Sprawozdanie ze Zjazdu WRZZ w Smardzewicach SPRAWOZDANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie ze Zjazdu WRZZ w Smardzewicach SPRAWOZDANIE"

Transkrypt

1 Sprawozdanie ze Zjazdu WRZZ w Smardzewicach SPRAWOZDANIE Z Walnego Zebrania Delegatów Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych wchodzących w skład Grupy Żywiec, odbytego w dniach maja 2014r. w Smardzewicach W dniach maja 2014 w Smardzewicach odbyło się XXXV Walne Zebranie Delegatów Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych Grupy Żywiec, Otwarcia Zjazdu dokonał Przewodniczący WRZZ i Rady Delegatów Krzysztof Jasek Ideą Zjazdu jest udział w spotkaniu i dyskusja o sprawach Grupy Żywiec Zarządu GŻ i Przedstawicieli wszystkich Organizacji Związkowych działających w ramach Spółki tj.: 1. MKZ NSZZ Solidarność Grupa Żywiec S.A. reprezentujący pracowników Browarów w: Żywcu, Cieszynie, Elblągu, Leżajsku, Warce, oraz TTŻ i ŻSiD 2. Związek Zawodowy Kierowców w Polsce przy Trans Trade Żywiec Sp. z o.o. 3. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu 4. MNS ZZ Pracowników Browaru w Elblągu 5. MZZ Pracowników Zakładów Piwowarskich w Leżajsku 6. NSZZ Pracowników Grupa Żywiec S.A. w Żywcu Przewodniczenie Zjazdowi i prowadzenie spotkania powierzono Przewodniczącemu WRZZ oraz Rady Delegatów Krzysztofowi Jaskowi. Protokolantem została Dorota Skowrońska. Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: str. 1

2 1. Barbara Bzowska 2. Krzysztof Pstruszyński 3. Andrzej Jadczyk Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad: Porządek obrad XXXV Zebrania Delegatów Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych Grupy Żywiec Smardzewice maja 2014r. 1. Otwarcie Zjazdu. 2. Wybór przewodniczącego zjazdu 3. Wybór protokolanta zjazdu 4. Wybór komisji skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Wybór komisji uchwał i wniosków: 7. Ogłoszenia: 8. Sprawozdanie Rady Delegatów z działalności od poprzedniego zjazdu 9. Wybory Rady Delegatów 10. Wybory do EWC 11. Sprawy różne: a) Ustalenie listy delegatów 12. Sytuacja w poszczególnych lokalizacjach Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, w której składzie znaleźli się przedstawiciele poszczególnych lokalizacji i regionów: 1. Adam Baranowski Region Zachodni 2. Jolanta Pawlak - Region Zachodni 3. Zdzisław Krueger Region Zachodni 4. Kazimierz Skiba - Chojnice 5. Dorota Skowrońska Region Środkowo-Wschodni 6. Barbara Bzowska Region Południowo-Zachodni 7. Michał Małolepszy - Mysłowice str. 2

3 8. Marcin Puc Region Południowo-Wschodni 9. Ryszard Patyna COK 10. Krzysztof Pstruszyński TTŻ 11. Grażyna Sowa Browar w Warce 12. Dariusz Figlewicz - Browar w Warce 13. Jan Hałaś Browar w Leżajsku 14. Zbigniew Marcinek - Browar w Leżajsku 15. Andrzej Biegun Browar w Żywcu 16. Dariusz Duraj Browar w Żywcu 17. Bogdan Galiński Browar w Elblągu 18. Zbigniew Kozieł Browar w Elblągu 19. Tadeusz Lebioda - Browar w Cieszynie 20. Andrzej Jadczyk - Łódź 21. Waldemar Wydra - Łódź Sporządzenie komunikatu Powierzono Dorocie Skowrońskiej ZZ Pracowników Browaru w Elblągu zgłosił doraźną zmianę w składzie WRZZ, w wyniku której nieobecnego delegata Jarosława Ostaszę jednorazowo zastąpił Zbigniew Kozieł. Komisja Skrutacyjna odczytała protokół, ogłaszając Zjazd prawomocnym. W spotkaniu uczestniczyło 23 Delegatów (na 25 miejsc mandatowych) i 6 Gości Przewodniczący Rady Delegatów Krzysztof Jasek przedstawił w ujęciu syntetycznym krótkie sprawozdanie z działalności Rady w okresie między kolejnymi zjazdami. Przypomniał, że na stronie NSZZ Solidarność GŻ Rada Delegatów zamieszcza w bieżących komunikatach szczegółowe relacje ze swoich spotkań. Spośród wielu spraw Krzysztof Jasek zwrócił uwagę na najważniejsze: 1. Na spotkaniu RD w dniu 16 maja 2014 zostały dopracowane szczegóły nowych systemów premiowych dla pionu sprzedaży. Panuje przekonanie, że w nowej formie powinny się sprawdzić pod warunkiem właściwego stawiania zadań. Dobrze postawione zadania tzn. ambitne, ale wykonalne, mogą na nowo zmotywować pracowników i w konsekwencji pchnąć firmę do przodu. Jednak błędy w tym zakresie takie jak np. postawienie zadań po terminie (jak to miało miejsce w przypadku Kierowników Oddziałów) albo postawienie zadań niewykonalnych (jak w przypadku Kierowników Administracji i str. 3

4 Środków Trwałych, gdy założono nierealne obniżenie kosztów najmu o 50%) może trwale zdemotywować pracowników. 2. Po bardzo burzliwym okresie na początku roku związanym z rozpoczęciem restrukturyzacji firmy bez porozumień ze Związkami Zawodowymi finalnie podpisano porozumienia regulujące proces restrukturyzacji. 3. Podpisane zostało Porozumienie, w którym jest mowa o nieingerencji w treść umowy o odszkodowaniach w ŻSID w związku z czym przedłuży się ona na kolejny okres. 4. To samo porozumienie zawiera uzgodnienia ws. a. uznania pracy w oddziałach DGME za pracę o szczególnym charakterze b. piwa świątecznego dla emerytów. c. Zapisu do kodeksu etycznego dostawców dotyczących zatrudnienia pracowników przez firmy zewnętrzne. 5. Utworzonym w ŻSID Funduszem Stypendialnym objęto także browary. Jest pomysł finansowania wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, do ustalenia pozostaje tylko kwestia takiego doboru kryteriów, by wydatki przewidziane na ten cel nie przekroczyły puli zarezerwowanych środków. 6. Dla członków ZZ będzie nowa strona internetowa udostępniająca forum dyskusyjne. W pierwszym dniu obrad tj. 20 maja 2014r Delegaci na Zjazd oraz Przedstawiciele poszczególnych Związków Zawodowych na bieżąco formułowali szeroki program Zjazdu, który tworzył się w miarę zgłaszania, a następnie rozwijania następujących tematów: BROWARY 1. Leżajsk: W kontekście możliwości, perspektyw i szans dla Browaru w Leżajsku zaniepokojeni Przedstawiciele browaru stawiali pytania o rysującą się realność relokacji produkcji w Browarach. Podjęto także wątek: kosztów produkcji oraz 3-krotnego obniżania planów produkcyjnych, co znajduje przełożenie na pogarszające się wyniki, a w konsekwencji na zatrudnienie. 2. Cieszyn: Z kolei Przedstawiciel Browaru w Cieszynie chciałby poznać plany Grupy Żywiec i strategię dla tego Browaru; czy prawdziwe są pogłoski, że istnieją zamysły przeniesienia produkcji Portera do Żywca. str. 4

5 3. Warka: Przedstawiciele Browaru w Warce pytali o projekt WCBO w aspekcie planów redukcji zatrudnienia w powiązaniu z inwestycjami. W założeniu wstępnym redukcje zaplanowano po uwzględnieniu inwestycji. To powiązanie miało gwarantować utrzymanie właściwych wskaźników. W tej chwili inwestycje wstrzymano a poziom zakładanych redukcji został utrzymany. Tworzone opisy stanowisk są bardzo ogólne, co w przyszłości stanie się źródłem wielu kontrowersji ws. bieżących obowiązków. Rodzą się także wątpliwości w kontekście odniesienia tej sytuacji do metodologii Hay. 4. Premia w Browarach sprawa dotyczy trwającego od wielu miesięcy dyskursu nt. niewypłacenia w 2013r. premii krótkoterminowej. U źródła kontrowersji leży nieuznawanie przez pracodawcę słusznych zdaniem Związków Zawodowych i załogi roszczeń pracowniczych. Z intencją zakończenia sporu Związki Zawodowe złożyły deklarację odstąpienia od dochodzenia roszczeń w zamian za 3-letnie gwarancje nie dokonywania zmian w ZUZP. Do chwili obecnej nie ma stanowiska Zarządu. 5. Reklamacje W sytuacji redukcji etatów w Dziale Kontroli Jakości i w efekcie zwolnienia pracowników zasadne wydają się pytania o kształt procedury reklamacyjnej. 6. Projekt Log Point: W związku z budową nowych magazynów w browarach w Żywcu i w Warce powstaje pytanie o zamiary dot. zatrudnienia tam pracowników. W przekonaniu Związków Zawodowych obsługę magazynów winni wykonywać pracownicy Grupy Żywiec, a opcja powierzenia jej pracownikom firm zewnętrznych winna zostać odrzucona. Ze względu na rozpoczęcie procesu konsolidacji dystrybucji pierwotnej i wtórnej, powołano zespół, w którego składzie nie znalazł się żaden operacyjny logistyk z Browarów, mimo ustaleń na spotkaniu z Prezesem w lutym br., że obecność, wiedza i doświadczenie takich pracowników wesprze prace zespołu. W sytuacji ciągłego zapotrzebowania na cenne pomysły i jednoczesnego niewykorzystania wartościowego potencjału i praktycznych umiejętności pracowników operacyjnych. - trudno zrozumieć takie decyzje. Na jakim etapie jest obecny projekt i jaka jest jego mapa drogowa? - WRZZ wnosi o pilną konsultację w tej sprawie. Jakie względy skłoniły firmę do podjęcia decyzji o wdrażaniu programu FMS (Freight Managment System - system do zarządzania frachtem/transportem, funkcjonujący tylko w Rumunii)? Opinie operacyjnych pracowników logistyki poddają w wątpliwość celowość tego przedsięwzięcia i wskazują na str. 5

6 większą przydatność z punktu widzenia naszych potrzeb systemu WMS (Warehouse Management System). Decyzję ws. wyboru systemu do optymalizacji transportu podjęto jednostronnie bez konsultacji z operacyjnym biznesem. W efekcie wytypowano system, który nie został nigdzie kompletnie wprowadzony, co utrudnia diagnozę i ocenę jego rzeczywistej użyteczności. W tej sytuacji istnieje obawa o rezultat tej koncepcji, która mimo poniesionych nakładów (energia, czas, pieniądze) może nie sprostać oczekiwaniom. ZZ wnoszą o zweryfikowanie podjętych decyzji z biznesem. Wszelkie przesłanki wskazują na to, że na potrzeby biznesu lepiej odpowiada system WMS ( Warehouse Management System), a nie wybrany FMS (Freight Management System). Powyższy przykład potwierdza pilną potrzebę dialogu między przedstawicielami pracowników logistyki a kierownictwem projektu LOGPOINT i Członkiem Zarządu ds. Logistyki istnieje obawa o negatywne skutki kolejnych kontrowersyjnych decyzji i trudności, z jakimi firma będzie zmuszona się zderzyć, jak podczas wdrożenia systemu SAP HCE - projekt StarTrack oraz podczas projektu utworzenia COK w Katowicach - projekt Delta. 7. Planowanie produkcji piwa to zagadnienie, które w szerszym kontekście przywołuje co najmniej kilka tematów, do których głównie ze względu na nasuwające się uwagi - chciałyby nawiązać Związki Zawodowe: Planowanie produkcji - produkcja często zaplanowana jest tak, że wymagana jest aktywność od wtorku do soboty czy nawet niedzieli, a potem następuje postój. Niezrozumiały i nieracjonalny brak możliwości relokacji piw dedykowanych dla jednego kanału do innego, wobec wiedzy, że docelowy odbiorca przydzielonego mu piwa nie odbierze np. aktualnie odczuwalny jest brak w innych kanałach piwa marcowego, które jest zarezerwowane dla Sieci, a nieodbierane obciąża zapasy magazynowe. W tych okolicznościach powstają pytania: W czyich kompetencjach leży możliwość, a nawet obowiązek podjęcia decyzji, która uruchomiłaby sprzedaż uwzględniającą doraźne zapotrzebowanie rynku? oraz kolejne - Czy tego typu sytuacje nie są prowokowane przez wymuszane estymacje sprzedaży na początku miesiąca, wobec których managerom brakuje odwagi do wskazania wolumenu, który niesprzedany pozostanie w zapasie? wydają się całkowicie uzasadnione. Wobec konieczności utylizacji dużych ilości przeterminowanego piwa ZZ postanowiły wystąpić z wnioskiem o organizację cyklicznych spotkań str. 6

7 pracowniczych w lokalizacjach, podczas których Pracownik po pracy mógłby wypić kilka piw bezpłatnie (zamiast przeterminowane wylewać). 8. Czy przeprowadzono analizę przyczyn spadku sprzedaży piwa marki Specjal? Czy są podejmowane działania, które zahamują ten spadek? Kiedy przestaniemy stosować ekstrakt chmielowy typu IKE, który źle wpływa na smak piwa i powoduje większe straty w wybiciu brzęczki, niż oszczędności w jego zakupach? 9. Kiedy zostanie podpisana Umowa pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a GPCo w Heinekenie dotycząca zakupów surowców i opakowań dla GZ S.A.? Jeśli nie dojdzie do jej podpisania (np. z powodu sprzeciwu australijskiego udziałowca), to czy i od kiedy firma bierze pod uwagę organizację własnych struktur zakupowych i negocjacji, aby zdążyć z kontraktacją surowców i opakowań na rok 2015? 10. ZZ przypominają, że aktualnie Browar w Żywcu nie posiada umowy na obsługę deratyzacyjną. TTŻ Przedstawiciel spółki wrócił do tematów, które były już podnoszone na poprzednim Zjeździe, ponieważ w międzyczasie nie zadziało się nic optymistycznego - Realizując przyjęte porozumienie Kierowcy TTŻ dokładają wszelkich starań, by wykonać założone zadania, w wyniku czego obniżono znacznie zużycie paliwa, poprawiono wydajność, obniżono absencję chorobową (najniższa w Grupie mimo 2 wypadków niezawinionych przez kierowców), obniżono koszty, zwiększono prawie o 20% ładowność przy jednocześnie zmniejszonym promieniu wywozu, coraz starszym taborze i coraz dłuższym oczekiwaniu na załadunek i rozładunek. Dalsze pozytywne efekty uzależnione są jednak od pewnych uwarunkowań leżących po stronie Grupy Żywiec tj. od konkretnej ilości hl do wywozu i zakupu kolejnych samochodów. Bez tych 2 kluczowych czynników przyszłość TTŻ może stanąć pod znakiem zapytania! Aktualna sytuacja domaga się także dodatkowych pytań: W optyce kosztów przetrzymywania samochodów w Browarze, w naszych Oddziałach i tzw. Żywiec 2 /zwożenie opakowań/ rodzi się pytanie, kiedy TTŻ będzie traktowana priorytetowo przy załadunkach i wyładunkach w naszych Browarach i Oddziałach? Czy ktokolwiek liczy koszty przetrzymywania samochodów w Browarze w naszych oddziałach oraz obciążenia korporacyjne SAP, usługi finansowo księgowe itp.?, Jaka jest zasadność ponoszenia tych kosztów? Dlaczego kierowcy TTŻ stawiani są w sytuacjach naznaczonych przymusem łamania przepisów, co ma miejsce w związku z rozładunkami u klientów, lub w trakcie przejazdów po browarze z podniesioną plandeką, co przy oszczędnościach rzędu kilkunastu sekund, stanowi poważne zagrożenie str. 7

8 wypadkowe z uwagi na znacznie ograniczoną widoczność w lusterkach? Jakie realne profity daje taka oszczędność, wobec pewności, że za chwilę kierowca będzie musiał stanąć w kilkugodzinnym oczekiwaniu w kolejce? Dlaczego Pracownicy TTŻ nie mogą korzystać z Funduszu Stypendialnego mimo deklaracji, jaką na road show złożyła w obecności całego Zarządu Pani Grażyna Rzehak - Członek Zarządu Grupy Żywiec? ŻSiD Podsumowując: Związki Zawodowe i Pracownicy wywiązują się z podpisanych porozumień, ale niestety nie możemy tego powiedzieć o Pracodawcy. Brak nowych samochodów, oczekiwanie w kolejkach we własnej firmie, niezgodne z BHP wymuszanie rozładunków u klientów to rzeczywistość TTŻ, która nie może nastrajać optymistycznie. 1. Sytuacja w Centrum Obsługi Klienta: Wynagrodzenia: Doradca Klienta w COK jest jednym z najniżej wycenionych stanowisk w GŻ. Pomimo tego nie przewiduje się dla niego premii świątecznej wypłacanej większości pracownikom ŻSiD i GŻ, co budzi wśród pracowników poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. Nadal aktualna pozostaje sprawa premii dla COK - informacje wyjaśniające, na jakim etapie jest ten proces ZZ miały otrzymać do Na ostatnim spotkaniu Rady Delegatów z udziałem Pani Grażyny Rzehak była mowa o niskich dochodach pracowników spółki ŻSID działania ukierunkowane na poprawę tej sytuacji wydają się nieuniknione. Relacje pracownicze pogarszają je np. nieoczekiwane zmiany grafików w trakcie okresu rozliczeniowego. Większość Team Leaderów uzgadnia zmiany z podwładnymi, starając się uwzględniać ich racje, pojawiają się jednak przypadki (zwłaszcza za sprawą jednego z Team Leaderów), że pracownik dowiaduje się o tym z maila lub od współpracowników. Pracownicy starają się ze zrozumieniem podchodzić do wspomnianych zmian, ale oczekują co najmniej zwyczajnej partnerskiej rozmowy wszak zmiana grafików w trakcie okresu rozliczeniowego nie jest działaniem uprawnionym z punktu widzenia prawa.. Dotrzymywanie terminów Pracownicy otrzymują od Pracodawcy różne terminowe zadania, z których muszą się wywiązać i z których są rozliczani /np. wstawić Radlera do 80% klientów w ciągu miesiąca/. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że Pracodawca zwalnia się z obowiązku dotrzymywania terminów w stosunku do Pracowników. Unaoczniają to takie przykłady jak opóźnianie niezbędnego montażu rolet przeciwsłonecznych, choć działanie rzutuje na warunki pracy i stan zdrowia pracowników i ze względu na bhp winno być rozpatrywane w kategoriach priorytetów. str. 8

9 Wiele zgłaszanych uwag dotyczy także organizacji pracy, niespójności procedur itp. Poniżej przytaczane przykłady: Klient zamawia np. 100 pozycji. Doradca wypisuje zamówienie, w tym czasie przychodzi mail i program zrzuca zamówienie na pasek. Niestety często się zdarza, że Doradca musi od początku wypisywać zamówienie. Sytuacja mocno irytuje klienta, nie mówiąc o straconym czasie (a to także koszt i nieobsłużony kolejny klient). Na domiar złego zdarza się, że w momencie zapisywania kompletnego już zamówienia przychodzi kolejny mail i ponownie zamówienie jest zrzucone na pasek. Doradca jest przekonany, że zamówienie zostało zapisane i ma status do realizacji, podczas gdy ono całkowicie znika z systemu. Sprawa jest zgłoszona, ale ciągnie się stanowczo za długo zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu koncesyjnego to także przykład nieterminowości. Wartość KEG-ów wchodzi w limit kredytowy. Przy zamówieniu 6 beczek piwa Tatra (5+1 w promocyjnej cenie) 2/3 limitu zabiera klientowi kaucja zł piwo 1476zł opakowania. W efekcie klient już z reguły nie może dokonać innych zakupów skutek: niska sprzedaż do gastronomii i brak możliwości sprzedaży portfolio. Limit kredytowy jest uzależniony od wypłacalności klienta i obrotów jakie generował - tzw. historia kredytowa. Raz w miesiącu możliwe jest wydłużenie z tyt. promocji termin płatności o 7 dni, gdy w końcu miesiąca jest kolejna promocja nie ma już możliwości wydłużenia terminu płatności. Nasuwa się pytanie: - Czy w sytuacji presji na sprzedaż możliwe jest wydłużenie terminu płatności po raz drugi, jeśli mamy do czynienia z dobrym klientem, który regularnie płaci swoje zobowiązania? Rozliczanie opakowań stronami odbywa się automatycznie - dlaczego więc automat włącza się tylko 2 razy w tygodniu? Znowu tracimy sprzedaż np. klient, który dostaje towar 1 raz w tygodniu w danym tygodniu już go nie otrzyma. Pytanie - czy dokona zakupu u nas czy u konkurencji? 2. Dalsze tematy dot. ŻSID: Nowy podział regionalny /mapa/ pociąga za sobą pytania, o przesłanki, jakie zdecydowały o aktualnym kształcie Regionów. Budowa oddziału w Kielcach: Urągające warunki pracy w aktualnej lokalizacji Oddziału w Kielcach, spowodowały, że od kilku sezonów pracodawca potwierdza zamiar zmiany lokalizacji. Jednak do chwili obecnej nie podpisano umowy z inwestorem i uzasadnione są wątpliwości, czy w ogóle do tego dojdzie. Pod długich negocjacjach ustalono 6 letni okres wynajmu, na co zgodził się inwestor i Grupa Żywiec. Jednak po jakimś czasie Grzegorz Dziekanowski zaproponował inwestorowi nowy, 5-cio letni okres wynajmu z wyższym czynszem, który w założeniu miał zrekompensować mu ten szósty rok, a jeżeli Żywiec po pięciu latach chciałby kontynuować wynajem to przez rok nie płaciłby czynszu. Inwestor wyraził zgodę na taką propozycję. Jednak obecnie str. 9

10 została mu zaproponowana 4 letnia umowa, która w powszechnej opinii nie zapewnia właściwej stopy zwrotu z inwestycji. Inwestor nie zajął jeszcze stanowiska w tej sprawie, ale należy obawiać się czy magazyn w Kielcach w ogóle powstanie. PDA i wydruk faktury Podczas wizyty kierowcy u klienta w związku z dostawą, urządzenie PDA często (parę razy w tygodniu) się blokuje i nie ma możliwości wydruku faktury. Problem zgłaszany jest do serwisu, ale nic z tego nie wynika. Po restarcie urządzenie czasem się odblokowuje i trzeba drukować duplikat, ale zdarza się, że nie ma takiej możliwości. Wzbudza to zniecierpliwienie klientów, zdarza się, że towar wraca do magazynu z braku możliwości wystawienia faktury, tracimy czasem sprzedaż, a częściej czas i pieniądze, do wydruku duplikatu angażuje się pracownika DRKiD, ale wtedy nie ma możliwości dostarczenia go klientowi, bo nie ma kto dowieźć itd. Nagrody od dostawców Mimo ambitnych założeń, jakie wiązano z powstaniem spółki ZSID ( jedna firma, jeden zespół ), wyraźnie zaznaczają się dysproporcje pomiędzy sprzedażą a dystrybucją - dlaczego tylko pracownicy sprzedaży otrzymują nagrody pieniężne od obcych dostawców współpracujących z GŻ? Język angielski: Mimo obowiązującej w Polsce ustawy o języku polskim coraz więcej informacji, tabel do wypełnienia, oraz aplikacji w SAP i SAP IM dostępnych jest wyłącznie w języku angielskim /np. rozliczenie delegacji, komunikaty sygnalizujące nieprawidłowość, wiele dokumentów z HGSS, nowe MBO/. Tymczasem pracodawca tylko nielicznym pracownikom wyższych szczebli struktury organizacyjnej finansował kursy języka angielskiego. Okoliczność ta nie tylko nie respektuje obowiązujących regulacji prawa polskiego, ale stawia pracowników w sytuacji istotnej nierówności. SAP - Brak nadzoru nad uprawnieniami użytkowników SAP, przykład magazynier jednego z oddziałów ŻSID wyksięgował wszystkie otwarte dokumenty (w ilości ponad 30 tysięcy), we wszystkich spółkach GŻ (- oddziały, browary, magazyny zewnętrzne), Wobec zagrożenia dla bezpieczeństwa (a więc i rzetelności) ewidencji obrotu towarowego powstaje pytanie co z odpowiedzialnością materialną pracowników magazynów? Projekty: W większości rozpoczynanych projektów nie przewiduje się uczestnictwa osób z działów, których te projekty bezpośrednio dotyczą np. w projekcie nt. awaryjnego wydawania z magazynu w przypadku awarii sieci nie zaangażowano któregokolwiek z pracowników magazynu. Magazyn Kowale, Czy i kiedy zostanie ponownie uruchomiony magazyn w Kowalach? W zastępczym magazynie brakuje pomieszczeń biurowych, biuro działu DRKiD oraz magazynierów zorganizowano w kontenerze wstawionym do magazynu, gdzie pracownicy pracują bez dostępu do światła dziennego. Wypłata premii Świątecznej w kontekście niepełnych etatów w ŻSiD - Zgodnie z regulacjami ZUZP kwota premii świątecznej jest stała i żaden z zapisów nie przesądza o możliwości wypłaty premii w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika, a każde takie działanie (jeżeli się str. 10

11 zdarzy) nie ma podstaw prawnych i może być przyczyną słusznych roszczeń pracownika. Odszkodowania dla odchodzących (zwalnianych) pracowników w Łodzi: - niezaliczanie stażu za pracę w spółce Drink Service Sp. z o.o. ZZ będące stroną podpisywanych porozumień, kwalifikują w kategoriach nieporozumienia, do pilnej weryfikacji i korekty przez komórki odpowiedzialne za prawidłowe naliczanie odszkodowań. Majątek firmy: Degradacja i spadek wartości majątku (samochodów) po ich unieruchomieniu w wyniku redukcji kierowców. Wycena i sprzedaż samochodów: Zbyt długa procedura wyceny samochodów a zwłaszcza wystawiania faktur dla zwalnianych kierowców. Wydłużający się okres realizacji zakupu opóźnia rozpoczęcie przez nich działalności gospodarczej i uzyskanie godziwych dochodów, pozwalających na spłatę zaciągniętego zadłużenia (zobowiązań). Ocena współpracowników w zespole Pracownicy Detalu Nowoczesnego oceniają się nawzajem w skali np. od 1 do 8 w przypadku, gdy w zespole jest 8 pracowników. Sytuacja ta nosi znamiona stygmatyzacji, a od tego już tylko krok do mobbingu. Czemu ma służyć tego typu ocena? - dzisiaj rozbija zespół, powoduje konflikty i bardzo duży niepokój. Konkursy sprzedażowe, spotkania integracyjne dla Handlu to kolejny przykład nierównej sytuacji pracowników w obrębie jednej firmy. Dlaczego nie dotyczą Pracowników Dystrybucji /Magazyny, kierowcy, DRKiD/? Nierealizowane wizyty a PDA: - Coraz częściej argumentem do redukcji pracowników w pionie sprzedaży jest argument nierealizowania wizyt. Jednocześnie powszechnie wiadomo, że zarówno pełna realizacja trasówek, jak i coraz liczniejszych zadań dodatkowych nie mieści się w normie czasu pracy przedstawiciela handlowego, który by sprostać nałożonym obowiązkom, musi te normy permanentnie przekraczać. Z uwagi na przyjęty dla tej grupy zawodowej zadaniowy system czasu pracy, pracodawca formalnie nie prowadzi ewidencji czasu pracy, ale rozlicza pracowników z wykonanych zadań. Winny one jednak zostać tak dobrane, by realne było ich wykonanie w obowiązujących normach czasu pracy. Rozliczając pracownika z wykonania zadań pracodawca sięga do wydruków z PDA (drukowanych automatycznie z portalu KOS-a), w których pracownik odnotowuje realizację trasówek. W związku z tym, że wydruki te są podstawą oceny pracownika, a jednocześnie gromadzą dane o czasie jego pracy - Związki Zawodowe wnoszą, by na żądanie pracownika były mu udostępniane ze względu choćby na istotną wartość dowodową w razie sporu sądowego ws. np. nieopłaconych godzin nadliczbowych, nieuzasadnionych kar porządkowych czy zwolnień zwłaszcza, że coraz częściej mamy do czynienia z bezkosztowymi redukcjami na podstawie art. 38 KP w sytuacjach gdy nie poprzedzały je ani kary porządkowe, ani programy naprawcze itp. Wychodząc z przekonania o str. 11

12 nadmiarze obowiązków ZZ przygotują uchwałę ws. sporządzenia fotografii czasy pracy dla PH. Uwzględniać ona musi nie tylko trasówki, ale także inne zadania wymienione na poniższej liście, takie jak: ankiety PDA wypisywanie na nieformalną prośbę KOS-a kartek z monitem cen, który powiela już wykonane ankiety, podpisywanie porozumień, umów czasochłonne budowanie relacji z nowymi klientami zwiększaną ilość wizyt dziennych vs. konkurencja super-drobiazgowy merchandising - czasochłonny wyjaśnianie klientom i personelowi stale zmieniających się zasad promocji i działań GŻ brak rzeczywistego zastępstwa na czas nieobecności - z uwagi na przeładowanie obowiązkami każdego PH ( urlop, zwolnienie, odprawa, wizyta w oddziale itd. Podsumowując - istnieje konieczność badania czasu pracy vs. realizacja stawianych zadań vs. przepisowa jazda. TEMATY OGÓLNE: 1. Badanie Klimatu oraz Badanie Komunikacji Uzyskane wyniki są wysoce niezadowalające, a Rada Delegatów nie została z nimi zapoznana. Są wyrazem napięć i złej atmosfery w firmie, na którą składają się: stres, przepracowanie, presja na KPI i niepewność zatrudnienia. Firma w swoich dokumentach afirmuje człowieka, ale realia przeczą propagowanym hasłom. Pogorszenie nastroju i symptomy depresji są w tej chwili najczęściej spotykanymi problemami Pracowników GŻ. Trudno dzisiaj uwierzyć, że Pracownik jest dla GŻ największym dobrem firmy. Trudno byłoby znaleźć rzeczywiste świadectwo dla takiej tezy. Jakie Zarząd ma plany, aby poprawić tą sytuację? 2. MBO dla Kierowników Oddziału i Kierowników Dystrybucji Cele stawiane po okresie ocenianym lub zakładające (po terminie) redukcję kosztów osobowych, co realnie nie mogło być wykonane 3. Cele sprzedażowe w COK stawiane są na dany miesiąc po dwudziestym 4. MBO w Handlu Zmiana celu na pierwszy kwartał w kwietniu!!!! str. 12

13 5. HGSS Kraków To kolejny przykład wprowadzania projektu, w którym ważniejszy jest grafik wdrażania, niż efekt, jaki miał przynieść. Bez potwierdzonych testów, że system działa i nie zagraża chaosem weszliśmy przed sezonem w sytuację powodującą nieprawdopodobne problemy z klientami i dostawcami, co na pewno przełoży się na spadek sprzedaży i udziałów w rynku. Poniżej tylko niektóre przykłady: - kilka tysięcy niezapłaconych faktur - problemy na linii COK- HGSS z odblokowaniem klienta - elastyczna kontrola kredytowa - wystawianie faktur po kilku dniach od dostawy W dniu 21.maja 2014r odbyło spotkanie uczestników zjazdu WRZZ z Prezesem Grupy Żywiec przy udziale Dyrektora HR Pani Grażyny Rzehak i Przedstawicieli Pionu HR. Prezes przedstawił prezentację, omawiającą aktualną sytuację i wyniki Grupy Żywiec. Z uwagi na ograniczony czas wizyty Prezesa przedstawiciele ZZ zdążyli omówić tylko część tematów przygotowanych wcześniej, pozostałe będą przedstawiane na spotkaniach Rady Delegatów. W ostatnim dniu Zjazdu tj. 22 maja 2014 r. Delegaci przegłosowali podjęte uchwały w załączeniu do niniejszego sprawozdania. Dokonano aktualizacji ordynacji wyborczej oraz wybrano Rady Delegatów na kolejną kadencję. W składzie Rady znalazły się następujące osoby: Krzysztof Jasek Przewodniczący Rady Delegatów oraz Członkowie: Andrzej Biegun Bohdan Hrycyk Damian Matysik Dorota Skowrońska Grażyna Ewa Sowa Jan Hałaś str. 13

14 Z kolei przystąpiono do wyborów Przedstawicieli do EWC (Europejskiej Rady Pracy) W skład reprezentacji do EWC wybrano: Krzysztofa Jaska Andrzeja Bieguna Zbigniewa Kozieł Terminu i miejsca kolejnego spotkania w najbliższym czasie ustali Rada Delegatów. Na tym sprawozdanie zakończono Dorota Skowrońska str. 14

Komunikat Rady Delegatów

Komunikat Rady Delegatów Komunikat Rady Delegatów KOMUNIKAT Ze spotkania Rady Delegatów z Przedstawicielami Pracodawcy odbytego w Warszawie w dniu 20 października 2014r, oraz z obrad XXXVI Zebrania Delegatów Wspólnej Reprezentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola REGULAMIN ZARZĄDU Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola 1. 1. Zarząd Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola, zwany dalej Zarządem Klubu, jest organem działającym zgodnie ze Statutem Klubu, Uchwałami

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach

PROJEKT. Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach PROJEKT Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach 2015-2016 zawarte w Katowicach w dniu. listopada 2015 roku, pomiędzy: TAURON Polska Energia S.A.

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów,

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów, ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA Rzeszów, 08.02.2013 AGENDA ZEBRANIA Sprawozdanie z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Powołanie nowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku.

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

3.3. Osoby wyznaczone do odbioru zawiadomień ze strony MK NSZZ Solidarność listę osób stanowi załącznik nr 1

3.3. Osoby wyznaczone do odbioru zawiadomień ze strony MK NSZZ Solidarność listę osób stanowi załącznik nr 1 ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE KONSULTACJI I ZAWIADAMIANIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH O ZAMIARZE ROZWIĄZANIA Z PRACOWNIKIEM UMOWY O PRACĘ, WYPOWIEDZENIA WARUNKÓW PRACY I/LUB PŁACY, DLA UMÓW ZAWARTYCH NA CZAS

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Jelenia Góra, 18.01.2011r PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Miejsce zebrania: bursa POTOK ul. Sądowa 9, 58-570 Jelenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów

Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zebrania ogólnego (sprawozdawczo wyborczego)

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI. Ewa Rytka - Interim Manager. Warszawa, 24 listopada 2009 r.

KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI. Ewa Rytka - Interim Manager. Warszawa, 24 listopada 2009 r. KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI Ewa Rytka - Interim Manager Warszawa, 24 listopada 2009 r. Najlepszy moment na restrukturyzację - czas prosperity Są fundusze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r.

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. 1 1 1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A.

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. JAK W SPOSÓB ŚWIADOMY ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY W KONTEKŚCIE OCENY PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE I KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 30 GRUDNIA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 30 GRUDNIA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 30 GRUDNIA 2016 ROKU PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD Uchwała Nr Spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

DLA PRACODAWCÓW I DOBRE PRAKTYKI DLA KADROWYCH

DLA PRACODAWCÓW I DOBRE PRAKTYKI DLA KADROWYCH PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych.ciekawe ROZWIĄZANIA DLA PRACODAWCÓW I DOBRE PRAKTYKI DLA KADROWYCH - zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzecznictwem SN i stanowiskami PIP. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 Rozliczanie kosztów osobowych w ramach dotacji udzielanych ze środków POPT 2007-2013 2 Rozliczanie kosztów osobowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy: Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. TEST & TRAINING SAFETY CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, tel./fax +48 61 81 56 001 Bednary, 01.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi I. Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie członków (zwane dalej Walnym Zebraniem ) jest najwyższą władzą

Bardziej szczegółowo

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa 2013-2015. 15 stycznia 2013 r.

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa 2013-2015. 15 stycznia 2013 r. kosztowej w Grupie TAURON 15 stycznia 2013 r. Rozkład planowanych oszczędności w nowym programie poprawy efektywności Ponad 90% Obszary Dystrybucji i Wytwarzania Około 50% Obszar Dystrybucji Największe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zarząd jest stałym organem prowadzącym sprawy i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Club ZW IĄZEK PRACODAW CÓW BUSINESS CENTRE CLUB

Club ZW IĄZEK PRACODAW CÓW BUSINESS CENTRE CLUB KAN092206 S z w ed a i 2016 -OB- -0 8-0 5 _ Club Data wpływu: I 2016-0 3-0 4! -11- nr z rej 1b\ćf-S0łU M6 L.dz DocMan. m-toią JMj Warszawa, 28 lipca 2016 r. Data wpłyv 2015-08 - 0 Pani Elżbieta Rafalska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd jest organem spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) i działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 05.06.2009r. Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 05.06.2009 r. Ad. 1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Pytania ze spotkania informacyjnego. Część 1

Pytania ze spotkania informacyjnego. Część 1 Pytania ze spotkania informacyjnego Część 1 1. Zgodnie z regulaminem konkursu kosztem niekwalifikowanym jest leasing i zakup środków trwałych. Czy jako środek trwały należy tu traktować wszystkie zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia"

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapia Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia" Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego powołania Organizacji Zakładowej OZZ "Fizjoterapia" 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. III ZJAZDU DELEGATÓW WARMIŃSKO MAZURSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ LIGI OBRONY KRAJU w Olsztynie

REGULAMIN. III ZJAZDU DELEGATÓW WARMIŃSKO MAZURSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ LIGI OBRONY KRAJU w Olsztynie REGULAMIN III ZJAZDU DELEGATÓW WARMIŃSKO MAZURSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ LIGI OBRONY KRAJU w Olsztynie 1 1. Najwyższą władzą Warmińsko Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej jest Zjazd Delegatów W M OW

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1 Projekty uchwał NWZA Projekt Uchwała nr 1 wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 1 Ksh postanawia o

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do Uchwały 43/R/05 z dn. 21 grudnia 2005r.

Zał. Nr 3 do Uchwały 43/R/05 z dn. 21 grudnia 2005r. Zał. Nr 3 do Uchwały 43/R/05 z dn. 21 grudnia 2005r. REGULAMIN OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZEGO LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 25 LUTEGO 2006r. 1 Okręgowy Zjazd Lubuskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów badawczych krajowych finansowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Załącznik do uchwały nr 01/09/2013 Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2013 r. REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, dnia 27.09.2013r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r. Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku Treść uchwał Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przez aklamację dokonało wyboru Przewodniczącego Hutmen S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY FUNDACJI NR 3/VII/2013 STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA 4 lipca 2013 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Minkowicz-Flanek Radca prawny Counsel PwC Legal Dostępne formy zatrudnienia Uchwała (może być uzupełniona umową o zachowaniu poufności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych

PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych Kod szkolenia: 350917 Miejsce: Kraków, Centrum miasta Koszt szkolenia: 430.00 zł Program 1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie POROZUMIENIE zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie Porozumienie określa szczegółowe zasady postępowania w sprawach realizacji w roku 2017 Umowy Społecznej 2016-2017, zawartej przez zakładowe organizacje

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania MORZE I PARSETA zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczo

Bardziej szczegółowo

2. Wyjazdy integracyjne, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy

2. Wyjazdy integracyjne, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy WARSZTATY Z CZASU PRACY W 2017 r. - DLA WYMAGAJĄCYCH praktyczne, elastyczne i opłacane rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP Kod

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na finansowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO Nr sprawy: GDDKiA-DZR-WSZ-401/173/14

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO Nr sprawy: GDDKiA-DZR-WSZ-401/173/14 REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO Nr sprawy: GDDKiA-DZR-WSZ-401/173/14 dot. dialogu technicznego poprzedzającego planowane ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Polityka Zakupowa. Alchemia S.A.

Polityka Zakupowa. Alchemia S.A. Polityka Zakupowa Alchemia S.A. 1 Celem Polityki Zakupowej ustanowionej w Alchemia S.A. jest efektywne i planowe dokonywanie zakupów na najkorzystniejszych warunkach handlowych przy zachowaniu najwyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU. Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa tryb i zasady działania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Raport Indywidualny ANALIZA RENTOWNOŚCI. Klient / Klient testowy. Dyrektor Finansowy. Jan Kowalski

Nadajemy pracy sens. Raport Indywidualny ANALIZA RENTOWNOŚCI. Klient / Klient testowy. Dyrektor Finansowy. Jan Kowalski Raport Indywidualny ANALIZA RENTOWNOŚCI Klient / Klient testowy Dyrektor Finansowy Jan Kowalski Wygenerowano: 04/03/2016 Informacje o ValueView ValueView to metodologia pomiaru rentowności zadań, stanowisk

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Tekst jednolity: Dz.U.2015.192 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych Okiem inspekcji pracy 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych 1 Autorzy Katarzyna Pietruszyńska Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy Joanna Kaleta Sekcja Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/110/2011 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/110/2011 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR IX/110/2011 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, pana Sławomira Janowskiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I n f o r m a t o r dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP.

CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP. CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP. Kod szkolenia: 384317 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Systemy czasu pracy

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP

PORZĄDEK walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP 1 PORZĄDEK walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP 1) Otwarcie zebrania. 2) Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków. 3) Przyjęcie porządku zebrania. 4) Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z dnia 21.06.1996 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo