla M.J., Plaza L., Sanchez-Moreno C., de Ancos B., Cano M.P., Hydrophylic and lipophylic antioxidant capacities of commercial Mediterranean vegetable soup. J. Food Sci., 2005, 70, S [23] Prottegente A.R., Pannola A.S., Paganga G., van Buren L., Wagner E., Viseman S., van de Put E., Dacombe C., Rice-Evans C.A.: The antioxidant activity of regular consumed fruit and vegetables reflects their phenolic and vitamin C consumption. Free Rad. Res., 2002, 36, [24] Puupponen-Pimiä R., Hakkinen S.T., Aarni M., Suortii T., Lampi A.-M., Europa M., Piironen V., Nuutila A.M., Oksman-Caldentey K.-M.: Blanching and long-term freezing affect bioactive compounds of vegetables in different ways. J. Sci. Food Agric., 2003, 83, [25] Radziejewska-Kubzdela E., Czapski J.: A comparison of processability of selected varieties for the production of minimally processed shredded celeriac. EJPAU, Food Sci. Technol., 7(2), [26] Sá da M.C., Rodriguez-Amaya D.B.: Optimization of HPLC quantification of carotenoids in cooked green vegetables Comparison of analytical and calculated data. J. Food Comp. Anal., 2004, 17, [27] Singleton V.L., Orthofer R., Lamuela-s R.M.: Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. Methods Enzymol., 1999, 299, [28] Svanberg S.M.J., Nyman E.M.G.-L., Andersson R., Nilson T.: Effects of boiling and storage dietary fiber and digestible carbohydrates in various cultivars of carrots. J. Sci. Food Agric., 1997, 73, [29] Wasink B., Lee K.: Cooking habits provide a key to 5 a day success. J. Am. Diet. Assoc., 2004, 104, [30] Wills R.B.H.: Composition of Australian fresh fruit and vegetables. Food Technol. Australia, 1987, 39, COMPARISON OF QUALITY OF FROZEN CELERIAC PRODUCED USING TRADITIONAL AND MODIFIED METHODS S u m m a r y This survey concerned frozen celeriac produced using a traditional method, i.e. from the raw material blanched before freezing, and a modified method of freezing cooked vegetable. The content of selected constituents having antioxidative properties, and sensorial quality were evaluated. In comparison with blanched celeriac, the material cooked before freezing contained more dry matter, polyphenols and beta-carotene, and less vitamin C and carotenoids; its antioxidative activity was also poorer. In frozen products stored for 0, 4, 8 and 12 months at -20 o C or -30 o C and then prepared for consumption, a steady decrease was observed in the content of analysed constituents. A higher or similar level of the above properties was found in frozen products cooked before freezing as compared with blanched ones; a higher level was ascertained in samples stored at -30 o C compared with those stored at -20 o C. prepared for consumption from cooked product were evaluated lower than obtained from blanched celeriac. Frozen products stored for 12 months at -30 o C had a higher sensory quality than those stored at -20 o C. Key words: celeriac, frozen products, antioxidands, sensory evaluation

JAKOŚĆ SENSORYCZNA WARZYWNYCH PRZETWORÓW EKOLOGICZNYCH Z PAPRYKI I FASOLI SZPARAGOWEJ

JAKOŚĆ SENSORYCZNA WARZYWNYCH PRZETWORÓW EKOLOGICZNYCH Z PAPRYKI I FASOLI SZPARAGOWEJ JAKOŚĆ SENSORYCZNA WARZYWNYCH PRZETWORÓW EKOLOGICZNYCH Z PAPRYKI I FASOLI SZPARAGOWEJ SENSORY QUALITY OF PROCESSED VEGETABLES FROM ORGANIC PEPPER AND GREEN BEANS Ryszard Kosson, Krystyna Elkner, Anna Szafirowska-Walędzik

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany tekstury marchwi

Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany tekstury marchwi Agnieszka Wierzbicka, Elbieta Biller, Andrzej Półtorak Zakład Techniki w ywieniu, Wydział Nauk o ywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wpływ rodzaju obróbki

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ SENSORYCZNA UGOTOWANEJ MARCHWI MROŻONEJ WYBRANYCH ODMIAN

JAKOŚĆ SENSORYCZNA UGOTOWANEJ MARCHWI MROŻONEJ WYBRANYCH ODMIAN BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLI, 2008, 3, str. 314 318 Anna Platta, Halina Kolenda JAKOŚĆ SENSORYCZNA UGOTOWANEJ MARCHWI MROŻONEJ WYBRANYCH ODMIAN Katedra Technologii i Organizacji Żywienia Akademii Morskiej

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CHEMICZNY MARCHWI BIAŁEJ WHITE SATIN F1 ŚWIEŻEJ I MROŻONEJ

SKŁAD CHEMICZNY MARCHWI BIAŁEJ WHITE SATIN F1 ŚWIEŻEJ I MROŻONEJ BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 364 369 Beata Wronowska, Ryszard Zadernowski SKŁAD CHEMICZNY MARCHWI BIAŁEJ WHITE SATIN F1 ŚWIEŻEJ I MROŻONEJ Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych

Bardziej szczegółowo

Porównanie jakoci potraw przygotowanych tradycyjnie oraz technologi szybkiego schładzania

Porównanie jakoci potraw przygotowanych tradycyjnie oraz technologi szybkiego schładzania Marzena Tomaszewska, Andrzej Neryng Katedra Techniki i Technologii Gastronomicznej, SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Porównanie jakoci potraw przygotowanych tradycyjnie oraz technologi

Bardziej szczegółowo

AKTYWNO PRZECIWRODNIKOWA ZWIZKÓW FENOLOWYCH ZAWARTYCH W SUSZU JABŁKOWYM

AKTYWNO PRZECIWRODNIKOWA ZWIZKÓW FENOLOWYCH ZAWARTYCH W SUSZU JABŁKOWYM YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 26, 2 (47) Supl., 28-289 MAŁGORZATA RZCA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT AKTYWNO PRZECIWRODNIKOWA ZWIZKÓW FENOLOWYCH ZAWARTYCH W SUSZU JABŁKOWYM S t r e s z c z e n i e Celem pracy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ILOŚCIOWE WYBRANYCH SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH W PROCESIE MROŻENIA I ZAMRAŻALNICZEGO SKŁADOWANIA GŁÓWNYCH I BOCZNYCH RÓŻ BROKUŁA

ZMIANY ILOŚCIOWE WYBRANYCH SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH W PROCESIE MROŻENIA I ZAMRAŻALNICZEGO SKŁADOWANIA GŁÓWNYCH I BOCZNYCH RÓŻ BROKUŁA SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 2(1) 2003, 31-39 ZMIANY ILOŚCIOWE WYBRANYCH SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH W PROCESIE MROŻENIA I ZAMRAŻALNICZEGO SKŁADOWANIA GŁÓWNYCH I BOCZNYCH RÓŻ BROKUŁA Piotr

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCI SENSORYCZNEJ BULW GOTOWANYCH W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY ZIEMNIAKA I SPOSOBU GOTOWANIA

CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCI SENSORYCZNEJ BULW GOTOWANYCH W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY ZIEMNIAKA I SPOSOBU GOTOWANIA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 386 390 Beata Pyryt, Halina Kolenda CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCI SENSORYCZNEJ BULW GOTOWANYCH W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY ZIEMNIAKA I SPOSOBU GOTOWANIA Katedra Technologii

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ SENSORYCZNA MARCHWI ŚWIEŻEJ I PRZECHOWYWANEJ Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ SENSORY QUALITY OF FRESH AND STORED CARROT FROM ORGANIC CULTIVATION

JAKOŚĆ SENSORYCZNA MARCHWI ŚWIEŻEJ I PRZECHOWYWANEJ Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ SENSORY QUALITY OF FRESH AND STORED CARROT FROM ORGANIC CULTIVATION JAKOŚĆ SENSORYCZNA MARCHWI ŚWIEŻEJ I PRZECHOWYWANEJ Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ SENSORY QUALITY OF FRESH AND STORED CARROT FROM ORGANIC CULTIVATION Anna Wrzodak. Krystyna Elkner Instytut Warzywnictwa im. Emila

Bardziej szczegółowo

YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 1 (46) Supl., 121-126

YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 1 (46) Supl., 121-126 YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 1 (46) Supl., 121-126 EWA REMBIAŁKOWSKA, EWELINA HALLMANN, MONIKA ADAMCZYK, JANUSZ LIPOWSKI, URSZULA JASISKA, LUBOMIŁA OWCZAREK WPŁYW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW UPRAWY I KRÓTKOTRWAŁEGO SKŁADOWANIA NA AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNĄ OWOCÓW PAPRYKI

WPŁYW WARUNKÓW UPRAWY I KRÓTKOTRWAŁEGO SKŁADOWANIA NA AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNĄ OWOCÓW PAPRYKI WPŁYW WARUNKÓW UPRAWY I KRÓTKOTRWAŁEGO SKŁADOWANIA NA AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNĄ OWOCÓW PAPRYKI THE INFLUENCE OF CULTIVATION CONDITIONS AND SHORT-TERM STORAGE ON ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PEPPER FRUITS Justyna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PAKOWANIA W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ O RÓŻNYM SKŁADZIE NA JAKOŚĆ JARMUŻU O MAŁYM STOPNIU PRZETWORZENIA

WPŁYW PAKOWANIA W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ O RÓŻNYM SKŁADZIE NA JAKOŚĆ JARMUŻU O MAŁYM STOPNIU PRZETWORZENIA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 957-963 Róża Biegańska-Marecik, Elżbieta Radziejewska-Kubzdela WPŁYW PAKOWANIA W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ O RÓŻNYM SKŁADZIE NA JAKOŚĆ JARMUŻU O MAŁYM STOPNIU

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

OCENA ZMIAN ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW BIOAKTYWNYCH ORAZ ZDOLNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ SOKÓW Z MARCHWI PURPUROWEJ PODCZAS PRZECHOWYWANIA*

OCENA ZMIAN ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW BIOAKTYWNYCH ORAZ ZDOLNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ SOKÓW Z MARCHWI PURPUROWEJ PODCZAS PRZECHOWYWANIA* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 848 853 Marcin Kidoń, Janusz Czapski OCENA ZMIAN ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW BIOAKTYWNYCH ORAZ ZDOLNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ SOKÓW Z MARCHWI PURPUROWEJ PODCZAS PRZECHOWYWANIA*

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY SUSZENIA NA REHYDRACJĘ SELERA

WPŁYW METODY SUSZENIA NA REHYDRACJĘ SELERA Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW METODY SUSZENIA NA REHYDRACJĘ SELERA Bogdan Stępień Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie. Wykonano badania rehydracji suszu

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KOMPUTEROWE DO OCENY WYBRANYCH PARAMETRÓW SENSORYCZNYCH PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

APLIKACJE KOMPUTEROWE DO OCENY WYBRANYCH PARAMETRÓW SENSORYCZNYCH PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Inżynieria Rolnicza 2(1)/28 APLIKACJE KOMPUTEROWE DO OCENY WYBRANYCH PARAMETRÓW SENSORYCZNYCH PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Katarzyna Szwedziak Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z prowadzenia w 2009 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie: warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt.

SPRAWOZDANIE. z prowadzenia w 2009 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie: warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt. SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2009 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie: warzywnictwa metodami ekologicznymi pt.: OCENA WPŁYWU WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA NA JAKOŚĆ WARZYW ŚWIEŻYCH

Bardziej szczegółowo

ANTYOKSYDACYJNE WŁAŚCIWOŚCI OWOCÓW WYBRANYCH GATUNKÓW DZIKO ROSNĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW. Wstęp

ANTYOKSYDACYJNE WŁAŚCIWOŚCI OWOCÓW WYBRANYCH GATUNKÓW DZIKO ROSNĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) MARIA LEJA, ANNA MARECZEK, BARBARA NANASZKO ANTYOKSYDACYJNE WŁAŚCIWOŚCI OWOCÓW WYBRANYCH GATUNKÓW DZIKO ROSNĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW Z Katedry Fizjologii

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAWARTOŚCI AZOTANÓW(V) I (III) W SAŁACIE MASŁOWEJ PAKOWANEJ W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ

ZMIANY ZAWARTOŚCI AZOTANÓW(V) I (III) W SAŁACIE MASŁOWEJ PAKOWANEJ W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 508 514 Elżbieta Radziejewska-Kubzdela, Dorota Walkowiak-Tomczak, Róża Biegańska-Marecik ZMIANY ZAWARTOŚCI AZOTANÓW(V) I (III) W SAŁACIE MASŁOWEJ PAKOWANEJ W

Bardziej szczegółowo

S t r e s z c z e n i e

S t r e s z c z e n i e ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 5 (60), 161 167 ANDRZEJ GASIK, MARTA MITEK, STANISŁAW KALISZ WPŁYW PROCESU MACERACJI ORAZ WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA NA AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCĄ I ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW KONWEKCYJNEGO I SUBLIMACYJNEGO SUSZENIA KORZENI MARCHWI NA JAKOŚĆ SUSZU. Streszczenie

WPŁYW WARUNKÓW KONWEKCYJNEGO I SUBLIMACYJNEGO SUSZENIA KORZENI MARCHWI NA JAKOŚĆ SUSZU. Streszczenie Jolanta Gawałek Instytut Technologii śywności Pochodzenia Roślinnego Akademia Rolnicza w Poznaniu WPŁYW WARUNKÓW KONWEKCYJNEGO I SUBLIMACYJNEGO SUSZENIA KORZENI MARCHWI NA JAKOŚĆ SUSZU Streszczenie W pracy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNE I STABILNOŚĆ TŁUSZCZU W CZEKOLADACH PEŁNOMLECZNYCH

WPŁYW CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNE I STABILNOŚĆ TŁUSZCZU W CZEKOLADACH PEŁNOMLECZNYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 512-516 Jolanta Kowalska, Ewa Majewska, Paulina Jakubowska WPŁYW CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNE I STABILNOŚĆ TŁUSZCZU W CZEKOLADACH

Bardziej szczegółowo

ZMIANY BARWY SUSZONYCH BORÓWEK I MALIN ZACHODZCE PODCZAS PRZECHOWYWANIA

ZMIANY BARWY SUSZONYCH BORÓWEK I MALIN ZACHODZCE PODCZAS PRZECHOWYWANIA YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 25, 2 (43) Supl., 86-92 MARTA PASŁAWSKA ZMIANY BARWY SUSZONYCH BORÓWEK I MALIN ZACHODZCE PODCZAS PRZECHOWYWANIA S t r e s z c z e n i e Owoce borówek i malin poddano suszeniu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁ CICIA ZIAREN RYU

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁ CICIA ZIAREN RYU Technica Agraria 2(1) 2003, 55-60 WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁ CICIA ZIAREN RYU Beata laska-grzywna Streszczenie: Celem pracy było okrelenie wpływu obróbki termicznej na zmiany warto- ci siły cicia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCHNA ZMIANY POTENCJAŁU ANTYOKSYDACYJNEGO I PARAMETRY BARWY SOKÓW JABŁKOWYCH

WPŁYW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCHNA ZMIANY POTENCJAŁU ANTYOKSYDACYJNEGO I PARAMETRY BARWY SOKÓW JABŁKOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 975 979 Agnieszka Synowiec-Wojtarowicz 1, Adam Kudelski 1, Aleksandra Bielińska 2, Weronika Gibas 2, Magdalena Musik 2, Katarzyna Pawłowska-Góral 1 WPŁYW PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W CZERWONYCH ODMIANACH CEBULI Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ I KONWENCJONALNEJ

ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W CZERWONYCH ODMIANACH CEBULI Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ I KONWENCJONALNEJ ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 2 (51), 105 111 EWELINA HALLMANN, EWA REMBIAŁKOWSKA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W CZERWONYCH ODMIANACH CEBULI Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ I KONWENCJONALNEJ

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW POMARAŃCZOWYCH

OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW POMARAŃCZOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 248 253 Beata Pyryt, Dorota Wilkowska OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW POMARAŃCZOWYCH Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Akademia Morska Gdynia Kierownik:

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY HERBATEK OWOCOWYCH

POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY HERBATEK OWOCOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 615 619 Małgorzata E. Zujko, Anna Witkowska, Iwona Mirończuk-Chodakowska POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY HERBATEK OWOCOWYCH Zakład Technologii i Towaroznawstwa Żywności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH I OCENA ICH JAKOŚCI

SPRAWOZDANIE. warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH I OCENA ICH JAKOŚCI SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2008r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie: warzywnictwa metodami ekologicznymi pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŚWIEŻYCH SOKÓW OWOCOWYCH W OKRESIE ICH PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

JAKOŚĆ ŚWIEŻYCH SOKÓW OWOCOWYCH W OKRESIE ICH PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 381 385 Beata Pyryt JAKOŚĆ ŚWIEŻYCH SOKÓW OWOCOWYCH W OKRESIE ICH PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA Katedra Technologii i Organizacji Żywienia Akademii Morskiej w Gdyni

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTOŚĆ IZOTIOCYJANIANÓW W KORZENIACH CHRZANU. Wstęp

WPŁYW PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTOŚĆ IZOTIOCYJANIANÓW W KORZENIACH CHRZANU. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) RYSZARD KOSSON 1, MARCIN HORBOWICZ 2 WPŁYW PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTOŚĆ IZOTIOCYJANIANÓW W KORZENIACH CHRZANU Z 1 Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODMIANY ZIEMNIAKÓW I SPOSOBU ICH OBRÓBKI KULINARNEJ NA ZAWARTO KADMU I OŁOWIU W BULWACH PO UGOTOWANIU

WPŁYW ODMIANY ZIEMNIAKÓW I SPOSOBU ICH OBRÓBKI KULINARNEJ NA ZAWARTO KADMU I OŁOWIU W BULWACH PO UGOTOWANIU YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 1 (46) Supl., 114-120 BEATA PYRYT, HALINA KOLENDA WPŁYW ODMIANY ZIEMNIAKÓW I SPOSOBU ICH OBRÓBKI KULINARNEJ NA ZAWARTO KADMU I OŁOWIU W BULWACH PO UGOTOWANIU S t r

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI WSTĘPNEJ NA ZAWARTOŚĆ WITAMINY C W PRZECIERACH POMIDOROWYCH

WPŁYW OBRÓBKI WSTĘPNEJ NA ZAWARTOŚĆ WITAMINY C W PRZECIERACH POMIDOROWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIX, 2016, 3, str. 417 421 Iwona Ścibisz, Stanisław Kalisz, Marta Mitek WPŁYW OBRÓBKI WSTĘPNEJ NA ZAWARTOŚĆ WITAMINY C W PRZECIERACH POMIDOROWYCH Zakład Technologii Owoców i Warzyw,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY JAKOŚCIOWE MARCHWI ZACHODZĄCE PODCZAS PRZECHOWYWANIA

ZMIANY JAKOŚCIOWE MARCHWI ZACHODZĄCE PODCZAS PRZECHOWYWANIA I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 2(137) T. 2 S. 337-345 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ZMIANY JAKOŚCIOWE MARCHWI ZACHODZĄCE PODCZAS

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW AZOTOWYCH W ŚWIEŻEJ I MROŻONEJ KAPUŚCIE BRUKSELSKIEJ

ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW AZOTOWYCH W ŚWIEŻEJ I MROŻONEJ KAPUŚCIE BRUKSELSKIEJ SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 1(1) 2002, 27-35 ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW AZOTOWYCH W ŚWIEŻEJ I MROŻONEJ KAPUŚCIE BRUKSELSKIEJ Piotr Gębczyński Streszczenie: Oceniano zmiany zawartości

Bardziej szczegółowo

2 Chmiel Polski S.A., ul. Diamentowa 27, Lublin

2 Chmiel Polski S.A., ul. Diamentowa 27, Lublin Acta Agrophyisca, 25, 6(2), 353-357 PORÓWNANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW STARZENIA W OCENIE WYBRANYCH PRODUKTÓW CHMIELOWYCH Jerzy Jamroz 1, Artur Mazurek 1, Marek Bolibok 2, Wojciech Błaszczak 2 1 Zakład Oceny

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI Hortorum Cultus 2(2) 2003, 115-123 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI Katarzyna Skupie Streszczenie. Eksport mroonych i wieych owoców jagodowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

USEFULNESS OF SELECTED BROCCOLI VARIETIES FOR FREEZING

USEFULNESS OF SELECTED BROCCOLI VARIETIES FOR FREEZING POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES Abbrev.: Pol. J. Natur. Sc., Vol 30(1): 91 97, Y. 2015 USEFULNESS OF SELECTED BROCCOLI VARIETIES FOR FREEZING Marta Zalewska-Korona, Ewa Jabłońska-Ryś, Wojciech Radzki,

Bardziej szczegółowo

51 Zmiany jakości minimalnie przetworzonej marchwi pakowanej próżniowo w czasie przechowywania

51 Zmiany jakości minimalnie przetworzonej marchwi pakowanej próżniowo w czasie przechowywania ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13. Rok 2011 ISSN 1506-218X 845-858 51 Zmiany jakości minimalnie przetworzonej marchwi pakowanej próżniowo w czasie

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOSCI PRZECIWUTLENIAJĄCE PRZYPRAW NA PRZYKŁADZIE PIEPRZU CZARNEGO PIPER NIGRUM L.

WŁAŚCIWOSCI PRZECIWUTLENIAJĄCE PRZYPRAW NA PRZYKŁADZIE PIEPRZU CZARNEGO PIPER NIGRUM L. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 887 891 Joanna Newerli - Guz WŁAŚCIWOSCI PRZECIWUTLENIAJĄCE PRZYPRAW NA PRZYKŁADZIE PIEPRZU CZARNEGO PIPER NIGRUM L. Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków konwekcyjnego suszenia i sposobu przygotowania papryki na przebieg zmian chromatycznych współrzdnych barwy

Wpływ warunków konwekcyjnego suszenia i sposobu przygotowania papryki na przebieg zmian chromatycznych współrzdnych barwy Stanisław Rudy, Renata Polak Katedra Techniki Cieplnej Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ warunków konwekcyjnego suszenia i sposobu przygotowania papryki na przebieg zmian chromatycznych współrzdnych barwy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZAWARTOCI IZOMERÓW TRANS W TŁUSZCZACH NA JAKO CIASTEK FRANCUSKICH Z MK O RÓNEJ WARTOCI TECHNOLOGICZNEJ

WPŁYW ZAWARTOCI IZOMERÓW TRANS W TŁUSZCZACH NA JAKO CIASTEK FRANCUSKICH Z MK O RÓNEJ WARTOCI TECHNOLOGICZNEJ YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 2 (47) Supl., 374-381 ANNA BIKOWSKA, KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, KRZYSZTOF KRYGIER WPŁYW ZAWARTOCI IZOMERÓW TRANS W TŁUSZCZACH NA JAKO CIASTEK FRANCUSKICH Z MK O

Bardziej szczegółowo

OCENA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH SUSZY BURAKA ĆWIKŁOWEGO I SELERA W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH OPERACJI JEDNOSTKOWYCH

OCENA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH SUSZY BURAKA ĆWIKŁOWEGO I SELERA W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH OPERACJI JEDNOSTKOWYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 28, 4 (59), 227 235 DOROTA NOWAK, MARCIN KIDOŃ, MAGDALENA SYTA OCENA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH SUSZY BURAKA ĆWIKŁOWEGO I SELERA W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI POLIFENOLI I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH RODZYNEK

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI POLIFENOLI I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH RODZYNEK BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 916 920 Beata Drużyńska, Sylwia Zwolińska, Elwira Worobiej, Rafał Wołosiak OZNACZANIE ZAWARTOŚCI POLIFENOLI I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH RODZYNEK

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA POPULARNYCH GATUNKÓW OWOCÓW, WARZYW, GRZYBÓW I NASION ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA POPULARNYCH GATUNKÓW OWOCÓW, WARZYW, GRZYBÓW I NASION ROŚLIN STRĄCZKOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 895 899 Małgorzata E. Zujko, Anna Witkowska AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA POPULARNYCH GATUNKÓW OWOCÓW, WARZYW, GRZYBÓW I NASION ROŚLIN STRĄCZKOWYCH Zakład Technologii

Bardziej szczegółowo

The estimation of the yield and content of some chemical compounds in the fruits of chosen hot pepper (Capsicum annuum L.

The estimation of the yield and content of some chemical compounds in the fruits of chosen hot pepper (Capsicum annuum L. Yield and chemical composition of hot pepper fruits 11 FOLIA HORTICULTURAE Ann. 16/2, 2004, 11-16 The estimation of the yield and content of some chemical compounds in the fruits of chosen hot pepper (Capsicum

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA I AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA WARZYW Z TERENU OLSZTYNA

CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA I AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA WARZYW Z TERENU OLSZTYNA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLI, 2008, 3, str. 333 337 Jerzy Borowski, Agnieszka Szajdek, Eulalia Julitta Borowska 1) CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA I AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA WARZYW Z TERENU OLSZTYNA Katedra Żywienia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI KULINARNEJ NA ZAWARTOŚĆ WITAMINY C W PĘDACH SZPARAGA LEKARSKIEGO (ASPARAGUS OFFICINALIS L.)

WPŁYW OBRÓBKI KULINARNEJ NA ZAWARTOŚĆ WITAMINY C W PĘDACH SZPARAGA LEKARSKIEGO (ASPARAGUS OFFICINALIS L.) BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVI, 2013, 4, str. 490 495 Agnieszka Siembida, Ewa Cieślik, Magdalena Surma, Lidia Duda WPŁYW OBRÓBKI KULINARNEJ NA ZAWARTOŚĆ WITAMINY C W PĘDACH SZPARAGA LEKARSKIEGO (ASPARAGUS

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY KENT

OCENA JAKOCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY KENT YWNO 4(49), 2006 KATARZYNA SKUPIE, BARBARA WÓJCIK-STOPCZYSKA OCENA JAKOCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY KENT S t r e s z c z e n i e Celem bada było okrelenie zmian wybranych składników chemicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Thermooxidative stability of frying oils and quality of snack products

Thermooxidative stability of frying oils and quality of snack products UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ NAUK O śywności EWA GÓRNICKA STABILNOŚĆ TERMOOKSYDATYWNA TŁUSZCZÓW SMAśALNICZYCH A JAKOŚĆ PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH Thermooxidative stability of frying oils

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE MIODÓW PITNYCH

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE MIODÓW PITNYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 875 879 Ewa Majewska, Agnieszka Myszka WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE MIODÓW PITNYCH Zakład Oceny Jakości Żywności Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników technologicznych stosowanych podczas laboratoryjnej produkcji suszu z ziemniaka gotowanego na zawartość witaminy C

Wpływ czynników technologicznych stosowanych podczas laboratoryjnej produkcji suszu z ziemniaka gotowanego na zawartość witaminy C NR 266 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2012 ELŻBIETA RYTEL AGNIESZKA TAJNER-CZOPEK Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wpływ czynników

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI WSTĘPNEJ, ZAMRAŻANIA I ZAMRAŻALNICZEGO SKŁADOWANIA NA TEKSTURĘ PIECZAREK

WPŁYW OBRÓBKI WSTĘPNEJ, ZAMRAŻANIA I ZAMRAŻALNICZEGO SKŁADOWANIA NA TEKSTURĘ PIECZAREK ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 7, (), 6 7 EMILIA BERNAŚ, GRAŻYNA JAWORSKA, IRENEUSZ MACIEJASZEK, ADRIANA BIERNACKA WPŁYW OBRÓBKI WSTĘPNEJ, ZAMRAŻANIA I ZAMRAŻALNICZEGO SKŁADOWANIA NA TEKSTURĘ PIECZAREK

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI WITAMIN B 1 I B 2 W MROŻONKACH I STERYLIZOWANYCH KONSERWACH Z BOCZNIAKA, BOROWIKA I PIECZARKI

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI WITAMIN B 1 I B 2 W MROŻONKACH I STERYLIZOWANYCH KONSERWACH Z BOCZNIAKA, BOROWIKA I PIECZARKI ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 6 (55), 177 185 GRAŻYNA JAWORSKA, ADRIANA BIERNACKA, SŁAWOMIR WYBRANIEC, EMILIA BERNAŚ PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI WITAMIN B 1 I B 2 W MROŻONKACH I STERYLIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE SUROWCÓW Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W PROFILAKTYCE ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE PAPRYKI Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ

ZNACZENIE SUROWCÓW Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W PROFILAKTYCE ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE PAPRYKI Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ ROCZN. PZH 2007, 58, NR 1, 77-82 EWELINA HALLMANN 1, EWA REMBIAŁKOWSKA 1, ANNA SZAFIROWSKA 2, KONSTANTY GRUDZIEŃ 2 ZNACZENIE SUROWCÓW Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W PROFILAKTYCE ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE PAPRYKI

Bardziej szczegółowo

THE ESTIMATION OF SOME CONSTITUENTS CONTENTS IN MINIMALLY PROCESSED VEGETABLE SALADS PURCHASED IN THE RETAIL NETWORK

THE ESTIMATION OF SOME CONSTITUENTS CONTENTS IN MINIMALLY PROCESSED VEGETABLE SALADS PURCHASED IN THE RETAIL NETWORK SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 3(1) 2004, 157-165 THE ESTIMATION OF SOME CONSTITUENTS CONTENTS IN MINIMALLY PROCESSED VEGETABLE SALADS PURCHASED IN THE RETAIL NETWORK Barbara

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH. Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski

ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH. Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 1(1) 2002, 85-90 ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOCI OWOCÓW TRZECH KRAJOWYCH ODMIAN PATISONA. Monika Grzeszczuk, Joachim Falkowski, Barbara Jakubowska

OCENA JAKOCI OWOCÓW TRZECH KRAJOWYCH ODMIAN PATISONA. Monika Grzeszczuk, Joachim Falkowski, Barbara Jakubowska Hortorum Cultus 2(1) 2003, 117-123 OCENA JAKOCI OWOCÓW TRZECH KRAJOWYCH ODMIAN PATISONA Monika Grzeszczuk, Joachim Falkowski, Barbara Jakubowska Streszczenie: W latach 2001 2002 w Katedrze Technologii

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW MARCHWIOWYCH I POMIDOROWYCH

PORÓWNANIE JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW MARCHWIOWYCH I POMIDOROWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 711 716 Rafał Wołosiak, Katarzyna Miłosz PORÓWNANIE JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW MARCHWIOWYCH I POMIDOROWYCH Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI WSTĘPNEJ I ZAMRAŻANIA NA ZMIANY ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW ODŻYWCZYCH I AZOTANÓW(V) W KORZENIACH PIETRUSZKI

WPŁYW OBRÓBKI WSTĘPNEJ I ZAMRAŻANIA NA ZMIANY ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW ODŻYWCZYCH I AZOTANÓW(V) W KORZENIACH PIETRUSZKI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIX, 2016, 4, str. 748 755 Barbara Wójcik-Stopczyńska, Joanna Czajka, Paweł Kiedos WPŁYW OBRÓBKI WSTĘPNEJ I ZAMRAŻANIA NA ZMIANY ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW ODŻYWCZYCH I AZOTANÓW(V) W

Bardziej szczegółowo

OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ. Wstęp. Materiał i metody

OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) KAMILA CZERNIAK, EUGENIUSZ KOŁOTA OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ Z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Wartość odżywcza i przydatność owoców rokitnika do produkcji soków

Wartość odżywcza i przydatność owoców rokitnika do produkcji soków Wartość odżywcza i przydatność owoców rokitnika do produkcji soków Piłat B., Zadernowski R., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych,

Bardziej szczegółowo

RUCH WODY I SUBSTANCJI ROZPUSZCZONYCH W JABŁKACH ODWADNIANYCH OSMOTYCZNIE

RUCH WODY I SUBSTANCJI ROZPUSZCZONYCH W JABŁKACH ODWADNIANYCH OSMOTYCZNIE Technica Agraria 2(1) 2003, 13-22 RUCH WODY I SUBSTANCJI ROZPUSZCZONYCH W JABŁKACH ODWADNIANYCH OSMOTYCZNIE Hanna Kowalska, Andrzej Lenart Streszczenie. Na proces odwadniania osmotycznego jabłek ma wpływ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA NA WŁACIWOCI FIZYCZNE I STABILNO KAKAO Z DODATKIEM KWASU L-ASKORBINOWEGO

WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA NA WŁACIWOCI FIZYCZNE I STABILNO KAKAO Z DODATKIEM KWASU L-ASKORBINOWEGO YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 26, 1 (46), 83-9 JOLANTA KOWALSKA, ANDRZEJ LENART, JUSTYNA DOBROWOLSKA WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA NA WŁACIWOCI FIZYCZNE I STABILNO KAKAO Z DODATKIEM KWASU L-ASKORBINOWEGO

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ SUSZU I PRZEBIEG JEGO REHYDRACJI W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU SUSZENIA JABŁEK

JAKOŚĆ SUSZU I PRZEBIEG JEGO REHYDRACJI W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU SUSZENIA JABŁEK Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 JAKOŚĆ SUSZU I PRZEBIEG JEGO REHYDRACJI W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU SUSZENIA JABŁEK Helena Lis, Tadeusz Lis, Anna Hołownia Katedra Techniki Cieplnej, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW InŜynieria Rolnicza 6/2006 Beata Ślaska-Grzywna Katedra InŜynierii i Maszyn SpoŜywczych Akademia Rolnicza w Lublinie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW Streszczenie W niniejszej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OKRESOWEGO PODWYSZENIA TEMPERATURY W CZASIE PRZECHOWYWANIA NA JAKO MIKROBIOLOGICZN MARCHWI O MAŁYM STOPNIU PRZETWORZENIA

WPŁYW OKRESOWEGO PODWYSZENIA TEMPERATURY W CZASIE PRZECHOWYWANIA NA JAKO MIKROBIOLOGICZN MARCHWI O MAŁYM STOPNIU PRZETWORZENIA YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 26, 1 (46) Supl., 235-245 ANNA ZIELISKA, JANUSZ CZAPSKI WPŁYW OKRESOWEGO PODWYSZENIA TEMPERATURY W CZASIE PRZECHOWYWANIA NA JAKO MIKROBIOLOGICZN MARCHWI O MAŁYM STOPNIU

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METOD I PARAMETRÓW SUSZENIA NA ZMIANY BARWY SUSZÓW OWOCOWO-WARZYWNYCH

WPŁYW METOD I PARAMETRÓW SUSZENIA NA ZMIANY BARWY SUSZÓW OWOCOWO-WARZYWNYCH Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 WPŁYW METOD I PARAMETRÓW SUSZENIA NA ZMIANY BARWY SUSZÓW OWOCOWO-WARZYWNYCH Bogusława Łapczyńska-Kordon Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Akademia Rolnicza w

Bardziej szczegółowo

SOKI I NEKTARY OWOCOWE ŹRÓDŁEM WITAMINY C

SOKI I NEKTARY OWOCOWE ŹRÓDŁEM WITAMINY C BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 390 396 Anna Lebiedzińska, Jakub Czaja, Karolina Petrykowska, Piotr Szefer SOKI I NEKTARY OWOCOWE ŹRÓDŁEM WITAMINY C Katedra i Zakład Bromatologii Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FORMY AZOTU I DOKARMIANIA DOLISTNEGO NA ZAWARTOŚĆ KAROTENOIDÓW, CUKRÓW ROZPUSZCZALNYCH I ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W MARCHWI

WPŁYW FORMY AZOTU I DOKARMIANIA DOLISTNEGO NA ZAWARTOŚĆ KAROTENOIDÓW, CUKRÓW ROZPUSZCZALNYCH I ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W MARCHWI Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (27) SYLWESTER SMOLEŃ, WŁODZIMIERZ SADY WPŁYW FORMY AZOTU I DOKARMIANIA DOLISTNEGO NA ZAWARTOŚĆ KAROTENOIDÓW, CUKRÓW ROZPUSZCZALNYCH I ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ocena sensoryczna produktów zboowych poddanych obróbce hydrotermicznej i termicznej

Ocena sensoryczna produktów zboowych poddanych obróbce hydrotermicznej i termicznej Marian Panasiewicz, Józef Grochowicz, Kazimierz Zawilak, Paweł Sobczak Katedra Inynierii i Maszyn Spoywczych Akademii Rolniczej w Lublinie Ocena sensoryczna produktów zboowych poddanych obróbce hydrotermicznej

Bardziej szczegółowo

Beata Drużyńska, Klaudia Plewka

Beata Drużyńska, Klaudia Plewka BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 634 638 Beata Drużyńska, Klaudia Plewka Ocena towaroznawcza syropów malinowych SGGW, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Oceny Jakości

Bardziej szczegółowo

ZWIZKI FENOLOWE OWOCÓW WYBRANYCH ODMIAN TRUSKAWKI

ZWIZKI FENOLOWE OWOCÓW WYBRANYCH ODMIAN TRUSKAWKI YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 2 (47) Supl., 20-27 JUSTYNA E. BOJARSKA, SYLWESTER CZAPLICKI, KATARZYNA ZARECKA, RYSZARD ZADERNOWSKI ZWIZKI FENOLOWE OWOCÓW WYBRANYCH ODMIAN TRUSKAWKI S t r e s z

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW SUSZENIA KONWEKCYJNO- MIKROFALOWEGO NA AKTYWNOŚĆ PRZECIWRODNIKOWĄ JABŁEK

WPŁYW PARAMETRÓW SUSZENIA KONWEKCYJNO- MIKROFALOWEGO NA AKTYWNOŚĆ PRZECIWRODNIKOWĄ JABŁEK ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 5 (54), 222 230 MAŁGORZATA RZĄCA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT WPŁYW PARAMETRÓW SUSZENIA KONWEKCYJNO- MIKROFALOWEGO NA AKTYWNOŚĆ PRZECIWRODNIKOWĄ JABŁEK S t r e s

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOANNA MAJKOWSKA-GADOMSKA 1, BRYGIDA WIERZBICKA 1, MACIEJ NOWAK 2 PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Zawilak, Marian Panasiewicz, Józef Grochowicz, Paweł Sobczak Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Inynierii i Maszyn Spoywczych

Kazimierz Zawilak, Marian Panasiewicz, Józef Grochowicz, Paweł Sobczak Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Inynierii i Maszyn Spoywczych Kazimierz Zawilak, Marian Panasiewicz, Józef Grochowicz, Paweł Sobczak Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Inynierii i Maszyn Spoywczych Wstp Załoenia technologiczne do produkcji nowej generacji galanterii

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW (V) W SAŁACIE I SZPINAKU W POLSCE W LATACH

ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW (V) W SAŁACIE I SZPINAKU W POLSCE W LATACH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 519 524 Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW (V) W SAŁACIE I SZPINAKU W POLSCE W LATACH 2007 2008 Zakład

Bardziej szczegółowo

Sensory quality of white cabbage and seleriac depending on the cultivar and storage

Sensory quality of white cabbage and seleriac depending on the cultivar and storage 20 POSTĘPY TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO 1/2015 Dr Anna WRZODAK Dr Maria GRZEGORZEWSKA Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Warzyw Instytut Ogrodnictwa Jakość sensoryczna kapusty głowiastej i selerów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW UTRWALANIA TECHNIKĄ WYSOKICH CIŚNIEŃ NA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ SOKÓW Z MARCHWI

WPŁYW PARAMETRÓW UTRWALANIA TECHNIKĄ WYSOKICH CIŚNIEŃ NA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ SOKÓW Z MARCHWI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 408 413 Waldemar Żyngiel, Halina Kolenda WPŁYW PARAMETRÓW UTRWALANIA TECHNIKĄ WYSOKICH CIŚNIEŃ NA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ SOKÓW Z MARCHWI Katedra Technologii i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Właściwości przeciwutleniające mrożonych owoców dzikiej róży Rosa canina L.

Właściwości przeciwutleniające mrożonych owoców dzikiej róży Rosa canina L. Technologia przechowalnicza Dr inż. ILONA GAŁĄZKA-CZARNECKA Dr hab. inż. LUCJAN KRALA Politechnika Łódzka Zakład Technologii Chłodnictwa Żywności Właściwości przeciwutleniające mrożonych owoców dzikiej

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1*

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* S. Tkaczyk, M. Kciuk Zakład Zarzdzania Jakoci, Instytut Materiałów Inynierskich i

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA WYCIĄGÓW OTRZYMYWANYCH Z AROMATYCZNYCH ODMIAN CHMIELU

AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA WYCIĄGÓW OTRZYMYWANYCH Z AROMATYCZNYCH ODMIAN CHMIELU Acta Agrophysica, 26, 7(4), 895-899 AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA WYCIĄGÓW OTRZYMYWANYCH Z AROMATYCZNYCH ODMIAN CHMIELU Jerzy Jamroz 1, Artur Mazurek 1, Małgorzata Kaźmierczuk 1, Krzysztof Kargul 2 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych i własnoci stali Prezentacja ta ma na celu zaprezentowanie oraz przyblienie wiadomoci o wpływie pierwiastków stopowych na struktur stali, przygotowaniu zgładów metalograficznych oraz obserwacji struktur

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW(III) i (V) W WYBRANYCH GATUNKACH WARZYW I ZIEMNIAKACH DOSTE PNYCH W HANDLU W OLSZTYNIE W LATACH

ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW(III) i (V) W WYBRANYCH GATUNKACH WARZYW I ZIEMNIAKACH DOSTE PNYCH W HANDLU W OLSZTYNIE W LATACH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLI, 2008, 1, str. 67 71 Danuta Murawa, Tadeusz Banaszkiewicz, Ewa Majewska 1), Bożena Błaszczuk 1), Joanna Sulima ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW(III) i (V) W WYBRANYCH GATUNKACH WARZYW I ZIEMNIAKACH

Bardziej szczegółowo

RETENCJA KAROTENOIDÓW W PAPRYCE W ZALEŻNOŚCI OD OBRÓBKI WSTĘPNEJ ORAZ SPOSOBU I WARUNKÓW SUSZENIA

RETENCJA KAROTENOIDÓW W PAPRYCE W ZALEŻNOŚCI OD OBRÓBKI WSTĘPNEJ ORAZ SPOSOBU I WARUNKÓW SUSZENIA Inżynieria Rolnicza 1(126)/211 RETENCJA KAROTENOIDÓW W PAPRYCE W ZALEŻNOŚCI OD OBRÓBKI WSTĘPNEJ ORAZ SPOSOBU I WARUNKÓW SUSZENIA Andrzej Krzykowski, Renata Polak, Stanisław Rudy Katedra Techniki Cieplnej,

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA WYBRANYCH HERBAT Z DEKLAROWANĄ ZAWARTOŚCIĄ WITAMINY C*

AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA WYBRANYCH HERBAT Z DEKLAROWANĄ ZAWARTOŚCIĄ WITAMINY C* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIX, 2016, 2, str. 176 182 Dominika Mazurek, Joanna Wyka, Joanna Kolniak-Ostek 1, Jakub Bułynko 1, Natalia Haligowska 2 AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA WYBRANYCH HERBAT Z DEKLAROWANĄ

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ SENSORYCZNA KAPUSTY PEKIŃSKIEJ W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA*

JAKOŚĆ SENSORYCZNA KAPUSTY PEKIŃSKIEJ W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVII, 2014, 4, str. 897 902 Anna Wrzodak, Maria Grzegorzewska JAKOŚĆ SENSORYCZNA KAPUSTY PEKIŃSKIEJ W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA* Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZAWARTO BARWNIKÓW BETALAINOWYCH I ZDOLNO PRZECIWUTLENIAJ C BURAKA WIK OWEGO

WP YW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZAWARTO BARWNIKÓW BETALAINOWYCH I ZDOLNO PRZECIWUTLENIAJ C BURAKA WIK OWEGO YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 27, 1 (5), 124 131 MARCIN KIDO, JANUSZ CZAPSKI WP YW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZAWARTO BARWNIKÓW BETALAINOWYCH I ZDOLNO PRZECIWUTLENIAJ C BURAKA WIK OWEGO S t r e s z c z e

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Urszula Gawlik-Dziki. Wpływ gotowania na skład i aktywność antyoksydacyjną kwasów fenolowych wyizolowanych z brokułu

ANNALES. Urszula Gawlik-Dziki. Wpływ gotowania na skład i aktywność antyoksydacyjną kwasów fenolowych wyizolowanych z brokułu ANNALES U N I VERSITATIS VOL. LIX, Nr 4 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 24 Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 2-33 Lublin,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ W ZAKRESIE BLISKIEJ PODCZERWIENI DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W MAŚLE

ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ W ZAKRESIE BLISKIEJ PODCZERWIENI DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W MAŚLE SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 1(2) 2002, 109-113 ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ W ZAKRESIE BLISKIEJ PODCZERWIENI DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W MAŚLE Agnieszka Bilska, Krystyna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OKRESU PRZECHOWYWANIA NA STRATY MASY BULW ZIEMNIAKA PODCZAS OBIERANIA

WPŁYW OKRESU PRZECHOWYWANIA NA STRATY MASY BULW ZIEMNIAKA PODCZAS OBIERANIA Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 WPŁYW OKRESU PRZECHOWYWANIA NA STRATY MASY BULW ZIEMNIAKA PODCZAS OBIERANIA Barbara Krzysztofik, Piotr Nawara Katedra Techniki Rolno-Spożywczej, Akademia Rolnicza w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych parametrów technologicznych na zawartość estrów glicydylowych w tłuszczach i smażonych produktach

Wpływ wybranych parametrów technologicznych na zawartość estrów glicydylowych w tłuszczach i smażonych produktach Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności Kierunek: Technologia żywności i żywienia Magda Aniołowska Wpływ wybranych parametrów technologicznych na zawartość estrów glicydylowych w

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA ZIARNA PSZENICY NA ZMIANĘ JEGO CECH JAKOŚCIOWYCH

WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA ZIARNA PSZENICY NA ZMIANĘ JEGO CECH JAKOŚCIOWYCH Inżynieria Rolnicza 1(99)/28 WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA ZIARNA PSZENICY NA ZMIANĘ JEGO CECH JAKOŚCIOWYCH Michał Sypuła, Agata Dadrzyńska Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Akademia Medyczna we Wrocławiu Kierownik: dr hab. H. Grajeta prof. nadzw. 2

Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Akademia Medyczna we Wrocławiu Kierownik: dr hab. H. Grajeta prof. nadzw. 2 BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 995 1000 Rafał Ilow 1, Bożena Regulska-Ilow 2, Dorota Różańska 2, Sabina Tangermann 1, Halina Grajeta 1 OSZACOWANIE CAŁKOWITEGO POTENCJAŁU ANTYOKSYDACYJNEGO WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Badania procesu wibracyjnej selekcji nasion

Badania procesu wibracyjnej selekcji nasion Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Wojciech Weiner Katedra Technologii i Aparatury Przemysłu Chemicznego i Spoywczego Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy Badania procesu wibracyjnej selekcji nasion

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH Wpływ obróbki termicznej ziemniaków... Arkadiusz Ratajski, Andrzej Wesołowski Katedra InŜynierii Procesów Rolniczych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOCZENIA W WODZIE UTLENIONEJ ORAZ PAKOWANIA W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ NA PRZEDŁUŻENIE TRWAŁOŚCI SELERA KORZENIOWEGO MAŁO PRZETWORZONEGO

WPŁYW MOCZENIA W WODZIE UTLENIONEJ ORAZ PAKOWANIA W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ NA PRZEDŁUŻENIE TRWAŁOŚCI SELERA KORZENIOWEGO MAŁO PRZETWORZONEGO SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 2(2) 2003, 129-137 WPŁYW MOCZENIA W WODZIE UTLENIONEJ ORAZ PAKOWANIA W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ NA PRZEDŁUŻENIE TRWAŁOŚCI SELERA KORZENIOWEGO MAŁO PRZETWORZONEGO

Bardziej szczegółowo