Informacja przestrzenna w praktyce lokalnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja przestrzenna w praktyce lokalnej"

Transkrypt

1 Jacek Kozłowski Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A., Kierownik prac z zakresu Nadzoru inwestorskiego nad projektem Rybnicki System Informacji Przestrzennej 21 Michał Fuchs Urząd Miasta Rybnika, Kierownik Referatu Systemów Informacji Przestrzennej Wydziału Informatyki, zastępca Kierownika projektu Rybnicki System Informacji Przestrzennej Informacja przestrzenna w praktyce lokalnej Miasto Rybnik Wprowadzenie Od blisko dziesięciu lat Miasto Rybnik konsekwentnie i z powodzeniem realizuje proces wykorzystania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Technology and Communications; ITC) w obszarze działalności wewnętrznej urzędu, jak i w celu podniesienia poziomu usług świadczonych dla mieszkańców. Dowodem na to są liczne nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymało miasto za zrealizowane projekty, począwszy od przyznanej w 2001 r. nagrody za wprowadzenie Informatycznego Systemu Zarządzania Obiegiem Spraw i Dokumentów DDM 9000, poprzez przyznanie międzynarodowej nagrody EPSA 2007 za wdrożenie elektronicznej karty miejskiej, zdobycie w 2008 r. nagrody za usługi elektroniczne przyczyniające się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a skończywszy na zakwalifikowaniu się do finału konkursu Lider Informatyki 2008 w kategorii Sektor Publiczny organizowanego przez redakcję pisma Computerworld. Wśród różnorodnych działań Urzędu Miasta Rybnika (UMR) na szczególną uwagę zasługują projekty realizowane pod wspólnym tytułem Rybnicka Platforma Informacji Cyfrowej (RPIC). W ramach RPIC są realizowane następujące działania: wprowadzenie elektronicznej karty miejskiej ( e-karty ) i budowę publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) na terenie Miasta Rybnika (lata ) (obecnie realizowany jest drugi etap tego projektu), budowa Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) (lata ), obecnie jest realizowany projekt rozwoju systemu, budowa systemu monitoringu wizyjnego na obszarze dzielnicy Śródmieście oraz Maroko-Nowiny (lata ) (w kolejnych latach planowane jest rozszerzenie systemu na obszar kolejnych dzielnic), budowa miejskiej sieci szerokopasmowej (lata ). Jak wynika z powyższej listy, jednym z obszarów wdrażania technologii ITC w mieście jest wykorzystanie informacji przestrzennej. Za wdrożenie systemu RSIP (rys. 4) UMR zdobył w 2006 roku I miejsce w konkursie Przyjazny urząd administracji 21 Rybnicki System Informacji Przestrzennej jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Program Rozwoju Subregionu Zachodniego. Śląskie Studia Regionalne 29

2 samorządowej organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Powiatów Polskich, a w roku 2009 uzyskał certyfikat Best practice Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego EPSA Mimo tak wysokiej oceny systemu RSIP Miasto Rybnik realizuje obecnie jego dalszy rozwój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Mimo tak wysokiej Województwa oceny systemu Śląskiego RSIP na Miasto lata Rybnik realizuje (Działanie obecnie 2.2 jego Rozwój dalszy rozwój elektronicznych w ramach Regionalnego usług publicznych Programu Priorytet Operacyjnego II. Społeczeństwo Województwa informacyjne). Śląskiego na lata Planowany (Działanie termin zakończenia 2.2 Rozwój prac elektronicznych to III kwartał 2011 usług r. publicznych Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne). Rys. 4. Przykładowe Planowany okno termin systemu zakończenia RSIP w części ogólnodostępnej. prac to III kwartał Kompozycja 2011 r. mapowa MPZP. Źródło: Rys. 6. Przykładowe okno systemu RSIP w części ogólnodostępnej. Kompozycja mapowa "MPZP". Źródło: Cele wdrożenia i użytkownicy systemu RSIP Celem bezpośrednim Cele (głównym) wdrożenia budowy i użytkownicy w UMR systemu RSIP informacji przestrzennej było w pierwszej fazie praktyczne usprawnienie procesów administracyjnych Celem w poszczególnych bezpośrednim (głównym) wydziałach budowy urzędu, w UMR poprzez systemu wdrożenie informacji intranetowej przestrzennej było części w pierwszej systemu (rys. fazie 5). praktyczne usprawnienie procesów administracyjnych w poszczególnych wydziałach urzędu, poprzez wdrożenie intranetowej części systemu (rys. 7). 30 J. Kozłowski, M. Fuchs informacja przestrzenna w praktyce lokalnej...

3 Rys. 5. Przykładowe okno systemu RSIP w części intranetowej. Rys. 7. Przykładowe okno systemu RSIP w części intranetowej. Dostarczenie pracownikom wszystkich potrzebnych informacji przestrzennych w ramach jednego systemu miało przynieść zwiększenie efektywności pracy i zmniejszenie kosztów Dostarczenie wszystkich informacji przestrzennych Rys. pracownikom 7. Przykładowe okno systemupotrzebnych RSIP w części intranetowej. administracyjnych. Pracownik urzędu mniej czasu miał poświęcać na wyszukiwaniu w ramach jednego systemu miało przynieść zwiększenie efektywności pracy i zmniejinformacji, a więcej napracownikom realizację procesów W sumie zprzestrzennych systemu RSIP Dostarczenie wszystkichdecyzyjnych. potrzebnychurzędu informacji w regularnie ramach szenie kosztów administracyjnych. Pracownik mniej czasu miał poświęcać korzysta obecnie ponad 150 pracowników z ponad dziesięciu wydziałów UMR (rys. 8). jednego systemu miało przynieść zwiększenie efektywności pracy decyzyjnych. i zmniejszeniewkosztów na wyszukiwanie informacji, a więcej na realizację procesów sumie administracyjnych. Pracownik urzędu mniej ponad czasu 150 miałpracowników poświęcać na wyszukiwaniu z systemu RSIP regularnie korzysta obecnie z ponad dziesięinformacji, a więcej na (rys. realizację ciu wydziałów UMR 6). procesów decyzyjnych. W sumie z systemu RSIP regularnie korzysta obecnie ponad 150 pracowników z ponad dziesięciu wydziałów UMR (rys. 8). Rys. 6. Struktura logowań do RSIP użytkowników z UMR. Ar 21% Pozostałe Wydziały UMR 22% Pozostałe Ek 5% Ar 21% Wydziały UMR 22% M 16% Ek Inf 5% 7% M 16% Inf 7% G 9% G 9% PIU 9% PIU 9% D 11%D 11% Objaśnienia: Ar Wydział Architektury, M Wydział Mienia, D Wydział Dróg, PIU Biuro Realizacji Projektu ISPA, G Wydział Geodezji i Kartografii, Inf Wydział Informatyki, Ek Wydział Ekologii Rys. 8. Rys. Struktura logowań do RSIP użytkowników 8. Struktura logowań do RSIP użytkownikówzz UMR. UMR. Śląskie Studia Regionalne

4 O popularności systemu wśród pracowników urzędu świadczą dane z raportów z użytkowania wewnętrznej części RSIP. W tabeli 1 podano zestawienie uśrednionych w latach miesięcznych ilości zapytań, jakie rejestruje serwer danych przestrzennych wewnętrznej części RSIP (w przybliżeniu można ją utożsamiać z ilością wygenerowanych map) oraz uśrednionej w latach miesięcznej liczby unikalnych logowań do systemu (traktowane jako wejścia do systemu z unikalnego adresu IP komputera). Tab. 1. Zestawienie uśrednionej w latach miesięcznej ilości zapytań do serwera danych przestrzennych oraz uśrednionej w latach miesięcznej liczby użytkowników systemu RSIP. Dane dla lat Rok Średnia miesięczna ilość zapytań Średnia miesięczna liczba użytkowników 2006* Objaśnienia: * dotyczy okresu od marca do grudnia 2006 r. W przypadku obydwu analizowanych wskaźników wyraźnie widać tendencje wzrostowe. Szczególnie dotyczy to ilości zapytań do serwera danych przestrzennych, gdzie wartość w roku 2009 wzrosła o blisko 50% w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie, w fazie rozwoju RSIP, jako dodatkowy cel postawiono zwiększenie współpracy i wymiany informacji pomiędzy UMR a jednostkami miejskimi (JM; jednostkami organizacyjnymi miasta) i służbami publicznymi (SP) działającymi na obszarze miasta i powiatu. Jego osiągnięcie ma zostać uzyskane poprzez rozbudowę funkcjonalną oraz rozpowszechnienie korzystania z systemu przez JM i SP. W ten sposób do grona zaawansowanych użytkowników RSIP, poza pracownikami UMR, zostaną włączeni: spośród JM: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Rybnickie Służby Komunalne, Straż Miejska, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zarząd Transportu Zbiorowego, Zarząd Zieleni Miejskiej, spośród SP: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, Komenda Miejska Policji w Rybniku, SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku (traktowany łącznie z Centrum Powiadamiania Ratowniczego oraz Zespołami Ratownictwa medycznego). Trzecią dużą grupę użytkowników systemu RSIP stanowi ogół internuatów, którzy mają wgląd do części ogólnodostępnej systemu portalu WWW (por. rys. 4). Miesięczna ilość zapytań, jakie rejestruje serwer danych przestrzennych portalu WWW, wynosi od około do ponad (dane z lat ). Uśrednione 32 J. Kozłowski, M. Fuchs informacja przestrzenna w praktyce lokalnej...

5 wartości roczne dla tego wskaźnika zamieszczono w tabeli 2 wraz z uśrednioną dla lat miesięczną ilością unikalnych użytkowników portalu WWW (wywołujących portal z różnych numerów IP). Tab. 2. Zestawienie uśrednionej w latach miesięcznej ilości zapytań do serwera danych przestrzennych oraz uśrednionej w latach miesięcznej liczby użytkowników systemu RSIP. Dane dla lat Rok Średnia miesięczna ilość zapytań Średnia miesięczna liczba użytkowników 2007* Objaśnienia: * dotyczy okresu od marca do grudnia 2007 r. Ogólnodostępny portal WWW posiada cztery predefiniowane kompozycje mapowe skierowane do różnych grup użytkowników. W trakcie trwających prac rozwojowych zostanie on dodatkowo wzbogacony o katalog metadanych oraz portal edukacyjny (e-learning). W ten sposób UMR zrealizuje także kolejne istotne cele: budowę węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie lokalnym oraz aktywną partycypację w rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zasoby informacyjne RSIP Obecnie w systemie RSIP jest zdefiniowanych ponad 1000 różnorodnych warstw tematycznych w ramach ponad 50 grup tematycznych, z czego ok. 600 dotyczy MPZP. W celu ułatwienia zarządzania zasobem oraz korzystania z niego przez użytkowników zastosowano mechanizm tzw. kompozycji mapowych, posiadających zdefiniowany zestaw przynależących do nich warstw tematycznych (Plan Miasta, MPZP, Mapy tematyczne, Ortofotomapa; por. rys. 4). W chwili obecnej zdecydowana większość warstw tematycznych RSIP pochodzi z zasobów informacyjnych UMR. Wyjątkiem są grupy tematyczne: e-karta (dane pochodzą z Zarządu Transportu Zbiorowego) oraz Fotoradary (na podstawie informacji pochodzących ze Straży Miejskiej). W bazie danych RSIP znajdują się różnorodne zasoby informacyjne pochodzące łącznie z 14 wydziałów UMR: Architektury, Dróg, Edukacji, Ekologii, Geodezji i Kartografii, Informatyki, Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, Mienia, Organizacyjnego, Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej, Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Biura Realizacji Projektu ISPA i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Należy także zaznaczyć, że zakres danych ulega stopniowemu poszerzeniu, zgodnie z potrzebami użytkowników. Różnorodność dostępnych opracowań mapowych dobrze ilustrują przykładowe widoki zaprezentowane na rys. 7. Śląskie Studia Regionalne 33

6 Różnorodność dostępnych opracowań mapowych dobrze ilustrują przykładowe widoki zaprezentowane na rys. 9. Rys. 7. Przykładowe mapy tematyczne dostępne w RSIP. Rys. 9. Przykładowe mapy tematyczne dostępne w RSIP. Część z ww. danych zapisanych jest w postaci obiektów bezpośrednio w bazie danych ORACLE Spatial, a część przechowywana w postaci plików wektorowych lub Część rastrowych z ww. danych zapisanych jest w postaci bezpośrednio w bazie danych w różnych formatach (m.in. obiektów ortofotomapy). W intranetowej bazie danych ORACLE a część przechowywana postaci2plików wektorowych RSIPSpatial, zgromadzonych jest obecniewponad obiektów,lub w rastrowych większościwbędących różnychrepliką formatach (m.in.: ortofotomapy). W intranetowej bazie pochodzących danych RSIP zgromadzonych numerycznej mapy zasadniczej. Obiektów z innych wydziałów jest obecnie ponad obiektów, w większości będących repliką numerycznej mapy niż Geodezji i Kartografii jest ponad Dodatkowo, w bazie ekstranetowej jest zasadniczej. Obiektów pochodzących z innych wydziałów niż Geodezji i Kartografii jest ponad wdanych (rekordów) pochodzących z systemu lokalizacji autobusów ponad Dodatkowo, bazie ekstranetowej jest ponad danych (rekordów) transportu publicznego (system wdrożony w ramach projektu e-karta ). W ramach rozwoju projektu RSIP planowane jest utworzenie ponad 100 nowych 49 warstw tematycznych oraz zakłada się przeniesienie większości obecnych zasobów plikowych do struktur bazy danych ORACLE (za wyjątkiem opracowań rastrowych). 34 J. Kozłowski, M. Fuchs informacja przestrzenna w praktyce lokalnej...

7 RSIP zbudowany jest z zastosowaniem warstwowej architektury logicznej i informatycznej. Determinuje to w znacznym stopniu kierunki przepływu informacji (danych) wewnątrz systemu, natomiast funkcjonalność poszczególnych podsystemów wpływa na sposób i częstotliwość tego przepływu. Na rys. 8 przedstawiono ogólny schemat przepływu danych wewnątrz RSIP w odniesieniu do wszystkich możliwych źródeł ich pochodzenia (wytwarzania) z uwzględnieniem obecnie realizowanego projektu rozwoju systemu. Jak to wynika ze schematu, istnieją dwa punkty węzłowe, do których następuje zasilanie danymi: centralna baza danych RSIP zasilana danymi pochodzącymi z zasobów wewnętrznych UMR i będąca częścią podsystemu obsługi użytkowników zlokalizowanych wewnątrz urzędu oraz baza danych xrsip zasilana danymi pochodzącymi spoza UMR i będąca częścią podsystemu obsługi użytkowników zlokalizowanych na zewnątrz urzędu (w tym JM, SP oraz internatów). Rys. 8. Ogólny schemat przepływu danych w systemie RSIP. dane specjalne systemy w JM/SP dane tematyczne JM i SP transfer transfer dane specjalne edycja transfer baza danych xrsip bazy danych systemów źródłowych replikacja i transfer replikacja częściowa baza danych RSIP replikacja edycja dane tematyczne UMR ładowanie i mapowanie archiwizacja edycja zasoby plikowe, rejestry i dane statystyczne back-up metadane Rys. 10. Ogólny schemat przepływu danych w systemie RSIP. RSIP spełnia rolę hurtowni replik danych przestrzennych integrując w różnym stopniu dane z systemów geodezyjnych (EGB 2000/Oracle - firmy Intergraph, dgdialog/oracle - firmy Vertical), ewidencji ludności (PESEL/MS SQL - firmy Technika), Śląskie Studia obiegu Regionalne dokumentów 35 (DDM/MS SQL - firmy Logotec oraz SEKAP), obsługi mienia (Dzierżawy, Użytkowanie wieczyste/firebrd - firmy Rekord), działalności gospodarczej i koncesji alkoholowych (SEDZiG, Koncesja/FoxBase - firmy AS). W RSIP udostępniane są także zasoby plikowe, w tym MPZP (pliki MAP+TAB przekonwertowane do formatu SHP+DBF i DWG),

8 RSIP spełnia rolę hurtowni replik danych przestrzennych, integrując w różnym stopniu dane z systemów geodezyjnych (EGB 2000/Oracle firmy Intergraph, dgdialog/oracle firmy Vertical), ewidencji ludności (PESEL/MS SQL firmy Technika), obiegu dokumentów (DDM/MS SQL firmy Logotec oraz SEKAP), obsługi mienia (Dzierżawy, Użytkowanie wieczyste/firebrd firmy Rekord), działalności gospodarczej i koncesji alkoholowych (SEDZiG, Koncesja/FoxBase firmy AS). W RSIP udostępniane są także zasoby plikowe, w tym MPZP (pliki MAP+TAB przekonwertowane do formatu SHP+DBF i DWG), ortofotowapy (GeoTIF, TIF+TFW), mapy geośrodowiskowe i mapy kopalin (SHP+DBF). Za replikowanie danych z systemów źródłowych do bazy RSIP odpowiada dedykowana aplikacja, która nie tylko pozwala na przenoszenie danych pomiędzy najczęściej spotykanymi źródłami danych, ale także na konwersję polskich znaków i konwersję specyficznych zapisów geometrii do formatu ORACLE SDO. W ramach projektu rozwoju RSIP aplikacja ta ma zostać rozbudowana o obsługę najczęściej stosowanych w UMR formatów map wektorowych (w tym DWG, DGN, MAP+TAB, SWDE) i konwertowanie tych danych do formatu ORACLE SDO. Funkcjonalność systemu Funkcjonalność systemu Środowiskiem pracy dla użytkowników RSIP jest przeglądarka internetowa. Poza Środowiskiem oknem mapy wraz pracy ze dla standardowymi użytkowników narzędziami RSIP jest przeglądarka do jej obsługi internetowa. (por. rys. 4 i Poza 6) użytkownicy wraz mają ze standardowymi do dyspozycji różnorodne narzędziami narzędzia do jej obsługi wyszukiwania (por. rys. (m.in. 6 i 8) użytkownicy ulic, adresów, mają oknem mapy do działek dyspozycji ewidencyjnych różnorodne oraz danych narzędzia z systemu wyszukiwania PESEL) (rys. (m.in.: 9). Mogą ulic, oni adresów, także samodzielnie generować oraz danych szereg raportów z systemu z PESEL) danych prezentowanych (rys. 11). Mogą w oni systemie, także samodzielnie w tym działek ewidencyjnych generować w oparciu szereg o dane: raportów ewidencyjne, z danych osobowe, prezentowanych demograficzne, w systemie, inne w tym dane w tematyczne oparciu o dane: ewidencyjne, oraz wykorzystując osobowe, dodatkowe demograficzne, obiekty inne graficzne dane tematyczne (np. legendy oraz MPZP). wykorzystując dodatkowe obiekty graficzne (np.: legendy MPZP). Rys. 9. Najczęściej wykorzystywane narzędzia wyszukiwania. Rys. 11. Najczęściej wykorzystywane narzędzia wyszukiwania. 36 J. Kozłowski, M. Fuchs informacja przestrzenna w praktyce lokalnej... Zakres dostępnych narzędzi wyszukiwania i raportowania jest inny w podsystemie obsługi użytkowników wewnętrznych i w podsystemie obsługi użytkowników zewnętrznych. W tym pierwszym przypadku jest on dodatkowo uzależniony od uprawnień konkretnego pracownika

9 Zakres dostępnych narzędzi wyszukiwania i raportowania jest inny w podsystemie obsługi użytkowników wewnętrznych i w podsystemie obsługi użytkowników zewnętrznych. W tym pierwszym przypadku jest on dodatkowo uzależniony od uprawnień konkretnego pracownika urzędu. W ramach projektu rozwoju RSIP planowane jest radykalne zwiększenie funkcjonalności systemu w zakresie wyszukiwania i raportowania. W szczególności dodane zostaną mechanizmy wyszukiwania i przeglądania metadanych geoinformacyjnych dla zgromadzonych zasobów, a utworzone zgodnie z profilem INSPIRE. Szczególnie interesującym przykładem funkcjonalności systemu RSIP jest bezpośrednia współpraca z systemem elektronicznej karty miejskiej, systemem obiegu dokumentów DDM (a za jego pośrednictwem z SEKAP-em) oraz internetowym Biuletynem Informacji Publicznej (BIP). W pierwszym przypadku do bazy danych systemu RSIP replikowane są na żywo dane lokalizacyjne pojazdów realizujących na zlecenie UMR zadania związane z transportem publicznym, dzięki czemu pracownicy Zarządu Transportu Zbiorowego mogą na bieżąco śledzić położenie dowolnego autobusu oraz jego podstawowe parametry (status, opóźnienie, czy ilość skasowanych biletów). Za pomocą dedykowanej aplikacji mogą także sprawdzić położenie dowolnego pojazdu w okresie ostatnich 3 miesięcy (rys. 10). Rys. 10. Wyszukiwanie lokalizacji autobusów. Innym przykładem Rys. współpracy 12. Wyszukiwanie pomiędzy lokalizacji systemami autobusów. jest wymiana danych pomiędzy RSIP a systemem DDM w zakresie wniosków budowlanych. Jest to pilotażowe Innym rozwiązanie przykładem polegające współpracy na pomiędzy replikowaniu systemami z mapy jest numerycznej wymiana danych do systemu pomiędzy DDM RSIP a systemem adresów DDM i numerów w zakresie działek ewidencyjnych, wniosków budowlanych. które są wykorzystywane Jest to pilotażowe przy wpisywaniu danych na opisowych replikowaniu dla z spraw mapy w numerycznej Wydziale Architektury. do systemu Zwrotnie DDM adresów do systemu i numerów RSIP rozwiązanie polegające działek replikowane ewidencyjnych, są dane związane które są wykorzystywane z wprowadzonymi przy do wpisywaniu DDM-a wnioskami danych oraz opisowych proce-dldowanymi w Wydziale w oparciu Architektury. o nie sprawami Zwrotnie z do zakresu systemu prawa RSIP budowlanego replikowane są (m.in. dane związane pozwo- z spraw wprowadzonymi do DDM-a wnioskami oraz procedowanymi w oparciu o nie sprawami z zakresu prawa budowlanego (m.in.: pozwolenia na budowę/rozbiórkę) (rys. 13). W ramach rozwoju systemu RSIP podobna wymiana danych ma zostać wdrożona dla ponad 50 rejestrów Śląskie Studia Regionalne 37 prowadzonych w systemie obiegu dokumentów DDM.

10 systemem DDM w zakresie wniosków budowlanych. Jest to pilotażowe rozwiązanie polegające na replikowaniu z mapy numerycznej do systemu DDM adresów i numerów działek ewidencyjnych, które są wykorzystywane przy wpisywaniu danych opisowych dla spraw w Wydziale Architektury. Zwrotnie do systemu RSIP replikowane są dane związane z wprowadzonymi do DDM-a wnioskami oraz procedowanymi w oparciu o nie sprawami z lenia na budowę/rozbiórkę) (rys. 11). W ramach rozwoju systemu RSIP podobna zakresu prawa budowlanego (m.in.: pozwolenia na budowę/rozbiórkę) (rys. 13). W ramach wymiana danych ma zostać wdrożona dla ponad 50 rejestrów prowadzonych w systemie obiegu RSIP dokumentów podobna wymiana DDM. danych ma zostać wdrożona dla ponad 50 rejestrów rozwoju systemu prowadzonych w systemie obiegu dokumentów DDM. Rys. 11. Mapka wniosków budowlanych. Za pośrednictwem Rys. systemu 13. Mapka DDM jest wniosków realizowana budowlanych. także wymiana informacji z systemem SEKAP. W tym przypadku w SEKAP-ie zdefiniowano pilotażową usługę zgłaszania przez systemu internautów DDM miejsc jest wartych realizowana polecenia także (rys. 12). wymiana Po wypełnieniu informacji wniosku z systemem Za pośrednictwem SEKAP. i W przesłaniu tym przypadku go za pośrednictwem w SEKAP-ie SEKAP-u, zdefiniowano korespondencja pilotażową trafia do usługę systemu zgłaszania DDM, przez internautów a następnie miejsc wartych po zatwierdzeniu polecenia przez (rys. administratora 14). Po wypełnieniu odpowiednie wniosku dane są i przesłaniu replikowane do systemu RSIP i wyświetlane na planie miasta w ogólnodostępnym portalu go za pośrednictwem zatwierdzeniu WWW. przez SEKAP-u, administratora korespondencja - odpowiednie trafia dane do systemu są replikowane DDM, do a następnie systemu RSIP - po i wyświetlane na planie miasta w ogólnodostępnym portalu WWW. Rys. 12. Prezentacja w systemie RSIP zgłaszanych w SEKAP-ie miejsc wartych polecenia. 53 Rys. 14. Prezentacja w systemie RSIP zgłaszanych w SEKAP-ie miejsc wartych polecenia. Najnowszym rozwiązaniem zrealizowanym przez Wydział Informatyki jest współpraca RSIP 38 J. Kozłowski, M. Fuchs informacja przestrzenna w praktyce lokalnej... i serwisu BIP. Poprzez wykorzystanie analogicznego mechanizmu, co w przypadku integracji z systemem DDM, wpisy prezentowane w BIP-ie, o ile posiadają zapisaną lokalizację poprzez adres, są automatycznie geokodowane (uzupełniane o współrzędne geodezyjne na podstawie

11 Rys. 14. Prezentacja w systemie RSIP zgłaszanych w SEKAP-ie miejsc wartych polecenia. Najnowszym rozwiązaniem zrealizowanym przez Wydział Informatyki jest współpraca RSIP rozwiązaniem i serwisu BIP. zrealizowanym Poprzez wykorzystanie przez Wydział analogicznego Informatyki mechanizmu, jest współpraca co RSI Najnowszym i serwisu w przypadku BIP. Poprzez integracji wykorzystanie z systemem analogicznego DDM, wpisy prezentowane mechanizmu, w BIP-ie, co w o przypadku ile posiadają zapisaną DDM, wpisy lokalizację prezentowane poprzez adres, w BIP-ie, są automatycznie o ile posiadają geokodowane zapisaną lokalizację (uzupeł- poprze integrac z systemem niane o współrzędne geodezyjne na podstawie bazy adresowej RSIP-u), dzięki czemu adres, są automatycznie geokodowane (uzupełniane o współrzędne geodezyjne na podstawi bezpośrednio z poziomu BIP-u można wywołać okno z wygenerowaną przez RSIP bazy adresowej mapką lokalizującą RSIP-u), dany dzięki obiekt czemu z serwisu bezpośrednio BIP (rys. 13). z poziomu BIP-u można wywołać okn z wygenerowaną przez RSIP mapką lokalizującą dany obiekt z serwisu BIP (rys. 15). Rys. 13. Wywołanie mapki lokalizującej z poziomu serwisu BIP. Trwająca Rys. realizacja 15. Wywołanie rozwoju systemu mapki lokalizującej RSIP zakłada poszerzenie z poziomu możliwości serwisu BIP. integracji z innymi systemami oraz innymi węzłami Infrastruktury Informacji Przestrzennej, w szczególności dzięki wykorzystaniu usług typu Web Services (WMS/WFS), natomiast Trwająca realizacja rozwoju systemu RSIP zakłada poszerzenie możliwości integracji realizowany niezależnie projekt budowy miejskiej sieci szerokopasmowej pozwoli na innymi bezpośredni systemami dostęp oraz JM innymi i SP do zasobów węzłami RSIP, Infrastruktury dzięki czemu dodatkowo Informacji zwiększy Przestrzennej, się szczególności bezpieczeństwo dzięki i stabilność wykorzystaniu systemu. usług typu Web Services (WMS/WFS), natomia realizowany niezależnie projekt budowy miejskiej sieci szerokopasmowej pozwoli n bezpośredni dostęp JM i Wymierne SP do zasobów korzyści RSIP, wdrożenia dzięki RSIP czemu dodatkowo zwiększy si bezpieczeństwo i stabilność systemu. Wdrożenie powszechnej dostępności informacji przestrzennej przyniosło wiele pozytywnych zmian w zakresie realizacji procedur przez poszczególne wydziały UMR, co w konsekwencji przełożyło się także na polepszenie obsługi mieszkańców (interesantów). Podstawową zmianą jest przyśpieszenie obsługi spraw, szczególnie tych realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Architektury. 5 Najbardziej widocznym przykładem są procedury związane z wydawaniem odpowiednich zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu działki. Przed rokiem 2005 w Rybniku wykorzystywany był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w wersji papierowej, co utrudniało, czy wręcz uniemożliwiało szybkie wyszu- Śląskie Studia Regionalne 39

12 kanie terenu, którego dotyczył wniosek złożony przez interesanta. Z tego powodu nawet zwykłe udzielenie informacji o przeznaczeniu działki było czasochłonne i wymagało przedłożenia przez interesanta odpowiedniego fragmentu mapy pozyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii. Po wdrożeniu systemu RSIP powyższe trudności przestały istnieć. Interesant przychodzący do Wydziału Architektury podaje wyłącznie adres przedmiotowej nieruchomości lub numer ewidencyjny działki, a pracownik UMR może natychmiast wyszukać i wyświetlić na ekranie monitora właściwy obszar miasta z nałożonym rysunkiem MPZP. Analiza odpowiednich wskaźników ISO oraz logów z systemu obiegu dokumentów pokazała, że średni czas przygotowywania dokumentów w Wydziale Architektury skrócił się po wdrożeniu systemu RSIP nawet 4 razy. Podobne tendencje można było zaobserwować również w innych wydziałach UMR, gdzie do realizacji procedur niezbędne są informacje pochodzące z Wydziału Geodezji i Kartografii. Udostępnienie części zasobów danych przestrzennych w ogólnodostępnym portalu WWW przyniosło także liczne korzyści dla mieszkańców miasta oraz różnorodnych podmiotów i instytucji (np. inwestorów). Istotnym ułatwieniem dla interesantów UMR jest możliwość zdalnego bez wychodzenia z domu wyszukania działki ewidencyjnej oraz uzyskania informacji o jej przeznaczeniu, zapisanej w obowiązującym MPZP, co w znaczący sposób odciąża właściwe wydziały od udzielania tego typu informacji. Ilość podobnych pomocnych funkcjonalności ma zostać zwiększona poprzez trwającą realizację rozwoju systemu RSIP. Analizując społeczno-ekonomiczne skutki rozwoju RSIP, obliczono oszczędności czasowe i finansowe wynikające z użytkowania systemu zarówno po stronie pracowników urzędu, jak i mieszkańców. Z przeprowadzonych na potrzeby Studium Wykonalności projektu rozwoju systemu RSIP analiz wynika, że wdrożenie nowego (zmodernizowanego) systemu umożliwi pracownikom urzędu zaoszczędzenie do 2016 roku osobodni roboczych. Podobnie w przypadku przedsiębiorców ich sumaryczne oszczędności w latach związane z obniżeniem kosztów i przyśpieszeniem dostępu do informacji przestrzennej powinny się kształtować na poziomie ok. 94 tys. zł. Z poczynionych analiz wynika także, że sumaryczne oszczędności samych mieszkańców Rybnika, w związku z zaniechaniem wizyt w UMR na rzecz komunikowania się z urzędnikami drogą elektroniczną, będą się kształtować na poziomie ok. 470 tys. zł w latach Analizując korzyści wynikające z powszechnego wykorzystania informacji przestrzennej, nie można także zapomnieć o innych, pośrednich efektach, jakie powinni odczuć mieszkańcy miasta. Przede wszystkim dotyczy to podniesienia sprawności działania służb i straży działających na terenie Rybnika. Po zakończeniu realizacji rozwoju systemu RSIP służby publiczne (m.in. Straż Pożarna, Policja) jeszcze przed dojazdem na miejsce akcji będą mogły samodzielnie uzyskać informacje o sytuacji topograficznej w miejscu interwencji oraz występującym tam uzbrojeniu terenu (w tym o lokalizacji hydrantów, przebiegu przewodów gazowniczych, grzewczych czy też kabli energetycznych). W razie potrzeby będą mogły także uzyskać dane demograficzne obejmujące zagrożony teren, co powinno znacząco usprawnić prowadzenie 40 J. Kozłowski, M. Fuchs informacja przestrzenna w praktyce lokalnej...

13 akcji ratunkowych, ewakuacyjnych i zabezpieczających. Dyspozytorzy służb i straży uzyskają stały podgląd lokalizacji własnych pojazdów i/lub patroli, ich statusu operacyjnego oraz nowe i obsługiwane zgłoszenia o interwencję. Nie bez znaczenia jest także zaplanowana nowa funkcjonalność RSIP polegająca na możliwości samodzielnego zgłaszania przez internatów usterek terenowych zauważonych na obszarze miasta, np. uszkodzeń w nawierzchni dróg i ulic, zniszczonych znaków drogowych, niedziałającego oświetlenia, awarii instalacji technicznych, itd. Podsumowanie Przedstawiona analiza wpływu wykorzystania informacji przestrzennej na bieżącą pracę urzędu oraz obsługę mieszkańców wskazuje, że jest on zdecydowanie pozytywny oraz obejmuje wiele obszarów. Obserwowane korzyści mają przede wszystkim charakter organizacyjny (usprawnienie realizacji procedur) oraz społeczno-ekonomiczny (oszczędności mieszkańców i przedsiębiorców wynikające z ograniczenia wizyt w urzędzie). Dodatkowo obserwowany stale rosnący poziom wykorzystywania RSIP (wzrost liczby użytkowników, wzrost ilości zapytań do systemu) oraz nowe wymagania funkcjonalne, które stały się powodem realizacji obecnie trwającego projektu rozwoju systemu, pozwalają oczekiwać w przyszłości jeszcze większych pozytywnych efektów wykorzystania informacji przestrzennej w urzędzie. Śląskie Studia Regionalne 41

Rybnicki System Informacji Przestrzennej

Rybnicki System Informacji Przestrzennej Rybnicki System Informacji Przestrzennej Kielce, 14 października 2011 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

RSIP. Krok w stronę integracji

RSIP. Krok w stronę integracji RSIP Krok w stronę integracji Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzia zarządzania miastem (systemy GIS i e-administracja)

Konferencja Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzia zarządzania miastem (systemy GIS i e-administracja) Konferencja Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzia zarządzania miastem (systemy GIS i e-administracja) 27-28 września 2007 r. historia Historia systemu: - Modernizacja elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Rybnicki System Informacji Przestrzennej

Rybnicki System Informacji Przestrzennej 46 elektroniczna Administracja marzec kwiecień 2007 Rybnicki System Informacji Przestrzennej Cele, przebieg wdrożenia, plany Michał Fuchs Wdrożenie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej wykorzystującego

Bardziej szczegółowo

Obligatoryjne i fakultatywne bazy danych SIT na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika

Obligatoryjne i fakultatywne bazy danych SIT na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika Obligatoryjne i fakultatywne bazy danych SIT na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika Prezentację poprowadzą: Grzegorz Ignaciuk GIG/CADExpert Rudolf Besuch - Urząd Miasta Rybnika Geodeta Miejski

Bardziej szczegółowo

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Henryka Bałys Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwo Powiatowe w Cieszynie Maciej Bednarski Kierownik Projektu Instytut Systemów

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej

Nowe możliwości Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej Nowe możliwości Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej Katowice, 2011 10 07 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej Maciej Bednarski mbednarski@ispik.pl Cieszyn, 14 października 2010 Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. GLIWICE Krótka historia Instytutu Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

GIS w zwiększaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska. Krystyna Żochowska Biuro Informatyki

GIS w zwiększaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska. Krystyna Żochowska Biuro Informatyki GIS w zwiększaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska Krystyna Żochowska Biuro Informatyki 1. o systemie informacji przestrzennej, 2. zasoby miejskiego SIP w UMG, 3. organizacja wymiany zasobów

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Piotr Wojnowski Szczyrk, 10 grudzień 2013 O projekcie Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Źródło dofinansowania: RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji DEFINICJA GEOPORTALU DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. Rozdział I Art. 3 pkt. 8 Geoportal INSPIRE

Bardziej szczegółowo

Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego

Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego Henryka Bałys Tomasz Gołębiowski Starostwo Powiatowe w Cieszynie Jacek Kozłowski GEOINFO Wrocław Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach 1. Dane podstawowe i numer TERYT W pierwszym pytaniu podają Państwo nazwę gminy oraz jej numer TERYT. Numer TERYT dla gminy mogą Państwo sprawdzić

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH Waldemar Izdebski Geo-System Sp. z o.o. WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH W POWIATOWYCH OŚRODKACH DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Powiatowe Ośrodki Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Numeryczna Mapa Zasadnicza Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2015-06-17 Sygnity S.A. Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w gminie

Ochrona środowiska w gminie Ochrona środowiska w gminie Wiedza o środowisku naturalnym jest warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Opolskiego bazą do współpracy w regionie.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Opolskiego bazą do współpracy w regionie. Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej. Agnieszka Partyka Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu Trzy główne zasady współpracy: równość partnerów

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych obsługujących ODGiK na przykładzie miasta Tychy. Przygotowanie do wdrożenia dyrektywy INSPIRE

Integracja systemów informatycznych obsługujących ODGiK na przykładzie miasta Tychy. Przygotowanie do wdrożenia dyrektywy INSPIRE Integracja systemów informatycznych obsługujących ODGiK na przykładzie miasta Tychy. Przygotowanie do wdrożenia dyrektywy INSPIRE Wisła,dnia 11 września 2008 roku Dyrektywa INSPIRE 25.04.2007r publikacja

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności.

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności. Agenda Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota Partnerzy Obecny stan UMM Elementy i Funkcjonalności Uniwersalność Korzyści Zasady współpracy Zakończenie Służby ratownicze

Bardziej szczegółowo

PORTAL ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Projekt pn. Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta został sfinansowany ze środków unijnych

PORTAL ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Projekt pn. Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta został sfinansowany ze środków unijnych PORTAL ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Projekt pn. Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta został sfinansowany ze środków unijnych Całkowity koszt projektu wyniósł 1 467 560,00 zł. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

GEOPORTAL to nie zwykła strona z mapą! Prezentacja technologii GeoportalToolkit. Łukasz Łukasiewicz ISPiK S.A. llukasiewicz@ispik.

GEOPORTAL to nie zwykła strona z mapą! Prezentacja technologii GeoportalToolkit. Łukasz Łukasiewicz ISPiK S.A. llukasiewicz@ispik. Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. GLIWICE GEOPORTAL to nie zwykła strona z mapą! Prezentacja technologii GeoportalToolkit Łukasz Łukasiewicz ISPiK S.A. llukasiewicz@ispik.pl Wisła 08-10.09.2010

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Piotr Wojnowski Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim dr Jacek Kozłowski Cieszyn, 15.10.2010 r. Plan prezentacji 1. Umiejscowienie projektu w kontekście RPO WSL 2007-2013 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji.

Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji. Autorzy prezentacji: Piotr Domagała Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji. Trudne początki - opis liniowy, Trudne początki - opis liniowy, - wideorejestracja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

1. Praktyczne realizacje wykorzystania zasobów PODGIK w serwisach internetowych

1. Praktyczne realizacje wykorzystania zasobów PODGIK w serwisach internetowych dr inż. Waldemar Izdebski Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii Geo-system Sp. z o.o. Wykorzystanie Internetu i nowych technologii geoinformatycznych w obsłudze prac geodezyjnych W ostatnich

Bardziej szczegółowo

Nowa wersja geoportalu w technologii firmy GEOBID

Nowa wersja geoportalu w technologii firmy GEOBID Nowa wersja geoportalu w technologii firmy GEOBID 1. Wprowadzenie Internet (podobnie jak wynalezienie druku czy żarówki) dał początek nowej erze rozwoju ludzkości. Jego wyjątkowo szybki rozwój zaskoczył

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej Opolskie w Internecie Podstawa prawna Realizacja projektu Opolskie w Internecie- system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny

Bardziej szczegółowo

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu 1. Wymagania dotyczące Próbki W celu wykazania, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca winien

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Baza Katastralna (ZBK) w Powiecie Piaseczyńskim

Zintegrowana Baza Katastralna (ZBK) w Powiecie Piaseczyńskim Zintegrowana Baza Katastralna (ZBK) w Powiecie Piaseczyńskim skim Anita Wierzejska Geodeta Powiatowy Powiatu Piaseczyńskiego Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy

Bardziej szczegółowo

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej znaczenie dla administracji publicznej System Informacji Przestrzennej jako lokalny/ponadlokalny

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016 Tworzymy oprogramowanie Oprogramowanie dla administracji publicznej Poznań 2016 O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem oprogramowania dla administracji

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna. www.sprint.pl

System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna. www.sprint.pl System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dzienik.Ustaw.2012.391 Przejęcie obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zgodnie z zawartym w dniu 28 czerwca 2012r. porozumieniem o dofinansowanie, zrealizował

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

PZK. Wojciech Jeszka UM Bytom

PZK. Wojciech Jeszka UM Bytom Wojciech Jeszka UM Bytom "Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta przy wykorzystaniu Portalu Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu terenów poprzemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS

Wprowadzenie do systemów GIS Wprowadzenie do systemów GIS TLUG 09.06.2007 1 GIS - co to w ogóle za skrót Geographical Information System System Ingormacji Geograficznej System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych

ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych Leszek Litwin III Warsztaty: GIS w PARKACH NARODOWYCH I OBSZARACH CHRONIONYCH, Zakopane, 2007

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.11.2014 r.

Warszawa, 06.11.2014 r. Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Nowe technologie w gospodarce przestrzennej Bytom, 13 stycznia 2012 Antoni Łabaj, SmallGIS INTERDYSCYPLINARNOŚĆ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Badanie pełne: JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011

Badanie pełne: JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011 JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011 NSP 2011 przeprowadza się jako badanie pełne oraz jako badanie reprezentacyjne. Badanie pełne Badanie pełne dotyczy populacji ludności oraz mieszkań i realizowane

Bardziej szczegółowo

MATRA II BGWM. Projekt MATRA II. Budowa modelu bazy danych katastralnych w Polsce. Paweł Tabęcki BGWM

MATRA II BGWM. Projekt MATRA II. Budowa modelu bazy danych katastralnych w Polsce. Paweł Tabęcki BGWM MATRA II Projekt MATRA II Budowa modelu bazy danych katastralnych w Polsce Paweł Tabęcki 1 MATRA II Dlaczego MATRA II? 2 Programy wykorzystywane do prowadzenia bazy opisowej ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE W PROJEKTACH KLUCZOWYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl

Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl Warszawa jest miastem bardzo intensywnie rozwijającym się. Coraz więcej jest inwestycji i remontów, które powodują utrudnienia

Bardziej szczegółowo

Realizacje Spisów Powszechnych ilustruje poniższy schemat zadaniowy

Realizacje Spisów Powszechnych ilustruje poniższy schemat zadaniowy JAK SIĘ ROBI SPISY? METODY POZYSKIWANIA DANYCH W SPISACH Przystępując do prac nad PSR 2010 i NSP 2011 podjęto decyzję o wprowadzeniu nowoczesnych i relatywnie tańszych rozwiązań niż stosowane dotychczas.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych

Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych W Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce- epolska, w ramach którego realizowany Projekt pt. Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie Janusz Dygaszewicz Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS Statystyka publiczna od zawsze lokalizowała

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu. Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu. Warszawa, 24 czerwca 2014 r. Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu Warszawa, 24 czerwca 2014 r. 1. Cele Podprojektu ISOK 2. Zespół realizujący ISOK 3. Użytkownicy ISOK 4. Funkcjonalności ISOK 5. Architektura

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

BAZY WIEDZY O MAZOWSZU

BAZY WIEDZY O MAZOWSZU TECHNICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU BAZY WIEDZY O MAZOWSZU Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 16 czerwca 2010 r. AGENDA 1. WIZJA SYSTEMU 2. STRUKTURA WĘZŁOWA 3. ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY KRAKOWIE Portal Geostatystyczny podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające szybki dostęp do danych statystycznych

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo