Sprawozdanie ze Zjazdu WRZZ w Smardzewicach SPRAWOZDANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie ze Zjazdu WRZZ w Smardzewicach SPRAWOZDANIE"

Transkrypt

1 Sprawozdanie ze Zjazdu WRZZ w Smardzewicach SPRAWOZDANIE Z Walnego Zebrania Delegatów Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych wchodzących w skład Grupy Żywiec, odbytego w dniach maja 2014r. w Smardzewicach W dniach maja 2014 w Smardzewicach odbyło się XXXV Walne Zebranie Delegatów Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych Grupy Żywiec, Otwarcia Zjazdu dokonał Przewodniczący WRZZ i Rady Delegatów Krzysztof Jasek Ideą Zjazdu jest udział w spotkaniu i dyskusja o sprawach Grupy Żywiec Zarządu GŻ i Przedstawicieli wszystkich Organizacji Związkowych działających w ramach Spółki tj.: 1. MKZ NSZZ Solidarność Grupa Żywiec S.A. reprezentujący pracowników Browarów w: Żywcu, Cieszynie, Elblągu, Leżajsku, Warce, oraz TTŻ i ŻSiD 2. Związek Zawodowy Kierowców w Polsce przy Trans Trade Żywiec Sp. z o.o. 3. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu 4. MNS ZZ Pracowników Browaru w Elblągu 5. MZZ Pracowników Zakładów Piwowarskich w Leżajsku 6. NSZZ Pracowników Grupa Żywiec S.A. w Żywcu Przewodniczenie Zjazdowi i prowadzenie spotkania powierzono Przewodniczącemu WRZZ oraz Rady Delegatów Krzysztofowi Jaskowi. Protokolantem została Dorota Skowrońska. Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: str. 1

2 1. Barbara Bzowska 2. Krzysztof Pstruszyński 3. Andrzej Jadczyk Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad: Porządek obrad XXXV Zebrania Delegatów Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych Grupy Żywiec Smardzewice maja 2014r. 1. Otwarcie Zjazdu. 2. Wybór przewodniczącego zjazdu 3. Wybór protokolanta zjazdu 4. Wybór komisji skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Wybór komisji uchwał i wniosków: 7. Ogłoszenia: 8. Sprawozdanie Rady Delegatów z działalności od poprzedniego zjazdu 9. Wybory Rady Delegatów 10. Wybory do EWC 11. Sprawy różne: a) Ustalenie listy delegatów 12. Sytuacja w poszczególnych lokalizacjach Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, w której składzie znaleźli się przedstawiciele poszczególnych lokalizacji i regionów: 1. Adam Baranowski Region Zachodni 2. Jolanta Pawlak - Region Zachodni 3. Zdzisław Krueger Region Zachodni 4. Kazimierz Skiba - Chojnice 5. Dorota Skowrońska Region Środkowo-Wschodni 6. Barbara Bzowska Region Południowo-Zachodni 7. Michał Małolepszy - Mysłowice str. 2

3 8. Marcin Puc Region Południowo-Wschodni 9. Ryszard Patyna COK 10. Krzysztof Pstruszyński TTŻ 11. Grażyna Sowa Browar w Warce 12. Dariusz Figlewicz - Browar w Warce 13. Jan Hałaś Browar w Leżajsku 14. Zbigniew Marcinek - Browar w Leżajsku 15. Andrzej Biegun Browar w Żywcu 16. Dariusz Duraj Browar w Żywcu 17. Bogdan Galiński Browar w Elblągu 18. Zbigniew Kozieł Browar w Elblągu 19. Tadeusz Lebioda - Browar w Cieszynie 20. Andrzej Jadczyk - Łódź 21. Waldemar Wydra - Łódź Sporządzenie komunikatu Powierzono Dorocie Skowrońskiej ZZ Pracowników Browaru w Elblągu zgłosił doraźną zmianę w składzie WRZZ, w wyniku której nieobecnego delegata Jarosława Ostaszę jednorazowo zastąpił Zbigniew Kozieł. Komisja Skrutacyjna odczytała protokół, ogłaszając Zjazd prawomocnym. W spotkaniu uczestniczyło 23 Delegatów (na 25 miejsc mandatowych) i 6 Gości Przewodniczący Rady Delegatów Krzysztof Jasek przedstawił w ujęciu syntetycznym krótkie sprawozdanie z działalności Rady w okresie między kolejnymi zjazdami. Przypomniał, że na stronie NSZZ Solidarność GŻ Rada Delegatów zamieszcza w bieżących komunikatach szczegółowe relacje ze swoich spotkań. Spośród wielu spraw Krzysztof Jasek zwrócił uwagę na najważniejsze: 1. Na spotkaniu RD w dniu 16 maja 2014 zostały dopracowane szczegóły nowych systemów premiowych dla pionu sprzedaży. Panuje przekonanie, że w nowej formie powinny się sprawdzić pod warunkiem właściwego stawiania zadań. Dobrze postawione zadania tzn. ambitne, ale wykonalne, mogą na nowo zmotywować pracowników i w konsekwencji pchnąć firmę do przodu. Jednak błędy w tym zakresie takie jak np. postawienie zadań po terminie (jak to miało miejsce w przypadku Kierowników Oddziałów) albo postawienie zadań niewykonalnych (jak w przypadku Kierowników Administracji i str. 3

4 Środków Trwałych, gdy założono nierealne obniżenie kosztów najmu o 50%) może trwale zdemotywować pracowników. 2. Po bardzo burzliwym okresie na początku roku związanym z rozpoczęciem restrukturyzacji firmy bez porozumień ze Związkami Zawodowymi finalnie podpisano porozumienia regulujące proces restrukturyzacji. 3. Podpisane zostało Porozumienie, w którym jest mowa o nieingerencji w treść umowy o odszkodowaniach w ŻSID w związku z czym przedłuży się ona na kolejny okres. 4. To samo porozumienie zawiera uzgodnienia ws. a. uznania pracy w oddziałach DGME za pracę o szczególnym charakterze b. piwa świątecznego dla emerytów. c. Zapisu do kodeksu etycznego dostawców dotyczących zatrudnienia pracowników przez firmy zewnętrzne. 5. Utworzonym w ŻSID Funduszem Stypendialnym objęto także browary. Jest pomysł finansowania wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, do ustalenia pozostaje tylko kwestia takiego doboru kryteriów, by wydatki przewidziane na ten cel nie przekroczyły puli zarezerwowanych środków. 6. Dla członków ZZ będzie nowa strona internetowa udostępniająca forum dyskusyjne. W pierwszym dniu obrad tj. 20 maja 2014r Delegaci na Zjazd oraz Przedstawiciele poszczególnych Związków Zawodowych na bieżąco formułowali szeroki program Zjazdu, który tworzył się w miarę zgłaszania, a następnie rozwijania następujących tematów: BROWARY 1. Leżajsk: W kontekście możliwości, perspektyw i szans dla Browaru w Leżajsku zaniepokojeni Przedstawiciele browaru stawiali pytania o rysującą się realność relokacji produkcji w Browarach. Podjęto także wątek: kosztów produkcji oraz 3-krotnego obniżania planów produkcyjnych, co znajduje przełożenie na pogarszające się wyniki, a w konsekwencji na zatrudnienie. 2. Cieszyn: Z kolei Przedstawiciel Browaru w Cieszynie chciałby poznać plany Grupy Żywiec i strategię dla tego Browaru; czy prawdziwe są pogłoski, że istnieją zamysły przeniesienia produkcji Portera do Żywca. str. 4

5 3. Warka: Przedstawiciele Browaru w Warce pytali o projekt WCBO w aspekcie planów redukcji zatrudnienia w powiązaniu z inwestycjami. W założeniu wstępnym redukcje zaplanowano po uwzględnieniu inwestycji. To powiązanie miało gwarantować utrzymanie właściwych wskaźników. W tej chwili inwestycje wstrzymano a poziom zakładanych redukcji został utrzymany. Tworzone opisy stanowisk są bardzo ogólne, co w przyszłości stanie się źródłem wielu kontrowersji ws. bieżących obowiązków. Rodzą się także wątpliwości w kontekście odniesienia tej sytuacji do metodologii Hay. 4. Premia w Browarach sprawa dotyczy trwającego od wielu miesięcy dyskursu nt. niewypłacenia w 2013r. premii krótkoterminowej. U źródła kontrowersji leży nieuznawanie przez pracodawcę słusznych zdaniem Związków Zawodowych i załogi roszczeń pracowniczych. Z intencją zakończenia sporu Związki Zawodowe złożyły deklarację odstąpienia od dochodzenia roszczeń w zamian za 3-letnie gwarancje nie dokonywania zmian w ZUZP. Do chwili obecnej nie ma stanowiska Zarządu. 5. Reklamacje W sytuacji redukcji etatów w Dziale Kontroli Jakości i w efekcie zwolnienia pracowników zasadne wydają się pytania o kształt procedury reklamacyjnej. 6. Projekt Log Point: W związku z budową nowych magazynów w browarach w Żywcu i w Warce powstaje pytanie o zamiary dot. zatrudnienia tam pracowników. W przekonaniu Związków Zawodowych obsługę magazynów winni wykonywać pracownicy Grupy Żywiec, a opcja powierzenia jej pracownikom firm zewnętrznych winna zostać odrzucona. Ze względu na rozpoczęcie procesu konsolidacji dystrybucji pierwotnej i wtórnej, powołano zespół, w którego składzie nie znalazł się żaden operacyjny logistyk z Browarów, mimo ustaleń na spotkaniu z Prezesem w lutym br., że obecność, wiedza i doświadczenie takich pracowników wesprze prace zespołu. W sytuacji ciągłego zapotrzebowania na cenne pomysły i jednoczesnego niewykorzystania wartościowego potencjału i praktycznych umiejętności pracowników operacyjnych. - trudno zrozumieć takie decyzje. Na jakim etapie jest obecny projekt i jaka jest jego mapa drogowa? - WRZZ wnosi o pilną konsultację w tej sprawie. Jakie względy skłoniły firmę do podjęcia decyzji o wdrażaniu programu FMS (Freight Managment System - system do zarządzania frachtem/transportem, funkcjonujący tylko w Rumunii)? Opinie operacyjnych pracowników logistyki poddają w wątpliwość celowość tego przedsięwzięcia i wskazują na str. 5

6 większą przydatność z punktu widzenia naszych potrzeb systemu WMS (Warehouse Management System). Decyzję ws. wyboru systemu do optymalizacji transportu podjęto jednostronnie bez konsultacji z operacyjnym biznesem. W efekcie wytypowano system, który nie został nigdzie kompletnie wprowadzony, co utrudnia diagnozę i ocenę jego rzeczywistej użyteczności. W tej sytuacji istnieje obawa o rezultat tej koncepcji, która mimo poniesionych nakładów (energia, czas, pieniądze) może nie sprostać oczekiwaniom. ZZ wnoszą o zweryfikowanie podjętych decyzji z biznesem. Wszelkie przesłanki wskazują na to, że na potrzeby biznesu lepiej odpowiada system WMS ( Warehouse Management System), a nie wybrany FMS (Freight Management System). Powyższy przykład potwierdza pilną potrzebę dialogu między przedstawicielami pracowników logistyki a kierownictwem projektu LOGPOINT i Członkiem Zarządu ds. Logistyki istnieje obawa o negatywne skutki kolejnych kontrowersyjnych decyzji i trudności, z jakimi firma będzie zmuszona się zderzyć, jak podczas wdrożenia systemu SAP HCE - projekt StarTrack oraz podczas projektu utworzenia COK w Katowicach - projekt Delta. 7. Planowanie produkcji piwa to zagadnienie, które w szerszym kontekście przywołuje co najmniej kilka tematów, do których głównie ze względu na nasuwające się uwagi - chciałyby nawiązać Związki Zawodowe: Planowanie produkcji - produkcja często zaplanowana jest tak, że wymagana jest aktywność od wtorku do soboty czy nawet niedzieli, a potem następuje postój. Niezrozumiały i nieracjonalny brak możliwości relokacji piw dedykowanych dla jednego kanału do innego, wobec wiedzy, że docelowy odbiorca przydzielonego mu piwa nie odbierze np. aktualnie odczuwalny jest brak w innych kanałach piwa marcowego, które jest zarezerwowane dla Sieci, a nieodbierane obciąża zapasy magazynowe. W tych okolicznościach powstają pytania: W czyich kompetencjach leży możliwość, a nawet obowiązek podjęcia decyzji, która uruchomiłaby sprzedaż uwzględniającą doraźne zapotrzebowanie rynku? oraz kolejne - Czy tego typu sytuacje nie są prowokowane przez wymuszane estymacje sprzedaży na początku miesiąca, wobec których managerom brakuje odwagi do wskazania wolumenu, który niesprzedany pozostanie w zapasie? wydają się całkowicie uzasadnione. Wobec konieczności utylizacji dużych ilości przeterminowanego piwa ZZ postanowiły wystąpić z wnioskiem o organizację cyklicznych spotkań str. 6

7 pracowniczych w lokalizacjach, podczas których Pracownik po pracy mógłby wypić kilka piw bezpłatnie (zamiast przeterminowane wylewać). 8. Czy przeprowadzono analizę przyczyn spadku sprzedaży piwa marki Specjal? Czy są podejmowane działania, które zahamują ten spadek? Kiedy przestaniemy stosować ekstrakt chmielowy typu IKE, który źle wpływa na smak piwa i powoduje większe straty w wybiciu brzęczki, niż oszczędności w jego zakupach? 9. Kiedy zostanie podpisana Umowa pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a GPCo w Heinekenie dotycząca zakupów surowców i opakowań dla GZ S.A.? Jeśli nie dojdzie do jej podpisania (np. z powodu sprzeciwu australijskiego udziałowca), to czy i od kiedy firma bierze pod uwagę organizację własnych struktur zakupowych i negocjacji, aby zdążyć z kontraktacją surowców i opakowań na rok 2015? 10. ZZ przypominają, że aktualnie Browar w Żywcu nie posiada umowy na obsługę deratyzacyjną. TTŻ Przedstawiciel spółki wrócił do tematów, które były już podnoszone na poprzednim Zjeździe, ponieważ w międzyczasie nie zadziało się nic optymistycznego - Realizując przyjęte porozumienie Kierowcy TTŻ dokładają wszelkich starań, by wykonać założone zadania, w wyniku czego obniżono znacznie zużycie paliwa, poprawiono wydajność, obniżono absencję chorobową (najniższa w Grupie mimo 2 wypadków niezawinionych przez kierowców), obniżono koszty, zwiększono prawie o 20% ładowność przy jednocześnie zmniejszonym promieniu wywozu, coraz starszym taborze i coraz dłuższym oczekiwaniu na załadunek i rozładunek. Dalsze pozytywne efekty uzależnione są jednak od pewnych uwarunkowań leżących po stronie Grupy Żywiec tj. od konkretnej ilości hl do wywozu i zakupu kolejnych samochodów. Bez tych 2 kluczowych czynników przyszłość TTŻ może stanąć pod znakiem zapytania! Aktualna sytuacja domaga się także dodatkowych pytań: W optyce kosztów przetrzymywania samochodów w Browarze, w naszych Oddziałach i tzw. Żywiec 2 /zwożenie opakowań/ rodzi się pytanie, kiedy TTŻ będzie traktowana priorytetowo przy załadunkach i wyładunkach w naszych Browarach i Oddziałach? Czy ktokolwiek liczy koszty przetrzymywania samochodów w Browarze w naszych oddziałach oraz obciążenia korporacyjne SAP, usługi finansowo księgowe itp.?, Jaka jest zasadność ponoszenia tych kosztów? Dlaczego kierowcy TTŻ stawiani są w sytuacjach naznaczonych przymusem łamania przepisów, co ma miejsce w związku z rozładunkami u klientów, lub w trakcie przejazdów po browarze z podniesioną plandeką, co przy oszczędnościach rzędu kilkunastu sekund, stanowi poważne zagrożenie str. 7

8 wypadkowe z uwagi na znacznie ograniczoną widoczność w lusterkach? Jakie realne profity daje taka oszczędność, wobec pewności, że za chwilę kierowca będzie musiał stanąć w kilkugodzinnym oczekiwaniu w kolejce? Dlaczego Pracownicy TTŻ nie mogą korzystać z Funduszu Stypendialnego mimo deklaracji, jaką na road show złożyła w obecności całego Zarządu Pani Grażyna Rzehak - Członek Zarządu Grupy Żywiec? ŻSiD Podsumowując: Związki Zawodowe i Pracownicy wywiązują się z podpisanych porozumień, ale niestety nie możemy tego powiedzieć o Pracodawcy. Brak nowych samochodów, oczekiwanie w kolejkach we własnej firmie, niezgodne z BHP wymuszanie rozładunków u klientów to rzeczywistość TTŻ, która nie może nastrajać optymistycznie. 1. Sytuacja w Centrum Obsługi Klienta: Wynagrodzenia: Doradca Klienta w COK jest jednym z najniżej wycenionych stanowisk w GŻ. Pomimo tego nie przewiduje się dla niego premii świątecznej wypłacanej większości pracownikom ŻSiD i GŻ, co budzi wśród pracowników poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. Nadal aktualna pozostaje sprawa premii dla COK - informacje wyjaśniające, na jakim etapie jest ten proces ZZ miały otrzymać do Na ostatnim spotkaniu Rady Delegatów z udziałem Pani Grażyny Rzehak była mowa o niskich dochodach pracowników spółki ŻSID działania ukierunkowane na poprawę tej sytuacji wydają się nieuniknione. Relacje pracownicze pogarszają je np. nieoczekiwane zmiany grafików w trakcie okresu rozliczeniowego. Większość Team Leaderów uzgadnia zmiany z podwładnymi, starając się uwzględniać ich racje, pojawiają się jednak przypadki (zwłaszcza za sprawą jednego z Team Leaderów), że pracownik dowiaduje się o tym z maila lub od współpracowników. Pracownicy starają się ze zrozumieniem podchodzić do wspomnianych zmian, ale oczekują co najmniej zwyczajnej partnerskiej rozmowy wszak zmiana grafików w trakcie okresu rozliczeniowego nie jest działaniem uprawnionym z punktu widzenia prawa.. Dotrzymywanie terminów Pracownicy otrzymują od Pracodawcy różne terminowe zadania, z których muszą się wywiązać i z których są rozliczani /np. wstawić Radlera do 80% klientów w ciągu miesiąca/. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że Pracodawca zwalnia się z obowiązku dotrzymywania terminów w stosunku do Pracowników. Unaoczniają to takie przykłady jak opóźnianie niezbędnego montażu rolet przeciwsłonecznych, choć działanie rzutuje na warunki pracy i stan zdrowia pracowników i ze względu na bhp winno być rozpatrywane w kategoriach priorytetów. str. 8

9 Wiele zgłaszanych uwag dotyczy także organizacji pracy, niespójności procedur itp. Poniżej przytaczane przykłady: Klient zamawia np. 100 pozycji. Doradca wypisuje zamówienie, w tym czasie przychodzi mail i program zrzuca zamówienie na pasek. Niestety często się zdarza, że Doradca musi od początku wypisywać zamówienie. Sytuacja mocno irytuje klienta, nie mówiąc o straconym czasie (a to także koszt i nieobsłużony kolejny klient). Na domiar złego zdarza się, że w momencie zapisywania kompletnego już zamówienia przychodzi kolejny mail i ponownie zamówienie jest zrzucone na pasek. Doradca jest przekonany, że zamówienie zostało zapisane i ma status do realizacji, podczas gdy ono całkowicie znika z systemu. Sprawa jest zgłoszona, ale ciągnie się stanowczo za długo zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu koncesyjnego to także przykład nieterminowości. Wartość KEG-ów wchodzi w limit kredytowy. Przy zamówieniu 6 beczek piwa Tatra (5+1 w promocyjnej cenie) 2/3 limitu zabiera klientowi kaucja zł piwo 1476zł opakowania. W efekcie klient już z reguły nie może dokonać innych zakupów skutek: niska sprzedaż do gastronomii i brak możliwości sprzedaży portfolio. Limit kredytowy jest uzależniony od wypłacalności klienta i obrotów jakie generował - tzw. historia kredytowa. Raz w miesiącu możliwe jest wydłużenie z tyt. promocji termin płatności o 7 dni, gdy w końcu miesiąca jest kolejna promocja nie ma już możliwości wydłużenia terminu płatności. Nasuwa się pytanie: - Czy w sytuacji presji na sprzedaż możliwe jest wydłużenie terminu płatności po raz drugi, jeśli mamy do czynienia z dobrym klientem, który regularnie płaci swoje zobowiązania? Rozliczanie opakowań stronami odbywa się automatycznie - dlaczego więc automat włącza się tylko 2 razy w tygodniu? Znowu tracimy sprzedaż np. klient, który dostaje towar 1 raz w tygodniu w danym tygodniu już go nie otrzyma. Pytanie - czy dokona zakupu u nas czy u konkurencji? 2. Dalsze tematy dot. ŻSID: Nowy podział regionalny /mapa/ pociąga za sobą pytania, o przesłanki, jakie zdecydowały o aktualnym kształcie Regionów. Budowa oddziału w Kielcach: Urągające warunki pracy w aktualnej lokalizacji Oddziału w Kielcach, spowodowały, że od kilku sezonów pracodawca potwierdza zamiar zmiany lokalizacji. Jednak do chwili obecnej nie podpisano umowy z inwestorem i uzasadnione są wątpliwości, czy w ogóle do tego dojdzie. Pod długich negocjacjach ustalono 6 letni okres wynajmu, na co zgodził się inwestor i Grupa Żywiec. Jednak po jakimś czasie Grzegorz Dziekanowski zaproponował inwestorowi nowy, 5-cio letni okres wynajmu z wyższym czynszem, który w założeniu miał zrekompensować mu ten szósty rok, a jeżeli Żywiec po pięciu latach chciałby kontynuować wynajem to przez rok nie płaciłby czynszu. Inwestor wyraził zgodę na taką propozycję. Jednak obecnie str. 9

10 została mu zaproponowana 4 letnia umowa, która w powszechnej opinii nie zapewnia właściwej stopy zwrotu z inwestycji. Inwestor nie zajął jeszcze stanowiska w tej sprawie, ale należy obawiać się czy magazyn w Kielcach w ogóle powstanie. PDA i wydruk faktury Podczas wizyty kierowcy u klienta w związku z dostawą, urządzenie PDA często (parę razy w tygodniu) się blokuje i nie ma możliwości wydruku faktury. Problem zgłaszany jest do serwisu, ale nic z tego nie wynika. Po restarcie urządzenie czasem się odblokowuje i trzeba drukować duplikat, ale zdarza się, że nie ma takiej możliwości. Wzbudza to zniecierpliwienie klientów, zdarza się, że towar wraca do magazynu z braku możliwości wystawienia faktury, tracimy czasem sprzedaż, a częściej czas i pieniądze, do wydruku duplikatu angażuje się pracownika DRKiD, ale wtedy nie ma możliwości dostarczenia go klientowi, bo nie ma kto dowieźć itd. Nagrody od dostawców Mimo ambitnych założeń, jakie wiązano z powstaniem spółki ZSID ( jedna firma, jeden zespół ), wyraźnie zaznaczają się dysproporcje pomiędzy sprzedażą a dystrybucją - dlaczego tylko pracownicy sprzedaży otrzymują nagrody pieniężne od obcych dostawców współpracujących z GŻ? Język angielski: Mimo obowiązującej w Polsce ustawy o języku polskim coraz więcej informacji, tabel do wypełnienia, oraz aplikacji w SAP i SAP IM dostępnych jest wyłącznie w języku angielskim /np. rozliczenie delegacji, komunikaty sygnalizujące nieprawidłowość, wiele dokumentów z HGSS, nowe MBO/. Tymczasem pracodawca tylko nielicznym pracownikom wyższych szczebli struktury organizacyjnej finansował kursy języka angielskiego. Okoliczność ta nie tylko nie respektuje obowiązujących regulacji prawa polskiego, ale stawia pracowników w sytuacji istotnej nierówności. SAP - Brak nadzoru nad uprawnieniami użytkowników SAP, przykład magazynier jednego z oddziałów ŻSID wyksięgował wszystkie otwarte dokumenty (w ilości ponad 30 tysięcy), we wszystkich spółkach GŻ (- oddziały, browary, magazyny zewnętrzne), Wobec zagrożenia dla bezpieczeństwa (a więc i rzetelności) ewidencji obrotu towarowego powstaje pytanie co z odpowiedzialnością materialną pracowników magazynów? Projekty: W większości rozpoczynanych projektów nie przewiduje się uczestnictwa osób z działów, których te projekty bezpośrednio dotyczą np. w projekcie nt. awaryjnego wydawania z magazynu w przypadku awarii sieci nie zaangażowano któregokolwiek z pracowników magazynu. Magazyn Kowale, Czy i kiedy zostanie ponownie uruchomiony magazyn w Kowalach? W zastępczym magazynie brakuje pomieszczeń biurowych, biuro działu DRKiD oraz magazynierów zorganizowano w kontenerze wstawionym do magazynu, gdzie pracownicy pracują bez dostępu do światła dziennego. Wypłata premii Świątecznej w kontekście niepełnych etatów w ŻSiD - Zgodnie z regulacjami ZUZP kwota premii świątecznej jest stała i żaden z zapisów nie przesądza o możliwości wypłaty premii w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika, a każde takie działanie (jeżeli się str. 10

11 zdarzy) nie ma podstaw prawnych i może być przyczyną słusznych roszczeń pracownika. Odszkodowania dla odchodzących (zwalnianych) pracowników w Łodzi: - niezaliczanie stażu za pracę w spółce Drink Service Sp. z o.o. ZZ będące stroną podpisywanych porozumień, kwalifikują w kategoriach nieporozumienia, do pilnej weryfikacji i korekty przez komórki odpowiedzialne za prawidłowe naliczanie odszkodowań. Majątek firmy: Degradacja i spadek wartości majątku (samochodów) po ich unieruchomieniu w wyniku redukcji kierowców. Wycena i sprzedaż samochodów: Zbyt długa procedura wyceny samochodów a zwłaszcza wystawiania faktur dla zwalnianych kierowców. Wydłużający się okres realizacji zakupu opóźnia rozpoczęcie przez nich działalności gospodarczej i uzyskanie godziwych dochodów, pozwalających na spłatę zaciągniętego zadłużenia (zobowiązań). Ocena współpracowników w zespole Pracownicy Detalu Nowoczesnego oceniają się nawzajem w skali np. od 1 do 8 w przypadku, gdy w zespole jest 8 pracowników. Sytuacja ta nosi znamiona stygmatyzacji, a od tego już tylko krok do mobbingu. Czemu ma służyć tego typu ocena? - dzisiaj rozbija zespół, powoduje konflikty i bardzo duży niepokój. Konkursy sprzedażowe, spotkania integracyjne dla Handlu to kolejny przykład nierównej sytuacji pracowników w obrębie jednej firmy. Dlaczego nie dotyczą Pracowników Dystrybucji /Magazyny, kierowcy, DRKiD/? Nierealizowane wizyty a PDA: - Coraz częściej argumentem do redukcji pracowników w pionie sprzedaży jest argument nierealizowania wizyt. Jednocześnie powszechnie wiadomo, że zarówno pełna realizacja trasówek, jak i coraz liczniejszych zadań dodatkowych nie mieści się w normie czasu pracy przedstawiciela handlowego, który by sprostać nałożonym obowiązkom, musi te normy permanentnie przekraczać. Z uwagi na przyjęty dla tej grupy zawodowej zadaniowy system czasu pracy, pracodawca formalnie nie prowadzi ewidencji czasu pracy, ale rozlicza pracowników z wykonanych zadań. Winny one jednak zostać tak dobrane, by realne było ich wykonanie w obowiązujących normach czasu pracy. Rozliczając pracownika z wykonania zadań pracodawca sięga do wydruków z PDA (drukowanych automatycznie z portalu KOS-a), w których pracownik odnotowuje realizację trasówek. W związku z tym, że wydruki te są podstawą oceny pracownika, a jednocześnie gromadzą dane o czasie jego pracy - Związki Zawodowe wnoszą, by na żądanie pracownika były mu udostępniane ze względu choćby na istotną wartość dowodową w razie sporu sądowego ws. np. nieopłaconych godzin nadliczbowych, nieuzasadnionych kar porządkowych czy zwolnień zwłaszcza, że coraz częściej mamy do czynienia z bezkosztowymi redukcjami na podstawie art. 38 KP w sytuacjach gdy nie poprzedzały je ani kary porządkowe, ani programy naprawcze itp. Wychodząc z przekonania o str. 11

12 nadmiarze obowiązków ZZ przygotują uchwałę ws. sporządzenia fotografii czasy pracy dla PH. Uwzględniać ona musi nie tylko trasówki, ale także inne zadania wymienione na poniższej liście, takie jak: ankiety PDA wypisywanie na nieformalną prośbę KOS-a kartek z monitem cen, który powiela już wykonane ankiety, podpisywanie porozumień, umów czasochłonne budowanie relacji z nowymi klientami zwiększaną ilość wizyt dziennych vs. konkurencja super-drobiazgowy merchandising - czasochłonny wyjaśnianie klientom i personelowi stale zmieniających się zasad promocji i działań GŻ brak rzeczywistego zastępstwa na czas nieobecności - z uwagi na przeładowanie obowiązkami każdego PH ( urlop, zwolnienie, odprawa, wizyta w oddziale itd. Podsumowując - istnieje konieczność badania czasu pracy vs. realizacja stawianych zadań vs. przepisowa jazda. TEMATY OGÓLNE: 1. Badanie Klimatu oraz Badanie Komunikacji Uzyskane wyniki są wysoce niezadowalające, a Rada Delegatów nie została z nimi zapoznana. Są wyrazem napięć i złej atmosfery w firmie, na którą składają się: stres, przepracowanie, presja na KPI i niepewność zatrudnienia. Firma w swoich dokumentach afirmuje człowieka, ale realia przeczą propagowanym hasłom. Pogorszenie nastroju i symptomy depresji są w tej chwili najczęściej spotykanymi problemami Pracowników GŻ. Trudno dzisiaj uwierzyć, że Pracownik jest dla GŻ największym dobrem firmy. Trudno byłoby znaleźć rzeczywiste świadectwo dla takiej tezy. Jakie Zarząd ma plany, aby poprawić tą sytuację? 2. MBO dla Kierowników Oddziału i Kierowników Dystrybucji Cele stawiane po okresie ocenianym lub zakładające (po terminie) redukcję kosztów osobowych, co realnie nie mogło być wykonane 3. Cele sprzedażowe w COK stawiane są na dany miesiąc po dwudziestym 4. MBO w Handlu Zmiana celu na pierwszy kwartał w kwietniu!!!! str. 12

13 5. HGSS Kraków To kolejny przykład wprowadzania projektu, w którym ważniejszy jest grafik wdrażania, niż efekt, jaki miał przynieść. Bez potwierdzonych testów, że system działa i nie zagraża chaosem weszliśmy przed sezonem w sytuację powodującą nieprawdopodobne problemy z klientami i dostawcami, co na pewno przełoży się na spadek sprzedaży i udziałów w rynku. Poniżej tylko niektóre przykłady: - kilka tysięcy niezapłaconych faktur - problemy na linii COK- HGSS z odblokowaniem klienta - elastyczna kontrola kredytowa - wystawianie faktur po kilku dniach od dostawy W dniu 21.maja 2014r odbyło spotkanie uczestników zjazdu WRZZ z Prezesem Grupy Żywiec przy udziale Dyrektora HR Pani Grażyny Rzehak i Przedstawicieli Pionu HR. Prezes przedstawił prezentację, omawiającą aktualną sytuację i wyniki Grupy Żywiec. Z uwagi na ograniczony czas wizyty Prezesa przedstawiciele ZZ zdążyli omówić tylko część tematów przygotowanych wcześniej, pozostałe będą przedstawiane na spotkaniach Rady Delegatów. W ostatnim dniu Zjazdu tj. 22 maja 2014 r. Delegaci przegłosowali podjęte uchwały w załączeniu do niniejszego sprawozdania. Dokonano aktualizacji ordynacji wyborczej oraz wybrano Rady Delegatów na kolejną kadencję. W składzie Rady znalazły się następujące osoby: Krzysztof Jasek Przewodniczący Rady Delegatów oraz Członkowie: Andrzej Biegun Bohdan Hrycyk Damian Matysik Dorota Skowrońska Grażyna Ewa Sowa Jan Hałaś str. 13

14 Z kolei przystąpiono do wyborów Przedstawicieli do EWC (Europejskiej Rady Pracy) W skład reprezentacji do EWC wybrano: Krzysztofa Jaska Andrzeja Bieguna Zbigniewa Kozieł Terminu i miejsca kolejnego spotkania w najbliższym czasie ustali Rada Delegatów. Na tym sprawozdanie zakończono Dorota Skowrońska str. 14

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Antoni Sobolewski (redakcja)

Antoni Sobolewski (redakcja) Antoni Sobolewski (redakcja) Krzysztof Matlak (sekretarz redakcji) Przemysław Piechota i Michał Matlak (tłumaczenie) Projekt graficzny: Kazimierz Krystosik Wydawca Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki PYTANIE Dzień dobry, czy spółka będzie publikowała prognozy finansowe na rok 2014?

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

IMPULS. ryzykiem. Zarządzanie BPO PFRON DLA BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013

IMPULS. ryzykiem. Zarządzanie BPO PFRON DLA BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013 BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013 DLA BIZNESU? Zmiany wvat Zarządzanie ryzykiem PFRON BPO Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. W numerze 3 3 4 Rozwiązania BPO. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu.

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny Grupy Żywiec

Dialog społeczny Grupy Żywiec Dialog społeczny Grupy Żywiec Raport z cyklu przeprowadzonego w latach 2011 i 2012 Dialog społeczny Grupy Żywiec lata 2011 i 2012 Spis treści List Prezesa Zarządu 5 List moderatora dialogu 7 List Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

System. fi n a n s owo -k s ięgowy. Rozdział szósty

System. fi n a n s owo -k s ięgowy. Rozdział szósty Rozdział szósty System fi n a n s owo -k s ięgowy 1. Kluczowe decyzje dotyczące systemu finansowo-księgowego 2. Alternatywne rozwiązania dotyczące księgowości w firmie Księgowość pełna czy uproszczona?

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym Wrocław, 18 czerwca 2014 r. Data zatwierdzenia: 16 czerwca 2014 r. Podsumowanie operacyjne Spis treści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo