SYSTEM GEOINFORMACYJNY ZŁÓś SUROWCÓW SKALNYCH DLA ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAśONYM WYKORZYSTANIEM REGIONALNEJ BAZY SUROWCOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM GEOINFORMACYJNY ZŁÓś SUROWCÓW SKALNYCH DLA ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAśONYM WYKORZYSTANIEM REGIONALNEJ BAZY SUROWCOWEJ"

Transkrypt

1 SYSTEM GEOINFORMACYJNY ZŁÓś SUROWCÓW SKALNYCH DLA ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAśONYM WYKORZYSTANIEM REGIONALNEJ BAZY SUROWCOWEJ Jan BLACHOWSKI, Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Katarzyna PACTWA, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, Wrocław ZrównowaŜona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie integracja aspektów społecznych i racjonalnego zuŝycia zasobów października 2011, Wrocław

2 Wprowadzenie Projekt STRATEGIE I SCENARIUSZE TECHNOLOGICZNE ZAGOSPODAROWANIA I WYKORZYSTANIA ZŁÓś SUROWCÓW SKALNYCH Cel główny Opracowanie innowacyjnych strategii rozwojowych technologii wydobycia i przeróbki surowców skalnych Konsorcjum naukowe Poltegor Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Wrocław, Koordynator Projektu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Oddział Dolnośląski Politechnika Wrocławska Uniwersytet Wrocławski

3 Cele projektu 1. Zlokalizowanie zapotrzebowania na surowce skalne 2. Program zwiększenia bazy surowców skalnych w Regionach 3. Wytyczne rozpoznawania zasobów surowców skalnych 4. Metody innowacyjne rozpoznawania złóŝ 5. Program zwiększenia substytucji surowców skalnych przez surowce towarzyszące i odpadowe 6. Optymalizacja transportu surowców skalnych w Regionach i między regionami 7. Innowacyjne technologie przy urabianiu złóŝ na bloki i elementy foremne 8. Metody i innowacyjne środki urabiania skał techniką strzelniczą 9. Innowacyjna technologia eksploatacji surowców skalnych spod lustra wody 10. Innowacyjne technologie przeróbki kruszyw naturalnych z usuwaniem zanieczyszczeń ilastych i organicznych 11. Schematy technologiczne mobilnych układów krusząco sortujących do produkcji kruszyw łamanych 12. Wytyczne stosowania mobilnych przenośników kieszeniowych i rurowych do transportu Krzywoliniowego 13. Wskaźniki wydajności technologicznej i energochłonności układów wydobywczo-przeróbczych 14. Wytyczne wyboru technologii wydobywczych i przeróbczych dla głównych grup surowców skalnych 15. Pilotowy system geoinformacyjny do zagospodarowania zasobów z przetestowaniem w wybranym rejonie eksploatacji surowców skalnych 16. Metody badania i weryfikacji dokładności dokumentowania złóŝ z wykorzystaniem metod geofizycznych 17. Scenariusze technologiczne zagospodarowania bazy surowcowej w poszczególnych Regionach i w Polsce 18. Program i metodyka ochrony zasobów surowców skalnych 19. Scenariusze ochrony bazy surowców skalnych w poszczególnych Regionach 20. Innowacyjne technologie rekultywacji i zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych

4 Struktura projektu 1. Regionalne prognozy zapotrzebowania na surowce skalne w układzie przestrzennym oraz logistyczne działanie optymalizujące ZADANIE 1 ZADANIE 2 ZADANIE 7 ZADANIE 5 ZADANIE 4 2. Diagnoza regionalna zasobów surowców skalnych oraz obszarów perspektywicznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i środków 3. Stan zagospodarowania zasobów geologicznych i przemysłowych złóŝ surowców skalnych w głównych regionach i moŝliwości optymalnego ich wykorzystania 4. Innowacyjne technologie wydobycia i przeróbki surowców skalnych dla głównych grup surowcowych 5. Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim ZADANIE 3 ZADANIE 6 6. Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w głównych regionach polski w nawiązaniu do występującego zapotrzebowania na nie Rys. Schemat planowanego przepływu informacji w Projekcie 7. Ochrona złóŝ surowców skalnych, kryteria racjonalnego ich zagospodarowywania, zasady i moŝliwości realizacji

5 System geoinformacyjny PROGRAMY LUDZIE GIS DANE system komputerowy, określone przestrzennie dane, funkcje zarządzania, funkcje analiz (Heywood i in., 2006) SPRZĘT PROCEDURY Rys. Komponenty GIS (za Longley i in., 2006)

6 System geoinformacyjny LUDZIE PROGRAMY SIEĆ DANE SPRZĘT PROCEDURY Rys. Komponenty GIS (za Longley i in., 2006)

7 System geoinformacyjny Rys. Przykładowa architektura systemu geoinformacyjnego (za Chojka, 2009)

8 Podstawowe załoŝenia pilotowego systemu geoinformacyjnego surowców skalnych Zasięg przestrzenny systemu granice administracyjne wybranych powiatów województwa dolnośląskiego: kłodzkiego, świdnickiego, wrocławskiego Oparty na systemach informacji geograficznej Dwa poziomy autoryzacji, pierwszy - dla uprawnionych podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie spraw związanych z gospodarką kopalinami w myśl przepisów dotyczących udostępniania informacji geologicznej, drugi ogólnodostępny dla innych zainteresowanych uŝytkowników, np. przedsiębiorcy, administracja publiczna, ośrodki akademickie, instytuty i inne Dwa sposoby dostępu do danych i funkcjonalności systemu, w ramach wewnętrznej struktury informatycznej właściwej jednostki oraz jego odpowiednik w postaci aplikacji mapy z wybranym zbiorem danych i narzędzi powszechnie dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej obsługującej protokół http Skalowalność moŝliwość rozbudowy

9 System geoinformacyjny struktura bazy danych DANE PODSTAWOWE DANE REFERENCYJNE DANE TEMATYCZNE

10 System geoinformacyjny struktura bazy danych DANE PODSTAWOWE ZŁOśA SUR. SKALNYCH GRANICE ADMIN. KONFLIKTY PRZESTRZENNE TERENY GÓRNICZE SIEĆ DROGOWA DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKAC. DANE REFERENCYJNE OBSZARY GÓRNICZE SIEĆ KOLEJOWA WALORYZACJA ZŁOś NIEZ. ZAKŁADY GÓRNICZE OBSZARY CHRONIONE ANALIZA ZMIAN WYDOB. DANE TEMATYCZNE ZAKŁADY PRZERÓBCZE SIEĆ HYDROGRAFICZNA PROGNOZA WYSTARCZAL. BUDOWA GEOLOGICZNA MODELE ZŁOś I WYROBISK UśYTKOWANIE TERENU NMT ZASOBY PERSPEKTYWICZ...

11 System geoinformacyjny struktura bazy danych DANE PODSTAWOWE ZŁOśA SUR. SKALNYCH GRANICE ADMIN. KONFLIKTY PRZESTRZENNE TERENY GÓRNICZE SIEĆ DROGOWA DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKAC. DANE REFERENCYJNE OBSZARY GÓRNICZE SIEĆ KOLEJOWA WALORYZACJA ZŁOś NIEZ. ZAKŁADY GÓRNICZE OBSZARY CHRONIONE ANALIZA ZMIAN WYDOB. DANE TEMATYCZNE ZAKŁADY PRZERÓBCZE SIEĆ HYDROGRAFICZNA PROGNOZA WYSTARCZAL. BUDOWA GEOLOGICZNA MODELE ZŁOś I WYROBISK UśYTKOWANIE TERENU NMT ZASOBY PERSPEKTYWICZ...

12 System geoinformacyjny struktura bazy danych DANE PODSTAWOWE ZŁOśA SUR. SKALNYCH GRANICE ADMIN. KONFLIKTY PRZESTRZENNE TERENY GÓRNICZE SIEĆ DROGOWA DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKAC. DANE REFERENCYJNE OBSZARY GÓRNICZE SIEĆ KOLEJOWA WALORYZACJA ZŁOś NIEZ. ZAKŁADY GÓRNICZE OBSZARY CHRONIONE ANALIZA ZMIAN WYDOB. DANE TEMATYCZNE ZAKŁADY PRZERÓBCZE SIEĆ HYDROGRAFICZNA PROGNOZA WYSTARCZAL. BUDOWA GEOLOGICZNA MODELE ZŁOś I WYROBISK UśYTKOWANIE TERENU NMT ZASOBY PERSPEKTYWICZ...

13 System geoinformacyjny struktura bazy danych DANE PODSTAWOWE ZŁOśA SUR. SKALNYCH GRANICE ADMIN. KONFLIKTY PRZESTRZENNE TERENY GÓRNICZE SIEĆ DROGOWA DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKAC. DANE REFERENCYJNE OBSZARY GÓRNICZE SIEĆ KOLEJOWA WALORYZACJA ZŁOś NIEZ. ZAKŁADY GÓRNICZE OBSZARY CHRONIONE ANALIZA ZMIAN WYDOB. DANE TEMATYCZNE ZAKŁADY PRZERÓBCZE SIEĆ HYDROGRAFICZNA PROGNOZA WYSTARCZAL. BUDOWA GEOLOGICZNA MODELE ZŁOś I WYROBISK UśYTKOWANIE TERENU NMT ZASOBY PERSPEKTYWICZ...

14 System geoinformacyjny źródła danych

15 System geoinformacyjny funkcjonalność Przeglądanie, Identyfikacja, Wyszukiwanie, Edycja i modyfikacja geometrii i opisów, Klasyfikacja, Wybieranie wg kryteriów atrybutowych i przestrzennych, Analizy przestrzenne Bliskości, Współwystępowanie w przestrzeni, Selekcja Mapy, Wizualizacje, Pobieranie dokumentów, Wykresy i raporty, Drukowanie

16 System geoinformacyjny powiatu wrocławskiego Wybrane tematy zasobu baz danych PODSTAWOWE ZłoŜa surowców skalnych (46) 5 kłib 34 surowców okruchowych 4 sicb 3 pozostałe Obszary górnicze (12) Tereny górnicze (9) REFERENCYJNE Przyrodnicze obszary chronione Obszary Natura2000 Parki krajobrazowe Rezerwaty przyrody UŜytkowanie terenu Granice administracyjne Sieć hydrograficzna Rys. Przykład mapy wygenerowanej w systemie geoinformacyjnym powiatu wrocławskiego złoŝa surowców skalnych na tle przyrodniczych obszarów chronionych i wód podziemnych TEMATYCZNE Waloryzacja środowiskowa Waloryzacja planistyczna Dostępność komunikacyjna Wystarczalność zasobów*

17 Przykład - klasyfikacja złóŝ ze względu na wielkość i jakość zasobów Gmina Mietków 8 niezagospodarowanych złóŝ piasków i Ŝwirów Kategoria Z (małe zasoby) Rys. Mapa z wynikami uproszczonej waloryzacji geologiczno-złoŝowej (z lewej) Schemat przetwarzania danych przestrzennych (u dołu)

18 Przykład - klasyfikacja złóŝ ze względu na ograniczenia środowiskowe Kryteria analiz przestrzennych występowanie złóŝ w granicach uŝytkowych poziomów wodonośnych (UZWP) oraz głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), występowanie złóŝ w obrębie przyrodniczych obszarów chronionych występujących na terenie powiatu tj.: Natura 2000, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, występowanie złóŝ w obrębie lasów, gleby klas bonitacyjnych I-IV w granicach udokumentowanych złóŝ Rys. Schemat przetwarzania danych przestrzennych klasyfikujący złoŝa niezagospodarowane ze względu na ograniczenia środowiskowe

19 Przykład wynik uproszczonej waloryzacji złóŝ Rys. Graficzna prezentacja wyników waloryzacji niezagospodarowanych złóŝ surowców skalnych w powiecie wrocławskim

20 Internetowa aplikacja mapy systemu geoinformacyjnego powiat kłodzki Narzędzia: wyszukiwania, zapytań, edycji danych, drukowania Narzędzia: przeglądania, identyfikacji, pomiarów, map (WMS) Okno mapy Zarządzanie warstwami tematycznymi aplikacji mapy, legenda mapy, narzędzia analiz przestrzennych Rys. Strona główna internetowej aplikacji mapy pilotowego systemu geoinformacyjnego powiatu kłodzkiego

21 Internetowa aplikacja mapy systemu geoinformacyjnego Okno dialogowe narzędzia wyszukiwania Rys. Narzędzia wyszukiwania i identyfikacji obiektów

22 Internetowa aplikacja mapy systemu geoinformacyjnego Wyniki wyszukiwania Okno dialogowe narzędzia wyszukiwania Wyniki wyszukiwania Rys. Narzędzia wyszukiwania i identyfikacji obiektów

23 Internetowa aplikacja mapy systemu geoinformacyjnego Wyniki wyszukiwania Wyniki identyfikacji Rys. Narzędzia wyszukiwania i identyfikacji obiektów

24 Internetowa aplikacja mapy systemu geoinformacyjnego Wyniki wyszukiwania Pobieranie dokumentów (modele 3D, wizualizacje) Wyniki identyfikacji Rys. Narzędzia wyszukiwania i identyfikacji obiektów

25 Internetowa aplikacja mapy systemu geoinformacyjnego Edycja danych Rys. Narzędzie edycji obiektów poprzez przeglądarkę internetową

26 Internetowa aplikacja mapy systemu geoinformacyjnego Ustawienia zaawansowane Edytowany obiekt Okno dialogowe edycji tworzenie/modyfikacja Geometrii o atrybutów Rys. Narzędzie edycji obiektów poprzez przeglądarkę internetową

27 Internetowa aplikacja mapy systemu geoinformacyjnego - pow. wrocławski Strefy buforowe wokół wrysowanych elementów Rys. Narzędzia analiz przestrzennych

28 Internetowa aplikacja mapy systemu geoinformacyjnego - pow. wrocławski Strefy buforowe wokół wrysowanych elementów Rys. Narzędzia analiz przestrzennych

29 Podsumowanie Opracowano i przetestowano systemy geoinformacyjne dla dwóch z trzech wybranych regionów eksploatacji surowców skalnych, Systemy mogą działać w ramach struktury informatycznej danej jednostki oraz jako aplikacje internetowe, Funkcjonalność systemów obejmuje obok funkcji podstawowych zaawansowane narzędzia geoprzetwarzania oraz edycji danych przestrzennych, Funkcje te udostępniane są jako usługi geoprzetwarzania i edycji w internetowych aplikacjach map pilotowych systemów geoinformacyjnych, Przykładowe narzędzia dotyczą analiz konfliktów środowiskowych, trendów, prognoz, dostępności komunikacyjnej, Wyniki prezentowane w formie raportów i warstw tematycznych (map), System jest skalowalny moŝe być rozbudowywany o inne obszary, dane tematyczne i narzędzia, Wspomaganie procesów zarządzania i gospodarki surowcami skalnymi w danym obszarze w tym analiz związków przestrzennych i rozwiazywania konfliktów przestrzennych oraz zadań logistycznych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

30 Dziękuję za uwagę Jan BLACHOWSKI, Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Katarzyna PACTWA, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, Wrocław Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132 Studia i Materia y Nr 39 2011 Jan BLACHOWSKI, Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC, Katarzyna PACTWA*, Joanna

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Zespół autorski Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Plan prezentacji Opis przyjętego modelu

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r.

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r. POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 Nowy Sącz, luty 2012r. Opracowano w ARCADIS Sp. z o. o., w Dziale Analiz Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 Jan Bondaruk, Paweł Zawartka OGÓLNODOSTĘPNA PLATFORMA INFORMACJI TERENY POPRZEMYSŁOWE I ZDEGRADOWANE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123. Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123. Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123 Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008 Jan BLACHOWSKI* Tereny pogórnicze, system informacji geograficznej, deformacje, SYSTEM INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały Nr 31 2005

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały Nr 31 2005 Nr 113 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 113 Studia i Materiały Nr 31 2005 Jan BLACHOWSKI, Jacek KOŹMA ** geopark, pozycjonowanie satelitarne GPS, inwentaryzacja geoturystyczna

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2011, którego częścią jest Plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Opracowanie eksperckie

Opracowanie eksperckie Opracowanie eksperckie pt. Zastosowanie narzędzi informatycznych, wykonanych w ramach projektu dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód powierzchniowych, prezentacji danych on-line oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Założenia strategii rozwoju energetyki odnawialnej na Dolnym Śląsku

Założenia strategii rozwoju energetyki odnawialnej na Dolnym Śląsku Założenia strategii rozwoju energetyki odnawialnej na Dolnym Śląsku prof. dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz Politechnika Wrocławska Instytut Organizacji i Zarządzania Struktura prezentacji Metoda formułowania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo