Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy"

Transkrypt

1 Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012

2 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści nauczania... 6 IV. Ogólny rozkład materiału... 6 V. Szczegółowy rozkład materiału... 7 VI. Opis założonych osiągnięć ucznia (cele operacyjne, plan wynikowy) VII. Procedury osiągania celów kształcenia i wychowania VIII. Propozycje metod oceny osiągnięć uczniów... 21

3 WSTĘP Poniższy program nauczania jest przeznaczony do pracy z podręcznikiem Świat chemii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy autorstwa Iwony Maciejowskiej i Anny Warchoł. Zgodnie z nową Podstawą programową nauczanie chemii w zakresie podstawowym na IV etapie edukacyjnym jest kontynuacją procesu kształcenia realizowanego w gimnazjum i kończy obowiązkowy dla każdego ucznia cykl uczenia się tego przedmiotu. Treści nauczania chemii w zakresie podstawowym w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej dotyczą substancji chemicznych znajdujących zastosowanie w życiu codziennym oraz ich przemian, a także wpływu tych substancji na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. Zagadnienia zostały zgrupowane w czterech rozdziałach: 1. Zasoby Ziemi 2. Chemia a żywność 3. Chemia wokół nas 4. Ratujmy naszą planetę. Zaproponowany układ treści pozwala na realizację wymagań szczegółowych ujętych w kontekście zagadnień dotyczących życia codziennego, a równocześnie daje możliwość odwoływania się do wiadomości i umiejętności zdobytych w gimnazjum, zgodnie z zasadą stopniowania trudności (od łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do złożonych). Równocześnie dołożono starań, aby w maksymalnym stopniu zainteresować wszystkich uczniów omawianymi treściami i zachęcić do kontynuowania nauki chemii na poziomie rozszerzonym. W trosce o jak najlepszą i jak najbardziej efektywną realizację programu nauczania przygotowano multimedialną obudowę podręcznika i dodatkowe materiały dydaktyczne (scenariusze lekcji z kartami pracy, gry edukacyjne, filmy, propozycje zadań na sprawdziany wraz z kryteriami oceniania). Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w Poradniku dla nauczycieli. 3

4 I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 1. Zgodnie z Ramowym planem nauczania na kształcenie podstawowe w zakresie przedmiotu chemii w szkołach ponadgimnazjalnych przeznaczono 30 godzin. Prezentowany program można zrealizować w tej liczbie godzin. 2. Program służy realizacji obowiązującej Podstawy programowej na wybranych, możliwie łatwych, pewnych merytorycznie i interesujących treściach, rozwiniętych w kontekście otaczającej ucznia rzeczywistości. Obejmuje on rozwinięcie wszystkich haseł zawartych w Podstawie programowej przedmiotu chemia, IV etap edukacyjny zakres podstawowy. 3. Program można realizować zarówno z uczniami liceum ogólnokształcącego, technikum, jak i uczniami szkół zawodowych. Zgodnie z ideą reformy nauczanie chemii w zakresie podstawowym odnosi się do znanej uczniom rzeczywistości, do zastosowania osiągnięć chemii w życiu codziennym. Dotyczy bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków chemicznych. Kształci postawę prozdrowotną i proekologiczną. Z drugiej strony bazuje na wiadomościach i umiejętnościach zdobytych w gimnazjum, przygotowuje do samodzielnego uzupełnienia wiedzy, do czytania ze zrozumieniem tekstów popularnonaukowych, do rozumnego i krytycznego odbioru informacji medialnych, do sprawnego funkcjonowania w dzisiejszym świecie. 4. Planując zamierzone osiągnięcia uczniów, do niezbędnego minimum ograniczono liczbę informacji do zapamiętania, czyli tzw. wiedzę bierną. Kierowano się przy tym zasadą, że wiedza powinna być operatywna i służyć do: wyjaśniania podstawowych przemian zachodzących w przyrodzie, przewidywania zastosowań substancji występujących w warunkach naturalnych na podstawie ich właściwości, zrozumienia sposobu działania substancji chemicznych stosowanych na co dzień, wchodzących w skład np. środków czystości i kosmetyków, planowania prawidłowego odżywiania, rozwiązywania problemów stymulujących ogólny rozwój ucznia. 5. Aby nauczanie chemii mogło się przyczynić znacząco do wypełnienia zadań przypisanych zreformowanej szkole, należy stosować takie metody pracy z uczniami, które będą wyzwalały ich aktywność, rozwijały zainteresowanie wiedzą przyrodniczą, kształtowały umiejętności uczenia się i samokontroli. 6. Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom odpowiednich warunków do samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł poprzez zapewnienie możliwości korzystania z Internetu i dostępu do literatury popularnonaukowej oraz czasopism (np. Świat Nauki, Wiedza i Życie ). 4

5 II. CELE NAUCZANIA Cel strategiczny: Zapoznanie ucznia z zastosowaniem i ze znaczeniem chemii w życiu codziennym. Kształcenie postawy prozdrowotnej i proekologicznej. Uporządkowanie najważniejszych wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Ogólne cele nauczania 1. W zakresie wiadomości operuje informacjami pewnymi merytorycznie; łączy wiadomości teoretyczne z ich praktycznym zastosowaniem; jest rzetelnie przygotowany do nauki na wyższych poziomach edukacyjnych i do egzaminów zewnętrznych. 2. W zakresie umiejętności czyta teksty podręcznikowe ze zrozumieniem, analizuje je, wyciąga wnioski, operuje wiedzą, która pozwala mu rozwiązywać problemy; planuje i wykonuje eksperymenty chemiczne, przewiduje i weryfikuje rezultaty, formułuje obserwacje, wyciąga wnioski; zbiera informacje, selekcjonuje je i przetwarza, tworzy własne i potrafi je zaprezentować; organizuje własną pracę i dokonuje samooceny; efektywnie pracuje w grupie (komunikuje się, mediuje, negocjuje) i pełni w niej różne funkcje. 3. W zakresie postaw ma świadomość obowiązku dbania o środowisko przyrodnicze; dostrzega konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami Ziemi oraz przewidywania skutków działalności człowieka; bierze odpowiedzialność za swoją przyszłość (dostrzega związek między wiedzą matematyczno-przyrodniczą a ważnymi dziedzinami życia, dzięki czemu jest przygotowany do podejmowania decyzji dotyczących dalszej nauki). 5

6 III. TREŚCI NAUCZANIA 1. Zasoby Ziemi Zasoby Ziemi pierwiastki występujące w stanie wolnym, odmiany alotropowe pierwiastków, ze szczególnym uwzględnieniem węgla Zasoby Ziemi tlenki występujące w przyrodzie, ich właściwości i zastosowanie na przykładzie tlenku krzemu(iv) Zasoby Ziemi ważne sole, występowanie, właściwości i zastosowanie na przykładzie węglanu wapnia i siarczanu(vi) wapnia Gleba życiodajne źródło Zasoby Ziemi tradycyjnie stosowane surowce energetyczne Zasoby Ziemi alternatywne sposoby pozyskiwania energii 2. Chemia a żywność Żywność to substancje chemiczne (białka, cukry, tłuszcze, sole mineralne, woda) Sposób odżywiania decyzja, którą można oprzeć na wiedzy chemicznej Używki, dopalacze i narkotyki substancje chemiczne, których należy unikać Produkcja żywności to procesy fizyczne i reakcje chemiczne Konserwacja żywności to również procesy fizyczne i reakcje chemiczne 3. Chemia wokół nas Chemia zapobiega chorobom i leczy Chemia pomaga umyć, uprać, wyczyścić Chemia dba o urodę Chemia opakowań Chemia ubiera 4. Ratujmy naszą planetę Powietrze atmosferyczne i jego ochrona Zasoby wodne i ich ochrona Gleba i jej ochrona Odpady i ich zagospodarowanie IV. OGÓLNY ROZKŁAD MATERIAŁU Nr Dział Liczba godzin przeznaczonych na lekcje bieżące (nowe treści) utrwalanie i sprawdzanie 1. Zasoby Ziemi Chemia a żywność Chemia wokół nas Ratujmy naszą planetę Lekcje nie realizują punktów podstawy programowej. Przypomnienie wiadomości z gimnazjum dotyczących substancji o znaczeniu biologicznym. Przypomnienie wiadomości z gimnazjum dotyczących zanieczyszczenia i ochrony powietrza. 6

7 V. SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD MATERIAŁU uwzględniający nawiązanie do wiadomości i umiejętności gimnazjalnych Numer lekcji 1., 2. 3., 4. 5., Nawiązanie do wiadomości realizowanych w gimnazjum Budowa atomu Układ okresowy źródło informacji o pierwiastku Tlenki, kwasy, zasady (budowa, wzory, nazewnictwo,właściwości) Sole (budowa, wzory, nazewnictwo,właściwości) Dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad, soli (odczyn, reakcje strąceniowe) Temat lekcji bieżącej Realizowane punkty podstawy programowej Tytuł rozdziału I: Zasoby Ziemi Zasoby Ziemi pierwiastki występujące w stanie wolnym Zasoby Ziemi tlenki Zasoby Ziemi ważne sole Gleba życiodajne źródło wyjaśnia pojęcie alotropii pierwiastków; na podstawie znajomości budowy diamentu, grafitu i fullerenów tłumaczy ich właściwości i zastosowania; bada i opisuje właściwości SiO 2 ; wymienia odmiany SiO 2 występujące w przyrodzie i wskazuje na ich zastosowania; opisuje proces produkcji szkła, jego rodzaje, właściwości i zastosowania; opisuje rodzaje skał wapiennych (wapień, marmur, kreda), ich właściwości i zastosowania; projektuje wykrycie skał wapiennych wśród innych skał i minerałów; zapisuje równania reakcji; zapisuje wzory hydratów i soli bezwodnych (CaSO 4, (CaSO 4 ) 2 H 2 O i CaSO 4 2H 2 O); podaje ich nazwy; opisuje różnice we właściwościach hydratów i substancji bezwodnych; przewiduje zachowanie się hydratów podczas ogrzewania i weryfikuje swoje przewidywania poprzez doświadczenie; wymienia zastosowania skał gipsowych; wyjaśnia proces twardnienia zaprawy gipsowej (zapisuje odpowiednie równanie reakcji); wymienia surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu, betonu; tłumaczy, na czym polegają sorpcyjne właściwości gleby; opisuje wpływ ph gleby na wzrost wybranych roślin; planuje i przeprowadza badanie kwasowości gleby oraz badanie właściwości sorpcyjnych gleby; podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych, uzasadnia potrzebę ich stosowania; 7

8 8. 9. Węglowodory podział, właściwości (spalanie, charakter nienasycony) Zasoby Ziemi tradycyjnie stosowane surowce energetyczne Zasoby Ziemi alternatywne sposoby pozyskiwania energii podaje przykłady surowców naturalnych wykorzystywanych do uzyskiwania energii (bezpośrednio i po przetworzeniu); opisuje przebieg destylacji ropy naftowej i węgla kamiennego; wymienia nazwy produktów tych procesów i uzasadnia ich zastosowania; wyjaśnia pojęcie liczby oktanowej (LO) i podaje sposoby zwiększania LO benzyny; tłumaczy, na czym polegają kraking oraz reforming, i uzasadnia konieczność prowadzenia tych procesów w przemyśle; analizuje wpływ różnorodnych sposobów uzyskiwania energii na stan środowiska przyrodniczego; proponuje alternatywne źródła energii analizuje możliwości ich zastosowań (biopaliwa, wodór, energia słoneczna, energia wodna, energia jądrowa, energia geotermalna itd.); analizuje wpływ różnorodnych sposobów uzyskiwania energii na stan środowiska przyrodniczego kontynuacja; 10. Lekcja powtórzeniowa 11. Sprawdzian wiadomości Tytuł rozdziału II: Chemia a żywność 12. Żywność to substancje chemiczne 13. Związki o znaczeniu biologicznym: białka, cukry, tłuszcze (występowanie, podział, sposób wykrywania, funkcje) Sposób odżywiania decyzja, którą można oprzeć na wiedzy chemicznej wyszukuje informacje na temat składników napojów dnia codziennego (mleko, woda mineralna) w aspekcie ich działania na organizm ludzki; Lekcja nie realizuje punktów podstawy programowej. 8

9 Pochodne węglowodorów: alkohole, kwasy, estry (budowa, właściwości, zastosowanie) Lekcja powtórzeniowa 18. Sprawdzian wiadomości 19. Obliczenia chemiczne: rozpuszczalność, stężenie procentowe 20. Wiązania chemiczne (sposób powstawania i wynikające z tego właściwości) Sole nieorganiczne i organiczne Używki, dopalacze i narkotyki substancje chemiczne, których należy unikać Produkcja żywności to procesy fizyczne i reakcje chemiczne Konserwacja żywności to również procesy fizyczne i reakcje chemiczne tłumaczy, na czym mogą polegać i od czego zależeć lecznicze oraz toksyczne właściwości substancji chemicznych (dawka, rozpuszczalność w wodzie, rozdrobnienie, sposób przenikania do organizmu): aspiryny, nikotyny, alkoholu etylowego; wyszukuje informacje na temat składników napojów dnia codziennego (kawa, herbata, napoje typu cola) w aspekcie ich działania na organizm ludzki kontynuacja; opisuje procesy fermentacyjne zachodzące podczas wyrabiania ciasta i pieczenia chleba, produkcji wina, otrzymywania kwaśnego mleka, jogurtów, serów; zapisuje równania reakcji fermentacji alkoholowej i octowej; wyjaśnia przyczyny psucia się żywności i proponuje sposoby zapobiegania temu procesowi; przedstawia znaczenie i konsekwencje stosowania dodatków do żywności, w tym konserwantów; Tytuł rozdziału III: Chemia wokół nas Chemia zapobiega chorobom i leczy Chemia pomaga umyć, uprać, wyczyścić tłumaczy, na czym mogą polegać i od czego zależeć lecznicze oraz toksyczne właściwości substancji chemicznych (dawka, rozpuszczalność w wodzie, rozdrobnienie, sposób przenikania do organizmu): aspiryny, nikotyny, alkoholu etylowego kontynuacja; wyszukuje informacje na temat działania składników popularnych leków (np. węgla aktywowanego, aspiryny, środków neutralizujących nadmiar kwasów w żołądku); opisuje proces zmydlania tłuszczów; zapisuje (słownie) przebieg tej reakcji; wyjaśnia, na czym polega proces usuwania brudu, i bada wpływ twardości wody na powstawanie związków trudno rozpuszczalnych; zaznacza fragmenty hydrofobowe i hydrofilowe we wzorach cząsteczek substancji powierzchniowo czynnych; tłumaczy przyczynę eliminowania fosforanów(v) ze składu proszków (proces eutrofizacji); wskazuje na charakter chemiczny składników środków do mycia szkła, przetykania rur, czyszczenia metali i biżuterii w aspekcie zastosowań tych produktów; stosuje te środki z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; wyjaśnia, na czym polega proces usuwania zanieczyszczeń za pomocą tych środków; 9

10 Rodzaje mieszanin (jednorodne i niejednorodne), rodzaje roztworów (właściwe, koloidalne) Typy reakcji chemicznych (analiza, synteza, wymiana) Reakcje chemiczne w chemii organicznej: addycja, polimeryzacja 23. Reakcje charakterystyczne Chemia dba o urodę Chemia opakowań opisuje tworzenie się emulsji, ich zastosowania; analizuje skład kosmetyków (na podstawie etykiet kremu, balsamu, pasty do zębów itd.) i wyszukuje w dostępnych źródłach informacje na temat ich działania; podaje przykłady opakowań (celulozowych, szklanych, metalowych, sztucznych) stosowanych w życiu codziennym; opisuje ich wady i zalety; klasyfikuje tworzywa sztuczne w zależności od ich właściwości (termoplasty i duroplasty); zapisuje równania reakcji otrzymywania PVC; wskazuje na zagrożenia związane z gazami powstającymi w wyniku spalania się PVC; uzasadnia potrzebę zagospodarowania odpadów pochodzących z różnych opakowań; Chemia ubiera klasyfi kuje włókna na naturalne (białkowe i celulozowe), sztuczne i syntetyczne; wskazuje ich zastosowania; opisuje wady i zalety; uzasadnia potrzebę stosowania tych włókien; projektuje doświadczenie pozwalające zidentyfikować włókna białkowe i celulozowe, sztuczne i syntetyczne; 24. Lekcja powtórzeniowa 25. Sprawdzian wiadomości Tytuł rozdziału IV: Ratujmy naszą planetę 26. Powietrze atmosferyczne i jego ochrona Obliczenia chemiczne Zasoby wodne i ich ochrona Gleba i jej ochrona tłumaczy przyczynę eliminowania fosforanów(v) ze składu proszków (proces eutrofizacji) przypomnienie; wymienia źródła chemicznego zanieczyszczenia gleb oraz podstawowe rodzaje zanieczyszczeń (metale ciężkie, węglowodory, pestycydy, azotany); proponuje sposoby ochrony gleby przed degradacją; 29. Odpady i ich zagospodarowanie uzasadnia potrzebę zagospodarowania odpadów pochodzących z różnych opakowań przypomnienie. 30. Podsumowanie wspólnej pracy 31. Sprawdzian podsumowujący najważniejsze wiadomości zdobyte na lekcjach chemii Lekcja nie realizuje punktów podstawy programowej. 10

11 VI. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (cele operacyjne, plan wynikowy) Podział osiągnięć na podstawowe i ponadpodstawowe jest względny. Zaproponowany poniżej powstał na podstawie kategorii Blooma i Niemierki. Według Blooma przedstawione osiągnięcia podstawowe są reprezentowane przez następujące kategorie: wiadomości, rozumienie i zastosowanie, a ponadpodstawowe przez: analizę, syntezę i ocenę. Według podziału B. Niemierki do osiągnięć podstawowych zaliczamy kategorie A i B, a do ponadpodstawowych C i D. Kategorie celów nauczania i procesy poznawcze uczniów według Blooma Kategoria Wiadomości Rozumienie Zastosowania Analiza Synteza Ocena Proces poznawczy ucznia Uczeń potrafi: przypomnieć, nazwać, zdefiniować, wymienić, wyliczyć, rozpoznać, wskazać Uczeń potrafi: opisać, streścić, wyjaśnić, porównać, wytłumaczyć, podać przykład, zademonstrować, zilustrować, rozróżnić Uczeń posłuży się wiadomościami w praktyce: narysuje schemat, wykona doświadczenie, zastosuje, użyje, wybierze właściwy zestaw (np. do doświadczenia), porówna, sklasyfikuje, scharakteryzuje, zmierzy, określi, wykreśli Uczeń określi związki między... : rozpozna zasadę klasyfikacji, wyciągnie wniosek, zanalizuje, wykryje, udowodni Uczeń zbierze w całość informacje: uogólni wnioski, przewidzi skutki Uczeń potrafi zastosować kryteria do oceny czegoś: oceni, osądzi, znajdzie błędy, uporządkuje według określonego kryterium Taksonomia ABCD według B. Niemierki Poziom Wiadomości Umiejętności A. Zapamiętanie wiadomości B. Zrozumienie wiadomości Kategorie C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Wskazane jest, aby na podstawie wymienionych poniżej osiągnięć ucznia, przypisanych do realizowanych działów programowych, sporządzić swój własny spis dostosowany do możliwości zespołu uczniowskiego, sposobu realizacji programu nauczania (realizowanych treści, stosowanych pomocy dydaktycznych). 11

12 Rozdział 1. Zasoby Ziemi Temat lekcji Zasoby Ziemi pierwiastki występujące w stanie wolnym Umiejętności nabyte w gimnazjum opisuje budowę atomu pierwiastka na podstawie jego położenia w układzie okresowym dla pierwiastków grup 1, 2, od 13 18; wyjaśnia różnice pomiędzy odmianami izotopowymi tego samego pierwiastka. Zasoby Ziemi tlenki porównuje właściwości pierwiastków: grup 1 i 17 oraz okresu trzeciego; ustala wzory sumaryczne i nazwy tlenków, kwasów i wodorotlenków; opisuje zastosowanie tlenków żelaza, wapnia i glinu. Zasoby Ziemi ważne sole ustala wzory sumaryczne i nazwy soli; wymienia najważniejsze sole występujące w przyrodzie. Osiągnięcia podstawowe podaje przykłady pierwiastków występujących w stanie wolnym, opisuje ich właściwości i najważniejsze zastosowanie; wyjaśnia pojęcie alotropii pierwiastków; porównuje budowę i właściwości odmian alotropowych węgla; opisuje ich zastosowanie. wymienia najważniejsze tlenki występujące w przyrodzie; podaje przykłady minerałów zawierających tlenek krzemu(iv) oraz wskazuje ich zastosowanie; opisuje właściwości tlenku krzemu(iv); opisuje proces produkcji szkła; wymienia rodzaje szkła i wskazuje ich zastosowanie; wymienia rodzaje wyrobów ceramicznych. wyjaśnia kryterium podziału na sole kwasów tlenowych i beztlenowych; opisuje rodzaje skał wapiennych (wapień, marmur, kreda), ich właściwości i zastosowanie; projektuje sposób wykrywania skał wapiennych wśród innych skał i minerałów; zapisuje równania reakcji; zapisuje wzory hydratów i soli bezwodnych (CaSO 4, (CaSO 4 ) 2 H 2 O i CaSO 4 2H 2 O); podaje ich nazwy; opisuje różnice we właściwościach hydratów i substancji bezwodnych; wyjaśnia proces twardnienia zaprawy gipsowej (zapisuje odpowiednie równanie reakcji); wymienia surowce do produkcji wyrobów cementu, betonu. Osiągnięcia ponadpodstawowe wyjaśnia różnicę pomiędzy odmianami izotopowymi i alotropowymi pierwiastków; porównuje budowę odmian alotropowych pierwiastków; potrafi wskazać właściwości wynikające z budowy odmian alotropowych węgla, decydujące o ich zastosowaniu. porównuje budowę kwarcu i szkła; wyjaśnia, co wspólnego ma piasek z elektroniką; porównuje wyroby ceramiczne. przewiduje zachowanie się hydratów podczas ogrzewania i weryfikuje swoje przewidywania poprzez doświadczenie; wymienia zastosowania skał gipsowych; porównuje procesy twardnienia zaprawy wapiennej i gipsowej; wyjaśnia sposób powstawania zjawisk krasowych; porównuje materiały stosowane w budownictwie. 12

13 Gleba życiodajne źródło Zasoby Ziemi tradycyjnie stosowane surowce energetyczne Zasoby Ziemi alternatywne sposoby pozyskiwania energii wyjaśnia pojęcia: proces dysocjacji elektrolitycznej, jony, odczyn roztworu, skala ph; wymienia najważniejsze wskaźniki oraz podaje ich barwę w zależności od środowiska. opisuje budowę węglowodorów; wyjaśnia różnicę w budowie alkanów, alkenów i alkinów, wyjaśnia pojęcie charakter nienasycony związku ; rysuje wzory półstrukturalne, strukturalne i szkieletowe węglowodorów; na podstawie wzoru szkieletowego zapisuje wzór sumaryczny węglowodoru; zapisuje równania reakcji spalania i przyłączania. tłumaczy, na czym polegają sorpcyjne właściwości gleby; opisuje wpływ ph gleby na wzrost wybranych roślin; planuje i przeprowadza badanie kwasowości gleby oraz badanie właściwości sorpcyjnych gleby; wymienia pierwiastki, których obecność w glebie czyni ją pełnowartościową dla roślin; podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych, uzasadnia potrzebę ich stosowania. porównuje pojęcia: surowce odnawialne i nieodnawialne; wyjaśnia przebieg procesu uwęglania; podaje przykłady surowców naturalnych wykorzystywanych do uzyskiwania energii (bezpośrednio i po przetworzeniu); opisuje przebieg destylacji ropy naftowej i węgla kamiennego; wymienia nazwy produktów tych procesów i uzasadnia ich zastosowanie; wyjaśnia pojęcie liczby oktanowej (LO) i podaje sposoby zwiększania LO benzyny; tłumaczy, na czym polegają kraking oraz reforming; analizuje wpływ różnorodnych sposobów uzyskiwania energii na stan środowiska przyrodniczego. proponuje alternatywne źródła energii analizuje możliwości ich zastosowania (biopaliwa, wodór, energia słoneczna, energia wodna, energia jądrowa, energia geotermalna itd.); analizuje wpływ różnorodnych sposobów uzyskiwania energii na stan środowiska przyrodniczego kontynuacja. wyjaśnia proces powstawania gleby ze specjalnym uwzględnianiem wietrzenia chemicznego; porównuje sorpcję chemiczną gleby do innych rodzajów sorpcji; wyjaśnia znaczenie właściwości sorpcyjnych gleby; wyjaśnia powody erozji gleby. porównuje znaczenie nieodnawialnych surowców energetycznych; przewiduje i analizuje skutki stosowania paliw kopalnych; wyjaśnia, dlaczego bardziej opłacalne jest przetwarzanie ropy naftowej i węgla kamiennego aniżeli ich spalanie; uzasadnia konieczność stosowania procesów krakingu i reformingu; analizuje skutki spalania surowców energetycznych w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym; omawia zobowiązania Polski wobec Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla. wyjaśnia, na czym polega eksploatacja gazu łupkowego; analizuje przedstawia zalety i wady pozyskiwania energii jądrowej; analizuje wpływ warunków geograficznych na sposób pozyskiwania energii; opisuje możliwości wykorzystania biomasy do produkcji energii; analizuje i ocenia możliwości stosowania alternatywnych paliw do napędu środków transportu. 13

14 Rozdział 2. Chemia a żywność Temat lekcji Żywność to substancje chemiczne Sposób odżywiania decyzja, którą można oprzeć na wiedzy chemicznej Używki, dopalacze i narkotyki substancje chemiczne, których należy unikać Umiejętności nabyte w gimnazjum wymienia związki o znaczeniu biologicznym (białka, tłuszcze, węglowodany); projektuje doświadczenia pozwalające na i ch identyfikację. podaje przykłady związków należących do różnych pochodnych węglowodorów; wskazuje we wzorach strukturalnych grupy funkcyjne; intepretuje wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne związków organicznych; opisuje wpływa alkoholu na organizm człowieka. Produkcja żywności to procesy fizyczne i reakcje chemiczne Konserwacja żywności to również procesy fizyczne i reakcje chemiczne wymienia najważniejsze właściwości poznanych w gimnazjum pochodnych węglowodorów (alkoholi, kwasów, amin, estrów). odróżnia wzory złożonych związków organicznych, wskazuje białka, węglowodany, tłuszcze. Osiągnięcia podstawowe opisuje występowanie oraz funkcje, jakie spełnią w codziennej diecie białka, węglowodany, tłuszcze, sole mineralne, woda i witaminy; wyszukuje informacje na temat składników napojów spożywanych codziennie (mleka, wody mineralnej) w aspekcie ich działania na organizm ludzki. podaje przykłady substancji, które nie mają walorów odżywczych, a są spożywane przez człowieka; wyszukuje informacje na temat składników napojów spożywanych codziennie (kawa, herbata, napoje typu cola) w aspekcie ich działania na organizm ludzki; wskazuje substancje, których spożywanie jest zakazane prawem; projektuje doświadczenie potwierdzające szkodliwy wpływ alkoholu i tytoniu na organizm ludzki; wskazuje miejsce lub numer telefonu, pod którym mogą uzyskać pomoc osoby uzależnione lub poszukujące informacji na temat uzależnień. opisuje procesy fermentacyjne zachodzące podczas wyrabiania ciasta i pieczenia chleba, produkcji wina, otrzymywania kwaśnego mleka, jogurtów, serów; zapisuje równania reakcji fermentacji alkoholowej i octowej. wyjaśnia przyczyny psucia się żywności; proponuje sposoby zapobiegania temu procesowi; przedstawia znaczenie i konsekwencje stosowania dodatków do żywności, w tym konserwantów. Osiągnięcia ponadpodstawowe interpretuje piramidę żywności, omawia zasady zdrowego odżywiania; wyjaśnia pojęcia: wartość energetyczna, wartość odżywcza pokarmu. na podstawie wzorów szkieletowych zapisuje wzory sumaryczne pochodnych węglowodorów; opisuje konsekwencje stosowania różnego rodzaju używek, dopalaczy i narkotyków na organizm ludzki; przygotowuje plakat, gazetkę, prezentację upowszechniające informacje na temat niebezpiecznych substancji, po które sięgają młodzi ludzie. opisuje powody i konsekwencje dodawania substancji chemicznych w trakcie produkcji żywności; analizuje informacje na temat żywności genetycznie modyfikowanej. we wzorach złożonych związków organicznych wskazuje grupy funkcyjne; porównuje procesy służące konserwacji żywności, używa argumentów i słownictwa opartych na wiedzy chemicznej. 14

15 Rozdział 3. Chemia wokół nas Temat lekcji Chemia zapobiega chorobom i leczy Umiejętności nabyte w gimnazjum interpretuje pojęcia: rozpuszczalność i stężenie procentowe; wykonuje proste obliczenia dotyczące tych wielkości; wyjaśnia, na czym polegają reakcje zachodzące pomiędzy jonami (zobojętnienia i strącania). Chemia pomaga umyć, uprać, wyczyścić wymienia najważniejsze rodzaje wiązań chemicznych; na podstawie wiązań chemicznych występujących w związku przewiduje jego właściwości; opisuje budowę wody oraz soli kwasów nieorganicznych i organicznych; przewiduje przebieg i zapisuje równania reakcji strąceniowych. Chemia dba o urodę wymienia rodzaje mieszanin; podaje kryterium podziału roztworów. Osiągnięcia podstawowe tłumaczy, na czym mogą polegać i od czego zależeć lecznicze oraz toksyczne właściwości substancji chemicznych; wyjaśnia pojęcia: dawka dopuszczalna, lecznicza, letalna; tłumaczy, używając słownictwa chemicznego, sposób działania węgla aktywowanego, środków neutralizujących nadmiar kwasów w żołądku; porównuje działanie środków przeciwzapalnych: paracetamolu i aspiryny ze względu na różnicę w budowie chemicznej (obecność lub brak grupy karboksylowej). opisuje proces zmydlania tłuszczów; zapisuje (słownie) przebieg tej reakcji; zaznacza fragmenty hydrofobowe i hydrofilowe we wzorach cząsteczek substancji powierzchniowo czynnych; wymienia związki chemiczne, które powodują twardość wody; tłumaczy przyczynę eliminowania fosforanów(v) ze składu proszków (proces eutrofizacji); wskazuje na charakter chemiczny składników środków do mycia szkła, przetykania rur, czyszczenia metali i biżuterii w aspekcie zastosowania tych produktów; stosuje te środki z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. wymienia składniki emulsji, opisuje tworzenie się emulsji i ich zastosowanie; określa formy fizykochemiczne najczęściej stosowanych kosmetyków; analizuje skład kosmetyków (na podstawie etykiet kremu, balsamu, pasty do zębów itd.) i wyszukuje w dostępnych źródłach informacje na temat ich działania. Osiągnięcia ponadpodstawowe wyjaśnia zależności dotyczące sposobu podawania leków oraz ich postaci; udowadnia konieczność analizowania ulotek informacyjnych dołączanych do leków przez ich zażywaniem; wyszukuje informacje na temat działania składników, innych niż wymienione, popularnych leków. wyjaśnia, na czym polega proces usuwania brudu; bada wpływ twardości wody na powstawanie związków trudno rozpuszczalnych; wyjaśnia, na czym polega proces usuwania zanieczyszczeń za pomocą środków do mycia szkła, przetykania rur, czyszczenia metali i biżuterii; wymienia substancje, które poprawiają skuteczność prania. wyjaśnia sposób działania emulgatora; poszukuje i prezentuje informacje na temat składników kosmetyków nowej generacji. 15

16 Chemia opakowań określa typy reakcji chemicznych (analiza, synteza, wymiana); podaje przykłady reakcji chemicznych w chemii organicznej addycji i polimeryzacji. Chemia ubiera wyjaśnia pojęcie reakcji charakterystycznych; podaje przykłady reakcji charakterystycznych poznanych na lekcjach chemii. podaje przykłady opakowań (celulozowych, szklanych, metalowych, sztucznych) stosowanych w życiu codziennym; opisuje ich funkcje, wady i zalety; klasyfikuje tworzywa sztuczne w zależności od ich właściwości (termoplasty i duroplasty); zapisuje równania reakcji otrzymywania PVC; wskazuje na zagrożenia związane z gazami powstającymi w wyniku spalania PVC; uzasadnia potrzebę zagospodarowania odpadów pochodzących z różnych opakowań. klasyfikuje włókna na naturalne (białkowe i celulozowe), sztuczne i syntetyczne; wskazuje ich zastosowanie; opisuje wady i zalety tych włókien; uzasadnia potrzebę ich stosowania; projektuje doświadczenie pozwalające zidentyfikować włókna białkowe i celulozowe, sztuczne i syntetyczne. porównuje funkcjonalność, koszty oraz wpływ na środowisko naturalne różnego rodzaju opakowań; na podstawie wzoru polimeru przewiduje wzór monomeru; opasuje sposób identyfikacji niektórych tworzyw sztucznych; na podstawie właściwości surowców, z których wykonane są opakowania, wskazuje ich zastosowanie. porównuje włókna ze względu na ich właściwości i wynikające z nich zastosowanie; opisuje wpływ składu chemicznego na sposób czyszczenia i prania różnego rodzaju tkanin. 16

17 Rozdział 4. Ratujmy naszą planetę Temat lekcji Powietrze atmosferyczne i jego ochrona Umiejętności nabyte w gimnazjum wyjaśnia pojęcia: kwaśne opady, dziura ozonowa, efekt cieplarniany. Zasoby wodne i ich ochrona wyjaśnia pojęcie eutrofizacji zbiorników wodnych. Gleba i jej ochrona wykonuje proste obliczenia w oparciu o prawo zachowania masy i prawo stałości składu Odpady i ich zagospodarowanie Osiągnięcia podstawowe wymienia czynniki wpływające na zanieczyszczenia powietrza, dokonuje ich podziału na naturalne i antropogeniczne; wymienia związki chemiczne zanieczyszczające powietrze oraz opisuje ich działanie na organizmy żywe. wyjaśnia, w jaki sposób określa się stan czystości wód; opisuje źródła zanieczyszczenia wody; podaje kryteria podziału zanieczyszczeń wód. wymienia źródła chemicznego zanieczyszczenia gleb oraz podstawowe rodzaje zanieczyszczeń (metale ciężkie, węglowodory, pestycydy, azotany); wymienia przyczyny i skutki degradacji gleby; proponuje sposoby ochrony gleby przed degradacją. opisuje sposoby klasyfikacji odpadów; wyjaśnia, jak należy segregować odpady; uzasadnia potrzebę zagospodarowania odpadów pochodzących z różnych opakowań; podaje przykłady sposobu wykorzystania różnego rodzaju odpadów. Osiągnięcia ponadpodstawowe analizuje wpływ pory roku, dnia, zaludnienia oraz zakładów przemysłowych na zanieczyszczenie powietrza; wyjaśnia proces powstawania i zanikania ozonu w stratosferze; projektuje działania mające na celu ochronę powietrza. opisuje sposoby badania czystości wód; projektuje działania mające na celu ochronę wód. opisuje wpływ biosfery, atmosfery i hydrosfery oraz działania człowieka na stan pedosfery; projektuje działania mające na celu ochronę gleby przed zanieczyszczeniami. projektuje działania związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci; wyjaśnia różnicę pomiędzy spalaniem śmieci w gospodarstwach domowych a spalaniem ich w nowoczesnych spalarniach śmieci. 17

18 VII. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Nauczanie chemii według prezentowanego programu powinno się odbywać zgodnie z teorią kształcenia wielostronnego. Uczniów należy systematycznie pobudzać do różnych form aktywności umysłowej. Praca powinna przebiegać w kilku tokach nauczania, tj. w toku praktycznym, podającym, problemowym i eksponującym. Tok praktyczny najważniejszy w nauczaniu chemii jest realizowany poprzez: doświadczenia uczniowskie, zadania interaktywne gry edukacyjne. W ramach toku podającego szczególnie przydatne będą następujące metody: animacje, symulacje multimedialne, pogadanka, pokaz, opis. Tok problemowy powinien być realizowany głównie poprzez takie metody, jak: dyskusja, metody sytuacyjne, metoda seminaryjna, metoda projektów. Tok eksponujący, związany z przeżywaniem i wyzwalaniem stanów emocjonalnych, może być połączony z zastosowaniem metod problemowych i praktycznych, np.: planowania i wykonywania eksperymentów chemicznych, dyskusji nad wynikami obserwacji, przygotowania planu pracy nad projektem oraz prezentacji zrealizowanego projektu, rozgrywania gier edukacyjnych. W zależności od treści nauczania na każdej lekcji nauczyciel powinien stosować różne metody. Zdaniem M. Śnieżyńskiego świadome różnicowanie podczas lekcji metod nauczania aktywizuje uczniów, uatrakcyjnia zajęcia i przyczynia się do zrozumienia i trwalszego zapamiętania opracowanego materiału. I tak na przykład pokaz może służyć inicjacji burzy mózgów prowadzącej do wskazania i nazwania zjawiska lub zjawisk występujących w pokazie. Praca z podręcznikiem może być wstępem do rozwiązywania problemów lub do dyskusji, podczas której uczniowie wykorzystają zdobytą samodzielnie wiedzę. Wśród szczególnie przydatnych metod opartych na toku podającym celowo nie wymieniono wykładu. Zrobiono to ze względu na jego znikomą skuteczność związaną z trudnościami uczniów w koncentracji oraz brakiem umiejętności selekcjonowania jego najistotniejszych elementów. Szczególną wartość w nauczaniu chemii mają metody problemowe, które rozbudzają aktywność intelektualną uczniów, wyzwalają samodzielne i twórcze myślenie. Pracując takimi metodami, nauczyciel odgrywa rolę inspiratora i doradcy w rozwiązywaniu trudniejszych kwestii. Nauczyciel powinien zadbać o jak najczęstsze stawianie uczniów w sytuacji problemowej i o indywidualizowanie nauczania poprzez różnicowanie problemów dla poszczególnych grup uczniów w zależności od ich aktualnych możliwości intelektualnych. Metody te są preferowane przez reformę edukacji. W nauczaniu chemii preferencje te mogą się objawiać w szerszym stosowaniu metody sytuacyjnej. Powinna ona obejmować nie tylko sytuacje wymagające dokonywania obliczeń (zadania obliczeniowe), ale przede wszystkim wymagające wyjaśniania, oceniania, przewidywania, poszukiwania argumentów itp. Nauczyciel musi przy tym stwarzać uczniom możliwość formułowania dłuższych wypowiedzi w języku chemii, zwracając uwagę na poprawność merytoryczną i logiczną. 18

19 Zatrważające doniesienia o powszechnym w polskim społeczeństwie braku rozumienia czytanego tekstu nakładają na nauczycieli obowiązek stosowania metody polegającej na pracy z dostarczonym przez nauczyciela tekstem i prezentacją jego treści (metoda seminaryjna). Według M. Śnieżyńskiego metoda ta ma dużą wartość dydaktyczną, gdyż uczy koncentracji uwagi, czytania ze zrozumieniem, poszerza zakres słownictwa, uczy odpowiedzialności za słowo. Stosowanie jej w nauczaniu chemii przyczyni się do ukształtowania umiejętności posługiwania się przez uczniów językiem chemii, poprawnego definiowania pojęć chemicznych, odczytywania ich sensu fizycznego, ustalania zależności i powiązań, poprawnego wypowiadania praw chemicznych (prawa stałości składu, zachowania masy) i zapisywania ich w języku matematyki oraz poprawnej interpretacji praw przedstawionych w formie matematycznej. Podstawa programowa nakłada na nauczyciela chemii obowiązek kształtowania umiejętności planowania, wykonywania i opisywania doświadczeń chemicznych. Umiejętności te należy kształtować, posługując się metodami toku praktycznego, tj. doświadczeniem uczniowskim lub pokazem połączonym z obserwacją oraz wnioskowaniem. Przed przystąpieniem do wykonywania doświadczenia uczniowie powinni: znać jego cel, przygotować odpowiedni sprzęt i szkło laboratoryjne, postępować zgodnie z instrukcją słowną lub pisemną przygotowaną przez nauczyciela. Po jego wykonaniu należy bezwzględnie wymagać od ucznia sporządzenia notatki zawierającej: tytuł doświadczenia, spis sprzętu i odczynników, schematyczny rysunek, obserwacje, wnioski. Taki nawyk robienia sprawozdania z przeprowadzanych doświadczeń należy kształcić u uczniów od pierwszych lekcji chemii, zwracając szczególną uwagę na poprawność formułowanej obserwacji i odróżnianie jej od wniosku, np.: Obserwacja: Nie obserwujemy żadnych zmian. Wniosek: Nie zachodzi reakcja chemiczna. Obserwacja: Wydziela się bezbarwny gaz, który spala się z charakterystycznym trzaskiem. Wniosek: Wydzielającym się gazem jest wodór. W przypadku gdy uczniowie mają samodzielnie zaprojektować, a potem wykonać doświadczenie, powinni najpierw przygotować instrukcję, skonsultować ją z nauczycielem i dopiero po akceptacji z jego strony przystąpić do jej realizacji. W sytuacji kiedy nauczyciel lub wybrani uczniowie prezentują pokaz doświadczenia bądź są one prezentowane na filmie, należy zwrócić uwagę na: cel jego wykonywania, powody, dla których używany sprzęt został tak a nie inaczej zestawiony oraz dla których używane są takie a nie inne odczynniki, zapewnienie powszechności obserwacji, czyli umożliwienie każdemu uczniowi jak najdokładniejszej obserwacji można komentować trwający pokaz (np.: proszę zwrócić uwagę na to, co dzieje się na dnie zlewki ), natomiast nie wolno formułować obserwacji za ucznia, jeśli zachodzi taka potrzeba można powtórzyć pokaz, dotyczy to szczególnie sfilmowanych doświadczeń. Ze względu na małą liczbę godzin chemii, brak podziału na grupy i często słabe wyposażenie pracowni skomplikowane doświadczenia, wymagające długiego czasu wykonywania i drogiej aparatury, zastępuje się prostymi doświadczeniami, głównie z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Rodzaj wykorzystywanych materiałów nie wpływa na wartość naukową doświadczenia. Ważne jest natomiast jego staranne przygotowanie, zarówno od strony metodycznej (uświadomienie celu, przedyskutowanie koncepcji doświadczenia, sformułowanie obserwacji, wyprowadzenie wniosków), jak i organizacyjnej (przygotowanie koniecznych przedmiotów, ustalenie formy pracy: indywidualnej lub zespołowej). 19

20 Ze względu na ograniczenia czasowe na całym świecie realne doświadczenia chemiczne są częściowo zastępowane przez doświadczenia sfilmowane lub symulacje komputerowe. Doświadczenie symulowane nigdy nie zastąpi jednak doświadczenia realnego. Dobrze przygotowany nauczyciel może je włączyć w problemowy tok nauczania z dużą korzyścią dla uczniów. Modelowanie i symulacje komputerowe są nieocenione w realizacji treści dotyczących mikroświata, czyli treści, które ze swej natury nie mogą być ilustrowane realnym doświadczeniem. Bezwzględnie konieczne jest jednak zaprojektowanie i\lub wykonanie doświadczeń, które są wskazane w celach szczegółowych podstawy programowej. Kluczowymi umiejętnościami kształtowanymi w zreformowanej szkole mają być: umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki, tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków; rozwój osobistych zainteresowań. Wszystkie wymienione wyżej umiejętności mogą być kształtowane przy wykorzystaniu metody projektów. Według K. Chałas istota tej metody zawiera się w samodzielnym podejmowaniu i realizacji przez uczniów określonych dużych przedsięwzięć na podstawie przyjętych wcześniej zasad, reguł i procedur postępowania. Projekty realizowane w praktyce szkolnej mogą być wykonywane indywidualnie i zespołowo. Mogą mieć charakter poznawczy (projekty typu: opisać, sprawdzić, odkryć ) lub praktyczny (typu: usprawnić, wykonać, wynaleźć ). Mogą także łączyć oba charaktery działania. Według K. Chałas metoda projektów ma wszechstronne walory edukacyjne: przyczynia się do wielostronnego kształcenia osobowości ucznia, umożliwia realizację zadań zreformowanej szkoły poprzez kształtowanie umiejętności, wdraża uczniów do pracy naukowo-badawczej, przyczynia się do rozwoju zainteresowań uczniów, ma duże walory wychowawcze. Ucząc chemii, staramy się wymagać od uczniów: samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia materiałów służących do opracowania wybranych zagadnień z chemii lub tematów interdyscyplinarnych, korzystania z literatury popularnonaukowej i stron internetowych, sporządzania konspektów, notatek i referatów na zadany temat. Wszystkie te rodzaje aktywności uczniów mogą stanowić elementy realizacji metody projektów, którą nauczyciele chemii powinni uwzględnić w swojej pracy. Prezentowany program nauczania daje takie możliwości. Propozycje zagadnień tematów do zastosowania metody projektów znajdują się w poradniku. Mogą one także stanowić tematykę szkolnych sesji popularnonaukowych. Teoria kształcenia wielostronnego postuluje stosowanie wielu urozmaiconych środków dydaktycznych. W nauczaniu chemii, oprócz tradycyjnego zestawu środków związanych głównie z wykonywaniem doświadczeń, ogromną rolę zaczyna odgrywać komputer. Interaktywne programy komputerowe indywidualizują nauczanie, np. pozwalają samodzielnie eksperymentować. Głównym źródłem informacji dla uczniów staje się Internet. Osiągnięcia naukowe docierają do uczniów bez pośredników. 20

Nauczycielski plan dydaktyczny z chemii klasa: 1 LO, I ZS, 2 TA, 2 TŻ1, 2 TŻ2, 2 TŻR, 2 TI,2 TE1, 2 TE2, zakres podstawowy

Nauczycielski plan dydaktyczny z chemii klasa: 1 LO, I ZS, 2 TA, 2 TŻ1, 2 TŻ2, 2 TŻR, 2 TI,2 TE1, 2 TE2, zakres podstawowy Nauczycielski plan dydaktyczny z chemii klasa: 1 LO, I ZS, 2 TA, 2 TŻ1, 2 TŻ2, 2 TŻR, 2 TI,2 TE1, 2 TE2, zakres podstawowy Temat lekcji Treści nauczania 1. Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania

Bardziej szczegółowo

2016/2017 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII W KLASIE 1 A i 1 B LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY

2016/2017 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII W KLASIE 1 A i 1 B LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY LESKO, 01.09.2016r. 2016/2017 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII W KLASIE 1 A i 1 B LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY PODRĘCZNIK: Chemia. Po prostu. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Tematy i zakres treści z chemii dla klasy 2 TA

Tematy i zakres treści z chemii dla klasy 2 TA Tematy i zakres treści z chemii dla klasy 2 TA Temat lekcji Anna Kulaszewicz 2 godziny tygodniowo- I semestr zakres podstawowy Treści nauczania 1. Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA CHEMII IV ETAP EDUKACYJNY ZAKRES PODSTAWOWY SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

PROGRAM NAUCZANIA CHEMII IV ETAP EDUKACYJNY ZAKRES PODSTAWOWY SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA PROGRAM NAUCZANIA CHEMII IV ETAP EDUKACYJNY ZAKRES PODSTAWOWY SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 1. Wstęp. Program nauczania chemii na IV etapie edukacyjnym zakres podstawowy przewidziany jest do realizacji w szkole

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Chemia klasa pierwsza zakres podstawowy. XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Chemia klasa pierwsza zakres podstawowy. XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie WYMAGANIA EDUKACYJNE Chemia klasa pierwsza zakres podstawowy XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny

Bardziej szczegółowo

Protokół doświadczenia IBSE IV etap SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZADANIE 4

Protokół doświadczenia IBSE IV etap SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZADANIE 4 Protokół doświadczenia IBSE IV etap SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZADANIE 4 1. Odniesienie do Podstawy Programowej a) Cele kształcenia b) Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. (P): Uczeń korzysta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Przedmiot Klasa Chemia I bt I. Wymagania ogólne I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń korzysta z chemicznych

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES PODSTAWOWY

CHEMIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES PODSTAWOWY CHEMIA KLASA I 2016-09-01 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES PODSTAWOWY Treści nauczania Podręcznik Ciekawi świata wyd. Operon I. Substancje pochodzenia naturalnego 1. Co łączy piasek, szkło i światłowody?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II. Ocena Semestr I Semestr II

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II. Ocena Semestr I Semestr II WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II Ocena Semestr I Semestr II Wymagania konieczne( ocena dopuszczająca ) - zna treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego - potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej) Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania i kryteria ocen Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się chemiaorganiczna (2) definiuje pojęcie węglowodory (2) wymienia naturalne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRODNICZE

LABORATORIUM PRZYRODNICZE INNE ZAJĘCIA LABORATORIUM PRZYRODNICZE Barbara Łączyńska Ogólna koncepcja programu: Proponowany program zajęć laboratoryjnych z chemii zawiera treści realizowane w ramach podstawy programowej i wykraczające

Bardziej szczegółowo

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: CHEMIA TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O WĘGLU I WĘGLOWODORACH AUTOR SCENARIUSZA: mgr Ewa Gryczman OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny: chemia-informatyka

Projekt interdyscyplinarny: chemia-informatyka Projekt interdyscyplinarny: chemia-informatyka DOPING W SPORCIE TWORZENIE SZKOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ Podstawa programowa chemii zakres podstawowy Dział 3. Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia w kuchni.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ Przedmiotowy system oceniania z chemii opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

- odróżnia wyższe kwasy karboksylowe od niższych, - zauważa wyższe kwasy karboksylowe w swoim otoczeniu i docenia ich znaczenie,

- odróżnia wyższe kwasy karboksylowe od niższych, - zauważa wyższe kwasy karboksylowe w swoim otoczeniu i docenia ich znaczenie, Scenariusz lekcji Temat: Czy wszystkie kwasy karboksylowe są cieczami? Teresa Bagińska, Gimnazjum w Nowym Mieście Lub. Przedmiot chemia Klasa trzecia Czas trwania 45 minut Dział programowy: Pochodne węglowodorów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w klasie siódmej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach w roku szkolnym 2017/ 2018

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w klasie siódmej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach w roku szkolnym 2017/ 2018 Przedmiotowy System Oceniania z chemii w klasie siódmej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach w roku szkolnym 2017/ 2018 1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ujęte w planie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era IV. Kwasy Opracowała mgr Agnieszka Para Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

Temat : Budowa, właściwości i zastosowanie acetylenu jako przedstawiciela alkinów.

Temat : Budowa, właściwości i zastosowanie acetylenu jako przedstawiciela alkinów. Konspekt lekcji chemii w klasie 2 liceum ogólnokształcącego. Temat : Budowa, właściwości i zastosowanie acetylenu jako przedstawiciela alkinów. 1. Zakres treści: 2. cele lekcji: Budowa cząsteczki acetylenu;

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY ZAJĘĆ Z CHEMII SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

SKRYPTY ZAJĘĆ Z CHEMII SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA SKRYPTY ZAJĘĆ Z CHEMII SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 1 SCENARIUSZ 1 Dział: Metale i niemetale Temat: Substancje proste wokół nas. Cel ogólny zajęć: Uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń:

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń: WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie: szereg homologiczny; zna ogólny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII I. CELE OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego 1. Przyporządkuj opisom odpowiadające im pojęcia. Wpisz litery (A I) w odpowiednie kratki. 3 p. A. hydraty D. wapno palone G. próchnica B. zaprawa wapienna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa II.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa II. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa II Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -wymienia zasady bhp

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

Edukacja konsumencka na lekcjach biologii i chemii z wykorzystaniem WebQuestów

Edukacja konsumencka na lekcjach biologii i chemii z wykorzystaniem WebQuestów Edukacja konsumencka na lekcjach biologii i chemii z wykorzystaniem WebQuestów Aleksandra Krawczyk krawczyk@womczest.edu.pl PP biologia (III etap) 3. Układ pokarmowy i odżywianie Uczeń: podaje źródła i

Bardziej szczegółowo

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą definiuje wskaźnik; wyjaśnia pojęcie: wodorotlenek; wskazuje metale aktywne i mniej aktywne; wymienia

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu wynikowego opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa R. Hassy, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Propozycja planu wynikowego opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa R. Hassy, A. Mrzigod, J. Mrzigod 1 Propozycja planu wynikowego opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa R. Hassy, A. Mrzigod, J. Mrzigod Wyróżnione wymagania edukacyjne odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z chemii dla klasy 3A i 3B Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Semestr: pierwszy Opracowała: mgr Krystyna Milkowska, mgr inż. Malwina Beyga Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu wynikowego opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa R. Hassy, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Propozycja planu wynikowego opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa R. Hassy, A. Mrzigod, J. Mrzigod Propozycja planu wynikowego opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa R. Hassy, A. Mrzigod, J. Mrzigod 1 Wyróżnione wymagania edukacyjne odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu wynikowego opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa R. Hassy, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Propozycja planu wynikowego opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa R. Hassy, A. Mrzigod, J. Mrzigod Propozycja planu wynikowego opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa R. Hassy, A. Mrzigod, J. Mrzigod 1 Tytuł rozdziału w podręczniku Szkło i sprzęt laboratoryjny Zasady BHP w pracowni chemicznej

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: CHEMIA TEMAT: Czy w wyniku zmieszania roztworów dwóch różnych elektrolitów zawsze powstaje substancja trudno rozpuszczalna? AUTOR SCENARIUSZA: mgr Ewa Gryczman OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM BUDOWLANYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM BUDOWLANYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM BUDOWLANYM Przedmiot nauczany Chemia I. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i plan dydaktyczny z przedmiotu chemia do klasy I LO od roku szkolnego 2012/2013

Rozkład materiału i plan dydaktyczny z przedmiotu chemia do klasy I LO od roku szkolnego 2012/2013 Rozkład materiału i plan dydaktyczny z przedmiotu chemia do klasy I LO od roku szkolnego 2012/2013 Podręcznik To jest chemia- zakres podstawowy i program wydawnictwa Nowa Era Nauczyciel: Dorota Foszczyńska

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Węgiel i jego związki. określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY

Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą wymienia rodzaje wskaźników; sprawdza doświadczalnie działanie podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Protokół doświadczenia IBSE III etap GIMNAZJUM ZADANIE 4

Protokół doświadczenia IBSE III etap GIMNAZJUM ZADANIE 4 1. Odniesienie do Podstawy Programowej a) Cele kształcenia Protokół doświadczenia IBSE III etap GIMNAZJUM ZADANIE 4 Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu wynikowego opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa R. Hassy, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Propozycja planu wynikowego opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa R. Hassy, A. Mrzigod, J. Mrzigod Propozycja planu wynikowego opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa R. Hassy, A. Mrzigod, J. Mrzigod Wyróżnione wymagania edukacyjne odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z CHEMII I. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

I. Węgiel i jego związki z wodorem

I. Węgiel i jego związki z wodorem NaCoBeZU z chemii dla klasy 3 I. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów wymieniam kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną wyjaśniam, czym zajmuje się

Bardziej szczegółowo

I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania Przyroda Przedmiotowy System Oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24 1. Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny: a) informacja ustna przekazana uczniowi przez nauczyciela w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

CELE OGÓLNE: CELE OPERACYJNE:

CELE OGÓLNE: CELE OPERACYJNE: KONSPEKT Temat: Podsumowanie wiadomości o węglu i jego związkach z wodorem. Lekcja chemii klasa III gimnazjum. Do wykorzystania w klasach integracyjnych CELE OGÓLNE: 1. Rozwijanie umiejętności samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie (opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Nr 115 w Warszawie) I. Analiza dokumentów. Program Ciekawa chemia dopuszczony do użytku

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY LEKCJI. do przedmiotu ekonomika i organizacja przedmiotów

KONSPEKTY LEKCJI. do przedmiotu ekonomika i organizacja przedmiotów KONSPEKTY LEKCJI do przedmiotu ekonomika i organizacja przedmiotów Zestaw konspektów do lekcji z przedmiotu ekonomika i organizacja przedsiębiorstw dotyczących działu Planowanie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO 1. Ponieważ celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO 1. Ponieważ celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej W klasie VII obowiązuje podręcznik:,,świat fizyki Podręcznik z fizyki dla klasy VII szkoły podstawowej wyd. WSiP oraz,,świat fizyki Cwiczenia

Bardziej szczegółowo

III. TREŚCI NAUCZANIA

III. TREŚCI NAUCZANIA 72 S t r o n a Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej matematyka 1.7. Stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zmiany jednostek.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny. w klasie I ZSZ

Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny. w klasie I ZSZ Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny w klasie I ZSZ Opracowała: Maria Golonka PÓŁROCZE I 1. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego zna i stosuje zasady BHP obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

GAZY. Świat chemii poradnik dla nauczyciela Część 2

GAZY. Świat chemii poradnik dla nauczyciela Część 2 18 GAZY Świat chemii poradnik dla nauczyciela Część 2 Uwagi do realizacji Rozpoczynając omawianie działu Gazy, należy zwrócić uczniom uwagę na rolę, jaką spełnia atmosfera ziemska i jej najważniejsze składniki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE W KLASACH IV VI I. Główne założenia PO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć technicznych kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Cele systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Temat lekcji: Szereg homologiczny węglowodorów nienasyconych.

Scenariusz lekcji. Temat lekcji: Szereg homologiczny węglowodorów nienasyconych. Scenariusz lekcji Temat: Szereg homologiczny węglowodorów nienasyconych. I. Część ogólna Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Kaczmarek Szkoła: Zespół Szkół Miejskich Gimnazjum w Rypinie Przedmiot: chemia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac kontrolnych z chemii dla Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2014/2015

Tematy prac kontrolnych z chemii dla Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2014/2015 Tematy prac kontrolnych z chemii dla Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2014/2015 Jeden temat opisowy na oceny ( dopuszczający- dostateczny) 1. Charakterystyka trzech najważniejszych odmian alotropowych

Bardziej szczegółowo

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ Beata Mendak fakultety z chemii II tura Test rozwiązywany na zajęciach wymaga powtórzenia stężenia procentowego i rozpuszczalności. Podaję również pytania do naszej zaplanowanej wcześniej MEGA POWTÓRKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA 2017/2018 Wiesława Polanin Przedmiotowy System Oceniania /przyroda / PSO polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Przedmiotowy system oceniania z fizyki 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny z WSO. Ocenianie ma na celu: a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z BIOLOGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ KLASA 7 Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: opanuje w pełnym zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania.

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. 1. Ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 2. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -określa, co to są

Bardziej szczegółowo

starannego opracowania wyników pomiaru (w tym tworzenia wykresów);

starannego opracowania wyników pomiaru (w tym tworzenia wykresów); Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie Przedmiotowe Zasady Oceniania Fizyka Opracowano na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela.

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu

Przedmiotowy system oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu Przedmiotowy system oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2O14 Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEJ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 40 uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z FIZYKI W GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2017/2018

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z FIZYKI W GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2017/2018 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z FIZYKI W GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2017/2018 PSO z fizyki jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Baczyniei

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA FORMY I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW CHEMIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA FORMY I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW CHEMIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA FORMY I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW CHEMIA TECHNIKUM: lotnicze, awionik, mechatronik, mechanik, usług fryzjerskich. AUTOR: MAGDALENA WOJTASZEK-HUDZIK

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016 I. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Streszczenie Celem projektu jest uzmysłowienie uczniom w możliwie prosty sposób, bez

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE

CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady odróżnia kwasy od

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1.Temat projektu: Dlaczego Lexus/Mercedes/Ferrari (itp.) jest taki drogi? 2. Imię i nazwisko nauczyciela: Silvija M. Teresiak 3. Termin realizacji: maj 2018 r. 4.Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny IV. Kwasy Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia

Bardziej szczegółowo

Skały wapienne i ich właściwości

Skały wapienne i ich właściwości Skały wapienne i ich właściwości Małgorzata Lech Cele ogólne lekcji: zapoznanie uczniów z rodzajami skał wapiennych, ich pochodzeniem, występowaniem, składem, właściwościami i zastosowaniem, doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Realizacja Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej Treści wykraczające poza podstawę

Bardziej szczegółowo

Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Kwasy.

Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Kwasy. Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Omawiają przemysłową metodę otrzymywania kwasu

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych)

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) Aktywizujące metody nauczania na przykładzie tematu: Dyskusja nad liczbą rozwiązań równania liniowego z wartością bezwzględną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Poziom podstawowy 1. Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat: Węglowodory i pochodne węglowodorów powtórzenie wiadomości.

Konspekt lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat: Węglowodory i pochodne węglowodorów powtórzenie wiadomości. Konspekt lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat: Węglowodory i pochodne węglowodorów powtórzenie wiadomości. Cel główny: przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących węglowodorów i pochodnych

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika) w klasie V szkoły podstawowej

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika) w klasie V szkoły podstawowej Opracowanie Anna Nowak Blok tematyczny: Człowiek a środowisko Temat: Podstawowe potrzeby życiowe człowieka Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII rok szkolny 2015/2016 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. Cele kształcenia i wymagania wynikające z podstawy programowej:

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści Anna Kulaszewicz Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy lp. Dział Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii I

Kryteria oceniania z chemii I Kryteria oceniania z chemii I 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmują wiadomości z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra. Ocena celująca. Uczeń: Uczeń: stosuje zasady bhp obowiązujące w. Uczeń: zapisuje równanie. samodzielnie korzysta z pracowni chemicznej,

Ocena dobra. Ocena celująca. Uczeń: Uczeń: stosuje zasady bhp obowiązujące w. Uczeń: zapisuje równanie. samodzielnie korzysta z pracowni chemicznej, WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLAS PIERWSZYCH ZAKRES PODSTAWOWY Opracowano na podstawie programu kształcenia w zakresie podstawowym w szkołach ponadgimnazjalnych nr dopuszczenia: 523/2012 Mineralne

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra. Ocena celująca. Uczeń: Uczeń: Uczeń: stosuje zasady bhp obowiązujące w. zapisuje równanie. samodzielnie korzysta z pracowni chemicznej,

Ocena dobra. Ocena celująca. Uczeń: Uczeń: Uczeń: stosuje zasady bhp obowiązujące w. zapisuje równanie. samodzielnie korzysta z pracowni chemicznej, WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If ZAKRES PODSTAWOWY Opracowano na podstawie programu kształcenia w zakresie podstawowym w szkołach ponadgimnazjalnych nr dopuszczenia: 523/2012

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś 1. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Ocenianie odbywa się sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum Dział 1. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne,

Bardziej szczegółowo